?Y BAN NH�N D�N - DOC 8

Document Sample
?Y BAN NH�N D�N - DOC 8 Powered By Docstoc
					ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TIỀN GIANG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 42/KH-UBND           Tiền Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2011

                 KẾ HOẠCH
  Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy và hoạt động
  kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy
            (04/10/1961 - 04/10/2011)


   Thực hiện Công văn số 516/BCA-C61 ngày 07/3/2011 của Bộ Công an và
Hướng dẫn số 595/HD-C61(C66) ngày 10/3/2011 của Tổng cục Cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội về việc tổng kết 10 năm thực
hiện Luật Phòng cháy chữa cháy và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành
Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch
tổng kết như sau:
  I. TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY
   1. Mục đích, yêu cầu:
   - Nhằm đánh giá thực trạng, tình hình cháy, nổ và kết quả triển khai thực
hiện Luật Phòng cháy chữa cháy trong 10 năm qua. Qua đó, biểu dương các tập
thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, nhằm góp phần thúc đẩy phong trào
toàn dân tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy từ cơ sở.
  - Xác định các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường các mặt công tác phòng
cháy chữa cháy từ cơ sở; phấn đấu kiềm chế, làm giảm các vụ cháy và thiệt hại
do cháy gây ra. Xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn hiện nay.
   - Việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy gắn với
kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy và được tiến hành
từ cấp huyện lên; đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả. Có tác
dụng tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân
dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.
   2. Nội dung tổng kết (Đính kèm đề cương báo cáo):
   3. Đối tượng, phương pháp và thời gian tổng kết:
   a) Đối tượng:
  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các
đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;
   - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
                    2
   - Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
   - Các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh;
   b) Phương pháp tổng kết:
   - Việc tổng kết được tiến hành từ đơn vị cơ sở (cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, đơn vị cấp xã, huyện, cấp Sở) đến cấp tỉnh, những cơ sở có điều kiện thì
tổ chức Hội nghị tổng kết, các đơn vị còn lại có báo cáo tổng kết.
  - Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và Công ty Xăng dầu Tiền Giang tổ
chức tổng kết điểm.
   c) Thời gian tiến hành tổng kết:
   - 02 đơn vị tổng kết điểm thực hiện trước ngày 15/6/2011;
  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, các Sở, ban, ngành và các cơ
quan, đơn vị còn lại tổng kết trước ngày 15/7/2011;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy
chữa cháy kết hợp với tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ký Lệnh công bố ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với
công tác phòng cháy chữa cháy trước ngày 10/8/2011.
   4. Khen thưởng:
   Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy, các Sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị, địa phương tổ chức xét khen thưởng và đề
nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
phòng cháy chữa cháy từ năm 2001 - 2011.
   a) Đối tượng khen thưởng:
   - Tập thể Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công
an tỉnh;
  - Các cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn hoặc các đội phòng
cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng (nếu đã xét cơ quan, đơn vị, công ty, xí
nghiệp, xã, phường, thị trấn thì không xét đội phòng cháy chữa cháy thuộc cơ
quan, đơn vị đó);
   - Cá nhân là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, xã, phường, thị
trấn có thành tích chỉ đạo trong công tác phòng cháy chữa cháy;
  - Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; đội viên
phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng;
   - Các đơn vị, địa phương xét chọn tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu trong
công tác phòng cháy chữa cháy đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an
tỉnh khen thưởng. Riêng cấp Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương cần
quan tâm xét, tặng giấy khen diện đối tượng rộng hơn.
                  3
  b) Hình thức và tiêu chuẩn xét khen thưởng:
  - Bằng khen của Bộ Công an:
   Xét khen thưởng cho tập thể và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ liên tục 10 năm (2001 - 2011), trong đó có 02 năm
(2009 - 2010) đạt “Đơn vị quyết thắng” đối với tập thể và 02 năm (2009 - 2010)
đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với cá nhân, các năm còn lại đạt danh hiệu
“Chiến sĩ tiên tiến”.
  - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
   + Xét khen thưởng cho các cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn
hoặc đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng trong 10 năm (2001 - 2011),
tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện và hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa
cháy; có hoạt động phòng cháy chữa cháy thường xuyên, nề nếp. Trang bị đầy
đủ các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan chức
năng, có phương án và định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ,
trong 10 năm không để xảy ra cháy, nổ, liên tục 03 năm liền được công nhận là
đơn vị an toàn về an ninh trật tự;
   + Xét khen thưởng cho tập thể và cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ liên tục 10 năm (2001 - 2011) có ít nhất 01 năm
đạt “Đơn vị quyết thắng” đối với tập thể và 03 năm đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
đối với cá nhân, các năm còn lại đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”;
   + Xét khen thưởng cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị
trấn, đội viên phòng cháy chữa cháy quần chúng có thành tích đặc biệt xuất sắc
trong chỉ đạo, tham gia thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở 10
năm (2001 - 2011);
  + Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 10 Bằng khen cho tập thể, 15 Bằng
khen cho cá nhân.
  - Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh:
   + Xét khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, xã, phường,
thị trấn hoặc đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng trong 10 năm (2001 -
2011) tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa
cháy, hoạt động khác, trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ
theo yêu cầu của cơ quan chức năng; có phương án chữa cháy tại chỗ, không xảy ra
cháy, nổ; có 02 năm được công nhận đơn vị an toàn về an ninh trật tự;
  + Xét khen thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ và cán bộ phòng cháy chữa cháy kiêm nhiệm Công an cấp
huyện, có 02 năm đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các năm còn lại đạt danh hiệu
“Chiến sĩ tiên tiến”;
   + Xét khen thưởng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân
phòng có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại
cơ sở 10 năm (2001 - 2011);
                  4
   + Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 20 Giấy khen
cho cá nhân.
   c) Hồ sơ thủ tục đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an
tỉnh khen thưởng:
   - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (mỗi loại 02 bản), viết ngắn gọn,
đầy đủ, nêu số liệu chứng minh. Báo cáo thành tích tập thể không quá 03 trang,
cá nhân không quá 02 trang đánh máy;
   - Danh sách trích ngang;
   - Biên bản xét duyệt, đề nghị khen thưởng;
   - Tờ trình đề nghị khen thưởng (ở cấp huyện, thành, thị do Ủy ban nhân
dân - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xác nhận đề nghị; các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do Thủ trưởng, Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng xác nhận đề nghị);
   - Hồ sơ khen thưởng gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 30/7/2011 để tập hợp đề xuất lãnh
đạo các cấp xét duyệt. Quá trình thực hiện có điểm nào chưa rõ, trao đổi với
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (qua số điện thoại
073.3899566) để phối hợp giải quyết.
   d) Khen thưởng ở cấp Sở, ban, ngành, địa phương:
   - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành, thị căn cứ tình hình thực tế, hướng dẫn cơ sở trực thuộc xét, đề
nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu về phòng cháy
chữa cháy thuộc ngành, địa phương (trừ tập thể, cá nhân đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng).
  II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ
MINH KÝ LỆNH CÔNG BỐ BAN HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH
VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY
   1. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, các cơ quan thông tin
đại chúng và đề nghị Báo Ấp Bắc có chuyên mục thường xuyên phát sóng, đưa
tin, bài tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
   2. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tạo phong trào phòng cháy chữa
cháy sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, cơ sở như tổ chức mít-tinh,
tổ chức hội thi kỹ thuật chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ
sở và dân phòng.
   Tổ chức thi vòng loại ở cấp huyện, thành, thị kết thúc trước ngày
20/9/2011. Kết quả Hội thao chọn 01 đội nam, 01 đội nữ (nếu có), thành phố Mỹ
Tho chọn 04 đội (02 đội nam, 02 đội nữ), riêng các đội phòng cháy chữa cháy
cơ sở (Khối cơ quan doanh nghiệp) chọn 10 đội từ giải nhất đến giải 10 trong
hội thi an toàn vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2011 để tham gia
thi cấp tỉnh.
                  5
  Tổ chức thi chung kết cấp tỉnh vào ngày 04/10/2011 tại Công viên Lạc
Hồng, phường 1, thành phố Mỹ Tho.
   3. Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ban
hành Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy
chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2011) và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng
cháy chữa cháy được tiến hành trong cùng một Hội nghị.
  - Phần 1: Diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh
công bố ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác
phòng cháy chữa cháy.
  - Phần 2: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy.
   - Phần 3: Khen thưởng và phát động phong trào thi đua toàn dân phòng
cháy chữa cháy.
  III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
  1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng UBND tỉnh).
  2. Phát biểu khai mạc hội nghị (Ủy ban nhân dân tỉnh).
   3. Diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố
ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng
cháy chữa cháy (Ủy ban nhân dân tỉnh).
  4. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh).
   5. Báo cáo tham luận của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân
dân các địa phương về kết quả, kinh nghiệm triển khai thực hiện Luật Phòng
cháy chữa cháy 10 năm (2001 - 2011):
   - Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang thảo luận về công tác tuyên
truyền thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy 10 năm qua.
   - Công ty Xăng dầu Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, thành phố
Mỹ Tho, thị xã Gò Công thảo luận về kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng
cháy chữa cháy tại đơn vị, địa phương mình.
  - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thảo luận về công tác phòng cháy
chữa cháy tại các Khu, Cụm công nghiệp.
  - Sở Công Thương thảo luận về công tác phòng cháy chữa cháy tại các Chợ.
  - Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước thảo luận về công tác phòng cháy
chữa cháy rừng.
   - Công an tỉnh (PC66) thảo luận về vai trò nòng cốt của lực lượng phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp trong việc triển khai thực
hiện Luật Phòng cháy chữa cháy; thực trạng, giải pháp công tác phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
   6. Công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Giám đốc Công an tỉnh cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực
hiện Luật Phòng cháy chữa cháy (Phòng Công tác chính trị và công tác quần
chúng - Công an tỉnh).
               6
  IV. THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN HỘI NGHỊ
  1. Thành phần:
  - Cấp tỉnh:
  + Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
  + Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
  + Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
  + Đại diện lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều nguy hiểm về
cháy, nổ;
   + Đại diện lãnh đạo và phóng viên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền
hình Tiền Giang.
  + Đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.
  - Cấp huyện, thành, thị:
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
  - Đại diện Chỉ huy Công an;
  - Trưởng phòng Công Thương;
  - Đại diện Ban Quản lý các Chợ;
  - Đại diện các đơn vị báo cáo tham luận, các đơn vị, cá nhân được khen thưởng.
  2. Thời gian: 01 buổi, dự kiến đầu tháng 8/2011.
  3. Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh Tiền Giang.
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thao Phòng cháy chữa cháy:
  - Đồng chí Đỗ Chung Thủy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh -
Trưởng ban;
  - Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban;
  - Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Chánh Văn phòng Công an tỉnh - Ủy viên;
   - Đại tá Lê Văn Xây, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ - Ủy viên;
  - Đại tá Đoàn Công Khanh - Trưởng phòng Phòng Công tác chính trị và
công tác quần chúng - Ủy viên.
  2. Phân công trách nhiệm:
   - Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo bài diễn văn kỷ niệm 50
năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố ban hành Pháp lệnh quy định
việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy; dự thảo báo cáo
tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy; dự thảo bài phát biểu
khai mạc, bế mạc Hội nghị; chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ
Hội nghị; dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị, Hội thao Phòng cháy chữa cháy.
                   7
Thành lập Ban Tổ chức, Ban trọng tài và điều lệ Hội thao Phòng cháy chữa cháy
và phục vụ Hội thao từ cấp huyện đến cấp tỉnh.
   - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Công an tỉnh phát hành thơ
mời, chuẩn bị hội trường, đón tiếp đại biểu.
   - Các đơn vị, Ủy ban nhân dân các địa phương có báo cáo tham luận chuẩn
bị nội dung phục vụ Hội nghị theo chương trình đã phân công.
   - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh (qua PX15)
treo các băng ron, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy
nhân dịp 04/10/2011 trên các trục đường chính trong thành phố Mỹ Tho, thị xã
Gò Công.
  3. Kinh phí Hội nghị và Hội thao Phòng cháy chữa cháy:
  - Cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo theo đề nghị của
Công an huyện, thành, thị;
  - Cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo đề nghị của Công an tỉnh.
   4. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và tổng
hợp báo cáo kết quả về Bộ Công an trước ngày 15/8/2011./.
                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                          KT. CHỦ TỊCH
                          PHÓ CHỦ TỊCH
                          Dương Minh Điều

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:2/25/2012
language:
pages:7