BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2 by l75s8VN

VIEWS: 0 PAGES: 16

									       BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2
            GRAMATIKA AT PAGBASA
       IKAAPAT NA MARKAHAN – IKALAWANG LINGGO


I.  ANG PAKSA / MGA KASANAYAN / MGA KAGAMITAN


   Paksa            :   Mga Dakilang Asyano
   Pamagat ng Texto      :   Pilosopiyang Tsino
   Uri ng Texto        :   Argumentativ
   Kagamitan          :   Larawan, tsart
   Gamit ng Wika        :   Pagbibigay ng alternatibong solusyon
   Istruktura ng Wika     :   Mga salita/pangungusap na
                     nagpakita ng alternatibong solusyon
   Kasanayang Pampag-iisip :     Pagsasabi ng opinyon at paniniwala
   Halagang Pangkatauhan :      “Huwag mong gawin sa iba ang ayaw
                     mong gawin sa iyo.”II.  MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW)

   A. Nabubuo ang hinuha sa paksa batay sa pamagat at nailalapat ang mga
     tiyak na karanasan at kaalaman tungkol dito.

   B. Nakikilala at naipaliliwanag ang mga positibong paniniwala sa textong
     binasa.

   C. Natutukoy ang tono ng texto at nakikilala ang tiyak na uri nito.

   D. Nakikilala at nagagamit nang wasto ang mga salita/pangungusap na
     nagpapakilala ng alternatibong solusyon.

   E. Nasusuri at nakasusulat ng iba pang kaugnay na texto.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                           397
III.  PROSESO NG PAGKAKATUTO

    UNANG ARAW

    A. Panuimulang Gawain

     Pagganyak :

     1. Ipaliwanag ang kaisipang nabuo sa pagtatalakay ng Pelikulang Mano
       Po.

       Gabay na Tanong :

           Anu-anong mga tradisyong Intsik ang ipinakita sa pelikula?

           Ibigay ang paniniwalang ito at bigyan ng reaksyon kung
           sumasang-ayon ka o hindi sumasang-ayon.

                    Mano Po                 Paniniwala at Tradisyon

                    V.S


     2. Pagbabahaginan ng mga mag-aaral sa bawat pangkat.

     3. Pag-uulat ng lider ng bawat pangkat.

     4. Pagbibigay ng feedback ng mga mag-aaral tungkol sa ulat na narinig.

       a. Maayos bang naipahayag ang bawat panig?

       b. Kung kayo ang nasa katayuan ng tauhan sa kwento, gayundin ba
        ang inyong gagawin?


    Paglalahad :

     1. Pagbibigay-pansin mula sa pamagat ng textong babasahin. “Mga
       Dakilang Asyano”.
398                         BSE-Kagawaran ng Edukasyon
    2. Muli pagbibigayin ng reaksyon ang bawat pangkat sa tulong ng mga
     sumusunod na tanong:


       Pangkat 1 at 2 : Ano ang ibig sabihin ng pamagat? Mga Dakilang
                Asyano? Ano ang nais ipabatid ng salitang dakila sa
                pamagat?
           ASYANO        DAKILA         DAKILANG
                                  ASYANO

   INDIA
       Pangkat 3 at 4 : Pagbabahagi ng mga nabasa/narinig sa mga
                Pilosopiya.

       Pangkat  5 at 6 :  Pagbabahagi ng karanasan ng ibang tao na may
                  kaugnayan sa iba’t ibang Pilosopiya.


   B. Pagbabahagi sa klase.

   C. Pagkuha ng feedback.

         Anu-anong kaisipan ang nabuo ngayon sa pamagat na ating
         tatalakayin?

   D. Pagpapabasa ng texto.

         Ipabasa sa paraang dugtungang kwento.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          399
   E. Pagbubuod ng binasang texto.


        CONFUCIUS, DAKILANG PILOSOPONG TSINO
     “Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo.”

   Ito ang inilahad sa isang bahagi ng aklat ni Confucius, isang pilosopong Tsino,
sa isang bahagi ng kanyang aklat na “Gintong Aral.”

    Nagsimula siyang magturo sa gulang na 22 at naglingkod sa pamahalaan
subalit dahil sa hindi magandang pamumuno napilitan siyang tumiwalag dito. Para
sa kanya ang unang dapat gawin ng pinuno ay magpakita ng mga halimbawa
sapagkat kailangan bilang pinuno ay magtaglay ng sumusunod na katangian.
Karangalan, pagiging makatwiran, katapatan, at pagmamahal sa kapwa’t utang na
loob.

    Ayon pa rin sa kanya “kung ang pinuno ay mabuti, lahat ay magiging maayos
kahit walang nag-utos. Kung siya ay hindi mabuti, hindi siya susundin kahit mag-
utos.”

    Hindi lamang sa pampulitikang aspeto nagbigay ng magandang pilosopiya at
kaisipan si Confucius bagkus sa lahat ng pamumuhay ng tao na dapat niyang
lakaran at patnubay sa buhay.

    Naririto ang ilan sa kanyang kaisipan na naging gabay ng mga Tsino sa
kanilang pamumuhay sa “Gintong Aklat.”

     Paggalang sa Magulang

      Kung walang paggalang ang isang tao sa kanyang mga magulang,
   ano pa ang pagkakaiba niya sa isang hayop?

     Buhay at Kamatayan

      Kung hindi pa natin     nauunawaan   ang  buhay,  paano  natin
   mauunawaan ang kamatayan?

     Mabuting Pamahalaan

      Ang unang tungkulin ng isang pinuno ay ang magpakita ng
   magandang halimbawa.

     Kahinahunan400                        BSE-Kagawaran ng Edukasyon
       Ang susi ng lahat ng kaisipan ay ang timbang na panloob na kabutihan
   at panlabas na kagandahan ng ugali.

    Utang ng mga Tsino ang sistemang etiko-politikal kung saan itinuro ang
pagiging huwaran ng namumuno upang sundin. Siya ay guro, tagahubog ng diwa at
karakter ng mga tao. Bagaman hindi siya nagtagumpay sa layuning magkaroon ng
puwang sa pulitika. Ang kaisipang unibersal ng jin. Ito ay nakatulong sa pagiging
makatao, kagandahang-loob at ganap na kabutihan na naging batayan ng pananalig
ng Tsino na dapat maging panuntunan ng lahat.

   Kung susuriin ang mga pilosopiyang inilahad mas makabubuting ito’y maging
panuntunan ng lahat upang ang mundo ay maging maayos at mapayapa.


      Lubusang kilalanin si Confucius sa pamamagitan ng mga sumusunod
      na nakatalang deskripisyon.       Pangalan         :

       Nasyonalidad       :

       Pangunahing Katangian   :

       Kakayahang Pangkaisipan :

       Hanapbuhay o Gawain    :

       Mga Paniniwala sa Buhay :

       Kalagayan sa Buhay    :

       Aral na Naiwan      :
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          401
   PAGTALAKAY SA ARALIN

   IKALAWANG ARAW

   A. Panimulang Gawain

     Pagganyak : Ipaliwanag ang kahulugan ng pilosopiya ni Confucius at
           magbigay ng reaksyon.


     Pilosopiya                Reaksyon


        Kung ang pinuno ay mabuti, lahat
     ay magiging maayos kahit walang nag-
     uutos.


       Kung hindi siya mabuti hindi siya
     susundin kahit mag-utos.


   B. Ipabasa ang texto ng guro. Papiliin ang mga mag-aaral ng mga salita
     o parirala o pangungusap na hindi maunawaan batay rin sa
     pagkagamit nito sa texto.

   C. Pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o pangungusap na hindi
     maunawaan batay na rin sa pagkagamit nito sa texto sa paraang
     klino (paghahanay ng pataas o patinding kahulugan.


                               poot

                           galit

                      paghihimagsik

                hinanakit

           inis

    sama ng loob
    (Punong salita
402                      BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   D. Pagpapalalim ng kaalaman.

    Papangkatin ang mga mag-aaral sa anim. Magkakaroon ng bahaginan
    batay sa mga sumusunod na istratehiya.

     Pangkat 1 at 2 : Pagpapaliwanag ng mga impormasyon batay sa texto.


               CONFUCIUS
               PILOSOPIYA
      Buhay       Pamahalaan       Lipunan


     Pangkat 3 at 4 : Pagbuo ng mga kaisipan hango sa texto at
             pagpapaliawanag ng mga ito.


        KAISIPAN             PALIWANAG
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                       403
      Pangkat 5 at 6 : Piliin ang pilosopiya sa buhay at ibigay ang reaksyon
                ukol dito.


        PILOSOPIYA              REAKSYON
   E. Pagbabahagi sa klase ng kinalabasan ng pangkatang talakayan.

   F. Pagbubuo ng sintesis.

    Discussion Web – sumasang-ayon ka ba o hindi sumasang-ayon sa mga
             sumusunod na paksa


     Sang-ayon         Paksa         Di-sang-ayon


             PILOSOPIYA

             Akayin ang tao sa batas at
             kontrahin sa pamamagitan ng
             pagpaparusa.
404                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   IKATLONG ARAW

   A. Panimulang Gawain

     Pagganyak :

     Sa pamamagitan ng survey sa T.V. ng Alas Singko Y Medya o Unang
     Hirit.


       Sang-ayon        Survey       Di-sang-ayon
        Sumasang-ayon ba kayo o hindi sa paksang inilahad sa survey?

   B. Pagpapabasa ng kaugnay na texto.


        PAGMAMAHAL AT PAGGALANG SA MAGULANG
    Ayon kay Confucius, isang tungkulin ng anak ang mahalin at igalang ang
kanyang mga magulang. Ang pagmamahal sa magulang ay kailangang laging buhay
at taglay ng isang anak. Ang sumusunod ay ilan sa kanyang aral tungkol sa
pagmamahal sa kanyang mga magulang.

   “Kung ang iyong ama ay nabubuhay pa, pansinin mo ang kanilang mga kilos
at gawi, kayo ay mapagmahal na anak.”

    “Huwag saktan ang damdamin ng inyong mga magulang.” Paglingkuran sila
ng naaayon sa mga kautusan at mabuting asal kung sila’y buhay. Ibigay rin naman
sa kanila ang mga karapatang naaayon sa mga kautusan at mabuting gawi kung
sila’y mamatay.

    “Kailangang malaman natin ang gulang ng iyong mga magulang.” Ang
kanilang katandaan ay nakapagbibigay ng tuwa at aliw bagaman nagdudulot din
naman ito ng kalungkutan.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                         405
   “Ang pagtutol nang mahusay ay isang mabuting gabay na magagawa ninyo
para sa inyong mga magulang.” Kung mapansin ninyo na ayaw nilang sundin ang
inyong mga payo o kuru-kuro mapitagan pa rin kayo higit pa kayong magsumikap at
huwag kayong magsalita nang laban sa kanila.


      Mga Gabay na Tanong :

         Anong damdamin ang namayani sa inyo pagkatapos mabasa ang
         texto? Patunayan.

         Anong mensahe ang nais ipabatid ng sumulat sa mambabasa?

         Nahikayat ka ba sa opinyong nais ipabatid ng sumulat?

   C. Pagbibigay ng input ng guro ukol sa tono at uri ng texto.   Tono ng Texto

       Tumutukoy sa damdamin at kilos na naghari sa texto. Maaaring
   ang texto ay nanlilibak, malungkot, nagagalit, masaya, o kaya naman ay
   mabilis, mabagal, papataas o pababa.

       Makikilala ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tiyak
   na salitang ginamit ng manunulat.
   Textong Argumentativ (Persweysiv)

       Ang textong Argumentativ – nagbibigay rin ng impormasyon at
   interpretasyon na ang tanging layunin ay hikayatin ang mambabasa
   upang pumanig sa kanyang ideya o paniniwala.   D.  Muling pagbabalik sa lunsarang texto (Confucius, Dakilang
      Pilosopong Tsino) at ipasuri ayon sa layon at uri ng texto sa paraang
      pangkatan.
406                        BSE-Kagawaran ng Edukasyon
    Pangkat 1 at 2 : Anong damdamin ang nangingibabaw sa texto?


    Damdamin       Paliwanag       Pagtukoy sa Bahagi
    Pangkat 3 at 4 :       TEXTO
                                 Layunin
        URI
                    Paraan ng
                   may akda sa
                    pagsulat


        Malinaw ba ang damdaming nais ipahayag ng sumulat?

        Nahikayat ba kayo sa inilahad ng kaisipan ng may-akda?

        Bakit tinatawag na argumentativ ang textong tinalakay?

        Magbigay ng patunay.

   E. Pagbabahaginan ng ginawang pagsusuri ng mag-aaral.

   F. Pagbibigay ng feedback sa narinig na pag-uulat.

       Malinaw ba ang naging talakayan sa pag-uulat na isinagawa?

       May mga impormasyon bang hindi naitala o nabanggit sa pag-
        uulat?
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                         407
   G. Pagbubuo ng sintesis

        Bakit kailangang   marunong  tayong  sumulat  ng  textong
        argumentativ?

        Ano ang kahalagahan nito upang maipahayag natin ang ating
        damdamin?

   PAGSUSURING GRAMATIKAL

   IKAAPAT NA ARAW

   A. Panimulang Gawain

    Pagganyak :

    Sitwasyunal : Paano mo bibigyan ng solusyon ang mga sumusunod na
           sitwasyon?

      1. Pagbagsak ng ating turismo.

      2. Pagtaas ng krimen sa ating paligid.

      3. Kawalang-galang ng mga kabataan sa kulturang Pilipino.

   B. Pagbibigay ng guro ng kailangang input upang makilala at magamit
     ang mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng alternatibong
     solusyon.

        Salita/Pangungusap na nagpapakilala ng alternatibong solusyon
    – ito ay ang mga sasagot sa tanong na paano masosolusyonan ang
    isang suliranin.

       Maaaring gamitn ang mga sumusunod na pahayag sa
    pagbibigay ng alternatibong solusyon.

          Makabubuti siguro
          Higit na mainam kung
          Ganito ang dapat gawin
          Kailangan
          Dapat
          Una mong dapat gawin
          Makabubuting
          Makatutulong nang malaki
          Dapat ay ganito ang gawin

408                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   C. Muling pagpapabasa sa textong lunsaran Confucius, Dakilang
    Pilosopong Tsino.

   D. Pagsusuri ng mga salita/pangungusap na nagpapakilala       ng
    alternatibong solusyon (Pangkatan) sa tulong ng Word Listing.                 Alternatibong
                  Solusyon
         Salita      Parirala      Pangungusap   E. Pagpapalalim sa paksa batay sa sumusunod na tanong :

       Sa palagay ninyo, epektibo ba ang paggamit ng mga
       salita/pangungusap na nagpapakilala ng alternatibong solusyon?

       Sa palagay ninyo, kailangan pa ba ang kaalaman sa paggamit ng
       mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng alternatibong
       solusyon sa pagbuo ng textong argumentativ?

   F. Pagbuo ng sintesis batay sa paksang pinag-usapan.

       Paano nakatutulong ang pagpapakilala ng alternatibong salita sa
       pangungusap upang makabuo ng solusyon sa isang suliranin?
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                        409
IV.  EVALWASYON

   IKALIMANG ARAW

     A. Panimulang Gawain

      Pagganyak : Magpakita ng larawan ni Mohandas Ghandi at
            pasagutan ang tala sa ibaba.       Alam Na      Gustong Malaman      Nalaman Na
   B. Pagbabasa isa pang halimbawa ng textong argumentativ “GANDHI
     AMA NG DEMOKARASYANG INDIA.”


             GANDHI, KAMPEON NG MASA
   Kung ang bansang India ang mababanggit sa kasaysayan, hindi maaaring di-
mabanggit ang pangalang Mohandas Kapramchand Gandhi sapagkat gumanap siya
ng napakahalagang bahagi ng kalayaan ng India sa pamamagitan ng paraang
passive resistance.

   Naniniwala si Gandhi na ang lakas ng kaluluwa (Ahimsa) ay malaking
puwersa laban sa mga kaaway. Para sa kanya, higit na mainam na lumaban sa
matahimik na paraan sapagkat kung sasaktan sila ng mga kolonyalista, ang mga ito
ay hindi patutulugin ng kanilang konsensya hanggang mapagtanto nila na masama
ang kanilang ginagawa at sila ay magbago.

   Nang panahong iyon ay magulo sa India. Kabilang ang mga karahasan at
kaguluhan. Umabot sa 400 ang namatay at 1,200 ang nasugatan sa mga Hindu,
sapagkat tinututulan nila ang hindi makatarungang pagbubuwis.
410                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   Bilang kinikilalang pinuno ng panahong iyon nais ni Gandhi na mapigil na ang
pagdanak ng dugo. Nag-umpisa siyang magpinitensya at hindi kumain ng maraming
araw dahil para sa kanya sa ganitong paraan lamang malalabanan ang mga
mapaniil na Britanya.

    Dahil sa kanyang ipinaglaban, maraming Hindu ang nagmartsa sa lansangan.
Ang mga Ingles ay nagkaroon ng takot sa maaaring ibunga ng pangyayaring ito.
Maaaring magdulot ito ng higit pang kaguluhan. Kaya minabuti ng 300 pinunong
Ingles na magbitiw sa tungkulin. Nawalan ng saysay ang batas ng mga Ingles sa
asian.

   Ang mga pangyayaring ito ang gumising sa buong bansa upang tularan ang
mga panuntunang ginawa ni Gandhi.

   Bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan siya ay tinaguriang “Ama ng
Masa” ng buong daigdig dahil sa di-matatawaran niyang ambag sa kasaysayan.


   C. Pagsusuri sa binasang texto batay sa salita/pangungusap na
     nagpapakilala ng alternatibong solusyon.

   D. Pagpapasulat ng textong argumentativ sa tulong ng ibinigay na
     pamagat. Bago sumulat, pabubuin muna ng guro ng angkop na mga
     salita/pangungusap ang mga mag-aaral.


                PAMAGAT

                 simula

                 katawan

                 wakas   E. Pagpapahalaga sa sinulat ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng
     pagbasa.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          411
   F. Pagbibigay ng faynal na input tungkol sa tinalakay na aralin.


        PAGMAMAHAL AT PAGGALANG SA MAGULANG
    Ayon kay Confucius, isang tungkulin ng anak ang mahalin at igalang ang
kanyang mga magulang. Ang pagmamahal sa magulang ay kailangang laging buhay
at taglay ng isang anak. Ang sumusunod ay ilan sa kanyang aral tungkol sa
pagmamahal sa kanyang mga magulang.

   “Kung ang iyong ama ay nabubuhay pa, pansinin mo ang kanilang mga kilos
at gawi, kayo ay mapagmahal na anak.”

    “Huwag saktan ang damdamin ng inyong mga magulang.” Paglingkuran sila
ng naaayon sa mga kautusan at mabuting asal kung sila’y buhay. Ibigay rin naman
sa kanila ang mga karapatang naaayon sa mga kautusan at mabuting gawi kung
sila’y mamatay.

    “Kailangang malaman natin ang gulang ng iyong mga magulang.” Ang
kanilang katandaan ay nakapagbibigay ng tuwa at aliw bagaman nagdudulot din
naman ito ng kalungkutan.

   “Ang pagtutol nang mahusay ay isang mabuting gabay na magagawa ninyo
para sa inyong mga magulang.” Kung mapansin ninyo na ayaw nilang sundin ang
inyong mga payo o kuru-kuro, maging mapitagan pa rin kayo at higit pa kayong
magsumikap at huwag kayong magsalita nang laban sa kanila.
412                      BSE-Kagawaran ng Edukasyon

								
To top