Mau 1 1 Bao Cao Thanh Tich Ca Nhan by JIS0ksm

VIEWS: 67 PAGES: 4

									Mẫu 1.1: Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của Thủ tướng chính
 phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc; chiến sĩ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1).

                        Ộ    ÒA XÃ Ộ    Ủ   ĨA V Ệ        A
                             ộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      , gày t á g    ăm 2009
                THÀNH TÍCH         (1)
(1): Báo cáo thành tích 07 ăm trước t ờ đ ểm đề g ị đố vớ uâ c ươ g Lao độ g
  ạ g ba, 05 ăm đố vớ Bằ g k e của T ủ tướ g C      ủ, 06 ăm đố vớ da
 ệu c ế sĩ t đua toà quốc, 03 ăm đố vớ da     ệu c ế sĩ t đua cấ Bộ, Ban,
     Ngành, Đoà t ể Tru g ươ g, tỉ t à    ố trực t uộc Tru g ươ g
       X                (hoặc         Ậ DA       ỆU). . . . . .(2)
     (2): G rõ ì t ức đề g ị k e t ưở g oặc cô g ậ da          ệu.
I- SƠ   Ợ   Ý    :
   - Họ và tên: bí danh (nếu có): nam, nữ:
   - Ngày, tháng, năm sinh:
   - Quê quán (3):
 (3): G rõ t eo đơ vị à c      : xã ( ườ g, t ị trấ ); uyệ (quậ , t ị xã, t à
    ố t uộc tỉ ); tỉ (t à    ố trực t uộc Tru g ươ g) t eo tê gọ ệ ay.
   - n t c:              - i i tính: (ghi là Nam hoặc ghi là Nữ)
   - Nơi thường trú:
   - ơn vị công tác: ghi đơn vị hiện đang công tác, rường ại học Nông L m
 hành phố Hồ hí Minh.
   - hức vụ hiện nay: (ghi đầy đủ các chức vụ hiện nay chính quyền, ảng, đoàn
thể)
   - rình đ chuyên môn, nghiệp vụ:
   +Học vị, hoặc trình đ đào tạo từng bậc và năm tốt nghiệp;
   + hức danh, Học hàm (nếu có)
   - Ngày vào đảng chính thức (hoặc (và) ngày tham gia công tác các đoàn thể):
   - Quá trình công tác (4):
      (4): Nêu tóm tắt quá trì cô g tác và t ờ g a g ữ c ức vụ c
   - Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:
II-               Ợ :
   1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):
    (5): Đố vớ cá bộ làm cô g tác quả lý êu tóm tắt t à t c của đơ vị,
   2- hành tích đạt được của cá nh n (6):
   - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
   - hành tích đạt được: (viết càng chi tiết càng tốt)


                                                    1
Mẫu 1.1: Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của Thủ tướng chính
 phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc; chiến sĩ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1).

 (6): Nêu t à t c cá â tro g v ệc t ực ệ     ệm vụ được g ao (kết quả đã đạt
 được về ă g suất, c ất lượ g, ệu quả t ực ệ    ệm vụ; các b ệ  á đổ mớ
 cô g tác quả lý, ữ g sá g k ế k    g ệm, đề tà g ê cứu k oa ọc; v ệc đổ
 mớ cô g g ệ, ứ g dụ g k oa ọc, kỹ t uật vào t ực t ễ ; v ệc t ực ệ c ủ trươ g,
 đườ g lố của đả g, c    sác và á luật của N à ước; cô g tác b dưỡ g, ọc
tậ â g cao trì độ c uyê mô , ẩm c ất đạo đức; c ăm lo đờ số g cá bộ, â
  v ê ; va trò của cá â tro g cô g tác xây dự g đả g và các đoà t ể; cô g tác
           t am g a các oạt độ g xã ộ , từ t ệ …).
  V t t ng ph     ch t ạo c lối ống    nh    n chúng
2 V ch yên ôn nghi p vụ
   + Quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
   + Thành tích giảng dạy
   + Thành tích NCKH, chuyển giao khoa học công nghệ
   + iên oạn bài giảng, tài iệu học t p
   + Đổi mới phương pháp giảng dạy
3 óng góp bồi d ỡng xây dựng ội ngũ      D   Q
4 ông tác ản lý (nế có)
5 hững thành tích nổi bậc trong 3 ến 6 nă g n ây (tùy th ộc hình th c
nghị khen th ng hoặc công nhận)

III-     Ì    Ứ K E           Ã   Ợ     Ậ (7)
 (7): Nêu các ì t ức k e t ưở g đã được Đả g, N à ước, Bộ, Ban, Ngành, Đoàn
 t ể Tru g ươ g, tỉ , t à    ố trực t uộc Tru g ươ g tặ g t ưở g oặc o g tặ g
         (g rõ số quyết đị , gày, t á g, ăm ký quyết đị )
   + G rõ quyết đị cô g ậ da        ệu t đua tro g 07 ăm trước t ờ đ ểm
đề g ị đố vớ Huâ c ươ g Lao độ g ạ g ba, 06 ăm đố vớ Bằ g k e của T ủ
tướ g C     ủ vv
   + Đố vớ đề g ị o g tặ g da       ệu “c ế sĩ t đua toà quốc”: g rõ t ờ
g a 02 lầ l ê tục được o g tặ g da       ệu “c ế sĩ t đua cấ bộ, gà , tỉ ,
t à    ố t uộc Tru g ươ g” và 06 lầ đạt da     ệu “c ế sĩ t đua cơ sở ” trước
t ờ đ ểm đề g ị; các sá g k ế , g ả     á ữu c được cấ có t ẩm quyề cô g
  ậ
   + Đố vớ báo cáo đề g ị o g tặ g da         ệu “c ế sĩ t đua cấ Bộ,
Ngà , tỉ , t à     ố t uộc Tru g ươ g” g rõ t ờ g a 03 lầ l ê tục được tặ g
da    ệu “c ế sĩ t đua cấ cơ sở” trước t ờ đ ểm đề g ị; các sá g k ế được
cấ có t ẩm quyề cô g ậ
    - Các hình thức khen thưởng đã đạt được
   - ng kh n của    H rung ương oàn hanh niên ng sản Hồ hí Minh về
thành tích u t s c trong hoạt đ ng phong trào đoàn (k m th o Quyết nghị số
    QN    ngày 17/9/2005; số 2907 QN    ngày 09/9/2008).


                                                    2
Mẫu 1.1: Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của Thủ tướng chính
 phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc; chiến sĩ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1).

   - Huy chương ì hế hệ tr của     H rung ương oàn hanh niên ng sản Hồ
 hí Minh (k m th o quyết định số    Q - -     N ngày 21/3/1993).
   - ng kh n ông đoàn Ngành iáo dục iệt Nam ( m th o các Quyết định số
  5Q    ngày       , số 22 Q     ngày 16/8/2002, và quyết định số
   Q   ngày      6 về thành tích u t s c trong hoạt đ ng công đoàn giai đoạn
2001 - 2006);
   - ng kh n của Liên đoàn lao đ ng     .H M (k m th o quyết định số 6 Q -
  -L L ngày    6   ) về hoàn thành u t s c phong trào Công đoàn nhiệm k
1998 – 2003.
   -  ng kh n của ảng ủy hối ại học, cao đ ng, trung học chuyên nghiệp
  .H M (k m các quyết định số 5 Q -      ngày 04/4/2005 về ảng viên tiêu biểu
năm liền    –   , quyết định số 6 Q -     ngày      về ảng viên tiêu
biểu năm liền 2005 – 2006).
   - ng kh n của y ban Nh n d n hành phố Hồ hí Minh (k m th o quyết định
số   5Q -   ngày 01     6) về hoàn thành u t s c công tác h - hiến dịch
tình nguyện m a h anh tại nư c ng h a d n chủ nh n d n Lào năm 2006.
   - ng kh n của     trư ng    iáo dục và ào tạo (k m th o quyết định số
  5Q        ngày 20/     5) về hoàn thành u t s c nhiệm vụ năm học 2003 -
2004.
   -   niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (k m th o quyết định số
    Q       ngày 13/12/2005).
   -Các anh hiệu thi đua đã đạt được:
   - hiến s thi đua cơ s năm học 2000 –          k m th o quyết định số
   6Q   -H ngày 24/9/2001 của Hiệu trư ng;
   - hiến s thi đua cơ s năm học         –    k m th o quyết định số
 6 Q    -H ngày 12/11/2002 của Hiệu trư ng;
    - hiến s thi đua cơ s năm học 2002 – 20 k m th o quyết định số       Q -
     ngày 27/10/2003 của Hiệu trư ng;
   - hiến s thi đua cơ s năm học      –    k m th o quyết định số 665 Q -
     ngày 08/11/2004 của Hiệu trư ng;
   - hiến s thi đua cơ s năm học 2004 – 20 5 k m th o quyết định số 5 6 Q -
    H ngày 28/10/2005 của Hiệu trư ng;
   - hiến s thi đua cơ s năm học     5–   6 k m th o quyết định số   Q -
    H ngày 27/9/2006 của Hiệu trư ng;
   - hiến s thi đua cơ s năm học 2006 – 200 k m th o quyết định số 6 6 Q -
    H ngày 08/10/2007 của Hiệu trư ng;
   - hiến s thi đua cơ s năm học      –    k m th o quyết định số 1556 Q -
KT/TCCB ngày 08/10/2008 của Hiệu trư ng;
   - hiến s thi đua cơ s năm học 2008 – 200 k m th o quyết định số       Q -
KT/TCCB ngày 5        của Hiệu trư ng.


                                                    3
Mẫu 1.1: Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của Thủ tướng chính
 phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc; chiến sĩ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1).

   hận xét xác nhận củ   i tr        ng        Ng ời báo cáo thành tích
      (ký tên và đóng d u)                  (ký tên, ghi rõ họ và tên)                Xác nhận củ c p trình khen
                    (ký tên và đóng d u)
                                                    4

								
To top