VI?C TH�NH L?P �?NG B? B? N?I V? L� S? KI?N by JIS0ksm

VIEWS: 6 PAGES: 3

									 VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ BỘ NỘI VỤ LÀ SỰ KIỆN
      QUAN TRỌNG VÀ CÓ Ý NGHĨA

   Tại Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Bộ Nội vụ, đồng chí
TRẦN VĂN TUẤN, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Tổ chức Nhà
nước trân trọng trích giới thiệu nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng:

                          “...Ngày 08/8/2007, Chính phủ đã
                       ban hành Nghị định số 08/NĐ-CP về
                       việc chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng
                       Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ,
                       Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ.
                          Ngày 17/4/2008, Chính phủ đã ban
                       hành Nghị định số 48/2008/NĐ-CP quy
                       định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
                       cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
                          Với những văn bản quan trọng trên
                       đây, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
                       tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ đã có
                       những thay đổi quan trọng theo hướng tổ
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn     chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực nhằm
 phát biểu tại buổi lễ
                       nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước của Bộ trên những lĩnh vực công tác được giao.
    Trước tình hình đó, việc xây dựng một Đảng bộ thống nhất, vững mạnh, đáp
ứng yêu cầu của công tác Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ được
đặt ra như là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.
    Ngày 26/6/2008, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 26-TTr/BCS
trình với các cơ quan có thẩm quyền đề nghị cho phép thành lập Đảng bộ Bộ Nội vụ
và Hội nghị liên tịch của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã giới thiệu nhân sự Ban
Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ để Đảng uỷ cấp trên xem xét,
quyết định.
    Điểm lại vài nét về quá trình chuẩn bị thành lập Đảng bộ Bộ Nội vụ để chúng
ta thấy rằng, đây là quá trình chuẩn bị chu đáo, có trách nhiệm của Đảng bộ chúng ta,
của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ.
    Việc thành lập Đảng bộ Bộ Nội vụ là một sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa.
Điều này khẳng định sự thống nhất và lớn mạnh của Đảng bộ chúng ta, tạo ra động
lực và niềm phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ, phấn đấu
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin
tưởng giao cho Bộ và ngành Nội vụ chúng ta.
    Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ
gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chúng ta những lời chúc mừng
tốt đẹp nhất nhân sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển và lớn mạnh của Đảng bộ
chúng ta.
    Tôi xin chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm chỉ định vào Ban Chấp hành
Đảng bộ, chúc các đồng chí đoàn kết, lãnh đạo Đảng bộ chúng ta hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, giữ vững và phát huy truyền thống Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...
    Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Bộ, của ngành Nội vụ rất nặng nề. Để hoàn
thành tốt những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, tôi đề
nghị Đảng bộ chúng ta làm tốt các trọng tâm công tác sau đây:
    Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng
đội ngũ cán bộ và đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, vững vàng về chính
trị, có phẩm chất đạo đức và năng lực, sẵn sàng nhận và đủ sức hoàn thành nhiệm vụ
được giao; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
phòng và chống tham nhũng trong Bộ.
    Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực
hiện có kết quả các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ.
    Đảng bộ cần lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt tinh thần
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương
và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm tốt công tác thể chế hoá đường lối,
chính sách của Đảng trong quá trình xây dựng các đề án, dự án trình Trung ương và
các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thông qua. Đảng bộ cần lãnh đạo cán bộ,
đảng viên trong Đảng bộ trên các cương vị công tác của mình bám sát chương trình,
kế hoạch công tác của Bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm
chất lượng và tiến độ công việc.
    Thứ ba, làm tốt công tác xây dựng đảng, phát động phong trào thi đua sâu rộng,
phấn đấu xây dựng tập thể đảng bộ, chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời
tích cực phát hiện và bồi dưỡng để có được đội ngũ đảng viên “vừa hồng, vừa
chuyên” như Bác Hồ của chúng ta hằng mong muốn, đủ sức đáp ứng các yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới.
    Thứ tư, tăng cường sự chỉ đạo, kiện toàn và phát huy tốt vai trò của các tổ chức
đoàn thể, đại diện người lao động, thanh tra nhân dân... trong Bộ để thực hiện có hiệu
quả công tác vận động quần chúng, phát huy dân chủ, tạo ra sức mạnh thống nhất
trong toàn Đảng bộ.
   Thứ năm, sớm hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng uỷ Bộ Nội vụ, kiện toàn
các cơ quan tham mưu, cơ quan chuyên trách của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ làm
công tác đảng của các Đảng bộ trực thuộc, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, xuyên
suốt của Đảng bộ Bộ Nội vụ...
   Tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp tốt, tập trung và quyết liệt trong chỉ đạo điều
hành của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và Đảng bộ Bộ Nội vụ, cùng tinh thần đoàn
kết, cố gắng nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên, chúng ta sẽ hoàn thành tốt các nhiệm
vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...”./.

								
To top