JN_Prehrana_2011

Document Sample
JN_Prehrana_2011 Powered By Docstoc
					            Naročnik:
           OSNOVNA ŠOLA
     DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
         Krvavška cesta 4
          4207 CERKLJE
       RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO
  ODPRTEM POSTOPKU S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV        Za javno naročilo po ZJN-2B:
SUKCESIVNA NABAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV ZA POTREBE
         ŠOLSKE KUHINJE
        OD 01. 09. 2011 DO 31. 08. 2014
      CERKLJE NA GORENJSKEM, 03. 05. 2011
NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE


Štev.: JN 1/2011
Datum: 03. 05. 2011

             RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV ZA
          POTREBE ŠOLSKE KUHINJE


Naročnik bo oddal javno naročilo dobava živil za potrebe šolske kuhinje po sklopih
ter na podlagi 71. člena ZJN – 2 ( Ur. List RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10 in 18/2011-
v nadaljevanju : ZJN-2 ) določa naslednjo vsebino razpisne dokumentacije:

  1. Povabilo k oddaji ponudbe
  2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
  3. Ponudba/podatki o ponudniku (OBR-1)
  4. Izjavo o izpolnjevanju pogojev in sprejemu pogojev razpisne dokumentacije
    za izvedbo javnega naročila (OBR-2)
  5. Predračun/izpolnjen obrazec po sklopih (OBR-3) in specifikacija v datotečni
    obliki
  6. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4)
  7. Izjava o posredovanju podatkov ( OBR-5)
  8. Izjava o plačilnih pogojih(OBR-6)
  9. Izjava o dobavi blaga in odzivnem času (OBR-7)
  10. Izjava o izpolnjevanju higienskih pogojev (OBR-8)
  11. Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-9)
  12. Dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (OBR – 10)
  13. Vzorci okvirnih sporazumov ( OBR-11, OBR-12, OBR-13 )                          Ravnateljica:
                       _____________________
                        Damijana Božič Močnik
NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE


Štev.: JN 1/2011
Datum: 03. 05. 2011


                  POVABILO

               K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška cesta
4, 4207 Cerklje je na Portalu javnih naročil, ki je dostopen na spletni strani:
www.enarocanje.si, in v Uradnem listu EU objavil Obvestilo o oddaji javnega
naročila dobava prehrambenih artiklov za potrebe šolske kuhinje po sklopih po
odprtem postopku za obdobje treh let v skladu s 25. členom ZJN-2.

Vabimo Vas, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili
ponudnikom za izdelavo ponudbe.


Kontaktna oseba naročnika je: Barbara Remic
Tel.: 04/2526-015

e-mail: barbara.remic1@guest.arnes.si

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh šole na spletnem naslovu:
http://www.osdj-cerklje.si

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 13. 06. 2011 do 12.00. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 06. 2011 ob 8.00 uri v prostorih naročnika –
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4, 4207
Cerklje
                          Ravnateljica:
                          ____________________
                          Damijana Božič Močnik
NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE


Štev.: JN 1/2011
Datum: 03. 05. 2011

           NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE


                   1. člen

Naročnik OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM,
Krvavška cesta 4, 4204 Cerklje je objavila na Portalu javnih naročil in v Uradnem
listu EU javni razpis po odprtem postopku za izbiro dobavitelja prehrambenih
artiklov za potrebe šolske kuhinje, s sklenitvijo okvirnih sporazumov z enim ali
več ponudniki za dobo treh let za naslednje sklope:

I.  Skupina: KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI

II.  Skupina: SLAŠČIČARSKO PECIVO

III. Skupina: SVEŽE MESO

IV. Skupina: PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IN JAJCA

V.  Skupina: MESNI IZDELKI

VI. Skupina: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

VII. Skupina: MLEČNI DESERTI, MLEČNE REZINE, MLEČNI NAPITKI

VIII. Skupina: EKOLOŠKO ALI BIO PRIDELANO DOMAČE SVEŽE IN SUHO SADJE

IX. Skupina: EKOLOŠKO ALI BIO PRIDELANA DOMAČA ZELENJAVA

X.  Skupina: DOMAČA ZELENJAVA, SADJE IN SUHO SADJE

XI. Skupina: TROPSKO SADJE, ZELENJAVA IN SUHO SADJE

XII. Skupina: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE

XIII. Skupina: SVEŽE, ZAMRZNJENE RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
XIV. Skupina: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
XV.  Skupina: MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE

XVI. Skupina: ČAJI
XVII. Skupina: ZAMRZNJENI PROGRAM

XVIII. Skupina: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

IXX. Skupina: SVEŽE MLEKO IN KROMPIR, RDEČA PESA

XX.  Skupina: RAZNI DIETNI IZDELKI

XXI. Skupina: BIO ALI EKO ŽIVILA

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop živil, več sklopov ali vse
razpisane sklope.
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba
predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.

                     2. člen

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.


                     3. člen

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

    Ponudbo (OBR-1);
    Izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega
    naročila (OBR-2);
    Dokazilo ali lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 1. odstavka 8.
    točke Navodil (OBR-2);
    Predračun /izpolnjen obrazec po sklopih (OBR-3);
    Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4);
    Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5);
    Dokumentacijo iz 8. člena navodil gospodarskim subjektom za izdelavo
    ponudbe po zaporednih številkah;
    Dokumentacijo iz 10. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;
    Parafiran in žigosan vzorec okvirnega sporazuma (OBR-,11,12,13 ).
                     4. člen

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko
Portala javnih naročil do najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo pisno preko Portala za javna naročila odgovoril na vsa vprašanja v zvezi
z razpisom, ki jih bo dobil v roku iz prejšnjega odstavka.

Sestanka s ponudniki ne bo.

                     5. člen

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik razpisno dokumentacijo
dopolni. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal
najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni
del razpisne dokumentacije in bo ponudnikom posredovana preko Portala javnih
naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb in s tem ponudnikom
omogočil upoštevanje dopolnitev.

S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in
ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo ponudb.

Spremembe in poprava napak so dopustne v skladu z ZJN-2.

Po javnem odpiranju ponudb bo oseba naročnika (tajnica) Zapisnik o javnem
odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih
ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni
osebi ponudnika, navedenega v ponudbi.

                     6. člen

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, Krvavška
cesta 4, 4207 CERKLJE

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave
javnega razpisa na Portalu javnih naročil po pošti ali osebno, vsak delovni dan med
8. in 13. uro, do 13. 06. 2011 do 12.00 ure.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem
razpisu in bodo pravilno označene.
                     7. člen

Ponudnik mora ponuditi živila po specifikaciji naročnika, ki je navedena na vsakem
predračunu za posamezni sklop. Predračun je potrebno predložiti v natisnjeni verziji,
z žigom in podpisom ponudnika.

                     8. člen

Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na podlagi
izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost:

1.) Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja.

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence.
Ponudnik lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci
in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega
pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

2.) Ponudnik:
-   ni v stečajnem postopku;
-   njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa
zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v
postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov
ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek
ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
-   na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
-   na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz
drugega odstavka te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi
javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki
glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
V tem primeru:
  - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali
   fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko
   dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
   s predmetom javnega naročila;
  - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s
   katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

3.) Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka
prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega
prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil
poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s
pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana
velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju
informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v
tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni
zagotovil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

4.) Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik
ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika,
le temu posredoval podatke o:
  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
    komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih
oseb;
  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
    gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-5)

5.) Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke
iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo
samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-4)

Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1, 2, in 3, ponudnik predloži izjavo
(OBR-2)

B. Poklicna sposobnost:

6.) Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali
trgovski register .

7.) Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 6 in 7, ponudnik predloži izjavo
(OBR-2)

Ponudniki , ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo pod poglavji A in B
predložiti ustrezna dokazila in potrdila. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.


C. Ekonomska in finančna sposobnost:

8.) Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov,
mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

Potrdila so lahko kopije, ne smejo pa biti starejše več kot 30 dni od roka za oddajo
ponudb.

9.) Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-9)

10.) Da nudi 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-6)

D. Tehnična in kadrovska sposobnost:

11.) Da gospodarski subjekt zagotavlja, da bo živila dobavljal v odzivnem času
maksimalno en (1) delovni dan do 6.30 ure zjutraj, dostavo fco skladišče naročnika
razloženo.

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-7).

12.) Da gospodarski subjekt zagotavlja, da izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil
po sistemu HACCP in upošteva druge ustrezne predpise vezane na predmet javnega
naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8).

13.) Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-9)

14.) Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali
upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih
obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka ( OBR-9).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse
zahtevane pogoje iz 8. člena in predložili ustrezna dokazila.

                      9. člen

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev.
Pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo.

Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih
evidenc, ki jih je pridobil, oziroma jih je predložil ponudnik ali kandidat v drugih
postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih
mesecev. Dokazila iz uradnih evidenc, ki zadevajo izjave ponudnikov, bo naročnik
pridobil sam.

Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje
in ustrezati vsebini originala.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične
izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo
postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. a člena ZJN-2.

                      10. člen

S ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo naročnik sklenil okvirne
sporazume za obdobje treh let – z odpiranjem konkurence med strankami okvirnega
sporazuma, po dokončnosti odločitve o izbiri po tem razpisu, predvidoma za obdobje
od 1. 9. 2011 do 31. 08. 2014. (OBR-11).

S ponudniki za sklope 8, 9, 10 in 11 bo naročnik sklenil okvirne sporazume za
obdobje treh let – z odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma
(OBR-12).

V kolikor bo za posamezni sklop ponudil blago le en sam ponudnik, bo naročnik
sklenil okvirni sporazum za obdobje treh let – z enim ponudnikom, brez odpiranja
konkurence (OBR-13).

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z več ponudniki pri vsakem sklopu, kjer bo
prejel zadostno in /ali dovolj sprejemljivih ponudb.

                      11. člen

Kjer naročnik navaja določeno težo posamezne vrste živil, jo je potrebno razumeti kot
pričakovano embalažo. Če dobavitelj ne zagotavlja živila v navedeni embalaži,
ampak v manjših količinah, potem si ponudnik vrednost preračuna iz končne teže
posamezne vrste živil ( npr. čokolino 2/1 – 125 kos je lahko tudi 1/1 – 250 kos)

Ponudnik mora ponuditi blago I. kakovostnega razreda.

Bio živila in prehranski izdelki (»bio« sklopi) morajo:
  •  ustrezati Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov
    oziroma živil (U.l. RS št. 31/2001, 52/2003, 128/2006, 21/2007, 37/2007,
    45/2008),

  •  pridelovalci morajo imeti veljaven certifikat, ki ga je izdal Kmetijsko gozdarski
    zavod Maribor, Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Bureau Veritas

  •  izdelki morajo biti označeni z enim od oznak za ekološko pridelano oz.
    predelano živilo, kot so: BIO Slovenija, Biodar, Demeter, Bio Ernte, Bio nach
    EG – Öko – Verordnung, Agricultura ecologica,


Ponudniki morajo ponuditi 75 % artiklov iz posameznega sklopa. Naročnik bo
vse ponudnike, ki ne bodo ponudili 75% artiklov iz posameznega sklopa izločil iz
ocenjevanja ponudb. Pripisi v ponudbene predračune ali spreminjanje obrazcev ni
dovoljeno.

Ponudnik je na poziv naročnika dolžan pred podpisom sporazuma predstaviti
ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naročanja in dostave.

Ponudnik mora izpolniti priložen predračun in navesti končno ceno na enoto v evrih
(€). Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, skladiščne, zavarovanja,
carine, trošarine, takse, DDV, morebitne ostale stroške), popuste in rabate,
upoštevaje dostava – fco sedež naročnika – razloženo.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih izdatkov, ki niso zajeti v ponudbeno
ceno. Količine posameznih vrst blaga so okvirne za tri (3) leta.

Ponudnik predloži predračun v natisnjeni verziji samo za sklope, za katere podaja
ponudbo.

Ponudbena cena mora biti fiksna za ves čas veljavnosti ponudbe in v primeru
sklenitve okvirnega sporazuma še za prvih 12 mesecev, predvidoma od 1. 9. 2011
dalje.

Pri sklopih 8, 9, 10 in 11 velja fiksnost cen za čas veljavnosti ponudbe in še za prve
tri (3) mesece veljavnosti okvirnega sporazuma.

                     12. člen

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe z DDV v evrih ( €).


                     13. člen

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je

1. za skupine artiklov 8, 9, 10 in 11:
Prednostno se upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (npr. sezonsko pridelana živila na
integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način ipd.) in živila, ki so proizvedena
po nacionalnih predpisih o kakovosti živil..

a) ceno                                    70 točk
b) integrirana pridelava                           10 točk
c) celovitost ponudbe                             10 točk
d) dodatne ugodnosti                             10 točk
Skupno največje možno število točk po vseh merilih je 100 točk.


2. za ostale skupine artiklov:
a) ceno                                    80 točk
b) celovitost ponudbe                             10 točk
c) dodatne ugodnosti                             10 točk


                       14. člen

Naročnik bo za sklop oziroma sklope sklenil s ponudniki ustrezno vrsto okvirnega
sporazuma za obdobje treh (3) let, predvidoma od 1. 9. 2011 dalje, na podlagi meril
za izbor v skladu z razpisno dokumentacijo.

Naročilo za prvih 12 (dvanajst) mesecev bo oddal tistemu ponudniku (enemu
ponudniku), ki bo najugodnejši za posamezen razpisan sklop med sklenitelji
okvirnega sporazuma.

Stranke okvirnega sporazuma morajo okvirni sporazum podpisati najpozneje v 8
(osmih) dneh po pravnomočnosti Odločitve o oddaji naročila.

Najugodnejši ponudnik mora istočasno s sklenitvijo okvirnega sporazuma predložiti
zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (samo v
primeru če skupna vrednost ponudbe znaša več kot 35.000 €).

V primeru, da ponudnik ne sklene okvirnega sporazuma, se šteje, da je odstopil od
ponudbe.

Naročnik lahko kupuje tudi tiste izdelke blaga, ki niso na ponudbenem predračunu,
če jih bo potreboval. Te izdelke bo naročnik kupoval po ceniku, ki ga bo ponudnik
(izbrani dobavitelj za posamezno enoletno obdobje) posredoval ob podpisu
okvirnega sporazuma.

Če ponudnik prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih, oziroma po
znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika
o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.
                     15. člen

Ponudnik mora kot instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v primeru, da bo izbran, predložiti menico »brez protesta«
v višini 10 % pogodbene vrednosti .

Finančnega zavarovanja ni potrebno predložiti gospodarskim subjektom, ki
kandidirajo za en sklop ali več sklopov pa skupna vrednost ponudbe ne presega
35.000 EUR.

Ponudba mora veljati do vključno 1. 9. 2011 in za stranke okvirnega sporazuma še
prvo enoletno obdobje, razen za sklope 8, 9, 10 in 11, kjer veljajo ponudbene cene
še prve tri mesece po sklenitvi okvirnih sporazumov.

                      16. člen

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

                      17. člen

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo
izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti
natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico
zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta.
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

                     18. člen

Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma na vsaki strani parafirati in na
zadnji strani parafirati in žigosati.

                      19. člen

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej
določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti sporazuma naročnik in ponudnik ne
smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da sporazum ne bi pričel veljati ali da
ne bi bil izpolnjen.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki
bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali
na nepristranskost revizijske komisije.
                     20. člen

Naročnik bo pred sklenitvijo okvirnega sporazuma za dobavo živil in prehranskih
izdelkov po sklopih preveril obstoj in vsebino podatkov najugodnejših ponudb.

                     21. člen

Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 ZRPJN-UPB5) vloži vsaka oseba, ki ima ali je
imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže,da je bila ali bi ji lahko bila
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot
kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 5.000,00 EUR na TRR pri
Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z
22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 16110-7111290-
________10. (v prazno polje se vpiše št. objave javnega naročila).

Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih
dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za
revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in
koncesije.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v
elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
                            Ravnateljica:
                            ____________________
                            Damijana Božič Močnik
                                      OBR-1
Ponudnik:  ________________________
       ________________________

NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE


            P O N U D B A, št. ____________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ____2011,
pod številko objave JN______________, ter v Uradnem listu EU, dne _________,
se prijavljamo na vaš javni razpis za nabavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske
kuhinje in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo
ponudbe za naslednje razpisane sklope:

Ponudnik vpiše končno ponudbeno ceno v EUR z DDV:

                            skupna vrednost v
           Sklop:
                             EVR z DDV
  I. Skupina blaga: KRUH IN PEKOVSKI
  IZDELKI
  II. Skupina blaga: SLAŠČIČARSKO PECIVO
  III. Skupina blaga: SVEŽE MESO
  IV. skupina blaga: PERUTNINSKO MESO,
  IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IN
  JAJCA
  V. skupina MESNI IZDELKI
  VI. Skupina: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
  VII. skupina blaga: MLEČNI DESERTI,
  MLEČNE REZINE, MLEČNI NAPITKI
  VIII. skupina blaga: EKOLOŠKO ALI BIO
  PRIDELANO DOMAČE SVEŽE IN SUHO
  SADJE
  IX. skupina blaga: EKOLOŠKO ALI BIO
  PRIDELANA DOMAČA ZELENJAVA
  X. Skupina blaga: DOMAČA ZELENJAVA,
  SADJE IN SUHO SADJE
  XI. skupina blaga: TROPSKO SADJE,
  ZELENJAVA IN SUHO SADJE
  XII. skupina blaga: KONZERVIRANA
  ZELENJAVA IN SADJE
  XIII. skupina: SVEŽE, ZAMRZNJENE RIBE IN
  KONZERVIRANE RIBE
  XIV. skupina: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
  XV. skupina blaga: MOKA, MLEVSKI
  IZDELKI IN TESTENINE
  XVl. skupina blaga: ČAJI
  XVII. skupina blaga: ZAMRZNJENI
  PROGRAM
  XVIII. skupina blaga: OSTALO
  PREHRAMBENO BLAGO
  IXX. skupina blaga: SVEŽE MLEKO IN
  KROMPIR, RDEČA PESA
  XX. skupina blaga: RAZNI DIETNI IZDELKI
  XXI. skupina blaga: BIO ALI EKO ŽIVILA* Priloga: Ponudbeni predračuni (OBR-3)
Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. imeZakoniti zastopnikDavčna številkaŠtevilka transakcijskega računaMatična številkaNaslovŠtevilka telefonaŠtevilka telefaksaElektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanjeOdgovorna oseba za podpis pogodbe
Datum: ____________________

                     Žig in podpis ponudnika
                                      OBR-2
Ponudnik:   ________________________
       ________________________


NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE

                   IZJAVA

 ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega
     naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
  Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko
  združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
  nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
  fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
  in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
  preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

 Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni
 zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

2. Da:
- nismo v stečajnem postopku;
- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki
  ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
  ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku
  javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali
  delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali
  nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni
  postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih
  obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi
  določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih
  obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v
  kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika.

3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka
  prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku
  prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
  nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da
  nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
  našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi
  dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri
  dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega
  zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh
  informacij nismo zagotovili.

4. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
  članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
  register.


Ustrezno izpolnite in obkrožite:

    A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
      številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS
      enota v _______________, številka ____________________.

    B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi
      Zakona_____________________________________________________
      _______pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________
      izdano pri _____ dne ________________.


    Smo člani naslednje organizacije:-

  _______________________________________.

      (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje
      dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

    C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo
      posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v
      sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
      (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste
      izpolnili točke B., izpolnite točko C.)

Obvezna priloga ponudnikov:

-  dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke te izjave
   ali
-  lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem
   organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik
   ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje
izpolnjevanja pogojev iz 1. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki,
se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

    da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo
    javnega naročila;
    da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
    sklenjenih v zadnjih treh letih;
    da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v
    predhodnih postopkih javnega naročanja.


Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za
dobavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske kuhinje po sklopih , objavljen na
Portalu javnih naročil dne_________, pod št. objave JN _______/2011 in Uradnem
listu EU.


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni
podatki točni in resnični.


Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti
podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim
organom v državi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).Datum:                   Žig        Podpis ponudnika:
                                 OBR - 3

SEZNAM BLAGA PO SKUPINAH Z LETNIMI KOLIČINAMI, KI JIH BO NAROČNIK
          OKVIRNO POTREBOVAL


     Ponudnik:
 ________________________

_________________________NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE

               PREDRAČUN
                  št.
               ______________I. Skupina blaga: KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
                     Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla       Mera
                     količina  enoto    DDV
KRUH :
Kruh pšenični beli –rezani
                kom      2750
1 kg
Kruh ajdov 500 g        kom      900
Kruh pšenični črni rezani
                kom      5814
1 kg
Kruh pisani rezani 600 g    kom      1460
Kruh koruzni 1 kg rezani    kom      450
Kruh martinov, jelenov,
                kom      820
kmečki 1kg
Kruh ovsen 800 g rezani     kom      1200
Kruh pšenični polbeli-
                kom      5600
rezani 1 kg
Kruh ržen 1 kg rezani      kom      216
Kruh zlati beli 1 kg      kom      400
Kruh stoletni, zrnat-800 g   kom      1520
Kruh Veselko, Mojčin-z
                kom      1600
manj soli
Drobtine bele 500g       kom      460
Toast 400g           kom      30
Bio pirin kruh 0,80 kg     kom      141
Bio ovseni mešani kruh
                kom      141
0,80 kg
Pekovsko pecivo
Mlečna štručka,mlečna
             kom  13680
žemljica-0,04 kg
Mlečna štručka,
maslena štručka - 0,06  kom  19800
kg
Bombeta bela- 0, 06 kg  kom  12550
Bombete bela- 0,04 kg   kom  13450
Bombeta -0,08 s
             kom  7200
sezamom
Bombeta črna, koruzna -
             kom  9300
0,06 kg
Bombeta črna- 0,04 kg   kom  7630
Bombeta koruzna s
             kom  4020
semeni in sirom-0,06kg
Fortuna pecivo razno-
             kom  6900
0,04kg
Kajzerica- 0,04 kg    kom  12000
Kajzerica- 0,06 kg    kom  25000
Makova štručka 0,04 kg  kom  8200
Makova štručka- 0,06 kg  kom  13500
Polnozrnata štručka -
             kom  11500
0,04 kg
Polnozrnata štručka -
             kom  9300
0,06 kg
Sirova štručka 0,05 kg  kom  18000
Sirova štručka 0,06 kg  kom  14480
Sirova štručka 0,08 kg  kom  23040
Maščobna štručka -0,08  kom  6200
Hot- dog štručka -0,06
             kom  14100
kg
Bio pirina bombeta –
             kom  2130
0,06 kg
Bio ovsena bombeta-
             kom  2130
0,06 kg
Grisini -25 g       kom  6600
Hot- dog štručka -0,08
             kom  9480
kg
Žemlje:
Žemlja črna 0,05 kg    kom  7400
 Žemlja s semeni 0,04
             kom  12000
kg
Žemlja- bela male-0,055
             kom  32000
kg
Žemlja črna 0,08 kg    kom  15000
Žemlja- bela- 0,08 kg   kom  27030
Žemlja bela 0,100 kg   kom  2500
Žemlja- graham 0,06kg    kom   11500
Žemlja- graham 0,08kg    kom   6750
SKUPAJ

II. Skupina blaga:
SLAŠČIČARSKO
PECIVO:
                  Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                  količina  enoto    DDV
Blazinica-skutina-0,05
              kom   10200
kg
Blazinica skutina 0,08
              kom   7100
kg
Blazinica jabolčna - 0,08
              kom   4050
kg
Blazinica- čokoladna
              kom   6300
0,07 kg
Štrukelj čokoladni -140 g
              kom   4500
pakiran
Štrukelj orehov- 140 g-
              kom   5000
pakiran
Štrukelj orehov- 100g    kom   6700
Mini rulada mlečna- 40
              kom   2400
g
Mini rulada s kremo in
              kom   910
posipom 290g - 10/1
Francoski rogljič z
              kom   19800
marmelado - 0,09 kg
Francoski rogljič z
marmelado – 0,09 kg     kom   4690
pakiran
Francoski rogljič z
              Kom   9150
marmelado -0,05 kg
Francoski rogljič. 0,04
              kom   23790
kg-brez marmelade
Francoski rogljič brez
              kom   18600
marmelade -0,08
Krof z marmelado- 0,05
              kom   14100
kg
Krof z marmelado– 0,08
              kom   10080
kg
Pizza šunka sir 0,140
              kom   12000
kg-šolska
Pizza šunka sir 0,100
              kom   12100
kg-šolska
Navihanček z gozdnimi
              kom   9240
sadeži 0,09
Spirala maslena s
              kom   5240
čokolado 0,09kg
Spirala maslena s
              kom   8560
čokolado 0,05
Zavitek- jabolčni 0,130
              kom   9100
kg
Zavitek - skutni 0,130 kg  kom   5500
Sirov burek -0,100 kg    kom   11000
Buhtelj z marmelado -
              kom   18900
0,08 kg
Keksi boljši čajni 2 kg -
              kom   100
razni okusi
Keksi- medeni -2kg     kom   50
Domači keksi - navadni
              kom   750
1 kg
Napolitanke čokoladne-
              kom   100
1 kg
Napolitanke- lešnikove -
              kom   120
1 kg
Frutabela razni okusi
              kom   7800
0,035 kg
Krispi rezina razl. okusi
              kom   5000
0,025 kg
Čokolada v prahu kg     kom   150
Čokolada za kuhanje
              kom   90
temna 1 kg
Čokolada za kuhanje -
              kom   10
bela 1 kg
Čokolada z lešniki 100 g  kom   3200
Čokolada mlečna 100 g    kom   2500
Čokolada-temna 70%
              kom   900
čok. 100 g
Bonboni -žele JELLY
              kom   60
400g
Bonboni -šumi miks -
              kom   40
1/1
Bonboni -softi- 1/1     kom   60
SKUPAJIII. Skupina blaga: SVEŽE MESO
                  Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                  količina  enoto    DDV
Goveje-stegno brez
               kg   2935
kosti -očiščeno
Goveji rostbeef s
               kg   90
kostmi očiščeno
Goveji rostbeef brez
               kg   100
kosti očiščeno
Goveje pleče brez kosti
              kg   330
- očiščeno kg
Svinjina BK-stegno-
              kg   3066
očiščeno
Svinjska rebra-za nadev   kg   85
Svinjsk kare očiščeno    kg   180
Telečje- BK-stegno -
              kg   560
očiščeno
Telečje kare- očiščeno   kg   140
Telečje pleče brez kosti-
              kg   220
očiščeno
Kosti-goveje        kg   840
Slanina sveža        kg   75
Jetra mlada goveja     kg   120
Vampi-kuhani        kg   50
SKUPAJ

IV. skupina blaga: PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
IN JAJCA
                 Okvirna   Cena na Vrednost brez
    Opis artikla    Mera
                 količina   enoto    DDV
Piščanec-prsa,bedra     kg    740
Piščanec- krače       kg    548
Puranje nabodalo 0,120
              kg    653
kg
Puranji file        kg   3100
Piščančji file       kg    180
Piščančje nabodalo
              kg    520
ražnjiči- 0,09 kg
Piščančje prsi brez kože  kg    190
 Perutninski izdelki:
Pišč.prsi v ovoju      kg    225
Piščančje prsi v ovoju-
              kg    375
rezana
Posebna –poli salama-
              kg    570
maxi rezana
Hrenovke piščančje     kg    50
Pašteta piščančja 30 g  kom    300
Pašteta piščančja 400 g  kom    75
Pašteta puranja 30 g    kom    270
Dimljen puranji hlebček   kg    30
Zmrznjeni izdelki:
Piščančj burger-0.06 kg   kg    520
Piščančji burger 0,110
              kg    200
kg
Piščančji zlati medalj.-
              kg    240
0.022kg
Piščančji zrezek –
              kg     300
paniran 0.09 kg.
Cordon blue 0.14 kg     kg     105
Jajca:
Kokošja jajca -50g-60g   kom     21400
SKUPAJ


V. skupina MESNI IZDELKI
                  Okvirna    Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                  količina    enoto    DDV
Hrenovke telečje      kg    270
Hrenovke          kg   1600
Pečenice          kg    90
Kranjske klobase      kg    450
Domača klobasa v
              kg      15
zaseki
Kuhan pršut         kg     320
Suha salama-domača     kg     30
Suha salama-goveja     kg     30
Čajna klobasa        kg     30
Suhi vrat BK        kg     375
Suha šunka BK        kg     150
Dimljena pečena šunka
              kg     240
v ovoju domača
Svinjski kare z
              kg      20
začimbami
Goveji rostbeef z
              kg      20
začimbami
Krvavice          kg     70
Pariška salama       kg     140
Mesni sir          kg     180
Mortadela          kg     120
Šunka v ovoju        kg     450
Šunka prešana        kg     180
Slanina prešana       kg     15
Slanina pečena       kg     60
Suhi želodec        kg     30
Pršut            kg     30
Budjola - zašink-      kg     18
SKUPAJ


VI. Skupina: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
                    Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                    količina  enoto    DDV
Alpsko. Mleko 3,2% mm
              kom  1250
1/1
Bio pitno mleko 3,5%
              kom  420
mm 10/l
Čokoladno mleko 1/5    kom  32500
Alpsko mleko 1/5      kom  8500
Maslo porcijsko 15 g    kom  3200
Maslo 250 g        kom  1750
Sir-gorgonzola-pakiran-
              kom  30
100g
Sir topljeni 200g     kom  1800
Sir-poltrdi-45%m mašč.-
              kg   110
ementalec
Sir poltrdi 45% m mašč.
              kg  1180
edamec , gauda, trapist
Sir-poltrdi-35%m mašč.-
              kg   120
jošt-lahki
Mešanica ribanih sirov
              kg   65
1/1
Smetana-sladka 1/1-
              kom  180
3.2m mašč.
Smetana-kisla-400g-
              kom  360
mileram
Smetana-alpska-za
              kom  280
stepanje-0,5l
Skuta rinfuza-45%m
              kg   175
mašč.-5/1
Skuta-45%m mašč.-
              kom  70
500g
Skuta navadna-namaz-
              kom  360
50 g
Sirni-smetanov namaz-
              kom  86
lonci-3/1
Jogurt-l 180g – sadni,
              kom  9600
1,6% m.m
Jogurt-l 180g – sadni,
              Kom  10600
3,2% m.m
Jogurt - 180g –
              kom  1160
navadni1,6% m.m
Jogurt - 180g – navadni
              kom  960
3,2% m.m
Jogurt – 200g –
probiotični-bio navadni-  kom  3440
1,6% m.m
Jogurt – 200g –
probiotični-bio sadni-   kom  6440
1,6% m.m
Jogurt –navadni-1,3
              kom  260
m.m.-1/1
Jogurt –sadni-1/1      kom   360
Puding s smetano 125 g
              kom   5200
čok.,vanilij
Puding s smet. 200 g
              kom   14300
vanilij , čokolada
Razni siri: mocarela,
              kom   20
feta
Skuta s podloženim
              kom   9200
sadjem 110 g
Sladoled banca razni
              kom   20
okusi 1 l
Sladoled banca razni
              kom   30
okusi 2 l
Sladoled- lučka       kom   4800
Sladoled - lonček      kom   6750
Sladoled - kornet      kom   11900
Ledeni čaj-1/5       kom   42200
SKUPAJ


VII. skupina blaga: MLEČNI DESERTI, MLEČNE REZINE, MLEČNI NAPITKI
                  Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                  količina  enoto    DDV
Skuta-sadna 50 g -
lonček - enaka kvaliteta  kom   3510
kot Fruchtzwerge
Skuta--sadna, 100 g -
lonček enaka - kvaliteta  kom   10740
kot fruchtzwerge
Mlečni desert s sadjem
              kom   6660
125 g
Mlečni desert s
čokoladnimi kosmiči 125   kom   4200
g
Mlečna rezina s kremo-
              kom   6000
razni okusi- 35 g
Mlečni desert monte
              kom   895
4*50g
Mlečni napitek-
              kom   7100
monte100g
Mlečni napitek-sadni
              kom   6930
200g
Rezina Kinder pingvin
              kom   3400
31 g
Mlečni desert s smetano
              kom   4500
4X 115 g vanilija
Jogurtni desert s sadjem
ali s kosmiči -Jogurt mit  kom   3950
ecke
Mlečni desert s smetano
             kom    1500
Topffen kreme
Mlečni jogurtov napitek
             kom    2400
aktimel 100 g sadni
Mlečna rezina s kremo
in žitaricami- razni   kom    1900
okusi- 35 g
SKUPAJ

VIII. skupina blaga: EKOLOŠKO ALI BIO PRIDELANO DOMAČE SVEŽE IN
SUHO SADJE
                   Okvirna Cena na Vrednost brez
    Opis artikla    Mera
                   količina enoto   DDV
Sveže sadje:
Breskve           kg     170
Nektarine          kg     210
Češnje           kg     135
Grozdje belo        kg     250
Grozdje rdeče        kg     190
Hruške           kg     1090
Jabolka           kg     2100
Jagode           kg     175
Limone           kg      45
Marelice          kg     105
Slive            kg      80
Banane           kg     700
Kivi            kg     130
Pomaranče          kg     200
Suho sadje:
Suhe hruške         kg      15
Suhe marelice        kg      60
Suhi jabolčni krhlji    kg      25
Jabolčni čips        kg      10
Suhe fige          kg      50
Suhe slive brez pečk    kg      85
Orehova jedrca       kg      30

Sokovi, kis:
Jabolčni kis 1/1     kom    100
Olivno olje 0,75     kom    50
Sok -ananas 0,75 l    kom    100
Sok -ribez 0,75 l     kom    80
Jabolčni sok 1/1     kom    150
SKUPAJ
IX. skupina blaga: EKOLOŠKO ALI BIO PRIDELANA DOMAČA
ZELENJAVA
                   Okvirna Cena na  Vrednost brez
    Opis artikla    Mera
                   količina enoto    DDV
Brokoli          kg      30
Bučke           kg     150
Cvetača          kg     120
Česen           kg     140
Čebula           kg      70
Fižol-češnjevec-suhi-
              kg      35
1/1
Korenje          kg     110
Kumare           kg      35
Melancani         kg      30
Ohrovt           kg      20
Paradižnik         kg     120
Peteršilj         kg      15
Paprika-babura       kg     150
Paprika-rumena, zelena   kg      30
Paprika-špic, rdeča    kg      30
Por            kg      60
Repa kisla         kg      75
Radič-rdeči        kg     120
Solata-endivija      kg     100
Solata-kristalka,gentile  kg     105
Solata-mehka        kg      65
Šparglji          kg      35
Zelje – glave-sveže    kg      68
Zelje-kislo        kg     170
Zelje-kitajsko       kg      60
Motovilec         kg      25
Rukola           kg      10
SKUPAJ


X. Skupina blaga: DOMAČA ZELENJAVA, SADJE IN SUHO SADJE
                 Okvirna  Cena na Vrednost brez
   Opis artikla    Mera
                 količina  enoto    DDV
Sveže sadje:
Breskve          kg    1170
Nektarine         kg    780
Češnje           kg    340
Grozdje belo        kg    670
Grozdje rdeče       kg    450
Hruške           kg    3250
Naši            kg    1040
Jabolka          kg    7000
Jagode          kg     320
Marelice         kg     310
Kaki           kg     195
Ringlo          kg     130
Slive          kg     360
Suho sadje:
Suhe marelice      kg     120
Suhe fige        kg     100
Suhe hruške       kg     50
Suha jabolka       kg     50
Suhe slive brez pečk   kg     50
Orehova jedrca      kg     50
Zelenjava:
Brokoli         kg     50
Bučke          kg     310
Cvetača         kg     200
Česen          kg     270
Čebula          kg    1170
Fižol-češnjevec-suhi-
             kg     190
1/1
Korenje         kg     300
Kumare          kg     175
Melancani        kg     60
Ohrovt          kg     40
Paradižnik        kg     770
Peteršilj        kg     110
Paprika-babura      kg     310
Paprika-rumena      kg     60
Paprika-špic, rdeča   kg     60
Por           kg     120
Repa kisla        kg     95
Radič-rdeči       kg     260
Solata-endivija     kg     570
Solata-gentile      kg     560
Solata-mehka       kg     310
Zelje – glave-sveže   kg     670
Zelje-kislo       kg     290
Zelje-kitajsko      kg     90
Motovilec        kg     20
Rukola          kg     20
SKUPAJ


XI. skupina blaga: TROPSKO SADJE, ZELENJAVA IN SUHO SADJE
                 Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla   Mera
                 količina  enoto    DDV
Ananas          kg     460
Banane           kg   14000
Kivi            kg    190
Limone           kg    90
Lubenica          kg    250
Melone           kg    250
Mandarine          kg   1600
Pomaranče          kg   1800
Mango           kom    90
Arašidi 1/1         kg    30
SKUPAJ


XII. skupina blaga: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
                 Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                 količina  enoto    DDV
Kompoti:
Kompot-ananas 3/1-
              kom    95
3035 g
Kompot breskva 3/1-
              kom   110
2650 g
Kompot-hruška 3/1-
              kom   110
2650 g
Kompot-jagoda 3/1-
              kom    85
2650 g
Kompot-marelica 3/1-
              kom    60
2650 G
Kompot- sadna solata
              kom   115
3/1-2650 g
Kompot- sliva 5/1-4000
              kom    30
G
Kompot-jagoda 1/1-     kom    24
Kompot-ananas 1/1     kom    24
Kompot- sadna solata
              kom    12
1/1
Kompot breskva 1/1     kom    24
Kompot-višnja 1/1- 600
              kom    60
G

Zelenjava:
Ajvar-nepekoči-enake
kvalitete kot eta 1/1-   kom   200
550g
Čebulica v kisu -1/1-700
              Kom    30
G
Feferoni-1/1 nepekoči-
              kom    30
620 G
Fižol-zrnje-kuhan-rjavi
              kom    95
3/1-2550 G
Gobe-šampinjoni v
              kom   32
slanici-rezani 1/1-700 G
Gobe-šampinjoni v
slanici-rezani 3/1-2650   kom   50
G
Gobe-šampinjoni v kisu-
              kom   26
1/1-720 G
Gorčica- 1/1-700 G     kom   190
Majoneza 1/1 –650 g     Kom   215
Koruza-sladka-kuhana
              kom   90
3/1
Kumare kisle eta -5/1-
              kom   140
4000 g
Kumare. kisle enake
              kom   45
kval. kot eta-1/1-600 G
Olive-zelene-1/1-enake
              kom   30
kvalit. kot droga 650 G
Paprika- file rdeča- 5/1-
enake kvalit. kot Eta-   kom   25
4kg
Paprika- file –zelena-5/1
              kom   25
enake kvalit.kot-Eta-4kg
Paprika- 1/1- enake
              kom   18
kvalit. kot eta
Paprika-namaz 1/1 480
              kom   60
G
Paradiž-.mezga Mutti -
              kom   130
5/1- 4000 G
Paradiž-pelati 1/1- 650
              kom   72
G
Rdeča pesa- 5/1 - enake
              kom   345
kvalitete ko Eta - 4000g
Rdeča pesa- 1/1 - enake
              kom   45
kvalitete kot Eta 660 G
Solata- mešana 5/1-
enake kvalitete kot-Eta-  kom   30
4000g
SKUPAJ


XIII. skupina SVEŽE, ZAMRZNJENE RIBE IN KONZERVIRANE RIBE

                  Okvirna   Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                  količina   enoto    DDV
Postrvi- očiščene      kg     140
Morski list - file      kg     650
Oslič-file-zmrznjen     kg     250
Palčke-panirane
               kg      190
zmrznjene
Lignji ročno očiščeni -
               kg       60
zmrznjeni
Morski sadeži -
               kg       26
zmrznjeni
Konzervirane ribe
Ribe tune v olju- 1700
               kom       170
g
Sardine v olju 780 g     kom       86
Ribja pašteta turistična -
               kom       110
50 g
Tune-rio mare 100g      kom       150
SKUPAJ


XIV. skupina SADNI SOKOVI IN SIRUPI
                   Okvirna   Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla      Mera
                   količina   enoto    DDV
Sadni sirupi:
Sirup-ananas-1,5L      kom    295
Sirup-borovnica-1/1     kom    200
Sirup- gozdni sadeži-5/1   kom    120
Sirup gozdni sadeži 1/1   kom    150
Sirup- jagoda 1/1      kom    240
Sirup -jabolčni 1/1     kom    180
Sirup- jabolčni 5/1     kom    380
Sirup –limona1/1       kom    150
Sirup-malinovec 1/1     kom    140
Sirup- oranžada 1/1     kom    180
Sirup- multivitamin.1/1   kom    150
Sadni sirupi 5/1I:
Sirup- borovnica 100%
               kom    60
sadni delež 6/1
Sirup - 100 % sadni
delež- gozdni sadeži     kom    110
6/1
Sirup - limona 5/1      kom    170
Sirup - malinovec 5/1    kom    105
Sirup- banana-kivi 5/1    kom    120
Sirup - oranžada 5/1     kom     60
Sirup – tropic5/1      kom     45
Sirup –ledeni čaj 5/1    kom    180
Sirup –jabolko 100%
               kom    70
sadni delež -6/1
Sadni sokovi:
Sadni sok-tetra-0,20 L-
               kom    3400
jabolčni- 100%
Sadni sok-tetra-0,20 L-
               kom    27400
jabolčni- 50%
Sadni sok-tetra-0,20 l-
               kom   6300
pomarančni 100%
Sadni sok-tetra-0,20 l-
               kom   11300
pomarančni 50%
Sadni sok-tetra-0,20 L-
               kom   6500
multivit. 50%
Sok ananas tetra- 0,20 L
               kom   2300
-100%
Sadni sok-tetra-0,20 L-
               kom   13200
jagoda
Sok - bistri 1/1-
               kom   360
borovnica
Sok - bistri 1/1-jabolčni-
               kom   1100
100%
Sok - 1/1-pomarančni -
               kom   1280
100%
Sok - bistri- ribez 1/1   kom   170
Sok- gosti-breskve 1/1    kom   240
Sok- gosti-marelice- 1/1   kom   150
Sok- gosti-jagode- 1/1    kom   210
Limona sok-100% -1/1     kom   120
Sok- ananas- 1/1- 100%    kom   110
Bio jabolčni sok-1/1      l   380
Voda- ½ l          kom   11000
Voda-1,5 l          kom   300
Sadni sirup za avtomat
18 l 50% sadni delež     kom   100
razl. okusi
Sadni sirup za avtomat
18/1 100% sadni delež    kom   150
razl. okusi
SKUPAJ


XV. skupina blaga: MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
                  Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla      Mera
                  količina  enoto    DDV
Moka:
Moka-T-500-1/1, mehka    kom   1180
Moka-T-500-1/1, ostra    kom   150
Moka-T-400-1/1, mehka    kom   180
Moka-T-800 - črna 1/1,
               kom   50
mehka
Moka-ajdova-1/1       kom   250
Moka-koruzna.1/1       kom    90
Testenine:
Polžki jajčni-prosti:J-27-
enake kvalitete kot      kg   930
Grande
Špageti jajčni- prosti:
enake kvalite kot       kg   760
Grande 12/1
Testenine-valvice, 8/1-
               kom   440
8kg
Polžki –brez jajčni-500 g
               kom   60
enake kvalit. kot Grande
Polžki –jajčni-500 g
               kom   60
enake kvalit. kot Grande
Špageti–brez jajčni-500
g enake kvalit. kot     kom   30
Grande
Špageti–jajčni-500 g
               kom   30
enake kvalit. kot Grande
Rezanci – jušni- fidelini
               kom   330
500 g
 Rezanci –jajčni- valjani
- široki - 1/1 enaka     kom   370
kvaliteta kot Pečjak
Peresniki-jajčni- 500 g
enake kavlitete kot     kom   170
Grande
Jušna zakuha-fidelini-
jajčni -500g enake      kom   130
kvalitete kot Pečjak
Jušna zakuha-rižek-
               kom   60
jajčni-500g
Jušna zakuha-rinčice-
               kom   60
jajčne-500g
Jušna zakuha-ribana
               kom   180
kaša-jajčna-500g
Jušna zakuha-zvezdice-
jajčne-500g enake      kom   90
kvalit. kot Grande
Listi za lazanjo       kg   162
Pšenični zdrob-1/1      kom   240
Pirin zdrob 1/1       kom    60
Ješprenj 1/1         kg    95
Kaša-prosena 1/1       kg    85
SKUPAJ


XVl. skupina blaga: ČAJI
                  Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla      Mera
                  količina  enoto    DDV
ČAJI – 500 g –enake kvalitete kot čaji- MENTA:
Čaj -planinski -filter
               kg      50
500g
Čaj -šipek -filter 500g    kg      40
Čaj –sadni-breskev- 500
               kg      50
g
Čaj –sadni-gozdni
               kg      50
sadeži 500 g
Čaj- sadni-jagoda-
               kg      50
malina 500 g
Čaj-sadni miks 500 g     kg      25
Čaj-dober dan 500g      kg      20
ČAJI – 100 g-enake
kvalitete kot čaji -
MENTA
Čaj- sadni-jagoda-
               kg      10
malina 100 g
Čaj- šipek filter 100 g    kg      10
Čaj -planinski -filter
               kg      10
100g
Čaj-breskev filter 100 g   kg      10
Čaj –sadni-gozdni
               kg      10
sadeži 100 g
Čaj-sadni miks 100 g     kg      10
Čaj-sadni hawai filter
               kg      10
100 g
SKUPAJ


XVII. skupina blaga:  ZAMRZNJENI PROGRAM
  Podskupina A
ZELENJAVA:
                    Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla      Mera
                    količina  enoto    DDV
Cvetača- 2,5 kg       kg     220
Brokoli- 2,5 kg       kg      75
Fižol stročji – 2,5 kg    kg      90
Grah –2,5 kg         kg     270
Korenje –kocke- 2,5 kg    kg     210
Mešana zelenjava-mix –
               kg      260
2,5 kg
Špinača- pasirana-2,5
               kg      310
kg
Mešanica za francosko
               kg      80
solato- 2,5 kg
Pommes frittes-2,5 kg    kg      270
SKUPAJ
  Podskupina B
TESTO IN IZDELKI :
                   Okvirna  Cena na  Vrednost brez
    Opis artikla      Mera
                   količina  enoto    DDV
Listnate testo- 1/1       kg    70
Listnate testo-
                kg   85
razvaljano
 Vlečeno testo- 1/1       kg   40
Ravioli ali žlinkrofi
                kg   170
mesni 1/1
Ravioli ali žlinkrofi sirovi
                kg   120
1/1
Cmoki razni-sliva,
                kg   460
marelica, jagoda 1/1
Štruklji- sirovi-0,06kg     kg   560
Štruklji krompirjevi z
                kg   475
drobtinami-0,06kg
Štruklji ajdovi z –
                kg   60
orehovi 0,06kg
Krompirjevi svaljki - 1/1    kg   600
Krompirjevi kroketi – 2/1    kg   360
Cvetačni polpeti        kg   185
Sojini polpeti- 1/1       kg   350
Zelenjavni zrezeki 1/1     kg    60
Panirana palačinka s
                kg   216
šunko in sirom 145 g
SKUPAJXVIII. skupina blaga: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
                   Okvirna  Cena na  Vrednost brez
    Opis artikla      Mera
                   količina  enoto    DDV
Cedevita –limona 1/1      kom   220
Čokoladni desert- žitna
                kom   5000
rezina 30 g - kot cereali
Čokolino, keksolino,
                kom   75
rižolino 1/1
Čokolino –2/1 kom       kom   110
Žitne kroglice-kosmiči s
čokolado-kot Nesquick -    kom   240
450 g
Dodatek jedem 1/1       kom   27
Vegeta- 1/1          kom   30
Dodatek za golaž 1/1      kom   45
Dodatek za pasulj 1/1     kom   50
Čokoladni namaz-
                kom   4600
dvobarvni 20 g
Čokoladni namaz-
               kom  75
dvobarvni 2900 g
Instant bela kava-
               kom  280
BENQUIC100 g
Kakao - grenki - 100 g    kom  30
Kakao instant –enake
kvalitete kot Benko-     kom  220
2500 g
Juha –fižolova-kremna
               kom  36
1/1-1 kg
Juha – gobova- kremna
               kom  36
1/1-1 kg
Juha goveja –bistra
enake kvalitete kot juha-   kom  215
KNORR- 1/1
Juha – vrtnarska --bistra
– enake kvalit. kot juha   kom  120
–KNORR-1/1
Juha – vrtnarska --
kremna – enake kvalit.    kom  60
kot juha –KNORR-1/1
Keksi –baby 400g       kom  260
Keksi- speculas-500g     kom  10
Keksi-linško pecivo-750
               kom  10
g
Keksi- masleni-750 g     kom  20
Keksi navadni 1/1-
               kom  115
albert ali piknik, frollini
Kis –vinski 1/1-PVC      kom  310
Kis –jabolčni-1/1-PVC     kom  60
Kus-kus – 2/1 enake
               kom  110
kvalitete kot Droga
Kus-kus – 4/1 enake
               kom  145
kvalitete kot Droga
Margarina kocka za
peko- enake kvalitete     kom  210
kot Rama- 1000 g
Margarina za mazanje-
enake kvalitete kot      kom  650
Rama-500g
Med –cvetlični-1/1 900 g   kom  70
Med porc.-cvetlični- 20 g   kom  1500
Marmel.porcijska-
               kom  2750
jagodna, marelica- 20 g
Marmel.porcijska-
               kom  2650
mešana-20g
Marmelada- jagoda- 1/1-
               kom  60
700g
Marmelada- marelična-     kom  90
1/1-700 g
Marmelada- mešana-
              kom  38
3/1
Omaka temna- 750 g-
              kom  30
enake kval. Knorr
Olje-sončnično-2/1
              kom  440
steklenice ali PVC
Olje-sončnično-1/1
              kom  200
steklenice ali PVC
Olje-bučno-1/1
              kom  25
steklenice ali PVC
Olje- olivno ekstra
              kom  45
deviško--1/1
Olje sončnično-balon
              kom  65
10/1
Pašteta porcijska 3o g-
              kom  1920
beby s smetano
Pašteta porcijska 3o g-
              kom  1800
Kekec
Pašteta beby s
              kom  270
smetano-400 g
Polenta koruzna-instant
              kom  340
pronto–500g
Polenta koruzna-instant
–5/1- 5kg enake       kom  30
kvalitete kot Droga
Puding čokoladni 1/1    kom  30
Puding vanilija 1/1     kom  30
Riž-parboild 10/1      kom  54
Riž- zlato polje – st.
              kom  110
Andrea 4/1
Riž- zlato polje -1/1 st.
              kom  108
Andrea
Bio riž 1/1         kom  110
Rum –1/1          kom   30
Sladkor –1/1        kom  1740
Sladkor v prahu 500 g    kom   40
Sol- drobno mleta – 1/1   kom  510
Zlate kroglice- jušne-500
              kom  1220
g
Začimbe:
Bazilika –25g-kozarček   kom  50
Cimet –kozarček-      kom  30
Klinčki –kozarček      kom  30
Utrjevalec smetane- 8g   kom  700
Kumina –mleta 500 g
              kom  20
kom
Lovor-500 g         kom  30
Majaron- 130 g       kom      15
Muškatni orešček-
              kom      30
kozarček
Paprika rdeča -sladka    kom      25
Pecilni prašek- 13 g    kom      220
Poper-mleti-50 g      kom      30
Poper-celi –1/1       kom      6
Šetraj -kozarček      kom      30
Vanilij sladkor –10 g    kom      720
Zelena kozarček - 11 g   kom      60
Žafran-kozarček 7 g     kom      30
SKUPAJ

IXX. skupina blaga: SVEŽE MLEKO IN KROMPIR, RDEČA
PESA
                  Okvirna  Cena na    Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                  količina  enoto       DDV
Mleko            l    23000
Rdeča pesa         kg    400
Krompir           kg    22000
SKUPAJ
XX. skupina blaga: RAZNI DIETNI IZDELKI
                    Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                    količina  enoto    DDV
Riževo mleko-tetra LIMA
              kos      120
1/1
Riževo mleko-tetra LIMA
              kos      690
1/5
Margarina vitaqel 250g   kos      60
Brez glutenska moka-
              kos      50
Schar
SKUPAJ
XXI skupina blaga: BIO ALI EKO ŽIVILA
                    Okvirna  Cena na  Vrednost brez
   Opis artikla     Mera
                    količina  enoto    DDV
Bio testenine - peresniki  kg      120
Bio testenine – široki
               kg      120
rezanci
Bio pirin zdrob       kg      90
Bio koruzni kosmiči     kg     48
Vaflji riževi s soljo ali
brez , BYODO bio,      kom     216
100g
SKUPAJ                        0       0

Ponudba za posamezno skupino prehrambenih artiklov mora
vsebovati vsaj 75% artiklov.
Ponudniki lahko ponudijo samo posamezno skupino
prehrambenih artiklov.Kraj in datum:          Žig:     Podpis odgovorne osebe:

___________________               ________________________
                                        OBR-4
Ponudnik:  ________________________
       __________________________


NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE                  IZJAVA
           ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOVIzjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA
CERKLJE NA GORENJSKEM, Krvavška cesta 4, 4207 CERKLJE za namene
javnega razpisa dobava prehrambnih artiklov za potrebe šolske kuhinje po
sklopih, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: __________________________ podpis ___________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________.
stalno bivališče _____________________________________________________.b) Ime in priimek: _________________________ podpis ______________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ______________________,

stalno bivališče ______________________________________________________.Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
dobave živil in prehranskih izdelkov po sklopih, objavljen na Portalu javnih naročil
dne _____2011, pod št. objave JN _______/2011 in Uradnem listu EU.
Datum:                  Žig       podpis ponudnika:
Ponudnik
                                       OBR-5
_______________________
_______________________
_______________________

Naročnik
_______________________
_______________________
_______________________
                  IZJAVA
             O POSREDOVANJU PODATKOVS podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot
najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od
prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

    naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
    komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih
    oseb;

    gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
    gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
dobavo prehrambnih artiklov za potrebe šolske kuhinje po sklopih, objavljen na
Portalu javnih naročil dne _____2011, pod št. objave JN _______/2011 in Uradnem
listu EU.
Datum: ____________________       žig             podpis ponudnika:
                                        OBR-6
Ponudnik:  ________________________
       ________________________


NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE


                    IZJAVA

                O PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo, da nudimo 30 - dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema
pravilno izstavljenega računa, ki je praviloma 1 x mesečno (zadnjega v mesecu).Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
dobavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske kuhinje po sklopih, objavljen na
Portalu javnih naročil dne ______2011 pod št. objave JN _______/2011 in Uradnem
listu EU.
Datum:                  Žig       podpis ponudnika:
Ponudnik:   ________________________                  OBR-7
        ________________________


NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE
                    IZJAVA

           O DOBAVI BLAGA IN ODZIVNEM ČASU


Izjavljamo :


- da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika – razloženo do 6.30 ure
zjutraj,

- da nudimo odzivni čas 1 (en) delovni dan po prejemu naročilo, kar
 pomeni da bomo blago dostavili naročniku ob dogovorjenem roku oziroma
 uri.


Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
dobavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske kuhinje po sklopih, objavljen na
Portalu javnih naročil dne ______2011, pod št. objave JN _______/2011 in Uradnem
listu EU.
Datum:                  Žig        podpis ponudnika:
                                        OBR-8

Ponudnik:   ________________________
       ________________________


NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE

                     IZJAVA

           O IZPOLNJEVANJU HIGIENSKIH POGOJEV


Izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS 60/02, 104/03, 11/2004 in 51/2004) in
upoštevamo druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji
in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS št 52/00, 42/02).

Izjavljamo, da izpolnjujemo vse zakonske zahteve, ki jih določa Zakon o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS št. 52/00 in
42/02, 47/2004) ter predpisi, izdani na podlagi tega zakona.

Izjavljamo tudi, da upoštevamo obveznosti Uredbe o izvajanju delov določenih uredb
Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št.
120/05 z dne 29. 12.2005); uredbo Komisije (ES) št. 37/05 o spremljanju temperature
v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil,
namenjenih za prehrano ljudi (UL. l. št. 10/05, st. 18), z vsemi spremembami; ter
druge ustrezne predpise s tega področja.

Upoštevamo Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, 63/02,
117/02, 46/06 in 53/07)-ponudniki za sklop »zamrznjeni izdelki«.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
dobavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske kuhinje po sklopih, objavljen Portalu
javnih naročil dne ______2011 pod št. objave JN _______/2011 in Uradnem listu
EU.
Datum:                   Žig           podpis ponudnika:
Ponudnik:   ________________________                   OBR-9

       ________________________


NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE                IZJAVA
        O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI


Izjavljamo,

   da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih
   pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih,

   da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti
   blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz
   predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih
   obveznosti


   imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v
   predhodnih postopkih javnega naročanja.Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
dobav prehrambenih artiklov za potrebe šolske kuhinje po sklopih, objavljen Portalu
javnih naročil dne _______2011, pod št. objave JN _______/2011 in Uradnem listu
EU.
Datum: ____________________          Žig        podpis ponudnika
Ponudnik:   ________________________                   OBR-10

       ________________________


NAROČNIK:
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE


                   I Z J A VA

        O FINANČNEM ZAVAROVANJU DOBRE IZVEDBE
             POGODBENIH OBVEZNOSTIIzjavljamo,

- da bomo, v kolikor bomo na podlagi predložene ponudbe izbrani, in bo skupna
pogodbena vrednost presegala 35.000,00 EUR, kot instrument zavarovanja dobre
izvedbe pogodbenih obveznosti, predložili menico »brez protesta«, v višini 10 %
skupne pogodbene vrednosti za čas trajanja pogodbe.Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
dobav prehrambenih artiklov za potrebe šolske kuhinje po sklopih, objavljen Portalu
javnih naročil dne _____2011, pod št. objave JN _______/2011 in Uradnem listu EU.
Datum:                  Žig          podpis ponudnika:
                                      OBR-11
Vzorec: Okvirni sporazum z enim dobaviteljem brez odpiranja konkurence

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE, Krvavška cesta 4,
4207 CERKLJE, identifikacijska številka za DDV: SI40296407, ki ga zastopa
Damijana Božič Močnik, ravnateljica

in
Stranka okvirnega sporazuma : __________________________________, ki jo/ga
zastopa ________________________ID za DDV: SI________________________sta sklenila naslednji


                OKVIRNI SPORAZUM
        ZA DOBAVO ŽIVIL ZA POTREBE ŠOLSKE KUHINJE


                    1. člen
Naročnik je izvedel odprti postopek v skladu z 25. členom ZJN-2 z namenom
sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske
kuhinje za sklop: ___________________.
Stranka tega sporazuma (v nadaljevanju dobavitelj) je bil izbran kot najugodnejši
ponudnik.
Sporazum se sklene za obdobje treh let.


                    2. člen
S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih pogojih izvajanja
javnega naročila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo.


                    3. člen
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so stalne dobave živil, ki jih naročnik po obsegu in časovno
ne more vnaprej določiti.
Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.
Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko
potreboval.
Naročnik in dobavitelj se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri dobavitelju kupoval
tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval in jih bo
ta imel na razpolago.
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem
(telefaks, elektronska pošta) naročilu v odzivnem času enega delovnega dneva.


                     4. člen
Cene artiklov, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne za
obdobje dvanajstih mesecev po sklenitvi tega sporazuma.
Dobavitelj bo naročniku nudil količinski popust na ustvarjeni letni promet po naslednji
lestvici (izhodiščna letna vrednost je predračunska vrednost za sklop, za katere je
dobavitelj izbran):

· do doseženih 80 % letne predračunske vrednosti ………..    popust v višini 3 %,
· od 81 do 100 % letne predračunske vrednosti …………..     popust v višini 5 %,
· od 100 do 120 % letne predračunske vrednosti …………      popust v višini 8 %,
· nad 120 % letne predračunske vrednosti ………………..       popust v višini 10 %.

Količinski popust se obračuna dvakrat letno.
Če dobavitelj količinskega popusta ne obračuna, lahko naročnik sam zmanjša fakturo
za navedeni znesek.

V primeru spremembe cen posameznih artiklov na trgu se upoštevajo določila
Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah
dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 1/04).

V primeru, da je dobavitelj upravičen do spremembe cen v skladu s predhodnimi
navedbami, mora pred uvedbo spremembe cen naročniku predložiti zahtevo za
spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.

Za izdelke, ki niso navedeni na predračunu, veljajo cene po ceniku, ki ga mora
dobavitelj tega sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki
spremembi cen.
Če dobavitelj ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega
cenika, razen v primeru, da so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik
zahteva, da mu dobavitelj obračuna blago po nižjih cenah.
Če naročnik to zahteva, mu mora dobavitelj posredovati cenik najkasneje v dveh
dneh.


                     5. člen
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih
cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna mora naročnika o tem
pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti
na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik
preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu.
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da
mu dobavitelj dobavi kakovostno blago.
Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja
ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja
kontrolo kakovosti.


Dobavitelj je dolžan sproti, brezplačno odvažati vso povratno embalažo.

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti blaga (potrdila, poročila
oziroma izvide o zdravstveno-higienski neoporečnosti ter energetski in biološki
vrednosti), ki ga izda za to pooblaščena strokovna institucija.

Zahtevana dokazila mora dobavitelj predložiti najkasneje v 30. dneh od pisne
zahteve.

                     6. člen
Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice.
Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih
rokih.


                     7. člen
Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno
izstavljenega računa. Dobavitelj izstavi en račun za več dobav skupaj, to je zadnji
dan v mesecu za posamezni mesec.


                     8. člen
V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.


                     9. člen
Kontaktna oseba naročnika je Remic Barbara – vodja kuhinje.
Kontaktna oseba s strani dobavitelja je________________________.
Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik tega sporazuma.


                    10. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal
dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva
upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik dobavitelja izključi.
O izključitvi naročnik pisno obvesti dobavitelja.
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:
  če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu
  opozorilu ne upošteva opozoril naročnika;
  če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo
  naročnika ne zamenja;
  če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma;
  če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;
  če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;
  če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga.

                     11. člen

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in
da bosta ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.


                     12. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno,
rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.


                     13. člen
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
  sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
  predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
  pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
 je nična.

                     14. člen

Sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
stranka po dva izvoda.


Datum :                           Datum :
Dobavitelj :__________                   Naročnik: ___________
                                   OBR-12


Vzorec:    Okvirni sporazum z več dobavitelji z odpiranjem konkurence


NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE, Krvavška cesta 4,
4207 CERKLJE, identifikacijska številka za DDV: SI40296407, ki ga zastopa
Damijana Božič Močnik, ravnateljica

in


1. Stranka okvirnega sporazuma : _______________________________________,
ki jo/ga zastopa ________________________________________ID za DDV:
SI___________________________


2. Stranka okvirnega sporazuma : ______________________________________,
ki jo/ga zastopa _________________________________________ID za DDV:
SI___________________________


3. Stranka okvirnega sporazuma : ______________________________________,
ki jo/ga zastopa ________________________________________ID za DDV:
SI___________________________


so sklenili naslednji


               OKVIRNI SPORAZUM
        ZA DOBAVO ŽIVIL ZA POTREBE ŠOLSKE KUHINJE


                  1. člen

Naročnik je izvedel odprti postopek v skladu z 25. členom ZJN-2 z namenom
sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske
kuhinje za sklop: ___________________.
Sporazum se sklene za obdobje ( 3 ) treh let.


                  2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o
splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno in ponudbeno
dokumentacijo.
                   3. člen

Naročnik bo med strankami tega sporazuma vsakih 12 (dvanajst) mesecev izvedel
konkurenco na ta način, da jih bo pozval k predložitvi predračuna za sklop, za
katerega je sklenjen ta sporazum.

Stranke tega sporazuma bodo naročniku posredovale predračune s cenami za
izdelke, ki bodo na seznamu, v 10 (desetih) dneh po povabilu k oddaji ponudbe -
predračuna.

Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v 10 (desetih) dneh po roku za oddajo
ponudbe, obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo opravil v skladu z merili iz
razpisne dokumentacije.

Javnega odpiranja ponudb ne bo.

Naročnik bo nabavljal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem dobavitelju, ki bo
ponudil najnižje cene po ponudbenem predračunu za enoletno obdobje.

                   4. člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so stalne dobave živil, ki jih naročnik po obsegu in času
ne more vnaprej določiti. Količine in vrste živil po predračunu so okvirne.
Naročnik in dobavitelji se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine živil iz predračuna, ki jih bo dejansko
potreboval.
Naročnik in dobavitelji se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri dobaviteljih, kupoval
tudi druge vrste živil oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.
Dobavitelj se obvezuje, da bo živila dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem
(telefaks, elektronska pošta) naročilu v odzivnem času maksimalno dveh delovnih
dni.
Če dobavitelj, ki je ponudil najnižje cene za to vrsto živil ne more zagotovi dobave v
tem roku, si lahko naročnik zagotovi dobavo pri drugi stranki okvirnega sporazuma.
Če posamezni dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik
potrebuje, lahko naročnik te artikle kupi pri drugem dobavitelju podpisniku tega
sporazuma.
V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, lahko naročnik
začasno kupuje blago pri tisti stranki tega sporazuma, ki je naslednja ponudila
najnižje cene po ponudbenem predračunu. V tem primeru bo naročnik vse stranke
okvirnega sporazuma pozval k predčasni predložitvi predračuna in ponovno izbral
najugodnejšega dobavitelja.

                   5. člen

Cene artiklov, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne za
obdobje dvanajstih mesecev po sklenitvi tega sporazuma.
Po poteku tega obdobja bo naročnik vse stranke okvirnega sporazuma ponovno
pozval k predložitvi predračunov in izbral novega dobavitelja po merilih iz razpisne
dokumentacije, ki so sestavni del tega sporazuma.
Za artikle, ki niso navedeni na predračunu, veljajo cene po ceniku, ki ga mora
dobavitelj tega sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki
spremembi cen.
Če dobavitelj ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega
cenika, razen v primeru, da so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik
zahteva, da mu dobavitelj obračuna blago po nižjih cenah.
Če naročnik to zahteva, mu mora dobavitelj posredovati cenik najkasneje v dveh
dneh.


                   6. člen

Če dobavitelj prodaja živila po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih
cenah, ki so ugodnejše od cen iz cenika, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu
ponuditi živila po teh cenah.
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti
na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.
Če naročnik ugotovi, da živilo ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da
mu dobavitelj dobavi kakovostno blago.
Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja
ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja
kontrolo kakovosti ali pa to blago naroči pri drugem dobavitelju.

Dobavitelj je dolžan sproti, brezplačno odvažati vso povratno embalažo.

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti blaga (potrdila, poročila
oziroma izvide o zdravstveno-higienski neoporečnosti ter energetski in biološki
vrednosti), ki ga izda za to pooblaščena strokovna institucija.

Zahtevana dokazila mora dobavitelj predložiti najkasneje v 30. dneh od pisne
zahteve.

                   7. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice.
Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih
rokih.
                   8. člen

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno
izstavljenega računa. Dobavitelj izstavi en račun za več dobav skupaj zadnji dan
meseca za dobave v tem mesecu.
                    9. člen

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.


                    10. člen

Kontaktna oseba naročnika je Remic Barbara – vodja kuhinje.
Dobavitelji bodo naročnika pisno obvestili, kdo je kontaktna oseba odgovorna za
izvajanje tega sporazuma.
Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma.


                    11. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal
dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva
upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma
in nabavlja blago pri drugih dobaviteljih iz tega sporazuma.
O izključitvi, naročnik pisno obvesti dobavitelja.
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:
      a. če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa
       kljub pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika;
      b. če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na
       zahtevo naročnika ne zamenja;
      c. če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma;
      d. če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in
       kakovosti;
      e. če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine
       dobav;
      f. če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga.

Stranke tega sporazuma se obvezujejo, da bodo uredili vse kar je potrebno za
izvršitev tega sporazuma in da bodo ravnale s skrbnostjo dobrega gospodarja.


                    12. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogli rešiti sporazumno,
rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.


                    13. člen
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
  sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
  predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
  pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
 je nična.

                   14. člen

Sporazum je sestavljen in podpisan v ____ enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
stranka en izvod, naročnik pa dva.


Datum:                             Datum:


Stranka 1  ___________              Naročnik: _____________


Stranka 2 ___________


Stranka 3  ___________
                                     OBR-13


Vzorec:   Okvirni sporazum z več dobavitelji z odpiranjem konkurence
            (skupine 8, 9 , 10 in 11)


NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE, Krvavška cesta 4,
4207 CERKLJE, identifikacijska številka za DDV: SI40296407, ki ga zastopa
Damijana Božič Močnik, ravnateljica

in


1. Stranka okvirnega sporazuma : _________________________________, ki jo/ga
zastopa _________________________, ID za DDV: SI_______________________


2. Stranka okvirnega sporazuma : _________________________________, ki jo/ga
zastopa ________________________ , ID za DDV: SI_______________________


3. Stranka okvirnega sporazuma : _________________________________, ki jo/ga
zastopa ________________________ , ID za DDV: SI_______________________


so sklenili naslednji


               OKVIRNI SPORAZUM
        ZA DOBAVO ŽIVIL ZA POTREBE ŠOLSKE KUHINJE


                    1. člen

Naročnik je izvedel odprti postopek v skladu z 25. členom ZJN-2 z namenom
sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo prehrambenih artiklov za potrebe šolske
kuhinje za sklope: (8, 9, 10, 11)


Sporazum se sklene za obdobje treh (3) let.


                    2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o
splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno in ponudbeno
dokumentacijo.
                     3. člen

Stranke tega sporazuma so dobavitelji, ki jim je priznana sposobnost za dobavo
(skupin 8, 9, 10 in 11) pod pogoji določenimi v tem sporazumu in v razpisni
dokumentaciji.

Z vsemi temi dobavitelji bo ponudnik sklenil okvirni sporazum za obdobje treh let.

Fiksne cene veljajo tri mesece od začetka izvajanja okvirnega sporazuma (
predvidoma od 01. 09. 2011 do 30. 11. 2011) in se nato lahko spreminjajo vsake tri
mesece, torej štirikrat letno. Ponudniki lahko 15 dni pred iztekom trimesečnega roka
pošljejo nove predračune s cenami, ki so fiksne naslednje tri mesece.

Če stranke okvirnega sporazuma pozove k oddaji novih predračunov naročnik
morajo stranke posredovati predračune s cenami za izdelke, ki bodo na seznamu, v
10 (desetih) dneh po povabilu k oddaji ponudbe - predračuna.

Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v 10 (desetih) dneh po roku za
oddajo ponudbe, obvestil o izbiri. Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne
dokumentacije.

                     4. Člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so stalne dobave živil, ki jih naročnik po obsegu in času
ne more vnaprej določiti. Količine in vrste živil po predračunu so okvirne.
Naročnik in dobavitelji se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine živil iz predračuna, ki jih bo dejansko
potreboval.
Naročnik in dobavitelji se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri dobaviteljih, kupoval
tudi druge vrste živil oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.
Dobavitelj se obvezuje, da bo živila dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem
(telefaks, elektronska pošta) naročilu v odzivnem času en delovni dan.
Če dobavitelj, ki je ponudil najnižje cene za to vrsto živil ne more zagotovi dobave v
tem roku si lahko naročnik zagotovi dobavo pri drugi stranki okvirnega sporazuma.
Če posamezni dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik
potrebuje lahko naročnik te artikle kupi pri drugem dobavitelju podpisniku tega
sporazuma.
V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, lahko naročnik
začasno kupuje blago pri tisti stranki tega sporazuma, ki je naslednja ponudila
najnižje cene po ponudbenem predračunu.

V tem primeru bo naročnik vse stranke okvirnega sporazuma pozval k predčasni
predložitvi predračuna in ponovno izbral najugodnejšega dobavitelja.
                    5. člen

Cene, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna, so fiksne za čas
veljavnosti ponudbe.
Ob sklenitvi tega sporazuma bodo dobavitelji naročniku ob spremembi cenika
posredovali cenike v pisni obliki.

Če dobavitelj ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega
cenika, razen v primeru, da so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik
zahteva, da mu dobavitelj obračuna blago po nižjih cenah. Če naročnik to zahteva,
mu mora dobavitelj posredovati cenik najpozneje v dveh dneh.

                    6. člen

Za artikle, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora
dobavitelj tega sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki
spremembi cen.
Če dobavitelj ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega
cenika, razen v primeru, da so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik
zahteva, da mu dobavitelj obračuna blago po nižjih cenah.
Če naročnik to zahteva, mu mora dobavitelj posredovati cenik najkasneje v dveh
dneh.


                    7. člen

Če dobavitelj prodaja živila po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih
cenah, ki so ugodnejše od cen iz cenika, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu
ponuditi živila po teh cenah.
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti
na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.
Če naročnik ugotovi, da živilo ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da
mu dobavitelj dobavi kakovostno blago.
Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja
ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja
kontrolo kakovosti ali pa to blago naroči pri drugem dobavitelju.

Dobavitelj je dolžan sproti, brezplačno odvažati vso povratno embalažo.

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti blaga (potrdila, poročila
oziroma izvide o zdravstveno-higienski neoporečnosti ter energetski in biološki
vrednosti), ki ga izda za to pooblaščena strokovna institucija.

Zahtevana dokazila mora dobavitelj predložiti najkasneje v 30. dneh od pisne
zahteve.
                      8. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice.
Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih
rokih.
                      9. člen

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno
izstavljenega računa. Dobavitelj izstavi en račun za več dobav skupaj zadnji dan v
mesecu za dobave v posameznem mesecu.


                     10. člen

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.


                     11. člen

Kontaktna oseba naročnika je Barbara Remic – vodja kuhinje.

Dobavitelji bodo naročnika pisno obvestili, kdo je kontaktna oseba odgovorna za
izvajanje tega sporazuma.
Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma.


                     12. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal
dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva
upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma
in nabavlja blago pri drugih dobaviteljih iz tega sporazuma.
O izključitvi, naročnik pisno obvesti dobavitelja.
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:
    če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub
    pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika;
    če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo
    naročnika ne zamenja;
    če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma;
    če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in
    kakovosti;
    če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;
    če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga.
                    13. člen
Stranke tega sporazuma se obvezujejo, da bodo uredili vse kar je potrebno za
izvršitev tega sporazuma in da bodo ravnale s skrbnostjo dobrega gospodarja.


                    14. člen
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogli rešiti sporazumno,
rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.


                    15. člen
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
  sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
  predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
  pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
 je nična.

                    16. člen

Sporazum je sestavljen in podpisan v ____ enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
stranka en izvod, naročnik pa dva.Datum:                             Datum:


Stranka 1  ___________               Naročnik: _____________


Stranka 2 ___________


Stranka 3  ___________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:2/25/2012
language:Slovenian
pages:63