D�NYADAKI GELISMELER VE T�RKIYE'NIN YERI - PowerPoint - PowerPoint by f87dO6F

VIEWS: 9 PAGES: 38

									        T.C. Başbakanlık
    Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

29 Şubat 2008

 TÜRKİYE’DE KAMU YATIRIMLARININ
      PLANLANMASI
   M. Cüneyd DÜZYOL (cduzyol@dpt.gov.tr)
   İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü
              İçindekilerTürkiye’de  Uygulanan Ulusal Kalkınma Planlama Süreci
Yıllık  Program ve Bütçe Hazırlama Süreci
Türkiye’de  Uygulanan Kamu Yatırım Programı Hazırlanma Süreci
Türkiye’de  Uygulanan Proje Çevrim Yönetimi
                                  2
     TÜRKİYE’nin Temel Ekonomik Göstergeleri
                     2000   2005   2013    2007-2013
                                     Artış
GSYİH, Milyar $               200   363,4  797,4       --
GSYİH Büyüme Oranı              7,4   7,4     --     7,0
Kişi Başına Düşen GSYİH, $         2879   5042  10099       9,9
ABD doları cinsinden satın alma gücü    6819   8145  15332       8,3
paritesine göre kişi başına düşen GSYİH
TÜFE artışı, Yıl sonu            39,0   7,7   3,0       --
Sabit Sermaye Yatırımı/GSYİH, Yüzde     22,4   19,6   24,2      9,1
   Kamu Sektörü              6,0   4,3   6,0      8,1
   Özel Sektör              16,4   15,3   18,2      9,4
İhracat (F.O.B), Milyar $          27,8   73,4   210      14,2
İthalat (C.I.F.), Milyar $         54,5  116,5   275      10,9
Turizm Geliri, Milyar $           7,6   18,2   36       9,3
Vergi Yükü/GSYİH, Yüzde           30,6   31,7   30,0      30,8
İstihdam, (Milyon Kişi)           21,6   22,0   26,9     %2,7
İşsizlik Oranı, Yüzde            6,5   10,3   7,7       --  3
Türkiye’de Uygulanan Ulusal Kalkınma
      Planlama Süreci
              Kısa Tarihçe

  (1960), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu
 (1961), Devlet Planlamanın ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
için temel araç olduğu Anayasa’da benimsenmiştir
  (1963-1967) 1. Ulusal  Kalkınma  Planı
  (1968-1972) 2. Ulusal  Kalkınma  Planı
  (1973-1977) 3. Ulusal  Kalkınma  Planı
  (1979-1983) 4. Ulusal  Kalkınma  Planı
  (1985-1989) 5. Ulusal  Kalkınma  Planı
  (1990-1994) 6. Ulusal  Kalkınma  Planı
  (1996-2000) 7. Ulusal  Kalkınma  Planı
  (2001-2005) 8. Ulusal  Kalkınma  Planı
  (2007-2013) 9. Ulusal  Kalkınma  Planı
         Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Dört ana teşkilattan oluşur;
 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı
 Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Sekreterliği
 Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) Sekreterliği
 Para, Kredi ve Koordinasyon Kurulu (PKKK) Sekreterliği


Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı’nın başlıca görevleri şunlardır;
 Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma politikaları konularında Hükümete müşavirlik
 yapmak
 Makroekonomik, sektörel, bölgesel bazda proje ve stratejiler geliştirmek
 Kalkınma Planları ve yıllık Programları Hazırlamak
 Yatırım stratejileri oluşturmak ve Kamu Yatırım Programlarını hazırlamak
 Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine
 etmek, değerlendirmek
 İcracı bakanlık ve kamu kurumlarının faaliyetlerini koordine etmek ve izlemek
 Bölgesel kalınma plan ve projelerini hazırlamak
 Kurumsal stratejik planlama girişimlerinin koordinasyonunu sağlamak, sevk ve idare
 etmek
 Devlet Yardım Programlarının genel politika çerçevesini oluşturmak
 Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi başlıklı AB Katılım Öncesi
 Mali Yardım Aracı (IPA) III ve IV. Bileşenlerinin koordinasyonunu sağlamak


                                            6
                      DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT) TEŞKİLAT ŞEMASI


                                      Müsteşar


                          Müşavirler                 Hukuk Müşaviri


                      Yönetim Bilgi Merkezi DB            Konsey Sekreterlikleri        Müsteşar                Müsteşar                      Müsteşar
                                         Bilgi Toplumu
        Yardımcısı               Yardımcısı                     YardımcısıYıllık Programlar ve  Ekonomik Modeller
                      İktisadi Sektörler  Sosyal Sektörler             Dış Ekonomik
   Konjonktür        ve
                          ve         Ve
                                            Avrupa Birliği
                                                       İlişkiler
                                                             Bölgesel Kalınma   Genel
              Stratejik                          ile İlişkiler GM            GM       Sekreter
Değerlendirme  GM   Araştırmalar GM
                      Koordinasyon GM   Koordinasyon GM                 GM   Bütçe                              Sosyal
             Ekonomik                                       İkili     Bölgesel    Genel Sekreter
    ve                    Tarım         ve       AB Politikaları
              Modeller                                     İlişkiler    Kalkınma     Yardımcısı
Yerel Yönetimler                         Fiziksel Altyapı
                                                              Kalkınmada
 Kamu İktisadi      Stratejik               İnsan Kaynakları             Çok Taraflı
                         Sanayi                 AB’ne Uyum              Öncelikli    Personel DB
 Teşebbüsleri      Planlama                  Gelişimi                İlişkiler
                                                               Bölgeler
                        Altyapı                                             İdari ve
                                   Sosyal                         İzleme ve
  Konjonktür                  ve                                               Mali İşler
                                  Politikalar                      Değerlendirme
                       Hizmetler                                              DB
                       Hukuki ve       Sosyal ve
                                                                       Yayın ve Temsil
                       Kurumsal       Teknolojik
                                                                          DB
                      Düzenlemeler      Araştırma

                        Proje ve
                      Yatırım Analizi

                                                                                7
         Yüksek Planlama Kurulu (YPK)


  Bakanlıklar arası koordinasyon ve karar alma organıdır
  Başbakanın başkanlığında toplanır
  Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca
  yürütülür
  Başbakan tarafından atanmış, büyük ölçekli yatırım portföyünün idaresini
  gerçekleştiren yeni icracı bakanlık ve DPT Müsteşarı kurul üyeleridir
  Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği
  durumlarda, Kurula Başkan tarafından diğer Bakanlar ve Kamu görevlileri
  de çağrılabilir,
  İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin
  tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olur
  Kalkınma planları ve yıllık programları inceler ve onaylar
  Sektörel strateji belgelerini onaylar
  İktisadi konularda üst düzey kararlar alır
                                         8
Başlıca Paydaşlar / Kalkınma Planı Hazırlıklarında
       rolü bulunan paydaşlar


   Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
   Hükümet : Bakanlar Kurulu
   Yüksek Planlama Kurulu (YPK)
   Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı
   İcracı Bakanlıklar ve Kamu Kurumları
   Üniversiteler
   Özel Sektör
   STK vb.
   Karar Alma Sürecindeki Temel İlişkiler
                        TBMM

Devlet Planlama Teşkilatı
     (DPT)                 Hükümet
Yüksek Planlama Kurulu            (BakanlarKurulu)

 DPT Müsteşarlığı

                       İcracı Bakanlıklar ve
                        Kamu Kurumları


           Piyasalar (Sektörler)

              Tüketiciler


         Üniversiteler ve STK’lar
                                   10
  Türkiye’de Yürütülen Ulusal Kalkınma Planlarının
          Temel Nitelikleri
  Kapsamlıdır
  Katılımcıdır (özel ihtisas komiteleri)
  Kamu Sektörü bakımından zorunludur
  Özel Sektör ve STK’ları bakımından yol göstericidir
  AB’ne Tam Üyelik Hedefi çerçevesinde Beş Yıllık Perspektif öngörür
   ([2007-2013 yıllarını kapsayan] 9. Kalkınma Planı için bu süre 7
   yıldır)
  Sabit
  Tematik kalkınma eksenleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli
   stratejik hedefler ve öncelikler
  Makroekonomik, sektörel ve bölgesel politika ve uygulamaların
   tamamına yön verir,
  Ekonomik, sosyal ve bölgesel gösterge hedeflerinin genel
   çerçevesini belirler,
  DPT koordinasyonunda yürütülür
  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanır
    Kalkınma Planı Hazırlama Sürecinin Safhaları

1. Özel İhtisas Komitelerinin Kurulması ve Veri Toplama,

2. Taslak Plan Stratejisinin DPT tarafından hazırlanması ve YPK’na sunulması

3. Taslak Stratejinin YPK’nu tarafından onaylanması

4. Stratejinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması,

5. Taslak Ulusal Kalkınma Planının DPT tarafından Stratejiye uygun olarak
  hazırlanması ve YPK’na sunulması

6. Taslak Planın YPK’nda görüşülmesi ve onaylanması

7. Taslak Planın Bakanlar Kurulu onayını takiben TBMM’ne sunulması

8. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler

9. Kalkınma Planının TBMM kararı ile onaylanması
  Türkiye’de Uygulanan Planlama Sürecinin Aşamaları
       •Temel ekonomik ve sosyo-ekonomik verilerin analizi
Planlama   •Temel makroekonomik amaç ve politikaların saptanması
                                         Aşağıya Doğru
 Makro

       •Uluslararası (ticaret durum vb.) gelişmelerin analizi
                                          Yukarıdan
       •Kalkınma politika ve stratejilerinin saptanması
       •Makroekonomik model çalışması
       •Makroekonomik büyüklüklerin tahmin edilmesi

       •Sektörel verilerin derlenmesi ve analizi
Planlama
Sektörel
       •Üretim potansiyelinin analizi ve pazar analizi
       •Sektör analizi ve ana plan çalışmaları
       •Sektör, alt sektör ve yatırım önceliklerinin belirlenmesi
       •Sektörel politika, hedef ve sektör yatırımlarının belirlenmesi
       •Bölgesel kalkınma konularıyla ilinti kurulması
              Ulusal Kalkınma Planı
                                         Yukarıya Doğru
                                          Aşağıdan
       •Alt dallar bazında yatırım öncelik ve miktarlarının belirlenmesi
Planlaması
       •Proje Olanaklarının Belirlenmesi
  Proje
       •Alternatif Proje Fikirlerinin Belirlenmesi
       •Ön Yapılabilirlik Etütleri : Fayda-Maliyet Analizi
       •Yapılabilirlik Etütleri : Ayrıntılı Fayda-Maliyet Analizi
               Makro Planlama
  Temel ekonomik ve sosyo-ekonomik verilerin derlenmesi ve analizi,
  Temel kalkınma stratejilerinin belirlenmesi,
  Temel ekonomik ve sosyo-ekonomik hedef, politika ve önceliklerin
  saptanması,
  Makroekonomik Model Çalışmaları,
  Tüketim, tasarruf, yatırım, ihracat, ithalat vb. gibi makroekonomik
  büyüklüklerin ekonomik büyüme hedefi ile tutarlı şekilde tahmin
  edilmesi,
  Kaynaklar-Harcamalar Dengesi, Mali Denge ve Ödemeler Dengesi
  Makro ekonomik politika taslağının doğal kaynaklar, büyüme
  potansiyeli, kalkınma stratejisi ve siyasi tercihler vb. gibi ülkeye özgü
  özelliklere paralel olarak oluşturulması
  Yıllık ve Orta Vadeli makroekonomik büyüklüklerin uzun vadeli kalkınma
  stratejisine dayalı olarak saptanması
               Sektörel Planlama

  Sektörlerin/alt sektörlerin ve kapsamlarının tanımlanması

  Sektörlerde/alt  sektörlerde    mevcut  durumun  ve  kalkınma
  potansiyelinin analizi

  Sektör Analizi: Hedef, Politika ve Önceliklerin Saptanması

  Ekonomik, sosyal ve fiziksel hedeflere erişmek için sektör plan ve
  programlarının hazırlanması

  Ulusal, sektörel, bölgesel kalkınma politikaları ve kamu yatırım
  politikaları arasında gerekli bağlantıları kurmak

  Sektörel yatırımların belirlenmesi

  Sektörel yatırım önceliklerinin belirlenmesi
     Yatırım Planlaması : Proje Planlaması

  Plan ve Program politikaları ve hedefleri için uygulama aracı

  Yatırım Planlaması: Sektör ve kurumlar bazında bütçe hazırlıkları,
  yatırım projeksiyonları

  Yatırım Olanaklarının Belirlenmesi

  Ön Yapılabilirlik Etütleri ve Yapılabilirlik Etütleri
    Arz ve Talep Analizi
    Teknoloji, Kapasite ve Yer Seçimi
    Sabit Sermaye Yatırımı
    Faaliyet Gelir ve Giderleri
    Mali Fayda-Maliyet Analizi
    Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi
    ÇED Raporuna dayalı olarak çevresel etki değerlendirmesi
    Kurumsal Analiz
Yıllık Program ve Bütçe
  Hazırlama Süreci
 Politika Belgelerinin Hiyerarşisi ve Kamu Yatırım
         Programının Yeri
                UUzun Vadeli
                 Strateji
               KKalkınma Planı

 HHükümet Programı


 SSektörel Stratejiler
 BBölgesel Kalk. Planları  OOrta Vadeli Program  OVMP
  İİl Kalk. Planları

 KKurum. Str. Planlar
                YYıllık Program   BBütçe

  UUlusal Program

KKatılım Öncesi Ekonomik      KKamu
      Plan
UUyum Stratejisi Çerçevesi  YYatırım Programı

 HHazırlık Programları


                               18
      Programlama ve Bütçe Hazırlama Süreci
     OVP(DPT) (Mayıs Sonu),
 Orta Vadeli Program (DPT) (Mayıs Sonu),      Taslak Makro kamu bütçe büyüklüklerinin
                         Taslak makro ve ve bütçe büyüklüklerinin
    OVMP Mali Plan (MB) ( 15 Haziran)
 Orta Vadeli(Maliye Bak.) ( 15 Haziran )            sonlandırılması
                               son hale getirilmesi
                                 Eylül sonu
                                ((Eylül Sonu ))

    Bütçe Çağrısı (Maliye Bakanlığı)
   Bütçe Çağrısı (MaliyeBakanlığı)
                          Taslakların YPK’ya sunulması ve YPK’da
                        Makro ve Bütçe Büyüklüklerin Yüksek Planlama
        Haziran Sonu
       ( ( Haziran Sonu ) )
                         Kurulunda görüşülmesi ve karara bağlanması
                                 görüşülmesi
                              ( Ekim ayının ilk haftası)
                               ( Ekim’in ilk haftası )

   Bütçe Hazırlama Rehberi (MB)
  Bütçe Hazırlama Rehberi (Maliye Bakanlığı)
         Haziran Sonu)
        ( (Haziran sonu )
                           Bütçe Tasarısının TBMM’ye sunulması
                          Bütçe Taslağının TBMM’ne sunulması
                                  ( 17 Ekim
                                  (17 Ekim )
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (DPT)
Yatırım Programı Hazırlama Esasları (DPT)
       (( Haziran Sonu )
        Haziran Sonu)
                         Yılı Program Kararnamesi ve Yılı Programının
                            Yıllık Programın Uygulanması,
                             Resmi Gazete’de yayımlanması
                         Koordinasyonu ve İzlenmesi hakkında
                                  ( Ekim )
                           kararnamenin çıkartılması(Ekim)
   Bütçe ve Yatırım Programı ve Yatırım
  Kamu Kurumlarının Bütçe Teklifleri
        (Temmuz Temmuz Sonu )
  program Teklifleri ( Sonu)
                             Bütçenin tarafından kabul edilmesi
                         Bütçenin TBMM TBMM’de kabulü ve
                          (Yeni mali yılın başlangıcından önce)
                              Resmi Gazete’de yayımı
    Bütçe ve Yatırım Görüşmeleri
 Program, Bütçe ve Yatırım Görüşmeleri           ( Mali Yılbaşından önce)
     ( DPT, MB, Kurumlar
     (DPT, Maliye, Kuruluş ) )
          Eylül
         (( Eylül ))
                        Kamu Yatırım Programının Yayınlanması
                        (Yeni Mali Yılın başlangıcını takiben iki hafta
                        içerisinde)
                                                 19
Kamu Yatırım Programı Hazırlama
       Süreci
  Kamu Yatırım Programı Hazırlama Sürecinin Temel Safhaları

  OVP’nda gösterge Kamu Yatırım Politika ve Öncelikleri ile toplam yatırım tavanının
  saptanması
  OVMP’nda sektörel ve kurumlar bazında gösterge Yatırım Tavanlarının
  saptanması
  Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama rehberi (MB)
  Yatırım Çağrısı ve Yatırım programı Hazırlama Esasları (DPT)
  Kamu Kurumlarından Yatırım Programı Teklifleri
  Yıllık Programda saptanmış kalkınma politikaları ile tutarlı kamu yatırım politikaları
  ve önceliklerinin saptanması
  Sektörel ve Kurumsal Yatırım Tavanlarının YPK tarafından kabul edilmesi
  Yatırım teklifleri ile birlikte Bütçe Taslağının Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ne
  sunulması
  Bütçe Kanunu’nun TBMM’de kabul edilerek yasalaşması
  Kamu Yatırım Programının sektörel ve kurumsal tavanlarla tutarlı şekilde, proje
  bazında hazırlanması


                                               21
       Kamu Yatırım Programı

“Sabit Sermaye Yatırım Projelerinden” oluşmakta
olup, bu projelerin nitelikleri şunlardır;

   Yeni projeler
   Tevsi projeleri
   Bakım ve İşletme projeleri
   Tamamlama projeleri
   Darboğaz Giderme Projeleri
   Modernizasyon ve İyileştirme Projeleri


  Bu projeler, aşağıda sayılan sektörlere yöneliktir.                             22
         Kamu yatırım sektörleri
Tarım             I. Sağlık
 Sulama           K. Diğer Kamu Hizmetleri
 Tarımsal Üretim
 Hayvancılık           Genel İdare
 Su ürünleri           Emniyet Hizmetleri
 Ormancılık           Kadastro ve Harita Hazırlama
Madencilik            İçme Suyu
İmalat
                 Kanalizasyon
Enerji
Ulaştırma             Kırsal Alan Planlaması
 Karayolları           Belediye Hizmetleri
 Havacılık            Yeniden İskan ve Kentleşme
 Denizcilik           Çevre
 Demiryolları
 Boru hatları          Esnaf ve KOBİ ler
Haberleşme            Teknolojik Araştırma
Turizm              Sosyal Hizmetler ve Yardım
Konut               Afet Yönetimi
Eğitim
 İlk ve Orta Öğrenim
 Mesleki ve Teknik Eğitim
 Yüksek Öğrenim,
 Kültür, Spor
                                 23
  Sabit Sermaye Oluşumuna Yönelik Temel Yatırımlar
Tarım       Barajlar, Sulama Kanalları, Sel ve Taşkın Kontrol Yapıları, Su
         ürünleri Limanları, Orman Yapıları vb.
Enerji      Enerji Santralleri, İletim ve Dağıtım Şebekeleri
Ulaştırma     Karayolları: Duble Yollar, Otoyollar, Köprüler, Viyadükler vb.
         Demiryolları: Alt ve Üst Yapılar, Tren Takımları vb.
         Denizcilik: Limanlar, Dalgakıranlar, Tersaneler vb.
         Havacılık: Havaalanları, Terminal Binaları, Uçak Filoları vb.
         Kentsel Ulaşım: Metro ve Hafif Raylı Sistemler vb.
         Boru Hatları : İsale ve Dağıtım Hatları, Doğal Gaz depolama
         Tesisleri, Kompresör İstasyonları vb.
Turizm      Turistik Bölgelerde Alt Yapı Yatırımları
Eğitim      Okullar, Üniversite Kampüsleri, Fakülteler, Kültür Merkezleri,
         Kütüphaneler, Spor Tesisleri, Makine-Donanım vb.
Sağlık      Hastaneler ve diğer Sağlık Tesisleri vb.
Kentsel Altyapı  İçme Suyu, Kanalizasyon, Atık Su Toplama Sistemleri ve Katı Atık
         Depolama Tesisleri vb.
Diğer Kamu    Emniyet ve Yargı Binaları, Tutukevleri, Kamu Hizmet Binaları vb.
Hizmetleri
                                           24
           Kamu Yatırım Kurumları
  Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşlar (Bakanlıklar, Üniversiteler,
  Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vb.,)
  Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT ler) (Devlet Demiryolları Genel
  Müdürlüğü vb.)
  Özelleştirme kapsamındaki Devlet İktisadi Teşekkülleri (TEDAŞ, TEKEL
  vb.)
  Döner Sermayeli Kurumlar ve Sosyal Güvenlik Kurumları (TRT, Sosyal
  Sigortalar Kurumu vb.)
  İller Bankası
  Yerel idareler (sadece yabancı kredi ile finanse edilen projeleri)

   Yatırım Programına (izleme maksatlı olarak)
  Bağımsız Düzenleyici KurumlarDahil Olmayan Yatırımlar

   Milli Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin Savunma Projeleri
   Yerel İdarelerin kendi kaynaklarını kullanarak yürüttükleri projeler
   Kamu Bankalarına ait Projeler
   Özel kanunla kurulan diğer kurumlar (Türk Telekom vb.)


                                       25
   Kamu Yatırım Programının Temel Nitelikleri

  Toplam yatırım düzeyi kararının alınmasında Yukarında Aşağıya ve
  Aşağıdan Yukarıya yaklaşımlar benimsenmiştir
  Temel ekonomik ve sosyal altyapıya odaklanmaktadır
  Yatırım kararları, genellikle, sektörel politikalar ile tutarlı biçimde,
  bölgesel kalkınma kaygıları oldukça sınırlı şekilde, proje bazında
  alınmaktadır
  Bütçe kaynakları her zaman sınırlıdır ve her zaman ek finansman
  ihtiyacı doğmaktadır
  Proje sayısı bütçenin mevcut mali kaynaklarına kıyasla, yüksektir
  Yatırım stoğunun 2001 senesinden itibaren rasyonelleştirilmesinden
  sonra, her sene hayata geçirilen yeni proje sayısı sınırlıdır
  Mevcut proje stoğunun ortalama tamamlanma süresi yaklaşık 6
  yıldır
  Yıllık yatırım tahsisatının yaklaşık yüzde 20’lik bölümü, yabancı
  kaynaklı kredilerle finanse edilmektedir

                                        26
    Kamu Sabit Sermaye Yatırım Stoğu (2000-2008)
                                            (Cari Fiyatlarla, Milyar US$)

            2000    2001    2002    2003    2004    2005     2006    2007     2008


 Proje Sayısı    5.321    5.047   4.414   3.581   3.555    2.627    2.525   2.710     2.759

 Toplam proje     150,4    147,3    92,6   105,7   122,3    128,2    141,3   135,9     158,9
  maliyeti
  Geçmiş Yıl     104,9    100,0    56,0   60,3    68,1    76,1     80,3    75,2     84,6
  itibariyle
   toplam
  harcama
   miktarı
 Stok Bakiyesi     45,5    47,3    36,6   45,4    54,1    52,1     61,0    60,7     74,3

  Program      10,3    9,7    5,9    7,1    7,5    10,0     12,5    11,1     12,4
  tahsisatı
  Ortalama       9,2    9,4    8,5    7,6    8,1     6,6     5,5    5,8     5,8
 tamamlanma
süresi (yıl) (2)

(1) Yerel idarelerin yatırımları, istimlak bedelleri ve işten çıkartılan işçilere ödenen tutarlar dahil değildir.

(2) Ortalama tamamlanma süresi stok bakiyesinin bütünüyle tamamlanması için gerekli olan süre olarak hesaplanır. Bu
hesap yapılırken, ileriki yıllarda yatırım programına başka projeler dahil edilmeyeceği cari dönem düzeyinde tahsisat
ve harcama yapılacağı varsayımında bulunulur.
                                                              27
 9. Kalkınma Planı Dönemi Kapsamındaki Kamu Yatırımları
            (2007-2013)
              2006 (Cari Fiyatlar)  2013 (Cari Fiyatlar)   2007-2013 (2006 Fiyatları ile)
Sektörler         M ilyon $  % Pay    M ilyon $  % Pay     M ilyon $     % Pay
 Tarım              948    7,7     3.507   11,8        11.916     10,2
 Madenci l i k          441    3,6      794    2,7        3.803      3,3
 İ mal at             307    2,5      118    0,4        1.046      0,9
 Enerji             1.744   14,2      1.804     6       12.241     10,5
 Ul aşt ırma-Haberl eşme    3.913   31,8      7.644   25,6        30.361       26
 Turi zm              33    0,3      138    0,5         530      0,5
 Konut               75    0,6      271    0,9         903      0,8
 Eği t i m           1.720     14     6.541   21,9        22.348     19,1
 Sağl ık             874    7,1     2.576    8,6        9.857      8,4
 Di ğer Hi zmet l er      2.237   18,2      6.429   21,6        23.887     20,4
  -Ekonomi k         1.192    9,7     2.919    9,8       10.775      9,2
  -Sosyal           1.045    8,5     3.510   11,8        13.112     11,2
 Topl am            12.292    100     29.823   100       116.893      100
 Yat ırım Operasyonu      1.699           2.704             13.228
 Yerel İ darel er        7.372          15.461             73.059
 Topl am Tut ar        21.364          47.987            203.180
                                                        28
Yatırımların GSYİH içindeki Payı (%)
                    29
Türkiye’de Uygulanan Proje Çevrimi
       Yönetimi
         Proje Çevrimi


           GÖSTERGE
          PROGRAMLAMA  İZLEME VE            PROJE TANIMLAMA VE
DEĞERLENDİRME              HAZIRLIK
PROJE UYGULAMA              PROJE
                   DEĞERLENDİRME
         PROJE FİNANSMANI
           Gösterge ProgramlamaAşağıda sayılan resmi politika belgelerinde farklı düzeyde belirtilmiş
   Yatırım Politikaları ile Stratejileri ve Öncelikleri;


  Ulusal Kalkınma Planı
  Orta Vadeli Program
  Yıllık Program
  Kamu Yatırım Programı Hazırlıklarına Yönelik Yıllık Yatırım
   Genelgesi ve Rehberi
                                     32
             Proje Tanımlama

  Proje fikirleri farklı kaynaklardan sunulur;
  (Ulusal Kalkınma Planı, Yıllık Programlar, Sektör ve Tematik Strateji
   Belgeleri, Ana Planlar, Olanak Etütleri, Bölgesel Kalkınma Planları,
   Yerel İdareler, Siyasiler, İcracı Bakanlıklar, AB Tam Üyelik Süreci,
   Uluslar arası kalkınma Kuruluşları vb.)
  Yerel siyasetçileri ihtiyari talepleri ve tazyikleri
  Proje fikirlerinin ön seçimden geçirilmesi mümkün olamamaktadır;
  arkalarında kamuoyunun desteğini taşırlar, durdurulmaları kolay
  değildir
  Proje geliştirme metodolojisi sistematik değildir
  Proje fikirlerinin geliştirilme sürecinde kullanılan hazırlık
  mekanizmaları ve teknikleri yetersizdir
                                      33
     Proje Hazırlama : Yapılabilirlik Etüdü

  Yapılabilirlik etütleri yatırımcı kuruluşlar tarafından ya da dışarıdan
  hizmet alınmak suretiyle hazırlanmaktadır
  Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Yatırım Genelgelerine göre,
  kamu maliyesi açısından mali, ekonomik ve çevresel analizler içeren
  sağlıklı yapılabilirlik etütlerinin hazırlanması şarttır
  Yapılabilirlik etütlerinin standart formatı DPT tarafından hazırlanan
  Yatırım Programları Hazırlama Esasları içerisinde mevcuttur
  Dışarıdan danışman kullanılma eğilimi, düşüktür
  Yapılabilirlik etütlerinde veri ve analiz kalitesi düşüktür; Uluslararası
  standartlar ekseriyetle göz ardı edilmektedir
  Maliyet ve tamamlanma süresi tahminleri gerçekçi değildir
  Yatırımcı kuruluşların hazırlık sürecinde kullanacakları olanaklar ve
  kapasiteler oldukça yetersizdir
  Hazırlık süreci, zaman kaybına neden olan bürokratik bir usul olarak
  görülmektedir
  ÇED raporuna dayalı çevresel analiz genellikle göz ardı edilmekte ya da
  gereken önem verilmemektedir
  Hazırlık sürecinde bütçe kısıtları sıklıkla ihmal edilmektedir
                                        34
           Proje Değerlendirme

  Proje değerlendirme çalışmaları iki düzeyde yürütülür : Kurumsal
  düzey ve DPT düzeyi
  İcracı bakanlık ve kamu kurumlarının proje değerlendirme
  kapasiteleri sınırlıdır
  DPT’nın kapasitesi görece yeterli olmasına karşın, sağlıklı veri ve
  analizden yoksun niteliksiz yapılabilirlik etütleri nedeniyle bu
  kapasitesini kullanamamaktadır
  DPT bünyesinde yapılabilirlik etütlerinin değerlendirilmesinden
  sorumlu birimler bulunmaktadır
  Ekonomik analiz konusunda ulusal parametre ve veriler eksiktir
  ÇED raporuna dayalı çevresel analiz genellikle göz ardı edilmekte
  ya da gereken önem verilmemektedir
  Standart değerlendirme usulleri uygulanmamaktadır
  Olanak maliyet kaygıları genellikle dikkate alınmamaktadır
                                     35
               Proje Finansmanı
  Ulusal Bütçe
  Yabancı Kaynaklı Kredi
  Hibe Programları
  Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri
      İlave yatırım finansman ihtiyacı
      Hızlı Uygulama
      İşletim ve yapım maliyetlerinin azaltılması
      Yönetim becerilerinin transferi
      Halen havaalanı terminallerinin, limanların, barajların, HES vb. projelerin
      yapımında uygulanmaktadır
      Türkiye’de halen uygulanmakta olan Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri
      sınırlıdır (YİD, Yİ, YKD, İşletme Hakkı Devri)
      Sektörlere özgü çeşitli özel kanunlar arasında uyum mevcut değildir
      Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projeleri için Merkezi İdari Yapı mevcut değildir   Yeni Kamu-Özel Sektör İşbirliği Kanun Taslağı
      Kamu-özel Sektör Ortaklığına ilişkin mevzuatı tek elde toplamaktadır
      İlave Kamu-Özel Sektör İşbirliği modelleri için yasal temel oluşturmaktadır
      Sektörel kapsamı genişletmek için yasal temel oluşturmaktadır
      Rasyonel ve nesnel proje seçim usulü getirmektedir
      DPT bünyesinde Kamu-Özel Sektör İşbirliğinden sorumlu merkezi bir birim
      kurmaktadır
      Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projeleri için risk yönetim esaslarını belirlemektedir


                                                36
           Proje Uygulama

  İcracı Bakanlık ve Kamu Kurumlarının sorumluluğundadır
  Modern proje uygulama yaklaşımları ve mekanizması mevcut
  değildir
  Uygulama kapasitesi yetersizdir (ihale belgeleri, İş Taslağı (TOR),
  denetim hizmetleri vb.)
  (Uluslararası Finansal Kuruluşları tarafından uygulanan)
  Uluslararası İhale Usulleri konusunda tecrübe eksikliği
  bulunmaktadır
  Kalifiye personel bakımından yeterli kurumsal kapasite mevcut
  değildir
  Yasal Sözleşme Yönetimi konusunda kapasite problemleri
  mevcuttur
  Müzakere becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir
                                     37
      Proje İzleme ve Değerlendirme


  Kamu Kurumlarının ve DPT’nın sorumluluğundadır
  Kamu kurumları bu alanda oldukça sınırlı kapasiteye sahiptir
  DPT bünyesinde projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinden
  sorumlu birim bulunmaktadır
  Devam eden projelerde izleme ve değerlendirme çalışmaları
  fiziksel şartlar değil harcamalar esas alınarak yürütülmektedir
  Proje sonrası değerlendirme tecrübesi alanındaki eksiklikler yeni
  projelerin hayata geçirilmesinde problemlere neden olmaktadır
  İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri sistematik değildir
  Hem DPT hem de kamu kurumlarının devam eden projelerde
  izleme ve değerlendirme kapasitesinin daha da arttırılması
  gerekmektedir
  Proje sonu değerlendirme açısından kapasite geliştirilmesi çok
  önemlidir
                                    38

								
To top