2011-2012-2 Dönem- Türkçe- Zümre- Toplantısı by rserin75

VIEWS: 25 PAGES: 5

									           KERVANSARAY İLKÖĞRETİM OKULU
    2010 – 2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ
      ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı No: 3
Toplantı Tarihi: 18/02/2011
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantı Saati: 12:10
Toplantıya Katılanlar:
            Mesut PELİT – Müdür Yardımcısı
            Abdullah POLAT – Türkçe Öğretmeni ( 6/B, 7/A, 7/B, 8/A, 8/B )
            Ali YILDIRIM – Ders Öğretmeni ( 6/A )                 TOPLANTI GÜNDEMİ:

  1) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması.
  2) Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi,
    aksamalar varsa gerekli değişikliklerin yapılması.
  3) 1. dönem, yıllık planda yer alan kazanımların ve ilgili etkinliklerin gerçekleşme
    durumunun değerlendirilmesi, aksaklıklar varsa alınacak önlemlerin plana eklenmesi.
  4) 1. dönem, yıllık planda yer alan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilmeyenler
    varsa sebeplerinin belirlenmesi ve 2. dönem nasıl telafi edileceğinin kararlaştırılması.
  5) 1. dönem, ünite, tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup
    olmadığının değerlendirilmesi.
  6) 1. dönem, kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, kullanılan yöntem
    ve tekniklerin yararının belirlenmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin tespiti.
  7) 1. dönem, etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve
    kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin
    belirlenmesi.
  8) 1. dönem, sınıf başarı yüzdelerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve 2. dönem
    hedeflenen başarı yüzdelerinin kararlaştırılması.
  9) 1. dönem, yapılan sınavların sayı, zaman ve tür bakımından isabet durumlarının,
    ihtiyaç varsa 2. dönem yapılacak değişikliklerin belirlenmesi.
  10) Öğrencilere verilen performans görevlerinin gerçekleşme düzeyinin, proje konularının
    uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi.
  11) 1. dönem, idare ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumunun
    değerlendirilmesi.
  12) Türkçe dersinde karşılaşılan diğer hususların değerlendirilmesi.
  13) Dilek, temenniler ve kapanış.
         GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1) Toplantı Müdür Yardımcısı Mesut Pelit’in başkanlığında açıldı. Toplantıya Türkçe
  Öğretmeni Abdullah Polat ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Ali Yıldırım katıldı.

2) 2010 – 2011 öğretim yılı iş takvimi ve yıllık ders planı incelendi. 1. kanaat döneminde
  önemli bir aksama görülmediği, 2. kanaat döneminde de iş takvimine ve yıllık ders
  planına göre herhangi bir aksama yaşanmayacağının görüldüğü öğretmenlerce ifade
  edildi.

3) Abdullah Polat: 1. dönem yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin
  kazanımları ile etkinlikler uygun bir biçimde verilmiştir. Bazı kazanımlarda başarı
  oranının düşük olması tekrarlarla ve belirlenen ek etkinlikler yoluyla artırılmaya
  çalışılmış bunda da başarılı olunmuştur. Özellikle dilbilgisi konuları ve buna yönelik
  kazanımlar ilk anda kolay anlaşılsa da unutulması da o kadar kolay oluyor. Sık tekrar
  ve ek etkinlikler pekiştirici olmaktadır.
  Ali Yıldırım: Öğrencilerin kazanımları alma düzeylerini zaten sınav analizleriyle ve
  tema kazanım ölçekleriyle de belirliyoruz. Düşük düzeyde olan kazanımlar böylece
  tespit edilerek artırmaya yönelik çalışmaları yapıyoruz.
  Abdullah Polat: Bütün derslerde olduğu gibi Türkçe dersinde de konular her ne kadar
  bağımsız gibi dursa da büyük ölçüde birbirine bağlıdır. Bu nedenle tam olarak
  alınmayan kazanımlar öğrenciyi ileri konularda mutlaka sıkıntıya sokacaktır.

4) Abdullah Polat: 1. dönem yıllık planda belirtilen konular 6 ve 8. sınıflarda plana
  uygun olarak bitirilmiştir fakat 7. sınıflarda bir konu yetiştirilemedi. 1. dönem
  başındaki aksaklıklar nedeniyle konular bütün sınıflarda biraz daha sıkıştırılarak
  işlendi, böylelikle yıllık plana uyum büyük ölçüde sağlandı.
  Atatürkçülük konuları da yıllık planda belirtildiği şekilde ders kazanımlarıyla
  ilişkilendirilerek verilmiştir.
  Ali Yıldırım: 6/A sınıfında Türkçe dersi, 1. dönem başında okulumuzda yürütülen
  tadilat işleri nedeniyle yıllık plandan bir konu geride bitirilmiştir. Fakat 2. dönemde
  ders sayılarının konulara paylaştırılmasındaki düzenlemeyle bu açıdan sıkıntı
  yaşanmayacaktır. Bir problem olmadığı takdirde bütün kazanımlar öğrencilere
  verilerek bu dönemde ev verimli şekilde bitirilmeye çalışılacaktır.

5) Abdullah Polat: Ders kitaplarında konu sıralamaları yapılırken Milli ve Dini
  Bayramlar ve Atatürkçülük konuları dikkate alınmamış. 1. dönem başında yıllık plan
  hazırlanırken özellikle buna dikkat edildi. Ünite, tema ve konu sıralamalarında
  değişiklikler yapıldı. Böylelikle öğrencilerin kazanımları o önemli günler/haftalar
  içerisinde almaları sağlandı. Bu da kazanımları daha kalıcı hale getirdi. Planda
  belirlenen bu değişikliklere aynen devam edilmesi çok iyi olacaktır.

6) Abdullah Polat: Türkçe dersinde, öğrencilere kazandırılacak hedef davranışlar, öğrenci
  düzeyi, konunun özelliği, fiziki imkânlar, zaman ve maliyet vb. unsurlar dikkate
  alınarak tüme varım, tümden gelim, anlatma, açıklama, dramatizasyon, gösteri,
  gözlem ve inceleme, bilgisayar destekli öğrenme, soru-cevap, küme çalışması, beyin
  fırtınası vb. yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Yapılan etkinliklerde seçilen yöntemde
  her zaman öğrencinin aktif olması sağlanmaya çalışılmıştır. Bütün öğrencileri konuya
  dahil etmeye, her öğrencinin söz almasına gayret gösterilmiştir.
7) Abdullah Polat: 1. dönem başında etkinliklerin daha verimli olmasını sağlamak
  amacıyla kaynak araç-gereç olarak tüm öğrencilerden TDK onaylı Türkçe Sözlük,
  İmla Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü almaları istendi. Ayrıca bütün
  öğrencilerin okulda verilen kazanımları pekiştirmeleri amacıyla evlerinde tekrar
  amaçlı kullanacakları bir test kitabı bulundurmalarının yararlı olacağı ifade edildi.
  Öğrenciler kaynak araç gereç temini ve kullanımında gereken önemi göstermiyorlar.
  Yapılan onca uyarıya rağmen hala araç gereç yönünden noksan öğrenciler görülüyor.
  Bu durum etkinliklerdeki verimi azaltıyor. Ayrıca araç gereç sahibi öğrencilerin ders
  günü bunları unutmaları/getirmemeleri sıkıntıya yol açıyor. Bu dönem bu olumsuzluğu
  ortadan kaldırmak için öğrencilerin kaynak araç gereçlerinin kütüphane ortamında
  muhafaza edilmesi ve ders öncesinde öğrencilere dağıtılması sağlanacak.
  Ali Yıldırım: Ders araç gereci noksan olan öğrenci etkinliklerde sınıf huzurunu
  bozuyor. Velilerle görüşülerek bu konuda daha hassas davranılması gerektiğini
  hatırlatmalıyız.

8) Abdullah Polat: Türkçe dersinde sınıfların başarı ortalamaları şu şekildedir:

  6/B - 54,64
  7/A - 54,13
  7/B - 56,38
  8/A - 56,04
  8/B - 48,99

  Bu oranlar dikkate alındığında 1. dönem için hedeflenen başarı ortalamasına 8/B sınıfı
  hariç ulaşılmıştır.
  8/B sınıfında çok başarılı öğrencilerin olduğu tartışılmaz: fakat genel olarak
  bakıldığında etkinliklere katılımlarının yeterli düzeyle olmadığı görülüyor. Sınıflar
  için ortak sınav düzenlenmesi de bu oranı düşüren diğer bir neden olarak görülüyor.
  Daha basit etkinlikler ve sorular öğrencileri derse katacaktır; fakat bu açıdan da
  baktığımızda bu sınıftaki başarılı öğrencilerin sıkılmaları da göz ardı edilemez.
  8/B sınıfı için bu dönemki hedef 8/A ortalamasına çıkmak olacaktır. Diğer sınıflarda
  ise hedef en az 60 ortalamasına ulaşmaktır.

9) Abdullah Polat: 1. dönem zümrede de karar alındığı gibi her sınıf için belirlenen
  tarihlerde toplam 3 sınav yapılmıştır. Bu sınavlardan ilk ikisi klasik sorulu, üçüncüsü
  ise çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır.
  Yapılan sınavlarda sınıfların başarı yüzdeleri aşağıda verilmiştir:

  6/B – 1. sınav  %52, 2. sınav  %58, 3. sınav  %64
  7/A -      % 55      %49       %55
  7/B -      %66       %61       %58
  8/A -      %59       %57       %56
  8/B -      %48       %47       %36

  Bu dönem içinde de yine aynı şekilde 3 sınav yapılacaktır. Yapılacak bu sınavlardan
  ilk ikisi klasik sorulu, sonuncusu ise çoktan seçmeli olacaktır. Klasik sınavlarda soru
  sayısı 10-13; çoktan seçmeli sınavlarda ise 20-25 şeklinde belirlenmiştir.

  Ali Yıldırım: Yazılı sınavlarda 6/A ile 6/B sınıfı için ortak sınav yapılabilir. Böylelikle
  öğrencilerin düzeyleri daha objektif olarak değerlendirilebilir.
  2. dönem sınav takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:

  1. yazılı sınavlar Mart ayının son haftası
  2. yazılı sınavlar Nisan ayının son haftası
  3. yazılı sınavlar Mayıs ayının son haftası

  Sınav tarihleri iki hafta önceden net bir şekilde tespit edilip e-okul ortamına ve ders
  defterlerine işlenecek, öğrencilere duyurulacaktır.

  Abdullah Polat: 1. dönem yapılan sınavların analizleri, belirtke tabloları vb. ölçme
  değerlendirme çalışmaları dosyalanarak okul idaresine teslim edilmiştir.

10) Abdullah Polat: 1. dönem Performans ve proje ödevleri öğrenci düzeyleri, çevre
  koşulları ve maddi durum dikkate alınarak verilmiştir. Bu durum bakanlığın
  genelgesinde de açıkça belirtilmiştir.
  Performans görevleri değerlendirilirken objektif davranılmış ve değerlendirme
  ölçekleri kullanılarak notlar verilmiştir. Özellikle bazı öğrencilerin sürekli olarak ödev
  getirmemekte ısrar ettikleri dikkatimi çekmiştir. Bu öğrencilerle ve velileriyle
  konuşularak konunun önemi anlatılmıştır.
  Proje ödevi konuları 1. dönem zümresinde yer almıştı. Ödev alan öğrencilere bu
  konular imza karşılığında dağıtılmıştır. Öğrenciler ilgi, kabiliyet vb. durumları göz
  önünde bulundurarak ödevlerini kendileri seçmişlerdir.
  Proje ödevlerinin mayıs aynın ilk haftasında teslim edilmesi gerektiği öğrencilere
  duyurulmuştur.

11) Abdullah Polat: 1. dönem ulaşabildiğim velilerden öğrencilerden istenen bütün araç-
  gereçleri temin etmeleri ve çocuğun en azından 2 haftada bir kitap okuması için
  özveride bulunmaları gerektiğini belirttim. Öğrencide okuma alışkanlığını geliştirmek
  için bize yardımcı olmaları, evde kendilerinin de çocuklarına örnek olarak belli
  saatlerde kitap okumaları gerektiği belirildi.
  Bu konuda velilerimizin vurdumduymaz oldukları görüldü. Ama bizim yılmadan bu
  konunu üzerine gitmemiz, ulaştığımız velilerle bu konunun önemini konuşmamız
  fayda getirecektir. Okul kütüphanemizin velilere açılabilmesi de sağlanabilir.

12) Öğrenciler genelde Türkçe dersini seviyorlar. Öğrencilerin sosyal, ekonomik, kültürel,
  aile şartlarını düşündüğümüzde duygu ve düşüncelerini anlatmakta sıkıntı çektiklerini,
  söylenenleri anlamakta zorlandıklarını, yeterli okuma alışkanlıklarının olmadığını
  gözlemliyoruz. Öğrencileri bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Planlı ve düzenli ders
  çalışma, okuma, öğrenciyi ilgi, yetenek, becerileri doğrultusunda yönlendirme, daha
  fazla test çözerek sınavlara hazırlanma, veli işbirliği vb. konularda çalışmalarımız
  ikinci dönemde de sürecektir.

  Sorunlu ve davranış bozukluğu gösteren öğrencilerin belirlenerek öğrenci
  davranışlarını görüşülmesi, velisiyle gerekli iletişimin kurulması
  gerekli.6.7.8.sınıflarda hala okuma seviyesi çok düşük öğrencilerimiz var. Bu
  öğrencilerimizi daha fazla kitap okumaya yönlendirmeliyiz. Görsel araç-gereçlerden,
  okul ve çevre olanakları dahilinde daha fazla yararlanmalıyız
Öğrenci başarısızlıklarının temelinde derse ilişkin hazırlıkların yeterince yapılmadığı
görülmüştür. Sınıflarda program doğrultusunda araştırmaya ve sınıf içi etkinliklere
ağırlık veriyoruz. Ancak öğrenciler gerekli aile desteğini alamıyorlar. Çevrenin ve
ailenin sosyal, kültürel, ekonomik yetersizliği öğrencilerin de kişilik, sorumluluk ve
çalışma isteklerini yeterince geliştiremiyor. Dolayısıyla okulda kazandırılmaya
çalışılan davranışlar aile ve çevrede desteklenmeyince yeterli başarı ve gelişim
sağlanamıyor. Öğrencilerin seviyelerini, okul, aile, çevre şartlarını göz önünde
bulundurarak her olumlu davranış ve başarılarını değerlendirmeli ve desteklemeliyiz.

Türkçe dersi öğretmenlerinin eğitim öğretim sistemi içinde karşılaştıkları en büyük
sorun dil kurallarının denetimi ve değerlendirilmesi görevinin yalnız bizim görevimiz
olduğu inancıdır. Diğer derslere giren öğretmenlerin de en az Türkçe öğretmenleri
kadar bu konuda hassasiyet göstermelerinin bu sorunun giderilmesinde büyük yararı
olacağına inanıyorum.
                              Abdullah POLAT
                              Türkçe Öğretmeni

								
To top