Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PHP Object Oriented Programming ตอนที่ 2 (PDF)

VIEWS: 422 PAGES: 6

ก่อนที่เราจะนำไปใช้จริง เราควรจะรู้ถึงการเสร้างพฤติกรรมพื้นฐานของแม่แบบนั้นๆ ในบางครั้งแม่แบบนั้นจะถูกนำมาสร้างวัตถุได้ ต้องกำหนดคุณสมบัติบางประการให้อยู่ในค่าที่ถูกต้องเสมอตั้งแต่วัตถุถูกสร้างขึ้น

More Info
To top