Docstoc

Hayat Dergisi 60. sayı

Document Sample
Hayat Dergisi 60. sayı Powered By Docstoc
					Hanau’da Geleneksel Ramazan Çadırı Şenliği Würzburg Belediye Başkanından İftar
Hayat
                                                                                             BAKAN BOZDAĞ: “TÜRKLER
                                       18                                              12     ALMANYA’YI NAKIŞ GİBİ İŞLEDİ”  22

                 Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
                                                                       Avrupa’daki Kitapçýnýz                  OKUSAN
                                                                       Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD ve Hediyelik Eþyalar
                                                                         Tel: 06142-793 0770-71 . Fax: 06142-793 0772
                                                                         Mobil: 0157-83555560-61 . mail@okusan.eu

 Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung · Sayý/Nr.: 60 · Yýl/Jahre: 8 · Eylül / September 2011 / Şevval 1432                  www.okusan.eu

 insanlık imtihanda        ENERGY                   insanlığımızdan utandık
             Enerji
             İçeceği

       Damaklara
         Serin
                                                            16
          Bir              IGMG Sosyal Yardım Derneği HASENE Yardım Ekiplerinin SOMALİ İzlenimleri
          Tat                     Birlikte        Batý         Ramazan
                                                                    Hacarabýn
                                                                                              Hucurât
                                 Nice          ve         İkliminden                      Ehl-i          Sûresi ve
                                           Batýlý                      Serüvenleri        Kitap           Bazý
Sipariş İçin: 0179-9705472                   Bayram-       Değerler        Ramazan
                                                                                              Ahlâk
                                 lara       Tükenirken       Bayramýna           47
E-Mail: kar-pa@hotmail.de                                                                                 Kurallarý
                        Dr. Yusuf IŞIK     5 Mahmut AŞKAR   11 Prof. Dr. Ali DERE  13 M. Salih AYDIN      29 Prof. Dr. Saffet KÖSE 27 M.Hulusi ÜNYE     19
       HAC-UMRE SEYAHAT
Islamische Gemeinschaft Milli Görüş Hadsch-Umre & Reisen GmbH

       Boschstraße 61-65 . D-50171 Kerpen
         Telefon: 02237-656 310/311
 E-Posta: info@igmghacumre.com . Web: www.igmghacumre.com
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                    editörden
hasbihal hasbihal hasbihal hasbihal hasbihal hasbihal                                    Sinan AKTÜRK
  İnsanlık İmtihanda

  Sevgili dostlar!           bizler niye hala kendimize gelmi-    kalırız. Bedenen insan oluruz ama
  Bir güzel Ramazan iklimini da-    yor ve aklımızı başımıza toplamı-    ruhen insanlığımızdan pek çok şey
ha hep birlikte yaşayıp Bayrama     yoruz.                 kaybetmiş oluruz.             info@hayatonline.eu
ulaştık. Cenab-ı Allah`a ne kadar      Bizler galiba aşağıda örneklerini   Bizim medeniyetimizde mazlu-
                                                             tı buldukça siyasileri yaptığımız
şükretsek azdır. Bizleri bu güzel ik-  anlatacağım bir kaç misalde olduğu   mun dini, dili, milliyeti sorulmaz.
                                                             tüm çalışmalara davet etmeliyiz.
limde bulunduğumuz ülkenin im-      gibi sanki biraz iki yüzlü davranı-   O halde elimizdeki tüm imkanları
                                                             Bu vesile ile bazı kötü niyetli dü-
kanlarının bolluğu ile pek de zah-    yoruz.                 seferber edip ilk önce ailemize ve
                                                             şünceleri de bertaraf etmiş oluruz.
metsiz bir şekilde oruçlarımızı tuta-    Adamın birisi marketten alış ve-  içinde bulunduğumuz topluma bu
                                                             Unutmayalım ki biz kendimizi ta-
rak bayrama eriştirdi.          riş yapmış elindeki torbalar ağzına   noktada öncü olalım.
                                                             nıtmazsak başkaları bizi kendileri-
  Yazımıza şükür ile başlamamı-    kadar dolu olarak dışarı çıkmış ara-    Çocuklarımıza içinde bulundu-    ne göre tanımlamaya kalkışır.
zın sebebini herhalde tahmin etmiş-   basına doğru gidiyor. Bakmış duva-   ğumuz geniş imkanların kıymetini
                                         bilmeleri ve anlamaları için zaman     Bu vesile ile Mübarek Ramazan
sinizdir. Malumunuz son dönemde     rın kenarında bir adam ağlıyor.
özellikle Somali`de yaşanan kurak-    Eğilmiş o da onunla beraber ağla-    zaman yardım çalışmalarına katıl-    Bayramınızı en içten dileklerimizle
lık ve açlık ile ilgili haberler hepi-  maya başlamış. Başka bir kişi gele-   malarını sağlayalım. Mesela hepi-    tebrik ediyoruz. Bayram tüm insan-
mizi derinden etkiledi. Bizler bura-   rek onların bu hallerine ibretle ba-  mizin evinde bir sadaka kumbarası    lık ve İslam Alemi için hayırlar,
larda belki de dünyanın en rahat ve   kıyormuş ve dayanamamış sormuş.     olsun. Ama bu sadece Ramazanda     güzellikler getirsin.
bolluk içerisindeki hayatlarını sür-     - Sen niye ağlıyorsun diye.     değil tüm yıl boyunca bulunsun ve     Cenab-ý Allah çalýþmalarýmýzý
dürmekteyiz. Herbirimizin evlerin-                        zaman zaman boşaltıp sivil yardım    bereketlendirsin, þuurlandýrsýn.
                       -Duvarın dibinde ağlayan adam
de dolapları çeşit çeşit gıda madde-                       teşkilatlarına ulaştırmalarını sağla-   Çalýþmak bizden baþarý Al-
leri, giyecekler vs. dolup taşmakta-     -Karnım aç onun için ağlıyorum   yalım.
                     demiş.                                     lah`tandýr.
dır.                                        Batılı ülkelerin geniş imkanlı or-
                       Diğer adama sormuş                               Allah`a emanet olun.
  Şimdi bazılarımız diyebilirki                        tamlarında yetişen nesillerimiz
buralarda yaşanan ekonomik sıkın-      -Peki sen niye ağlıyorsun.     maalesef paylaşmanın güzeliklerini
tıları hiç mi görmüyorsunuz diye.      Öbürü de              çok az veya hiç bilmiyorlar. Belki    Impressum / Künye
Tamam ekonomik sıkıntılardan he-
pimiz zaman zaman etkilenmekte-
                       -O ağladığı için ben de ağlıyo-
                     rum demiş.
                                         bunda bizim de suçumuz var.
                                          Sevgili dostlar!                   hayat
yiz. Ama Allah aşkına durumu biz-                          Ramazan ayı boyunca pekçok              Aylýk Ücretsiz Gazete
                       Bu duruma sinirlenen diğer                                  Eylül - September 2011
lerden daha iyi olanlara bakmanın    adam demişki;              davete ve programa katılma fırsatı                  Șevval 1432
yanında bir de durumu bizlerden                         bulduk.
çok daha kötü olanlara da bakmak       -Be adam ağlayacağına elindeki                         Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni
                     torbalardaki yiyeceklerden ona da     IGMG Genel Merkezin iftarı,
gereğini niye hissetmiyoruz. İşte                        ATiB Genel Merkezin iftarı başta
                                                                       Sinan AKTÜRK
televizyonlarımızda her gün haber-    versen de o da karnını doyursa de-
                     miş                   olmak üzere Köln merkezli iftarla-            Yayýn Kurulu
lerde gördüğümüz manzaralar içi-                         rın yanı sıra, Offenbach Belediye
nizi karartmıyor mu. Zaman zaman       Diğer adam demişki;                                 Dr. Yusuf Iþýk, Mehmet Ateþ,
                                         Başkanı Horst Schneider katılım
insanlığınızdan utanmıyor musu-       -Tamam ama ağlamak bedava      sağladığı Offenbach Mevlana Ca-         Bilal Demiroðlu, Fikret Ekin,
nuz. Evlerinizde sofralarınızda en-   ama alışverişler para ile...      mii`nin iftarı, Hanau`daki İftar Ça-      Selma Öztürk, Mahmut Aþkar,
vai çeşit yemekleri yerken aynı za-     Yoksa bizler de haberlerde gör-   dırı, ATiB Höchst`teki iftar ki         Cengiz Þahbaz, Ayþe Akgün,
manda haberlerde gördüğünüz       dügümüz manzaralara bu şekilde     Frankfurt Belediye Başkanı Petra        Sinan Aktürk, M. Salih Aydýn
manzaralardan ibret mi alıyorsunuz    ağlayıp elimizden geldiği halde     Roth da bu iftara katılım sağladı.
yoksa biraz üzülüp ondan sonra ka-    hiçbir şey yapmayanlardan mı ola-
nal mı değiştiriyorsunuz.        cağız.
                                          Yukarıdaki iftar programlarını                  Merkez
                                         niye yazdım. Malumunuz senenin
  Bizler kadim bir medeniyetin       Vallahi evimizde ne kadar iyi    büyük bölümünde bazı siyasilerin
                                                                     Königsbergerstr. 16
evlatlarıyız. Bizim Peygamberimiz:    imkanlara sahip olursak olalım, ce-   hiç görmediği yabancılar en azın-              61169 Friedberg
“Komşusu açken tok yatan bizden     bimizde ne kadar çok para bulunur-   dan bazı duyarlı siyasilerin ki Sayın            Tel: 06031-162411
değildir” düsturunu kendisine ve     sa bulunsun, bankada ne kadar çok    Cumhurbaşkanı Christian Wulff               Fax: 06031-738644
ümmetine şiar edinmiş örnek bir in-   paramız olursa olsun, eğer biz yakı-  başta olmak üzere bazı Federal Ba-       E-Mail: info@hayatonline.eu
sanken bizler niye bu zamanda pek-    nımızdan başlayarak dünyanın ne-    kanların ve Eyalet Yöneticilerinin        Web: www.hayatonline.eu
çok şeyden bihaberiz.          resinde mazlum ve mağdur varsa     Ramazan sofralarına misafir olma-      Baský: Sunprint GmbH Offenbach
  İçerisinde yaşadığımız Batı top-   bunlar ile ilgilenmez ve yapmamız    ları takdire şayandır. Belki burada
                     gerekenleri yapmazsak bilelimki                           Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve
lumlarının bile zaman zaman in-                         bizlerin de suçu bulunmaktadır.
                                                              Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz.
sanlığını hatırladığı bir ortamda    bizler sadece biyolojik olarak insan  Bizler senenin her döneminde fırsa-

                                         Eylül · September 2011 · Şevval 1432                  sayfa 3
haber                                                                 Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
 T.C. Berlin                   Sonsuz nimetleri bize ih-
                                             IGMG Genel Başkanı Kemal
 Büyükelçisi                 “  san eden Rabbimiz’e
                          hamd ü senalar ederiz ki,
                       sağlık, sıhhat ve afiyet içeri-     Ergün’ün Ramazan Bayramı Mesajı
Ahmet Acet’in
                       sinde bir Ramazan ayını daha
                       yaşama fırsatı vererek, bizi                      dünyada mazlum, mağdur ve     kesinde bilhassa siyasetçiler,
                                                           muhtaç durumda olan din kar-    siyasi geleceklerini İslam düş-
  Ramazan
                       ebedi bayramların müjdecisi
                       olan Ramazan Bayramı’na ka-                       deşlerimizin yardımına koşma    manlığında görmüş olmalılar
                       vuşturdu.                                imkanlarını bize nasip eyledi.   ki, her fırsatta İslam ve Müs-
Bayramı Mesajı                  Ramazan ayı ki, evveli                       Onlarca ülkede yine onlarca
                                                           teşkilat mensubu kardeşimizin
                                                                             lüman alehtarlığı yapmakta
                                                                             adeta yarışa girmiş bulunmak-
                       rahmet, ortası mağfiret (bağış-
                       lanma) sonu da cehennem aza-                      iştiraki ile bu hayır çalışmala-  tadırlar. Gün geçmiyor ki,
                       bından azat olma ayıdır. Ayrı-                     rını organize ettik. Bize maddi  Müslümanların bilhassa dini
                       ca Kur’an, oruç, zekat, sada-                      manevi yaraları sarma nokta-    hayatlarını zora sokacak ya bir
                       ka-i fıtır, dayanışma, itikaf ve                    sında destek veren cemaatimi-   demeç verilmemiş ya da bir
                       Kadir Gecesi’ni içinde barın-                      zi de tebrik ederiz.        uygulama devreye sokulmuş
                       dıran mübarek, faziletlerle                         Biz Müslümanlar olarak    olmasın. Demokrasi önderliği
                       dopdolu ve yılda bir defa ge-                      iyilik ve hayır yarışında insan  yapan ülkelerde, Müslümanla-
                       len müstesna aydır. Bu muaz-     ettiler, hem de doya doya sıla-  farkı gözetmeksizin ve ayırım   rın mabetlerinin kundaklan-
                       zam ayda – elhamdulillah –      i rahimde bulundular. Cenab-ı   yapmaksızın hareket etmeye     ması ile çöp depolarının yakıl-
                       oruçlarımızı tuttuk, teravih na-   Hak mükafatlarını bol bol ih-   çalışıyoruz. Elbette biz de ay-  ması arasında fark görmeyen
                       mazlarımız da dahil bütün na-    san eder inşaallah.        nı muameleyi başkalarından     siyasetçiler iş başındadır. Bu-
                       mazlarımızı kıldık, zekatları-      Bayramlarımız, manevi at-   bekliyoruz. Ancak şu bir ger-   nu doğru bulmadığımızı ve bu
                       mızı ve sadaka-i fıtırlarımızı    mosferlerin yoğun olarak ya-    çek ki, beklediğimizi bulamı-   gidişata son verilmesi dileği-
A   lmanya'da yaşayan Türk toplumu-
   nun muhterem üyeleri,
                       eda ettik, mazlum ve mağdur-
                       ları da unutmadık ve bugün
                                          şanacağı günlerdir. Kardeşlik-
                                          ler, dostluklar, ahbaplıklar ta-
                                                           yoruz. Bugün dünyada halen
                                                           en çok kan ve göz yaşı – maa-
                                                                             mizi bu bayram gününde bir
                                                                             defa daha ilan etmek istiyoruz.
  Hep beraber bir Ramazan Bayramı-     bayrama kavuşmuş olduk.                         lesef – İslam coğrafyasında    Din kardeşlerimizden de İs-
                                          zelenir. Yeni yeni güzel ilişki-
nın daha coşkusunu yaşıyoruz.         Bayrama kavuşan bütün kar-                       akıyor, en çok aç, açık ve yok-  lam dünyasında yaşanan bu
                                          ler elde edilir. Bundan dolayı
  Sevgi, saygı ve hoşgörü dolu, mut-    deşlerimin ve bütün İslam ale-                     sul insan İslam coğrafyasında   büyük acıların son bulması ve
                                          da bayramın bu manevi hava-
lulukların paylaşıldığı güzel bir bayram   minin bayramlarını tebrik                        yaşayan insanlar arasında bu-   bütün insanlığın huzura ka-
                                          sını tam anlamı ile terennüm
geçirmenizi diliyorum.            eder, daha nice bayramlara ka-                     lunuyor. Başta Somali olmak    vuşması için dua etmelerini
                                          etmemiz gerekir. Bunun için
  Bayramlar, ihtiyaç sahiplerine yar-    vuşturmasını Cenab-ı Hak’tan                      üzere Afrikanın bir çok ülke-   bekliyoruz.
                                          de evlerimizden başlamak
dım eli uzatılan, insanlarımızın kaynaş-   niyaz ederim. Bu arada bayra-                      sinde, Filistin’de, Suriye’de,
                                          üzere, hayatta iseler anne ve                       Bu duygu ve düşüncelerle
tığı ve dostlukların pekiştirildiği gün-   ma ulaşamayarak ebedi aleme     babalarımızla, diğer aile bü-   Irak’ta, Pakistan’da, Afganis-   tekrar bütün kardeşlerimin
lerdir. Bayramlarımızda özellikle ço-     göç etmiş olan kardeşlerime     yüklerimizle, eş, dost ve arka-  tan’da, Balkanlar’da kardeşle-   Ramazan Bayramlarını bir de-
cukların bu havayı hissetmeleri, bu tür
                       de Allah’tan rahmet; geride     daşlarımızla, komşularımızla    rimizin büyük bir kısmı Ra-
günlerin ayrıcalığını yaşamaları için ai-                                                        fa daha tebrik ediyor, Yüce
                       kalan yakınlarına baş sağlığı    ve ulaşabildiğimiz bütün din    mazan ayı boyunca eksilme-
le büyüklerine sorumluluk düşmektedir.                                                          Rabbimizden, dünya Müslü-
                       dileklerimi iletirim.        kardeşlerimizle, bayramlaşa-    den biçareliklerini yaşadılar.
  Ben, Almanya’da elime geçen her                                                           manlarının; özellikle, Suri-
                         Yaz ve izin mevsimine      lım ve bayramı bayram hava-    Dolayısı ile bayramı da hüzün
fırsatta çocuklarımızın eğitimine vurgu                                                         ye'nin, Libya’nın, Yemen’in,
yaptım. Zira Almanya’daki Türklerin      denk gelmesine rağmen bu se-     sında değerlendirelim. Varsa    ve boynu bükük bir şekilde
                       ne de Ramazan ayımız yoğun      kırgınlıkları, dargınlıkları ve  karşıladılar. Gerçi Avrupa’da   Mısır’ın, Tunus’un, Filistin’in
geleceği için eğitimin yeri listenin en
                       bir tempo içerisinde ve dolu     küskünlükleri ortadan kaldıra-   yaşayan biz Müslümanlar için    bayramı bayram olarak kutla-
başında bulunmaktadır.
                       dolu geçti. Avrupa’daki kar-     lım.                de hayatın toz pembe olduğu-    yacağı günleri nasip etmesini
  Bu çerçevede, Anne-babaların ço-
cuklarımızın eğitimlerine özel ilgi gös-   deşlerimizin büyük bir kısmı       Allah’a bir daha hamdede-   nu söylememiz mümkün de-      Allah (cc)’tan niyaz ediyo-
termelerini, anaokulundan üniversiteye    hem oruçlarını Türkiye’de eda    riz ki, imkanlar ölçüsünde     ğil. Çünkü bir çok Avrupa ül-   rum.”
kadar eğitim durumlarını yakından izle-

                                            DiTiB Genel Başkanı Prof. Dr. Ali
melerini, bu vesileyle bir kez daha          lmanya’da yaşayan
önemle rica ediyorum. İyi bir eğitimin
ve parlak geleceğin temeli de çocukları-
mızın Almancayı çok iyi düzeyde öğ-
renmeye azami gayret göstermesinden
                       A    biz Müslümanlar, bi-
                            rey olarak manevi fe-
                       yiz ve tefekkürle zenginleşme-     Dere’nin Ramazan Bayramı Mesajı
                       mizi, toplum olarak kaynaşma
geçmektedir. Mevcut işsizlik sorunu-     ve dayanışmalarımızı pekişti-                      mamıza katkı sağlar. Zira anla-  kendisini göstermesi gereken
nun anahtarı da iyi eğitimdir.                                            mak, anlaşmak ve bunun üze-    olgun ahlâkını takınması, taşı-
                       ren bir Ramazan ayının ardın-
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları-     dan, bizleri yeni bir bayram                      rine iyi niyete dayalı bir güven  ması ve sergilemesidir. Şüphe-
nın Almanya’ya göçü resmi olarak Fe-     coşkusuna eriştiren Rabbimize                      tesis etmek bir dizi sorunların  siz İslam, inanç, bilgi ve güzel
deral Almanya Cumhuriyeti ile 30       hamdediyoruz.                              her kesimi memnun edecek      davranış bütünüdür. İslam’ın
Ekim 1961 tarihinde yapılan, “Türkiye                                         tarzda çözüme kavuşturulma-    tam ve doğru takdimi de ancak
                         Bireysel anlamda başta
- Almanya İşgücü Anlaşması” ile başla-                                        sının temel anahtarını oluştu-   bu üç unsurun bir arada sergi-
mıştır. Bu çerçevede, 2011 yılının Al-    oruç olmak üzere yoğunlaşan
                       ibadetlerimizle, bedenlerimiz                      ruyor.               lenmesine bağlıdır.
manya’ya göçün başlangıcının ellinci
                       yerine bu kez manevi dünya-                         Yine bu ayda Almanya’da-      Bu duygu ve düşüncelerle,
yılı olması nedeniyle, ağırlık Alman-
                       mızı beslemeye özen göster-                       ki İslam ve Müslüman varlığı    başta Almanya’da yaşayan
ya’da olmak üzere iki ülkede de çeşitli
                       dik. Dini ve insani tutumları-                     gibi Ramazan ayının ve iftar    Müslüman kardeşlerim olmak
etkinlikler düzenlenmektedir.
                       mızı, ölçü ve prensiplerimizi,                     programlarının da Alman-      üzere bütün İslam aleminin
  Yarım asırdır burada yasayan Türk-                                                          Ramazan Bayramını kutluyor,
                       toplumsal sorumluluk ve iliş-                      ya’nın toplumsal hayatının bir
ler olarak bugün Alman toplumunda                                                            bu bayramın tüm insanlığın
                       kilerimizi yeniden gözden ge-                      parçası olduğunu yakinen gör-
hatırı sayılır bir saygınlığa sahipsiniz ve                                                       huzur ve barışına vesile olma-
                       çirdik.               ralarında sadece Müslüman     dük, duyduk. Bütün bunlar bi-
bu nedenle takdir edilmektesiniz. Her
                         Bu bereketli ayda sosyal     olan değil, aynı zamanda gayri   ze İslam’ın Almanya’da ku-     sını, bütün bir dünya için kalı-
birinizin toplum içindeki başarısı diğer-
                       yönümüzü ve toplumsal ilişki-    müslim komşu ve arkadaşları-    rumsal ve sosyal bir gerçeklik   cı iyilik ve güzellikler getirme-
leriniz için bir övünç ve esin kaynağı
                       lerimizi yenileme, geliştirme    mızla bir araya gelerek tanış-   olduğunu gösterirken, Müslü-    sini, Ramazan ayında elde etti-
olmaktadır.
                       ve kuvvetlendirme fırsatı bul-    malarımızı derinleştirdik, ken-  man bireylere ayrı bir sorum-   ğimiz manevi kazanımların
  Bu duygu ve düşüncelerle, Rama-                                                           bizlere yıl boyunca azalmadan
                       duk. Keza bu ay vesilesi ile     dimizi anlatma ve anlama fır-   luluğu ve aşamayı da hatırlatı-
zan Bayramınızı Büyükelçilik ve Al-                                                           eşlik etmesini Yüce Mev-
                       yapılan yayınlar, konuşmalar     satı yakaladık. Umarım bu an-   yor, hatta talep ediyor. Bu da
manya’daki tüm Başkonsoloslukları-                                                            lâ’dan niyaz ediyorum.
mız çalışanları adına bir kere daha kut-   ve tanışmalarla, bir yandan İs-   lama ve anlatma gayretlerimiz   Müslüman birey ve toplumun,
                       lam hakkında bilgilerimizi ye-    Alman toplumunda daha sağ-     İslam’ın evrensel değerler       Kalbi selam ve saygılarım-
luyor, Sizlere sevgi ve saygılarımı su-
                       niledik, diğer taraftan iftar sof-  lıklı ve kapsamlı ilişkiler kur-  dünyasını ve her davranışta    la.
nuyorum.

sayfa 4     Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                   dosya
                                                              Dr. Yusuf IŞIK


 Birlikte Nice
 Bayramlara
                   araya getiren en güzel vesilelerden   nilmiştir.
 Bayramlar sevinç/sü-        biridir. Öyle ki, bayramda þahlanan     -”Bu günümüzde yapacaðýmýz
 rûr günleridir. Ancak        yardýmlaþma ve hediyeleþme ruhu     ilk þey namaz kýlmaktýr.” Hadîs-i
                   yalnýzca hayatta olanlara baðlý kal-   Þerîfine dayanarak Ramazan ve
 bayramdaki sevincin         maz, dünyadan göçüp kabirlerinde     Kurban Bayramlarý, Bayram        Bayram günü mükâfât günüdür.
 gaflete dönüþecek          bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanýr.  Namazlarýnýn kýlýnmasýyla baþlar.    Bu gün semâ âleminde mükâfât
                   Onlarýn bu dileklerini yerine getir-                       günü olarak îlân edilir.”
 kadar taþkýnlýða          mek için mü’minler bayramda ka-
                                          Bayram, bir aylýk orucun toplu
                                                              Bayramlar sevinç/sürûr günleri-
                                        bir iftarý olduðu için, günlük
 varmamasý gerekir.         birleri ziyaret ederler. Kendileri    iftarlarýn sünnet türünden âdâbý bay-  dir. Ancak bayramdaki sevincin
 Eðlence, sevinç ve         burada, yakýnlarýnýn kabirleri      ram gününde de yerine getirilir.    gaflete dönüþecek kadar taþkýnlýða
                   Türkiye’de olanlar, onlarýn ruhlarýna                      varmamasý gerekir. Eðlence, sevinç
 mutluluk gösterileri        ithâfen Kur’an’lar, Fâtihalar ve
                                        Nitekim orucunu tatlý bir þeyle
                                                            ve mutluluk gösterileri meþrû
                                        açmayý âdet edinen Peygamberimiz,
 meþrû dairede olmalý        dualar   okuyarak    onlarý  da  Ramazan Bayramýna da tatlý yiyerek   dairede olmalý ve günah unsurlarýný
 ve günah unsurlarýný        sevindirirler.              baþlarlardý.              taþýmamalýdýr.
                     Ramazan Bayramýnýn inananlar                           Esasen bayram, Allah’ýn bizlere
 taþýmamalýdýr.           arasýnda ayrý bir yeri vardýr. Çünki
                                          Her vesileyle bizleri ibadete ve
                                                            verdiði ilâhî bir ziyafettir. Bu
                                        ahirete yönelik amellere teþvik
 Esasen bayram,           Ramazan Bayramý, hergün tutulan     buyuran Peygamberimiz yýlýn ilk     bakýmdan, bayram günlerinde en
 Allah’ýn bizlere          orucun iftar vaktindeki sevinci gibi,  bayram gecesinde kalkýp ibadet et-   çok Allah’ý hatýrlayýp þükretmeye
                   tutulan bir aylýk orucun toplu bir if-  meyi tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde  ihtiyacýmýz vardýr.
 verdiði ilâhî bir          tar sevincini ifade eder.                              Nitekim büyük cemaatlar halinde
                                        uyanýk    bulunmanýn   kalbin
 ziyafettir. Bu             Bir ay gibi uzun bir süreyle,    uyanýklýðýna vesile olduðunu      kýlýnan Bayram Namazlarý, gafletin
 bakýmdan, bayram          özellikle Ramazan`ýn Aðustos`a      bildirirlerdi. Bunu bir Hadîs-i     giderilmesine, þükür vazifesinin ye-
                   denk geldiði bu Ramazan``a ve      Þeriflerinde þöyle ifade etmiþlerdi;  rine getirilmesine en büyük bir
 günlerinde en çok          böylesine sýcak günlerde bedenlerine                       vesiledir. Sadece bir ülke halkýnýn
                                          -“Sevabýný Allah’tan umarak iki
 Allah’ý hatýrlayýp         ve nefislerine oruç tutturan       bayram gecesinde kalkýp ibadet     deðil, yeryüzünde iki milyarlýk
 þükretmeye             mü’minler, sabýr imtihanýný vererek   eden kimsenin kalbi, kalplerin     Ýslâm dünyasýndaki müslümanlarýn
                   manevî sorumluluktan kurtulmanýn     öldüðü gün ölmez.”           hep beraber ayný anda tekbir
 ihtiyacýmýz vardýr.         sevincini Ramazan Bayramýnda                           getirdiklerini hayal ettiðimizde,
                                          Ramazan Bayramý, baðýþlanmýþ
                   yaþama imkanýna kavuþurlar.                           karþýmýza çýkan muhteþem tablo,
                                        olmanýn bir sevinç iþaretidir. Bu
    ayram bir sevinç/sürûr ve

B                     Ramazan ve Kurban bayramlarý                         bayramlarýmýzý kâinat çapýnda bir
                                        baðýþlanma müjdesini insanlara me-
    mutluluk günüdür. Yüce     Hicretin ikinci yýlýndan itibaren                        mânâya kavuþturur. O anda yeryüzü
                                        lekler veriyor.
    duygularýn coþtuðu, sevgi ve  kutlanmaya baþlanmýþtýr. Ramazan                         tek bir aðýz olur, Tekbir getirip
saygý hislerinin inananlar arasýnda                        Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle
                   orucu da ilk defa ayný yýl farz                         namaz kýlar gibi bir hâle bürünür.
alabildiðine canlandýðý en güzel                        buyurmuştur;
                   kýlýnmýþ, bu ayý oruçla geçiren                         Misâl âleminde birleþen o seslerin
günlerden biridir. O günde                             -“Ramazan Bayramý sabahý      bir anda yeryüzünden yükseliþi,
                   mü’minler sonraki ayýn (Şevval) ilk
kaynaþma,    kucaklaþma    ve                      melekler yollara dökülür ve þöyle    adeta muhteþem bir koro halinde
                   üç   gününü   bayram    olarak
yardýmlaþma son sýnýrýna varýr.                        seslenirler;              dünyamýzýn göklere doðru Tevhîdi
                   kutlamýþlardýr. Bu sebepten dolayý
  Bayram insanlarý kaynaþtýrýp bir  bu bayrama Ramazan Bayramý de-        Ey Müslümanlar topluluðu! Ke-    haykýrmasýdýr.
                                        remi   bol  olan   Rabbinizin    Bu   muhteþem    mânâlarýn
                                        rahmetine koþunuz. O, bol iyilik ve   yaþandýðý bayram günlerinde küçük
                                        ihsanda bulunur. Sonra onlara bol    meselelerden çýkan kýrgýnlýklarýn,
                                        bol mükâfat verilir. Siz gece ibadet  dargýnlýklarýn ne önemi olabilir?
                                        etmekle emrolundunuz ve emri ye-    Onun için bayramda her mü’min
                                        rine getirdiniz. Gündüz oruç tut-    kardeþleriyle kardeþlik sözleþmesini
                                        makla emrolundunuz, oruç tuttu-     yenilemesi,    kuvvetlendirmesi,
                                        nuz ve Rabbinize itaat ettiniz,     fakirlerin yardýmýna koþmasý,
                                        karþýlýðýnda mükâfâtýnýzý alýnýz...   çocuklarýný sevindirmesi lâzýmdýr
                                          Bayram namazýný kýldýktan      ki, o mânâlar yaþanan hayata geçsin.
                                        sonra bir münâdî/haberci þöyle ses-     Not: Bu vesileyle Ramazan
                                        lenir;                 Bayramýnýzý tebrik ediyor, bizleri
                                          Dikkat ediniz, müjde size!     nice mutlu günlere eriştirmesini
                                        Rabbiniz sizi baðýþladý. Evlerinize   Rahmân ve Rahim olan Allah’tan
                                        doðru yola ermiþ olarak dönünüz.    niyaz ediyoruz.

                                        Eylül · September 2011 · Şevval 1432              sayfa 5
 dosya                                                      Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat

                        Sorularla Emeklilik
  Emekli Yurtdışında da
  Çalışabilir
  Soru
  ERHAN BEY;                  SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ ERHAN NACAR
  26.08.1960 doğumluyum.
                    talepleri halinde iade yapılabilmesi   geçmişten bu yana yanlış bir şekilde     malüllük, yaşlılık ve ölüm sigor-
  01.12.1982 günü İstanbul’da ça-
                    gerektiğini yazmıştık.          korumacı bakışla iadenin önü açıl-    taları primi ödemiş olmak seçenekle-
lışmaya başladım ve bir fiil 18 yıl
                      Borçlanmaya başvuru gibi borç-    madığından bir çok vatandaş yaptığı   rinden birinin yerine getirilmesi ön-
çalıştım ve SSK’ya aralıksız primle-
                    lanmadan vazgeçmenin de bir irade    yanlış borçlanma ödemelerini geri    görülmüştür.
rimi ödedim. Eylül 2001 yılında Al-
                    beyanı olduğundan ona göre işlem     alamamıştır.                 5510 sayılı Kanunun geçici 9`un-
manya’ya    gittim   ve  orada
                    yapılabilmeli ve ödenen paralar iade     Bu düzenleme ile önemli bir adım   cu maddesinin birinci fıkrasında ay-
01.12.2001 günü çalışmaya başla-
                    edilebilmeli, demiştik.         atılmış oldu. Sosyal Sigorta İşlemle-  nı hüküm korunmuştur. Buna göre,
dım (yaklaşık 10 yılı doldurmak
                      Yönetmelik değişti          ri Yönetmeliğine bu yönde bir hü-    aşağıdaki tabloda (Tablo 10) kadın
üzereyim). Ancak 2002 yılında Tür-
                      16.06.2011 tarihli Resmi Gaze-    küm ekleyerek önemli bir sorun çö-    ve erkekler için sigortalılık başlan-
kiye’ye geldiğimde isteğe bağlı
                    te’de yayımlanan değişiklikle Sos-    zülmüş oldu.               gıç tarihlerine göre 5510 sayılı Ka-
emekliliğe müracaat edip eksik olan
                    yal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne     Bu değişiklikten dolayı, Sosyal   nunun geçici 9`uncu maddesinin bi-
primlerimi ödedim. 2003 yılında
                    bu yönde hüküm eklenmiştir.       Güvenlik Kurumunun başta Sigorta-    rinci fıkrasına göre aylığa hak ka-
emekli olmak için müracaat edip
                      Yönetmeliğin 66. maddesine ek-    lı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanı   zanma sigortalılık süresi, yaş ve gün
emekliliğimi bağlattım. O zamanlar
                    lenen fıkra aşağıdaki şekildedir:    Başar Halıcı olmak üzere tüm emeği    sayısı koşulları belirlenmiştir.
bilmiyordum hem yurtdışında çalı-
şıp buradan maaş alamayacağımı.       “(11) 5510 sayılı Kanunun 41’in-   geçenleri kutluyorum.            5510/GEÇİCİ 9-BİRİNCİ FIK-
Kasım 2010 yılında SGK’ya yazı     ci maddesine göre yapılan borçlan-      YAŞAR OKUYAN DÖNEMİ         RASINA GÖRE AYLIĞA HAK
yazarak durumumu anlattım ve SGK    malarda aylık bağlanmamış olması       NE DEMEK?              KAZANMA KOŞULLARI
ödedikleri 7 yıl üzerinden olan     şartıyla borçlanma tutarının tamamı     Soru                   Necmettin bey yukarıdaki aylık
emekli maaşımın iadesini talep etti-  sigortalının talebi halinde bir defaya                      hak kazanma koşullarıdır. Bu sadece
                                           Erhan bey selamlar;
ler. Bu da cezası ile 110.000 YTL tu-  mahsus olmak üzere iade edilir.”                         SGK için geçerlidir. Ayrıca mail ad-
                                           Gazetedeki yazılarınızı takip edi-
tuyor - 36 ay vade yaparak - ilk tak-    Aylık bağlanmamış olması şart                         resinize ilgili aylık tabloları attım.
                                         yorum. Bu hizmeti sunanlardan ve
sidimi 30.06.2011 tarihinde ödedim.   Yapılan borçlanmanın iade edilebil-                        Ve yapmanız gereken yurtdışı tah-
                                         sizden Allah razı olsun.
Şu an Türkiye’deyim acil cevap ver-   mesi için aylık bağlanmamış olması                        sisler dairesine müracaatınız.
me şansınız olursa eğer tekrar      lgili Kanun                         Tahsis Talep Tarihindeki En Az
SGK`ya gitme şansım olabilir. Yapa-                Sigortalılık Süresinin
                                                   Sigortalılık Süresi Ya              Gün
                                  Ba langıcı
bileceğim bir şey var mı?        No    Madde No                      Kadın    Erkek  Kadın   Erkek       Sayısı
  Cevap                             08.09.1999 - 30.04.2008      -----    ----  58    60         7000
                     5510   GM.9/Bir
                                  (dahil)              25      25   58    60         4500
  Emel Hanım en baştan belirteyim
anlattıklarınız doğru ise SGK hatalı                        Yaşar Okuyan dönemi diyorlar
işlem yapıp, emekli aylığını kesmiş   şarttır. Aksi halde bu süre kullanıla-                        Hayırlı günler dilerim.
                                         anlayamadım. Sosyal Güvenlik Ku-
ve ödediğini de 110 bin lira olarak   rak değerlendirilerek aylık bağlanıl-                         Yurt dışına götürülen
                                         rumunu aradım. Tam olarak bilgi
sizden geri istemiş. Sizin Türki-    mış ise yapılan borçlanma iade edi-                          işçilerin sigortası
                                         alamıyorum.    08/09/1999   ile
ye’deki hizmetleriniz arasında hiç   lemeyecektir.
                                         30/04/2008 arası dönem ne demek ve      İşverenleri tarafından Türki-
yurtdışı borçlanma parası-süresi ol-    Borçlanmanın tamamı                              ye’den yurt dışına götürülen çalışan-
                                         emeklilik şartları nelerdir. Varsa be-
madığından, Türkiye’de emekli olup     iade edilecek             nim mail adresime tablo olarak atar-   ları ikiye ayırmak gerekiyor. Birinci
yurtdışında çalışabilirsiniz. Bu ko-    Diğer bir husus da yapılan borç-   sanız sevinirim tekrar teşekkür.     grubu Türkiye ile sosyal güvenlik
nuda sizin için herhangi bir yasak   lanmanın tamamının iade edilecek      Necmettin s.             sözleşmesi olan ülkelere götürülen-
yok. Yasak sadece 1 Ekim 2008 gü-    olmasıdır. Örneğin 150 gün askerlik                        ler oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik
                                          Cevap
nünden sonra ilk defa sigortalı olup  borçlanması emekliliği için yetecek                        sözleşmesi olan ülkelere giden işçi-
da ilerde 65 yaşında emekli olacak-   bir kişi 600 gün borçlanmış ve öde-     08/09/1999 (DAHİL) İLE        ler ilgili sosyal güvenlik sözleşmesi
lar için geçerlidir. Bu sebeple     miş olması durumunda 450 günlük     30/04/2008 (DAHİL) TARİHLE-       içeriğine göre sigortalı olmaktadır.
SGK’ya sakın para ödemeyin duru-    fazla ödemesini geri alamıyordu.     Rİ ARASINDA SİGORTALI            Asıl soru işareti oluşan ve yaşa-
mu düzeltmeleri için dilekçe gönde-    Yapılan yönetmelik değişikliğin-   OLANLARIN       EMEKLİLİK     nan kesim Türkiye ile sosyal güven-
rin. Düzeltmezlerse de İş Mahkeme-   den sonra, bu kişiye henüz aylık     ŞARTLARI NEDİR?             lik sözleşmesi olmayan ülkelere gö-
sine dava edin.             bağlanılmamış ise borçlanması iptal     4-1 (a) SİGORTALILARI         türülen işçilerle ilgili kısımdır.
  Yanlış yapılan borçlanmalar     edilip 600 gün için ödediği para iade    AÇISINDAN                 Türkiye’den, sosyal güvenlik
  iade edilecek            edilebilecek ve bu kişi tekrar 150     4447 sayılı Kanunla 506 sayılı    sözleşmesi olmayan ülkelere götürü-
  Bundan bir önceki yazımızda bir   günü borçlanıp ödeyebilecektir.     Kanunun 60’ıncı maddesinin (A)      len işçiler topluluk sigortasına tâbi
okurumuzun sorusuna cevap olmak      Değişiklikte başka neler var?     fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak ka-  olmakta ve işverenleri tarafından kı-
üzere, yanlışlıkla yapılan borçlan-    Yönetmelikte 6111 sayılı yasa ile   zanma seçenekleri üçten ikiye indiri-  sa vadeli sigorta ile genel sağlık si-
maların iade edilmesi gerektiğini an-  sosyal güvenlik mevzuatında yapı-    lerek, 08/09/1999 (dahil) tarihinden   gortası primi ödenmektedir.
cak Sosyal Güvenlik Kurumu mev-     lan değişikliklerin ikincil mevzuat   sonra ilk defa sigortalı olarak çalış-    Ekim 2008 sonrası
zuatının buna uygun olmadığını be-   düzenlemeleri yapılmış.         maya başlayanların yaşlılık aylığın-     Yurt dışında çalışan işçilerin
lirtmiştik.                Yönetmelik değişikliğiyle birçok   dan yararlanabilmesi için;        emeklilik için uzun vadeli sigorta
  Özellikle 5510 sayılı kanunla ge-  konuda düzenleme yapılmış olup       - Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşı-  kollarına tâbi olmak istemeleri ha-
len doğum borçlanması uygulama-     bunlar yasa ile daha önce belirlen-   nı doldurmuş olması ve en az 7000    linde isteğe bağlı prim ödemeleri
sından sonra borçlanılan süreleri    miş konular olduğundan bunlar için-   gün veya,                mümkündür. 5510 sayılı yasa ile ge-
Bağ-Kur’a sayılan bayanların emek-   de en önemli değişiklik yanlış yapı-    - Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşı-  tirilen düzenleme sonrasında bu ki-
li olamadığı gibi ödedikleri borçlan-  lan borçlanmaların iadesi konusu-    nı doldurmuş olması, 25 yıldan beri   şilerin isteğe bağlı sigortalı olmala-
ma tutarlarını da geri alamadıklarını  dur.                   sigortalı bulunması ve en az 4500    rına imkan sağlanmış ve ödedikleri
belirtmiş, bu durumda olan kişilere    Sosyal güvenlik mevzuatında      gün,                   isteğe bağlı primler 4/b’li sigortalı-

 sayfa 6    Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                        dosya
lık (Bağ-Kur) statüsünde sayılmıştır.   rın ödeyeceği isteğe bağlı primler     me riski olabilir dediler. Aynı du-   beraber bu borcu öderse 1996’dan
   Torba kanunla 4/a oldu        SSK (4/a) sigortalılığına sayılaca-    rumda olan pek çok yakınımız mev-    bu yana olan süresini kazanıp kaza-
   Torba kanun olarak isimlendiri-    ğından bu kişilerle diğer SSK’lılar    cut. Hatta vergi dairesinde bu konu-   mayacağını sormaktadır.
len 6111 sayılı Kanunla yapılan de-    arasında emeklilik yönünden her-      yu danıştığımız bir memur bile eşi      Gerek sizin annenizin gerekse di-
ğişiklikle topluluk sigortasına tâbi    hangi bir fark olmayacaktır.        için aynı durumun söz konusu oldu-    ğer okurumuzun şu anda Bağ-Kurda
olanların ödediği isteğe bağlı prim-      Sorular-Cevaplar            ğunu kendisinin de müfettiş tanıdık-   görünen borçları gerçek borç değil-
ler 4/a statüsünde sayılacaktır.        Soru:                 larına konuyu soracağını söyledi.    dir.
                        Öncelikle çalışmalarınızda başa-    Fakat zaman dar ve süre azalmakta.      Annenizin 1992’de başlayıp
   Geriye doğru da etkili
                      rılar dilerim. Benim size sormak is-    Konu hakkında ayrıntılı bir açıklama   1995’de biten Bağ-Kurlu dönemi di-
   Söz konusu kanun hükmünün yü-                          yapıp bizleri bilgilendirirseniz sevi-
                      tediğim mevzu gündemde olan borç                          ye nitelendirdiğiniz süre sadece ver-
rürlüğü de 01.10.2008 olarak konul-                          nirim.
                      yapılandırması torba kanunla alaka-                         gi kaydı ise yani Bağ-Kura tescil
muştur.                                          ABDULLAH K.
                      lı. Malumunuz halkımız bu yasaya                          yoksa, 4 Ekim 2000 tarihine kadar
   Buna göre, topluluk sigortasına                           Cevap:                gelip Bağ-Kur numarası almamışsa-
                      büyük ilgi göstermiş ve bir şekilde
tâbi olup 1/10/2008-25/2/2011 tarih-                                              nız bu süre için aftan yararlanıp
                      yasadan yararlanma yolları aramak-       Sizin durumunuzda olan çok sa-
leri arasında isteğe bağlı sigorta öde-  tadır. Annemin 1992 yılından başla-                         primlerini ödeme imkanınız yoktur.
                                           yıda Bağ-Kurludan gelen sorularda
yip statüleri Bağ-Kur kapsamında      yıp 1995 yılına kadar bir Bağ-Kurlu                         Tersine bu sürede alınmış bir Bağ-
                                           bu gün için Bağ-Kur ekstresinde gö-
değerlendirilen hizmetler SSK (4/a)    dönemi mevcuttur. Daha sonra ken-                          Kur numaranız varsa affa başvurup
                                           rünen borçlarının gerçek borç olup
statüsüne dönüştürülecektir.        disi işlettiği bu dükkanı kapatıp Bağ-                       ödeme yapabilirsiniz.
                                           olmadığı, ödeme yapılırsa bu öde-
   Sigortalıların bu sürelere ilişkin  Kur’unu da kapattı. Bu yasadan son-    menin geçerli olup olmadığı sorul-      Öncelikle Bağ-Kura gerekli bel-
bildirilen hizmetleri ile borçlanma-    ra emekli olabilmesi için yaptığımız    maktadır.                gelerinizi (İB, Sicil Gazetesi veya is-
lardaki sigortalılık statüleri de yeni   başvuruda 2005 yılı öncesine daya-       Örneğin başka bir okurumuzda     tenecek diğer belgeler) götürün, bu
durumlarına göre değerlendirilecek-    nan kayıtların bu yasa kapsamına gi-    06.09.1996 tarihinde vergi mükellefi   belgeler işlensin, gerçek sigortalılık
tir.                    rip girmediği konusunda bize net bir    olduğunu 5 yıl sonra vergi kaydını    süreniz ve borcunuz çıksın. Bu bel-
   Ödenen primler SSK’lı sigortalı-   şey söylemediler. Borcu çıkartırız,    kapattığını, ancak halen Bağ-Kurlu    geler işlense de işlenmese de 2 Ma-
lık olarak değerlendirilecektir.      yapılandırırız, ama siz ödedikten     göründüğünü ve cezası ile birlikte    yıs 2011’e kadar af başvurunuzu ya-
   Topluluk sigortasına tâbi olanla-   sonra üst mercidekilerden geri gel-    73.500 lira borcunun olduğunu, afla   pın.
                       THY KöLN TEMSiLCiLERiNE
     ürkiye`nin tek bayrak taşıyıcı

 T    uçak şirketi olan THY
     Köln`e seferlerinin 40 yılında


                       RESTORANT’TA İFTAR VERDİ
 bir iftar akşamı Kölndeki satış tem-
 silcileriyle bir araya geldi.
   İftar davetinde TC. Köln Baş-
 konsolosu Mustafa Kemal Basa,
                      üzere arka arkaya kargo uçaklarımız    bir selamlama konuşmasıyla davet-    Muarrem Şentürk’e de “emeklili-
 Köln Büyük Şehir Belediyesi Mec-
                      mazlum halka yiyecek taşıdı. Bu      lilere seslendi. “Alınan mesafe gu-   ğinde daha nice 20`li sağlıklı mutlu
 lis Üyesi (SPD) Malik Karaman,
                      yönüyle de ayrıca gururluyuz’’ de-    rur kaynağı olmuştur” diyen Şen-     yıllar temenni ediyorum” dedi.
 IGMG Hac ve Umre Sorumlusu Ta-
                      di.                    türk konuşmasını şöyle sürdürdü.       Öte yandan kurum içerisinde bir
 hir Köksoy bey de hazır bulundular.
                        1991 yılında Köln Keupstrasse-    “THY bir parçası olmak hizmet et-    başka bölüme atanan 10 yıllık hiz-
   20 yıldır Köln Mülheim`de THY                          mekten gurur duydum. Yaklaşık 20
                      `de bilet satış temsilciliği için müra-                      met süresi dolan Feti Altubayrak ve
 bilet satış bayiliği yapan Muarrem                         yıldır hizmet süremde emeği geçen
                      cat etmiş olan Muarrem beye, geçen                         yine 10 yıllık emeği geçen Kezban
 Şentürk’e özel plaket verildiği ye-                         herkese teşekkür ediyorum. Sizlere
                      emeğinden dolayı teşekkür ediyo-                          Saadet Bora hanıma da rozet takdi-
 mek proğramında uzun yıllar ku-                           sağlıklı başarılı yıllar diliyorum”
                      rum diyen Atay emeklilik sebebiyle                         mi edildi.
 rumda çalışan bazı personeller de                          dedi.
                      kendilerine kurum adına plaket tak-                          Köln THY Müdür vekili Eyüp
 rozetle onure edildi.
                      dim etti. Plaketini T.C. Köln Baş-      T.C. Köln Başkonsolosu M. Ke-    Atay iftara ev sahipliği yapan TU-
   Selamlama konuşmasıyla davet-     konsolosu Mustafa Kemal Basanın      mal Basa da yaptığı kısa selamlama-   NA Restorant yöneticilerine hiz-
 lilere hitap eden THY Köln Müd.      elinden alan Muarrem Şentürk kısa     sında davetlilere teşekkkür ederken   metlerinden dolayı teşekkür etti.
 Vek. Eyüp Atay ‘’Ramazan ayının
 son günlerini yaşadığımız bu gün-
 lerde siz değerli THY ailesiyle bir
 arada olmak bizleri mutlu ediyor.
 Ülkemizin tek bayrak taşıyıcı uçak
 şirketimiz THY 40 yıldır Köln`e 50
 yıldır da Frankfurt`a uçuyor. Türk
 Hava Yolları önemli bir görevi üst-
 leniyor. Açlığın pençesinde kırılan
 Somali`ye sizlerin de takip ettiği


                                            Eylül · September 2011 · Şevval 1432                sayfa 7
Aytaç Avrupa Großmarkt
Marktstr. 10 . 50968 Köln
Tel.: 0221-3797985
Fax: 0221-3797986
Mobil: 0177-6529370

Depo Market Et Reyonu
Vogesenstr. 1 . 50739 Köln

Depo Market Et Reyonu
Markenstr. 7 . 40227 Düsseldorf

Depo Market Et Reyonu
Marktstr. 247 . 47798 Krefeld

Depo Market Et Reyonu
Münsterstr. 154 . 44145 Dortmund
Mobil: 0177-6529370

YENi YENi YENi YENi
Depo Market Et Reyonu
Friedrich-Ebertstr. 79 . 47119 Duisburg (LAAR)
Mobil: 0177-6529370
Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                haber
                                  slam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel
 IGMG Genel Merkez İftarına Sivil              İ
                               di.
                                  Merkezinin geleneksel hale getirdiği Ramazan İf-
                                  tar yemeği Kerpen Genel Merkez binasında veril-


Toplum Temsilcilerinden Yoğun İlgi                Genel Başkan Kemal Ergün Bey`in ilk defa ev sa-
                               hipliği yaptığı iftar proğramına davetlilerin tamamı
                               iştirak ettiler. T.C. Köln Başkonsolosu Mustafa Ke-
                               mal Basa`nın ve DİTİP Genel Başkanının Türkiye`de
                               izinde olmasıyla katılamadığı yemeğe Konsolosluk
                               adına Din Ateşesi Zekeriya Bülbül iştirak etti. IGMG
                               Genel Başkanı Kemal Ergün Sivil Toplum temsilcile-
                               rinin tebrikleriyle yemekte yoğun ilgi gördü.
                                 IGMG Genel Merkezin iftar yemeğine T.C. Baş-
                               bakan Müşaviri Sadettin Erkılıç, DİTİB`den Orhan
                               Bilen, Şinasi Akyürek, İslamrat`tan Ali Kızılkaya,
                               ATİB`den Genel Başkan Selahattin Saygın, İslam
                               Kültür Merkezlerinden Erol Pürlü, Müslümanlar
                               Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ve Yakup
                               Tufan, UETD Genel Başkanı Hasan Özdoğan ve Se-
                               kreteri Salih Altınışık, Almanya Alevi İslam Birliği
                               Başkanı Alişan Hızlı, Mehmet Eroğlu, Almanya Eh-
                               libeyt Alevi Federasyonu Başkanı Fuat Mansuroğ-
                               lu,THY Köln Müdür Vek. Eyüp Atay ve Düsseldorf
                               Müd. Murat Gür, yine ayrıca Doğu Türkistan, Hürri-
                               yetçi Türk Alman Dostluk Cemiyeti, Grüne Müslim,
                               Weimer Ensitüt, İslamic Relief, Müsiad, İş Bankası,
                               temsilcileri Türk basınından Milli Gazete Frankfurt-
                               tan Dr.Yusuf Işık, Zeki Sezer, Tv5ten Mustafa Macit,
                               Zaman Gazetesi Ziver Ermiş, Sabah Gazetesi Mikdat
                               Karaalioğlu ve İbrahim Taş, Gazetemizden Sinan
                               Aktürk, Köln Büyük Şehir Belediyesi adına Malik
                               Karaman Milli Görüş`ün yemeğinde hazır bulundu-
                               lar.
                                 Ev sahibi IGMG Merkezden Onursal Başkan Ya-
                               vuz Çelik Karahan, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı
                               Çiftçi, Genel Sekreter Oğuz Üçüncü, Mustafa Yene-
                               roğlu, Ali, Bozkurt, Celil Yalınkılıç, Mesut Gülbahar,
                               Tahir Köksoy, Zeki Toprak, İbrahim Kaygısız, Em-
                               rullah Yayla, Ramazan Başlık, iftar proğramında ha-
                               zır bulundular.
                                 TV5 ekibinin gün boyu çekim yaptığı proğramda
                               sivil toplum temsilcileri de selamlama konuşmasıyla
                               davetlilere seslendiler. Proğramda İslamrat adına
                               kürsüye gelen Ali Kızılkaya önümüzdeki dönemde
                               okullarda başlatılacak olan İslam derslerinin bakanlık
                               tarafından 4 kişinin belirleyeceği öğreticiler tarafın-
                               dan verilmesinin, ileride doğuracak sıkıntılarının altı-
                               nı çizdi, Alevi Federasyonları Başkanı Alişan Hızlı
                               beyin verilecek din dersinin ana dil üzerinden veril-
                               mesi görüşünü bir kez daha savundu, UETD adına
                               Hasan Özdoğan geçtiğimiz günlerde Bergkamen Be-
                               lediye Başkanın cami kundaklanması olayına çöp
                               konteynırı ya da çöp yakma işine benzetmesini kabul
                               edilemez olduğu üzerinde ayrıntılı olarak durdu.
                                 IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün en son olarak
                               çıktığı kürsüde birlik mesajları verdi. “Aynı geminin
                               yolcularıyız gemi batarsa hepimiz batarız” diyen Er-
                               gün konuşmasını şöyle sürdürdü. “Oruç kalkandır
                               haramlara karşı zulme teröre, çirkinliğe, toplumu if-
                               sad edecek yanlış yönlendirecek her şeye karşı kal-
                               kandır. Zaman zaman farklı renklerimiz farklı tonaj-
                               larımız olabilir hatta farklı dinlerimiz de olabilir. Biz
                               tamamını Hz. Ademden Hz. Havvadan dolayı hepsi-
                               ni severiz” dedi. Konuşmasını ayeti kerimelerle sür-
                               düren Ergün davete teşriflerinden dolayı katılımcıla-
                               ra teşekkür etti.

                      Eylül · September 2011 · Şevval 1432             sayfa 9
 haber                                                                       Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir    Hayat
                                  ATİB İFTARINDA KONUŞAN GENEL BAŞKAN SAYGILI
     vrupa Türk İslam Birliğinin geleneksel

A    olarak her yıl verdiği iftar daveti bu yıl


                           “AFRİKA İÇİN CAMİLERLE KİLİSELER
     yine renkli katılımlarla yapıldı. Köln
MK Palast salonunda verilen iftar yemeğinin
onur konukları TC. Köln Başkonsolosu Mus-
tafa Kemal Basa, TC. Başbakan Müşaviri Sa-
dettin Erkılıç, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr.
Ali Dere, ATİB Kurucu Genel Başkanı Musa
Serdar Çelebi, IGMG Genel Sekreteri Oğuz
                             BERABER HAREKET ETMELİ”
Üçüncü, ISLAMRAT Başkanı Ali Kızılkaya,
Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman
Mazyek, UETD Genel Başkanı Hasan Özdo-
ğan, THY Köln Müdürvekili Eyüp Atay, Dİ-
TİB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bilen, Ehli-
beyt Vakfı Başkanı Fuat Mansuroğlu, Alman-
ya Alevi Federasyonları Başkanı Alişan Hızlı,
Türkiyem Gmbh Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Duran ve pek çok iş adamı, Zaman
Gazetesinden Ziver Ermiş ve Sabah Gazetesi
Avrupa Sorumlusu Mikdat Karaalioğlu ve İb-
                           Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa davetlilere    için büyük bir girişim başlatmıştır. Biz Afri-    limini yaşıyoruz. Değerlerimizle hissiyatımız-
rahim Taş, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
                           seslendi. Basa kısaca şunları söyledi: “Bu gü-   kayla çok köklü ilişkileri olan bir millletiz. So-  la yenileniyoruz. Bunlar bizim kazançlarımız.
Sinan Aktürk başta olmak üzere 600 yakın da-     zel iftarda sizlerle birlikte olmaktan gurur du-  mali kanadığı zaman ilk önce Türkiye ve Tür-     Ama Ramazan`ın getirdiği kazanımlar sadece
vetli ATİB iftarında beraber oldular. Kanal Av-    yuyorum. Almanya gibi bir yerde toplumumu-     kiye`nin başbakanı oraya gitmiştir. Şimdi bu     bireysel degil toplumsal bir kaynaşmadır.
rupa Televizyonunun canlı olarak verdiği ye-     za hizmet eden ATİB`in iftar yemeğinde bu-     mübarek Ramazan ayında bizlere düşen devle-     Uyum Bakanı Schneiderin de ifade ettiği gibi
mekte siyasal ve sosyal mesajlar verildi.       lunmak, yine ATİB gibi topluma hizmet eden     timizin ön ayak olarak başlattığı bu kampan-     artık Almanya`nın bir parçası olduk.
  Misafirlerin karşısına ilk olarak ev sahibi    Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bu iftar yemeğin-   yaya katkı sağlamaktır. Ben bu vesileyle dave-     Sayın Başbakan ve Diyanet İşleri Başkanı-
ATİP Genel Başkanı Selahattin Saygılı yaptığı     de bulunmak bizim için bir mutluluk. Değerli    tinden dolayı ATİB yönetimine içtenlikle te-     mızın da dahil olduğu bir heyetle Somaliye
selamlama konuşmasında özellikle Somalide       vatandaşlarım Somalide büyük bir insanlık     şekkür ediyorum” dedi.                gitmişlerdir ve İslam ülkeleri Dışişleri Bakan-
yaşanan tarihi açlık trajedisinin üzerinde dura-   dramı yaşanmaktadır. Sayın Başbakanımız ya-      DİTİP Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Dere de
                                                                               ları İstanbulda bir araya gelmişler ve bir eylem
rak şunları söyledi: „Somaliyle ilgili bir kam-    nına eşini de alarak bir heyetle Somali`ye git-  yaptığı kısa bir selamlama konuşmasında özet-
                                                                               planı hazırlamışlardır. Cenab-ı Allah bundan
panya yaptık iyi neticeler aldık. Topladıkları-    miştir. Dünya kamuoyunun dikkatini çekmek     le şunları söyledi. Ramazan ayının manevi ik-
                                                                               sonraki Ramazanımızı kendi dünyamız açısın-
mızı önümüzdeki hafta kardeşlerimiz Somali-
                                                                               dan değil bütün dünya için daha idrakli huzur-
ye götürecekler. Değerli kardeşlerim oralarla
                                                                               lu yaşamayı bizlere nasip etsin” dedi.
ilgili tecrübelerimiz var acemisi değiliz. Her
sene sizlerin kurbanlarınızı, yardımlarınızı da-                                                         Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ai-
ğıttık, iftar çadırları açtık oraların yabancısı                                                       man Mayzek de kısa bir selamlama konuşma-
değiliz. Diğer kuruluşlarla beraber yıllardır                                                         sı yaptı. Mazyek: “Ramazanda fitre zekat veri-
yaptığınız yardımları ulaştırdık. Aziz kardeşle-                                                       lip teravih namazında bir araya gelindiği dö-
rimiz bir teklifimiz var Alman kiliseleriyle                                                         nemlerde başka toplumlarda kırılmalar varken
müslüman kuruluşlar, camilerimiz, bir de müş-                                                         bizim camilerimizde birleşmeler yaşanıyor.
terek Somali için ortak hareket edelim. Orada                                                         Peygamberimiz buyuruyorki: “En iyi müslü-
ortak amaç insanı mutlu etmek ise hepimizde                                                          man odur ki yanında kendini güvende hissetti-
Adem`in çocuklarıysak hangi dinden olursak                                                          ğindir” diyerek, bu davetten dolayı ATİB`e te-
olalım hangi milletten olursak olalım burada                                                         şekkür etti.
kiliseler ve camilerimizle müşterek çok ciddi                                                          İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları adı-
bir yardım toplayalım. En azından insanlık va-                                                        na kürsüye gelen Genel Sekreter Oğuz Üçüncü
zifemizi ortaya koyalım.                                                                   özetle şunları söyledi. Üçüncü Somaliyle ilgili
  Göçün 50 yılında Almanyadayız. İftar veri-                                                        bütün konuşmalara katıldığını aktararak konu-
yoruz. Demekki biz buralıyız. Ama biz biz                                                           yu farklı bir noktaya çekti. Üçüncü “30 senedir
olarak kalmak istiyoruz. Milli kimliğimizi,                                                          oruç tutuyorum hiç bir Ramazan geçmemiştir-
şahsiyetimizi, değerlerimizi, inançlarımızı da                                                        ki böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayalım. Adil
muhafaza ederek içinde bulunduğumuz ülke-                                                           bir şekilde yeryüzünde paylaşmayı şiar edinir-
nin de vatandaşı olarak varlığımızı sürdürmek                                                         sek zannedersem öyle bir dünyaya çalışıcağız
istiyoruz. İçişleri Bakanının geçen günlerde                                                         ki yardım edecek insan bulamayacağız. İnşaal-
bir yerde söylediği bir sözü biraz garip karşıla-                                                       lah bu ve buna benzer iftarlar yardım edilecek
dım. Bize teklifi şudur. Diyorki; “Göçmenler                                                         insan sayısını azaltmaya yarayacak ve daha
                                                                               bambaşka konuları konuşmak için bir araya
artık burayı vatan kabul etmeli” Biz burayı va-
                                                                               geleceğiz. Yine Çinliler bir birlerine beddua
tan kabul ettik siz de vatandaş deyin bağrınıza
                                                                               edecekleri zaman “hareketli zamanlarda yaşa”
basın. Değerli kardeşlerim bu noktada sıkıntı
                                                                               derlermiş. Çok haklılar, biz kime ne yaptıkki
var bu noktada problemimiz var. İslam dini
                                                                               hareketli zamanlarda yaşadığımız kesin. İslam
resmen tanınmalı milyonlarca insan burada
                                                                               bu toprakların parçası mı müslümanlar bu top-
yaşayacak siz bunları tanımayacaksınız. Bir
                                                                               rakların parçası mı diye çelişkiler içindeyiz.
takım fedakarlıkta bulunmamızı bekleyeceksi-
                                                                               Bu manada sivil toplum örgütlerinin birlikte
niz. Çiffte vatandaşlık başka milletlere veri-                                                        hareket etmelerinde ve özellikle ihtisaslarını
yorsunuz biz Türklere gelince kolaylık sağla-                                                         geliştirip genç insanlara imkan ve fırsat ver-
mıyorsunuz.                                                                          melerini hatırlatıyor hepinize saygılar sunuyo-
  Değerli kardeşlerimiz biz her türlü şiddetin
                                                                               rum” dedi.
karşısındayız. İnsan öldürmeyi lanetliyoruz’’
diyerek konuşmasının sonunda aile çok önem-                                                           Şair Ozan Yusuf Polatoğlu`nun şiir söyleyi-
lidir bizim burada bir araya gelmemiz salonla-                                                        şisinin ardından AtiB Kurucu Genel Başkan
rı doldurmamız varlığımızı muhafaza etmemi-                                                          Musa Serdar Çelebi de kısa bir selamlama ko-
zin kanıtıdır buraya katılımınızdan dolayı şah-                                                        nuşması yaptı
sım ve teşkilatım adına teşekkür ederim” dedi.                                                          Yapılan Kur`an tilaveti ve duanın ardından
  Genel Başkanın ardından kürsüye TC. Köln                                                         proğram sona erdi.

 sayfa 10      Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                       dosya
                                                                Mahmut AŞKAR


  Batı ve Batılı Değerler
  Tükenirken...
                     kınında hâkimiyetini kabul ettirmiş   re sahip olan kavramların müslü-
 Hazırlıklı olmak; ka-          Batı Medeniyeti’nin giderek değer    manlara gelince nasıl değersizleştik-
                     kaybına uğraması, diğeri ise; bizati-  lerini görünce, Batılının kendisi ka-   mahmut.askar@t-online.de
 bullenmek veya boyun
                     hi Batı’nın kendi içinde değerler ba-  dar değerinin de bir kıymeti harbi-
 eğmekten ziyade, ted-          zındaki tükenişidir.           yesinin kalmadığını anladılar.      mülün, yeniliğin temsilcisi... Zaten
 birli olmak demektir.            İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra-     Batı, geçmişte siyasî ve askerî    İslâm tarihinin belli bir döneminden
                     ki en büyük hezimeti Batı, önce     galibiyetlerini kültürel üstünlüğü sa-  sonra Cahiliye Mufafazakârlığıyla
 Kendi içinde kan, dı-                                                   Muhammedî İlericilik arasında gi-
                     İran’da daha sonra Afganistan’da     yesinde kazanırdı. Şimdi üstün tek-
 şarıda ise itibar kaybe-        yaşadı. Bu hezimeti, ABD’nin Viet-    nolojiye sahip donanımlı ordularına    dip gelen müslüman, arkasına sığın-
 den Batı’yla içiçe ya-         nam’daki askerî yenilgisiyle kıyas-   rağmen başarı elde edemiyorsa, bu     dığı kavramların arka planından bi-
                     lamak eksik ve yanlış olur. İran’da   başarısızlığın temelinde erozyona     haberdir.
 şayan “Öteki”ler ne           Şah rejimiyle içiçe olmuş kapitalist                          Batı’dan ithal ettiğimiz kavram-
                                          uğrayan, inandırıcılığını kaybeden
 yapıyor? Ötekilerin de         ABD’nin yenilgisiyle, Afganis-      Batılı değerleri aramak gerek. Kendi
                                                               ların birçoğunun fikir dünyamızda
                                                               ve edebiyatımızda karşılığı olmadığı
 asıl öteki’si, malumu-         tan’daki Sovyet Rusya sosyalizmi-    kültür coğrafyasında da hızla tüketi-
                                                               hâlde, sağ`ımızı Batı sağına,
                     nin Babrak Karmal ve benzerlerinin    len değerler yüzünden Batı bugün-
 nuz olduğu üzere, İs-          nezdinde yenilgisi arasındaki ortak                        sol`umuzu da Batı soluna adapte et-
                                          lerde iktisadî ve siyasî istikrarını ve
 lâm’dır. Bu dini temsil         nokta; birinde kapitalizme, diğerin-   gücünü de tüketmektedir.
                                                               me saplantısından bir türlü kurtula-
                     de ise sosyalizme büründürülmüş                          mıyoruz. Batı’nın “konservativ” ka-
 ettiği iddiasında olan                                Böylesi bir Batı, karşısında yük-   lıbına kendi muhafazakârlığını yer-
                     Batılı değerlere gösterilen tepkidir.  selen bir başka kültürel kodlara ait
 müslüman, kendisi              Bugün itibariyle özellikle Kuzey                        leştiren müslümanın cihanşümul
                                          değerleri görünce kıskanacaktır!     olabilme ve düşünebilmesi mümkün
 için artık cazibesi kal-        Afrika’dan Suriye’ye kadar uzanan    Kıskançlık husumeti, husumet de
                     Arap coğrafyasındaki siyasî ve sos-                        değildir. İslâm’ın, Hz. Ebuzer çizgi-
 mayan Batılı değerle-                              düşmanlığı doğurur. Batı, kendi dı-    sini sosyalizme benzetmek ise, bu
                     yal çalkantıların temelinde yine, Ba-  şındaki medeniyetle eşit seviyede
 rin yerine koyduğunu          tılı değerlerin kültürel anlamda yıl-                       dine yapılabilecek en büyük hakaret-
                                          birlikteliği asla kabullenemez ve     lerden birisidir. Yeni nesil “muhafa-
 zannettiği değerlerin ne        maz bekçileri despot rejimlere karşı   hazmedemez!... Eğer bu hakim me-
                     duyulan öfke yatmaktadır. Batı, ken-                        zakâr”larımızın belli kesimini Ba-
 kadarı gerçekten ken-                              deniyetin boyunduruğu altına gir-     tı’nın Kalvenistlerine muadil olarak
                     di içinde çok değer verdiği, “olmaz-
 disindendir?                                   meyi kabullenmiyorsanız, beklen-     görmenin özünde, müslüman dinda-
                     sa olmaz” dediği, insan hakları ve
                                          medik bir zaman ve ummadık bir or-    rın hıristiyan dindara benzemesi ve-
                     demokrasi gibi kavramları, işbirliği
                                          tamda belanın her türlüsüne hazırlık-   ya benzetilmesi sözkonusudur. Her
    asat bir bilgi birikimiyle

V
                     içinde olduğu müslüman ülkelerin
                                          lı olunuz...               iki durumda da, inandığı gibi değil
    dünyadaki gelişmeleri takip    rejimlerinde, “olmazsa daha iyi
    edenler bile, iki önemli nok-   olur” demeye getirdi. Düne kadar       Hazırlıklı olmak; kabullenmek     de, yaşadığı gibi inanan bir güruhla
tadaki değişimi farketmiş olmalıdır-   Batı hayranı (müslüman) toplumlar,    veya boyun eğmekten ziyade, ted-     karşı karşıyayız ki, müslümanın asıl
lar. Bunlardan birisi; son birkaç asır-  bizzat Batılılar tarafından içi boşal-  birli olmak demektir. Kendi içinde    “yumuşak karnı” burasıdır.
dan bu yana dünyanın tamamına ya-     tılmış veya kendi içlerinde bir değe-  kan, dışarıda ise itibar kaybeden Ba-     Batılı değerler hükmünü, cazibe-
                                          tı’yla içiçe yaşayan “Öteki”ler ne    sini ve geçerliliğini heryerden önce
                                          yapıyor? Ötekilerin de asıl öteki’si,   Şark’ta yitirmeye başladı. Osman-
                                          malumunuz olduğu üzere, İslâm’dır.    lı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk dö-
                                          Bu dini temsil ettiği iddiasında olan   nem aydınlarının en çok etkilendik-
                                          müslüman, kendisi için artık cazibe-   leri Fransa ve “Hürriyet, adalet, eşit-
                                          si kalmayan Batılı değerlerin yerine   lik ve kardeşlik” sloganıyla özdeşle-
                                          koyduğunu zannettiği değerlerin ne    şen Fransız Devrimi’nin üzerinde,
                                          kadarı gerçekten kendisindendir?     en kuzeyinden en güneyine kadar
                                            Günümüzde dindar kesim için      Afrika siyah bir lekedir.
                                          “muhafazakâr” tabiri kullanılmakta-      Borsa merkezlerinde inip çıkan
                                          dır. İhsan Eliaçık’a göre, “gelmiş    grafiklerden gözünü ayırmayan
                                          geçmiş en büyük muhafazakâr Ebu      müsrif Batı, Afrika’daki açlıktan
                                          Cehil’dir”. Ali Şeriati’ye göre de,    ölen yavruların çığlıklarına kulak tı-
                                          tarihin en büyük devrimcileri pey-    kamaya devam ediyor. Batı kendi
                                          gamberlerdir. Bir başka ifadeyle;     değerleriyle birlikte tükenirken, me-
                                          Ebu Cehil statükonun, yani dura-     deniyetimizin tükenmemiş ve henüz
                                          ğanlığın, değişmezliğin temsilcisi,    tüketilmemiş değerleriyle biz, “al-
                                          Hz. Peygamber ise, değişimin, teka-    ternatifi olmayan” olabiliriz.

                                          Eylül · September 2011 · Şevval 1432                sayfa 11
 dosya                                                                 Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir   Hayat
  Asım TOZOĞLU


                                     Okuyucuya Sevindirici
                                          İki Haber
     Diplom-Volkswirt            durdurmalarını salık veriyoruz.       de kazanılan gelir ve dolayısıyla         olmadığını görmekteyiz. Çünkü
 Vergi Denkleştirme Derneği Başkanı
                          İkinci haberimiz, Yüksek Mah-       ondan kesilen vergiden düşülecek.         onlar da bizden gerekli bilgileri
   melik.sel@gmx.de                                     Böylelikle vergi adaletsizliği orta-
                         keme kararı. Federal Sayıştay, aldı-                              rica etmektedirler. Oysa Türkiye-
                         ğı aktüel bir kararla, eğitim masraf-    dan kalkmış oluyor.                `de yapılan bu ödemeler sayesinde
     unlardan birincisi, sosyal

B    evde oturup da kira farkı
     ödemek zorunda olanlar
artık Temmuz 2011`den itibaren
                         larının tamamen vergiden muaf
                         olmasını belirledi. Bugüne kadar
                         olan uygulamada yüksek tahsil
                                                 Örneğin 2009 yılında gerçek-
                                               leştirilen eğitim masrafları (Aus-
                                               bildungskosten) 2010 yılı için ya-
                                               pılan vergi denkleştirme işlemle-
                                                                        bilhassa paralı çıkış alan vergi
                                                                        mükellefleri hiç de azımsınmıya-
                                                                        cak şekilde vergi iadesi almaktadır-
yürürlükten kaldırılan ‘fehlsubven-       yapanlar veya meslek eğitimi gö-                                lar.
                         renler yılda dörtbin euroya kadar      rinde düşülebilecek.
tıonsabgabe’ yasasıyla bu yükten                                                          Bilhassa hatırlatmak istediğimiz
kurtulmuş bulunuyor.               olan eğitim masraflarını vergiden        Sayıştay`ın kararı: (Bundes-
                                                                        bir konu da eşlerden her ikisinin
                         muaf olarak brüt miktardan düşebi-      finanzhof AZ:VIR 38/10 ve VIR
  Bilindiği gibi 25 yıldır Hessen                                                       aynı yılda Sosyal Güvenlik Kuru-
                         liyorlardı. Çoğu kimsenin gelirinin     7/10)
Eyaletinde uygulanan bu yasa ile                                                        muna para yatırmalarının faydayı
sosyal evde oturan insanların gelir-       az olmasından dolayı vergi kesinti-       SSK (SGK) Olayı
                                                                        azaltmasıdır. Kısacası, bir uzmana
leri daima kontrol ediliyor ve          si az olduğu için veya hiç olmadı-       Okuyucularımıza bir kez daha
                                                                        danışmadan ve hesaplatmadan iş-
belirlenen ölçüleri aşan gelire sahip      ğından dolayı bir faydasını görmü-      hatırlatmamız gereken çok önemli
                                               bir konu da Türkiye emekliliği için        lemlerinizi başlatmayınız.
olan ailelerden extra kira farkı tah-      yorlardı.
sil ediliyordu.                                        Sosyal Güvenlik Kurumuna öde-             Not: Hessen Eyaleti maliyele-
                          Yüksek Mahkemenin verdiği
                         kararla, geçmişe dönük masraflar       nen paraların Alman maliyesinden         rinde sistem değiştirilmesinden
  Hessen Eyalet Hükümetinin
aldığı bir kararla yasa iptal edildi.      dört yıla kadar geri gidilerek, ver-     vergi azaltıcı faktör olarak düşül-        dolayı işlemler uzun sürecektir.
Okuyucularımızdan ‘daueauft-           giden düşülebilecek. Yani, bir baş-     mesidir.                     Vergi iadesinin sonuçlarını bek-
rag’ yoluyla devamlı ödeme tali-         ka deyimle, mesleği hak ederken         Çok sayıda vergi uzmanının bile        leyenlerin sabretmeleri gerek-
matı verenlerin bu işlemlerini          yapılan masraflar, meslek sayesin-      maalesef bu konudan haberdar           mektedir.
   T.C. Başkonsolosu                                    ürzburg Belediyesi
                                                            Würzburg Belediye
   İftarda Buluşturdu                              W      şehirde bulunan muh-
                                               telif millet ve cemi-
                                         yetlere mensup cami dernekleri
                                                            Başkanından İftar
     .C. Köln Başkonsolosu      Başkanı Fuat Mansuroğlu, Köln      ile Eğitim dernekleri mensupla-

 T    Mustafa Kemal Basa’nın her
     yıl gelenek haline getirdiği
 iftar davetine, geçtiğimiz yıllardaki
                     Alevi Dernekleri Başkanı Alişan
                     Hızlı, DİTİB Genel Başkan
                     Yardımcısı Orhan Bilen, Türk Hava
                                         rına iftar yemeği verdi.
                                            Proğrama    ev
                                         Würzburg Belediye Başkanı
                                                       sahibi
                                                            yapılan toplantıda Belediye
                                                            Başkanı Georg Rosenthal ve
                                                            dernek temsilcileri kısa selamla-
                                                                              likte hoşgörü ve diyalog orta-
                                                                              mında yaşamaktan dolayı mem-
                                                                              nuniyetini dile getirdi.
 gibi sivil toplum temsilcileri iştirak  Yolları Köln Müd. Vek. Eyüp Atay,                      ma konuşması yaptılar.         Hazırlanan yemekler konu-
                                         Georg Rosenthal, Belediye yet-
 ettiler. Canlı Türk tasavvuf klasikle-  UETD adına da Salih Altınışık
                                         kilileri, DİTİB, IGMG, IKB,       Würzburg Belediye Başkanı    sunda bilgi veren ahçıbaşı da
 ri eşliğindeki iftar daveti Köln     davette hazır bulundular.
 Bosboros Restaurantta verildi.                          Islamische      Gemeinscaft   Georg Rosenthal konuşmasında,    malzemeleri ve yemekleri müs-
                        Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı
                                         Würzburg, Isl. Bosnische       misafirlerine “Hoş geldiniz”    lümanların hassasiyetlerini dik-
   Davetliler arasında göze çarpan   yemekte Türkiye İş Bankası, Şeker-
 T.C. Başbakan Müşaviri Sadettin     bank Köln Müdürleri, yine sivil top-  Kulturzentrum,     Ahmediye   dedikten sonra, misafirperverli-  kate alarak, müslümanlarla
 Kılıç, DİTİB Genel Başkanı Prof.     lum temsilcileri de hazır bulundular.  Cemaati gibi dini cemaatlerle    ğin bütün dinlerde önemli oldu-   yapılan istişareyle hazırladıkla-
 Dr. Ali Dere, Yeşiller NRW Eyalet    Basın temsilcilerinin de davetli    birlikte Kimus ve Main-Bildung    ğunu, Ramazan`ın ilk günü      rını gönül rahatlığıyla yiyebile-
 Milletvekili Dr. Arif Ünal ve Eşi,    olduğu iftar yemeğinde Köln       gibi Eğitim dernekleri yönetici-   müslümanları misafir olarak     ceklerini belirtti.
 Köln Din Ateşesi Zekeriya Bülbül,    Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa     leri, Din görevlileriyle birlikte,  ağırlamaktan duyduğu mutlulu-      Proğram, Bosnalılar Camii
 Köln Çalışma Ateşesi Tahir Özde-     kısa bir selamlama konuşması yaptı.   Katolik, Protestan kiliseleri    ğu ifade etti. Şehrinde yaşayan   imamı Zahir Durakovic’in oku-
 mir, IGMG Genel Sekreteri Oğuz      Basa katılımdan dolayı davetlilere   papazları, Dom kilisesi papazı    değişik ülke ve milletlere men-   duğu akşam ezanını müteâkip
 Üçüncü, KRM`den Ali Kızılkaya,      teşekkür ettiği konuşmasında. Köln   ve diğer davetliler katıldılar.   sup müslümanların Würzburg     ikram edilen iftar yemeği ve
 ATiB Genel Başkanı Selahattin      konsolosluğunun    yeni   Türk                     için dini ve kültürel bir zengin-
                                            Tawabil Müzik grubunun                       belediye binasında hazırlan
 Saygın,   Köln   Büyük   Şehir  Pasaportlarından bu güne kadar 40
                                         klasik   müziği    eşliğinde  lik olduğunu belirten Başkan    salonlarda kılınan akşam nama-
 Belediyesi Meclis Üyesi (SPD)      bin adet verdikleri bilgisini de pay-
                                         Belediye meclisi salonunda      Rosenthal, müslümanlarla bir-    zıyla sona erdi.
 Malik Karaman, Ehlibeyt Vakfı      laştı.


 sayfa 12     Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                     dosya
                                                             Prof. Dr. Ali DERE


  Ramazan İkliminden
  Ramazan Bayramına
                    biliyoruz. Elbette bu hatırlatmalara  taraftan iftar sofralarında sadece
 Unutmamalıyız            kulak vermek insan için bir erdem,   Müslüman olan değil aynı zaman-
                    birey ve toplum için bir esenlik ve-  da gayri müslim komşu ve arka-       DiTiB Genel Başkanı
 ki, acılar ve zor-          silesidir.               daşlarımızla bir araya gelerek ta-
                      İslam’ın bireyden başlayan çağ-   nışmalarımızı derinleştirdik, ken-    ülkeye ve bir dünya uzanan bir baş-
 luklar kadar se-           rısının aynı zamanda ne kadar top-   dimizi anlatma ve anlama fırsatı     ka paylaşımı ve kaynaştırmayı gö-
                                        yakaladık. Umarım bu anlama ve      rüyoruz. Bir görevi yapmış ve ba-
 vinçler de payla-          lumsal ve ne kadar evrensel oldu-
                    ğunu, gerek İslam tarihinin farklı   anlatma gayretlerimiz Alman top-     şarmış olmanın huzuru, manen ye-
                                                            nilenmiş ve güçlenmiş olmanın bi-
 şarak artar. Bu           kesitlerinde gerekse bu gününde     lumunda daha sağlıklı ve kapsamlı
                                                            linciyle, toplumla bir de bir sevinci
                    görebilmekteyiz. Bir başka ifade    ilişkiler kurmamıza katkı sağlar.
 yüzden bir bay-           ile İslam dini, bireyi ihmal etme-   Zira anlamak, anlaşmak ve bunun     ve coşkuyu paylaşarak bir araya
                    den toplum hayatına ihtimam gös-    üzerine iyi niyete dayalı bir güven   geliyoruz, kaynaşıyoruz. Bu suret-
 ram sevincinden           terir, dayanışmayı, kaynaşmayı ve    tesis etmek bir dizi sorunların her-   te bir bayramı topluma malediyor,
                                        kesimi memnun edecek tarzda çö-     toplumla paylaşıyoruz, Ramazan
 başta çocukları-           anlaşmayı, kısaca huzur ve refahı
                    paylaşmayı telkin eder. Bu yönüyle   züme kavuşturulmasının ana anah-     bayramımızı da Almanya’nın gü-
                                                            zel bir zenginliğine, parçasına dön-
 mız olmak üzere           O’nun öğreti ve çabası hem birey    tarını oluşturuyor.
                                                            üştürüyoruz.
                    hem toplum içindir.             Bu gün Almanya’daki İslam ve
 kimse mahrum               Geride bıraktığımız bu senenin   Müslüman varlığı gibi Ramazan        Unutmamalıyız ki, acılar ve zor-
                    Ramazan ayı vesilesiyle bir kez da-   ayının ve iftar programlarının da    luklar kadar sevinçler de paylaşa-
 kalmasın, bayram-          ha bu hususları tecrübe ettik, birey-  Almanya’nın toplumsal hayatının     rak artar. Bu yüzden bir bayram se-
 lar bayram olsun,          sel anlamda başta oruç olmak üze-    bir parçası olduğunu görüyoruz.     vincinden başta çocuklarımız ol-
                    re yoğunlaşan ibadetlerimizle, be-   Bütün bunlar bize İslam’ın Alman-    mak üzere kimse mahrum kalma-
 zihin ve gönülleri-         denlerimiz yerine bu kez manevi     ya’da kurumsal ve sosyal bir ger-    sın, bayramlar bayram olsun, zihin
                    dünyamızı beslemeye özen göster-    çeklik olduğunu gösterirken, Müs-    ve gönüllerimizde güzel hatıralar
 mizde güzel hatı-          dik; dini ve insani tutumlarımızı,   lüman bireylere ayrı bir sorumlulu-   bıraksın.
                    ölçü ve prensiplerimizi, toplumsal   ğu ve aşamayı da hatırlatıyor, hatta
 ralar bıraksın.           sorumluluk ve ilişkilerimizi yeni-   talep ediyor. Bu da İslam’ın evren-
                                                              Toplumlara toplum bilincini,
                                                            paylaşma ve aidiyet duygusunu
                    den gözden geçirdik.          sel değerler dünyasının ve her dav-
    üce dinimiz İslam’ın, Al-     Bu bereketli ayda sosyal yönü-                        kazandıran farklı duygu vesilele-

Y    lah’ın, yetenek, algı, keşif
    ve ahlaki değerler gibi
özellikleri ile en güzel ve seçkin
                    müzü ve toplumsal ilişkilerimizi
                    yenileme, geliştirme ve kuvvetlen-
                    dirme fırsatı bulduk. Bu ay vesilesi
                                        ranışta kendisini gösteren olgun
                                        ahlâkının takınılması, taşınması ve
                                        sergilenmesi. İslam inanç, bilgi ve
                                        güzel davranış bütünüdür. İslam’ın
                                                            rinden biri de bayram sevinçleridir.
                                                            Peygamber Efendimiz (s.a.s) Me-
                                                            dine’ye hicret ettiğinde, Medine
tarzda yaratmış olduğu insana bu    ile yapılan yayınlar, konuşmalar ve   tam ve doğru takdimi de ancak bu     toplumu eğlenip neşelendigi iki
gerçekleri bir hatırlatmak, bir kez  tanışmalar bir yandan İslam hak-    üç unsurun bir arada sergilenemesi-   bayramı kutluyordu. Peygamber
daha anlatmak çabasında olduğunu    kında bilgilerimizi yeniledik, diğer  ne bağlıdır.               Efendimiz Medinelilerin cahiliye
                                          Bu nedenle Ramazan ayında      izleri taşıyan bu kutlamlarının yeri-
                                        gösterdiğimiz duyarlılıklar ve elde   ne “Allahu Teâlâ size, kutladığınız
                                        ettiğimiz güzel alışkanlıklar Rama-   bu iki bayramın yerine, daha ha-
                                        zan sonrasında da derinleşerek de-    yırlısı olan Ramazan bayramı ile
                                        vam etmelidir.              Kurban bayramını hediye etti” di-
                                          Bir ibadet ayı sonrası idrak etti-  yerek bütün müslümanların sevinip
                                        ğimiz Ramazan bayramı ise bizim     eğleneceği İslâm’ın iki bayramını
                                        için önemli ama görünen kısmi bir    bildiridi1. Biz de Peygamberimizin
                                        mükafaat. Birey olarak bizim ve
                                                            haber verdiği bu coşkulu günü usul
                                        genel olarak toplum için. Bir aylık
                                                            ve âdâbın uygun bir tarzda kutlar-
                                        manevi yenilenme mevsiminde
                                        sonra, bir kursu, bir programı ba-    ken, hem yeni bir manevi iklime
                                        şarmış olmanın sevincini tatma ve    hem de çoşkulu bayramlara bizleri
                                        bunu başkaları ile paylaşma zama-    eriştirmesini nimeti ve ihsânı bol
                                        nı. Bunlarla aileden yakın akraba-    Cenab- Hakk’tan niyaz ediyoruz.
                                        lara, içinde yaşanılan toplumdan      1 Sünen-i Ebû Dâvud, Salât, 239;

                                        Eylül · September 2011 · Şevval 1432               sayfa 13
haber                                                                Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
 ATiB Genel Başkanı                            Mülklerinin Geri Verilmesi ve Birlikte
 Selahattin Saygın’ın                           İftar Yapılması Tarihi Birer Adımdır
                                        slam Toplumu Milli Görüş                         form ve demokratikleşme sü-
Ramazan Bayramı Mesajı
                         eyecanla beklediği-
                                      İ  (IGMG) Genel Sekreteri
                                        Oğuz Üçüncü, Türkiye
                                      Cumhuriyeti Başbakanı Sayın
                                                                            recinin kalıcı tesisi yönünde
                                                                            doğru bir yolda ilerlemektedir.
                                                                            IGMG, Türkiye’deki bu geliş-

                    H     miz ve her anını dolu
                         dolu   yaşadığımız
                    Rahmet, mağfiret, bereket ve
                                      Recep Tayyip Erdoğan’ın, dini
                                      azınlıkların Türkiye tarafından
                                      el konulan mülklerinin yapılan
                                                                            meleri dikkatli bir şekilde ta-
                                                                            kip etmekte ve bu süreci - şim-
                                                                            diye kadar olduğu gibi – des-
                    hikmetle bezenmiş güzel bir    düzenlemeyle geri verileceği                         teklemektedir.
                    Ramazan ayını daha geride     yönündeki açıklamasından                             Ortak iftar
                    bıraktık.             duyduğu memnuniyeti “Bu                             Türkiye’de gayrimüslim
                       Bu ayda kendimizi yeni-    doğru yönde atılmış tarihi bir                        cemaatlerin temsilcilerinin or-
                    ledik, Kur’an ile hemhal ol-    adımdır” cümlesiyle dile ge-                         tak olarak Sayın Başbakan’ı if-
                    duk, manevi dünyamızı güç-     tirdi. Üçüncü ayrıca şunları                         tar yemeğine davet etmeleri
                    lendirdik, derin nefis muhase-   ifade etti:                                 ayrıca sevindiricidir. Bu geliş-
                    beleri yaptık, hatalarımızdan     “Türkiye    Cumhuriyeti             me hoşgörü ve ahengin hâkim olduğu ortak bir ge-
                    dolayı tevbe ettik, af ve özür   Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu düzenleme       lecek için atılmış diğer önemli bir adımdır.
                    diledik. İyiliklerimizi ve gü-   ile sadece Türkiye’de yaşayan dini azınlıkların       IGMG, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Sa-
zel yönlerimizi artırmaya, geliştirmeye çalıştık. İftar sofralarımızı   eşit muamele görmeleri ve hukuki eşitliğine katkı    yın Christian Wulff, Federal İçişleri Bakanı Sayın
paylaştık, en yakınımızda bulunandan en uzak ülkelerdeki ihtiyaç      sağlamamış, aynı zamanda yaptığı açıklamada       Hans-Peter Friedrich, Aşağı Saksonya Eyaleti
sahibi kimsesizlere yoksullara gücümüzün yettiği kadar ulaşmaya      doğru ifadeleri seçerek kullanmıştır. Sayın Erdo-    Sosyal İşler Bakanı Sayın Aygül Özkan ve Sosyal
çalıştık. Bütün bunları yaşarken huzur bulduk ve bir hüzünle Rama-     ğan’ın açık bir şekilde din, etnik köken veya ya-    Senatör Sayın Detlev Scheele’nin Müslüman dini
zan bayramına ulaştık.                           şam tarzından bağımsız olarak bütün insanların      cemaatlerin iftar davetlerine katılmalarını da aynı
  Ramazan ayını ve oruçlu günlerini arkada bırakmanın mutlulu-      eşit olduğunu ve özgürlükçü bir hukuk devletinde,    şekilde değerlendirmektedir. Böyle buluşmalar
ğunu değil, hata ve günahlarımızdan döndüğümüzün af dilediğimi-      birinci ve ikinci sınıf vatandaş ayrımının mümkün    ortak yönlerin ortaya çıkmasına, birlikteliğin güç-
zin, Yüce Allah’a imanla samimi kul olma çabası içinde olduğumu-      olmadığını dile getirdiği konuşmasını memnuni-      lenmesine ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesine
zun, “O”nunla huzur bulduğumuzun ve Efendimiz Hz. Peygam-         yetle karşılıyoruz.                   vesile olmaktadır. Bu tür jestler, dini azınlıkların
ber`in “Ramazan ayı evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehen-       Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın geçmişte      giderek daha fazla dışlandığı göz önüne alınıldı-
nem ateşinden kurtuluştur.” Hadislerine mazhar olmanın bayramını      devlet adına yapılan kusur ve hataları kabul ede-    ğında, günlük politikanın yön bulmasına da yar-
yapıyoruz.                                 rek bundan sonra bu hataların geçmişte kalacağı-     dımcı olabilecektir.
  Çünkü bayramlar manevi hayatımızda müminlerin mutluluk         nı vurgulaması da ayrıca önem taşımaktadır. Bu        Arka Plan
kaynağıdır. Sevinçlerin paylaşıldığı, güzelliklerin yaşandığı, bü-     anlayış samimi bir özeleştirinin göstergesidir ve
                                                                    Türkiye’de 27.08.2001 Cumartesi günü kamu
yüklerin ziyaret edildiği, çocukların ve yetimlerin korunduğu, kol-    Sayın Erdoğan’ın dışlanma ve haksızlıklarla mü-
                                                                  idaresi tarafından gayrimüslim vakıfların ellerin-
landığı, sevildiği ve sevindirildiği güzel günlerdir.           cadele konusundaki kararlılığını göstermektedir.
                                                                  den alınmış olan mülklerin iade edilmesini öngö-
  Ramazan ayında verilen fitre ve zekât bu ayın bereketidir, rah-      Türkiye, Sayın Başbakan’ın da dediği gibi öte-    ren bir düzenleme yürürlüğe girdi. Üçüncü kişile-
metidir. Bu ayın güzellikleri bayrama intikal eder. Bu bayramın bü-    den beri çok kültürlü bir ülkedir ve burada cami-    re satılan mülkler için ise piyasa değerlerine göre
yüklüğü, güzelliği Ramazan ayından geliyor.                ler gibi kiliseler ve sinagoglar da aynı sokak üze-   tazminat verilmesi öngörülüyor. Türkiye Cumhu-
  Bizim kültürümüzde onun için “Elveda ramazan” yazıları yay-      rinde yaşayabilmektedir. Bu çeşitliliğin; farklı     riyeti Sayın Başbakanı bu düzenlemeyi
gındır. Biz ramazanın bitişinden dolayı hüzünlü, elde edilen ka-      din, etnik unsur ve yaşam tarzlarının korunması,     28.08.2011 Pazar günü akşamı katıldığı gayrimüs-
zançtan dolayı sevinçliyiz. Bugün bu sevincimizi bayramla taçlan-     çoğulculuk ilkesi, hukuk devleti ve demokrasinin     lim azınlık temsilcilerinin iftar davetinde yapar-
dırıyoruz.                                 bir gereğidir.                      ken, dini azınlıklara yönelik haksızlıkların geç-
  Bayramlar dini olabilir, milli olabilir, toplum tarafından özel ka-    Türkiye, Erdoğan Hükümeti’nin yürüttüğü re-     mişte kaldığını vurguladı.
bul görür. Dini bayramlar ümmetin tamamı için çok önemlidir. Ce-
nab-ı Allah tarafından kullara hediye edilen bayramların apayrı bir
yeri vardır.                                IGMG Rhein-Neckar-Saar Bölgesinden
  Günlük hayatta insanların birçok sıkıntıları, kederleri vardır,
müminler bu meselelerine rağmen, bayramın manevi havasına girer
ve sevgiyi çevreyle paylaşırlar.
                                           Geleneksel İftar Programı
                                        GMG    Rhein-Neckar-Saar
  Bayramlarda dostluklar gelişir, küskünler barışır, hoşgörü, akra-
balık duyguları artar, karşılıklı ziyaretler en üst düzeye çıkar, yaşlı-
ların elleri öpülür ve duaları alınır.
  Bayram günleri Baba ve Anneler asla ihmal edilmemeli, gönül-
                                      I  Bölgesi’nin Ludwigshafen
                                        şehrinde gerçekleştirdiği gele-
                                      neksel iftar organizasyonuna siya-
                                      set ve toplum çevresinden çok sa-
leri mutlaka alınmalı. Yakınlarımıza gidemiyorsak mutlaka gönül-
                                      yıda temsilci ve davetli katıldı.
leri bir telefonla alınmalı ve güzel sözlerle büyüklerin dualarının ne
                                      Bölge Başkanı Yaşar Cimşit yaptı-
büyük bir nimet olduğu bilinmeli.
                                      ğı selamlama konuşmasında Müs-
  Bayramlarda yoksullar, yolcular, garipler, yetimler, öksüzler     lümanlara ve gayri müslimlere
korunmalı, kollanmalı ve mutlaka sevindirilmelidirler. Komşular      karşılıklı saygı ve sevgi çağrısında
birbirlerini karşılıklı ziyaret etmeli, gönüller alınmalı ve ikramlar   bulundu.
yapılmalı.
                                        Cimşit; “Karşılıklı önyargı ve
  Bayram sevgidir, kardeşliktir, rahmettir, paylaşmadır. Yunus      anlaşmazlıkları aşarak, uzlaşı yo-
Emre’nin “Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz” gelin bu       lunu bulmak ve buna her zaman     Başkan Yardımcısı Wolfgang van    Ayrıca İslam Konseyi Başkanı Ali
günlerin rahmetini ümmet olarak yaşayalım.                 hazır olmak akli olgunluğun da bir   Vliet de vardı. Van Vliet gelenek-  Kızılkaya da bir selamlama ko-
  Bu duygu ve düşüncelerle, bayramların bayram gibi yaşandığı,      göstergesidir. İçerisinde bulundu-   sel iftar organizasyonuna övgüde   nuşması yaptı ve bu iftar program-
sevginin, hoşgörünün, huzur ve barışın, birlik ve beraberliğin, mut-    ğumuz mübarek Ramazan ayı ay-     bulunurken, bu şekilde birlik içe-  larının geleceğin toplumu için bir
luluğun hakim olduğu, insani değerlerin gözetildiği, dökülen göz-     nı zamanda bağışlama ayıdır. Ya-    risinde yemek ve sohbetin eyalet-   işaret olduğunu söyledi.
yaşların, akan kanların sona erdiği, açlığın ve yoksulluğun ortadan    şanan olumsuzlukların, karşılaşı-   lerinin de kültüründe olduğunu      Öte yandan iftar programında,
kalktığı günlere insanlığın ulaşması için, bayramların birer vesile    lan ayrımcılıkların ve toplumsal    söyledi. Misafirler arasında Fede-  Mainz şehrinde bulunan Katolik
olması dileği ile, Aziz Milletimizin, Avrupadaki soydaşlarımızın ve    dışlanmaların da bağışlanması gü-   ral Milletvekili Doris Barnett de   Kilisesi Piskoposluk Merkezi’nin
İslam aleminin Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor, bayra-       zel olanıdır” dedi.          bulunuyordu. Barnett nazik davet   Direktörü Bernhart Nacke, misafir
mın huzur ve barış, insanlık alemine de hayırlar getirmesini Yüce       İftar programına katılanlar    için yetkililere teşekkür ederken,  konuşmacı olarak Kardina Leh-
Allah’tan niyaz ediyorum.                         arasında Ludwigshafen Belediye     birlik olmanın önemine işaret etti.  mann’ın mesajını iletti.


sayfa 14    Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                                  haber
 IGMG Hessen Bölgesi
                                                               rütme Kurulları katılım sağladı.
                                                                 Program takdimcisi Habib Yazıcı
                                                               kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra


Geleneksel İftar Programı
                                                               program açılış Kur`an-ı Kerimi ile baş-
                                                               ladı.
                                                                 Açılış Kur`an-ı Keriminden sonra
                                                               okunan akşam ezanı ile hep birlikte if-
  slam Toplumu Milli Görüş Hessen Bölgesi Geleneksel      Ergün olmak üzere, Özel Kalem Müdürü Emrullah Yayla,     tar yapıldı ve oruçlar açıldı.

İ İftar Programı Frankfurt`ta bulunan Can-su Düğün Salo-
  nunda kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile
gerçekleştirildi.
                                T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Ömer
                                Bedir, Sivil İslami Teşkilatların Hessen temsilcileri ve
                                IGMG Hessen Bölgesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdü-
                                                                 Oruçların açılmasında sonra kılınan
                                                               akşam namazları ile programın asıl bö-
                                                               lümüne geçildi.
  Her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar progra-  ren Cemiyetlerin idarecileri ve Büyükler, Kadınlar Teşkila-
mına başta IGMG Genel Merkezden Genel Başkan Kemal       tı, Gençlik Teşkilatı, Kadınlar Gençlik Teşkilatı Bölge Yü-    Programın ev sahibi sıfatı ile IGMG
                                                                  Hessen Bölge Başkanı Mehmet
                                                                  Ateş bir açılış ve selamlama ko-
                                                                  nuşması yaptı. Ateş konuşmasın-
                                                                  da; “Katılım sağlayan başta Genel
                                                                  Başkanımız Kemal Ergün Bey ol-
                                                                  mak üzere Frankfurt Başkonsolos-
                                                                  luğumuzun Muavin Konsolosu
                                                                  Ömer Bedir Bey, diğer kardeş İs-
                                                                  lami Sivil Teşkilatlarımızın tem-
                                                                  silcileri ve Bölgemizin ve Cemi-
                                                                  yetlerimizin tüm idarecilerine hoş-
                                                                  geldiniz diyor ve en kalbi
                                                                  selamlarımı sunuyorum” dedi.
                                                                  IGMG Hessen Bölgesinin faali-
                                                                  yetleri hakkında bilgiler veren
                                                                  Ateş, son dönemde Somali ile ilgi-
                                                                  li yapılan yardım çalışmalarına
                                                                  dikkatleri çekti.
                                                                    Mehmet Ateş`in konuşmasın-
                                                                  dan sonra Hessen Eyaletindeki İs-
                                                                  lami Teşkilatların temsilcileri bi-
                                                                  rer selamlama konuşması yaptılar.
                                                                    Daha sonra IGMG Hilft Hase-
                                                                  ne Yardım Teşkilatının faaliyet
                                                                  klibi hep birlikte takip edildi.
                                                                    IGMG Hilft Hasene Yardım
                                                                  Teşkilatı Temsilcisi Zafer Erten
                                                                  yaptıkları çalışmalar hakkında bil-
                                                                  gilendirmede bulundu.
                                                                    Klibin gösteriminden ve bilgi-
                                                                  lendirmeden sonra T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu
                                                                  Muavin Konsolosu Ömer Bedir Bey bir selamlama
                                                                  konuşması yaptı. Ömer Bedir Bey iftar programına
                                                                  katıldığı için memnuniyetlerini bildirdi. Almanya`da
                                                                  ve Avrupa`da sivil teşkilatların yaptığı çalışmaların
                                                                  önemine de değinen Muavin Başkonsolos, Somali ile
                                                                  ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmeler
                                                                  yaptı.
                                                                    Son olarak programın şeref misafiri olan IGMG
                                                                  Genel Başkanı Kemal Ergün bir selamlama ve değer-
                                                                  lendirme konuşması yaptı. Ergün Ramazan`ın bereke-
                                                                  tinden, kardeşlik ve birliğe katkılarından bahsetti.
                                                                  Özellikle son dönemdeki Somali ile ilgili IGMG`nin
                                                                  yaptığı çalışmalardan da bahseden Kemal Ergün, Al-
                                                                  manya ve Avrupa`daki gelişmelere de değindi. Ergün
                                                                  geçtiğimiz günlerde Bergkamendeki camilerine yapı-
                                                                  lan kundaklama ile ilgili açıklamada da bulundu.
                                                                  Özellikle Belediye Başkanının açıklamalarını eleşti-
                                                                  ren Ergün; “bir ibadethaneye yapılan bu menfur saldı-
                                                                  rının normal bir gündelik yangın olayı gibi algılanma-
                                                                  sının yanlışlığına” dikkat çekti.
                                                                    Ayrıca Norveç`te yaşanan terör saldırısına da de-
                                                                  ğinen Ergün; “terörün dini ve milliyeti olmaz. Bunu
                                                                  bir kere daha Norveç`te yaşanan menfur olayda gör-
                                                                  dük. Politikacıların ve özellikle de Alman politikacı-
                                                                  ların bazılarının terörle İslam arasında bağ kurmaya
                                                                  çalışmaları, bununla bağlantılı olarak da İslamafobi`yi
                                                                  had safhaya çıkarmaktadır” dedi.
                                                                    Kapanış Kur`an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardın-
                                                                  dan proğram sona erdi.

                                                Eylül · September 2011 · Şevval 1432                    sayfa 15
 haber                                                       Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
     asene’nin (IGMG Hilfs-

H    und Sozialverein e.V.) 2011
     Ramazan    Kampanyası
bağlamındaki yardımlarını ve
                    Avrupa’dan Somali’ye Yardım
IGMG e. V.‘a ait 50.000 €‘luk yar-
dımı Somali’de yaşanan sıkıntıyı
hafifletmek adına Ramazan ayının
                      Akışı Devam Ediyor
ilk haftası bölgeye götüren yardım                                             da müslüman bizler de müslümanız.
ekibi geri döndü. Ekipte yer alan                                              Hoş, onlar müslüman olmasalar bile
Ogün Öztürk’ün bölgeye dair göz-                                              insan! Sırf keyfi olarak yaptığımız
lemlerini aldık. Hasene’nin bölge-                                             harcamalarımızda ve bir çok israf
ye yönelik Yetim Kampanyası, Su                                               olabilecek tüketimlerimizde kim bi-
Kuyusu çalışmaları bir taraftan                                               lir veremeyeceğimiz hesaplar vardır.
devam ederken, diğer taraftan                                                Onlar kuraklıkla, açlıkla, ölümle im-
önümüzdeki günlerde startı verile-                                             tihan ediliyorlar; bizler ise onlarla,
cek Kurban Kampanyası ile de                                                veremeyeceğimiz hesaplarla. Bunun
acının ve ölümün yaşandığı Soma-    ya’nın başkenti Nairobi‘ye uçtuk.    omuzlarına binmiş. Şimdi kampta      hesabını verememenin korkusu ve
li, Etiyopya ve Kenya’ya ağırlık    Frankfurt’tan Dubai‘ye 6 saat, Du-    tek başlarına ve korunmaya, sahip çı-   endişesi bizi rahat bırakmamalı. Al-
verilecek. Yine geçtiğimiz Salı gü-   bai’den Nairobi‘ye 4,5 saat uçak yol-  kılmaya ihtiyaçları var.          lah korusun, bunların hesabını vere-
nü Hasene Yardım Kuruluşu ile      culuğu yaptık. Nairobi’den hareketle                        memeyi düşünemiyorum bile.
                                           Hiç çocuğunuzu ölüme terket-
IGMG e.V.’ın ortaklaşa düzenledi-    6 saatlik bir araba yolculuğundan    mek zorunda kaldınız mı?            Avrupa’lı müslümanların yar-
ği kampanyanın neticesinde 68      sonra Garissa şehrine geldik. Orada
tonluk yiyecek yardımı uçakla                            Kampta öyle hikayeler var ki;     dımları devam etmeli…
                    yardım paketlerini hazırlattıktan son-
Türkiye’den Kenya’daki mülteci                          günlerdir, haftalardır kendileri için     Rabbim, bizlere yardımlarını
                    ra Daadab mülteci kampında yardım-
kampına gönderildi ve yardımlar                         bir kurtuluş olarak gördükleri bu     emanet eden ve gönderen tüm Hayır-
                    larımızı dağıttık. Garissa ile Daadab
Somali’de yaşanan acıyı dindirme    mülteci kampı arası 3 saatlik araba   kamplara gelebilmek için yollarda     severlerin hayırlarını kabul etsin ve
adına devam edecek. Ogün Öztürk     yolcuğu uzaklıkta. Hem kamptakile-    geçmiş zamanları. Yetim, öksüz ka-     Allah onlardan razı olsun diyorum.
bölgeye dair gözlemlerinde yürek-    re hem de çevredeki köylere toplam    lan çocuklar, çocuklarını kaybeden     Tabii ki yardımların kesilmeden çok
leri burkan tabloları paylaştı. Ku-   3.000 yardım paketi dağıttık. Bunun   anne babalar ve ne acı ki çocuklarını   daha fazla bir şekilde devam etmesi
raklık, açlık ve arkasından gelen    yanı sıra nakit yardımlarımız da ol-   kamplara yetiştirmek için halsiz düş-   gerekiyor. Oradaki insanların durum-
ölümü, yaşanmış hikayeler üzerin-    du. Yaklaşık 36.000 kişiye yardım    müş ve öleceği kesinleşmiş evlatları-   ları çok vahim. Yüce Rabbim yar-
den bizlerle paylaştı. „Acıyı tel-   ulaştırmış olduk.            nı yollarda bırakmak zorunda kalmış    dımları çoğaltsın inşallah!
evizyonlardan görmek, radyolar-       Acıya bizzat şahit olmak daha    aileler. Şimdi çocuğu olanlara soru-      Bizleri Nairobi’de karşılayan,
dan dinlemek, gazetelerden oku-     fazla acı verdi bizlere         yorum: Hiç çocuklarınızı ölümün acı    tüm organizasyonları yapan ve bi-
mak üzüyor insanı ama bizler acı-                        kollarına göz göre göre terk ettiğiniz,
                      O coğrafyadaki sıkıntılar televiz-                       zimle çok iyi ilgilenen partner kuru-
yı yerinde gördük, sıkıntı ve üzün-                       bıraktığınız oldu mu? Hangimiz ev-
                    yon ekranlarından görmekten, gazete                         luşumuza, Young Muslim teşkilatına
tülerine şahitlik ettik. Onlar gözle-                      ladını geride bırakabilir? Hangimiz
                    sayfalarından okumaktan çok daha                          da çok teşekkür ediyoruz. Allah on-
rimizin önünde, göz göre göre ölü-                        bu acıya dayanabilir ve tahammül
                    farklı; kuraklık neticesinde yaşanan                        lardan da razı olsun. Çok güzel bir
yorlar, buna insanlık bir an önce                        edebilir? Gözlerimizin önünde ço-
dur demeli “ diyen Öztürk’ün göz-    açlık bölge insanına ciddi bedel öde-                        organizeyle yardımları ivedilikle
                    tiyor. Bunu orada bulunduğunuz za-    cuklarımızın eridiğini yaşadıktan     yerlerine ulaştırdık. Partner kuruluşu-
lemlerini aktarıyoruz:
                    man daha iyi anlıyorsunuz. Açlık,    sonra, ölümüne şahitlik ettikten son-   muza ait yatılı Kur’an kursunda 361
  “Benimle birlikte, grup başkanı-                       ra bizleri hangi yardım teselli edebi-
mız Orhan Sarı, Halit Pişmek, Erkan   susuzluk ve salgın hastalıklar ciddi                        erkek çocuğu okutuyorlar. Ve bu ço-
                    dramların yaşanmasını sebep olmuş.    lir?                    cukların hepsi yetim. Çok güzel hiz-
Doğan ve Musab Şahin geçtiğimiz
hafta cuma günü Frankfurt’tan So-      İşte bir örnek; 13 yaşında bir kız    Psikolojimiz bozuldu, insanlığı-    met ettiklerini gördük. Yetimlerin
mali merkezli yaşanan sıkıntıyı ye-   çocuğunun yanında iki tane küçük     mızdan utanır olduk!            bulunduğu Kur’an kursuna da bir
rinde görmek ve götürdüğümüz ema-    kardeşi. Somali’den anneleriyle yola     Bizlerin gerçekten oralarda adeta   miktar yardımda bulunduk.
netleri iletebilmek için Kenya’daki   çıkmışlar. Yola çıkmadan kısa bir za-  psikolojisi bozuldu. Bu insanlara çok     Allah Somali’den gelen ve Ken-
Daadab mülteci kampına doğru yola    man önce babalarını kaybetmişler.    daha fazla yardım etmemiz gereki-     ya’da çok kötü şartlar altında yaşa-
çıktık.                 Kampa gelirken yolda annelerini de    yor, ellerini bırakmamamız gereki-     yan kardeşlerimize Avrupa’lı kardeş-
  Yolculuğumuz Frankfurt Havali-   kaybediyor bu çocuklar. Çok küçük    yor. Ve şu da bir gerçektir ki, buralar-  lerimiz eliyle yardım etsin inşal-
manı‘ndan başladı. Dubai üzeri Ken-   yaşlarda hayatın ağır sorumlulukları   da bizim vebalimiz çok büyük. Onlar    lah…
 sayfa 16   Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                                       haber
                                                                ti ve dernek çalışmaları hak-     dedi.
                                                                kında kısa bilgiler verdi.         Arfika’daki açlık ve ku-
                                                                  Ramazan ayı boyunca if-      raklığa değinen Aydın konuş-
                                                                tar yemeklerinin her yıl geniş    masını şöyle tamamladı:
                                                                katılımlı olduğunu, bu yıl da     “Afrika’da açlık tehlikesiyle
                                                                bu geleneği sürdürdüklerini      karşı karşıya olan insanları
                                                                ifade eden Güneşara Dernek      düşünelim, şükürler olsun ki
                                                                Başkanı Mustafa Aydın, iftar     yiyecek lokmamız var. Ama
                                                                davetlerine katılan bütün ka-     onlarada düzenlenen yardım
                                                                tılımcılara teşekkür etti. Ay-    kampanyaları elimizden ge-
                                                                dın, “Biz bu ülkenin bir par-     lan destek verelim ve oradaki
 Neuss’da Coşkulu ve Renkli Bir Ramazan                                             çasıyız. Kültürümüzle, dili-     insanlara umut olabilelim.”
                                                                mizle, dinimizle bu ülkenin        Neuss CDU Başkanı ve
    euss şehrinde sosyal,  neksel düzenlediği ramazan   programa iş, sanat, spor ve  ğine geçildi.

N    kültürel ve sportif
    amaçlı hizmet veren
Trabzon ili Köprübaşı ilçesi
                 programları her akşam coş-
                 kulu ve renkli görüntülerle
                 devam etti.
                                siyaset dünyasından isimler
                                katıldı.
                                  Okunan akşam ezanının
                                                  Güneşara Derneği’nin
                                                ikinci Başkanı Şükrü Polat,
                                                davetlilere dernek merkezin-
                                                                bir parçasıyız. Türkiye’de bi-
                                                                zim vatanımız, Almanya’da.
                                                                Biz Türkiye için ne istiyorsak
                                                                Almanya için de aynısını is-
                                                                                   NRW Eyalet Milletvekili
                                                                                   Dr.Jörg Geerlings, Güneşara
                                                                                   derneğinin ortamından ve ye-
                                                                                   meklerin lezizliğinden etki-
eski adıyla Güneşara adını ta-    Güneşara Derneği’nin Sa-  ardından Türkçe ve Almanca   de her akşam farklı bir at-   tiyoruz. Entegrasyonu des-      lendiğini ifade etti. Davete
şıyan derneğin her yıl gele-   lı akşamı düzenlediği iftar  yapılan dualarla iftar yeme-  mosfer yaşadıklarını ifade et-     tekliyoruz. Zaten en-     memnuniyetle katıldığını be-
                                                                    tegre olmuşuz. Ama       lirten Dr.Geerlings, derneğin
                                                                    asimilasyona hayır di-     gençlere yönelik çalışmaları-
                                                                    yoruz. Farklılılıkları-    nı olumlu ve faydalı bulduğu
                                                                    mız zenginlik olarak      ve her zaman destekçi olaca-
                                                                    görmeliyiz. Bu iftar      ğını söyledi. Önümüzdeki
                                                                    sofrası etrafında birbi-    yıllarda daha fazla entegras-
                                                                    rimizi üzmeden, kar-      yon faaliyetlerini destekleye-
                                                                    deşçe yaşamanın yol-      ceğini söyleyen Dr.Geer-
                                                                    larını arayalım, dost-     lings, “Neuss hepimizin şeh-
                                                                    luğumuzu diri tutalım.     ridir, bu şehir için çok güzel
                                                                    İftar yemekleri vesile-    şeyler yapmalıyız” dedi.
                                                                    siyle hiç olmazsa yıl-       Çay, kahve ve tatlı ik-
                                                                    da bir kez bir araya      ramları ile devam eden iftar
                                                                    geliyor ve birbirimizle    yemeği, özel sohbetlerle de-
                                                                    kaynaşmış oluyoruz”      vam etti.

                                                                       tadtallendorf`ta 20

                                                                    S   senedir insanımı-
                                                                       zın altın ile ilgili
                                                                    ihtiyaçlarını karşıladık-
                                                                                    ÇiL Kuyumcu
                                                                                     20 Senedir
                                                                    ları ÇİL Kuyumcu iki
                                                                    şubesi ile hizmet ver-
                                                                    mektedir.           Bizlere Hizmet
                                                                     ÇİL Kuyumcu sahibi
                                                                    Seyyid Çİl bizlere şu bil-
                                                                    gileri verdi: Niederklei-
                                                                                       Veriyor
                                                                    nerstr. 47 . 35260 Stad-
                                                                    tallendorftaki yerimizde
                                                                    ve değişik yerlerde yak-
                                                                    laşık 20 senedir insanı-
                                                                    mıza hizmet vermeye
                                                                    çalışıyoruz.    2011`in
     Sayın Müşterilerimiz;                                                    Temmuz ayı itibariyle de
                                                                    Marktstr. 7 . 35260 Stad-
     20.08.2009 tarihinden itibaren hizmet veren AMC-Rüsselsheim büromuzda sizin                         tallendorfta da ikinci şu-
                                                                    bemizle hizmet alanımı-
     de ilginizi çekebilecek yeniliklerimizden bir tanesini daha sizlere duyurmak                         zı biraz daha genişlettik.
     istiyoruz.                                                           Her iki şubemizde de
                                                                    hem altın ve hem de gü-
                                                                    müş alımı ve satımı yap-
     Bundan böyle her ayın ilk Perşembe günü saat 14:30`dan 18:00`a                                maktayız.
     kadar ücretsiz yemek kursları yapılacaktır.                                           Bunun haricinde seç-
                                                                    kin markaların saatlerini
                                                                    de müşterilerimizin hiz-
     AMC ürünlerimizin sayısız avantajlarından sadece bir kaç tanesi:                               metine sunuyoruz.
                                                                     Son dönemde altın fi-
          Su ve yağ ilave etmeden pişirme                                           yatlarının sürekli artması
                                                                    insanımızın altına olan
          Daha sağlıklı beslenme ve pratik pişirme                                      talebini ve ilgisini ol-
          Zaman ve enerji tasarrufları                                            dukça artırdı.
                                                                     Çeyrek, Yarım, Cum-
          Dünyanın en tasarruflu AMC Navigenio fırın ve ocağı ile pişirme olanakları                     huriyet altınlarının yanı-
          Ve AMC Secuquick ile üç kat daha hızlı ve hafif pişirme imkanları                          sıra bilezik, kolye gibi
                                                                    ihtiyaçlara cevap ver-
                                                                    mekle birlikte özel sipa-
     Bu ve birçok AMC avantajlarını tanımak, hoş bir ortamda yemek pişirmek ve                          rişler de aldıklarını ve
     yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız, o zaman Rüsselsheim Mainzerstraße                           müşterilerin istedikleri
                                                                    doğrultuda bu siparişleri
     18`deki büromuza sizleri de bekleriz.                                            hazırladıklarını söyleyen
                                                                    Seyyid ÇİL, özellikle al-
     Saygılarımla.                                                        tın bozdurmak isteyen
                                                                    vatandaşlarımız bizleri
                                                                    arayabilirler. Bu konuda
                                                                    en uygun şekilde yar-
                                                                    dımcı olacaklarını da ha-
                                                                    tırlatmak istediklerini
                                                                    söyledi.
                                                                     06428-40255
                                                                     06428-9299351
                                                                     Altın alımı ve satımı
                                                                    ile ilgili bilgi almak iste-
                                                                    yen okuyucularımız yu-
                                                                    karıdaki telefon numala-
                                                                    rından ulaşabilirler.


                                                 Eylül · September 2011 · Şevval 1432                        sayfa 17
haber                                                                          Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir      Hayat
Hanau’da Geleneksel Ramazan Çadırı Şenliği
         anau İslam Cemiyeti tarafın-

    H     dan bu yıl 7.si organize edilen
         Ramazan Çadırı yine Hanau
    Belediyesi önünde bulunan Pazar ala-
    nına kuruldu. 20.08.-22.08.11 tarihleri
    arasında Cumartesi, Pazar ve Pazarte-
    si günleri gerçekleştirilen proğrama
    günlük ortalama 1.800 kişi katıldı.
    Ramazan Çadırı Proğramı’nda Kitap
    standı, Bilgi standı, Hat sanatı, Haci-
    vat ile Karagöz, Semazen, Yörük Ça-
    dırı, Grup Hüsna ilahi grubu, Türk
    mutfağı’ndan seçmeler, Hediyelik eş-
    yalar, canlı Ney müziği, Ramazan tat-
    lıları, çocuk eğlence standları yer aldı.
      Programın ilk günü olan Cumarte-    is’da yoğun olan yabancıların bu çev-   kanı oluyorlar” dedi. Son olarak da bu    Celil Yıldız Hoca’nın okumuş ol-   halkın arzına sunuldu.
    si günü 19:30’da açılış Kur`an-ı Keri-   reye artı değer kattığını dile getirdi.  gibi halkı biraraya getiren proğramla-  duğu akşam ezanıyla katılımcılar if-     Pazar günü IGMG Hessen Bölge
    mi ile başladı. Daha sonra Hanau İs-    Entegrasyona da dikkat çekerek: “Şu    rın daha fazla yapılması gerektiğini   tarlarını açtılar.            Başkanı Mehmet Ateş katılarak halka
    lam Cemiyeti Başkanı Yılmaz Yavuz      an burada bulunmaktan mutluyum ve     vurguladı.                                     bir selamlama konuşması yaptı. Bu gi-
                                                                      Daha sonra tekrar sahne alan Grup
    bir açılış konuşması yaptı. Yavuz yap-   umutluyum, çünkü bu konu burada       Grup Hüsna’nın katılıp ilahilerini                       bi çalışmalardaki desteklerini yenile-
                                                                    Hüsna, 1 parça ile de semazen gösteri-
    tığı konuşmasında katılımlarından do-    gerçekleştiriliyor” dedi.                                                  yen Ateş: “Bu çalışmaya yıllardır des-
                                               dile getirdikleri proğram Hanau İslam  mi yaptılar.
    layı herkese teşekkür etti ve Ramazan      Ardından Hanau Belediyesi Bele-                                             tek veren Hanau Belediyesine teşek-
                                               Cemiyeti İmam-ı Celil Yıldız Hoca      İlgi ile beklenen ve Ramazan kültü-
    Çadırı proğramını gelecek yıllarda da    diye Başkan Yardımcısı Axel Weiss-                                              kür ediyoruz” dedi.
    gerçekleştirmeyi düşündüklerini dile                         tarafından sunulan “Ramazan’ın öne-   rü’nün bir parçası olan “Hacivat ile
                          Thiel katılımcıları selamlayarak, ya-                                              Pazartesi günü ise çeşitli ilahiler,
    getirdi.                                       mi” konulu konuşma ile devam etti.    Karagöz” gölge oyunu halka sunuldu.
                          bancıların artık yüksek mevkilerde de                                            şiirler ve fıkraların dile getirildiği bir
      Daha sonra selamlama konuşmala-     temsil edildiklerini dile getirdi. Buna   IGMG Hessen Bölgesi Gençlik      Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise  proğram gerçekleştirilerek, saat
    rına geçildi. İlk olarak Main-Kinzig-    örnek veren Weiss-Thiel: “Hanau Be-    Teşkilatı Üniversiteliler Başkanı İs-  ilk günün proğramı son buldu.       21:30’da kapanış Kur`an-ı Kerimi ile
    Kreis Kaymakamı Erich Pipa konuş-      lediye Meclisinde de yabancılar ağır-   mail Köse de Ramazan’ın önemini di-     İkinci ve üçüncü günde de ilk güne  bu yıl ki Ramazan Çadırı Proğramı so-
    masını yaptı. Pipa Main-Kinzig-Kre-     lık kazanıyor ve hatta meclis grup baş-  le getiren almanca konuşma yaptı.    benzer bir proğram gerçekleştirilerek   na erdi.
sayfa 18   Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                     dosya
                                                               M. Hulusi ÜNYE


  Hucurât Sûresi ve
  Bazı Ahlâk Kuralları
                    ber (s.a.v)’e karşı yerine getirilme-  rini inzal buyurmuştur.
 Bir enformasyon çağın-        si lazım olan saygı ve hürmeti;      Bu ayetlerde Allah Rasulünün
                    mü’minlerin kendi aralarında uy-    huzurunda iken, onu rahatsız ede-    mhulusiunye@hotmail.com
 da yaşadığımız bir dö-
                    maları gereken bazı görgü, edeb ve   cek şekilde yüksek sesle konuşmak
 nemde, yalan haberlere        ahlâk kurallarını ve ancak inancın-                       yoruz. Malum ayetler, belki de ha-
                                        yasaklanmıştır. Bu yasaktan mak-
 dayalı olarak çıkarılan        da samimi ve en ufacık bir şüphe    sat, Hz. Peygamber’in huzurunda     yatında bir defa, o da kendince ma-
 son harpleri ve insan         taşımayan imanın geçerli olduğu-    münasebetsiz bir şekilde bağırıp    zur sayılabilecek bir konuda yalan
                    nu; hiç kimsenin Allah’ı minnet al-   çağırmayı ve yüksek sesle konuş-    söylemiş bir Peygamber ashabı
 hakkı ihlallerini görünce                                               hakkında indirilmiştir. Rivayete
                    tında bırakmasının söz konusu ola-   mayı önlemektir ki bu Efendimizin
 ayetlerin ne kadar önem-       mayacağı gibi hususları içermekte-                       göre, Hz. Peygamber, Velid b. Uk-
                                        kabri ziyaretinde de geçerlidir. Ni-
 li sosyal mesajlar içerdi-      dir.                  tekim bir gün Mescid-i Nebevi’de,    be’yi Beni Müstalik kabilesine ze-
 ğini anlıyoruz. Hatta ya-         Allah ve Rasulünün         Peygamberimizin kabrinin yanında    kat memuru olarak göndermiş. Bu
                                                            kabile ile önceden var olan bir hu-
 lan haberler özellikle          Önüne Geçmeyin           yüksek sesle konuşan iki kişiyi du-
                                        yan Hz. Ömer Efendimiz, onlar ta-    sumetten dolayı korkuya kapılan
 uyduruluyor; insanlar           Müminlere yönelik olarak yapı-                       Velid, yoldan dönmüş, Hz. Pey-
                    lan ilk hitapta3 Allah ve Rasulünün   rafına koşarak gelmiş ve sizler ne-
 şöyle dursun, devletler                            rede olduğunuzu biliyor musunuz?    gamber’e gelerek, onların irtidat
                    önüne geçilmemesi emri, söz söy-                        ederek, zekat vermediklerini söyle-
 adeta tuzaklara düşürü-        lerken, bir iş yaparken veya bir ko-  diye çıkışmış ve nereden geldikle-
                                        rini sormuş. Taifli olduklarını öğre-  miş. Bu haber üzerine Hz. Peygam-
 lüyor ve bir yığın mal,        nuda hüküm verirken, acele edile-                        ber, bu kabileye kızmış, savaşmayı
                    rek Allah ve Rasulünün o konuda-    nince de “Medine’li olsaydınız sizi
 can, ırz, namus gibi de-                                               bile tasarlamış, bu arada bir kısım
                    ki emir ve uyarıları gözetilmeden    ne şekilde döveceğimi ben bilir-
 ğerler ayaklar altında                            dim” demiştir. Bu sebeptendir ki,    sahabe asalım keselim kabilinden
                    ileri çıkmak anlamını ifade etmek-                       sözler sarfetmiş. Ancak Peygambe-
 heba olup gidiyor.          tedir. Nitekim, böyle bir uyarının   alimlerimiz “Hayatında Peygam-
                                        bere hurmeten nasıl yüksek sesle    rimiz, ihtiyaten Halid b. Velid’i du-
                    gelmesine sebep olarak, sahabeden                        rumu incelemek üzere göndermiş.
                    bir kısmının “şöyle veya böyle bir   konuşmak haram idiyse, kabrinde
     ucurât Sûresi, Mushaf’ta

H                                        de yüksek sesle konuşmak doğru     Halid, incelemeleri sonunda Beni
     yer alma sırasına göre 49.   ayet inseydi daha doğru olurdu” di-                       Mustalik’in ezan okuyup, namaz
                    yerek –haşa- Allah’a ve Rasulüne    değildir” buyurmuşlardır.
     suredir. Medine-i Münev-                                            kıldıklarını ve zekatlarını da teslim
                    akıl verircesine sözler sarfetmiş ol-   Haber Fasıktan Gelirse
vere’de inen surelerden olduğunda                                            ettiklerini Hz. Peygamber’e bildir-
İslam alimleri arasında ittifak var-  maları, böyle bir ayetin inmesine     Fasık, Allah’ın emirlerini tanı-   miş, durum vuzuha kavuşmuş,
dır.1 Sûre, adını dördüncü âyette    sebep olmuştur, denilmiştir.      mayan, sapkın, günah işleyen, fe-    ayetler de bu olay üzerine inmiş-
geçen “Hucurât” kelimesinden al-      Bu gün ayetin bize yansıyan ta-   satçı, kötülük eden4 demektir. Top-   tir.5
mıştır. Hucurât ise, odalar demek-   rafı, kendi kanaat ve düşünceleri-   lum içinde bu özellikleri ile bilinen
                                                              Bir enformasyon çağında yaşa-
tir. Bu odalardan maksat, Hz. Pey-   mizi ortaya koymadan önce Allah     bir insandan veya bir haber kayna-
                                                            dığımız bir dönemde, yalan haber-
gamber (s.a.v)’in aile efradıyla bir-  ve Rasulü o konuda neler söylüyor,   ğından sadır olan bir haber birimi-
                                                            lere dayalı olarak çıkarılan son
likte ikamet ettiği odalardır ki, sa-  neler öneriyor ona bakarak hareket   ze ulaşırsa, hemen o haberi ele alıp
                                                            harpleri ve insan hakkı ihlallerini
yılarının dokuz olduğu ve Velid b.   etmemizdir. Bu ayetten sonradır ki,   yola koyulmamak gerekir.
                                                            görünce ayetlerin ne kadar önemli
Abdilmelik zamanında yıkılarak     Sahabe en iyi bildikleri bir konu     İlgili ayetlerde, bize ulaşan ha-  sosyal mesajlar içerdiğini anlıyo-
mescide katıldığı bildirilmektedir.2  dahi olsa, Allah Rasulünün o konu-   berlerin iyi bir tedkik ve tahkikten  ruz. Hatta yalan haberler özellikle
  Hucurât Sûresi, özetle müslü-    da ne diyeceğini öğrenmeden fikir    sonra değerlendirmeye tabi tutul-    uyduruluyor; insanlar şöyle dur-
manların, Allah’a ve Hz. Peygam-    beyan etmezlerdi.            ması, aksi takdirde pişman oluna-    sun, devletler adeta tuzaklara düşü-
                      Sesinizi Peygamber’in Sesinin    cak neticelere ulaşılabileceği, daha  rülüyor ve bir yığın mal, can, ırz,
                      Üstüne Yükseltmeyin!        da kötüsü, iman, amel ve güzel ah-   namus gibi değerler ayaklar altında
                      Zaman zaman Allah’ın Rasulü-    lak konularında onulmaz yaralar     heba olup gidiyor. Yalan haberler
                    nün de bulunduğu ortamlarda yük-    alınabileceği, doğru ve haktan     sebebiyle insanlar bazan en yakın-
                    sek sesle konuşan, herhangi bir ak-   uzaklaşılabileceği ve nimetlerin en   ları ile yaka paça olabiliyor, yıllar-
                    ranına hitap ediyormuş gibi ulu or-   büyüğü olan iman nimetinden       ca küsülü kalmaları yetmezmiş gi-
                    ta Peygamber (as)’ın ismini telaf-   mahrum kalınabileceği gibi haki-    bi, bazan canlara bile kıyıldığı olu-
                    fuz ederek, kendilerine muhatap ol-   katler anlatılmaktadır. Bu gün gün-   yor. Öyle ise, Kur’an’ımıza ve
                    masını isteyen edeb erkan yoksunu    delik hayatımızda bir çok olayları   onun tebliğcisi ve uygulayıcısı
                    bazı sahabenin, Allah Rasulünü in-   dinliyor ve kimden ne maksatla     olan Peygamber Efendimizin uy-
                    citen bu tavırları nedeniyle Cenab-ı  üretildiğini bilmediğimiz bir yığın   gulamalarına müracaat edeceğiz ve
                    Hak Hucurât Sûresinin 2-5 ayetle-    bilgi kirliliği içinde boğulup gidi-  aldığımız bir haber hakkında kılı

                                         Eylül · September 2011 · Şevval 1432              sayfa 19
 dosya                                                         Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
kırk yararak bir kanaat oluşturma-      ve teskin edici ifadelerle onları ba-   yordu. Ama bu gün öyle mi? Özel-     çinceye kadar. Saldırganlık sona
ya çalışacağız. Aksi takdirde canı-     rıştırmış olmasıdır.           de ve genelde müslümanlar kendi     erdikten sonra ise, hemen kardeş-
mız yanmaya veya birilerinin can-        “Sulh en hayırlısıdır”7 buyuran    problemlerini kendi aralarında çöz-   likler hatırlatılıyor ve her ne kadar
larını yakmaya devam ederiz.         Rabbimiz haramı helal kılan bir      me kudretini gösteremeyince, baş-    arada husumet te olsa inanan in-
  Ya Husumet Müminler            sulhün haricinde her alanda barış-    kalarının insafına terkediliyorlar.   sanların kardeşler oldukları çok
  Arasında Cereyan Ederse?         tırmayı överken, Peygamber Efen-     Bunun dünya çapındaki acı yansı-     çarpıcı ifadelerle dile getiriliyor:
  Aslolan barış içinde bir hayat      dimiz (s.a.v) de “Hükümlerin efen-    malarını son otuz seneden bu tarafa   “Müminler ancak kardeştir.” Yani
yaşamaktır. Barışı bozan şeyler arı-     disi sulhtür”8 buyurarak insanların    üzülerek seyrediyoruz. Müslüman-     eğer bir kardeşlik mefhumundan
zi sebeplerdir. Aynı inancı payla-      arasını barış yoluyla bularak anlaş-   ların başında “veliyü’l emir” ola-    bahsedilecekse, bu kardeşlik, ne-
şan insanlar arasında ise, kabili      tırma ve bir hükme bağlamanın       rak bulunan otoriteler, bir müddet    sep, sıhriyet, mal, mülk kardeşliği
mümkün olmayan bir halettir, düş-      önemini vurgulamıştır. Yukardaki     sonra kendi diktalarını ilan ediyor-   ve ortaklığı olamaz, en güçlü, en
manlık, husumet. Ama olabiliyor.       ayetlerde görüldüğü gibi Efendi-     lar ve yıllarca hakkı ifade etmek ve   sağlam kardeşlik, din, inanç bağı
Bizim bu sözümüz, bir kabulün ifa-      miz (as), barıştırma işleminin sade-   yaşamak isteyen kendi öz kardeşle-    ile oluşacak kardeşliktir.
desi değil, sadece vakıayı tesbittir.    ce sözünü etmemiş, aynı zamanda      rine yapmadıkları zulüm ve işkence     1 Kurtubi, El-Cami’ li-Ahkami’l
                                            bırakmıyorlar. Bir müddet sonra da    Kur’an, C. 19, Shf. 352
  Tefsirlerimizde Hucurât Sûre-       tatbikatını da göstermiştir.
                                            müslüman milletler “denize düşen      2 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini
si’nin 9-10 ayetlerinin inzaline se-       Sulhün ve barışın, kardeşler ara-                       Kur’an Dili, C. 6, Shf. 4453
bep teşkil eden bir çok olay anlatıl-    sının ıslahı için, bir güç ve otorite-  yılana sarılır” vecizesinde olduğu     3 Hucurât, 49:1
mıştır.6 Hepsinin de ortak olduğu      nin olması da gerekir. Yani taraflar   gibi, daha koyu ve katı düşmanla-      4 Sözlük, Ferid Devellioğlu, Fısk
taraf, ayakkabı, terlik ve ince hur-     üzerinde madden ve manen yaptı-      rın kucağına düşüyorlar.         Maddesi.
ma çubuklarıyla sahabeden bir kıs-      rım gücüne sahip olmak da lazım-       Ayetlerde, ileri giderek hududu     5 El-Cami Li-Ahkami’l Kur’an, Kur-
                                            aşan grup hem ayıplanıyor hem de     tubi, C. 16. Shf. 205
mının diğer bir kısmı ile küçük       dır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)
                                                                  6 El-Cami Li-Ahkami’l Kur’an, Kur-
çaplı kavga yapmış olmalarıdır.       bir otoritesi söz konusu idi. Bu sa-   bu aymazlığında devam ederse,
                                                                tubi, C. 16. Shf. 207-208
Durumdan haberder olan Efendi-        yede ashabı ve tebaası arasında      gadre uğrayan grubun yanında yer      7 Nisa, 4:128
miz (as)’ın daha olay büyümeden       oluşabilecek problemlere derhal      alınması isteniyor; ta ki saldırgan-    8 Şerhu’n-Nîl ve Şifau’l-Alîl, C.27,
grupların arasına girerek, yatıştırıcı    müdahele ediyor ve netice de alı-     lar, bu saldırganlıklarından vazge-   Shf. 304z.

      eleneksel hale gelen IGMG

 G     Köln Bölgesi iftar davetine
      iş ve dernek kuruluşları işti-
 rak ettiler.
   TC. Köln Konsolosluğu Din Ate-
 şesi Zekeriya Bülbül yemekte yaptığı
 selamlama konuşmasında “komşula-
 rımızı da iftara çağırarak ilişkilerimi-
 zi daha da güçlendirelim” dedi. Bül-
 bül TC. Devletinin temsilen katıldığı
 iftar yemeğinde Milli Görüş hareke-
 tinin hayırlı çalışmalarına da teşek-
                         IGMG KöLN BöLGESi’NDEN
 kür etti.
   İftar davetinde IGMG`nin tanıtım
 CD`si gösterime sunuldu. Kerpenden
                          İŞADAMLARINA İFTAR                             laşık 150 kişinin kişinin iştirak etti.
 IGMG Genel Merkez Sosyal Hizmet-
 ler Başkan Yardımcısı Süleyman Yıl-                                               DİTİB adına kısa bir selamlama
 maz Somalideki son durum hakkında                                              konuşması yapan Orhan Bilen nazik
 bilgi verdi. 5 kişilik bir heyetin böl-                                           davetinden dolayı yöneticilere teşek-
 gede olduğunu, Türk Hava Yolları                                               kür etti.
 kargo uçağıyla 30a yakın bölgenin                                                Ev sahibi IGMG Köln Bölge Baş-
 sosyal Hizmetler başkanını Cibutı`ye    maya başladık” dedi.           Başkanları, Müsiad adına İşadamı
                                                                kanı Mehmet Dal davetlilere katılım-
 Somali`ye Etyopya`ya götürüp topla-      İftar davetine DİTİB adına Genel   Gazi Koç, Türk Hava Yolları Avrupa
                                            yöneticileri hazır bulundular.     larından dolayı teşekkür etti.
 nan bu yardım malzemelerini yerinde     Başkan Yardımcısı Orhan Bilen, Şi-
 dağıtacağız. Un gibi yağ şeker gibi     nasi Akyürek, İş dünyasından Türki-     Medyanın da ilgi gösterdiği iftar   Bekir Tanrıkulu`nun okuduğu
 malzemelerden oluşan gıdaları topla-    yem ve Aytaç`ın Yönetim Kurulu      daveti Güney SAAL salonunda yak-    Kur`an tilavetiyle proğram sona erdi.


                        Köln’lü Türk Taksicilerden örnek Davranış
                       topladıkları 3600 Euro’luk bağışı,      3600 Euro’luk bağışı makbuz kar-    Bilen, Ramazan ayının, nefisleri-
                       Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-  şılığında teslim alan DİTİB Genel    miz, maneviyatımız, toplumsal ilişki-
                       TİB) tarafından açılan “Afrika’ya    Başkan Yardımcısı Orhan Bilen; ön-   lerimiz ve yardıma muhtaçları görüp
                       Yardım Eli” adlı kampanya ile Afri-   celikle Türk taksi şoförlerine yapmış  gözetmek adına her yönüyle bir rah-
                       ka’ya yolladılar.            oldukları bu güzel ve örnek hareket-  met ayı olduğunu, bu rahmet ayının
                         Köln’de taksicilik yapan Mustafa                       huzuru, bereketi ve yardım elinin
                                            ten dolayı teşekkür etmiş, yaptıkları
                       Erdem, Muzaffer Karakurt ve Ömer                         muhtaçlara ulaşacağı bilinciyle “Af-
     öln’de taksi şoförlüğü yapa-                         bu anlamlı yardımın ilgili yerlere

 K
                       Altuntop Afrika’da yaşanan insanlık                       rika’ya Yardım Eli” adı altında bir
     rak geçimini sağlayan Türk     dramına sessiz kalmayarak taksici ar-  emin bir şekilde ulaşacağını belirt-  kampanya başlattıklarını ve mali iba-
     taksiciler, örnek bir davranış   kadaşları ile birlikte günlük kazan-   miştir. Bilen, DİTİB olarak, Afri-   detleri olan fitre, zekat ve sadakaları-
 gösterdiler.                dıkları yevmiyelerini Afrika’ya yol-   ka’da yaşanan drama kayıtsız kalma-   nızın bir kısmını da Afrika´ya ulaştır-
   Türk taksiciler kendi aralarında     lama kararı aldıklarını ifade ettiler.  dıklarını söyledi.           mayı hedeflediklerini belirtti.


 sayfa 20    Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                   dosya
                                                            Ramazan BAŞLIK


  İnsanlık Nereye
  Gidiyor!
                    rından haber aldığımız bu olayları   şahsın açtığı ateş sonucu 13 kişi öl-
 Çünkü, dünyadaki           okurken veya dinlerken tüylerimiz   dü, Saldırgan sonra intihar etti.
                    ürpermekte ve hepimizi bir korku      09 Nisan 2011 tarihinde, Hol-        rbaslik@gmx.de
 gelişmelere baktığı-         sarmaktadır. Ama bu korku aynı     landa’nın Alpen aan de Rijn şeh-
 mızda, bu gelişmele-         olayların bizim de başımıza gelip   rindeki Ridderhof alış veriş merke-   da bu soruların cevaplarını bula-
                    gelmeyeceği korkusu değil, “insan-   zinde, 24 yaşındaki Hollandalı ve    madıkları için gerekli açıklamaları
 rin neredeyse tama-         lık nereye gidiyor?” sorusunun acı   bir atış kulübü üyesi olduğu bilinen  yapamıyorlar. Bence bu ikincisi
 mının insanın fiziki         cevabının korkusu.           şahsın düzenlediği saldırıda 7 kişi   daha büyük bir ihtimal. Çünkü,
                     Muhakkak sizler de bu olayları   öldü. Saldırgan daha sonra intihar   dünyadaki gelişmelere baktığımız-
 yapısına hitap ettiği-                                               da, bu gelişmelerin neredeyse ta-
                    duyuyor, izliyor ve yaşıyorsunuz.   etti.
 ni gözlemleyebilirsi-        Yine de bu haberleden öne çıkan      İşte son olarak Norveç`te yaşa-   mamının insanın fiziki yapısına hi-
                                                           tap ettiğini gözlemleyebilirsiniz.
 niz. Bu da insanların        bariz örnekleri vermek istiyorum.   nan vahşet. Aşırı sağcı Anders
                                                           Bu da insanların fiziki yapılarının
                     11 Mart 2009 tarihinde, Alman-   Behring Breivik’in yaptığı katli-
 fiziki yapılarının do-                           amla Utoma adasında bir kampta     doyuma ulaşması için yeterli olu-
                    ya’nın Stuttgart şehri yakınlarında-
 yuma ulaşması için                             bulunan öğrencilerden 68`ini kat-    yor. Peki ya insanın ikinci yapısı
                    ki bir lisede, 17 yaşındaki Tim
                                       letti ve Osladaki patlamayla da 8    olan ruh ne olacak? Onu doyurmak
 yeterli oluyor. Peki         Kretchmer adlı eski bir öğrencinin
                                       kişinin ölümüne sebeb oldu.       için ne yapılıyor? İşte bu kocaman
                    açtığı ateş sonucu 9’u öğrenci, 3”ü
 ya insanın ikinci ya-        öğretmen, 3’ü vatandaş 15 kişi öl-     Ülkemizin televizyonlarını sey-
                                                           bir çıkmaz...
                                                             Ay geçmiyor ki, sanal alemde
 pısı olan ruh ne ola-        dü. Saldırgan daha sonra polisle    rettiğimizde de bir çok şiddet ola-
                                                           bir yenilik olmasın. Aldığınız tel-
                    girdiği çatışma sonucu vurularak    yının meydana geldiğini ve bunla-
 cak? Onu doyurmak                              rın programlarının yapıldığını gör-   evizyon, telefon veya benzeri bir
                    öldürüldü.
                                                           alet bir ay sonra eski model oluyor.
 için ne yapılıyor? İş-         Nisan 2002’de de Almanya’nın    mekteyiz. Kaçırılan çocuklar, kesi-
                                                           Yıl geçmiyor ki, insanlara dünyayı
                    Erfurt şehrinde benzeri bir saldırı  lerek parçalanan cesetler, evladını
 te bu kocaman bir          meydana gelmiş, bu saldırıda da 13   öldüren analar, sevgilisini bavula   dolaşmaları için hizmet veren ula-
 çıkmaz...              öğretmen, 2 öğrenci, 1 polis olmak   dolduran katiller...          şım araçlarında yeni modeller pi-
                    üzere 16 kişi ölmüştü.                             yasaya çıkmasın. Arabanız bir yıl
                                         Ne oluyor bu insanlara? Neden
                                                           sonra eski model oluyor. Modacılar
     aalesef son zamanlarda     07 Nisan 2011 tarihinde, Brezil-

M
                                       bu olaylar hızla yayılıyor dünya-
                                                           insanlara yeni moda giyecek bul-
     dünyada ve içinde yaşa-   ya’nın Rio de Janerio kentinde bu-   mızda? Neden her geçen gün in-
                                                           mak için yarış yapıyor. Tam bir do-
     dığımız ülkelerde insan   lunan Realengo mahallesindeki     sanların durumu biraz daha zorlaşı-
                    okulda, 23 yaşındaki Wellington                        yumsuzluk rüzgarı hakim. Hiç
olan hiç kimsenin kabul edemeye-                       yor?
                    Menezes de Oliveria adlı, okulun                        kimse halinden memnun olmuyor.
ceği olayların yaşandığına şahit ol-                       Özellikle Avrupa ve benzeri ül-
maktayız. Basın ve yayın organla-   eski bir öğrencisi olduğu bilnen                        Hayal ettiği bir şeye kavuşup, tam
                                       kelerde teknoloji ve bilim sürekli   memnun olacakken kısa bir süre
                                       ilerliyor, insanların ekonomik du-   sonra yenisinin piyasaya sürülmesi
                                       rumları daha iyi hal alıyor, ülkeler  bütün hayallerini yıkıyor. Memnu-
                                       sosyal refah düzeyine ulaşabilmek    niyeti de kısa sürüyor ve yine do-
                                       için azami gayret gösteriyor, her-   yumsuzluk.
                                       kes bir taraftan insanların rahat bir
                                                             Çocuğuna, okulda arkadaşları-
                                       hayat yaşaması için çalışıyor.
                                                           nın yanında ezilmesin diye marka
                                       Okullar insanın eğitimi için ülkele-
                                                           elbise ve ayakkabı alan aileler, on-
                                       rin tüm imkanlarını kullanıyor. Pe-
                                                           ları sevindirdikleri için memnun.
                                       ki hala neden böyle bir netice orta-
                                                           Ama ya alamayan ailelerin çocuk-
                                       ya çıkıyor?
                                                           larının mutsuz olacakları, üzüle-
                                         Muhakkak ki bütün bu soruların   cekleri neden akıllarına gelmiyor?
                                       cevabını vermek sorumluların va-    Bir çocuğunu memnun ederken
                                       zifesi. Ama kimse çıkıp ciddi ma-    belki de birden fazla çocuğun mut-
                                       nada bunların tahlilini yaparak     suzluğuna yol açabileceğini neden
                                       bunların nedenlerini insanlara açık-  düşünmüyorlar?
                                       layamıyor. Bunun iki anlamı olabi-     Bunların tamamı insanın fiziki
                                       lir. Ya bu konular sorumlular naza-   ihtiyaçlarının karşılanmasının ha-
                                       rında ciddiye alınmıyor ya da onlar   yatta mutlu olmalarına vesile ol-

                                        Mayıs · Mai 2010 · 2011 · Şevval 1431
                                        Eylül · September Cemaziye’l Evvel 1432            sayfa 13
                                                                          21
 dosya                                                         Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
mayacağını gösteriyor bizlere. Ru-     çocukları ile ilişkileri, çocuklarına   nek ve görenekleri ile birlikte haya-  yorsunuz. Çocuklarımız da 0-3 yaş
hu tatmin etmezseniz insanın in-      bakış açıları, akrabalık ilişkileri,   ta hazırlanmalarının okullarda ko-    grubunda anne ve babasından eği-
sanlık yönünü de arka planda bı-      komşuluk ilişkileri, insanlar arasın-   nulacak bu derslerle desteklenmesi    tim alıyor. Yani ilk öğretmenleri.
rakmış olursunuz. Peki ya sonra?      daki yardımlaşma duyguları... Bu-     gerekiyor. Dünya hepimizin dün-     İşte bu ilk dönemler çocuklarımızın
İşte sonrasının olaylarını yaşıyoruz    nun gibi daha bir çok manevi ha-     yası, yaşadığımız ülkeler hepimi-    nasıl bir hayata hazırlanacaklarının
son zamanlarda. Mutsuz insanlar       yatları ne durumda. Bunların ista-    zin ülkesi, insanlar hepimizin in-    temellerini teşkil ediyor. Bu du-
başkalarının da mutlu olmasını is-     tistiki raporlarını verecek değilim.   sanları, çocuklarımız hepimizin ço-   rumda görülüyor ki, anne bababa-
temediklerinden seçim yapmadan       Bu konularda zaten birazcık med-     cukları. Unutmayın, hepimiz aynı     ların üzerine çok büyük sorumlu-
onların da kendileri gibi ölmelerini    yayı takip eden herkes bilgi sahibi-   geminin içine binmiş gidiyoruz.     luklar düşüyor. Bir çok anne baba-
istiyorlar.                 dir. Ama genel manada söyleyebili-    Ben kendimi kurtardım anlayışı sa-    nın “ben bu çocuğun bütün ihtiyaç-
  Hele ki, bu tip olayların okullar-   riz ki, insanların manevi hayatları    dece kendimizi kandırmaktan ileri    larını karşıladım, yemedim yedir-
da meydana gelmesinin bambaşka       hiç iyi gitmiyor.             gitmeyecek bir anlayış. Bu yanlış-    dim, giymedim giydirdim. Neden
bir anlamı var. PİZZA araştırma         Peki çözüm ne? Bana göre çö-     lıkları hep birlikte düzeltmemiz ge-   böyle isyankar oldu?” diye şikayet-
enstitüsünün yaptığı bir çalışmada     züm eğitim sisteminin düzelmesin-     rekiyor. Geleceğimiz olan çocukla-    lendiğini hepimiz görmüşüzdür. İş-
Almanya’nın eğitim sisteminin iyi      de değil. Eğitimin içeriğinin düzel-   rımızı, ancak ruhlarını da doyura-    te burada da incelediğimizde yine
bir eğitim sistemi olmadığı rapor      mesinde. Tüm dünyada insanlığın      rak yetiştirirsek bu vahşet gösteri-   çocuklarımızın fiziki ihtiyaçlarının
edildi. Ama dikkat ederseniz bu ra-     sağlam bir inanç, güzel ahlâk,      lerini engelleyebiliriz. Aksi takdir-  karşılandığını, ama ruhun aç bıra-
por, sistemin bozukluğundan bah-      adap, hoşgörü, iyilik, doğruluk, gü-   de gün geçmeyecek ki, yeni bir      kıldığını görüyoruz.
sediyor. Yani bu demek ki, yetişen     zellik, adalet duyguları, saygı ve    vahşet gösterisine şahit olmayalım.     Öyleyse gelin hep birlikte, aile-
çocuklardan yeteri kadarı üst eği-     sevgi eğitiminden geçmesi gereki-      Buna aileler olarak da üzerimize   lerle, kurumlarla, devletlerle elele
timlere geçmede zayıf ve yetersiz      yor. Ana okullarından başlayarak     düşeni yaparak destek olmalıyız.     vererek nesillerimizi sadece fiziki
kalıyor. Yani, yine çocukların mad-     tüm seviyelerde bunların dersleri-    Çünkü eğitim ailede başlıyor. Ço-    olarak doyurarak hayata hazırla-
di gelecekleri için düşünülen bir      nin konulması ve ciddiyetle üzerin-    cuklarımızın kimlik ve kişilikleri    mayalım. Onların ruhlarını da do-
durum. Peki manevi gelecekleri ile     de durulması gerekiyor. Bu dersle-    0-6 yaş grubunda oluşuyor. 7 ya-     yurarak hazırlayalım ve gözyaşla-
ilgili rapor ne durumda? Avrupa’da     rin notlarının sınıf geçmelere etki    şından itibaren çocuklara ancak     rıyla ıslanmamış bir dünya bıraka-
üniversite bitiren insanların birbir-    etmesi ve öğrencilerin teşvik edil-    bilgi yüklüyor ve gelişimini ta-     lım çocuklarımıza...
leri aralarında sosyal bağ hangi de-    mesi gerekiyor. Her öğrencinin      mamlamış olan kişiliğinin aynı       Hayırlı bir nesil temennisiyle
recede, aile bağları ne durumda,      kendi inanç, örf, adet, anane, gele-   yönde büyümesine yardımcı olu-      Allah’a emanet olun.
                        BAKAN BOZDAĞ: “TÜRKLER
      ısa adı UETD olan Türk Al-

 K    man Sosyal Demokratlar
      Derneği`nin davetlisi olarak

                       ALMANYA’YI NAKIŞ GİBİ İŞLEDİ”
 Almanya`nın Köln şehrine gelen
 T.C. Devlet Bakanı ve Başbakan
 Yardımcısı Bekir Bozdağ DİTİB ta-
 rafından yaptırılan Kölndeki Merkez    miler bulunduğu yerde açık olduğu    doğurduğu karanlık kendiliğinden    eden Bakan Bozdağ Celalettin Ton-
 Cami inşaatını gezdi. Bozdağ Köln-     için tanışmaya da vesile olduğundan   dağılacaktır. Çünkü İslam bulundu-   taş isimli Türk vatandaşının kuaför
 deki temaslarında Türk esnafları da    büyük bir tanışma ve anlaşma mer-    ğu her yerde sevgiyi hoşgörüyü kar-   salonuna girerek; müşteri kabul edi-
 ziyaret etti.               kezleridir. Dialogu güçlendiren mer-   deşliği yüceltmiştir.          yor musun“ diye sordu. Yerli ve ya-
   50 yıl önce Almanya`ya gelen      kezlerdir. Esasında bugün dünyada      Köln Ehrenfelddeki camiyle ilgi-  bancı ulusal medya mensuplarından
 Türk vatandaşlarının o zamanlar yı-    yaşanan İslamafobinin ana nedeni                         oluşan kalabalığı gören Tontaş bir
                                           li olarak; “Ben böylesi güzel eserle-
 kık dökük olan Almanya`yı Alman-      İslamı yanlış bilmektir. Cehalettir ön                      anda neye uğradığını şaşırdı. Hayırlı
                       yargıdır. Bir takım iftiraların bilgi  rin hayata geçirilmesine bütün va-   işler dileyen Bakan akşam saatlerin-
 larla birlikte nakış gibi işlediklerini
 ve ülkenin kalkınmasına büyük kat-     gibi sunulmasından kaynaklanan so-    tandaşlarımızın destek olacağına yü-  de Dortmund`da UETD tarafından
 kı sağladıklarını söyledi. Ehrenfeld-   runlardır. İslam`ın doğru anlaşılması  rekten inanıyorum” dedi.        verilen iftar davetine katılmak için
 deki DİTİB tarafından yaptırılan ca-    doğru bilinmesi halinde bu cehaletin     Kölndeki Türk esnafı da ziyaret   Kölnden hareket etti.
 minin adeta bir külliyeyi andırdığını
 inşaatın bitiminde sadece Türklere
 değil Almanyadaki bütün müslü-
 manlara hizmet vereceğini bildirdi.
   DİTİB Genel Başkanı Prof. Ali
 Dere caminin son durumuyla ilgili
 Bakan Bozdağ`a bilgi verdi.
   İslamafobi konusuna da değinen
 Devlet Bakanı Bekir Bozdağ; “Ca-

 sayfa 22    Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 2011 YAZ  HALI YIKAMA TEPPICHWÄSCHEREI
KOLEKSiYONU
PARDESÜLER   Tam Otomatik Makinalarda Hijyenik Temizlik
          m2 4.99 €
                                         *         Mainz Tel:
                                               06131-6291985
                                              neu
  KISA                                            Mannheim Tel:
 PARDESÜ      ÜCRETSİZ GETİRME GÖTÜRME SERVİSİ

  39 €                                           0621-59284487
 99 €
         KOSTENLOSER ABHOL- UND BRINGSERVICE
       *El Dokuma Halılar Hariç / Handgewebte Teppich Preise Nachfragen
        Şehrazat Halılarda
       % 75`e Varan İndirim UZUN
 PARDESÜ      80cmX150cm                          120cmX170cm
                                           70 €
          45 €
  49 € 15 € 29 €
 129 €
       İBADETE DAHA FAZLA
       ZAMAN AYIRIN DİYE...
   HACI ADAYLARININ DİKKATİNE
   HEDİYELİK HAC MALZEMELERİNİ
    HİZMETİNİZE SUNUYORUZ
Daha Pek Çok Çeşit Hediyelik Hac Malzemesi İle Hizmetinizdeyiz
www.hacdunyasi.de                  - HAC'DA YÜK
                           PROBLEMİNE SON
                          - KALİTE GARANTİSİ
                          - İADE GARANTİSİ
                          - LÜX HEDİYELİK PAKET
                          - 20 SET VE ÜZERİ
                           SİPARİŞLERDE POSTA
                           ÜCRETİ BİZDEN
                        11.90
                             HED
                            HAC S İYELİK
                               ETLER
                                  İMİZ
                                     euro'dan
       HEDİYELİK SETİMİZDE
       BULUNAN MALZEMELER
                           iTiBAR
     seccade - takke - kina - tesbih - esans
      - misvak - sürme - namaz başörtüsü         EN
     Bonner Straße 40 . 65428 Rüsselsheim Tel: 06142-2309224
     Web: www.hacdunyasi.de . E-Mail: info@hacdunyasi.de
çocuk köșesi                   Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
sayfa 26  Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                         dosya
                                                                 Prof. Dr. Saffet KÖSE
  Ehl-i Kitap

                      mesi şartıyla kendilerine cizye konu-   Çünkü O, Hz. İbrahim’in duasının
 Kur’ân-ı Kerîm ehl-i ki-         larak ehl-i kitap muamelesi yapılma-   tecellisidir8; O’nun mesajının takip-
 taptan Müslümanlarla or-         sını istemiştir3. Bu ve benzeri bilgi-  çisidir9 ve O’nun dinine çağrıda bu-     saffetkose@hotmail.com
                      ler sebebiyle ulema arasında ehl-i ki-  lunmaktadır10. Hatta Tevrat ve İn-
 tak kimi noktalara sahip         tabın kimlerden oluştuğu hususunda    cil’de,11 yani kendi kutsal kitapla-    rabbim sizin de rabbiniz olan Al-
 bulunan ancak bilgi hata-         bazı farklı görüşler oluşmuştur. Han-   rında12 Hz. Muhammed (s.a.v) son      lah’a kulluk edin’ dedim. İçlerin de
 sı olanları muhatap ala-         belî ve Şafiî mezhepleri sadece Ya-    peygamber olarak müjdelenmiştir13.     bulunduğum sürece onların yaptıkla-
 rak yanlışlarını düzelt-         hudi ve Hıristiyanları ehl-i kitap sa-  Onlar da bunu yakından bilmektedir-    rına tanık idim. Fakat sen beni iç-
                      yar iken, Hanefîler ise semâvî bir di-  ler. Üstelik Hz. Peygamberi oğulları-   lerinden aldıktan sonra onların hali-
 meye ve doğru olanda           ne inanan ve ilâhî bir kitabı bulunan   nı tanıdıkları gibi tanımaktalar14; bu   ni bilip gören sadece sensin. Sen her
 buluşmaya davet eder.           ya da suhuf verilen her bir ümmeti    gerçeği insanlara açıklayacaklarına,    şeye şahitsin. Şayet onlara azap
 Mesela Hz. İbrahim’i sa-         ehl-i kitap kapsamında görürler4. Bu   onu gizlemeyeceklerine dair de söz     edersen, şüphesiz onlar senin kulla-
                      son görüş çerçevesinde ehl-i kitabın   vermişlerdir15. Zaten bütün pey-      rındır. Eğer onları affedersen, hiç
 hiplenen ehl-i kitaba,                                                     kuşku yok sen hem izzet hem hikmet
                      kimler olduğu geniş bir araştırmayı    gamberler aynı hakikatleri insanlara
 onun Yahudi, Hıristiyan          gerektirir. Bu sebeple burada, fıkıh   tebliğ ettiklerinden birbirlerini tasdik  sahibisin.” (Mâide Suresi, [5:116-
 ya da müşrik değil, Al-          literatüründe kitâbî kelimesiyle ifade  etmişler ve her peygamber bir sonra-    118])
 lâh’ın varlık ve birlik          edilen ehl-i kitap çerçevesinde daha   kini müjdelemiştir16.             Kur’ân-ı Kerîm ehl-i kitâbın Al-
                      çok Yahudiler ve Hıristiyanlar üze-      Bütün bunlardan dolayı Kur’ân-ı    lâh’ın kendilerine azap etmeyeceği
 (tevhid) inancına bağlı,                                                    ve farklı muamele edeceği şeklinde-
                      rinde durulacaktır.            Kerîm ehl-i kitabı Müslümanlarla
 samimi bir Müslüman ol-                               kendileri arasında ortak bir sözde,    ki iddialarının da asılsız ve kuruntu-
                        Kur’ân-ı Kerîm’de Ehl-i Kitap
 duğunu hatırlatır.              Kur’ân-ı Kerîm ehl-i kitaptan     “tevhîd” akidesinde buluşmaya da-     dan ibaret olduğunu bildirir22.
                      Müslümanlarla ortak kimi noktalara    vet eder17. Daha özel olarak da Ya-      Rasulullah devrinde
     elime anlamı itibariyle sema-                        hudiler’in Hz. Üzeyir’in18, Hıristi-

K                      sahip bulunan ancak bilgi hatası                             Ehl-i Kitâb
     vi / ilâhî bir kitaba inananlar  olanları muhatap alarak yanlışlarını   yanlar’ın da Hz. İsa’nın Allâh’ın oğ-     Müslümanlar, İslam geldiği an-
     anlamına gelen ehl-i kitâp,                         lu19 olduğuna itikatlarının doğru ol-
                      düzeltmeye ve doğru olanda buluş-                          dan itibaren ehl-i kitapla yakın ilişki
Kur’ân-ı Kerîm’de daha çok Yahudi-                          madığını, İsrailoğullarından sadece
                      maya davet eder. Mesela Hz. İbra-                          içinde olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’in
ler (yehûd) ve Hıristiyanlar (nasârâ)                         bir olan Allâh’a kulluk edeceklerine
                      him’i sahiplenen5 ehl-i kitaba, onun                         içlerinden haksızlığa sapanlar, yani
için kullanılır. Ancak Hz. Peygam-                          dair kesin söz aldığını hatırlatır20.
                      Yahudi, Hıristiyan ya da müşrik de-                         sertlik yanlısı olanlar dışında ehl-i
ber’in Bahreyn, Hz. Ömer’in de İran                          Hıristiyanlara da “Allah, Meryem
                      ğil, Allâh’ın varlık ve birlik (tevhid)                       kitap mensuplarıyla iyi ilişkiler için-
Mecûsîlerinden, Hz. Osman’ın Ber-                           oğlu Mesih’in kendisidir”; “Allâh
                      inancına bağlı, samimi bir Müslü-                          de olmayı emretmesi23, insanın şe-
berîlerden cizye aldığı, dolayısıyla                         üçün üçüncüsüdür” diyenlerin hatalı
                      man olduğunu hatırlatır6. Tevrat ve                         refini sırf insanlığından alması24;
                                           olduklarını bizzat Hz. Îsâ’nın: “Ey
kendilerine ehl-i kitap muamelesi      İncil``n kendisinden sonra indirilmiş                        bütün insanların Âdem ve Havva’nın
                                           İsrâiloğulları! Benim de rabbim sizin
yaptığı nakledilmektedir.1 Hz.       olmasını da onların iddialarını nak-                         çocukları25 dolayısıyla Hz. Ali’nin
                                           de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin”
Ömer’în Mecûsîler’e nasıl muamele      zeden bir delil olarak ortaya koyar.7                        dediği gibi insan olarak kardeş olma-
                                           sözüyle hatırlatır. Meryem oğlu Me-
edeceğini bilmediğini söylemesi       Kur’ân-ı Kerîm bununla Hz. İbra-                           larındandır.
                                           sîh’in de sadece bir peygamber, an-
üzerine Abdurrahman b. Avf’ın “Me-     him’in gerçek inancını Hz. Muham-                            Müslümanlarla ehl-i kitaptan olan
                                           nesinin de dürüst ve inançlı bir kadın
cûsîler’e ehl-i kitap muamelesi yapı-    med’in temsil ettiğini, eğer Hz. İbra-                        vatandaşlar arasındaki ilişkilerin sa-
                                           olduğuna ve her ikisinin de birer be-
nız”2 şeklindeki hadisi kendisine ha-    him’i sahiplenme ve onun yoluna ta-                         mimiyetini gösteren en önemli gös-
                                           şer olarak yiyip içen insanlar olduğu-
tırlattığı nakledilmektedir. Hz. Pey-    bi olma konusunda samimi iseler Hz.                         tergelerden birisi de aralarındaki sos-
                                           na vurgu yapar21.
gamber Mecûsilere kestiklerinin ye-     Muhammed’in mesajını kabul etme-                           yal dayanışmadır. Rivayete göre in-
                      leri gerektiğine vurguda bulunur.       Yine Kur’ân-ı Kerîm hesap günü
nilmemesi, kadınlarıyla evlenilme-                                                fak edilecek kişiler hususunda Müs-
                                           sorgulama sırasında Allâh’ın Hz.
                                           Îsâ’ya: “Ey Meryem oğlu Îsâ! İnsan-    lüman kardeşlerini tercih etmelerini
                                           lara sen mi ‘Allah’ın dışında beni ve   isteyen Hz. Peygambere ikaz gelmiş
                                           annemi birer tanrı kabul edin’ de-     ve mali yardım hususunda ihtiyaç sa-
                                           din?” buyurduğu zaman onun şu ce-     hipleri arasında din ayırımı yapılma-
                                           vabı vereceğini bildirir: “Hâşâ! Seni   ması istenmiştir26. Bu ayetin tefsi-
                                           tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi     rinde meşhur müfessir Elmalılı Ham-
                                           iddia etmek bana yakışmaz. Hem ben     di Yazır (ö.1942) şunları söyler:
                                           söyleseydim şüphesiz sen onu bilir-    “Gerek Müslüman ve gerek gayr-ı
                                           din. Sen benim içimdekini bilirsin     Müslim herhangi bir fakire sadaka
                                           ama ben senin zatında olanı bilmem.    vermekten, verdiğiniz zaman da iyisi-
                                           Gizlileri tam olarak bilen yalnız sen-   ni vermekten sakınmayınız. Madem
                                           sin. Ben onlara ancak senin bana      ki Allâh mü’min veya kâfir herkesin
                                           emrettiklerini söyledim; ‘Benim de     rabbidir ve madem ki sadakalarınız

                                            Eylül · September 2011 · Şevval 1432                sayfa 27
 dosya                                                         Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir     Hayat
Allâh hesabınadır, o halde mü’mine    Peygamber de korumuştur. Mesela      haramı helal kılmadıkça Müslüman-     olduğu durumlarda ehl-i kitabın din
de, kâfire de Allah için tatavvuan sa-  Kur’ân diğer din mensuplarına       lar şartlarına bağlıdırlar”37. Bu ha-   ve vicdan özgürlükleri ile ilgili sıkın-
daka verebilir ve her ikisinin de ecri-  inançlarından dolayı baskıyı açıkça    dise göre, özellikle bu tür ülke vatan-  tılarına yardımcı olmaları da bir in-
ni alırsınız”27. Bizzat Hz. Peygam-    yasaklamış35, uygulama da bu yön-     daşı olan ya da herhangi bir sebeple    sanlık borcudur yargısında bulunula-
ber bir Yahudi ailesine tasaddukta    de gelişmiştir. Hz. Peygamber’in     mesela iş, eğitim gibi sebeplerle bu-   bilir.
bulunmuştur ki O’nun vefatından
                     Medîne’de bulunan ve Yahudilerin     ralarda yaşayan Müslümanlar, ver-       Sonuç olarak: Kur’an ve Sünnet-
sonra da onlar bundan yararlanmaya
                     dini eğitim-öğretim yaptıkları Bey-    miş oldukları sözlere, girişte koşulan   ten elde edilen prensipler uyarınca,
devam etmiştir28.
                     tü’l-midras adındaki okullarına do-    ve kabul ettikleri şartlara, bir iş ye-  özellikle Hz. Peygamberin ehl-i ki-
  Bu zihniyet doktrine de yansımış-
                     kunmaması bunun tipik örneklerin-     rinde çalışıyorlarsa iş ahlakına göre   tap ile ilişkisinden yola çıkarak Av-
tır. Mesela Müslümanlara karşı düş-
                     den birisini oluşturur. Sadece onlara   davranmak, ilgili kurallara uymakla    rupa ülkelerinde yaşayan Müslüman-
manca tavır içinde olmamış gayr-ı
                     ara sıra gidip İslam’ı anlatmıştır. Ka-  yükümlüdürler. Esasen bu Kur’ân-ı     ların en temel görevi İslam’ı tabi bir
müslimlere iyilik etmeyi Allâh’ın ya-
                     bul edip etmeme hakkı kendilerine     Kerîm’in ısrarla üzerinde durduğu ve    şekilde yaşamaları ve böylece muha-
saklamadığını bildiren ayetlerden
                     aittir. O gününün geleneğinde yer     bugün devletler hukukunun en esaslı    taplarına örnek olmalarıdır. Zaten
hareketle bir Müslümanın sırf gayr-ı
                     alan cizye uygulaması da devlete     prensibini oluşturan “ahde vefâ” il-    Kur’ân-ı Kerîm Hz. Peygamberin
müslim vatandaşların ihtiyaçlarını
                     bağlılığın sembolik ifadesidir ve as-   kesinin de bir gereğidir38. Sözgelimi   yüce ahlak üzere olduğunu belirtir-
karşılamak üzere vakıf kurabileceği,
                     kerlikten muaf olmalarından dolayı    Müslüman müteşebbisler, işletmele-     ken42 kendisi de güzel ahlakı ta-
bunun için malından vasiyette bulu-
                     can güvenliği ve mal emniyeti, din    rine tahakkuk eden vergileri dürüst    mamlamak üzere geldiğini beyan et-
nabileceği konusunda İslam hukuk-
                     ve vicdan özgürlüğü başta olmak      biçimde ödemekle yükümlüdürler.      miştir43. Müslümanların, dünyanın
çuları arasında görüş birliği vardır.
                     üzere temel haklarını koruma karşılı-   Müslümanlar, İslam’ın açıkça emret-    neresinde bulundukları farkedilmek-
Hz. Ömer ve bazı alimler zekâtın ve-
                     ğında alınmıştır. Cizye mükellefi de   tiği ya da yasak kıldığı hususlara bu-   sizin, bu yüce ahlakı bizzat ortaya
rileceği yerleri belirleyen ayette29
                     sadece çalışan erkeklerdir. Kadınlar,   ralarda da uymak durumundadırlar.     koymaları gerekmektedir.
geçen fukarâ’ ifadesini Müslümanla-                                                 1 Mâlik, el-Muvatta’, “Zekât”, 41
                     yaşlılar, hastalar, işsizler, din adam-  Mesela bu günkü Avrupa ülkelerinde
rın, mesâkîn kelimesini de gayr-ı                                                  2 Mâlik, el-Muvatta’, “Zekât”, 42
                     ları gibi vatandaşlar bu vergiden mu-   yaşayan Müslümanlar Cuma namazı         3 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef [nşr. Muhammed
müslim vatandaşların yoksulu olarak                                              Avvâme], Cidde 2006, IX, 118
                     aftır. Ayrıca bütün gayr-ı müslim va-   kılmakla yükümlüdürler.
açıklamıştır. Ebû Hanîfe ve talebesi                                                4 bkz. DİA, “Ehl-i Kitap” md.
                     tandaşlara da muhtaç duruma düşme-      Nüfusu ehl-i kitaptan olan insan-      5 Âl-i Imrân Suresi, [3:65, 67, 69]
İmam Muhammed gibi bazı mücte-
                     leri halinde sosyal güvence sağlan-    ların oluşturduğu ülkelerde yaşayan       6 Âl-i Imrân Suresi, [3:67]
hidler ile Yusuf el-Karadâvî30, Sey-                                                7 Âl-i Imrân Suresi, [3:65]
                     mıştır36.                 Müslümanlar gayr-ı müslimlerle
yid Sâbık31 gibi çağdaş alimler de                                                 8 Bakara Suresi, [2:129]
                       Maide suresinin 5. Ayeti ehl-i ki-  olan ilişkilerinde insani ilişkilerin      9 En’am Suresi, [6:161]
İslam toplumunda yaşayan gayr-ı
                     tap-müslüman ilişkisi açısından iki                            10 Hacc Suresi, [22:78]
Müslim vatandaşlara fıtır sadakası /                        gereğine göre hareket etmelidirler.       11 Saf Suresi, [61:6]
                     önemli hüküm koyar. Birincisi do-     Yeri geldiğinde anladıkları dilden se-
fitre verilebileceği görüşünü savun-                                                12 bkz. Tesniye, 18: 15-19, Matta 21, 33-46, Yu-
                     muz gibi açık yasaklar hariç ehl-i ki-  lam verme, verdikleri selamı alma,     hanna, 1: 19-21, 14: 25-30, 15: 25-26, 16: 7-15
muşlardır. Emvâl kitaplarında yer                                                  13 Âraf Suresi, [7:157]
                     tabın yiyeceği ve kestikleri Müslü-    hastalarını ziyaret, cenazelerine katıl-
alan ‘fıtır sadakasının bir elde topla-                                               14 Bakara Suresi, [2:146]; En’am Suresi, [6:20]
                     manlara helaldir. İkincisi ise, ehl-i   ma, taziyede bulunma, bayramlarını       15 Âl-i Imrân Suresi, [3:187]
narak üçe bölünüp 1/3’ünün Müslü-
                     kitaptan kadınların iffetli olanlarıyla                          16 Bakara Suresi, [2:101]; Mâide Suresi, [5:68];
manların fakirlerine 1/3’ünün göçebe                        tebrik etme, herhangi bir başarı duru-   Saf Suresi, [61:6]
Arap    kabilelerine   (el-A‘râb),  Müslüman erkekler evlenebilirler.     munda kutlama, düğünlerine iştirak,       17 Âl-i Imrân Suresi, [3:64]

1/3’ünün de rahiplere verilmek üzere   Tersi ise caiz değildir. Bunun sebebi   başlarına gelen felaketler sebebiyle      18 Tevbe Suresi, [9:30]
                                                                  19 Tevbe Suresi, [9:30]
organize edildiği’ şeklindeki bilgi32   şudur: Irzlarda aslolan humettir ku-   geçmiş olsun dileklerini iletme ya da      20 Bakara Suresi, [2:83]
erken dönemlerden itibaren bu yönde    ralı gereğince Kur’ân ve sünnet aile   maddi manevi yardımda bulunma gi-        21 Mâide Suresi, [5:72-75]; ayrıca bk. Nisâ Su-
                     hukukunu ilgilendiren hususlarda                           resi, [4:171]
bir uygulamanın var olduğunu gös-                          bi hususlarda Müslüman vakarını ko-       22 Nisâ Suresi, [4:123]
termektedir. Yine Ebû Hanîfe ve tale-   helalliği istisna saydığından bunları   ruma şartıyla iyi ilişkileri geliştirme-    23 Bakara Suresi, [2:105]; Ankebût Suresi,
                     ayrıntılı şekilde açıklamış ve bu iki                        [29:46]
besi İmâm Muhammed’e göre İslâm                           lerine bir engel gözükmemektedir39.
                                                                  24 İsra Suresi, [17:70]
toplumunda yaşayan gayr-ı Müslim     temel kaynakta helal olduğu beyan       Bugün temel insani ihtiyaçların       25 Nisâ Suresi, [4:1]; Âraf Suresi, [7:189]; Zü-
vatandaşlara kurban etinden, ceza     edilenlerin dışındakiler ilke olarak   karşılanmasında Müslümanların ge-     mer Suresi, [39:6]; Hucurât Suresi, [49:13]
                                                                  26 Bakara Suresi, [2:272]
kurbanından, nezir kurbanlarından     haram kapsamında kalmışlardır. Bu     rek ülke olarak gerekse bireysel an-      27 Hak Dini Kur’ân Dili, II, 939
verilebileceği gibi kefâretlerden de   açıdan Müslüman kadınların ehl-i ki-   lamda gayr-ı müslimlere yardımda        28 Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl, s. 605

verilebilir33. Bütün bunların mali    tap erkekleriyle evlenemeyeceği ko-    bulunmalarına bir engel yoktur. Me-
                                                                  29 Tevbe Suresi, [9:60]
                                                                  30 Fıkhü’z-zekât, Beyrut 1389/1969, II, 950,
ibadet kapsamında oluşu ayrıca an-    nusunda icma oluşmuştur. Müslü-      sela Hz. Peygamberin 627 yılında      957

lamlıdır.                 man erkeklerin ehl-i kitap kadınları-   kendisine ve Müslümanlara her türlü       31 Fıkhü’s-sünne, Beyrut 1969, I, 415
                                                                  32 Abdürrezzâk, el-Musannef, Beyrut 1971-75,
                     nın iffetli olanlarıyla evlenebilecek-  eziyeti yapmış olan Mekke’li müş-
  İslam’ın ilki temel kaynağı                                                IV, 113, nr. 7168-7169; Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl,
                     lerini açıklayan ayet daha hassas ol-   riklerin kıtlık çektiklerini öğrenir öğ-  s. 606; İbn Zenceveyh, Kitâbü’l-Emvâl, s. 613
Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber                                                   33 Pezdevî, Kenzü’l-vusûl, Karaçi, ts. (Mekte-
İslam toplumunda yaşayan ehl-i ki-    masına rağmen Müslüman kadınla-      renmez kendilerine büyük bir mali     betü Câvid), I, 123

tap vatandaşların temel haklarını gü-   rın ehl-i kitap erkekleriyle evliliğini  yardımda bulunması buna önemli bir       34 Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, s. 135
                                                                  35 Bakara Suresi, [2:256]; Yunus Suresi, [10:99]
venceye almışlardır. Mesela Hz. Pey-   sükût geçmiş olması da bu düşünce-    örnektir40. Esasen bu konuda yukarı-      36 Ebû Yûsuf, s. 136
gamber sırf gayr-ı müslim olduğu     yi teyit eden bir husustur. O sebeple   da yer verilen Bakara suresinin 272.      37 Buhârî, “İcâre”, 15; Ebû Dâvûd, “Akdiye”,
                     Kur’ân’da Müslüman kadının ehl-i                           12; Tirmizî, “Ahkâm”, 17
gerekçesiyle haksızlığa uğrayan din                         ayeti ile Mümtehine suresinin 8-9.       38 Mâide Suresi, [5:1]; İsra Suresi, [17:34]; Mü-
mensupları (zimmî) için hesap günü    kitaptan bir erkekle evlenemeyeceği    ayetleri de delildir.           minûn Suresi, [23:78]; Mearic Suresi, [70:32]

ilk kendisinin Allâh nezdinde davacı   hükmü yoktur denilemez.            Medîne’ye kendisini ziyarete ge-
                                                                  39 İbn Kayyim el-Cevziyye, Ahkâmu ehli’z-
                                                                zimme, Beyrut 1415/1985, I, 157-162
olacağını bildirmiştir34. Kur’ân-ı      Ehl-i Kitâb ile ilişkimiz       len Necran Hıristiyanlarının ayin        40 bak. M. Hamidullah, “Hudeybiye” md. DİA
                       Bugün Avrupa ülkelerinde yaşa-                            41 İbn Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, II, 507;
Kerîm İslam toplumunda yaşayan                           yapmak için yer talep etmeleri üzeri-   İbn Sa‘d, et-Tabakatü’l-kübra, I, 357
gayr-ı müslimlerin bugün insan hak-    yan Müslümanlar için en temel vazi-    ne Hz. Peygamber’in Mescidi tahsis       42 Kalem Suresi, [68:4]
ları kapsamında değerlendirilen bü-    feyi belirleyen Hz. Peygamberin şu    etmesinden41 anlaşıldığı kadarıyla       43 Mâlik, el-Muvatta’, “Husnü’l-huluk”, 8; Ah-
tün temel haklarını tanımış ve Hz.    hadisidir: “Allâh’ın helalini haram,   Müslümanların kendilerine ihtiyaç     med b. Hanbel, el-Müsned, II, 381


 sayfa 28   Eylül · September 2011 · Şevval 1432
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                   dosya
                                                             M. Salih AYDIN  Hacarabın Serüvenleri 47

    ir Ramazan daha Geçiyor.

B
                      İzinden izlenimler!          Hacarap Berberde!
    Bir faziletin, bereketin ve    Hatıralar insanı yaşar hale geti-   Hacarap bu sene memleket has-
    mağfiretin iklimini geride   riyor. Nice güzel anılar varken hü-   reti ile anavatan Türkiye’mize izine    m.s.a.58@hotmail.com
bırakarak, bayrama ulaşacağız. Ev-   zünlü anılarla karışıp gidiyor. İzine  gider.
veli rahmet, ortası mağfiret ve sonu  gidiyoruz diye arabamızla yollara                       arkasından sıra ağdaya gelir, berber
                                         Fakat sıcaktan hiç dışarı adımı-
cehennem azabından kurtuluş vesi-   koyulduk. Su misali yollarda akıp                       ağdayı ısıtıp kulaklara yapıştırınca
                                        nı atamaz ve içerde bunalır.
lesi olan Ramazan ayında yapaca-    gittik. Arkadaşın biri navigasyonu                       Hacarap bir hoplar ki sormayın.
                                         Eski arkadaşlarını ve dostlarını
ğımız ibadetlerin verdiği huzur ve   şehir şehir ayarla yoksa şaşırıyor                         Bir taraftan da oğluna acı acı
                                        da görmek ister.
mutluluğun sevincini hep birlikte   dedi. Bir ara oğlana öyle ayarla de-                      bakar.
                                         Ancak kendisine dışarıya gece-
yaşıyacağız. Elhamdulillah. Bugü-   dim. Tabii ilk fireyi verdik. Belg-                        Biraz sonra ağda donunca ber-
                                        leri çıkabilirsin denir.
nün, şu güzel vakitte, Ramazanın    rad`da 20 km karayolunda gittik.                        ber ağdayı tam çekecek oğlu ordan
aydınlığında nurlanmış kalpleri-                         Aldırış etmez ara sıra öğle na-   seslenir:
                    Kendi kendime bu yolları ezbere
mizle, her zamankinden daha coş-                        mazında kaçamak yaparak dışarı
                    biliyorsun niye öyle yaptım ki de-                         -Birden çek ki acısını fazla his-
kulu bir şekilde, Allah’ın birliğine                      kaçar.
                    dim? Ama bu yetmemiş gibi de-                         setmesin.
inanmanın, Alemlere Rahmet ola-    vam ettik Bulgaristan’a girince      Oğlu:
                                                             Tabii berber de aynen yapar.
rak gönderilen Son Peygamber Hz.    otoyoluna girdik tabii navigasyonu     -Baba öğle zamanında dışarı
                                                             Hacarap öyle bir ah çeker ki
Muhammed (s.a.v)’in gösterdiği     takip ederek devam ediyorum bir-    çıkma güneş tehlikeli dediği halde
                                                           görmek isterdiniz.
yolda olmanın mutluluğunu tadı-    de kum ocaklarına çıkmayalım mı?    yine de çıkar.
                                                             Eve gelince oğlunu şikâyet eder
yoruz. Elhamdulillah. Bizi Rama-    Öyle bir yol ki keçi yolu bile o yol-   Birgün yine öğle namazında çı-
zanın manevî ikliminden geçirip,                                           ama herkes ne güzel olmuş terte-
                    dan düzgün. Yol bitmiş ilerisi yok   kar.
bu bayram sabahına ulaştıracak                                            miz deyince sesini hiç çıkarmadan
                    navigasyon hala sağa dön diye ikaz     Oğlu bu duruma kızar.
olan Yüce Allah’a hamdolsun. So-                                           oturur.
                    edip duruyor. Artık sabrım bitti na-    -Kendi sıhhatin için söylüyorum
mali’den Kenya’ya, Gazze’den      vigasyonu kapattım. Kendi bildi-                          Hacarabın siniri.
                                        yoksa yarın Almanya’dasın diye de
Kudüs’e, Irak’tan Çeçenistan’a,    ğim gibi devam ettim. Yarım saat                          Hacarap izin bitince havaalanı-
                                        ikaz eder. Çünkü oğlu iki saat gü-
Pakistan’dan Afganistan’a İslam    sonra eski gittiğimiz yola çıktım. 1  neşin altında babasını aramış ken-   na geri gelecek ama onu havaalanı-
coğrafyasında yaşanan olayların    saat sonra gümrükteydim. Güm-      disi de yorulmuştur. Hacarap da    na götürecek minibüs gelmemekte-
feraha kavuşması için Cenab-ı     rükten çıktıktan sonra oğlanın iste-  herkese acınmaya başlar:        dir. Sinirinden yere düşer. Bunu
Hakk’a dua ediyor, Allah’ın izni ile  ği üzere Çanakkale’ye yol aldık.                        duyan kızı koşar işi halleder özel
                                         -Oğlum ben dışarı çıkarsam Al-
birlik ve beraberlik içinde yürüyüp  Ertesi gün Çanakkale Şehitliklerini                      taksi gelir. Meğer Antalya’dan ay-
                                        manya`ya gönderecekmiş diye her-
daha neşeli günlere erişeceğimizi   gezdikten sonra Kilitbahir`den Ça-                       nı ismi kullanan biri minibüsün
                                        kese acınmış ufak bir çocuk gibi.
umuyorum. İçinde bulunduğumuz     nakkale`ye geçtik. Akşama doğru                        randevularını iptal etmiştir. Haca-
şu Ramazan ayında rahmetin sağa-                         Ertesi gün oğlu yanına gittiğin-
                    Truva Harabelerinde idik. Tru-                         rap Antalya’dan değil Ankara’dan
nak, sağanak üzerimize düştüğü bu                       de:
                    va’dan akşam ezanı ile çıktık. İz-                       uçacaktır. Ama bu küçük ayrıntıyı
günlerde elini açıp kaçımız sebep-   mir Aydın otoyolundan Denizli`ye      -Oğlum beni bir berbere götürür   kaçıran şirket yetkilileri Hacarabı
lenmek adına yol alabildik? Çevre-   geçtik. Denizli`de faydalı sıcak su-  müsün.                 Ankara Esenboğa havaalanına özel
mizdekileri ağırlamaktan fırsat bu-  lar olduğundan bir müddet orada      Bunu fırsat bilen oğlu:       taksi ile götürürler. Bizim Hacarab
lup kaç garibana yardım edebildik?   kaldık. Bu arada Pamukkale’yi de      -Tabi baba götürürüm der.      uçakta hala söylenmektedir:
Sizden geldiğini bilmeden sadece    ziyaret ettik. Sonra Karaman`a       İçinden de sen öyle mi yaparsın     -Sen kim oluyorsun da benim
Rabbinin emri üzerine kaçımız yar-   doğru yol aldık. Karaman`da Bin-    gel bakalım diyerek, babasını yani   adıma benim randevu yaptığım mi-
dım edebildik? Bu adımları yapa-    bir kilise, Taşkale buğday ambarla-   Hacarabı berbere götürür.       nibüsü iptal ediyorsun. Hasbin AL-
bildikse ne mutlu. Bayram Rahme-    rı, Manazan mağaraları, Derbe, Ba-     Berber koltuğuna oturan Haca-    LAH venigmelvekil.
tin, Şefkatin, Dostluğun, Kardeşli-  rajlar gibi birçok gezecek yerler    raba, berber:               Karışmayın Keyfime.
ğin yaşandığı zamandır. Sevginin,   var ki sormayın. Sertavul`a da uğ-     -Nasıl bir saç kesimi istiyorsun    Hacarap Almanya``a dönünce
Muhabbetin, Ziyaretin ve Ziyafetin   ramayı unutmayın. Memleketimin     hacı amca diye sorar.         oğlu sorar:
diğer adı Bayram işte bu anlamda    güzellikleri saymakla bitmez. Her
                                         Hemen oğlu atılarak:          -Baba nasıl buldun Türkiyeyi?
bayram, bayram olur. Bu vesile ile   köşesine ayrı bir tabiat güzelliği
Kadir Gecesi ve Ramazan Bayra-                          -Berber kardeşim 2 numara ol-      -Hiç biraz daha kalsaydım nal-
                    vermiş Yaradan. İşte bu sene de
mının başta milletimize, İslam âle-                      sun hem saç hem sakal, kulaklarını   ları dikecektim sıcaktan iyiki gel-
                    böyle güzel bir tatille noktaladık.
mine ve tüm dünya insanlığına ha-     Almanya’ya geri dönerken ara-    da ağdayla temizlersen iyi olur der.  dim. Bizden geçmiş oğlum Türki-
yırlara vesile olmasını Cenab-ı Al-  bayı trene attık Çerkezköy`den       Hacarap şöyle bir yan bakar kız-  ye`ye izine gitmek, burada rahatım
lah’tan niyaz ediyor, bayramınızı   Bonn`a maceralı bir izin oldu. Ma-   dığı bellidir.             karışmayın keyfime.
en içten dileklerimizle kutluyorum.  cera arayanlara tavsiye ederim.      Saç ve sakal 2 numaraya kesilir,    Selam ve dua ile

                                        Eylül · September 2011 · Şevval 1432              sayfa 29
bulmaca                      Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
sayfa 30  Eylül · September 2011 · Şevval 1432

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Hayat, Dergi
Stats:
views:191
posted:2/25/2012
language:Turkish
pages:32
Description: Hayat dergisinin 60. sayısını içerir.