Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Hayat Dergisi 64. sayı by yahyasancar

VIEWS: 230 PAGES: 32

Hayat dergisinin 64. sayısını içerir.

More Info
									                                        12                                 08            10
HASENE’nin ERCİŞ Prepabrik Deprem Almanya Müslümanları Merkez DiTiB’in “Çocuklar Üşümesin”
Hayat
 Konutları Törenle Teslim Edildi Konseyi (ZMD)’nin Yeni Üyeleri Kampanyasına Büyük İlgi

                Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
                                                              Avrupa’daki Kitapçýnýz          OKUSAN
                                                              Binlerce Kitap, CD, VCD, DVD ve Hediyelik Eþyalar
                                                               Tel: 06142-793 0770-71 . Fax: 06142-793 0772
                                                               Mobil: 0157-83555560-61 . mail@okusan.eu

 Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung · Sayý/Nr.: 64 · Yýl/Jahre: 8 · Ocak / Januar 2012 / Safer 1433          www.okusan.eu

      iki Temel Sorun
Irkçılık ve Terör

        ENERGY                                                                     22
            Enerji
            İçeceği

       Damaklara
         Serin             Avrupalı Türklerin Meseleleri Göçün
          Bir             50. Yıl Sempozyumunda Tartışıldı
                               Vasat
          Tat                    Ümmet
                                          İstikbale
                                            Giden        Sorularla
                                                                  Hacarabýn       Bizim
                                                                             Hanýmlar
                                                       Emeklilik       Serüvenleri
                                Ehl-i           Yol                                Var
Sipariş İçin: 0179-9705472                                                       51         Ya!
                               Sünnet        Haritamýz
E-Mail: kar-pa@hotmail.de
                       Dr. Yusuf IŞIK      5 Mahmut AŞKAR     11 Erhan NACAR    21 M. Salih AYDIN    29 Selma ÖZTÜRK  27
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                   editörden
hasbihal hasbihal hasbihal hasbihal hasbihal hasbihal                                    Sinan AKTÜRK


  İki Temel Sorun:
  Irkçılık ve Terör
  Sevgili dostlar!          Ama her dönemin kendine has uy-     ğil o toplumdaki herkesi yeterince
  2012 senesine çok az bir zaman   gulamaları insanlara zarar vermek-   mağdur etmiştir. Belli bir sayıda
kaldığı şu günlerde, insanlık pek    tedir. Özellikle son 15 senedir dün-  Ermenin yaşadığı katliam var ama      info@hayatonline.eu
çok buhranla uğraşmaktadır. Özel-    ya üzerinde yaşanan ekonomik sı-    onların belki 10-15 katı müslüman
                    kıntılar ve savaşlar yüzünden in-    da o dönemdeki yaşanan olaylarda    rilebilir. Zaten temel insan hakları
likle 20. yüzyılın başlarında ve or-
                    sanlık epey bir şekilde bunalmış    katledildi. Peki bunun hesabını     bağlamında olaylaara baktığımız-
talarında yaşanan iki dünya savaşı-
nın nedenleri arasında bulunan ırk-   durumdadır.               kim verecek.              da kolay kolay hiç bir sorunun çık-
çılık hastalığı maalesef son beş se-    Günümüzde artık savaşlar; kal-                       ma ihtimali yoktur. Eğer birileri
                                          Burada bizlerin ve özellikle de
ne içerisinde tekrar tabiri caiz ise  kınmış ülkelerin ekonomileri ile                        bazı boşlukları değerlendirip karış-
                                        politikacıların yapması gereken bu
hortladı. Son dönemde özellikle     yaptıkları bir hal almış bulunmak-                       tırmak istemezse.
                                        tür olayları bilim adamlarının araş-
Almanya`da yaşanan gelişmeler      tadır. Avrupa`da yüzyılın son acı    tırmasına öncelik vermemiz ve çı-      Bu vesile ile 2012 senesinin in-
bunun en bariz örnekleri teşkil et-   veren savaşı Bosna özelinde Bal-    kan sonuçları dikkate alarak bir    sanlık, İslam Alemi ve içerisinde
mektedir. İki Dünya savaşında da    kanlarda yaşandı ve insanlık onu-    daha bu tür olayların yaşanmaması    bulunduğumuz Alman toplumu
bu hastalık yüzünden büyük yı-     runu buralarda yine kaybetti. So-                        için hayırlar getirmesini ve huzur-
                                        için ne gerekiyorsa onların yapıl-
kımlar yaşayan Alman halkı yine     rumlular sanki bir kaç generalmiş                        lu, sağlıklı bir hayat temenni edi-
                                        masıdır.
bu hastalığın hortlamasından ol-    gibi sözde yakalanıp yargılandılar                       yoruz.
                                          Yine özellikle 11 Eylül
dukça rahatsız gibi görünüyor.     ve cezaya çarptırıldılar. Dostlar                          Cenab-ı Allah çalışmalarımızı
Beklentiler son zamanda çıkan ırk-   alış verişte görsün misali.       2001`den sonra dünya gündemine     bereketlendirsin, þuurlandırsın.
çı Neo-Nazi yapılanmasının işledi-                       daha da fazla şekilde oturan terör
                      Dünya insanı ve özellikle de                          Çalýþmak bizden baþarý Al-
gi cinayetlerin aydınlatılması ve                        eylemleri ve olayları yukarıda
                    içerisinde bulunduğumuz Avrupa                         lah`tandýr.
faillerinin gerektiği şekilde yargı-                      açıklamaya çalıştığımız şekilde in-
                    insanı artık savaşlardan bıktı ve                          Allah`a emanet olun.
lanmasıdır. Halkın özellikle politi-  uzunca bir süre huzur ve sükünet    sanlığın huzurunu tehdit etmekte-
kacılardan beklentisi bu yöndedir.   istiyor. Ama maalesef gözü doy-     dir.
Politikacıların ne olursa olsun bu   mamış bazı geri zekalı politikacı-     Belki burada görünürde bazı      Impressum / Künye
olayların peşini bırakmayıp birile-
rinin tabiri ile “derin yapılanma”
                    lar kendilerine gelecek oluşturmak
                    için bazı zavallıları kullanarak bu
                                        politikacılar bu olaylara karışma-
                                        mış ve karşı olduklarını söylüyor-            hayat
da olsa mutlaka bu tür olayları çöz-  istenen huzur ortamını dinamitli-    lardır ama işin arka planında bu tür           Aylýk Ücretsiz Gazete
melidirler. Yoksa önce yaşanan                                                        Ocak - Januar 2012
                    yorlar.                 olayları gerçekleştirmek isteyenle-                  Safer 1433
tecrübelerin hazin sonları yine bu     Son olarak daha yeni Fransa`da   re zemin hazırlayan derin yapılan-
topluma zarar verecektir.        yaşanan sözde soykırım yasası ile    malara da göz yumabilmektedirler.     Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni
  Bu satırların yazarı belki bu ül-  yapılmak istenenler. Kendisini tek-   Bazı politikacılar bunu bilerek               Sinan AKTÜRK
kenin vatandaşı değil ama; bu ül-    rar cumhurbaşkanı olarak seçtir-    yapmakta olmakla beraber bazıla-
kede yaşayan ve bu ülke için yapıl-   mek için Sarkozy`nin başını çekti-   rın da haberi bile olmakmaktadır.
                                                                     Yayýn Kurulu
ması gereken ne varsa onların hep    ği aptalca bir mesele. Tarihte yaşa-                           Dr. Yusuf Iþýk, Mehmet Ateþ,
                                          Yukarıda belirtmeye çalıştığı-
birlikte yapılması gerektiğine ina-   nanları politikacılar yargılamama-                            Bilal Demiroðlu, Fikret Ekin,
                                        mız bu iki hastalığın da ilacı birbi-
nan birisidir. Bu ülkenin kanunları-  lı. Bunu tarihçiler kaynaklar ışığın-                         Selma Öztürk, Mahmut Aþkar,
                                        rimize olan saygımızı ve sevgimizi
na göre hayatını idame ettirmeye    da araştırmalı ve insanlığın bilgisi-                         Cengiz Þahbaz, M. Salih Aydýn,
                                        her daim korumaya devam etmeli-
çalışan, vergisini veren, evlatlarını  ne sunmalıdır. Tarihçiler bunu yap-                            Ayþe Akgün, Sinan Aktürk,
bu ülkenin okullarında okutan bir                        yiz. İnandığımız değerlere olan        İskender Güngör, Aydın Ersoy
                    malıdır ki insanlık daha sonraki
fert olarak bizim de beklentimiz                        saygı karşılıklı olmalı ve içinde
                    dönemlerde bu tür yanlışlıkları bir                                     Merkez
mutlaka yukarıda belirttiğimiz                         bulunduğumuz topluma inandığı-
                    daha yaşamasın. Ama politikacılar
olayların aydınlatılması ve sorum-                       mız değerlerle de katkı sağlanabi-           Königsbergerstr. 16
                    bunu yaparsa Sarkozy gibileri yü-
lularının gerekli cezalara çarptırıl-                      leceğini unutulmamalıdır.                  61169 Friedberg
                    zünden toplumlar arasında yanlış
masıdır. Toplumda huzur ve refa-    bakış açıları oluşmaktadır. Sözde     İnandığımız değerlerle içerisin-             Tel: 06031-162411
hın devam edebilmesi için bunun     yaşanan Ermenilerle ilgili durumu    de bulunduğumuz toplumun ka-               Fax: 06031-738644
hayati bir öneme haiz olduğunu     mecrasından çıkarıp kendi men-     nunlarının uyuşmaması gibi bir         E-Mail: info@hayatonline.eu
düşünüyoruz.              faatinize kullanmaya çalışırsanız o   durumun oluşması ve oluşmaması          Web: www.hayatonline.eu
  İkinci dünya savaşı yıllarında   zaman başka meseleler de günde-     bizlerin elindedir. Eğer birbirimize    Baský: Sunprint GmbH Offenbach
özelde Yahudilere genelde yaban-    me gelir. Tamam o dönemde ya-      olan saygımız devam ederse belki
                                        görünürde olan uyuşmamazlıklar        Gazetemizde Yayýnlanan Yazýlarýn ve
cılara uygulanan ırkçı eylemler     şanmaması gereken olaylar yaşan-
                                                              Reklamlarýn Ýçeriðinden Sorumlu Deðiliz.
belki bugün o günkü gibi değil.     mış ama bu sadece Ermenileri de-    karşılıklı hoşgörü ile mutlaka gide-

                                         Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                    sayfa 3
haber                                                      Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat

                       Üçüncü:   IGMG: “Federal İdare Mahke-
                      “İslamcılık”  mesi’nin Müslüman Bir Öğ-
                      Veya “İslamcı  rencinin Okulda Namaz Kıl-
                      Terör” Gibi  ması ile İlgili Kararı Din Öz-
                              gürlüğünün -Sadece Müslü-
                      Kavramların
                              manlar Açısından Değil- Tar-
                      Kullanılmasına
                               tışmaya Açılmasıdır”
                      Son Verilmeli          ideolojik ve dinden uzak misyo-
   slam Toplumu Milli Görüş       ışığında, bu konunun ne kadar büyük

İ
                                                             nerlik olarak nitelenebilecek
   (IGMG) Genel Sekreteri Oğuz     sonuçlar doğurabileceği en azından                       okul yönetimi ve okul dairesinin
   Üçüncü, Dışişleri Bakanı Ahmet    şimdi anlaşılmış olmalıdır. Alman-                       çatışmaya olan katkıları ise ka-
Davutoğlu’nun Federal İçişleri Ba-     ya’da yaşayan 4,5 Milyon Müslü-                        rarda dikkate alınmamaktadır.
kanı ile gerçekleştirdiği görüşme     man’ın böylece düşman imgesi çer-
                                                             Böylece kişisel din özgürlüğü-
üzerine yaptığı açıklamaya binaen,     çevesine itilmesi çok büyük bir ih-
                                                             nün kullanımı, çevrenin hoşgörü
“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-     malkârlık ve kayıtsızlık örneğidir.
                                                             ya da hoşgörüsüzlüğüne bağımlı
kanı Ahmet Davutoğlu Federal Al-        Bu bağlamda Türkiye Cumhuri-
                                                             kılınmaktadır ki, bu rahatsız edi-
manya İçişleri Bakanı Hans-Peter      yeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
                                                             ci bir neticedir.
Friedrich’e yönelik eleştirisinde son   toğlu’nun bu terminolojiyi kullan-
                      makta ısrar edenlerle oturup konuş-                        Nitekim daha şimdiden mah-
derece önemli bir noktaya işaret et-                                           keme kararı medya manşetlerin-
miştir. ‘İslamcı terör’ kavramı bütün   mayacağını belirterek, bizim de bu
                      konuda sahip olduğumuz düşünce ve                       de, öğrencilerin okulda namaz
Müslüman toplumunu aşağılamayı
                      hassasiyetlerimizi paylaşması ve                        kılamayacağı şeklinde yerini al-
hedefleyen ve genel zan altında bıra-
                      açıkça dile getirmesi sevindirici ol-                     maya başladı. Anayasa Mahke-
kan bir kavramdır. Bu kavram aynı
                      muştur. ‘İslamcı terör’ veya ‘İslam-                      mesi’nin başörtüsü kararından
zamanda İslam düşmanlığına ve
                      cılık’ gibi çatıştırıcı kavramlar teme-                    sonra yaşananlara benzer şekil-
Müslümanlara yönelik şiddete teşvik
                      linde yapılan siyasi tartışmalara aktif                    de tüm toplumda ve siyasi are-
unsurudur” ifadelerinde bulundu.
                      veya pasif bir şekilde katılan herke-                     nada, karardaki din özgürlüğüne
                                             slam Toplumu Milli Görüş

                                           İ
Üçüncü açıklamasında ayrıca şunları    sin bu onurlu ve örnek tutumdan                        dair açıklamaların görmezden
kaydetti:                 kendisine düşen payı çıkarması gere-
                                             (IGMG) Genel Sekreteri
                                                             gelineceğinden endişe etmeliyiz.
   “IGMG yıllardır ‘İslamcı terör’    kir. Bu tür kavramların kabullenil-      Oğuz Üçüncü, Federal İdare
                                                             Aynı zamanda karar ile İslam’ın
kavramsallaştırmasının tehlikesine     mesine yönelik siyasi baskılara, öz-   Mahkemesi’nin (BVerwG) Müs-
                                                             şartlarından olan bir ibadetin de-
işaret ederek eleştirmiştir. Hem İs-    saygı ve vatandaşlık hakları ile kar-   lüman bir öğrencinin okulda na-
                                                             ğeri, dışarıdaki insanların algısı-
lam Konferansı’nda hem de güven-      şılık verilmelidir. Bu kavramlar sa-   maz kılması ile ilgili davada
                                                             na bağımlı hale getirilmektedir.
lik birimleriyle yapılan uzun müza-    dece siyasi mücadeleye hizmet et-     verdiği kararı eleştirdi.
kerelerde dile getirilen bu eleştiri sü-                                           Böylece İslam dininin gerek-
                      mekte ve cezai takibatlar açısından       “Federal İdare Mahkemesi
rekli olarak vurdumduymaz bir tavır    ne önleyici ne de engelleyici bir işle-                    tirdiği davranışların dini temeli
                                           kararının başında, okulda namaz
ile karşılanmış ve sonuçsuz kalmış-    ve sahiptir. Aksine içi boş bu kavra-                     yok sayılmakta, keyfi olumsuz
                                           kılmanın din özgürlüğü kapsa-
tır. Bu tavrı gösterenlerin, İslamî ku-  mı kullanmak hukuk devleti anlayı-                       yorumlara ve siyasi olarak kötü-
                                           mına girdiğini ve bir devlet ku-
ruluşlara ve Müslüman vatandaşlara     şını tersine çevirmektedir. Bu neden-                     ye kullanıma açık hale getiril-
                                           rumu olan okul tarafından en-
yönelik saldırıların arttığı günümüz-   le güvenlik birimleri ‘İslamcılık’ ve                     mekte ve dışlanmaktadır. Bu sa-
                                           gellenemeyeceğini açıkça ifade
de kendi kendilerine sormaları gere-    ‘İslamcı terör’ gibi kavramların kul-                     yede İslam ve Müslümanların
                                           etmesine rağmen, somut olayla
ken soru, bu tür kavramsallaştırma-    lanımına son vermelidir. Zira bu ter-                     ibadetleri giderek bir çatışma
                                           ilgili değerlendirmesinde ana-
ların aşırı sağcılığın zeminine ve     minoloji Müslümanların dindarlığını                      malzemesi ve tehdit olarak gö-
                                           yasa tarafından teminat altına
Müslümanlara yönelik şiddet olayla-    önleyici mücadeleyi meşrulaştır-                        rülmekte ve din özgürlüğünün
                                           alınan din özgürlüğünü sınırlan-
rına hangi ölçüde katkı sağladığıdır.   makta ve sürekli bir tehlike çağrışı-                     kapsamı dışına itilmektedir.
                                           dırmaktadır.
   Terör ve İslam kelimeleri bunca    mı yaparak Müslümanların toplu-                          Oysa karar sonuçta sadece
sene, bu şekilde, birlikte kullanılage-  mun merkezinden ayırılmasına ne-       Öyle ki, mahkeme, söz konu-
                                           su temel anayasal hakkın kulla-   Müslümanlar için din özgürlü-
lirse, 2009 yılında ‘Günlük Yaşamda    den olmaktadır.                                ğünü tartışmaya açmamaktadır.
Ayrımcılık’ (Diskriminierung im        Almanya, özellikle Müslümanlar    nılmasına müsaade edilmesini
                                           okuldaki ortama bağlı kılmakta-   Din özgürlüğü gibi temel haklar,
Alltag) isimli Sinus-Çevre Araştır-    arasında saygı ve itibar gören örnek                      çoğunluğun ya da devlet kurum-
ması’nın da ortaya koyduğu gibi, ‘te-   ve güçlü bir demokratik temel düze-    dır. Karara konu olan davada;
                                           Yüksek İdare Mahkemesi’nin      larının insafına bırakıldığında,
rör’ kelimesinin halk arasında ‘İs-    ne sahiptir. Çoğu Müslüman’ın Al-
                                           tespitlerinden yola çıkılarak, da-  özgürlük hakkı olarak anlamını
lam’ kelimesini çağrıştırmasına şa-    manya’yı yaşayacağı ülke olarak
                                           vayla alâkası olmayan öğrenci-    yitirmemesi içten bile değildir.
şırmamak gerekir. Konuyla ilgili      seçmesinin bir nedeni de budur. Da-
tüm sorumluların bu tür kavramların    vutoğlu’nun da isabetli bir şekilde    ler ile davacı öğrencinin temel   Söz konusu temel anayasal hak-
içerisinde saklı olan tohumun, ken-    dile getirdiği gibi “İslamcı” veya    hakkının kısıtlanmasına dair     kın bu şekilde tasfiyesinin olum-
disini bir gün ortaya çıkararak, şid-   “İslamcı terör” gibi kavramlar ise    sözde bir dini çatışmanın varlı-   suz sonuçlarını hissedenlerin ise
det şeklinde göstereceğinin farkında    Müslümanları aşağılamayı hedefle-     ğı, karar sürecine dahil edilmek-  sadece Müslümanlar olmayaca-
olmaları gerekirdi. Aşırı sağcı terör   mektedir.”                tedir. Tavırları en hafif tabirle,  ğı aşikârdır.”

sayfa 4    Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                        dosya
                                                                  Dr. Yusuf IŞIK


  Vasat Ümmet
  ve Ehl-i Sünnet
     hl-i     Sünnet,    Hz.  arýndýran, Kitab (Kur’an)’ý ve        -“Size Eshabýmý (onlara tâbî

E    Peygamberin sünnetine ve
     Eshabýnýn yoluna baðlý olan
ve onlarýn izlediði dînî, yol ve meto-
                      Hikmet (Sünnet)’i öðreten ve size
                      daha bilmediðiniz nice þeyleri de
                      öðreten bir Peygamber gönderdi.”
                                           olmayý) tavsiye ederim. Sonra
                                           onlarýn peþinden gelenleri, sonra da
                                           onlarýn peþinden gelenleri. Daha
du benimseyenlerdir.            (Bakara: 151).              sonra yalan yaygýnlaþacaktýr.”        Ýtikatta orta yol, Ehl-i Sünnet yo-
  Kitab ve Sünnet üzerinde ittifak      Bu   âyetteki   “Kötülükten     -“Allah’ýn rahmet eli cemaat ile   ludur. Ümmet-i Muhammed’in ana
etmiþ, ihtilâf ve tefrikadan sakýnmýþ,   arýndýrmak (tezkiye)”, Haram ve      beraberdir.” buyurmuþtur.         özelliði îtidaldir.
dinde münakaþaya sebep olan        Helâli Kur’andan öðrenmek ile tefsir     Hz. Peygamberin cemaatý tavsiye      Bu din; ifrat ve tefridin ortasý,
hususlarda aklý deðil, Kur’an ve      edilmiþ, Hikmet ise, ittifakla      etmesi ve Fýrka-ý Naciye’nin (azab-    teþbih ile ta’tîlin ortasý, cebir ile
Sünneti kaynak alan ve de naslarý     “Sünnet” olarak kabul edilmiþtir.     tan kurtulacak kesimin) cemaat      kaderciliðin ortasý, ümitsizlikle aþýrý
esas kabul eden topluluk olarak da       Hz.Peygamber (s.a.v);         olduðunu söylemesi, cemaatýn       güvenin ortasý ve korku ile ümîdin
tarif edilebilir.               -“Size emrettiklerimi yerine     kimlerden ibaret olduðunun belirlen-   ortasý bir yoldur.
  Hz. Peygamberin sünnetine tâbî     getirin, yasaklarýmý da gücünüz      mesini gerektirmektedir.           Ýþte Dînimiz Ýslâm, zâhiren ve
olanlara “Ehl-i Sünnet”, O’nun sa-     yettiðince terkedin” buyurmuþtur.       Hz. Muhammed (s.a.v);         bâtýnen budur. Tefrika görüþlerden,
habîlerini âdil/örnek kabul ederek       Sünnete baðlýlýk, Dînî bir        -“Ümmetim yetmiþ üç fýrkaya      merdud mezheblerden, müþebbihe,
onlarýn din hususundaki metodunu      zorunluluktur. “Kur’an-ý Kerîm      ayrýlacak, bunlardan bir topluluk     mu’tezile, cehmiyye, cebriyye, kade-
takip edenlere de Ehl-i Cemaat”,      bize yeter” düþüncesiyle Sünneti ih-   hariç hepsi Cehennemliktir.”       riyye...vs. gibi Ehl-i Sünnet ve’l-Ce-
ikisine birlikte “Ehl-i Sünnet ve’l-    ya yerine ihmal veya imha etmek      buyurmuþtur. O topluluðun kimler     maat’a muhalefet eden, dalâlete
Cemaat” denilmiþtir.            tarih   boyunca   bütün   bid’at  olduðu sorulunca O;            sapan mezheblerin görüþleri Ehl-i
  Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat tabi-     fýrkalarýnýn ortak özelliði olan gizli    -“Benim ve Eshabýmýn yolunda     Sünnet âlimlerince incelenmiþ ve de-
riyle ifade edilen müslüman        bir ihanet çeþididir. Hz. Peygamber    olanlardýr.” diye cevaplamýþtýr.     lillere dayanan ikna edici cevaplar
topluluðun, Sünnet ve Cemaata tâbî     bu durumun ilerde ortaya çýkacaðýný      Hz. Peygamberin, Ümmetine       verilmiþtir.
olmak gibi iki önemli özelliði vardýr.   haber vererek, Dînî hiçbir kaygýsý    kýyamete kadar yol gösterecek bir       Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’ýn
  Sünnet, Hz. Peygamberin söz, fiil   olmayan bu insanlardan bizi        Hadîsi de þöyledir;            deðiþmez üç kuralý vardýr;
ve tarirleriyle ahlakî ve beþerî      sakýndýrmýþtýr.                -“Ümmetim, sapýklýk üzerinde       1. Sözlerin en hayýrlýsý ve en
tavýrlarýdýr.                  O, þöyle buyurmaktadýr;       asla bir araya gelmez. Ýhtilâf      doðrusu olan Yüce Allah’ýn
  Sünnet    þöyle   de   tarif                       gördüðünüz zaman size ‘Sevâd-ý      Kitabý’dýr. Onlar, hiç bir insanýn
                        -“Tok    karýnlý,  koltuðuna
edilmektedir; “Bir inanç ve akîde                          A’zam (en büyük olan ve Hak üzere     sözünü Allah’ýn sözünün önüne ge-
                      yaslanýp size ‘Kur’an yeterlidir.
tarafýndan bir araya gelen                              bulunan topluluða katýlmayý)‘       çirmezler.
                      Kur’an neyi helâl kýlmýþsa onu
topluluðun     (ümmet),   inanç                        tavsiye ederim.”
                      helâl bilin, neyi haram kýlmýþsa onu                          2. Hz. Muhammed (s.a.v)’in Sün-
sisteminin      ve   akîdesinin                          Kýsaca     Ehl-i   Sünnet;   neti ile hidayet yoluna dair gelmiþ
                      da haram bilin‘ diyen adamlarýn
oluþmasýný temin eden yola ve                            Maturîdiyye,     Eþ’ariyye    ve
                      çýkmasý yakýndýr. Haberiniz olsun,                         olan nakillerdir. Onlar hiç bir insanýn
metoda Sünnet denilir.”                               Selefiyye olarak metod bakýmýndan
                      dikkatli olun; Bana Kur`an ile                           izlediði yolu bunun önünde
                                           üçe ayrýlmaktadýr.
  Ýnsanlarýn bu metodda görüþ      birlikte (hüküm bakýmýndan)                             tutmazlar.
birliðine varýp, bunu uygulamasý da,                           Mezhebler; siyasî, fýkhî ve itikadî
                      O’nun bir benzeri (sünnet) de                              3. Ayrýlýklardan, daðýnýklýklardan,
Cemaat diye isimlendirilmiþtir.                           olarak bir çok meselede birbirleriyle
                      verilmiþtir.”                                    çeþitli bid’at ve yanlýþ görüþlerin
                                           baðlantýlýdýrlar. Ayný mezheb içinde
  Sünnet;    Ýslâm  toplumunun     Hz.   Peygamber,    sünnetine                       ortaya çýkmasýndan önce bu Ümme-
                                           bir   çok    farklý  eðilimler
oluþmasý için Hz. Peygamberin       uyulmasýný emrettiði gibi, kendi                          tin ilk neslinin üzerinde icma ettiði
                                           bulunabilmektedir.
usûlünün esas alýnmasý ve Hz. Pey-     Eshabýna da uyulmasýný emretmiþtir.                         hususlar.
                                             Meselâ; fýkhî amelî konularda
gamberin usûlünü ittifakla takip eden   Eshab’a uyulduðu takdirde Onlar;                            Bu dönemden sonra meydana
                                           sünnîlerin önemli bir kýsmý
Sahabî    Cemaatýnýn    yolunun   Ýnsanlarý doðru yola götüren gökteki                        gelmiþ insanlarýn ortaya attýklarý
                                           Hanefî’dir.   Hanefîlerin   büyük
izlenmesidir.               yýldýzlara benzetilmiþtir.                             görüþler ile kabul ettikleri kanaatlara
                                           çoðunluðu    itikadî  konularda
  Ýslâm Toplumunun fikrî ve amelî       O (s.a.v);              Maturîdî’dirler. Ehl-i Sünnetten Þafiî  gelince; bunlarý Kur’an, Sünnet ve
oluþumunu saðlayan, Allah’ýn Kitabý      -“Ýçinizde   benden    sonra  ve Malikî olanlarýn çoðu itikatta     Ýcma’dan ibaret olan bu üç esas ile
ve Hz. Peygamberin Sünneti’dir.      yaþayanlar bir çok ayrýlýklara þahit   Eþ’arî, Hanbelî’ler ise genelde      ölçer biçerler. Bunlara uygun düþerse
Bunun için Yüce Allah Kur’an-ý Ke-     olacaklardýr. Size Sünnetimi,       Selefî’dirler.              kabul ederler, bunlara aykýrý olursa
rîm ile birlikte Peygambere tâbî olup   hidayete erdirilmiþ ve doðru yolu       Ýslâm Dünyasýnýn büyük bir      söyleyenin     kim    olduðuna
baðlanmanýn ve O’na itaat etmenin     bulmuþ halîfelerimin sünnetini      çoðunluðunu oluþturan Sünnî’lik      bakmaksýzýn reddederler.
gerekli olduðunu belirtmiþtir.       (yolunu) tavsiye ederim. Ona       sadece bir isim, sýfat veya mezheb      Ýþte orta yol, dosdoðru yol budur.
  Allah (c.c) þöyle buyurmaktadýr;    sýmsýký sarýlýn, adeta diþlerinizle    deðil, bütünüyle bir yaþam tarzýdýr    Onu izleyen sapmaz ve ona uyan
  -“Allah önceleri açýk bir       tutun. Sonradan çýkacak þeylerden     ki, tamamen Kur’an ve Sünnete       bedbaht olmaz. Bunlara da tek
þaþkýnlýk içinde olanlara, Allah’ýn    sakýnýn. Çünki her uydurma bid’at,    uygun olarak Ýslâm`ýn hayata       cümleyle; Ýþte “Vasat Ümmet Ehl-i
âyetlerini okuyan, kötülükten       her bid’at ise sapýklýktýr.”       tatbikidir.                Sünnet” denir.

                                           Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                   sayfa 5
haber                                                      Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
   GMG Hessen Bölgesi Kadınlar

I  Güney Gençlik Teşkilatı ekim
   ayı itibari ile Gençlik Eğitim
Kursuna start verdi.
 İlk GEK 29-30 ekim tarihinde
Rüsselsheim Bölge binasında 44 ki-
şilik bir katılım ile gerçekleşti.
 Program Merve K. okumuş oldu-
ğu açılış Kur`an-ı Kerim ile başladı.
                     IGMG Hessen Kadınlar Gençlik Güney
 IGMG Hessen Bölgesi KGT Gü-
ney Başkanı Ayşe Akgün´ün selam-
lamasından sonra kısa bir tanışma
                     “Gençlik Eğitim Kursu”na Start Verdi
                                                             hatırlatarak seminerini sonlandırmış
gerçekleşti.                                                       oldu.
 Akabinde IGMG Hessen Bölge                                                Bir sonraki GEK`in ödevleri genç
Başkanı Mehmet Ateş GEK talebe-                                             kızlara verildikten sonra kapanış
lerini selamladı. Hayatımızda kim-                                            Kur`an-ı Kerim ile program sona
lik arayışında hayatı öğrenmek an-                                            erdi.
lamında kendimize bir model seç-                                              Kasım ayının Gençlik Eğitim Kur-
memiz gerektiğinin önemini vurgu-                                            su Frankfurt gezisi ile başladı. İlk
ladı. Dinimizi öğrenip, en iyi şekil-                                          durak Eschenheimer Turm oldu.
de tanıtmamız gerektiğinin mesajını                                           Burası Ortaçağda Frankfurt`un giriş
verip sözlerini bitirdi.                                                 kapısı olarak kullanımdaydı ve şu
 IGMG Genel Merkez Eğitim Baş-                                             an simgesi haline gelmiş durumda-
kanı Ekrem Kömürcü “Sorunlar ve                                             dır.
Yönlendirme” başlıklı konusu ile                                              Gezinin devamında Frankfurt`un
gençleri aktif bir şekilde konuşma-                                           eski borsa binası, Katharienenkirc-
sına dahil etti. Konu içerisinde ha-                                           he ve Goethe`nin Evi vardı. Yakla-
yatımızı yönlendirecek belirsizlik-                                           şık bir saat rehber eşliğinde evi ge-
ler, toplumda yaşanan sorunlar ve                                            zildi ve tarihiyle alakalı bilgiler edi-
mutluluğa giden adımlar gibi konu-                                            nildi.
lar ele alındı. Seminerin ilk yarısın-                                           Namazlar kılındıktan sonra Frank-
dan sonra öğlen namazı ve öğlen                                             furter Dom´a doğru yol alındı. Bu
yemeği için bir ara verildi.                                               bina Frankfurt`un baş kilisesi olup
 Seminerin ikinci bölümü mutlulu-                                            da, 1848`de ilk Parlamento olarak
ğa giden adımların yoğunlu ile kap-                                           kullanıma geçti.
samlıydı. Ekrem Kömürcü insanın                                              Ortaçağda fuar alanı olarak kulla-
hem nefis hem akıl taşıyan varlık                                            nılan Römerberg ve orada bulunan
olduğunu ve nefis aklı değil de aklın
                                                             Adalet Çeşmesi ziyaret edildi.
nefse hükmetmesi gerektiğinin unu-
                                                              Günün sonunda Frankfurt`u farklı
tulmamasını hatırlattı. Son olarak
                                                             bir yönden görmek için vapur turu
bir grup çalışmasının önemini be-
                                                             yapıldı.
lirtmek için küçük bir oyunla semi-
                                                              Son olarak birlikte yemeğe gidildi
nerine son verdi.
 İkindi namazının ardından Nesli-                                            ve tekrar Rüsselsheim`daki Bölge
han Y. tutanağın nasıl ve ne için ya-                                          Binasına dönüldü.
zıldığını kısa bir şekilde anlattı.                                            Günün değerlendirmesi yapıldık-
 Daha sonra sözü IGMG Genel                                               tan sonra istirahat için odalara ge-
Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı                                             çildi.
Ramazan Başlık aldı. İlk olarak Av-                                            Ertesi gün Halid Erdemir “Goethe
rupa`daki göç sürecinden bahsetti.                                            ve İslam“ başlıklı seminerini sun-
1961 yıllarında Türkiyeden Avru-                                             duktan sonra GEK talebeleri Türki-
pa´ya “Misafir İşçi” olarak gelenler,                                          yedeki köylerinin tanıtımlarıyla
tekrar ülkelerine dönmeyi planlıyor-                                           başladılar. Tanıtılan şehirler arasın-
lardı. Fakat 1995 yıllarından sonra                                           da Uşak, Elazığ, Trabzon, Konya,
artık genellikle Avrupa`da kalıcı                                            Ağrı, Kayseri, Çorum ve Yozgat
planlar yapılmaya başlandı. Buna                                             vardı. Köylerin coğrafi yapısı, nü-
bağlantılı Avrupalı Müslümanların    lar“ bölümünde Prof. Dr. Necmed-    rumlusu Zafer Erten derneğinin ta-   fusu, gelir kaynağı, yöresel yemek-
konumu çerçevesinde IGMG`nin       din Erbakan ile alakalı sunumunu    nıtımını yaptı.             leri, yöresel giyimleri, tarihleri ve
rolü ve hizmetleri gündeme geldi.    paylaştı.                 Sena K. “Allah´a verdiğimiz söz    köylerdeki eksikler ile alakalı birer
 Akşam namazı ve yemeği için tek-     Yatsı namazı ve değerlendirme     Kelime-i Tevhid” başlıklı semine-    tanıtım yapıldı.
rar bir ara verildi ve ardından grup   halkasından sonra istirahat için her-  rinde gençlere gayesini tekrar hatır-   Son olarak Neslihan Y. “İz bıra-
çalışmaları için seminer odasında    kes odalarına geçti.          lattıkdan sonra “Haydi Namaza,     kanlar“ köşesinde İbn-i Sina ile ala-
toplanıldı. Her gruptan bir konuş-     Ertesi gün IGMG Hessen Bölgesi    Haydi Kurtuluşa” başlıklı semine-    kalı sunumunu paylaştı.
macı hazırlamış oldukları afişleri    KT Kuzey Başkanı Handan Yazıcı     rinde namazın ehemmiyetinden ve      Yeni ödevler dağıtıldıktan sonra
diğerlerine sundu.            genç kızları selamladı. Akabinde    iman mertebelerinden bahsetti. Na-   kapanış Kur`an-ı Kerim ile program
 Son olarak Maide K. “İz Bırakan-    IGMG Hessen Bölgesi Hasene So-     mazın sihirli bir anahtar olduğunu   sona erdi.

 sayfa 6    Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 haber                                                             Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
     lmanya Müslümanları Merkez

A    Konseyi (ZMD) Temsilciler
     Toplantısı Köln’de yapıldı.
ATİB Genel Merkezi toplantı salonunda
                      ZMD Temsilciler Toplantısı Köln’de Yapıldı
                      tüel çalışmalar hakkında bilgiler verdi-
                      ler.
                                             de Türkler’i ATİB temsil etmekte ve
                                             önemli bir yer tutmaktadır. ZMD; Türk-
                                                                    çok konuda çok önemli çalışmalar yap-
                                                                    makta ve net tavır ortaya koymaktadır.
yapılan toplantıda, ZMD’nin faaliyetleri                         ler, Araplar, Almanlar, Boşnaklar, Arna-     ATİB’in ev sahipliği yaptığı toplantı-
                        ZMD toplantısında Almanya Müslü-
ve çalışma proğramı hakkında bilgiler   manları’nın meseleleri ve ülkede mey-     vutlar, İranlılar ve Afrika’nın değişik ül-  da, yeni konsey üyeleri belirlendi ve 3
verildi ve düşünceler ortaya kondu.    dana gelen gelişmeler konusunda görüş     ke ve milliyetlerinden Almanya’da yaşa-    yeni teşkilatın daha ZMD’ye üyelik di-
  Toplantı Kur’an-ı Kerim’in okunma-   ve düşünceler beyan edildi. Toplantıya     yan insanların kurdukları teşkilat, cemi-   lekçeleri kabul edildi. UMTA (Almanya
sıyla başladı ve açış konuşması ZMD    katılan temsilciler ve ZMD-Komisyon      yet ve üst kuruluşlardan meydana gel-     Togo Müslümanları Üst Kuruluşu), De-
Genel Başkanı Aiman Mazyek tarafın-    Üyeleri ise yapılan çalışmalar ve       mektedir. Bu noktadan hareketle ZMD:     af –İslam (Engelli Müslümanlar Teşkila-
dan yapıldı.                ZMD’nin faaliyetleri konusunda söz       İslam kardeşliğinin, güç birliği ve daya-   tı) ve Erlangen Cami Cemiyeti’nin
  Daha sonra ZMD Genel Başkanı Ai-    alarak fikir ve düşüncelerini dile getir-   nışmanın güzel bir örneğini sergilemek-    ZMD’ye üyelik müracaatları kabul edil-
man Mazyek, bir durum değerlendirme-    diler.                     tedir.                    di. Meşhur Dr. Miamar Mühendis Bodo
si yaparak, yapılan faaliyetler hakkında    ZMD-Almanya Müslümanları Mer-         Öte yandan KRM’nin (Almanya        Muhammed Rasch ise ZMD Komisyonu
geniş bilgiler verdi.           kez Konseyi Genel Başkan Yardımcısı/      Müslümanları Koordinasyon Konseyi) 4     Şeref Üyeliğine teklif edildi ve yapılan
  Bunu takiben Yakup Tufan (Genel    ATİB Genel Başkan Yardımcısı Yakup       üyesinden biri olan ZMD, Almanya’da      teklif kabul gördü.
Başkan Yardımcısı), Mustafa Hadiç     Tufan, yapılan toplantı ile ilgili bir açık-  Müslüman kuruluşlar arasında önemli        Başarılı geçen ZMD Temsilciler Top-
(Genel Başkan Yardımcısı), Nurhan     lama yaparak şunları söyledi: Bilindiği    bir yere haizdir. Müslümanlar’ın karşa    lantısı, birlikte yenen öğle yemeği ve ya-
Soykan (Genel Sekreter), Burhanettin    gibi ZMD çok milletli ve çok kültürlü     karşıya bulundukları; ırkçılık, İslam     pılacak faaliyetler ve proğramlar ile ilgi-
Dağ (YKÜ) ve Hamza Wördemann        bir yapıdan oluşmaktadır. Almanya       düşmanlığı, İslam’ın resmen tanınması,    li dile getirilen dilek ve temennilerin ar-
(YKÜ), ZMD’nin faaliyet raporu ve ak-   Müslümanları Merkez Konseyi içerisin-     İslam Din Dersleri, ‘helal’ kesim gibi bir  dından sona erdi.
                                               Auf der Bleiche 29 . 42289 Wuppertal . Tel.: 0202 747 659 70 . Fax.: 0202 747 659 71
                                                       www.casado.eu . info@tec-tec.de
 sayfa 8    Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
Aytaç Avrupa Großmarkt
Marktstr. 10 . 50968 Köln
Tel.: 0221-3797985
Fax: 0221-3797986
Mobil: 0177-6529370

Depo Market Et Reyonu
Vogesenstr. 1 . 50739 Köln

Depo Market Et Reyonu
Markenstr. 7 . 40227 Düsseldorf

Depo Market Et Reyonu
Marktstr. 247 . 47798 Krefeld

Depo Market Et Reyonu
Münsterstr. 154 . 44145 Dortmund
Mobil: 0177-6529370

YENi YENi YENi YENi
Depo Market Et Reyonu
Friedrich-Ebertstr. 79 . 47119 Duisburg (LAAR)
Mobil: 0177-6529370
 haber                                                          Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
V
     an’da yaşanan deprem felake-
     tinin açtığı yaraları bir nebze
     sarabilmek maksadıyla DİTİB
                       DiTiB’in “Çocuklarımız üşümesin”
                         Kampanyasına Büyük İlgi
camiası olarak, gerçekleştirdiğimiz
nakdi ve ayni yardım kampanyası, baş-
ta Türk ve Alman sivil toplum kuruluş-
ları olmak üzere her kesimden büyük                                               Seyehat Firması sahibi Vural Öger ve
ilgi gördü.                                                           çalışma arkadaşlarına, toplanan eşya-
  Mevsim ve iklim şartlarını göz                                                ların depolanması için depolarını biz-
önünde bulundurarak öncelikle çocuk-                                               lere tahsis eden Öztürk GmbH Firması
ların ihtiyacı olan giysiler başta olmak                                             sahipleri İsmail ve Feridun Öztürk kar-
üzere, kışlık kadın ve erkek kıyafetleri,                                            deşlere, Şahinler Holding, UETD,
ayakkabı, uyku tulumu ve battaniye gi-                                              UPS, MÜSİAD, HUMAN Plus e.V.
bi acil ihtiyaç maddelerini içerisine                                              yetkililerine katkılarından dolayı te-
alan ve DİTİB Eyalet Birlikleri’mizin                                              şekkür ederiz.
koordinesinde, Düsseldorf, Hamburg,     dan hala derneklerimizin elinde kalan   Din hizmeti veren arkadaşlarımıza,      Katkı sağlayan hayır sahibi bütün
Köln, Hannover, Berlin, Stuttgart,     ve gönderilmeyi bekleyen yardımlar     DİTİB Eyalet Birlikleri Başkanları ile  kişi ve kuruluşların zayi olmayacak bu
Dortmund, Münih ve Frankfurt şehir-     son bir grup olarak tasnif edilecek, po-  yönetim kurulu üyelerimize, DİTİB     çabalarının Rabb’imizin katında da en
lerindeki merkezlerde toplanan ayni     şetlere konularak Türkiye’deki ihtiyaç   derneklerimizin çok değerli başkan,    güzel mükafata erişmesini niyaz eder,
yardımlar, biri kargo uçağı olmak üze-   sahiplerine en kısa sürede gönderile-   yönetici ve üyelerine, DİTİB camiası-   sağlık, afiyet ve esenlikler dilerim.
re 19 tır ile deprem mahalline gönderil-  cektir.                  nın kıymetli üyelerine, özellikle bayan    Selam, saygı ve kalbi muhabetle-
di.                       Diyanet İşleri Türk İslam Birliği   kardeşlerimize, kampanyada toplanan    rimle.
  Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi-    olarak, kampanyamızın başından bu-     eşyaların Van’a gönderilmesinde bü-      Prof. Dr. Ali DERE
ye bağlı olarak yapılan ayni yardımlar-   yana büyük fedakarlık örneği gösteren   yük fedakarlık gösteren Öğer Türk Tur     DİTİB Genel Başkanı
 sayfa 10    Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                        dosya
                                                                 Mahmut AŞKAR


  İstikbale Giden
  Yol Haritamız
                     rettiğiniz bu bildik gelişmelerin, şa-  üst düzeyde kutlayanlar, Berlin se-
 Artık bu kadar acılar ve ha-      hıs olarak üzerimizdeki etkisine     malarında “hoş bir seda” bırakma-
 talarla dolu elli yıllık tecrü-     vurgu yapmak istedim. Meselâ, bu     nın ötesinde, Göçmen Türkün gele-     mahmut.askar@t-online.de
 beden sonra kuruluşlara         türden gelişmeleri doğru okuyabili-    cek elli yılı için hangi hayatî karar-
 mahsus meseleler ve bek-        yor ve günlük hayatımızda olduğu     ları aldıklarını doğrusu bilmek ister-  tenkit, değerlendirme ve diğer mü-
 lentiler değil, temsil ettik-      kadar, düşüncelerimizde de meyda-     dik.                   lahazalar yeterince seslendirildi ve
                     na getirdiği değişikliğin farkında      AB ülkelerinin içinde, yapılan    yazılarak kayıtlara geçildi. Bu saat-
 leri kitlenin ötesinde, men-
                     mıyız? Farkında olmak da yetmez;     araştırmalara göre bilhassa Alman     ten sonra söylenen her söz ve ortaya
 subu oldukları toplumun                                                   konan düşünce, öncekilerin tekra-
                     gereken tedbirlerimizi alıyor mu-     halkının müslüman azınlığa bakış
 meseleleri ve beklentileri-                                                 rından ibaret olacaktır.
                     yuz?                   açısında, algılama biçiminde dik-
 nin mücadelesini veren,                                                     Bu satırların yazarı da, yıllardan
                       Görebilen, okuyabilen ve düşün-    katle takip edilmesi gereken geliş-
 bayraktarlığını yapan zihni-      ce üretebilenler için burada din adı-   meler var. Bunları görmemezlikten     beri Batı Avrupa Türkleri ile ilgili
 yeti temsil edenler Türk        na ayrı, toplum adına, dünya veya     gelmek, görüp de gereğini yerine     yazdıklarından başlıklar halinde bir
 kuruluşlarında söz sahibi        ülke siyaseti adına da ayrı neticeler   getirmemek, bu ülkenin (Almanya)     demet sunarak, gelecek 50 yılın yol
 olmalıdır. Göçün 50. Yılını       çıkar. Dün, kısmen haklı bir mağdu-    yerlisi ve göçmenine karşı vebal al-   haritasını tayin etmede üzerine dü-
 idrak ettiğimiz 2011’in so-       riyetin arkasına sığınan bazı etnik    tında kalmak demektir.          şeni yerine getirmek ister:
 nuna geldiğimiz bugüne         veya inanç grupları, bugün baskı ve      Avrupalı Göçmen Türkün mese-       -Olmazsa olmazlarımızın başın-
 kadar Avrupalı Göçmen          yasakların kalkmasıyla hazırlıksız    lelerine uzun vadeli ve kalıcı çö-    da, yerli-resmî dilin yanı sıra ANA-
 Türklerin meseleleriyle il-       yakalandılar: Bilgi, birikim, sami-    zümler getirebilmek için onların     DİL’in yaşatılması gelir.
 gili teklif, tenkit, değerlen-     miyet ve ahlâkî boşlukları ve zaafi-   dertlerini kendine dert edinmek ge-      -İnsan inşa edilmeli, eğitime ve
 dirme ve diğer mülahazalar       yetleri ortaya çıktı. Şekli ve alışkan-  rek... Yerine göre yüreğiniz sızlama-   bilgiye öncelik verilmelidir: Bizi is-
                     lık dindarlığı kadar, sekülerliği     dan, uykularınız bölünmeden, o da     tikbale taşıyacak gösterişli binalar
 yeterince seslendirildi ve
                     (dünyevilik) de artık itibar görmü-    yetmez; bir zihin ve zihniyet müca-    değil, eğitimli ve bilgili insanlar
 yazılarak kayıtlara geçildi.      yor.                   delesi verilmeden, ne hakkıyla onla-   olacaktır.
 Bu saatten sonra söylenen          Taşıdığı değerleri ve savunduğu    ra temsilci olabilir ne de çözüm üre-
 her söz ve ortaya konan                                                     -Her kuruluşun bünyesinde, işin
                     fikirleri istikbale taşımak veya ken-   tebilirsiniz. Avrupalı Türkün konu-    ehli olanların istihdam edileceği Aİ-
 düşünce, öncekilerin tekra-       disinden sonraki nesillere devret-    mu bugün itibariyle çok naziktir,     LE DANIŞMA MERKEZİ mutlaka
 rından ibaret olacaktır.        mek gibi bir iddiası, gayesi olanlar,   hassasiyet ister. Partiler, hükümet-   kurulmalıdır.
                     önce kendilerine ayna tutmalı, sonra   ler, hele kuruluşlarüstü bir yaklaşım
                                                                 -Hem Alman, hem de Türk Dev-
     undan birkaç sene önceki

B
                     da yakın ve uzak çevrede olup bi-     ister ki, o da ancak uzağı görebilen,
                                                               leti’nin desteğini alarak, kuruluşlar
     dünyanın hâliyle bugünkü     tenleri iyi okumalılar. Meselâ, Al-    ufku geniş, feraset sahibi öncülerin
                                                               bünyesinde TÜRKÇE ve ALMAN-
     dünyanın hâli aynı değildir.   manya’daki Türkler bu ülkedeki      işidir.
                                                               CA ÖĞRETMENLERİ, en azından
Artık    eskisi  gibi  yazılan   sosyal değişimi yerine göre mahallî,     Bazıları için sadece geçim kay-
                                                               haftanın belli günleri için istihdam
“senaryo”lar planlandığı gibi uygu-    yerine göre de ülke bazında hisset-    nağı, bazıları için bir sıçrama tahta-
                                                               edilmelidir.
lanamıyor veya “aktör” ler rollerini   miş, hatta fark etmiş de olabilirler.   sı, bazıları için de oradan alacağı
icra etmede bayağı zorlanıyorlar.                          etiketle toplumda sadece bir statü      -Kuruluşlar kendi aralarında, ha-
                     Toplumun öncüleri, düşünce ürete-
Yine daha bir yıl önceki Avrupa Bir-                        sahibi olabilme yeri olarak görülen    yata geçirecekleri ortak projeleri fi-
                     bilenler, bu değişimden netice çıka-
liği ile şimdiki arasında siyasî ve ik-                       kuruluşlarımız, aslında bir avuç     nanse edecek bir “havuz” oluştur-
                     rarak geleceğin yol haritasını belir-
tisadî güç açısından kayda değer                          “serdengeçti”nin omuzlarında taşın-    malıdırlar.
                     lemelidirler.
farklılıklar meydana geldi. Başka       Sadece, tabiri caizse, kıyametin   maktadır.                   -Gönlümüzden geçeni, bize göre
bir ifadeyle; ABD ve AB’nin başını    kopmasına ramak kala, biraraya an-      Artık bu kadar acılar ve hatalarla  doğru olanı, derdimizi, beklentileri-
çektiği Batı bloğu irtifa kaybeder-    cak gelebilen kuruluşlarımız, geride   dolu elli yıllık tecrübeden sonra ku-   mizi doğrudan ve olduğu gibi hem
ken, Türkiye’nin de dahil olduğu,     kalan yarım yüzyıllık tecrübeleri de   ruluşlara mahsus meseleler ve bek-    yetkili makam ve şahıslara, hem de
özellikle Asya’da yeni güçler ken-    gözönünde bulundurarak, gelecek      lentiler değil, temsil ettikleri kitle-  yerli-çoğulcu kamuoyuna ifade ede-
dinden söz ettirir oldu. Ortado-     elli yıla gidiş güzergâhını şimdiden   nin ötesinde, mensubu oldukları      bilmek için bilgi, birikim sahibi, ko-
ğu’da, Osmanlı Cihan Devleti’nin     tayin etmelidirler. Herkes elini vic-   toplumun meseleleri ve beklentileri-   nusunda uzman, işinin ehli kesime
çökmesinden sonra, dengeler yeni-     danına koymalı ve şimdiye kadar ic-    nin mücadelesini veren, bayraktarlı-   fırsat, imkân ve destek verilmelidir.
den altüst oldu: Tabandan gelen      ra ettikleri şaşaalı, tv ekranlarına ve  ğını yapan zihniyeti temsil edenler      Önümüzdeki elli seneye gider-
halk hareketleri despotların iktidar-   gazete manşetlerine taşınan, pahalı    Türk kuruluşlarında söz sahibi ol-    ken yollarda kaybolmamak, kazaya
larını birer birer yıkmaya devam     faaliyetlerden kalıcı, gelecek nesil-   malıdır. Göçün 50. Yılını idrak etti-   ve belaya uğrayarak daha fazla zai-
ediyor.                  lere yol gösterici birşey kalıp kal-   ğimiz 2011’in sonuna geldiğimiz      yat vermemek için hayatî önem arz
  Hemen hergün gazetelerde oku-     madığının muhasebesini yapmalı-      bugüne kadar Avrupalı Göçmen       eden bu ve benzeri tedbirler hemen
duğunuz veya tv ekranlarında sey-     dır. Göçün 50. Yılı’nı Berlin’de en    Türklerin meseleleriyle ilgili teklif,  şimdi alınmalıdır.

                                           Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                  sayfa 11
 haber                                                          Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
  slam Toplumu Millî Görüş ve
                      IGMG ve IGMG SOSYAL YARDIM DERNEĞİ
İ  IGMG Sosyal Yardım Derneği
  HASENE’nin ortaklaşa yaptırdığı
Van’ın Erciş ilçesindeki prefabrik      HASENE’NİN ERCİŞ PREFABRİK DEPREM
deprem konutları, dualarla ve büyük
bir coşku ile teslim edildi.
  Süleymaniye Camii İmam Hatibi
                      KONUTLARI BÜYÜK BİR COŞKUYLA TESLİM EDİLDİ
Ekrem Nalbant Hocanın okuduğu
Kur’an-ı Kerim ve depremde hayatla-
rını kaybeden kardeşlerimiz için oku-
nan dua ile yapılan anahtar teslim tö-
renine Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ da katıldı. Bozdağ’ın yanı sı-
ra teslim törenine, Kalkınma Bakan
Yardımcısı Mehmet Ceylan, Van Vali-
si Münir Karaloğlu, Erciş Kaymakamı
Ramazan Fani, Erciş Belediye Başka-
nı Zülfikar Arapoğlu, İstanbul Esenler   Bozdağ ve diğer heyet mensupları ko-     Yardımcısı Bekir Bozdağ: “Türkiye     yanında olmak bizim için vazgeçil-
Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İs-     nutlara yerleşen aileleri ziyaret ettiler.  dışında Avrupa’daki insanlar da, başta  mez bir ilkedir
tanbul Pendik Belediye Başkanı Salih    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,      IGMG ve IGMG Yardım Derneği Ha-        IGMG Genel Başkanı Kemal Er-
Kemal Şahin, IGMG Genel Başkanı      yakın ilgi gösterdiği çocuklara oyun-    sene olmak üzere kalplerinden kopan    gün de, mazlumların ve mağdurların
Kemal Ergün ve IGMG Sosyal Yar-      caklar hediye etti. Anahtarlarını tes-    yardımları Van’a ulaştırdı. Herkes ha-  yanında olmanın IGMG’nin temel il-
dım Derneği Hasene Başkanı Zeki      lim alan Ercişliler ise göz yaşlarını tu-  yırda yarışa girdi. Gerek sivil toplum  kesi olduğunu, yapılan gıda ve prefab-
Toprak ile yüzlerce Ercişli katıldı.    tamayarak kendilerine gösterilen bu     örgütleri gerekse dernekler üzerlerine  rik evlerle bu kez Van ve Erciş’te, da-
  Van ve Erciş’te, 23 Ekim’de mey-    kardeşlik ve dayanışmaya şükür ve      düşeni yaptı. Devlet millet kaynaşma-   yanışma içinde olduklarını göstermek
dana gelen ve artçı sarsıntılarla devam  dualarla karşılık verdi.           sı görüldü” ifadelerinde bulundu.     için bulunduklarını söyledi. IGMG
eden deprem dolayısıyla, zorlu kış       Bekir Bozdağ teslim sırasında bir      Erciş prefabrik konutlarının teslim  Sosyal Yardım Derneği Başkanı Baş-
şartlarının da gelip çatmasıyla önemli   de konuşma yaptı. IGMG ile IGMG       töreninde Van Valisi Münir Karaloğlu,   kanı Zeki Toprak ise, imkanlar dahi-
bir barınak açığı bulunuyor. Diğer il-   Sosyal Yardım Derneği’ne ve bağışla-     Erciş Kaymakamı Ramazan Fani, Er-     linde Van ve Erciş deprem mağdurla-
lere gitmeyen Van ve Ercişliler önce    rı ile bu mahallenin oluşmasına katkı-    ciş Belediye Başkanı Zülfikar Ara-    rına yardımların sürdürüleceğini, 49
çadırlara yerleştirilmişti, şimdi de ya-  da bulunan tüm hayırseverlere teşek-     poğlu, IGMG Genel Başkanı Kemal      prefabrik konutun en azından bir kı-
vaş yavaş konteynerlardan oluşan ev-    kür eden Bozdağ, kalıcı konutların ise    Ergün ve IGMG Sosyal Yardım Der-     sım Ercişlinin barınma ihtiyacını gi-
lere yerleştiriliyor. IGMG ve IGMG     2012 yılı, Ağustos ayı sonrasına yetiş-   neği Başkanı Başkanı Zeki Toprak da    dereceği ve yaralarına derman olaca-
Sosyal Yardım Derneği’nin yaptırdığı    tirileceği müjdesini verdi. “Bu kadar    birer konuşma yaptılar. Van Valisi,
prefabrik konutlar ise bu anlamda en    büyük bir felakette mutlaka aksaklık-                         ğını söyledi.
                                            tüm Türkiye’nin depremzelere yaptığı
geniş ve en kapsamlı konutları oluştu-   ların olacağını ve zamanın her hizme-    yardımlar için teşekkür ederek, bu za-    IGMG Sosyal Yardım Derneği
ruyor.                   ti anında vermeye yetmediğini bildi-     man kadar yapılan çalışmalarla ilgili   HASENE, depremin ikinci gününden
  Konutlara Yerleşen           ren Bozdağ, deprem sonrası Türki-      olarak bilgi verdi ve başta IGMG ol-   itibaren Van ve Erciş’e gelerek, Avru-
  Aileler Ziyaret Edildi         ye’de adeta bir seferberlik başladığını   mak üzere dünyanın her tarafından     pa’dan deprem bölgesine gelen ilk
  49 ev ve bir mescitten oluşan yeni   ve devlet millet kaynaşmasının sağ-     Vanlılara yapılan yardımlar için bir   yardım kuruluşu olmuştu. Depremin
konutların ilk anahtar teslimini Başba-  landığını söyledi.              kez daha teşekkür etti. Erciş Kayma-   ilk günlerinden itibaren 6 bin aileye
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptı.       “Avrupa’dai insanlar kalplerin-     kamı Ramazan Fani ile Erciş Belediye   gıda yardımında bulunan Hasene, pre-
Daha sonra diğer anahtarlar, Kalkın-    den kopan yardımları Van’a Ulaş-       Başkanı Zülfikar Arapoğlu da gerek    fabrik konutların teslimi sırasında da
ma Bakan Yardımcısı Mehmet Cey-      tırdı”                    mülkî idarenin gerekse yerel idarenin   350 adet adaklık Kurban dağıtımından
lan, Van Valisi Münir Karaloğlu ile      Deprem sonrası Van ve Erciş için     yaptığı çalışmaları takdim ettikten    bulundu ve 3 bin kişiye yemek verdi.
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün       insanların gönül hazinelerinden kopan    sonra, tüm ülkenin Erciş içın seferber  Kuru gıda ve diğer ihtiyaç malzemele-
ve IGMG-Hasene Başkanı Zeki Top-      yardımları Van’a ulaştırmak için adeta    olması dolayısıyla teşekkür ettiler.   rinden oluşan yardımlar ise sürdürüle-
rak tarafından teslim edildi. Akabinde   yarış içine girdiğini belirten Başbakan     Mazlumların ve mağdurların      cek.
 sayfa 12   Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                       dosya
                                                                  Taner DOĞAN


  Medyanın Gücü,
  Gücün Medyası
                     setini uygulamak suretiyle, bu ülke-   neğin 80 milyonluk Mısır’da günlük
 Günümüzde medyanın           lerden faydalanmaya devam etmek      toplam sadece bir milyon gazete sa-
                     ve bu ülkeleri kendi taraflarında yer   tılırken, halkın yüzde 80’i televizyon    taner.dogan@web.de
 mı güce sahip olduğu,         almaya devam ettirmeye çalışarak     izliyor. Bu noktada devlet ile özel
 yoksa gücün mü med-          olası ve mevcut güç dengelerinin     televizyon kanallarını birbirinden    sahnedeydi. Kanal, Arapça yayınıyla
 yayı yönettiği önemli         sarsılmasını engellemek için derin    ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bil-    Arap ülkelerinde yaşayan insanlara,
                     bir mücadele vermekte.          hassa gelişmemiş ülkelerdeki devlet    İngilizce yayınıyla ise tüm dünyaya
 tartışma konularından           Son onbir aya baktığımızda dün-    televizyon yönetim biçimi Avrupa     seslenerek profesyonel habercilik ör-
 biri. El Cezire bağla-         yanın dikkat kesildiği kilit bölgeler-  veya Türkiye’ye kıyasla sadece hü-    neği sergiledi. 1996 yılında Katar
 mında Hanfer’siz gün-         den birinin Ortadoğu coğrafyası ol-    kümet yanlısı çizgi takip ederek,     Emirliği’nin 150 milyon dolar harca-
                     duğunu müşahede etmekteyiz. Tu-      özellikle diktatörlerin dijital sözcü-  yarak kurduğu kanal, aynı yıl BBC
 ler bu soruya daha net                                                   Arapça’nın kapanması ve çalışanları-
                     nus’da başlayan kıvılcım önce Mısır,   leri olma ve muhalif olan her görüşü
 cevap verme imkanı           ardından Libya, Bahreyn ve Suriye     yok sayacak şekilde gizleyerek tek    nın El Cezire’ye geçmesiyle tecrübe-
 sağlayacak. Bilhassa          olmak üzere birçok Ortadoğu ve Ku-    taraflı habercilik yapma eğilimi gös-   li elemanlara sahip olmanın avanta-
                     zey Afrika ülkesine yayılarak yıllar-   teriyor. Siebert, Peterson ve       jıyla oldukça hızlı mesafe kat etti.
 son yıllarda sosyal                                                    1990-1991 Körfez Savaşı esnasında
                     dır demokrasi, insan hakları ve ada-   Schramm’ın 1963 yılında yayınla-
 medya sitelerinin po-         let isteyen halkların ayaklanmasına    dıkları ’Four theories of the press’   CNN International Amerika askerle-
 pülerlik kazanmasıyla         sebep oldu. Başkaldırıların başlama-   (Basının dört teorisi) kitabındaki    riyle bölgenin nabzını taraflı bir pen-
 bireysel olarak geçmi-         sıyla birlikte medya stratejik rol oy-  ’Sosyal Sorumluluk Teorisi’ne göre    cereden yansıtan tek uluslararası ka-
                     namaya başladı. Her ne kadar medya    medyanın özgür olabilmesi için      naldı. Bugüne baktığımızda ise Arap
 şe nazaran daha fazla         yetkilileri devrimlerin kendileri sa-   medya organlarının devlete değil,     Baharı’nın yaşandığı bölgenin aktörü
 söz sahibi olunabile-         yesinde gerçekleştiğini savunmuş     bağımsız özel veya tüzel kişilere ait   olarak sadece El Cezire’yi görmekte-
 ceği aşikar.              olsalar da, devrim yanlılarının inancı  olması gerekmektedir. Yine bu teori-   yiz. Devrimlerin başladığı günden
                     ve kolektif şekilde bir araya gelip    ye göre, devletin medya üzerinde     itibaren protestocuların sosyal payla-
                     hareket etmeleri olmasaydı başarı     hiçbir kontrol ve yönlendirmesi ol-    şım siteleri üzerinden paylaştıkları
   1. yüzyıla kadar ekonomi, si-

2   yaset ve medya Batı merkezli
   sistemlerle küresel arenada
egemen iken, son on yılda hakimiye-
                     hayalden öte olmayacaktı. Bu önem-
                     li süreçte medyanın bölgede yaşayan
                     insanların hem kendi içlerinde sesle-
                     rini duyurup bir araya gelmelerini
                                          maması gerektiği ve devletin yalnız-
                                          ca halkın ilgi ve gereksinimlerine
                                          medyanın tam olarak yanıt verip ve-
                                          remediği konusunda medyanın üze-
                                                               video ve resimleri yayınladılar. Ar-
                                                               dından sıcak bölgelere muhabir ve
                                                               kameraman göndererek ülkelerdeki
                                                               gelişmeleri canlı olarak duyurarak
tin Batı’dan Doğu’ya kaymakta ol-    sağlaması açısından, hem de dünya                          cesur ve dürüst habercilik örneği
duğuna tanık olmaktayız. Başta Çin,                        rinde kontrol edici ve uyarıcı bir gör-
                     kamuoyunu bilgilendirmesi açısın-     evinin bulunması gerektiği savunul-    gösterdiler. Bu süreçte birçok ulus-
Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın,    dan hayli mühim bir rol oynadığı                          lararası kanal dahi El Cezire’nin gö-
son yıllarda ise Türkiye’nin ekono-                        maktadır. Ne yazık ki Arap Baha-
                     yadsınamaz.                rı’nın yaşandığı ülkelerin televiz-    rüntülerini yayınlayarak bölgeye
mideki başarıları Batı’yı giderek da-    Ortadoğu’da, gelişmiş ülkelerden                        muhabir gönderme ihtiyacı hisset-
ha çok endişelendirmekte. Ve Batılı   farklı olarak, internet ve gazete yeri-  yonculuk anlayışının bu tür bir te-
                                          lakkiden ne kadar yoksun olduğu ya-    medi. Kanalın dünyanın en zengin
ülkeler yukarıda bahsi geçen ülke-    ne televizyon en önemli haberleşme                         ülkelerinden biri olan Katar Emirliği
lerle daha sıkı iş birliği yapma siya-  araçları olma özelliğini koruyor. Ör-   şanan son gelişmelerle bir kez daha
                                          gösterildi.                tarafından desteklenmesi popülerli-
                                            Örneğin Tunus’un devlet televiz-   ğinin en önemli faktörlerinden birisi
                                          yonu ‘Télévision Tunisienne Natio-    kuşkusuz.
                                          nale’’, on binlerce insanın toplanıp     İkinci önemli sebep ise gerek mu-
                                          protesto yaptığı esnada boş sokakları   habirlerin, gerekse kamera arkasında
                                          göstererek endişe etmenin anlamsız    işleri yürüten yüzlerce çalışanın ka-
                                          olduğu ve hükümete baş kaldıranla-    liteli bir eğitimin ardından işe alın-
                                          rın sayısının birkaç yüzü geçmediği-   maları. Bu bağlamda son sekiz yıldır
                                          ni duyurarak doğruları gizleme yolu-   El Cezire Genel Yayın Yönetmenli-
                                          nu seçti. Aynı kanal Ben Ali’nin dev-   ğini yürüten Vaddah Hanfer’in pro-
                                          rilmesinin ardından halkın yanında    fesyonellik anlayışı ve kanala kazan-
                                          yer alarak diktatör karşıtı bir tutumla  dırmış olduğu imaj uluslararası ca-
                                          yayın yapmaya başladı.          mia tarafından her platformda takdir
                                            Son on yılın en önemli televizyon   edilmekte. Eylül ayının sonunda
                                          kanallarından biri olan El Cezire, Or-  Twitter hesabından “Amacım El Ce-
                                          tadoğu ve Kuzey Afrika’daki dev-     zire’yi dünya kanalı yapmaktı ve bu-
                                          rimler esnasında, 11 Eylül‘de olduğu   nu başardım” sözleriyle görevden
                                          gibi, olayları yansıtma biçimi ile yine  ayrıldığını açıklayarak medya dün-

                                          Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                  sayfa 13
 dosya                                                        Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
yasını sarsan Vaddah, Forbes dergisi   ra saldırısı esnasında Türkiye’nin    Eylül ayındaki Ortadoğu turu esna-     sahip olduğu, yoksa gücün mü med-
tarafından 2009 yılında “dünyanın     haklı olduğunu, yayınladığı objektif   sında Cameron ve Sarkozy’nin Er-      yayı yönettiği önemli tartışma konu-
en etkili”, 2011 yılında ise Fast     haberlerle uluslararası arenaya du-   doğan’dan önce Libya’yı ziyaret et-     larından biri. El Cezire bağlamında
Company tarafından iş dünyasının     yuran El Cezire, Türkiye’nin ulus-    mesi El Cezire’nin adım adım canlı     Hanfer’siz günler bu soruya daha net
‘en başarılı 100’ isminden biri ola-   lararası sahadaki popülerliğine de    takip ettiği konular arasındaydı. Ay-    cevap verme imkanı sağlayacak. Bil-
rak seçilmişti. Filistin asıllı Hander,  katkı sağlayan araçlardan biri oldu.   nı esnada Erdoğan’ın konuşmalarını     hassa son yıllarda sosyal medya site-
genelde Müslüman Kardeşler, özelde      Sekiz yıllık Genel Yayın Yönet-   ve basın açıklamalarını canlı yayın-    lerinin popülerlik kazanmasıyla bi-
ise Hamas Hareketi’nin yetiştirdiği    meni’nin Batı’nın istediği şekilde    lamak yerine, bölgeden çıkar elde et-    reysel olarak geçmişe nazaran daha
“cins kafalardan” biri olarak tanım-   haberler yapmayarak, yaşanan son     menin peşinde olanların objektiflere    fazla söz sahibi olunabileceği aşikar.
lanıyordu. Muhabirlikten genel mü-    devrimlerle birlikte insanların yanın-  yansıması objektivite anlayışının dö-    Ancak televizyon ve gazeteler açı-
dürlüğe uzanan yolda pek çok saha-    da yer alıp, zaman zaman ölenlere    nüşümüne işaret etmekte. Yukarıda      sından bağımsızlıktan söz etmek
da ses getiren işlere imza atarak ok-   şehit denmesi ve kendisinin Filistin-  zikrettiğimiz ve verilebilecek paralel   mümkün değil. “En objektif haber
ların hedefinde yer alan isimlerden    li olmasından dolayı birçok Filistin   birçok örnekten yola çıkarak birileri-   yapan biziz” diyen medya kurumları
biriydi. Wikileaks belgelerinde      asıllıyı işe aldırdığı yönündeki spe-  nin El Cezire’den ciddi anlamda ra-     kendilerinin perspektifinden hare-
“Amerika’nın istediği” şekilde ha-    külatif haberler yüzünden Katar     hatsız olduğunu ve Libya Ulusal Ge-     ketle objektif yayıncılık yaptıklarını
bercilik yaparak CIA ajanlığı ile     Emirliği tarafından görevinden      çiş Konseyi’nin kurulmasıyla birlik-    savunsalar da her birinin ayrı bir ta-
suçlanması en bariz tezahürlerinden    uzaklaştırıldığı ise son dönemde en   te Konseyi tanıyan ilk ülkelerden bi-    raf tuttuğuna, büyük bir kısmının ise
biriydi. Halbuki 11 Eylül sonrasında   çok tartışılan konular arasında. El   ri olan Katar Emirliği’nin sahneye     güç parametrelerine göre hareket et-
Amerika’nın Irak’ı işgal etmesiyle    Arabiya muhabiri Haitham Hüseyin     çıktığını ve bölgede söz sahibi ol-     tiğine tanık olmaktayız. Objektivite-
yıllarca Bin Ladin’in görüntülerini    habercilikte doğruluğun en önemli    mak istemesini de hesaba kattığı-      nin temel insani değerlerden, hak,
yayınlayan kanal, Amerika’nın bir-    faktörlerden biri olduğunu, fakat her  mızda, El Cezire’deki değişimi daha     adalet ve özgürlük anlayışından ha-
çok kez hedef tahtasında yer alması    kuruma göre değiştiğini ve örneğin    açık bir şekilde anlamlandırmak ko-     reketle sağlanabileceği düşüncesi ise
ve kapatılması yönünde Katar Emir-    El Cezire için doğru olanın BBC için   laylaşıyor. Katar Emiri’nin bundan     bugün ne yazık ki pek fazla dikkate
liği’ne baskı yapılması Wikileaks     olamayabileceğine dikkat çekerek     sonra El Cezire’ye hakim olabilmek     alınmıyor, her ne kadar sürekli aksi
belgelerindeki çelişkiyi ortaya koyu-   objektivite anlayışının değişkenliği-  için Hanfer’ın yerine Prenslik Aile-    iddia edilse de.
yor. Şüphesiz El Cezire her ne kadar   nin altını çiziyor. El Cezire’nin son  sinden Petrol Mühendisi Şeyh Ah-       Kaynaklar:
Katar Emirliği’ne bağlı olmuş olsa    aylarda yaptığı haberciliğe baktığı-   med b. Casim’i hiçbir medya tecrü-      • Pintak, L., The New Arap Journa-
da, Hanfer’in kanalın başına geçme-    mızda hayli büyük farklılıkların ol-   besi olmamasına rağmen ataması da
                                                                 list (2011)
siyle tarafsız ve dürüst habercilik    duğuna şahit olmaktayız. Bilhassa    güç dengelerinin değişkenliği açısın-
yaptığı mevcut birçok örnekle orta-    Libya’daki devrimin ardından Fran-    dan verilebilecek bariz örneklerden     • Siebert, F., Peterson, T. &
da. Gerek Davos zirvesindeki “One     sa ve İngiltere’nin ülkeye özel ilgi   biri.                    Schramm, W., Four theories of the
minute” krizi, gerekse Mavi Marma-    göstermesi ve Başbakan Erdoğan’in      Günümüzde medyanın mı güce        press (1963)
 IGMG Kuzey Ruhr Bölgesi
 Şube Başkanları Toplantısı IGMG Köln KGT’sinden Çocuk
   GMG İslam Toplumu Milli Gö-     Mustafa Albayrak Bölge Sosyal         Hastanesine Moral Ziyareti
 I  rüş Teşkilatları Kuzey Ruhr
   Bölgesi Şube Başkanları toplan-
 tısını yaptı. Toplantıya Bölge Yü-
                      Hizmetler Başkanı Hüseyin Oruç,
                      Bölge İrşad Başkanı Osman Arslan-
                      turk birimleri hakkında bilgilendir-
                                            İ
                                              slam Toplumu Milli Görüş
                                              Teşkilatları Köln Bölgesi Ka-
                                              dınlar Gençlik Teşkilatı farklı
                                                                maları için oldukca duyarlı dav-
                                                                randılar. Hastahene görevlileriyle
                                                                daha evvelden görüşmelerin neti-
 rütme Kurulu Üyeleri ve Şube Baş-     me konuşmaları yaptılar.
                                            atraksiyonlarla hayırlı işlere imza   cesinde çocukların ihtiyaçları be-
 kanları katıldı.               Gençlik Teşkilatı adına IGMG      atmaya devam ediyorlar.         lirlenip ağırlığı oyuncaklardan
   Schotmar Şubesinde yapılan top-    Kuzey Ruhr Bölge Gençlik Teşkila-                          oluşan hediyeler çocuklara teslim
                                              İstişarelerle yönetim anlayışını
 lantı açılış Kur`an-ı Kerimi ile     tı Başkanı Abdülkerim Işık ardın-                          edildi.
                                            prensip edinen gençlik teşkilatı alı-
 başladı.                 dan HASENE bölge sorumlusu         nan hayırlı kararları uygulamaya      Gazetemize     açıklamada
   IGMG Kuzey Ruhr Bölge Teşki-     Mustafa Keleş birimleri hakkında      devam ediyorlar. IGMG Köln Böl-     bulunan IGMG Köln Kadın Kolla-
 latlanma     Başkanı    Nuri    bilgilendirme yaptılar.           gesi KGT Bölge Başkanı Meryem      rı Gençlik Teşkilatı Bölge Başkanı
 Çiğbasmaz`ın yaptığı yoklamanın                            Saral ve arkadaşları geçtiğimiz     Meryem Saral “hem sosyal bir et-
                        Şube başkanlarının görüşleri ve
 ardından    sözü   selamlama                          günlerde Köln`ün en bilinen Ams-    kinlik hemde Allah`ın Resulünün
                      dilek temennilerin ardından IGMG
 konuşması yapması için IGMG Ku-                            terdam çocuk kliniğini ziyaret etti-  sünnetini ifa etmek bizleri mutlu
 zey Ruhr Bölge Başkanı Ufuk        Genel Merkezden toplantıya katılan
                                            ler.                  etti. Pek çok hayırlı işler yaptık
 Ulun´a verdi. Ulun yapmış olduğu     Onursal Genel Başkan Yavuz Çelik                          ama böylesini ilk defa yaptık, ço-
                                              Onkoloji bölümünde çoğunlu-
 konuşmada yapılacak hizmetler       Karahan bir konuşma yaptı.         ğu ağır durumda olan masum ço-     cuklarda biz de mutlu olduk. İnşa-
 hakkında bilgiler verdi.           Schotmar Şubesinin vermiş ol-      cuklar ziyaret edildi. Hijyen kural-  allah bu tip sosyal dayanışma ruh-
   Daha sonra sırasıyla IGMG Ku-     duğu ikramın ardından yapılan dua      larını gözeten gençlik teşkilatı    lu faaliyetlerimiz devam edecek-
 zey Ruhr Bölge Eğitim Başkanı       ile toplantı sona erdi.           üyeleri çocukların mikrop kapma-    tir” dedi.

 sayfa 14   Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                         dosya
                                        IGMG Hessen Bölgesi Gençliği
IGMG Kuzey Ruhr Bölgesi                             GiES Seminerinde Buluştu
                                          GMG Hessen Bölgesi Gençlik Teş-        Karahan ve Ateş; genç idarecilerin
Kadınlar Teşkilatı Toplandı
  GMG Kuzey Ruhr Bölgesi Ka-     kilatı Genel Başkanı Zehra Dizman
                                        I  kilatının Hessen Bölgesinde 6 pilot
                                          şube tesbit edilerek bütün gençlik
                                                               GİES programına önem vermelerinin
                                                               kendilerini sevindirdiklerini ifade etti-


I
                                        idarecilerine yapılacak olan GIES eği-    ler.
  dınlar Teşkilatı birim eğitim ça-  sunumunu yapmak üzere mikrofona    tim çalışmasının ilki Wiesbaden`de faa-      Selamlama konuşmalarının ardın-
  lışması yaptı.           davet edildi. Dizman konuşmasın-    liyet gösteren Mescid-i Aksa Camii`nde    dan, 1. dersi vermek üzere, IGMG İs-
                    da: “Vazifen çetin, yükün ağırdır.   yapıldı.                   lam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları
  Toplantıya Ana Teşkilat, Gençlik
                    Hizmette önde, ücrette geride ola-     İlki gerçekleştirilen eğitime katılma-  Sosyal Hizmetler Başkan Yardımcısı
Teşkilatı, Şube Başkanları, Eğitim,
                                        sı gereken 8 şubenin tamamından katı-     Süleyman Yılmaz söz aldı ve gençlere:
İrşad ve Çocuk Kulübü Başkanları    sın. Vazifenin en ağırına talip ol-
                                        lım sağlandı.                 ’’Kainatın yaratılışı, insanın yaratılışı
katıldı.                maktan kaçmayasın sözleriyle baş-                          ve Hak Batıl mücadelesi’’ni anlatan gü-
                                          İslam Toplumu Milli Görüş Teşki-
  Okunan açılış Kur`an-ı Kerimin    kanları motive ederken, “İnsanın    latları Onursal Genel Başkanı Yavuz      zel bir ders verdi.
ardından IGMG Kuzey Ruhr Ka-      Allah (c.c.) indindeki kıymeti Allah  Çelik Karahan, IGMG Sosyal Hizmet-         Daha sonra IGMG Hessen Bölgesi
dınlar Teşkilatı Bölge Başkanı Yeter  (c.c.) yolundaki gayreti kadardır”   ler Başkan Yardımcısı Süleyman Yıl-      Gençlik Teşkilatı Başkanı Ahmet Öl-
Çiğbasmaz bir selamlama konuş-     ifadesiyle de birim başkanlarının   maz ve IGMG Hessen Bölge Başkanı       mez; “Teşkilatçı gencin özellikleri” ko-
ması   yaptı.  IGMG    Genel  ufkunu açarak teşkilatta çalışmala-  Mehmet Ateş’in de katıldığı program,     nulu bir ders verdikten sonra, yine
                    rını bu niyetle yapmalarını istedi.  cemiyet İmam Hatibinin okuduğu        IGMG Hessen Bölgesi Gençlik Teşkila-
Merkezden toplantıya katılan
                                        Kur`an-ı Kerim ile başladı.          tı Eğitim Başkanı A.Sertkaya Birim
IGMG Kadınlar Teşkilatı Genel        Sunumun ardından bütün birim-
                                          Daha sonra IGMG Onursal Genel      eğitimi ile alakalı bir sunum yaptı.
Başkanı Zehra Dizmana, Tünay Er-    ler ayrı mekanlarda birim eğitim ça-  Başkanı Yavuz Çelik Karahan ve           Sunumun ardından programın kapa-
mişe, ekiplerine ve katılımcılara    lışmalarını gerçekleştirdiler.     IGMG Hessen Bölge Başkanı Mehmet       nışı yapıldı ve programa katılan gençle-
ayrı ayrı teşekkür etti.          Çok verimli geçen toplantı yapı-  Ateş birer selamlama konuşması yaptı-     re, şube yönetiminin hazırladığı ikram-
  Daha sonra IGMG Kadınlar Teş-    lan dua ve ikramla sona erdi.     lar.                     lar sunuldu.
                                        Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                      sayfa 15
 haber                                                        Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
   GMG Hac-Umre Başkanı Tahir

I  Köksoy, kendisi ile yaptığımız
   söyleşide şu bilgileri bizim ile
paylaştı: “Dünyanın dört bir yanın-
                     IGMG Hadsch-Umra Reisen GmbH Hac
                      Organizesi Başarıyla Tamamlandı
dan, milyonlarca Müslüman oraya
koşuyor. Çevreden merkeze doğru bu                                              Organizesi, bu yıl 164 Kafile ve Grup
yolculuk, ilk insandan beri sürüp gi-   -2011 yılı Hac Sezonunda bizi tercih eden hacılarımıza te-             Başkanı ile yaklaşık 5410 hacıya hiz-
diyor. Mukaddes topraklar, yılın her    şekkür eder sağlık afiyet dileriz.                         met verdi.
günü, hac ve umre vazifesini ifa et-    -IGMG Hac ve Umre Şirketi Organizesi ile hac farizasını                Hacılarımızın sağlıklı, ibadetlerini
mek üzere gelen mü’minlerle dolup                                               aksatmadan ifa edebilmelerini sağla-
taşıyor.                  yerine getiren hacılar dualarla ve sevgi gösterileri ile karşı-
                                                               mak amacı ile 2011 Hac döneminde
  İslam Toplumu Milli Görüş, tam     landı.                                       hem Mekke’de hem de Medine’de
42 yıldır, Avrupalı müslümanların,     -Suudi Arabistan Hac Müessesesi Müdürü Sayın Ankavi,                günde 3 öğün yemek hizmeti sunul-
merkeze yolculuğuna aracılık ve reh-    IGMG Hac ve Umre Organizasyonuna üstün hizmetlerin-                du.
berlik ediyor. Tam 42 yıl. Dile kolay.                                              Hacı adayları havaalanında karşı-
Kimselerin ortalıkta olmadığı dönem-    den dolayı teşekkür etti.
                                                               landılar ve otobüslerle kalacakları
lerde “biz varız” deyip yola koyulan,                                             otellere getirilip yerleştirildiler. Hacı-
Avrupa’daki, başta Türkiye’den ol-                                              lar, bilgi işlem görevlileri tarafından
mak üzere, dünyanın dört bir tarafın-                                             hazırlanan internet cafe’de dünyayla
dan gelen müslümanlara sahip çıkan,                                              ve yakınlarıyla olan bağlantılarını
onların dertleri ve sorunlarına çareler                                            sürdürdüler. Telefon hizmetleri saye-
arayan, haklarını savunan, onların                                              sinde de yakınlarıyla görüşmekte hiç
inançlarını daha iyi yaşayabilmeleri                                             zorluk çekmediler. Hacılar, pasaport
için camiler, Kur’an kursları, okullar                                            ve biletleriyle ilgili her türlü işlemle-
açan ve her biri birer ilim ve fazilet
                                                               rini hiç bir zorluk çekmeden hallede-
örneği hocalar vasıtasıyla onları irşad
                                                               bilmenin mutluluğunu yaşadılar..
eden IGMG, 42 yıldır onların Hac ve
                                                                 Geleneksel olarak sunulan emanet
Umre ibadetlerini de en güzel biçim-
                                                               hizmeti hacılarımızın memnuniyetini
de ifa edebilmeleri için de canla baş-
la çalışıyor.                                                         kazandı.
  Her geçen yıl daha da gelişen ve                                               Mekke-i Mükerreme`de otel ile
profesyonelleşen Milli Görüş Hac ve                                              Harem arasında 24 saat otobüs servis
Umre Organizasyonu, 2011 Hac Or-                                               hizmeti sunuldu. Dr. Sedat Pilgeci
ganizasyonuyla, IGMG ile haccetme-                                              yönetiminde, doktorlar ve sağlık gö-
nin ayrı bir güzellik olduğunu tekrar                                             revlilerinden oluşan uzman sağlık
kanıtladı. Yüzlerce görevli ve gönül-   rı, İngiltere kafilesinin de hareket et-  yonuna yoğun talep olduğundan ka-    ekibimiz, Milli Görüş hacılarının ya-
lü ile, 5410 civarında hacı adayına    mesiyle birlikte toplam 39 kafile ha-   yıtların bu sene erken bitmesiyle vize  nısıra, çevremizdeki diğer tüm hacıla-
hizmet veren IGMG Hac – Umre Rei-     linde mukaddes beldelere, 19 değişik    işlemlerinde de büyük rahatlık ve ko-  ra da hizmet sundu.
sen GmbH 2011 Hac Organizasyonu      merkezden Medine-i Münevvere`ye      laylık oldu.                 Sahasında uzman hocalar nezare-
başarılı bir Hac dönemini daha sona    Türk Hava Yolları ile ulaşmış oldu.      Hac öncesi, hac sezonu boyunca    tinde erkek ve kadın hacılara yönelik
erdirdi.                   Hac sonrası geri dönen ilk kafile-   yapacakları görevleri konusunda bil-   bilgilendirme toplantıları, sohbetler,
  Miladi 2011, Hicri 1432 yılında    ler, 11 Kasım`da Münih ve Stuttgart    gilendirilen hizmet görevlileri, orga-  özel programlar düzenlendi. Ayrıca
42.si gerçekleştirilen IGMG Hac Or-    kafileleri oldu. Son olarak da 27 Ka-   nizede; havaalanı, otobüs servisi, re-  onların fıkhî sorularına cevap vermek
ganizesi ile Avrupa’dan 5410 civarın-   sım’da İngiltere ve Fransa CIMG 2     sepsiyon, otel yerleştirme, kat sorum-  üzere, sahasında uzman hocalar tahsis
da müslüman hac görevini yerine ge-    kafileleri döndü. Böylece 2011 Milli    luluğu, emanet, bilgisayar ve telefon  edildi. Hacılar, bayram öncesi, hac
tirdi. Almanya, Fransa, Avusturya,    Görüş Hac Organizasyonu ile Hacca     hizmetleri gibi birçok görevleri üst-  farizasını yerine getirecekleri mekan-
Hollanda, Belçika, İsviçre ve İskandi-  giden hacılar hac ibadetlerini yerine   lendiler.                ları gezdiler, neler yapacakları hak-
navya ülkeleri hacılarından oluştu. İl-  getirmiş olarak evlerine salimen dön-     Aynı şekilde hac öncesi Kafile ve  kında uzman görevliler tarafından
ki 10 Ekim Frankfurt ve Münih kafi-    müş oldular.                Grup Başkanları ile de bir çok eğitim  bilgilendirildiler.
lesi ile gitmeye başlayan hacı adayla-    IGMG Hadsch-Umre Organizas-      toplantıları yapan Milli Görüş Hac      Ayrıca, gezi programlarıyla kutsal

 sayfa 16   Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                        dosya
topraklardaki tüm ziyaret mahalleri-   cın menasiki hakkında bilgilendirme    başlıyorlar. Yere düşen her gözyaşı      Kutsal topraklara yapılan ziyaret,
ni, Nur Dağı’nı, Hira Mağarası’nı,    yaptı. Akabinde Öğle ve İkindi na-    dökülen günah oluyor adeta... Ardın-   Arafat vakfesinden sonra, bayramla
Sevr Mağarası’nı, Cebel-i Rahme’yi    mazları cem edilerek Hulusi Ünye     dan Berlin Kafile Başkanı Orhan Sa-    birlikte, haccın diğer farzlarının ye-
ve daha pek çok yerleri görme ve ta-   hocanın imamlığında ifa edildi. Na-    rı dua yapmak üzere mikrofona geli-    rine getirilmesiyle son buldu. Hacı
nıma imkanı buldular. Gezilerden ar-   maz sonrası günün konuşmasını       yor. Ümmet için dua eden Orhan ho-    adayları, Kabe’de, farz olan tavafla-
ta kalan vakitlerin bir kısmını ise    yapmak üzere kürsüye gelen Musta-     ca, hacca gelemeyenlere de gelme     rını eda ederek görevlerini tamamla-
Milli Görüş Hac Organizasyonu’nun     fa Mullaoğlu hocaefendi Arafat`ın     fırsatı ver ya Rabbi diye dua eder-    dılar. Ve eksiksiz bir hac ibadeti ifa
düzenlediği maneviyat dolu prog-     ruhuna uygun yaptığı konuşmasıyla     ken, hacılar akıllarında hep geleme-   etmenin hazzını tattılar. Hacı adayla-
ramlarla geçirdiler. Özellikle gele-   gönülleri fethetti. Kapanış konuşma-   yen eş ve dostlarını hatırlarından ge-  rı, dünyanın en şerefli ünvanlarından
neksel hale gelen Milli görüş irşad                         çiriyorlar. Van depreminde hayatını    biri olan “Hacı” ünvanı ile taçlandı-
                     sını IGMG Genel Başkanı Kemal Er-
çadırına birbirinden değerli misafir-                        kaybeden kardeşlerimize Allah’tan     lar. Onlar, hem haccı, hem de güzel
                     gün yaptı. Konuşmasında Milli Gö-
ler katılarak hacılarımızı selamladı-                        rahmet ve geride kalanlara sabırlar    ve dolu dolu bir hac organizasyonu-
                     rüş`ün hizmetlerine değinen Ergün,
lar. Kabe İmamı ve Türkiyemizden                          dileğinde bulunuyor. Hacılar adeta    nu doyasıya yaşadılar.. Onlar, artık
çeşitli ilim adamlarımız ve alimleri-   Milli Görüş`ün 42 yıldır hacc hizme-
                                          kendinden geçmiş dünyanın en kut-     oraya sevdalandılar...
miz hacılara hitap ettiler. Ve yine bir  ti verdiğine dikkat çekti. Bu yıl da
                                          sal noktasında duaların reddedilme-      Hacılar, Medine-i Münevvere’de
ilke imza atan organizasyonumuz      organize de görev alanlara ve Suudi    diği noktada ve anda dua etmenin se-
                     yetkililere teşekkür eden Ergün,                          de, başta Mescid-i Nebevi olmak
bundan 3 sene önce başlattığı Maide-                        vincini ve hazzını yaşadılar. Duadan
                     ’’Hac Milli Görüşle daha bir başka-                         üzere tüm ziyaret mekanlarını rehber
i Kur’an Mekke programını da bu                           sonra bütün hacılar etrafındaki hacı
                     dır’’ diyerek, ’’insanımıza hakettiği                        hocalar nezaretinde gezdiler. Mes-
sene değerli hafızların katılımı ile                        kardeşleri ile tebrikleşerek helalleş-
                     en güzel organizeyi yapmak için                           cid-i Nebevi’de 40 vakit namaz kıl-
gerçekleştirdi. Kadın hacıların irşadı                       tiler.                  dılar. Medine’de kaldıkları süre bo-
için de ayrıca bayan hocahanımlar     gayretimiz devam edecektir.“ dedi.      Hacılar Arafat’tan sonra Müzde-    yunca da Milli Görüş’ün tüm hiz-
görev yaptı.                 Genel Başkanın konuşmasından      life vakfesini yapmak, temsilen nefis   metlerinden istifade ettiler.
  Hacılar Arafat`ta           sonra artık heyecan doruk noktaya
                                          ve kötü duyguları taşlamak üzere taş
                     ulaştı. Hacı adayları haccın farzla-                          Ve artık ayrılık vakti. Gönül hiç
  Artık hac başlıyor. Bütün hacı                         toplamak için Müzdelife’ye hareket    ayrılmak istemiyor, ama ne çare.
adayları Arafat’ta. Arafat dağı mah-   rından biri olan vakfe’yi yerine getir-
                     mek için ayağa kalkıyor. Zulme, şir-   ettiler. Mina’da şeytanı ve nefislerini  Hasret şimdiden başladı bile. En kı-
şer yerini andırıyor. Artık Milli Gö-                                             sa zamanda yeniden kavuşmak için
                     ke ve küfre karşı kıyama duruyorlar.   taşa tutan hacılar hacı olmanın se-
rüş klasiği haline gelen Arafat prog-                                             dua ederek ayrıldılar, mukaddes bel-
                     Arafat’ta Milli Görüş çadırında ha-    vincini ve ayrıcalığını yaşadılar.
ramlarından biri daha icra edildi, her                                            delerden.
                     reketli ve duygu dolu dakikalar ya-      Bayramın birinci günü, şeytan
yıl olduğu gibi.                                                         Rabbim bizleri tekrar böyle güzel
                     şanıyor. Dua için önce sözü Avustur-   taşladıktan sonra kurbanlarının ke-
  Arafat Programı; Merkez Hatip-    ya Viyana Bölge Başkanı Muham-                           ibadetlerde buluşturmayı nasip etsin.
lerimizden Necati Sezgin hocanın                          sildiğinin haberini alan hacılar, traş
                     med Turhan alıyor; gür sesiyle önce                         Mart ayı itibarı ile başlayacak olan
açılış Kur’an-ı Kerimi ile başladı.                         olarak ihramlarından çıktılar ve on-
                     arapça ve arkasından da türkçe dua-                         umre sezonuna öncelikle tüm genç-
Milli Görüş Hac Koordinatörü Hak-                          lar artık hacı oldular.          lerimizi davet ediyor ve bu vesile ile
                     sıyla gönülleri coşturuyor, amin
kı Çiftçi’nin açılış konuşması ile de-  amin sesleri semaya yükseliyor,        ’’Kabul Olunmuş haccın karşılığı   tüm ailelere okul tatilinde Umre fır-
vam etti. Daha sonra İrşad Başkan     mü’minler rabblerinin huzurunda te-    ancak Cennettir.’’ diyen peygamber    satını kaçırmamaları için tekrar bu
Yardımcısı Hulusi Ünye hoca Hac-     mizleniyor, günahlarından arınmaya    müjdesine nail olanlara ne mutlu.     kutsal ibadete davet ediyoruz.
                                           Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                  sayfa 17
                         HASENE “2011 KURBAN ÖZEL
    011 Kurban Kampanyası’nı 4 kıta-

2   da, 52 ülkede, 282 kurban kesim
    gönüllüsü ile tamamlayan Hasene,
geçtiğimiz haftasonu Meschede’de yap-
tığı “Hasene 2011 Kurban Özel Progra-
mı”yla kampanyayı güzel bir şekilde ne-
ticelendirdi. 2011 Kurban Kesim Gönül-
                          PROGRAMI”YLA KURBAN
                         KAMPANYASINI TAMAMLADI
lüleri’nin ve ailelerinin katıldığı progra-
ma Meschede’de yaşayan Türklerden de
katılım oldu.
  Program, Hasene 2011 Kurban Kam-                                                   Çiftçi, Pakistan’dan Read Foundation
panyası’nın Ürdün gönüllüsü Bekir Tan-                                                 Başkanı Feyyaz Khan, Makedonya’dan
rıkulu’nun davudî sesiyle, kurbanla ilgili                                               El Hilal Yardım Kuruluşu Başkanı ve ay-
ayetlerin yer aldığı Hac Suresi 34 ilâ 38.                                               nı zamanda milletvekili olan Behixhudin
ayetleri okunarak başladı.                                                       Shehapi, Türkiye Ziyaretliler Derneği
  2011 Kurban Kampanyası sinevizyon                                                  Başkanı Seyfettin Öztürk, Somali’den
gösteriminin ardından Hasene – IGMG                                                   Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hasan Haile ve
Hilfs- und Sozialverein e.V. Başkanı Ze-                                                Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulkadir
ki Toprak açılış konuşması yaptı.                                                    Dirie ve Gambiya’dan Cemiyetü‘l Hayr
  Hasene’nin yaptığı yardımlar                                                     Başkanı Musa Jellow kısa konuşma ya-
  Yaptığı konuşmada Toprak; Hasene -                                                  pan isimlerdi.
IGMG Hilfs- und Sozialverein e.V.‘ın                                                    IGMG e.V. Başkanı Ergün yapmış ol-
misyonunu “İnsanların en hayırlısı, in-                                                 duğu kısa konuşmada gönülden yapılan
sanlara en faydalı olandır” Hadis-i Şeri-                                                işin farklılığına vurgu yaparken; IGMG
fi’yle özetledi ve Hasene olarak yapılan                                                e.V. Onursal Başkanı Karahan okuduğu
yardımlara değindi: “2010 yılında yap-                                                 ayet ve hadislerle yardımlaşma hususun-
mış olduğumuz Kurban Kampanyası ile                                                   daki gayretin önemine dikkat çekti. Pa-
birlikte; dünyanın bir çok yerinde olan                                                 kistan’dan gelen misafir konuşmacı Fey-
yetimlere, Avrupa‘dan destekçi aile bul-                                                yaz Khan, Somali’den gelen Cumhur-
mak; susuzluk çeken bölgelere su kuyu-                                                 başkanı Sözcüsü Hasan Haile ve Cum-
su açmak suretiyle, kuruyan dudaklara                                                  hurbaşkanı Danışmanı Abdulkadir Dirie,
su vermek; Katarakt projesini hayata ge-                                                Gambiya’dan misafir konuşmacı Musa
çirerek, Afrika başta olmak üzere, dün-                                                 Jellow ülkelerinde yapılan çalışmalar-
yanın birçok ülkesinde “Gözlerinin ay-                                                 dan dolayı Hasene – IGMG Hilfs- und
dınlığı, gözünüzün aydınlığı olsun” slo-                                                Sozialverein e.V. ve IGMG e.V. şahsında
ganıyla birçok gözün açılmasına vesile                                                 tüm Avrupa’lı yardımseverlere teşekkür-
olduk ve olmaya devam ediyoruz.                                                     lerini ifade ettiler.
  Yine, IGMG e.V.‘ın finansmanı oldu-                                                   Programa Makedonya’dan katılan Be-
ğu ve Hasene aracılığı ile Pakistan‘da                                                 hixhudin Shehapi başkanlığını yürüttüğü
600 talebenin okuyacağı bir okul inşa et-                                                El Hilal Yardım Kuruluşu hakkında ve
tik. 2011 Ramazan ayında 17 ülkede da-                                                 faaliyet alanlarına dair bilgi verdi; Hase-
ğıtılmak üzere Ramazan paketleri hazır-                                                 ne ve IGMG e.V.‘a Makedonya’lı ihtiyaç
lığı ve dağıtımını gerçekleştirdik.                                                   sahiplerine sağladıkları katkılardan dola-
                                                                    yı teşekkür etti. Türkiye’den programa
  Somali‘de yaşanan açlık dramını biraz
                                                                    katılan Seyfettin Öztürk ise programdan
olsun hafifletmek amacıyla Ramazan
                                                                    ziyadesiyle etkilendiğini ifade ettikten
ayında Somali, Kenya, Cibuti ve Etiyop-                                                 sonra Hasene – IGMG Hilfs- und Sozial-
ya‘da IGMG e.V. ile birlikte gıda yar-                                                 verein e.V. üzerinden Türkiye’ye yardım
dımları gerçekleştirildi.                                                        yapılması noktasında destek sağlayan
  Van depreminde mağdur olan ailelere                                                 tüm Avrupa’lı yardımseverleri vefalı
Erciş‘te gıda paketleri dağıtımının yanı-                                                davranışlarından dolayı tebrik etti.
sıra, 50 adet prefabrik ev yapımı sürmek-                                                 Tasavvuf musikisi icra edildi
te olup, 20.12.2011‘de ihtiyaç sahipleri-                                                 Hasene – IGMG Hilfs- und Sozialve-
ne teslim edilecektir.                                                         rein e.V.‘ın Meschede‘de düzenlediği
  Ayrıca, Moğalistan‘da fakir ailelere    Hasene’nin hayır faaliyetlerinin artarak   bilincini gelecek nesillere de aynı hassa-  programa katılan Grup Salsabil’in icra
kömür yardımı; Arnavutluk Sel felake-     devam etmesi için gönüllülere ihtiyaç ol-  siyetle aktarabilmek için çalışmalarımıza  ettiği tasavvuf musikisinin seçkin eserle-
tinde mağdur olan ailelere gıda yardımı;   duğunu ifade eden Başkan Toprak ko-     gönüllü olma ve gönüllü bulma hususun-    ri izleyicileri güzel anlar yaşattı. Ber-
Makedonya‘da ise 7 adet diyaliz maki-     nuşmasını şu cümlelerle tamamladı:      da yardımcı olacağınız hususunda hiç     lin’den gelen grup, programda iki nokta-
nasını hastaneye teslim ettik. Bunlar gibi                         şüphemiz yoktur.”              da sahne aldı.
                         “Dünyadaki tüm mazlum ve mağdur-
birçok hayırlı çalışmalar yine bu kısa za-                          Misafir konuşmacıların            Ödüller sahiplerine ulaştırıldı
                       ları yanında olmayı ve onların sorunları-
manda gerçekleştirildi.                                                          Programın ödül töreni kısmında 2011
                       na karşı daha da duyarlı olma bilincini    kısa konuşmaları oldu
  2011 yılı Kurban Kampanyamız ile de                                                 Kurban Kampanyası’nda başarı göster-
                       geliştirmemiz gerekiyor. Müslümanlar      Hasene’nin Meschede Stadthalle’de
118.557 hisse bağışı toplandı ve bu his-                                                miş 10 kişiye, dereceye girmiş Şubelere
                       olarak “Komşusu açken tok yatan bizden    yaptığı programa misafir konuşmacı ola-   ve Bölgelere plaketler takdim edildi. Ay-
seler 52 ülkede 127.952 kurbanın kesimi    değildir” hadisini ilke edinerek, sınırla-  rak Almanya’dan ve değişik ülkelerden    rıca Ramazan Kampanyası’nda Somali,
ve dağıtımı şeklinde gerçekleştirildi.”    rın artık kaybolduğu dünyada sorumlu-    katılımlar oldu. IGMG e.V. Genel Başka-   Etiyopya, Cibuti ve Kenya’da kumanya
  En büyük destekçilerimiz          luklarımız daha artmaktadır.         nı Kemal Ergün, IGMG e.V. Onursal      dağıtımında bulunan isimler; Van depre-
  gönüllülerimizdir               Avrupa’da yaşayan müslümanlar ola-    Başkanı Yavuz Çelik Karahan, IGMG      minin ardından bölgeye gidip çalışmala-
  Yaptığı açılış konuşmasında ayrıca     rak ümmet şuuru içerisinde, paylaşmanın   e.V. Genel Başkan Yardımcısı Hakkı      rı takip eden isimler; Katarakt, Su Kuyu-
 sayfa 18    Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                            dosya
su ve Yetim Projeleri’nde üstün çaba     sa video görüntüleri gösterildi. Bu vi-     Programın renkli bölümlerinden biri   zete, Hayat Gazetesi ve Post Gazetesi
gösteren Bölgeler ödüllendirilerek onu-   deo gösterimi program katılımcılarının    de medya ödülleri kısmıydı. 2011 Kur-   adına ödüller takdim edildi.
re edildi.                  ilgi odağı oldu ve sıkmadan programı     ban Kampanyası’na görsel ve yazılı      Hasene 2011 Kurban Özel Programı,
  Ödül töreni ağırlıklı geçen program    takip etmelerini sağladı. 2011 Kurban     alanda katkıları olan medya mensupları-  2011 Kurban Kampanyası’nda en iyi fo-
aralarında, Hasene’nin 2011 Kurban      Kampanyası’nda değişik ülkelere giden     na ödüller takdim edildi. Görsel medya-  toğraf çeken isimlere ödül verilmesi ve
Kampanyası sonuçlarını yansıtan ve di-    gönüllüler de gittikleri kıtalara göre sah-  da TRT Avaz, Tv 5 ve Kanal 7 ödüllen-   ardından Ali Bozkurt’un kapanış
ğer bazı faaliyetleri için hazırlanmış kı-  neye çıkarılarak teşekkür belgesi verildi.  dirilirken; Yazılı medyada ise Milli Ga-  Kur’an-ı Kerim’i okumasıyla son buldu.
                                              Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                   sayfa 19
haber                                                      Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
  GMG Kuzey Bavyera Bölge

I  Eğitim ve Teşkilatlanma Baş-
  kanlıklarının Düzenlediği İda-
reciler Eğitim Semineri çok verimli
                    IGMG Kuzey Bavyera Bölge
ve bir o kadar da samimi bir hava-
da geçti.                İdareciler Eğitim Semineri
  Bölge Eğitim ve Teşkilatlanma    Yazar Şakir Tarım Hocanın sunumu      Proğrama katılan IGMG Genel     Cemiyet Başkanı Asım Zirekoğlu
Başkanlıklarının Tertip ettiği yatılı  hakikaten bilgi yüklü idi.       Başkanı Kemal Ergün’ün verdiği      ve ekibi her kursun mutfağında
idareciler toplantısı IGMG Kuzey      Türkiyeden gelen misafir hatip   ders hakikaten katılımcıları manevi   emegi geçen Nuriye teyzeye hediye
Bavyera Bölgesinin idarecilerinin    Zülfikar Gazi, verdiği derslerde,    bir atmosferde doyasıya motive et-    takdim ettiler.
BYK ve ŞYK`larının katılımıyla     hem kafalarda olabilecek sorulara    ti.                     Birlikte hatıra resimleri çektiril-
hem bir aile ortamı sıcaklığında    cevap verecek nitelikteydi, hem de     Dilek ve temennilerden sonra     mesinden sonra proğram sona erdi.
kaynaşmaya vesile olurken, diğer    tefekkür içerikliydi.          değerlendirme     konuşmasında
taraftan değerli eğitimcilerin verdi-    Derslerin haricinde sosyal faali-  IGMG Kuzey Bavyera Bölge Baş-
ği derslerle motivasyon seviyesi    yetlerde katılmaya değer niteliktey-  kanı Bilal Demiroğlu emeği geçen
zirvedeydi.               di. Katılımcılar hem yüzme imkanı    başta mutfakta tadımlık yemekle-
  IGMG Kuzey Bavyera Bölge       buldular, diğer taraftan çiğ köfte   riyle Nuriye anaya ve IGMG Ku-
Başkanı Bilal Demiroğlu’nun açılış   deyince akla gelen Vehbi Şaştım ile   zey Bavyera Bölge Kadınlar Teşki-
konuşması ve proğram hakkında      çırağı Şadi Altuntaş`ın çiğ köfte    latı görevlilerine çok teşekkür etti-
bilgi vermesinden sonra, Eğitimci-   muhabbeti ayrı bir renk oldu.      ğini söylemesi üzerine Schweinfurt
     C. Dışişleri Bakanı Prof.Dr.

 T    Ahmed Davudoğlu Alman-
     yaya yaptığı 5 günlük resmi
 ve özel ziyaretlerinde sivil toplum
                     Davutoğlu IGMG Köln Fatih
 kurumları ziyaret etti. Süryani Ki-
 lisesinden, Cemevine DiTiB cami-
 sinden İslam Kültür Merkezine,
                      Camiini Ziyaret Etti
                    kalamıyor” dedi.              Davutoğlu: “Göçün 50. yılı ve-   sanlık dışı cinayetlere kurban gi-
 IGMG`den Keupstrasse esnafına,
                      DAVUDOĞLU IGMG            silesiyle bir dizi ziyaret ve resmi   denlerin ailelerinin yanında oldu-
 Neonazilerce katledilen gurbetçi-
 nin ailesine kadar geniş bir yelpa-    FATİH CAMİSİNDE           toplantı için geldiğimiz burada siz-  ğumuzu göstermek, onların acıla-
                      T.C. Dışişleri Bakanı Ahmed     lerle birlikteyiz diyerek başladığı   rını paylaşmak ve takipçisi olaca-
 zede gönül aldı.
   Köln turunda gözlemlenen, ka-   Davudoğlu Almanyadaki ziyareti-     konuşmasında “Helal rızık için yo-   ğız” dedi.
 tıldığı her platformda sevgi göste-  nin son gününde Köln Nippesteki     la çıkanlar kutsal bir yola çıktılar”    Bakan Prof. Dr. Ahmet Davu-
 rileriyle karşılanan Bakan Davu-    Fatih camisini ziyaret etti. T.C.    dedi. Davutoğlu devamla; “Hem      doğlu`nun ziyaret ettiği IGMG şu-
 doğlu’na gurbetçilerimiz yakın il-   Köln Başkonsolosu Mustafa Ke-      ailelerine rızık temin ettiler, hem   besinde IGMG Genel Başkan Ke-
 gi gösterdi. Göçün 50 yılında Türk   mal Basa`nın eşlik ettiği Bakan     de camiler açtılar minareler dikti-   maL Ergün ve IGMG Genel Sekre-
 Dışişlerinin iş gücü olarak gönder-  Davudoğlu yatsı namazını cemaat-    ler. İslam artık bu toplumların par-  teri Oğuz Üçüncü, IGMG Köln
 diği vatandaşına bu denli ilk defa   la beraber kıldı. Namazın ardından   çası haline geldi. Burada bizim so-   Bölgesi Yürütme Kurulu, Kadın
 yakın duruşu gurbetçi vatandaşla-   Köln Nippesteki Fatih cami ce-     rumluluklarımız var. Burada hem     Kolları ve Cemiyet Başkanları, Fa-
 rımızı memnun etti. Davudoğlu-     maatına seslendi. IGMG Genel      gurbetçilere hem ülke olarak bizle-   tih Cami Başkanı Fevzi Cebe,
 nun kendi ifadesiyle “4,5 gün bir   Başkanı Kemal Ergün Bakan Da-      re görevler düşüyor. Yaşanan ırkçı   Köln Uyum Meclis Üyesi Ali Esen
 Hariciye sorumlusu kendi ülkesin-   vudoğlu’na hoşgeldiniz diyerek     saldırılarada değinen Davutoglu,    ve Köln Fatih camisinin vefakar
 de Ankara`da bile bu kadar bazen    kendisini kürsüye davet etti.      aynı zamanda Türkiye olarak in-     cemaatı hazır bulundular.

 sayfa 20   Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                        dosya

                         Sorularla Emeklilik
  TÜRKİYE’DEN       EMEKLİ
OLACAK OLAN GURBETÇİ-
LER DİKKAT!!!
  GERİ SAYIM BAŞLADI! MÜ-
RACATLARINIZI HEMEN YA-
                          SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ ERHAN NACAR
PIN!!!
                      SOSYAL GÜVENLİK’TE YENİ ÇIKAN YASALAR VE TÜM MERAK ETTİĞİNİZ KONU-
  ZAM GELİYOR!!!
                      LAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK UZMANIMIZ “ERHAN NACAR”A YAZABİLİRSİNİZ!
  YURTDIŞI İŞE GİRİŞ TARİ-
                                  İRTİBAT: www.ilkedanismanlik.com
Hİ ARTIK TÜRKİYE’DEN Sİ-
GORTA BAŞLANGICI OLA-                   Büro: 0090 312 432 10 20 . Mobil: 0090 533 231 52 89
RAK SAYILIYOR!!!             Bağ-kur a sayılır. Ama SSK`dan ol-     58 yaş 5400 gündür. Dilerseniz yurt-   göre 40 yaş 5000 iş günü ile emekli
  SORU: Merhabalar Erhan Bey;     ma şansınızda var. Yargı kararıyla     dışı işe giriş tarihinizi Türkiye’den   olabilirsiniz. 5000x8.93=44966tl ya-
Size bir sorum olacak. Almanya’da    Yurtdışı işe giriş tarihinizi Türki-    başlangıç saydırarak 48 yaş 5300     ni 17.000 euro ödersiniz. Ve en az
hali hazırda çalışan bir vatandaşımız  ye’den başlangıç saydırarak daha er-    gün ile SSK dan emekli olabilirsiniz.   800tl aylık almaya hak kazanırsınız.
2147 sayılı yasaya göre, mahkemeye    ken yaşta daha az ödeyerek ve daha     Bu durumda 30.000 euro yerine         SORU: Sayın Erhan Nacar Sela-
müracat ederek borçlanarak Türki-    fazla maaş alabilirsiniz. Sizin için    19.000 euro ödeyerek 800tl maaş al-    mün Aleyküm; Emeklilik hususun-
ye’den emekli olabilir mi? Ve emek-   aşağıda SSK`dan ve Bağ-kur`dan       maya hak kazanabilirsiniz. İşlemler    daki makalelerinizi okumakla birlik-
li olursa çalışabilir mi? Şimdiden te-  emeklilik şartlarınızı işe giriş tarihi-  için hukuk ve sosyal güvenlik dalın-   te kendime dair bir merak unsuru ya-
şekkürler. İyi çalışmalar…        ne göre yazıcam, inceleyin sorunuz     da ücretsiz danışmanlık hizmeti ala-   rattığı bazı soruları sizi muhattap
  CEVAP: Değerli okurum; Evet     olursa detaylı bilgi için bize ulaşabi-  bilmek için bizi arayabilirsiniz.     kılmak istiyorum. Teveccüh ederse-
Yurtdışı işe başlangıç tarihini Mah-   lirsiniz. www.ilkedanismanlik.com     www.ilkedanismanlik.com          niz sizle başlayayım. Gurbette (bel-
keme kararıyla Türkiye’den sigorta      Yurtdışı işe giriş sayılmazsa       SORU: Hayırlı Günler Erhan      çika) 28.09.1978 tarihinden beri ça-
başlangıcı   olarak   saydırarak    25 yıl 48 yaş 9000 gün         Hocam; Ben Selma T. 46 yaşında-      lışmaktayım ve Türkiye’den emekli-
SSK`dan emekli olabilir. Ve Türki-                         yım. 2 çocuğum var ve doğumlarım     lik imkanlarından faydalanmak ve
                       25 yıl 48 yaş 5225 gün
ye’den aylık alarak mahkeme kara-                          Almanya’da oldu. Türkiye’de 1981     detaylı bir içerikle bilgilenmek iste-
rıyla yurtdışında da çalışmaya de-      Yurtdışı işe giriş sayılırsa
                                          yılında 2 aylık sigortam bulunmakta.   rim. Muharrem K. (30.09.1960)
vam edebilir. Detaylı bilgi için       25 yıl 58 yaş 5400 gün
                                          Bu emekliliğim için olumlu bir etki      CEVAP:    Değerli   okurum;
www.ilkedanismanlik.com           25 yıl 58 yaş 3600 gün
                                          yaratır mı? 1983 yılı itibariyle mavi   28.09.1978 sigorta başlangıcınıza ve
  MAVİ KARTLILAR MÜJDE!          İLKE DANIŞMANLIK’DAN                               1960 doğum tarihinze göre şu an
                                          kartlıyım ve Almanya’da çalışmak-
  TÜRKİYE’DEN       EMEKLİ    YEP YENİ BİR HİZMET DAHA!                              5000 iş günü borçlanma yaparak he-
                                          tayım. 4 ay önce posta yoluyla Sos-
OLABİLİRSİNİZ!!!               www.ilkedanismanlik.com site-                          men emekli olabilirsiniz. Fakat Tür-
                                          yal Güvenlik Kurumuna dilekçe yol-
  E-DEVLET ŞİFRENİZİ AL-        sinden NE ZAMAN EMEKLİ                                kiye’de başlangıcınız bulunmadığın-
                                          ladım, emeklilik şartlarımı öğrene-
DINIZ MI?                OLURUM LİNKİNİ TIKLAYA-                               da müracatınız Bağkura sayılır ve
                                          bilmek ve dosya açabilmek için. La-
  SORU: İyi çalışmalar Erhan ho-    RAK NE ZAMAN EMEKLİ                                 9000 iş günü ödemeniz ya da 58 ya-
                                          kin uzunca bir zaman geçmiş olma-
cam; Ben Hüseyin D. 23 yıldır Al-    OLACAĞINIZ VE NE KADAR                                şınızı bekleyerek 5400 gün ödeyerek
                                          sına rağmen tarafıma halen bir cevap
manya’da yaşamaktayım. Mavi kart     MAAŞ ALACAĞINIZI ÜCRET-                               emekli olabilirsiniz. Ama Yurtdışı
                     SİZ HEMEN ÖĞRENİN!             gelmemiş olmakla birlikte telefonda
sahibiyim. Türkiye’de emekli olabi-                         da bilgi alamamaktayım. İşlemleri-    1978 işe başlama tarihinizi Mahke-
lir miyim? Hangi şartlarda olurum,      EMEKLİLERİN MAAŞI %72                              me kararıyla Türkiye’de başlangıç
                                          min takibini nasıl yapabilirim? Tür-
bana yardımcı olabilir misiniz?     ARTACAK! BAKAN FARUK                                 saydırabilir ve 5000 gün ile
                                          kiye’den emekli olabilmem için han-
  CEVAP: Sevgili okurum; Türki-    ÇELİK AÇIKLADI!                                   SSK`dan ve hemen emekli olabilir-
                                          gi yolu izlemeliyim? Aydın bilgileri-
ye Almanya arasındaki Sosyal Gü-       YURTDIŞI BORÇLANMA İŞ-                              siniz.
                                          niz için şimdiden teşekkürler. Başa-
venlik Sözleşmesine göre Mavi kart    LEMLERİNİZİ YAPMAK İÇİN                                 TÜRKİYE’DE EMEKLİ OL-
                                          rılar.
sahipleri Türkiye’den emekli olabi-   SON GÜNLER!                  CEVAP: Değerli okurum; Önce-     MAK İÇİN ACELE EDİN!
lir. Bununla alakalı yüzlerce emsal     MAVİ VE PEMBE KARTI          likle posta yoluyla yapılan müracat-     DAHA AZ ÖDEYEREK DA-
karar mevcuttur. Ayrıca bağlı bulun-   OLANLAR        TÜRKİYE’DE      lara dönüş yapılmaması bir çok gur-    HA FAZLA EMEKLİ AYLIĞI
duğunuz konsolosluğa giderek mavi    EMEKLİLİĞİNİZ HAZIR!            betçimizin deyindiği bir sorun. Biz-   ALMAYA,DAHA ERKEN YAŞ-
kartınızla E-DEVLET şifrenizi ala-      YURTDIŞI İŞE GİRİŞ TARİ-        ler de uzman olarak elimizden geldi-   TA EMEKLİ OLMAYA HAK
bilir ve tüm işlemlerini www.turki-   HİNİZ TÜRKİYE’DE BAŞLAN-          ği kadar gurbetçilerimizin sıkıntıla-   KAZANMAK İSTİYORSANIR
ye.gov.tr sitesinden öğrenebilirsiniz.  GIÇ SAYILIYOR!               rını gerekli yerlere iletmekteyiz. Son  2011 BİTMEDEN MÜARCAT-
  SORU: İyi Günler Erhan Bey;       SORU: Merhaba Erhan Bey; Ben      gelişmeler beraberinde E-DEVLET      LARINIZI YAPIN! SONRA PİŞ-
Ben Turan G. 1962 doğumluyum.      Almanya’dan Harun C. 1985-1993       şifresini getirerek yurtdışında yaşa-   MAN OLMAYIN!!!
1984 yılı Almanya sigorta başlangı-   yılları arasında sigortalı çalıştım.    yan gurbetçilerimize büyük kolaylık      SORU: İyi günler Erhan bey;
cım var. Türkiye’de hiç sigortam     1993-2011 arası iş veren olarak ça-    ve güven sağlamaktadır. Size en ya-    Ben Hasan G.- Eşimin Türkiye’de
yok, bana Türkiye’de Bağkur`dan     lışmaktayım. Türkiye’de hiç çalış-     kın konsolosluğa giderek E-DEV-      1989 yılında 6 senelik öğretmenlik
emekli olacağım bilgisi verildi. Bu   mam yok. Türkiye’de emekli olabil-     LET şifrenizi alabilir. www.türki-    hizmeti var. Uzun zamandır da Al-
doğru mu sadece Bağkur`dan mı      mem için hangi şartlara sahip olmam    ye.gov.tr adresinden şifrenizle bir-   manya’da çalışmakta, fakat sağlık
emekli olabilirim? Emeklilik şartla-   gerekiyor? SSK`dan mı yoksa Bağ-      likte tüm bilgilerinizi takip edebilir-  durumu sebebiyle 3 yıl önce burada
rım nelerdir? Ne kadar borçlanma     kur`dan mı olurum? Ne kadar borç-     siniz.                  malulen emekli oldu. Türkiye’den
yapar ve ne kadar para öderim. Tara-   lanma öderim ve ne kadar emekli ay-      Emekliliğinize gelince mavi kart-   de emekli aylığı almak için müracat-
fıma bağlanan aylık miktarı ne olur?   lığı almaya hak kazanırım? Şimdi-     lı olduğunuz için Sosyal Güvenlik     ta bulunmak istiyoruz. Fakat bir uz-
Şimdiden teşekkürler, yazılarınız bi-  den teşekkürler.              Kurumu müracaatınıza red cevabı      man öncülüğünde sağlıklı bir şekilde
ze bir ışık oluyor. Allah gücünüzü      CEVAP: Sevgili okurum; Türki-     verecektir. Lakin elimizde mevcut     işlemleri sonuçlandırmak istiyoruz.
artırsın. Hayırlı günler.        ye’de hiç sigortanız bulunmadığın-     birçok yargı kararı bulunduğundan     Hangi yolu izlememiz gerekiyor
  CEVAP: Sevgili okurum; nor-     dan müracatınız Bağ-kur’a sayıl-      mavi kartlı olarak borçlanma yapa-    emeklilik şartlarımız nelerdir? Şim-
malde Türkiye’de hiç başlangıcınız    maktadır. Fakat Bağ-kur’dan emek-     bilecek ve emekli olabileceksiniz.    diden teşekkürler, başarılarınız daim
bulunmadığından     borçlanmanız   lilik şartları 48 yaş 9000 iş günü ve   Bu durumda 1981 sigorta girişinize    olsun.

                                           Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                  sayfa 21
 dosya                                                        Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
  CEVAP: Değerli okurum; Önce-     emekli olabilirim? Şimdiden teşek-    Ben Serhan T. 36 yaşındayım. Sizi     hem de borçlanma miktarınız daha
likle eşiniz Almanya’da emekli ol-    kürler. Hayırlı Günler.          gazete yazılarınızdan, web siteniz-    az olacaktır. Ve tabiki bu emeklilik
duğu 2008 yılından itibaren Türki-      CEVAP: Sevgili okurum; Mavi      den ve altına imza attığınız tüm ba-   aylığınızı da fazlasıyla olumlu etki-
ye’de de kısmi emekli! Yani Türki-    ve pembe kart sahibi olanların      şarı haberlerinden takip ediyoruz.    leyecektir. Bizim aracılığımzla yap-
ye’de bulunan 6 senelik hizmeti kar-   emeklilikleri için Sosyal Güvenlik    Emeklilik için benim ve eşimin yaşı    mak isteğinizi ve neler gerektiğini
şılığında kendisine kısmi aylık bağ-   Kurumu’nun müracaatlara cevabı      her ne kadar erken olduğu söylense    sormuşsunuz. Bu işlemler için bazı
lanır. Yaklaşık 10.000tl Türkiye’de    red olmaktadır. Fakat Bakanlar ku-    de ben sizin bilginiz doğrultusunda    evraklar istenmekte. Bunun için İL-
toplu paranız bulunmakta. İsterse-    rulu kararı ile mavi karta geçenlerin   hareket ederek ilerde sağlıklı bir
                                                               KE DANIŞMANLIK firmamızı ara-
niz bu kısmi aylığı tam aylığa çevi-   Türkiye’deki sosyal hakları saklı ol-   emeklilik yaşamak ve bu işlemlerde
                                                               yarak Sosyal Güvenlik Uzmanlar-
rebilirsiniz. Eşinizin hizmeti E.San-   duğundan emeklilikten de faydala-     maddi manevi olarak zorlanmamak
                                                               mızdan ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
dığına tabi olduğundan hizmetleri-    nabilmektesiniz. Sizin durumunuz-     için işlemlerimizi şimdiden başlat-
                                          mayı düşünüyorum. Bana hangi yo-     İyi günler.
niz emekli sandığına sayılır ama di-   da olan ve şu an emekli olmuş bir
                                                                 0090 312 432 10 20
lerseniz SSK`dan emekli aylığı al-    çok gurbetçimizin örnek kararı mev-    lu izlemem gerektiğini ve sizin ön-
                                                                 0090 533 231 52 89
maya hak kazanabilirsiniz. Detaylar    cuttur. Siz de bir an önce müracaat-   cülüğünüzde devam etmek istedi-
                                                                 DUYURULAR:
için bizi arayarak uzmanlarımızdan    larınızı yapın. Ve hakkınız olan     ğimden neler göndermem gerektiği-
                                                                 ***Türkiye’de yurtdışı borçlanma-
destek alabilirsiniz.           emekliliğinize kavuşun. Detaylı bil-   ni söylerseniz çok sevinirim. Teşek-   sı yaparak emekli olacak olan gurbet-
  www.ilkedanismanlik.com        gi ve örnek kararlar için ücretsiz ola-  kürler Erhan Hocam.            çilerimizin dikkatine!
  SORU: Merhaba Erhan bey;       rak bize ulaşabilirsiniz.           CEVAP: Değerli okurum; Önce-       Günlük borçlanma tutarı olan 8.93
                                                               tl artıyor. Zaman kaybetmeden müra-
1962 doğumluyum, 21 yıldır Al-        www.ilkedanismanlik.com        likle düşünceleriniz için teşekkür    catlarınızı yapın. Zamdan etkilenme-
manya’dayım ve 18 yıldır çalışmak-      ilkedanismanlik_06@hotmail.co     ederim. Layığıyla size hizmet vere-    yin!
tayım. 2 çocuğum var. Yardım almı-    m                     biliyorsak ne mutlu bizlere. Emekli-     ***Mavi kart sahipleri bağlı bu-
yorum. 6 sene önce mavi kartlı ol-      SORU: İyi günler Erhan Hocam;     lik işlemlerinize şimdiden başlama-    lunduğunuz konsolosluklara giderek
                                                               E-DEVLET     şifrenizi  alabilir,
dum. Emekli olabilmem için tekrar     Öncelikle yapmış olduğunuz mesle-     nız gerçekten sizin ve eşinizin çok    www.turkiye.gov.trden sosyal güven-
Türk vatandaşlığına geçmem mi ge-     ği ve başarınızı taktir ediyor, başarı-  yararına olacaktır. Hem ilerideki     lik ile ilgili tüm işlemlerinizi takip
rekiyor? Hangi şartlarda ve nasıl     larınızın daim olmasını diliyorum.    emeklilik yaşınız erkene çekilecek,    edebilirsiniz.

      TİB, Göçün 50. Yıl Sem-

 A    pozyumu'nun birincisini
      geride bıraktığımız Mayıs
 ayının ortalarında yedi ayrı başlık
 altında gerçekleştirmişti. Bu sene
 itibariyle, ikincisi de 10 ve 11 Ara-
 lık 2011 tarihlerinde ATİB-Mülhe-
 im ve ATİB Genel Merkez'de yapıl-
 dı.
   Sakarya Üniversitesi Öğretim
 Üyelerinden Prof. Dr. Musa Taşde-
 len, Yrd. Doç. Dr. Sevim Atila De-    Avrupalı Türklerin Meseleleri Göçün
 mir, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Genç,
 Yrd. Doç. Dr. Nesrin Akıncı Çötok,     50. Yıl Sempozyumunda Tartışıldı
 Yrd. Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel ve
 Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazgan Hepgül
 konuşmacı olarak katıldılar.
   Gerek Mülheim Türk Kültür
 Merkezi'nde ve gerekse ATİB Ge-
 nel Merkezi'nin konferans salonun-
 da gerçekleştirilen sempozyumda,
 Prof. H. Musa Taşdelen; “Avru-
 pa'da Göçmen Kökenli Türklerde      manya'daki Türk Derneklerinin      likleri hayata geçirdiğini dile getir-  Serdar Çelebi, sempozyum sonun-
 Siyasi Katılım” başlıklı çalışmasın-   Kimliğin Korunmasındaki Rolü”      di. Her iki toplantıda da, konulara   da yaptığı değerlendirme konuşma-
 dan özet sunarken, yine kendi saha-   ve Dr. Pınar Yazgan, “Göçmen Kö-     ilgi duyan, kadın ve erkeklerden     sında, Türkiye'den gelen konuşma-
 larında yaptıkları çalışmalardan     kenli Türklerin Kimlik ve Aidiyatı”   oluşan bir dinleyici kitlesi mevcut-   cılara teşekkür etti ve son derece
 özet sunumlar yapan Dr. Sevim      konularını işlediler.          tu. Toplantının takdimini yapan Ge-   faydalı bir sempozyum olduğuna
 Atila, “Türk Göçmen Ailelerde Bo-      ATİB Genel Başkanı Selahattin     nel Başkan Yardımcısı Mahmut Aş-     vurgu yaptı. Çelebi, “ATİB kurul-
 şanma” konusunu, Dr. Yusuf Genç,     Saygın, Mülheim'da yaptığı kısa     kar, sempozyumlarda sunulan teb-     duğu yıldan beri Batı Avrupa Türk-
 “Almanya'da Çokkültürlülük, Kül-     konuşmada, ATİB'in buradaki Türk     liğlerin en kısa zamanda kitaplaştı-   leri kavramını ısrarla kullanarak,
 türlerarası Eğitim”, Dr. Nesrin Çö-   toplumunun meselelerine en üst dü-    rılacağını ve ilgi duyanların istifa-  burada kalıcılığımıza ve kendimizi
 tok, “Alman Eğitiminde Türk Öğ-     zeyde sahiplenme ve çözüm yolları    desine sunulacağını duyurdu.       ona göre hazırlamamız gerektiğine
 renciler” , Dr. Yusuf Adıgüzel, “Al-   arama gayesiyle bu tür ilmi etkin-      ATİB Kurucu Genel Başkanı M.     dikkat çekmişti” dedi.
 sayfa 22   Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
haber                                                   Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
Gold River’den Miting Gibi Açılış
  Hanau kenti böyle açılış görmedi.      Altında lider marka Gold River, Almanya'nın    Açılışa Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu
  Gold River açılışında Memati ve Nihat Ha- Hanau kentinde en büyük gelinlik, abiye ve teset- Memati, İlahiyatçı Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu katı-
tipoğlu izdihamı               tür mağazasını açtı.               lırken, açılışa gelen 8.000'in üzerinde ziyaretçi
                                                   yolların kapanmasına neden oldu. Büyük iz-
                                                   dihamın yaşandığı Gold River açılışında Ha-
                                                   nau merkez trafiği saatlerce trafiğe kapalı
                                                   kaldı.
                                                     Türkiyenin tesettür giyimde lider markası
                                                   'Aker' ve gelinlikte öncü marka Yıldızgör'ün
                                                   Avrupa distribütörü Gold River, damatlıklar-
                                                   da da firma sahibi Serdar Gürel markası ile
                                                   piyasaya girdi. Bol çeşidin yer aldığı Gold
                                                   River'in Hanau kentinde Nürnberger str. 16
                                                   numarada yer alan 2 katlı mağazasında Ge-
                                                   linlik ve abiye kıyafetlerinin yanında damat-
                                                   lıklar, tesettür giyim, eşarplar ve son model
                                                   altın kolleksiyonları yer almakta.
                                                     Hessen Eyaleti ve Frankfurt çevresinde
                                                   bir ilki gerçekleştirerek, bölgenin en büyük
                                                   gelinlik, abiye, tesettür ve altın mağazasını
                                                   Hanau kentine açan işletme sahiplerinden
                                                   Serdar Gürel, amaçlarının Almanya ve Avru-
                                                   pa'nın diğer ülkelerinde yaşayan Türk vatan-
                                                   daşlarımızın ayağına Türkiye'nin tanınmış
                                                   markalarını getirerek uygun fiyatlara almala-
                                                   rını sağlamak olduğunu söyledi. Hanau mer-
                                                   kezde yer alan mağazalarında düğün yapmak
                                                   isteyen çiftlerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları-
                                                   nın yer aldığını belirterek, yeni evlenecek
                                                   çiftleri mağazalarına beklediklerini belirtti.
                                                     Memati, ' Burada olmaktan çok mutlu-
                                                   yum '
                                                     Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen oyuncusu
                                                   Memati Baş (Gürkan Uygun), Gold River
                                                   açılışına gelerek, buradaki hayranlarının ilgi-
                                                   sinden çok memnun kaldığını belirterek, '
                                                   Gold River firmasının sahibi yakın dostum
                                                   değerli abim Serdar Gürel`in daveti üzerine
                                                   geldiğim açılışta hiç beklemediğim bir ilgi
                                                   ile karşılaştım. Beni sevenlere çok teşekkür
                                                   ediyorum. Gold River mağazalarını artırır
                                                   biz de burada açılışlarını yaparız. ' şeklinde
                                                   konuştu.
                                                     Hatipoğlu, 'Türk vatandaşlarımıza la-
                                                   yık bir mağaza olmuş'
                                                     İlahiyatçı Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gold
                                                   River açılışında bol bol dualar ederken açılı-
                                                   şa katılan binlerce ziyaretçi de eşlik etti. Av-
                                                   rupa'da yaşayan Türklere yakışır bir mağaza
                                                   olduğunu belirten Hatipoğlu, 'Gold River fir-
                                                   ması sahibi Serdar Gürel beyefendiyi ve or-
                                                   taklarını böyle nezih bir mağazayı vatandaş-
                                                   larımızın hizmetine sundukları için kutluyo-
                                                   rum. Allah işlerini bereketli eylesin. ' dedi.

 sayfa 24   Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                                  haber
IGMG Köln Fatih Camii Açılışına Resmi ve Sivil Katılım İlgisi
                                                              Fatih cami olarak cami hizmetinin yanında eğitim birimle-
                                                              rinde de hassasiyetle duruyoruz. İnsan merkezli her türlü
                                                              pozitif çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz.’’
                                                              dedi.
                                                                TC. Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa ise selam-
                                                              lama konuşmasında “Görev bölgemizde bulunan geçirdiği
                                                              tadilatla modern görünüme kavuşan caminizin açılışında
  slam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Köln Bölgesi-    su Mustafa Kemal Basa ve yine TC. Din Ateşesi Zekariya

İ
                                                              bizleri de davet etmenizden dolayı sizlerin şahsında başka-
  nin merkezi camilerinden Fatih Camii yaklaşık 30 yıl-   Bülbül, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Orhan Bilen, Köln    nınıza teşekkür ediyorum. Bu camileri sizler yaptınız, helal
  lık hizmet süresinin sonunda özlenen fiziki görünüme   Anakent Belediye Meclis Üyesi Malik Karaman, IGMG       alınterinizle yaptınız, göç sürecinde geldiğimiz nokta mey-
ulaştı.                            Köln Bölge Başkanı Mehmet Dal, Köln Uyum Meclisi       dana getirdiğiniz bu gibi yerleri sadece ibadet yeri olarak
  2009 yılında yıkımına başlanıp iki yılın sonunda kısmen  Üyeleri, Fatih Cami Başkanı Fevzi Bayrak ve Ali Esen, ba-   değil birer ilim ve irfan yuvası yine Türkçenin ve Türk kül-
beklenen görünüme ulaşan, üçüncü yılında da açılışı yapıl-  zı iş adamları ve cami cemaatı hazır bulundular.       türünün de öğretildiği eğitim mekanları işlevliğini sürdür-
dı.                                Fatih Cami Başkanı Fevzi Bayrak; “kuruluşundan gü-    mesi temennisiyle hayırlı olsun diyorum” dedi.
  Açılışta IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ve Onursal    nümüze kadar bu camide emeği geçen bütün kardeşlerimi-      T.C. Köln Din Ateşesi Zekeriya Bülbül içinde bulunu-
Genel Başkan Yavuz Çelik Karahan, TC Köln Başkonsolo-     ze teşekkür ederim” diyerek sözlerine başladı. Bayrak: “Biz  lan Muharremin ilk gününe dikkatleri çekerek cemaatın ye-
                                                                  ni 1433. Hicri yılını kutladı. “Cenab-ı Mevladan da-
                                                                  ha nice hayırlı işlerde bulunmalarını diliyoruz. Bu
                                                                  camilerimiz Başkonsolosumuzun da dediği gibi ay-
                                                                  nı zamanda eğitim yuvaları eğitim merkezleridir. Bu
                                                                  nazik davetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyo-
                                                                  rum” dedi.
                                                                     IGMG Onursal Genel Başkanı Yavuz Çelik Ka-
                                                                  rahan da yaptığı selamlama konuşmasında Rahmetli
                                                                  Akgün Erbakandan bir hatırasını cemaatla paylaşır-
                                                                  ken hiç bir şeyin çalışmadan olmadığını bütün gü-
                                                                  zelliklerin çalışma neticesinde gerçekleştiğinin altını
                                                                  çizerek Rahmeti Rahmana kavuşanlar için birer fati-
                                                                  ha okuttu.
                                                                     IGMG Köln Bölge Başkanı Mehmet Dal kısa bir
                                                                  selamlama konuşmasında caminin yapımında emeği
                                                                  geçenlere teşekkür etti. Dal konuşmasının satır ara-
                                                                  larında şunları aktardı. “Bu dinin yaşatılmasında Ce-
                                                                  nab-ı Allah her birimizi birer nefer eylesin” dedi.
                                                                     DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Orhan Bilen kı-
                                                                  sa bir selamlama konuşmasıyla şunları söyledi. “Bu
                                                                  mabediniz hayırlı olsun bu mabedde feyizlenmeyi
                                                                  Yüce Mevlam nasip etsin. Başından beri bu mabede
                                                                  emeği geçmişlerden Mevlam razı olsun ahirete gö-
                                                                  çenlere rahmet eylesin” dedi.
                                                                     Günün hatibi Ömer Döngeloğlu önden gidenler-
                                                                  le ilgili, asrı saadetten örnekler verdi. Döngeloğlu
                                                                  kısaca şunları aktardı. “Ölülerinizi hayırla anın, ha-
                                                                  ni ölümü haber verilmeden defnedilen Ümmü Mih-
     Sayın Müşterilerimiz;                                                   çe`nin mezarı başında cenaze namazını kılıp, “bizim
                                                                  mescidimizi temizlerdi’’ sen de onun ahiret evini te-
     20.08.2009 tarihinden itibaren hizmet veren AMC-Rüsselsheim büromuzda sizin
                                                                  mizle, Güzel bir yola çıktınız, güzel bir cami kurdu-
     de ilginizi çekebilecek yeniliklerimizden bir tanesini daha sizlere duyurmak                       nuz. Avrupa`nın ortasında cami açan tüm müslü-
     istiyoruz.                                                        manlar Allah hepinizden razı olsun. 1960 yılından
                                                                  beri sizin kıble derdinizi düşünen bu cemaattan Al-
     Bundan böyle her ayın ilk Perşembe günü saat 14:30`dan 18:00`a                              lah razı olsun. Caminizin açılışı Muharreme denk
     kadar ücretsiz yemek kursları yapılacaktır.                                        geldi ne güzel. Balığın karnında daralmış Yunus 40
                                                                  gün, bu günlere denk geldiniz. Hz. Musa`nın ya
     AMC ürünlerimizin sayısız avantajlarından sadece bir kaç tanesi:                             ölüm ya Kızıldeniz dediği günene denk geldiniz.
                                                                  Anam dediği Fatmaya anam dediği kızına anam der-
         Su ve yağ ilave etmeden pişirme                                          miş anam diye sevdiği onun yavrusu Hüseyinin kat-
         Daha sağlıklı beslenme ve pratik pişirme                                     ledildiği o aya denk geldi açılışınız. Allah geçen yı-
         Zaman ve enerji tasarrufları                                           lı hicri 1432`deki günahlarımızı affetsin bütün kötü-
         Dünyanın en tasarruflu AMC Navigenio fırın ve ocağı ile pişirme olanakları                    lüklerden sizi ve ailenizi affetsin. Allah`ın Rahmeti
                                                                  bereketi üzerinize olsun” dedi.
         Ve AMC Secuquick ile üç kat daha hızlı ve hafif pişirme imkanları
                                                                     Açılışın sonunda IGMG Genel Başkanı Kemal
     Bu ve birçok AMC avantajlarını tanımak, hoş bir ortamda yemek pişirmek ve                         Ergün caminin yapılışında yaşlısından gencine, ka-
                                                                  dın kollarından tüm cemaate katkısından dolayı teb-
     yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız, o zaman Rüsselsheim Mainzerstraße                         rik ederken caminin en büyük eksikliği havalandır-
     18`deki büromuza sizleri de bekleriz.                                           ma sistemini bir iş adamının üstlendiği müjdesinin
                                                                  vererek Fatih cami yönetimini rahatlattı.
     Saygılarımla.
                                               Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                        sayfa 25
sayfa 26  Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                               Özel Köșe
                                                                           Selma ÖZTÜRK  Bizim Hanımlar Var Ya!

    izim hanımlar tesettür konu-      sa, başımdakinin değeri yok mu aca-       çok önem veriyorum?” diye. Bir sora-

B    sunda pek titizdirler. Başların-
    daki örtünün bir markası ol-
mazsa o başörtüyü takmazlar. Ve o
                        ba? Eğer bizler gerçekten bu anlayış
                        içindeysek, ne yazık bizlere! Ben müs-
                        lüman bir bayan güzel giyinmesin de-
                                                lım hanımlar! “Neden başörtümün
                                                markasını herkese gösterme ihtiyacım
                                                var?” diye. Biraz daha psikoloji boyu-
                                                                           oeztuerk.s@gmx.de
markayı (İsimlerini saymıyorum) ba-       miyorum. Bilakis! Ben müslüman ha-       tuna girersek, bakın neler çıkacaktır...    Ve bunlar biz müslümanları nasıl
şörtülerinin ucuna herkesin göreceği      nımların sade ve has bir güzellik içine     Eyvah!                     olumsuz etkilemektedir. Bunun far-
yere getirirler. Sakın ha gözlerden       bürünmeleri taraftarıyım. Şahsen hiç        Hanımlar ne olursa olsun, bizler bi-    kında mıyız acaba? Bu mu müslüman-
kaçmasın diye. Ve üstelik markaya yö-      bir markalı başörtüyü markası için al-     raz daha öz güvene (öz güvenden kas-      lık, bu mu İslam tevazusu? Yazdıkla-
nelik yorum isterler. “Aman, başörtüsü     mış değilim. Ha, cidden hoşuma gider,      tım müslüman kimliğimize, hüviyeti-      rım beni öyle üzüyor ki...
de şu şu markaymış.” desinler diye.       o başka. Ama sırf markası için ve        mize) sahip olalım. Kendimizi marka-        Ve aynı zamanda bu marka konu-
Kalite bir yana, marka bir yana. Kali-     onun “havası” için, kendime yakışma-      lara ve isimlere kaptırmıyalım. Bizim     suna pek önem veren ve en son kolek-
teli olmasa bile o örtüyü sırf markası     yan ve zevkime aykırı bir örtü seç-       buna ihtiyacımız yok ki, elhamdulil-      siyonları anında takip eden hanımları-
için yüksek meblağlara satın alırlar ve     mem. Siz de seçmeyin değerli bacıla-      lah! Bizler kendisini bilen müslüman      mız, onlara eğer tesettür hakkında bir
yine sırf markası için başlarına takar-     rım! Sizden, bu yazımı fırsat bilip en     kadınlarız. Sadeliğe ve güzelliğe he-     takım sorular sorsanız, avalarlar. Te-
lar. Desenleri çirkin olsa bile, binbir     halis niyetimle rica ediyorum. Bu        ves edelim. Kişiliğimizi gereksiz şey-     settür hükmünü, ayetlerini, hadislerini
çeşit renk bulunsa bile, aslında hoşla-     marka seline kapılmayın. Parasıyla re-     lerle kişilendirmeye çalışmıyalım. Zi-     ve Edille-i Şeriyye’yi sorsanız, bun-
rına tam gitmese bile, önemli değildir,     zil olma misaline benzer. Tesettürünü-     ra başarılı olamayız. Biz biziz! Bunu     dan yeterince haberdar değiller. İşte
markası vardır ya. Kafi! “Kalitesi ol-     zü Allah için örtün, bir aksesuar ola-     bilelim. Ve daha da ilerisi birbirimizi
                                                                        üstelik işin bir de üzülecek bu tarafı
masa da olur, havası var!” misali. Fa-     rak değil. O başınızdaki örtünün zaten     marka takmıyor diye aşağılamıyalım
kat, markalı başörtüler daha kaliteli-     kendine göre yeterli bir markası vardır.                            vardır. Bari dini boyutunu bilmiş olsa-
                                                veya takıyor diye büyütmeyelim.
dir, markası olmaz ise, kalitesi düşük-     Bunu unutmayın! Onun markası “by                                lar... Bilmiş olsalar mı? Belki de bu ta-
                                                Özentilere, imrenmelere ve gıptalara
tür düşüncesi de vardır elbet. Bu kıs-     Allah”tır zaten. Fazlasına gerek yok-                             rafını yeterince bilmedikleri için ve iç-
                                                sebeb olmayalım. Yazmış olduğum
men doğru olabilir efendim. Bu yönü-      tur. Ha bu dediklerim şu anlama gel-      konuların hepsine şahid olduğum için      lerine sindiremedikleri için, o markaya
nü kabul etsek bile, neden o markayı      mez ve gelmemektedir. Müslüman ba-       kaleme alıyorum. Aklımdan üretmiş       böyle önem vermektedirler. Zira ba-
herkese göstermek ihtiyacını hissedi-      yanlar her hangi bir buldukları çabutu     ve kafadan atmış değilim. Ve birbirine     şörtünün kendine göre zaten bir marka
yoruz ve başörtüm şu şu markadır di-      başlarına bürüsünler ve son derece çir-     hava atanlara ne demeli? (Hani “mar-      olduğunu idrak etseler, o sahte marka-
ye gösterişe kapılıyoruz? İşte, ben bu-     kin ve estetik dışı örtülerle topluma      kalılar” “markasızlar” davası) Ya Rab-     lardan kendiliğinden vazgeçerler.
nun anlayamıyorum. İzah eden olursa,      girsinler ve böylece en iğrenç müslü-      bi! İşte şu an kendimi gülmekten alı-     Markanın markaya ihtiyacı yoktur
memnun olurum. Ben başımdaki örtü-       man hanım resmini sergilesinler. El-      koyamıyorum. “Markasızlar ve mar-       çünkü.
yü ille bir marka ile mi süslemem la-      bette ki hayır!                 kalılar... Gülmek şurada dursun, du-        Not: Bu yazımla hiç bir hanımı fer-
zım? Başımdaki Allah’ın emri olan          İsterseniz hepimiz kendimize en       rum anlattıklarımdan da daha da va-      di olarak eleştirmiş değilim. Sadece
başörtümüm değeri ille de o markayla      samimi bir şekilde bir soralım. “Ben      himdir aslında. Ne günlere kaldık! Ne     gözlemlediğim şahıslardan bir genel-
mı değer kazanıyor? O marka olmaz-       başörtümde markaya neden bu kadar        biçim ölçüler ve değerlerdir bunlar?      leme yaptım.


 Haydi 10.su Düzenlenen Duisburg Kitap Fuarına
     LMANYA’nın Duisburg kentinde                                                     necek. Beş tır kitap gurbetçinin emrinde

 A    Astec GmbH, geleneksel olarak her
     yıl yaptığı Kitap ve Kültür Fua-
 rı’nın 10.sunu tarihi Landschaftspark
                                                                        olacak.
                                                                          23 Aralık`ta açılacak fuarımız 1 Ocak
                                                                        tarihinde bitecek. Saat 10 ile 21.30 saatleri
 Nord’ta düzenleyecek.                                                             arasında hizmet verecek. Türklerin Alman-
   Astec Gmbh`nın organize ettiği fuar,                                                   ya’ya işçücü göçünün 50. yılı dolayısıyla,
 23 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında gerçek-                                                  Avrupa’da yaşayan 50 civarında yazarında
 leşecek. Fuarın açılışına, Avrupa’daki                                                    kitap fuarına davet ettik. 30’a yakın yazar
 Türklerden sorumlu Başbakan Yardımcısı                                                    kitap imzalayarak konferanslar verecek.
 Bekir Bozdağ ve Kültür Bakanı Ertuğrul                                                    Panellerde Türkçe, Kürtçe, Almanca dille-
 Günay’ın yanı sıra eski Galatasarya’lı Mil-
                                                                        rinde yapılacak. Girişler ücretsiz olacak.
 li Futbolcu milletvekili Hakan Şükür, NRW
                                                                        Yazarlardan Ahmet Bulut, Sinan Aygün,
 Uyum Bakanı Güntram Schneider, Duis-
                                                                        Muhammed Bozdağ, Mustafa Karataş, Ok-
 burg Anakent Belediye Başkanı Adolf Sa-
                                                                        tay Usta, Vehbi Vakkasoğlu, Şevki Yılmaz,
 uerland ve bir çok sürpriz kişinin katılması
 bekleniyor.                                                                  Emine Şenlikoğlu katılacak bazı yazarlar-
                                                                        dan. Ayrıca fuarımıza Milletvekili Hakan
   Türkiye’den 47 yayınevinin katılacağı
                                                                        Şükür de gelecek. Duisburg’un markası
 fuarı 100 bini aşkın ziyaretçinin gelmesi
 hedefleniyor.                 nun farkındayız. Bu sene 10.sunu yaptığı-    yük sıkıntılar yaşandı. Ama bu sene bunu    olan fuarımız Landschafspark Nord Emsc-
   Astec Gmbh firmasının genel yayın yö-   mız fuar ile bunu önlemeye çalışıyoruz.     düşünerek fuar alanımızı iki katına çıkar-   her str.71 47137 Duisburg adresinde kitap
 netmeni Ahmet Turunç yaptığı konuşmada     Fuarımız büyüyerek gelecek için daha iyi    dık. 1500 aracın rahat park edeileceği,7 bin  severlerin hizmetinde olacak” dedi.
 “Çocuklarımız Avrupa’da yetişiyor. Çok     işler yapacağımızın kanıtı. Geçen senelerde   metrekare bir alanda üzerinde fuarımızı ya-    Daha fazla bilgi almak isteyenler
 büyük bir kültür ve Türkçe kaybı olduğu-    gerek fuar yeri, gerekse park yeri olarak bü-  pacağız. Yeni çıkan kitaplar burada sergile-  www.astecgmbh.eu adresinden alabilirler.


                                                 Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                        sayfa 27
haber                                                             Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
   slam Toplumu Milli Görüş Teşki-

İ  latları dünyanın bir çok yerinde
   olduğu gibi Avrupa`da da insanlı-
ğa hizmet vermektedir. Sosyal çalış-
                       IGMG Hessen Eğitimcileri Hizmetiçi Eğitim
                        Proğramını Raunheim’da Gerçekleştirdi
malardan, kültürel etkinliklere, genç-
lik çalışmalarından, Üniversiteliler
çalışmalarına geniş bir alanda çalışma
yapmaktadır. Eğitim alanında da öncü
kuruluş olmaya devam eden IGMG
Teşkilatları, hazırlamış olduğu eğitim
materyalları ile göz dolduruyor. Bir
çok kuruluş IGMG`nin hazırlamış ol-
duğu bu Eğitim materyallarını ders
proğramında kullanmaktadır.
  IGMG Teşkilatlarına bağlı olarak
çalışan bölgelerden biri de Hessen
bölgesidir. Geçtiğimiz günlerde Hes-     im şehrinde gerçekleştirildi.        Kelsterbach`ta gerçekleştirileceğini    lan, İbn-i Sina okul müdürü Abdulha-
sen bölgesinde hizmet içi eğitim proğ-      Takdimini IGMG Hessen Bölge       söyledi.                  lim İnam eğitimcilere iki seminer sun-
ramı icra edildi. IGMG`nin bir çok      Eğitim Başkan Yardımcısı Habib Ya-        IGMG Hessen Gençlik Teşkilatı      du. ‘eğitimcide bulunması gereken
bölgesinde gerçekleştirilen bu çalışma    zıcı`nın yaptığı proğram açılış       Eğitim Başkanı Ahmet Sertkaya genç-     donanım‘ ve ‘sınıf eğitimi nasıl olma-
Hessen bölgesinde ciddi bir katılımla    Kur’an-ı Kerimini Raunheim şube       lik çalışmaları ile alakalı bilgilendir-  lı’ konulu seminer katılımcılar tarafın-
gerçekleşti. Şube eğitim başkanlarının    imam hatibinin okunmasından sonra      meler yaptı. Offenbach şube eğitim     dan büyük beğeni kazandı. Abdulha-
ve eğitimcilerinin katıldığı bu proğra-   yoklamayla devam etti.            başkanı Beytullah Gelgeç, şubelerin-    lim İnam; Öğretmen öğrenci ilişkile-
ma bay eğitimcilerin yanı sıra bayan       IGMG Hessen Bölgesi Eğitim        de yapılan eğitim çalışmalarını ve ana   rinden, verimli eğitime, sınıf dizay-
eğitimciler de büyük ilgi gösterdiler.    Başkanı Hikmet Atak, proğramın açı-     sınıf çalışmalarını görsel ve yazılı ola-  nından disiplinli eğitime ve gelecek
Şubelerin irşad başkanları da bu proğ-    lışından sonra Hessen bölgesinde ya-     rak katılımcılara sundu.          için vasıflı eleman yetiştirmeye kadar
ramda hazır bulundular. Ayrıca Hes-     pılacak olan, eğitim çalışmaları ile       İkindi namazı molasından sonra,     içi dolu dolu bilgileri, sözlü ve görsel
sen BYK üyelerinden Sinan Aktürk,      alakalı kısa bir sunum ve hizmet içi     IGMG Hessen Gençlik Teşkilatı Baş-     olarak sundu.
Şeref Aktürk ve Güney Hessen Kadın-     eğitim proğramının değerlendirmesini     kanı Ahmet Ölmez bir selamlama ko-       Temenniler bölümünden sonra ge-
lar Teşkilatı Başkanı Saime Tekdemir     yaparak katılımcılara ve emeği geçen     nuşması yaparak; “bu toplantı eğitime    nel bir değerlendirme yapılarak, Gies-
de proğrama katılanlar arasındaydı.     herkese teşekkür etti. Hizmet içi eği-    verdiğimiz önemin belgesidir” dedi.     sen şube imam hatibinin okuduğu ka-
  Hizmet içi eğitim proğramı Hessen    tim proğramının bu çalışma dönemin-       Günün eğitimcisi olarak hizmetiçi    panış Kur’an-ı Kerimi ile proğram so-
bölgesinin içerisinde yer alan Raunhe-    de, ikincisini 18 Mart 2012 tarihinde    eğitim proğramına Belçika`dan katı-     na erdi.
    ürk Milleti, asırlar boyu şiir,   ve takriben %20'si köylerde, %80'i ise      Neredeyse doğuştan şair ve aşık     takip edildi.

 T   masal, destan, türkü ve benzeri
    türlerle kültürel varlığını nesil-
 den nesile sözlü olarak aktarmasını
                       şehirlerde yaşamaktadır. Geçmişte ta-
                       rım ve hayvancılığa dayalı köy haya-
                       tında, tahılını ambara, hayvanlarını da
                                             halkımızın bu yönünü ATİB bünyesin-
                                             deki derneklerimizde de canlandırmak
                                             istedik. Bu vesileyle hayata geçirilen,
                                                                     Yine Ozan Yusuf Polatoğlu'nun sa-
                                                                   zı ve sözüyle iştirak ettiği, "Ozanla
                                                                   Anadolu Sohbetleri"nin ikincisi, ATİB
 bilmiştir. Göçebelikten yerleşik bir    ahıra yerleştiren köylü, kış aylarında    "Ozanla Anadolu Sohbetleri" proğra-     Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çu-
 hayat tarzına geçişten sonra sözlü ede-   köy evleri veya kahvelerinde destan-     mının ilki Dortmund Türk Kültür       bukçu'nun takdimiyle Kassel Türk
 biyatımız zamanla kayıt altına alın-    lar, masallar veya aşık hikâyeleri din-   Ocağı'nda icra edildi.
                                                                   Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
 makla birlikte, Anadolu'nun birçok     leyerek boş zamanını değerlendirirdi.      ATİB Genel Başkan Yardımcısı
                                                                   Zengin kültürümüzden ve aşıklık ge-
 yerinde bu geleneğimiz yaşatılmakta-    Özellikle halk aşıklığı veya ozanlık     Mahmut Aşkar'ın takdimi ve zaman
 dır.                    geleneğinin devam ettiği yörelerde,     zaman şiirlerle takviyede bulunmasıy-    leneğimizden güzel örnekler sunan
   Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk yılla-  edebiyatımıza mal olmuş aşk hikâye-     la Ozan Yusuf Polatoğlu'nun sazı ve     Ozan Yusuf Polatoğlu da, dinyecilerin
 rında nüfusun %80'i köylerde yaşar-     lerinin yanı sıra, Anadolu insanının     sözüyle gerçekleşen proğram dinleyi-    ilgisinden son derece memnun oldu-
 ken, bugün durum tam tersine dönmüş     sevgisi, meramı, tasası da dile getirilir.  ciler tarafından sonuna kadar ilgiyle    ğunu dile getirdi.

 sayfa 28   Ocak · Januar 2012 · Safer 1433
 Hayat Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir                                                   dosya
                                                             M. Salih AYDIN Hacarabın Serüvenleri 51

  Dostlarla Hasbihal.        Biz bu kıymetli zamanları nerede    lemizde yenilgi seçip pısırık ot gi-
  ALLAH’ın selamı rahmeti be-    geçiriyoruz? Bir not tutup, kar za-   bi mi yaşayacağız.
reketi magfireti ebedi ve daima    rar hesabı yapsak diyorum. Dün-       Yoksa! Zafere giden yolda sıç-     m.s.a.58@hotmail.com
üzerinize olsun sevgili dostlarım.  ya’ya şöyle bir bakıyoruz, durum-    rama taşımı olacağız. Biz ne Meh-
                   lar hiç düşündüğümüz eksende                          bir yolculuktan sonra Medine’ye
  Bu yazımda belki yine kıymetli                       diyi ne de kıyameti bekliyelim.
                   gitmiyor. Dünya ekseni devamlı                         hicret eder. Onsekiz sene
vakitlerinizi alacağım için şimdi-                      Birbirlerimizin ne açığını ne eksik
                   kaygan bir zeminde ayaklarımızın                        Ravza`da temizlik işlerinde hiz-
den hakkınızı helal edin.                           bir tarafını arayalım. Her baktığı-
                   altından kayıyor. Müslümanlar                          met eder. Ve Bu zaman zarfında
  Hergün üzerimize yeni bir gün                       mız nesnede O‘nu görelim, Yara-
                   olarak bu durumda biz kişisel ola-                       ilim tahsil eder. Askerliğini de
doğarken günümüzü Acaba nasıl                         danın nakşı ile nakışlanalım, gü-
                   rak ne yapıyoruz? Sadece seyredi-                        orada yapar. Suudi Arabistan Os-
geçiriyoruz? Bir Müslüman olarak                       zeli, iyiyi, doğruyu görelim. Her-
                   yoruz, günümüzü gün ediyoruz.                          manlı`dan ayrılınca oranın vatan-
İslam dini gibi bir nimetin kıyme-                      gün bir ayeti bir sünneti bir güzel-
                   Zamanımızı ilgisiz boş şeylerle                         daşı olur. Ve Medine’nin yerli aha-
tini biliyor muyuz? Acaba nerede                       liği öğrenelim, yaşayalım ve aile-
                   geçiriyoruz. Veya? Ne yazıkki za-                        lisinden ve eşraftan bir zat AL-
ve nasıl değerlendireceğimizi,                        mizle yaşayalım. Sonra da bu gü-
                   man bizim aleyhimize işliyor. Ge-                        LAH rahmet eylesin sahib çıkarak
kıymetli vakitlerimizi nerede har-                      zellikleri toplumda cemiyetlerde
                   ri sayım çalışıyor, bittiği anda bu                       kendi kızı rahmetli Cemile nine-
cayacağımızı, hangi kardeşimize,                       yaşayalım. Bak o zaman hayatı-
                   dünyadaki sayfamız kapanıyor ve-                        mizle evlendirir. İki çocuğu olun-
ne gibi yararlar yapabileceğimizi,                      mız ne kadar da güzelleşecek ne
ev halkımız için ne kadar vakit    ya kapanacak.                                  ca artık vatan hasreti büyük dede-
                                       kadar da mutlu ve huzurlu olacak.
ayırabileceğimizi, kaç dostumuza     Şimdi gelelim günümüze acaba                         mizin içini yakar. Birgün sabah
                                       Ruh aleminizde O‘nun sevgisin-
ve kişiye gülümseyerek hatırını    yukarıdaki hadisten ne anlıyoruz?                        namazına gidecek onun için ab-
                                       den başka haz duymayacak ve ruh
alabileceğimizi hiç aklımıza getir-  Tebessüm ediyorsun, sadaka seva-                        dest alırken kayınbabası onun bu
                                       aleminiz nasıl bir düzene girecek.
dik mi? İhtiyacı olan düşkünlere   bı alıyorsun, iyiliği yapmasını, kö-                      hüzünlü halinden etkilenir. Ve:
                                       O‘na bu itaatinizin semeresi ola-
nasıl yardım edeceğimizi ve dün-   tülükleri yapmamasını söylüyor-                           - Oğlum bir derdin mi var?
                                       rak aileniz de huzurlu olacak. Bu
yada herhangi bir yerdeki kardeş-   sun, sadaka sevabı alıyorsun, yo-                          - Hayır baba benimki sıla özle-
                                       huzuru elle tutarcasına hissede-
lerimizi aklımıza getirince kalbi-  lunu kaybedene yardım ediyorsun,                        mi.
                                       ceksiniz. Bütün bunları yapabil-
mizde sıcaklığını hissettik mi?    sadaka sevabı alıyorsun, yolda yü-                         - Oğlum ben bu yükü kaldıra-
                                       mek için beyninizden başlıyacak-
Hissedebiliyor muyuz? Zalimlerin   rürken ayağa takılacak bir nesneyi                       mam gidin sılanızı ziyaret edin,
                                       sınız ve ben bu işi yapacağım ko-
zulmüne karşı direnen kardeşleri-   kaldırıyorsun, sadaka sevabı alı-                        ama küçük torunum Azize Zehra
                                       mutunu vereceksiniz. İşte o zaman
mize manevi de olsa destek verdik   yorsun tabii bütün bunları yapar-                        yanımda kalsın Cemilem’den bir
                                       neler olacağını göreceksin. İster
mi?                  ken niyetinde ALLAH (c.c.) rızası                        hatıra olarak der. Bir kervan hazır-
                                       bir hanımefendi ister bir beyefen-
  Yukarda sayılanların herhangi-   olacak. Bakıyoruz! Bir hadiste bi-                       lar ve onları Anadolu bozkırlarına
                                       di olun bu iş sadece sizin komutu-
sini hiç düşündük mü? Bu konuda    le bize neler anlatılıyor. Bütün iyi-                      uğurlar.
                                       nuza bağlı. Defteri sağ tarafından
kafamızı hiç yorduk mu?        likler, güzellikler, doğru olan her-                        Çocuğunun birini kayınbabası-
                                       verilenlerden olmak istiyorsak bir
  Peygamber Efendimiz Hz. Mu-    şey insanoğlu için yani insan ek-
                                       kere daha düşünelim. Ve defteri     nın yanına bırakan dedemiz sıla
hammed (s.a.v) bir hadisinde şöy-   senli. Hem bir gülümseme ile gö-
                                       sağ tarafından verilenlerden olma-   hasreti ile yollara düşer. Malat-
le der: (Mümin) kardeşine tebes-   nülleri, iyiliği ve kötülüğü bildir-
                                       ya gayret edelim İnşaALLAH.       ya’da hiçbir akrabasını bulama-
süm etmen sadakadır. İyiliği     mekle yaşamına düzeni, yolunu
                                         Hacabın Lakabı.           yınca Larende’ye yani Karaman’a
emredip kötülükten sakındır-     kaybedene yol göstermekle zaman
                                         Bu konuyu daha önce işledim     gelir yerleşir.
man sadakadır. Yolunu kaybe-     israfını ve bütün bunları topladığı-
den kimseye yol göstermen sa-                         ama anlaşılması için tekrarlıyo-      Hicaz bölgesinden geldiği için
                   mızda insana zarar verilmemesini
dakadır. Yoldan taş, diken, ke-                        rum. Hacarabın serüvenleri adı al-   de hacıarap derler. Bu sözcük za-
                   görüyoruz. Evet durumu değer-
mik gibi şeyleri kaldırıp atman                        tında nerede ise beş senedir yazı-   manla Hacarap olarak söylenmeye
                   lendirip baktığımızda, herşey na-
da senin için sadakadır. Tirmizî,                       yoruz. Hacarab muhterem babam      başlar.
                   sıl da insan eksenli. RABB’ül
Birr, 36.               Alemin nasıl da insana önem veri-    Ahmet Aydın’ın Karaman’dan la-       Yanında getirdiği kızı Aliye na-
  Evet zamanımızı ALLAH c.c.     yor, ALLAH’ın (c.c.) Resulü de     kabıdır. Babama bu lakap rahmet-    sip olunca babamın babası yani
rızası için harcamak için hala niye  (s.a.v.) bize öyle yansıtmış. Ama    li annesi tarafından rahmetli dede-   dedemle evlenir. Bu lakapta za-
boşa geçiriyoruz. Her güzel hare-   biz hep nankörlük yapıp kendimi-    si yani büyük dedem Muhammet      manla babama geçer. Kısaca böy-
ketimizi sevapla süslesek kötü    zi beğendik nefsimizle hareket et-   Salih El Kürdi`den geliyor.       le.
mü? Yukarıdaki hadiste güzel ha-   tik. Kaybettiğimiz güzellikleri ye-     Büyük dedem 1880`lerde Ma-       Sizleri ALLAH’a emanet edi-
reketlerimiz sevabtır, anlamı çıkı-  niden yaşatmak adına haydi kar-     latya’dan oniki yaşında peygam-     yorum.
yor. Öyle ise hala niye duruyoruz!  deşlerim diyorum. Kutlu mücade-     ber aşkı ile tek başına acıklı ve zor    Selam ve dua ile.

                                        Ocak · Januar 2012 · Safer 1433                sayfa 29
bulmaca                   Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir  Hayat
sayfa 30  Ocak · Januar 2012 · Safer 1433

								
To top