Offer to Purchase

Document Sample
Offer to Purchase Powered By Docstoc
					                                Registration number: 2003/005273/21
                                Vat Registration number: 4840207833HEAD OFFICE                          Litigation || Velile Tinto, Nelius van Huyssteen, Danie Swanepoel, Christiaan De Wet,
TINTO HOUSE                          Conveyancers || Jacobus Johannes Erasmus, Cynthia du Plessis, Janine
C/O Hans Strijdom & Disselboom RD, Wapadrand,         Shackleton, Pieter Wolmarans
P O Box 733 Wapadrand, 0050                  Chief Operating Officer: Henriette Du Plessis
Docex 178, Pretoria                      Snr Manager Home Loans: Martin Vorster
Tel: (012) 807 3366                      Executive Consultant: PS Grobler
Fax: (012) 807 0966
OFFER TO PURCHASE                        AANBOD OM TE KOOP
Which Constitutes an                      Wat omskakel tot ‘n
AGREEMENT OF SALE                        KOOPKONTRAK
Upon Acceptance by the Seller                  Teen aanvaarding deur die Verkoper


I/We                              Ek/Ons
………………………………………………………………………                   …………….…………………………………………………………..
    (Full names & Surname of Natural Person / Name of        (Volle name & Van Natuurlike Persoon/ Naam van
         Company, Close Corporation, Trust)              Maatskappy, Beslote Korporasie, Trust)
 ………………………………………………………………………                  …………….…………………………………………………………..
 (Identity Number of Natural Person / Registration Number of     (Identiteitsnommer van Natuurlike Persoon / Registrasie
      Company, Close Corporation. Trust Number)      nommer van Maatskappy, Beslote Korporasie, Trust Nommer)


Marital Status if Natural Person                Huwelikstatus indien Natuurlike Persoon
 Single                             Ongetroud
 In Community of Property                    Binne Gemeenskap van goed
 ANC / Ante Nuptial / Out of Community              HVK / Huweliksvoorwaarde / Buite
 Traditional                           Tradisioneel
 Foreign ……………………………………………………………                 Buitelandse Huwelik ……………………………………………
 Other ……………………………………………………………..                 Ander …………………………………………………………….


Capacity if not natural person                 Hoedanigheid indien nie natuurlike persoon
 Director                            Direkteur
 Share Holder                          Aandeel Houer
 Member                             Lid
 Trustee                             Trustee
 Authorized Agent                        Gemagtigde Agent
Authorized person to sign documents…………………           Gemagtigde persoon om dokumente te teken
………………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                   ………………………………………………………………………
(hereinafter referred to as the Purchaser)           (Hierinlater verwys as die Koper)
                                2

Hereby make(s) an offer to purchase the undermentioned     Maak hiermee ‘n aanbod om die ondergenoemde eiendom te
property from                         koop van


………………………………………………………………………                  ………………………………………………………………………...
   (Full names & Surname of Natural Person / Name of         (Volle name & Van Natuurlike Persoon/ Naam van
        Company, Close Corporation, Trust)              Maatskappy, Beslote Korporasie, Trust)
 ………………………………………………………………………
 (Identity Number of Natural Person / Registration Number of  ………………………………………………………………………...
      Company, Close Corporation. Trust Number)         (Identiteitsnommer van Natuurlike Persoon / Registrasie
                                  nommer van Maatskappy, Beslote Korporasie, Trust Nommer)
Marital Status if Natural Person
 Single                            Huwelikstatus indien Natuurlike Persoon
 In Community of Property                    Ongetroud
 ANC / Ante Nuptial / Out of Community             Binne Gemeenskap van goed
 Traditional                          HVK / Huweliksvoorwaarde / Buite
 Foreign …………………………………………………………..                Tradisioneel
 Other ……………………………………………………………..                Buitelandse Huwelik …………………………………………..
                                 Ander …………………………………………………………..
Capacity if not natural person                 Hoedanigheid indien nie natuurlike persoon
 Director                            Direkteur
 Share Holder                          Aandeel Houer
 Member                             Lid
 Trustee                            Trustee
 Authorized Agent                        Gemagtigde Agent
Authorized person to sign documents…………………           Gemagtigde persoon om dokumente te teken
………………………………………………………………………..                 ………………………………………………………………………


(hereinafter referred to as the Seller)            (Hierinlater verwys as die Verkoper)


The property in respect of                   Synde die eiendom beskryf as
 Sectional Unit                         Deel Eenheid
Unit / Section Nr        ………………            Eenheid Nr          ………………
Exclusive Use Area        ……………..            Uitsluitlike Gebruiksgebied ……………..
Complex Name …………………………………………………….               Kompleks …………………………………………………….
Scheme Number …………………………………………………               Skema Nommer …………………………………………………

                                 Konvensionele Eiendom
 Conventional Property
                                Erf Nr        ………………
Stand / Erf Nr    ………………
                                Gedeelte / Restant ……………..
Portion / Remainder ……………..
                                Dorpsgebied     ………………………………………………..
Township…………………………………………………………
                                Uitbreiding ………………………………………………………….
Extension ………………………………………………………….
                                Provinsie      ………………………………………………..
Province …………………………………………………………….
                                Groot    ………….     vierkante meter/ hektaar
Extent ……………………square metres / hectares
                                Straat Naam      ……………………………………………….
Street Name ……………………………………………………….
(Hereinafter referred to as the Property)           (Hierinlater verwys as die Eiendom)
                                    3
The Conveyancers / Attorneys                      Transportprokureur / Aktevervaardigers
VELILE TINTO & ASSOCIATES INC                     VELILE TINTO & ASSOSIATE ING
TEL: (012) 807-3366                          TEL: (012) 807-3366
FAX: (012) 807-0966                          FAKS: (012) 807-0966
REFERENCE:                               VERWYSING:
1. PURCHASE PRICE                           1. KOOPSOM
1.1 The purchase price is the sum of:                 1.1 Die koopsom beloop die bedrag van:
R………………………………………………………………………                      R………………………………………………………………………
 ……………………………………………………Rand (in words)                    ………………………………………………….. Rand (in woorde)
payable as follows:                          Betaalbaar soos volg:
1.2 on acceptance of this offer by the Seller the Purchaser      1.2 Met aanvaarding van hierdie ooreenkoms deur die
    will make an initial deposit of –                  Verkoper sal die Koper ‘n deposito maak ten bedrae van –
R………………………………………………………………………                      R………………………………………………………………………
 ……………………………………………………Rand (in words)                    ……………………………………………………Rand (in woorde)
Within ……… days on request by the Conveyancers /            Binne ……… dae op aanvraag van die Aktevervaardiger /
acceptance of this offer.                       aanvaarding van die kontrak.
The Conveyancer will deposit this sum in an interest bearing      Die Aktevervaardiger sal die gelde op ‘n rente draende trust
trust account. Interest thereon, (until registration), accruing to   rekening belê, tot datum van registrasie, welke rente tot krediet
the Purchaser                             van die Koper sal wees
1.3 The balance / full purchase price being:              1.3  Balans Koopsom / Volle Koopsom synde :
R………………………………………………………………………                      R………………………………………………………………………
 ……………………………………………………Rand (in words)                    ………………………………………………….Rand (in woorde)
To be paid to the Seller against registration of this transfer in   Is betaalbaar aan die Verkoper teen registrasie van die
the name of the Purchaser(s)                      oordrag in die naam van die Koper(s)


2. SUSPENSIVE CONDITION                        2. OPSKORTENDE VOORWAARDE


2.1     This agreement is subject to the suspensive        2.1 Hierdie kontak is onderhewig aan die opskortende
       condition that the Purchaser obtains approval for the      voorwaarde dat die Koper goedkeuring bekom vir ‘n
       granting of a loan by a Bank / Financial Institution –      verbandlening deur ‘n Finansiele Instansie / Bank –
2.1.1    Such approval will be granted within 14 (fourteen)    2.1.1 Goedkeuring moet bekom word binne 14 (veertien)
       calendar days of acceptance hereof.            kalender dae op aanvaarding hiervan.

2.1     The   loan  will  be   for  not  less  than
                                    2.2    Die   verbandlening    sal   ten   minste
       R…………………………… against registration of a
                                         R…………………………… bedrae, en rangeer as ‘n
       first mortgage bond over the property;
                                         Eerste Verband oor die Eiendom;
2.2     If the Purchaser cannot obtain finance from a
                                    2.3    As die Koper nie finansiering kan bekom binne 20
       financial institution within 14 days of date of
                                         dae na aanvaarding van die aanbod nie,by ‘n
       acceptance of this offer, this contract will lapse and
                                         Finansiele Instansie nie, sal hierdie kontrak verval
       be null and void.
                                         en as gekanselleer beskou word;
                                   4
2.4. DELIVERY OF GUARANTEES                     2.4. LEWERING VAN WAARBORGE
The Purchaser will within:                      The Koper sal binne:
   -   7 (seven) calendar days (bank loan by purchaser        -  7 (seven) kalender dae (verband lening deur die
      and/or existing bond registered over property); or         Koper en/of bestaande verband oor eiendom); of
   -   14 (fourteen) calendar days (cash offer by purchaser      -  14 (veertien) kalender dae (kontant koop deur Koper
      and no existing bond on property),                 en geen bestaande verband oor eiendom),
after acceptance of this offer by the Seller, deliver to the     na aanvaardig van hierdie aanbod deur die Verkoper, aan die
Conveyancer a Bank Guarantee. Such guarantee securing        Transport Prokureurs 'n Bank waarborg lewer, welke waarborg
payment of the balance/full purchase price to the Seller on     die balans/volle koopsom sal verseker aan die Verkoper teen
registration.                            datum van registrasie.
3. ACKNOWLEDGEMENT BY PURCHASER                   3. ERKENNINGS DEUR KOPER
The Purchaser acknowledges that the Property is sold:        Die Koper erken dat die eiendom verkoop word:
3.1 to the extent it now lies, voetstoots, without any        3.1 voetstoots, soos dit nou daar is, sonder enige waarborge
   warranties whether expressed or implied and the Seller        hetsy uitdruklik of stilswyend en dat die Verkoper nie
   shall not be liable for any defects whether latent or        aanspreeklik sal wees vir enige gebrek(e), hetsy verborge
   otherwise in the Property nor for any damage suffered by       of andersins, in die eiendom nie en ook nie vir enige
   the Purchaser by reason of such defects; and             skade wat die Koper as gevolg van sodanige gebreke
                                     mag ly nie;
3.2 Subject to the conditions of the Sectional Titles Act No 95   3.2 onderworpe aan die bepalings vandie Wet op Deeltitels
   of 1986 as amended; and                       No 95 van 1986 soos gewysig; en
3.3 Subject to all conditions and servitudes mentioned or      3.3 onderworpe aan al die voorwaardes en serwitute soos
   referred to in the current and/or prior title deeds of the      tans na verwys indie huidige en/of voorafgaande
   property, as well as in the Sectional Title Plan and any       titelaktes van die eiendom, of in die deelplan en enige
   town planning scheme applicable to the Property;           dorpsbeplanning-skema van toepassing op die Eiendom;


4. OCCUPATION                            4. OKKUPASIE
4.1 Occupation of the Property shall be given to the         4.1 Okkupasie sal aan Koper gegee, en deur hom geneem
   purchaser on ……………………………… on which date               word op …………………………………. Indien okkupasie-
   the Purchaser shall take occupation thereof. If the date       en registrasiedatum nie dieselfde is nie, sal die party wat
   of occupation does not coincide with the registration date,     okkupasie het terwyl dit in die naam van die ander party
   the party enjoying occupation of the Property while it is      geregistreer is, maandeliks vooruit okkupasiehuur by die
   registered in the name of the other party, shall pay at the     transportprokureurs   inbetaal  ten  bedrae   van
   transferring Attorney, occupation rental monthly in         R………………………(………………………………………
   advance      in     the     amount     of    …………………………………………………….…)woorde
   R……………………(…………………………………………                   4.2 Die verkoper bevestig dat daar geen huurkontrak op die
   ………………………………...……………………….)words                   eiendom is nie
4.2 It is hereby recorded that the Property is not subject to a
   lease agreement


5. BREACH                              5. KONTRAKBREUK
In the event of the Purchaser failing to remedy any breach of    Indien die Koper versuim om enige breuk van die bepalinge
the terms hereof within 7 (seven) days of the date of dispatch,   van die ooreenkoms te herstel binne 7 (sewe) dae na datum
by prepaid registered post or facsimilee, requesting the       van versending van 'n kennisgewing per vooruitbetaalde
Purchaser to rectify such breach, the Seller shall be entitled at  geregistreerde pos of facsimile waarin hy versoek word om
his option and without any prejudice to any other of the rights   sodanige breuk reg te stel, sal die Verkoper na keuse en
in law.                               sonder benadeling van sy ander regte, geregtig wees om:


5.1 to cancel this Agreement, reoccupy the property and to      5.1 hierdie ooreenkoms te kanselleer, herbesit van die
                                   5
   keep any deposit in terms of Clause 1, as well as other         Eiendom te neem en om die deposito kragtens Klousule
   amounts paid by the Purchaser as "roukoop" or by way of         1, asook ander bedrae deur die Koper betaal, te behou
   penalty, or as liquidated damages, or as payment in           as roukoop of as 'n strafbedrag of as gelikwideerde skade
   respect of the prejudice agreed upon as being suffered by        of as betaling van die ooreengekome nadeel wat die
   the Seller as a result of the Purchaser's breach, over and       Verkoper gely het as gevolg van die Koper se
   above any further damages claimed;                   kontrakbreuk bo-en behalwe enige verdere eis om
                                       skadevergoeding;
5.2 to enforce performance of the terms hereof including       5.2 nakoming    van  hierdie  ooreenkoms   af   te   dwing,
   payment of the full balance of the purchase price and all        insluitende die betaling van die volle balans van die
   other amounts owing in terms hereof, as well as any           koopsom en alle ander bedrae hierkragtens, en enige
   losses incurred by him.                         skade wat hy mag ly


6. PENALTY CLAUSE                           6. BOETERENTE
Should there by any delay with the registration of transfer, the   Die party wat verantwoordelik is vir die vertraging van die
party responsible for such delay shall pay penalty interest on    registrasie van transport, sal aanspreeklik wees vir die betaling
the full selling price at a rate of prime % per year for the period  van 'n boete, bereken op die volle koopsom vir die duur van
of the delay                             die vertraging teen prima rentekoers per jaar.
7. DOMICILIUM CITANDI ET EXECUTANDI                  7. DOMICILIUM CITANDI ET EXECUTANDI
All notices intended for the Seller shall be sent to him by      Alle  kennisgewings   gerig   aan  die  Verkoper    sal  per
registered mail to:                          geregistreerde pos gestuur word na die volgende adres:
………………………………………………………………………                      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                      ……………………………………………………………………….
All notices intended for the Purchaser shall be sent to him by    Alle kennisgewings gerig aan die Koper sal per geregistreerde
registered mail to:                          pos gestuur word na die volgende adres:
………………………………………………………………………                      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                      ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….                     ……………………………………………………………………….


8. ENTIRE CONTRACT                          8. VOLLE OOREENKOMS
The parties agree that this Deed of Sale constitutes the entire    Die partye erken hiermee dat hierdie ooreenkoms die hele
contract between them and that there are no other conditions,     kontrak tussen hulle bevat en dat geen ander voorwaardes,
stipulations, warranties or representations whatsoever made,     bedinge, waarborge en/of voorstellings hoegenaamd deur
other than such as may be signed by the parties hereto.        enige van die partye gemaak is, behalwe soos hierin
                                   uiteengesit nie.


9. ELECTRICAL CERTIFICATE                       9. ELEKTRISITEITSERTIFIKAAT
The Seller shall be liable to furnish the Purchaser with an      Die Verkoper sal verantwoordelik wees om die Koper te
Electrical Certificate in respect of the Property at his cost,    voorsien van 'n elektristeitsertifikaat op sy koste, tensy anders
unless otherwise agreed by the parties herein.            deur die partye ooreengekom
                                  6
10. JURISDICTION                          10. JURISDIKSIE
The parties consent to the jurisdiction of the Magistrates Court  Die partye stem hiermee toe ingevolge die bepalings van
having jurisdiction over its person in respect of all proceedings  Artikel 45 van Wet 42 van 1944, soos gewysig, tot die
connected with this Agreement, notwithstanding that the value    jurisdiksie van die Landdroshof wat jurisdiksie mag hê
of the matter in dispute might exceed the Court's jurisdiction.   ingevolge Artikel 28 van die gemelde Wet, ten opsigte van
Notwithstanding the afore going, the parties and the Agent     enige  geding  wat    voortspruit  uit  hierdie  ooreenkoms,
shall be entitled to institute all or any proceeding against any  nieteenstaande die feit dat sodanige bedrag andersins die
party connected with this Agreement in any Division of the     jurisdiksie van gemelde Hof te bowe mag gaan nie.
Supreme court of South Africa having jurisdiction.         Nieteenstaande die voorgaande sal enige van die partye
                                  geregtig wees om in sy absolute diskresie regstappe te neem
                                  in enige bevoegde Hof wat andersins jurisdiksie mag hê.11. AGENTS COMMISSION                        11. AGENTE KOMMISSIE
It is hereby recorded that no/agent's commission will/not be    Die partye plaas op rekord dat hierdie transaksie nie / deur 'n
paid by the Seller. The agent's commission will amount       eiendomsagent bewerkstellig is/nie en dat agentekommissie
R………………………… and will be payable to the following          deur die Verkopers betaalbaar is/nie.      Die gemelde agente
agency ………………………………………………………                    kommissie beloop R…………………………………… welke
Which said commission will be paid out on date of registration   bedrag teen registrasie van transport in die naam van die
of this transfer in the name of the Purchaser.           kopers betaalbaar sal wees aan die Agentskap.


12. PAYMENT OF TRANSFER COST                    12. BETALING VAN OORDRAGSKOSTE
The registration of transfer shall be proceeded with        Die genomineerde Aktevervaardiger sal na ondertekening
immediately after signature hereof by the nominated         hiervan dadelik voortgaan met registrasie van oordrag, en die
Conveyancer and the parties agree to sign all the necessary     partye onderneem om onverwyld op versoek die nodige
documents upon request. The Purchaser is liable for payment     dokumente te onderteken. Die koper is aanspreeklik vir die
of all costs pertaining to the registration of transfer and other  betaling van alle kostes wat met die registrasie van oordrag
related costs, which cost shall be payable upon request.      gepaard gaan, welke koste op aanvraag betaalbaar is.


13. RISK AND OWNERSHIP                       13. RISIKO EN EIENDOMSREG
Possession of the property shall be given to the Purchaser on    Besit van die eiendom word aan die Koper gegee op datum
date of registration of transfer, on which date all benefits and  van registrasie van transport op welke dag alle voordele en
risks with regard to the property shall pass to the Purchaser,   risikos ten opsigte van die eiendom na die Koper oorgaan
including rates and taxes and other imposts levied thereupon.    insluitende die aanspreeklikheid van belastings en heffings.


14. LEVIES / RATES & TAXES & HOME OWNERS              14.   HEFFINGS    /   UITKLARINGS     &  BELASTINGS&
ASSOCIATIONS                            HUISEIENAARS VERENIGING
14.1 Levies and/or rates and taxes and or Home Owners        14.1   Heffings / Uitklarings& Belastings tesame met gelde
     Association Monies are for the account of the –           verskuldig aan die Huiseienaars Vereniging is vir die
                                       rekening van-
14.1.1    Seller up to date of registration           14.1.1   Verkoper tot en met datum van registrasie;
14.1.2    Purchaser after the date of registration        14.1.2   Koper vanaf datum van registrasie;
14.2 Service fees (incl. water & electricity) are for the account  14.2   Diensfooie (insl. Water & elektrisiteit) is vir die rekening
     of the –                              van-
14.2.1    Seller up to the date that the Seller vacates the   14.2.1   Verkoper tot en met datum wat die koper die
       Property                             eiendom okkupeer;
14.2.2    Purchaser from the date of occupation by the      14.2.2   Koper vanaf okkupasie datum deur Koper;
       Purchaser
                                  7
The seller hereby certifies that they are nor indebted by any    Die Verkoper sertifiseer hiermee dat hy nie agterstallig is met
local authority for the abovementioned. The Seller indemnifies   enige bedrae verskuldig aan die owerhede nie. Die Verkoper
the Purchaser against any claim above entities may make for     indemnifiseer hiermee die Koper van enige eis wat enige
payment of any amount before consenting to issue a clearance    owerheid mag hê voor uitreiking van 'n klaringsertifikaat. In die
certificate. In the event that the above entities refuse to issue  geval wat 'n owerheid weier om 'n 'n klaringsertifikaat uit te
the required certificate, this contract lapses immediately, and   reik, sal hierdie koop as gekanselleer beskou word, en sal die
the Purchaser will be entitled to the immediate reimbursement    Koper geregtig wees om enige/alle eise in te dien, dien effekte
of any expenses or loss suffered flowing from this contract.    vir skadevergoeding en/of uitgawes aangegaan as gevolg van
                                  hierdie kontrak.


15. COOLING-OFF CLAUSE                       15. AFKOELKLOUSULE
The PURCHASER is in terms of the Alienation of Land Act,      Die KOPER is in terme van die Wet op Vervreemding van
Act 68 of 1981 entitled within a period of 5 (FIVE) DAYS from    Grond, Wet 68 van 1981, geregtig om binne 'n periode van 5
date of signature hereof by the PURCHASER, to revoke the      (VYF) DAE vanaf ondertekening hiervan deur die KOPER, die
offer, and in the event of the offer having been accepted by the  aanbod te herroep en indien die aanbod aanvaar is deur die
SELLER, to terminate this agreement by giving the SELLER or     VERKOPER of sy/haar agent skriftelik tot die effek in kennis te
his/her agent written notice to that effect in the manner      stel op die Wyse soos voorgeskryf deur die bogenoemde wet.
prescribed in the said Act.


16. SPECIAL CONDITIONS                       16. SPESIALE VOORWAARDES

………………………………………………………………………                     ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                     ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                     ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                     ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                     ………………………………………………………………………
                    8

DONE AND SIGNED AT …………………………………. ON THE ………………………………………………………2009


ALDUS GEDOEN EN GETEKEN TE …………….……… OP DIE ……………………….……………….……………..2009


AS WITNESSES:
AS GETUIES:
1. ………………………………………………………………...       …………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………...       …………………………………………………………………
                      (Seller // Verkoper)
THUS DONE AND SIGNED AT ………………………………. ON THE ……………………………………………………2009

ALDUS GEDOEN EN GETEKEN TE ………………………… OP DIE …………………………….…………………..…..2009AS WITNESSES:
AS GETUIES:
1. ………………………………………………………………...       ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………...       ………………………………………………………………
                      (Purchaser // Koper)
                   9
GENERAL INFORMATION          ALGEMENE INLIGTING
SELLER                VERKOPER
SURNAME                VAN
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
FULL NAME               VOLLE NAME
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
IDENTITY NUMBER            IDENTITEITSNOMMER
………………………………………………….……………………     ………………………………………………………………………
POSTAL ADDRESS ………………………………………………   POS ADRES
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
RESIDENTIAL ADDRESS ………………………………………  WOON ADRES
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
TELEPHONE NUMBER           TELEFOON NOMMER
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
BOND HOLDER              VERBAND HOUER
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
BODY CORPORATE / COUNCIL       BEHEERLIGGAAM / MUNISIPALITEIT
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
TAX REFERENCE NUMBER         VAT VERWYSINGSNOMMER
………………………………………………………………………...    ………………………………………………………………………...


PURCHASER               KOPER
SURNAME                VAN
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
FULL NAME               VOLLE NAME
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
IDENTITY NUMBER            IDENTITEITSNOMMER
…………………………………….…………………………………     ………………………………………………………………………
POSTAL ADDRESS ……………………………………………   POS ADRES
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
RESIDENTIAL ADDRESS ………………………………………  WOON ADRES
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
TELEPHONE NUMBER           TELEFOON NOMMER
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………
TAX REFERENCE NUMBER         VAT VERWYSINGSNOMMER
………………………………………………………………………...    ………………………………………………………………………...
10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:2/25/2012
language:
pages:10