CASA DE ASIGURARI DE SANATATE by py6lGT

VIEWS: 182 PAGES: 39

									CASA DE ASIGURARI DE SANATATE T U L C E A
     REGULAMENT
          DE
  ORGANIZARE    SI FUNCTIONARE
       - iulie 2007-
                   CAPITOLUL I
                 DISPOZIŢII GENERALE


ART.1. Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea este o instituţie publică autonoma, de interes
local, cu personalitate juridică, fara scop lucrativ, organizată în baza Legii nr. 95/2006 privind
reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Statutului Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, şi a Statutului propriu aprobat de presedintele Casei
Naţionale de Asigurari de Sănătate.

ART. 2. Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea aplică si respectă politica şi strategia generală
a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pe raza de competenţă.

ART. 3. Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.


              CAPITOLUL II
      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI DE ASIGURĂRI
            DE SĂNĂTATE TULCEA

ART. 4. Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea are, potrivit organigramei (anexa 1),
următoarea structură organizatorică:
1. Consiliul de Administraţie:
2. Preşedinte - Director General
      - în subordinea Presedintelui – Director General :
           1) Direcţia Economică - Director Executiv
           2) Direcţia Relatii cu Furnizorii Planificare si Prognoza - Director
           Executiv
           3) Medic Şef – Director Executiv Adjunct
           4) Compartiment Control
           5) Compartiment Audit Public Intern
           6) Compartiment Relaţii Publice, Purtator de cuvant
           7) Birou Juridic şi Contencios
           8) Compartiment Resurse Umane, Organizare, Salarizare, Evaluare,
           Perfecţionare
           9) Compartiment Tehnologia Informaţiei
3. Direcţia Economică - Director Executiv
      - în subordinea acestuia :
           1) Compartiment Evidenţă Asiguraţi, Indemnizaţii şi Concedii Medicale
           2) Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate şi Decontare pe Domenii de
           asistenţă
           3) Birou Administrativ şi Dotări
4. Direcţia Planificare,Dezvoltare si relatii cu furnizorii - Director Executiv
      - în subordinea acestuia :
           1) Compartiment Planificare şi Prognoză
           2) Compartiment Evaluare furnizori

                        1
          3) Serviciul Contractare,Statistică, Servicii medicale, Farmacii, si
             Dispozitive medicale,Verificare Raportari
          4)Compartiment Contractare, Statistică, Asistenţă primară,Verificare
           Raportari
          5) Compartiment Contractare, Statistică, Asistenţă spitalicească si
           Urgenta prespitalicească,Verificare Raportari
          6) Compartiment Contractare, Statistică, Farmacii, Verificare Raportari
          7) Compartimentul Contractare, Statistică, Asistenţă ambulatoriu de
           specialitate, Paraclinic, Stomatologie, Dispozitive medicale, Recuperare
           si ingrijiri la domiciliu,Verificare Raportari
5. Medic Sef – Director Executiv Adjunct
      - în subordinea acestuia :
          1) Serviciul Medical
          2) Compartiment Programe de Sănătate

ART. 5.Conducerea Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea este asigurata de catre
Presedintele Director-General, numit de Preşedintele Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Presedintele – Director General este ordonator secundar de credite.

ART. 6.Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea isi desfasoara
activitatea conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile
si completarile ulterioare, a Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a Statutului
Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea.

ART.7.Serviciile,birourile si compartimentele de la nivelul casei de asigurari de sanatate se
organizeaza conform Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenţei
in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sancţionarea coruptiei, a organigramei aprobate de CNAS si cu incadrarea in buget.

ART.8.Intre compartimentele din Casa de Asigurari de Sanatate Tulcea exista relatii de
colaborare in toate problemele care privesc activitatea acestora de informare asupra
problemelor ce le intereseaza, de transmitere a unor propuneri de imbunatatire a activitatii si
de sprijin in rezolvarea problemelor.

ART. 9. Activitatea de secretariat al Consiliului de Administratie al Casei de Asigurări de
Sănătate Tulcea se află în subordinea directă a Preşedintelui-Director General. Personalul
angajat în această activitate are obligaţia de a respecta      confidenţialitatea tuturor
documentelor şi informaţiilor cu care intră în contact în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
sub rezerva sancţionării.
    Peşedintele-Director General va stabili prin act administrativ programul de audienţe.
                        2
              CAPITOLUL III
     STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE CASEI DE ASIGURĂRI
            DE SĂNĂTATE TULCEA

A.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART.10. Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea se intruneste
ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, si ia hotarari prin vot, in prezenta a
cel putin doua treimi din numarul membrilor.

 ART.11. Hotararile Consiliului de Administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi
din numarul membrilor prezenti.

ART.12. Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea are urmatoarele
atributii :
a) aproba proiectul statutului propriu ;
b) avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente fondului asigurarilor
sociale de sanatate ;
c) aproba rapoartele de gestiune semestriale si anuale, prezentate de presedintele –director
general ;
d) avizează politica de contractare propusa de presedintele –director general, cu respectarea
contractului-cadru ;
e) avizează programele de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv masurile
de executare silita potrivit prevederilor legale in vigoare ;
f) alte atributii date prin lege sau prin statut.

ART. 13. Membrii Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea sunt
obligati sa participe la adoptarea hotararilor care sa asigure functionarea sistemului de
asigurari sociale de sanatate la nivel local.

ART.14. Membrii Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
-sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei ;
-sa aibe capacitate de exercitiu deplina ;
-sa nu aiba cazier judiciar ;
-sa aiba calitatea de asigurat ;
-sa nu se afle intr-una din situatiile de incompatibilitate prevazute de lege.

ART.15. Mandatele membrilor consiliului de administratie al casei de asigurari de sanatate
inceteaza prin demisie, prin deces sau prin revocarea ca membru al consiliului de
administratie de catre cei care i-au desemnat.
2) Mandatul presedintelui – director general al casei de asigurari de sanatate nu poate fi
revocat de catre consiliul de administratie.
3) Mandatul presedintelui – director general al casei de asigurari de sanatate inceteaza prin
ajungere la termen, prin demisie, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

ART.16. Convocarea Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea
se face de catre presedintele acestuia. Convocarea consiliului de administratie va putea fi

                        3
facuta si la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de
administratie.
ART.17. Membri consiliului de administratie primesc o indemnizatie lunara de pana la 20%
din salariul functiei de director general al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea, in conditiile
prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.

B. PRESEDINTELE - DIRECTOR GENERAL AL C. A. S. TULCEA

ART.18. Presedintele director-general conduce activitatea Casei de Asigurari de Sanatate
Tulcea si este numit pe bază de concurs, prin Ordin al Presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate .

ART.19. Directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea devine membru de drept
al consiliului de administraţie si presedintele acestuia.

ART.20. Presedintele -director general, in calitate de manager al sistemului local, realizeaza
planul de management urmarind executia obiectivelor si indicatorilor de performanta cuprinsi
in contractul de administrare al sistemului la nivel local.

ART.21. Presedintele-director general al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea are
urmatoarele obligatii:
1. asigură gestionarea si administrarea, in conditiile legii, a integritatii patrimoniului casei de
asigurari de sanatate;
2. realizează planul de management şi urmăreşte executia obiectivelor si indicatorilor de
performanta prevazuţi in anexa la contractul de management ;
3. elaborează şi aplică strategii specifice in masura să asigure desfăşurarea în condiţii
performante a activităţii curente şi de perspectiva a casei de asigurari de sanatate, in
concordanţă cu strategia CNAS ;
4. acţionează pentru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al casei
de asigurari de sanatate, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune a
Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate la nivel local, in condiţiile reglementarilor
in vigoare ;
5. respectă atributiile prevazute de legislatia finantelor publice pentru ordonatorii de credite ;
6. utilizează fondurile in limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni
financiare ;
7. aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile
administrative unitare ;
8. numeşte, sancţionează si eliberează din funcţie personalul casei de asigurari de sanatate, cu
respectarea dispozitiilor legale si in conditii de eficienta ;
9. stabileste atributiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform
regulamentului de organizare şi funcţionare al casei de asigurari de sanatate ;
10. incheie acte juridice in numele si pe seama casei de asigurari de sanatate, conform
competentelor sale ;
11. nu poate transmite altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din contractul de
management, cu exceptia cazurilor de indisponibilitate ;
12. elaboreză planul de actiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea CNAS ;
13. dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub
rezerva legalitatii lor ;
14. controlează modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu si obiectivelor de catre
personalul angajat ;
                        4
15. asigură elaborarea statutului propriu cu respectarea prevederilor legale in vigoare, ale
statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale statutului cadru aprobat de Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate ;
16. convoacă consiliul de administratie si conduce sedintele acestuia ;
17. reprezintă casa de asigurari de sanatate in raporturile cu tertii;
18. poate desemna prin decizie un inlocuitor pentru perioadele in care nu este prezent in
institutie;
19. alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare, de prezentul contract
de management si de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

ART.22. Presedintele-director general al Casei de Asigurari de Sanatate Tulcea are
urmatoarele drepturi:
1. sa fie salarizat in conformitate cu reglementarile legale stabilite pentru institutiile bugetare,
adica cu un salariu de baza corespunzator punctajului primit in urma concursului de ocupare a
postului, indemnizatia de conducere de 55% din salariul de baza si spor de vechime
corespunzator vechimii in munca;
2. sa beneficieze de sporuri si stimulente conform normelor legale in vigoare ;
3. sa beneficieze de concediu de odihna potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor
bugetare ;
4. sa beneficieze de repaus zilnic si saptamanal ;
5. sa beneficieze de egalitate de sanse si tratament;
6. sa beneficieze de securitate si sanatate in munca;
7. sa beneficieze de conditii de formare profesionala;
8. sa deconteze cu documente justificative cheltuielile de cazare, diurna, transportul si alte
cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, in
conformitate cu normele legale in vigoare ;
9. sa beneficieze de drepturi de asigurari sociale de stat;
10. sa beneficieze de dreptul de informare nelimitata asupra activitatii Casei de Asigurari de
Sanatate pe care o conduce, avand acces la toate documentele privind activitatea acesteia,
potrivit normelor legale in vigoare;

ART. 23. Pentru punerea in aplicare a hotararilor Consiliului de Administratie al CAS
Tulcea, precum si pentru exercitarea atributiilor sale de ordonator de credite, Presedintele –
Director General emite decizii.
    Presedintele – Director General, poate delega, in conditiile legii, atributii de
reprezentare unor salariati din aparatul propriu al CAS Tulcea.


               CAPITOLUL IV
   ATRIBUTIILE STRUCTURILOR SI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL
        CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TULCEA

A.   COMPARTIMENTUL CONTROL

ART. 24. In activitatea de control, atributiile compartimentului sunt urmatoarele :
1.Întocmeste planul de monitorizare si control pentru activitatea furnizorilor de servicii in
sistemul de asigurari de sanatate si pentru asigurati.
2. Intocmeste rapoarte privind activitatea de control in cadrul CAS Tulcea, intocmeste
Procesul-Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul asigurarilor sociale
de sanatate.
                         5
3.Dispune masuri obligatorii si recomandari ca urmare a controlului sau investigatiilor
efectuate pentru respectarea de catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, aparatura si
materiale sanitare, a clauzelor contractuale si legilor in vigoare, in limita competentelor
prevazute de normele de organizare a compartimentului de control.
4. Avizeaza masurile propuse de consilierii care au realizat misiunile de control.
5. Efectueaza activitati de monitorizare si control la nivelul sistemului local, cu scopul
identificarii posibilitatilor de eficientizare a acestuia, respectarii legislatiei specifice pentru
indeplinirea obiectivelor stabilite.
6. Controleaza si monitorizeaza functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la
nivel local, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare (Ordinul nr. 328/2006), cu
obiectivele si indicatorii de performanta inclusi in planul de management al CAS Tulcea,
aprobat de Presedintele CNAS.
7. Controleaza si monitorizeaza activitatea de colectare a contributiilor la F.N.U.A.S.S
desfasurata conform normativelor in vigoare la nivelul CAS Tulcea.
8. Controleaza si monitorizeaza indicatorii specifici prevazuti in programele, subprogramele
de sanatate respective precum si indicatorii de eficienta.
9. Controleaza si monitorizeaza legalitatea aplicarii dispozitiilor Contractului Cadru si
normelor metodologice de aplicare a acestuia in ce priveste contractarea si decontarea la
nivelul furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice, aparatura si materiale sanitare.
10. Controleaza si monitorizeaza cerintele organizarii licitatiilor, modul lor de desfasurare in
vederea contractarii de servicii medicale, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente,
materiale sanitare si dispozitive medicale.
11. Verifica sesizarile cu privire la conflictul de interese, potrivit Legii nr. 161/2003.
12. Verifica sesizarile primite de presedintele – director general, repartizate compartimentului
de control.
13. Respecta si pune in aplicare metodologia de evaluare control stabilita de CNAS, cat si a
normelor specifice privind desfasurarea activitatii de monitorizare si control elaborate de
aceasta.
14. Controleaza si monitorizeaza persoanele juridice ai caror salariati beneficiaza de
concediile si indemnizatiile acordate in baza O.G. nr. 158/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare.
15. Controleaza si monitorizeaza persoanele fizice care beneficiaza de concediile si
indemnizatiile acordate in baza O.G. nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
16. Urmareste aplicarea efectiva a deciziilor Presedintelui director general al CAS Tulcea.
17. Controleaza si monitorizeaza alte activitati stabilite de Presedintele - director general al
CAS Tulcea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu cerintele de gestionare
eficienta a sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local si cu scopul diminuarii
riscurilor, de incalcare a legislatiei specifice ;

B. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

ART. 25. Auditul public intern la nivelul sistemului de asigurari de sanatate reprezintă o
activitate funcţional independentă şi obiectivă, organizată la nivelul CAS Tulcea, care oferă
asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor
publice, perfectionând activitaţile desfăşurate in cadrul sistemului.

ART. 26. Auditul public intern sprijină indeplinirea de catre CAS Tulcea a obiectivelor,
printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi imbunătăţeşte eficienta sistemului
de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

                        6
ART. 27. In exercitarea activităţii sale specifice, compartimentul audit public intern are
urmatoarele atributii:
1. Asigura exercitarea activitatii de audit la nivelul CAS Tulcea in conformitate cu
  prevederile Legii 672/2002 privind auditul intern si a Normelor Metodologice de
  aplicare ale acesteia.
2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
3. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de
management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme
cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în CAS cu
privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea
patrimoniului public.
  Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se
limita la acestea, următoarele:
  - angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de
plată, inclusiv din fondurile comunitare;
  - plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile
comunitare;
  - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri;
  - constituirea veniturilor publice;
  - alocarea creditelor bugetare;
  - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  - sistemul de luare a deciziilor;
  -sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de
sisteme;
  - sistemele informatice.
4.Compartimentul de audit public intern transmite trimestrial, in maxim 5 zile de la
incheierea trimestrului, Direcţiei Audit Public Intern sinteze ale recomandărilor
neînsuşite de către conducătorul casei de asigurări şi consecinţele neimplementării
acestora, însoţite de documentaţia relevantă.
5. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităţile sale de audit. Compartimentul de audit public intern transmit la D.A.P.I., la
cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările
rezultate din activitatea de audit.
6. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele
constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele
înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/prejudicii
constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare
la pregătirea profesională.
  Raportul anual privind activitatea de audit public intern se transmite la D.A.P.I.
până la 10 ianuarie.
7.In cazul identificării unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii,
raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern
abilitate.

                      7
8. In timpul misiunilor, auditorii interni pot solicita date, informaţii, precum şi copii
ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice şi juridice
aflate în legătură cu structura auditată (furnizorii de servicii medicale si
farmaceutice,etc), iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată.
Totodată auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice şi juridice orice fel de
reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care acestea
au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalităţii şi a regularităţii
activităţii respective.
9.Evalueaza riscurile aferente operatiunilor si sistemelor informatice ale institutiei
publice privind: fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale,
eficacitatea si eficienta operatiunilor, protejarea patrimoniului, respectarea legislatiei in
vigoare si a reglementarilor in domeniu, respectarea contractelor incheiate cu furnizorii
de servicii medicale.
10.Identifică riscurile, inclusiv cele care asced perimetrul misiunii in cazul in care
acestea sunt semnificative.
11. Examineaza procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii, in
vederea identificarii tuturor deficientelor specifice sistemului verificat si activitatii
auditate.
12.Exercită atributii in mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate.
13.Analizeaza operatiunile si activitatile si determina masura in care rezultatele
corespund obiectivelor stabilite si daca operatiunile/activitatile sunt aplicate sau
realizate conform prevederilor legale in vigoare.
14.Elaborează Carta auditului intern care defineşte obiectivele, drepturile şi obligaţiile
auditului intern .
15. Asigura realizarea activitatilor cuprinse in planul anual de audit si participa la
diverse activitati si controale tematice dispuse de conducerea CAS Tulcea si CNAS..
16.Raspunde de pastrarea secretului de serviciu la locul de munca si la unitatile
auditate, de securitatea datelor si documentelor pe care le utilizeaza in activitatea de
audit public intern.
17. Raspunde de respectarea programului si de folosire integrala si eficienta a timpului
de lucru.
18 Compartimentul Audit Public Intern al C.A.S.Tulcea este coordonat si colaboreaza
cu Directia de Audit Public Intern din C.N.A.S.

C. Compartimentul Relaţii Publice si Purtator de cuvant

ART. 28. In exercitarea activităţii sale specifice, compartimentul relaţii publice are
urmatoarele atributii:
1. gestionează aplicarea unitară a prevederilor legii privind accesul la informaţiile generale
de interes public;
2. organizează activitatea de soluţionare a petiţiilor conform Legii nr. 233/2002;
3. ţine evidenţa centralizată a răspunsurilor transmise solicitanţilor;
4. asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate CAS pe probleme de interes
public în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 233/2002;
5. elaborează, cu sprijinul tuturor direcţiilor din CAS lista informaţiilor de interes public,
care se comunică la solicitarea scrisă sau din oficiu, în acord cu Legea accesului la
informaţiile de interes public;
                       8
6. asigură publicului accesul la informaţiile de interes public CNAS/CAS.
7. solicită structurilor de specialitate ale CAS sprijinul metodologic pentru soluţionarea
petiţiilor cetăţenilor în scopul rezolvării acestora;
8. solicită şi selectează de la direcţiile şi compartimentele de specialitate materialele
informative pentru promovarea imaginii CAS, prin Purtătorul de Cuvânt al CAS ;
9. elaborează ştiri, puncte de vedere, luări de poziţie, comunicate de presă, prin Purtătorul de
Cuvânt al CAS, promovându-le pe canelele media;
10. asigură suportul logistic (echipamente, mape de presă, etc.) pentru organizarea
conferinţelor de presă ale Preşedintelui CAS sau a întâlnirilor informale cu jurnaliştii;
11. informează operativ conducerea CAS pe baza fluxului zilnic de ştiri despre imaginea
CAS în presă;
12. organizează baza de date privind modalităţile de contact (telefon, fax, e-mail) şi
persoanele de contact de la toate instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale – fundaţii,
asociaţii etc., cu care CAS este în relaţii permanente sau ocazionale;
13. asigură comunicarea inter-instituţională pe problemele solicitate de conducerea CAS;
14. asigură un punct de vedere unitar pe întregul sistem de asigurări de sănătate referitor la
poziţia CNAS/CAS cu privire la diferitele probleme semnalate de media;
15. redactează articole, interviuri sau alte materiale de presă prevăzute să fie publicate în
media, cu consultarea Preşedintelui CAS;
16. elaborează şi aplică chestionarele de sondare a opiniei publice pentru monitorizarea şi
promovarea imaginii CAS ;
17. elaborează şi realizează materiale pentru promovarea imaginii CAS (pliante,afişe,etc);
18. elaborează proiectul privind strategia de imagine a CAS si il inaintează pentru aprobare
preşedintelui – director general al CAS;
19. alte atribuţii/activităţi date de preşedintele CAS pe probleme de media şi relaţii publice.
20. asigură raportarea periodică către Direcţia Informare, Relaţii Publice,Purtător de Cuvânt a
Sintezei lunare privind Tel Verde, petiţii şi audienţe, precum şi a evenimentelor legate de
imaginea instituţiei şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local.
21. preia şi rezolvă sesizările asiguraţilor primite pe linia Tel Verde, completează în Registru
în dimineaţa zilei următoare, pentru apelurile primite după ora 16,00 ;
22.monitorizează presa locală şi centrală, noutăţile de pe site-urile CNAS şi Ministerului
Sănătăţii, cu privire la articolele legate de imaginea sistemului şi a instituţiei (revista presei).
23.colaborează cu compartimentul I.T. la administrarea site-ului Casei de Asigurări de
Sănătate Tulcea;
24. aduce la îndeplinire sarcinile dispuse de conducerea C.A.S., în limita atribuţiilor şi
competenţelor impuse de dispoziţiile legale în vigoare;
25. asigură confidenţialitatea lucrărilor efectuate, datelor şi a informaţiilor din domeniul său
de activitate;
26. urmăreşte respectarea normelor stabilite privind sistemul informaţional şi de evidenţă a
petiţiilor, face propuneri şi urmăreşte perfecţionarea acestuia ;
27. participă la instruiri, schimburi de experienţă cu privire la metodele de lucru specifice;
28. colaborează cu toate serviciile CAS pentru buna desfasurare a activităţii şi indeplineşte
orice alte lucrări date in sarcină de şeful ierarhic, în limita competenţei.

ART.29. Atributii privind secretariatul C.A. al CAS Tulcea
1.   Asigura evidenta si pastrarea documentelor si a corespondentei primite si emise de
Consiliul de Administratie;
2.   Furnizeaza informatiile solicitate de membrii Consiliului de Administratie;
3.   Redactează şi vizează proiectele de hotărâri şi hotărârile Consiliului de Administraţie
al Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
                         9
4.   Urmăreşte respectarea termenelor de întocmire şi prezentare a materialelor solicitate
de Consiliul de Administraţie.
5.   Asigura transmiterea convocării în scris a membrilor Consiliului de Administraţie şi le
difuzează materialele cu cel puţin 3 zile înaintea fiecărei şedinţe.
6.   Pregăteşte materialele pentru şedinţele Consiliului de Administraţie potrivit ordinii de
zi stabilite.
7.   Asigură consemnările desfăşurării şedinţelor Consiliului de Administraţie în Registrul
de procese-verbale şi pe suport magnetic, redactând procesul verbal si repartizeaza câte un
exemplar: Preşedintelui- Director General, Consiliului de Administraţie.

D. Biroul Juridic Contencios

ART. 30. Biroul Juridic si Contencios are urmatoarele atribuţii :
1. indrumă şi asigură informarea serviciilor de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate
Tulcea în vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare corespunzătoare
domeniului de activitate;
2. reprezintă interesele Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea în cadrul litigiilor civile cu
terţii şi la instanţele de grad superior;
3. avizează precizările cu caracter metodologic elaborate în cadrul serviciilor de specialitate;
4. avizează toate deciziile emise de Presedinte-Director General, inclusiv cele de incadrare,
promovare, sancţionare, numire in funcţie şi detaşare emise de compartimentul resurse
umane;
5. avizeaza deciziile de imputare si stabilire a garantiei materiale emise de serviciul buget
finante contabilitate;
8.    Sprijină activitatea celorlalte servicii ale Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea la
solicitarea acestora în vederea interpretării unitare a legislaţiei;
9.    Colaborează cu serviciile de specialitate la negocierea, redactarea, încheierea,
modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate
Tulcea;
10.   Avizează documente emise de Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea sau în legătură cu
activitatea acesteia, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală,
disciplinară;
11.   Avizează contractele de achiziţii de bunuri incheiate de Casa de Asigurări de Sănătate
Tulcea.
12.   Solicită de la serviciile de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea relaţii,
acte, documente, în vederea redactării apărărilor sau acţiunilor introduse la instanţele
judecătoreşti, în dosarele în care Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea este parte;
13.   Înaintează, în vederea punerii în aplicare, hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile;
14.   Ţine evidenţa tuturor cauzelor în care Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea este parte
şi pentru care asigură reprezentare;
15.   Întocmeşte lucrările de sinteză şi rapoartele privind activitatea biroului juridic si
contencios;
16.   Asigură confidenţialitatea lucrărilor efectuate;
17.   Asigură asistenţă juridică şi avizează actele din domeniul :
         -economic (evidenţă financiar-contabilă şi achiziţii)
         -audit public intern
         -servicii medicale
18.   Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Casei de Asigurări de Sănătate
Tulcea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
                         10
19. Pune în aplicare, hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile şi raspunde de
executarea lor;
20.Face propuneri pentru soluţionarea de principiu a unor probleme rezultate din aplicarea în
practică a legislaţiei din domeniu;
21.Asigură zilnic, aducerea la cunoştinţă către toate direcţiile (în reţea), pe suport electronic,
a Monitorului Oficial;
22.Participă la intocmirea şi redactarea documentaţiilor pentru elaborarea şi prezentarea
ofertelor pentru achiziţiile iniţiate de către CNAS, care fac obiectul licitaţiei publice;
23.Solicită de la direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate relaţii,
acte, documente, în vederea redactării apărărilor sau acţiunilor introduse la instanţele
judecătoreşti, în dosarele unde Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este parte;
24.Analizează şi face propuneri de rezolvare sub aspect juridic a petiţiilor adresate Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate;
25.Promovează acţiuni în instanţă, pentru apărarea dreptului CNAS, în situaţia în care CAS
se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege, printr-un act administrativ, sau
prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un
drept recunoscut de lege, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea
pagubei ce i-a fost cauzată, în toate instanţele de orice grad;
26.Tine evidenta si arhiveaza actele de control efectuate asupra activitatii CAS Tulcea de
catre organele de control din afara institutiei (ex.Curtea de Conturi,ANFP,DAPI-CNAS,etc.).
27. Are atributii in domeniul activitatii de executare silita pentru persoane fizice si persoane
fizice autorizate, conform O.G. nr. 92/2003.
28. Conducatorul compartimentului raspunde de aplicarea acordurilor si de activitatea de
integrare europeana, avand sarcina de a organiza, indruma si raspunde de intreaga activitate
din acest domeniu, inclusiv cea privind eliberarea cardului european de sanatate, prin
nominalizare in acest sens prin act administrativ;
29. Asigura, dupa caz, formalitatile legale din punct de vedere juridic pentru acceptarea de
bunuri oferite de diverse organizatii persoane fizice sau juridice;
    Biroul Juridic şi Contencios al C.A.S. Tulcea este coordonat şi colaborează cu Direcţia
Juridic şi Contencios din cadrul C.N.A.S.


E. Direcţia Economică - Director Executiv

ART. 31. Atributiile Directiei Economice sunt urmatoarele :
 1. Coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea structurilor de specialitate si a
   compartimentelor din subordine, pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora .
 2. Urmăreşte colectarea contribuţiei la FNUASS de la persoanele aflate in evidenta CAS
   Tulcea ca platitori şi propune modalităţi optime privind încasarea acestora, precum şi
   lichidarea debitelor restante (in colaborare cu Compartimentul Contencios Juridic);
 3. Organizează şi ia măsuri legale pentru colectarea contributiei la FNUASS de la
   persoanele aflate in evidenta CAS Tulcea ca platitori, asigurând evidenţa, controlul şi
   încasarea debitelor la acest buget;
 4. Intocmeşte proiectul BVC, în vederea aprobării de către C.A., precum şi de catre
   C.N.A.S.;
 5. Analizează propunerile de modificări de alocaţii trimestriale şi virări de credite şi le
   înaintează spre aprobare conducerii institutiei;
 6. Asigura intocmirea şi supune aprobării C.A., precum şi C.N.A.S., lista de investiţii
   (inclusiv programul de achizitii);

                        11
7. Organizeaza şi asigura functionarea activitatii financiar-contabile, în conformitate cu
  legislaţia în vigoare ;
8. Asigura intocmirea si raspunde de transmiterea la termenul cerut de CNAS a cererilor
  lunare de deschidere / retragere a creditelor bugetare ;
9. Asigura intocmirea raportului de activitate trimestriala/anuala cu anexele ce se
  impun la termenele prevazute;
10. Asigura intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale si raspunde de
  depunerea lor la CNAS la termenele stabilite;
11. Asigura si raspunde de intocmirea tuturor situatiilor (studii, analize, informarii) la
  termenele stabilite si a celorlalte lucrari cuprinse in programul de activitate sau dispuse
  de conducere ;
12. Coordonează aplicarea, după caz, succesiv sau concomitent, a tuturor modalităţilor de
  executare silită prevazută de lege, până la recuperarea creanţelor bugetare in
  colaborare cu Biroul Juridic si Contencios;
13. Asigura activitatea de decontare (plata) pentru : domeniile de asistenta a serviciilor
  medicale efectuate de furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu C.A.S. pe baza
  situatiilor transmise de Directia Relatii cu Furnizorii, Planificare si Prognoza;
14. Urmăreşte execuţia bugetară a FNUASS şi ia măsuri pentru raportarea acesteia la
  C.N.A.S.;
15. Ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
16. Urmăreşte înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii, organizate conform
  legii si coordoneaza operatiunile de inventariere anuala a patrimoniului, in calitate de
  Presedinte al Comisiei de inventariere;
17. Indeplineşte alte sarcini şi atribuţii ce ii revin conform delegarii de competenta primite
  de la Preşedintele - Director General al CAS Tulcea, in limita competentei;
18. Urmareste implementarea prevederilor legislative pe aria de competenta (legislatia
  specifica lucrarilor);
19.Primeste, distribuie si, dupa caz, semneaza instiintari de plata la FNUASS (exclusiv
  titluri executorii, somatii, acte de executare silita) ;
20.Colaboreaza cu celelalte directii si toate compartimentele CAS pentru buna
  desfasurare a activitatii si indeplineste orice alte lucrari date in sarcina din dispozitia
  conducerii, in limita competentei
21.Raspunde si monitorizeaza, in limita competentei, activitatea privind aplicarea si
  respectarea Acordurilor europene si Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului
  privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati,
  lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii
  europene, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul CEE nr. 574/72 de
  stabilire a Normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71 cu modificarile si
  completarile ulterioare.
  Atributiile specifice Directiei Economice privind activitatea de aplicare a Acordurilor
  si Regulamentelor europene consta in :
     - totalizarea perioadelor de asigurare, conform Formularului E 104 si E 105 ;
     - evidenta prestatiilor in natura si preastatiilor in bani, conform Formularelor
       E115, E116, E117 si E118;
     - intocmirea si gestionarea documentelor recapitulative individuale privind
       sumele forfetare lunare conform Formularului E127;
     - stabilirea tarifelor in vederea rambursarilor prestatiilor in natura conform
       Formularului E126;


                      12
     -  aplicarea corespunzatoare a Formularelor E117 si E109 care genereaza
       rambursari pe baza de facturi si Formularului E112 care genereaza rambursari
       forfetare, cu inregistrarea si evidenta corespunzatore in contabilitate.

  22. Raspunde si coordoneaza din punct de vedere al evidentei contabile de activitatea
    privind eliberarea Cardului european de asigurari de sanatate si a C.I.P. (Certificatul de
    Inlocuire Provizoriu), prevazuta in Legea 95/2006 Titlul IX, cu privire la incasare de
    sume, evidenta incasarilor pe CNP-uri, plata facturilor, participand in acest sens cu
    date specifice domeniului de activitate la intocmirea situatiilor si raportarilor solicitate,
    gestionarea din punct de vedere valoric a obligatiilor care rezulta ca urmare a utilizarii
    cardului european in spatiul Uniunii Europene ;
  23. Asigura derularea corespunzatoare a activitatilor specifice directiei pentru aplicarea
    Programului National privind evaluarea starii de sanatate a populatiei, cu urmatoarele
    atributii :
     a) intocmeste evidenta separata pentru Programul National privind evaluarea
       starii de sanatate a populatiei;
     b) participa la semnarea contractelor cu furnizorii de asistenta primara;
     c) participa la semnarea contractelor cu furnizorii de servicii paraclinice;
     d) avizeaza documentatia de decontare a serviciilor medicale efectuate de
      furnizorii de servicii de asistenta primara si a furnizorilor de servicii
      paraclinice implicati in derularea Programul National privind evaluarea starii
       de sanatate a populatiei;
     e) urmareste incadrarea in prevederile bugetare aprobate pentru derularea
       Programului National privind evaluarea starii de sanatate a populatiei;
     f) urmareste deschiderea finantarii pentru sumele alocate in vederea derularii
       Programului National privind evaluarea starii de sanatate a populatiei;
     g) urmareste realizarea unei bune executii bugetare legate de desfasurarea
      acestui program;
     h) asigura efectuarea corecta si la termen a platilor aferente derularii
       Programului National privind evaluarea starii de sanatate a populatiei;
     i) indeplineste orice alte sarcini sau operatiuni, in limita competentei,
      stabilite de actele normative in vigoare pentru buna desfasurare a
      Programului National privind evaluarea starii de sanatate a populatiei;
  24. Coordoneaza si raspunde de activitatea de securitate si sanatate in munca care intra in
   sarcina directa a sefului biroului administrativ si dotari, conform Legii 319/2006 si a
   Normelor Metodologice stabilite prin HG nr. 1425/2006.


F. Compartimentul ResurseUmane, Organizare, Salarizare, Evaluare, Perfecţionare

ART. 32. Compartimentul resurse umane, are urmatoarele atributii :
1.   Organizează activitatea de recrutare şi selectare a personalului în scopul angajării de
personal adecvat din punct de vedere al competenţei şi calităţii umane, cu toate celelalte
activităţi ce decurg din aceasta.
2.   Asigură încadrarea/numirea personalului C.A.S. Tulcea potrivit statului de funcţii cu
respectarea normelor legale în vigoare, şi întocmirea corespunzatoare a deciziilor.
3.   Organizează activitatea de promovare a personalului în urma absolvirii studiilor
superioare în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

                        13
4.   Intocmeste impreuna cu conducerea CAS Tulcea statul de functii şi organigrama
valabile pe anul în curs ( în baza organigramei cadru inaintate de CNAS), supunandu-le
ulterior aprobarii conducerii CNAS .
5.   Urmăreşte întocmirea fişelor de post pentru personalul C.A.S. Tulcea, colaborând în
acest sens cu toate serviciile casei şi urmăreşte actualizarea acestora în funcţie de modificările
intervenite în activitatea salariaţilor, păstrând şi evidenţa acestora.
6.   Comunică, până la finele fiecarui an, conducatorilor celorlalte compartimente criteriile
de performanţă stabilite de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.) pe baza
cărora se va face evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici pentru anul
urmator, ca şi formularele rapoartelor de evaluare.
7.   Coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale tuturor angajaţilor C.A.S. Tulcea, urmarind aplicarea corecta a procedurilor
de evaluare si asigurand asistenta de specialitate evaluatorilor; prezentând Preşedintelui-
Director General centralizatorul calificativelor obţinute.
8.   Stabileşte prin calcul salariul de bază al angajaţilor pe baza grilei de salarii în vigoare,
calculează şi acordă drepturile salariale pentru fiecare salariat (salarii de bază, spor de
complexitate a muncii, spor de control financiar preventiv, indemnizaţii, alte sporuri şi
diferenţe salariale).
9.   Întocmeşte statul de plată pentru personalul CAS, şi membrii Consiliului de
Administraţie pe baza numirilor existente şi a pontajelor lunare şi îl supune spre aprobare
conducerii. Intocmeste statul pentru stimulente.
10.   Calculează drepturile cuvenite salariaţilor care beneficiază de concedii medicale (de
boală, sarcină şi lehuizie, îngrijire copil bolnav, îngrijire copil până la 2 ani), etc.
11.   Întocmeşte fişele fiscale FF1 şi FF2 în conformitate cu prevederile legislative in
vigoare.
12.   Întocmeşte prin aplicatia de salarii şi inainteaza serviciului buget, finante, contabilitate
declaraţiile nominale privind contribuţiile salariaţilor la fondul de şomaj şi pensii, pentru
A.J.O.F.M. şi C.J.P.A.S. şi declaraţia unităţii privind viramentele lunare ale acesteia catre
Administatia Finanţelor Publice.
13.   Raportează lunar cheltuielile de personal către Direcţia Statistică Tulcea.
14.   Elaborarează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului de Ordine
Interioară ale C.A.S.Tulcea, precum şi Statutul CAS în baza Statutului Cadru transmis de
CNAS.
15.   Ţine evidenţa tuturor cursurilor de formare şi perfecţionare ale personalului CAS
Tulcea şi transmite feed-back-urile la CNAS în termenul stabilit.
16.   Întocmeşte şi aduce la îndeplinire conform prevederilor legale deciziile de încadrare,
numire în funcţie, promovare, modificare, încetare raporturi de serviciu, modificare, încetare
raporturi de muncă, procese–verbale, note, referate date în sarcina compartimentului Resurse
Umane, din partea Preşedintelui-Director General al C.A.S.Tulcea.
17.   Asigura legalitatea tuturor actelor elaborate de compartimentul Resurse Umane sau
de Preşedintele – Director General privind întreaga problematică legală a personalului CAS
Tulcea (decizii, dispoziţii, etc.).Informeaza conducerea CAS Tulcea cu privire la actele
legislative nou aparute ce pot influenta activitatea compartiemntului, precum si asupra
corectitudinii aplicarii acestora.
18.   Tine evidenţa si asigura inregistrarea, completarea, păstrarea şi modificarea carnetelor
de muncă ale salariatilor C.A.S. Tulcea, ţinând cont de legislaţia în vigoare şi
deciziile/dispoziţiile Preşedintelui-Director General al C.A.S. Tulcea.
19.   Arhiveaza in dosarele personale ale salariatilor documentele persoanei respective si
intocmeste dosarul profesional al functionarului public.
20.   Întocmeşte şi ţine evidenţa contractelor individuale de muncă ale angajaţilor.
                        14
21.   Ţine evidenţa vechimilor aferente pensionării salariaţilor şi întocmeşte conform
legislaţiei în vigoare, dosarele de pensionare şi adeverinţele lunare privind contribuţia la
fondul de pensii a fiecărui salariat,a contributiei la fondul de sanatate.
22.   Verifică şi întreţine, cf. legislaţiei în vigoare, toate actele sub forma cărora se
materializează raporturile de muncă ale angajaţilor: decizii de încadrare, decizii de numire în
funcţii publice, state de plată a tuturor drepturilor salariale, carnete de muncă, condici de
prezenţă, fişe de lucru, fişe individuale de salarizare etc.
23.   Urmareste si tine evidenta calificarilor anuale si sanctiunilor întocmind documente
centralizatoare lunare pe care le raportează la ANFP şi CNAS conform legislaţiei solicitărilor
acestor instituţii.
24.   Realizează raportări cu privire la numărul sau situaţia personalului C.A.S. Tulcea la
solicitarea diferitelor instituţii abilitate.
25.   Pastrează evidenţa tuturor deciziilor şi dispoziţiilor C.A.S. Tulcea prin intermediul
registrelor de evidentă şi le arhivează corespunzător.
26.   Transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.) modificările
intervenite în situaţia funcţionarilor publici cf. legii, colaborând cu A.N.F.P. în domeniul
gestionarii resurselor umane şi a funcţiilor publice în cadrul sistemului asigurărilor sociale de
sănătate.
27.   Întocmeşte diverse adeverinţe pentru personalul C.A.S. Tulcea, la solicitarea acestuia.
28.   Transmite documentele solicitate de Preşedintele Comisiei de disciplină, conform
legislaţiei în vigoare.
29.   Asigura, prin persoana desemnata in acest sens prin act administrativ, activitatea de
consiliere etica si monitorizeaza respectarea normelor de conduita in cadrul CAS Tulcea,
conform Legii nr. 50/2007.

G. Compartimentul Tehnologia Informaţiei

ART. 33. Compartimentul Tehnologia informatiei, are urmatoarele atributii :
1. Elaborează proiecte tip de sisteme informatice pentru CAS Tulcea cu folosirea celor mai
noi metode de analiză şi proiectare, ţinând cont de Normele Metodologice de aplicare ale
Contractului Cadru.
2. Face propuneri privind standardizarea unor programe, pachete de programe.
3. Face propuneri referitoare la durata, costul şi resursele necesare lucrărilor de informatică.
4. Participă la analiza lucrărilor de informatică prin prezentarea de observaţii şi propuneri.
5. Participă la acţiuni de îndrumare şi control a unor unităţi de evidenţă şi calcul stabilind
configuraţia necesară sistemelor informatice proiectate.
6. Pregăteşte, implementează şi urmăreşte programele de prelucrare a informţiilor privind
datele statistice ale spitalelor, sanatoriilor, laboratoarelor, medicilor din ambulatoriul de
specialitate si a serviciilor de ambulanţă.
7. Administreaza si intretine aplicatia WINCJAS – evidenta servicii farmaceutice,
gestioneaza legatura dintre aceasta si aplicatiile de gestiune cantitativ-valorica de la nivelul
farmaciilor aflate in relatie contractuala cu CAS urmarind aplicarea modificarilor de legislatie
(liste medicamente, moduri de compensare).
8. Asigura sprijin tuturor compartimentelor CAS in rezolvarea diferitelor situatii cerute de
CNAS, in limita sa de competenta.
9. Coordonează activitatea informatică în cadrul CAS Tulcea.
10. Participă la acţiunile de îndrumare şi control a activităţile referitoare la ERP şi SIUI.
11. Coordonează activităţile de întreţinere a echipamentelor de calcul şi reţeaua LAN din
cadrul CAS Tulcea.

                        15
12. Participă la definitivarea sistemului informatic SIUI şi la elaborarea graficului de realizare
a acestuia.
13. Execută analiza de sistem şi elaborează teme de realizare a proiectului de ansamblu şi a
proiectului tehnic pentru diverse subsisteme informatice sau componente ale acestuia.
14. Face propuneri referitoare la îmbunătăţirea unor lucrări deja elaborate.
15. Propune soluţii tehnice referitoare la utilizarea echipamentelor de calcul.
16. Stabileşte configuraţia necesară sistemelor informatice proiectate.
17. Participă la elaborarea unor lucrări de cercetare privind realizarea sistemelor informatice,
băncilor de date, reţele de calculatoare.
18. Respectă graficul de realizare a lucrărilor de exploatare şi priorităţile stabilite de şeful
direct.
19. Administrează şi intreţine aplicaţiile de evidenţă, încasări contribuţii CASS (ASSET).
20. Administrează şi întreţine aplicaţiile - dispozitive medicale, evidenta dosare penale,Lex,
evidenta retete programe, WINCJAS – evidenţa servicii farmaceutice.
21. Asigură securitatea informaţiilor şi a tuturor lanţurilor de programe pe care le exploatează.
22. Consemnează şi asigură rezolvarea incidentelor ivite în timpul prelucrărilor in funcţie de
natura incidentelor (dischete deteriorate, cartuş, ribbon,cartridge de imprimantă uzat).
23. Colaborază cu CNAS, cu seful direct şi analistul programator pentru exploatarea optimă a
aplicaţiilor informaţionale.
24. Asigură functionarea echipamentelor de calcul din cadrul CAS Tulcea in limita
competentei, gestioneaza licentele soft instalate si completeaza cartea masinii, in calitate de
Administrator de sistem.
25. Asigură si intretine funcţionarea reţelei LAN din cadrul CAS Tulcea.
26.Realizează şi administrează reţeaua de calculatoare proprie şi asigură întreţinerea şi
exploatarea în condiţii optime a acesteia;
27.Asigură administrarea bazelor de date proprii şi aplică procedurile de salvare / restaurare
de date pentru evitarea situaţiilor de pierdere a acestora:
28.Asigură administrarea aplicaţiilor specifice, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea acestora
în conformitate cu cerinţele exprimate de utilizatori (alte compartimente din C.A.S.);
29.Aplică metodologiile de lucru elaborate de C.N.A.S., şi participă cu propuneri la
elaborarea acestora, atunci când se solicită acest lucru;
30. Primeşte şi avizează cerinţele funcţionale legate de nevoile informaţionale ale C.A.S. şi le
transmite Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Statistică din cadrul C.N.A.S.;
31. Rezolvă problemele legate de comunicaţiile de date, inclusiv cu C.N.A.S.;
32. Pe baza cerinţelor funcţionale formulează specificaţii tehnice pentru procurarea de
echipamente şi tehnică de calcul, sisteme şi servicii pentru C.A.S.;
33.Asigură securitatea colecţiilor de date în exploatare, conform standardelor stabilite de
C.N.A.S. sau prin utilizarea de facilităţi oferite de terţi;
34.Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea din uz (casare) în condiţiile legii;
35.Asigură folosirea eficientă a întregii dotări tehnice şi a resurselor umane din domeniul
informatic;
36.Furnizează periodic, date statistice necesare factorilor de decizii a C.A.S. si C.N.A.S.;
37. Crează si actualizeaza site–ul C.A.S. Tulcea, cu respectarea dispoziţiilor Preşedintelui -
Directorului General;
38.Asigura instalarea, insusirea documentatiei, asistenta tehnica pentru popularea
nomenclatoarelor si a fisierelor initiale;
39.Intretinerea aplicatiilor prin preluarea si instalarea versiunilor noi, rezolvarea incidentelor
software si hardware, pastrarea legaturii cu realizatorii aplicatiilor;
    Compartimentul Tehnologia Informatiei, din cadrul CAS Tulcea este coordonat şi
colaboreaza cu Direcţia Tehnologia Informaţiei din cadrul C.N.A.S
                        16
H. Compartimentul Evidenţă Asiguraţi, Indemnizatii si Concedii Medicale

ART. 34. Compartimentul Evidenta Asigurati, Indemnizatii si Concedii Medicale are
urmatoarele atributii :
1.   Primeste şi inregistreaza declaraţiile lunare şi trimestriale de la persoanele fizice,
însoţite de documentele prin care acestea fac dovada plăţii contribuţiei.
2.   Preia dischetele cu salariaţii si coasiguratii agenţilor economici şi ţin evidenţa acestora
pe societati).
3.   Introduce, calculează şi regularizează lunar în baza de date a CAS declaraţiile depuse
de asociatul unic, liber profesionişti şi PFA.
4.   Semnalează deficienţele apărute în procesul de prelucrare şi le transmite
Administratorului de sistem în vederea rezolvării.
5.   Raspunde de corectitudinea prelucrării datelor privitor la declaratii şi liber
profesionişti.
6.   Întocmeşte dosarele şi evidenţa pentru liberi profesionişti şi PFA.
7.   Răspunde pentru raportările care se solicită de către compartimentele funcţionale din
cadrul CAS Tulcea sau de catre CNAS.
8.   Vizează adeverinţele asiguraţilor numai după ce a verificat în prealabil existenţa
acestora în baza de date.
9.   Asigură securitatea informaţiilor şi a tuturor lanţurilor de programe pe care le
exploatează.
10.   Respectă graficul de realizare a lucrărilor de exploatare şi priorităţile stabilite de şeful
ierarhic.
11.   Actualizează permanent baza de date a asiguraţilor (liberii profesionişti, PFA,
asociatul unic, etc.) impreuna cu Administratorul de sistem
12.   Colaborează cu inginerul de sistem şi analistul pentru exploatarea optima a aplicaţiilor.
13.   Răspunde de corectitudinea înregistrării şi corelarea cu extrasele de cont şi registrul de
casă.
14.   Întocmeşte lunar situaţia debitelor conform înregistrărilor din baza de date (balante
lunare).
15.   Solicită suprapunerea bazei de date – evidenţa asiguraţi - cu baza de date de la
CNPAS, Şomaj, Pensii şi de la primăriile judeţului în colaborare cu Compartimentul
Tehnologia Informaţiei
16.   Verifică, calculează şi regularizează evidenţa CJAS pentru liber profesionişti, PFA.
17.   Ţine evidenţa asiguraţilor, eliberează documente justificative a calităţii de asigurat :
adeverinţă, carnet de asigurat, vignete, cardul electronic de asigurat şi alte documente
prevăzute de legislaţia în vigoare ;
18.   Primeşte şi înregistrează declaraţii lunare şi trimestriale de la persoane fizice şi
persoane juridice insoţite de documentele prin care acestea fac dovada plăţii contribuţiei ;
19.   Prelucrează zilnic extrasele de cont cu evidenţierea, pe surse şi categorii a încasărilor
la fondul asigurărilor sociale de sănătate şi întocmeşte zilnic situaţia acestora, iar lunar
situaţia centralizată;
20.   Operează în sistem informatic registrul de evidenţă a înştiinţărilor emise pentru agenţii
economici persoane fizice şi liber profesionişti ;
21.   Intocmeşte şi transmite debitorului înştiinţarea de plata prin care se notifică suma de
plată datorată, ca act premergător executarii silite ;
22.   Urmăreşte virarea în termen a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a sumelor
restante datorate de debitori şi emite înştiinţări de plată;

                        17
23.   Urmareste virarea la termen a contributiei FASS si a sumelor restante datorate de
persoanele fizice si liber profesionisti, efectueaza verificarea calitatii de asigurat a acestora;
24.   Verificarea si introducerea declaratiilor pentru personale fizice si a deciziilor de
impunere pentru liber profesionisti;
25.   Ţine evidenţa titlurilor executorii în Registrul de evidenţă a debitorilor supuşi
executării silite şi înscrie debitul în evidenţa nominala proprie, în temeiul titlului executoriu ;
26.   Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită, în situaţia în care pe
parcursul acesteia debitul a fost achitat;
27.   Urmăreşte virarea în termen a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a sumelor
restante datorate de agenţii economici pentru angajatori şi asiguraţi;
28.   Efectuează controale periodice pentru stabilirea modului de constituire şi virare a
fondului de asigurări sociale de sănătate prin semnarea proceselor verbale de control ;
29.   Emite titluri executorii în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare si urmăreşte
recuperarea debitelor identificate;
30.   Primeste si verifica documentele necesare platii certificatelor medicale pentru
persoanele fizice;
31.   Primeste si verifica cererile si documentele privind indemnizatiile de asigurari de
sanatate pentru persoanele asigurate pe baza de declaratii de asigurare;
32.   Transmite la serviciul contabilitate, in vederea efectuarii platii, borderourile si
centralizatoarele beneficiarilor de concedii medicale;
33.   Asigura evidenta lunara pentru asiguratii care incheie declaratii de asigurare si
inregistreaza actele aditionale la declaratiile de asigurare;
34.   Inregistreaza cererile depuse de angajatori pentru recuperare de sume;
35.   Verifica existenta datelor privind concediile medicale in baza de date si ofera zilnic
relatii legate de indemnizatii de asigurari sociale;
36.   Verifica documentatia depusa de angajatori si intocmeste adrese pentru completarea
dosarelor;
37.   Valideaza concediile medicale din punct de vedere economic si verifica corelatia
sumelor din certificatele medicale cu cele din declaratiile pentru concedii si indemnizatii;
38.   Intocmeste anexa 3C privind raportarea lunara (platile efectuate in luna anterioara) si,
pana la 20 ale lunii, stabileste necesarul de credite pentru luna urmatoare;
39.   Indeplineşte şi alte sarcini din dispoziţia conducerii, in limita competentei ;
40. Raspunde, prin persoana desemnata prin act administrativ, de activitatea privind
aplicarea si respectarea Acordurilor europene si Regulamentului CEE nr. 1408/71 al
Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii
salariati, lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul
Comunitatii europene, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul CEE
nr. 574/72 de stabilire a Normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71 cu
modificarile si completarile ulterioare, din punct de vedere al activitatii de evidenta a
persoanelor asigurate, de actualizare si gestionare a bazei de date cu cetateni romani
sau ai altor state membre care au beneficiat de prevederile acestora si intocmirea
situatiilor si raportarilor solicitate pe acest segment de activitate ;


I. SERVICIUL BUGET, FINANTE, CONTABILITATE şi DECONTARE pe
DOMENII de ASISTENTA

ART. 35 Serviciul Buget, Finante, Contabilitate are urmatoarele atributii :

                        18
1. Conduce evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale in vigoare si asigura
efectuarea corecta si la zi a inregistrarilor in conturile sintetice si evidentele analitice.
2. Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza
inregistarilor in contabilitate.
3. Intocmeste, la termen si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, balantele de
verificare ale conturilor sintetice si analitice, lunar pana pe 17 ale lunii precedente iar la
trimestru pana pe 15 ale lunii pentru intocmirea bilantului contabil.
4. Verifica, in balanta lunara, rulajele soldurilor ce reflecta obligatiile de plata ale unitatii.
5. Urmareste justificarea in termen legal a avansurilor spre decontare acordate pentru
cheltuieli materiale si deplasari.
6. Urmareste stingerea debitelor provenite din activitatea proprie, precum si a serviciilor
medicale.
7.Urmareste respectarea Regulamentului operatiunilor de casa.
8.Respecta parcurgerea celor patru faze ale executiei bugetare a cheltuielilor: angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.
9.Inregistreaza cronologic si sistematic toate operatiunile patrimoniale in Registrul jurnal.
10.Completeaza Registrul inventar cu rezultatele obtinute ca urmare a operatiunilor de
inventariere.
11. Intocmeste darile de seama contabile trimestriale si anuale, in conformitate cu prevederile
legale.
12. Intocmeste si transmite catre C.N.A.S., lunar pana la data de 20 ale fiecarei luni, a cererii
de deschidere de credite bugetare, pe capitole de cheltuieli, distinct pentru servicii medicale si
medicamente si pentru activitatea proprie, insotita de anexa cu detalierea cheltuielilor pe
fiecare domeniu de asistenta medicala si pe titluri de cheltuieli la administrarea fondului si
extrasul de cont .
13. Intocmeste si transmite la C.N.A.S., in data de 5 ale fiecarei luni, pentru luna precedenta
situatia contului 26.12.16.03. Informeaza conducerea CAS Tulcea asupra incasarilor la
FNUASS.
14. Intocmeste si transmite catre C.N.A.S., in data de 18 ale fiecarei luni pentru luna
precedenta, Contul de executie la venituri si plati de casa din bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate, insotit de copii ale extraselor de cont, atat pe hartie cat si pe
suport magnetic .
15. Centralizeaza si transmite catre C.N.A.S., in data de 11 a fiecarei luni pentru luna
precedenta a situatiei lunare a sumelor alocate si utilizate din fondul de asigurari de sanatate
in cadrul programelor de sanatate .
16. Centralizeaza si transmite la C.N.A.S. pana la data de 16 respectiv 18 a fiecarei luni,
situatiile privind datoriile Casei de Asigurari de Sanatate si ale unitatilor sanitare catre
furnizorii de bunuri si servicii, inregistrate la finele anului precedent, aferente serviciilor
medicale din anii precedenti, precum si la finele fiecarei luni ale anului curent.
17. Centralizeaza si transmite CNAS executia bugetului de venituri si cheltuieli al unitatilor
sanitare cu paturi si a celor ce asigura asistenta de urgenta prespitaliceasca pana la data de 22
ale lunii pentru luna precedenta.
18. Efectuează decontarea (plata) pe baza facturilor şi desfăşurătoarelor anexate privind
activitatea realizată pe toate tipurile de asistenţă: asistenţă primară, asistenţă ambulatorului de
specialitate, laboratoare, farmacii, spitale, sanatorii, asistenţă de urgenţă şi transport sanitar şi
îngrijiri la domiciliu.
19.Ţine evidenţa zilnică a plăţilor pe domenii de asistenţă medicală si cheltuielile de
administrare, intocmeste executia zilnica si asigura transmiterea ei la CNAS.
20. Face propuneri pentru virarea de fonduri intre subdiviziunile clasificatiei bugetare
conform legii.
                         19
21. Informeaza asupra existentei disponibilitatilor banesti necesare efectuarii platilor catre
furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si a furnizorilor de dispozitive medicale.
22. Participă la intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al casei de asigurari de sanatate.
23. Verifica zilnic registrul de casa urmarind concordanta dintre sumele inscrise in
documentele care au stat la baza incasarii/platii prin casierie (dispozitie de incasare/plata,
decont de cheltuieli, foaie de varsamant, ordin de deplasare etc.) cu sumele inregistrate in
registrul de casa.
24. Verifica corectitudinea sumelor inscrise in ordinele de deplasare prezentate la decontare .
25. Verifica concordanta dintre sumele inscrise in decontul de cheltuieli cu documentele
justificative anexate .
26. Verifica statul de plata privind drepturile salariale ale personalului si calculeaza
obligatiile de plata ale institutiei catre bugetul de stat, precum si fondurile speciale.
27. Intocmeste declaratiile lunare privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, impozitul pe salarii si contributia la
constituirea fondului de somaj.
28. Intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, finantate de la bugetul
asigurarilor sociale de sanatate, din cheltuieli de administrare a fondului.
29.Intocmeste ordinele de plata si asigura inscrierea acestora in registrul unic de plati.
30.Tine evidenta sintetica si analitica a furnizorilor de servicii medicale pe tipuri de asistenta
medicala.
31.Tine evidenta conturilor bancare si a conturilor din afara bilantului.
32.Asigura deschiderea şi repartizarea de credite bugetare si modificarea repartizării pe
trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări
de credite.
33. Urmareste si pune in practica actele normative nou aparute, referitoare la activitatea
financiar-contabila.

În domeniul controlului financiar preventiv propriu
ART. 36 In domeniul controlului financiar propriu atributiile specifice sunt:
 1. Răspunde de controlul financiar preventiv privind proiectele de operaţiuni care vizează în
principal:
     a) angajamentele legale şi credite bugetare sau credite de angajament,după caz
     b) ordonanţarea cheltuielilor
     c) efectuarea de încasări în numerar
     d) constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de
încasare
     e) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite
     f) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al
statului sau al unităţilor administrativ teritoriale
     g) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al
unităţilor administrativ teritoriale
     h) alte tipuri de operaţiuni, stabilite de catre conducatorul institutiei
2. Răspunde de verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia
din punctul de vedere al :
    a) legalităţii şi regularităţii
    b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz,
stabilite potrivit legii.
3. Supune aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă
întru totul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau
                        20
creditelor de angajament aprobate, după caz, care poartă viza de control financiar preventiv
propriu.
 4. Răspunde de verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul controlului financiar
preventiv, din punct de vedere al :
    a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data
efectuării operaţiunilor (control de legalitate);
    b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi
metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile
supuse controlului (control de regularitate);
    c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament,după caz
(control bugetar).
 5. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea
organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
de către compartimentul contabilitate.
 6. Urmareste inscrierea în Registrul contractelor, pe fiecare categorie de asistenţă medicală,
contractele cu furnizorii de servicii medicale, care întrunesc condiţiile de intrare în relaţie
contractuală cu CAS Tulcea, conform normelor metodologice de aplicare a Contractului
cadru, precum şi contractele de achiziţii privind cheltuielile materiale ale aparatului propriu.
7.Urmăreşte ca angajamentele bugetare, modificările la acestea, să poarte viza de CFPP.
8. Urmareste inscrierea în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control
financiar preventiv propriu, documentele prezentate la viza de control financiar preventiv ;
9. Acordă viza de CFPP cu respectarea strictă a Cadrului specific al operaţiunilor supuse
controlului financiar preventiv propriu conform Ordinului MF nr.522/2003.


J. BIROUL ADMINISTRATIV SI DOTARI

ART. 37 Biroul Administrativ si Dotari are urmatoarele atributii:
1. Organizeaza, îndruma si raspunde de intocmirea si realizarea planurilor de investitii,
reparatii capitale, dotare, constructii, aprovizionare.
2. Indruma si controleaza munca administrativ – gospodareasca din unitate si propune
masuri necesare pentru modernizarea utilajelor si inventarului gospodaresc al institutiei.
3. Impreuna cu Directorul Executiv al Direcţiei Economice, urmareste corelarea planului de
aprovizionare cu creditele bugetare acordate unitatii.
4. Raspunde de dotarea unitatii (din investitii centralizate sau necentralizate, lucrari in regie
proprie, etc.)
5. Verifica dotarea unitatii cu mijloace de transport corespunzatoare, exploatarea in conditii
optime a acestor mijloace si casarea lor in conditii legale.
6. Aproba documentele legate de gestionarea bunurilor ( miscarea mijloacelor fixe din
unitate, eliberarea de bunuri in afara unitatii, etc).
7. Asigura verificarea la timp in bune conditii a aparatelor si utilajelor conform dispozitiilor
in vigoare, privind masurile necesare pentru buna intretinere a imobilelor si instalatiilor
aferente.
8. Ia masurile prevazute in actele normative privind repartitia, manipularea si depozitarea
corespunzatoare a bunurilor materiale, pentru gospodarirea economicoasa in integritatea
bunurilor din unitate.
9. Angajeaza unitatea prin semnatura, alaturi de Presedintele - Director General şi
Directorul Economic, in toate actiunile patrimoniale.
10. Aproba actele de cheltuieli potrivit competenţelor ce i se deleaga in conditiile legii.
                        21
11. Verifica si certifica documentele privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice
de bunuri si servicii .
12. Rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea
corespunzatoare biroului.
13. Impreuna cu Directorul Economic, intocmeste si prezinta studii privind optimizarea
masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de
stocuri peste necesar, de respectare a normelor privind disciplina de plan contractuala,
monitorizeaza consumurile in scopul administrarii cu eficienta a patrimoniului unitatii.
14. Primeşte şi gestionează obiectele de inventar, mijloacele fixe, imprimate contra cost,
consumabile.
15. Primeşte, recepţionează şi înmagazinează sau distribuie bunurile materiale achiziţionate şi
intocmeste documentele conform legislatiei in vigoare pe care le predă serviciului
contabilitate .
16. Este direct răspunzător de primirea, conservarea şi eliberarea bunurilor materiale, conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
17. Raspunde de evidenţa carnetelor de bonuri de benzină şi le eliberează pe baza bonului de
consum.
18. Intocmeşte facturi pentru distribuirea imprimatelor contra cost, către medicii şi spitalele
din judeţul Tulcea.
19. Asigură organizarea activitatii de paza şi securitate a institutiei, a bunurilor materiale;
20. Raspunde de tinerea corecta si la zi a întregii gestiunii existente.
21. Verifică existenţa bunurilor materiale şi confruntă soldurile scriptice cu serviciul
contabilitate, cel puţin o data pe trimestru.
22. Asigura si raspunde de activitatea de PSI in institutie.
23. Asigura intocmirea si afisarea PLANURILOR de EVACUARE in caz de incendiu, in
locuri vizibile, conform legii, si instruieste personalul in consecinta.
24. Primeşte în arhivă la termenele şi în condiţiile stabilite de normele în vigoare a
materialelor de arhivă.
25. Răspunde de respectarea întocmai a termenelor de păstrare a documentelor cuprinse în
indicatoare.
26. Respectă normele legale stabilite prin actele normative în vigoare cu privire la arhivă.
27. Ţine legătura permanentă cu arhivele statului.
28. Nu eliberează din arhivă nici un document fără aprobarea conducerii unităţii.
29. Clasează, selecţionează şi predă materialul de arhivă care a îndeplinit termenul de păstrare,
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
30. Predă la unităţile de colectare a deşeurilor de hârtie, materialele care au îndeplinit
termenele legale de păstrare.
31. Păstrează curăţenia în arhivă şi urmăreşte să fie dotată cu material contra incendiilor.
32. Interzice intrarea salariaţilor în arhivă sau a altor persoane fără aprobare.
33. Îndosariază materialul de arhivă pe probleme si alte criterii aprobate de conducere.
34. Răspunde de starea tehnică şi de funcţionarea maşinilor unitatii.
35. Remediaza defecţiunile curente survenite în timpul cursei şi consemneza în foaia de
parcurs remedierile făcute şi durata lor.
36. Raspunde de întreţinerea parcului auto aflat in dotarea unitatii si gestioneaza toata
problematica aferenta (asigurari, taxe, etc).
37. Înainte de plecarea în cursă este obligatoriu să se verifice starea tehnică a autoturismului,
în special sistemele de rulare, direcţie şi frâne.
38. În cazul în care este solicitat de unitate în timpul său liber, soferul se va prezenta de
urgenţă în vederea efectuării misiunilor respective.

                       22
39. Soferii răspund de integritatea vehiculului pe care îl au în primire, precum şi de
transportul în bune condiţii a persoanelor pe care le transportă.
40. Portarii trebuie să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul postului său,
pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii avutului obştesc.
41. Să păzească obiectivul şi bunurile primite în pază şi să asigure integritatea acestora.
42. Să permită accesul în unitate a persoanelor numai în conformitate cu ROI şi dispoziţiile
legale în vigoare.
43. În cazul în care cu ocazia controlului, au fost găsite documente secrete de stat sau de
serviciu, deţinute sau transportate fără respectarea prevederilor legale, personalul de pază
reţine documentele, opreşte persoanele care le deţin şi anunţă de îndată conducerea unităţii şi
organul legal al Ministerului de Interne.
44. În cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea organelor de poliţie pe
înfăptuitor, solicitând la nevoie sprijin personalului unităţii, sau oricărei persoane, să ridice
bunurile care fac obiectul infracţiunii sau altor fapte ilicite, pe care le va preda organelor de
poliţie, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată proces-verbal despre
luarea acestor măsuri.
45. Iau toate măsurile pentru prevenirea producerii incendiilor sau altor evenimente ale naturii
au cauzat pagube la instalaţii, conducte, la reţele electrice sau telefonice, să ia măsurile ce se
impun şi să anunţe de îndată pe cei în drept.
46. În caz de incendiu, iau primele măsuri de stingere, de salvare a persoanelor şi bunurilor, să
sesizeze organele de pompieri, organul local, să anunţe conducerea unităţii.
47. Execută în raport cu specificul obiectivului sau bunului păzit orice alte sarcini care i-au
fost încredinţate potrivit planului de pază.
48. Se preocupă de economisirea energiei electrice la locul de muncă şi în întreaga unitate.
49. Propune spre aprobare conducerii ierarhice PLANUL ANUAL de achizitii, conform
legislatiei in vigoare.
50. Actualizeaza PLANUL de ACHIZITII la fiecare modificare de buget si intocmeste, in
ultimul trimestru al anului Programul anual de achizitii publice estimat pentru anul urmator.
51. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu la locul de muncă.
52. Răspunde de respectarea programului şi de folosirea integrală şi eficientă a timpului de
lucru.
53. Organizeaza curăţenia în condiţii corespunzătoare spaţiilor şi răspunde de starea de igienă
a birourilor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor, bailor si W.C-urilor.
54. Răspunde si organizeaza activitatea de securitate si sanatate in munca, seful Biroului
fiind desemnat LUCRATOR DESEMNAT, in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 si
a Normelor metodologice stabilite prin H.G. 1425/2006, atributiile specifice fiind
urmatoarele:
  - intocmirea fiselor de instructaj pentru toti salariatii si completarea dosarelor
  medicale pentru fiecare salariat, inclusiv cu controalele medicale periodice acolo
  unde legea impune;
  - elaborarea „Intructiunilor proprii” specifice riscurilor unitatii;
  - elaborarea „Tematicii de instruire” pentru cele trei faze ale intruirii si stabilirea
  periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
  - elaborarea „Planului de instruire – testare” la nivelul institutiei;
  - evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca a salariatilor si
  elaborarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea si eliminarea acestora;
  - elaborarea „Planului de prevenire si protectie”;
  - intocmirea „Planului de evacuare a lucratorilor in caz de pericol”, il supune
  aprobarii conducerii si il afiseaza la loc vizibil;
                       23
  - comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de
  muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea
  bolilor profesionale;
  - asigura secretariatul Comitetului de securitate si sanatate in munca stabilind
  ordinea de zi a intrunirilor, comunica ordinea de zi membrilor comitetului,
  intocmeste procesul-verbal de sedinta si transmite Inspectoratului Teritorial de
  Munca o copie a acestuia in termen de 10 zile de la data intrunirii;
  - asigura amenajarea locurilor de munca tinand seama de grupurile sensibile la
  riscuri specifice;
55. Intocmeste Panul de Interventie in situatii speciale.
56. Asigura, printr-un program propus spre aprobare conducerii, permanenta in sectorul
Relatiilor cu publicul in zilele de sarbatori legale.
57. Asigura si raspunde de buna desfasurare a activitatii de secretariat a institutiei.
58. Urmareste derularea contractelor incheiate cu furnizorii de bunuri si servicii si cu
executantii de lucrari si incheie Acte aditionale, in coordonarea Biroului Juridic, conform
legii.

ART. 38 În domeniul evidenţei militare şi mobilizare la locul de muncă a personalului cu
obligaţii militare :
- Este responsabil cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă, ţine evidenţa
rezerviştilor angajaţi şi întocmeşte şi actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă,
conform metodologiei de elaborare a documentelor pentru asigurarea forţei de muncă
necesare la mobilizare şi pe timp de război cu personal cu obligaţii militare , anexa 1, din
H.G. nr.338/ 2002 .
- Are obligaţia să întocmească şi să depună la Centrul Militar Judeţean Tulcea cererea de
mobilizare la locul de muncă, în termen de cel mult 90 de zile de la primirea sarcinilor
stabilite prin Planul de mobilizare a economiei naţionale.
- Asigură păstrarea secretului de serviciu în acest sens, colaborează cu C.M.J. Tulcea pentru
realizarea acestor lucrări;


K. DIRECTIA RELATII cu FURNIZORII, PLANIFICARE si PROGNOZA -
DIRECTOR EXECUTIV

ART. 39 Directia Relatii cu Furnizorii, Planificare si Prognoza are urmatoarele atributii:
1.Coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea structurilor de specialitate/
 compartimentelor din subordine pentru indeplinirea atributiilor acestora;
2.Urmareste actualizarea bazei de date necesare analizei şi evaluării rezultatelor
 obţinute în urma aplicării normelor metodologice şi a celorlalte acte normative
 elaborate de direcţie;
3.Analizează şi evaluează rezultatele obţinute în urma aplicării normelor metodologice
 şi a celorlalte acte normative (trimestrial şi anual);
4.Participă la activităţi de îndrumare şi de control organizate la nivelul instituţiei.
5.Urmareste implementarea prevederilor legislative pe aria de competenta (legislatia
  specifica lucrarilor);
6. Analizează propunerile pentru tarifele la serviciile medicale şi le negociază in cadrul
  comisiei constituite la nivelul institutiei, cu reprezentanţii legali ai furnizorilor de
  servicii medicale, dispozitive medicale;
                       24
7. Prezintă note informative preşedintelui director general despre lucrările efectuate în
  cadrul direcţiei;
8. Colaborează cu toate direcţiile din casa de asigurări de sănătate pentru buna
  desfăşurare a activităţii şi cu alte instituţii, la solicitarea conducătorului ierarhic
  superior;
9. Organizează, îndrumă şi răspunde de întocmirea şi derularea contractelor cu
  furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale destinate
  corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor
  deficiente fizice, urmarind incadrarea sumelor decontate in valorile contractate;
10.Răspunde de actualizarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale în funcţie
  de legislaţia în vigoare ;
11.Răspunde de informarea permanentă a furnizorilor de servicii medicale şi a
  asiguraţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin ;
12.Răspunde de validarea listelor de asiguraţi ale medicilor de familie ;
13.Răspunde de gestionarea şi păstrarea în condiţii de sigurantă, a bazei de date a
  populaţiei transmise C.A.S. Tulcea de catre organele abilitate ;
14.Răspunde de corectitudinea şi de transmiterea la timp a raportărilor statistice cerute
  de către C.N.A.S. ;
15.Organizează evidenţa furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală
  cu C.A.S. Tulcea;
16.Coordoneaza actiunea de informare a asiguratilor privind lista cu furnizorii de
  servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Tulcea;
17.Asigura crearea si actualizarea bazei de date necesare analizei si evaluarii
  rezultatelor obtinute in urma aplicarii Normelor metodologice de aplicare a
  contractului-cadru si a celorlalte acte normative in domeniul relatiilor contractuale ;
18.Indeplineşte alte sarcini şi atribuţii ce-i revin conform delegării de competenţă
  primite de la Preşedintele - Directorul General al C.A.S. Tulcea, in limita
  competentei;
19.Sesizează Directorul Relatii Contractuale din cadrul C.N.A.S. despre situaţiile
  apărute pe parcursul derulării contractelor, în vederea îmbunatăţirii contractului-
  cadru.
20.Colaboreaza cu celelalte directii si toate compartimentele CAS pentru buna
  desfasurare a activitatii si indeplineste orice alte lucrari date in sarcina din
  dispozitia conducerii, in limita competentei ;
21. Coordoneaza si controleaza activitatea de evaluare a furnizorilor de servicii medicale
mentionate mai sus, potrivit normelor legale in vigoare;
22. Asigura derularea corespunzatoare a activitatilor specifice directiei pentru aplicarea
Programului National pentru evaluarea starii de sanatate a populatiei, urmarind in acest
sens atributiile prevazute expres de lege, dintre care :
  - incheie contracte pentru derularea programului cu furnizorii de servicii de asistenta
primara;
  - decontează medicului de familie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data
prevăzută contravaloarea activităţilor desfăşurate în cadrul programului;
  - încheie contracte pentru derularea programului cu furnizorii de servicii medicale
paraclinice;

                       25
  - încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale paraclinice din alte judeţe,
respectiv municipiul Bucureşti, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul
ordin, dacă în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate nu există
furnizori care să îndeplinească aceste condiţii sau furnizorii din judeţul respectiv nu au
capacitatea de a acoperi necesarul de servicii pentru populaţia judeţului;
  - verifică, după primirea documentelor : - concordanţa CNP-urilor cuprinse în
borderourile centralizatoare cu CNP-urile prevăzute în taloanele securizate înaintate de
către furnizorii de servicii medicale; - concordanţa investigaţiilor paraclinice
recomandate de către medicul de familie pe versoul taloanelor pentru laborator şi
investigaţiile paraclinice efectuate, pentru care laboratorul a emis factura în vederea
decontării;
  - decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii
contractuale pentru derularea programului contravaloarea investigaţiilor medicale
paraclinice efectuate în perioada pentru care se face raportarea;
  - raportează CNAS indicatorii fizici şi de eficienţă prevăzuţi în program, conform
machetelor elaborate de CNAS;
  - efectuează controlul furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte
pentru derularea programului;
  - comunică CNAS disfuncţionalităţile apărute pe parcursul derulării programului
care nu pot fi rezolvate la nivel local;
  - transmit autorităţilor de sănătate publică, trimestrial, numărul şi tipul serviciilor
decontate în cadrul programului;
  - transmit cabinetelor de medicină de familie lista actualizată a laboratoarelor de
analize medicale care sunt în relaţie contractuală cu casa;
  - prin persoana desemnată în cadrul unităţii judeţene de implementare a programului
participă la identificarea zonelor din mediul rural neacoperite în ceea ce investigaţiile
paraclinice (analize de laborator);
 - in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către furnizorii de servicii
medicale implicate in derularea programului CAS Tulcea are obligaţia de a reţine din
contravaloarea activităţilor realizate şi raportate în luna în care se aplică reţinerea
respectivă, după caz, 10%, 15% sau 20% din suma reprezentând contravaloarea
activităţilor desfăşurate în luna în care s-a săvârşit abaterea, aceste aspecte fiind aduse
la cunoştinţa MSP şi a CNAS, in termen de maximum două zile lucrătoare de la data
constatării.


L. COMPARTIMENTUL PLANIFICARE SI PROGNOZA

ART. 40. In exercitarea atributiilor sale, Compartimentul Planificare si Prognoza are
urmatoarele atributii :
1.crearea unei baze de date şi furnizare de date /documente pentru fundamentarea deciziei în
cadrul politicii sistemului asigurărilor de sănătate la nivel local, prin :
    - evaluarea tehnologiilor medicale pentru care se asigură decontarea din fondul unic al
     asigurărilor sociale de sănătate;
    - medicina bazată pe dovezi;
2. evaluarea de procedee terapeutice acceptate la decontare în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, pentru planificarea serviciilor medicale ;
                       26
3. planificarea acţiunilor specifice CAS pentru îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai
instituţiei (servicii medicale, liste de medicamente, dispozitive medicale etc.);
4. furnizarea către Preşedintele CAS a instrumentelor de lucru necesare pentru realizarea
politicii de contractare in corelatie cu operatiunile de decontare la nivelul CAS, în
conformitate cu planul de management;
5. identificarea serviciilor medicale necesare asiguraţilor, decontate de Fondul Naţional Unic
al Asigurărilor Sociale de Sănătate;
6. evaluarea impactului acestor servicii medicale asupra stării de sănătate a populaţiei;
7. analizarea indicatorilor privind starea sistemului asigurărilor sociale de sănătate (analiza
financiară / stare de sănătate / satisfacţia asiguraţilor/ preluarea riscului financiar, etc.);
8. efectuarea de analize documentare pentru fundamentarea deciziei în cadrul politicii
sistemului asigurărilor sociale de sănătate.
9.elaborarea materialelor de informare şi documentare
- pentru asiguraţi ;
- pentru furnizorii de servicii medicale ;
- pentru instituţiile interesate ( MS, CMR, CFR, CMDR, OAMR, ministere, Guvern, instituţii
de statistică şi prognoză, instituţii guvernamentale, organisme din domeniul asigurărilor de
sănătate şi serviciilor medicale);
10.urmăreşte realizarea etapelor de planificare şi dezvoltare (identificarea problemelor
evaluarea riscurilor, inventarierea măsurilor susceptibile de a fi luate, alegerea soluţiei
optime, implementarea, evaluarea şi realizarea unui sistem de corecţie) pentru deciziile luate
în cadrul politicii sistemului de asigurări de sănătate.
11.elaborează şi gestionează statisticile de la nivelul sistemului de asigurări de sănătate,
bazate pe indicatori specifici.
12.evaluează şi realizează prognoza serviciilor medicale existente pe fiecare domeniu de
asistenţă
13. identifică, împreună cu Centrul de Planificare şi Dezvoltare, serviciile medicale necesare
asiguraţilor pe domenii de asistenţă;
14. realizează proiectul privind dimensiunea pachetului de servicii de bază şi a pachetului
minimal;
15. identifică modalităţile de diversificare a serviciilor medicale în raport cu nevoile
asiguraţilor şi cu starea de sănătate a populaţiei;
16. armonizează nevoile de servicii medicale , pe toate domeniile de asistenţă, cu fondurile
alocate anual, prin buget.
17. indeplineste si alte sarcini din dispozitia conducerii, in limita competentei
  Activitatea Compartimentului Planificare si Prognoza este coordonata de – Directorul
Executiv al Directiei Relatii cu Furnizorii, Planificare si Prognoza.

M. COMPARTIMENTUL EVALUARE FURNIZORI

ART. 41 Compartimentul Evaluare Furnizori are urmatoarele atributii :
1. asigura instruirea evaluatorilor, planificarea şi derularea vizitelor de evaluare;
2. aplica grilele de scor, la stabilirea şi aplicarea procedurilor de prelucrare a datelor şi la
emiterea deciziilor de evaluare definitiva;
3. asigură secretariatul comisiilor de evaluare pentru tipurile de furnizori cu care CAS Tulcea
încheie contracte;
4. participă prin reprezentanţi la activitatea comisiilor de evaluare;
5. primeste si inregistreaza cererile tip de evaluare;


                       27
6. analizează şi evaluează activităţile de autorizare, certificare şi evaluare desfăşurate şi
participă la elaborarea politicii C.A.S. în aceste domenii;
7. desemneaza evaluatorii care efectuaeza vizita de evaluare a furnizorilor;
8. intocmeste dosarele in vederea evaluarii si asigura distribuirea lor catre evaluatori;
9. pregateste mapa evaluatorilor cu documentele necesare derularii procesului de evaluare;
10. preia dosarele de la evaluatori si asigura transmiterea lor catre comisiile de evaluare;
11. colaborează cu alte departamente ale C.A.S. în vederea îndeplinirii propriilor sarcini si
obiective;
12. răspunde sesizărilor primite şi participă la informarea publicului în privinţa normativelor
referitoare la autorizare, certificare şi evaluare;
13. îndeplineşte şi alte sarcini din dispoziţia conducerii, in limita de competenta.
  Activitatea Compartimentului Evaluare Furnizori este coordonată de – Directorul
Executiv al Directiei Relatii cu Furnizorii, Planificare si Prognoza.


N. SERVICIUL CONTRACTARE, STATISTICA, SERVICII MEDICALE,
FARMACII si DISPOZITIVE MEDICALE , VERIFICARE RAPORTARI

ART. 42. In exercitarea atributiilor sale, Serviciul Contractare, Statistica, Verificare raportari
pe domenii de asistenta are urmatoarele atributii:
1.   Coordonează şi controlează activităţile subordonate Serviciului;
2.   Asigură colaborarea eficientă cu celelalte servicii ale CAS Tulcea
3.   Raspunde de incheierea contractelor dintre CAS Tulcea şi furnizorii de servicii
medicale aferenti;
4.   Gestionează baza de date a furnizorilor de servicii medicale;
5.   Coordonează procesul de informare a furnizorilor şi asiguraţilor cu privire la drepturile
şi obligaţiile ce le rervin.
6.   Trasmite lunar/ trimestrial/ anual (ori câte ori este nevoie) către instituţiile abilitate de
lege (CNAS, DSP, etc.) datele solicitate (raportări, corespondenţă, etc.).
7.   Primeste raportarile lunare ale furnizorilor de servicii medicale asigurind verificarea
acestora;
8.   Valideaza si centralizeaza serviciile medicale aferente;.Intocmeste centralizatorul
decontarilor lunare si trimestriale si efectueaza regularizarea platilor conform prevederilor
legale;
9.   Urmareste respectarea termenelor contractuale pentru decontarea sumelor aprobate;
10.   Transmite facturile şi rapoartele de validare a serviciilor medicale ( notele       de
fundamentare) Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate şi Decontare pentru plata (decontare);
11.   Participă la efectuarea studiilor statistice lunare, trimestriale sau anuale la solicitarea
CNAS, Ministerului Sănătăţii, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate şi
alte instituţii abilitate de lege.
12.   Răspunde de elaborarea corespunzătoare a informărilor, analizelor şi alte lucrări
raportate.
13.   Verifică cererea prezentată de asigurat pentru obţinerea dispozitivului medical şi
documentele necesare în vederea aprobării acestuia;
14.   Verifică termenele de înlocuire sau pentru eliberare a unui nou dispozitiv;
15.   Ţine evidenţa listelor de aşteptare pe categorii de dispozitive medicale;
16.   Ţine evidenţa cererilor înregistrate pentru dispozitive medicale şi a deciziilor eliberate
asiguraţilor , pe CNP;
17.   Redactează decizia şi o prezintă spre aprobare la Preşedinte Director General;

                         28
18.  Eliberează/expediază conform actelor normative în vigoare exemplarul original al
deciziei însoţit de copia prescripţiei medicale sau a audiogramelor/biometriei când este cazul;
19.  Întocmeşte si comunică furnizorilor refuzurile şi modul de derulare a relaţiilor cu
CAS Tulcea
20.  Intocmeste propunerile de angajare a cheltuielilor si angajamentelor bugetare.Asigura
finalizarea operatiunilor de lichidare a cheltuielilor aplicind ştampila de „Certificat”;
21.  Intocmeste notele de fundamentare si ordonantarile de plata si le inainteaza spre
semnare/avizare;
22.   Controlează si verifica modul de arhivare a tuturor documentelor care se prelucrează
în cadrul serviciului pentru perioada care rămân in cadrul serviciului până la predarea la
arhiva unităţii;
23.  Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care, potrivit legii, sunt secret de
serviciu.
24.  Verifica cererea prezentata de asigurat pentru seturi de ingrijiri la domiciliu.
25. Indeplineste si alte sarcini din dispozitia conducerii, in limita de competenta.

O. COMPARTIMENTUL    CONTRACTARE,              STATISTICA,     ASISTENTA
PRIMARA, VERIFICARE RAPORTARI

ART. 43. In exercitarea atributiilor sale, Compartimentul Contractare, Statistica, Asistenta
Primara, Verificare Raportari are urmatoarele atributii :
1. Organizează si coordonează realizarea la termen a sarcinilor stabilite de conducerea CAS
Tulcea, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2. Organizează si coordonează activităţile privind activitatea de Contractare, Statistica,
Asistenţă primară,Verificare Raportări
3. Colaborază cu serviciile de specialitate din cadrul CAS pentru îndeplinirea sarcinilor de
serviciu.
4. Furnizează date privind numărul de contracte încheiate cu furnizorii de servicii medicale
din asistenţa primară precum şi date privind raportarile furnizorilor de servicii ;
5. Urmăreşte elaborarea corespunzătoare a studiilor, analizelor, informaţiilor şi celorlalte
lucrări cuprinse în programele de activitate sau dispuse de conducere.
6. Reprezintă compartimentul în relaţiile cu celelalte servicii si compartimente ale CAS.
7. Colaborează cu Compartimentul Tehnologia Informatiei pentru rezolvarea problemelor
legate de functionarea programului informatic SIUI din asistenţa primară, cu Biroul Juridic si
Contencios în vederea incheierii si actualizarii contractelor de furnizare servicii,conform
legislatiei in vigoare;
8. Intocmeste ordonantari pentru plata asistentei primare ;
9. Fundamenteaza propuneri de angajamente operatiuni bugetare,de angajare a cheltuielilor ;
10. Transmite lunar/trimestrial/anual (de cate ori este nevoie) catre institutiile abilitate, datele
solicitate (raportari statistice, raportari CNAS, corespondenta,etc)
11. Pentru aplicarea corectă a prevederilor legale asigură studierea şi dezbaterea actelor
normative;
12. Raspunde de incheierea contractelor si conventiilor de furnizare servicii medicale, in
asistenta medicala primara, cu respectarea prevederilor legale, pentru medicii de familie,
urmarind permanent modificarile intervenite in derularea acestora si atentionarea medicilor
de familie privind expirarea valabilitatii documentelor din dosarul de contract.
13. Raspunde de incheierea si evidenta conventiilor de inlocuire in asistenta medicala
primara, pentru medicii inlocuitori .


                        29
14. Raspunde de verificarea, validarea si evidenta serviciilor prestate si raportate lunar de
catre medicii de familie, atat pe suport de hartie cat si prin programul SIUI, conform
Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru.
15. Informeaza medicii de familie aflati in relatie contractuala cu CAS Tulcea asupra
serviciilor medicale contractate a modului de raporare si de evidenta a acestora.
16. Raspunde de evidenta miscarii lunare a asiguratilor impreuna cu operatorul care verifica
raportul privind miscarea asiguratilor la medicii de familie carora le-a incheiat contractul
(asigurati nou înscrisi,transferuri, asigurati alte case, etc).
17. Raspunde de intocmirea situatiilor statistice trimestriale pentru CNAS precum si a altor
raportari statistice.
18. Tine evidenta tuturor contractelor incheiate cu medicii de familie prin introducerea si
actualizarea datelor din program prin acces exclusiv de scriere in modulul Contracte, fara
modificari in baza de date care sa afecteze numarul de asigurati.
19. Tine evidenta, intocmeste si transmite confirmarile scrise catre alte case privind miscarile
de asigurati.
20. Intocmeste toate situatiile solicitate privind contractele incheiate cu medicii de familie;
21. Se preocupa permanent de insusirea legislatiei specifice asigurarilor de sanatate.
22. Asigura securitatea si confidentialitatea informatiilor pe care le prelucreaza a parolei de
acces in programul informatic si raspunde de pastrarea si depozitarea in bune conditiuni a
documentelor intocmite si primite precum si de predarea acestora la arhiva.
23. Raspunde de verificarea facturilor si desfasuratoarelor privind activitatile realizate
depuse lunar de catre medicii de familie atat pe suport de hartie cat si prin programul SIUI
privind plata “per capita si “per serviciu” verificate si validate, in vederea efectuarii
decontarilor (platilor) la Serviciul Buget, Finante, Contabilitate si Decontare, conform
Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru, finalizarea lichidarii cheltuielilor
prin aplicarea stampilei de „Verificat”;
24. Verifica lunar concordanta sumelor din facturi si situatia centralizatoare a sumelor
cuvenite medicilor de familie prin programul informatic pe care le prezinta in vederea
decontarii (platii) la Serviciul Contabilitate, Buget,Finante si Decontare, dupa inregistrarea in
registrul de operatiuni.
25. Informeaza medicii de familie aflati in relatie contractuala cu CAS Tulcea asupra
modului de calcul    lunar al sumelor cuvenite, precum si a regularizarilor trimestriale,
conform prevederilor legale.
26. Raspunde de primirea, si evidenta miscarii asiguratilor prezentate lunar de catre medicii
de familie in perioda 1-10 a lunii.
27. Inregistreaza cronologic in registrul de evidenta toate documentele primite, le verifica
in privinta corectitudinii datelor inscrise si a completarii tuturor elementelor cerute de
formularul impus de CNAS, conform modelelor tipizate, inclusiv a semnaturii asiguratilor
sau a reprezentantilor acestora precum si a datei de depunere la CAS Tulcea, neprimind
documentele completate incorect.
28. Raspunde de preluarea disketelor, operarea, si verificarea in       programul SIUI a
miscarilor lunare a asiguratilor (asigurati nou inscrisi,transferuri,iesiri etc), de verificarea
lunara a raportului privind miscarea asiguratilor medicilor de familie.
29. Raspunde de introducerea documentelor privind miscarea lunara a asiguratilor in dosarul
fiecarui medic de familie, pe care le pastreaza si le depoziteaza in bune conditiuni.
30. Efectueaza regularizarile trimestriale pe baza datelor primite de la Inspectoratele de
politie pentru arestatii preventiv care figureaza pe listele medicilor de familie, diminuand
numarul de puncte per capita pentru care Casa OPSNAJ a efectuat plata medicilor din
reteaua lor.

                        30
31. Verificarea din punct de vedere economic a facturilor si documentelor depuse de medicii
de familie, inregistrarea in registrul de operatiuni in vederea decontarii (platii) de catre
Serviciul Buget Finante Contabilitate si decontare.
32. Intocmeste lunar disketa privind persoanele decedate, conform datelor primite de la
Directia judeteana de statistica, in vederea eliminarii acestor asigurati din baza de date, prin
Compartimentul Tehnologia Informatiei.
33. Raspunde de operarea modificarilor in datele de identitate ale asiguratilor in programul
informatic (nume, adresa, cod categorie asigurat).
34. Asigura securitatea si confidentialitatea informatiilor pe care le prelucreaza, a parolei de
acces in programul SIUI si raspunde de pastrarea si depozitarea in bune conditiuni a
documentelor intocmite si primite precum si de predarea acestora la arhiva.
35. Intocmeste propunerile de angajare a cheltuielilor si angajamentele bugetare si
ordonantarile de plata aferente si le inainteaza spre semnare/avizare;
36. Intocmeste notele de fundamentare si asigura incadrarea decontarilor serviciilor medicale
conform nivelelor contractate;
37. Indeplineste si alte sarcini din dispozitia conducerii, in limita de competenta.

P. COMPARTIMENTUL  CONTRACTARE, STATISTICA, ASISTENTA
SPITALICEASCA şi URGENTA  PRESPITALICEASCA, VERIFICARE
RAPORTARI

ART. 44. In exercitarea atributiilor sale, Compartimentul Contractare, Statistica, Asistenta
Spitaliceasca si Urgenta Prespitaliceasca, Verificare Raportari are urmatoarele atributii :
1. Validează serviciile efectuate in corelatie cu sumele contractate conform normelor
metodologice de aplicare a contractului cadru;
2.Preia si pastreaza documentele necesare incheierii contractelor de furnizare de servicii;
3.Intocmeste propunerile de angajare a cheltuielilor si angajamentele bugetare;
4.Intocmeste notele de fundamentare si ordonantarile de plata aferente si le inainteaza spre
semnare/avizare;
5.Certifica si prezinta la viza contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale precum
si facturile depuse de furnizori in vederea decontarii serviciilor contractate;
6.Controleaza periodic si raspunde de actualizarea documentelor furnizorilor de servicii
medicale care au stat la baza incheierii contractelor;
7.Controleaza evidenta furnizorilor aflati in relatii contractuale cu CAS Tulcea, si verifica
intretinerea bazei de date a acestora;
8.Colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul institutiei conform organigramei;
9. Raspunde preluarea si pastrarea datelor necesare incheierii contractelor;
10.Primeste raportarile lunare ale furnizorilor de servicii medicale;
11.Valideaza si centralizeaza serviciile medicale aferente,efectueaza lichidarea cheltuielilor
prin aplicarea stampilei de „Certificat”;
12.Verifica documentatiile lunare prezentate de furnizorii de servicii medicale conform
formularelor impuse, aplica stampila cu sintagma " Verificat";
13 .Asigura datele si informatiile necesare raportarilor tematice, conform solicitarilor pentru
asistenta mentionata;
14.Calculeaza si tine evidenta lunar, trimestrial si anual a sumelor facturate, validate si
propuse pentru decontare ;
  Solicita unitatilor sanitare cu paturi (spitalelor) evidenta distincta a pacientilor internati in
urma unor accidente rutiere si vatamari corporale prin agresiune precum si a pacientilor
cetateni straini internati provenind din tarile cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale
pentru asistenta medicala;
                        31
15.Intocmeste centralizatorul platilor lunare si trimestriale si efectueaza regularizarea platilor
conform prevederilor legale;
16.Urmareste respectarea termenelor contractuale pentru decontarea sumelor aprobate;
17. Intocmeste si comunica furnizorilor de servicii medicale adrese privind modul de derulare
al relatiilor contractuale cu CAS;
18.Controleaza, verifica si asigura arhivarea tuturor documentelor care se verifica, se
prelucreaza in cadrul compartimentului pentru perioada în care raman in cadrul
compartimentului, pana la predarea la arhiva unitatii;
19. Indeplineste orice alte atributii si sarcini încredintate de seful direct ori superiorii acestuia
care au legaturi cu abilitatile aferente compartimentului sau reiesite din actele normative în
vigoare.

R. COMPARTIMENTUL            CONTRACTARE,       STATISTICA     FARMACII,
VERIFICARE RAPORTARI

ART. 45. In exercitarea atributiilor sale, Compartimentul Contractare, Statistica, Farmacii
Verificare Raportari are urmatoarele atributii :
1. Întocmeşte contractele şi actele adiţionale cu furnizorii de servicii farmaceutice;
2. Întocmeşte nota de propuneri pentru contractări de sume pentru farmacii;
3. Întocmeşte propunerea de angajare a unei cheltuieli si angajamentele bugetare;
4. Urmăreşte şi finalizeaza activitatea de angajare şi lichidare de cheltuieli, aplicând ştampila
„Certificat” şi semnează pentru Compartiment de specialitate;
5. Întocmeşte şi comunică farmaciilor adrese privind modul de derulare a relaţiilor cu C.A.S.
Tulcea
6. Urmăreşte respectarea termenelor contractuale pentru decontarea sumelor aprobate în
relaţiile cu farmaciile;
7. Întocmeşte nota de fundamentare şi Ordonanţarea de plată pentru acceptarea la decontare
a facturilor pentru farmacii;
8. Calculează şi ţine evidenţa lunar, trimestrial şi anual a sumelor facturate, validate pentru
farmacii;
9. Asigură exploatarea programului WINCJAS;
10. Primeşte de la farmacii raportările privind consumul de medicamente;
11. Raportează lunar la CNAS consumul de medicamente în farmaciile cu circuit deschis şi
închis.
12. Întocmeşte situaţia privind topul medicilor pentru medicamentele prescrise.
13. Întocmeşte Situaţia facturilor neachitate farmaciilor la data de _______ repartizate pe zile
si a altor raportari solicitate ;
14.Comunică farmaciilor modificările primite de la CNAS în listele de medicamente;
15.Lunar, redistribuie plafoanele neconsumate farmaciilor care au epuizat plafonul repartizat;
16. Asigura verificarea si acceptarea la plata a retetelor cu si fara contributie personala, prin:
     verificarea şi acceptarea la plată a prescripţiilor medicale cu şi fără contribuţie
      personală, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor
      cu şi fără contribuţie personală şi Normelor Metodologice de aplicare a acestuia;
     verificarea respectării perioadei pentru care pot fi prescrise medicamentele, precum
      şi a valabilităţii prescripţiilor medicale;
     certificarea numărului medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fără contribuţie
      personală pentru un bolnav la o consultaţie;


                         32
     verificarea eliberării medicamentelor de către farmaciile aflate în relaţii
     contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea;
     verificarea categoriilor de asiguraţi care beneficiază de medicamente fără
     contribuţie personală;
     verificarea şi decontarea facturilor emise de furnizorii de servicii farmaceutice în
     concordanţă cu valorile de contract stabilite;
     preluarea lunară a dischetelor cuprinzând prescripţiile medicale şi verificarea
     concordanţei datelor înregistrate pe dischete, prin programul WINFARM şi
     decontul justificativ;
     centralizarea datelor la nivelul judeţului Tulcea privind consumul de medicamente
     şi transmiterea la C.N.A.S. a datelor la termenele stabilite;
     întocmirea şi verificarea situaţiilor finale ale consumului de medicamente cu şi fără
     contribuţie personală;
     verificarea prescripţiilor medicale fără contribuţie personală eliberate în
     ambulatoriul de specialitate în cadrul programelor naţionale de sănătate.
17. Indeplineste si alte sarcini din dispozitia conducerii, in limita de competenta.

S. COMPARTIMENTUL    CONTRACTARE, STATISTICA, ASISTENTA
AMBULATORIU  de SPECIALITATE, PARACLINIC, STOMATOLOGIE si
DISPOZITIVE MEDICALE, RECUPERARE si INGRIJIRI la DOMICILIU,
VERIFICARE RAPORTARI

ART. 46. In exercitarea atributiilor sale, Compartimentul Contractare, Statistica, Asistenta
Ambulatorul de specialitate, Paraclinic, Stomatologie si Dispozitive medicale, Recuperare si
ingrijiri la domiciliu,Verificare raportari are urmatoarele atributii:
1.Asigură colaborarea eficientă cu celelalte servicii ale CAS Tulcea;
2. Verifica documentatia necesara furnizorilor pentru incheierea contractelor de furnizare de
  servicii in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, paraclinic, ingrijiri la domiciliu,
  stomatologie si dispozitive medicale, conform legislatiei in vigoare;
3. Intocmeste si participa la incheierea contractelor de furnizare de servicii in domeniul
  asistentei medicale in ambulatoriul de specialitate, paraclinic, stomatologie si dispozitive
  medicale, cu respectarea contractului cadru;
4. Actualizeaza pe parcursul derularii, contractele de furnizare de servicii medicale din
  ambulatoriul de specialitate, paraclinic, stomatologie si dispozitive medicale;
5. Asigura evidenta raportarilor pentru fiecare furnizor de servicii medicale si dispozitive
  medicale, aflat in relatii contractuale cu cas.;
6. Primeste raportarile lunare ale furnizorilor de servicii medicale, pe baza formularelor
  aprobate de CNAS, precum si pe suport magnetic;
7. Valideaza si centralizeaza serviciile medicale aferente; Intocmeste centralizatorul
decontarilor lunare si trimestriale si efectueaza regularizarea platilor conform prevederilor
legale;
8. Urmareste respectarea termenelor contractuale pentru decontarea sumelor aprobate;
9. Transmite facturile şi rapoartele de validare a serviciilor medicale ( notele        de
fundamentare si ordonantarile de plata) Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate şi Decontare
pentru plata (decontare);
10. Urmareste intocmirea si aprobarea dosarelor privind eliberarea dispozitivelor medicale;
11. Verifică cererea prezentată de asigurat pentru obţinerea dispozitivului medical şi
documentele necesare în vederea aprobării acestuia;
                        33
12. Verifică termenele de înlocuire sau pentru eliberare a unui nou dispozitiv;
13. Ţine evidenţa listelor de aşteptare pe categorii de dispozitive medicale;
14. Ţine evidenţa cererilor înregistrate pentru dispozitive medicale şi a deciziilor eliberate
asiguraţilor, pe CNP;
15. Intocmeste decizia de aprobare a cererii de acordare a dispozitivelor medicale;
16. Eliberează/expediază conform actelor normative în vigoare exemplarul original al deciziei
însoţit de copia prescripţiei medicale sau a audiogramelor/biometriei când este cazul;
17. Verifica cererea prezentata de asigurat pentru seturi de ingrijiri la domiciliu;
18. Întocmeşte si comunică furnizorilor refuzurile şi modul de derulare a relaţiilor cu CAS
Tulcea;
19. Intocmeste propunerile de angajare a cheltuielilor si angajamentelor bugetare. Asigura
finalizarea operatiunilor de lichidare a cheltuielilor aplicind ştampila de „Certificat”;
20. Trasmite lunar/ trimestrial/ anual (ori câte ori este nevoie) către instituţiile abilitate de lege
(CNAS, ASP, etc.) datele solicitate (raportări, corespondenţă, etc.);
21. Răspunde de elaborarea corespunzătoare a informărilor, analizelor şi alte lucrări raportate.
22. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care, potrivit legii, sunt secret de
serviciu.
23. Indeplineste si alte sarcini din dispozitia conducerii, in limita de competenta.

Ş. MEDIC SEF – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

ART. 47. Medicul Sef - Director Executiv Adjunct are urmatoarele atributii:
1. Conduce Serviciul Medical şi coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea
celorlalte structuri de specialitate din subordine;
2. Monitorizează modul în care se acordă seviciile medicale de către toţi furnizorii ce intră în
relaţie contractuală cu C.A.S. Tulcea;
3. Participă la solicitarea altor servicii sau instituţii la elaborarea sau modificarea
documentaţiei referitoare la acordarea serviciilor medicale şi protejarea asiguraţilor;
4. Inaintează, prin conducerea C.A.S. Tulcea, conducerii C.N.A.S., propuneri privind
îmbunatăţirea calităţii asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
5. Participă la elaborarea şi aplicarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale;
6. Indeplineşte sarcini şi atribuţii ce îi revin conform delegării de competenţă primite de la
Preşedintele - Directorul General al C.A.S. Tulcea, în conformitate cu normele aprobate de
C.N.A.S.;
7. Medicul Şef al C.A.S. Tulcea este coordonat şi colaboreaza cu Medicul Şef din cadrul
C.N.A.S.;
8. Colaboreaza cu celelalte directiile si toate compartimentele CAS pentru buna desfasurare
a activitatii si indeplineste orice alte lucrari date in sarcina din dispozitia conducerii, in limita
competentei ;
9. analizeaza derularea programelor nationale de sanatate finantate din bugetul FNUASS,
identifica disfunctionalitatile aparute in derularea programelor nationale de sanatate si
elaboreaza propuneri de imbunatatire a acestora;
10.colaborează cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu coordonatorii
naţionali de programe, în vederea identificării necesităţilor în cadrul programelor de sănătate
şi elaborării cererilor de finanţare ;
11.raspunde de respectarea intregii proceduri legate de programele de sanatate;
                         34
T. SERVICIUL MEDICAL

ART. 48. Serviciul medical are urmatoarele atributii:
1. urmăreşte interesele asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii
contractuale cu casele de asigurări. În acest sens:
  a) verifică corectitudinea documentelor medicale întocmite de furnizorii de servicii
medicale (fişe medicale, registre de evidenţă, foi de observaţie, scrisori medicale,bilete de
trimitere, certificate medicale de incapacitate de boală, prescripţii medicale, etc.)
  b) iniţiază şi efectuează controale privind calitatea serviciilor medicale la toţi furnizorii
de servicii medicale ce au contracte cu casele de asigurări
  c) participă la solicitarea altor servicii şi departamente la orice acţiune de control care
vizează şi calitatea serviciilor medicale
  d) verifică şi rezolvă reclamaţiile şi sesizările asiguraţilor referitor la modul în care au
fost asistaţi medical
  e) elaborează materiale şi iniţiază periodic acţiuni prin care este testată satisfacţia
asiguratului faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate
2. elaborează criteriile privind acordarea de servicii medicale pentru asiguraţi in vedera
cresterii gradului de acces al asiguratilor la serviciile medicale. În acest sens:
  a) coordonează acţiunile cu caracter permanent ce se desfăşoară în teritoriu, respectiv
monitorizarea calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor la toate nivelurile de asistenţă
medicală şi monitorizarea modului de prescriere a medicamentelor la toate nivelurile de
asistenţă medicală.
  b) coordonează activitatea echipelor de monitorizare externă a calităţii şi a nucleelor de
calitate de la nivelul spitalelor .
  c) analizează şi completează anual, pe baza datelor primite din teritoriu, structura socio-
demografică a asiguraţilor, cererea reală de servicii medicale, potenţialul real al furnizorilor
de servicii medicale (resurse umane şi dotare tehnico-materială)
  d) elaborează şi propune standarde şi indicatori de calitate optimi pentru asiguraţi,
acceptabile de către furnizori şi controlează respectarea acestora
3. îndrumă metodologic activitatea Serviciilor medicale din teritoriu în acest sens:
  a) elaborează materiale unitare de evaluare şi raportare pentru lucrările cu caracter
permanent, respectiv: monitorizarea calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor la toate
nivelurile de asistenţă medicală ;
  b) monitorizează modul de prescriere a medicamentelor la toate nivelurile de asistenţă
medicală; date statistice privind situaţia socio-demografică a asiguraţilor şi date statistice
privind modul de repartizare a unităţilor sanitare, a medicilor şi a dotărilor de înaltă
performanţă;
  c) elaborează materiale unitare pentru evaluarea activităţii nucleului de calitate din spitale;
4.efectuează controale planificate şi inopinate cu privire la calitatea actului medical :
  a)   controlează corectitudinea întocmirii documentelor medicale emise de catre
furnizorii de servicii (certificate medicale de boala) ;
  b)   verifică reclamaţiile asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor medicale prestate
de catre furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuala cu C.A.S. Tulcea;
  c)   face propuneri privind îmbunatăţirea calităţii asistenţei medicale;
  d)   monitorizează pacienţii incluşi în listele nominale din programele naţionale de
sănătate derulate de C.A.S. Tulcea, verifică raportarea indicatorilor confom normelor stabilite
prin ordine comune CNAS-MSF;


                        35
5. monitorizează cabinetele medicale aflate în contract cu CAS Tulcea, asigură monitorizarea
continuă a nucleelor de calitate înfiinţate în unităţile sanitare şi transmite CNAS punctajele
obţinute şi indicatorii de calitate;
6,ţine evidenţa bolnavilor cronici şi transmite la CNAS dosarele spre aprobare;
7.verifică documentaţia privind acordarea şi controlul serviciilor furnizate din punct de
vedere medical pentru protejarea asiguratului. De asemenea, monitorizează modul de
eliberare a certificatelor medicale de boală;
8. îndeplineşte şi alte sarcini din dispoziţia conducerii, in limita de competenta ;
Serviciul Medical este coordonat şi colaborează cu Serviciul Medical din cadrul C.N.A.S.


Ţ. COMPARTIMENT PROGRAME de SANATATE

ART. 49. Compartimentul Programe de sanatate are urmatoarele atributii:
1. solicita lunar de la spitale necesarul de medicamente pentru programele de sanatate;
2. verifica fiecare comanda de medicamente transmisa prin fax daca a fost semnata de
directorul spitalului, directorul economic / contabil sef, seful secţiei, farmacistul sef şi
coordonatorul judeţean al programului ;
3. asigura corespondenta cu Preşedinţii Comisiilor de specialitate din cadrul M.S., în vederea
ajustării, corectării, avizării/ aprobării comenzilor de medicamente;
4. asigura corespondenta cu spitalele beneficiare de programe nationale de sanatate;
5.analizeaza stocurile de medicamente si semnaleaza conducerii C.N.A.S. situaţia existentei
unor medicamente cu rulaj redus in vederea consultării preşedintelui Comisiei de specialitate
pentru luarea unor masuri de redistribuire la alte spitale ;
6. in cazul in care s-a decis redistribuirea intre spitale a unor medicamente se va anunta in
scris furnizorul de aceasta masura cu cel putin 15 zile inaintea unei livrari. Se va obtine
confirmarea furnizorului.
7. verifică, monitorizează şi centralizează indicatorii fizici şi de eficienţă aferenţi programelor
naţionale de sănătate ;
8. analizeaza derularea programelor nationale de sanatate finantate din bugetul FNUASS,
identifica disfunctionalitatile aparute in derularea programelor nationale de sanatate si
elaboreaza propuneri de imbunatatire a acestora;
9.colaborează cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu coordonatorii
naţionali de programe, în vederea identificării necesităţilor în cadrul programelor de sănătate
şi elaborării cererilor de finanţare ;
10.raspunde de respectarea intregii proceduri legate de programele de sanatate (stabilite prin
fisa postului si procedurile de lucru);
 11.participă, ca inlocuitor, la recepţia medicamentelor şi materialelor pe programele
 naţionale de sănătate;
 12.indeplineste si alte sarcini din dispozitia conducerii, in limita de competenta.
                        36
                   CAPITOLUL V
                  DISPOZITII FINALE

ART. 50.Toate compartimentele vor avea prevazut prin fisele de evaluare responsabilitati
legate de indeplinirea criteriilor si indicatorilor de performanta ce reies din obiectivele
prevazute in contractul de management.

ART. 51.Compartimentele din structura organizatorică a Casei de Asigurari de Sanatate au
urmatoarele atribuţii comune:
     - urmăresc şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi scrisorile cetaţenilor adresate
       C.A.S. Tulcea sau transmise acesteia de catre organele de stat, presa, etc;
     - asigură cunoaşterea şi aplicarea în practică de intreg personalul
       compartimentelor a actelor normative din sfera de activitate;
     - urmăresc respectarea normelor stabilite privind sistemul informaţional şi de
       evidenţă; fac propuneri şi urmăresc perfecţionarea acestora;
     - urmăresc luarea măsurilor corespunzatoare în cadrul compartimentului pentru
       protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;
     - urmăresc realizarea activităţii de perfecţionare a pregătirii profesioanale pentru
       personalul propriu ;
     - urmaresc respectarea normelor de conduita si deontologie in raporturile cu toti
       contribuabilii ;
     - asigura confidentialitatea datelor si informatiilor care potrivit legii constituie
       secret de serviciu si/sau nu pot fi date publicitatii ;
     - raspund de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si
       normelor interne ;
     - asigură legăturile cu Direcţiile de specialitate corespondente ale C.N.A.S.

ART.52.Salariaţii C.A.S. Tulcea, indiferent de funcţia pe care o ocupa sunt obligaţi să
cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament ;

ART.53. Conducătorii tuturor Compartimentelor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi
respectarea de catre întregul personal din subordine, a prezentului regulament;

ART.54. Conducătorii Compartimentelor C.A.S. vor lua măsuri pentru reactualizarea
conţinutului fişelor posturilor anual sau ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificării
sau a redistribuirii unor atribuţii, sarcini, competenţe sau responsabilităţi sau apariţiei
reglementărilor legale în materie.

ART.55. Prevederile prezentului regulament se completează cu Regulamentul de Ordine
Interioara şi cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Casei de Asigurari de Sanatate.

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea
a fost redactat tinând cont cu prioritate de urmatoarele reglementări legale în vigoare:
-       Legea nr. 95/2006 publicată în M.O. nr. 372/28.04.2006, privind reforma in
domeniul sănătatii, cu modificările şi completările ulterioare;
-       Legea nr. 188/1999 publicată în M.O. nr. 251/22.03.2004, privind statutul
funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
-       Legea nr. 477/2004 publicată în M.O. nr. 1105/26.11.2004, privind Codul de
conduită al personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice ;
                        37
-       Legea nr. 7/2004 publicată în M.O. nr. 157/23.02.2004, privind Codul de
conduită al funcţionarilor publici ;
-       Statutul Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea, aprobat de CNAS cu nr. de
intrare la CAS Tulcea 12085 din data de 13.11.2006 ;
-       Legislatia specifica aplicarii Acordurilor europene
-       Ordinul Comun al Ministrului Sanatatii Publice si al Presedintelui CNAS nr.
994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea
activitatilor specifice din cadrul Programului national de evaluare a starii de sanatate a
populatiei.
            PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL,
                Ec. Dumitru Lascu
RU
SS/03.07.2007


                      38

								
To top