?????? ????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ?? ?????????? ??????? hi tech

Document Sample
?????? ????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ?? ?????????? ??????? hi tech Powered By Docstoc
					                            ‫תוכן העניינים‬
                                     ‫דבר המנהלת‬
                                        ‫מבוא‬
                            ‫מבנה הלימודים בנתיב העיוני‬
            ‫א. פירוט מקצועות הלימוד שהן חובה לכל תלמיד בנתיב העיוני‬     ‫א.‬
                              ‫ב. מקצועות חובה לבגרות:‬
               ‫ג. רשימת מקצועות התמחות 5 יח"ל (המוגברים) המוצעים‬     ‫ב.‬
                     ‫לבחירה ע"י ביה"ס לשנה"ל תשס"ה (ע"פ א"ב).‬
                                ‫ד. שינוי מקצוע מוגבר.‬
                             ‫ה. זכאות לתעודת בגרות.‬     ‫ג.‬
                 ‫ו. כיצד תחשב את מספר היח"ל שלך בתעודת הבגרות?‬      ‫ד.‬
                        ‫תנאי קבלה למוסדות להשכלה גבוהה‬
                    ‫רשימת המוסדות ומרכזי הייעוץ למועמדים‬
                             ‫מרכזי ייעוץ למועמדים‬

               ‫פירוט התכנים והדרישות במקצועות ההתמחות המוצעים‬
                           ‫בבית הספר לשנת תשס"ה‬
                               ‫אמנות שימושית‬
                                       ‫ביולוגיה‬
                                      ‫גיאוגרפיה‬
                                       ‫היסטוריה‬
                                         ‫חנ"ג‬
                                        ‫כימיה‬
                                     ‫מדעי החברה‬
                                     ‫מנהל וכלכלה‬
                                     ‫מנהל עסקים‬
                                     ‫מדעי המחשב‬
                                      ‫מתורגמנות‬
                                        ‫ספרות‬
                                        ‫ערבית‬
                                        ‫פיזיקה‬
                                      ‫פילוסופיה‬
                                        ‫צרפתית‬
                                       ‫רובוטיקה‬
                                         ‫רוסית‬

                                    ‫תקשורת המונים‬

                                       ‫מתמטיקה‬
                                        ‫אנגלית‬

                                      ‫עבודות גמר‬


           ‫רינה הראל‬   ‫-‬     ‫ערכה‬
     ‫ס./המנהל ורכזת פדגוגית‬

      ‫מורה‬  ‫-‬  ‫אתי לנצנר‬  ‫-‬  ‫עיצוב השער‬
‫במגמת אומנות‬
                ‫2‬
                     ‫תלמיד שכבת י'‬
‫לקראת סיום כיתה י' הנך עומד לבחור לעצמך את הרכב המקצועות להמשך‬
                            ‫לימודיך.‬

    ‫חוברת זו מיועדת לתת בידיך מידע והסברים שיעזרו לך בהחלטתך.‬

                ‫הנך מתבקש לקרוא בעיון רב מדריך זה.‬

 ‫כמו כן הובאו לידיעתך בחוברת זו תנאי הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה,‬
            ‫כפי שפורסמו ע"י ועד ראשי האוניברסיטאות.‬

     ‫בנוסף לחוברת זו, יוזם ביה"ס, פעילויות נוספות כדי לסייע לך:‬

  ‫במסגרת שעות חברה תערך בכיתות פעילות שתוקדש לנושא "בחירת‬  ‫א.‬
                           ‫מקצוע".‬

     ‫יערך ערב יעוץ שבו יעמדו לרשות ההורים והתלמידים רכזי‬   ‫ב.‬
 ‫המקצועות, היועצת והרכזת הפדגוגית במתן עצה ובהנחיה אישית, כמו כן‬
           ‫ינתן הסבר לגבי אופיין של המגמות ותנאי הקבלה.‬

  ‫הנך מתבקש למלא את השאלון המצורף לחוברת ולהגישו למחנך עד יום‬
                         ‫שישי – 5....5.‬
‫לקראת סוף השנה, לאחר שבקשתך תידון במועצה הפדגוגית, תובא לידיעתך‬
 ‫ההחלטה הסופית על מקצועות המגמה שאושרו לך ללימודים בכיתה יא'.‬  ‫ב ה צ ל ח ה‬


  ‫הראל‬   ‫רינה‬
  ‫סגנית המנהל‬
  ‫ורכזת פדגוגית‬
                      ‫3‬              ‫מבנה הלימודים בנתיב העיוני‬
‫הלימודים בחטיבה העליונה ממוקדים לשתי מטרות חשובות. האחת, לאפשר לתלמיד לקנות דעת‬
   ‫בהתאם ליכולתו ולנטייתו מתוך רצון שיסיים את לימודיו עם תעודת בגרות וכך יבטיח את‬
                       ‫סיכוייו, להמשך לימודים בחינוך העל-תיכוני.‬
    ‫השניה, ליצור יחד עם התלמיד אקלים חינוכי שיאפשר לו להתפתח, ליהנות מחוויות גיל‬
                ‫ההתבגרות ולגבש לעצמו תשובות ערכיות אזרחיות וחברתיות.‬

  ‫מערך הלימודים בחטיבה העליונה הוא תלת שנתי. במהלכו ניגש התלמיד לבגרות במקצועות‬
                     ‫החובה ובלימודי התמחות (מקצועות מוגברים).‬

      ‫פירוט מקצועות הלימוד שהן חובת "תוכנית הלימוד" לכל תלמיד בנתיב העיוני‬       ‫א.‬

                 ‫יח"ל‬                      ‫המקצוע‬
                   ‫2‬                        ‫תנ"ך‬
                   ‫1‬                   ‫מחשבת ישראל‬
                   ‫1‬                        ‫לשון‬
                   ‫1‬                ‫הבעה/ הבנת הנקרא‬
                   ‫2‬                       ‫ספרות‬
                   ‫2‬                     ‫היסטוריה‬
                   ‫1‬                      ‫אזרחות‬
                ‫3–4–5‬                     ‫מתמטיקה‬
                   ‫1‬                ‫פיזיקה/ גיאוגרפיה‬
                   ‫1‬                       ‫כימיה‬
                   ‫1‬                      ‫ביולוגיה‬
                 ‫4–5-‬                 ‫שפה זרה (אנגלית)‬
                                        ‫חינוך גופני‬
                   ‫1‬                    ‫שעות חינוך‬
                   ‫1‬               ‫מקצוע בחירה ב - י'‬
                   ‫1‬                  ‫מחויבות אישית‬
                   ‫1‬                  ‫חינוך תעבורתי‬
                ‫22 - 22‬                       ‫סה"כ‬

               ‫5 – 11 – 51‬       ‫מקצועות התמחות (מוגברים) לבחירה‬

              ‫-----------‬
                ‫13 - 24‬               ‫סה"כ יחידות לימוד‬                                         ‫*הערה:‬
‫(לתלמידי המגמות הייחודיות: ביוטכנולוגיה, אומנות, תיאטרון, קולנוע, מחול, וטכנולוגיות מידע‬
                      ‫הרכב המקצועות שונה בהתאם לדרישות המגמה).‬
             ‫ב. מבין כל יחידות הלימוד הנ"ל חלה חובה להיבחן בבחינות בגרות‬
                                 ‫במקצועות הבאים:‬
                       ‫4‬
                                   ‫בחינות החובה:‬    ‫1.‬

                   ‫יח"ל‬                   ‫המקצוע‬
                     ‫2‬                    ‫תנ"ך‬
                     ‫1‬                    ‫לשון‬
                     ‫1‬                    ‫הבעה‬
                     ‫2‬               ‫*‬    ‫ספרות‬
                     ‫2‬               ‫*‬  ‫היסטוריה‬
                     ‫1‬                   ‫אזרחות‬
                     ‫3‬               ‫**‬  ‫מתמטיקה‬
                   ‫5-4‬                    ‫אנגלית‬
                 ‫--------‬
                ‫21-21 יח"ל‬                    ‫סה"כ‬                         ‫2. בחינות במקצועות ההתמחות (מוגברים):‬
  ‫בנוסף לבחינות החובה חייב כל תלמיד להבחן בחינת בגרות במקצוע התמחות (מוגבר) אחד‬
                         ‫לפחות, ברמה של 5 יח"ל עפ"י בחירתו.‬
            ‫התלמיד יכול לבחור ללמוד מקצוע אחד או שני מקצועות מוגברים.‬
‫בית הספר ממליץ מאוד לתלמידים שהשיגיהם בלימודים טובים לבחור שני מקצועות מוגברים.‬

  ‫כדי להפיג מתח הכרוך בבחינת הבגרות פיצלנו את הבחינות לשלוש שנות לימוד י' י"א י"ב.‬

 ‫במקצועות מסוימים ברמה של 5 יח"ל, תפוצל בחינת הבגרות לשנתיים (לדוג': מדעי המחשב,‬
   ‫מנהל עסקים, היסטוריה, ביולוגיה, מנהל וכלכלה, פיזיקה, כימיה, חינוך גופני, תקשורת‬
    ‫ופילוסופיה). פיצול כזה יעשה אך ורק עפ"י החלטת הנהלת ביה"ס ורמת ההשגים של‬
                                      ‫התלמידים.‬


      ‫* המקצועות הנ"ל ניתנים להגברה ל5- יח"ל במסגרת הבחירה במקצועות ההתמחות.‬                          ‫** לימודי המתמטיקה - (ראה בהמשך).‬
                    ‫5‬
    ‫רשימת מקצועות ההתמחות 5 יח"ל (המוגברים) המוצעים לבחירה ע"י ביה"ס‬           ‫ג‬
                                   ‫לשנה"ל‬
                            ‫תשס"ה (ע"פ א"ב).‬

                             ‫אומנות שימושית‬    ‫1.‬
                                  ‫ביולוגיה‬  ‫2.‬
                                 ‫גיאוגרפיה‬   ‫3.‬
                        ‫היסטוריה השלמה ל5- יח"ל‬     ‫4.‬
                                ‫חינוך גופני‬  ‫5.‬
                                   ‫כימיה‬   ‫2.‬
                 ‫מדעי החברה - (פסיכולוגיה + סוציולוגיה)‬    ‫2.‬
                               ‫מדעי המחשב‬    ‫8.‬
                               ‫מנהל וכלכלה‬   ‫9.‬
                               ‫מנהל עסקים‬   ‫11.‬
                    ‫מתורגמנות- עברית אנגלית 2 יח"ל‬    ‫11.‬
                         ‫ספרות- השלמה ל5- יח"ל‬    ‫21.‬
                                   ‫ערבית‬  ‫31.‬
                                  ‫פיזיקה‬  ‫41.‬
                                 ‫פילוסופיה‬  ‫51.‬
                                  ‫צרפתית‬   ‫21.‬
                                 ‫רובוטיקה‬   ‫21.‬
                                   ‫רוסית‬  ‫81.‬
                                 ‫תקשורת‬   ‫91.‬


 ‫כל המקצועות מוצעים ברמה מוגברת המאפשרת קבלת בונוס במוסדות להשכלה גבוהה‬       ‫-‬
                 ‫(להוציא מתורגמנות - 2 יח"ל, וחינוך גופני – 5 יח"ל).‬


                                ‫לתשומת לבכם:‬

  ‫בכל המקצועות המוצעים תפתח כיתת לימוד אך ורק אם יבחרו בו מספר‬   ‫-‬
             ‫מספיק של תלמידים (עפ"י הוראות משרד החינוך).‬

                                          ‫הערות :‬


                  ‫קרא בעיון את המידע על כל המקצועות (בהמשך).‬         ‫1.‬
               ‫שים לב לתנאי הקבלה הנדרשים כדי ללמוד את המקצוע.‬         ‫2.‬
  ‫סמן בטופס הבחירה איזה מקצוע אתה רוצה ללמוד בעדיפות ראשונה ובעדיפות שניה.‬          ‫3.‬
       ‫ציין שתי אלטרנטיבות למקרה שלא תפתח כיתת לימוד במקצוע המבוקש.‬
  ‫תלמידים שיבחרו ללמוד במקצוע התמחות: היסטוריה ספרות חייבים לבחור במקצוע‬           ‫4.‬
       ‫מוגבר נוסף. (מפני שבמקצועות אלה מתווספות רק 3 יח"ל ל2- יח"ל החובה).‬
‫5. תלמידים שיבחרו ללמוד חנ"ג 5 יח"ל יבחרו מקצוע השלמה/מוגבר נוסף ברמה של 5 יח"ל.‬
                     ‫6‬
                                  ‫ד. שינוי מקצוע מוגבר‬

 ‫אם התחלת ללמוד את המקצוע ומסתבר שטעית בבחירתך, תוכל לפנות (בכתב) עד סיום הרבעון‬
                ‫הראשון ליועצת השכבה בבקשה לשנות את מקצוע הבחירה.‬

                                ‫בקשתך תידון בחיוב אם:‬

                ‫הנך עונה על דרישות המקצוע אותו אתה מעוניין ללמוד.‬      ‫1.‬
     ‫עזיבתך את המקצוע לא תגרור סגירת קבוצת הלימוד בגלל הפחתת מספר תלמידים‬       ‫2.‬
                                  ‫למינימום הנדרש.‬
                 ‫יש מקום בקבוצת הלימוד אליה אתה רוצה להצטרף.‬       ‫3.‬
    ‫תעמוד בהצלחה במבחן כניסה על החומר שעליך להשלים במקצוע המבוקש (עד לזמן‬        ‫4.‬
                                    ‫הצטרפותך).‬


                                 ‫ה. זכאות לתעודת בגרות‬

                  ‫זכאי לתעודת בגרות תלמיד הממלא את התנאים הבאים:‬

    ‫סיים את לימודי החובה בציון חיובי. (כולל יחידות פנימיות ללא בחינות בגרות, אותן‬    ‫1.‬
                   ‫סיים ללמוד בכיתה י'). סה"כ מינימום 22 יחידות לימוד.‬
               ‫נבחן בהצלחה בכל בחינות החובה. (מקצועות חובה + בחירה)‬     ‫2.‬
      ‫נבחן בבחינה אחת לפחות ברמה של 5 יח"ל – מקצוע התמחות. (בנוסף לאנגלית).‬      ‫3.‬
                   ‫נבחן בבחינות בגרות (חיצוניות) ב12- יחידות לפחות.‬   ‫4.‬
                              ‫קיבל ציון חיובי בחינוך גופני.‬  ‫5.‬
                          ‫מילוי חובותיו ב"מחויבות אישית".‬    ‫2.‬


                   ‫ו. כיצד תחשב את מספר יח"ל שלך בתעודת הבגרות?‬


                 ‫בסעיף ב' 1 מופיעות מספר יחידות החובה לבחינות חיצוניות.‬
‫כל תלמיד משובץ באנגלית ובמתמטיקה על פי הישגיו ולכן מספר יחידות החובה בסיכום ינועו בין‬
                                      ‫91-21 יח"ל.‬

   ‫הוסף לכך מקצוע מוגבר (התמחות) אחד לפחות ברמה של 5 יח"ל ותגיע לסה"כ 42-12‬   ‫-‬
                     ‫יח"ל – שהן נרשמות בצד ימין בתעודת הבגרות.‬

  ‫- לשאר היחידות עד ל22- (המינימום הנדרש) יצטרפו המקצועות שאין חובה להיבחן בהם‬
‫בבגרות חיצונית, שסיימת ללומדם בכיתה י' ויש לך בהם ציון חיובי - הן תרשמנה בצד שמאל‬
            ‫בתעודת הבגרות (ולא תילקחנה בחשבון בחישוב ממוצע הבגרות).‬


                             ‫ז. ויתור על מקצוע מוגבר (הנוסף)‬

‫עזיבה של מקצוע מוגבר תתאפשר רק בסוף שנה"ל. לימודי המקצוע בשנה הראשונה יחשב כחלק‬
  ‫מיחידות הלימוד הפנימיות בתעודת הבגרות (צד שמאל) (מקרים חריגים רק באישור מנהלת‬
                                      ‫ביה"ס.‬
                  ‫7‬‫תנאי קבלה למוסדות להשכלה גבוהה‬
                              ‫לקראת תשס" ה‬
               ‫עדיין לא פורסם ידיעון עם תנאי הקבלה לתשס"ה.‬
‫רצ"ב דרישות ההרשמה לאוניברסיטאות ע"פ החוזר של ועד ראשי האוניברסיטאות משנת‬
                                 ‫תשס"ד.‬

                             ‫דרישות כלליות‬
            ‫בחינה פסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.‬     ‫א.‬
          ‫תעודת בגרות ישראלית הכוללת ציונים במקצועות הבאים:‬      ‫ב.‬
 ‫– 8 יח"ל ומעלה.‬   ‫תנ"ך, הבעה עברית, ספרות, היסטוריה ואזרחות סה"כ‬       ‫1.‬
 ‫- 4 יח"ל ומעלה.‬                       ‫אנגלית‬       ‫2.‬
 ‫- 3 יח"ל ומעלה.‬                     ‫מתמטיקה‬        ‫3.‬
 ‫- 4 יח"ל ומעלה.‬                     ‫מקצוע מוגבר‬       ‫4.‬

        ‫רשימת המוסדות ומרכזי הייעוץ למועמדים‬
‫כל מוסד מפרסם ידיעון או מדריך, בו מפורטות הדרישות המיוחדות לאותו מוסד ורק הן‬
             ‫מחייבות את המוסד. להלן הכתובות להתקשרות לכל מוסד:‬

      ‫טלפון‬              ‫כתובת‬         ‫שם המוסד‬
    ‫9219228-41‬           ‫חיפה 11123‬          ‫הטכניון‬
    ‫3323238-41‬            ‫מענה קולי‬
    ‫1354238-41‬               ‫פקס‬
   ‫‪http://www.technion.ac.il/admission‬‬
    ‫2882885-21‬       ‫האוניברסיטה העברית ירושלים 51919, הר הצופים‬
    ‫1114852-21‬           ‫מענה קולי‬
   ‫‪http://www.huji.ac.il‬‬
   ‫‪http://.info.huji.ac.il‬‬
    ‫1555142-31‬   ‫תל-אביב 82992, רמת אביב‬      ‫אוניברסיטת תל-אביב‬
    ‫5558242-21‬          ‫מענה קולי‬
    ‫2222242-31‬             ‫פקס‬
    ‫‪http://www.tau.ac.il‬‬
    ‫2258135-31‬          ‫רמת-גן 11925‬     ‫אוניברסיטת בר-אילן‬
    ‫2888135-31‬         ‫קו מידע טלפוני‬
    ‫‪http://www.biu.ac.il/info‬‬
    ‫3119428/2,5231428-41‬      ‫חיפה 51913‬      ‫אוניברסיטת חיפה‬
    ‫2521428-41‬            ‫מענה קולי‬
    ‫‪http://www.haifa.ac.il‬‬
    ‫8822242-21‬         ‫באר-שבע 51148‬   ‫אוניברסיטת בן-גוריון בנגב‬
    ‫8292242-21‬              ‫פקס‬
    ‫‪http://www.bgu.ac.il/students‬‬
    ‫5559522-21‬           ‫ת"ד 51122,‬  ‫מרכז ארצי לבחינות ולהערכה‬
    ‫3459522-21‬       ‫ירושלים 12219 פקס‬
     ‫8‬
‫פירוט התכנים והדרישות‬


 ‫במקצועות ההתמחות‬


 ‫המוצעים בבית הספר‬


  ‫לשנה"ל תשס"ה‬
                  ‫9‬
       ‫אמנות שימושית 5 יח"ל‬
             ‫–‬


         ‫תוספת של צבע ויצירתיות‬
          ‫רכזת המקצוע: חנה קידר‬

               ‫המקצוע נלמד ברמה של 5 יח"ל במשך שנתיים.‬


 ‫תכנית הלימודים באמנות לכיתות י"א- י"ב משלבת הקניית ידע עיוני בשפת‬
  ‫האמנות ובתולדות האמנות עם התנסות מעשית, יצירתית באחת מסדנאות‬
                          ‫המגמה לפי בחירה.‬


                           ‫הנושאים הנלמדים:‬


 ‫שפת האמנות - מה מניע את האמן, אירועים ומטרות, טכניקות חומרים וכיצד‬
‫הם משרתים את היצירה, קומפוזיציה, צבע, צורה, חומר, נפח, אור, טקסטורות‬
                                 ‫וכו'.‬


         ‫בחינת הבגרות ברמה של 1 יח"ל נערכת בסוף כיתה י"א.‬


       ‫תולדות האמנות - לימוד שיטתי של תקופות בתולדות האמנות.‬


             ‫בחינת הבגרות ברמה של 2 יח"ל בסוף כיתה י"ב.‬


 ‫סדנת יצירה - ניתן לבחור סדנא אחת מתוך סדנת ציור ורישום, סדנת גרפיקה‬
  ‫ממוחשבת או סדנת צילום (הסדנאות תפתחנה בהתאם למספר התלמידים‬
                              ‫הנרשמים).‬


 ‫הבחינה בבגרות המעשית- הגשת עבודה ברמה של 2 יח"ל נערכת בסוף י"ב‬
                      ‫01‬


  ‫מיועד לתלמידים בעלי נשמה יצירתית וצורך בביטוי מעשי המעונינים לרכוש‬
                           ‫התמחות אמנותית.‬          ‫5 יח"ל‬        ‫–‬  ‫ביולוגיה‬
             ‫יעל פיינגולד‬    ‫–‬  ‫רכזת המקצוע‬             ‫כי ביולוגיה היא תורת החיים!‬
                                   ‫במישור האישי‬        ‫‪‬‬
       ‫התלמיד ילמד להכיר את העולם הסובב אותנו: חיידקים, וירוסים‬              ‫‪‬‬
                                        ‫צמחים ובע"ח.‬
              ‫התלמיד ילמד להכיר את גופו ויבין כיצד הוא פועל.‬            ‫‪‬‬
       ‫התלמיד ילמד כיצד לקיים אורח חיים בריא ולהימנע, ככל האפשר,‬             ‫‪‬‬
                                     ‫ממחלות ונזקים לגוף.‬

             ‫במישור המדעי התלמיד ייחשף לחידושי המדע העדכניים ביותר:‬         ‫‪‬‬
       ‫פרויקט פענוח הגנום האנושי והשלכותיו על המחקר, הרפואה (ייעוץ‬             ‫‪‬‬
      ‫גנטי, אבחון טרום לידתי, אבחון טרום השרשה, ריפוי גני, פיתוח תרופות למחלות גנטיות,‬
        ‫בנק דם חבל הטבור, שימוש בתאי גזע עובריים לפיתוח רקמות ואיברים להשתלה ועוד),‬
           ‫הלוחמה הביולוגית וההתגוננות מפניה, האתיקה והמוסר והאבולוציה של האדם.‬

      ‫שיועילו לו‬   ‫במישור האינטלקטואלי התלמיד ירכוש מיומנויות וכלים‬           ‫‪‬‬
                                    ‫בעתיד בכל תחום:‬
                             ‫חשיבה מדעית‬               ‫‪‬‬
       ‫חקר: הגדרת בעיה, העלאת השערה, תכנון ניסויים לבדיקת השערה‬              ‫‪‬‬
                                        ‫וביצועם.‬
                      ‫עיבוד נתונים באמצעות המחשב.‬              ‫‪‬‬
                             ‫ניתוח תוצאות‬              ‫‪‬‬
                             ‫הסקת מסקנות‬               ‫‪‬‬
                            ‫שימוש באינטרנט‬              ‫‪‬‬
                          ‫במישור מקצועי מעשי:‬             ‫‪‬‬
          ‫ביולוגיה מהווה בסיס למקצועות רבים: חקלאות, תזונה‬               ‫‪‬‬
           ‫והנדסת מזון, ספורט, וטרינריה סיעוד, רפואה, ביואינפורמטיקה, ביוטכנולוגיה,‬
         ‫ננוביוטכנולוגיה, נוביולוגיה. ארבעת המקצועות האחרונים הם ללא ספק מקצועות‬
                                  ‫העתיד בתחום ה- ‪.High-tech‬‬
       ‫פרויקט פענוח הגנום האנושי, שהושלם בקיץ ...2, לאחר שתים‬               ‫‪‬‬
       ‫עשרה שנות מחקר אינטנסיביות ביותר, הציף את עולם המדע בכמות אדירה של‬
       ‫אינפורמציה ועוד היד נטויה. הנתונים הזורמים ומצטברים כל העת פתחו אפיקי מחקר‬
       ‫חדשים, רבים ומגוונים. נתונים אלו ניתנים לעיבוד אך ורק באמצעות מחשב. לשם כך,‬
       ‫פותח ענף חדש ומיוחד הוא הביואינפורמטיקה. ענף זה דורש שילוב של ידע בביולוגיה‬
       ‫ומחשבים וכבר מהווה מקור תעסוקה רציני ומשמעותי ועוד ימשיך להתפתח ולהתעדכן‬
                                            ‫בעתיד.‬

‫לסיכום, הלימודים חווייתיים ביותר ומשלבים הרצאות, סיורים מעניינים, הכרת צמחי ארץ‬
 ‫ישראל, חקירה מעשית של בית גידול בשטח לפי בחירת התלמיד ומעבדות חקר מעשיות.‬
      ‫מבנה בחינות הבגרות והחלוקה ל ארבע בחינות שונות מגביר את סיכויי ההצלחה במקצוע.‬

‫תנאי הקבלה: ציון .0 ומעלה במקצועות ביולוגיה, כימיה, ומתמטיקה. וכן המלצת המורה לביולוגיה.‬
                 ‫11‬


         ‫אז – להתראות במגמה הביולוגית!‬
          ‫גיאוגרפיה- 5 יח"ל‬

          ‫רכזת המקצוע – ברטה אלפנדרי‬

   ‫תכנית לימודי הגיאוגרפיה בכיתה י"א , י"ב משלבת הקניית ידע והכרת‬
 ‫תהליכים פיסיים ואנושיים המתרחשים במרחב, תוך הדגשת מערכת הגומלין‬
                          ‫שבין האדם לטבע.‬


     ‫המקצוע הוא רב תחומי המקנה רקע ומושגי יסוד המאפשרים הבנה‬
   ‫והתמצאות בתהליכים סביבתיים ( כלכליים, אקולוגיים, פוליטיים ועוד)‬
                 ‫המתרחשים בהווה בחלקי עולם שונים.‬
‫בהתאם לכך, הנושאים הנלמדים הם מגוונים: גיאולוגיה, גיאוגרפיה-כלכלית,‬
    ‫ארה"ב/ מערב אירופה, עולם שלישי, ארץ- ישראל מזה"ת ו- ‪. UNSEEN‬‬
‫הלימוד משלב איסוף נתונים, ניתוח מפות, צפייה בסרטים לצד הלימוד העיוני‬
  ‫בכיתה. כמו כן משולבים, סיורים לימודיים במהלך הלימודים, בכיתה י"א‬
                             ‫ובכיתה י"ב.‬


        ‫*במסגרת התכנית קיימת אפשרות לכתוב עבודה- גיאוטופ.‬
‫הגיאוטופ הינה עבודת מחקר שדה בגיאולוגיה המונחית ע"י מדריכים ממכון‬
‫ויצמן, שבסופה מגיש התלמיד דו"ח מדעי. עבודה זו מקנה יחידת לימוד אחת‬
                 ‫(מתוך ה- 5 ) והיא נעשית בכיתה י"א.‬


 ‫*בחינת הבגרות בהיקף 5 יח"ל נערכת בסוף י"ב, והישגי התלמידים במגמה‬
                             ‫טובים מאוד.‬


  ‫חמש יחידות בגיאוגרפיה מקנות בונוס, ומאפשרות לימודים גבוהים ועיסוק‬
                           ‫בתחומים שונים.‬
   ‫21‬
‫הדרישות: ציון 55 בגיאוגרפיה והמלצת המורה.‬
                 ‫31‬         ‫היסטוריה - 5 יח"ל‬

         ‫רכזת המקצוע – פנינה דינור‬    ‫התכנית בלימודי ההיסטוריה פורשת לפניך מגוון וידע בתקופות שונות,‬
  ‫השכלה כללית המאפשרת לך התמצאות פוליטית, חברתית, ופיתוח חשיבה‬
                             ‫וזהות אישית.‬
‫במהלך הלימוד נעשה שימוש בסרטי קולנוע, וידאו וטיולים המאפשרים גיוון‬
                              ‫של הלמידה.‬
  ‫במסגרת לימודי ההיסטוריה אפשר להשיג בדרך קלה יחסית, מקצוע מורחב‬
 ‫של 5 יח"ל ( 2 יח"ל חובה לכלל התלמידים ועל הלומדים היסטוריה רחבה-‬
                         ‫להוסיף . יח"ל בלבד).‬             ‫היחידות הנוספות - להגברה של 5 יח"ל‬
            ‫2 יח"ל – שני נושאים נבחרים מתוך מבחר נושאים:‬
    ‫בחינת הבגרות תתקיים בסוף שנת הלימודים בכיתה י"א .‬


  ‫1 יח"ל – סדנה לכתיבת עבודה בהיקף של 1 יח"ל - במקום בחינת בגרות.‬
‫יבחר נושא מרכזי לסדנה. ובמהלך שנת הלימודים ילמדו התלמידים‬
                           ‫נושאים מרכזיים‬
         ‫הקשורים לנושא שנבחר ויכתבו על כך עבודה.‬
      ‫הגשת העבודה במהלך י"ב (אין צורך בבחינת בגרות).‬


 ‫בחינות הבגרות בהיסטוריה מפוצלות לשלוש בחינות שונות ב: י',‬
                           ‫י"א, י"ב.‬
         ‫5 יח"ל היסטוריה מקנות בונוס בכל אוניברסיטה.‬         ‫הדרישות: ציון .5 בהיסטוריה ובהבעה והמלצת המורה.‬
                 ‫41‬                  ‫מגמת חנ"ג - 5 יח"ל‬

             ‫רכז המקצוע – אבי אבן‬


  ‫מגמת החינוך גופני פותחת בפני התלמיד לימודים עיוניים ומעשיים ברמה‬
  ‫הגבוהה ביותר בנושא הספורט: היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בספורט,‬
             ‫תורת הכושר הגופני, אנטומיה, פיזיולוגיה ועוד…‬
   ‫בלימודים ישולבו ימי עיון והרצאות של פסיכולוג ספורט ואנשי מקצוע‬
    ‫נוספים, סיורים לימודיים וטיול המשלב פעילויות נופש ופנאי (כחלק‬
                         ‫מהנושאים הנלמדים).‬


           ‫הלימודים במגמת החינוך הגופני נחלקים ל-5 יחידות:‬

 ‫1. . יח"ל (עיוני) – פסיכולוגיה של הספורט, פיזיולוגיה, תורת האימון ותורת‬
                           ‫הכושר הגופני.‬

   ‫2. יחידה רביעית (מעשי) – בענף הספורט הנבחר כדורסל או חדר כושר.‬

       ‫.. יחידה חמישית (עיוני) – מוגברת בפסיכולוגיה של הספורט.‬


          ‫ענפי הספורט שניתן להתמחות בהם במסגרת המגמה הם:‬

                 ‫קורס מדריכים בכדורסל‬

               ‫קורס מדריכים בחדרי כושר‬


   ‫סיום בהצלחה של הלימודים העיוניים והמעשיים יקנה לתלמידים תעודת‬
‫"מדריך-עוזר" ותעודת "מדריך", בשיתוף פעולה עם בית הספר למאמנים במכון‬
      ‫ווינגייט. תעודות אלו מאפשרות עיסוק במוסדות המתאימים לכך.‬


   ‫תלמידי מגמת חנ"ג חייבים לבחור מקצוע מוגבר נוסף ברמה של 5 יח"ל.‬
                        ‫51‬                             ‫‪‬‬
                      ‫כימיה‬

                 ‫רכזת המקצוע - עדנה קשי‬
                  ‫כימיה כמקצוע מדעי, נלמד בבית הספר להשגת שלוש מטרות עיקריות:‬
 ‫1 לרכוש ידע בסיסי וחשוב בכימיה שישמש את הממשיכים בלימודי רפואה, מקצועות טכנולוגיים ומדעים.‬
                                   ‫2 ללמוד גישה וחשיבה מדעית‬
                   ‫3 ללמוד על יישום מדע הכימיה בחברה הטכנולוגית שבה אנו חיים.‬
  ‫להראות את תרומתה הגדולה של התעשייה הכימית לחיים המודרניים.ותרומת מדע הכימיה להתפתחות‬
                                      ‫הטכנולוגיה והרפואה.‬
  ‫להשגת המטרות הללו, נלמד המקצוע במגוון של דרכי הוראה. בנוסף לשיעורים בכיתה,מתקיימים שיעורי‬
  ‫מעבדה בהם נדרש התלמיד למיומנויות מעשיות וחשיבתיות כאחת בחלק משיעורי הכימיה לומדים בחדרי‬
‫מחשבים בהם מתרגלים ומעמיקים בנושאי הלימוד. בעזרת המחשב לומדים התלמידים מיומנויות כגון: שרטוט‬
      ‫גרפים בתוכנת ה – ‪ EXCEL‬וניתוח והבנת הגרפים, ארגון תוצאות ניסוי ואיסוף מידע באינטרנט.‬

 ‫ימי העשרה במכוני מחקר (טכניון, מכון ויצמן..) וסיור במפעל תעשיה כימית, משולבים במערכת הלימודים‬

‫יש למגמת הכימיה אתר באינטרנט, המכיל פתרונות לתרגילים, מצגות, עבודות של תלמידים, מבחני מתכונת‬
                                            ‫ועוד.‬

               ‫בנוסף לשיעורים בכיתה מתקיימים שיעורי תגבור המותאמים עם התלמידים.‬
                               ‫יח"ל:‬  ‫תוכנית הלימודים, ברמה של 5‬
                 ‫במסגרת שלוש יחידות הלימוד הראשונות נלמדים פרקי החובה הבאים:‬
                           ‫1. מבנה החומר וקישור כימי, המערכת המחזורית.‬
                                 ‫2. כימיה כמותית (סטויוכיומטריה).‬
                                       ‫.. תגובות חמצון-חיזור.‬
                                         ‫5. חומצות ובסיסים.‬
                                     ‫5. אנרגיה בתגובות כימיות.‬
                                   ‫6. כימיה של תרכובות הפחמן.‬
                                         ‫5. שווי משקל כימי.‬
                                         ‫0. תעשיית האמוניה.‬
                     ‫במסגרת יחידת הלימוד הרביעית נלמדים פרקי החובה הבאים:‬
       ‫1. תאים אלקטרוכימיים (עקרונות פעולת הסוללה החשמלית) ושווי משקל של חמצון - חיזור.‬
                                           ‫2. תרמודינמיקה.‬
             ‫במסגרת יחידת הלימוד החמישית נלמד פרק לימוד אחד מתוך הנושאים הבאים:‬
                                              ‫1.סוכרים.‬
                                   ‫2. פולימרים - מאקרומולקולות‬
                                                  ‫.‬
                                      ‫תיק פורטפוליו (תלקיט):‬
‫כחלק מלימודי היחידה החמישית יקיימו החלמידים מגוון של פעילויות כגון: ניסויי חקר במעבדה, חקר רשת,‬
    ‫קריאת מאמרים וסיור במפעל כימי. העבודה נעשית בקבוצות וכל קבוצה מקבלת ציון על עבודתה.‬
          ‫כל תלמיד אוסף את עבודותיו בתיק תלקיט וציונו הכולל הוא חלק מציון הבגרות שלו.‬                              ‫בחינת הבגרות בכימיה: מורכבת מ2- חלקים:‬
                                  ‫חלק א' - . יח"ל ( נבחנים בסוף י"א)‬
                         ‫חלק ב' - 2 יח"ל ( רביעית וחמישית) נבחנים בסוף י"ב.‬


                                      ‫דרישות הקבלה למגמה:‬
                     ‫1. ציון .0 ומעלה בכימיה והמלצת המורה.‬
                    ‫2. לימודי מתמטיקה ברמה של 5 או 5 יח"ל.‬
                       ‫61‬               ‫מדה"ח - 5 יח"ל‬
                ‫רכזת פסיכולוגיה - דורית פטרושקה‬   ‫נירית רקוץ‬  ‫רכזת סוציולוגיה –‬
                     ‫במסגרת מדעי החברה לומדים בשילוב את המקצועות הבאים:‬

                     ‫סוציולוגיה, פסיכולוגיה . כל מקצוע נלמד ברמה של 2 יח"ל.‬

                ‫היחידה החמישית הינה עבודה באחד המקצועות עפ"י בחירת התלמידים.‬

               ‫סה"כ: סוציולוגיה 2 יח"ל + פסיכולוגיה 2 יח"ל + 1 יח' עבודה = 5 יח"ל.‬


   ‫אם מעניין אותך להבין את עצמך, להבין תהליכים שעברת ושמתרחשים אצלך, לדעת כיצד מתגבשות‬
‫עמדותייך בנושאים השונים, מה קורה לך בשעת לחץ וכיצד להתמודד אתו, אם ברצונך להפעיל את "התאים"‬
     ‫להרחבת אופקים על המוח, להבין כיצד בעצם אנו לומדים ובכלל מהם: אינטיליגנציה, אישיות,‬
                        ‫פסיכואנליזה, דיעות קדומות, קונפורמיות ועוד ועוד.‬
                          ‫.‬  ‫מעניין לא ? נפגש בשיעורי הפסיכולוגיה‬

 ‫אם מעניין אותך להבין את סביבתך התרבותית חברתית, לדעת מה המשמעות של סמל, טקס,‬
   ‫שפה מילולית ושפת הגוף, להבין ממה אתה מושפע ? ממי אתה מושפע ? כיצד אתה קושר‬
    ‫קשרים עם הזולת, מיהו המנהיג ? ומדוע אתה מתנהג אחרת בהיותך לבד לעומת היותך‬
  ‫בחברותא ? כיצד פועל אירגון ? כיצד החברה מפקחת על אנשיה ומה נחשב כסטיה חברתית ?‬
‫על נבואה המגשימה את עצמה ולחץ חברתי, על משפחה בחברה מסורתית ובחברה מודרנית, על‬
       ‫אפליית נשים, על הגורמים לגירושים ועל פונדקאות ועוד ועוד נושאים מרתקים.‬
                ‫.‬  ‫בוא לספק סקרנותך בנושאים אלה בלימוד מדע הסוציולוגיה‬


                                           ‫עבודה :‬
 ‫אתה הוא שתבחר את נושאי העבודה על פי תחומי התעניינותך, תחפש במאגרי מידע חומר רלוונטי לנושא,‬
                        ‫תעבד החומר בצורה עיונית ותערוך מחקר עצמאי בתחום.‬
                  ‫תאסוף נתונים, תנתח אותם סטטיסטית, תציגם גראפית ותסיק מסקנות.‬
            ‫לאורך כל הדרך ידריך אותך מורה בהכנת העבודה ובסופה תיבחן ע"י גורם חיצוני.‬


                                         ‫הדרישות:‬
                         ‫- יכולת להבין טקסטים עיוניים בקריאה מודרכת.‬
                    ‫- יכולת ליישם תיאוריות וגישות מדעיות במצבים אקטואליים.‬
      ‫- יכולת ביטוי טובה המאפשרת התמודדות בכתיבת עבודת מחקר הכוללת חלק תיאורטי ומעשי.‬


                     ‫הקבלה מותנת בהמלצת המורים המלמדים מקצועות הומניים.‬
                        ‫71‬                 ‫מנהל וכלכלה‬
             ‫רכזת המקצוע - אהובה שיין‬
‫מנהל וכלכלה נותן רקע כללי למתעניינים בניהול בארגונים שונים ומניח יסודות במקרו ובמיקרו כלכלה. מקצוע‬
 ‫בחירה זה בנוי בצורה מודולרית שבמסגרתו נלמדים 4 נושאים מרכזיים, שננבחנים בהם במועדים שונים,‬
                                             ‫ואלה הם:‬
                                     ‫בכיתה י"א נלמדים 3 נושאים:‬

 ‫– זוהי היחידה הבסיסית של מקצוע זה ותפקידה להקנות לתלמיד ידע‬  ‫א. יסודות החשבונאות‬
 ‫והבנה במושגי יסוד בתחום החשבונאות העוסק בתחומים הבאים: מיסים, תפקידי הבנק, חישובי ריבית המרת‬
                              ‫מטבעות, אמצעי תשלום, שכר עבודה ועוד.‬
 ‫המקצוע מקנה לתלמיד הבנה בענייני כספים בחיי היום-יום בפעילות מוניטרית של הבנק, חישובי מס הכנסה,‬
                              ‫מע"מ והבנה של מרכיבי תלוש המשכורת.‬

               ‫יח"ל.‬  ‫בתום הלימוד בכיתה י"א נבחן התלמיד ברמה של 1‬
‫–המקצוע מתמקד בהכרת המערכות הארגוניות הרבות הסובבות‬   ‫ב. מבנים ותהליכים בארגון‬
            ‫את חיינו כמו: מפעלים, משרדי ממשלה, עמותות, רשויות מקומיות, בתי ספר ואחרים.‬
  ‫בנושא זה נלמדים תהליכים שונים המתרחשים בארגונים כמו: צורות לחלוקת עבודה, חלוקת סמכויות ותחומי‬
                        ‫אחריות, מערכות תקשורת פורמלית בין עובדי הארגון ועוד ..‬

  ‫- גמקנה לתלמיד מושגי יסוד בכלכלה ובאיפיוני כלכלת ישראל. התלמיד‬     ‫ג מבוא לכלכלה‬  ‫ג .‬
 ‫ייחשף למושגים שהוא נתקל בהם בעיתונות ובמדיה התקשורתית כמו: אינפלציה, תוצר לאומי, תקציב,‬
                           ‫מאזן תשלומים, בורסה, הון ואבטלה, ועוד..‬

 ‫בתום הלימוד בכיתה י"א נבחן התלמיד ברמה של 2 יח"ל (נושאים ב' וג' יחד).‬
                                   ‫בכיתה י"ב נלמד הנושא:‬

‫- מקצוע המתמקד בארגון, ובתחומים השונים המתרחשים בו. התהליך הניהולי‬     ‫תורת המנהל‬  ‫ד.‬
 ‫מקנה לתלמיד הבנה טובה יותר על המתרחש בתוך הארגון. כיצד מתקבלות החלטות, מי הם המנהלים‬
          ‫ומה מאפינייהם הדרך לתגמול העובדים, צורות שכר שונות, הפעלת העובדים ועוד…‬
    ‫והלימודים מלווים בחשיפה לאקטואליה בכל המתרחש במדינה ומלווה בסרטים, הרצאות וביקורים‬
                                      ‫בארגונים שונים. .‬

            ‫בתום הלימוד בכיתה י"ב נבחן התלמיד ברמה של 2 יח"ל‬
                                 ‫י"א – . יח"ל‬
                                 ‫י"ב – 2 יח"ל‬
         ‫סה"כ - 5 יח"ל המקנים בונוסים בכל האוניברסיטאות והמכללות השונות.‬         ‫מ ע נ יי ן אותך?? - תצטרף למגמת מנהל וכלכלה.‬


 ‫אחוזי ההצלחה בבחינות הבגרות הם גבוהים ביותר ומאפשרים המשך לימודים גבוהים בתחומי המנהל‬
                ‫השונים. בונוסים ניתנים בכל האוניברסיטאות ובמכללות השונות.‬

            ‫יתקבלו תלמידים שיש להם ציון חיובי (70) במקצועות ההומניים.‬   ‫דרישות:‬
                        ‫81‬
          ‫מנהל עסקים - 5 יח"ל‬
                           ‫רכזת המקצוע – תמי מלביץ‬

                   ‫בואו ללמוד מנהל עסקים !!! 5 יח"ל‬
           ‫המודעות היום בקרב התלמידים, לקורה בתחום הכלכלה והעסקים, הולכת וגוברת.‬
         ‫באמצעות האינטרנט, כתבי-עת כלכליים ואחרים. חודר הנושא הכלכלי לכל בית בישראל.‬

           ‫אם הנך רוצה לדעת את הסיבות למשבר ההיי-טק, מדוע הוקמו חברות "סטארט-אפ"?‬
        ‫כיצד משווקים מוצר חדש? מה תפקיד הפירסום? האם כדאי לייצא או למכור בשוק המקומי?‬
         ‫מדוע עולה שער הדולר כאשר מורידים את שער הריבית? מהי בורסה? ומהו שוק המניות?‬
                             ‫כיצד לתמחר מוצרים? וכיצד לשווק אותם?‬

                          ‫אז בואו ללמוד מנהל עסקים 5 יח"ל.‬

                                     ‫במסגרת זו תלמדו:‬
                                    ‫1 יח"ל ניהול השיווק‬
                         ‫הנושאים שילמדו: - הכוחות הפועלים בתחום השיווק.‬
                           ‫- מרכיבי תמהיל השיווק.‬
                             ‫– אסטרטגיות שיווק.‬
                                   ‫- המחרה.‬
                               ‫מיתוג , בידול ומיצב .‬
                                 ‫התנהגות צרכנים.‬
                              ‫פרסום וקידום מכירות.‬

                                    ‫1 יח"ל תורת המימון‬
                            ‫הנושאים שילמדו: - שוק ההון ודרכי גיוס הון.‬
                ‫– הכרה והבנה של הדוחות הכספיים של הפירמה.‬
                              ‫– ניתוחים פיננסיים.‬
                       ‫– חישובי ערך נוכחי וערך עתידי.‬
                         ‫– בחירה בין השקעות שונות.‬

                 ‫עבודה – פנ"מ (פרוייקט ניהול משק מודרני).‬        ‫1 יח"ל‬
     ‫א) משחק עסקים (סימולציה) בו נדרש התלמיד (בקבוצה) לנהל פירמה בפועל.‬
       ‫ב) עבודה פרטנית בנושא הנבחר ע"י התלמיד – שיווק, מאזני פירמה וכו'.‬

                        ‫2 יח"ל מבוא לכלכלה – כיתה י"א וי"ב.‬
‫במסגרת לימודי מיקרו – כלכלה - נלמד על השוק – היצע וביקוש, שוק המוצרים, שוק העבודה, שוק המט"ח‬
‫ושווקים נוספים. נלמד על התנהגות המשפחות במשק, פערים כלכליים וכיצד ניתן לצמצמם? מהו מדד מחירים‬
                                    ‫לצרכן וכיצד הוא מחושב.‬
    ‫במסגרת המקרו כלכלה – נלמד על צמיחה / נסיגה כלכלית, תקציב הממשלה, כיצד פועלת המערכת‬
   ‫הבנקאית? מהו סחר בינלאומי? משברים כלכליים כמו: אינפלציה ומיתון ובאילו כלים ניתן לטפל בהם‬
                              ‫(מדיניות פיסקליות, מדיניות מוניטרית)?‬

     ‫סה"כ 5 יח"ל מנהל עסקים המוכר ע"י המוסדות להשכלה גבוהה וזכאי‬
                               ‫לבונוס.‬

                       ‫: 5 יח" ל מתמטיקה בציון מינמלי .5.‬  ‫תנאי קבלה‬
                          ‫בספרות ובהבעה ציון מעל .0.‬
                        ‫91‬                        ‫מדעי המחשב – 5 יח"ל‬
                          ‫רכז המקצוע – ירון קובריגרו‬
                                              ‫מטרות‬
 ‫לחנך למודעות טכנולוגית ולהכשיר בוגרים שיוכלו לעסוק בעיצוב תוכנה, בתכנות מחשבים ובניתוח מערכות‬
   ‫. להקנות ידע בנושאים המקובלים והחדשניים בתחום טכנולוגיות מידע ושיטות מתקדמות בפיתוח ועיצוב‬
                                              ‫תוכנה.‬
  ‫להקנות ידע בסיסי ומתקדם בניתוח ועיצוב מערכות מידע, מודלים חישוביים וכן להקנות עקרונות מחקריים‬
    ‫לפתרון בעיות מורכבות תוך שימוש במתודולוגיה חדשנית של הוראת המחשבים.במסלול זה התלמידים‬
    ‫נבחנים ברמה של 5 יחידות לימוד. הבחינה ברמה של 5 יח"ל היא בחינה מדעית לכל דבר, ומוכרת ע"י‬
      ‫המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ומזכה ב"בונוס" כמקובל ומפורט בידיעון של כל אחד מהמוסדות.‬
                                              ‫דרישות‬
   ‫המשך הלימודים בכתה יא', יב', פתוח בפני תלמידים שסיימו בהצלחה לימודי מחשב בכתה י', ומיועדים‬
                           ‫לגשת לבגרות במתמטיקה ברמה של 5 או 5 יח"ל.‬
‫כמו כן לתלמידים הלומדים במתמטיקה ברמה של 5 או 5 יח"ל ומעונינים להתחיל בלימודי המחשב בכתה יא'.‬
                                          ‫משך הלימודים‬
 ‫שנתיים או שלוש שנים. התלמידים מתחילים בכתה י' או יא' ומסיימים בכתה יב'. התלמידים נבחנים בשלוש‬
        ‫יחידות לימוד בכתה יא', ושתי יחידות לימוד המשלימות לחמש יחידות לימוד סה"כ בכתה יב'.‬
                                     ‫פרוט הלימוד על פי השנים‬
      ‫כתה י' התלמידים לומדים שעתיים שבועיות המהוות מבוא ובסיס לכל המשך הלימודים במקצוע.‬
                                  ‫במסגרת זו לומדים התלמידים:‬
                                    ‫תכנות מבני בשפת פסקל .‬
                   ‫מבנה המחשב, בסיסי ספירה, אלגברה בוליאנית, ופישוט פונקציות‬
                                         ‫בוליאניות.‬
            ‫כתה יא' התלמידים לומדים שמונה שעות לימוד שבועיות בהכנה לבחינות הבגרות.‬
                                         ‫נושאי הלימוד:‬
                                 ‫המשך תכנות מבני בשפת פסקל.‬
                                   ‫סוגי רשומות ועדכון קבצים.‬
                                   ‫מיון, מיזוג וחיפוש במערכים.‬
                                  ‫מבוא להסתברות וסטטיסטיקה.‬
                   ‫מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט, הקמת אתר אינטרנט אינטראקטיבי‬

      ‫הכולל ‪ JAVA SCRIPT ,HTML‬ו- ‪.ASP‬התלמידים ניגשים בסוף כתה יא' לבחינות בגרות:‬
               ‫במדעי המחשב ותכנות בשפת פסקל - ברמה של 2 יח"ל. סמל שאלון 222220.‬
       ‫וכן לבחינת מעבדה במבוא לתכנות בסביבת אינטרנט - ברמה של 1 יח"ל .סמל שאלון 521220.‬
                        ‫בכתה יב' התלמידים לומדים שש שעות לימוד שבועיות.‬
                                          ‫נושאי הלימוד:‬
                                           ‫עיצוב תוכנה.‬
                                        ‫מודלים חישוביים.‬
                                    ‫וניגשים בסוף השנה לבחינה‬
                      ‫בעיצוב תוכנה ומודלים חישוביים - בחינה ברמה של 2 יח"ל.‬
                 ‫הערה: בחינה זו משלימה ל- 5 יחידות את . היחידות שנלמדו בכתה יא'.‬
                          ‫מתורגמנות : 2 יח"ל‬
               ‫02‬
                           ‫עברית – אנגלית‬


          ‫המורה - יהודית אלעד‬


            ‫המקצוע נלמד ברמה של 2 יח"ל, במשך שנתיים.‬


                          ‫תוכנית הלימודים :‬


                   ‫תרגום טקסטים מאנגלית לעברית:‬

                 ‫השוואתית,.‬  ‫מינוחים בתרגום, בלשנות‬

                   ‫דרושה רמה טובה בשתי השפות.‬‫מתאים לתלמידי כיתת דוברי אנגלית ששפת אמם עברית ולכל תלמיד שרמת‬

               ‫עברית.‬  ‫האנגלית שלו טובה ושפת האם‬
                 ‫12‬
                              ‫ספרות‬

              ‫מרכזת המקצוע - ניצה כהן הברון‬
                      ‫מדוע לאהוב (וללמוד) ספרות?‬

     ‫-כי הספרות היא אמנות. הנותנת בידך מפתח- קסמים לעולמות רבים.‬
  ‫-כי היא מציירת בפניך את נפש האדם. על הנשגב והמרומם שבה על נבכיה‬
                               ‫ונפתוליה.‬
 ‫-כי באמצעותה אתה מפליג למרחקים קסומים ומרתקים ונוסע ב"מכונת-זמן"‬
                 ‫בעודך יושב במקומך…‬   ‫לעבר ולעתיד-‬
  ‫-כי באמצעותה תצא למסע הכרות עם העולם ויותר מכך למסע הכרות עם‬
                                ‫עצמך…‬
  ‫-כי היא תאפשר לך הרחבת-אופקים, אהבת התרבות, פיתוח הדמיון, קניית‬
           ‫הידע: כי נפשך, רוחך, שכלך, שפתך,- יתעשרו עושר רב.‬

                   ‫לימודי ספרות מורחבת בבית-הספר:‬
  ‫תלמיד הלומד 5 יח"ל ספרות (לעומת 2 יח"ל לימודי חובה לכולם) – לומד‬
    ‫מספר רב של יצירות ספרות מתקופות שונות בתחום הספרות העברית‬
         ‫והכללית (מתורגמת). (מוסיף רק . יח"ל ל-2 יח"ל החובה).‬

         ‫תוכנית הלימודים ל - 5 יח"ל כוללת את הנושאים הבאים:‬

   ‫נובלה מספרות העולם, יוצרים נוספים בשירה ובסיפורת, שירה מתורגמת,‬
‫דרמה שקספירית (קומדיה) ויצירות נוספות ממיטב ספרות העולם (האודיסיאה,‬
     ‫דון קישוט, קפקא וכו' , נושאים יחודיים המורכבים ממספר יצי רות.‬
‫במסגרת הלימודים משתתפים התלמידים בסיורים לימודיים, ערבים ספרותיים,‬
  ‫מפגשים עם יוצרים, כמו כן צופים התלמידים בהצגות תאטרון (2 לפחות).‬

   ‫על פי תוכנית הלימודים החדשה נכללת בלימודי מגמת הספרות יחידה‬
   ‫יצירתית, המאפשרת לתלמידים התנסות בכתיבה יוצרת, סדנת דרמה, או‬
       ‫פעילות יצירתית אחרת שתקבע על פי אופי הקבוצה והמורה.‬

‫התלמידים מרחיבים ומעמיקם את ידיעותיהם בתחומים שאינם נלמדים בהיקף‬
‫המצומצם. ומתמחים בעניינים כמו מונחי- מחקר אוניברסליים, ז'אנרים שונים,‬
  ‫ספרות השוואתית, מגוון זרמים אסכולות וקונים כלים בכדי לפרש טקסטים‬
                             ‫בכוחות עצמם.‬

                       ‫בחינת הבגרות – בכיתה י"ב.‬


        ‫הדרישות: ציון .0 ומעלה בספרות ובהבעה ובהמלצת המורה.‬
               ‫22‬
          ‫מגמת ערבית‬
    ‫רכזת המקצוע: סיגל אלוביץ'‬


             ‫לאן שתביט ערבית!‬

      ‫10 סיבות טובות ללמוד ערבית:‬

             ‫ידע בשפה זרה נוספת- יתרון לכל החיים!‬
               ‫פתח להבנת תרבות, פולקלור ומנהגים.‬   ‫-‬
    ‫מיקום גיאוגרפי- "לא זה לא חלום אנחנו פה במזרח התיכון".‬   ‫-‬
                          ‫כגשר לקשר.‬   ‫-‬
                 ‫הבנת תהליכים אקטואליים באזור.‬   ‫-‬
                          ‫דע את שכנך!‬   ‫-‬
   ‫יכולת שילוב השפה בכל מקצוע עתידי שתבחר/י: עסקים, תקשורת,‬   ‫-‬
             ‫ביטחון, פרסום, תיירות, הייטק ועוד רבים.‬
          ‫יש כ - 111,111,111,0 מוסלמים בעולם. הידעת?‬   ‫-‬
‫ליווי לימודי הערבית בביה"ס ע"י פעילויות של חיל המודיעין (ביה"ס‬   ‫-‬
   ‫שלנו נבחר כאחד מבתי הספר בהם פועל פרוייקט "מקנה דעת" של חיל‬
                            ‫המודיעין)‬
     ‫למתאימים- שרות מאתגר, מעניין וחוויתי בחיל המודיעין!!!‬   ‫-‬‫בחינת הבגרות מודולרית: . יח"ל בסוף י"א ו - 2 יח"ל בסוף י"ב.‬

 ‫תלמידים שלא למדו ערבית בכיתה י' ומעונינים בלימודי המגמה‬
               ‫מתבקשים לפנות לרכזת המגמה.‬‫הערה: אם מספר התלמידים יהיה קטן לא תתאפשר פתיחת‬
 ‫מגמה. תתכן אפשרות לכיתה עירונית באחד מהתיכונים‬
         ‫והלימודים יתקיימו בשעות אחה"צ.‬
                       ‫32‬           ‫פיזיקה 5 יח"ל‬   ‫–‬                 ‫רכזת המקצוע: אסתי מגן‬

                       ‫פיזיקה להבנת הסובב אותנו‬

                        ‫לקבלה קלה לאוניברסיטה‬

                     ‫‪High Tech‬‬  ‫דלת אל תעשיות ה -‬
                                               ‫אז‬
‫הירשמו ללמוד פיזיקה כמקצוע מורחב. תפתחו אופקים חדשים להבנת הטבע והטכנולוגיה הסובבים אותנו,‬
                 ‫תמצאו תשובות לשאלות המסקרנות אתכם, תכשירו עצמכם ללימודים‬
                         ‫גבוהים ותוכלו להשתלב בקלות בעולם המתפתח.‬

                                          ‫כאן תלמדו את:‬

                        ‫יסודות המכניקה (חוקי ניוטון, תנע, אנרגיה, גרביטציה)‬

 ‫מיהו ניוטון? מדוע למכוניות מרוץ בונים סיבוב עם שיפוע? כיצד מבטיחים שקליע הפגז יגיע למטרה? מדוע‬
                                  ‫הירח לא נופל לכדור הארץ?…‬


                    ‫חשמל (אלקטרוסטטיקה, זרם ישר, מגנטיות ואלקטרומגנטיות)‬

 ‫אם שאלתם מדוע כשנוגעים בידית דלת של מכונית חוטפים לעיתים "זרם" כיצד מיצרים חשמל? מדוע ניתן‬
                    ‫לקבל חשמל מהדינמו? ומה קורה למצפן ליד חוט נושא זרם?…‬


                       ‫יסודות הפיזיקה המודרנית, זרם החילופין האור והגלים.‬

       ‫מהו אור ,חלקיק או גל, מה בין לייזר ונורית מאירה? מהי קרינת ‪ , X‬מהי רדיואקטיביות…‬


                           ‫אז אם זה מדבר אליכם ואם‬
                    ‫הציון שלכם במתמטיקה( 5-5 יחידות) בכיתה י' הוא .0 לפחות.‬

            ‫הציון שלכם בפיזיקה בכיתה י' הוא .0 ומעלה (לא כולל עבודות לשיפור ציון).‬

                                   ‫ומוריכם ממליצים… הירשמו !!‬

       ‫קיימת אפשרות לפיצול הבחינה בין י"א ו י"ב (המתאימים שיומלצו ע"י המורים יוכלו לגשת‬

                                    ‫לחלק מהבחינה בכיתה י"א).‬
            ‫פילוסופיה 5 יח"ל‬ ‫–‬
                   ‫42‬
        ‫רכזת המקצוע: חגית אדלר‬

   ‫השם "פילוסופיה" מורכב משתי מילים יווניות, פילו = "אהבה"‬
             ‫וסופיה = "חכמה" כלומר, אהבת החכמה.‬
‫לפי ההשערה, נוצר שם זה על ידי החכם היווני הקדמון פיתגורס, כי‬
  ‫בשעה שנשאל פיתגורס, אם הוא אדם חכם, השיב "לא, אבל אני‬
 ‫אוהב חכמה", כלומר – פילוסוף. ומאז מציין המושג את הרצון של‬
 ‫האדם להבין את טבעו האמיתי של העולם ואת הערכים האמיתיים‬
                       ‫שלו עצמו בעולם.‬

 ‫הפילוסופיה עוסקת במהות החיים והקיום, בעקרונות המוסר והדת‬
                  ‫ובמקומו של האדם בעולם.‬


                   ‫הפילוסופיה היא דיאלוג בין שווים‬

‫הפילוסופיה היא תהליך של שותפות המעלה את הדימוי העצמי של‬
                     ‫המשתתפים בו.‬

    ‫הפילוסופיה מעוררת צמיחה אצל כל המשתתפים בתהליך.‬

             ‫הפילוסופיה היא ככר לפיתוח של יצירתיות.‬

          ‫הפילוסופיה היא ככר לפיתוח חשיבה ביקורתית.‬

            ‫הפילוסופיה היא תקשורת בין אישית פתוחה.‬

 ‫הפילוסופיה מתמקדת בהתמודדות עם בעיות ממשיות של החיים.‬


 ‫הפילוסופיה היא ארגז הכלים למיומנויות החיים!‬      ‫בחינות הבגרות : בכיתה י"א ניגשים ל - 2 יח"ל ובכיתה י"ב ניגשים ל – . יח"ל .‬
                   ‫52‬           ‫צרפתית - 5 יח"ל‬
          ‫רכזת המקצוע- שוש ברנע‬


                       ‫לדבר, להבין, לקרוא ולשיר בצרפתית !‬

                       ‫ללמוד על אזוריה המרתקים של צרפת !‬

              ‫להכיר את פריז וקסמיה, לטעום ממעדני הספרות הצרפתית !‬

     ‫כל זה ועוד ניתן לממש בקבוצות לימוד קטנות ואינטימיות המאפשרות יחס אישי‬

                                 ‫ומבטיחות הצלחה.‬


         ‫על פי תוכנית הבגרות החדשה ניתן לבחור להבחן לפי החלוקה הנ"ל:‬

                        ‫בכיתה י' – בחינת בגרות של 1 יח"ל.‬

‫ל - 2 יח"ל.‬  ‫לתלמידים שמצטרפים רק בי"א ניתנת אפשרות להשלים 1 יח"ל בי"א בנוסף‬

               ‫בכיתה י"א – בחינת בגרות של 2 יח"ל – השלמה ל 3 יח"ל.‬

     ‫בכיתה י"ב – בחינת בגרות של 1 יח"ל או 2 יח"ל – השלמה ל 4 יח"ל או ל 5 יח"ל.‬


                      ‫המעבר משלב לשלב הינו על פי בחירה.‬

       ‫הלימודים כוללים הרצאות חוץ וימי עיון באוניברסיטאות תל-אביב ובר-אילן.‬

       ‫ציון של 5 יח"ל בתעודת הבגרות מעניק בונוס של שני ציונים בשקלול הסופי‬

                                  ‫באוניברסיטאות.‬


‫הערה : אם מספר התלמידים יהיה קטן לא תתאפשר פתיחת מגמה. תתכן אפשרות לכיתה‬
            ‫עירונית באחד מהתיכונים. והלימודים יתקיימו בשעות אחה"צ.‬                                   ‫תנאי קבלה:‬

  ‫אהבת השפה וציון חיובי בצרפתית, או לחילופין עמידה בבחינת מעבר ברמה הנדרשת.‬
                         ‫62‬      ‫רובוטיקה ומערכות זמן אמת‬
         ‫מרכז הפרויקט – אלי קולברג‬
                                          ‫1. הרעיון והקווים המנחים‬
   ‫במסגרת המגמה לקידום וטיפוח תלמידים בתחום המתפתח של הטכנולוגיה המתקדמת "‪ ,"HI-TECH‬אנו‬
  ‫מציעים מקצוע רובוטיקה המשלב בתוכו מרכיבים של תכנון, פיתוח ובנייה של מערכות זמן אמת משובצות‬
                                                  ‫מחשב.‬
                     ‫המקצוע מבוסס על שלושה תהליכים מקבילים המשולבים זה בזה:‬
                       ‫מעבדת ניסויים.‬    ‫תהליך שחזור פיתוח ,‬   ‫תהליך לימודי ,‬
  ‫הפרויקט משלב בתוכו, במערכת מוכללת אחת – הרובוט – עקרונות וידע ממספר תחומים של הטכנולוגיה‬
                                                ‫המתקדמת.‬
 ‫נכון להיום, גם התלמידים הלומדים ברמה גבוהה את מקצועות המתמטיקה, מחשבים ופיסיקה, אינם חשופים‬
‫כלל לצד חשוב ומוביל זה של הטכנולוגיה. הלימודים המתוארים כאן מיועדים למלא את החלל והצורך הקיים‬
                                             ‫כיום בתחום זה.‬
                                              ‫2. מטרות הלימוד‬
                            ‫- הבנת התלמידים כיצד פועלות מערכות ה – ...2.‬
   ‫– הקניית יסודות וידע בתחומים הבאים: אלקטרוניקה, תכנות מחשבים, מכניקה, בקרה, שילוב מערכתי.‬
                                  ‫- שילוב בין תחומי של מקצועות הלימוד.‬
                     ‫– הקניית מיומנויות של פתרון בעיות משמעותיות וקבלת החלטות.‬
                                      ‫- הקניית כישורי עבודה בצוות.‬
                                  ‫- פיתוח חשיבה יצירתית / המצאתית.‬
                              ‫– התמקדות בנושאים הקשורים לחיי יום יום.‬
                                ‫– קישור הפן המדעי, הטכנולוגי והחברתי.‬
                                         ‫– לימוד סביב פרויקטים.‬
                                            ‫.. מקצועות הלימוד‬
            ‫אלקטרוניקה, מיחשוב, תכנות בשפת אסמבלי, מכניקה, מבוא לרובוטיקה, מעבדה.‬
                                               ‫5. אופן הלימוד‬
                                   ‫כיתת הלימוד תימנה עד 52 תלמידים.‬
                         ‫המקצוע ילמד בכיתה י"א-י"ב במשך 0 ש"ש בכל שנה.‬
                             ‫לימוד תיאורטי, תכנות עבודה מעשית ומעבדה.‬
                  ‫בסיום י"א – התלמידים יגישו פרוייקט מעשי בצוותים – בניית רובוט.‬
   ‫בסיום י"ב – צוותי התלמידים יגישו עבודת גמר בכתב, על בסיס העבודה המעשית, בהיקף של 5 יח"ל.‬
      ‫העבודה באה במקום בחינת בגרות במקצוע, ומקנה בונוס כמו כל מקצוע ראלי אחר – .2 נקודות‬
                                       ‫(טכניון מקנה בונוס מוגדל).‬

    ‫בכיתה י"ב ישנה אפשרות להשתתף בתחרות רובוטיקה שמתקיימת בארץ, ולאחריה לנסוע במשלחת‬
                                 ‫ביה"ס לתחרות דומה בחו"ל.‬                                          ‫5. מרכיבי הרובוט‬
        ‫-לוח מחשב על מרכיביו (‪ ,DECODER ,PIA ,ROM ,RAM ,CPU‬רכיב תקשורת ועוד).‬
   ‫-לוח בקרת מנועים הכולל את בקרת כיוון ומהירות (‪ )H-BRIDGH‬ורכיבים לוגיים שונים ומשמש גם‬
                         ‫להעברת הבקרה אל ומאת הרכיבים של "העולם החיצון".‬
                              ‫-לוח בקרת מנועי צעד הכולל את רכיבי התכנון.‬
                      ‫-לוח דיבור המשמש להפקת דיבור מסינטזה של פונמות/אלפונים.‬
  ‫-"תושבי הבסיס": שני רמקולים, "עיניים", מתגי הפעלה ובדיקה ( ‪ RESET‬ו ‪ )NMI‬גלגלים, לחצני חישת‬
     ‫מגע, שקע תקשורת, שקעי הטענה, בתי סוללות (לא כולל הסוללות), טרנזיסטורי הגבר (המיועדים‬
   ‫"עיניים"), מתג הפעלה ראשי, נתיכים, ברגים, אומים, פסי חיזוק, זוויות אלומיניום, כבלים וכו', נגדים‬
  ‫קבלים ועוד. בסיס וגוף הרובוט מעוצבים ומעובדים לפי רצון התלמידים, כל אחד לצורה המועדפת עליו.‬
                                           ‫-מנועי הנעה/כוון.‬
          ‫6. יחוד מקצוע זה לעומת מערכות הקיימות כיום, הוא הכניסה לעומק ההבנה של הטכנולוגיה‬
                               ‫כיום מנקודת ראות המפתח ולא רק המשתמש.‬
                                            ‫5. דרישות המקצוע‬
    ‫מקצוע הרובוטיקה נלמד רק בשילוב אחד מן המקצועות המוגברים הבאים: פיסיקה, ביולוגיה, כימיה.‬
               ‫מתאים לתלמידי הכיתה המדעית, ולתלמידים מצטיינים בפיסיקה ובמתמטיקה.‬
                     ‫עדיפות תינתן לתלמידי הכיתה המדעית וללומדי פיסיקה 5 יח"ל.‬
                                                ‫0. תחרויות‬
  ‫כיתה י"ב תערך תחרות רובוטיקה בית ספרית וארצית. תיתכן גם אפשרות להשתתף בתחרויות בינלאומיות‬
                                                ‫בחו"ל.‬
                                             ‫2. לתשומת לבכם!‬
                                      ‫לימוד המקצוע כרוך בתשלום!‬
                     ‫72‬
              ‫רוסית 5 יח"ל‬  ‫–‬
           ‫רכזת המקצוע- איטה פינסק‬

   ‫לימודי השפה הרוסית ברמה של 5 יח"ל מוצעים לעולים חדשים או‬
               ‫לתלמידים ששפת האם שלהם רוסית.‬
      ‫הרוסית כשפה זרה מציבה כיעד פיתוח המיומנות והיכולות האלה:‬

         ‫קריאת טקסטים ספרותיים ופובליצסטיים - עיתונאים.‬            ‫-‬
                    ‫הבנת תוכניות רדיו וטלוויזיה.‬          ‫-‬
       ‫תקשורת בתחומים ובמצבים מגוונים של תקשורת (דיאלוג).‬            ‫-‬
                    ‫התבטאות בעל פה (מונולוג).‬           ‫-‬
                          ‫התבטאות בכתב.‬           ‫-‬
‫שימוש בלשון בהתאם לסגנונות פונקציונליים שונים, וכן בהתאם לנושאים‬            ‫-‬
               ‫הנלמדים ולסיטואציות של המגע הלשוני.‬
  ‫ניתוח אלמנטרי של הטקסט הספרותי- ספרות רוסית (רומן, סיפור קצר‬            ‫-‬
                               ‫ושירה).‬
   ‫בתהליך הלימודים ש ל השפה הרוסית כשפה זרה ירכשו התלמידים ידיעות מוגדרות בתחום התרבות,‬
            ‫ההיסטוריה והמסורת הרוסית ( במסגרת הנושאים הנלמדים והחומר הספרותי).‬


                    ‫הערה: לימודי רוסית הם במסגרת עירונית באחד התיכונים.‬
                          ‫82‬
           ‫תקשורת המונים 5 - יח"ל‬
                    ‫רכזת המקצוע - רחל מרקוס‬

                                ‫מה תלמד ותחווה במגמת תקשורת המונים?‬
 ‫אמצעי התקשורת ההמוניים כיום מהווים בשבילנו את מקורות הידע המרכזיים על המציאות הסובבת אותנו‬
    ‫וזו הרחוקה מעינינו. אנו חיים ב"עידן התקשורת" בו העולם הפך למעשה ל"כפר עולמי קטן" בו זורמת‬
                                    ‫האינפורמציה, במהירות שלא תאומן .‬
 ‫י לדים ובני נוער מבלים היום מול הטלוויזיה, מסך הקולנוע, הרדיו והמחשב יותר שעות משהם שוהים בבית-‬
    ‫הספר וחשופים למבול ערוצי מידע ובידור המעצבים את תפיסת עולמם. דרכי התנהגותם ושאיפותיהם‬
   ‫בחיים.היום כולנו '"מומחים" לתקשורת. אך רובנו תופסים את שראינו בטלוויזיה או שמענו ברדיו כאמת‬
                                           ‫שאינה ניתנת לערעור ,‬
          ‫האמנם? האם שאלנו את עצמנו כמה שאלות מפתח בנוגע לאותה תקשורת שהשתלטה כבר‬
                                            ‫על חדרי השינה שלנו?‬
                                                ‫שאלות כגון:‬
       ‫- האם הטלוויזיה והעיתונות מהווים באמת חלון וראי לעולם או שהם מציגים עולם סובייקטיבי‬
                            ‫פרי שיקולי מיון ועריכה של עיתונאים ועורכים?‬
                      ‫- מדוע שני העיתונים הגדולים של המדינה דומים כל כך זה לזה?‬
                           ‫- מה זה "סקופ"? ומה זה עושה לנו ולתמונת עולמנו?‬
                        ‫- כיצד משכנעות אותנו הפרסומות. ואיזה עולם הן מציגות?‬
                     ‫- מדוע כולנו אוהבים ללגלג על "אופרות סבון" אבל מכורים להן?‬
           ‫ומה הייחודיות של שפת הקולנוע. ומדוע אנו זקוקים כל-כך לעולם הבדיון והפנטזיה?‬
           ‫- איך מפיקים סרט? מהדורת חדשות? כתבת תחקיר? אלו אילוצים עומדים בפני היוצרים‬
                                                ‫והמפיקים?‬
‫המטרה של לימודי המגמה היא לענות על שאלות אלה ורבות אחרות ולהקנות לך התלמיד, את הכלים, הידע‬
              ‫והיכולת לבקר טקסט עיתונאי, טלוויזיוני וקולנועי, לדעת לארגן ולהשוות מידע‬
   ‫באופן אינטליגנטי וליהנות ולהפיק כמה שאפשר מהתרומה התרבותית והבידורית של אמצעי התקשורת‬
                                                   ‫השונים.‬
                               ‫מהנושאים הנלמדים במסגרת . יח"ל עיוניות:‬
                              ‫תקשורת בין אישית - מודל התקשורת ו ניתוחו.‬
    ‫תקשורת המונים - מאפייניה, התחומים לפעולת המדיה, תולדות המדיה - העיתון, הרדיו, הטלוויזיה.‬
           ‫- העיתון - מבנה וארגון העיתון, עקרונות העיתונאות, עריכת חדשות, העיתונות היומית‬
                                ‫בישראל, צילום עיתונות וכו'.‬
        ‫- הרדיו - יתרונותיו, עבודת כתב הרדיו, הרדיו בעידן הטלוויזיה, סוגי תוכניות, קול ותקשורת.‬
           ‫- הטלוויזיה - מאפייניה, איך עובדת הטלוויזיה, החדשות, אמינות הדיווח. תכנון תכניות‬
          ‫בטלוויזיה, עבודת כתב טלוויזיה. השפה החזותית של אמצעי התקשורת,‬
                                         ‫הצילומים.‬
           ‫- דיני קומוניקציה: חוקים - חוק איסור לשון הרע, צנזורה, חוק רשות השידור, חוק הגנת‬
                                 ‫הפרט .‬
        ‫ערכים - חופש ביטוי, זכות הציבור לדעת, חופש הגישה לאמצעי‬
                                ‫התקשורת.‬
                                  ‫- אמצעי התקשורת והמערכת הפוליטית.‬
                                      ‫- התפקידים של אמצעי התקשורת.‬
                                       ‫- השפעות של אמצעי התקשורת.‬
                                             ‫- פרסומת ותעמולה.‬
                                          ‫- קולנוע/צילום עיתונאי.‬

             ‫דרישות הקבלה: ציון .5 ומעלה במקצועות: לשון, הבעה, וספרות + ראי ו ן אישי .‬
                 ‫ההשתתפות בקבוצת הלימוד של החלק המעשי (2 יח"ל ) כרוכה בתשלום.‬

               ‫ניתן לבחור במקצוע זה במסגרת עיונית בלבד ולגשת לבחינה ברמה של . יח"ל.‬

                                ‫עבודה מעשית - פרויקט גמר 2 - יח"ל.‬
 ‫התלמידים יתמקדו בהפקת כתבה טלוויזיונית.מסגרת זו יעבדו התלמידים בקבוצות, יתנסו בתפקידים שונים‬
                ‫בהפקה (רעיונאי, תסריטאי, כתב, מגיש, במאי, צלם, תאורן, מפיק וכו')‬
                                         ‫ויגישו כתבת גמר.‬
                ‫92‬
           ‫מתמטיקה‬

                      ‫רכזת המקצוע – ורדה כץ‬

 ‫החל משנה"ל תשס"ד נבחנים תלמידי כיתה י'א עפ"י התוכנית המאוחדת במבנה צבירתי.‬

                        ‫בכל רמת לימוד יהיו שלושה שאלונים.‬


  ‫הבחינה ברמת . יח"ל תורכב משאלונים א, ב, ג לכל אחד משלושת השאלונים משקל של‬

                              ‫%.. בציון ברמת . יח"ל.‬


‫הבחינה ברמת 5 יח"ל תורכב משאלונים ג, ד, ה (שאלון ג משותף ל . ו 5 יח"ל) לכל שאלון‬

                         ‫משקל של %.. בציון ברמת 5 יח"ל.‬


   ‫הבחינה ברמת 5 יח"ל תורכב משאלונים ה, ו, ז (שאלון ה משותף ל 5 יח"ל ול 5 יח"ל).‬


     ‫תלמיד שנבחן ברמת . יח"ל ורוצה להשלים ל 5 יח"ל יבחן בשאלונים ד וה בלבד.‬


       ‫תלמיד שנבחן ב 5 יח"ל ורוצה להשלים ל 5 יח" ל יבחן בשאלונים ו, וז בלבד.‬


       ‫התלמידים נבחנים בחלק מהשאלונים בסוף כיתה י"א ובחלק בסוף כיתה י"ב.‬


      ‫בביה" ס נערך בימים אלו לישם התוכנית ובונה מערך לימודי חדש במתמטיקה.‬
                     ‫03‬
                 ‫אנגלית‬

                         ‫רכזת המקצוע - אביבה שולמן‬

                 ‫ניתן לגשת לבחינות בגרות באנגלית ב . - רמות: ., 5 ו 5 יח"ל‬                 ‫התלמ ידים יכוונו לרמות השונות, בהתאם להישגיהם הלימודיים‬
                 ‫‪G‬‬  ‫יחידות הבחינה הן מודלריות ע"פ מודל הצבירה מ ‪ A‬עד‬

                              ‫. יח"ל = . שאלוני בחינה: ‪A B C‬‬

                            ‫‪C D‬‬    ‫5 יח"ל = . שאלוני בחינה: ‪E‬‬

                             ‫‪E‬‬  ‫5 יח"ל = . שאלוני בחינה: ‪F G‬‬
                            ‫בחינות הבגרות תתפצלנה בין י"א- ל י"ב.‬

                                 ‫תוכנית הלימודים ע"פ הרמות:‬

‫. יח"ל.: *הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, משימת כתיבה. התשובות בחלקן בעברית. מבחן בע"פ הוא פנימי‬
                       ‫בכיתה י"א יבחנו התלמידים בשאלון ‪.A‬‬


                 ‫5 יח"ל - כוללת: . קטעי ‪ 1 Unseen‬חיבור, הבנת הנשמע.‬
                        ‫בכיתה י"א יבחנו התלמידים בשאלון ‪E‬‬
           ‫בכיתה י" ב יבחנו התלמידים בשאלונים ‪ D‬ו ‪ C‬ומבחן בע"פ חיצוני.‬


                   ‫5 יח"ל,- . קטעי ‪ 2 , Unseen‬חיבורים ) הבנת הנשמע.‬
                        ‫בכיתה י"א יבחנו התלמידים בשאלון ‪E‬‬
             ‫בכיתה י"ב יבחנו התלמידים בשאלונים ‪ F G‬ומבחן בע"פ חיצוני.‬

                                        ‫הגשת פרוייקט‬

             ‫בכל רמה יתבקשו התלמידים לעשות פרוייקט שיהווה חלק מהציון השנתי.‬


                                            ‫הערה‬
                       ‫ניתן לקבל תעודת בגרות גם עם . יח"ל אנגלית.‬    ‫‪‬‬
                     ‫רישות הכניסה לאוניברסיטה הן של 5 יח"ל ומעלה.‬     ‫‪‬‬
31
                    ‫23‬
               ‫עבודת גמר‬

      ‫עבודת גמר "צמודה" המחליפה בחינת בגרות‬

          ‫עבודת גמר "לא צמודה" – 5 יח"ל‬

                 ‫מרכזת – נירית רקוץ‬

     ‫עבודת גמר מוגדרת כ"עבודה עצמית, עיונית או עיונית מעשית". עבודה שיש בה‬
               ‫יסוד של חקר, אפשרות לשאול, להקשות ולחפש תשובות.‬
     ‫בעבודת גמר, רוצים לבחון את יכולת התלמיד לשקול ולנתח, לרכז חומר רלוונטי‬
                            ‫ולנסח דבריו באופן עצמאי .‬

    ‫עבודת גמר לא תישא אופי של לקט. כלומר, של דברים אשר תומצתו ואף הועתקו,‬
                            ‫ללא התייחסות או ביקורת.‬
   ‫על התלמיד להביא חומר ממקורות שונים, תוך התייחסות מבחינה, משווה, ביקורתית‬
‫ואובייקטיבית לנושא. בעיסוקו בחומר, יוכיח התלמיד את יכולתו להתמודד עם הנושא ועם‬
                       ‫החומר מנקודת ראות מדעית מחקרית.‬

                        ‫ניתן לכתוב עבודת גמר משני סוגים:‬

 ‫א. עבודת גמר "צמודה" - המחליפה בחינת בגרות: "בעבודה צמודה" הנושא חייב להיות‬
        ‫מתחום המקצוע אשר את בחינת הבגרות שלו , התלמיד מעונין להמיר ציון‬
 ‫בעבודה. כמו כן , על התלמיד לקבל בכיתה י"א ציון 55 שנתי (לפחות) וכן ציון בי"ב 55‬
‫שנתי (לפחות) במקצוע. הציון הסופי במקצוע יהיה: ממוצע של ציון העבודה וציון המגן של‬
                                      ‫המורה.‬

 ‫ב. עבודת גמר "הלא צמודה" - מקצוע בהיקף של 5 יחידות הנוסף למקצועות אותם לומד‬
 ‫התלמיד: במקרה זה, ניתן לכתוב על כל נושא ובלבד שלנושא הנבחר יש בסיס מדעי-עיוני‬
                                ‫וניתן לבצע מחקר.‬

         ‫(עבודת גמר לא יכולה לבוא במקום מקצוע מורחב אם היא לא צמודה).‬

                           ‫אישור ההצעה ומועדי הגשה‬
 ‫בכיתה י"א מגישים את ההצעה למשרד החינוך ומסיימים לכתוב את העבודה בכיתה י"ב‬
                                   ‫(חנוכה).‬
    ‫את העבודה כותבים במשך שנה בהנחיית מדריך מקצועי, מומחה בתחום שבו בחר‬
            ‫התלמיד וכן בהדרכת האחראית על עבודות הגמר בבית הספר.‬
              ‫33‬
       ‫מגמת קולנוע תיכון "היובל"‬
   ‫ללמוד קולנוע בשנות האלפיים – אומר לחיות בקצב של שנות‬
          ‫האלפיים, היות וקולנוע הוא מקצוע העתיד!‬

  ‫אם תמיד חלמתם, ועדיין חולמים לעשות את "הסרט שלכם" או‬
 ‫לביים סדרת טלויזיה מקורית, לעבוד באחד מן הערוצים התוססים‬
    ‫ואולי אפילו שישדרו "קליפ" שנוצר באמצעותכם ב -‪M.T.V‬‬
‫צעדיכם הראשונים בדרך יצירתית, מקצועית ומרתקת זו – מתחילים‬
                       ‫אצלנו במגמה.‬

 ‫בואו ליצור איתנו בכיף אווירה צעירה דינמית ותוססת. כל רעיון‬
‫שעולה במוחכם, כל סיפור שנולד, כל אירוע שריגש אתכם – שווים‬
                ‫סרט, כתבה או "וידאו-קליפ"!‬

   ‫אצלנו תלמדו איך להוציא את הרוח היצירתית שבכם בעזרת‬
           ‫מצלמות, תאורה, עריכה, כתיבה ומוסיקה.‬
   ‫והכי חשוב! בואו ליצור ביחד בעבודת צוות עם חבר'ה בדיוק‬
‫כמותכם שחושבים ועושים בראש אחד, ובלווי והדרכה צמודים של‬
           ‫צוות הוראה מקצועי העוסק בתחום עצמו.‬

  ‫לימודי הקולנוע בתיכון מסתכמים ב – 5 יחידות לימוד המוכרות‬
‫כמקצוע מורחב בבגרות. הלימודים מעניקים נקודות בונוס המוכרות‬
 ‫ע"י המוסדות הגבוהים ללימודי הקולנוע והתקשורת באוניברסיטה‬
                     ‫ובאקדמיות השונות.‬

 ‫במהלך שנות הלימוד במגמה תעברו קורסים מקצועיים שבהם כל‬
  ‫אחד לומד: צילום, תסריטאות, הפקה, בימוי משחק מול מצלמה,‬
      ‫עריכה ממוחשבת, תאורה, סאונד, ניהול אומנותי ועוד.‬
 ‫פעילויות נוספות הן צפייה בסרטים בכיתה ובסינמטקים, ביקורים‬
 ‫במוזיאונים וסינימטקים בהקשר לנלמד בכיתה, ביקורים בהקלטות‬
  ‫של תוכניות טלויזיה, ביקורים בהצגות תיאטרון, מחול, אופירה,‬
 ‫והכי חשוב: הפקת סרטים שאתם תכתבו, תצלמו, תפיקו, תביימו,‬
                       ‫תערכו והכל לבד!‬
                    ‫43‬


‫בכל שנה סרטי המגמה משתתפים וישתתפו בפסטיבל הארצי לסרטי‬
  ‫תלמידים שבו משתתפים כל תלמידי הקולנוע והתקשורת בארץ‬
               ‫ב"הפניג" ענק שהוא כייף אמיתי!‬

‫גולת הכותרת הוא סרט הסיום שכל אחד מכם כותב ומביים בעצמו‬
            ‫ואשר עשוי גם להיות משודר בטלויזיה.‬


               ‫נשמח לראותכם, צוות המגמה והתלמידים.‬
             ‫מרכזי יעוץ למועמדים‬

       ‫מרכז המידע, בניין אולמן, חדר 214 ימים‬   ‫חיפה:‬        ‫הטכניון‬
       ‫א' – ה' 11:41 – 13:81. טל' 2913928-41.‬
   ‫מרכז רישום וקבלה, בניין אולמן, חדר 514, ימים‬
       ‫א' – ה', 11:31 – 11:91. טל' 9219228-41.‬

         ‫ירושלים: המשרד לקבלת תלמידים, בניין פרנק‬   ‫אוניברסיטה העברית‬
        ‫סינטרה, ימים א' – ה', 11:31 – 11:11.‬
                   ‫טל' 2882885-21.‬

        ‫אוניברסיטת תל-אביב תל-אביב: בניין המרכז לרישום, ימים א', ב', ד', ה',‬
 ‫11:21 – 11:91 יום ג' 11:51 – 11:91. טל' 1555142-31.‬
    ‫יועץ אישי (בתשלום), ביחידה למיון ומחקר, עפ"י‬
   ‫הזמנה מראש בטלפון 1928142-31, 82828142-31.‬
                       ‫53‬      ‫המשרד לקבלת תלמידים, ימים א', ב', ד', ה',‬    ‫רמת גן:‬  ‫אוניברסיטת בר-אילן‬
  ‫11:21 – 11:91 יום ג' 11:41 – 11:11. טל' 1258135-31.‬

        ‫המחלקה להרשמה, הבניין הראשי קומה ב',‬      ‫חיפה:‬    ‫אוניברסיטת חיפה‬
    ‫ימים א' – ה', 11:41 – 11:11. טל' 2/5/4231428-41,‬
                      ‫3119428-41 .‬
   ‫מרכז מידע טל' 9/8829428-41, בניין ראשי קומה ב'.‬
    ‫ייעוץ אישי (בתשלום) ביחידה לייעוץ והכוון מקצועי‬
       ‫עפ"י תאום מראש בטלפון: 2131428-41, בניין‬
                  ‫רב-תכליתי חדר 331.‬

          ‫מדור רשום, בניין עין גדי, רח' ולפסון 4.‬  ‫אוניברסיטת בן גוריון באר-שבע:‬
     ‫קבלת קהל בימים: א', ב', ד', ה', 11:31 – 11:11,‬               ‫בנגב‬
     ‫יום ג', 11:51 – 11:11, טל' 8822242-21 רב-קווי.‬

     ‫מערכת אינטראקטיבית, המספקת מידע מקיף על‬             ‫"מידעת" באינטרנט‬
   ‫מקצועות הלימוד במוסדות השונים, ומשוב על סיכויי‬
            ‫הקבלה בהתאם לנתוני המשתמש.‬
              ‫‪ttp://academia.nite.org.il‬‬
‫המידע המובא לפניכם נמסר לנו ע"י הועדה הבין-אוניברסיטאית למדיניות קבלה בחוזר תשס"ב‬
‫1112. כאן מובאות הדרישות הכלליות להרשמה המשותפת ברובן לכל המוסדות להשכלה גבוהה.‬
   ‫הרינו להדגיש כי המידע המפורט והמחייב הוא המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של‬
                                  ‫המוסדות השונים.‬
 ‫כל מוסד מפרסם ידיעון או מדריך בו מפורטות הדרישות המיוחדות לאותו מוסד ורק הן מחייבות את המוסד.‬
                ‫בדבר פרטים יש לפנות למשרד המרשם או מנהל התלמידים במוסד המבו‬
                     ‫הועדה הגיעה למספר מוסכמות :‬
                   ‫חובת המבחן הפסיכומטרי תתבטל.‬   ‫1.‬
  ‫התחליף לציון הפסיכומטרי יהיה ציון ליבה המורכב מצירופי הציונים‬    ‫2.‬
      ‫החיצוניים בבחינת הבגרות (ללא ציוני בית הספר – הציון המסכם).‬
    ‫שערי קבלה נוספים, הנהוגים כיום באוניברסיטאות השונות כגון:‬   ‫..‬
    ‫מכינות קדם אקדמיות, העדפה סוציו-אקונומית מתקנת, קבלה על סמך‬
    ‫לימודים ראשוניים באוניברסיטה הפתוחה, קבלה על סמך ציוני בגרות‬
               ‫גבוהים, קבלה על סמך ציון פסיכומטרי גבוה.‬
                        ‫63‬


                                             ‫קש.‬

                                         ‫הערות‬

      ‫בכל המוסדות משמיטים בחישוב ממוצע ציוני הבגרות, ציונים של מקצועות‬       ‫(1)‬
      ‫בחירה אחדים, שמעבר ל12- יחידות לימוד, על-מנת להגיע לממוצע משוקלל מיטבי.‬
    ‫במוסדות אחדים קבילה גם בחינה בשפה זרה אחרת, ברמה של 4 יח"ל ומעלה,‬        ‫(2)‬
    ‫בצירוף בחינה פנימית באנגלית, ברמה של 3 יח"ל ומעלה. באוניברסיטה העברית קבילה‬
               ‫לעניין זה רק צרפתית, ובאוניברסיטת חיפה צרפתית או רוסית.‬
     ‫אחד ממקצועות החובה או הבחירה למעט עברית (או שפה ראשונה) ואנגלית.‬       ‫(3)‬
                                 ‫בטכניון אין חובה כזו.‬

                                ‫מיטוב ציוני הבגרות ("בונוס")‬

‫במטרה לעודד תלמידים ללמוד ולהבחן ברמה מוגברת (4 – 5 יח"ל), מעניקים כל המוסדות הטבה‬
                  ‫לציוני הבגרות המקצועות נבחרים, עפ"י הרשמה שלהלן.‬

‫בכל המוסדות למעט הטכניון, ניתנת הטבה ע"י הוספה, של 11 נקודות (מתוך 111) לציון במקצוע‬
            ‫ברמה של 4 יח"ל והוספה של 12 נקודות לציון במקצוע ברמה של 5 יח"ל.‬
‫במקצועות אנגלית ומתמטיקה ניתנת הטבה מוגדלת: 5.21 נקודות ל – 4 יח"ל ו – 52 נקודות ל – 5‬
                                          ‫יח"ל.‬
                       ‫לא תינתן הטבה למקצוע שהציון בו נמוך מ – 12.‬

  ‫רק בטכניון ניתנת ההטבה ע"י הכפלה של הציון במקצוע ברמה של 4 יח"ל ב – 1.1, הכפלה של‬
                            ‫הציון במקצוע ברמה של 5 יח"ל ב – 2.1.‬
                     ‫כימיה, ביולוגיה – ברמה של 5 יח"ל – הכפלה ב – 52.1.‬
           ‫במקצועות מתמטיקה ופיזיקה: הכפלה של הציון ברמה של 5 יח"ל ב – 3.1.‬
  ‫לאחד מן המקצועות מתוך אלקטרוניקה ומחשבים, בקרת מכונות – רובוטיקה, מדעי המחשב,‬
     ‫מערכות אלקטרוניות, מערכות חשמל וניתוח מערכות וארגון קבצים, כימיה טכנולוגית,‬
 ‫מיקרוביולוגיה – ניתנת הטבה מוגדלת ע"י הכפלה של הציון במקצוע ברמה של 5 יח"ל ב – 52.1.‬
         ‫במקצוע כימיה תינתן הטבה גם ברמה של 3 יח"ל ע"י הכפלה של הציון ב – 51.1.‬

       ‫בכל המוסדות – עבודת גמר יכולה להחליף בחינת בגרות ותזכה להטבה מתאימה.‬
            ‫בטכניון – רק עבודות גמר ברמה של 5 יח"ל תזכה בדרך כלל להטבה.‬
                  ‫באוניברסיטת בן-גוריון – רק עבודות גמר של 5 יח"ל.‬


              ‫תיאטרון 5 יח"ל‬ ‫–‬
             ‫רכזת המגמה – פנינה פורטר‬                               ‫למה מגמת תיאטרון?‬


‫התוכנית במגמת התיאטרון היא תוכנית לימודים המשתלבת במסלולי המקצועות‬
                      ‫העיוניים ברמה של 5 יח"ל.‬
                  ‫73‬


‫אם הנכם רוצים לצרף צבע, הנאה, וייחוד ללימודיכם בבית הספר תשמחו לדעת כי‬
   ‫הלימודים הם עיוניים ומעשיים וכוללים מקצועות והתמחויות כמו: מחזאות,‬
‫תולדות הדרמה והתיאטרון, שיטות משחק, תורת בימוי, דרכי עיצוב המופע, אופני‬
                ‫השימוש בקול , בדיבור, בשירה ושפת התיאטרון.‬
 ‫לימודי הסדנה יתמקדו בשיעורי משחק, תנועה, קול, בימוי ועיצוב (בגד, מסיכה,‬
                        ‫תפאורה, איפור, תאורה וכו').‬

‫בחינת הבגרות היא מעשית ועיונית גם יחד וכוללת הגשת קטע משחק וקטע בימוי‬
              ‫לפני בוחן חיצוני, חלק זה מהווה %40 מהציון.‬

        ‫בסוף כיתה י"ב מתקיימת הבחינה העיונית המהווה %40 מהציון.‬
   ‫במסגרת השיעורים המעשיים יעלו התלמידים הפקות ומופעים לפני קהלים‬
                      ‫שונים בבית הספר ומחוצה לו.‬
 ‫חלק מיוחד של העשרה יכלול צפייה בהצגות תיאטרון, תיאטרון תנועה , אופרה‬
  ‫ומחזות זמר, לפחות אחת לחודש. כמו כן יתקיימו פגישות עם יוצרי תיאטרון‬
    ‫במסגרת בית הספר או במוסדות אחרים כמו תיאטרון השוליים או החוג‬
                     ‫לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב.‬
 ‫נקבל תלמידים בעלי עניין בתחום התיאטרון וכן בעלי הישגים טובים בלימודיהם‬
                              ‫ובהתנהגותם.‬
      ‫המעונינים מוזמנים לפנות אישית לרכזת המגמה – הגב' פנינה פורטר.‬
                       ‫* לימוד המקצוע כרוך בתשלום.‬
  ‫אנו שמחים להגיש לכם "חוברת מידע", הכוללת את מבנה תכנית‬
     ‫הלימודים של תיכון היובל לקראת שנת הלימודים תשס"ה‬

     ‫ידועים לנו הקשיים שבפניהם עומדים התלמידים לפני קבלת‬
   ‫ההחלטה להרכב הלימודים לשנים הבאות ועד כמה החלטה זו,‬
   ‫עשויה להיות מושפעת משאיפת ההורים, מלחץ חברתי, מהרצון‬
‫להיות באותה כיתת לימוד עם חברים או מראיית מקצועות מסוימים‬
                      ‫כמקצועות עדיפים.‬

 ‫עלינו לזכור כי הבחירה חייבת להיות אישית, עניינית, תואמת את‬
 ‫ההישגיים והמצב הלימודי של כל תלמיד ומשלבת גם עניין ואתגר.‬
   ‫כך ניתן יהיה , להגשים את הסיכוי המירבי להצלחה בהמשך.‬


     ‫קראו את המידעון בעיון רב, תוך התייעצות והפעלת שיקול דעת.‬

   ‫אנו מקווים שעיון בחוברת וייעוץ נלווה במהלך פרוייקט בחירת‬
    ‫המגמה אכן יסייעו בתהליך קבלת ההחלטה לבחירת המקצוע‬
          ‫המתאים ומאחלים לכם בחירה נכונה ומוצלחת.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:55
posted:2/25/2012
language:Hebrew
pages:37