Wykazy_publikacji

Document Sample
Wykazy_publikacji Powered By Docstoc
					(amw)                 Kosztorysowanie                    1/2


Katalogi, informatory i inne publikacje
Wg definicji powszechnie przyjętej w procesie kosztorysowania inwestycji budowlanych, jak i wg
odpowiednich źródeł prawa, pod pojęciem katalogów rozumie się „publikacje zawierające
jednostkowe nakłady rzeczowe”. Jest jednak wiele innych publikacji zawierających skatalogowane
informacje niezbędne lub przydatne przy realizacji procesów budowlanych. Wszystkie tego rodzaju
katalogi oraz informatory można podzielić na grupy i rodzaje. Poniżej przedstawiono jeden ze
sposobów podziału podany przez Eugeniusza Smoktunowicza w podręczniku „Kosztorysowanie
obiektów i robót budowlanych”. Podział ten, w pierwszym rzędzie, uwzględnia wydawcę (autora)
publikacji danej grupy katalogów lub informatorów.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych i katalogów norm pracy oraz
informatorów o cenach czynników produkcji budowlanej.
  A. Katalogi nakładów    rzeczowych   (KNR)   powszechnie  stosowane    w   robotach
   ogólnobudowlanych.
  B. Katalogi nakładów rzeczowych (KNR) powszechnie stosowanych w robotach branżowych.
  C. Zakładowe katalogi nakładów rzeczowych (KNR i KSNR) wydanych i opracowanych przez
   firmę „Polcen”.
  D. Zakładowe katalogi nakładów rzeczowych (KNR – WACETOB).
  E. Katalogi norm nakładów rzeczowych (KNNR) obowiązujących          w kosztorysach
   inwestorskich dla potrzeb zamówień publicznych.
  F. Tablice uzupełniające na konstrukcje budowlane do KNR 2-02 mające charakter norm
   zakładowych.
  G. Zakładowe katalogi nakładów     rzeczowych  wydane  przez  Instytut    Gospodarki
   Mieszkaniowej (IGM).
  H. Katalogi norm pracy (KNP) na roboty budowlano-montażowe wydane przed 1985 r., jako
   obowiązujące, obecnie często wykorzystywane przy opracowaniu zakładowych KNR-ów.
  I. Tymczasowe zakładowe katalogi norm budowlano-konserwatorskich (TZKNBK) wydanych
   przez pracownie konserwacji zabytków.
  J. Informatory o cenach czynników produkcji budowlanej ośrodków cenowych:
     1) PROMOCAJA,
          a) „Biuletyn cen robot zagregowanych elementów I obiektów budowlanych”,
           który zawiera scalone ceny dla całych obiektów budowlanych;
          b) Biuletyn cen robót (o średniej agregacji);
          c) „Informacja o ruchu cen w budownictwie”;
  K. Publikowane ceny na maszyny i urządzenia dla robót i obiektów budowlanych.
     1) WACETOB, - Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego
       „WACETOB” Ośrodek Budownictwa i Nieruchomości, „Cennik Maszyn i
       Urządzeń”
     Publikowane ceny działek budowlanych
     2) Bistyp-Consulting, - wydaje cokwartalnie katalog jednostkowych wskaźników
       cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego
       na roboty inwestycyjne i remontowe;
2                               Wykaz katalogów, informatorów...

     3) ORGBUD-SERWIS Poznań, - publikacje cenowe ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.
       Poznań;
          a) „Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane”, który
           zawiera scalone ceny całych obiektów budowlanych;
       Publikacje przeznaczone do kalkulacji szczegółowej:
          b) Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (ICCP) –
           kwartalnik;
          c) Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej – Ekspres –
           miesięcznik;
          d) Biuletyn cenowy budownictwa (BCB) – kwartalnik;
       Publikacje przeznaczone do kalkulacji uproszczonej:
          e) Informacyjne zestawy średnich jednostkowych cen robót (ICR):
              budowlanych (ICRB),
              instalacyjnych (ICRI),
              elektrycznych (ICRE),
              sieciowych (ICRS.
          f) Informacyjne zestawy średnich jednostkowych cen robót remontowych
           (ICRR):
              budowlanych (ICRRB),
              instalacyjnych (ICRRI),
              elektrycznych (ICRRE).
          g) Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych (CSRof) – kwartalniki:
              Zeszyt 1 – roboty budowlane,
              Zeszyt 2 – roboty instalacyjne,
              Zeszyt 3 – roboty elektryczne.
          h) Informacyjny zestaw średnich cen asortymentów robót budowlanych i
           instalacyjnych (ICAR) – kwartalnik;
          i) Ceny robót w obiektach zabytkowych (CKZ) – kwartalnik.
       Publikacje przeznaczone do szacowania kosztów inwestycji.
  L. Katalogi nakładów rzeczowych wydane przez ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.
  M. Intercenbud – internetowa baza cen budowlanych.
     Athenasoft (Intercenbud).
    Firma ATHENASOFT, specjalizuje się w tworzeniu programów dla budownictwa,
udostępnia INTERCENBUD – internetową bazę cen materiałów budowlanych, której unikalną
cechą jest możliwość bezpośredniego wczytania danych do programów kosztorysowych. Baza
powstała z myślą o firmach wykonujących usługi remontowo-budowlane, kosztorysantach,
hurtowniach i producentach materiałów budowlanych i pokrewnych.
   Oprócz cen INTERCENBUD zawiera takie dane o towarze jak: indeks ETO, indeks
PKWiU, nazwę dostawcy i producenta, jednostka miary, ciężar właściwy, sposób pakowania, daty
obowiązywania ceny, rodzaj grupy towarowej oraz adres strony www.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:2/24/2012
language:Polish
pages:2