JABATAN BENDAHARI by 4tgqWO

VIEWS: 25 PAGES: 21

									                            BEN/BUY/DF05
                PEJABAT BENDAHARI

         DOKUMEN TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN


TAJUK TENDER        :  …………………………………………………………
                …………………………………………………………
                …………………………………………………………
                …………………………………………………………

NO. RUJUKAN TENDER     :  …………………………………………………………
BIL     KANDUNGAN               MUKA SURAT

1.   Kenyataan Tawaran Tender            2/21

2.   Perkara Am                  3/21– 4/21

3.   Syarat-Syarat Tender             5/21 – 8/21

4.   Borang Tawaran Spesifikasi          9/21 – 12/21

6.   Borang Maklumat Petender          13/21 – 21/21

5.   Borang Tawaran Harga             LAMPIRAN

6.   Senarai Semakan Dokumen           LAMPIRAN A
                NOTA PENTING


   SILA BACA SYARAT-SYARAT TENDER DENGAN TELITI, KEGAGALAN
   PIHAK TUAN MEMATUHI SYARAT-SYARAT TERSEBUT AKAN
   MENYEBABKAN TENDER TUAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN
                  1/19
            UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
           SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN


               KENYATAAN TAWARAN


Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan Malaysia bawah Kod Bidang       ………………………… dan
pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi tawaran berikut:-
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dokumen Tawaran boleh diperolehi pada waktu pejabat dari Kaunter Seksyen Perolehan,
Pejabat Bendahari II, Tingkat 2, Bangunan Pentadbiran dengan harga RM ……………..
senaskah secara bayaran tunai atau dalam bentuk Wang Pos/Wang Kiriman Pos/Bank
Deraf yang dibuat atas nama Bendahari, Universiti Putra Malaysia (yang tidak akan
dikembalikan). Petender hendaklah menunjukkan Sijil Pendaftaran Asal Kontraktor
daripada Kementerian Kewangan Malaysia sebelum dibenarkan membeli dokumen
tawaran. Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan dalam peti tender no. ………….
pada atau sebelum …………………………. jam 12.00 tengahari.
                   2/19
                            DOKUMEN TAWARAN TENDER


             UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
            SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN
             (Arahan Perbendaharaan No. 170)Tajuk :    ……………………………………….………………………………………….

        ……………………………………….………………………………………….

No. Rujukan Tender      :   …………………………………………

No. Peti Tender       :   ..……………………………………….

Tarikh Tutup         :   …………………………………………

Masa             :   12 Tengahari


Perkara Am

1.   Tawaran adalah dipelawa untuk melaksanakan bekalan/perkhidmatan di atas
    tertakluk kepada syarat-syarat yang dikembarkan bersama ini.

2.   Sila nyatakan tempoh hantaran yang ditawarkan.

3.   Tempoh sah laku tawaran tender      hendaklah  tidak  melebihi  90  hari
    (3 bulan) dari tarikh tutup tender.

4.   Jika diminta, petender hendaklah menyediakan katalog bagi alat-alat yang telah
    ditetapkan.

5.   Sila gunakan sampul surat khas tender yang disediakan. Selain daripada sampul
    surat itu, tawaran mungkin tidak akan dipertimbangkan.

6.   Jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi, petender bolehlah menggunakan
    lampiran dan lampiran hendaklah ditandatangani dan dicop dengan cop
    pembekal.

7.   (a)   Petender hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan satu
        salinan Sijil Pendaftaran tersebut hendaklah dihantar bersama dokumen
        tender ini.

    (b)   Petender hendaklah bebas dari sebarang tindakan tatatertib pihak
        Kementerian Kewangan Malaysia.    Tindakan akan diambil ke atas
        pembekal yang melanggar peraturan ini.

    (c)   Petender yang menyertai tender ini atas pilihan dan risikonya sendiri dan
        tidak berhak membuat apa-apa tuntutan ke atas Universiti Putra Malaysia,
        segala gantirugi dari sebarang kerugian yang berpunca dari
        penyertaannya dalam tender ini adalah di bawah tanggungannya sendiri.                    3/19
8.  Jika petender menawarkan accessories (alat tambahan) dan/atau alat-alat pilihan
   (optional items), tuan hendaklah mencatat jumlah berasingan (separate totals)
   bagi tiap-tiap kumpulan accessories dan/atau optional items itu.
                    Fakulti/Jabatan/Bahagian

                    …………………………………………………

                    …………………………………………………

                    …………………………………………………

                    …………………………………………………


                    Tandatangan dan cop:
                   4/19
                SYARAT-SYARAT


1.  PENDAHULUAN

   Hanya petender-petender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan sahaja
   yang dibenarkan mengambil bahagian dalam tender bekalan/ perkhidmatan yang
   dikeluarkan oleh Universiti. Petender-petender hendaklah mengemukakan dan
   menunjukkan sijil asal pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan
   sebelum dibenarkan membeli dokumen tender.


2.  CAGARAN TENDER (TENDER DEPOSIT)

   Petender-petender tidak perlu lagi mengemukakan cagaran tender.
   Bagaimanapun jika petender menolak tawaran setelah surat tawaran dikeluarkan
   atau petender enggan menandatangani kontrak atau menarik balik tawaran
   sebelum keputusan tender dikeluarkan tindakan menggantung pendaftaran akan
   diambil seperti berikut:-

   i)   Dua (2) tahun bagi kesalahan kali pertama
   ii)  Lima (5) tahun bagi kesalahan kali kedua
   iii)  Pendaftaran akan dipotong terus bagi kesalahan berikutnya


3.  HARGA TAWARAN

   Harga yang ditawarkan hendaklah meliputi semua kos seperti cukai
   pembungkusan penghantaran/pengiriman dan lain-lain. Harga hendaklah
   dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM). Sekiranya barangan adalah diimpot, sila
   beri harga termasuk cukai kastam dan tanpa cukai kastam. Tempoh SAH LAKU
   harga yang ditawarkan hendaklah sekurang-kurangnya 3 bulan.


4.  BORANG TAWARAN

   4.1  Petender adalah dikehendaki mengisi borang tawaran yang disediakan
      seperti berikut dengan lengkap:

       a)   Borang Tawaran Spesifikasi
       b)   Borang Tawaran Harga

   4.2  Borang tawaran ini hendaklah diisi dalam dua (2) salinan. Petender
      dikehendaki menurunkan tandatangan dan cop syarikat pada tiap-tiap
      salinan Borang Tawaran Harga. Petender boleh juga mengemukakan
      spesifikasi lengkap tawaran dengan melampirkan butir-butir harga secara
      berasingan.

   4.3  Petender hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) tawaran tender
      sahaja. Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan.


5.  BORANG MAKLUMAT PETENDER

   Petender adalah dikehendaki mengisi borang maklumat petender dengan lengkap
   dan menyertakan salinan-salinan sijil yang berkaitan.

                   5/19
6.  SAMPUL SURAT TENDER

   Petender hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

   a) Perincian teknikal dan perincian harga hendaklah disediakan dalam sampul
    yang berasingan dan berlakri;

   b) Kedua-dua sampul perincian tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam satu
    bungkusan; dan

   c) Petender tidak dibenarkan mencatat nama petender dan harga dalam
    dokumen spesifikasi yang dikemukakan. Bagi Petender yang tidak mengikut
    arahan ini akan menyebabkan tawaran tender mereka tidak layak
    dipertimbangkan.


7.  PINDAAN/PEMBATALAN DALAM BORANG-BORANG TAWARAN

   Segala pindaan atau pembatalan dalam borang-borang tawaran hendaklah
   ditandatangani oleh petender dan tandatangan ini hendaklah diberikan tarikh dan
   dicop dengan cop syarikat.


8.  DOKUMEN TENDER

   (a)  Dokumen Tender hendaklah dihantar dan dialamatkan kepada :-

      Pejabat Bendahari
      Tingkat Bawah
      Bangunan Pentadbiran
      Universiti Putra Malaysia
      43400 UPM Serdang

   (b)  Dokumen Tender yang dihantar dengan tangan dimasukkan terus ke
      dalam Peti Tender yang telah ditetapkan.

   (c)  Dokumen Tender hendaklah sampai pada atau sebelum tarikh dan masa
      yang telah ditetapkan. Dokumen yang diterima lewat daripada tarikh dan
      masa yang telah ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.


9.  SAMPEL

   Apabila diminta, contoh barang-barang atau contoh pembungkusan hendaklah
   diberi untuk diperiksa atau dianalisa. Contoh yang diminta hendaklah dikirim
   mengikut bilangan dan pada masa yang ditentukan. Contoh-contoh ini hendaklah
   ditanda dengan butiran dalam tender dan nama petender. Petender-petender
   yang tidak mengikut arahan tidak akan dipertimbangkan.
                   6/19
10.  KEISTIMEWAAN

   Keistimewaan akan diberi kepada tender-tender di mana:-

   (a)  Seluruh barang atau sebahagian barang dikeluarkan/dikilangkan di
       Malaysia.

   (b)  Firma menggunakan pekerja-pekerja yang terdiri dari warganegara
       Malaysia dan yang mencerminkan pembahagian mengikut kaum dalam
       Malaysia.

   (c)  Syarikat Bumiputera


11.  PERSETUJUAN

   (a)  Pihak Universiti akan memberi notis bertulis kepada petender yang berjaya
       apabila tendernya dipersetujui.

   (b)  Notis itu mengandungi syarat-syarat kontrak sebagai tambahan kepada
       syarat-syarat atau sebagai pengubahsuaian syarat-syarat yang
       dilampirkan bersama ini. Oleh yang demikian tender itu tidaklah boleh
       disifatkan sebagai dipersetujui sehingga pengesahan bertulis daripada
       petender menyatakan bahawa syarat-syarat tambahan atau yang
       diubahsuai itu telah diterima.

   (c)  Apabila dipersetujui maka suatu kontrak hendaklah disifatkan sebagai
       telah dibuat diantara Universiti dengan petender mengikut syarat-syarat
       kontrak yang dilampirkan (termasuk syarat-syarat tambahan atau yang
       diubahsuai yang tersebut itu, jika ada) dan tidak ada sebarang perjanjian
       atau syarat lain walau dari apa jenis pun boleh disifatkan sebagai
       termasuk dalam kontrak ini.

   (d)  Pihak Universiti adalah berhak mempersetujui tender sama ada
       kesemuanya atau sebahagian daripadanya.

   (e)  Pihak Universiti tidak terikat mempersetujui tender yang rendah sekali atau
       mana-mana tender jua pun.


12.  DEPOSIT CAGARAN KESELAMATAN

   i)   Petender/pembekal hendaklah memberi deposit cagaran keselamatan
       /jaminan bank sebanyak 2.5% daripada jumlah harga kontrak bagi
       bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200,000 hingga
       RM500,000. Bagi kontrak melebihi RM500,000 jumlah Cagaran
       Keselamatan ialah 5% daripada jumlah kontrak.

   ii)  Cagaran Keselamatan ini hendaklah dalam bentuk:

       a) Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh bank atau syarikat kewangan
        berlesen ; atau

       b) Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikat insurans berlesen.                    7/19
13.  SURAT MENYURAT DARI PETENDER YANG TIDAK BERJAYA

   Universiti tidak akan melayan sebarang surat-menyurat daripada petender-
   petender mengenai sebab-sebab tender mereka tidak berjaya.


14.  TENDER YANG TIDAK MENGIKUT ARAHAN-ARAHAN DI ATAS

   Tender yang dibuat dengan tidak mengikut arahan-arahan di atas, tidak akan
   dipertimbangkan.
                  8/19
                                     BEN/BUY/DF01
              PEJABAT BENDAHARI

            SENARAI SPESIFIKASI TENDER


Untuk Kegunaan J/Kuasa
Pembukaan Tender/Sebutharga

Kod Syarikat :   ____________________

T/Tangan   :   ____________________                 No. Rujukan   :    _________________________
                 No. P/Tender  :    _________________________
                 T/Tutup & Masa :    _________________________


TITLE :   TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY,
       INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 60 UNITS OF
       PERSONAL COMPUTERS FOR THE DEPARTMENT OF COMPUTER
       AND COMMUNICATION SYSTEM ENGINEERING, FACULTY OF
       ENGINEERING,  UNIVERSITI PUTRA  MALAYSIA,  SERDANG
       SELANGOR DARUL EHSAN.


I.  OBJECTIVES

   The specifications provided below are for the supply, installation and
   commissioning of 60 units Personal Computers for the Department of Computer
   and Communications System Engineering, Universiti Putra Malaysia.

II.  GENERAL SPECIFICATION

   A.   SUPPLY AND DELIVERY

       a)  This tender includes the supply, freighting, delivery, installation and
          commissioning on site at the Faculty of Engineering, Universiti      [  ]
          Putra Malaysia (UPM), Serdang Selangor Darul Ehsan. All testing
          must include as appropriate, demonstration of equipment,
          preparation of manuals and user instructions.

       b)  Tenderer is requested to specify the earliest possible delivery and
          commissioning date. UPM reserves the right to determine the date
                                               [  ]
          of installation of the system.

       c)  UPM reserves the right to accept or to reject by extension of the
          period required for the delivery and/or completion of the work.
                                               [  ]

       d)  The tenderer will be liable for fulfilling all the terms, conditions and
          guarantees entered into this contract.
                                               [  ]                   9/19
   e)  The tenderer is requested to justify their competency for the
     executing the job successfully. The tenderer is required to submit     [  ]
     the company’s past experience in handling this kind of job.

   f)  All government taxes, tariff, regulation and insurance cover cost
     pertaining to the importation, supply and delivery of the equipment
                                           [  ]
     shall be under the responsibility of the tenderer.

   g)  Insurance cover costs during supply, delivery, installation and      [  ]
     commissioning shall be borne by the tenderer.


B.  INSTALLATION AND COMMISSIONING

   a)  All items of equipment shall be installed on site by the successful    [  ]
     tenderer at no extra cost to UPM.

   b)  The site for installation will be specified in UPM. The power supply
     shall be obtained from nearby wall supply point. The successful
     tenderer shall be deemed to familiarize himself with the local       [  ]
     electricity, water supply and environment and accordingly shall be
     responsible for the supply and installation, of any additional
     electrical devices, such as voltage stabilizers transformer, etc. if the
     need arises.

   c)  The successful tenderer shall undertake to install and commission
     the equipment on site by a qualified personnel. All the          [  ]
     experiments/demonstrations shall be performed and the required
     date be analyzed during commissioning. All cost regarding the
     above work shall be borne by the tenderer.

   d)  If the work carried out in item II.B (c) is not satisfactory, UPM
     reserves the right not to accept the handing over. UPM reserves      [  ]
     the right to call upon other professional parties to complete the job
     satisfactorily. This cost will be borne by the tenderer.

   e)  All government regulations and procedures must be followed
     during the installation and commissioning work. Approval from       [  ]
     any government authorities, wherever applicable will be under the
     tenderer responsibility.


C.  MAINTENANCE AND WARRANTY

   a)  The tenderer shall state the warranty period for all equipment
     supplied and shall quote the cost f maintenance contract for each     [  ]
     equipment after expiry of warranty period. The warranty period
     must not be less than ONE year from the date of commissioning.

   b)  Details of maintenance scheme shall be outlined by the tenderer.      [  ]
   c)  Full maintenance support for all items of equipment shall be
     available locally. The engineering support shall be provided by      [  ]
     competent personnel. Tenderer shall indicate how and to what
     extent they will assist in providing the maintenance support.


               10/19
D.  SPARE PARTS

   The tenderer shall state the period for which he undertakes to support for
   supplying all spares for the facilities, supplied by him. This support must  [  ]
   not be less than FIVE years. The tenderer must issue a guarantee letter to
   this effect.

E.  MANUALS AND DOCUMENTATION

   a)   The successful tenderer shall provide TWO sets comprising       [  ]
      original and duplicates copies of the following items.

   i)   Operating manual of the equipment.                   [  ]
   ii)  Electrical wiring and circuit diagram (if any)             [  ]
   iii)  Maintenance manual                           [  ]
   b)   All documents listed shall be in English.               [  ]
F.  OTHER REQUIREMENTS

   a)   Successful tenderer shall provide complete toolkit for general
      servicing, adjustment and repair of the equipment.           [  ]

   b)   Tenderer MUST guarantee the availability of good after sales      [  ]
      service for all equipment supplied.

   c)   The computer hardware and software shall be IBM compatible (if     [  ]
      applicable)

   d)   UPM reserves the right not to consider and automatically reject
      the tenderer(s) offer which fails to show any of the above mention   [  ]
      items or provide only partial solution.

   e)   Tenderer shall provide prices of the accessories being offered.    [  ]
   f)   The equipment purchased MUST be new. Shipping documents
      and other relevant documents shall accompany the equipment       [  ]
      during delivery. Units that have been used for the demonstration
      or other purposes will not be accepted.

   g)   Power supply required by the equipment shall be within the range
      of 220/240VAC, 1 phase 50 Hz or 380/415 VAC, 3 phase 50Hz.
                                          [  ]

   h)   Tenderer shall provide presentation and demonstration of the      [  ]
      proposed equipment on site at other venues agreed upon by both
      parties.

   i)   Tenderer shall install network wiring to each computer.        [  ]
                11/19
III.  DETAIL SPECIFICATIONS

    ITEM: PERSONAL COMPUTER

    a)   Processor   :     Pentium IV with 1.4 GHz or higher processor (or   [  ]
                    the latest)

    b)   Main Board   :     Intel 850 Chipset or the latest           [  ]
    c)   Memory     :     at least, 128 MB SDRAM                [  ]
    d)   Hard disk space:     at least 15GB HDD (Quantum fireball or
                    equivalent)
                                               [  ]

    e)   Floppy disk drive:    1 x 3.5” 1.44 MB                   [  ]
    f)   Keyboard    :     PS/2 Keyboard                    [  ]
    g)   Mouse & Mouse pad: PS/2                            [  ]
    h)   Display card  :     AGP display adoptor with at least 32 MB RAM     [  ]
    i)   Multimedia capabilities

        (1)  Soundcard     :   Sound Blaster live or equivalent       [  ]

        (2)  Speakers     :   Branded (Altec Lansing, Creative), One pair
                        of stereo speakers and built in microphone.
                                               [  ]

    j)   Monitor    :     15” Digital display colour monitor.         [  ]
    k)   MS. Office PRO 2000, Windows 98, and Norton 2000(or the latest) with     [  ]
        individual CD, License and manuals.

    l)   Network card :      10/100 MB 3 Com auto sensing Ethernet card      [  ]
    m)   Reputed brand                                 [  ]

JENAMA/MODEL/BUATAN
YANG DITAWARKAN :  -----------------------------------------------
1.   Sila tanda :   ]    jika memenuhi spesifikasi

           ]   jika tidak memenuhi spesifikasi

2.   Sekiranya terdapat aksesories tambahan, sila kemukakan keterangan spesifikasi
    yang lengkap secara berasingan.

3.   Borang ini hendaklah diisi dalam dua (2) salinan.                      12/19
 UNTUK KEGUNAAN J/KUASA
 PEMBUKAAN TENDER/SEBUT HARGA

 KOD SYARIKAT : ………………………..            BORANG MAKLUMAT PETENDER

 T/TANGAN      : ………………………...
             UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
           SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN
                 NO. RUJUKAN      : ……...….…………………
                 NO. P/TENDER      : ……………………………
                 T/TUTUP & MASA     : ……………………………


1.  Nama dan alamat   :   ……………………………………………………
   Petender       :   ……………………………………………………
2.  No. Telefon     :   ……………………………………………………
3.  Tarikh ditubuhkan  :   ……………………………………………………
4.  No. Pendaftaran   :   ……………………………………………………
   Syarikat
5.  Maklumat mengenai tuan punya syarikat:


                 No. Kad         Jawatan/Taraf
       Nama         Pengenalan        Dalam Syarikat

a)  ……………………………         ……………………        ……………………..………
b)  ……………………………         ……………………        ………..……………………
c)  ……………………………         ……………………        ……………………………..
d)  ……………………………         ……………………        ……………………………..
e)  ……………………………         ……………………        ……………………………..
* ( Pengarah Urusan, Ahli Lembaga/empunya tunggal dll)
                   13/19
6.  Maklumat mengenai bank :

   Nama Bank       Cawangan & Alamat     No. Akaun


   ……………………        ……………………………      ……………………..………
              ……………………………      …………………..…………
              ……………………………


b)  Maklumat mengenai pegawai yang menandatangani cek-cek syarikat
      Nama        No. Kad      Tandatangan
                Pengenalan

   1) …………………………. …………………….…… ………………………
   2) …………………………. …………………….…… ………………………
   3) …………………………. …………………….…… ………………………


7.  Model Perniagaan:
      Modal dibayar     RM ………………..
      Modal dibenarkan   RM ………………..
8.  Maklumat mengenai taraf syarikat:
   a)  Taraf Syarikat
      Bumiputera

      Bukan Bumiputera

      (Tandakan / dikotak berkenaan)

   b)  Jika petender adalah syarikat Bumiputera, sila nyatakan peratus (%)
      penyertaan kaum-kaum seperti di bawah:-

      ii)   Pengurusan Syarikat:

          Melayu         ………………………..%
          China         ………………………...%
          India         ………………………...%
          Lain-lain       ………………………...%

          Jumlah    ==================
                  14/19
       iii)  Kakitangan syarikat:
          Melayu         ………………………..%
          China         ………………………..%
          India         ………………………..%
          Lain-lain       ………………………..%

          Jumlah     ==================

       iv)  Pembahagian Saham syarikat:
          Melayu         ………………………..%
          China         ………………………..%
          India         ………………………..%
          Lain-lain       ………………………..%

          Jumlah     ==================

9.  Maklumat mengenai pembekalan/perkhidmatan yang pernah dilakukan/dijalankan.
   SILA PENUHKAN LAMPIRAN 1.

10.  Maklumat mengenai kakitangan/pekerja. SILA PENUHKAN LAMPIRAN 2

11.  Maklumat mengenai kemudahan pengangkutan. SILA PENUHKAN LAMPIRAN 3.

12.  Maklumat mengenai kemudahan Stor/Bengkel. SILA PENUHKAN LAMPIRAN 4.

13.  Bersama ini disertakan:

   a)   Memorandum and Article of Association

   b)   Borang 9/13/D/E (Pendaftaran Syarikat)

   c)   Salinan Sijil Pendaftaran kontraktor
       dengan Kementerian Kewangan

   d)   Salinan Sijil Pendaftaran kontraktor Taraf
       Bumiputera dengan Kementerian Kewangan
                   15/19
                                       LAMPIRAN 1

        SENARAI PEMBEKALAN/KERJA/PERKHIDMATAN YANG
        PERNAH DILAKSANAKAN DALAM TAHUN …………..Bil.  Jenis      Tarikh Kontrak   No. Kontrak/No.   Nama Agensi   Nilai
            Dilaksanakan/   Pesanan Belian    Kerajaan   (RM)
               Siap
                               Jumlah


                  16/19
                               LAMPIRAN 2


       SENARAI KAKITANGAN SYARIKATBil.  Nama   No. Kad    Tarikh Mula   Jawatan/Tugas  Lain-lain
        Pengenalan   Berkhidmat
              Dengan Syarikat
            17/19
                                    LAMPIRAN 3              KEMUDAHAN PENGANGKUTANBil.  Jenis Pengangkutan       Jumlah   No. Pendaftaran  Lain-lain
                          Kenderaan
                  18/19
                             LAMPIRAN 4


        KEMUDAHAN BENGKEL/STORBil.  Alamat      Keluasan     Kemudahan  Lain-lain
                     Peralatan
            19/19
                                       LAMPIRAN A
                     SENARAI SEMAKAN
                (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA)Sila tandakan ( / ) Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan                                      Untuk Di tanda Oleh
                            Untuk Ditanda Oleh   Jawatankuasa
 Bil         Perkara/Dokumen
                              Syarikat     Pembuka Sebut
                                         Harga
    Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari
 1   Kementerian Kewangan
    (Bekalan/Perkhidmatan)
    Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari
 2   Kementerian Kewangan
    (Bekalan/Perkhidmatan)
    Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari Kementerian
 3
    Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan)

    Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat
 4
    Kontraktor (Kerja)
    Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat
 5
    Khidmat Kontraktor (Kerja)

 6   Salinan Sijil Pendaftaran CIDB

    Borang Sebut Harga Telah Diisi Dengan
 7   Lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh
    siap) dan Ditandatangani

 8   Borang Maklumat Penyebut Harga

 9   Pematuhan Kepada Spesifikasi

    Borang Penyerahan Contoh Dan Katalog (jika
 10
    berkaitan)
    Cadangan Penyelenggaraan /Penyenggaraan
 11
    (jika perlu)

 12  Senarai Kakitangan Teknikal (jika berkaitan)


 13  Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan
    Dan Diaudit
                                       Untuk Di tanda Oleh
                           Untuk Ditanda Oleh    Jawatankuasa
 Bil          Perkara/Dokumen
                              Syarikat      Pembuka Sebut
                                          Harga
      Tiada Nama Syarikat Dalam Dokumen
 14
      Tawaran Teknikal

 15    Surat Pengesahan Dari Pengeluar/Pembuat

      Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi
 16
      Tiga (3) Bulan Terakhir

 17    Lain-lain Sekiranya AdaPENGESAHAN OLEH SYARIKAT               UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah     Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
membaca dan memahami semua syarat-syarat dan     mengesahkan penerimaan dokumen bertanda
terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga.  kecuali bagi perkara bil. ……………..(jika ada).
Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar
Tandatangan:                     Tandatangan:

Nama:                         Nama:

Jawatan:                       Jawatan:

Tarikh:                        Tarikh:
                           Tandatangan:

                           Nama:

                           Jawatan:

                           Tarikh:

								
To top