borang pensyarah sambilan by 4tgqWO

VIEWS: 73 PAGES: 2

									BORANG PERJAWATAN UiTM 85/14 (Pindaan)                                 (ISI DALAM 2 SALINAN)

                  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA                         Sila lekatkan
                   BORANG PERMOHONAN PENSYARAH SAMBILAN                   gambar yang
                                                         terbaru
                        (WARGANEGARA MALAYSIA SAHAJA)
                                                        TIDAK
              FAKULTI/CAWANGAN : Type here and press "TAB" for next field
                                                      DIKEMBALIKAN
                 SEMESTER : Type here          TAHUN : Type here

A. PERIBADI
Nama Penuh : Your Name
No. K/P (Baru) :                              Tarikh Lahir :
No. K/P (Lama) :                              Negeri Lahir :
Alamat Surat Menyurat :
                           Poskod :            No. Telefon :
Bangsa : MELAYU                  Agama :               Jantina: LELAKI
Taraf Perkahwinan : BUJANG

B. SEJARAH KELAYAKAN
    Nama kelayakan / Bidang          Nama Sek/Ins/Univ.           Negara        Tarikh Lulus
i)
ii)
iii)
iv)

C. PENGALAMAN BEKERJA
i)   Jawatan :
ii)   Nama Dan Alamat Majikan :
iii) Tarikh Mula Berkhidmat :                      iv) No. Pekerja (Staf UiTM) :
v)   No. Cukai Pendapatan :                     vi) No. KWSP :

D. BEBAN PENGAJARAN SEMASA (PENSYARAH UiTM SAHAJA)
    1. Beban Syarahan (Jam/Minggu) :
    2. Tugas Pentadbiran Semasa (jika berkaitan) :


3.    Jumlah Jam KJS (Jam/Minggu) :

E. PENGALAMAN MENGAJAR (SAMBILAN)
Kursus yang diajar Semester Lepas (Di UiTM/ Lain-lain Organisasi)
      Tarikh         Institusi         Kursus           Jumlah Jam Seminggu
F. KURSUS YANG BOLEH DIAJAR
  (Bagi Semester yang Dipohon)

           Program                          Kursus
G. PERAKUAN PEMOHON
  Dengan ini saya mengaku segala keterangan yang diberi adalah benar.     Tandatangan :                     Tarikh : 2/24/2012

H. PENGESAHAN PEMOHON
  Pengesahan dan Sokongan Daru Ketua Jabatan/Kursus (Bagi Staf dan Pensyarah UiTM)
  Majikan (Bagi bukan Staf UiTM)

  i.  Saya sahkan bahawa di sepanjang pengetahuan saya segala maklumat yang diberi adalah benar.
  ii.  Saya menyokong/tidak menyokong permohonan ini.
  iii. Keterangan-keterangan lain :
I. PENGESAHAN DEKAN/PENGARAH KAMPUS
  Permohonan ini Disokong / Tidak disokong untuk mengajar di Fakulti :
  Lantikan / Keperluaan Bagi mengantikan :
  Butir-Butir Kursus
  i.  Nama dan Kod Kursus :
  ii.  Program :
  iii. Syarahan            jam
     Tutorial           jam
     Makmal            jam
     Bengkel            jam
     Tandatangan :                     Tarikh :
                Dekan/Pengarah Kampus

J. UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN PERJAWATAN
  Permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan
  a)  Kadar Bayaran Satu Jam :
  b)  Keterangan Lain :
     Tandatangan :                     Tarikh :
                                                    abu muaz 2002

								
To top