PH�NG GD & �T ��NG TRI?U

Document Sample
PH�NG GD & �T ��NG TRI?U Powered By Docstoc
					PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 5/KH - HĐNGLL                Đông Triều, ngày 10 tháng 9 năm 2010

                KẾ HOẠCH
            HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

   Căn cứ vào công văn 4919/BGDĐT -GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm
học 2010-2011 đối với giáo dục tiểu học ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ giáo dục.
   Một trong những nhiệm vụ cụ thể của năm học là tiếp tục thực hiện chỉ thị số
40/2008/CT - BGD ngày 22/7/2008 và kế hoạch số 307/KH -BGDĐT ngày 22/7/2008
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “
Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động : Xây
dựng trường, lớp xanh, sạch , đẹp. Chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học
sinh. Tăng cường mối quan hệ nhà trường với gia đình, cộng đồng và xã hội trong
công tác giáo dục đạo đức học sinh. Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống
vào nhà trường.Tổ chức các trò chơi dân gian , các hoạt động vui chơi giải trí tích cực,
các hoạt động văn hoá thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Để thực hiện
các nhiệm vụ cụ thể nói trên cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
   Căn cứ vào Công văn số 1747/ Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Ninh về việc
hướng dẫn kế hoạch thời gian năm
   Căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả đạt được của năm học 2009 - 2010 bộ
phận chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài gìơ lên lớp cụ thể như sau:
   I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
 1. Về đội ngũ:
 - Tổng số: 27 giáo viên - Nữ : 24
 - Đảng viên : 8
 - Đoàn viên : 8
 - Trình độ đào tạo:
    + Đạt chuẩn: 100%
    + Trên chuẩn: 18 /27
 2. Về học sinh:
 - Tổng số: 300 HS
 - Tổng số lớp : 15lớp
    + Lớp học 2 buổi/ngày: 8 lớp với 191 học sinh.
    + Lớp 8 buổi / tuần : 7 lớp với 119 học sinh.
 * Thuận lợi : Trường có đội ngũ giáo viên trẻ yêu nghề , năng động trong công tác
 Đội nói chung và các hoạt động ngoài giờ do nhà trường và ngành tổ chức .
 * Khó khăn : Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu một số hạng mục nên khó khăn
trong việc tổ chức các hoạt động tập thể và hoạt động TDTT.
    - Điều kiện kinh tế địa phương còn nghèo, sự quan tâm của phụ huynh tới tình
hình học tập của học sinh và đặc biệt là các hoạt động tập thể của nhà trường còn
nhiều hạn chế khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tập thể của nhà
trường.
II. MỤC TIÊU CHUNG.
     - Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong hoạt động giáo dục của nhà
 trường nhằm góp phần tích cực trong công tác giáo dục đạo đức, rèn kĩ năng sống
 cho học sinh, tạo được cho học sinh lối sống trong sáng, lành mạnh. Đẩy mạnh
 phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.Tăng cường công tác
 giáo dục pháp luật cho học sinh.
     - Thu hút học sinh tham gia tích cực, tạo được hứng thú cho học sinh trong
     học tập đồng thời góp phần rèn kĩ năng sống cho học sinh.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG
    Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học cần chỉ đạo tốt các hoạt động ngoài giờ
bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng , nội dung hấp dẫn, có tác dụng thiết thực
trong việc nâng cao chất lượng dạy và học : Tổ chức tốt các hoạt động vào các ngày
kỷ niệm lớn :20/11: 22/12; 3/2; 8/3; 26/3; 19/ 5..Bằng nhiều cuộc thi như ATGT;
Tuyên truyền giáo dục Pháp luật, phòng ngừa và ứng phó thảm họa môi trường;Văn
nghệ, TDTT, Kể chuyện hay ,đọc diễn cảm, múa hát tập thể, vẽ theo chủ đề, vẽ tranh
“Ngày hội Mỹ thuật thiếu nhi Châu Á” ,thi bong đá mi li, đá cầu, thi đấu các môn thể
thao…..
                CÔNG TÁC TỔ CHỨC
      1. Ban văn thể.
    Hoàng Thị Vân – P. hiệu trưởng       - Trưởng ban.
    Nguyễn Thị Huyền Dịu - TPTĐ        - Phó ban
    Hoàng Thị Thu Hằng - BTĐTN         - Phó ban
Các uỷ viên
           STT      HỌ VÀ TÊN
            1 Nguyễn Thị Loan
            2 Phạm Thị Thiết
            3 Trần Thị Lĩnh
            4 Nguyễn Thị Dung
            5 Lê Thị Tâm
            6 Nguyễn Thị Sơn
            7  Nguyễn Thị Tâm
            8 Đào Thị Thu
            9 Bùi Thị Hương
            10 Phạm Thị Thu
            11 Lê Văn Vinh
            12 Trần Thị Hòa
            13 Nguyễn Thị Tho
2.Tổng phụ trách Đội : Nguyễn Thị Huyền Dịu
3. Phụ trách câu lạc bộ măng non
   - Nguyễn Thị Huyền Dịu.
   - Hoàng Thị Thu Hằng.
   - Nguyễn Thị Thu Huyền.
   - Vũ Thị Giang .

                 PHẦN IV:
               NHIỆM VỤ CỤ THỂ

      CÁC CHỈ TIÊU            BIỆN PHÁP CHÍNH
1. Nâng cao chất lượng các môn học - Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo
chính khoá như thể dục , Âm nhac, Mĩ viên dạy các môn học , giúp giáo viên
thuật.                hiểu sâu hơn tác dụng của việc dạy tốt
                   các môn học này góp phần phát triển
                   toàn diện học sinh.
                   - Tăng cường công tác kiểm tra , dự giờ
                   các môn học này đặc biệt là việc thực
                   hiện các nội dung chương trình học theo
                   chuẩn KTKN và việc đánh gia xếp loại
2. Phát triển các môn thể thao học học sinh.
đường phù hợp với lứa tuổi.
- Môn cầu lông            - Ban giám hiệu , ban văn thể lên lịch và
-Chạy cự ly ngắn           thông báo cụ thể thời gian thi đấu để các
-Bật xa               lớp có kế hoạch luyện tập lựa chon học
-Bóng bàn              sinh tham gia thi đáu cấp trường. Tổ
-Cờ vua               chức các cuộc thi cấp trường lựa chọn
-Cờ tướng              học sinh dự thi cấp Huyện.
                   - Tạo điều kiện về cơ sở vật chất , sân
                   bãi cho học sinh các lớp luyện tập .
3. Thành lập đội bóng đá U 10.    - Tổ chức thi các môn thể thao nhân các
                   ngày lễ tạo không khí thi đua trong nhà
                   trường.

                     - Tổ chức thi đấu bóng đá cho học sinh
                     khối lớp 4- 5.
                     Ban văn thể cùng với giáo viên dạy thể
4. Sinh hoạt giữa giờ          dục, GV chủ nhiệm các lớp lựa chọn
- 100% học sinh được học bài thể dục   học sinh có năng khiếu về bóng đá lập
nhịp điệu và bài múa hát tập thể.    đội tuyển , Luyện tập vào chiều thứ bảy
- 100% học sinh tập bài múa và bài tập  hàng tuần.
thể dục đều đẹp.
- 100% học sinh biết và được tham gia - Giao cho đ/c Tổng phụ trách Đội kẻ sân
chơi các trò chơi hiện đại và dân gian , xác định vị trí đứng tập thể dục, múa hát
các hoạt động giữa giờ khác bổ ích.   tập thể và chơi trò chơi cho từng lớp.
                      - Tổ chức dạy bài thể dục , múa hát tập
                      thể cho học sinh toàn trường vào các
                      buổi sinh hoạt giữa giờ, các tiết thể dục
                      và LTTT của buổi học thứ 2.
                     -Yêu cầu GVCN cùng với Tổng phụ
                     trách Đội hướng dẫn nhắc nhở học sinh
                     luyện tập đều, đẹp và tham gia chơi tốt
5.Chỉ đạo tốt các hoạt động Đội trong các trò chơi dân gian vào thứ 6 hàng
nhà trường, thực hiện có hiệu quả các tuần.
nội dung do hội đồng đội cấp trên triển - BGH, Đội cờ đỏ, GV trực ban tăng
khai.                  cường kiểm tra, đánh giá đôn đốc thường
                     xuyên các hoạt động giữa giờ của học
                     sinh.
                     -BGH kiểm tra ,tư vấn và chỉ đạo việc
                     thực hiện các hoạt động Đội như: Đại hội
                     liên Đội , kiện toàn BCH Liên Đội ,
                     thành lập đội cờ đỏ , Đội tuyên truyền
                     măng non…
 6.Tổ chức tốt các cuộc thi theo chủ đề - Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt
 của từng tháng.            động của Đội theo năm học, theo tháng
 - 100% các lớp đăng ký dự thi các và theo chủ điểm.
 cuộc thi do nhà trường và cấp trên tổ -Tổng phụ trách kết hợp với GVCN
 chức.                  hướng dẫn các chi đội trưởng thực hiện
                      tốt các chương trình hoạt động Đội.
                      - Tổng phụ trách thường xuyên kiểm
                      tra ,giám sát tất cả các hoạt động.

                   Thông báo lịch thi cụ thể, dài hơi để các
                   lớp có kế hoạch bồi dưỡng , thi tại lớp để
7.100% học sinh tham gia các cuộc thi lưa chọn thành lập đội tuyển dự thi cấp
do Đội phát động.           trường.
                   - Thành lập chỉ đạo,BGK ,tổ chức cuộc
                   thi ,công bố nội dung thi, biểu điểm ,
                   chấm thi và thông báo kết quả kịp thời.

8. Pháp động học sinh tham gia bầu - Phối kế hợp với GVCN , Tổng phụ
chon vinh Hạ Long 100% học sinh các trách… giúp học sinh thấy rõ tác dụng
khối lớp 3,4,5.           của các cuộc thi tìm hiểu . Học sinh có ý
                  thức sưu tầm, tìm hiểu và vận dụng trong
8.Tổ chức tham gia tuyên truyền , cổ   cuộc sống.
động đấu tranh phòng ngừa tệ nạn xã    - Nhà trường thành lập BGK chấm thi ,
hội và ma tuý. Giáo dục pháp luật, đạo   lựa chọn bài thi xuất sắc dự thi cấp
đức kĩ năng sống cho 100% học sinh     Huyện, Tỉnh.
nhà trường.100% học sinh chấp hành    - Ban văn thể phối kết hợp với TPT, giáo
tốt luật giao thông, không vi phạm    viên tin học, GVCN tổ chức cho học sinh
pháp luật…                tham gia bầu chon theo đúng kế hoạch
                     của ngành.
9. 100% học sinh tích cực hưởng ứng
phong trào tương thân, tương ái dưới -Yêu cầu TPT, GVCN liên hệ tốt qua các
nhiều hình thức do nhà trường, địa bài học chính khoá, các tiết sinh hoạt
phương và ngành phát động.      lớp, tuyên trruyền qua các buổi phát
                   thanh măng non, qua băng zon khẩu hiệu
                   .
                   - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá.
                   Chương trình dạy học tích hợp cho học
                   sinh.

                     -Kết hợp với GVCN, với Đội Thiếu Niên
                     truyền qua các buổi phát thanh măng non
                     ,các buổi chào cờ đầu tuần
                     - Cuối mỗi đợt quyên góp tổ chức tuyên
                     dương những học sinh có đóng góp tích
                     cực nhất trong phong trào..
              PHẦN V.
         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG

                  THÁNG 9
            Giáo dục truyền thống nhà trường.

  NỘI DUNG CÔNG           BIỆN PHÁP THỰC HIỆN           KÊT QUẢ
      VIỆC
1-Tổ chức tốt ngày khai
giảng năn học mới.
-Tổ chức ngày khai giảng ,  - BGH nghiên cứu kĩ hướng dẫn khai giảng
đúng nghi lễ , trang     của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các
nghiêm gây được ấn tượng   bộ phận chuẩn bị phục vụ khai giảng.
cho học sinh và phụ huynh   - Đội văn nghệ nhà trường chuẩn bị 5 tiết
( nhất là học sinh lớp 1.)   mục văn nghệ phục vụ khai giảng.
- Hưởng ứng tốt ngày toàn   - Phối kết hợp với Đội TN tổ chức hướng
dân đưa trẻ đến trường.    dẫn phần nghi lễ.
2. Củng cố nền nếp hoạt   - Giao cho TPT Đội lập kế hoạch tập huấn
động Đội TNTPHCM.      nghiệp vụ cho Đội cờ đỏ.
- Thành lập Đội cờ đỏ .    - Hướng dẫn cụ thể nội dung hoạt động của
- Xây dựng nền nếp hoạt    chi Đôi ,sao nhi đồng . Phân công phụ trách
động Đội.           sao.

3. Sinh hoạt giữa giờ.  - Phụ trách Đội kết hợp với GVCN hướng
- 100% học sinh học thuộcdẫn học sinh luyện tập vào các buổi ra chơi ,
bài múa và bài thể dục  các tiết LTTT của buổi học thứ 2.
giữa giờ.        - Tập cho các lớp cử Hs tham gia đội tập mẫu
- Tổ chức TDGG: thứ 2,4 của trường đi tập cho các lớp.
- Tỏ chức MHTT: thứ 3,5 - Giao cho TPT Đội hưóng dẫn và tập luyện
- Tổ chức TCDG: thứ 6   - BGH kiểm tra đôn đốc nhắc nhở ,tuyên
4. Tổ chức tuyên truyền dương kịp thời.
về luật ATGT.      - Giao cho TPT Đội lập kế hoạch tuyên
             truyền.
             - Giáo cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt
             nội dung dạy chương trình ATGT trong
             trường học.
5. Vệ sinh học đường .  - Giao cho cán bộ phụ trác công tác ytế nhà
100% học sinh được xúc trường chuẩn bị tốt công tác tổ chức cho học
miệng flo vào thứ 2 háng sinh tham gia xúc miệng flo vào sáng thứ 2
tuần.          hàng tuần.
             - Ban văn thể thường xuyên kiểm tra giám sát
             việc thực hiện công tác này.
                     THÁNG 10

   NỘI DUNG CÔNG VIỆC          BIỆN PHÁP THỰC HIỆN           KÊT QUẢ
   1.Sinh hoạt giữa giờ.
   - Thuộc bài múa và bài thể  - TPT Đội , GVTB, thường xuyên kiểm tra,
dục tập thể đều, đẹp.       đôn đốc nhắc nhở kịp thời vào các tiết chào
   - Tổ chức cho học sinh chơi  cờ.
   trò chơi dân gian.      - Tổ chức cho HS sưu tầm những trò chơi dân
                  gian phổ biến trong lớp và phổ biến trong
                  toàn trường. Tổ chức cho HS chơi vào thứ 6
                  hàng tuần.
  2. Thi tìm hiểu ATGT cấp    - Thông báo tới GV-HS nội dung thi để GV
  trường. và tổ chức tuyên    và HS tìm hiểu bằng các nguồn thông tin
  truyền giáo dục Pháp luật,   phục vụ cho cuộc thi.
  chỉ đạo tại công văn 418a   - Tổ chức cho giáo viên dạy ATGT, tìm hiểu
  của phòng giáo dục cho     về các nội dung thi. Phân công ra đề, tổ chức
  học sinh.           cuộc thi bằng hình thức sân khấu hoá.
  - Lớp 1,2,3 Thi tại lớp.    -Phối hợp với hội cha mẹ HS chăm lo, động
  - Lớp 4,5 Thi cấp trường.   viên ,tổ chức cho HS thi .
  - 100% học sinh tham gia    - Thành lập BTC cuộc thi , giao nhiệm vụ cho
  học tập giáo dục pháp luật.  từng thành viên.
   .               - Tổng phụ trách Đội Phối hợp với GVCN,
                  BGH phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền
                  giáo dục pháp luật cho học sinh .
                  - TPT xây dựng kế hoạch đại hội liên đội.
                  - BGH duyệt tiến trình Đại Hội Đội.
  3. Đại hội liên Đội.      - Dự Đại hội Liên Đội. Phát biểu ý kiến ghi
  - Tổ chức trang trọng tạo   nhận và biểu dương nhưng thành tích mà liên
  không khí vui tươi cho học   đội đã đạt được và nêu phương hướng hoạt
  sinh.             động trong thời gian tới
  - Bầu BCH liên Đội.


                      THÁNG 11

   NỘI DUNG CÔNG VIỆC          BIỆN PHÁP THỰC HIỆN           KÊT QUẢ
  1.Sinh hoạt giữa giờ.
  - Sinh hoạt thường xuyên    - Giao nhiệm vụ cho GVTB, TPT tổ chức
  theo lịch.           hướng dẫn cho học sinh hoạt động hằng
  + Thứ 2, thứ 4 thể dục.    ngày.
  + Thứ 3, thứ 5 múa hát tập   - BGH phối kết hợp với TPT, GVTB kiểm
  thể.              tra đánh giá hằng ngày .
+ Thứ 6 Chơi trò chơi dân
gian.           -BGH lên kế hoạch triển khai các nội dung
2. Cuộc thi văn nghệ chào thi tới toàn thể GV và học sinh toàn trường.
mừng ngày nhà giáo Việt  - Lập kế hoạch tổ chức cuộc thi ( Thời gian,
Nam 20/ 11        biểu điểm, trang trí, chuẩn bị loa đài…).
             GVCN phối kết hợp với GV âm nhạc , Phụ
-Thi cấp trường cho học sinh
toàn trường .       huynh học sinh lựa chọn các tiết mục văn
             nghệ phù hợp với chủ đề và luyện tập thường
-Mỗi lớp thành lập 1 đội văn
nghệ tham gia 02 tiết mục xuyên để tham gia thi đạt kết quả tốt.
             -Thành lập BGK chấm và công bố kết
văn nghệ có chất lượng tốt.
             quả thi
             - Lựa chọn các tiết mục có chất lượng để
             luyện tập thường xuyên để phục vụ các ngày
             lễ lớn ,hội nghị của nhà trường và ngành tổ
             chức.
             - Phối hợp với Đội, đoàn TN, phụ huynh tổ
             chức tốt cuộc thi.
             - Lựa chọn 7 tiết mục đặc sắc công diễn nhân
             ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
 3. Tổ chức viết thư quốc -BGH kết hợp với Tổng phụ trách, GVCN tổ
  tế PU.        chức cho học sinh tham gia đạt kết quả cao.
 + Đối tượng tham gia học - Thông báo nội dung thể thức cuộc thi ,
 sinh lớp 5.       thành lập BGK, tổ chức thi , chấm thi vòng
             sơ khảo tại trường, lựa chon các bài viết có
             chất lượng gửi bài về ban tổ chức theo hướng
             dẫn.

4. Tổ chức cuộc thi Vẽ - Tổ chức tuyên truyền cuộc thi và thứ 2 tuần
tranh về môi trường . đầu của tháng,
            - tổ chức thi ở các lớp để tìm những bài vẽ
            đẹp gửi về ban tổ chức cuộc thi..


                   THÁNG 12
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC          BIỆN PHÁP THỰC HIỆN          KÊT QUẢ
1.Sinh hoạt giữa giờ.
- Tập bài múa và thể dục    - Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đánh giá
giữa giờ đều đẹp.       kịp thời xếp loại thi đua hằng tuần vào các
- Tổ chức trò chơi dân gian  tiết chào cờ.
vào thứ 6 hàng tuần.      - GVCN nhắc nhở học sinh hằng ngày học
- Yêu cầu 100% học sinh    tập và làm theo tác phong Anh bộ đội cụ Hồ
nhà trường học tập tấm     nhanh nhẹn ,gọn gàng trong học tập vui chơi.
gương “Anh bộ đội cụ Hồ”
2. Thi TDTT chào mừng     - Tuyên truyền Ý nghĩa của ngày thành lập
ngày TLQĐND Việt Nam      quân đội nhân dân Việt Nam qua giờ chào
22/12             cờ, phát thanh măng non, giờ học lịch sử, các
-Tổ chức cho 100% học sinh   hoạt động ngoại khóa.
tham gia tìm hiểu về truyền  - Hướng HS tự hào về truyền thống và lịch
thống dân tộc .        sử dân tộc. Thêm yêu và tự hào dân tộc.
-Tổ chức cho HS các lớp    - Phối kết hợp vớ Đội, Đoàn TN mời CT cựu
nghe nói chuyện về lịch sử   chiến binh nói chuyện về truyền thống lịch
địa phương.          sử địa phương vào ngày 22/12.
3. Lập đội tuyển TDTT     -Phân công GV TD lựa chọn nhân tài trong
tham gia Giải điền kinh do   các lớp khối 4-5, lên kế hoạch tổ chức cho
PGD tổ chức.          HS luyện tập để dự thi .

5. Tổ chức tuyên truyền    - Tuyên truyền vào tiết chào cờ , tiết sinh
“ Chống kỳ thị với người    hoạt tập thể , các buổi phát thanh măng non.
nhiễm HIV- AIDS.        Để học sinh hiểu và thực hiện tốt.
- Tuyên truyền đến 100%    - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kịp thời.
cán bộ,giáo viên và học sinh  - Phối kết hợp với các lực lượng xã hội giáo
nhà trường.          dục học sinh.
- Học sinh học chương trình
do PGD giao.
THÁNG 1

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC         BIỆN PHÁP THỰC HIỆN          KÊT QUẢ
 1. Sinh hoạt giữa giờ.
 - Học sinh toàn trường tập - Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đánh giá
 bài thể dục vàmúa hát tập kịp thời xếp loại thi đua hằng tuần vào các
 thể đều đẹp.         tiết chào cờ.
 - Tổ chức ,hướng dẫn cho
 học sinh chơi các trò chơi
 dân gian.
 2. Tổ chức thi đấu bóngđá -Ban văn thể phối kết hợp với GVCN,
 cho học sinh khối lớp 4, 5.  Đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi bóng đá
                cho học sinh khối lớp 4,5. Từ đó lựa chọn
                học sinh có khả năng đá bong thành lập
                đội tuyển luyện tập thường xuyên để tham
                gia cuộc thi bong đá cấp huyện.
 3. Tuyên truyền thực hiện -Thông qua các buổi chào cờ, phát thanh
 chỉ thị số 406 của thủ tướng Măng non, sinh hoạt lớp tuyên truyền cho
 chính phủ.           100% học sinh nắm được nội dung và ký
                cam kết.

 4.Vệ sinh học đường .
 100% học sinh được xúc    - Nêu yêu cầu, kiểm tra giám sát nhắc
 miệng flo.           nhở học sinh thực hiện
THÁNG 2-3

  NỘI DUNG CÔNG           BIỆN PHÁP THỰC HIỆN          KÊT QUẢ
      VIỆC
1. Sinh hoạt giữa giờ.
- Học sinh toàn trường tập  -Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đánh giá
bài thể dục và múa hát tập  kịp thời xếp loại thi đua hằng tuần vào các
thể đều đẹp.         tiết chào cờ.
- Tổ chức ,hướng dẫn cho
học sinh chơi các trò chơi
dân gian.
2. Tổ chức cuộc thi “Vui   -BGH lên kế họach tổ chức cuộc thi và nội
khoẻ” chào mừng Ngày     dung thi.
Thành lập Đoàn 26/3.     -GVCN thông qua quá trình dạy học lựa
-Cuộc thi tổ chức cho     chọn học sinh có năng khiếu bồi dưỡng
100% học sinh nhà trường.   ,luyện tập để học sinh tham gia cuộc thi cấp
- Thời gian tổ chức cuộc   trường.
thi ngày 26/3/2009.      Thành lập BGK chấm thi và công bố kết quả.
-Tổ chức thi các môn thể   - Lựa chọn học sinh đạt kết quả cao trong
thao: nhảy dây , đá cầu ,   cuộc thi cấp trường thành lập đội tuyển phân
bật xa, chạy xa, cờ vua ,   công đ/c TPT,đ/c Tuấn bồi dưỡng để tham
cờ tướng,kéo co.       gia thi cấp huyện
3. Tiếp tục tuyên truyền để  - Tuyên truyền qua các buổi chào cờ, phát
học sinh thực hiện tốt chỉ  thanh măng non, các tiết sinh hoạt lớp,băng
thị 406 của TTCP.       zôn, khẩu hiệu để học sinh hiểu rõ nội dung
               và thực hiện tốt


THÁNG 4

NỘI DUNG CÔNG VIỆC      BIỆN PHÁP THỰC HIỆN             KÊT QUẢ
1. Sinh hoạt giữa giờ.    -Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đánh giá
- Học sinh toàn trườngtập   kịp thời xếp loại thi đua hằng tuần vào các
bài thể dục vàmúa hát tập   tiết chào cờ.
thể đều đẹp.
- Tổ chức ,hướng dẫn cho   - Họp, rút kinh nghiệm.
học sinh chơi các trò chơi  - Kiểm tra nhắc nhở thường xuyên.
dân gian.           - Xếp loại hang tuần, tháng.
2 Phát động phong trào    -Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể Đội
quyên góp SGK để giúp     Thiếu Niên tổ chức phát động để học sinh
những bạn học sinh có     ủng hộ những học sinh có hoàn cảnh khó
hoàn cảnh khó khăn.   khăn có SGK đến trường .
3.Vệ sinh, học đường.  - Kiểm tra nhắc nhở thường xuyên.
- 100% học sinh được xúc
miệng nước flo.

THÁNG 5

  NỘI DUNG CÔNG           BIỆN PHÁP THỰC HIỆN           KÊT QUẢ
     VIỆC
1. Sinh hoạt giữa giờ.    -Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đánh giá
- Học sinh toàn trườngtập   kịp thời xếp loại thi đua hằng tuần vào các
bài thể dục vàmúa hát tập   tiết chào cờ.
thể đều đẹp.
- Tổ chức ,hướng dẫn cho   - Họp, rút kinh nghiệm.
học sinh chơi các trò chơi  - Kiểm tra nhắc nhở thường xuyên.
dân gian.           - Xếp loại hang tuần, tháng.
2 Tổ chức cho học sinh    - Đội văn nghệ thường xuyên luyện tập vào
tham gia cuộc thi tiếng hát  thứ bảy hang tuần.
“ Hoạ mi vàng” cấp      - Phân công GV Âm nhạc và Tổng phụ trách
huyện.            Đội luyện tập hằng ngày .
- Tham gia 03 tiết mục    - BGH kiểm tra rút kinh nghiệm kịp thời.
3. Vệ sinh học đường.
- 100% học sinh được xúc   - Kiểm tra nhắc nhở thường xuyên.
miệng nước flo.
- 100% học sinh thực hiện   - Đội cờ đỏ,GVTB, BGH thường xuyên kiểm
tốt VS cá nhân và vệ sinh   tra đánh giá xếp loại theo từng tuần, tháng..
trường lớp.
4. Tổ chức Đai hội cháu    -Lên kế hoạch tổ chức Đại hội cháu ngoan
ngoan Bác Hồ.         Bác Hồ.
               - TPT, GVCN,tập dượt và tiến hành Đại hội
               đúng nghi lễ đồng thời tuyên dương những
               tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong
               năm học.
                             BPCM
                               P. HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Thị Vân

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:2/24/2012
language:Vietnamese
pages:13