BORANG PENCALONAN by u6Ix0yC

VIEWS: 21 PAGES: 6

									                                     SULIT
                               UPM/CADe/APP/B001
             ANUGERAH PENGAJARAN PUTRA 2011
               UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

                 BORANG PENCALONAN


  A. PANDUAN

      Sila lengkapkan maklumat di Bahagian C hingga H terlebih dahulu dan
      tandakan senarai semak di Bahagian B bagi maklumat dan dokumen yang
      telah dilengkapkan atau disertakan.


  B. SENARAI SEMAK

                                    Sila Tandakan
   BIL       PERKARA/ MAKLUMAT/ DOKUMEN                
                                   Pemohon Urus
                                         Setia
   1.     Maklumat calon
   2.     Satu (1) keping gambar terkini bersaiz pasport atau
        dalam bentuk JPEG yang dimuat naik ke dalam
        borang.

   3.     Bukti perkhidmatan sebagai ahli akademik
        menunjukkan kurang atau lebih 10 tahun
        perkhidmatan (cth: surat pelantikan).

   4.     Kategori anugerah
   5.     Bidang kepakaran (dalam BM)
   6.     Bidang kepakaran (dalam BI)
   7.     Kelompok mengikut bidang kepakaran
   8.     Biodata ringkas dan pencapaian
   9.     Perakuan calon
   10.    Sokongan Ketua Jabatan
   11.    Pengesahan Dekan


                                          1
Borang Pencalonan Anugerah Pengajaran Putra 2011 (APP11), UPM
  C. MAKLUMAT CALON
               (Sila Lekatkan Gambar Terkini)

Nama         Prof./ Prof. Madya/ Dr./ En./ Pn./ CikNo. Staf                 No. K/P          -    -
* Tempoh berkhidmat sebagai ahli akademik (pensyarah/tutor)      _____ tahun
 (termasuk perkhimatan sebagai ahli akademik di IPT lain, jika ada)* Tarikh lantikan   Bil   Tarikh       Nama IPT/      Jawatan
 sebagai Ahli        Lantikan      Organisasi
 Akademik
 (termasuk
 perkhimatan
 sebagai ahli
 akademik di IPT
 lain, jika ada)
Tarikh Lahir
                       Umur
(dd/mm/yyyy)
Jawatan Terkini                    Gred
                           Jawatan
Fakulti
Jabatan
                         No.Tel.
No.Tel. (Pejabat)                (Bimbit)

Emel


* Sila lampirkan bukti perkhidmatan sebagai ahli akademik menunjukkan kurang atau
 melebihi 10 tahun (contoh: salinan surat pelantikan sebagai pensyarah / tutor).
                                           2
Borang Pencalonan Anugerah Pengajaran Putra 2011 (APP11), UPM
   D. KATEGORI PENYERTAAN

    1. Kategori Anugerah
      Sila tandakan () pada salah satu kategori anugerah

          ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG
          Tempoh perkhidmatan minimum 10 tahun (≥ 10 tahun)


          ANUGERAH PENGAJAR MUDA
          Tempoh perkhimatan kurang 10 tahun (<10 tahun)


    2. Bidang Kepakaran
      Sila nyatakan bidang kepakaran di dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa
      Inggeris


      Bidang Kepakaran (di dalam Bahasa Malaysia) :
      Bidang Kepakaran (di dalam Bahasa Inggeris ):
    3. Kelompok Mengikut Bidang Kepakaran
      Sila tandakan () untuk kelompok mengikut bidang kepakaran anda
      berdasarkan panduan di dalam Jadual 1 di muka surat 4 :

          Sains Tulen

          Sains Gunaan

          Sastera dan Sains Sosial

          Kesihatan

          Kejuruteraan

          Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan
                                        3
Borang Pencalonan Anugerah Pengajaran Putra 2011 (APP11), UPM
   Jadual 1: Contoh Bidang Pengajaran
   (mengikut Anugerah Akademik Negara) bagi setiap kelompok

    Kelompok Anugerah               Contoh Bidang
   Sains Tulen         Sains  Biologi
                 Sains  Kimia
                 Sains  Fizik
                 Sains  Matematik
   Sains Gunaan        Sains Komputer / ICT
                 Teknologi Industri
                 Seni Bina
                 Sains Industri
   Kesihatan          Sains Perubatan
                 Sains Pergigian
                 Sains Kesihatan
                 Sains Farmasi
                 Kejururawatan
   Kejuruteraan        Kejuruteraan  Aeroangkasa
                 Kejuruteraan  Awam
                 Kejuruteraan  Bahan & Sumber Mineral
                 Kejuruteraan  Elektrik & Elektronik
                 Kejuruteraan  Kimia
                 Kejuruteraan  Mekanik
   Sastera dan Sains Sosial  Sains Politik
                 Bahasa
                 Kemanusiaan
                 Sosiologi
                 Psikologi
                 Antropologi
                 Ekonomi
                 Seni
                 Falsafah
                 Pengajian Islam
                 Kesusasteraan
   Sastera Gunaan dan     Komunikasi
   Sains Sosial Gunaan     Pengurusan
                 Pendidikan
                 Perundangan
                 Perakaunan
                 Psikologi Industri
                 Seni
                                     4
Borang Pencalonan Anugerah Pengajaran Putra 2011 (APP11), UPM
E. BIODATA RINGKAS DAN PENCAPAIAN CALON

Sila nyatakan biodata ringkas dan pencapaian dalam pengajaran serta pembelajaran
di ruang di bawah (tidak lebih 200 perkataan) :
                                          5
Borang Pencalonan Anugerah Pengajaran Putra 2011 (APP11), UPM
  F.  PERAKUAN CALON

   Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar.

   Tandatangan:                     Tarikh:   G. SOKONGAN KETUA JABATAN

   Saya menyokong pencalonan Anugerah Pengajaran Putra 2011 (APP11),
   Universiti Putra Malaysia ini.


   Tandatangan:                     Tarikh:

   Cop Ketua Jabatan:
   H. PENGESAHAN DEKAN

   Saya mengesahkan pencalonan Anugerah Pengajaran Putra 2011 (APP11),
   Universiti Putra Malaysia ini.


   Tandatangan:                     Tarikh:

   Cop Dekan:          Sila hantarkan borang pencalonan yang lengkap kepada:

                    Urusetia APP
               Pusat Pembangunan Akademik
               Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran
                 Universiti Putra Malaysia
                  43400 UPM Serdang
               Tel: 03-8946 6182 / 8946 6112
               e-mel: app@putra.upm.edu.my

      Tarikh akhir permohonan ialah pada: 30 SEPTEMBER 2011
                     Nota:
          Jawatankuasa Anugerah Pengajaran Putra (JKAPP), UPM
          berhak untuk menolak permohonan yang tidak lengkap.
                                      6
Borang Pencalonan Anugerah Pengajaran Putra 2011 (APP11), UPM

								
To top