Lili in Bine 1 letna priprava ok by SxGEJg

VIEWS: 0 PAGES: 43

									                    PREDLOG LETNE PRIPRAVE
                         1. razred
                               Slovenščina – 210 ur
LILI IN BINE 1 – učbenik za slovenščino           Spoznavanje okolja – 105 ur
LILI IN BINE 1 – učbenik za spoznavanje okolja        Matematika – 140 ur
LILI IN BINE 1 – učbenik za matematiko            Športna vzgoja – 105 ur
LILI IN BINE 1 – medpredmetni delovni zvezek         Likovna vzgoja – 70 ur
LILI IN BINE 1 - berilo                   Glasbena vzgoja – 70 ur
                                              1
1. sklop: V ŠOLI

predmet                                                                      PREVERJANJE
čas                       CILJI                                 VSEBINE           OCENJEVANJE

       Prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi.                    Jaz šolar – DZ 1/6, 7
       Se znajo predstaviti z osnovnimi podatki.                       Podobni, a različni – U/8
 SPO                                               Predstavim se – DZ 1/15
 12 ur   Poznajo različne čustvene izraze pri sebi in drugih                  Kako se počutim – U/10
       (veselje, navdušenje, strah, jeza, žalost), vedo, da čustva              Naš mali projekt: Naša hišica počutja – U/13
       Vplivajo na vedenje, spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju
       raznih čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah (igra vlog),
       prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, psihično, fizično) in vedo, kam se
       obrniti po pomoč, spoznajo in urijo ustrezna ravnanja v različnih družbenih
       primerih.
       Spoznajo pomen dane obljube.
       Vedo, kaj je laž in kaj resnica.
       Spoznajo pomen pravil družbenega življenja (od pravil iz otroških iger,
       pravil v šoli do pravil družbenega življenja).
       Vedo, zakaj potrebujemo pravila.
       Poznajo osnovna šolska pravila.                           V šoli – U/6,7
       Spoznavajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnost za             Vsaka igra ima pravila – U/9
       sporazumevanje.                                  Kaj je prav in kaj narobe? – DZ 1/ 19
       Vedo, da je treba upoštevati tudi lastne interese in potrebe ter interese in
       potrebe drugih.
       Poznajo ime šole, ki jo obiskujejo, poznajo imena in priimke učiteljev in      Naša šola – U/11, DZ 1/24
       vzgojiteljev, ki jih učijo.                            V šoli – U/6,7
       Spoznajo različne prostore in delavce v šoli                    Spoznali smo – U/12
       Urejajo in razvrščajo po dogovorjenem kriteriju.
       Spoznavajo okolico šole (šolsko dvorišče).
       Vedo, da so del razreda, razred pa je skupnost.

OPOMBE:
                                                                              2
      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.           Berem sličice - DZ 1/8
      Spoznajo pravila poslušanja.                          Poslušam – DZ 1/13
 SLJ    Razvijajo zmožnosti poslušanja kratkega govorjenega              Predstavim se – DZ 1/14
 24 ur    besedila. Zapomnijo si osnovne podatke.
      Poslušajo, zaznavajo in prepoznavajo različne zvoke iz okolice.        Zvoki v šoli
      Razvijajo zmožnosti pogovarjanja.
      - Pridobivajo si zaupanje do novega okolja ter razvijajo pripravljenost za    Pogovarjamo se vljudno – U/6, 7
       pogovarjanje s sošolci in učiteljem.                      Vljuden sem – U/8
      - Spoznavajo in usvajajo načela vljudnega pogovarjanja - pozdravljanje,     Spoznali smo – U/9
       ogovarjanje oseb, vikanje/tikanje, opravičevanje, zahvaljevanje.        Pozdravi – igra vlog
      - V igri vlog vadijo pogovarjanje z različnimi sogovorci.            Tikanje/vikanje – igra vlog
                                               Ogovori oseb – igra vlog
                                               Prošnja, zahvala – igra vlog
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.                     Levo in desno, zgoraj in spodaj – DZ 1/22
      - Vadijo orientacijo na telesu in na papirju.
                                               Pišem – DZ 1/27
      - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala.
                                               Vodoravna črta – DZ 1/28, 29
      - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol.
                                               Navpična črta – DZ 1/32, 33
      - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.
      Razvijajo zmožnosti nebesednega sporazumevanja.
                                              Berem piktograme – DZ 1/34
      Opazujejo nebesedna sporočila – piktograme in prepoznavajo
      njihov pomen in vlogo.

      Spoznavajo in doživljajo izštevanke. Zaznavajo ritem pesmi.
                                              Igrajmo se – B/10, 11
      Ustvarjajo zvoke z nejezikovnimi sredstvi.
                                              Pesem: Tri luže – B/49
      Poslušajo in doživljajo igrivo pesemsko besedilo.
      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.
                                              Pravljica: Muca Copatarica –
      Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje
                                              B/56, 57
      književnih oseb. Prepoznavajo »dobre« in »slabe« književne
      osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take.                   Pravljica: Žabji kralj – B/20, 21
                                              Pravljica: Sneguljčica – B/38, 39

OPOMBE:
                                                                     3
      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v            Opazujem (razlike) – U/6
 MAT     matematičnih okoliščinah in v vsakdanjem življenju.                Iščem razlike – DZ 1/9,10, 11, 12
 16 ur   - Obnovijo problem s svojimi besedami.                       Opazujem (barve) – U/6
      - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.      Barve – DZ 1/ 16, 17, 18
      - Pravilno uporabljajo izraze večji, manjši, daljši, krajši.
      - Uredijo elemente po različnih kriteriji. (npr. od najdaljšega do najkrajšega,    Veliko in majhno – U/6, 7, DZ 1 /20, 21
        od večjega do manjšega).                              Dolgo in kratko – U/7, DZ 1 /23
      - Zapišejo odnos med elementi/pojmi s puščičnim prikazom.               Visoko in nizko – U/7, DZ 1 /25
      - Odkrivajo in ubesedijo kriterij, po katerem so bili elementi urejeni.        Urejam – U/8
      Preiskujejo in oblikujejo slikovne vzorce. Prepoznajo pravilo v slikovnem       Reši, saj zmoreš - DZ 1/26
       vzorcu in vzorec nadaljujejo.

      Razvijajo prostorske in ravninske predstave.
      Razvijajo sposobnost orientacije v ravnini in prostoru.               Kje je? (znotraj, zunaj, na robu) – U/9,
      - Opredelijo položaj predmeta glede na sebe oziroma glede na druge         DZ 1/30
        predmete in se znajo pri opisu položajev pravilno izražajo (nad/pod,       Kje je? (nad, pod; zgoraj, spodaj) - U/10,
       zgoraj/spodaj, desno/levo).                            DZ 1/31
      - Premikajo se po navodilih po prostoru.                      Kje je? (levo, desno) - U/10, DZ 1/35
      - Orientirajo se na ravnini (na listu papirja).                   Reši, saj zmoreš – U/11
      - Razvijajo strategije branja in prepoznavanja mrež, poti in labirintov.
                                                Potujem - U/12, 13
                                                Potujem po labirintu – DZ 1/36

OPOMBE:       Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.                     Elementarne igre
       Izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti.                  Igre s padalom
 ŠVZ     Izvajajo vaje za izboljšanje drže telesa.                      Hoja
 12 ur    Pridobivajo občutek za ritem.                            Igre v naravi
       Spoznajo primerna športna oblačila in obutev.                    Spoznajmo telovadnico
       Spoznajo in poimenujejo orodja, ki jih uporabljamo pri urah športne vzgoje.     Hoja in tek
       Navajajo se na poslušanje in upoštevanje navodil.                  Igre na igrišču
                                                 Okrog ovir
                                                 Zibanje na blazinah
                                                 Izštevanke                                                                       4
OPOMBE:


      Opazujejo barve ter ločijo in poimenujejo tudi svetlejše in temnejše
      različice barv.                                 Slikanje: Opazovanje in poimenovanje barv
 LVZ    Opazujejo prostor – učilnico in izražajo položaje posameznih delov prostora   Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru –
 8 ur    in predmetov v njem (zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj …).             arhitektura: Izdelava hišice počutja
      Ugotovijo pomen barv v prostorih.                        Risanje: Črta in pika (točka in linija)
      Ločijo med črto, piko in barvno ploskvijo.                    Risanje: Črta in barvna ploskev
      Opazujejo barve ter zglede črt in pik (točk in linij) v naravi, okolju in na
      umetniških stvaritvah.
      Razvijajo smisel za ritmično nizanje oblik.
      Navajajo se na spontano risanje ter mešanje barv pri slikanju.
      Negujejo svojo ustvarjalnost in individualen način izražanja.
      Ob izražanju lastnih idej oblikujejo hišico počutja.
      Navajajo se na sodelovanje v skupini.
      Ob likovnem izražanju na različnih področjih razvijajo motorično spretnost.

OPOMBE:


      Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi.                    Izštevanke
      Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.                   J. Jež: En ten tenera
 GVZ    Urijo se v jasni izreki.                              Švedska ljudska: Ko si srečen
 8 ur    Ritmično izrekajo izštevanke.                           E. Kozlevčar: Tri luže
      Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce.      Slovenska ljudska: Lisička je prav zvita zver
      Raziskujejo zvočne možnosti lastnega glasu in telesa.               Slovenska ljudska: Abraham 'ma sedem sinov
      Z zvoki posnemajo stvari in živali.
      Spremljajo petje in izreko z lastnimi glasbili.
      Ob petju in ritmični izreki se gibajo.
      Poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in
      glasbenih primerih.
      Spoznajo pojem ljudska pesem.

OPOMBE:
                                                                        5
2. sklop: VARNO V PROMETU

predmet                                                                     PREVERJANJE
čas                      CILJI                                VSEBINE            OCENJEVANJE

      Spoznajo okolico šole in poti v šolo.
      Opazujejo in spoznajo prometne poti v okolici šole in poznajo varno pot v     Varno na poti v šolo – DZ 1/40, 41
 SPO    šolo.                                       Kaj opazim v okolici šole – U/16,17
 6 ur    Znajo zgraditi model okolice šole in na njem simulirajo promet in prometne    Varno v prometu – U/14, 15
      situacije.                                    Viden in previden – DZ 1/48
      Znajo opisati, kaj pomenijo prometni znaki, pomembni za pešce in kolesarje    Naš mali projekt: Kaj se zgodi, če v avtu nismo
      v okolici šole.                                  pripeti? – U/19
      Presojajo vedenje sopotnika v različnih prevoznih sredstvih.           Spoznal sem – U/18
      Poznajo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli osebi, po pločniku, kjer ni
      pločnika, prečkanje ceste ipd.).
      Razumejo pomen vidnosti v prometu, v povezavi z ustavljanjem vozila ter
      nošenjem rumene rutice in uporabo kresničke.
      Vedo, da udeležba v prometu pod vplivom alkohola, mamil in zdravil
      ogroža vse udeležence v prometu.

OPOMBE:      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.             Berem sličice – DZ 1/38
      Zaznajo in prepoznajo posnete zvoke; poimenujejo povzročitelje zvokov in     Zvoki v prometu - DZ 1/39
 SLJ    zvok.
 12 ur   Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.                      Levo in desno, zgoraj in spodaj – DZ 1/42
      - Vadijo orientacijo na telesu in na papirju.                   Poševna črta – DZ 1/43, 44
      - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala.
      - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol.
      - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.
      Razvijanje skladenjske zmožnosti. Opazujejo bitja/bitja na sliki in izražajo   Kje je kaj? – U/12, 13
      njihov položaj s pravilnim predlogom in pravilno sklonsko obliko         Kje je? – DZ 1/49
      samostalnika za njim.
      Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.       Spoznali smo – U/15
      Razvijajo zmožnosti pogovarjanja. Spoznavajo in usvajajo načela vljudnega
      pogovarjanja – opravičilo.                            Opravičilo – U/14


                                                                               6
      Razvijajo zmožnosti nebesednega sporazumevanja.                Pred trgovino – U/10, 11
      Opazujejo nebesedna sporočila, prepoznavajo njihov pomen in vlogo.

      Ogledajo si lutkovno predstavo. Prepoznavajo značilnosti glavne književne   Lutkovna predstava: Obuti maček – B/22, 23
      osebe in drugih pomembnih oseb. Zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor
      in druge prvine gledališkega dogodka. Ozaveščajo podobnost/različnost
      lutkovne predstave in že znane pravljice.
      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Prepoznavajo pravljične    Pravljica: Kaj je najboljše – B/36, 37
      predmete in čudeže.
      Spoznajo izraze: pesem, pesnik in naslov.                   Pesem: Korenjak – B/79

OPOMBE:
      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v          Skupine – U/14, 15
 MAT    matematičnih okoliščinah in v vsakdanjem življenju.               Množice – U/16, 17, DZ 1/45, 46
 8 ur    Se učijo iskanja podatkov iz prikazov.                     Razporejam – U/18, DZ 1/47
      - Obnovijo problem s svojimi besedami.                     Prirejam – U/19, DZ 1/50, 51, 52
      - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.
      - Razporejajo predmete glede na izbrano eno lastnost in s tem oblikujejo
        množice in podmnožice (množica je rezultat procesa razporejanja).
      - Odkrijejo in ubesedijo lastnost po kateri so bili predmeti razporejeni.
      - Ponazorijo razporeditev predmetov z različnimi prikazi.
      - Pravilno uporabljajo izraze več, manj, enako mnogo.
      - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih
       ravneh: konkretno, grafično.

OPOMBE:
      Orientirajo se v prostoru in se gibljejo po navodilih.            Gibanje v različne smeri po različnih vzorcih
 ŠVZ    Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.                  Plazenje in lazenje
 6 ur    Izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti.               Poligon                                                                     7
      Izvajajo vaje za izboljšanje drže telesa.                    Tek na 20m in 200m
      Pridobivajo spretnosti pri ravnanju z različnimi športnimi pripomočki      Spretnosti z žogo
      (balon, žoga).                                  Vaje z balonom

OPOMBE:


      Ločijo osnovne slikarske materiale in pripomočke. Ugotovijo, da so tudi     Slikanje: Slikarski materiali in pripomočki – kolaž
      barvni papirji slikarski materiali. Razvijajo občutek za prekrivanje barvnih   Slikanje: Mešanje barv
 LVZ    ploskev.
 4 ure   Opišejo izbrano slikarsko delo.
      Opazujejo barve v okolici, prometu …
      Pridobivajo si izkušnje s spontanim mešanjem barv na paleti.
      Negujejo svoj individualni način slikanja.
      Razvijajo domišljijo.
      Ob uporabi različnih likovnih materialov in orodij razvijajo svojo motorično
      spretnost.

OPOMBE:


       Poustvarjajo znane pesmi.                           V. Jeraj: Nesreča
       Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi.                  Razredni koncert
 GVZ     Širijo pevski repertoar.
 4 ure    Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.
       Urijo se v jasni izreki.
       Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce.
       Spremljajo petje in izreko z lastnimi glasbili.
       Ob petju in ritmični izreki se gibajo.
       Raziskujejo zvočne možnosti različnih zvočil in načine igranja nanje.
       Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v
       likovni, besedni in gibalni komunikaciji.

OPOMBE:
                                                                          8
3. sklop: JESEN

predmet                                                                      PREVERJANJE
čas                      CILJI                                VSEBINE             OCENJEVANJE

      Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v     Jesen - U/20,21
      različnih letnih časih.
 SPO    Znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih.            Naš mali projekt: Zbirka listov (herbarij) – U/23
 9 ur   Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja.
      Znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi.          Listi, plodovi in semena - DZ 1/68
      Razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju spremenjivk).
      Urejajo po eni spremenljivki.
      Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje.
      Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.   Živo in neživo - DZ 1/71
      Spoznavajo lastnosti žive in nežive narave.                    Spoznali smo - U/22
      Spoznavajo živo, kar je bilo nekoč živo in kar nikoli ni bilo živo.

OPOMBE:      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.              Berem sličice – DZ 1/54
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.                       Krog – DZ 1/56
 SLJ    - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala.          Polkrog – DZ 1/57
 18 ur   - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol.            Rišem črte – DZ 1/76
      - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.
      Razvijajo zmožnosti nebesednega sporazumevanja. Tvorijo nebesedna
      sporočila, utemeljijo njihov pomen in vlogo.                    Rišem piktograme – DZ 1/58
      Opazujejo bitja/predmete na sliki in izražajo njihove količine z glavnimi
      števniki oz. prislovi mere, ob tem pa pravilno slovnično oblikujejo        Na gozdni jasi – U/16, 17
      samostalnike in povedke ob količinskem izrazu.                   Enako – DZ 1/61
      Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. S pomočjo vprašanj in ob         Več – manj – DZ 1/66
      slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.
      Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih besedil.     Jesenski izlet – U/18
      Pozorno poslušajo posneto pripovedovalno besedilo. Povzamejo bistvene
      podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem.
      Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo lahko        Kostanjev piknik – DZ 1/64, 65
      izboljšali.


                                                                                 9
      Zaznajo in prepoznajo posnete zvoke; poimenujejo povzročitelja zvokov in    Zvoki v naravi – DZ 1/70
      zvok.
      Razvijajo poimenovalno zmožnost. Ob vzgledu tvorijo manjšalnice.        Zajec in zajček – DZ 1/72
      Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.      Spoznali smo – U/19

      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.
      Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo:    Pravljica: Mojca Pokrajculja – B/18, 19
      poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj; povedo, kako bi ravnali     Pravljica: Bogata in uboga sestra/28, 29
      sami, če bi bili v podobnem položaju kot književna oseba. Razvijajo        Pravljica: Mamka Bršljanka – B/34, 35
      sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo     Pravljica: Janček ježek/24, 25
      »dobre« in »slabe« književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take.
      Narišejo domišljijskočutno predstavo književne osebe. V skupini
      dramatizirajo pravljico. Pripovedujejo izmišljeno pravljico.
      Doživljajo igrivo pesemsko besedilo. Spoznajo izraze: pesem, pesnik in     Pesem: Pravi babica – B/16, 17
      naslov.

OPOMBE:      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.
      - Obnovijo problem s svojimi besedami.                      Število 1 – U/20, DZ 1/55
 MAT    - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih     Število 2 - U/21, DZ 1/59
 12 ur    ravneh: konkretni, grafični.                          Število 3 – U/22, DZ 1/62
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v           Utrjevanje števil 1, 2, 3 – DZ 1/63
      matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju.                 Primerjam velikost števil - U/23, DZ 1/67
      - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.     Reši, saj zmoreš – U/24
      Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in       Število 4 – U/25, DZ 1/69
      pojmov.                                      Primerjam velikost števil – DZ 1/73
      - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 4.                    Reši, saj zmoreš – DZ 1/74, 75
      - Ocenijo število predmetov v množici.
      - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 4.
      - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil.
      - Primerjajo števila po velikosti.
      Preiskujejo številske vzorce.

OPOMBE:
                                                                     10
      Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.                      Štafetne igre
      Razvijajo koordinacijo celega telesa.                        Sprehod v gozd
 ŠVZ    Izboljšujejo osnovne gibalne sposobnosti: moč, vzdržljivost in sposobnost      Dvigovanje in nošenje
 9 ur    hitrega odzivanja.                                  Tekalne igre
      Spoznajo, kako se pravilno dviguje in nosi težje predmete ter izvajajo vaje     Skakanje
      za pravilno držo.                                  Valjanje po blazinah
      Vadijo enonožno in sonožno skakanje.                         Gibanje na enostaven ritem
      Izvajajo gibanja v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi.              Igre z balonom
      Med sodelovanjem v igrah se navajajo na dosledno poslušanje navodil in        Štafetne igre z žogo
      ravnanje po njih.
      Razvijajo sposobnost poslušanja in koncentracije.
      Navajajo se na športno obnašanje.

OPOMBE:      Razlikujejo kiparsko tvorbo od risbe, slike, fotografije.
      Upoštevajo postopek gnetenja in valjanja gline ter odtiskovanja predmetov v
 LVZ    glinasto ploščico.                                 Kiparstvo: Kiparski materiali relief v glini
 6 ur    Spoznajo poklic likovnega ustvarjalca – kiparja.
      Spoznajo, da so v naravi najdeni materiali (plodovi, veje, kamni) lahko      Kiparstvo: Oblikovanje iz gozdnih plodov
      uporabni za sestavljanje kipov.
      Pridobivajo si izkušnje z domiselnim nizanjem in sestavljanjem delov v
      kiparsko celoto.
      Razvijajo si občutek za prostor.
      Ločijo čiste in mešane barve.                           Slikanje: Mešanje barv
      Pridobivajo si občutek za mešanje barv.
      Upoštevajo postopek slikanja od celote k detajlom.
      Negujejo svoj individualni način likovnega izražanja in ustvarjalnost.
      Ob uporabi kiparskih in slikarskih orodij razvijajo svojo motorično spretnost.

OPOMBE:
                                                                       11
       Širijo pevski repertoar.                            J. Bitenc: Burja piha
       Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi.                  Otroška: Kostanjček zaspanček
 GVZ     Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.                 A. Vivaldi: Štirje letni časi, Jesen, 1. st.
 6 ur     Urijo se v jasni izreki.                            Slovenska ljudska: Zajček
       Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce.
       Ob petju in poslučanju se gibajo.
       Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo.
       Poslušajo in razmišljajo o zvokih in letnem času v naravi.
       Prepoznavajo zvočne barve godal.

OPOMBE:
                                                                      12
4. sklop: MOJA DRUŽINA

predmet                                                                  PREVERJANJE
čas                     CILJI                               VSEBINE           OCENJEVANJE

      Prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih.    Družine so različne – U/24,25
      Uporabljajo poimenovanja za družinske člane (brat, sestra, starši, stari     Moja družina - DZ 2/12
 SPO    starši, otrok, sin, hčerka itn.) in razumejo medsebojne sorodstvene povezave   Naš mali projekt - Sestavimo družino - U/31
 9 ur    med njimi.
      Spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti, ter opišejo razlike med    Imam pravice in dolžnosti – U/26
      pravicami in dolžnostmi.                             Kaj smem in kaj moram? – DZ 2/20
      Pojasnijo razliko med morati in smeti.
      Spoznajo pomen dane obljube.
      Vedo, kaj je laž in kaj resnica.
      Spoznajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnosti za
      sporazumevanje.
      Spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za      Kako preživim dan in teden? – U/28,29
      opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden,    Vsak dan preživim drugače – DZ 2/28
      dnevi v tednu.
      Znajo opisati razliko med dnevom in nočjo.
      Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju.          Kako rastem - U/27
                                               Moj album, spoznali smo – U/30

OPOMBE      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.            Berem sličice – DZ 2/6
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.                     Lok – DZ 2/14, 15
 SLJ    - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala.        Rišem črte – DZ 2/30, 31
 18 ur   - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol.
      - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.
      Razvijajo poimenovalno zmožnost: ob zgledu tvorijo ženski par moškemu.      V lutkovnem gledališču – U/20, 21
      Razvijajo skladenjsko zmožnost: Opazujejo dogodek na sliki ter izražajo     Plesalec in plesalka – U/22
      njegova dejanja s časovnimi prislovi in glagolskimi časovnimi oblikami.     Bine na obisku – U/23
      Razvijajo zmožnost govornega nastopanja.
      - S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.


                                                                           13
      - Govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo.
      Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih         Po piškotih diši – U/24
      besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Povzamejo         Govorni nastop: Moja igrača
      bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med
      poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo    Moj medvedek – DZ 2/21
      lahko izboljšali.
      Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.       Spoznali smo – U/25

      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.
      Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb.       Pravljica: Kako je Pavliha kukca prodal – B/30, 31
      Narišejo domišljijskočutno predstavo književnega prostora. Ob ilustracijah    Pravljica: Kuža Luža – B/58, 59
      obnavljajo pravljico tako, kot so jo slišali. Razvijajo sposobnost poslušanja   Pravljica: Pet kužkov išče pravega – B/60, 61
      v nadaljevanjih                                  (branje v nadaljevanjih)
      Doživljajo interpretativno prebrano pesem.
      Razumejo sporočilnost oz. temo besedila in jo povezujejo z lastno izkušnjo.    Pesem: Jakec – brat – B/86, 87
      Nizajo asociacije. Memorirajo in deklamirajo pesem. Raziščejo literarni      Pesem: O babici in dedku – B/88
      kanon svoje družine.                               Družinski literarni kanon
      Likovno izrazijo razumevanje besedila. Tvorijo pesem po vzoru.          Pesem: Počasi – B/89

OPOMBE


      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v            Število 5 - U/26, DZ 2/7, 8
 MAT    matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju.                  Števila do 5 - DZ 2/9, 10, 11
 12 ur   - Odkrivajo in ubesedijo kriterij po katerem so bili elementi urejeni.       Reši, saj zmoreš - U/28
      - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.      Primerjam velikost števil – U/27, DZ 2/13
      - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih      Prikaz s stolpci – U/27
       ravneh: konkretni, grafični.                           Seštevam, znak plus - U/29, DZ 2/16, 17, 18, 19
      - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabijo pri       Seštevam do 5 – U/30, DZ 2 /22, 23, 24
       reševanju podobnih problemov.                           Primerjam velikost števil – DZ 2/ 25, 26, 27
      Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in        Odštevam, znak minus – U/31, DZ 2/29
      pojmov.
                                                Odštevam – U/31, 32, DZ 2 /32, 33, 34
      - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 5.
      - Ocenijo število predmetov v množici.
      - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 5.
      - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil.
      - Primerjajo števila po velikosti.                                                                         14
      Preiskujejo številske vzorce.
      Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih
      operacij.
      - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 5.
      - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.
      Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov.
      - Predstavijo podatke s figurnim prikazom.
      - Preberejo figurni prikaz.

OPOMBE      Izboljšuje gibalne in funkcionalne sposobnosti: moč celega telesa,        Elementarne igre
      sposobnost hitrega odzivanja, hitrost in vzdržljivost.              Šaljive štafetne igre
 ŠVZ    Spoznajo pravilno tehniko skoka v daljino z mesta.                Delo po postajah
 9 ur   Pridobivajo nove gibalne izkušnje.                        Poligon
      Pridobivajo občutek za ritem in skladnost gibanja.                Skakalne igre
      Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo.                    Skok v daljino z mesta
      Navajajo se na športno sodelovanje med izvajanjem nalog.             Stoja na lopaticah
                                              Plesne igre
                                              Spretnosti s teniško žogico

OPOMBE      Ločijo med risbo in sliko.                          Slikanje: Ilustracija pravljice
      Pridobivajo si izkušnje z različnimi risali.                 (razlika med risbo in sliko)
 LVZ    Domiselno likovno izrazijo svoje doživljanje pravljice. Razvijajo občutek
 6 ur   za bogatenje likovnega motiva s podrobnostmi.
      Pridobivajo si izkušnje s svetlimi in temnimi podlagami.
      Se navajajo na orientacijo na risarski ploskvi.                Risanje, risarski materiali: Praskanka
      Navajajo se na sproščeno izražanje svojih likovnih zamisli.          Risanje: Svetla risarska podlaga, temna risarska
      Bogatijo svojo domišljijo.                          podlaga
      Pri risanju in slikanju razvijajo vztrajnost in motorično spretnost.   L
                                                                      15
OPOMBE      Poustvarjajo znane pesmi.                          J. Kuhar: Jaz imam pa goslice
      Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi.                 J. Bitenc: Zajček dolgoušček
 GVZ    Širijo pevski repertoar.                           J. Teml: Na našem dvorišču
 6 ur   Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.
      Urijo se v jasni izreki.
      Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce.
      Spremljajo petje in izreko z lastnimi in Orffovimi glasbili.
      Ob petju se gibajo.
      Z zvoki in glasbili posnemajo oglašanje živali.
      Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v
      likovni, besedni in gibalni komunikaciji.
      Poslušajo glasbo in besedno izražajo svoja občutja.
      Prepoznajo in poimenujejo violino.
      Navajajo se na pozorno poslušanje.

OPOMBE
                                                            16
5. sklop: ZIMA

predmet                                                                  PREVERJANJE
čas                      CILJI                               VSEBINE         OCENJEVANJE

      Spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trde snovi in tekočine.
      Razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju          Snovi - U/34, 35
 SPO    spremenljivk).                                   Operacijsko določanje lastnosti –
 21 ur   Urejajo po eni spremenljivki.                           DZ 2/41, 42
      Vedo, da obstajajo trde snovi in tekočine.                     Poskusi - tekočine – DZ 2/60, 61, 62
      Vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi.
      Znajo uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter
      povezujejo lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikujejo, režejo,       Oblikujemo iz papirja in gline - U/36
      spajajo, lepijo.
      Znajo preoblikovati z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, striženjem.
      Znajo povezati lastnosti gradiv in načine obdelave.
      Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju
      naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo.             Zima – U/32,33
      Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.
      Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje.        Spoznali smo – U/38
      Znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih.
      Spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so jim ljudje
      (kot posamezniki ali v določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen      Koledar naših praznovanj - U/24,25
      in te dneve tako tudi doživljajo.                         Praznujemo - U/37
      Vedo, da so del razreda, razred pa je skupnost.                  Naš mali projekt: Okrasimo razred - U/39
      Spoznavajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnost za
      sporazumevanje.

OPOMBE:
                                                                          17
     Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.            Berem sličice – DZ 2/36
     Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.                     Valovita črta – DZ 2/48
SLJ    - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala.       Rišem črte – DZ 2/49, 50
42 ur   - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol.
     - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.
     Vadijo orientacijo na listu. Pozorno poslušajo navodila in jih razumejo.
     Rišejo po nareku.                                Slikovni narek
     Prepoznavajo nepravilne povedi in tvorijo pravilne povedi.           Poslušanje nepravilnih povedi
     Zaznajo in prepoznajo zvoke; poimenujejo povzročitelje zvokov in zvok.     Zvoki predmetov iz različnih snovi –
     Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih        DZ 2/40
     besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Povzamejo
     bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med     Kaj je to? – DZ 2/55
     poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo   Oglašanje domačih živali – DZ 2/75
     lahko izboljšali.
     Razvijajo zmožnost govornega nastopanja.                    Govorni nastop: Opis živali
     - Govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo.
     - S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu povedo, kaj se dogaja na
      sliki.                                    Pripravljamo se na praznovanje – U/26, 27
     Razvijajo skladenjsko zmožnost: Opazujejo dogodek na sliki ter izražajo     Najprej, potem, nazadnje – U/28, DZ 2/44
     zapovrstje dejanj s časovnimi prislovi najprej, potem, nazadnje.
     Spoznavajo, kdaj in kako se komu izreče voščilo.                Voščilo – U/29
     Spoznavajo, kdaj in kako se komu izreče čestitko.                Čestitka – U/29
     Razvijajo poimenovalno zmožnost: Navajajo besede z nasprotnim
     pomenom.
     Razvijajo skladenjsko zmožnost: Opazujejo bitja/predmete na sliki.       Besede z nasprotnim pomenom – DZ 2/53
     Primerjajo njihove lastnosti in povedo, kaj je večje/manjše oz.
     večje/največje; pri tem vadijo stopnjevanje pridevnikov.            Primerjamo lastnosti – U/30, DZ 2/69, 78
     Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.      Spoznali smo – U/31

     Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Poiščejo podobnosti med
     književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v      Pravljica: Rdeča kapica – B/70, 71
     podobnem položaju kot književna oseba. Razvijajo sposobnost razumevanja     Dramatizacija pravljice z lutkami
     motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo dobre in slabe        Pravljica: Volk in sedem kozličkov – B/74, 75
     književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take. Zaznavajo in doživljajo   Pravljica: Maček Muri – B/54, 55
     posamezne dogodke v besedilu kot zaokrožene celote. »Berejo« ilustracije
     in posamezne dele besedila, ki jih znajo že na pamet. Dramatizirajo
     pravljico z lutkami, ki so jih naredili sami.
     Spoznavajo medbesedilnost. Pripovedujejo o dogajanju na književnem                                                                     18
      prostoru. Pišejo pravljico tako, da nizajo sličice, ki upodabljajo dogajanje.
      Poslušajo radijsko igro. Izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje     Radijska igra: Volk in sedem kozličkov – B/75
      radijske igre. Oblikujejo čutnodomišljijske predstave oseb na podlagi       Radijska igra: Volku ostrigli brke – B/75
      posebnosti njihovega govora in zvočne opreme radijskega besedila.         Zgodba: Anča pomaranča – Ne ne, strah me je –
      Primerjajo literarno predlogo z radijsko igro. Spoznavajo prvine zvočne      B/72, 73
      opreme radijske igre.                               Zgodba: Zgodbe iz mesta Rič-Rač – Pst, volk je v
      Razvijajo zmožnost doživljanja in razumevanja književnega časa.          sobi – B/76, 77
      Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Odzivajo se na čustvene
      sestavine besedila. Zaznavajo rimo pesmi. Iščejo dvojice besed, ki se       Pesem: Uspavanka – B/78
      rimajo. Razvijajo asociativne zmožnosti. Ob tematski ali osrednji         Pesem: Bele snežinke – B/64, 65
      besedi nizajo asociacije. Doživljajo zvočnost pesmi.

OPOMBE:      Zgradijo konceptualni sistem za prezentacijo številskih predstav in pojmov.     Primerjam velikost števil – DZ 2/37, 38, 39
      - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 9.                     Število 0 – U/33, DZ 2/43
 MAT    - Ocenijo število predmetov v množici.                       Računam do 5 – DZ 2/45, 46, 47
 28 ur   - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 9.                Računske zgodbe v slikah - U/34, 35
      - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil.
      - Primerjajo števila po velikosti.
      Spoznavajo geometrijske elemente.                          Oblike predmetov
      - Prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske oblike v         Spoznavanje in poimenovanje teles
       življenjskih situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli).     Oblikovanje teles iz plastelina
      - Izdelajo modele teles in jih opišejo.                       Telesa - U/36, DZ 2/51
      Preiskujejo slikovne, številske in geometrijske vzorce.               Reši, saj zmoreš – U/37
      Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih       Preglednica – U/38, 39, DZ 2/52
      operacij.
                                                Število 6 - U/40, DZ 2/54
      - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 9, vključno s številom
                                                Števila do 6 - DZ 2/56, 57
       0.
                                                Primerjam velikost števil – DZ 2/58
      - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.
      - Spoznajo, da je število 0 razlika dveh enakih števil.               Računam do 6 – U/40, DZ 2/59
      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.                      Število 7 – U/41, DZ 2/63
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v            Števila do 7 – DZ 2/64, 65, 66
      matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju.                  Računam do 7 – U/41, DZ 2/67, 68
      - Odkrivajo in ubesedijo kriterij po katerem so bili elementi urejeni.       Število 8 – U/42, DZ 2/70
      - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.      Števila do 8 – DZ 2/71, 72                                                                         19
      - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih    Računam do 8 – U/42, DZ 2/73, 74
       ravneh (konkretni, grafični).                         Število 9 – U/43, DZ 2/76
      - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), podatke,    Števila do 9 – DZ 2/77
        vprašanje.                                  Računam do 9 – U/43, DZ 2/79, 80
      - Obnovijo problem s svojimi besedami.
      - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri
        reševanju podobnih problemov.
      Se učijo iskanja potrebnih podatkov iz preglednic in prikazov ter sami
      predstavljajo podatke v preglednicah in s prikazi.
      - Predstavijo podatke z dano preglednico in s figurnim prikazom (vrstičnim
       ali stolpičnim).
      - Preberejo preglednico, prikaz z vrsticami oziroma stolpci in figurni
        prikaz.

OPOMBE:      Razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti: moč, ravnotežje, hitrost,     Elementarne igre
      natančnost in koordinacijo gibov celega telesa.                 Igre na snegu
 ŠVZ    Izvajajo naravne oblike gibanja v oteženih pogojih.               Štafetne igre
 21ur    Razvijajo pozornost in sposobnost hitrega reagiranja.              Igre s padalom
      Navajajo se na obvladovanje lastnega telesa v različnih položajih.        Plezanje
      Spoznajo različne načine hoje in seskoka s klopi.                Plezalni poligon
      Ustrezno ravnajo z različnimi športnimi pripomočki.               Premagovanje ovir
      Razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti ter ustvarjalnost in domišljijo.    Preskakovanje nizkih ovir
      Z gibanjem ponazarjajo različne živali in osebe.                 Hoja po klopi
      Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo.                    Spretnosti na klopi
      Navajajo se na poslušanje navodil in jih dosledno izpolnjujejo.         Čez kolebnice
      Navajajo se na sodelovanje in razvijajo prijateljske odnose.           Preskakovanje kolebnice
      Navajajo se na športno prenašanje zmage in poraza.                Igre z obročem
                                               Štafetne igre z obroči
                                               Gibanje na neenakomeren ritem
                                               Kreativni gib
                                               Kotaljenje žoge z obema rokama
                                               Enoročno kotaljenje žoge
                                               Kotaljenje žoge z nogo                                                                20
OPOMBE:      Razlikujejo kiparsko tvorbo od risbe, slike, fotografije.           Kiparstvo: Oblikovanje iz odpadnih materialov
      Opredelijo različne materiale, primerne za oblikovanje lutk in elementov v   (lutke)
 LVZ    dogajalnem prostoru.
 14 ur   Opredelijo različne materiale, primerne za kiparjenje, slikanje,        Kiparstvo: Oblikovanje kipca iz gline
      odtiskovanje.
      Upoštevajo postopek oblikovanja kipa iz izbranega materiala.
      Pridobivajo si občutek za stabilnost kiparskih figur.
      Uporabijo zanimive ideje pri izbiri materialov za oblikovanje voščilnice.   Oblikovanje voščilnice
      Pridobivajo si izkušnje s kombiniranjem barvnih ploskev.
      Pridobivajo si izkušnje s slikanjem in z odtiskovanjem pečatnikov.       Slikanje in grafika: Tisk s pečatniki in slikanje s
      Utrdijo pojem grafika.                             tempero
      Spoznajo in na preprost način interpretirajo umetniška dela.
      Pridobivajo si izkušnje s slikanjem na mokro podlago.             Slikanje: Akvarel – mokro na mokro
      Navajajo se na slikanje po postopku od večjih ploskev do podrobnosti.
      Poslikajo kiparsko figuro.
                                              Kiparstvo: Oblikovanje snežaka (iz snega ali iz
      Navajajo se na tvorno sodelovanje v skupini.
                                              plastenke ali druge embalaže)
      Razvijajo domišljijo in ustvarjalnost ter negujejo doživljaj.
                                              Slikanje: Poslikava snežakov – figur
      Ob uporabi različnih orodij in pripomočkov razvijajo svojo motorično
      spretnost.

OPOMBE:


       Poustvarjajo znane pesmi.                           C. Saint-Saens: Slon
       Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi.                  S. Prokofjev: Peter in volk, glasbena pravljica
 GVZ     Širijo pevski repertoar.                            Slovenska ljudska: Zima je prišla
 14 ur    Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.                 A. Vivaldi: Štirje letni časi, Zima, 2. st.
       Urijo se v jasni izreki.                            V. Jeraj: Uspavanka
       Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce.    F. Schubert: Uspavanka
       Ustvarjajo spremljave.                             J. Bitenc: Dedek Mraz
       Dopolnjujejo ritmične vzorce ter glasbena vprašanja in odgovore.        Slovenska ljudska: Bele snežinke
       Spremljajo petje in izreko z lastnimi in Orffovimi glasbili.          K. Kovič/N. Falk: Maček Muri
       Ob petju se gibajo.                                                                         21
      Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v
      likovni, besedni in gibalni komunikaciji.
      Poslušajo glasbo in besedno ter likovno izražajo svoja občutja.
      Navajajo se na pozorno poslušanje.
      Ob poslušanju prepoznavajo zvočno bravo kontrabasa.
      Uporabljajo pojme: skladba, pesem, kitica, inštrument, glasbena pravljica.
      Razlikujejo visoke in nizke tone.

OPOMBE:
                                             22
6. sklop: BILO JE NEKOČ

predmet                                                                    PREVERJANJE
čas                      CILJI                               VSEBINE           OCENJEVANJE

      Spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so jim ljudje    Spominjamo se preteklosti in pomembnih ljudi -
      (kot posamezniki ali v določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen     U/43
 SPO    in te dneve tako tudi doživljajo.
 9 ur   Vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno.              Bilo je nekoč – U/40,41
      Spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana,    Stare hiše – U/42
      obleka, delo, prevoz).                               V hiši nekoč – DZ 3/13
                                                Naš mali projekt: Mini muzej - U/45
                                                Spoznali smo – U/44

OPOMBE:      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.            Berem sličice – DZ 3/6
      Listajo po knjigah. Ločijo slikovni in črkovni del v knjigi.           Berem – DZ 3/12
 SLJ    Spoznajo smer branja. Berejo slike.
 18 ur   Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.                     Rišem črte – DZ 3/26
      - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala.
      - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol.
      - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.
      Slušno in vidno zaznavajo dolžino besed.                     Dolge in kratke besede – DZ 3/14
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti - slušno razločevanje. Poslušajo
      besede in prepoznavajo zloge in njihovo zaporedje. Določijo število        Število zlogov v besedi – DZ 3/19
      zlogov.                                      Zlog v besedi – U/34
      - Poslušajo besede in prepoznavajo začetni zlog v besedi.             Začetni zlog v besedi – DZ 3/20
      - Poslušajo besede in prepoznavajo končni zlog v besedi.              Končni zlog v besedi – DZ 3/23
      Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih
      besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Povzamejo        Hiša mojega starega očeta – DZ 3/16, 17
      bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med
      poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo
      lahko izboljšali.
      Berejo ilustracije in jih primerjajo.                      Šola nekoč in danes – U/32, 33
      Ob ilustracijah sledijo glasno branemu besedilu.                 Delovni dan stare mame nekoč – U/36


                                                                            23
      Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. S pomočjo vprašanj in ob         Otroci nekoč – U/35
      slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.
      Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.       Spoznali smo – U/37

      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Razvijajo zmožnost
      predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo. Razvijajo sposobnost   Pravljica: Cepecepetavček – B/96, 97
      razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Zaznavajo in doživljajo
      posamezne dogodke v besedilu kot zaokrožene celote. Vrednotijo temo
      (prijateljstvo) glede na lastno izkušnjo.
      Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Odzivajo se na čustvene        Pesem: Kadar se ciciban joče – B/40
      sestavine besedila. Doživljajo zvočnost pesmi. Zaznavajo rimo. Zaznavajo     Pesem: Zvonovi – B/42, 43
      zvočnost jezika; iščejo dvojice besed, ki se rimajo.               Pesem: Pismo – B/44, 45
      Razvijajo zmožnost doživljanja in razumevanja književnega prostora in časa
      tako, da domišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa povezujejo s
      svojimi izkušnjami iz vsakdanjega sveta.

OPOMBE:      Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in        Število 10 – U/44 , DZ 3/7
      pojmov.                                       Štejem do 10 – DZ 3/8
 MAT    - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 10.                    Števila do 10 – DZ 3/9
 12 ur   - Ocenijo število predmetov v množici.                       Prikaz s stolpci – U/45, DZ 3/10, 11
      - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 10.                Izdelava računala in številskega traku
      - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil.
      - Primerjajo števila po velikosti.                         Računam do 10 – U/44, DZ 3/15, 18, 21, 22
      Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih       Reši, saj zmoreš – U/46
      operacij.                                      Računske zgodbe – U/47, DZ 3/24
      - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, vključno s
                                                Naš denar – DZ 3/25
       številom 0.
      - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.
      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.
      Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo
      podatke v preglednicah in s prikazi.
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v
      matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju.
      - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.                                                                      24
       - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih
        ravneh (konkretni, grafični).
       - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), podatke,
        vprašanje.
       - Obnovijo problem s svojimi besedami.
       - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri
        reševanju podobnih problemov.

OPOMBE:


       Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.                   Igre s padalom
       Pridobivajo vzdržljivost, moč in borbenost.                   Stare otroške igre
 ŠVZ     Razvijajo koordinacijo gibov celega telesa, gibljivost in spretnost.      Borilne igre v dvojicah
 9 ur     Navajajo se na drugačno obliko vadbe, pri kateri sami določajo         Delo po postajah
       intenzivnost.                                  Skok v daljino z mesta
       Utrjujejo tehniko prevala naprej.                        Preval naprej
       Vadijo tehniko skoka v daljino z mesta.                     Igre s kolebnico
       Navajajo se na spremljanje lastnega napredka.                  Rajalne igre
       Izboljšujejo ritmične sposobnosti.
       Razvijajo in utrjujejo pozitivne medsebojne odnose.
       Razvijajo sposobnost poslušanja in pozornost.

OPOMBE:


      Pridobivajo si izkušnje z različnimi sledmi, ki jih pušča izbrano risalo.    Risanje: Risarski materiali (oglje)
      Razvijajo občutek za bogatenje likovnega motiva s podrobnostmi.
 LVZ    Osvežijo pojme, povezane s kiparstvom (kip, kipar, kiparski material,
 6 ur    modelirka, glina). Pridobivajo si izkušnje valjanja gline ter risanja v
      glinasto ploščico.                               Kiparski relief
      Ločijo svetle in temne barve.
      Svetlijo in temnijo barve z belo in črno.                    Slikanje: Svetlenje in temnenje barv
      Navajajo se na doslednost in vztrajnost pri kiparjenju in slikanju.
      Negujejo ustvarjalnost in bogatijo svoj doživljaj.
      Ob uporabi kiparskih in slikarskih pripomočkov razvijajo svojo motorično
      spretnost.                                                                  25
OPOMBE:


       Poustvarjajo znane pesmi.
       Sproščeno zapojejo ljudske pesmi.
 GVZ     Širijo pevski repertoar.
 6 ur     Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.
       Urijo se v jasni izreki.
       Spoznajo slovensko himno.
       Uporabljajo pojma ljudska in umetna pesem.
       Spremljajo petje z lastnimi glasbili in Orffovimi glasbili.
       Ob petju in ritmični izreki se gibajo.
       Raziskujejo zvočne možnosti Orffovih glasbil in načine igranja nanje.
       Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v likovni, besedni in gibalni komunikaciji.
       F. Prešeren/S. Premrl: Zdravljica
       O. Župančič: Zvonovi
       Slovenska ljudska: Jurček orje
       Slovenska ljudska: Katarina Barbara
OPOMBE:
                                                                  26
7. sklop: ZDRAVO ŽIVIM

predmet                                                                       PREVERJANJE
čas                      CILJI                                VSEBINE             OCENJEVANJE

      Poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa.            Deli telesa – DZ 3/29
                                                S čutili zaznavam svet – DZ 3/33
 SPO    Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo
 9 ur    rast in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje.                 Zdravo živim - U/46,47
      Ugotavljajo, da nekatere stvari, ki jih dobijo v telo iz okolja, lahko škodijo.    Skrbim za svoje zdravje – DZ 3/42, 43, 86
      Poznajo pomen redne nege telesa in razumejo vzroke dobrega počutja ob         Naš mali projekt: Pripravimo sadno solato – U/49
      redni telesni vadbi.                                 Spoznali smo – U/48
      Poznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s
      prehranjevanjem.

OPOMBE:


      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.              Berem sličice – DZ 3/28
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.                       Rišem črte – DZ 3/36
 SLJ    - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala.
 18 ur   - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol.
      - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti - slušno razločevanje.            Glas v besedi – U/40
      - Poslušajo besede in prepoznavajo začetni glas v besedi. Navajajo besede      Besede na isti začetni glas – DZ 3/34, 35
       na isti začetni glas.                               Besede na isti končni glas – DZ 3/44, 45
      - Poslušajo besede in prepoznavajo končni glas v besedi. Navajajo besede
       na isti končni glas.
      Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih
      besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno in pripovedovalno besedilo.      Pri kosilu – DZ 3/46
      Povzamejo bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja        Jan – DZ 3/30
      občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in
      načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.
      Razvijajo zmožnost govornega nastopanja.
      - Govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo. Govorijo čimbolj           Govorni nastop: Jaz sem …
       samostojno ob zgledovanju po podobnem že poslušanem besedilu.
       Izražajo svoja občutja med govornim nastopom. Vrednotijo svojo
       zmožnost govornega nastopanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.                                                                                27
      - S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.      Andraževo sobotno dopoldne – DZ 3/41
      Razvijajo skladenjsko zmožnost: Opazujejo bitja/predmete na sliki.
      Ugotavljajo njihov položaj in povedo kaj blizu/daleč.             Kupujemo na tržnici – U/38, 39
      Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.     Spoznali smo – U/41

      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Oblikujejo obzorje       Pravljica: Jure kvak – kvak – B/26, 27
      pričakovanja, kar izvira iz zunaj literarne in medbesedilne izkušenosti.
      Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Zaznavajo in doživljajo motive   Pesem: Juri Muri v Afriki – B/90, 91
      pesmi. Razumejo sporočilnost oz. temo besedila. Izražajo svoje        Pesem: Juri Muri drugič v Afriki – B/92, 93
      razumevanje pesmi in ga primerjajo z razumevanjem sošolcev.          Pesem: Otokar I. – B/80, 81

OPOMBE:      Štejejo, zapišejo in berejo števila do 10.                  Vrstilni števniki - DZ 3/31, 32
      Določijo predhodnik in naslednik danega števila.               Predhodnik, naslednik – U/48, DZ 3/37
 MAT    Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih    Zamenjam vrstni red seštevancev –
 12 ur   operacij.                                   DZ 3/38
      - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, vključno s     Računam do 10 – DZ 3/39
       številom 0.                                 Računske zgodbe - DZ 3/40
      - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.            Seštevam in odštevam – DZ 3/47
      - Na konkretni ravni pojasnijo zakon o zamenjavi pri seštevanju.       Sestavljam račune – DZ 3/48
      - Na konkretni ravni pojasnijo, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni   Računam - DZ 3/49, 50
       operaciji.                                 Liki – odtiskujem ploskve
      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v
      matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju.
      - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi
       ponazorili.
      - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na
       različnih ravneh (konkretni grafični).
      - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo),
       podatke, vprašanje.
      - Obnovijo problem s svojimi besedami.
      - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih
       uporabljajo pri reševanju podobnih problemov.
      Spoznavajo geometrijske elemente (lik).                                                                    28
OPOMBE:       Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.                    Elementarne igre
       Razvijajo koordinacijo, vzdržljivost, natančnost, spretnost in moč.        Tekalne igre
 ŠVZ     Premagujejo ovire na različne načine.                       Poligon
 9 ur     Urijo skoke z enonožnim in sonožnim odrivom.                   Pantomima
       Posnemajo najrazličnejše predmete, živali in pojme v naravi ter razvijajo     Nošenje žoge
       ustvarjalnost in domišljijo.                           Podaja žoge z obema rokama
       Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo                     Igre za utrjevanje spodnje podaje
       Utrjujejo tehniko spodnje podaje in pridobivajo natančnost pri metu v cilj.    Met v cilj
       Navajajo se na delo v dvojicah in aktivno sodelujejo s soigralcem.
       Upoštevajo pravila igre.

OPOMBE:      Pridobivajo si izkušnje s temno risarsko podlago.                 Risanje: Črte in pike (linije in točke)
      Razlikujejo med črto in ploskvijo.
 LVZ    Razumejo posebnosti risbe in slike.                        Slikanje s trdimi slikarskimi materiali
 6 ur    Ponovijo znanje o slikarskih materialih in pripomočkih.              Slikanje: Barvna ploskev
      Navajajo se na postopno lepljenje – od večjih ploskev, do prekrivanja z
      manjšimi.
      Pridobivajo si občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v
      izbranem formatu. Navajajo se na vztrajnost pri likovnem izražanju.
      Bogatijo svojo domišljijo.
      Ob likovnem izražanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično
      spretnost.


OPOMBE:


      Širijo pevski repertoar.                             J. Bitenc: Kukavica
 GVZ    Sproščeno zapojejo ljudsko pesem.                         J. Haydn: Ura (Andante iz Simfonije št. 101)
 6 ur


                                                                       29
       Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.                M. Musorgski: Slike z razstave, Ples piščančkov
       Urijo se v jasni izreki.                           W. A. Mozart: Mala nočna glasba, 1. stavek
       Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce.
       Spremljajo petje in glasbeni posnetek z Orffovimi glasbili.
       Ob petju in poslušanju se gibajo.
       Zaznavajo dvodobni metrum.
       Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo.
       Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave.
       Ob poslušanju prepoznavajo zvočne barve inštrumentov.

OPOMBE:
                                                                       30
8. sklop: POMLAD

predmet                                                                   PREVERJANJE
čas                       CILJI                                VSEBINE         OCENJEVANJE

       Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja.        Pomlad - U/50,51
       Znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi.          Opazujem cvetice – DZ 3/56,57
 SPO     Spoznavajo lastnosti žive in nežive narave.
 9 ur     Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v      Sejem, sadim - U/53
       različnih letnih časih.                               Opazujem rast kreše - DZ 3/78,79
       Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.    Kako raste fižol?- DZ 3/80
       Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje.         Naš mali projekt: Naš vrtiček - U/57
       Znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja.                   Opazujem vreme - U/54, 55, DZ 3/ 64, 65
       Znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih.             Ves teden opazujem vreme – DZ 3/90
       Znajo oblikovati preprost vremenski koledar.                     Poskus – DZ 3/92
       Znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo.                Spoznali smo - U/56
       Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju       Onesnaževanje okolja – U/52
       naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo.              Nevarne snovi – DZ 3/81

OPOMBA:      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.              Berem sličice – DZ 3/52
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti. Vadijo poteze, ki tvorijo prvine       Rišem črte – DZ 3/70, 71
 SLJ    črk in številk.
 18 ur   Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje.             Enako – DZ 3/53
      Opazujejo like/predmete in povedo, v čem so si enaki/podobni/različni.        Enake sence – DZ 3/60
                                                 Enako in različno – U/44
                                                 Enako in različno – DZ 3/61
                                                 Sudoku – DZ 3/62
                                                 Enako, podobno in različno – U/45
                                                 Iz vasi v mesto – U/42, 43
      Poslušajo besede in prepoznavajo začetni glas v besedi. Navajajo besede na      Besede na isti začetni in končni glas –
      isti začetni glas.                                  DZ 3/74
      Poslušajo besede in prepoznavajo končni glas v besedi. Navajajo besede na      Besedo sestavljajo glasovi – DZ 3/75
      isti končni glas.
                                                 Število glasov v besedi – DZ 3/76, 77
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti - slušno razločevanje in


                                                                            31
      razčlenjevanje
      - V besedi prepoznavajo začetni in končni glas.
      - V besedi prepoznavajo glasove in njihovo zaporedje.
      - Ugotovijo število glasov v besedi.
      Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih        Mali zvonček – DZ 3/58
      besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Povzamejo
      bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med
      poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo
      lahko izboljšali.
      Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. S pomočjo vprašanj in ob        Deževen dan – U/46
      slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.                     Na planini – DZ 3/68, 69
      Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.      Spoznali smo – U/47

      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Poiščejo podobnosti med
      književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v      Pravljica: Peter Klepec – B/82, 83
      podobnem položaju kot književna oseba. Razvijajo sposobnost razumevanja     Zgodba: Zgodbe iz mesta Rič-Rač – Najmočnejši
      motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo dobre in slabe        fantek na svetu - B/84, 85
      književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take. Narišejo
      domišljijskočutno predstavo glavne književne osebe. Domišljijsko
      predstavo književne osebe povezujejo s podobami iz vsakdanje izkušnje ter
      domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz drugih umetnostnih del.
      Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Nizajo asociacije na izbrano     Pesem: Kotiček – B/48
      besedo. Razumejo in uporabljajo izraz ilustrator.                Pesem: V žepu imam srebrni lešnik –
      Razumevanje tematike besedila izražajo z ilustriranjem pesmi.          B/66, 67

OPOMBA:      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.                     Pravokotnik – DZ 3/54
      Orientirajo se na ravnini (na listu papirja).                   Kvadrat – DZ 3/55
 MAT    Spoznavajo geometrijske elemente: lik, črto.                   Krog – DZ 3/59
 12 ur   Prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske oblike v         Trikotnik – DZ 3/63
      življenjskih situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli).     Liki – U/49, Reši saj zmoreš U/50
      Uporabljajo osnovno geometrijsko orodje (šablono) pri risanju ravnih črt in    Liki – DZ 3/66
      likov.                                      Računam do 10 – DZ 3/67, 72
      Izdelajo modele likov ter jih opišejo.                      Črte - U/51, DZ 3/73
      Rišejo prostoročno črte in like.                         Črte in liki - DZ 3/82


                                                                      32
      Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih      Števila od 10 do 15 – U/52
      operacij.                                     Števila od 10 do 15 – DZ 3/83, 84
      - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, vključno s
       številom 0.
      - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.
      Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in
      pojmov.
      - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 15.
      - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 15.
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v
      matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju.
      - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.
      - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih
       ravneh (konkretni, grafični).
      - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), podatke,
       vprašanje.
      - Obnovijo problem s svojimi besedami.
      - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri
       reševanju podobnih problemov.

OPOMBA:       Razvijajo koordinacijo gibov, hitrost in sposobnost hitrega reagiranja.      Igre s padalom
       Razvijajo moč, vzdržljivost in ravnotežje.                    Igre v naravi
 ŠVZ     Vadijo pravilno hojo na različnih površinah oz. nakloninah.            Borilne igre
 9 ur     Razvijajo odgovoren odnos do narave.                       Štafetne igre
       Izvajajo vaje, s katerimi izboljšujejo nadzor nad telesom.            Vadba po postajah
       Ustrezno ravnajo z različnimi športnimi pripomočki.                Vaje za razvijanje ravnotežja
       Utrjujejo pravilno tehniko meta ter pridobivajo natančnost pri metu v cilj.    Obroči - vrtenje in kotaljenje
       Spoštujejo pravila in se športno obnašajo do sošolcev.              Zgornja podaja
                                                Met v cilj

OPOMBA:
                                                                 33
       Ponovijo znanje o barvnih ploskvah.                      Slikanje: Barvna ploskev - kolaž
       Opredelijo svetlejše in temnejše različice barv.                Slikanje: Mešanje barv
 LVZ     Navajajo se na mešanje barv na paleti.
 6 ur     Ponovijo pojme grafika, tiskanje, odtis.                    Grafika: Izdelava monotipije z uporabo različnih črt
       Pridobivajo si izkušnje o nastanku odtisa.
       Uporabijo svoje znanje o različnih črtah.
       Navajajo se na doslednost in vztrajnost pri risanju, slikanju in lepljenju
       barvnih ploskev.
       Ob delu v skupini razvijajo veščine sodelovalnega učenja.
       Razvijajo domišljijo in bogatijo svoj doživljaj.
       Navajajo se na sproščeno izražanje svojih likovnih zamisli.
       Razvijajo svojo motorično spretnost in veščine.

OPOMBA:       Širijo pevski repertoar.                             A. Vivaldi: Štirje letni časi, Pomlad, 1. st.
       Sproščeno zapojejo nove pesmi.                          Mira Voglar: Mali zvonček
 GVZ     Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.                  J. Bitenc: Potoček
 6 ur     Urijo se v jasni izreki.                             Slovenska popevka: Zvončki in trobentice
       Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce.
       Spremljajo petje z Oirffovimi glasbili.
       Ob petju in poslušanju se gibajo.
       Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo.
       Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave.


OPOMBA:
                                                                          34
9. sklop: SKAČEM, TEČEM …

predmet                                                               PREVERJANJE
čas                     CILJI                              VSEBINE         OCENJEVANJE

      Znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje    Skačem, tečem… - U/58,59, DZ 4/12, 13
      živali in igrač.                                Spreminjam svoje gibanje - DZ 4/20
 SPO    Vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja.                    Posnemam gibanje živali - DZ 4/21
 12 ur   Znajo razstaviti in sestaviti preprosto tehnično igračo.            Premikam igrače – DZ 4/31
                                              Naš mali projekt: Domače igrače - U/61
                                              Spoznali smo - U/60


OPOMBE:      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.           Berem sličice – DZ 4/6
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti. Vadijo poteze, ki tvorijo prvine   Rišem črte – DZ 4/22, 23
 SLJ    črk in številk.
 24 ur   Opazujejo sliko in povedo, kaj delajo osebe. Opazujejo bitja/predmete (na   Na otroškem igrišču – U/48, 49
      sliki), sprašujejo po njihovem položaju oz. premikanju s pravilnim
      vprašalnim prislovom ter izražajo njihov položaj s pravilnim predlogom in
      pravilno sklonsko obliko samostalnika za njim.
      Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih
      besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Zapomnijo si     Kaj je to? – DZ 4/14
      bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med
      poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi
      jo lahko izboljšali.
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje.         Sence sličic – DZ 4/15
      - Opazujejo sličice. Poiščejo ustrezne sence sličic.             Enake črke – U/50, DZ 4/16, 35
      - Prepoznavajo enake črke.
      Razvijajo zmožnost govornega nastopanja.
      - S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.      Mojca je padla – DZ 4/19
      - Govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo. Vrednotijo zanimivost in    Govorni nastop
        razumljivost besedila, utemeljijo svoje mnenje. Z učiteljevo pomočjo
        povzemajo temeljna načela uspešnega govornega nastopanja. Izražajo
        svoja občutja med govornim nastopom. Vrednotijo svojo zmožnost                                                                        35
       govornega nastopanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.
      Opazujejo bitja/predmete na sliki, jih poimenujejo in ugotavljajo njihov     Poslušam, rišem – DZ 4/34
      položaj.
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti - slušno razčlenjevanje
      - V besedi prepoznavajo glasove in njihovo zaporedje.              Glasovna analiza
      - Ugotovijo število glasov v besedi.
      Vadijo orientacijo na listu. Pozorno poslušajo navodila in jih razumejo.     Slikovni narek
      Rišejo po nareku.
      Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.      Spoznali smo – U/51

      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Poiščejo podobnosti med
      književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v
      podobnem položaju kot književna oseba. Razvijajo sposobnost razumevanja
      motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo glavne in stranske       Pravljica: Zmaj Direndaj – B/52, 53
      književne osebe. Narišejo domišljijskočutno predstavo glavne književne      Pravljica: Leteča hišica – B7100, 101
      osebe. Domišljijsko predstavo književne osebe povezujejo s podobami iz      Pravljica: Kdo je napravil Vidku srajčico – B/102
      vsakdanje izkušnje ter domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz drugih
      umetnostnih del.
      Poslušajo radijsko igro. Izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje    Radijska igra: Kdo je napravil Vidku srajčico –
      radijske igre. Oblikujejo čutnodomišljijske predstave oseb na podlagi      B/103
      posebnosti njihovega govora in zvočne opreme radijskega besedila.
      Primerjajo literarno predlogo z radijsko igro. Spoznavajo prvine zvočne
      opreme radijske igre.
      Poslušajo glasbeno pravljico in jo doživljajo. Poimenujejo glavne in       Glasbena pravljica: Medvedek Mikec – B/94, 95
      stranske književne osebe. Naštejejo dogajalne prostore. Pripovedujejo o
      književnem dogajanju.
      Ogledajo si lutkovno predstavo. Prepoznavajo značilnosti glavne književne    Lutkovna predstava: Ostržek – B/98, 99
      osebe in drugih pomembnih oseb. Zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor
      in druge prvine gledališkega dogodka. Govorijo o tem, kaj jih je v predstavi
      pritegnilo ali odvrnilo in zakaj.

OPOMBE:      Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in      Števila do 15 - DZ 4/7,8, 9, 10,
      pojmov.                                     Predhodnik, naslednik- DZ 4/11
      - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 20.                   Reši, saj zmoreš - U/53, 54                                                                         36
 MAT     - Ocenijo število predmetov v množici.                      Merim dolžino - U/55, 56, DZ 4/17
 16 ur    - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20.               Števila od 15 do 20 - U/57, DZ 4/18
       - Določijo predhodnik in naslednik danega števila.                Števila do 20 – DZ 4/ 24, 25, 26, 27
       - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil.             Reši, saj zmoreš - U/58, 59
       - Primerjajo števila po velikosti;                        Preglednica - DZ 4/28, 29
       Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih      Predhodnik, naslednik - DZ 4/30
       operacij.                                     Seštevam od 10 do 20 - U/60, 61,
       - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, ter od         DZ 4/ 32, 33
        10 do 20, vključno s številom 0.                        Odštevam od 10 do 20 - U/ 62, 63,
       - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.
                                                DZ 4/ 36, 37
       Razvijajo natančno in pravilno izražanje. Pravilno uporabljajo izraze daljši,
                                                Računam od 10 do 20 - U/64, 65,
       krajši.
                                                DZ 4/ 38, 39, 40
       Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo
       podatke v preglednicah in s prikazi.
       - uredijo elemente po različnih kriterijih;
       - odkrivajo in ubesedijo kriterij, po katerm so bili elementi urejeni.
       Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v
       matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju.
       - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.
       - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih
        ravneh (konkretni grafični).
       - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo:
        (besedilo), podatke, vprašanje.
       - Obnovijo problem s svojimi besedami.
       - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih
         uporabljajo pri reševanju podobnih problemov.
       Ocenijo in primerjajo količine za dolžino (najkrajši, najdaljši).
       Merijo dolžino z nestandardnimi enotami ( z relativnimi in
       konstantnimi).

OPOMBE:      Sproščeno izvajajo različne naravne oblike gibanja.                  Hodim, tečem, skačem - delo po postajah
      Razvijajo moč, vzdržljivost in spretnost.                       Hoja po gredi
 ŠVZ    Razvijajo sposobnost obvladovanja telesa v različnih položajih.            Naskok v klek
 12 ur                                              Igre z obroči                                                                      37
      Naučijo se ljudski ples ter razvijajo skladnost gibanja v ritmu glasbe in    Ljudski ples: Diradi čindara
      pesmi.                                     Oponašanje živali, predmetov
      Z gibanjem in mimiko ponazarjajo različne živali, predmete…           Utrjevanje zgornje podaje
      Svoje občutke in razpoloženje izražajo z gibanjem.               Met žogice v daljino in cilj
      Utrjujejo tehniko pravilnega vodenja, meta in lovljenja žoge.          Vodenje žoge (dvoročno)
      Se navajajo na dosledno upoštevanje pravil.                   Vodenje žoge (z eno roko)
                                              Vodenje žoge okrog ovir

OPOMBE:


       Ponovijo pojem odtis.                            Grafika: Kolažni tisk
       Pridobivajo si izkušnje o nastanku odtisa.
 LVZ     Ponovijo pojem črta (linija).                        Risanje: Rišemo črte (linije)
 8 ur     Uporabijo svoje znanje o različnih črtah.
       Navajajo se na opazovanje oblik.                      Slikanje/kiparstvo: Izdelajmo si pisano igračko,
       Ponovijo pojma barva in barvna ploskev.                   vrtavka iz stare zgoščenke
       Izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve.
       Se navajajo na samostojno izbiro barv.                   Slikanje: Doživljanje barv ob slikanici Leteča
       Negujejo svoj individualni odnos do barv.                  hišica
       Pri spontanem mešanju barv na paleti odkrivajo zanimive
       barvne odtenke.
       Pri likovnem izražanju uporabijo domiselne ideje.
       Navajajo se na vztrajnost in doslednost pri likovnem izražanju.
       Navajajo se na sproščeno izražanje svojih likovnih zamisli.
       Navajajo se na vztrajnost in doslednost pri likovnem izražanju.
       V svoje likovne izdelke vnašajo svoj čustveni doživljaj.
       Razvijajo svojo motorično spretnost.
       Pri delu v skupinah razvijajo svojo sposobnost sodelovanja.

OPOMBE:


       Širijo pevski repertoar.                           Slovenska ljudska: Šuštarpolka
       Sproščeno zapojejo ljudski in umetno pesem.                  Slovenska ljudska: Diradi čindara
 GVZ     Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.                 Bansi
 8 ur     Urijo se v jasni izreki.                           J. Bitenc: Iščemo medvedka                                                                       38
      Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce.    Glasbena pravljica Medvedek Mikec
      Ustvarjajo zvočne slike. Z zvoki in gibi posnemajo živali.           C. Saint Saens: Živalski karneval
      Spremljajo petje z Oirffovimi glasbili.
      Ob petju in poslušanju se gibajo.
      Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo.
      Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave in izražajo svoje zaznave
      besedno, gibno in likovno.
      Zaplešejo ljudska plesa.

OPOMBE:
                                                                39
10. sklop: POLETJE

predmet                                                                        PREVERJANJE
čas                      CILJI                                 VSEBINE             OCENJEVANJE

      Spoznajo okolico šole.
      Uporabijo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi značilnostmi okolice šole      Opazujem pokrajino - U/64, 65,
 SPO    (zadaj, spredaj, levo, desno, spodaj, zgoraj).                    DZ 4/46, 47
 9 ur   Spoznavajo osnovne pojme v zvezi z površjem v neposredni okolici šole.        Skica pokrajine – DZ 4/49
      Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja.         Naš mali projekt: Pokrajine po naši zamisli - U/67
      Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v      Poletje - U/62, 63
      različnih letnih časih.                               Kje živijo živali in rastline? - DZ 4/59
      Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.    Domovina praznuje – DZ 4/42
      Spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so jim ljudje      Spoznali smo - U/66
      (kot posamezniki ali v določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen
      in te dneve tako tudi doživljajo.

OPOMBE:


      Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami.             Berem sličice – DZ 4/42
      Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti. Vadijo poteze, ki tvorijo prvine      Rišem črte – DZ 4/45
 SLJ    črk in številk.                                  Enake besede – U/54, DZ 4/48
 18 ur   Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje.            Sudoku (enake besede) – DZ 4/50
      - Prepoznavajo enake besede.                            Enake črke v besedi – U/55, DZ 4/51
      - Prepoznavajo enake črke v besedi.                        Različne črke v dvojicah besed – U/56,
      - Prepoznavajo različne črke v dvojicah besed.                   DZ 4/60
      Razvijajo zmožnost govornega nastopanja.                      Na taborjenju – U/57
      S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.          Gremo na počitnice – U/52, 53
      Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.       Spoznali smo – U/58-60

      Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Izražajo predstavo
      književnega prostora v pravljici in svojo predstavo primerjajo s predstavami     Pravljica: O povodnem možu – B/32, 33
      sošolcev. Narišejo domišljijskočutno predstavo književne osebe.           Pesem: Pesmica o čričku – B/50, 51
      Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Zaznavajo zvočnost pesmi         Pesem: Pika-poka – B/62, 63
      (onomatopoija) in otroško igrivost. Ustvarjajo zvoke z jezikovnimi in        Pesem: Barčica po morju plava – B/15
      nejezikovnimi sredstvi. Likovno izrazijo razumevanje besedilne stvarnosti.
      Zaznavajo ponavljanje besed.


                                                                                40
OPOMBE:


      Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih     Računam od 10 do 20 – DZ 4/43, 44
      operacij.                                    Seštevam do 20 (prehod čez desetico) - konkretno
 MAT    - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, ter od         Odštevam do 20 (prehod čez desetico)- konkretno
 12 ur    10 do 20, vključno s številom 0 (prehod: ob konkretnih             Tehtam - U/66, DZ 4/52
       pripomočkih s štetjem čez desetico).                      Reši, saj zmoreš - U/67
      - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.             Razporejam - U/68, 69, DZ 4/53, 54, 55, 56
      Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo    Merim prostornino - U/70, DZ 4/57, 58
      podatke v preglednicah in s prikazi.                       Reši, saj zmoreš – U/71
      - Uredijo elemente po različnih kriterijih.
                                               Ponavljam - DZ 4/61-66
      - Odkrivajo in ubesedijo kriterij, po katerem so bili elementi
                                               Miselni orehi - U/72, 73
        razporejeni.
      - Zapišejo odnos med elementi/pojmi s puščičnim prikazom.
      - Ponazorijo razporeditev predmetov z različnimi prikazi
        (Carrollov, drevesni prikaz).
      Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v
      matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju.
      - Pedstavijjo problemsko situacjo z različnimi didaktičnimi
        ponazorili.
      - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na
       različnih ravneh (konkretni grafični).
      - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo:
       besedilo), podatke, vprašanje.
      - Obnovijo problem s svojimi besedami.
      - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih
        uporabljajo pri reševanju podobnih problemov.
      Razvijajo natančno in pravilno izražanje.
      Ocenijo in primerjajo količine za maso in prostornino
      (najtežji, najlažji, največja, najmanjša prostornina).
      Merijo maso in prostornino z nestandardnimi enotami
      (z relativnimi in konstantnimi).

OPOMBE:
                                                                        41
        Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.                    Elementarne igre
        Razvijajo hitrost in vzdržljivost.                        Igre v naravi
 ŠVZ      Razvijajo koordinacijo celega telesa.                       Igre s padalom
 9 ur     Pridobivajo ravnotežje in smisel za orientacijo.                 Tek na 6o m in 200 m
        Spoznajo štartna povelja in položaj telesa pri visokem startu. Navajajo se    Ravnotežnostne naloge
        na spremljanje lastnih dosežkov.                         Triki s kolebnico
        Ustrezno ravnajo z različnimi športnimi pripomočki.                Skakanje z dolgo kolebnico
        Vadijo tehniko pravilnega meta in vodenja žoge.                  Štafetne igre z žogo
        Pridobivajo natančnost pri metu v cilj.                      Igre z žogo
        Športno prenesejo zmago ali poraz.
        Ob igrah se sprostijo ter zadovoljijo potrebo po gibanju.

OPOMBE:


        Opišejo prostor, v katerem živimo.                       Kiparstvo: Relief v glini (pokrajine iz gline)   *
        Opredelijo namembnost posameznih stavb.
 LVZ      Upoštevajo postopek gnetenja in valjanja gline.                 Slikanje: Ilustracija pravljice
 6 ur     Razumejo pojem ilustracija.
        Uporabijo računalniški program kot risarsko in slikarsko orodje.        Slikanje s kredo na asfaltu
        Navajajo se na uporabo različnih slikarskih materialov in orodij.
        Pri skupinski obliki dela razvijajo socialne veščine.
        Bogatijo svojo domišljijo in negujejo svoj individualni izraz.
        Navajajo se na doslednost in vztrajnost pri likovnem izražanju.
        Ob uporabi modelirke, valjarja in drugih orodij razvijajo svojo motorično
        spretnost.

OPOMBE:
Pri ilustraciji pravljice se lahko odločimo za upodobitev v računalniškem programu ali pa z vodenimi barvami, v tehniki akvarela.        Poustvarjajo pesmi, besedila in spremljave.                    Slovenska ljudska: Pika poka pod goro
        V skupini in samostojno zapojejo znane otroške, ljudske in umetne pesmi.     Slovenska ljudska: Barčica po morju plava
 GVZ      Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.                   Razredni koncert
 6 ur     Razumejo in uporabljajo pojme pevec, solist, pesem.                A. Vivaldi: Štirje letni časi, Poletje, 1. st.
        Spremljajo petje z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in                                                                            42
      Orffovimi glasbili.
      Ob petju in poslušanju se gibajo.
      Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo.
      Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave in izražajo svoje zaznave
      besedno, gibno in likovno.
      Prepoznavajo in uporabljajo glasbene pojme: pesem, kitica, inštrument,
      ljudska in umetna pesem, glasbeni spored, glasbena prireditev, koncert.

OPOMBE:
                                             43

								
To top