OBXECTIVOS DE �REA

Document Sample
OBXECTIVOS DE �REA Powered By Docstoc
					          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
          MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
      PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
       Materia: MATEMÁTICAS
           Etapa: ESO
                 REVISADO POR:
 ELABORADO POR:
                 DEPARTAMENTO DE
 DEPARTAMENTO
                 CIENCIAS FECHA: 7/09/09         FECHA:14/09/09
Páxina 1 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS                    INDICE


  1.  Contribución da materia ao logro das competencias básicas
  2.  Obxectivos establecidos para cada curso/ciclo
  3.  Os contidos, secuencia e temporalización
  4.  Criterios de avaliación
  5.  Metodoloxía didáctica que se vai empregar
  6.  Materiais e recursos didácticos que se van empregar
  7.  Procedementos e instrumentos de cualificación
  8.  Os criterios de cualificación
  9.  Mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva
  10. Medidas de atención á diversidade
  11. O programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos
    anteriores
  12. Actividades complementarias e extraescolares
  13. As accións previstas de acordo co Proxecto Lector
  14. As accións previstas de acordo co Plan de Integración das tics
  15. Criterios para avaliar a propia programación
Páxina 2 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA ÁREA DE MATEMÁTICAS


1. A CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS AO LOGRO DAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
A contribución das Matemáticas á consecución das competencias básicas da Educación
Obrigatoria é esencial. Materialízase nos vínculos concretos que mostramos a
continuación.

A competencia matemática atópase, pola súa propia natureza, intimamente asociada ás
aprendizaxes que se abordarán no proceso de ensino/aprendizaxe da materia. O emprego
de distintos xeitos de pensamento matemático, para interpretar e describir a realidade e
actuar sobre ela, forma parte do propio obxecto de aprendizaxe. Todos os bloques de
contidos están orientados a aplicar habilidades, destrezas e actitudes que fan posible
comprender argumentos e expresar e comunicar na linguaxe matemática.

Competencia social e cidadá, vinculada ás Matemáticas a través do emprego da análise
funcional e a estatística para estudar e describir fenómenos sociais do contexto de Galicia.
O uso das ferramentas propias da materia mostrará o seu papel para coñecer e valorar
problemas da sociedade actual, fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto
polo medio, a saúde, o consumo, a igualdade de oportunidades entre os sexos ou a
convivencia pacífica.
A participación, a colaboración, a valoración da existencia de diferentes puntos de vista e a
aceptación do erro de xeito construtivo constitúen tamén actitudes que axudarán no
desenvolvemento desta competencia.

Coñecemento e interacción co mundo físico. Unha significativa representación de contidos
matemáticos teñen que ver con ela. Son destacables, neste sentido, a discriminación de
formas, relacións e estruturas xeométricas, especialmente co desenvolvemento da visión
espacial e a capacidade para transferir formas e representacións entre o plano e o espazo.
Tamén son apreciables as achegas da modelaxe; esta require identificar e seleccionar as
características relevantes dunha situación real, representala simbolicamente e determinar
pautas de comportamento, regularidades e invariantes, a partir das que poder facer
predicións sobre a evolución, a precisión e as limitacións do modelo.

Tratamento da información e competencia dixital, competencia para aprender a aprender
e autonomía e iniciativa persoal. Estas tres competencias desenvólvense por medio da
utilización de recursos variados traballados no desenvolvemento da materia. Comunicarse,
solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos,
entre outras situacións de ensino aprendizaxe, constitúen vías de tratamento da
información, desde distintos recursos e soportes, que contribuirán a que o alumno
desenvolva maiores marxes de autonomía e iniciativa e aprenda a aprender; tamén a
perseveranza, a sistematización, a reflexión crítica e a habilidade para comunicar con
eficacia os resultados do propio traballo. Por suposto, os propios procesos de resolución de
problemas realizan unha achega significativa porque se utilizan para planificar estratexias,
asumir retos e contribúen a convivir coa incerteza controlando ao mesmo tempo os
Páxina 3 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


procesos de toma de decisións. O cultivo desta competencia vese favorecido polo traballo
con enunciados de problemas orais e escritos propios da cultura de Galicia e do Estado.

Competencia en comunicación lingüística. As Matemáticas constitúen un ámbito de
reflexión e tamén de comunicación e expresión. Apóianse e, ao tempo, fomentan a
comprensión e expresión oral e escrita na resolución de problemas (procesos realizados e
razoamentos seguidos que axudan a formalizar o pensamento). A linguaxe matemática
(numérica, gráfica, xeométrica e alxébrica), é un vehículo de comunicación de ideas que
destaca pola precisión nos seus termos e pola súa gran capacidade para comunicar grazas a
un léxico propio de carácter sintético, simbólico e abstracto. O seu cultivo favorecerá o
respecto e aprecio pola lingua galega como lingua propia de Galicia e como parte
fundamental do seu patrimonio cultural, como elemento fundamental para o mantemento
da súa identidade.

A competencia en expresión cultural e artística tamén está vinculada aos procesos de
ensino/aprendizaxe das Matemáticas. Estas constitúen unha expresión da cultura. A
xeometría é, ademais, parte integral da expresión artística da humanidade xa que ofrece
medios para describir e comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza das
estruturas que creou. Cultivar a sensibilidade e a creatividade, o pensamento diverxente, a
autonomía e o apaixonamento estético son obxectivos desta materia. O cultivo desta
competencia vese favorecido pola busca de relacións entre a arte e as Matemáticas (arte e
xeometría) no ámbito de Galicia e do Estado.

  Indicadores polos que se valorarán as competencias:

  INDICADORES DA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

   Aportar información, (na aula, en público, nunha entrevista persoal, nun debate,
   nunha asemblea, nun coloquio, nunha reunión de traballo …).
   Expoñer un concepto, unha idea, un tema.
   Saber ser claros e concisos nas mensaxes orais en distintos contextos..
   Manter en todo momento unha actitude dialogante, respectuosa e constructiva.
   Ler en público textos diversos, coa entoazón e o ritmo adecuados.
   Extraer información máis relevante de temas de uso habitual.
   Comprender a importancia dos compoñentes formais e normativos da lingua
   escrita.
Páxina 4 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


  INDICADORES DA COMPETENCIA MATEMÁTICA

   Usar os números e elementos matemáticos nunha variedade de contextos cotiás,
   escolares ou laborais
   Interpretar información sobre situacións da vida cotiá a partir do uso habitual
   Utilizar Internet con axuda na aprendizaxe
   Usar o vocabulario e os símbolos matemáticos básicos cos adecuados ao propósito
   e natureza da situación

  INDICADORES DA COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACIÓN CO
  MUNDO FÍSICO

   Adoptar unha actitude crítica ante os problemas ambientais.
   Interpretar fenómenos sinxelos (tormenta, vento) observables no mundo físico e
   natural.
   Comprender e valorar a incidencia da acción humana no medio.
   Adoptar unha actitude crítica ante os problemas ambientais.
   Valorar a adopción dun estilo de vida saudable para si mesmo e para os demais

  INDICADORES DA      COMPETENCIA     DIXITAL   E  TRATAMENTO   DA
  INFORMACIÓN

   Coñecer e utilizar a terminoloxía básica do sistema operativo en uso: arquivos,
   escritorio, barra de ferramentas, cartafoles, etc.
   Usar con soltura procesadores de textos para redactar, organizar, almacenar,
   imprimir e presentar documentos diversos, aproveitando todas as súas ferramentas,
   tipos de formato, inserción de imaxes e gráficos, correctores ortográficos e
   gramaticais, etc.
   Tratar ou analizar a información ( televisión, radio, periódico)

  INDICADORES DA COMPETENCIA SOCIAL E CIUDADANA

   Adoptar unha actitude respectuosa nas relacións cos demais (iguais, familia,
   adultos, profesorado, autoridades..) e en diferentes contextos (privado, pequeno
   grupo …)
   Asumir responsabilidades compartidas
   Cumprir os deberes que posúen como membros dunha determinada comunidade
   (familia, alumno, consumidor, cidadán …)
   Asumir responsabilidades persoais

  INDICADORES DA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

    Aprender a solicitar axuda e consello se é necesario.
    Adoptar unha actitude de superación constante e de mellora persoal.
    Axudar e colaborar con outras persoas.
    Ser constantes no estudo para logro académico e a satisfacción persoal.
Páxina 5 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


   Utilización da axenda.

  INDICADORES DA COMPETENCIA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL

   Asumir o control da súa propia vida de xeito responsable.
   Valorar as ideas dos demais.
   Valorar o esforzo e a perseveranza na execución de proxectos persoais, escolares e
   laborai

2. OBXECTIVOS

               OBXECTIVOS DE ÁREA
 O ensino das Matemáticas nesta etapa terá como finalidade o desenvolvemento das
 seguintes capacidades:
   Mellorar a capacidade de pensamento reflexivo e incorporar á linguaxe e modos de
   argumentación as formas de expresión e razoamento matemático, tanto nos
   procesos matemáticos ou científicos coma nos distintos ámbitos da actividade
   humana.
   Recoñecer e formular situacións susceptibles de ser formuladas en termos
   matemáticos, elaborar e utilizar diferentes estratexias para abordalas e analizar os
   resultados utilizando os recursos máis apropiados.
   Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar
   técnicas de recollida da información e procedementos de medida, realizar a análise
   dos datos mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos
   apropiados a cada situación.
   Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos,
   cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou
   outras fontes de información, analizar criticamente as funcións que desempeñan
   estes elementos matemáticos e valorar a súa achega para unha mellor comprensión
   das mensaxes.
   Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na vida cotiá, analizar
   as propiedades e relacións xeométricas implicadas e ser sensible á beleza que xeran
   ao tempo que estimulan a creatividade e a imaxinación.
   Utilizar de forma axeitada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras,
   ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar e representar
   informacións de índole diversa e tamén como axuda na aprendizaxe.
   Actuar ante os problemas que se formulan na vida cotiá de acordo con modos
   propios da actividade matemática, tales como a exploración sistemática de
   alternativas, a precisión na linguaxe, a flexibilidade para modificar o punto de vista
   ou a perseveranza na busca de solucións.
   Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a
   identificación e resolución de problemas, utilizando distintos recursos e
   instrumentos e valorando a conveniencia das estratexias utilizadas en función da
   análise dos resultados e do seu carácter exacto ou aproximado.
   Manifestar unha actitude positiva ante a resolución de problemas e mostrar

Páxina 6 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


   confianza na propia capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel
   de autoestima axeitado que lle permita gozar dos aspectos creativos, manipulativos,
   estéticos e utilitarios das matemáticas.
   Integrar os coñecementos matemáticos no conxunto de saberes que se van
   adquirindo dende as distintas áreas de modo que poidan empregarse de forma
   creativa, analítica e crítica.
   Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, tanto dende un punto
   de vista histórico coma dende a perspectiva do seu papel na sociedade actual e
   aplicar as competencias matemáticas adquiridas para analizar e valorar fenómenos
   sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medio, a saúde, o consumo, a
   igualdade de xénero ou a convivencia pacífica.

                 PRIMEIRO CURSO


OBXECTIVOS

- Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a
 precisión na comunicación.
- Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que chega
 do contorno (medios de comunicación, publicidade,...), analizando criticamente o papel
 que desempeñan.
- Incorporar os números negativos ao campo numérico coñecido, realizar operacións
 básicas con números fraccionarios e afondar no coñecemento das operacións con
 números decimais.
- Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os
 recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos.
- Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade, superficie e
 volume).
- Iniciar o alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de
 problemas.
- Formular conxecturas e comprobalas, na realización de pequenas investigacións.
- Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a
 resolución de problemas.
- Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou á
 resolución dun problema, xa sexa do ámbito das Matemáticas ou da vida cotiá.
- Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando
 sinxelas técnicas de recollida, xestión e representación de datos.
- Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada dende distintos
 puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade.
- Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades e as súas
 relacións xeométricas.
- Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de
 investigación en xeometría.
- Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadoras de operacións elementais) con sentido
 crítico, como axuda na aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais das Matemáticas.

Páxina 7 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


- Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, como
 a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista,
 a perseveranza na busca de solucións, o recurso á particularización, a sistematización,
 etc.
- Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar situacións
 nas que as necesiten.

                  SEGUNDO CURSO


OBXECTIVOS

- Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a
 precisión na comunicación.
- Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que chega
 do contorno (medios de comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel
 que desempeñan.
- Incorporar os números enteiros e iniciar a incorporación dos racionais ao campo
 numérico coñecido e afondar no coñecemento das operacións con números fraccionarios.
- Completar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando
 os recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos.
- Utilizar con soltura o sistema de numeración decimal e o sistema sesaxesimal.
- Iniciar a utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de problemas.
- Formular conxecturas na realización de pequenas investigacións, e comprobalas.
- Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a
 resolución de problemas.
- Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou á
 resolución dun problema, xa sexa do ámbito das Matemáticas ou da vida cotiá.
- Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando
 técnicas de recollida, xestión e representación de datos, procedementos de medida e
 cálculo e empregando en cada caso os diferentes tipos de números, segundo esixa a
 situación.
- Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada dende distintos
 puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade.
- Identificar as formas e figuras planas e espaciais, analizando as súas propiedades e
 relacións xeométricas.
- Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de
 investigación en xeometría.
- Iniciar o estudo da semellanza incorporando os procedementos da proporcionalidade e
 utilizándoos para a resolución de problemas xeométricos.
- Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadora de operacións básicas, programas
 informáticos) con sentido crítico, de forma que supoñan unha axuda na aprendizaxe e
 nas aplicacións instrumentais das Matemáticas.
- Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, como
 a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista,
 a perseveranza na busca de solucións, o recurso á particularización, a sistematización,

Páxina 8 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


 etc.
- Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar situacións
 nas que as necesiten.
                 TERCEIRO CURSO


OBXECTIVOS

- Incorporar á linguaxe e a formas habituais de argumentación as distintas formas de
 expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...) co fin de
 mellorar a súa comunicación en precisión e rigor.
- Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar aos números
 racionais e irracionais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e as súas
 posibilidades de comunicación.
- Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando distintas
 clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a realización de
 cálculos axeitados a cada situación.
- Deducir as leis que presentan distintas secuencias numéricas e utilizalas para facilitar a
 resolución de situacións problemáticas.
- Identificar e distinguir progresións aritméticas e xeométricas e utilizar as súas
 propiedades para resolver problemas da vida cotiá.
- Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar situacións
 diversas e facilitar a resolución de problemas.
- Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios e fraccións alxébricas para resolver
 problemas.
- Identificar figuras xeométricas planas e espaciais. Representar no plano figuras
 espaciais, desenvolver a percepción das súas propiedades e deducir leis ou fórmulas para
 descubrir superficies e volumes.
- Coñecer as regularidades, as propiedades e as leis dos poliedros e dos corpos de
 revolución.
- Utilizar as propiedades dos movementos no plano en relación coas posibilidades sobre
 teselación e formación de mosaicos.
- Coñecer características xerais das funcións e, en particular, das funcións lineais, das súas
 expresións gráfica e analítica, de modo que poidan formarse xuízos valorativos das
 situacións representadas.
- Utilizar as regularidades e leis que rexen os fenómenos da estatística para interpretar as
 mensaxes e sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en situacións de
 azar, analizar criticamente as informacións que deles recibimos polos medios de
 comunicación e usar ferramentas matemáticas para unha mellor comprensión deses
 fenómenos.
- Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre
 probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia das regularidades e leis que
 rexen os fenómenos de azar e probabilidade.
- Actuar nos procesos de resolución de problemas aspectos do modo de traballo
 matemático como a formulación de conxecturas, a realización de inferencias e
 deducións, organizar e relacionar información.

Páxina 9 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


- Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver estratexias
 persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do proceso matemático de
 resolución.
                  CUARTO CURSO

OBXECTIVOS

- Incorporar, á linguaxe e formas habituais de argumentación, as distintas formas de
 expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...), co fin de
 mellorar a súa comunicación en precisión e rigor.
- Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar a toda clase de
 números reais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e as súas posibilidades
 de comunicación.
- Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando distintas
 clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a realización de
 cálculos axeitados a cada situación.
- Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar situacións
 diversas e facilitar a resolución de problemas.
- Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios para resolver problemas.
- Analizar relacións entre figuras semellantes. Recoñecer triángulos semellantes e os
 criterios para establecer semellanzas. Aplicar os conceptos de semellanza á resolución de
 triángulos e ao trazado de figuras diversas.
- Utilizar os coñecementos trigonométricos para determinar medicións indirectas
 relacionadas con situacións tomadas de contextos reais.
- Utilizar o coñecemento sobre vectores para determinar a ecuación dunha recta ou a
 distancia entre dous puntos.
- Coñecer características xerais das funcións, das súas expresións gráfica e analítica, de
 modo que poidan formarse xuízos de valor sobre as situacións representadas.
- Utilizar regularidades e leis que rexen os fenómenos de estatística e azar para interpretar
 as mensaxes sobre xogos e sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en
 situacións de azar, analizar criticamente as informacións que deles recibimos polos
 medios de comunicación e atopar ferramentas matemáticas para unha mellor
 comprensión deses fenómenos.
- Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre
 probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia das regularidades e as leis que
 rexen os fenómenos de azar e probabilidade.
- Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver estratexias
 persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do proceso matemático de
 resolución.
- Actuar na resolución de problemas e no resto das actividades matemáticas, de acordo
 con modos propios de matemáticos como: a exploración sistemática de alternativas, a
 flexibilidade para cambiar de punto de vista, a perseveranza na busca de solucións, o
 recurso á particularización e á xeneralización, a sistematización, etc.
- Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar situacións
 nas que as necesiten.

Páxina 10 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


  1. OS CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN

                 PRIMEIRO CURSO


CONTIDOS

- Números
 - Orixe e evolución dos números.
 - Operacións con números naturais.
 - Potencias.
 - Operacións con potencias.
 - Raíz cadrada.
 - A relación de divisibilidade.
 - Múltiplos e divisores.
 - Números primos.
 - Mínimo común múltiplo e máximo común divisor de dous números.
 - Números positivos e negativos.
 - Operacións con números enteiros.
 - Potencias e raíces de números enteiros.
 - As ordes de números decimais.
 - Aproximación por redondeo.
 - Operacións con números decimais.
 - Raíz cadrada.
 - As magnitudes e a súa medida.
 - O Sistema Métrico Decimal.
 - O significado das fraccións.
 - Fraccións equivalentes.
 - Redución a común denominador.
 - Operacións con fraccións.
 - Relación de proporcionalidade entre magnitudes.
 - Cálculo de porcentaxes.

- Álxebra
 - Letras en vez de números.
 - Expresións alxébricas.
 - Ecuacións.

- Xeometría
 - Mediatriz e bisectriz.
 - Relacións angulares.
 - Ángulos nos polígonos.
 - Simetrías nas figuras planas.
 - Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Circunferencia.
 - Teorema de Pitágoras.
 - Poliedros.
Páxina 11 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


 - Medidas nos cuadriláteros.
 - Medidas nos polígonos.
 - Medidas no círculo.

- Funcións e azar
 - Coordenadas cartesianas.
 - Interpretación de gráficas.
 - Distribucións estatísticas.
 - Gráficos estatísticos.
 - Probabilidade.
 - O azar.
            SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN
    T-1 Os números naturais
    T-2 Potencias e raíces
    T-3 Divisibilidade.        1ª AVALIACIÓN
    T-4 Números enteiros.


    T-5 Números decimais.
    T-6 Sistema Métrico Decimal
    T-7 As fraccións
    T-8 Operacións con fraccións        2ª AVALIACIÓN
    T-9 Proporcionalidade e porcentaxes

    T-10 Álxebra.
    T 11 Rectas e ángulos.
    T-12 Figuras planas e espacios
    T-13 Areas e perímetros          3ª AVALIACIÓN
    T-14 Táboas e gráficos.O azaar

                 SEGUNDO CURSO
CONTIDOS

- Números
 - Os conxuntos [N] e [Z]. Operacións con enteiros; Potencias de números enteiros;
  Raíces de números enteiros.
 - A relación de divisibilidade. Números primos e compostos; Criterios de divisibilidade;
  Descomposición en factores primos; Mínimo común múltiplo de dous ou máis
  números.
 - O sistema de numeración decimal. Ordenación de decimais; Aproximacións e
  redondeos; Operacións con decimais; Raíz cadrada dun número decimal.
 - O sistema sesaxesimal. Cantidades complexas e incomplexas; Operacións con
  cantidades complexas e incomplexas.
 - Fraccións equivalentes.
 - Redución de fraccións a común denominador.
 - Operacións con fraccións.

Páxina 12 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


 -  Problemas aritméticos con fraccións.
 -  Os números racionais.
 -  Operacións con potencias.
 -  Operacións con raíces.
 -  Razóns e proporcións.
 -  Magnitudes directamente proporcionais.
 -  Magnitudes inversamente proporcionais.
 -  Problemas de proporcionalidade composta.

- Álxebra
 - Utilidade da álxebra.
 - Monomios.
 - Polinomios.
 - Extracción de factor común.
 - Produtos notables.
 - Ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas.
 - Representación gráfica dunha ecuación lineal.
 - Sistemas de ecuacións lineais.
 - Métodos para a resolución de sistemas lineais.
 - Resolución de problemas con axuda dos sistemas de ecuacións.

- Xeometría

 -  Elementos xeométricos no espazo.
 -  Teorema de Pitágoras. Aplicacións en figuras espaciais.
 -  Prismas (desenvolvemento e superficie).
 -  Paralelepípedos (desenvolvemento e superficie).
 -  Pirámides (desenvolvemento e superficie).
 -  Troncos de pirámide (desenvolvemento e superficie).
 -  Os poliedros regulares. Desenvolvemento dos poliedros regulares.
 -  Cilindros (clases, desenvolvemento e superficie).
 -  Conos (desenvolvemento e superficie).
 -  Troncos de cono (desenvolvemento e superficie).
 -  A esfera (superficie). A esfera terrestre.
 -  Unidades de volume.
 -  Volume do ortoedro.
 -  Volume do paralelepípedo.
 -  Volume do prisma e do cilindro.
 -  Volume da pirámide.
 -  Volume do cono.
 -  Volume da esfera.

- Funcións e gráficas

 - As funcións e os seus elementos.
 - Crecemento e decrecemento.

Páxina 13 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


 - Funcións dadas por táboas de valores.
 - Funcións de proporcionalidade.
 - Pendente dunha recta.
 - Funcións lineais.
 - Funcións constantes.
 - Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores,
  dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela.
 - Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. Observación e
  experimentación en casos prácticos.
 - Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción e
  interpretación de gráficas.

- Estatística e probabilidade

 - Variables estatísticas.
 - Táboas de frecuencias.
 - Representación gráfica: Diagrama de barras. Histograma. Polígono de frecuencias.
  Diagrama de sectores.
 - Parámetros estatísticos: Moda. Mediana. Media. Desviación media.

           SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN

tema 1   Divisibilidade e números enteiros

tema 2  Sistema de numeración decimal e sist sesaxesimal
                                 1ª AVALIACIÓN
tema 3 As fraccións

tema 4  Proporcionalidade e porcentaxes


tema 5 Álxebra

tema 6 ecuacións
                           2ª AVALIACIÓN
tema 7 Sistemas de ecuacións

tema 8 Teorema de Pitágoras semellanza


tema 9   Corpos xeométricos

tema 10 Medida do volumen
                           3ª AVALIACIÓN
tema 11  Funcións


Páxina 14 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


tema 12 Estatística


                 TERCEIRO CURSO
CONTIDOS

- Números
 - Números enteiros.
 - Números racionais.
 - Potenciación.
 - Raíces cadradas.
 - Números decimais.
 - Números racionais e irracionais.
 - Aproximacións e erros. Porcentaxes e intereses.
 - Progresións. Sucesións.
 - Progresións aritméticas e xeométricas.

- Álxebra
 - Expresións alxébricas.
 - Monomios.
 - Polinomios.
 - Fraccións alxébricas.
 - Ecuacións e solucións.
 - Ecuacións de primeiro e de segundo grao.
 - Sistemas de ecuacións.
 - Ecuacións con dúas incógnitas.
 - Sistemas de ecuacións.
 - Métodos de resolución.

- Funcións e gráficas
 - Funcións e gráficas.
 - Tendencias e continuidade.
 - Expresión analítica.
 - Funcións lineais
 - Función de proporcionalidade e =mx.
 - A función lineal e =mx + n.
 - Ecuación punto-pendente.
 - Forma xeral da ecuación dunha recta.

- Xeometría
 - Ángulos na circunferencia.
 - Figuras semellantes.
 - Lugares xeométricos.
 - Áreas dos polígonos e das figuras curvas.
 - Transformacións xeométricas.
 - Simetrías axiais.

Páxina 15 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


 -  Composición de movementos.
 -  Corpos xeométricos.
 -  Áreas e volumes.
 -  Xeometría da esfera.
 -  Medidas sobre o globo terrestre.

- Estatística e probabilidade
 - Poboación e mostra.
 - Variables estatísticas.
 - Táboas de frecuencias.
 - Gráficos e parámetros estatísticos.
 - Azar e probabilidade. Sucesos aleatorios e probabilidade.
 - Lei de Laplace.
           SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN    TEMA 1   OS NÚMEROS E SUAS UTILIDADES
    TEMA 2 OS NÚMEROS E AS SÚAS UTILIDADES II        1ª AVALIACIÓN
    TEMA 3   PROGRESIÓNS
    TEMA 4   LINGUAXE ALXÉBRICA


    TEMA 5   ECUACIÓNS
    TEMA 6   SISTEMAS DE ECUACIÓNS       2ª AVALIACIÓN

    TEMA 7   FUCIÓNS E GRÁFICAS
    TEMA 8   FUNCIÓNS LINEARES
    TEMA 9   PROBLEMAS MÉTRICOS NO PLANO
    TEMA 10   MOVEMENTO NO PLANO         3ª AVALIACIÓN

    TEMA 11   FIGURAS NO ESPAZO
    TEMA 12   ESTATÍSTICA
    TEMA 13   AZAR E PROBABILIDADE
Páxina 16 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS                  CUARTO CURSO

CONTIDOS


OPCIÓN B


- Números
 - Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números
  irracionais.
 - Representación de números na recta real.
 - Intervalos.
 - Significado e diferentes formas de expresar un intervalo.
 - Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación e
  aproximación axeitadas en cada caso.
 - Expresión de raíces en forma de potencia.
 - Radicais equivalentes.
 - Comparación e simplificación de radicais.
 - Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos con
  potencias de expoñente enteiro e fraccionario e radicais sinxelos.
 - Utilización da calculadora para realizar operacións con calquera tipo de expresión
  numérica.
 - Cálculos aproximados.
 - Recoñecemento de situacións que requiran a expresión de resultados en forma radical.


- Álxebra
 - Manexo de expresións literais.
 - Utilización de igualdades notables.
 - Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións.
 - Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións
  e sistemas.
 - Resolución doutros tipos de ecuacións mediante ensaio-erro ou a partir de métodos
  gráficos con axuda dos medios tecnolóxicos.
 - Interpretación gráfica. Formulación e resolución de problemas en diferentes contextos
  utilizando inecuacións.


- Xeometría
 - Razóns trigonométricas.
 - Relacións métricas nos triángulos.
 - Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e razóns trigonométricas.
 - Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas métricos no
  mundo físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes.
Páxina 17 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


 - Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes.


- Funcións e gráficas
 - Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou
  expresión analítica.
 - Análise de resultados.
 - A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo.
 - Análise de distintas formas de crecemento en táboas, gráficas e enunciados verbais.
 - Funcións definidas a anacos.
 - Busca e interpretación de situacións reais.
 - Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cuadrática, de proporcionalidade
  inversa, exponencial e logarítmica.
 - Aplicacións a contextos e situacións reais.
 - Uso das tecnoloxías da información na representación, simulación e análise gráfica.


- Estatística e probabilidade
 - Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico.
 - Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas.
 - Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa.
 - Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación.
  Detección de falacias.
 - Representatividade dunha distribución pola súa media e desviación típica ou por outras
  medidas ante a presenza de descentralizacións, asimetrías e valores atípicos.
 - Valoración da mellor representatividade, en función da existencia ou non de valores
  atípicos.
 - Utilización das medidas de centralización e dispersión para realizar comparacións e
  valoracións.
 - Experiencias compostas.
 - Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o reconto de casos e
  a asignación de probabilidades.
 - Probabilidade condicionada.
 - Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións
  relacionadas co azar.
Páxina 18 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS           SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN


Tema 1:O número real
                         1ª AVALIACIÓN
Tema2:Polinomios e Fracción alxebraicas

Tema3:Ecuacións, inecuacións e sistemas

Tema4:Funcións elementais I

                        2ª AVALIACIÓN
Tema5: Funcións elementais II

Tema6:Semellanza

Tema7:Trigonometría

Tema8: Xeometría analítica

Tema 9: Estatística              3ª AVALIACIÓN


Tema 10: Cálculo de probabilidades

Tema11: Combinatoria


  2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (relacionados coas competencias básicas)

                PRIMEIRO CURSO


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Valora o sistema de numeración decimal como o máis útil para representar números.
- Coñece os algoritmos das operacións con números naturais.
- Entende que o uso de potencias facilita as multiplicacións de factores iguais.
- Valora o uso de potencias para representar números grandes ou pequenos.
- Aplica os conceptos de múltiplo e divisor para o cálculo do máximo común divisor e do
 mínimo común múltiplo.
- Entende a necesidade de que existan os números enteiros.
Páxina 19 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


-  Opera con suficiencia números enteiros como medio para a resolución de problemas.
-  Sabe describir un número decimal e distinguir entre os seus distintos tipos.
-  Opera números decimais como medio para resolver problemas.
-  Domina as unidades do Sistema Métrico Decimal e as relacións entre elas.
-  Opera con distintas unidades de medida.
-  Distingue entre os distintos significados das fraccións.
-  Resolve problemas axudándose do uso das fraccións.
-  Opera fraccións con suficiencia.
-  Coñece as diferenzas entre proporcionalidade inversa e directa, e opera segundo o caso.
-  Domina o cálculo con porcentaxes.
-  Traduce enunciados a linguaxe alxébrica.
-  Resolve problemas mediante ecuacións.
-  Coñece as características dos ángulos como ferramenta para resolver problemas
  xeométricos.
-  Sabe aplicar o concepto de simetría para a resolución de problemas.
-  Coñece e recoñece os distintos tipos de figuras planas e espaciais.
-  Domina os métodos para calcular áreas e perímetros de figuras planas como medio para
  resolver problemas xeométricos.
-  Sabe resumir conxuntos de datos en táboas e gráficas.
-  Coñece os conceptos estatísticos e probabilísticos para poder resolver problemas.                  SEGUNDO CURSO


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Entende que o uso de potencias facilita os cálculos.
- Valora o uso de potencias para representar números grandes ou pequenos.
- Aplica os conceptos de múltiplo e divisor para o cálculo do máximo común divisor e do
 mínimo común múltiplo.
- Entende a necesidade de que existan os números enteiros.
- Opera con suficiencia números enteiros como medio para a resolución de problemas.
- Sabe describir un número decimal e distinguir entre os seus distintos tipos.
- Opera números decimais como medio para resolver problemas.
- Opera con distintas unidades de medida.
- Distingue entre os distintos significados das fraccións.
- Resolve problemas axudándose do uso das fraccións.
- Opera fraccións con suficiencia.
- Coñece as diferenzas entre proporcionalidade inversa e directa, e opera segundo o caso.
- Domina o cálculo con porcentaxes.
- Traduce enunciados a linguaxe alxébrica.
- Resolve problemas mediante ecuacións.
- Coñece as características dos ángulos como ferramenta para resolver problemas
 xeométricos.
- Sabe aplicar o concepto de simetría para a resolución de problemas.
Páxina 20 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


- Coñece e recoñece os distintos tipos de figuras planas e espaciais.
- Domina os métodos para calcular áreas, perímetros e volumes de figuras planas e
 espaciais como medio para resolver problemas xeométricos.
- Sabe resumir conxuntos de datos en táboas e gráficas, e pode interpretalos.
- Coñece os conceptos estatísticos e probabilísticos para poder resolver problemas.                  TERCERO CURSO


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-  Entende as diferenzas entre distintos tipos de números e sabe operar con eles.
-  Opera con distintos tipos de números.
-  Aproxima números como axuda para a explicación de fenómenos.
-  Utiliza porcentaxes para resolver problemas.
-  Domina os conceptos de progresións para poder resolver problemas numéricos.
-  Domina o uso da linguaxe alxébrica como medio para modelizar situacións matemáticas.
-  Sabe resolver ecuacións como medio para resolver multitude de problemas matemáticos.
-  Sabe resolver graficamente sistemas de ecuacións.
-  Domina os distintos métodos de resolver sistemas de ecuacións lineais.
-  Domina todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación
  gráfica.
-  Entende qué implica a linealidade dunha función entendendo esta como unha
  modelización da realidade.
-  Domina todos os elementos da xeometría plana para poder resolver problemas.
-  Domina as translacións, os xiros, as simetrías e a composición de movementos como
  medio para resolver problemas xeométricos.
-  Domina os elementos da xeometría do espazo como medio para resolver problemas.
-  Sabe elaborar e analizar estatisticamente unha enquisa utilizando todos os elementos e
  conceptos aprendidos nesta unidade.
-  Domina as técnicas da probabilidade como medio para resolver multitude de problemas.


                  CUARTO CURSO


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Emprega convenientemente, nas súas argumentacións habituais, distintas formas de
 expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...).
- Estima e calcula expresións numéricas empregando estratexias persoais de cálculo
 mental, escrito ou con calculadora e aplicando correctamente as regras de prioridade e
 facendo uso adecuado dos signos e paréntese.
- Identifica, relaciona, ordena e representa graficamente os números reais e utilízaos en

Páxina 21 de 38
             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
             MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


  actividades relacionadas co seu contorno cotián, elixe as notacións axeitadas, e dá
  significado ás operacións e procedementos que utiliza na resolución dun problema,
  comparando e valorando os resultados obtidos de acordo co enunciado.
-  Calcula e simplifica expresións numéricas racionais e irracionais e utiliza a calculadora
  científica nas operacións con números reais, expresados en forma decimal ou en
  notación científica, aplicando as regras e as técnicas de aproximación axeitadas a cada
  caso.
-  Resolve expresións numéricas combinadas utilizando as regras e propiedades básicas da
  potenciación e a radicación para operar, simplificar e relacionar potencias de expoñente
  fraccionario e radicais.
-  Recoñece e utiliza as formas de expresar un intervalo e a súa representación na recta
  real.
-  Utiliza con destreza o facto de conversión, a redución á unidade, a regra de tres, as
  porcentaxes, taxas e intereses para resolver problemas relacionados coa vida cotiá.
-  Utiliza as técnicas e os procedementos básicos do cálculo alxébrico para simplificar
  expresións alxébricas nas que interveñan as operacións elementais de polinomios, para
  factorizar polinomios sinxelos e para resolver ecuacións de primeiro e segundo grao,
  sistemas de ecuacións lineais ou non lineais con dúas incógnitas e inecuacións cunha ou
  dúas incógnitas.
-  Resolve problemas sinxelos utilizando métodos numéricos ou alxébricos, que se baseen
  na utilización de fórmulas coñecidas ou na formulación e resolución de ecuacións de
  primeiro ou segundo grao, de sistemas de ecuacións lineais ou non lineais ou de
  inecuacións cunha ou dúas incógnitas.
-  Utiliza a relación de proporcionalidade xeométrica para obter figuras semellantes a
  outras e calcula as dimensións reais de figuras planas a partir da súa representación en
  mapas ou planos, facendo un uso axeitado das escalas numéricas ou gráficas, como
  relación entre medidas reais e representadas.
-  Efectúa medicións indirectas utilizando os coñecementos sobre semellanza e relaciona
  lonxitudes e áreas de figuras semellantes.
-  Utiliza as razóns trigonométricas elementais para resolver problemas trigonométricos de
  contexto real e, nos casos en que sexa necesario, utiliza a calculadora científica.
-  Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores e
  utilízaas para calcular a distancia entre dous puntos ou o módulo dun vector.


5. METODOLOXÍA

         A metodoloxía didáctica adaptaráse ás características de cada alumno/a,
     favorecerá a súa capacidade para aprender por si mesmo e para traballar en equipo
     e iniciaralle no coñecemento da realidade de acordo cos principios básicos do
     método científico.
     Ademais terase en conta:

       1)     O profesor como mediador e guía.
       2)     Incorporación da dimensión práctica ás áreas, asegurando unha
            Formación Profesional de base.

Páxina 22 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


     3)     Fomenta-lo traballo en equipo.
     4)     A avaliación terá en conta a coavaliación e a autoavaliación, que se
           considerarán como un importante punto de referencia para o
           alumnado.
     5)     Fomenta-la capacidade de autonomía do alumnado.
     6)     Desenvole-la capacidade de aprender a aprender.
     7)     Posibilitar que os alumnos/as realicen aprendizaxes significativas
           por si mesmos/as.
     8)     Garanti-la funcionalidade das aprendizaxes.
     9)     Promover unha intensa actividade por parte do alumnado.     Dentro do grupo-clase cóntase coas diferentes posibilidades de agrupamento do
     alumnado. As diferentes estratexias didácticas conlevan, necesariamente, unhas
     formas tamén diferentes de organizá-lo traballo na aula. As diversas formas de
     agrupamento que se utilizarán, dividímolas en tres grandes tipos:
        GRAN GRUPO: Preferentemente usarémola para exposición de ideas
     profesor-alumnado, experiencias e traballos, sínteses iniciais e conclusións.

        EQUIPOS DE TRABALLO: Utilizarase co fin de desenvolve-la
     capacidade de colaboración, e permiti-lo desenvolvemento de habilidades
     específicas.

          TRABALLO INDIVIDUAL: Facilita a reflexión, a asimilación de
          tarefas minuciosas.

        Entre elas deberá manterse un equilibrio que armonice o desenvolvemento
   das vertientes individual-social no proceso de ensinanza-aprendizaxe.
        A organización dos grupos deberá ir acompañada dunha organización do
   espacio que facilite a aplicación adecuada da actividade dos mesmos.

    En cada tema comezarase valorando as ideas previas de cada alumno/a,
 comentando algunha circunstancia de introducción ao tema ; posteriormente a
 profesora/or realiza unha exposición teórica dos contidos na que inténtase acadar a
 participación do alumnado mediante dúbidas, comentarios e aportacións persoais.

    Posteriormente as aportacións individuais destas actividades coméntanse en y/o
 gran grupo e en y/o pequeño grupo acadando desta forma unha visión global do tema e
 anriquecendo o curriculum con os distintos puntos de vista aportados.
    No caso de que o alumnado deba entregar un traballo escrito cos contidos e
 actividades do tema, este entregaráse a profesora nunha data acordada por todos/as, e
 será devolto ao alumnado correxido nun plazo máximo de quince días.Páxina 23 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


6.    MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

        Fotocopias
        Libro de texto ( nos catro cursos a Editorial Anaya)
        Ordenadores
        Libretas
        Lapices e bolígrafos
        Encerado e tizas

7. PROCEDEMENTO E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN
    PROCEDEMENTO:
   Para a cualificación das avaliacións se tendrán en conta os porcentaxes mencionados
   no apartado seguinte, sempre e cando se teñan datos suficientes. Os exámenes
   cualificásense sobre 7,5 ós que se lle adicionaran dende 0 ata 0,5 punto por cada un
   dos apartados seguintes:
       Actitude.
       Caderno.
       Exercicios.
       E 1 punto o apartado de competencias

   . Sendo nóta final súma dos apartados A+B+C+D+E+F.
   Será necesario obter un mínimo de 2.5 puntos nos exámenes sobre os 7.5 para realizar
   medias.3.5 sobre 10 puntos.


     INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN
   A.  Probas escritas. 75%
   B.  Caderno.5%
   C.  Competencias 10%
   D.  Traballo de casa.5%
   E.  Actitude, atención 5%

   Para 4º da ESO:

   - Observación na aula das actitudes do alumno na aula (actitude en xeral, control de
   deberes, competencias básicas) e das descritas máis adiante na unidade: Suporá un 25%
   da nota final.

   - Proba escrita dos conceptos estudados: Suporá un 75% da nota final.
   - No caso en que a unidade didáctica se de en formato traballo – exposición o 100% da
   nota será relativa ao primeiro punto.
Páxina 24 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

  1. ASPECTOS A AVALIAR

  A avaliación é un elemento fundamental no proceso de ensinanza-aprendizaxe porque
  a través dela poden se coñecer:
  - O nivel de progreso do alumno, con relación ós obxectivos propostos.
  - A adecuación do proceso de ensinanza-aprendizaxe así como a dos materiais
  empregados.
  - A necesidade de modificación do deseño curricular cando se comprobe que a súa
  efectividade non é a desexada.


   Proba escrita sobre os contidos traballados na clase
   Observación sistemática dos traballos da clase. Nesta valoración se terán en conta
   os seguintes aspectos:

       Implicación do traballo persoal
       Orde nos materiales
       Organización do traballo
       Realización das tarefas diarias
       Interese pola materia
       Aproveitamento do tempo

     Distribución dos porcentaxes
  A. Probas escritas. 75%
  B. Probas orales-escritas (encerado).5%
  C. Caderno.5%
  D. Traballo de clase.5%
  E. Traballo de casa.5%
  F. Actitude, atención 5%

  A nota de contidos corresponderase co resultado final da suma dos porcentaxes
  anteriores. A nota das actitudes será o promedio dos apartados B-C-D-E-F.
  A cualificación corresponderase co resultado final da suma dos porcentaxes

  Para 4º da ESO:

  - Observación na aula das actitudes do alumno na aula (actitude en xeral, control de
  deberes, competencias básicas) e das descritas máis adiante na unidade: Suporá un 25%
  da nota final.
Páxina 25 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


  - Proba escrita dos conceptos estudados: Suporá un 75% da nota final.
  - No caso en que a unidade didáctica se de en formato traballo – exposición o 100% da
  nota será relativa ao primeiro punto.


  Os indicadores das competencias básicas serán avaliados do seguinte xeito:

1. Non amosa as destrezas propostas no indicador
3. Amosa o indicador con axuda
5. Amosa o indicador cando se lle solicita expresamente
7. Amosa o indicador na maior parte das ocasións
9. Adquiriu e amosa as destrezas propostas no indicador


9. CONTIDOS MÍNIMOS

           CONTIDOS MINIMOS 1º ESO

OS NÚMEROS NATURAIS

• Operacións con números naturais.

POTENCIAS E RAÍCES

• Potencias.
• Potencias de base dez.
• Operacións con potencias.

DIVISIBILIDADE
• A relación de divisibilidade.
• Múltiplos e divisores.
• Números primos e compostos.
• Criterios de divisibilidade (2, 3 e 5).
• Descomposición dun número nos seus factores primos.
• Múltiplos comúns a varios números.
• Divisores comúns a varios números.

OS NÚMEROS ENTEIROS

• O conxunto dos números enteiros.
• Operacións con números enteiros: suma, resta, multiplicación e división.

OS NÚMEROS DECIMAIS

• Significado das cifras decimais.

Páxina 26 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

• Os decimais na recta numérica.
• Operacións con números decimais.

O SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

•  As magnitudes e a súa medida.
•  O sistema métrico decimal.
•  Medida da lonxitude.
•  Medida do peso.

AS FRACCIÓNS

• Operacións con fraccións: suma, resta, producto e cociente.

PROPORCIONALIDADE

• Relación de proporcionalidade entre magnitudes.
• Proporcionalidade directa.
• Proporcionalidade inversa.

ÁLXEBRA

•  Letras no canto de números.
•  Expresións alxébricas. Operacións.
•  Ecuacións.
•  Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita.

RECTAS E ÁNGULOS

•  Instrumentos de debuxo.
•  Rectas no plano. Mediatriz dun segmento.
•  Simetrías nas figuras planas.
•  Ángulos. Medición. Bisectriz.
•  Ángulos nos polígonos.
•  Ángulos na circunferencia.

TRIÁNGULOS

• Construcción.
• Igualdade de triángulos.
• Teorema de Pitágoras.

CUADRILÁTEROS

• Clasificación:
Páxina 27 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

 – Paralelogramos, rectángulos, cadrados, rombos, romboides, trapecios e trapezoides.
 – Características.

POLÍGONOS REGULARES E CIRCUNFERENCIA

• Elementos fundamentais dun polígono regular. Relacións. Simetría. Construcción.
• Circunferencia e círculo.

MEDICIÓNS: LONXITUDES E ÁREAS

• Cálculo de áreas e perímetros de:
 – cadrado.
 – rectángulo.
 – rombo.
 – paralelogramos en xeral.
 – triángulo.

TÁBOAS E GRÁFICAS

• Coordenadas cartesianas.
• Información mediante puntos.

     CONTENIDOS MINIMOS 2º ESO


NÚMEROS ENTEIROS E DIVISIBILIDADE


• Os conxuntos N e Z.
 – Operacións con enteiros.
 – Potencias de números enteiros.
 – Raíces de números enteiros.
• A relación de divisibilidade:
 – Número primos e compostos.
 – Criterios de divisibilidade.
 – Descomposición en factores primos.
 – Mínimo común múltiplo de dous ou máis números.


SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL. SISTEMA SESAXESIMAL


• O sistema de numeración decimal:
 – Ordenación de decimais.
 – Aproximacións e redondeos.

Páxina 28 de 38
             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
             MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


  – Operacións con decimais.


FRACCIÓNS

•  Fraccións equivalentes.
•  Reducción de fraccións a común denominador.
•  Operacións con fraccións.
•  Problemas aritméticos con fraccións.
•  Os números racionais.
•  Operacións con potencias.


PROPORCIONALIDADE

• Razóns e proporcións.
• Magnitudes directamente proporcionais.
• Magnitudes inversamente proporcionais.


PROBLEMAS ARITMÉTICOS

• Distintas formas de ver as porcentaxes.

EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS

• Utilidade da álxebra.
• Monomios.
• Polinomios.

ECUACIÓNS


•  ¿Que é resolver unha ecuación?
•  Ecuacións: elementos e nomenclatura.
•  Transposición de termos.
•  Ecuacións con denominadores.
•  Método xeral para resolver ecuacións de primeiro grao.
•  Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao.


SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS

• Ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas.

• Sistemas de ecuacións lineais.
• Métodos para a resolución de sistemas lineais.


Páxina 29 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


SEMELLANZA

•  Figuras semellantes.
•  Planos, mapas e maquetas.
•  Cómo construír figuras semellantes.
•  Teorema de Thales.
•  Triángulos en posición de Thales.
•  Semellanza de triángulos.
•  Criterios de semellanza de triángulos.
•  Aplicacións da semellanza de triángulos.

XEOMETRÍA DO ESPACIO. POLIEDROS

• Elementos xeométricos no espacio.
• Teorema de Pitágoras. Aplicacións en figuras espaciais.
• Prismas (desenvolvemento e superficie).

CORPOS DE REVOLUCIÓN

• Cilindros (clases, desenvolvemento e superficie).

MEDIDA DO VOLUME

• Unidades de volume.
• Volume do ortoedro.
• Volume do paralelepípedo.

FUNCIÓNS

• As funcións e os seus elementos.
• Crecemento e decrecemento.

ESTATÍSTICA

• Variables estatísticas.
• Táboas de frecuencias.
• Representación gráfica: Diagrama de barras. Histograma. Polígono de frecuencias.
 Diagrama de sectores.
• Parámetros estatísticos: Moda. Mediana. Media.


               CONTIDOS MINIMOS 3º ESO

NÚMEROS RACIONAIS E NÚMEROS IRRACIONAIS

• Uso da calculadora.
• Fraccións.

Páxina 30 de 38
             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
             MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

• Decimais.
• Conversión de fracción en decimal e viceversa.
• Números racionais.

PROBLEMAS ARITMÉTICOS. PROPORCIONALIDADE

•  Problemas de proporcionalidade.
•  Reparticións proporcionais.
•  Mesturas.
•  Móbiles.
•  Porcentaxes.

PROGRESIÓNS

• Sucesións.
• Progresións aritméticas.
A LINGUAXE ALXÉBRICA

• Expresións alxébricas:
 – Monomios.
 – Polinomios.
 – Fraccións alxébricas.
 – Identidades.

ECUACIÓNS

• Ecuación
• Ecuacións de primeiro grao.


SISTEMAS DE ECUACIÓNS

• Ecuación con dúas incógnitas.
• Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas: equivalencia, número de solucións.
• Métodos de substitución, igualación e reducción.

FIGURAS PLANAS

•  Ángulos.
•  Triángulos: puntos e rectas notables.
•  Teorema de Pitágoras.
•  Cuadriláteros.
•  Polígonos en xeral.
•  Circunferencia.
Páxina 31 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

• Ángulos na circunferencia.
• Áreas das figuras planas.

FIGURAS NO ESPACIO

• Poliedros:
 – Poliedros regulares.
 – Prismas.
 – Paralelepípedos.
 – Pirámides.
 – Troncos de pirámide.
• Corpos de revolución:
 – Cilindros.
 – Conos.
 – Troncos de cono.
 – Esferas.

TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS

• Transformación xeométrica.
• Movementos no plano.

FUNCIÓNS E GRÁFICAS

•  Elementos dunha función.
•  Variacións nunha función.
•  Tendencias.
•  Discontinuidades. Continuidade.

FUNCIÓNS LINEAIS

• Función de proporcionalidade.
• Función afín.
• Aplicacións prácticas.

ESTATÍSTICA


•  Poboación e mostra.
•  Variables estatísticas.
•  O proceso que se segue en Estatística.
•  Confección dunha táboa de frecuencias.
•  Gráficos estatísticos.
•  Parámetros estatísticos: cálculo mediante táboas de frecuencias.

AZAR E PROBABILIDADE

• Sucesos aleatorios.
Páxina 32 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

•  Probabilidade dun suceso.
•  Asignación de probabilidades a sucesos en experiencias regulares.
•  Lei de Laplace.
•  Frecuencias absoluta e relativa.
•  Lei fundamental do azar.

        CONTIDOS MINIMOS 4º ESO

O NÚMERO REAL

• Intervalos e semirrectas.
• Raíces.
• Propiedades dos radicais.

POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS

•  División por x – a: regra de Ruffini.
•  Factorización dun polinomio.
•  Divisibilidade de polinomios.
•  Fraccións alxébricas. Simplificación. Operacións.

ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS

•  Ecuacións de segundo grao.
•  Outros tipos de ecuacións.
•  Sistemas de ecuacións lineais e non lineais.
•  Inecuacións con unha e con dúas incógnitas.


TRIGONOMETRÍA

• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo.
• Relacións fundamentais.
• Resolución de triángulos. Estratexias da altura.


XEOMETRÍA ANALÍTICA

• Vectores. Operacións. Coordenadas.
• Aplicacións dos vectores:
 – Vector que une dous puntos.
• Ecuacións da recta: paramétricas e implícita.
• Distancia entre dous puntos.
• Ecuación da circunferencia.

FUNCIÓNS ELEMENTAIS I

Páxina 33 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


•  Cómo se representan as funcións.
•  Definicións básicas.
•  Dominio de definición.
•  Discontinuidades. Continuidade.
•  Crecemento, decrecemento, máximos e mínimos.
•  Funcións lineais. Pendente.
•  Distintos tipos de funcións lineais.
•  Funcións definidas por fragmentos.


FUNCIÓNS ELEMENTAIS II

• Funcións cuadráticas. A parábola.
• Funcións:
 – De proporcionalidade inversa.
 – Radicais.
 – Exponenciais.
 – Logarítmicas.

ESTATÍSTICA

•  Nocións básicas.
•  Táboas de frecuencias con datos agrupados.
•  Gráficas estatísticas.
•  Cálculo da media,
•  Medidas de posición. Cálculo.

COMBINATORIA


• Estratexias para contar agrupamentos.
• Variacións e permutacións.
• Combinacións.

CÁLCULO DE PROBABILIDADES

• Sucesos seguro, probable, imposible.
• Comportamento do azar.
• Sucesos. Operacións.
• Asignación de probabilidades. Lei de Laplace.
• Experiencias compostas independentes e dependentes.
• Diagrama en árbore.

Páxina 34 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
 10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

    A lexislación vixente establece a adecuación das ensinanzas de réxime xeral ás
  características dos/as alumnos/as con necesidades educativas especiais no marco dunha
  ensinanza comprensiva e aberta á diversidade.
    Entendemos por necesidades educativas especiais aquelas dificultades que presenta
  o alumnado (permanentes ou transitorias) para consegui-los obxectivos da súa unidade
  de referencia que poidan atribuírse a diferentes causas relacionadas fundamentalmente
  con:
   O contexto familiar, social ou cultural.
   A súa historia educativa e escolar.
   A súa historia educativa e escolar.
   A condicións personais asociadas, xa sexa a discapacidade psíquica, motora ou
    sensorial ou a condicións de sobredotación intelectual.

    1. Iniciámo-lo proceso mediante a observación do alumno/a no seu medio natural.
     Neste punto o profesorado e o titor /a teñen un papel fundamental, xa que a
     proximidade ó alumno/a e o seu carácter mediador e organizador das
     experiencias de aprendizaxe, convérteos nunha fonte privilexiada de
     información. Valorando esta información, extremaranse as medidas preventivas
     e de axuste ordinario ó seu alcance, é dicir, aplicarase un reforzo educativo
     (modificación na secuencia de contidos, as formas e instrumentos de avaliación,
     a organización da aula, os agrupamentos de alumnado e todo aquelo incluído
     dentro da metodoloxía).
    2. Cando o progreso dun alumno non responda globalmente ós obxectivos
     programados, o equipo docente adoptará as oportunas medidas de reforzo
     educativo ou de adaptación curricular, dentro dos límites previstos no artigo 14
     do Decreto 239/1995, do 28 de xullo. En todo caso, a cualificación do alumno
     realizarase tomando como referencia os obxectivos e os criterios de avaliación
     relacionados con capacidades profesionais básicas que permitan o logro da
     competencia xeral característica do título.

Nembargantes, a cotío , aplicaránse as seguintes medidas adaptadas a cada caso individual:

    1  Incentivar a creactividade e a motivación
    2  Facilitar a comprensión
    3  Potenciar actividades que estimulen mellor a aceptación e integración
    4  Actividades de reforzo e repaso
    5  Materiais didácticos mellor adaptados as características psocoloxicas e
      sensoriales do alumnado


PLAN DE RECUPERACIÓN DE REPETIDORES


Páxina 35 de 38
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
            MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS


Se traballará sobre os contidos nminimos e sobre as actividades de reforzo 11. PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN DE PENDENTES:

O superar positivamente as dúas primeiras avaliacións supón o aproba-la pendente do
curso pasado.

1º, 2º e 3ª da ESO Terase en conta os ítems de cualificación do curso (25% da nota) e un
Exame de recuperación do curso pasado sobre os contidos mínimos (75% da nota).

O profesor/a que levara a cavo dita recuperación será o titular do devandito curso.

RECUPERACIÓN DA ÁREA DURANTE O CURSO:

O alumnado que non acade unha cualificación positiva terá deito a unha recuperación por
avaliación.
No caso de obter cualificación negativa en dous o máis avaliacións o alumnado fará unha
proba global en Xuño; os que soamente teñan unha avaliación faran soamente dita
avaliación.
En setembro o exame será so global.


 12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Propónse desde esta área a seguinte:

  Visita a Domus Planetario
                    Para o 1º ciclo da ESO
  Visita a casa das Ciencias

  Visita ó encoró de Zamáns e o muíño da Maquia: Para o 2º ciclo da ESO


13. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN LECTOR DO CENTRO

   Esta materia realizará as actividades propostas no Proxecto Lector para as distintas
  materias. Este ano adicaremos unha vez ao trimestre unha sesión de 50 minutos.

  Na realización de traballos manuscritos (resumos…) supervisarase a presentación, a
correcta ortografía e a expresión dos conceptos.Páxina 36 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
14. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN TIC DO CENTRO

Ó longo do curso, e se a temporalización o permite consultaranse as seguintes páxinas web
(se a temporalización o permite):

    www.profes.net Contidos xerais de matemáticas
    http://www.anayamascerca.com/menu.html?nav=2:2 Recursos para el aula del
    libro de texto
    http://www.descartes.cnice.mec.es Web del Ministerio de Educación
    www.deberesmatematicas.com Ferramentas didácticas específicas para o ensino e
    a aprendizaxe das matemáticas da E.S.O. Exercicios, problemas, exames, temarios,
    todos resoltos e explicados paso a paso. A subscrición para profesores é
    GRATUÍTA.
    http://www.fermatsi.org/ Proporciona recursos matemáticos en español e inglés,
    para alumnos de Secundaria e Bacharelato. O portal mostra un amplo directorio de
    páxinas que permiten ao alumno e ao profesor obter información de interese sobre
    as matemáticas. Artigos de interese, asociacións, educación especial e Historia das
    matemáticas. O seu autor é Fernando Sivit, profesor de ensino secundario do IES
    "Francisco de Goya", de Madrid.
    http://www.itcr.ac.cr/revistamate/ A Revista Matemática, Educación e Internet
    posúe varias seccións, ademais das contribucións dos autores, temos as columnas:
    "O Mundo das Matemáticas" para contar sobre matemáticas en xeral, "Achegas
    Pedagóxicas e Material Didáctico" para o profesor que busca reflexións e materiais
    en pedagoxía, "Ferramentas para Matemáticas e Internet" para os entusiastas que
    desexan aprender a crear documentos para o Web, con animación e interacción, no
    campo das matemáticas, "Historia das Matemáticas, Xogos e Entretementos,
    Problemas de Olimpíadas Matemáticas, "Foro Virtual en Ensino da Matemáticas,
    "Programación de Software Didáctico" e as novas seccións de "multimedios" e
    "Calculadora no Ensino".
    http://www.omerique.net/calcumat/ Calcumat: (Matemáticas con calculadoras
    gráficas e simbólicas) de Juan López Sánchez.

Os alumnos podrán consultar o blog de ciencias do centro para realización de ejercicios e
páxinas de axuda. O blog é:

    www.recunchotecno.overblog.es


Asimesmo, os alumnos poderán realizar traballos especírficos sobre algún tema en formato
informático, sexa Word, Excel, PowerPoint, etc.Páxina 37 de 38
           PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE
           MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
  15. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN

    Durante o ano académico farase un seguimento diario da programación, e ó final de
  cada avaliación farase unha valoracion en tanto por cento de unidades dadas con
  respecto ás programadas no trimestre. En reunión de departamento acordarase una
  solución para poder dar toda a programación prevista. Con todos estes datos
  elaborarase a programación da materia para o seguinte ano académico.
Páxina 38 de 38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:2/24/2012
language:
pages:38