JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Document Sample
JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Powered By Docstoc
					           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012
  MANUAL PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2012

                    Merancang
 Pentaksiran PBS            Mentaksir
                    Menskor
                    Mengisi skor
SMK Tunku Bendahara                         1
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012


                SENARAI KANDUNGAN

BIL            PERKARA                    MUKA SURAT

1.  SENARAI KANDUNGAN                           2
2.  PENDAHULUAN                              4
3.  SENARAI MATA PELAJARAN PBS                       4
4.  JAWATANKUASA PENGURUSAN                        5
5.  JAWATANKUASA PELAKSANA / KERJA                     6
6.  TUGAS-TUGAS KETUA PENTAKSIR                      6
7.  TUGAS-TUGAS PENTAKSIR                         6
8.  PERLAKSANAAN PBS                            7
9.  BENTUK-BENTUK PBS                           7
10.  DOKUMEN-DOKUMEN PBS – PMR & SPM                    7
11.  TARIKH DAN JADUAL PERLAKSANAAN PBS                   8
12.  PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PBS – KHB                 9
13.  PENYELARASAN                              10
14.  PEMANTAUAN                               10
15.  RUJUKAN                                12
16.  LAMPIRAN A – CARTA ORGANISASI PBS                   13
17.  LAMPIRAN B – TAKWIM TAHUNAN PBS                    13
18.  LAMPIRAN C – SURAT PERLANTIKAN PENTAKSIR                15
19.  LAMPIRAN D – CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PBS               15
20.  LAMPIRAN E – CARTA ALIRAN KERJA PENYELARAS PBS             17
21.  LAMPIRAN F – CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS       17
22.  LAMPIRAN G – KANDUNGAN FAIL INDUK PBS                 20
23.  LAMPIRAN H – SENARAI KETUA PENTAKSIR & PENTAKSIR            21
24.  LAMPIRAN 1 – BORANG PBS/LPI – PEMANTAU PELAKSANAAN PBS         30
25.  LAMPIRAN J - BORANG PBS/LP2 – SENARAI SEMAK PBS            31
26.  LAMPIRAN K - BORANG PBS/LP3 – PENYEDIAAN DOKUMEN & EVIDEN       32
27.  LAMPIRAN L - BORANG PBS/LP4 – LAPORAN PEMANTAUAN PBS          33
28.  LAMPIRAN M - BORANG PBS/3 - KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU         36
29.  LAMPIRAN N - BORANG PBS/1 – LAPORAN PELAKSANAAN PBS          37
30  LAMPIRAN O - BORANG PBS/2 – JADUAL LAWATAN PEMANTAU
   & PENTAKSIR                              38
31.  LAMPIRAN P - SURAT PEKELILING PBS SPM                 39
32  LAMPIRAN Q - SURAT PEKELILING PBS PMR                 40
     SMK Tunku Bendahara                         2
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2012


          PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) (TKN 2-TKN5)

1.   PENDAHULUAN:

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen pentaksiran yang wajib
dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menawarkan mata-mata pelajaran yang mempunyai komponen
pentaksiran sekolah pada peringkat PMR dan SPM, seperti kerja kursus, PEKA, PAFA, modul dan
lain-lain. Pentaksiran ini dilaksanakan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
PBS hendaklah dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikur prosedur yang
ditetapkan oleh LPM.

Buku Peraturan dan Panduan Peperiksaan SPM 2007 dan Buku Panduan dan Format Pentaksiran PMR
2007, yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) boleh dijadikan asas rujukan yang
mengandungi senarai mata-mata pelajaran yang melibatkan PBS.

Semua calon sekolah yang mendaftar mata pelajar berkenaan wajib melaksanakan PBS. Bagi PMR
calon dikehandaki bagi sesetengah mata pelajaran PBS perlu dilaksanakan PBS sejak tingkatan 1 dan
manakala bagi calon SPM perlaksanaan PBS adalah sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran
di Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima.

Guru-guru Pentaksir dan calon-calon perlulah mematuhi setiap arahan yang terkandung dalam Buku
Format dan Panduan Pentaksiran Berasaskan sekolah (PBS).

Sekolah adalah bertanggungjawab melaporkan prestasi kerja kursus calon bagi pelajar-pelajar Tingkaan
Lima dan mengeluarkan pelaporan serentak dengan pengumuman dan penyerahan slip keputusan SPM.

2.   SENARAI MATA PELAJARAN PBS

    2.1.    PMR

     BIL            MATA PELAJARAN                KOD
       1  Sejarah                             21/2
       2  Geografi                            23/2
       3  Bahasa Arab Komunikasi                     31/2
       4  Pendidikan Islam
             Tilawah & hafazan
                                          45/2
             Adab & Akhlak Islamiah
             Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA)
          Sains
       5                                  55/3
             Pentaksir Kerja Amali (PEKA)
       6  Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – Kemahiran Teknikal      76/2
       7  Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – ERT              77/2
       8  Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – Partanian           78/2
       9  Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – P&K              79/2
          Bahasa Melayu
     10
            Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
          Bahasa Inggeris
     11
            Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
          Pendidikan Kesenian
     12
            Format Pentaksiran mulai Tahun 2007 & terkini
       SMK Tunku Bendahara                             3
                  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)      2012

   2.2.   SPM

        MATA PELAJARAN           KOD        BENTUK UJIAN
        BAHASA MELAYU 3          1103/3         ULBS
        BAHASA INGGERIS 3         1119/3         ULBS
           SCIENCE 3          1511/3         PEKA
          PEND. MORAL 2         1225/2      KERJA KURSUS
            PSV 3           2611/3      KERJA KURSUS
        SAINS PERTANIAN 3         3528/3      KERJA KURSUS
            ERT 3           3758/3      KERJA KURSUS
      LUKISAN KEJURUTERAAN 2        3759/3        PROJEK
          REKA CIPTA 2          3763/2        PROJEK
            ICT 2           3765/2         MODUL
           PHYSICS 4          4531/3         PEKA
          CHEMISTRY 4          4541/4         PEKA
           BIOLOGY           4551/4         PEKA

3.  PENUBUHAN JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

   3.1.   JAWATANKUASA PENGURUSAN

       Pengerusi       :    Pengetua
       Naib pengerusi     :    Penolong Kanan
       Setiausaha       :    Setiausaha Peperiksaan
       AJK          :    Penolong Kanan HEM
                       Penolong Kanan Kokurikulum
                       Semua Ketua Bidang Mata Pelajaran
                       Semua Ketua Panitia (yang berkenaan)
                       Kaunselor
                       Semua Ketua Pentaksir Sekolah
                       Guru Cemerlang

   3.2.   JAWATANKUASA PELAKSANA

       Pengerusi       :    Ketua Bidang Mata Pelajaran (berkenaan)
       Penyelaras       :    Setiausaha Peperiksaan
       Setiausaha       :    Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran (berkenaan)
       AJK          :    Ketua-Ketua Pentaksir Sekolah
                       Pentaksir-Pentaksir Sekolah

4.  TUGAS-TUGAS PENTAKSIRAN

   4.1   KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN SEKOLAH

       1.   Menyelaras pentaksiran yang dilakukan bagi semua mata pelajaran yang terlibat
       2.   Menilai dan memberi skor kepada hasil kerja calon
       3.   merekod skor, menyimpan eviden dan dokumen-dokumen yang berkaitan
       4.   Menghantar skor yang telah diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan secara ‘on-
           line’ dan salinan bercetak.
      SMK Tunku Bendahara                              4
                    Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)      2012

     4.2   PENTAKSIR SEKOLAH

         A    Sebelum

             1.   Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah
             2.   Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon-
                 calon sekolah

         B    Semasa

             1.   Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi
             2.   Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan
             3.   Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri / kawasan dalam urusan
                 penyelerasan

         C    Selepas

             1.   Mentaksir semula keja murid jika ada perubahan selepas di selaraskan
                 oleh KPN / KPKw
             2.   Menyerahkan skor kepada SUP
             3.   Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat selama 6 bulan
                 selepas keputusan diumumkan
             4.   Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada KPKw
             5.   Memastikan borang penskoran individu yan gberpindah sekolah dihantar
                 ke sekolah baru
             6.   Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon
             7.   Menyelesaikan kes-kes khas (jika ada)

5.    PELAKSANAAN PBS

         5.1   Dilaksanakan semasa P&P
         5.2   Dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk
         5.3   Setiap calon mesti mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah tamat
             tempoh pelaksanaan
         5.4   Dokumen pelaksanaan perlu disediakan untuk membantu pentaksir, calon dan
             juga pentadbir sekolah
         5.5   Pemantauan secara berterusan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran

6.    BENTUK-BENTUK PBS

     6.1   Bagi PMR PBS terdiri daripada 5 bentuk iaitu:

         6.1.1  Kerja Kursus
         6.1.2  Modul
         6.1.3  Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS)
         6.1.4  Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
         6.1.5  Projek

7.    DOKUMEN-DOKUMEN PBS (PMR)

   BIL    MATA PELAJARAN                  DOKUMEN
                      Assessment Guide : Science Practical Work
   1   SAINS
                       Assessment (PEKA)~ PMR mulai 2007
                      Format Pentaksiran ~ PMR mulai 2005
                      Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus
   2   SEJARAH              Sejarah Kertas 2 – Februari hingga Julai
                       Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah
                       2012 – Februari hingga Julai
        SMK Tunku Bendahara                              5
                     Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)      2012

                        Panduan Kajian Geografi Tempatan ~ 2005
   3    GEOGRAFI             Panduan Pelaksanaan & Penilaian Kerja Kursus K2
                        Kerja Kursus & Panduan Penskoran K2~ 2012
                        Dokumen Pentaksiran ~ 2008
                            Kemahiran Teknikal (76/2)
   4    KHB                    ERT (77/2)
                            Pertanian (78/2)

                        Format Pentaksiran ~ 2005
                         Panduan penilaian Ujian Tilawah & hafazan
   5    PENDIDIKAN ISLAM
                         Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah
                        Penduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA)
   6    BAHASA MELAYU          Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ~ 2003
   7    BAHASA INGGERUS         Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ~ 2003
                      


8.    TARIKH DAN JADUAL PELAKSANAAN

     8.1    TARIKH PERLAKSANAAN

          8.1.1  PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)

              i.   Tingkatan Satu - Januari hingga Oktober.
              ii.   Tingkatan Dua – Januari hingga Oktober.
              iii.  Tingkatan Tiga – Februari hingga Julai.

          8.2.1  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

              i.   Tingkatan Empat (Januari – Oktober)
              ii.   Tingkatan Lima (Januari- Julai)

     8.2    JADUAL PERLAKSANAAN PMR 2012
          (Ruj: KP/LP/005/08/03/01.Jld.5(13) bertarikh: 13 Disember 2011

          8.2.1  PENILAIAN MENENGAH RENDAH

              i.   Bagi Subjek-Subjek Science, Sejarah, Geografi, KHB, Bahasa. Arab
                  Komunikasi, Pendidikan Islam, dan Pendidikan Kesenian.

     BIL            PERKARA             TARIKH       TINDAKAN

     1   Tempoh Pelaksanaan PBS           1 Februari – 30 Julai   Sekolah
         Kemasukan markah PBS menggunakan
     2   Aplikasi Kerja PMR 201 secara atas       1 – 15 Ogos      Sekolah
         talin.
        SMK Tunku Bendahara                              6
                  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)       2012


9.   PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PBS – KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU [KHB]

    9.1   Dokumen Rujukan

   BIL   MATA PELAJARAN                  DOKUMEN
                       Dokumen Pentaksiran KHB – Kemahiran Teknikal (76/2)
   1       KHB KT
                       mulai PMR 2008
                       Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – ERT (77/2)
   2       KHB ERT
                       mulai PMR 2008
                       Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – Pertanian (78/2)
   3     KHB Pertanian
                       mulai PMR 2008

    9.2   Masa Perlaksanaan

        Tingkatan 1   :  Januari – Disember 2010
        Tingkatan 2   :  Januari – Disember 2011
        Tingkatan 3   :  Januari – Julai 2012

    9.3   Jadual Perlaksanaan dan pengendalian markah PBS Mata Pelajaran Kemahiran Hidup
        Bersepadu (KHB)

                             MODUL PENTAKSIRAN
    TAHUN PENTAKSIRAN      TING 1            TING 2          TING 3
                   2010            2011           2012
                  MODUL 1      MODUL 2      MODUL 3    MODUL 4
        PMR 2011
                     /         /        /        /
      JUMLAH MARKAH       10%         10%       10%       10%

    9.4   Jumlah markah (40%) sahaja dilaporkan untuk dihantar ke LPM.

    9.5   Borang Pentaksiran Individu dan sesalinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah
        disimpan di tempat selamat dan berkunci untuk tujuan rujukan.

10.  PENGENDALIAN MARKAH PBS PENDIDIKAN KESENIAN

    10.1  Tidak terlibat

11.  PENYELARASAN

    11.1  Proses untuk mempastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan betul daan seragam
        dari segi kefahaman peraturan penskroran, penggunaan peraturan penskoran dan
        pemberian skor.

    11.2  Objektif penyelarasan adalah untuk:
            Pastikan penyelarasan dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah mengikut
            prosedur yang ditetapkan.
            Menentukan skor pentaksir dilakukan mengikut kreteria yang ditetapkan.
            Menentukan ketakalan skor.
       SMK Tunku Bendahara                              7
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2012

   11.3  Jadual Penyelarasan:

         FASA          BULAN       TINGKATAN YANG DIPANTAU
         1      April hingga Oktober         Tingkatan 1 & 2
         2      April dan Julai            Tingkatan 3

   11.4  Kekerapan Penyelarasan
       Setiap orang pentaksir mestilah diselaras oleh Penyelaras sama ada oleh Penyelaras
       Dalaman atau Penyelaras Luaran satu kali per mata pelajaran

   11.5  Carta aliran proses kerja penyelarasan

       Rujuk lampiran.

   11.6  Carta aliran proses penyelarasan skor

       Rujuk lampiran

   11.7  Perlantikan Penyelarasan Dalaman

           Ketua Bidang
           Guru Kanan (Mata Pelajaran Berkenaan)
           Ketua Panitia (Mata Pelajaran Berkenaan)
           Ketua Pantaksir Sekolah (Mata Pelajaran Berkaitan)
           Guru yang dilantik oleh Pengetua

12.  PEMANTAUAN

   12.1  Pemantauan ialah proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi mendapatkan
       maklummat tentang pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah mengikut prinsip dan
       prosedur yang ditetapkan.

   12.2  Jadual Pemantauan

         FASA          BULAN       TINGKATAN YANG DIPANTAU
         1      Februari hingga Oktober        Tingkatan 1 & 2
         2      Mei dan Julai             Tingkatan 3

   12.3  Kekerapan Pemantauan

       Tiap-tiap pusat peperiksaan mestilah dipantau sama ada oleh Pemantau Dalaman atau
       Pemantauan Luaran satu kali per mata pelajaran per tahun.

   12.4  Kriteria Pelantikan Pemantau Dalaman

           Pengetua
           Penolong Kanan Akademik
           Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan)
           Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan)
           Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan)
           Ketua Pentaksir Sekolah (mata pelajaran berkaitan)
           Guru yang dilantik oleh Pengetua.
     SMK Tunku Bendahara                             8
                    Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)       2012


13.   PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PSV ~ Kajian Rekaan Seni Visual Kertas 3.

    Tempoh Pelaksanaan : FEBRUARI HINGGA JULAI

     Buku panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci kepada guru dalam
mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Kajian Rekaan Seni Visual (KRSV) bagi mata pelajaran
Pendidikan Seni Visual peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pendidikan Seni Visual (PSV) adalah
mata pelajaran elektif dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).
     Setiap calon yang mendaftar mata pelajaran PSV peringkat SPM wajib menduduki 3 kertas iaitu
Kertas 1(2611/1):Teori Seni, Kertas 2 (2611/2): Seni Halus dan Kertas 3 (2611/3): Kerja Kursus Kajian
Rekaan Seni Visual. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan guru pembimbing
secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah.
     Penilaian adalah berdasarkan proses menghasilkan produk meliputi portfolio dan penghasilan
artifak. Pengukuran dan penskoran dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria yang telah ditetapkan bagi
menentukan gred dan keselarasan penilaian. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari
Februari hingga Julai pada tahun semasa.

14.   PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL KERTAS 2

    Tempoh Pelaksanaan   :    MULAI FEBRUARI TINGKATAN 4, HINGGA JULAI
                    TINGKATAN 5

    Peperiksaan mata pelajaran Pendidikan Moral (Kertas 1225) bagi peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia dilaksanakan melalui dua kertas ujian iaitu Kertas 1225/1 (Ujian Bertulis) dan Kertas 1225/2
(Kerja Kursus). Pentaksiran kerja kursus ini lebih bersifat formatif iaitu pentaksiran yang berterusan
dengan tujuan untuk membimbing, memaju dan mengembangkan nilai moral dalam diri calon mengikut
kemampuan mereka. Pentaksiran terhadap penghayatan dan amalan nilai memerlukan masa yang
panjang dan dibuat secara berterusan melalui pemerhatian tingkah laku calon, pelaporan guru dan
pendokumentasian hasil kerja. Proses pentaksiran ini dilakukan melalui dua elemen iaitu:

        Elemen Sahsiah : Penghayatan dan amalan nilai moral semasa berkomunikasi,
        membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu perkara.

        Elemen Iltizam : Keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan kebertanggungjawaban
        calon dalam melaksanakan aktiviti Tugasan Harian dan Kerja Amal.


13.   RUJUKAN

    13.1  [LPM.PMR.169/1/2007 Jld.1 (63) : bertarikh 1 Mac 2007 - Penilaian Menengah Rendah
        2007: Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS Bahasa Melayu, Bahasa
        Inggeris, Science, sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa Arab
        Komunikasi dan Pendidikan Islam.

    13.2  SP LPM (SPM) Bil. 3/2007: Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran berasaskan
        Sekolah SPM 2007 – bertarikh 8 Januari 2007

    13.3  [KP/LP/005/08/06/01(5) bertarikh: 12 Disember 2008 – Penilaian Menengah Rendah
        2009: Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bahasa Melayu, Bahasa
        Inggeris, Science, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa Arab
        Komunikasi, Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.

    13.4  KP/LP/005/08/07/01.Jld.2(01) bertarikh:25 Januari 2010 – PMR 2010, Pelaksanaan PBS
        Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Science, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup
        Bersepadu (KHB), Bahasa Arab, Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.

    13.5  KP/LP.004.07.04.1(26) bertarikh: 28 Januari 2010 – Pentaksiran Berasaskan Sekolah
        (PBS) Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)      SMK Tunku Bendahara                                9
               Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)       2012


13.6  KP/LP/005/08/03/01/Jld.5(13) bertarikh 13 Disember 2010:  Penilaian Menengah
    Rendah 2011: Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bahasa Melayu,
    Bahasa Inggeris, Science, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa
    Arab, Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.

13.7  KP.LP/004/07/01/Jld.2(1) Bertarikh 2 Januari 2011: Jadual Kerja Tahun 2011:
    Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Pepriksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan
    (SPMU), Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

13.8  http://apps2.moe.gov.my/lpm/
  SMK Tunku Bendahara                               10
           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012


                                LAMPIRAN A
        JAWATANKUASA PENGURUSAN
     PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


             PENGERUSI
             (Pengetua)            NAIB PENGERUSI
           (Penolong Kanan)


            SETIAUSAHA
        (Setiausaha Peperiksaan)
         AHLI JAWATAN KUASA
         PENOLONG KANAN HEM
      PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
       GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
      GURU-GURU KANAN MATA PELAJARAN
      KETUA-KETUA PANITIA (BERKENAAN)
        KETUA-KETUA PENTAKSIR
          GURU CEMERLANG        JAWATANKUASA PELAKSANA
     PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

             PENGERUSI
            KETUA BIDANG
           (Mengikut Bidang)


            SETIAUSAHA
           KETUA PANITIA
       (Mengikut Mata Pelajaran/Bidang)


      KETUA-KETUA PENTAKSIR SEKOLAH
          (Mengikut Bidang)       PENTAKSIR-PENTAKSIR SEKOLAH
          (Mengikut Bidang)
SMK Tunku Bendahara                         11
              Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2012                                      LAMPIRAN B

           TAKWIM TAHUNAN PAFA, PMR/SPM


 TARIKH            KETERANGAN              CATATAN

 5 Januari   Penilaian PAFA PMR / SPM


        Skema ‘Pencapaian Paling Minimum dan Sah     Untuk murid Lembam
Mulai 2 Mei
        PAFA” KP 5206/8/70 Jld.13/(20) boleh digunakan  dan bermasalah


 30 Julai   Penilaian PAFA PMR/SPM tamat

        Tarikh akhir sekolah-sekolah menghantar Borang  Salinan asal kedua-
        Kelompok dan Borang Data Maklumat Calon     dua jenis borang
  9 Julai
        Gagal PAFA (jika berkaitan) ke PPD masing-    hendaklah disimpan di
        masing                      sekolah

        Tempoh Pemulihan / Bimbingan Insentif kepada
        murid yang bermasalah
2 – 30 Julai                          Pihak sekolah
        Pemantauan khas oleh JPN / JAIPk / PPD ke
        sekolah-sekolah yang tidak mencapai keputusan
        100%

11 – 16 Ogos  Disket PAFA PMR dikumpulkan melalui PPD

        Disket PAFA sampai ke Lembaga Peperiksaan.
 23 Ogos –
        Markah bagi PAFA SPM dimasukkan secara on-
 September
        line
   SMK Tunku Bendahara                            12
                    Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2012
                                  Ruj. Kami: 30/005/41/(   )

                                  Tarikh  :
_________________________,


Tuan,

PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN 2012

Sukacita dimaklumkan bahawa tuan dilantik sebagai Ketua Pentaksir Mata Pelajaran Sekolah bagi MP
________________________.

   2.   Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pentaksir Sekolah ialah
        2.1. Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah
        2.2. Mengendalikan mesyuarat di peringkat sekolah
        2.3. Menyelaras pentaksiran oleh Pentaksir Sekolah
        2.4. Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon
        2.5. Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi
        2.6. Mentaksir calon
        2.7. Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan.
        2.8. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri / kawasan dalam urusan
           penyelarasan
        2.9. Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh
           Pentaksir Negeri / Pentaksir Kawasan
        2.10. Menyerahkan skor kepada SUP
        2.11. Menyimpan rekod dan evidens ditempat selamat selama 6 bulan selepas
           keputusan diumumkan
        2.12. Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada Pentaksir Kawasan
        2.13. Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke
           sekolah baru
        2.14. Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon
        2.15. Menyelesaikan kes-kes khas

2.    Perlantikan ini adalah untuk tahun persekolahan 2012.

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,


(                 )

Pengetua,
SMK _________________________,
s.k.  Fail Sekolah
       SMK Tunku Bendahara                            13
                          Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)                 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     ( SURAT JAWAPAN LANTIKAN )

                                 Ruj. Kami:
                                 Tarikh:
Pengetua ..................................
SMK ........................................Tuan,

PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN 2012


Perkara di atas adalah dirujuk.


2.    Saya bernama ………………………………………. di SMK ………………………………

     telah bersetuju / tidak bersetuju dengan lantikan sebagai Pentaksir Ketua Pentaksir Mata

     Pelajaran ......................................................................................bagi tahun ……………….3.    Segala penghargaan tuan, saya dahului terima kasih
Sekian, terima kasih

” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”Saya yang menurut perintah,


……………………………………….

(                       )
         SMK Tunku Bendahara                                             14
                         Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2012
                                        Ruj.Kami:30/005/41/(    )
                                        Tarikh :
Semua waris dan murid,
Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara.

Tuan/Puan,

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) TAHUN 2012

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa semua sekolah diwajidkan melaksanakan Pentaksiran
Berasakan Sekolah (PBS) mulai murid-murid memasuki Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima.

2.   Sehubungan dengan itu pihak sekolah memohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memastikan
anak jagaan tuan/puan dapat menyiapkan tugasan-tugasan PBS sebelum bulan Julai pada setiap
tahun mengikut subjek-subjek yang berikut :-

Bil        Subjek             Tingkatan         Bentuk Pentaksiran
1    Bahasa Melayu              1 hingga 5  Lisan
2    Bahasa Inggeris             1 hingga 5  Lisan
3    Sains                  1 hingga 5  Kerja Amali (PEKA)
4    Geografi                 1 hingga 3  Kerja Kursus Kajian Tempatan
5    Sejarah                 1 hingga 3  Kerja Kursus
6    Kemahiran Hidup (KH)           1 hingga 3  Kerja Kursus Perdagangan
7    Pendidikan Islam             1 hingga 3  1.Ujian Tilawah dan Hafazan.
                                2.Pemerhatian Adab dan Akhlak.
                                3. Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA)

8    Pendidikan Seni Visual          4 hingga 5  Kerja Kursus dan Folio
9    Pendidikan Moral             4 hingga 5  Kerja Kuusus
10    Matematik Tambahan            4 hingga 5  Kerja Kursus
11    Sains Pertanian             4 hingga 5  Kerja Kursus
12    Prinsip Akaun              4 hingga 5  Kerja Kursus


3,     Segala kerjasama pihak tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,...............................................
(                      )
          SMK Tunku Bendahara                                15
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2012

                                         LAMPIRAN D

             CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH

TANGGUNGJAWAB                PROSES                 PERANTARA

                        Mula

SU SPM
                        Pendaftaran Calon        Pekeliling PBS
SU SPM
                        Menerima Pekeliling
Pengetua
                        Mesyuarat JK PBS        Pekeling
Pengetua
                        Melantik Ketua Pentaksir - KP  Surat Perlantikan
Pengetua
                        Melantik Pentaksir - PS     Surat Perlantikan
Pengetua
                        Hantar Senarai Pentaksir ke   Borang Senarai
                        JPN               Pentaksir
Ketua Pentaksir Sek
                        Mesyuarat peringkat Induk
Ketua pentaksir Sek
                        Taklimat kepada PS
KPS / PS
                        Taklimat kepada calon      Borang Profil
Pentaksir Sekolah                                Individu (BPI) /
                        Taksiran 1, 2, 3
           Taksiran 4
KPS / KPKw / PS    (Jika perlu)
                                        BPI

SU SPM
                        Pelaporan Calon (masuk skor)  Disket & Borang
Pengetua                                    Markah Induk
                        Pengetua semak & sah      -sda
SU SPM
                        Hantar disket & borang markah
                        Induk ke JPN

                        Selesai
                                          LAMPIRAN E
       SMK Tunku Bendahara                           16
                  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2012

          CARTA ALIRAN PROSES KERJA PENYELARASAN PBS

TANGGUNGJAWAB              PROSES               PERANTARA

                       Mula


Pengetua                   Pelantikan Penyelarasan  Surat Perlantikan

Penyelaras                  Taklimat Penyelarasan

                       Jadual Penyelarasan


                       Lawatan Penyelarasan

                       Menyediakan Laporan


                       Mesyuarat Pasca
                       Penyelarasan

                       Masalah


                       Laporan Ke LPM


                       Failkan
       SMK Tunku Bendahara                         17
                 Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2012


                                       LAMPIRAN F
        CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS

TANGGUNGJAWAB              PROSES                 PERANTARA

                             Mula

  Pengetua                 Mewujudkan JK PBS Sekolah    Pekeliling PBS

   SuP                  Menghadiri taklimat dan terima  Surat Panggilan
                        pekeliling kemasukan       JPN/LPM
                        markah/gred/skor PBS

   SuP                    Memberi taklimat dan
                         memaklum kepada
                         GPK/GKMP /Ketua
                        Panitia/GMP , tarikh akhir
                        penghantaran markah
   KPS                                   Borang Senarai
                        Menyediakan bahan dan
                          dokumen PBS
   KPS                                   Pekeliling PBS
                       Menyelia pelaksanaan PBS
   KPS
                       Memastikan semua evidens
                       proses dan produk disimpan 6
                        bulan selepas keputusan
                           diumumkan
   KPS
                       Mengumpul Borang Markah
                          Induk PBS
   SuP                                   Borang Markah
   KPS                   Memastikan PS memasukan       Induk
                      markah / gred / skor PBS (SuP
                      bertanggungjawab mendapat
                       dan memasukkan markah
                       calon tmbahan dari sekolah
                            asal)
   SuP
   KPS                    Memastikan pentaksir
                        membuat semakan dan
                       pembetulan markah / gred /
                         skor PBs (jika ada)
TANGGUNGJAWAB              PROSES                 PERANTARA
      SMK Tunku Bendahara                          18
                 Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2012
                      Mencetak markah / gred / skor
                      PBS

                      Menghantar cetakan markah /
                      gred / skor induk PBS ke SPP
PS                     JPN / PPD            Pekeliling PBS
SuP
                      Memastikan semua sijil PBS
KPS                     dicetak dan diiedarkan kepada  Pekeling PBS
                      calon              Sijil PBS

                      Memastikan bengkel, makmal,
SuP                     studio disediakan dengan    Pekeliling PBS
                      sempurna mengikut spesifikasi
                      yang ditetapkan oleh LPM

Pengetua
GKMP                    Memfailkan semua dokumen
SuP

                      Tamat


SuP
      SMK Tunku Bendahara                          19
                  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012


                                        LAMPIRAN G
               KANDUNGAN FAIL INDUK PBS

                                SEMAKAN
BIL            PERKARA                        CATATAN
                               ADA   TIADA

1   CD

2   DISKET

3   BUKU PENGENDALIAN PBS

4   SURAT PEKELILING

5   SURAT JEMPUTAN MESYUARAT

6   SENARAI JAWATANKUASA PERINGKAT SEKOLAH

7   BORANG PROFIL PBS

8   BORANG PENYELARASAN

9   CARTA ORGANISASI PERINGKAT SEKOLAH

10  MINIT MESYUARAT

11  SURAT LANTIKAN KETUA PENTAKSIR / PENTAKSIR

12  MAKLUMAT PENTAKSIR

13  JADUAL WAKTU PENGENDALIAN PBS

14  BORANG MARKAH INDUK

15  BORANG PEMANTAU PENYELARASAN

16  SURAT MAKLUMAN KEPADA IBU BAPA PENJAGA

17  SIJIL
       SMK Tunku Bendahara                         20
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2012

                                     LAMPIRAN H

     SENARAI KETUA PENTAKSIR & PENTAKSIR MATA PELAJARAN 2012

              KETUA PENTAKSIR SEKOLAH

        NAMA                NO.KAD PENGENALAN
     A.GHANI BIN ZAINOL              600404 02 5175


BIDANG        SAINS          MATA PELAJARAN     SAINS SPM

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                      TINGKATAN
BIL               NAMA & NO KP
                                       / KELAS
 1  NIK ROHANI BINTI WAN ABD RAHMAN         600704035746    5TN,5K2,5K4

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                      TINGKATAN
BIL               NAMA & NO KP
                                       / KELAS
 1  A.GHANI BIN ZAINOL                6004045175       5K3
 2  MOHAMAD BIN OMAR                 620722025267       5K1
 3  ROSADAH BINTI ABDULLAH              630912025558       5K5
 4
 5BIDANG        SAINS          MATA PELAJARAN     SAINS PMR

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                      KELAS
 1  SHARIFAH SALWANI BINTI SYED MUSTAFA      661011095008    3BES,3A3,3C2

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                      KELAS
 1  MOHAMAD BIN OMAR                620722025267      3A2,3B1,
 2  SITI ROHAYA BINTI HANAFIAH           660428025174       3B2
 3  ABD AZIZ BIN L IBRAHIM             670721025383       3C1
 4  NURUL NADIAH BINTI MD ZAIN           851011025584       3B3
 5
     SMK Tunku Bendahara                          21
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2012


BIDANG        SAINS         MATA PELAJARAN        FIZIK

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL               NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  NORAIHAN BINTI BAHAROM              711001095058      4SN,5SNBIDANG        SAINS         MATA PELAJARAN        KIMIA

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL               NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  ABD AZIZ BIN L IBRAHIM              670721025383      4SN,5SNBIDANG        SAINS         MATA PELAJARAN       BIOLOGI

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                     / KELAS
 1  NURUL AKMALIYAH BINTI MOHD. ANI        681021085020    4SN,5SNBIDANG    TEKNIK & VOKASIONAL       MATA PELAJARAN      KH – KT

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL               NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  SHARIF BIN JAAFAR                680722025587      3C2

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL               NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MOHD SHAIFUL AZWAN BIN ARIFFIN          790630095059      3C1
 2
 3
     SMK Tunku Bendahara                          22
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012

BIDANG    TEKNIK & VOKASIONAL     MATA PELAJARAN       KH – ERT

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
BIL          NAMA & NO KP              TINGKATAN / KELAS

 1  NOR HAFIZA BINTI HJ HARUN     641025025352   3BES,3A2,3A3,3B1,3B2,3B3

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                   TINGKATAN /
BIL            NAMA & NO KP
                                    KELAS
 1
 2
 3

BIDANG    TEKNIK & VOKASIONAL     MATA PELAJARAN       KH – PERT

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                   TINGKATAN /
BIL            NAMA & NO KP
                                    KELAS
 1  KU MAHADZIR BIN KU PUTEH         680703025071      3BES,3C2

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
BIL          NAMA & NO KP               TINGKATAN / KELAS

 1  SHARIF BIN JAAFAR          680722025587   3A2,3A3,3B1,3B2,3B3,3C1
 2BIDANG    TEKNIK & VOKASIONAL     MATA PELAJARAN       ERT (SPM)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  RUZAIMAH BINTI SADIKIN             720121105884      5K3

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                     / KELAS
 1  ROSEMAWATI BINTI SHAARI            670812025194       4K3
     SMK Tunku Bendahara                         23
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2012

BIDANG    TEKNIK & VOKASIONAL     MATA PELAJARAN    L. KEJURUTERAAN

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MOHD SHAIFUL AZWAN BIN ARIFFIN         790630095059      4TN.5TN

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1BIDANG    TEKNIK & VOKASIONAL     MATA PELAJARAN      SPN (SPM)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  KHADIJAH BINTI HAJI WALAD           590419025868       4SN,5SN

BIDANG    TEKNIK & VOKASIONAL     MATA PELAJARAN       P.AKAUN

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  NOORHAYATI BINTI HARUN             700103115220      4TN.5TNBIDANG      KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN     SEJARAH (PMR)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  ABRAL BIN MOHD SALLEH              590318086047      3A2,3C1


PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  HANNAN BINTI ISHAK               760220025106      3A3,3B2
 2  UMI KALSOM BT MOHAMAD SUHAIMI                     3BES,3A2
 3  SITI ZUBAIDAH BT ABDUL HAMID          650224085184      3B1,3B3
     SMK Tunku Bendahara                         24
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2012

BIDANG      KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN     GEOGRAFI (PMR)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MOHD TOHER BIN OMAR               630728025339      3A2,3C2

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  ALI BIN JUSOH                  590708095053    3A3,3C1,3C2
 2  BAHARIM BIN SIDON                620310025981       3B2
 3  ROSSLINAWATI BINTI JAMALUDIN          820315016036       3A2
 4  ROHANA BINTI OMAR                730922025058       3C1BIDANG      KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN     P. ISLAM (PMR)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  KU ROZANI BINTI KU ABDUL MANAF         770201025900      3B2,3B3

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  CHE HARISON BINTI SALEH             790507025960      3BES,3A3,
 2  HASNAH BINTI ABD RAZAK             571201025554      3B1,3C2
 3  BADRUL HISHAM BIN HASHIM            790122025513      3A2,3C1
 4         KEMANUSIAAN       MATA PELAJARAN     P. ISLAM (SPM)
BIDANG

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  AZIZAH BINTI AHMAD               620109025306      5SN.5K2
     SMK Tunku Bendahara                          25
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2012

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL             NAMA & NO KP
                                      KELAS
 1  ABD HAMID BIN HJ ABD RAHMAN          590806025059       5TEN
 2  MANSOR BIN WAHAB               640612025651       5K5
 3  MD BASHIR BIN SHAFIE             630129025337       5K3,5K4
 4
 5

BIDANG      KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN       PSV (SPM)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
BIL         NAMA & NO KP              TINGKATAN / KELAS

 1  ZAINUDDIN BIN HASHIM       571214 025713  4TN,4K2,4K3,4K4,4K55K3,5K4

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1
 2BIDANG       BAHASA         MATA PELAJARAN    B MELAYU (PLBS)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  ATIKAH BINTI ABDULLAH               710415715080     3B2,3C2


PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                     / KELAS
 1  ASMARANI BINTI HUSSAIN            691117025312       3C1
 2  NORIANI BINTI HASHIM             691117025494     3A2,3A3
 3  NOR FISHAH BINTI SAAD             690623025476       3BES
 4  ZUHAILA BINTI HASHIM             800331025874       3B3
 5
 6
 7     SMK Tunku Bendahara                          26
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2012
BIDANG        BAHASA         MATA PELAJARAN     B MELAYU (ULBS)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                   TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                    / KELAS
 1  ASPALELA BINTI ABDULLAH            650809025152       5TN

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                   TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                    / KELAS
 1  ROSLI BIN ISMAIL               690605086339     5 SN
 2  ABD HALIM BIN MURAD             680210025145     5K1,5K4
 3  AZLAN BIN YUSOFF               680511035785       5K2
 4  CHE RASNAH BINTI MEI             620703095024       5K3BIDANG        BAHASA         MATA PELAJARAN    B INGGERIS (PLBS)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  SUHAILI BINTI MD. YUSOFF            810709025702

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL             NAMA & NO KP
                                     KELAS
 1  CHE NORAINI BINTI AHMAD           590715025854        3B2
 2  MUHAMMAD SODBIR BIN HAMZAH          771213075897       3 BES
 3  YUSNAWATI BINTI MD YUSOF           721211015860     3B1,3C1
 4  SITI SYAZWANI BINTI ABD. AZIZ        860815065076    3A2,3A3,3B3
 5  FADZILLAH BINTI AWANG            560728025776        3C2
 6
     SMK Tunku Bendahara                         27
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2012

BIDANG       BAHASA         MATA PELAJARAN    B INGGERIS (ULBS)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL             NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MARLIAWATI BINTI MEOR SAMSUDIN         811204065324      5TN,5K3

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  SUHAILI BINTI MD. YUSOFF             810709025702     5K2,5K4
 2  MUHAMMAD SODBIR BIN HAMZAH            771213075897      5SN
 3  YUSNAWATI BINTI MD YUSOF             721211015860      5K5
 4
     SMK Tunku Bendahara                         28
                            Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2012

                                                    LAMPIRAN I
                                                  Borang PBS / LP1

      PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Nama Sekolah:
Mata Pelajaran:
Nama Pemantau:
Jawatan:

1.     PENGURUSAN DOKUMEN PBS
       BIL            PERKARA                    1  2  3    CATATAN
      1.1 Buku Panduan / Manual PBS (LPM)
      1.2 Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran
2.     PENGURUSAN FAIL INDUK
       BIL            PERKARA                    1  2  3    CATATAN
      2.1 Surat Pekeliling Pelaksanaan PBS
      2.2 Surat Pemberitahuan PBS Kepada Ibu Bapa
      2.3 Surat Pemberitahuan PBS Kepada Pelajar
      2.4 Pembentukan Jawatankuasa PBS Sekolah
      2.5 Pembentukan jawatankuasa Pemantau PBS
      2.6 Pembentukan Jawatankuasa Kes Khas
      2.7 Minit Mesyuarat PBS
      2.8 Senarai Ketua Pentaksir & Pentaksir
      2.9 Jadual Kerja Pelaksanaan PBS
      2.10 Jadual Kerja Pelaksaaan PBS diedar kepada
         pentaksir dan di tampal
3.     PENGURUSAN FAIL MATA PELAJARAN PBS
       BIL            PERKARA                    1  2  3    CATATAN
      3.1 Surat Perlantikan Pentaksir
      3.2 Ketua Pentaksir memberi taklimat
      3.3 Setiap calon mempunyai fail PBS (jika perlu)
4.     PELAKSANAAN PBS
       BIL            PERKARA                    1  2  3    CATATAN
      4.1 PBS dilaksanakan semasa proses P&P (BRM) atau
         aktivitti kokurikulum
      4.2 Penyediaan Borang Skor Individu (BSI) dan Borang
         Markah Induk (BMI)
      4.3 Hasil Kerja / evidens pelajar
5.     PEMANTAUAN PBS
       BIL            PERKARA                    1  2  3    CATATAN
      5.1 Pengetua / PK melaksana pemantauan
      5.2 Evidens pentaksiran disimpan di tempat selamat

Tandatangan Pemantau

..............................................  Nota  1 – Tiada maklumat
(                      )      2 – Kurang lengkap / Tidak mencukupi
                            3 – Lengkap / Mencukupi
          SMK Tunku Bendahara                                  29
                       Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)         2012

                                                   LAMPIRAN J
                                                 Borang PBS / LP2
                  SENARAI SEMAK
             PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
NAMA SEKOLAH :

                                           Tiada ; 0
 Bil               Perkara                                 Catatan
                                           Ada : 1
                                           0   1
1.0  Jadual Kerja Pentaksiran
    Disediakan
    Diedarkan
    Dipamerkan
    Dipatuhi
2.0  Prosedur Kerja Pentaksiran
    Disediakan
    Diedarkan
    Dipatuhi
3.0  Pelantikan Pentaksir mengikut kriteria
4.0  Jawatankuasa Penyelaras Pentaksir Sekolah
    Ditubuhkan
    Bermesyuarat
    Minit mesyuarat disediakan
    Penyelarasan dibuat
    Carta organisasi Pemantau Sekolah
    Carta organisasi Pentaksir Sekolah
5.0  Taklimat kepada calon
6.0  Makluman kepada ibu bapa / penjaga
7.0  Pengendalian Pentaksiran
    Semasa P&P
    Di luar waktu P&P
8.0  Borang Profil Individu (Borang Skor Individu)
    Dilengkapkan
    Difailkan
    Disimpan dengan selamat
9.0  Borang Markah Induk
    Dilengkapkan
    Difailkan
    Disimpan dengan selamat
10.0  Bahan Bukti (Dokumen / Evidens)
    Fail pentaksir
    Pita audio/video/CD (jika ada)
    Surat pekeliling
    Buku Panduan PBS
    Hasil kerja pelajar
    Buku Rekod Mengajar
    JUMLAH SKOR
Terdapat Kes-Kes Khas

Nota:
a.   Sekolah perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS.
b.   Pemantau Luar perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS sekali sahaja (untuk
    semua Mata Pelajaran) bagi setiap sekolah yang dipantau.


NAMA PEMANTAU     : ................................................

Tandatangan      : ................................................ Tarikh : .............      SMK Tunku Bendahara                                      30
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)        2012

                                 LAMPIRAN K
                               Borang PBS/LP3
   PENYEDIAAN DOKUMEN / EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

               JENIS-JENIS FAIL DAN ISI KANDUNGAN
   (Pihak sekolah diminta menyediakan fail-fail dan isi kandungannya yang disenarai di bawah)

                                            Ada     Tiada
A   BUKU-BUKU PANDUAN PBS / MANUAL-MANUAL PBS                     (/)     (X)
   Rujuk Senarai / Lampiran Buku Panduan PBS/Manual PBS

B   FAIL UTAMA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
   Mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah dan hendaklah
   disimpan di dalam fail berkulit keras.
   Dokumen Bil. 1,2,3,4 : digunakan pada setiap tahun kecuali hal-hal dipinda
   Dokumen Bil. 5,6,7,8,9,10,11,12,13: disediakan bagi tahun semasa sahaja

Bil                  Dokumen
 1  Pekeliling PBS
 2  Senarai/Lampiran Mata Pelajaran Komponen PBS
 3  Senarai/lampiran Buku Panduan PBS/Manual PBS
 4  Instrumen/Borang Pemantauan PBS
 5  Surat Pemberitahuan pelaksanaan PBS di sekolah
 6  Carta Organisasi JK PBS peringkat sekolah
 7  Carta Organisasi JK Pemantau Dalaman sekolah
 8  Carta Organisasi JK Kes Khas PBS sekolah
 9  Minit mesyuarat JK PBS peringkat sekolah
10  Jadual Pelaksanaan PBS/Pelan Tindakan PBS di sekolah
11  Surat makluman kepada pelajar mengenai pelaksanaan PBS di sekolah
12  Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga mengenai pelaksanaan PBS
13  Senarai semak PBS – Lampiran A

C   FAIL UTAMA disediakan bagi SETIAP MATA PELAJARAN
   Mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah dan hendaklah disimpan di dalam
   fail berkulit nipis/keras

Bil                   Dokumen
 1  Surat-surat pelantikan sebagai pentaksir sekolah bagi mata pelajaran
 2  Borang markah Induk bagi mata pelajaran berkenaan
 3  Lain-lain dokumen berkaitan, jika ada


D   FAIL PELAJAR – disediakan BAGI SETIAP PELAJAR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN
   Perkara (D) dan (E) adalah berkaitan.
   Setiap pelajar mesti mempunyai SATU FAIL bagi setiap mata pelajaran
   Mengandungi dokumen-dokumen seperti berikut dan disimpan dalam fail berkulit nipis/
   keras.

Bil                   Dokumen
 1  Borang Markah Individu
 2  Hasil Kerja Pelajar
 3  Folio Pelajar (jika ada)

E   JENIS-JENIS FAIL PELAJAR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN

FAIL PELAJAR TINGKATAN 1,2 DAN 3
Fail ini disediakan bagi setiap pelajar
Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 1 hingga tingkatan 3
Mata Pelajaran terlibat:      SMK Tunku Bendahara                                 31
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012


Bil                 Mata Pelajaran
 1  KHB – 76
 2  KHB -77
 3  KHB – 78
 4  KHB – 79
 5  PAFA
 6  PEKA SAINS
 7  PLBS – BAHASA MELAYU
 8  PLBS – BAHASA INGGERIS

FAIL PELAJAR TINGKATAN 3 SAHAJA
Fail ini disediakan bagi setiap pelajar
Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 3 sahaja.
Mata Pelajaran terlibat:

Bil                 Mata Pelajaran
 1  UJIAN TILAWAH & HAFAZAN DAN ADAB & AKHLAK
 2  GEOGRAFI
 3  SEJARAH
 4  Lain-lain mata pelajaran berkenaan


FAIL PELAJAR TINGKATAN 4 & 5
Fail ini disediakan bagi setiap pelajar
Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 4 dan 5.
Mata Pelajaran terlibat:

Bil                 Mata Pelajaran
 1  PAFA
 2  ULBS – BAHASA MELAYU
 3  ULBS – BAHASA INGGERIS
 4  PEKA KIMIA
 5  PEKA BIOLOGI
 6  PEKA FIZIK
 7  PEKA SAINS
 8  MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)
 9  PEKA SAINS TAMBAHAN
10  REKA CIPTA
11  LUKISAN KEJURUTERAAN
12  Lain-lain mata pelajaran berkenaan

FAIL PELAJAR TINGKATAN 5 SAHAJA
Fail ini disediakan bagi setiap pelajar
Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 5 sahaja.
Mata Pelajaran terlibat:

Bil                 Mata Pelajaran
 1  PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)
 2  Lain-lain mata pelajaran berkenaan
      SMK Tunku Bendahara                           32
                                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)                 2012

                                    LAMPIRAN L
                                  Borang PBS/LP4
      SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN, JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

             LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

                     DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSAAAN PBS
                   (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN/PPD
Nama Sekolah                                    Kod Sekolah
No. Telefon                                    Tarikh
Nama Pemantau                                   Tempat Berkhidmat

Objektif Pemantauan:
   1 Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar
     Memastikan mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaiikan laporan
   2
     kepada urus setia di JPN
                  DAPATAN PEMANTAUAN
Komen dan Cadangan
Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan:
(Rujuk kepada Instrumen pemantauan)
1.   Kekuatan
2.     Kelemahan
3.     Tindakan
4.     Cadangan
Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman                               Tandatangan Pengetua


.......................................................................   ..........................................................................
          SMK Tunku Bendahara                                                  33
              Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012


                                   LAMPIRAN M
              Borang Kehadiran Lawatan Pemantau PBS ke Sekolah/PBS/3

          JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH
         (SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN)

     BORANG KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU PBS KE SEKOLAH
            DAERAH KUBANG PASU

   SEKOLAH YANG        TANDATANGAAN
BIL                             CATATAN / TARIKH
    DIPANTAU          PENGETUA
   SMK Tunku Bendahara                         34
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012

                                                       LAMPIRAN N
                                                      Lampiran PBS/1
                       SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
                       JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

              LAPORAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2011

PEPERIKSAAN :
DAERAH : BATANG PADANG
MATA PELAJARAN :

          PENGURUSAN            PENGURUSAN                        ULASAN
     NAMA             PENGURUSAN           PELAKSANAAN   PEMANTAUAN  SKOR
BIL         DOKUMEN              FAIL MATA                      PELAKSANAAN
    SEKOLAH            FAIL INDUK            PBS       PBS   MARKAH
            PBS              PELAJARAN                         PBS
Skor Markah    Ulasan
1-20       Tidak Memuaskan
21-40       Kurang Memuaskan
41-60       Sederhana
61-80       Baik
81-100      Sangat Baik / Cemerlang
     SMK Tunku Bendahara                         35
                          Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)         2012

                                                     LAMPIRAN O
                                                     Lampiran PBS/2
           JADUAL LAWATAN PEMANTAUAN & PENYELARASAN SKOR
        PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PEPERIKSAAN PMR / SPM

MATA PELAJARAN: .................................................................................

                                       TARIKH: ...........  TARIKH: ...........
                                       MASA: .............  MASA: .............
 BIL    NAMA PEMANTAU             SEKOLAH
                                       SEKOLAH YANG      SEKOLAH YANG
                                         DIPANTAU        DIPANTAU


  1
  2
  3
  4
        SMK Tunku Bendahara                                      36
           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012


                                 LAMPIRAN P
                              Pekeliling PBS SPM
SMK Tunku Bendahara                         37
           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012

                                 LAMPIRAN Q
                              Pekeliling PBS PMR
SMK Tunku Bendahara                         38
           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012
SMK Tunku Bendahara                         39
           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2012
SMK Tunku Bendahara                         40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9374
posted:2/24/2012
language:Malay
pages:40