Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

casopis_mail

VIEWS: 5 PAGES: 4

									                                     Posebna izdaja 2009
odgovorno ravnanje z okoljem                         Kaj je to sadra?
                         Sadra je kalcijev sulfat s
                         kemijsko formulo CaSO4 x
                         2H2O. Nahaja se v naravi,
                         poznamo pa tudi kemijsko
                         sadro, ki nastaja v procesih
                         odstranjevanja žvepla iz


Zaključen projekt Suho
                         tekočih odpadkov in dimnih
                         plinov, v čistilnih napravah
                         kot ne-nevaren odpadek
                         oziroma kot tržno zanimivzapolnjevanje sadre
                         proizvod, ki je uporaben za
                         različne namene.

                         Če  sadro  izpostavimo
                         povišanim  temperaturam
                         in s tem izženemo vodo,
                         dobimo mavec ali gips.
                      Vabljeni!
       Dan odprtih vrat
       Deponija za Travnikom
       Povabilo na ogled 21. marca 2009
       Zaradi lažje organizacije ogledov OBVEZNA prijava
       na telefon (03) 42 76 141 do petka 20. 3. 2009 do 12 ure.
 Uporaba sadre
 V gradbeništvu (slika 1)
 (za proizvodnjo cementa, ometov,
 malt, izravnalnih mas, mavčnih plošč
 in zidakov, samorazlivnih estrihov).
 V poljedelstvu (slika 2)
 (preventivno varovanje kapusnic
 pred    boleznimi,  kot   eden
 pomembnejših virov kalcija in žvepla
 v prsti, regulator pH vrednosti v prsti,
 sredstvo za prezračevanje zemlje).
 V živinoreji
 (za preprečevanje vonja po urinu).        Slika 1: Uporaba sadre v gradbeništvu za proizvodnjo cementa in malt
 V živilski industriji
 (dodatek pri vrenju piva, kot                                      Kot alternativa naravni sadri
 polnilo pri testeninah, sladoledu,                                   se v svetu vse bolj uporablja
 hamburgerjih).                                             kemična sadra. Vse države zahoda
 V medicini                                               z ustrezno okoljevarstveno
 (mavčne obloge in zobne zalivke).                                    zakonodajo s kemično sadro
 V filmski industriji                                          uspešno nadomeščajo naravno.
 (številni efekti kot npr. umetni sneg).      Slika 2: Uporaba sadre v poljedelstvu in sadjarstvu


Kako nastane                    Suho zapolnjevanje                  Nekaj podatkov o projektu
                                                     suhega zapolnjevanja
titanova sadra (CEGIPS -              • Cinkarna se je že leta 1999 odločila
bela sadra, RCGIPS - rdeča sadra)          za spremembo odlaganja sadre            • Vrednost celotne investicije:
                           v ekološko prijaznejši in varnejši          17,6 milijona €.
• Iz rud, ki vsebujejo titan             način suhega zapolnjevanja.             • Dimenzije dvo nivojske stavbe za
 proizvedemo titanov dioksid s          • Princip: Suspenzijo sadre ožmemo           ožemanje sadre:
 pomočjo žveplove kisline.             na filter stiskalnicah. Dobimo trdo          - višina: 15 + 11 m
• Po končani reakciji z vodo             pogačo, ki jo postopno vgrajujemo           - širina: 26 m
 razredčeno kislino, ki vsebuje vse         na naravno osušeni rob mokrega            - dolžina: 48 m
 primesi iz rude, nevtraliziramo z         odlagališča. Ožeta sadra izpodriva         • Čas gradnje:
 apnencem in apnom in dobimo            mehko sadro. Sadro iz mokrega             od septembra 2006 do marca 2008.
 suspenzijo titanove sadre.             odlagališča s črpalnim bagrom            • Tehnološka oprema:
• Del sadre lahko izločimo v obliki         črpamo v rezervoar, kjer se meša s          - štiri stiskalnice
 bele sadre (CEGIPS) in jo tržimo,         svežo suspenzijo sadre. Postopek           - trije kompresorji
 preostali del pa kot rdečo sadro          praznjenja in zapolnjevanja z             - 500 m3 rezervoar za
 (RCGIPS) črpamo po 3.6 km             ožeto, za vodo slabo prepustno,             mešanico sadre
 dolgem cevovodu na deponijo Za           traja vse do zapolnitve celotne            - črpalni bager (slika 6)
 Travnikom.                     doline, zatravitve in vrnitve celotne         - črpalke, cevovodi, rezervoarji,
• Trdni delci rdeče sadre se v vodi         površine v koristno uporabo.              namakalni sistem,…
 posedejo in zgostijo, bistri del (voda)       (slika 3, 4, 5, 6)
 pa odteka v najbližji vodotok.
                                                     Slika 4: Obrat za filtracijo sadre zapolnjevanja
Slika 3: Shematski prikaz postopka suhega zapolnjevanja                         Slika 5: Filter stiskalnice za ožemanje sadre
Vplivi na okolje
Hrup
• Obrat za ožemanje sadre že sedaj
 ne povzroča prekomernega hrupa,
 a bo pred njim kljub temu zgrajen
 protihrupni nasip. (Slika 3)
• Za dušenje hrupa na vseh izvorih
 smo nabavljali manj hrupno opremo
 in najeli manj hrupno gradbeno
 mehanizacijo.

Prah
• Dvigovanja prahu sadre iz področja                              Slika 6: Črpalni bager
 suhega zapolnjevanja ne bo.
• Za preprečevanje prašenja smo
 instalirali razvejan sistem razprševanja                           Namesto odpadka
 vode, s katerim bomo površine po
 potrebi namakali. (Slika 7)
                                                uporaben proizvod
                                                • V  Cinkarni   nameravamo   v
Videz
                                                 prihodnjih letih proizvesti čim
• Za marsikoga je moteč tudi videz      Slika 7: Razvejan sistem za oroševanje površin    večjo možno količino bele sadre
 rdeče obarvane sadre.           s ciljem preprečevanja prašenja           (CEGIPS). Teoretično namreč lahko
• Izvor rdeče barve je vsebovano
                                                 od 5 ton skupne sadre na tono TiO2,
 železo. Enak videz najdemo marsikje
                                                 kar 3 tone izločimo kot belo sadro
 v naravi. (Slika 8 in slika 9)
                                                 in to uporabimo v cementarnah,
                                                 poljedelstvu,  živinoreji,…  Za
Kemijska sestava
                                                 uresničitev tega potrebujemo
• Kemijska sestava odložene sadre
                                                 najprej lokacijski načrt, ki je v
 se s suhim odlaganjem ne bo
                                                 postopku potrjevanja.
 spremenila.
                                                • Tudi rdeča sadra ima svojo
• Gre le za zgostitev iz 12 % oziroma
                       Slika 8: Videz rdeče zemljine - vgrajevanje     uporabno vrednost, predvsem v
 50 % suhe snovi na preko 70 % suhe
                       titanove sadre                    smeri zapolnjevanja in izgradnje
 snovi, torej za zmanjšanje vsebnosti
                                                 raznih vrst nasipov.
 vode.
                                                • Cinkarna je za rdečo sadro (RCGIPS)
• Rezultati analize ožete sadre
                                                 že pridobila Slovensko tehnično
 potrjujejo, da je sadra nenevaren
                                                 soglasje, ki dovoljuje uporabo
 odpadek, ki ga je možno nadalje
                                                 za zapolnjevanje in gradnjo
 koristno   uporabiti.  Vsebnost
                                                 protipoplavnih ter protihrupnih
 težkih kovin je daleč pod zakonsko
                                                 nasipov.
 dovoljeno mejo.
• Enako velja za vodo, ki se preliva iz
                       Slika 9: Videz rdeče zemljine – vinograd v Istri                Uprava družbe
 deponije.

  V času poskusnega obratovanja smo z vsemi predpisanimi monitoringi
  potrdili, da spremenjen način odlaganja sadre ne vpliva negativno na okolje.
  Z izvajanjem vseh potrebnih monitoringov bomo nadaljevali tudi vnaprej.             Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
                                                  Kidričeva 26, 3001 Celje, Tel.: 03/427 60 00
                   Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
                   Kidričeva 26, 3001 Celje, Tel.: 03/427 60 00
Dan odprtih vrat
Povabilo na ogled 21. marca 2009

Zbirališče 1:   pred Cinkarno Celje -upravna zgradba
ure:        ob10. uri, 12. uri, 14. uri
Zbirališče 2:   pred Osnovno šolo Proseniško
ure:        ob 10.15. uri, 12.15. uri, 14.15. uri
Vabljeni vsi, ki jih zanima
naše novo odlagališče.
OBVEZNA prijava na telefon (03) 42 76 141
v dopoldanskem času do petka 20. 3. 2009 do 12 ure.                  Vabljeni!

								
To top