Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

solis-master-5000-digital

VIEWS: 16 PAGES: 23

									   INSTRUKCJA OBSŁUGI
CIŚNIENIOWEGO EKSPRESU DO KAWY
 Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM
                 1
Szanowni Państwo,


Serdecznie gratulujemy dokonanego zakupu.


Ekspres SOLIS MASTER 5000 DIGITAL jest nowym typem ciśnieniowego
ekspresu
I–grupowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.
Przestrzeganie  zawartych  w  niej  zasad  pozwoli  Państwu  bezpiecznie  i
bezawaryjnie użytkować zakupiony sprzęt przez wiele lat.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Punktem
Serwisowym lub Przedstawicielem Handlowym.
Coffema International Poland Sp. z o. o.
                                         2
                    SPIS TREŚCI


1. Budowa ekspresu ..............................................................     4
2. Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu LCD ................               6
3. Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ...........................            7
4. Uwagi ogólne ....................................................................    8
5. Uruchomienie ...................................................................    8
6. Przygotowanie kawy .........................................................      9
7. Wydawanie wrzątku ..........................................................      10
8. Wydawanie pary ...............................................................     11
9. Młynek .............................................................................  12
10. Programowanie .................................................................    12
11. Czyszczenie elementów ekspresu .....................................         15
12. Program czyszczący .........................................................     17
13. Odkamienianie .................................................................    18
14. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ................................          20
15. Dane techniczne i właściwości ekspresu ...........................          21
16. Punkty serwisowe .............................................................    22
                                                3
1. Budowa ekspresu
LEGENDA
1. Wyjmowany pojemnik na wodę (z przykrywką)
2. Miejsce do ustawienia filiżanek (z przykrywką)
3. Obrotowa dysza pary i gorącej wody
4. Pokrętło para / gorąca woda
5. Kratka ściekowa
6. Wyjmowany pojemnik ściekowy ze wskaźnikiem
 napełnienia
7. Wyjmowany pojemnik na fusy
8. Pojemnik na kawę (z przykrywką)
8a. Pokrętło regulacji ziarnistości mielenia
8b. Pokrętło regulacji gramatur
9. Wyłącznik główny ON / OFF
10. Drzwi serwisowe
11. Moduł zaparzenia
12. Wylewka kawy
13. Podstawa umożliwiająca obracanie ekspresu
14. Panel sterowania z wyświetlaczem LCD
15. Kabel zasilający
16. Akcesoria: klucz do modułu zaparzania,
  pędzelek do czyszczenia ekspresu.                          4
Panel sterowania wyświetlaczem LCD

17. Wyświetlacz LCD
18. Przycisk malej kawy (1 lub 2 filiżanki)
  lub ”^" w trybie programowania
19. Przycisk średniej kawy (1 lub 2 filiżanki)
  lub "v" w trybie programowania
20. Przycisk dużej kawy (1 lub 2 filiżanki)
  lub "esc" w trybie programowania
21. Przycisk pary lub przycisk »ent.«
22. Przycisk uruchamiania programu czyszczącego
                         5
2. Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu LCD
              Brak wody              Napełnij pojemnik na kawę              Włóż poprawnie pojemnik na fusy i/lub kratkę ściekową.


              Włóż poprawnie moduł zaparzania, zamknij drzwi
              serwisowe.


              Wyjmij i opróżnij pojemnik na fusy              Wykonaj odkamienianie


              Ekspres się rozgrzewa


              Za wysoka temp., wykonaj „ODPOWIETRZANIE”
              ekspresu aż do pojawienia się komunikatu READY FOR
              USE

              Ekspres gotowy do pracy – komunikat pojawia się w
              połączeniu z komunikatem.

              Tryb oczekiwania (oszczędnościowy) – naciśnij przycisk
              »ent.« aby ponownie włączyć ekspres.
      Pozostałe komunikaty dotyczą trybu programowania
       lub wskazują, że ekspres nie pracuje poprawnie
         - patrz następne rozdziały INSTRUKCJI
                                          6
3. Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

  Ekspres, jak każde urządzenie elektryczne nie może
  być obsługiwane przez dzieci
  Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj się
  dokładnie z instrukcją obsługi.
  Nie włączaj urządzenia do sieci w przypadku
  uszkodzenia przewodu zasilającego.
  Chroń ekspres przed zalaniem wodą. Unikaj obsługi
  mokrymi rękami.
  Przed czyszczenie m ekspresu upewnij się, że
  przewód zasilający jest wyjęty z gniazdka sieciowego.
  Nie zostawiaj ekspresu bez nadzoru.
  Upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej
  odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej
  urządzenia.
  Gniazdo sieciowe, do którego podłączysz ekspres
  musi posiadać uziemienie. Dla Twojego
  bezpieczeństwa niewskazane jest stosowanie
  przedłużaczy' złodziejek, rozgałęźników.
  Ustaw ekspres na stabilnym, równym podłożu.
  Podłoże nie może być cieple lub gorące.
  Wybierz odpowiednie miejsce do pracy ekspresu.
  Minimalna odległość od ścian lub innych obiektów i
  po obu stronach ekspresu powinna wynosić 10 cm
  Uważaj przy dotykaniu dyszy gorąca woda/para.
  Szczególnie po wydaniu pary rurka jest bardzo
  gorąca.
  Nie wystawiaj ekspresu na śnieg, mróz itp.
  Temperatury poniżej 0 st. C. mogą uszkodzić
  urządzenie.
                              7
4. Uwagi ogólne


  Dla utrzymania gwarancji, lub ważności kontraktu serwisowego wszelkie naprawy
   mogą być dokonane wyłącznie przez serwis techniczny COFFEMA INTERNATIONAL
   POLAND.
  Oryginalne opakowanie jest przystosowane do bezpiecznego transportu ekspresu. Nie
   wyrzucaj opakowania, może ci się ono przydać w razie konieczności wysyłki
   urządzenia do punktu serwisowego.
  Ekspres należy chronić przed ujemną temperaturą. Nigdy nie zostawiaj ekspresu w
   czasie zimy w nie ogrzewanym samochodzie (np. na noc). Może to spowodować
   uszkodzenie.5. Uruchomienie


        o Zdejmij przykrywkę pojemnika na kawę i napełnij pojemnik świeżą kawą
          ziarnistą (około 300g). Upewnij się, ze pokrętło regulacji młynka (8a)
          jest ustawione w pozycji 8 (+/- 2). Przykryj pojemnik przykrywką.
          Uwaga:
          Pojemnik na kawę jest przykręcony do obudowy ekspresu dwoma
          śrubami. Pokrętło regulacji młynka jest częścią pojemnika.


        o  Wyjmij pojemnik na wodę (1), zdejmij przykrywkę, napełnij pojemnik
          zimną wodą (około 1 ,8 |). Włóż pojemnik z wodą na swoje miejsce
          upewnij się czy zawór pojemnika jest we właściwym położeniu, przykryj
          pojemnik przykrywką.
          Uwaga:
          Używaj wyłącznie zimnej wody. Używanie wody mineralnej, mleka lub
          innych płynów jest niedozwolone.


        o  Włącz do uziemionego gniazdka sieciowego.
        o  Włącz ekspres włącznikiem głównym (9) w pozycję ON.
        o  Ekspres wykona automatyczny cykl testujący i na wyświetlaczu pojawi
          się komunikat WARMING UP...
        o  Przeprowadź ODPOWETRZANIE urządzenia. W tym celu ustaw dowolne
          naczynie przed dyszą pary i gorącej wody (3). Otwórz zawór pary i
          gorącej wody przez przekręcenie pokrętła (4) w lewo (odwrotnie do
          ruchu wskazówek zegara) do oporu. Zawór pary i gorącej wody pozostaw
          otwarty do momentu, aż z dyszy zacznie lecieć strumień wody (bez
          pary). Zamknij zawór pary i gorącej wody przez przekręcenie pokrętła

                                              8
          (4) w prawo do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Po
          wykonaniu w/w czynności ekspres jest odpowietrzony.
          Uwaga:
          Ekspres najlepiej odpowietrzyć w momencie, gdy nie jest jeszcze
      nagrzany.
          Dlatego rozpocznij procedurę odpowietrzania zaraz po włączeniu
      ekspresu.
          Ważne:
          Ze względów higienicznych, odpowietrzanie ekspresu i płukanie
          zalecane jest zawsze po dłuższym okresie nie używania ekspresu (na
          przykład po wakacjach).
        o  Wyświetlanie komunikatu SELECT PRODUCT... READY FOR USE
          oznacza, że ekspres jest gotowy do użycia.
        o  Wybierz żądany napój przyciskając odpowiedni przycisk (zobacz opis
          str. 5)


6. Przygotowanie kawy


 Po wykonaniu czynności opisanych w rozdziale 5 ekspres jest gotowy do pracy - pojemnik
 na wodę jest napełniony' pojemnik na kawę jest pełny, na wyświetlaczu wyświetlany jest
 komunikat SELECT PRODUCT... READY FOR USE.
   Ustaw na kratce Ściekowej jedną lub dwie filiżanki
   (symetrycznie
   obok siebie, tak, żeby części każdej z nich znajdowała się
   pod wylewką) i przyciśnij przycisk wybranej kawy:
     - jeden raz - dla wydania jednej porcji kawy
     - dwukrotnie - dla wydania dwóch porcji kawy
 Uwaga:
 Ekspres Solis Master 5000 Digital jest wyposażony w system zaparzania wstępnego.
 Kawa po zmieleniu zostaje najpierw zwilżona - strumień wrzątku jest na chwilę
 zatrzymany dopiero po tym cyklu wstępnym następuje właściwy cykl| parzenia.
 Uwaga:
 Wysokość wylewki kawy jest regulowana. W zależności od potrzeb można ją wysunąć (na
 dół) lub wsunąć (do góry) Można ją również przesuwać w poziomie (od siebie i do siebie).
 Urządzenie ma zaprogramowane trzy rożne pojemności dla każdego z poniżej pokazanych
 przycisków, ale wartość tą można zmienić - dopasować do wielkości posiadanych
 filiżanek (zobacz PROGRAMOWANIE poniżej)


                                               9
            - espresso (mała kawa)
            - creme (średnia kawa)
            - large (duża kawa)
 Opis programowania porcji - patrz dalsza cześć niniejszej instrukcji.
 Uwaga:
 Nalewanie kawy można przerwać w dowolnym momencie przez ponowne, krótkie
 przyciśnięcie przycisku kawy (18). Przyciśnięcie przycisku wyboru ka1vy (18) dwukrotnie
 spowoduje automatycznie wydanie dwóch porcji kawy.
 Ilość gramów kawy na 1 porcję może być dowolnie ustawiona w zakresie od 6 do 9
 gramów. Do regulacji gramatury służy pokrętło wewnątrz zbiornika na niezmieloną kawę.


7. Wydawanie wrzątku


   Ustaw filiżankę lub szklankę pod dyszą pary/gorącej
   wody (3).
   Powoli przekręć pokrętło para/gorąca woda (4) w
   lewo - odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
   Po napełnieniu naczynia wrzątkiem przekręć
   pokrętło para/gorąca woda W prawo - zgodnie z
   ruchem wskazówek zegara - do oporu.
                                            10
8. Wydawanie pary


        Parę można wykorzystać do: podgrzewania mleka, podgrzewania
        innych napojów do przygotowania cappuccino.


          Przyciśnij przycisk pary (21) i poczekaj, aż na wyświetlaczu
          zostanie wyświetlony komunikat STEAM... READY FOR USE.


          Otwórz bardzo niewiele i powoli zawór para/gorąca Woda
          przekręcając pokrętło (4) W lewo - przeciwnie do ruchu
          wskazówek zegara. Zaczekaj, aż z dyszy wpłynie do kratki
          ściekowej niewielka ilość wrzątku.


          Zamknij zawór para/gorąca woda przekręcając pokrętło (4) w
          prawo do oporu - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Umieść
          końcówkę dyszy w naczyniu z cieczą, którą chcesz podgrzać.
          Ponownie otwórz zawór para/gorąca woda powoli przekręcając w
          lewo pokrętło pary i gorącej wody (4). Podgrzewaj napój
          przesuwając naczynie ruchem spiralnym W górę i w dół.


          Jeżeli zakończyłeś podgrzewanie (spienianie) napoju, powoli i
          zamknij zawór i wyłącz parę przyciskając przycisk pary (21). Na
          wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat
          OVERTEMPERATURE następnie upuszczaj delikatnie parę z
          wodą, do czasu, kiedy zacznie lecieć wyłącznie woda. Na
          wyświetlaczu pojawi się napis HOT WATER.


        Uwaga:
        Wskazane jest wyczyszczenie dyszy para/gorąca woda (3) wilgotną
        szmatką po każdym użyciu.


        Ważne:
        Dysza pary i gorącej wody będzie po każdym użyciu bardzo gorąca.
        Bezpośrednie dotknięcie grozi poparzeniem.


        Ważne:
        Po użyciu pary konieczne jest odpowietrzenie ekspresu (porównaj
        rozdziat 5). W przeciwnym razie nie będzie możliwe dalsze parzenie
        kawy.


                                          11
9. Młynek


             Miałkość mielenia kawy możesz regulować używając pokrętła
             regulacji młynka (8a). Standardowym ustawieniem młynka jest poz.
             8 (+/-2).
             Aby zwiększyć miałkość mielenia (kawa mielona drobniej) ustawiaj
             pokrętłem (8a) mniejszą wartość: poz. 7 +0.
             Aby zmniejszyć miałkość mielenia (kawa mielona grubiej) ustawiaj
             pokrętłem (8a) większą wartość: poz. 9+18.


ELEKTRYCZNE ZABEZPIECZANIE MŁYNKA


Nawet najlepsze mieszanki kawy mogą zawierać zanieczyszczenia (drobne kamienie). Jeżeli
usłyszysz głośny dźwięk, świadczący o tym, że do młynka dostało się jakieś zanieczyszczenie,
natychmiast wyłącz ekspres. Jeżeli ekspres nie zostanie wyłączony, elektroniczny system
zabezpieczający młynek wyłączy ekspres najpóźniej po 25 sekundach.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat GRAINER BLOCKED.
Ważne:
Wyłącz ekspres z sieci, nie uruchamiaj ponownie urządzenia przed wcześniejszym
usunięciem zanieczyszczenia, w przeciwnym razie możesz uszkodzić silnik młynka. W razie
potrzeby skontaktuj się z serwisem technicznym.


10. Programowanie
Programowanie porcji wody
Aby zaprogramować porcję wody na filiżankę, przyciśnij i trzymaj wciśnięty wybrany przycisk kawy. Po
napełnieniu filiżanki do żądanego poziomu zwolnij przycisk. Porcja wody zostanie automatycznie
zapamiętana. Podczas programowania porcji wody na wyświetlaczu jest komunikat COFFEE...
PROG.QUANTIT.

Tryb programowania
Aby przełączyć ekspres w tryb programowania, przyciśnij przycisk > ent.< (para), przycisk trzymaj
wciśnięty do momentu, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat LANGUAGE... WATER
HARDN. Kursor podświetlony, widoczny na wyświetlaczu można przesuwać przyciskając przycisk »^«
lub »v« (19).
                                                12
Aby wyjść z trybu programowania należy przycisnąć przycisk 'esc'.
Aby zaprogramować wybrany parametr należy:
    Wybrać żądane menu używając przycisków strzałek »^« lub »v«
    Aktywować wybrane menu przyciskając przycisk 'ent.’
    Ustawic żądany komunikat posługując się »^« lub »v«
    Zapamiętać ustawienia przyciskając przycisk ‘ent’.
Uwaga:
Można W dowolnym momencie wyjść z trybu programowania nie dokonując żadnych zmian
w programie - przez przyciśnięcie przycisku ‘ent’.


Wybór języka w jakim wyświetlane są komunikaty
W trybie programowania należy wybrać menu LANGUAGE, przycisnąć przycisk 'ent.'
używając przycisków "^" lub "v" Wybrać żądany język (angielski, włoski, francuski,
niemiecki, portugalski, hiszpański), przyciskając
kolejno przycisk ‘ent.’ lub ‘esc.’


Ustawianie twardości wody
W trybie programowania należy wybrać menu WATER HARDN, przycisnąć przycisk 'ent.'
używając przycisków "^" lub "v" ustawić twardość wody np. HARDNESS3 (twardośc3 ), lub
przycisnąć kolejno ‘ent.’ lub ‘esc.’
Twardość wody sprawdzamy używając specjalnego testera (tester dołączony jest do
ekspresu).
Tester zanurzamy w wodzie którą będzie zasilany ekspres, po l minucie odczytujemy ile
pasków zabarwiło się na kolor czerwony.
Uwaga:
Ustawiona (zapamiętywana) w trybie programowania twardość wody określa jednoznacznie,
po  jakim  czasie  nastąpi  wyświetlanie  komunikatu  DESCALING  informującego  o
konieczności przeprowadzenia odkamienianie (patrz rozdział Odkamienianie).
Np. HABDNESS2 - komunikat DESCALING wyświetlony zostanie po przepłynięciu przez
ekspres (zużyciu) 300 litrów wody.
Jeżeli nie mamy możliwości mierzenia twardości wody (nie dysponujemy testerem do
pomiaru twardości wody) w menu WATER HARDN, ustawiamy HABDNESS 3.

                                             13
Ustawienie temperatury
W trybie programowania należy wybrać parametr TEMPERATURE, przycisnąć przycisk 'ent'
i ustawić żądaną wartość temperatury:
            MINIMUM - minimalna temperatura
            LOW - niska temperatura
            MEDIUM - średnia temperatura
            HIGH - wysoka temperatura
            MAXIMUM - maksymalna temperatura
Następnie przycisnąć kolejno przyciski 'ent’ i ‘esc’.


Włączanie i wyłączanie zaparzania wstępnego
W trybie programowania należy wybrać funkcję PREBREWING, przycisnąć przycisk ‘ent.’
przyciskami "^" lub "v" ustawić ON - włączone, OFF - wyłączone, lub LONG - długie,
następnie przycisnąć kolejno przyciski 'ent’ i ‘esc’.


Włączanie/wyłączanie mielenia wstępnego
W trybie programowania należy wybrać funkcję PREGRINDING, przycisnąć przycisk 'ent.’,
przyciskami "^" lub "v" ustawić ON - włączone, OFF - wyłączone, lub LONG - długie,
następnie przycisnąć kolejno przyciski 'ent’ i ‘esc’.


Licznik wydawanych kaw
Aby odczytać ilośó wydawanych kaw należy wejść w tryb programowania, wybrać kursorem
funkcję TOTAL COFFEES i przycisnąć przycisk 'ent’. Licznik wskazuje łączną liczbę
wydanych kaw. Licznika tego nie można skasować.


Odkamienianie
Sposób odkamienianie ekspresu (DESCALING) opisany jest w rozdziale 13 niniejszej
instrukcji.


Sygnał odkamieniania
W trybie programowania należy wybrać funkcję SIGN.DESCAL. i przycisnąć przycisk ‘ent’.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona ilość litrów wody, które mogą przepłynąć przez
ekspres do momentu odkamieniania. Np.: wyświetlane komunikaty: QUANTITY WATER...
NOT REACHED i LEFT QUANTITY...L50 oznaczają, że ekspres może jeszcze dostarczyć 50
litrów kawy lub wrzątku – po użyciu 50 litrów wody należy wykonać odkamienianie.


Uwaga:
Licznik sygnału odkamieniania możesz ,,skasować" - ustawić ponownie na wartość
początkową. Wartość początkowa licznika odkamieniania ustalona zostaje wyborem stopnia
twardości wody (patrz: ustawienia twardości wody).


                                          14
Aby skasować licznik sygnału odkamieniania należy wejść w tryb programowania, wybrać
funkcję SIGN.DESCAL., przycisnąć dwukrotnie ‘ent.’ - wyświetlacz pokaże komunikat
RESET DESCALING następnie przyciskami "^" lub "v"      ustawić YES przycisnąć przycisk
'ent’ i ‘esc’.


Włącznik czasowy
Korzystając z funkcji TIMER można zaprogramować czas przełączania ekspresu w trybie
oczekiwania tzn. stand-by. Czas jest liczony od wykonania ostatniej kawy. Zakres regulacji
wynosi od 0 do 12 godzin. Przy ustawieniu 0:00 funkcja TIMER jest wyłączona. Aby
zaprogramować   czas  przełączania  ekspresu  w  ,,stand-by”  należy  wejść  w  tryb
programowania,
wybrać funkcję TIMER, przycisnąć przycisk ‘ent’ ustawić przyciskami "^" lub "v"       czas
przełączania ekspresu w ,,stand-by” następnie przycisnąć kolejno ‘ent.’ i 'esc’


11. Czyszczenie elementów ekspresu


          Ważne:
          Przed czyszczeniem wyplącz ekspres wyłącznikiem ON/OFF oraz wyjmij
          wtyczkę z gniazdka sieciowego.
          Należy regularnie przeprowadzać mycie pojemnika na wodę (1), kratki
          ściekowej (5), pojemnika ściekowego (6) i pojemnika na fusy (7). Mycie
          należy przeprowadzać w gorącej wodzie. Jeżeli zachodzi konieczność
          umycia elementów (5)' (6) i (7), należy użyć roztworu detergentu Coffema
          Reiniger.
          Obudowę ekspresu czyścimy wilgotną szmatką i wycieramy do sucha.
             Aby wyczyścić wylewkę kawy postępuj w sposób następujący:
                przesuń wylewkę w max. dolne położenie
                otwórz drzwi serwisowe,
                przesuwając Wylewkę do góry Wymontuj ją z ekspresu'
                umyj wylewkę w gorącej wodzie, w razie potrzeby możesz użyć
                roztworu detergentu Coffema Reiniger
                zamontuj wylewkę na swoim miejscu
                zamknij drzwi serwisowe.


          Wylewka powinna być czyszczona przynajmniej raz w miesiącu.
           Aby wyczyścić pojemnik na kawę:
              resztki kawy z pojemnika na kawę możesz usunąć używając
              specjalnego pędzelka (16)
              Nigdy nie wylewaj wody do pojemnika na kawę. Grozi to
              uszkodzeniem młynka.                                               15
       Moduł   zaparzania  (11)  powinien   być   czyszczony   z
       częstotliwością napełniania pojemnika na kawę, jednak nie
       rzadziej niż raz w miesiącu.
   Aby czyścić moduł zaparzania postępuj w sposób następujący:
   przesuń wylewkę kawy w max. dolne położenie
       Wyjmij pojemnik na fusy i pojemnik ściekowy
       otwórz drzwi serwisowe,
       wyjmij  moduł  zaparzania  naciskając    części  z  napisem
       ,,PRESS",
       wyjmij moduł zaparzania gorącą wodą, w razie potrzeby
       możesz użyć roztworu detergentu Coffema Reiniger
       upewni się, że oba stalowe sitka są czyste, górne sitko możesz
       wymontować używając specjalnego klucza (l 6).
Ważne:
Uważaj, aby nie uszkodzić stalowych sitek! Nie używaj do usuwania
osadu z kawy żadnych ostrych narzędzi (np. łyżeczki).
   wyczyść Wnętrze ekspresu (przedział modułu zaparzania) używając
   roztworu detergentu Coffema Reiniger; resztki kawy możesz
   usunąć odkurzaczem
   zamontuj na swoim miejscu moduł zaparzania,


Ważne:
Przy wsuwaniu do środka moduł zaparzania nie naciskaj przycisku
„PRESS".
   zamknij drzwi serwisowe, wstaw na swoje miejsce pojemnik
   ściekowy, kratkę ściekową i pojemnik na fusy.


Uwaga:
Jeżeli moduł zaparzania będzie źle włożony na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony    komunikat  BREW   UNIT  MISS   i  ekspres   zostanie
zablokowany.
                                        16
12. Program czyszczący


Ekspres Solis MASTER 5000 DIGITAL został wyposażony w specjalny program czyszczący
umożliwiający usunięcie nagaru kawy (osadów olejków eterycznych) z systemu wodnego.
Regularne uruchamianie programu czyszczącego gwarantuje serwowanie kawy o czystym,
,,niezakłóconym” smaku. Program czyszczący należy uruchomić każdorazowo po wydaniu
25O kaw.
    Wyjmij moduł zaparzania, wypłucz pod kranem fusy kawy z
    obu sitek
    Włóż tabletkę czyszczącą do górnej komory modułu (nad
    rączką z napisem PRESS).
    Włóż moduł zaparzania na swoje miejsce, zamknij drzwi
    serwisowe.
    Napełnij wodą pojemnik na wodę, ustaw pod wylewką kawy
    duże naczynie.


Uwaga:
W czasie programu czyszczącego zużywane jest 1,4 litra wody. Jeżeli
pojemność podstawionego pod wylewkę kawy naczynia będzie
mniejsza - będziesz musiał je opróżnić. W trakcie wykonywania
programu.
    Przyciśnij przycisk programu czyszczącego (22) - ekspres
    rozpocznie wykonywanie programu na wyświetlaczu będzie
    wyświetlany komunikat RISING CYCLE.


Uwaga:
Program Wykona 4 cykle czyszczące łącznie z cyklem płukania.
Wykonanie programu trwa 5 minut.
    Po zakończeniu programu czyszczącego na wyświetlaczu
    zostanie   wyświetlony  komunikat  RINSING   CYCLE...
    FINISHED.    Ekspres  wykona  krótki  cykl  testujący
    i komunikatem SELECT PRODUCT... READY FOR USE
    zasygnalizuje gotowość do pracy.
                                           17
13. Odkamienianie


Odkamienianie ekspresu powinno być przeprowadzane regularnie,
przynajmniej raz na 4-6 miesięcy. Częstotliwości odkamieniania
zależy  od  stopnia  twardości   wody  serwowanych  ilości  kawy
serwowanych W ciągu dnia.. Im większa twardość wody i większa
ilość zaparzanych dziennie kaw tym częściej urządzenie należy
odkamieniać.
Do  odkamieniania   wolno   stosować  wyłącznie  środek  Coffema
Entkalker.  O   konieczności  odkamieniania   ekspresu   informuje
komunikat     DESCALING     wyświetlany   na   wyświetlaczu.
Odkamienianie ekspresu można wykonać albo metodą tradycyjną
albo korzystając z programu DESCALING (odkamienianie).


METODA TRADYCYJNA
     Przygotuj roztwór do odkamieniania zgodnie z instrukcją
     Napełnij   pojemnik   na  wodę   roztworem  środka   do
     odkamieniania
     Ustaw naczynie pod dyszę pary i gorącej wody
     Włącz ekspres Wyłącznikiem ON/OFF.
     Otwierając pokrętłem (4) zawór pary i gorącej wody wlej z
     dyszy do naczynia około O,3 litra roztworu.
     Wyłącz ekspres wyłącznikiem ON/OFF. Pozostaw ekspres
     wyłączony przez około 5 min.
     Powtórz dwu lub trzykrotnie czynności opisane w dwóch
     poprzednich punktach do momentu aż pojemnik        na wodę
     zostanie opróżniony.
     Wypłucz pojemnik na wodę i napełnij go czystą wodą.
     Przepłucz ekspres min..1 litrem wody w sposób opisany
     powyżej.
     Skasuj licznik sygnału odkamienianie w sposób opisany w
     rozdz. 10.


PROGRAM DESCALING

Aby odkamienić ekspres korzystając       z programu   DESCALING

postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

     Przygotuj roztwór do odkamieniania zgodnie z instrukcją.
                                        18
  Napełnij   pojemnik  na  wodę    roztworem   środka  do
  odkamieniania.
  Ustaw duże naczynie pod dyszą pary i gorącej wody
  Włącz ekspres.
  Wejdź w tryb programowania, przyciskami "^" lub "v" wybierz
  menu DESCALING, przyciśnij przycisk >ent.<.
  Otwórz powoli zawór pary i gorącej wody przekręcając pokrętło (4) w lewo do oporu.
  W czasie wykonywania programu DESCALING na wyświetlaczu jest wyświetlany
  komunikat MACHINE IS...DESCALING.
  Zakończenie    odkamieniania       ekspresu    komunikuje    komunikatem
  DESCALING...FINISHED
  Zamknij zawór roztworu i gorącej wody przekręcając go w prawo do oporu, przyciśnij
  przycisk >ent.<- ekspres wyświetli komunikat RINSE MACHINE
  Usuń resztkę roztworu z pojemnika na wodę, wymyj pojemnik na wodę, napełnij go
  czystą wodą i ustaw na swoje miejsce,
  Otwórz zawór pary i gorącej wody - przepłukuj ekspres do momentu, aż na
  wyświetlaczu wyświetlony     zostanie  komunikat   RINSING...  FINISHED, Wtedy
  zamknij zawór pary i gorącej wody.
  Przyciśnij  przycisk  "ent.",   ekspres   wyświetli  informację  WARMING  UP...
  (podgrzewanie wody), poczekaj aż ekspres zasygnalizuje gotowość pracy.


  Uwaga:
  Regularne i poprawne przeprowadzenie odkamieniania uchroni Państwa przed
  poważnym uszkodzeniem i kosztowną naprawą.
                                              19
14. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są przez serwis techniczny COFFEMA
INTERNATIONAL POLAND.
Uwaga:
Przed wysłaniem ekspresu do naprawy upewnij się że nie zachodzi jeden z niżej opisanych
przypadków:
    DEFEKT         MOŻLIWA PRZYCZYNA         ROZWIĄZANIE
Ekspresu nie można      - brak napięcia w sieci    - sprawdź przewód
włączyć           elektrycznej         zasilający oraz
               - otwarte drzwi serwisowe   bezpieczniki
                              - zamknij drzwi serwisowe
Nie można uruchomić     - na wyświetlaczu       - patrz rozdział wykaz
cyklu parzenia kawy     wyświetlony jest       komunikatów
               komunikat           - zamknij drzwi serwisowe
               BREWUNIT BLOCK        i włącz ponownie
               - zablokowany moduł      urządzenie
               zaparzający          - wyczyść młynek lub
               GRINDER BLOCKED        oddaj ekspres do punktu
               - włączona funkcja pary –   serwisowego
               wciśnięty został przycisk   - wyłącz funkcję pary
               21              wciskając ponownie
                              przycisk pary (21) i włącz
                              odpowietrzanie ekspresu
                              (patrz rozdział 5)
Brak pary i gorącej wody   -zatkana dysza pary i     - oczyść końcówkę dyszy
               gorącej wody         pary i gorącej wody
Kawa nie ma pianki      - mieszanka kawy jest     - użyj innej kawy
               niewłaściwa          - podgrzej filiżankę przed
               - kawa nie jest świeża    podaniem kawy
               - filiżanka jest zbyt zimna  - wyreguluj młynek
               lub niedogrzana
               - kawa jest zbyt drobno
               bądź zbyt grubo mielona
Nie można wymontować     - moduł jest niewłaściwie   - włącz ekspres, zamknij
modułu zaparzania      ustawiony           drzwi serwisowe, moduł
                              ustawi się automatycznie
Ekspres zbyt długo się    - ekspres wymaga       -przeprowadź
nagrzewa bądź napływ     odkamienienia         odkamienianie ekspresu
wody jest zbyt wolny
                                          20
15. Dane techniczne
           21
16. Punkty serwisowe Coffema International Poland
                              TELEFON
 MIASTO      ADRES        TEL. / FAX
                             KOMÓRKOWY


                   /058/ 32-63-450,   0609 510 320
 GDAŃSK
       ul. Piekarnicza 12A  Fax. /058/ 32-63-452  0609 303 990SOSNOWIEC
        ul. Matejki 25    /032/ 265-86-22   0609 510 325 KRAKÓW
           -        (12) 656 34 65   0609 510 324


 POZNAŃ                          0609 30 20 44
      ul. Knapowskiego 23   /061/ 8666-436


                             603  785  151
                             609  510  988
WARSZAWA   ul. Krasnowolska    /022/ 648-02-06
                             609  510  319
          21/27B     Fax. /022/ 648-02-05
                             604  177  748


WROCŁAW               /071/ 341-58-84   609 510 323
       ul. Sadownicza 32SZCZECIN               /091/ 48-60-848
       ul. 26 Kwietnia 79              609 510 330
                                    22
       Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym
       sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie
       wolno    umieszczać,  wyrzucać,  magazynować   wraz  z  innymi
       odpadami.
Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym                 i
elektronicznym   wykazują  bardzo  niekorzystne  oddziaływanie   na  rośliny,
drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego
układ  centralny  i  obwodowy   układ  nerwowy  oraz  układ  krwionośny   i
wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych
urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie
Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.
Zapamiętaj!!!!!
Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go
zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich
przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się
szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.
                                           23

								
To top