259 by OYWEY

VIEWS: 693 PAGES: 12

									$2.99 N.Y. $3.99 Other
                     ≤µπ                                                  ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                   ≤¥
  DI CHAREIDISHE WELT
     P.O.B. 191219
   BROOKLYN, N.Y. 11219
      Editor in Chief:
     Chaim Shaulson
       ¯‡Ë˜‡„Ú¯
     Ô‰‡Êχ˘ ÌÈÈÁ
        È¢Ú Ï¢ÂÈ
     ¢˙·˘„Á¢ ˙„‚‡
  ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÔÎÂ˙Ï ˙ȇ¯Á‡ ˙ίÚÓ‰ Ôȇ
    „È È·˙Î ‰¯ÈÊÁÓ ‰ȇÂ
                   ËÏÚ ¯Ú„ Ûȇ ˙ÂÏȉ˜ Ú˘È„¯Á È„ ÔÂÙ ÔËÏ‡Ù˘ È„ Ôȇ
                                                                  °Ò¯Ú·Èȯ˜ÒÂÒ
P.O.B. 191219, Brooklyn, N.Y. 11219      ∫ÒÚ¯„‡ ®≥¥∑©≥∑¥≠µ∏∞∑ ∫Ò˜Ù £ ≤µ∑ ¯ÚÓÂ £ Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È ¨‰¢·
                                                             Ô‡ ¨ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„ Ôȇ ÍÈÊ ËÂË ÒÚ Ò‡Â ÔÒÈ ËÒÏÈ „ ·È‡
    ¯ÚÓÂ ÌÚ„ Ôȇ                                                    Ôȇ Ô‰ÚÊ Ë˘È ËÒÚ „ ҇ ÔÒÈ ԇ ÔÚÈÈÏ ÔÂÙ ‰‡‰ Ô·‡‰
                                                                  ∫È„ Ûȇ ¯Ú·Èȯ˜ÒÂÒ ‡ ¯Ú ¨ÔÚ‚ÂËȈ Ú¯Ú¯‡
                                                               ¨®Ô¯ÚÓÂ ±≤© ¯Úχ„ ≥∂ Êȇ ¯‡È ·Ï‡‰ ‡ ¯‡Ù ÊÈȯ٠¯Ú„
   ËÏÂ˘Ë                                                              ®Ô¯ÚÓÂ ≤¥© ¯Úχ„ ∂π ¯‡È ıˆ‡‚ ‡
   Ú˘ÈÂÂËÈÏ ‡ Ôȇ ¯ÂÁ· ‡
    ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ‰·È˘È                                                     ¯ÚÏÚȈÚÙÒ ‡
                      ˘‡Ù ‡ Ò߇·‡· ÈȈ
   Ô‡ ËÚÏÂ˘Ë ÔÈȘ ˇ‰Ú‚

                                                                  ÊÈȯ٠¯Ú‚ÈÏÈ·
   ÌÈÈ· ËÏÚ˜‡˘Ú‚ ˢÈ ÍÈÊ
   ·È˘Èχ ·¯‰ Ô‡ ÔÚÚ‡„
  ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó Ìȇ ÔÒÈȉڂ ˇ‰
   ˢÈ ‰˘ÚÓ ‡ ≠ ‰¯ÓÂÁÏ
   Ë·˜ ÒÚ Ò‡Â ԷÈÂÏ‚ ˆ        ˢÈ ÒßÈ·¯ Ô‡ ÌÈ·¯ Ûȇ ¥∏ ÔÂÙ ¯Ú‡·‡· È„ Ë‚ÈÈÏÚ‚ Ô·‡‰ ‡˘Ú¯Ù ڂȄ߇¯ÂÓ
     ˙Â·È˘È È„ Ôȇ ÍÈÊ
      ±±≠±∞ ßÓÚ ˜
                       ÔÚÚÊ ÒÚ Ê‡ ¯‡Ï˜ Ë·ÓÚ‚ Ô·‡‰ ÌÈ·¯ Ô‡ ÒßÈ·¯ È„ ¨Ô߄„ È΄¯Ó ߯ ÔÚÓÚÙȇ    ƮԯÚÓÂ ≤¥© ¯‡È ı‡‚ ‡ ¯‡Ù ¯Úχ„ ∂∞ ÔÂÙ
                       ®≥ ËÈÈÊ© ÌÚ„ ËÈÓ Ô·ÚÏ Û¯‡„ ÔÚÓ Ô‡ ˙Â‡ÈˆÓ ¯Ú„ Êȇ Ò‡„ Ò߇·‡· ÈȈ ‡„
                                                             Ù‡ÏÚÂÂÚ ÔË·ӯ‡Ù ‡ Ôȇ Ô˜È˘ ÍÈȇ Ò‡„ ÔÏÚ ¯ÈÓ


                ı¯‡ ͯ„ Ìȇ˜ È„ Ë¯ÚÏÚ‚
                ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„ Ô‡ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„ ÒßÈ·¯ Ú„ÈÈ·
                                                               ∫ˆ Ë˜È˘ Ô‡ ¨¯‡Ï˜ Ò¯Ú„‡ ¯ÚÈȇ Ë·Èȯ˘
                                                                     P.O.B. 191219
                ı¯‡ ͯ„ Ìȇ˜ È„ Ô‡ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ Ë¯ÚÏÚ‚ Ô·‡‰ ßÔ¯‰‡                        Brooklyn, N.Y. 11219
                ˆ ÌÈÏÁ˙Ó È„ ËÚ„‡ÏÚ‚ Ô‡ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ ˆ ÔÚ‚‡‚Ú‚
                È„ ˢÈ ËÏÚÙÚ‚ ÒÚ ·È‡ ʇ ¯‡Ï˜ Ô‚‡Ê Ô‡ ˙ÂÁÓ˘ Ú¯ÚÈÈÊ
                ®≤±–≤∞¨µ ÔËÈÈÊ© ÔÈȂˆ˜Ú‡ ÈÈÊ ÔÂÙ ËÈȯ‚ ÈÈÊ ÔÚÚÊ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß
≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                        ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 ≤≥                            ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                  ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                 ≤                             ËÏÚ Ȅ Ôȇ
           ÆË‚‡Ê ¯Ú ҇ ԇ ¯Ú·È‡                                                   Ú¯Ú¢ È„ ÔÈÈˢÈÈ· ÔÚÚ˜ ˜¯‡Ë˘ ‚ÂÚ‚ Êȇ     ÔÙȇ Ô˘È„‡˜¯ÈÈÚ ÔË‚ ‡ ˇ‰ ¯Ú„ÚÈ Ê‡ Ô¯ÚÎ
Ú¯Ú„‡ Ô‡ ‡·‡· ¯‡ÓË‡Ò Ôȇ ÈÂʇ
¯Ú„ Ô‡ ÍÈÊ Ë‚È‡Â¯‡· ÒÚ ÔÚ ÊÈ· ¯ÚˆÚÏÙ
–‡ÏÙ ÒÚ ÔÓÊ ÏÎ ¯Ú·‡ ƯÚ·¢ ˯Ú ˢ¯‡„
                                                                         ˢÈ ÔÚ˜ ÔÂÓ‰ ¯ÚÒȯ‚ ¯‡‚ ¯Ú„ ¨˙ÂÂÈÒ
                                                                         ¨ÔÈȯ‡ ˜¯‡Ë˘ Ôχ٠Ô‡ ˙ÂÂÈÒ È„ ÔÈÈˢÈÈ·
                                                                         ÒÚχ Ô‡Ë ÌÈ·¯ È„ ÔÂÙ ·ÂÁ ¯Ú„ Êȇ ÒÚ Ô‡
                                                                         ÔÏ‡Ê ÈÈÊ Ê‡ Ô¯ÚÎÈʯ‡Ù ÍÈÏ‚ÚÓ ¯‡ Êȇ ÒÚ Ò‡ÂÂ
                                                                                                      ÆÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ Ë·ÈÈÏ· Ô‡ ¯ÚÓÂÊ Ôˆ‡‚
                                                                                                  Êȇ ÔÚÚ‡„ Ï¢ Ôȇ ÔÈÈ‚ ÂÏÈÙ‡ ¨‡È
                                                                                                  ÒÈÈ Íȇ Ô‡ ‰ÎÒ ÚÎÚϯÚÙÚ‚ ‡ Ô¯‡ÂÂÚ‚
                                                                                                  Â¯Î˘· „ÒÙ‰ Êȇ ÔÚÚ‡„ ÔÈÈ‚ ¯Ú„ ˆ ˢÈ
                                                                                                                             ˯‡ÂÂÈ„ ‡
                             ÔÚ‚ÂËÈȈ ÔÂÙ
Ô‡ ˜Èˢ¯‡„ ÌÏÂÚ ¯Ú„ Êȇ ¯ÚÈÈÙ ‡ ˯ژ
     ÆË·Èȯ˘ ¯ÚÚÈ Ò‡Â ԉÚÊ ÔÙÈÂÏ ËÚÂÂ
–ÂËȈ ÈȈ Ô·‡‰ ÈÈÊ ¯Ú¯‡ÓË‡Ò È„ ËÓÚ
                                                                                ÆÔÈ˘È· Ôȇ¯Ó È„ ÔÂÙ Ô˘Úˇ¯Ù ÍÈÊ
                                                                         ÌÚ„ ¯Ú·È‡ ÌÈ·¯ È„ ÔÂÙ Ô‚ÈÈ¢ ¯Ú„
                                                                                                  –¯Ë¯Ú·È‡ Ë‚ ËÚ ÒÚ ¯Ú ¨Â„ÒÙ‰· Â¯Î˘ ˆ
                                                                                                  ËÈÈ‚ ÔÚÓ Ò‡ÂÂ Ï‡Ó Ò߯ڄÚÈ Ê‡ Ô‰ÚÊ ËÚ ÔË·
                                                                                                                             ÚȈ˜‡„Ú¯ ÔÂÙ
ÌÈ¯‰‡ ¯‡ ʇ ‡˜Â„ Â‡Ï Êȇ ÒÚ Ô‡ ÔÚ‚                                                      Êȇ ÒÚ ÏÈÈ ¨È˘¯„ ¯ÚÒȯ‚ ‡ Êȇ ËÈ·Ú‚     –Èȷˆ ‡ ˜È¯Âˆ ÔÚÓ ËÓ˜ ÌÈȉ ¯Ú„ ÔÂÙ Òȯ‡
¯Ú„ß ÌÚ„ ÌÈÂÏ‡Ê Ô‡ ߡϷ ¯Ú„ß ÌÚ„ ÔÙȘ
ÔÙȘ ÌÈ¯‰‡ Í‡Ò ‡ ¯ÚÈÈÊ Ô‰ÚÊ ËÚ ¯È‡ ߄ȇ
                                                                         Ï΢ ÔÙȇ ÍÈÊ Ë‚ÈÈÏ ÒÚ Ò‡Â ˢÈ¯‡‚ ‡Ë˘È
                                                                         ‚ÂÚ‚ ˢÈ Êȇ ‡„ ÆÔ‚ÈÈ¢ ‡„ ÔÚ˜ ÔÚÓ ÈÂʇÈÂÂ
                                                                                                  Ô‡ Ôȇ ÍÈÏ‚ÚÓ Ì‡ Êȇ ÒÚ ˙ÂÈÁ¯· ¯ÚËÏ
                                                                                                                  Æ‚Ú ¯Ú„‡    ‰ÎÒ Ú‚È„¯ÚÓÂÊ È„
ÌÚ„ ÔÙȘ ÌÈÂÏ‡Ê Í‡Ò ‡ Ô‡ ߄ȇ ¯Ú„ß ÌÚ„
҇ ÔÒÈ ԇ Ô¯Ú‰ ÏÈ ÌÏÂÚ ¯Ú„ ߡϷ ¯Ú„ß
                                                                         ÔÙȇ ËÚ·¯‡ ÔÚÓÙ¯‡„ ‡„ ˙¢¯„ ÚÎÈÏËÚ
                                                                         È„ ÍÈÊ ¯‡Ù ‰ÎÒ È„ ÔÈÈˢ¯‡Ùˆ Ô·Ú‚ ¯Â·Èˆ             ˜˜˜                 Ô‚ÈÈ¢ ¯Ú„ Ô‡
ÒÚ ¯Ú ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ ÆË‚‡Ê ¯Ú¯Ú„‡ ¯Ú„
ÔÚÈÈÏ ÈÈÊ ÔÏÚ Էڂ ˢÈ „ÏÚ‚ ÔÈȘ ÈÈÊ ÔÏÈ               Ô‰‡Êχ˘ ÌÈÈÁ ÔÂÙ                                   ˜˜˜
                                                                                     ƯڄȘ È„ Ô‡ ˙È· È·  ÌÈ·¯ È„ Ûȇ ÔÈÈÊ ¯˘ÂÈ ıÈÏÓ ÏÚ Íȇ
                                                                                                  ÔÚÚÊ ÈÈÊ Íȇ Ì˙Ò‰ ÔÓ ÏÈÈ ԂÈÈ¢ ¯ÚÈÈÊ Ô‡
                                                                                                  ÔÂÙ Ô„ÈÈÏ ËÏÈȷˆ Ô‡ ËÚ„‡Â¯‡Ù ˜¯‡Ë˘
                                                                                                                             ÌÈ·¯ È„ ÔÂÙ
ÔÚÈÈÏ ¯Ú·‡ ¨„Èȯ٠ÌÈÈ· ¯Ú„‡ ¯‡ËÒ Ôȇ
                ÆÚχ ÈÈÊ ÔÏÚÂÂ
                                                                         ÒÚ Ô‡ ÏÓȉ ̈ ËÈȯ˘ Ò‡ÂÂ Í‡Ê ‡ ͇                                             ¨¯ÚÈÈÏ ¯Ú·Â˘Á
                                                                         Ô‚ÈÈ¢ ÌÈ·¯ È„ ҇ ÌÚ„ Ûȇ ¯Ú„‡Â ‡ Êȇ
                                                                                                       Ô‚Ú ËÈȯ˘ ÔÚÓ
                         ҇ ÒßÌÚÚÈ ÔÈÈÊ ÌÚÂË ÔÈÈ‚ ˢÈ ËÚ ¯ÚÈȘ
   ˢÈ Êȇ ßÚÈ„ÂÓ‰ß              ÒÚ ÔÚ ÌÚ„ ˙ÓÂÚÏ Æ¯˘Î‰ ¯Ú„‡ Ô‡ Ë‚‡¯Ë             ÔÚÓ ‚ÚÓ             ÔÚȯ٠Ô‡ ¯ÚÚÓ Ò‡Â ˘‡Ù ¯Ú„ Êȇ Ò‡„
                                                                         Ô‡Ó ¯Ú„ ͇ ڈ‡‚ È„ Ûȇ Ù‡ ÍÈÊ Ô„ÈÈ˘
                                                                                                                          ÒÚ Ò‡Â ÚÓÚË ‡ ԯȯ‡ ‡„ ÏÈ Íȇ
                                                                                                                          Í‡Ò ‡ ͇ ˈÚÈ Ô‡ Ô¯‡È ÔÈ¢ ¯ÈÓ Ë¯Ú„‡·
                                                                                                     ÔÚÓ Ô‡ ßËÚ¯ÚËȇß
                         –„‡ ¯Ú„ ÏÈÈ ԇ ‡˜Â„ ÔÚ‚ÂËÈȈ ˆ ËÓ˜
        ‚ÂËÈȈ ÔÈȘ           ƯÚÚÈ Ë‚‡Ê ҇ ÔÒÈ ÔÚÓ ÏÈ ˷Èȯ˘ ¯Ú¯Ú      øÔÚ‚ÂËÈȈ ÔÚÈÈÏ             ͇ ÍÈÈÏ‚ ˜Ú‡ ˯‡Ù Ô‡ ˙·˘ Ûȇ ËÓ˜
                                                                         ҇ ˙Â‡ÈˆÓ ÌÚ„ Ë¯ÚÏÚ‚ ˇ‰ ÒÚ ¯Ú Æ˙·˘
                                                                                                                          –‡¯Ù ¯ÚËÒÚ¯‚ ¯Ú„ ÂÈÓÊ· ʇ ·ÈÂÏ‚ Íȇ ¨¯ÚÓ
                                                                                                                          ҇ ¨ßÌÈÈÚ ˙¯ÈÓ˘ß ÔÂÙ ÔÈÚ ¯Ú„ Êȇ ÌÚÏ·
ʇ ¯Ú‚‡‰ χ¯˘È ߯ ÔÚ¯ÚÏ ¯ÈÓ‡Ï ‡„                                  ÔÚ˜ Ôڄˆ ¯Ú·‡ ¨Ë˘È ¯‡Ï˜
                                                                                                     ¯ÚÓÂÊ Ê‡ ËÒÚ‚¯‡Ù
                         –ÈÈÏ È„ ÔÚÚÊ ¯Ú ÔÚ¯ÚÏ Ë‚ ËÚ ÒÚ ¯ÚÂÂ
ÔÚÓÙ¯‡„ ÒÚÈÈ ÚÎÈÏËÏÚ Ȅ ¯‡Ù ‰¢· ËÈȉ     ʇ ÔÚÈÙÚ‚Òȇ ËÚ ÔÚ‚ÂËÈȈ È„ ÔÂÙ Ò¯Ú                            Ô„‡¯Ù Ú„ÈÈ· Ûȇ Ôˇ‡Ó È„ Ôȇ ÍÈÊ ËÂË ÒÚ                            ¯‡È ÔÂÙ ¨ÔÏÚË˘Âˆ¯‡Ù ˢÈ¯‡‚ Êȇ ˉÚÊ ÔÚÓ
                                                   È„ ÔÈ¢ Êȇ ‡„ øÌÚ„ Ô‡ ÔÚÓ         ‚ÈËÎȯ ƄχÂÂÚ‚ ÏÓȉ ̈ ËÈȯ˘ ÒÚ Ê‡ ÒÈÈ                             È„ Ô‡ ¨¯Ú‚¯Ú Ô‡ ¯Ú‚¯Ú Ò‡„ ˯Ú ¯‡È ˆ
                                                                                                    ˢÈ Êȇ ÔÒ‡‚ È„ Ûȇ
ÌÏÂÚ ¯Ú„ ÔÚ‚ÂËÈȈ ÚÈȘ ˢÈ ¯ÚÓ ÔÈ¢      Ò¯ÚÚ‚Ú˜ È„ ÔÚÚÊ ËÚˆ‡¯Ù ¯ÚÎȉ ‡ ¯ÚÈÈÊ
ÔÚÓ ¯Ú„Èȇ Í‡Ò ‡ ÍÈÊ ËÂË ÒÚ Ò‡Â ÒÈÈ      ÈÂʇ Ô‡ ԯȘÈËȯ˜ ÔÎÂÊ Ô‡ ÔÏÈ ҇ Ȅ     ≠ ¨Ú¯Ú„‡ Ô‡ Ôˆ‡‚ȇ ‰˘ÚÓ          ҇ ËÚˆ‡¯Ù ¯Ú„ ‚ÂÚ‚ ¯Ú·‡ Ô„ÚÈ ÈÈ· ˢÈ                             Ò‡„ ËÓ˜ È ÍÈÊ ËÏÚˢ ÒÚ Ò‡Â ڂ‡¯Ù
                                                  ˆ¢‰¯‰ „·ÎÏ ¯Ú˯Ú ÚÎÈÏËÚ           –‰ ÔË·¯Ë Ï‡Ê ÔÚÓ Ê‡ Ò‡„ ˯ÈÒ‡Ù Ô˯‡„                              È„ Ûȇ Òȯ‡ ÍÈÊ ÔÊ‡Ï ¯ÚËÚÊÈÂË ¯Ú‚ÈÏ„Úˆ
                                                                                                      ÔÚÓ ¯ÂÓÁ ¯Ú‚ÈÈÈÂÂ
¯ÚÓ ¯ÚÈȘ ˇ‰ ËÈȉ Æ‚ÂËÈȈ ÌÚ„ ˘¯„     ÔÈÈÊ ¯È˙Ó ÌȈ¯È˙ ËÚÊÈÂË Ë¯Ú„‰ ÔÚÈÙÚ‚
¯‡Ù ‰Ú˘ ≤¥ ÚÏÂÙ Ô˯‡Â „Ï„ڂ ÔÈȘ ˢÈ                       Æı¯˘ ¯ÚÈÈÊ          ¯Ú‚‡‰ χ¯˘È ߯               ÆÔʇψ Ò‡„ ‚ÚÓ ÔÚÓ Âˆ Ï‡Ó Ë¯Ú„                            Ô‡ ˯Ȉ‡Ù˘ ÔÚÓ Ô‡ ˯‡Ù ÔÚÓ ¯ÚÓÂÊ ÔÒ‡‚
                                                                         Ô˘ËÚÓ ÔËÒ˜¯‡Ë˘ Ô¯‡Ù ¨ÔÈÈχ ÔÈÈÊ ¯Ú„                               Ë‚ÈÈÏ ÔÚÓ ‰ÎÒ ‡¯‡Ù ҇ Ôȇ ˢÈ ËÏÈÙ ÔÚÓ
                                                                                                      Ԃȇ È„ ËÚ¯·¯‡Ù
ÒÚ ÔÚ ˯ٷ ÒÚχ ÔÒÈ ÔÈ¢ ÏÈ ÔÚÓ ÒÚÈÈ   –ÈȈ ˆ ÔÚÒÚ ¯Ú„ ‰Ó„ ˢÈ¯‡‚ Êȇ ÒÚ      ˜È¯Âˆ ͇ ‡ ËÈÓ ˙·˘ Ò‡„ Êȇ ÔÚÂÂÚ‚
Êȇ ËÏÚ Ȅ Ô‡ „‡Ï‚Ú Ôȇ Ú·Ó‡· ‡ ˈ‡ÏÙ    Ô‡ ÔÚÂÂÚ‚ Ԅȇ ÈÈ· Êȇ ÔÚÒÚ ÏÈÈ ¨ÔÚ‚ÂË   ˇ„È„‡˜ ¯Ú‚‡‰ χ¯˘È ߯ ˜È„ˆ‰ ·¯‰ ÔÚ                       ƉÎÒ ‡ Êȇ                           ÍÈÊ Ë¯‡Ù ÔÚÓ Ê‡ ÔÈȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÔÚÓ ÆÔÈȯ‡ ÍÈÊ
                                                                         Ôȇ ˢÈ ËÈÈˢ ÔÚÓ Ê‡ ¨ÏÏÎ ‡ Êȇ ÒÚ
                                                                                                     ˜È¯Âˆ ËÓ˜ ÔÚÓ Ô‡
¯ÚÈȘ ËÚ ¯‡¯ÚË ÌÚ„ ËÈÓ ÔÚÓÂ¯‡Ù ¯Ú„È     ‰¯Â˙ ¯Ó¢ ‡ „ȇ ‡ ¨ËˆÈÚ¯‚‡· Ô·ÈÈÏ· ËÚ     È·¯ ıχ ÔË‡Ë ÔÈÈÊ ÔÂÙ ı‡ÏÙ ÌÚ„ ÔÚÓÚ¯Ú·È‡                                                     ÍÈÊ Ëډ¯ ÔÚÓ Ò‡Â ¯‡ ˢÈ Ô‡ Ôډ¯ه
‚ÂÚ‚ ÔÚÈÙÚ‚ Ô‡ Ô‚¯‡Ó ÊÈ· Ô˯‡Â ˢÈ     ¨ÔÒÚ¯Ù Ë˘È ¯‡Ë ¯Ú·‡ ÔÚÒÚ ‚ÚÓ ˙ˆӠ      ‡ ËÈÓ Òȯ‡ Êȇ ˜¯· È· Ôȇ ıÈÊÈ ˙ȯ˜ Ôȇ   ÔÚÓ Ê‡ ¯Ú·‡ ¨Í¯Â„‡ ˢÈ ÔÚÓ Ëχ٠ÔÂÈÒ                              –¯‡Ù Ô‡ ÚËӇ˯‡Ù ˜È¯Âˆ ËÓ˜ ÔÚÓ Ù‡ ˢÈ
                                                                         –ÈˢÈÈ· Ò‡„ ÔÚ˜ ¯Ú„ÚÈ Ë˘È ÔÂÈÒ Ôȇ ËÈÈˢ
                                                                                                      Ìȇ¯Â ÌÈÓÈ Ûȇ
ÌÈÈ· ÆÌÈ˯٠Úχ ÔÒÈ ˆ È ԂÚ        ‡„ ÚÈ‚‡Ï‡È„ȇ ˆ ËÓ˜ ÒÚ ÔÚ ÌÚ„ ˙ÓÂÚÏ     ÔÚÈÈÏ ÌÚ„ Ô‚Ú˜ ‰¯Â˙ ˙„ÂÚÒ ˘Ï˘ ÚÙ¯‡˘                                                       ËÈȉ Ï‡Ê ÔÚÓ ÔÎ˙È ‡Ï Êȇ ÒÚ ÏÈÈ ÚË·Ú¯‚
‡ Ô‡ ÔËÂÈÓ Ôȇ ÒÚχ ÔÚÓ Ë‡‰ ßËÚ¯ÚËÈ‡ß    Ô‡ ÔÒÈ ÏÈ ¯Ú„ÚÈ ÈÂʇÈ ԉÚÊ ¯ÈÓ ÔÏÚ   ÔÚÓ ¯‡Ë ‚ÂËÈȈ ÔÈȘ ʇ Ë‚‡Ê ¯Ú ¨ÔÚ‚ÂËÈȈ    È„ ʇ Ò‡„ ËÓ˜ È ¯ÈÓ Ë¯Ú„‡Â ¯Ú·È¯Ú„ ÆÔÈ                           –ÂÊÚ‚ ‡ ˜È¯Âˆ ÔÚÓ˜ Ô‡ Ò‡‚ ÔÙȇ ÔÚÈȯ„ ÍÈÊ
                                                                         ‡ Êȇ ¯ÚÓÂÊ Ê‡ ÔÒÚ‚¯‡Ù Ô‡ ÔÈȇ ÔÙ‡Ï˘ ÌÈ·¯
                                                                                                    Ú„ÈÏ· Úˈ¯‡Â¢¯‡Ù
Êȇ ‡„ ҇ ÔÚÏËÈÓ Ú¯Ú„‡ ͯ„ Êȇ ˢÈ     –ÙÙ‡ Ô‡ Ë‚‡Ê ¯Ú¯Ú„‡ ¯Ú„ ҇ ÔÈÈˢ¯‡Ù     Á¯Î‰ ‡ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ Ê‡ Ô‡ ¨ÔÚÈÈÏ Ë˘È                                                     Ô‡ ˜‡¯˜ Ô˘ËÚÓ ÌÚ„ ËÎ‡Ó Ò‡‚ È„ ƯÚË
        ÆÈÈÊ Ô‚ÚÂÂ Ô‡Ë ı‡ÏÙ ¯Ú„ ˢÈ                 ÆÔÚ˜ ¯Ú ·È‡ Ô‚Ú¯  ˢÈ ‰¯È¯· ¯Ú„‡ ÔÈȘ ˇ‰ ҇ ¯ÚÈȇ ‡Ê‡    Æ·ˆÓ ÌÚ„ Ôʇψ ˢÈ ¯‡Ë ÔÚÓ Ô‡ ËÈȈ ‰ÎÒ                            –·¯‡Ù ÒÚ ¨ÒÚχ Ìȇ ˈ¯‡Â¢¯‡Ù ÒÚ ‚ȯڄÈ

                                                                                                    ÒÈÈ ÔÚÓ Ú‚ÈËÙÈ‚¯‡Ù Ô‡
҇ ÔÒÈ ˆ Ûȇ ÔÚÓÙ¯‡„ ÔÚ‚ÂËÈȈ È„     –˜¯‡Ù ÒÚ ¯Ú ʇ Ô‰ÚÊ Ë˘È ÔÏÚ ¯ÈÓ      Ò‡„ Íȇ ¯Ú·‡ ßÚÈ„ÂÓ‰ß ÌÚ„ ¯È˙Ó Ìȇ ¯Ú Êȇ    ‡ ȯ٠ÔÈÈÊ ËÈÓ ÔÈÈÊ Ë˘È ÔÚ˜ ÒÚ ¯Ú                               ÔÂÙ ÔÚ˜ ҇ ‚Ú ‡ Ôȇ ˯ÈÙ Ô‡ Ìȇ ËÚ„ÈÏ
ßÚÈ„ÂÓ‰ß ¯Ú„ Ô‡ ¨ÌÈ„¯Á Ê„‡ ÈÈ· ÍÈÊ ËÂË ÒÚ   Ôȇ Ìȇ ˆ ÔÈȯ‡ ËÓ˜ ÔÚÓ ÔÚ ˘ÈÈÏÙ ËÙÈ    –ÙÚ‚ Ô‡ Ë‚ÈÈÏڂˆ ˇ‰ ¯Ú ¨Ï„‚ „·ÚÈ„· ¯‡    ÔÂÙ ¯„Ò ¯Ú„ ¨Ôȉ‡ Ô¯‡Ù ˢÈ Ï‡Ê Í‡Â ڈ‡‚                                      ÆÔÚÓ˜ ˢÈ ÒË‚ ÔÈȘ ÌÚ„

                                                                                                    Êȇ ÒÚ Ò‡Â ˢÈ ¯ÚÓ
–¯‡‚ ˇ‰ ÔÚÓ Ê‡ ÈÂʇ ÌÈÈÚ È„ Ôȇ ˢÈ ËÂË   ÔÈÈˢ¯‡Ùˆ Ô·Ú‚ ¯Ú ËÚ Úˢ¯Ú Ò‡„ ¯‡ËÒ     –ÒÚ¯ ‡ Ôȇ ÔÚÓ˜Èȯ‡ ¯Ú ËÚ Ôڄˆ Ë‚Ú¯    ҇ ‰ˆ¯ÈÙ ‡ Êȇ ÒÚ ¨ËÎÚÏ˘ Êȇ ¨Êȇ ÒÚ È                             –Òȯ‡ ÔÚÚ˜ ÂÈÓÈ· ÍÈÏ‚ÚÓ Ì‡ Êȇ ÒÚ
¯ÚËÈÈ ËÚ ÌÏÂÚ ¯Ú„ ÆÔ‡ËÚ‚Ùȇ ˢÈ      Ë‚ ˢÈ Êȇ ˘ÈÈÏÙ ÒßÔ¯Ú„‡ ÌÚ„ ҇¯‡Ù     ˢÈ ËÚ ¯Ú ҇ ÌÚ„ Ô‡ ÔÚÒÚ Ô‡ Ë‡¯‡Ë     ¨ÌȯÂÓÁ ÌȯÂÒȇ ÔÂÙ ÌÈ·ˆÓ ˆ Ô¯ÈË È„ ËÚÙÚ                            Ô‡ ËÂÈÓ ‡ Ûȇ Êȇ ÒÚ Â‡Â‡ Êȉ È„ ÔÂÙ ÔÈÈ‚

                                                                                                     ˢÈ ҇ ԇ ‚ÈËÎÈÂÂ
ˢÈ ˇ‰ ¯Ú ÔÓÊ ÏÎ ÔÚ‚ÂËÈȈ ÚÚÈ ÔÙÈÂÏ·    ÌÚ„ ˙ÓÂÚÏ ¨ÔÙȘ ˢÈ Ìȇ ÔÂÙ ¯‡Ë ÔÚÓ Ô‡    Ô‡ ¯È˘ÎÓ ÏÚ· ¯Ú„ Êȇ ¯Ú ÔÎ‡Ó ¯ÚÎÈÊ ¯Úȯ٠   Ô„ÚÈ Ûȇ ҇ ÌÈ·¯ È„ ÔÚÚÊ ‚È„Ï¢ Ô‡                             ÔÚ˜ ÔÚÓ ¨ÚËÒ‚¯Ú Ò‡„ ËÈÓ Ô¯ÚÂÂ Ï˘Î ˢÈ
ËÂË ÒÚ Ò‡Â ÔÒÈ ˆ ÈÂʇÈ ÏËÈÓ ¯Ú„‡ ÔÈȘ   ÌÚ„ ԯȘÈËȯ˜ ËÈÓ ÏÂÙ ÔÚÚÊ ÔÚ‚ÂËÈȈ      ¯Ú Ë‚Ú¯Ù ÆÔÚÒÚ Ë˘È ¯Ú ËÚ ¯˘Î‰ ÔË‚ ‡     ¯Ú·‡ ÔËÏÚ ԯژ¯Ú·È‡ ÈÈÊ ÔÏÚ ËÈȘ˘È¯‡                             ÒÚ ¨Ô¯ÚÂÂ Ï˘Î Ô‡ Ò‡· Ô߯˘Î ÌÚ„ Ûȇ Ô¯‡Ù
                     ÆÍÈÊ  ÔÚÈÈÏ ÔÚÓ ËÓ˜ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Ê‡ ÈÂʇ ÔÚ¯„‡     ÌÚ„ Ô‡ Ë‡‰ Ôȇ ‚ÂËÈȈ ‡ „ȇ ‡ ËÓÚ ÈÂʇÈ   ÔÚÚÊ Ò‡Â ÌÈÈÚ ÚÎÏÚʇ ˆ ËÓ˜ ÒÚ ÔÚ                              ‡Â‡ ˆ ‚¯Ú· È„ Ûȇ Ô¯‡Ù Í‡Ê ‡Ê‡ ‡Ë˘È Êȇ
                                   ÆÔ‚‡Ê ˆ ¯ÚÚÈ Ë‡‰ ҇                                ÆÈÈÊ Ô‚ÈÈ¢ ¯ÂÓÁ ¯ÚÓ Ï‡Ó Ë¯Ú„‰                            ¯Ú„‡ Ô‡ ˜È¯Âˆ Ô˯‡„ ÔÂÙ ÔÚÓ˜ Ô‡ Êȇ ÒÚ
    Ô·‡‰ ˢÈ Ô¯‡Ë                                      ¯Ú„ Êȇ ¯Ú ¯Ú ¯Úȯ٠¯ÚÎÈÊ ËÎ‡Ó ¯Ú Ò‡ÂÂ
                                                 ÔÂÙ ˘¯Ú„‡ Ò‡„ Êȇ ҇ ËÈÓ ¨¯È˘ÎÓ ÏÚ·              ˜˜˜
                                                                                                  ÈÈÊ Íȇ Ë„ÈÈÏ ÌÏÂÚ ¯Ú„ ҇ ·ˆÓ Ô·ÏÚÊ
                                                                                                  È„ ͯ„‡ ÔÎ‡Ó ÈÈÊ Íȇ ÒßÌ„Â ¯˘· ÔÚÚÊ
                                                                                                                          Ô‡ ‰Ú¯Ï ¯Ú·‡ ˘¯Ú„‡ ËÓ˜ ÔÚÓ ¨‡È Æ˘ËÚÓ
                                                                                                                          ËÏÚ ڂÈËÈȉ Ôȇ ¯ÚÓÂÊ ÏÈÈ ¨‰·ÂËÏ Ë˘È
           ¯˘Î‰ ÔÈȘ
߯ ¯‡Ù ‚ÈËÎÈ Êȇ ߯˘Î‰ß Ô‡ Ô‚Ú ˈÚÈ
                               Êȇ ÌÏÂÚ ¯Ú„            ÔÚÒÚ ÔÎÏÚ ÔÙȘ ˆ Ë‡¯‡ËÒÚ¯ ‡ Ôȇ ÔÚÒÚ
                                                                   Æ˘„‡¯Ù
                                                                         Ô‡ ˙Â·¯˜ ÔÚÓ Ëχˆ‡· ¯ÚÓÂÊ ¯Ú„ÚÈ        Úχ È ÈÂʇ ÍÈÊ Ô¯Ú„È Ô‡ ¨˙¯ÂÒ‡ ˙‡¯Ó    Æ˙ÂÈÁ¯· Ô‡ ˙ÂÈÓ˘‚· ˘ÓÓ ÌÂȉ‚ ÌÚ„ ËÈÈÓ
                                                                         Ô‚Ú ‡ÏÈÓ Æ˙Â·¯˜ Ú‚È„ß˙ÂÈÁ¯ ‡„ ÔÈÈÓ Íȇ   ÔÙ¯‡„ ÈÈÊ Ê‡ ˢÈ ÈÈÊ ÔÏÈÙ ‡ÏÈÓÓ Ú¯Ú„‡     ¯‡È ˆ ¯‡È ÔÂ٠ʇ Êȇ ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ¯Ú„
Ô·Ú‚ ˢÈ ÔÚ˜ ÔÚÓ Ê‡ ÔÚ˜ڄڂˆ χ¯˘È
ʇ ÈÂʇ ÆÛÈÈ¯Ë Êȇ ÛÈÈ¯Ë ¨¯˘Î‰ Ô‡ ‰ÙÈ¯Ë ÔÈȘ
                           ÒÚÈÈ ˆ ‚Èˢ¯‡„
                         ߯ ˜È„ˆ‰ ·¯‰ ÔÈÈÊ ÏÁÂÓ ¯ÈÓ Ï‡Ê ‡„
                                                 ÏÈÈ ¨Ë˘È ÏÚË¢˘ ÔÈȘ Êȇ ÒÚ ¯Ú„ÈÈÏ
                                                 ËÈÓ Ô‡ ˯ÈÙ ¯Ú ‚‡Ë ¯Ú„ È ¯‡Ï˜ Êȇ ÒÚ
                                                                         ÔÚÓ ÔÚ ¯Ú„ÚÈ ËÈÈˢ¯‡Ù Ò‡„ Ú‚È„ß˙ÂÈÓ˘‚
                                                                         ˜ÈÏ‚Ó‡ Ô‡ ÔÚ˘Ú‚ Êȇ ÒÚ Ê‡ ‰ÏÈÏÁ ˯ډ
                                                                                                  ˆ ¯·Ò‰ ¯Ú„‡ ÔÈȘ ‡Ë˘È Êȇ ÒÚ ÆÔÚÈȯ˘     ˢÈ ËÈÓ ¨¯Ú‚¯Ú Ô‡ ¯Ú‚¯Ú ·ˆÓ ¯Ú„ ˯ÚÂÂ
                                                 –È˘ÎÓ ÈÏÚ· È„ ÔÚÚÊ ¯Ú ԇ ‚ÂËÈȈ ÔÎÏÚ                            ԇˈ Ô·‡‰ ¯ÈÓ ÔÚ ÏÈÈ ¨Ô‚ÈÈ¢ ˯‡Ò ÌÚ„   ˢÈ ͇ ÍÈÊ ÔÚÓ Ë‡‰ ˜È¯Âˆ Ô¯‡È Í‡Ò ÔÈȘ
¯˘Î‰ ÔÈȘ ˢÈ Ô‚‡¯Ë ÔÚ‚ÂËÈȈ ʇ ¯ÚÒÚ·     Ì˙Ò‰ ÔÓ Ê‡ ¨Ô‚‡Ê Ìȇ ÏÚ Íȇ ÔÚ χ¯˘È                             ÒÚ ÔÚ ¯Ú·‡ ¨Ë¯ÚËȈ¯Ú„ ¯Ú„ÚÈ Ë¯Ú        ÔÏÚ ËÈȘ˘È¯‡ Ô„ÚÈ Ûȇ ҇ ÌÈ·¯ ËÈÓ     ËÈÈ‚ ÔÚÓ ¯Ú„ÈÈÏ ÈÈ ԇËÚ‚‡ ÔÈÈ‚ Ë·ÈÂϯÚ
Ô‡ ¨ÔÚÈÈÓ ÔÚ‚ÂËÈȈ ҇ ÒÈÈ ¯Ú„ÚÈ Ô‡    Ô‡ Ú¯ÚÙÒÂÓˇ Ú‚ÈËÈȉ Ôȇ ˢÈ ¯Ú Ë·ÚÏ     ˢÈ ÍÈÊ ËÈÈ· ÒÚ ¨ÔÚ‚ÂËÈȈ ÚÚÈ ÔÂÙ Ìȯ     Ë‚ÈÈ¢ ˜ÈÏ‚Ó‡ ¯Ú‚È„ß˙ÂÈÁ¯ ‡ ˯ÈÒ‡Ù
                                                 ‡ ¯ÚÈÈÊ ÈÈ· È ‚‡Ë˘¯‡‡„ Ô‡ ‚‡Ë‡Ó Ô„ÚÈ                             ÆÈÈÊ Ô‚ÈÈ¢ ÔÈÚ ÌÚ„ ˆ ËÓ˜ ÒÚ ÔÚ ¨ÔÚÈȯ˘  ʇ ˆ¯Ú„ ÔÚÓ˜ڂ ÔÈ¢ Êȇ ÒÚ ¨Ô‡ËÚ‚‡ ËÈȉ
Ôȇ Ư˘Î Êȇ ÒÚ Ê‡ ÔÈȇ ˢÈ ÍÈÊ Ô„Ú¯      ÏÈÈ Òȯ‚ ¯ÚÈÈÊ Êȇ Ìȇ Ûȇ ¯Ú„‡Â ¯Ú„                                               ÆÔÚÓ   È„ ÔÈÈÊ ‰˘Ó ˢÈ ÔÚÚ˜ ÈÈÊ Ê‡ ÒÈÈ Íȇ     ÌÈÈ‚ È ¯Ú‚¯Ú Ò‡‚ ÔÙȇ ÍÈÊ ËÈȯ„ ÔÚÓ
˯‡Ò ÚÎÏÚʇ Ô·Ú‚ ËÓÚ ÔÚÓ Ò‡Â ËÚÓ‡Ó      ҇ ҇„ ˙ÂÏȉ˜ È„ Ôȇ Ôß˙˜ÂÏÁÓ È„ ‡˜Â„     ÌÚ„ ËÈȉ Ô·‡‰ ÔÚÚ˜ Ò‡Â Ô˘„‡¯Ù Í‡Ò      ¨Ï„˙˘‰ ˘È‡ Ôȇ˘ ̘ӷ ¨ÍÈÊ Ô¯ÈÙ ¯ÈÓ ÈÂÂ
                                                 ‡ ÆÒßÔ¯Ú„‡ ÌÚ„ ÔÂÙ Ô‚¯‡Ó Ô‡ ÌÚ„ ÔÂÙ ¯˘Î‰                            ÔÏÚ ԇ Ô‚Ï‡Ù Ë˘È ÔÏÚ ÌÈÈ‚ È„ ËÏÚ     È„ Ô¯‡Ï¯‡Ù ˇ‰ ÔÚÓ ¨ÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ ÍÈÊ ÔÚÈȯ„
ÔÈÈÊ ¯È˙Ó Ú¯Ú„‡ ÔÏÚ ˘ÈˇӇˇ Ìȯ˘Î‰      ÒÚ ¯Ú ԇ ÆÔ˘‡ ÔÙÈÂÏ Ï‡Ê ÔÚÓ Ê‡ ˯ÈÙ                             Ô‡ ÚÓÚË È„ ¯Ú„È Ûȯ‡ ¯ÈÓ ÔÚ‚Ú¯·       ¯Ú‚¯Ú Êȇ ÒÚ Ò‡Â ڄ‡Ó È„ ËÈÓ Ô‡ËÚ‚‡ ÔÈÈ‚    È ÍÈÊ ËÏÚˢ ÒÚ Ò‡Â ڂ‡¯Ù È„ Ô‡ ¨‰˘Â·
–‚Ùȇ ˢÈ¯‡‚ ÔÚÓ Ë‡‰ ÔÚ‚ÂËÈȈ Ú¯Ú„‡     ÌÚ„ Ûȇ ≠ ÔÚ‚ÂËÈȈ ÚÈÈÊ ÔÚÓ ËÙȘ Ë·Èȯ˘   ÒÈÈ ҇ ¯Â·Èˆ ‡ ¯‡Ù ËÏÚˢڂ Êȇ ‚ÂËÈȈ    ÔÚÚÙÚ ÍÈÊ Ï‡Ê ÒÚ „χÂÂÚ‚ ÏÓȉ ̈ ÔÚÈȯ˘
                                                 ¯Ú ˆ ËÒÈÏ˘‡· Ô‡ Ò‡„ ˯ÈÙ ÒÚ ¯Ú ¯‡Ï˜                              –Ú„È È„ ˆ ÔÚÓ˜ڂ Êȇ ÒÚ ‰¯ÂÓÚ ÌÂ„Ò ÔÂÙ    ҇ Ȅ ‰˘ÚÓ È˘‡ Ô‡ ÌÈ·¯ ʇ Ò‡„ ËÓ˜
ÔÚÓ Ê‡ ÔÈȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÔÚÓ Ë¯Ú˜¯‡Ù ¨Ô‡ËÚ      ÍÈÊ Ë‚‡Ï˘ ÔÚÓ ÔÚ ≠ ÔÈÈÊ „ÈÚÓ ¯ÈÓ ÔÚÚ˜                             ¨Ô‡Ë ‡„ ÔÚÚ˜ ҇ ÌÈ·¯ ÚÚÈ ÔÂÙ Ù‡˜ È„     ÔÚÚ¯‡Â ËÙ¯‡„Ú‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ ¯Ú·‡ ÆÚË҂ȯ      ˢÈ ÔÚ‰ÂË ÔÈÚ Ô„ÚÈ ËÈÓ ÔÚÓÂ¯‡Ù ÔÚÚÊ
          ÆÔÈÈÊ Âˆ Û¯‡„ ÒÚ È ˷ÚÏ  ÌÈ„„ˆ Ú„ÈÈ· È ԉÚÊ ÂËÒÚ ıÈÊÈ Ôȇ ˈÚÈ            ÆÔÈÈ ˆ ‡È ÔÚÈÈÏ Ò‡„ ÏÈ  –¯‡Ù ÔÈÈÊ Âˆ Ô„ÚÈ ˜È¯Âˆ Ô¯ÈÙ ‚ÂÚ„¯‡ Ô·Ó
                                                 ·Èψ ÏÚË˘Âˆ ÔÈȘ ˢÈ Íȇ Êȇ ÒÚ                                Ô߯ÂÒ‡ Ô‡ ÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ Ô·ÈÈÏ· ¯Â·Èˆ ÌÚ„     ÔÂÙ ¯ÚÓÂÊ ÌÏÂÚ ÌÚ„ ÔËχ‰Ù‡ È ÌÂÓÈÈÓ ÌÚ„
ˢÈ Û¯‡„ ҇ „ȇ ¯Ú„ Êȇ ˢËÚ·Ú‚       ËÓ˜ Ô‡ ÍÈÊ ËÂË ÒÚ Ò‡Â ÔÒÈ ¯Ú„ÚÈ ÔÏÈ                            ‰·ÂË ÚÒȯ‚ ‡ ÌÚ„ ËÈÓ Ô‡ ı‡ÏÙ Ô˯ÚÎÈÊ      ÔÙ¯‡„ ˢÈ Ï‡Ê ÔÚÓ ÌÈȉ¯Ú„ ÔÂÙ ÔÈÈ‚Òȯ‡     ÔÚÓ Ë‡‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÆÔÒ‡‚ È„ Ûȇ ÔÚÈȯ„ ÍÈÊ
¯Ú·‡ ÆÔ‡ ˢÈ Ò‡„ ˯ȯ Ô‡ ‚ÂËÈȈ ÔÈȘ     ËÈÓ ÌÈÎÒÓ Êȇ ¯Ú ʇ ˢÈ Ë‚‡Ê ÒÚ Æ¯‰‡Ù     ÔÚÒÚ ÏÈÈ ¨Ô˘ÈÚÙ¯Ú„‡· È„ Ôȇ Ï„·‰ ÌÚ„                Æ˙ÂÓ˘ Ú˘È„È‡ È„ Ô‡Ë
                                                 Ô‡ ÌÈÈÂÒÓ ÌÂ˜Ó ‡ ÔÂÙ ¯‡ ÔÚÒÚ ÔÚÓ ËÚ                                           Æ·ˆÓ ÌÚ„ Ô·Óί„‡   ÔÂÙ ËÈÈ‚ ¯ÚÈȘ ʇ Ô¯ÚÎÈʯ‡Ù ¯ÚÓÂÊ ËÙ¯‡„Ú‚
 øԄȇ ÚˢËÚ·Ú‚ ωÈÙÈÂʇ ¯ÈÓ Ô·‡‰ Ôڄˆ    ËÈ‚ ¯Ú ҇ ÔÒÈ ÏÈ ¯Ú·‡ ¯Ú·Èȯ˘ ÌÚ„                             Ô‰‡Êχ˘ ÌÈÈÁ                  ¯Ú„ÚÈ Ë˘È ʇ ÔÒÚ‚¯‡Ù ˢÈ ¯‡Ë ÔÚÓ        –Èʯ‡Ù ËÙ¯‡„Ú‚ ˇ‰ ÔÚÓ ÆÒȯ‡ ˢÈ Êȉ È„

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                                  ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 ≥                            ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                ≤≤
 Ô‡ ‡·‡· Ôȇ ÒßÈ·¯ ÈȈ ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ Ê‡ ˘‡Ù ÔËÈÓ ÔÈÈÊ ÌÈÏ˘Ó Ë˘È ÔÏÈ ÈÈÊ
Ô߄„ È΄¯Ó ߯ ÔÚÓÚÙȇ ˢÈ ÌÈ·¯ Ô‡ ÒßÈ·¯ Ûȇ ‡˘Ú¯Ù ÚËÒÚ¯‚ Ò‡„ Ë‚ÈÈÏÚ‚
 ÈȈ ˇ‰ ‡·‡· Ë·ÓÚ‚ ¯‡Ï˜ ˇ‰ χ¯˘È ı¯‡                                                        ‡Ș ÏÚ ·˘‰ ·ÏÎÎ
  ˙Â‡ÈˆÓ ÔËÈÓ ÔÈÈÊ ÌÈÏ˘Ó ËÈȈ Êȇ ÒÚ Ô‡ ÒßÈ·¯                                                 ‚Ú ‡ Ôȇ ÔÈÈÊ Ë˘È Û¯‡„ ÒÚ Ô‚Ú گڄ‡
                                                                           ÆԂȇ Ú„ÈÈ· ÔÚÓÚÒȯ‡ ¯È„ Ï‡Ê Ò‡ÂÂ
                                                                        ˇ‰ ‰Î¯ÚÓ È„ ÈÈ· ʇ Êȇ ˘‡Ù ¯Ú„
                                                                        ˇ‰ ÔÚÓ ¨Ô‚ȇ Ú„ÈÈ· ÔÚÓÂÚ‚Òȯ‡ ÍÈÊ ÔÚÓ
                                                                                                ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„
                                                                                                  ¯ÚËÈ· Êȇ
                                                                                                                      –Á¯Ú·È‡ ËÈȈ È„ „‡˘ ‡ Êȇ
                                                                                                                      –ÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ Ò‡Â ԂÚ ԯÚÊ
                                                                                                                      Ô‡ËÚ‚ ÔÈ¢ Ô·‡‰ ¯ÈÓ ¨ÔÚ
                                                                                                                      ˘‡Ù ¯Ú„ ÆÌÚ„ Ôȇ ‚ÂÚ‚    ÒÚ
ÔßÈÏ˙Ù È·¯ ÔÂÙ ÌÚ„Èȇ ¯Ú„ Êȇ ¯Ú ҇ ¯‡ ˢÈ Êȇ Ô߄„ È΄¯Ó ߯ ÔÂÙ ÁÎ ¯Ú„                                  ËÈȉ¯ÚÓ ¯Ú„ ¨ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„ ÔËÏ‡Ù˘Ú‚
                                                                        ÚÒȯ‚ È„ ¨ËÏÚË˘Ú‚Âˆ ˢÈ ÍÈÊ Ë‡‰ ÌÈ„¯Á
                                                                                                È„ ÔχÙڂί„‡
                                                                                                                      ˇ‰ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ʇ ¨Êȇ
                                                                                                                      –‰ ÔÂÙ ‰‚Ù‰ Ô‡ ‰ÓÁÏÓ ËÏÚ ‡ Ë‚‡Êڂˆ
                                                                        ÔÚÚÊ ˙Â·È˘È È˘‡¯ ÚÒȯ‚ È„ Ô‡ ÒßÈ·¯                            ÔÚ‚Ú¯· ËÚ˜Ú‚ ˢÈ Ô‡ ËÚÊÈÂË Ë¯Ú„
 Ë‚‡ÊÚ‚ ˇ‰ ÒÚ È ԇ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‡ Íȇ Êȇ ¯Ú ÔÈÊ ÔÈȘ ÔʇÏÚ‚ ˢÈ ˇ‰ Ò‡ÂÂ
 ¯ÚËÒÚ¯‚ ¯Ú„ Êȇ „„ È΄¯Ó ߯ ÒßÈ·¯ ¯Ú‡·‡· Úχ ÔÂ٠ʇ È·¯ ¯ÚÊÏÚ· ¯Ú„
                                                                        ҇ Ԃژ ˙‡¯Â‰ Ô‡ ÂÂȯ· ËÈÓ ¯‡Ï˜ Òȯ‡
                                                                        ÔÚÓ Ë‡‰ ˆ¯Ú„ˆ ¨ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ËÂË ÒÚ     Ô·‡‰ ÌÈ·ÚÂ˙Ó                ˙„‰È ËÈȉ¯ÚÓ ¯Ú„ ËÚÊÈÂË ÈȈ ÔÈȘ
                                                                                                                      È„ ¨ËÏÚË˘Ú‚Âˆ ˢÈ ÈÈÊ Âˆ ÍÈÊ Ë‡‰ ˙È„¯Á‰

                                                                                                 È„ ˢ¯‡ÓÚ‚
                                                                        ÚÈÈϘ ˙ÂÙÂÈË Ôȇ Ô„‡·Ú‚ ÍÈÊ ËÈȈ ˘„ÂÁ ‡                          –¯‡‚ ˇ‰ ÒÚ Ô‡ ˢ¯‡ÓÚ‚ Ô·‡‰ ÌÈ·ÚÂ˙Ó

‡·‡· ËÎÂÊ ÔÚ ÔÂÙ Ô‚Ú¯Ù Ô‡ Ù‡ Ô‚‡Ï˘ Ô˘ËÚÓ ÒßÔÂȈ Ô· ߯ ˘˘˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙
                                                                        –ÈÈϘ Ô„ÚÈ Ôȇ ÌȇȘ· Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ¯Ú„Ș                         ÒÚ Ò‡Â ڂ‡¯Ù È„ Ô‡ ¨ÔÙχ‰Ú‚ ˢÈ

                                                                                                ÒÚ Ò‡Â ڂ‡¯Ù
                                                                        ¨‰·ÚÂ˙ ÚÚÈ ËÈÓ Ô‡Ë Âˆ ˇ‰ ÒÚ Ò‡Â ËÈȘÈ                          Ë¯ÚÏÚ‚ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ˇ‰ ÍÈÊ ËÏÚˢ
                                                                        –¯‡ÓÚ‚ Ô·‡‰ ÌÈ·ÚÂ˙Ó ÚÚÈ ÒÚχ ͇ Ô‡                            ÌÚË ÔÈȘ ˢÈ ¯ÚÓ Ë‡‰ ÒÚ Ê‡ ˈÚÈ ˘Ë‡Î
 Ò߄„ È΄¯Ó ߯ Ô¯ÚÙËÚ ÌÚ„ Ûȇ Ô‡ ¯ÚÏÈÙ˘ ‡ Û¯‡„ ‡·‡· ¨ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‡                                                        Æˢ                         Êȇ ‚Ú گڄ‡ È„ ʇ Ô‡ ˙Â‚Ù‰ ˯‡Ò È„

  ÒßÈ·¯ ÚÒȯ‚ Ú¯Ú„‡ ÔÂÙ ÔÈÈ˘ ¯Ú‚ÈÈÈ ˢÈ ˘ÈË ÌÚ„ ËÏÈÙ˘ ¯Ú ʇ Ô˘ËÚÓ
                                                                        Ë‚Ú¯·Ú‚ ÈȈÈχ٠Ȅ ˇ‰ ˆ¯Ú„ˆ
                                                                        ËχÂÂÚ‚ ÈȈÈχ٠ËÚÊÈÂË Ô·ÈÊ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈȘ   È„ ˆ ÍÈÊ ËÏÚˢ               ¯Ú„È ¯‡È Ô„ÚÓ˜ ÔÏÚ ÈÈÊ Âˆ ¨¯ÚÒÚ·
                                                                                                                      ÔÂÙ ÔÚ¯ÚÏ Ë˘È Ô‡ Ú·ÏÚÊ Ò‡„ Ô¯ÚÊÁ¯Ú·È‡
                                                                        ʇ ¯Ú„È ÔÚÓ Ë‡‰ Ë¯ÚÏÚ‚ Ô‡ ¨ÁÎ ÔÊÈȇ·
                                                                                               ˇ‰ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß                  ÆË·Óڂί„‡ ¯‡È Ò‡„ ˇ‰ ÔÚÓ Ò‡ÂÂ                                                                ÒÚ
                                                                        ÔÚÓ ÔÚ˜ ˙Â‚Ù‰ ˯‡Ò È„ ËÈÓ Í¯„‰ ÂÊ ‡Ï                            ‰„Úß È„ ʇ Ë¯ÚÏÚ‚ ¯ÈÓ Ô·‡‰ ÔÂÈÒ ÔÂÙ
È΄¯Ó ߯ ˘‡Ù ‡ Êȇ ÒÚ Ê‡ Ë¯Ú   –ÚÚ‚ ¯ÚÊÏÚ· ¯Ú„ ÈÈÊ Ë‡‰ ¨ÔË‡Ë    ˇ‰Ú‚ ¯‡ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ò‡Â ˙ÂÁÂÎ   ÏÈÈ ڄ‡˘ ‡ Êȇ
                                                                                                Ï‡Ó Ò‡„ ˘Ë‡Î
                                                                              Æ„Èȯ‡Ù ˯‡Ò ‡Ê‡ ÔÏÚË˘Ù‡ ˢÈ                          ÆÌÈ˙ÂÚË Ú¯È‡ ÔÂÙ Ë˘È Ë¯ÚÏ ß˙È„¯Á‰
ÌÏÂÚ ÔÒȯ‚ Ô‚ÈÊȯ ‡ ˇ‰ „„    ËÒÚÓ ÌÚ„ ËÈÓ Ë˘È ʇ ˯ÚÙË     ˢÈ Ìȇ ÔÏ‡Ê ÒßÈ·¯ ÚÒȯ‚ È„ ʇ  ¯ÈÓ Ô·‡‰ ËÈÈÓÚ‚                                                         Êȇ ÒÚ ÌÈ·ÚÂ˙Ó È„ ÔÂÙ ˘¯‡Ó ÌÚ„ ËÓÚ
ÔËχ ÒßÈ·¯ Í‡Ò ‡ ¯ÚÈÈÊ ÌÈ„ÈÒÁ  ËÏÈȈ¯Ú„ ‡˜Â„ ·È‡ Ô‡ È·¯ ‡ ÍÈÊ   È„ Ê„‡ ÔÏÈȈ¯Ú„ ÆÔÚÓÚÙȇ    ÔÂÙ ÔÈ¢ Êȇ ÔÚÓ Ê‡                 ˜˜˜
                                                                                                  È„ Ë¯ÚÏÚ‚
                                                                                                                      Ô‡ ÈÂʇ ÔÈ¢ ËÈÈ‚ ÒÚ ¯‡È Úˢ¯Ú Ò‡„ ˢÈ
ÔÂÙ ·Ï‡‰ ‡ Ô·‡‰ Ô˘Ë‡ÂÂÚ‚ ÍÈÊ   ÌÚ„ ËÏÈÙ˘ „„ È΄¯Ó ߯ ʇ ÔÚÓ    ÔÚÓ˜ڂ ÔÚÚÊ ÒÚ Ê‡ ¯ÚÊÏÚ·     Ô¯‡ÂÂÚ‚ ¯ÂËÙ ÌÚ„           –Ó˜ ·È‡ Ô¯Ú„‡Â ˢÈ ÍÈÊ ÔÏÚ ¯ÈÓ                           Êȇ Ò‡„ ÔÙχ‰Ú‚ ˢÈ¯‡‚ ˇ‰ ÒÚ Ô‡ Ô¯‡È
˯Ú ˆ¯Ú„ˆ Ô‡ ˇ‰ ¯Ú ҇    ʇ ÈÂʇ ÔÈÈ˘ ¯Ú‚ÈÈÈ ˢÈ ߢÈËß  ÒÚȈ‡‚ÚÏÚ„ ͇ ÒÚȈ‡‚ÚÏÚ„     –¯Ú‡ ÔÚÓ Ê‡ Ô‡           Ô·‡‰ ÈÈÊ Ò‡ÂÂ Ô‡Ë ¯Ú„È ÈÈÊ ÔÏÚ ¯‡È Ô„Ú                         Ô·‡‰ ÔÊÈȯ˜ Ú¯Ú„‡ È„ ҇¯‡Ù ‰·ÈÒ È„
                                                                                                 ÈÈÊ Âˆ ÚȈ˜ÚÏ
¯ÚÓ Ë˘È ˇ‰ ÔÂȈ Ô· ߯ ʇ ¯¯Â·Ó        ÆÒ‡„ Ô‡ Ò‡„ ˇ‰ ¯Ú   –ȇ ˢÈ Ìȇ Ï‡Ê ÔÚÓ ÔËÚ· ÍÈÊ   ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ Ê‡ ˘‡Ù ÌÚ„ ËÚ˜     ʇ ÔÙ‡‰ ÔÏÈ ¯ÈÓ ¯Ú·‡ ¨¯‡È ÌÚ„ Ô‡ËÚ‚                            –¯‡Ù ¨Ë˘È ÌÚË ÔÈȘ ˇ‰ ÒÚ Ê‡ ÔÒ‡Ï˘‡·
Êȇ ÒÚ ¯Ú ÆÔ߄„ È΄¯Ó ߯ ¯‡Ù                     ҇ ȷ¯ ¯ÚÊÏÚ· ¯Ú„ Ô‡ ÔÚÓÚÙ   Êȇ ÒÚ Æ‡·‡· Ôȇ ÒßÈ·¯ ÈȈ
                       ˜˜˜                                                ‰„Úß È„ Ôȇ ¯Ú ‡„ ÔÚÚÊ ËˆÚÈ ˘Ë‡Î                             Ò‡„ ÊÈȯ٠¯ÚËÈ· ‡ Ôχˆ‡· ¯ÈÓ Ë¯Ú˜

                                                                                               Ô¯ÚÊÁ¯Ú·È‡ ÔÏÚÂÂ
Ú„ÈÈ· ҇ ˙ÂÂ˙Á È„ ÈÈ· ÔÚÂÂÚ‚                     ¯Ú‚ÂϘ Í‡Ò ‡ Êȇ ÌÈÈÚ È„ Ôȇ   ¯Ú„ÚÈ Ú„‡˘ ÔÈȘ ˢÈ ¯ÚÓ      Ô‡ Ԃȇ È„ ËÚÙÚÚ‚ Ô·‡‰ ҇ ß˙È„¯Á‰                           ÌÚ„ Ôȇ ÔÚÓ Ë‚ÈÏ ˘„ÂÁ ‡ ÍÂÈÁ ËÈÓ Úˢ¯Ú
˙Â„Ú ËÚ Ë·ÓÚ‚ Ô·‡‰ ÒßÈ·¯    ¨¯ÚÊÏÚ· ÔÙȇ ¯‡ ˢÈ        ÔÂÙ Ô„ÚÈ Ë¯ÚÙËÚÚ‚ ˇ‰ ÈÈÊ ÔÂÙ   ËÏÈÈˈ ÍÈÊ Ë‡‰ ‰Ïȉ˜ ÚÒȯ‚     ÔÚÓÚ Û¯‡„ ÔÚÓ ¨Í¯„‰ ÂÊ ‡Ï ʇ ÔÚÈÈˢ¯‡Ù                           ‰·È˘È ˯ÈËÒ‡¯‡ ÔÚÓ ÚËÈȈ Ò‡„ Ô‡ ıÂÓ˘
ˇ‰Ú‚ ˇ‰ „„ È΄¯Ó ߯ ʇ Ô‚‡Ê   ÈÈ· ˙È· È· È„ Ê„‡ ÔÏÈȈ¯Ú„    ÚÚÈ Ë˜‡Ù ‡ Êȇ ÒÚ Ê‡ ÈÈÊ     ÔÚÓ Ô‡ ÒßÈ·¯ ÈȈ ˇ‰ ¯‡ÓˇÒ
                                                                                                –Ó˜ Ú·ÏÚÊ Ò‡„
                                                                        ¨„Èȯ‡Ù ‡Ê‡ ÔÏÚ˘ÂˆÙ‡ È ԂÚ گڄ‡ ÔÎÂÊ                         ËÈÓ Ô¯‡È ¯ÚËÚÙ˘ ÍÈÊ ÔÚ˘ËÂÓ Ò‡Â ÌȯÂÁ·
ÆÌÏÂÚ Ô¯ÚÚ˘ Ô‡ Ô¯ÚÒÚ¯‚ ‡     È„ ʇ ˜¯· È· ÔÂÙ ¯Úʇ ·¯‰    Ô‡ ËÏÈÈËÚ‚Ù‡ ÍÈÊ Ô·‡‰ ˙ÂÏȉ˜   ÏÂË· ˢÈ ˙Â‡ÈˆÓ ÌÚ„ ¯ÚÓ ÔÚ˜     ÚÚÈ Ô·Ú‚ ˢÈ ÔÙȇ Ì¢· ÌÏÂÎ ÏÚ Ô‡                           ÔȈ˜ß ‡ ¯‡Ù ÔÏÚˢ ÔÙ¯‡„ ÍÈÊ Ô‡ Òß˯‡˜
ÒÚÙÚ Ë‡‰ ÒÚ Ê‡ ‰ÏÈÏÁ ˢÈ     Ë‚ÈÈÏÚ‚ ˇ‰ ÔÚÓ Ò‡Â ‡˘Ú¯Ù      ¯Ú„ÚÈ ÒßÈ·¯ ÈȈ ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ   ÈȈ Ûȇ ÍÈÊ ËÈȯ‚ ıÈÊÈ ¨ÔÎ‡Ó           ÆÈËÈÒÈÏ·‡Ù ÚÈȘ ÌÈ·ÚÂ˙Ó                         ÚÚÈ Ë¯ÈÙ ÔÚÓ ¨Ú‚Â˘Ó ÈÈÊ ËÎ‡Ó Ò‡Â ßÔÁ·Ó
                                                                                                  ø¯‡È Ô„Ú
¯Ú Íȇ ÔÂȈ Ô· ߯ ÈÈ· ËÏÚÙÚ‚   ¨ÔÏÚË˘Âˆ¯‡Ù ˢÈ¯‡‚ Êȇ Ô˯‡„    Êȇ ÒÚ Ô‡ ÔßÈ·¯ ÔÈÈÊ Ë‡‰ ‰Ïȉ˜  ÌÚ„ ÔÚ˜ ÔÚÓ Ô‡ ÒßÈ·¯ ÚÈÈ      ͇ ı‡ÏÙ Ôχӯ‡ Ô„ÚÈ Ôȇ ÏÏΠͯ„·                             ‚‡Ë ÔÈȇ Ô˯‡„ ÔÈÈÊ Ò‡Â ¯ÚˆÚÏÙ Ôȇ ÌȯÂÁ·
ÌÚÈÈ˘ Ô‡ ÔÒȯ‚ ‡ ˇ‰Ú‚ ˇ‰   Ìȇ Ï‡Ê ¯Ú Ô‡ËÚ‚ ÒÚχ ˇ‰ ÔÚÓ    ËÚ ¯Ú ¨Ë˜‡Ù ÔËÈÓ Ô·ÚÏ ËÈȈ    Ô‡ ÔÎ‡Ó ÏÂË· ˢÈ ¯ÚÓ ˙Â‡ÈˆÓ    Ô·˘Á ‡ ËÎ‡Ó ÔÚÓ Ô‡ ÔÚÓ ËˆÈÊ ‰Î¯ÚÓ ‡Ê‡                           È˘‡¯ È„ ¨‚Ú ÔÂÙ ÔÈÈ‚Ù‡¯‡ ‰ÏÈÏÁ ÔÚÓ ÔÚ˜
ÚÈÈÊ Ò‡Â ‰ÚË È„ ¯Ú·‡ ¨ÌÏÂÚ   ˇ‰ ¯Ú ¯Ú·‡ ÔÚÓÚÙȇ ˢÈ      Ô‡ ÒßÈ·¯ È„ ÔÂÙ Ô„ÚÈ ÔÈÈÊ „·ÎÓ  ÍÈÊ Ô·‡‰ ‡·‡· Ôȇ Íȇ ÈÂʇ    ˇ‰ ÒÚ Âˆ Ô‡ ÔÚ‚ÂÏÚ‚ ˇ‰ ÒÚ Âˆ ˘Ù                            ˇ‰ ÒÚ Ê‡ Ô‚‡Ê ÈÈÊ Ë˘È Ò‡„ ÔÏÈ ‰·È˘È
Â˙Ú˘· Ë߉ÚËßÚ‚ Ô·‡‰ Ô˘ËÚÓ    ˙Â‡ÈˆÓ ‡ Êȇ ÒÚ Ê‡ ÔÒ‡Ï˘‡·      Ï‡Ê Ë˘È ËÏÚÙÚ‚ ÒÚ ÔÚÓÚ      ÈȈ ˙ÂÏȉ˜ ÈȈ ËÏÚˢڂ      ˇ‰ ‡Â‡ ¨Ò‡Â¯‡Ù ˢÈ ·È‡ Ô‡ ËÈÂÏÚ‚                          ‡ ¯‡Ù ÊÈȯ٠‡Ê‡ Ôχˆ‡· Ú„¯Ú ҇„ ˢÈ
Êȇ ÔÈÓ Ìˆ ÔËÚˆ ‡ ËÎÂÊ ¯Ú ʇ  Ú„ÈÈ· ËÏÈÈËÚ‚Ù‡ ÍÈÊ Ë‡‰ ‡·‡·           ÆÌȇ ˆ ÔÚÓ˜ ˢÈ  ¯ÚÓ Ë˜‡Ù ÌÚ„ ÔÚ˜ ÔÚÓ Ô‡ ÒßÈ·¯
Úˆ‡‚ È„ ÒÈÈ ËÈȉ ¨Ô·¯‡Ë˘Ú‚
ÁÈÏˆÓ ‚Ȅ߇¯ÂÓ Êȇ ¯Ú ʇ ËÏÚÂÂ
                  Êȇ ÒÚ Ô‡ ÌÈ„ÈÒÁ Í‡Ò ‡ Ô·‡‰
                  ÔÚÓ Ò‡Â¯‡Ù ‰·ÈÒ ÔÈȘ ‡Ë˘È
                                    Էڂڂˆ ¯Ú ˇ‰ ˆ¯Ú„ˆ
                                    ÔÒȯ‚ ‡ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ‡„ ʇ
                                                      Ô·‡‰ ¯Ú·È¯Ú„ ÆÔÎ‡Ó ÏÂË· ˢÈ
                                                      ߯ ÔÂÙ ÌÈ„ÈÒÁ È„ ʇ ËÈÈÓÚ‚ ¯ÈÓ
                                                                        Ìڄ· Ô‡ ¨Ë˘È ‡Â‡ Ô‡ Ô‡ËÚ‚ Ë‚ ÔÚÓ
                                                                        ËÒÈÏ˘‡· Ú˘Ë˜ÈÙ È„ ¯‡Ï˜ ˇ‰ ÔÚÓ Ò‡Â         Ô‰‡Êχ˘ ÌÈÈÁ ÔÂÙ            ˢÈ ËÚ ÒÚ Ê‡ ÔÂÈÒ ÔÂÙ ËÒÈÈ „ ҇ ͇Ê
                                                                                                                      ˇ‰ ÈȈÈχ٠Ȅ ҇ ËÚÓ‡Ó Ôȇ ÆÔÙÏÚ‰
                                                                                      Æ„È˙Ú Ô‚Ú ÔÚÓ                         Ô‡ ¨Ô˘¯‡Ó „ÈÓ¯ÚÙ ‡ ÌÈ·ÚÂ˙Ó ÚÚÈ Ô·Ú‚Ú‚
     Æ˘ÓÓ ‰ÎÂÏÓ ‡ ˯ÈÙ Ô‡  È΄¯Ó ߯ ÔÚÓÚÙȇ ˢÈ Ï‡Ê     ҇ ¯ÚÈȇ ‡Ê‡ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙     ¯ÚÓ ÚÏÚÒÈ·‡ Ô·‡‰ ÔÏÚ ÔÂȈ Ô·    ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ËÈÓ ÌÚÏ·‡¯Ù ¯Ú„                               ˯‡˜ Ôȇ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ÔÈÚ ¯Ú„ ҇ Ìڄ·
߯ ʇ ˘‡Ù ¯Ú„ ˆ¯Ú„ˆ       –‡‚ÚÏÚ„ ÚÚÈ Ô·È¯Ë¯‡Ù Ô‡ Ô߄„   ËÈÓ ÔËχ‰ Òȯ‚ ÍÈÊ Û¯‡„ ‡·‡·  ¯ÚÒÚ· ʇ ÔÈÈˢ¯‡Ù Ô‡ Ï΢      ÈÈÊ ÔÎÂÊ ÍÈÊ Ûȇ ˙ÂȯÁ‡ È„ ÔÚÓÚ ˇˢ‡                          Ô˘¯‡Ó ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡ ÔÒ‡Ï˘‡· ˇ‰ ˯‡˜ Ô‡
¯Ú‚Ȅ߇¯ÂÓ ‡ Êȇ „„ È΄¯Ó             ÆÊȉ ÔÈÈÊ ÔÂÙ ÚȈ  ‡ ÔÈÈÊ „·ÎÓ ÏÈ ¯Ú Ô‡ Ìȇ    ÔÎ‡Ó Âˆ Òȯ‚ ÍÈÊ Ûȇ ÔËÚ·¯‡                           ÈÈÊ ËÈÓ ÔÎ‡Ó ÔÊÈȯ˜ Ú¯Ú„‡ È„ ÔÂÙ ÌÈ·¯ È„
                                                                        ‚È„Ï¢ ʇ Ô‚‡Ê ÈÈÊ Ú¯Ú„‡ ÈÈ· „Ï¢ ÌÚ„    Êȇ „‡¯Ù Ôȇ ÔÚӇʈ Úχ ÔÚÈÈ‚ ¨˙Á‡ „È ‡   Ô‡ ˢÈ ‰¯È¯· ÔÈȘ ÈȈÈχ٠Ȅ ÔÈ¢ ˇ‰
È„ Ôȇ ÌȯÂÚÈ˘ ËÈ‚ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙    ͇ ÈÈ· Ô‡ËÚ‚ ÈÈÊ Ô·‡‰ ÈÂʇ     ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ Ê‡ ˯ٷ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙   Ôȇ ˙ÂÁÂÎ Ô‡ËÈȯ‡ ¯Ú‚ÈÈÈ ԇ   ˆ ËÏÚË˘Ú‚Âˆ ˢÈ ÍÈÊ Ô·‡‰ ҇ Ȅ ÔÚÚÊ                          –ˇ¯Ù ÈÈÊ ÈȈÈχ٠¯ÚËÚÊÈÂË ÔÚ‚Ú¯· ËÚÂÂ
˙Â·È˘È Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ÏÏÂÎ ˙Â·È˘È   ËÚ ÒÚ Ê‡ ‚ÂÚÙ‡ ËÈÓ Ú¯Ú„‡    Ô˘Èˆ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÔËÒÚ¯‚ Ôȇ    ÈÈÊ ¯Ú„ÈÈÏ ÆÔÎ‡Ó ÔÈÈϘ ÌÚÚÈ                            ÌÚË ÔÈȘ ˇ‰ ÔÚӇʈ ˢÈ ÔÚÓ ËÈÈ‚ Ë‚
                                                                        Ô·‡‰ ÚÚÈ Ê‡ ÈÈÊ ÔÒÚ‚¯‡Ù ÔÚ„ ˆ ¯Ú·‡ ÆÈÈÊ   –Èϯ‡Ù ËÚ ÔÚÓ ÏÈÈ ‰Î¯ÚÓ Ë¯‡Ò È„ ˢÈ   ÔÚÚÊ ÌÈ˯٠Ȅ ÆÔ‡ËÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ È ÈÂʇ Ô˘Ú
–ÂÚÈ˘ Ô¯Ú‰ ÔËÚ· Ìȇ ÔÙ¯ ҇    ʇ Ë¯ÚÏÚ‚ ¯Ú·‡ ¨ÔÚ‚ÂÏÚ‚ ÈÈÊ    ÔÚÚÊ Ò‡Â ÒßÈ·¯ ¯Ú‡·‡· Úχ   ÔËÚ·¯‡ Ô‡ Ï΢ ÌÚ„ ˢÈ Ô·‡‰     ˇ‰ ÒÚ Ô‡ ËÏÚË˘Ú‚Âˆ ¯‡È ÚÎÈÏËÚ ÍÈÊ                             ˇ‰ ÔÚÓ ¯Ú„Èȇ ͇ ÔÚÂÂÚ‚ ¯‡Ï˜ ÒÚχ
ˇ‰ ¯Ú ʇ ˘‡Ù ¯Ú„ Ô‡ ¨Ìȯ    ·È‡ ʇ ÍÈÏ‚ÚÓ ¨ËÚÙ˘ ˆ Êȇ ÒÚ    ˢÈ ˇ‰ ‡ÏÈÓÓ ÌÂȉ „Ú ÔÚÂÂÚ‚        Æ‚Ú ÚÓ¯˜ ‡ ¯ÚÈÈÊ Ûȇ                                             ÆÔ¯
                                                                        ‡ Ëχˆ‡· ¯‡ ˇ‰ ÔÚÓ ÔÙχ‰Ú‚ ˢÈ¯‡‚                            ¯‡Ï˜ Êȇ ÒÚ Ô‡ ¨‰Î¯ÚÓ È„ Էȉڂ‡
„ÂÓÈÏ Ûȇ ˙„ÈÒÁ ÔÈÈÊ ËÏÚˢڂ
ÌÏÂÚ ÌÚ„ Ô¯Ú˜¯‡Ë˘ Ô‡ ‰¯Â˙‰
                  È ÍÈÈÏ‚ Ô‡ËÚ‚ Ò‡„ ÔËχ ÈÈÊ
                  –Èȇ ˯ȷ¯٠ȷ¯ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Êȇ ¯Ú
                                         ÆԂχ٠ˆ ÈÈÊ ÌÚË ÔÈȘ
                                    ÔÚ‚È„ ÔÚÓÂÚ‚ ÍÈÊ Ô·‡‰ ÈÈÊ
                                                      Ô¯‡ÙÚ‚ Êȇ „„ È΄¯Ó ߯
                                                      ˇ‰Ú‚ ˇ‰ ¯Ú χ¯˘È ı¯‡ ÔÈȘ
                                                                        ÔÏÈ ԇ ¨Ë˘È¯‡‚ ¯‡Ù Ô‡ ÊÈȯ٠¯ÚËÈ·            ˜˜˜              –„‡ ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡ ËÚÓ‡Ó Ôˢ¯Ú ÔÂÙ ÔÚÂÂÚ‚
                                                                        ˇ‰ ÔÚÓ Ò‡Â ˙ÂÚË ÌÚ„ Ô¯ÚÊÁ¯Ú·È‡ ˢÈ     È„ ҇ ÔÚÓÚÏ·‡¯Ù ˷ȉ È„ ÔÂÙ ÚÈȇ     Ô‡ËÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ô‚ÚÂÂËÒÚ„ÂÙ Ô‡ ¨ÔχÙί
¯˜ÈÚ· Ô‡ ÔÚ¯ÚÏ Ô‡ ÔˆÈÊ ËÈÓ   ÌÏÂÚ ÔÈȘ ˢÈ ˇ‰ ¯Ú ʇ Ô„Ú¯    ËÏÚˢڂ ˢÈ Êȇ ‡·‡· ʇ     Ûȇ ¯Ú Êȇ ¨˙ÂÂ˙Á ÈȈ Ô˯‡„   ÚÚÈ Ô˘Èˆ Ï„·‰ ¯Ú„ Ë‚ÈÏ ‡„ ÆË·ÓÚ‚                            ˢÈ ÍÈÊ Ô¯‡È Ú‚È„¯Úȯ٠Ȅ È ÈÂʇ ¯‡È Ò‡„
                  ÚËÏÈÙ˘Ú‚Òȇ ‡ Êȇ ÒÚ Ê‡ Ô‡                                                                ҇ ҇„ Êȇ Ô¯‡È Úχ ˇ‰ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß
Ìȇ ˇ‰ ¨ÔÈÈˢ¯‡Ù Ô‡ ÔÚÚ˜                       ÔÚÓ ¨ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Ûȇ Ô¯‡ÂÂÚ‚   ÚÎÈÏËÚ Âˆ Ô¯‡ÙÚ‚Èȯ‡ ‚Ú ¯Ú„    ‡ Ë·ÓÚ‚ Ô·‡‰ ÚÚÈ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ËÈÓ    Ô·‡‰ ÈÈÊ ÆÌÈ˙ÂÚË Ú¯ÚÈÈÊ ÔÂÙ Ë˘È ÔÚ¯ÚÏ ÈÈÊ            Ɖ‡ˆÂ˙ È„ ËÈÓ ËÎÚ¯Ú‚
È„ ÔÂÙ Ô‡ Ë·ÓÚ‚ Òȯ‚ ¯‡‚    ÔËχ ÒÚ ¯Ú ÔÚÂÂÚ‚ ÔËχÂÂ Í‡Ê   ÔÏÈÙ˘ ÔÈÈ˘ ÔÚ˜ ҇ ÔßÈ·¯ ‡ Û¯‡„  ߯ ÔÂÙ ÌÈ„ÈÒÁ È„ ÆÒßÈ·¯ Ô‡ ÌÈ·¯  ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ¨Ô‡Î „Ú Ô‚‡Ê Ô‡ ˙ÂÚË                            Ô„ÚÓ˜ Ô¯ÚÊÁ¯Ú·È‡ ÈÈÊ ÔÏÚ ¨¯Ú„ÈÂÂ
                  –Ú‚Ùȇ ˢÈ Ìȇ Ô‡ Ë·ÈÂÏ‚Ú‚                                                               Ô‡ ÔÈÈÊ ‰ÁÂÓ Û¯‡„ ÔÚÓ Ê‡ Ë„Ú¯Ú‚Èȇ ÍÈÊ
È ¯Ú˜¯‡Ë˘ Í‡Ò ‡ ¯Ú Êȇ ‰ÈÁ·                     ËÏÈÙ˘ ÔÂȈ Ô· ߯ Ô‡ ߢÈËß ÌÚ„   ËÚ˜Ú‚ ˢÈ Ò‡„ Ô·‡‰ ÔÂȈ Ô·      Æ˙ÂÚË Ô·ÏÚÊ ÌÚ„ ¯Ú„È ԇ ¯Ú„È ËÎ‡Ó   ͇ Ôȇ ÔÚÓ ÔÚ˜ ÔÈÈÊ ‰ÁÂÓ Ê‡ ˢÈ ÔهΠ    ËÈÓ ÔˆÈÊ ¯Úȯ٠ÔÏÚ ÈÈÊ Âˆ Ú·ÏÚÊ Ò‡„ ¯‡È
           Æ¥∏ ‡·‡·  –ÏÚ‚ ˇ‰ ËÈȈ È„ ¯Ú·‡ ÆÔÚÓÂ     ÌÚ„ ͇ ËÎ‡Ó ¯Ú ߢÈËß ÌÚ„ ÔÈÈ˘   Úχ Ô‡ËÚ‚Èȯ‡ Ô‡ ÔÚÓÚ¯‡Ù

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                              ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
≤±                             ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                   ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                               ¥                                                                                                                            ÒÚ˜Èʇ¯
ËÈÓ ¯ÚÓ ÔÚ˜ Ô‡ ¨ÁÎ ¯È‡ Ô¯‡Ï
¨‰·¯„‡ Ô‡ ¨ÔÚ˘‡¯ËÒ Ë˘È¯‡‚
                   ÔÈÈÊ ¯È˙Ó ÈÈÊ ÔÏÚ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù ÈÈÊ
                   ÍÈÊ ËÈÈˢ¯‡Ù ÒÚ È ԇ ߯˘È ˜ß
                                     ¯Ú ˇ‰ Ë·ÓÚ‚ ‰Â˙Á ˇ‰
                                     ˙Âί· Ú·˘ ÔÏÚȈÚÙÒ ‡ Ë·ÓÚ‚     ËÙ¯ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß         ¨˙Â·È˘È Úχ Ôȇ ‰˘ÚÓ È„ ‚ÚË È„ ˯ژˆˆ ÔÚÓ
                                                                          ÍÈÊ Ô‡ ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ¯ÂÁ· ‡
                                                                                                    °Ìȇ ÔÚÚ¯‡Â Ìȇ˜ È„ Ô‡
                                                                                                   ËÚ ÔÚÓ ·È‡ Ô¯Ú„‡Â ˢÈ ÍÈÊ ËÏ‡Ê ¯È‡
ÔÚ˘‡¯ËÒ ÔÚÚ˜ ˙ÂÏȉ˜ ÚÚÈ
ÈÂʇ ÔÎ‡Ó Ô‡ ßÈÈ¿–„»‚ß Ô‚‡Ê ÔËÈÓ
                   ÈÂʇ ¨‡¯ÂÓ ÚÚÈ Ô·‡‰ ÌÚ„ ÔÂ٠ʇ
                   ˢÈ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù Íȇ ÔÚÓ Ë‡‰
                                     ÔÙ¯ڂ ÔÚÓÚχ ÈÈÊ Ë‡‰ ¯Ú ‡Â‡
                                     ÔÈÈÊ ÈÈ· ˈ‡ËÚ‚ ÈÈÊ ËÈÓ Ô‡
                                                        Ì¢ÈÏ„¯Á Ô‡ ÌÈÂȈ         ·¯‰ ˇ‰ ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ËÏÚ˜‡˘Ú‚ ˢÈ
                                                                          ˙Â¯È‚ß Ô·‡‰ ÊÂÓ ¯Ú ʇ ËÚ˜ÒÙÚ‚ ·È˘Èχ
                                                                                                   ÔÚ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù ËÈÓ ÌÈÏ˘Â¯È ÔˆÈÈϯهÙ

                                                         ˆ ÔËÒȄ‚‡ ËÈÓ
                                                                                                   ˇ‰ ¯Ú ¨ÔÚÓ˜ Ôȉ‡ ËÚ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡
    Æß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ¯ÚÚϘ   ÔÚÚÊ Ò‡Â Ȅ Ô‡ ¨Ô·Èȯ˘ ËÚ˜Ú‚                ƉÁÓ˘                     –ȯ‡· ÔÈÈÏ© ƯÈÈ‚Ó ËˆÚÈ Ìȇ Êȇ ÔÚÓ Ô‡ ߉¯ÓÂÁÏ  ¯Ú¢ ÔÈÈÊ ÔÎÂʇ· ÔÈÈ‚ ËÚ ¯Ú ʇ ԄχÓÚ‚
                                                                          È„ Ûȇ ÌÈ˯٠Úχ ËÈÓ ‰˘ÚÓ Úˆ‡‚ È„ ˙ÂÎ
                                                         Ô‡ ˙ÂÁÓ˘ ÚÈÈÊ
                   ÔÚÓ Ë‡‰ ËÚ Ȅ Ûȇ ÔÚÂÂÚ‚     ‡ ËÚÙÚÚ‚ Ô·‡‰ Ìȇ˜ È„                                                  ‰Ó Ô‚Ú¯Ù Ìȇ˜ È„ Ô‡ È·¯ ¯ÚˆÈÊÈ ¯Ú„
  ˙˜ÂÏÁÓ Ô‡ „ÏÚ‚         ¯ÚˆÚÏÙ Ú„ÓÚ¯Ù Ôȇ ˘¯„Ú‚      ËÚ˜Ú‚ ˢÈ Ô‡ Ԃȇ ¯‡Ù                        ËÏÂ˘Ë ËÒÚ Ô‡ ‚ÂË· ËÈ‚ È˙·¯ Æ®±≤–±∞ ÔËÈÈÊ
                                                                                                                             Ôˆ¯Â˜ Ôȇ
                                                                                                   Ô‡ ÈÂȈ ‡ ˆ ¯Ú ËÈÈ‚ È ˙¯Â·˜‰ ˙È·· Ô‰ÎÏ
                                                          ÈÈÊ ËÈÓ Ëˆ‡Ë
                   ˢÈ ÈÈÊ Âˆ ÔÙ¯‡„ ҇ ÚÎÏÚʇ    ¯Ú„ ÍÈÊ ËÂË ‡„ ҇ ÔÈÈˢ¯‡Ù                           ÆÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó ÔÙ¯‡„ ÍÈȇ ÔÚÓ ËÚ ˢÈ ‡  –ÚÊÈÂË ÔÚÂÂÚ‚ ÏÈ˘ÎÓ Ë‡‰ ÒÚ ¯Ú ËÒȄ‚‡
   È„ Ô·¯·Âˆ ˇ‰         ¯Ú„‡ Ô‡ Ôȇ Ô·ÚÏ ÔÚÓ˜‡
                   ÔÂÙ Òȯ‡ ÔÚÓ Êȇ ÈÂʇ ¨ËÏÚÂÂ
                                     È„ ËÈÓ Ëˆ‡Ë È·¯ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß
                                     ¯Ú„ Êȇ Ò‡„ ¯Ú·‡ ¨ÌÈÏÁ˙Ó      ÔÈȂˆ ÔÏÚ ¯ÈÓ ¯Ú„Èȇ ‡„
                                                                           Ôß·È˘Èχ ·¯‰ ÔÂÙ ßÔÂ˙‡ß ¯Ú„           ÚËÒ·¯‡‰ Ô‡ ÚËÒ‚¯Ú È„ ËÈÓ Ô„È‡ ¯ÚË
                                                                                                   Ô¯‰‡ Æß˙‡Óˉ ˙¯ÈÁ·· ˙ÂÙ˙˙˘‰ß ÔÂÙ ‰¯È·Ú
    ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß         ÚÚÈ Ô¯ÚËÂÙ ÔÚÓÂÚ‚ Ô‡ ËÚ‚Ú‚
                   ÏÈÈ τÈÈ· ‡ ˈÚÈ Ô˜ÚÏ Ò‡Â     È„ ËÓÚ ¨ÌÈÏÁ˙Ó ¯‡ ˢÈ
                                                   Æ˘‡Ù  ¯Ú„ Ô‡ËÚ‚ ˇ‰ ÒÚ Ò‡Â ˆ
                                                       ÚˈÚÏ È„ ÈÈ· È·¯ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß
                                                                              È„ ˆ ˘ȯ„Ú‚ Ìȇ ˇ‰
                                                                            Ô‡ ÌÚÏ· ÈÈ· È ÈÂʇ Ë‡ÂÂ
                                                                                                   Ô‡ ÂÈÓÁ „·η Ì„‡ ·ÈÈÁ ʇ Ë‚‡Ê ÌÈ·ÏÚËÈÈË
                                                                                                   ÔËÚ· Ô‡ Ô·Ú‚ ¯ÒÂÓ Ìȇ ËÚ ¯Ú ʇ ˆ Ë‚‡Ê
¯˜ÈÚ ¯Ú„ ÔÚÚÊ ÔÎ‡Ê ÈȈ                                           ÔÏÈ Ë·ÓÚ‚ ˇ‰ ¯Ú ҇ ‰ÁÓ˘                                                         ˈÈÊ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡
                   ÆÔ‡Ë Âˆ Ò‡„ ˯ÚËȈ ßÌÂ¯Ó ÒÂÙ„ß   Ô˯‡„ ÔÚÚÊ Ò‡Â Ȅ ÔÂÙ ÚËÒÈÏ                                               ÔÈÈÊ ÔÒÈȉ Ô‡ ÂÈÈÁ· ͇ Ô‡Ë ‰·Â˘˙ Ï‡Ê ¯Ú
ÔÚÚÊ Ò‡„ Ô‡ ·ˆÓ ÌÚ„ ˆ ̯‚
                                     ‡ Ô‡ ÔÙÚ¯Ë ¯È‡ ËÚ ÔÚÂÂÚ‚     ÔÂ٠Ԃȇ È„ ÔÚÚÙÚ ÏÒÈ·‡ ¯ÈÓ      ˯ÈÙÚ‚˜Ú‡ Ìȇ ˇ‰ ÔÚÓ            È„ Ôȇ Ô‚ÈÏÈÈˇ· ˢÈ ‰ÏÈÏÁ ÍÈÊ ¯ÚÓ ÌÏÂÚ        ÌÚ„ ·Èψ χÂÈ ˙ȯ˜ Ôȇ
˜È¯Âˆ Ô¯‡È ËÈÓ ¨˙˜ÂÏÁÓ Ô‡ „ÏÚ‚
                     ʇ ¯‡Ï˜ ÔÎ‡Ó ÈÈÊ                                                       °Ï‡ËÈÙ˘ Ôȇ
                                     ÍÈÊ ÔÚÚÊ Ò‡Â ÌÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘     ÔÚÓ ÔÚÓÚ ËÈÓ ÔÈÈˢ¯‡Ù ¯Â·Èˆ                             ÔÈȘ ÔÚÓÚ ˢÈ ‰ÏÈÏÁ Ô‡ ˙‡Óˉ ˙¯ÈÁ·
Ôȇ ͇¢ ÔÚÂÂÚ‚ Íȇ ÈÈÊ ÔÚÚÊ
                                     ≠ ˙‡Óˉ ˙¯ÈÁ·· Û˙˙˘Ó       ҇ ‚‡Ë Ôˢ¯Ú ÔÂÙ ÆÔ‡Ë Âˆ ˇ‰    –¯Ú„ Ôȇ ÔÈ¢ Êȇ ¯Ú Ô˜‡¯˘¯Ú„ ˢÈ ˯Ú      –‡˜ ÔÈȘ Ô˜È˘ ˢÈ Ô‡ ‰È„Ó È„ ÔÂÙ „ÏÚ‚
                                                                                                                                  °ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß
ÔÈȘ Êȇ ÒÚ ÔÓÊ ÏÎ ¯Ú·‡ „ÏÚ‚
                     ÈÈ· ÍÈÊ ÔËχ‰ ÈÈÊ        Ô‡ ≠ ß˙È„¯Á‰ ‰„Ú‰ß ˙ËÈ˘Ï      ˙„ÏÂ˙ß Ë‡‰ È·¯ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Êȇ ¯Ú    ·¯‰ ÆÈÂʇ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ‰˘ÚÓ È„ ¯Ú·‡ ÌÈȉ                              ¯Ú„‡ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ¯ÚÓÂÊ ÔÚÓ Ë¯‡Ù ËÈȉ
ÈÈÊ Ô·‡‰ ÔÚÂÂÚ‚ ˢÈ ˙˜ÂÏÁÓ                                                                                                  Æ˙ÒÎ È„ ˆ ˇ„È„   ÔÚÓ ‰ÏÈÏÁ ʇ Ë‚‡Ê ÔÚÓ Ô‡ ıÈÈ¢ Ôȇ ¯‡‚
                                     Ë‚Ú¯ÙÚ‚Ù‡ ÔÚÚÊ Ò‡Â گڄ‡     ¨Ûˆ¯Ù ÌÚÈÈ ‡ ÔÚÓ˜‡· ßÔ¯‰‡     ÔÈÈχ ÒÈÙ È„ Ûȇ ÔÈÈ‚ ˢÈ ÔÈ¢ ÔÚ˜ ·È˘Èχ
                          Ò߯ÚÈÈÊ                                                                       ÔÙ¯ÚË ÍÈÊ ËÚ È¯‰‡ ¯Ú„
Ô‚‡Ê ÔÚÚ˜ χ¯Ë‡˜ ÌÚ„ ˇ‰Ú‚                                         ˘ÈÈÂÂÚ‚ ÍÈÊ Ë‡‰ ҇ ȷ¯ ‡Ê‡                                                     ÌÚ„ ¯‡ ËÈÈÓ ÔÚÓ ÍÈÊ ¯‡Ù ˢÈ¯‡‚ ÏÈÂÂ
ÆˢÈ ÔÚÓÚ ԇ Ô·Ú‚ ˆ ÔÚÓÚ                      ¯Ú„ Ô‡ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ÈÈ·                       ҇ ¯ÚÂÂÈȯ„ ‡ ¯Ú ˇ‰ ¯Ú¢ Ìȇ Êȇ ÒÚ
                                     ÈÈÊ Ë‡‰ È·¯ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß      ËÓÚ Ô‡ ÆÒßÈ·¯ Ú¯Ú„‡ ÈÈ·      –ÈÈ· ‡ È Êȇ Ò‡„ ß˙ÈÚÂÏÂ˜ß ‡ Ûȇ Ìȇ ˯ÈÙ         °¯ÚÊÏÚ· ÌÚ„ ËÈÓ           È ˘¯Ú„‡ Ô‡Ë Ë˘È ‰ÏÈÏÁ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß
ˈ‡ÏÙÚ‚ ˇ‰ ÒÚ ÔÚ ÔÂÙ ¯Ú·‡     –˘‡ ·ˆÓ ‡Ê‡ Ôȇ ÏÏΠͯ„·                        ¯‡‚ Êȇ ¯Ú ʇ Ô‚‡Ê ҇ ÚÎÏÚʇ                                                     ÚÂ„È Êȇ ÒÚ È ¯Ú·‡ ÆÔ‡ËÚ‚ Ô·‡‰ ßÂÈ˙·¯ß
ÔÚÓÂÚ‚ ˇ‰ ¯Ú„ÚÈ Ô‡ ˙˜ÂÏÁÓ     –Ú¯‡Ù ÔÚÓ ¯Ú„‡ ÍÈÊ ÔÚÓ Ë‚È„ÏÂË      ÆÔÚÂÂÚ‚ „·ÎÓ ˜¯‡Ë˘ ÔÚÓÚχ                      Ï‡Ó˘ Ô‡ ÈȈ ÔˆÈÊ Ô˯‡„ ÔÚÚ˜ ҇ ϘÈÊ     ˆ ÈÂÏ‚· ÔÈÈÊ ËÚ ÒÚ Âˆ ¯‡Ï˜ ˢÈ Êȇ ÒÚ
                                     ‰„Úß È„ ÔÂÙ Ô‚‡Ï‡È„ȇ È„      ¯ÂÚÈ˘ ‡ Ô‡ Ôȇ ¯Ú˘Ëȇ·ÂÈÏ ‡    Ô‡ ÌÈ¯Ú˘ ‰‡Ó Ôȇ ÔÈÈ‚Èȯ‡ ÔÚ˜ ¯Ú ʇ ÈÂʇ    ¯Ú·ÈÈ Ȅ ÌÚ„ Ûȇ ËÚ·¯‡ ÔÚÓ ¯Ú·‡ ¨¯˙Ò·    ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß ¯Ú„ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ˙˜ÂÏÁÓ È„ ¯‡Ù
È„ ¯ÚÓ Ë‡‰ ÍÈÊ ¯‡Ù ˙·˘ ÔÎ‡Ó     Ï‡Ó Ò‡„ ˢÈ ¯Ú·‡ ¨ÍÈÊ Ë¯ÚÙË                      Ô‡ „¢·Á ˙¯Â˙ ¯Ú Ë¯ÚÏ ÌÈÈÚ                                                     ÈÂʇ ßχÂÈ ˙ȯ˜ß Ôȇ Ô·ÈÈÏ· ¯‡ÓË‡Ò ÔÂÙ
Ô‡ ¨Ë˘È ÁÎ ÔÈȘ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß    Ô‡ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß Ë˘È     ¯‡Ù ‡ ËÚÙÚÚ‚ Ô·‡‰ ß˙È„¯Á‰                        ¯ÚÂÂÈȯ„ ¯Ú„ ßÌȯÂÁ· ˙¯‡Ù˙ß ÊÈ· ÔÚÓ˜ˆ      –Ú‚Ú‚‡· ÌÚ„ ÔÏÈ ¯ÚËÒÚ¢ ÒßÔȈڷگ È„
                                     ÔÈÈˢ¯‡Ù ËÚ˜Ú‚ ˢÈ Ԃȇ     –ÈÚ Ú¯ÚÈÈÊ Ôȇ ÍÈÊ Ë¯ÈÒÚ¯Ëȇ    ˇ‰ ¯Ú ʇ ËÈÈÓÚ‚ Ô¯‡ÙÚ‚ Êȇ ԉΠÌÈÈÁ       ‰„Úß È„ Ô‡ Ìȇ˜ È„ ·È‡ ʇ ËÒÈȉ ÒÚ Ô‡ ˘È  –ÓË‡Ò ¯Ú‚È„¯Úȯ٠¯Ú„ ÔÈÈÊ ‚‰Â ÍÈÊ Ë‚ÚÏÙ
҇ ˙ÂÏȉ˜ ÚÒȯ‚ ÚÎÏÚʇ      Ô‚È„Ï¢Ë‡ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß Ë˘È                                     ÆÌÈ                                                   –ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ¯Ú˯Ú گڄ‡ Ôȇ ¨È·¯ ¯Ú¯‡
ÔÂÙ Ô·˘Á ÌÚ„ ÔÎ‡Ó „ÏÚ‚ ÔÙ¯‡„    –¯‡Ù ÔÈÈˢ¯‡Ùˆ Ô·È‚ ¯Ú„‡ ÍÈÊ    Ô‚È¢ڂ Ô‡ ¨ÍÈÊ ËÂË ‡„ ҇                       È„ ˢËÚ˜ˆ Ô‡ ËÙÂˢÚί„‡ ÍÈÊ Ô‡ ı‡ÏÙ     ÔÙÚ¯Ë ÍÈÊ ÈÈÊ ÔÏÚ ÔÊ‡Ï Ë˘È ÔÏÚ ß˙È„¯Á‰
                                     ÔÈȘ Ë‚‡ÊÚ‚ ˢÈ Էȯ˘Ú‚ ˢÈ    ͇ È·¯ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„      ÈÂʇ ˘ÂÙ Ë‡Â Ȅ ËÈÓ Ôß·È˘Èχ ·¯‰ ÔÂÙ ÒÈÙ     ÆˢÈ ˉÚÊ ¯ÚÈȘ ÔÚ Ìȯ˙ÒÓ· Ë·ÈÈ·    ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß Ô‚È„¯ÚÓÂÊ ÌÚ„ ÌÈÈ˜Ó Êȇ ÌÈ·
ʇ Ô‚‡Ê ҇ ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ Æ„ÏÚ‚    Ô·‡‰ ÈÈÊ Ò‡Â ԇËÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ò‡Â                     ¯Ú ÔÚ ȷ¯ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ¯Ú„Èȇ                                                     ‡Â‡ Ù‡˜ È„ ¯Ú ËÎÚ¯· ¯Ú·È¯Ú„ ¨¯‡È ı‡‚ ‡
                                                   Æ˯‡Â                     ÔÚÓ ÆÌÚÏ· ÔÂÙ ÔÂ˙‡ ÌÚ„ ËÈÓ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ ÈÂÂ
̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ÔÂÙ Ô·˘Á ¯Ú„     ʇ ¯‡Ï˜ ¯ÚÈÈÊ ÔÎ‡Ó ¯‡ Ô‡ËÚ‚
                                     ʇ Ô¯ÚËȈ ÈÈÊ ÏÈÈ ø҇¯‡Ù    χ¯˘È ı¯‡ ÔÈȘ ÔÚÓ˜ Ë‚ÚÏÙ      ¯Ú χËÈÙ˘ Ôȇ Ôß·È˘Èχ ·¯‰ ÔÚÓÂÚ‚ ˇ‰
                                                                                                     ‚¯Ú· È„ Ûȇ Êȇ ·ÈÈÏ ÔÓÏÊ                        ÆÔ¯‡Ù ˆ Ôȉ‡
Êȇ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ ˆ ÔÈÈ‚ ߘÁˆÈ    ÒÚ ÔÚÓÚ ԇ ‚Ú ¯ÚÈÈÊ Êȇ Ò‡„
Ôȇ ÍÈÊ ËÈȯ„ ¯Ú ¨„ÏÚ‚ ÔÚÂÂÚ‚    ÆÔÏÚÙÚ‚ ˢÈ Ï‡Ê Ë˘È ËÏÚÙÚ‚     ÔË‚ ‡ Ô‚‡Ê ÈÈÊ Ï‡Ê ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß  ̈ ËÈȉ¯ÚÏÈˢ ÔÈÈ‚ ¯Ú Ë‚ÚÏÙ     ÌÈȉ‡ Ô¯‡ÙÚ‚ ¯ÚËÚÙ˘ Ô‚‡ËÈÈ ˇ‰Ú‚ ˇ‰               °ßÂÈ˙·¯ ‚‰ÓÎß – ¯‚ˆ ¯È˘ÙÓÚ‰ ÂÈ ÔÈȘ ˯‡Ù Ô¯‰‡
                                                    Æ‚‡Ë  Ô· ¯ÚËÚÙ˘ Ô‡ ¨ßÈ·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎß    ÚÎÈÏËÚ ¨Ë‚ ˢÈ ËÏÈÙÚ‚ ÍÈÊ ¯Ú„È ¯Ú·‡      È„ ÏÈÈ ԯ‡Ù ˢÈ ßχÂÈ ˙ȯ˜ß ÔÈȘ ÔÚ˜ ¯Ú
Ú˘ÈÂÂËÈÏ Í‡Ò ‡ ÈÈ· ı¯‡Ï ıÂÁ     –Úˢ¯ÚË‡ ˢÈ ¯ÚÓ ÔÚÚÊ ÈÈÊ                      ¯Ú‚ÈÈÈ ҇„ ¯Ú ËÂË È·¯ Ô¯Ú    ¯Ú·‡ Ô·Ú‚Ú‚ ˢÈ ÌȯÂÚÈ˘ ÔÈȘ ¯Ú ˇ‰ ‚ÚË     ¯ÚÈÈˢ ËÈÓ ÔÙ¯‡Â‡· Ìȇ ÔÏÚ ÌÈ¯‰‡   °Ï‡¯˘È ı¯‡ ¯‡Ù ˙¢¯„ È„ ÔËÈÈ
Ô·Ú‚ Ìȇ ÔÏÚ ÈÈÊ Ò‡Â ÌÈ„È‚    ÈÈÊ ÈÂÂ Ô‡Ë ÔÏÚ ԇ ÌÚÈȘ ‚È                                                                                        Ô¯‰‡ ËÚ ҇„ ËÒÈȉ ËÈȈ ÏÂχ Ô‡ÏÙ ÔËÈÂÏ
                                          ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù
                                                       ßÈ·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎß Ìˆ ËÈÈ‚ ¯Ú·‡        ƯÚÒÚ· ÍÈÊ ¯Ú ËÏÈ٠ˈÚÈ Ê‡ ËÒÈȉ ÒÚ     ‚¯Ú· È„ Ûȇ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß ÌÚ„ ¯Ú ËÚ‡¯Ù
·¯‰ ÔÈÈÊ „·ÎÓ Ô¯‡Ù „ÏÚ‚ Òȯ‚    –χ‰Ú‚Òȇ Êȇ ÒÚ Ê‡ ÔÚÈÈˢ¯‡Ù                      ÈȈ Ô‰ÚÊ Ô˯‡„ ÔÚÓ ÔÚ˜ Ìȇ                                                      ¯Ú Û¯‡„ χ¯˘È ı¯‡ Ôȇ ÔÈÈÊ ÌÈ·ÏÚËÈÈË
ˇ‰ „ÏÚ‚ È„ ʇ ÈÂʇ ¨Ô‡ÓÈÈˢ                    ÆÔË                                          ˇ‰Ú‚ ˇ‰ È·¯ ¯Ú¯Ú‚            Ôȇ Ë‚ÚÏÙ È·¯ ¯Ú¯‡ÓË‡Ò ¯ÚÈ‚„¯Úȯ٠¯Ú„
                                       °Ô¯ÚËȈ ¯Ú·Èȯ˘         ÔÈÈÊ Êȇ Ò‡„ Ë·ÈÈ· Èȯ„ ¯Ú„‡                             ÙÓÚ˜ ¯Ú¯‡ÓË‡Ò Ôȇ ÔÈÈÊ Ô¯‡È ÚˈÚÏ È„      ¯‡Ù ˙¢¯„ È„ ÔËÈȯ‚ˆ ÍÈÊ ¯‡Ù ‚ÚË ÚÎÈÏËÚ
„ÏÚ‚ ÔÂÙ ÁÎ ÌÚ„ ÔÚÓÂÚ‚¯Ú·È‡     –Ú„Ú‚ ˆ ȇ„Î Íȇ Êȇ ‡„                        ÔÈÈ‚ ˢÈ Ë‚ÚÏÙ ÚË‡Ë ÔÈÈÊ ¨ËÈȈ    Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ Ûȇ ߇„ÈÙ˜ß                                    ¯Ú ʇ ÏÈȯڄ ËÒÈȉ ÒÚ Ô‡ χ¯˘È ı¯‡
‰„Úß È„ ˇ‰Ú‚ ˇ‰ ÒÚ Ò‡Â       È„ ˇ‰ ˜È¯Âˆ Ô¯‡È ËÈÓ Ê‡ ÔÚ˜                                                                           ÆÔ¯‡ÙÚ‚ Ôȉ‡ ¯Ú Êȇ ¯ÚÓÂÊ
                                     ‰„Úß È„ ¯‡ ʇ ¯È‡ ËÈÈÓ      È„ Ô‚‡Ê Ë‚ÚÏÙ ¯Ú ҇ ۇ ÏÚ                                                      ‡ Ô¯ÚÂÂ Ï‡Ê ÒÚ Ô„ÈÈÒ ¯È˘ÙÓÚ‰ ÂÈ ÔÈȘ ˯‡Ù
          ƯÚȯ٠ß˙È„¯Á‰  ÔÂÙ ÁÎ ÌÚ„ ˇ‰Ú‚ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß    ÈȈ ÚÚÈ ÔÂ٠˯ÚËȈ ß˙È„¯Á‰    ¯Ú„ ÆÔÈÈ‚ ÔÚÚ˜ ÈÈÊ Ê‡ ÌÈ„ÈÒÁ     – ‡ ÏÚ˘ Ìȇ ˇ‰ ÔÚÓ Ô‡ ıÈÈ¢ ÔÈȘ Ô¯‡ÙÚ‚ Êȇ ¯Ú‚‡‰ ÈÏ„Ó                      ÆÒ¯ÚÒÚ· ÒÚÙÚ ÔÙÚ¯Ë Ï‡Ê ¯Ú ÈÂÈ˘
„ÏÚ‚ ¨¯Ú˯Ú ÚÏȈÈȇ Ôȇ      Ô¯˜ß ÌÚ„ ˯ÈÙÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ ¨„ÏÚ‚    –ȇ ‡ Ô¯Ú‰ ˈÚÈ ¯È‡ ËÚ ÔÙ¯‚                         °Ï‡ËÈÙ˘ Ôȇ ˯ÈÙÚ‚˜Ú    °ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß ÌÚ„ ÔÈÈÊ ÌÈȘÓ
È„ ˢÈ ¨ÔÚÓÚ Ëχ‰ ҇ ҇„    „ÏÚ‚ ËÈÓ Ë¯ÚËÂÙÚ‚ Ô‡ ߉ψ‰     ‰„Úß È„ ÔÚ Ɖ˘ÚÓ ÚË‡ÒÚ¯Ë
                                                       Â˙ËÈ˘· ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú‚ÈËÈȉ                                                         ˇ‰ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡
                                                       Ԅȇ ÔÈÈÊ ·¯˜Ó Û¯‡„ ÔÚÓ Ê‡ Ëχ‰   ÔÈ¢ ¯Ú Êȇ ‚‡ËÈȯ٠ԇ˜¯˘¯Ú„ ˢÈ ˯Ú      Úˢ¯Ú È„ ÔÂÙ ÔÚÂÂÚ‚ Ô‡ Ôȯ„‰Ó È„ ÔÂÙ Êȇ ¯Ú
ʇ ¨Ô·ÈÂÏ‚ ÚÚÈ Ò‡Â Êȇ ߉ËÈ˘ß   Æ˂χÙÚ‚ ÈÈÊ Ë‡‰ ҇ ԄÚÈ      ÈÈÊ Ê‡ ÔÚ‡Ë˘¯‡Ù ˇ‰ ß˙È„¯Á‰    –Èȯڄ ˢÈ Ô‡ ËÈȘ˘È„ȇ ˆ    ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ‰˘ÚÓ È„ ¯Ú·‡ ¨ÔÚ‚‡‚Ú‚ ÌÈȉ‡      ßÁÎ ÂÙÈÏÁÈ ß‰ ȘÂß ÌÚ„ ÔÈÈÊ ÌÈÈ˜Ó Ôȉ‡ ÔÙÈÂÏ   ÌÈ·¯ È„ ÔÚÚ¯‡ÂÂ Ë˜È˘Ú‚
Ô‡ ߉ËÈ˘ß ‡„ Êȇ „ÏÚ‚ ‡„ Êȇ ÒÚ   È„ ÔËÏ‡Ù˘Âˆ ÈÈÊ ÔÚÚÊ ËÈȉ     Êȇ Ô‡Ë Ë˘È¯‡‚ ‡„ ÔÚÚ˜      ÔÈÈÊ Ë˘È ËÓÈˢ ‡„ Ô‡ Ô¯ÚË     Ë„Ú¯Ú‚ ˇ‰ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ ҇ ÌÚ„‚‡ ÈÂʇ           ƯڂÚÏ Ò‡Â ÔÈÈÊ Ô˯‡„ ËÚ ԇ    ÒÚ ¯Ú ʇ χ¯˘È ı¯‡ Ôȇ
ˇ‰ ‡Ë˘È „ÏÚ‚ ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Ê‡    ÌÈÂÏ‡Ê È„ Ô‡ ÔÈÈχ Ô¯ÈÙ ÌÈ¯‰‡  È„ ˆ Ô„‡ÂÂÚ‚ ÍÈÊ ÈÈÊ Ô·‡‰ Ìί„Î  È„ Ô‡ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ËÈÓ ‚Ú    ÔÂÙ Ô‡Ó¯Ú˘Ë Ô‡ÓˆÈÏ Ï˜ÚÈ ÔÎ‡Ó Ô‚Ú˜ Û¯‡˘
     Æ„‡· Ôȇ ߉ËÈ˘ß È„ ÔÚÓ   Êȇ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ Ô‡ ÔÈÈχ    ÈÈÊ ÔËÚ·Ú‚ ¯Ú·Èȯ˘ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù                 ÆÌȇ˜  Ôȇ ı‡ÏÙ ¯Ú„‡ Ô‡ Ôȇ ÔÈÈÏ© ‰„‚‡ ËÏÚ Ȅ       ÌÚ„ ÌÈÈ˜Ó Êȇ Úˆßχ¯˘È            ÌÈÙ Ï·˜Ó ˢÈ Ìȇ ËÚÂÂ
È„ Ôȇ ¯‡ ËÈ˘ ¨¯Ú„ÈÈÏ       ÈÈÊ ÏÈÈ ¯ÚÎ‡Ó ˘ËÂÏÈÙ‡˜ Òȇ    ÚÚÈ Ô‚Ú˜ Ô·Èȯ˘ Ô‡Ë ÔÚÓÚ ÔÏ‡Ê   ÔÏÈȈ¯Ú„ ‡„ ÍÈȇ ÔÏÚ ¯ÈÓ      ˯ډڂ ˇ‰ È·¯ ¯Ú¯Ú‚ ¯Ú„ Ô‡ ®¯ÚÓÂ ÌÚ„            Ôȇ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß          ËÚ ÏÂχ ËÓ˜ ¯Ú ÔÚ ÔÈÈÊ
ÒÚ ÈÂʇ ÈËʇ ÔÊÈȯ˜ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß   ÌÚÈȘ „ÏÚ‚ ÔÈȘ ˢÈ ¯ÚÓ Ô·È‚    ˇ‰ ÔÚÓ ÔÚ ¯Ú·‡ ÆÔÙ¯‚ ÈȈ   ¯Ú„ȯ· ÈȈ È„ ¨‰˘ÚÓ ‡ ͇     ˇ‰Ú‚ ¯Ú ˇ‰ Ô‚Ú˜ Êȇ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ ʇ
Ôȇ ÌÈ„¯Á Úχ ÈÈ· ËÚÓÎ ÈËʇ     ÍÈÊ ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡ ˆ ˢÈ Ë‚‡Ê ҇  ‡ ÔÚÓ˜ڂ Êȇ Ô·Èȯ˘ ÔÚÓÂÚ‚    ËÏÈÙ˘ ҇ ¯Ú„¯· ÔËȯ„ ‡ Ô·‡‰    Êȇ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ Ô‡ ߇„ÈÙ˜ß ‡ Ìȇ Ûȇ
                                                                                                      °ıÈÈ¢ Ô‡ ¯ÚËÒ߈‡Ó             °ÔÚÓÚ ‰Ó˜ ÈÈÊ Ôȇ ¯Ú
ÌÈ„ÈÁÈ ¨ËÏÁÚ ¯Ú„ ÔÂÙ Ô˜Ú‰ Úχ   –ȇ È„ Ôȇ ËÈÈÊ ¯ÚÈÈÊ Ûȇ ÔÏÚˢ  ʇ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ÔÂÙ ‚ÂÚ¯‡Â                                               ‚‰Óß ÌÚ„ Ûȇ ¯˙ÂÂÓ Ë˘È Êȇ χ¯˘È Íȇ    Ô‡ ÌÈ·¯ ¯Ú·È‡ ¯‰‡Ù ËÓ˜ ‰ÓÁÏÓ ÚÒȯ‚
                                                       ¯Ú ‡Â‡ ËÒÈÈ ¯È‡ Ô‡ ¨È·¯ Íȇ  ˯ÈÙÚ‚˜Ú‡ Ìȇ ˇ‰ ÔÚÓ Ô‡ ÔχÙÚ‚Èȇ      ÔÈȘ ¯Úȯ٠ԯ‡ÙÚ‚ Êȇ ¯Ú ¯Ú·‡ ßÂÈ˙·¯     ÒÚ Ò‡Â ß˙ÂÎÏÓ ÚÒÓß ÌÚ„ Ô‚Ú ˙„ÒÂÓ
–˘Ù‡ ÍÈÊ ÔÚ ÔÒÈÈ ‡Ò Ȅ ÔÚÚÊ           Æ˙˜ÂÏÁÓ ÚÎÈÏ¯Ú   ˯Ú ҇ ßÌÂ¯Ó ÒÂÙ„ß ·È‡     ˢÈ ¨ÌÈÏÁ˙Ó È„ ÈÈ· ¨˘ÈË Ë¯ÈÙ                   ÆχËÈÙ˘ Ôȇ
¯‡Ù ÔÙȘ¯‡Ù ËÈ˘ ÍÈÊ Ô‡ ÔÏÚË    ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ËÓ˜‡· ÈÂʇ      Ԙ¯„ ËÚ ÔÈ߈¯ÂË ÈÈ· ˯ÈÙÚ‚‡                                              ÌÚ„ Ô· ÈȈ Ô˯‡„ ÔÎ‡Ó ¯ÚËÒÚ߈‡Ó      ÏÈÈË ‡ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈȘ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ Ë‡ÏÙ
                                                       ‡ ˯ÈÙÚ‚ ¯Ú ˇ‰ ˜È¯Âˆ ‚‡Ï      Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ Ë‚‡Ê È·¯ ¯Ú¯Ú‚            ıÈÈ¢ ÔÈȘ Ô¯‡Ù ¯ÚËÚÙ˘ Ô‡ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß   ÈÈÊ Ê‡ ԄχÓÚ‚ ÔÈ¢ Ô·‡‰ ÌÈ·¯ ¯ÚÓÈÈÏ˘Â¯È
               Æ„ÏÚ‚  ˙„ÏÂ˙ß Ô‡ ÌÈ¯‰‡ È„ ÔÂ٠ߘÁˆÈ   ÔÈÈÊ ¯È˙Ó ÈÈÊ ÔÏÚ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù È„  Ô‡ ßÚ·¯‡ ˙ȯ˜ß Ôȇ ˘ÈË ÔÒȯ‚
Ô‡ ˜È¯Âˆ ÔÈÈ‚ ËÚ ÒÚ ¯Ú      È„Î „Ú Ô‡ ¨ÌÈÂÏ‡Ê È„ ÔÂÙ ßÔ¯‰‡   ÈÈ· ˯ÈÙÚ‚‡ ˯Ú ҇ ߯˘È Â˜ß                      °ËÂÊÚ‚ ˯Ú ԇ ßÍÏ ÏÂÁÓß          ÌÚ„ ÌÈÈ˜Ó ¯ÚˆÈÊÈ Ȅ ÔÚÚÊ ÍÈϯÚÈ Â‡Â‡    –˘Â¯È Ôȇ ÔÈÈÊ Ë˘È Ô‡ ˇˢ È„ ÔʇÏÙ‡ ÔÏÚÂÂ
                                                       ¯Ú ËÒÈÈ ¯È‡ Ô‡ ÆÔ¯·Á Ôȇ                                          ÆßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß   ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ҇ ËÈȈ Úˆ‡‚ È„ Ôȇ ÌÈÏ
Ô‚ÚÏ٠҇ Ȅ ÔÚÚÊ ¯Ú ÔÚ¯ÚÏ   ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ÔÚ ˈÚÈ Ê‡ ÍÎ   ÔχÙÚ‚ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ô‡ ÔȘˆÚϘ    ÔÈȘ ˢÈ Ôȉ‡ Ë˜È˘Ú‚ Ìȇ ˇ‰    ʇ ÔßÈ·¯ ¯ÚÈÈÊ ÔÂÙ ÌÈ˙ÙÂÓ ÔÏÈȈ¯Ú„ ¯Ú¯Ú‚ È„
È„ ÔÂÙ Ô˙ßÚ‚Â˘Ó Úχ ˆ ÔÓ‡ Ô‚‡Ê   χ¯˘È ı¯‡ ÔÈȘ ÔÚÓ˜ ˆ Ë‡ÏÙ    ÔÏÈ ÊÈȯ٠ÌÚ„ Ôχˆ‡· ¨˙¢ÏÁ                      Ôȇ Êȇ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ ʇ ˯ډڂ ˇ‰ ¯Ú ÔÚ     ËÏÂ˘Ë ËÈÈ٠ˇ‰ ÒÚ ¯ÚÂÂß           Ë˜È˘Ú‚ ÈÈÊ Ë‡‰ È¯‰‡ ¯Ú„ ÆÔÈÈÊ Ô˯‡„ ËÚÂÂ
                                                        ÆßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„ È ¯Ú¯Ú„‡                                                    Ú˜¯ÚÓ‡ ÔÈȘ ÔÚÓ˜ ÔÏÚ ÈÈÊ ÔÚ ʇ ÔÚÚ¯‡ÂÂ
ÔÚÈÙÚ‚Òȇ ËÚ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß    ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„ ʇ Ò‡„ ËÒÈȉ    È„ ˘¯„Ú‚ ˢÈ Ô‡ ˢÈ ÈÈÊ    È„ ¨Ô¯Ú„‡Â ÍÈÊ ËÚ ¯È‡      ÏÓȉ ÔÂ٠҇¯‡Ù ÔÚ‡Ë˘¯‡Ù Ô‡ χËÈÙ˘
Ô‚ÚÏ٠҇ Ȅ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ Ê‡   Ô‡ ÔÚÓÚÙȇ ˢÈ Ìȇ ËÚ                 ÆÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù  È„ ËÈÓ ÔÚÈÈ‚ ҇ Ȅ ÌÈÏÁ˙Ó     ¯Ú¯Ú‚ ¯Ú„ Êȇ Ë·ÓÚ‚ ˜‡¯˜ Ìȇ ÔÚÓ Ë‡‰
                                                                                                     Û¯‡„ Ô‡ ‰˜È„· ÔÂÚË Êȇ           ÚÈÈÊ Ô˜È˘ ËÚ ԇ Ô¯Èˇ˜È‡· ÈÈÊ ¯Ú ËÚÂÂ
҇ ‚‡Ë Ôȇ ¨„ÏÚ‚ ÈÈÊ ÈÈ· Ô·‡‰   Ôȇ ÔÈÈÊ Ë˘È ¯Ú ËÚ „·Ή ÔÚÓÏ   Ô‡ËÚ‚ Ô·‡‰ Ú·ÏÚÊ Ò‡„                           χËÈÙ˘ Ôȇ ÔÙÈÂψ ÏÚ˘ ÔÚÓ˜ڂ È·¯          ·¯‰ Ë‚‡Ê ߉¯ÓÂÁÏ ˙¯Ȃ                  Æı¯‡ ͯ„ ÔÚ¯ÚÏ ÈÈÊ ÔËÒȯ‡¯ÚË
                                                       ÔÚÚÊ ˙Â‚Â¯Ò ˙ÂÙÈÎ ÚÒȯ‚
ËÏÚË˘Ú‚Ù‡ ÍÈÊ Ë‡‰ „ÏÚ‚ È„      Êȇ Ô¯‰‡ ÔÚ ËÈȈ È„ Ôȇ ˇˢ
Ú¯Ú„‡ ÔÎÂÊ ÔÚÓÂÚ‚ ÈÈÊ Ô·‡‰                ÆÌÈÏ˘Â¯È Ôȇ
                                     ʇ ԄχÓÚ‚ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß
                                     Ô‚Ú˜ Ԙ¯„ ËÚ ßÌÂ¯Ó ÒÂÙ„ß ·È‡
                                                       ÔÚÓ˜ Ô‡ ÌÈ„ÈÒÁ ÚÈÈÊ Ô¯‡ÂÂÚ‚
                                                       ¯Ú ÔÚ ˈÚÈ Ô‡ ¨ÔÈÈ‚ ˆ Ìȇ ˆ
                                                                          ÍÈÈÏ‚ Ô‡ ÍÏ ÏÂÁÓ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰ Ë‚‡ÊÚ‚
                                                                                         ÆÔ¯‡ÂÂÚ‚ ËÂÊÚ‚
                                                                                                    ¯ÂÁ· ‡ Ë˜È˘Ú‚ Ô‡ ·È˘Èχ ÔÎÂʇ· ËÚ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡
         Æ„ÏÚ‚ ÔÏÈÈË Ò‡Â   –¯‡Ù ˇ‰ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„                                                                            °ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó ÍÈÊ È·¯ ¯ÚˆÈÊÈ ¯Ú„ ¯Ú¢ ÔÈÈÊ
≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                                  ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 µ                             ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                  ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                 ≤∞
  ˢÈ ÔÚÚ˜ ¯Ú·‡ ËÈȯ‚ڂˆ ÈÈÊ Ô·‡‰ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù Ô‡ ÍÚÏËÚˆ                                             –Ȉ¯Ú„ ˇ‰ ҇ ‰˘ÚÓ ‡ Ô‡ËÚ
                                                                          ‰„Úß È„ Ô‚Ú ԇ ¨Ìȇ˜ È„ ˯ÚË
                                                                                            È„ ˯ÚËȈ¯Ú„ ˇ‰ ÒÚ Ò‡Â ͇Ê
                                                                                            ÈÈÊ Íȇ ʇ ÔÊȇ· ËÏÚÂÂ Ú˘È‡˜
     ÔȘˆÚϘ Ô߯˘Î ËÚ ÔÚÓ Ô¯ÚËȈ ÈÈÊ ÏÈÈ Ԙ¯„                                               ÈÈÊ ¯Ú ˇ‰ ¯‡ÓË‡Ò Ô‡ ß˙È„¯Á‰    ͯ„ ˢÈ Ô‡ ÔÎÚ¯· ÔÚÓ ÔÚ˜ ËÈÓ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß Ûȇ ÔÚÚ¯· Ìȇ˜ È„
                                                                                                               ¯ÚÓÂ ˆ ¯ÚÓÂ ÔÂÙ
                                                                          È„ ¯‡Ù ÆÚ¢ڄ‡Ù Ú˜ÈÏ È„ Ôȇ    ¯Ú ¯ÚÎÈϯÚȇ ‡ ¯‡ Ú„ÓÚ¯Ù
                                                                          ÔÚˆ ËÈÓ Â˙Ú˘· ˢÈ ÔÒÈÈ ҇    ¯Ú ˘ËÚÓ ‡ ¯ÚÈÈÊ ‰¯Â‡ÎÏ Êȇ ÒÚ
                                                                          ËÚ¯·Ú‚ ˇ‰ ÒÚ ÔÚ ˜È¯Âˆ ¯‡È           ÆÔ‡ËÚ‚ ÈÈÊ Ò‡„ ˇ‰  ·¯‰ Ô߯˘Î ҇ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß
                                                                          ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß Ô˘Èˆ ˙˜ÂÏÁÓ È„   È„ ¨Ë˘È ÔÒÈÈ ҇ Ȅ ¯‡Ù
                                                                          ˇ‰ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ËÈÓ     Ô‡ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ Ô‡ Ìȇ˜
                                                                          ËÏÚˢڂ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ÍÈÊ     ·ÈÈÏ Ô¯‰‡ ·¯‰ Ôßۄ¯ Ú¯Ú„‡ ͇
                                                                          ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ÔÂÙ ËÈÈÊ È„ Ûȇ   ÈÈÊ ÔÙȇ ÔËÒ‚¯Ú ÔÙȇ Ô‡ÓÈÈˢ  ÌÈÏÁ˙Ó Ú˘ÈËÒÈÂȈ È„ ËÈÓ Ô‡ÓÈÈˢ
                                                                          –ÈÂÁÓ Ë˘È¯‡‚ ÈÈÊ Êȇ ¯Ú ʇ ÈÂʇ  ʇ ÔÏÈ ԇ ÂÈÈÁÏ „¯ÂÈ ÔÚÚÊ

                                                                                                                              ÔÂÙ
                                                                          ÔˆÈˢ Ìȇ ¯‡ÓË‡Ò Ô‚Ú ԇ ¨·È   ËÈÓ ÍÈÊ Ï‡Ê ÌÈ·¯ È„ ÔÂÙ ¯ÚÈȘ
                                                                          ÌÈÂÏ‡Ê È„ ˢÈ Ô‡ ÌÈ¯‰‡ È„   ‡Â‡ ʇ ÍÎ È„Î „Ú ¨ÔÙÚ¯Ë Ìȇ
                                                                          ҇ ˢÈ¯‡‚ ˇ‰ ¯Ú ʇ ÈÂʇ     ‰„Úß È„ ÔÙÈÂψ ÔÚÓ˜ ËÓ˜ ¯Ú
                                                                          ËÎÂÊ È¯‰‡ ¯Ú„ Ô·‡‰ ˆ ‡¯ÂÓ    Ô¯ÚÎÈʯ‡Ù Ìȇ˜ È„ Ô‡ ß˙È„¯Á‰
                                                                          –ÈÒÁ Ô‡ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ËÈÓ ÌÂÏ˘    ˙Â·È˘È È˘‡¯ Ú˘ÈÂÂËÈÏ ÂÏÈÙ‡ ʇ
 ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡ ˘˘Á ·Èψ ˯‡Â ‡ Ô‚‡Ê ˯ÚËȈ ¯Ú·‡ ˯ڄ¯ˆ Êȇ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„                                    ‡ Ô¯Ú ÏÈ ¯Ú ËÏÚÂÂ Ú˘È„     ÔÏÚ ˢÈ Ìȇ Ï‡Ê ÌÈ·¯ Ô‡                Ô‰‡Êχ˘ ÌÈÈÁ
 –ÈÈˢ ·¯‰ ˆ ÔÈÈ‚ ÌÚ„ ˯Ș‡Ë‡ ˇ‰ ߉„Ú‰ß ¯Ú„ ˘˘˘ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ÔʇÏÙ‡
                                                                          ¯Ú ·È‡ ʇ ÒÈÈ ԇ È·¯ ¯ÚÒȯ‚  ‰ÚÙ˘‰ Ô·‡‰ ÈÈÊ Â‡Â‡ Ô‡ ¨Ô‰ÚÊ
                                                                          È„ ÔÂÙ ÔÚÓ‡¯ È„ Ôȇ Ô·ÈÈÏ· Ï‡Ê   ËÓÚ ÆÔÒȯ‚ Ôȇ Ò‡„ ÈÈÊ ÔÚ‰ÂË

 ˙„ÏÂ˙ß Ô‡ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ˘˘˘ ‰˘‰ Í˙· ÏÁ¯· Ô·Èȯ˘ ˯ÚËȈڂ ¯Ú·‡ Ô‡Ó
                                                                          ˇ‰ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ËÈÓ Ìȇ˜    ˯‡Ù ¯Ú ‡Â‡ ı¯‡Ï ıÂÁ Ôȇ
                                                                          ¯‡Ù ¨ÔÙȘ¯‡Ù ˆ ҇ ˢÈ ¯Ú
                                                                          È„ ˆ ÔÈÈ‚Òȯ‡ ¯ÚÒÚ· Êȇ Ìȇ
                                                                                            ËÈÓ ËÈȯ‚ Ìȇ˜ È„ ÔÚÈÈˢ
                                                                                            ÂÏÈÙ‡ ʇ ÈÂʇ ¨˙‡ÁÓ Ô‡ ˙Â‚Ù‰
                                                                                                               ˯‡Ò È„ Ûȇ ¯·Ú· ʇ ¨ÍÎ È„Î „Ú
                                                                                                               È„ Ëχ ÔÚ‰ÂË ÈÈÊ Ò‡Â ÌÈ˘ÚÓ      ÔÂÙ ÚÈ‚‡Ï‡È„ȇ È„
 ÔÚÓÚ ˯ÈÙ ÒÚ ¯Ú Ôȇ ÚȈ˜ÚÏ ‡ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ Ë¯ÚÏÚ‚ Ô·‡‰ ߘÁˆÈ ̉¯·‡                                     ‡Â‡ ËÏÚÂÂ Ú˘È„ÈÒÁ ÚÒȯ‚ ¯‡‚
                                                                          ÈÂʇ ¨È·¯ ¯ÚÒȯ‚ ‡ Ô¯Ú ËÚ ¯Ú
                                                                                            –ȇ ÔÚÈÈˢ ҇ ÌÈ·¯ Ú¯Ú„‡
                                                                                            ·È‡ Ï‡Ó Ë¯Ú„‰ ÔË·¯Ë ÔËÈÓ
                                                                                                               Ô‡ Ëßۄ¯ßÚ‚ ÈÈÊ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß
                                                                                                               ˈÚÈ Ô‡ ¨ı‡ÏÙ ÔÙȇ ËÏÚˢڂ
                                                                                                                                 Êȇ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„
                                                                          ˇ‰ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„ ʇ   Êȇ ÒÚ Ô‡ ¨Ìȇ ˆ ÔÚÓ˜Èȯ‡                        ‰È‡¯ ‡‰Â Ô·¯·Âˆ
                                                                   ‡
                                                                                                               ‡ Ô‚‡Ê ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ˯ÚËȈ
ÈÈÊ ÔÏÚ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù È„ Ԙ¯„    ÈÈ· ËÎÂʇ· Ô‡ ˜¯· È· Ôȇ ÔÚÂÂÚ‚  ÔÈ¢ Êȇ Ò‡„ ßÌÈÏÁ˙Óß ÍÈÊ ÔÙ¯   ˇ‰ ÒßÔÈÂʇ ÛÈÂ
                                                                                                                                 ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ÂÏÈÙ‡
                                                                          ˆ ‡¯ÂÓ Ò‡Â ˢÈ ÌÚÈȘ ÔÂÙ    ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ Ê‡ ·ˆÓ ‡ ˆ ÔÚÓ˜ڂ   Æ˙¯ˆ ÔÈȘ ˢÈ ÍÈÊ ÔÎÂÊ ÈÈÊ Ë¯‡ÂÂ
҇ ߯˘È Â˜ß Ô߯˘Î ˘ÈˇӇˇ     Ô·‡‰ ÈÈÊ ¨Ô‡ÓÈÈˢ ·ÈÈÏ Ô¯‰‡ ·¯‰   ¯Ú„ ÆËÈÈ ˆ ÈÈÊ ¯‡Ù ÔÚÂÂÚ‚     –¯Ú‚ ˢÈ ÍÈÊ ÔÚÓ          ˆ ËÈÈ‚ ¯Ú ʇ ÔÒ‡Ï˘‡· Ô‡ Ô·‡‰   ÔÚ ҇ ÒßÈ·¯ ¯˜ÈÚ· Ô‡ ÌÈ·¯   Ú·ÏÚÊ È„ Ôȇ ÔÚ˘Ú‚ Êȇ ÒÚ
Ô‡ ÔȘˆÚϘ ÈÈ· ˯ÈÙÚ‚‡ ˯Ú    Êȇ ÒÚ Ê‡ Ô·ÈÂÏ‚ ËχÂÂÚ‚ ˢÈ    È„ ÔÙ¯ڂ ˇ‰ È·¯ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß   Ôȇ Ú„ÈÈ· ʇ ÔË·
                                                                                                                                  ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß Ô‡
                                                                          ËÈÓ Ô‡ Ô‡ÓÈÈˢ ·ÈÈÏ Ô¯‰‡ ·¯‰   ÈÈÊ ÔÚÈÈ‚ ˜¯· È· ÔÈȘ ÔÚÓ˜ ÈÈÊ   Ô߉ÚË ÔÚÚ˜ ˢÈ Ï‡Ê ÔÚÓ ËÈȈ
ÍÈÏËÚˆ Ԙ¯„ ÔÚÓ ËÚ ˈÚÈ ÔÂÙ    È„ ʇ ÔÚÂÂÚ‚ ¯ÚÎÈÊ ÔÚÚÊ ÈÈÊ ˙Ó‡   Ìȇ ˆ Ú¢˘È ÔÂÙ ÌÈÏÁ˙Ó Ë·È‰    ËÈȈ Ú·ÏÚÊ È„            Ú˘È‡˜ È„ ˯ÚËȈ¯Ú„ ÌÚ„       Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ÔÂÙ ÌÚÈȘ ˆ ˢÈ    Ò‡„ ˇ‰ ÔÚÓ ¨ÌÈ„ÈÁÈ ÔÚÚÊ ÒÚ Ê‡
                                                                                                                                    ËÈÈ ÔÚÚÊ ß˜ÁˆÈ
         ÆÔȘˆÚϘ ÈÈ· ¯‡  ‡Ê‡ ÔÚÂÂÚ‚ ıÈÙÓ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ìȇ¢   –ȈÚÙÒ ‡ Ë·ÓÚ‚ ‰ÁÓ˘ È„ Ûȇ     ‡Ê‡ Ô·Ú‚ ÈÈÊ ÔÏ‡Ê                        ÆËÏÚ  ·¯‰ ÔÈÈÊ ‰Ê·Ó ˢÈ Ȅη ÌÈ·¯    ÒÚ Ô‡ Ô„‡¯Ù Ú„ÈÈ· Ûȇ ÔÚÊÚ‚
Ô‡ ˯È٠҇ ÔÈ߈¯ÂË ÔÚ       ÔÚÊÚ‚ ˇ‰ ÔÚÓ ÔÚ ¯Ú·‡ ¨‰˘ÚÓ    ËÈÓ ÔÚӇʈ ß˙Âί· Ú·˘ß ¯ÚÏÚ     Êȇ Ò‡„ ÔÒȯ‚ Ôȇ Ô‡ Ò‡˘                        ÔÚÓ˜Èȯ‡ ˢÈ ÔËÈÓ Ô‡ÓÈÈˢ    ҇¯‡Ù ˢÈ ¯Ú„‡Â ÔÈȘ Êȇ
ˇ‰ ßÌÂ¯Ó ÒÂÙ„ß ÌÚ„ ËÈÓ
ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß Ê‡ ˯ډڂ
                   Êȇ ÒÚ Ê‡ ËÒ‡ÂÂÚ‚ Ô‡ ÒÚ˘Ë˜ÈÙ
                   ¯‡Ù Ô·‡¯‚‡· ÍÈÊ ÈÈÊ Ô·‡‰ ˙Ó‡
                                     Ô·‡‰ Ìȇ˜ È„ Ô‡ ÌÈÏÁ˙Ó È„
                                     ÈÈÊ ¯Ú„È‡ Ôχ٠ÈÈÊ Ê‡ ËÈÈÓÚ‚
                                                        Ô‡ ÌÂÏÁ ‡ ÔÂÙ ¯„‚· ¯‡ ÔÚÂÂÚ‚
                                                        –ÈÒ‡Ù ËÚ ÒÚ Ê‡ Ô·ÈÂÏ‚ ÔÂÙ ËÈÈ   øÈÈÊ Ô‚ÈÈ¢ ҇¯‡Ù        ÍÈÊ ÈÈÊ ÔÚÈȯ„ ÈÂʇ Ô‡ Ìȇ ˆ
                                                                                            ÔÚÓ˜ ÒÚ ¯Ú گڄ‡ ÆÒȯ‡
                                                                                                               ÈÈÊ ¨ËÚ¯· ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„
                                                                                                               ÈÈÊ ÆÔÚÓÚ¯‡Ù ˢÈ Ò‡„ ÔÚÚ˜
                                                                                                                                      ÈÈÊ ÔÂÙ ˜Ú‡
„·η ¯Ú Êȇ ߯˘È Â˜ß Ô߯˘Î ËÚ   ÊÂÓ ÔÚÓ Ê‡ ÔÒ‡Ï˘‡· Ô‡ ‰Ù¯Á        ÆËßÔÚ˘Ú‚ Ò‡„ ʇ ˢÈ Ô·ÈÂÏ‚                  ÆÔ¯  ‡Ê‡ ¯‡Ù ¨¯Úȯ٠Ë‡Ó¯Ú„ È      –ÂËÈÏ È„ ˆ ÔÚÈÈ‚ Ô‡ ˜¯· È· ÔÈȘ                    ÚÈ‚‡Ï‡È„ȇ Ôȇ ‡„ ÂË Íȇ
                                                                                                               ‡ Ô˜È˘ ÔËÈȯڄ ÔÂÙ ÔÚÈȯ˘     È„ ÆËÙÈ˘¯Ú·ÓÚÓ Ôȇ ˢÈ Ô‡
–·¯‡Ù Ô‡ ÔÙ‡ÏÚ‚ ÏÚ˘ ÂÓˆÚ·Â       ÆÔÒȯ‚ Ôȇ Ô‡ ‰ÓÁÏÓ Ôȇ ÔÈÈ‚  ʇ ÔÈ¢ ÔÚÓ Ë‡‰ ËÒ‡ÂÂÚ‚       ¨Ë¯ÈÒ‡Ù Ò‡„ ˇ‰ ‰˘ÚÓÏ        ÔÚÂÂÚ‚ „¯ÂÈ ÔÚÓ Ëχ ‰˘ÚÓ     ˆ Íȇ ÔÈȯ‡ ÔÚÓ˜ ÌÈ·¯ Ú˘È    ÔÚȯÈÈ Ï‡Ê ˘ËÚÓ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß
ÔÊ‡Ï Ë˘È ÏÈËÚˆ ‡Ê‡ Ô„ÚÈ ËÚ¯    ˇ‰ ¯Ú·‡ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„       ‚‡Ï ÔÈ¢ ÔÚÚÊ ÌÈÏÁ˙Ó ÚÚÈ     È„ ¯‡ ˢÈ ҇ ÔÙȇ ‡ Ôȇ Ô‡   ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ÌÚ„ ÔÂÙ ÂÈÈÁÏ                    ÆÌȇ                    ‡ ¯ÈÙ‡Ù ÔÙȇ ˇ‰ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß
                                                                                                               ҇ ≠ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù Ô·Èȯ˘ Ô˜È˘    Ï‡Ê ÔÚÓ Ê‡ ¯Ú·‡ Ò߯ڷÓÚÓ Í‡Ò
˘¯„Ú‚ Êȇ ÒÚ Ê‡ ¯ÎÊ ÔÈȘ      ˯Ș‡Ë‡ ÔÚÓ ·È‡ ʇ ˯ÚËȈڂ     ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ÔÂÙ ÌÈ„ÈÒÁ Ô¯‡ÂÂÚ‚   ¯ÚÓ Í‡ Ìȇ˜ È„ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß    Ô‡ËÚ‚ Ò‡„ Ëχ ¯Ú ·È‡ ÆߘÁˆÈ   ͇ ‡ ËÈÓ ÔÚ˘Ú‚ Êȇ ÈÂʇ      ·Èψ ˢÈ Íȇ ÔÚÓ ÔÚ˜ Ò‡„
ʇ ÔÎ‡Ó ¯ÚÎÈÊ Ìȇ ÈÈ· Ô¯‡ÂÂÚ‚    Ô‡ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯‡     ÔÈÈÊ ·ÚÈÏ Ô·‡‰ Ô‡ Ìȇ ˆ ÔÚÓ˜   –¯‡Ù ˢÈ Ò‡„ ÔÚÚ˜ ÈÈÊ ÔÂÙ     ¯Ú Ëχ ¯Úȯ٠¯‡È ÛÈÙ ËÈÓ     ¯Ú„ ÔÚ ˜¯· È· Ôȇ ˜È¯Âˆ                        ÔÂÙ ËÒÈÏ È„ ÔÈȂί„‡ ÔÚÓÚ
                                                                                                               ≠ Ò¯ÚÙÚϘ Ô˘Èˆ Ô˘ÈËÚÙÓ‡˜     Ô‰ÚÊ Ô¯È·Â¯Ù Ô‡ Ò߯ڷÓÚÓ ÚÚÈ
˙ÂÚË ÔÈȘ ËÈÓ Ìȇ ˆ ÔÚ˜ ÔÚÓ    Ë˘Ù ¯Ú„ Êȇ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß Ë˘È    ËχÂÂÚ‚ ˢÈ ¯Ú·‡ ¨Â˙ˆÈÁÓ·      ¯Ú·‡ „χÂÂÚ‚ ÔÚÈȯ˘ Ô‡ ÔÚÓÚ     È„ ÔÂÙ ÏʇÊÚÏ ¯ÈÚ˘ ¯Ú„ Ô¯‡ÂÂÚ‚   Êȇ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß       ˢÈ ÔÚÓ ÔÚ˜ ÌÚ„ ÔÂÙ ¯ÚÓ Ô‡
           ÆÔÚÓ˜ ˢÈ  ÔÈ¢ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ô¯Èϯ‡Ù ÈÈÊ Ï‡Ê ÔÚÓ  ÆÏÚȈÈÙ‡ Ô¯ÚÂÂ Ï‡Ê Ò‡„ ʇ Ô·ÈÂÏ‚   –˜˘‡Ù ÚÈȘ Ô·Èȯ˘ ˢÈ ÔÚÚ˜    ˇ‰ ÔÚÓ È ÈÂʇ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß    ¨˜¯· È· ÔÈȘ ˙·˘ Ûȇ ÔÚÓ˜ڂ                      È ‚Ú Ôȇ Ô·ÚÏ Ô‡ Ԃχ٠ÈÈÊ Âˆ
                                                                                                                     ÆÒ¯ÚÈÈÊ ÔÚ‰ÂË ÈÈÊ Ô‡Ë  Êȇ ÒÚ Ò‡Â ÏÈ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„
҇ Ìȇ˜ ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ÒÚ      ÈÈÊ Ê‡ ËÚ˘‡¯ËÒÚ‚ ˇ‰Ú‚ χӇ     ÚÎÈÏËÚ ËÈÓ Ê‡ ËÒ‡ÂÂÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ   ËÚ ÔÚÓ Ê‡ Ô¯ÚËȈ ÈÈÊ ÔÏÈÂÂÚ    Ô‡ ¯ÚÊÏÚ· ÌÚ„ ÔÂÙ Ë·ÓÚ‚      Úχ ÈÈ· ÔÎÂʇ· ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ¯Ú
ÔÈÈÊ ¯˙ÂÂÓ ËχÂÂÚ‚ ˢÈ Ô·‡‰     Æß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ Ù‡ ÔÊ‡Ï       ÔÂÙ ¯Ú„¯· ¯Ú„ ˇ‰ ˜È¯Âˆ Ô·    ÈÈÊ ¨ÔÒȯ‚ Ôȇ Ô‡ ˜È¯Âˆ Ô‚‡Ï˘                                                          –Òȇ ¯ÈÓ ÔÏÚ ß˙ÂÏ„·˙‰ß ¯˜ÈÚ·
                                                                                                                 ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß
                                                                          ÔÚÓ Ë‚ÈÈ¢ ˈÚÈ ¯Ú·‡ ÆÚ¯Ú„‡    ·¯‰ È ÌÈ·¯ ÚÒȯ‚ Ú˘ÈÂÂËÈÏ
҇ ¯Ú˜Â¯„ ¯Ú„‡ Ô‡ ˆ ÔÙ‡ÏÚ‚    ʇ ÔÒ‡Ï˘‡· ÔÚÓ Ë‡‰ ¯Ú·È¯Ú„      ˘ÈË ‡ ËÚ‡¯ÙÚ‚ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß    Ô߯˘Î ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡ ¯‡Ï˜ Ô‚‡Ê     ‰„Úß È„ ÏÈÈ ¨Ë˘È Ë„Ú¯ ÔÚÓ    –ÚÈ‡˜ ÌÈÈÁ ıȷ˜ÙÈÏ ‰„Â‰È ÏÎÈÓ                      ÔÂÙ ËÈȉ¯ÚÓ ¯Ú„ ʇ ÔÚÈÙÚ‚

                                                                                                               ÈÈ· ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ߘÁˆÈ
–ÁÓ‰ È„„ˆ È„ ËÈÓ Ë˘È¯‡‚ ˇ‰     ˆ ÔÈÈ‚ ÔÂÙ ÔÈÚ ÌÚ„ ˯Ș‡Ë‡ ÔÚÓ   Ôˆ‡‚ ‡ ˯ÈÙÚ‚ ÌÈÏÁ˙Ó È„ ¯‡Ù    ÏÚ˘ Ô·‡‰ Ìȇ˜ È„ Ô‡ ÔȘˆÚϘ    ‡„ ÔÏÚ ÈÈÊ ¯‡ ʇ ÒÈÈ ß˙È„¯Á‰  ÍÈÊ ËÈÈˢ¯‡Ù ÒÚ È ԇ ȘÒ                       È„ ÔÂÙ ÔÎ‡Ï Ò¯Ú·ÓÚÓ Ú¯ÚÈÈÊ
¯Ú·‡ ˘¯„Ú‚ Ìȇ ÈÈ· Ô‡ ˙˜ÂÏ    Ô¯‰‡ ·¯‰ È ÌÈ·¯ ˯‡Ò ÚÎÏÚʇ    ҇ ßÚ·¯‡ ˙ȯ˜ß Ôȇ ˙·˘       ÍÈÊ ÔÎÂÊ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù È„ ËÚ¯·¯‡Ù   Ô·‡‰ Ô¯‡È ÚˈÚÏ È„ Ôȇ ÆÔ¯Èϯ‡Ù   Ôȇ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ÔÂÙ ÔËÒÚ¯‚ ÌÈÈ·                      Ôˆ‡‚ȇ ÍÈÊ Ô¯ÈÙ Ô‡ ߉ËÈ˘ß
                                                                                                                ÏÚ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰
Ò‡„ ¯Ú¢ ÔÚÂÂÚ‚ ÈÈÊ Êȇ ÒÚ     ÚÈȘ Ô·Èȯ˘ Ô‡ Ô‡ÓÈÈˢ ·ÈÈÏ    ßÈÂȈ‰ ˘Â·ÈÎß Ôȇ ÍÈÊ ËÈÙÚ‚             Æ˙¯ˆ ÔÈȘ ˢÈ  ˙ÂÏȉ˜ ωÈÙÈÂʇ Ô¯‡Ï¯‡Ù ÈÈÊ     Ô¯‰‡ È·¯ Ï„‚‰ Ô‡‚‰ ˜¯· È·                                    Æ˘¯Ú„‡
҇ Ȅ ÏÈÈ ÔËÈÈ¯Ù˘¯‡Ùˆ      ÔډȈ ˢÈ Ô·Ú‚ ‚ÂË· ÔÚÓÚ     ¯Ú„ Êȇ ÒÚ Ê‡ ËÈÈÓÚ‚ ¯Ú·‡      ÔËÈÓ Ô·È‰ڂ‡ ÍÈÊ Ë‡‰ ÒÚ      „ÏÚ‚ ÔÚÓÚ ÔÚÓÂÚ‚ Ô·‡‰ ҇     ‰„Úß È„ ҇ ԇÓÈÈˢ ·ÈÈÏ                        –ÂÚ‚Ùȇ ÔÈ¢ Ò‡„ Ô·‡‰ ¯ÈÓ
Ô·‡‰ ˙ÂÚÈ·˜· ÌÚ„ Ôȇ ÔÚ‰ÂË
ÔÈȘ ËÎÂÊÚ‚ ˢÈ ˯ÚËȈڂ
                   ˇ‰ ¯Ú ԇ ÆËÈÈ ˆ ˜È¯Ë˘ È„
                   ¯Ú¯Ú„‡ ÔÈȘ ˢÈ Էȯ˘Ú‚ Ò‡„
                                     È„ ÈÈ· ÆÈ·¯ ¯Ú„ ˢÈ ¯Ú„¯·
                                     ÒÚ Ê‡ Ë¯ÚÏÚ‚ ÈÈÊ Ô·‡‰ ‰Â˙Á
                                                        ‰Â˙Á ˇ‰ ¯Ú ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß
                                                        ÚÈÈÊ Âˆ ÔÙ¯ڂ Ô‡ Ë·ÓÚ‚
                                                                          ҇ گڄ‡ Ô‡ ‰È„Ó È„ ÔÂÙ
                                                                          ÍÈÊ Ô‡ ¨ÈÈÊ ËÈÓ Ë‚È¯˜Âˆ ÍÈÊ Ô·‡‰
                                                                                            ÔËÒ‚¯Ú ÔÙȇ Ìȇ Ëßۄ¯ ß˙È„¯Á‰
                                                                                                          ÆÔÙȇ
                                                                                                                È„ ÔÂÙ Ì˙ÓÁ ÌÙ‡          Ô‡ ¨Ôχ٠ÚÚ„È˘¯‡Ù Ôȇ ÔÊÈÂ
                                                                                                                                 ¯ÈÓ ÔÚ¯ÚÏ Ô· ÚˈÚÏ È„ ˈÚÈ

˙„ÏÂ˙ß Ú„ÈÈ· Ô·‡‰ ÈÂʇ
               Æ˙¯ˆ  ߉„Ú‰ß ÔÂÙ ¯‡Ë˜‡„Ú¯ ¯Ú„ ÈÂÂ
                    Æ„ÈÒÁ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ‡ Êȇ Ò‡ÂÂ
                                     ÈÈÊ Êȇ ¯Ú ÈÈÊ ÏÈ ¯Ú È·¯ ¯Ú„ Êȇ
                                     ËÏÚÙÚ‚ ÒÚ ÔÚÓÚ ԇ ¨·¯˜Ó
                                                        ÒßÈ·¯ Ô‡ ÌÈ·¯ ÔËÒȄ‚‡ ˙ÂÁÓ˘
                                                        ÔÚÚÊ Ò‡Â ÔËÎÈ˘ ÔÂÙ ÌÈ˜ÒÚ ËÈÓ
                                                                          ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ÔÂÙ Ô„ÈÈ˘Ù‡
                                                                          ÈÈÊ ÔÂÙ ¯‡ ˢÈ ʇ ËÈÈÓ ß˜ÁˆÈ
                                                                                            ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ÔÂÙ È·¯ ¯Ú„       ‰„Úß È„ ËÈÓ Ìȇ˜         ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ËÈÈ È ¯Ú„ÈÂÂ
                                                                                                                                 ÚÎÏÚʇ ÂÏÈÙ‡ ʇ Ô·¯˜¯‡Ù Êȇ
                                                                                                                     ß˙È„¯Á‰
                                                                                            ¯Ú ҇ ËÒ‡ÂÂÚ‚ ˇ‰ ߘÁˆÈ
ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß Ô‡ ßÔ¯‰‡    –˘‡· Ô·‡‰ Í„È‡Ó Ìȇ˜ È„          ÆÌÚÏ·‡¯Ù ÔÈÈÊ Ò‡„ Êȇ ˢÈ   Æß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ÈÈ· Ë‚Ú¯ÙÚ‚Ù‡    –¯‡Ù Á˙ÙÈ˙ ¯Ú„ ÔÈÈÊ ËÚ ҇„    Ôȉ‡ ÔÈÈ‚ ÌÚ„ ËÈÓ ÍÈÊ ËÙȘ                        ˙„ÏÂ˙ß Ô‡ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ÈÂÂ
–ÏÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ ‰Î¯ÚÓ È„ ÔÚ‡ÂÂÚ‚   ÈÈÊ Ë˘È Ô‚ÈÈ¢ ÈÈÊ Ê‡ ÔÒ‡Ï                       ÔÈ¢ ÍÈÊ ÔÚÓ Ë‡‰ ÌÚ„ ËÈÓ ¯Ú·‡    ‡„ Ô‡ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß Íȇ Ô¯ÈÏ                                        ˇ‰ ¯Ú„ÚÈ Ò‡Â ߘÁˆÈ ̉¯·‡
È„ Ô‡ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ Ë¯Ú     Ô‡ ÔÏÈÂÂ˜Ú˘‡Ù Ô·Èȯ˘ ÔÚÓÚ          ˜˜˜            Ԙ˜¯‡Ù ËÊÂÓÚ‚ Ô‡ ËȇÂÂڂˆ    ÔÈÈˢ¯‡Ùˆ Ô·Ú‚ ÍÈȇ ¯ÈÓ ÔÏÚÂÂ
                                                                                            ¯‡Ù ˇ‰Ú‚ ‡¯ÂÓ Ë˘È ¯Ú·‡
                                                                                            Í‡Ò ‡ ˆ¯Ú„ ˇ‰Ú‚ Ô‡ ÌÚÈȘ
                                                                                                               Ò‡„ Ëχ Ì˜È˙Î ÌÈÓÈ·
                                                                                                               ¯Ú„ ÔÚ˘Ú‚ ËÚ˜Ú‚ ˢÈ        ÈÈÊ Ê‡ ¯ÚÎÈÊ ËÈÈÓÚ‚ Ô¯‡È ËÈÓ
Ô‡ ÔÚÓÚ ˯ÈÙ ÒÚ ¯Ú Ìȇ˜    ÆÔÒȯ‚ Ôȇ ËÈȯ‚ڂˆ ÔÚÂÂÚ‚     –‚‡ ˢÈ ͇ ÍÈÊ Ô·‡‰ ÈÈÊ      ҇ ÏÈÈËÒ ‡ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ ÏÈÈ   Ô¯Ú„‡ ÔÙȇ ÍÈÊ ËÂË ÒÚ Ò‡Â     ¯Ú„ ʇ ËÒ‡ÂÂÚ‚ ˇ‰ ¯Ú ¨˙·ÈÒ    Ëχ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß      ‚È„Úˢ ÔÏÚ ԇ Ú¯ÚÈÈÊ ÔÚÚÊ
Ú„ÚÓ˜ È„ Ûȇ ÍÈÊ ÔËÈȯ‚      –ÏÚÓ ¯Ú„ ÔÚÓ˜ڂ Êȇ ÒÚ ¯Ú·‡     ‰˘ÚÓ È„ ÔÂ٠Ԃȇ¯‡· ˆ Ë‚‡ÈÚ    ÆÔ¯Ú„‡ ̈ ¯ÚÈȇ ËÈÈ‚ ÔÚÓ     ·ˆÓ ¯Ú„ Êȇ ҇¯‡Ù Ô‡ „‡¯Ù    ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„ ¯ÚÈÈÊ Ô˘ÈËÚÙÓ‡˜     Ìȇ ˆ ÍÈÊ Ï‡Ê ÔÚÓ Ê‡ ˯ÚËȈڂ    ÈÈÊ ÔÚ¯ÚÏ ß‰ËÈ˘ß ¯ÚÈÈÊ ËÈÓ Ô·ÚÏ
¯Ú„ Ô‡ ÔÈÚ ÌÚ„ Ô‚Ú© ƉίÚÓ    –ÓÚ‚ Ô·‡‰ ÒÚ È ڷÏÚÊ Ò‡„ ‚„   ̇ˇ Ô‡ È ÔχÙÚ‚ Êȇ ÒÚ Ô‡    ʇ Ô·ÈÂÏ‚ ËχÂÂÚ‚ ˢÈ ¯Ú·‡     Ìȇ˜ È„ Ô‡ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ÔÂÙ  ˢÈ Í‡Ò ÔÈȘ Ìȇ ÔÚ˜ ßÔ¯‰‡     ¯Ú ˇ‰ ˈÚÈ ‡„ ¯Ú·‡ ¨ÔÚÓÚ      ÈÈÊ ¨ß‰ËÈ˘ß ˙ÂÎω Ôȇ ˜¯Ù ‡ ˈÚÈ
˙ÂÎȯ‡· ÔÈÈÏ Í‡Ê È„ ÔÂÙ ˙ÂÚÓ˘Ó    ͇ ‡ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß È„ Ԅχ     ʇ ˯ډڂ ˇ‰ ÔÚÓ ÔÚ ڷӇ·     ˆ ÔÙ¯ Ï‡Ê ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„               ÆÏ‡Ó˘ ÈÂʇ  –‚Ù‡ ˇ‰ ÔÈÈχ ¯Ú ÏÈÈÂÂ Ô‚È„Ú˘    ‡ Ô‡ËÚ‚ Ô‡ ¨Ë˘È ‡¯ÂÓ ÔÈȘ ¯ÚÓ   Ô‡ ‚Ú ¯Ú„‡ Ô‡ Ôˆ‡‚ȇ Ô·‡‰
       Æ®≤±–≤∞ ÔËÈÈÊ È„ Ûȇ  ËÚ ßÌÂ¯Ó ÒÂÙ„ß ·È‡ ʇ ¯Úȯ٠   Êȇ ߘÁˆÈ ̉¯·‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„     ҇ Ȅ ßÌÈÂÈˆß È„ ˙ÂÁÓ˘ ÚÈÈÊ                                                          Ôχ¯Ë‡˜ ˢÈ ¯ÚÓ ÈÈÊ ÔÚ˜ ÔÚÓ

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                                   ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 ±π                            ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                 ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                               ∂
  ‡ Ô¯ÈÙ ÌÈÏ„‚ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ¨Ô„ÚÈ ÔÒÈȯˆ ÈÈÊ ÔÏÚ „·Π¯‡Ù                                         ÔÚÚÊ ˜¯‡È ÂÈ ÔÂÙ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ¯ÚˆÚÏÙ
                                                                        –ÈȈ È„ Ôȇ ÔÚϘÈ˯‡ ÚÙ¯‡˘ ËÈÓ ÌÈÈ‚ Òȯ‡     ÔËÈÓÚÒÈË‡ Ú˘È‡È‚                  ÔÂÙ ÔÂȈ Ô· ߯
È„ ¯Ú·È‡ ˙Â·È˘È È˘‡¯ Ú˘ÈÂÂËÈÏ Ìȯ·Á Ú¯ÚÈÈÊ Ôȇ ‰ÓÁÏÓ Ú¯ÚËÈ·                                          Ô‚Ú˜ ˙ÂÂ˘Ï ÚÙ¯‡˘ ËÈÓ Ô·È¯˘Ú‚ ÔÚ‚ÂË
                                                                        Ò‡„ Ô·‡‰ ÈÈÊ ¨Ë¯Ù· ÌÈ„¯Á Ô‚Ú˜ Ô‡ ÏÏη Ԅȇ     È„ ˜¯‡Ë˘ ԯȘ‡Ë‡               Ô‚Ú˜ ËÒÈ˘ ¥∏ ‡·‡·
    ÔÚ‚Ú¯·¯ÚË‡ ‰·È˘È È„ ÔÏÈ ÈÈÊ ‰·È˘È ¯ÚÊÈÂÂÚ‡Ù                                            È„ ÔˆÈÚ¯‚‡· Ï‡Ê ÔÚÓ ÔÏÈ ÈÈÊ ·ÚÈÏ Ë˘È
                                                                                                 Ò‡„ ·Èψ ¯Ú¯‡ÓË‡Ò               ȯË‡˜ ̈ Ô¯‡Ù ÌÚ„
 χÂÓ˘ ˯ÈÙ ˙ÂȯÊ· Ô‡ ÌÊÈ„‡Ò ËÈÓ
                                                                        ˢÈ ÔÏ‡Ê ÈÈÊ ÏËÚˢ ÚÚÈ Ô‡ ¯Ú¯‡ÓˇÒ
                                                                                   Æ˙¢Ù ¯ÚÓ Ô·‡‰ ÔÚÚ˜
                                                                                                  Ôȇ ÍÈÊ Ô¯ÚÓ ÈÈÊ Ò‡Â               Êȇ ÒÚ Ê‡ Ë‚‡Ê Ô‡
                                                                                                    ßχÂÈ ˙ȯ˜ß                ÏÂË· ËÈȈ È„ ÔÚÓ˜ڂ
                                                                        ËÈ·Ú‚ ÌÚ„ Ûȇ ʇ Ô˜¯ÚÓ‡·Âˆ Êȇ ‡„
                                                                        È„ ËÈÓ ˙˜ÂÏÁÓ ÚËχ‰ ‡ ÔÈ¢ ¯‰‡Ù ËÓ˜‰·È˘È ¯ÚÊȇ‡Ù È„ Ôȇ ‰ÓÁÏÓ Í‡·¯Úȇ                                                                                                       Ô¯‡Ù˜Ú‡ ÌÚ„ Ô·Ó
                                                                        ˯ÈÙ ßχÂÈ ˙ȯ˜ß ÔÂÙ ß‚ÈÏÈ ¯Ú„ ¨Ì¯‡ ÌÈ΢
                                                                        ÈÈÊ ËˆÈÚ¯‚‡· ÔÚÓ ¨¯Ú҇ ¯Ú·È‡ ‰ÓÁÏÓ ‡      ˙ȯ˜ß ʇ Էȯ˘Ú‚ Ô·‡‰ ÔÚ‚ÂËÈȈ È„
                                                                                                                           Ôˇ‡Ó ÈȈ Ûȇ
                                                                        ÍÈÊ ÔÏ‡Ê ÈÈÊ Ë˘È ÔÏÈ ̯‡ ÌÈ‚ È„ ÏÈÈ    Ú¯Ú„‡ Úχ ÔÂÙ ¯ÚÓ ÍÈÊ Ë¯ÚÓ ßχÂÈ
                                                                        ÈÈÊ ÔÏÚ ԯ‡È È„ ËÈÓ Ê‡ ‡¯ÂÓ Ô·‡‰ ÈÈÊ ¨Ô¯ÚÓ
                                                                                   Æı‡ÏÙ ÌÚ„ ÔÚÓÚ¯Ú·È‡    Ô‡ ˜¯‡È ÂÈ ÔÂÙ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ËÚˢ
  ¯Ú ˇ‰ ˘Ëȇ˜¯‡Ó ˜ÈχÂÓ˘ ÔÂÙ ‰·È˘È È„ ¯‡Ù ÌȯÂÁ· ÔÈȘ ÔÚÈÙÚ‚ ˢÈ ÔÚ˜ ¯Ú                                 ÔÚÓ Âˆ ÍÈÊ ËÏÚˢ ÒÚ Ò‡Â ڂ‡¯Ù È„        ÔÚÈȯ˘ ÔÚÓÚ¯‡Ù ˢÈ Ò‡„ ÔÚÚ˜ ÈÈÊ Òȯ‚ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ Ê‡ Ë‚‡Ê ¯Ú
                                                                        ˢÈ ÔÚ„ Êȇ ¨ÌÈÈ‚ È„ ËÈÓ ÔÈÈÊ ‰¯‚˙Ó ÍÈÊ ‚ÚÓ
                                                                        ÔÚÓ Â‡Â‡ ÌÈÈ‚ È„ Ô˘Èˆ ÔÚȇ ˆ ¯ÚÒÚ·       Ԅȇ È„ Ô‚Ú˜ „χÂÂÚ‚    Ô·ÚÏ ÌÚ„ ¯Ú¢ ËÎ‡Ó ÒÚ Ô‡ „ÏÚ‚
 –‡Ù ÚÏÚÈ‚¯‡ È„ ˆ ¯Ú„Ș Ú¯ÚÈÈÊ Ô˜È˘ ҇ ÒÚË‡Ë È„ Ôȇ ‰ÓÁÏÓ Ô¯ÈÙ ÔÒ‡Ï˘‡·                                 Ô¯ÚÓ ÌÈ„¯Á È„ ʇ ˘‡Ù ÌÚ„ ˢÈ ˘¯ÚÓ‡·      ¯Ú„‡ ÌÈ„¯Á È„ Ô˯‡ÙÚ¯ ÔÏ‡Ê Ò‡„ ÔÚ    ˇˢ Ôȇ Ô·ÈÈÏ· ¯ÚÒÚ·
  ÏÈ ‰ÓÁÏÓ È„ ÔÂÙ ıËÈÙ˘ Ôȇ ËÈÈˢ ҇ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘ ˘˘˘ ‰·È˘È ¯ÚÊÈÂÂÚ                                  ˙ȯ˜ß Ôȇ Ë·ÚÏ ÔÚÓ È ÔÈÈχ Ô·ÚÏ Âˆ ¨ÍÈÊ    ÔˆÚ‚ÈÈ˘‡ Ë‚ ËÙ¯‡„Ú‚ ÈÈÊ ÔÚÓ Ëχ Ԅȇ     ¯Ú„ ÔÚ ËÚÙ˘ ˆ Ë‡Ó¯Ú„ ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú
                                                                        –‚ÚË ¯ÚÙȈ ÌÚ„ ÔÏÈÙ ÔÏ‡Ê ÌÈ‚ È„ Ô‡ ßχÂÈ    ¯Ú„ ¯Ú·‡ ¨˙ÂÓ‡· ˙¯‚˙‰ ‡ Êȇ ÒÚ ÏÈÈ      ¯Ú ÔÚ ʇ ÍÈÏ‚ÚÓ Ë˜‡ÙÚ‚ ÔÈ¢ ÍÈÊ Ë‡‰ ÌÏÂÚ
                                                                                             ÆÍÈÏ  ˜¯‡È ÂÈ ÔÂÙ ËÈÈËÒ È„ Ôȇ ¯Ú ʇ Êȇ ˘‡Ù    ¯Ú„‡ ¯Úȯ٠¯‡È ‡ ËÈÓ ÌÚ„ Ô‚Ú Ԅگ χÊ
  ÔÙȇ Șү‡Â‡٠ϯڷ Ô‡ ÔÈÈˢÏÚ„Èȇ Ô¢¯‚ ÌÈ‡‚‰ ÌÈ·¯‰ ‰·È˘È È˘‡¯ È„ Ô‰ÚÊ                                ¯‡Ù Ë‚ ¯˘Ù‡ Êȇ ßχÂÈ ˙ȯ˜ß ÏËÚˢ È„      ˙ȯ˜ß ʇ ÚȈ‡Ó‡¯Ùȇ È„ Ô·Ú‚Ú‚Òȯ‡ ˇ‰
                                                                                                ÂÈ ÔÂÙ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ÍÈÊ ËÈÙÚ‚ ҇ ßχÂÈ
                                                                                                                         Ô‡ Ë·¯ËÚ‚¯Ú·È‡ ÔÚÓ Ëχ ¯‡È ÔËÈÓȇ
                                                                                                                         ÔËχ ÌÈ„ÈÒÁ ÚÒȯ‚ Ô¯‡ÙÚ‚ ˢÈ ¯˘Ù‡
 È„ ‡ÏÓÓ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ Ô‚‡Ê ˙˜ÂÏÁÓ È„ Ôȇ ߉˘Â„˜ß ÔÈȯ‡ Ô‚ÈÈÏ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ˘˘˘ Ò‡‚
                                                                        Ï‡Ê ÔÚÓ ˙ÂÚÈˆ ¯‡Ù ¯˜ÈÚ· Ô‡ ËÈȘ˘È„ȇ
                                                                        ¯·„ ÈÚ„ÂÈ È„ ¯Ú·‡ ¨ÌÈÈ‚ Ô‡ ÔÈÈχ Ô·ÚÏ ÔÚÚ˜   ÒÚß‚ÈÏÈ گڄ‡ Úχ ¯Ú·È‡ Ë‚ÈÈˢ ˜¯‡È      ˢÈ Ì˙Ò‰ ÔÓ ¯Ú˯Ú ÒßÔÈ·¯ ÌÚ„ „·ÎÏ
                                                                        Ú¯Ú„‡ Ûȇ ˙¯ˆ Í‡Ò ‡ Ô‡ ËÎ‡Ó ÒÚ Ê‡ Ô‚‡Ê    Ô·‡‰ ÈÈÊ ¨ÔÒȯ‚ Ôȇ ÍÈÊ Ë¯ÚÓ Ô‡ ËÚˢ Ô‡    ÔÂÙ ÔÂȈ Ô· ߯ ˇ‰ Ë„Ú¯Ú‚ ¯Ú·‡ ¨Ô¯‡ÙÚ‚
                                                                                                                         ÔˈÚÏ ÌÚ„ ˈÚÈ ¯‡ ÌÚ„ Ô‚Ú ¥∏ ‡·‡·
  ‰·È˘È È„ Ôȇ Ô˘ÈËÚÙÓ‡˜ ÚÈÈÊ Ëßۄ¯ßÚ‚ Ô¯‡È Úχ ˇ‰ ҇ ÔßÈ·¯ ¯ÚÈÈÊ ÔÂÙ ‰‡Âˆ                               Ôȇ ÔÚ‰ÂË ÌÈÈ‚ È„ ʇ ˘‡Ù ¯Ú„ Ô‡ ¨Ô„‡¯Ù
                                                                        ¯ÚÈÈÊ Êȇ Ô·‡‰ Ԅȇ È„ ¯Ú„Ș ωÈÙÈÂÂ
                                                                                                          Æı‡ÏÙ ÔËÒÎÚ‰ ÌÚ„ ÔÚÓ˜‡·
                                                                                                ¯ÚÓ Ô·‡‰ ¯Ú¯ÚÓË‡Ò È„ ÏÈÈ ˢÈ Ô‡       ÈÂʇ ȯË‡˜ ̈ Ô¯‡ÙÚ‚ Êȇ ÔÚÓ ¯Ú„Èȇ ˙·˘
                                                                                                                         ˢÈ ÔÈ¢ Ò‡„ ˇ‰ Ú„¯Ú ÚÒȯ‚ ÔÈȘ ʇ


                                                                ÒÚ
                                                                        ÔÓ ÌÂÈ· ʇ ‡¯ÂÓ ˜¯‡Ë˘ ˇ‰ ÔÚÓ ÆËÎÚÏ˘       Ò‡„ ¨Ô„ȇ Ú˘È„¯Á Ú¯Ú„‡ ¯‡Ù ¯Ú„Ș
Ô‡ ÔÙ¯ڂÙȇ ˇ‰ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘        ˘Ëȇ˜¯‡Ó ˜ÈχÂÓ˘ Ì˙ÓÂÚÏ Ô‡ ¨¯‡È ˆ ¯‡È   ˢÈ ÍÈÊ ÔÚ˜ Ô‡ Ìȇ Ôȇ ËÚ¯·                                  ¨˜¯‡Ù ‡¯‡· Ô‡ ‚¯Â·ÒÓ‡ÈÏÈ Ôȇ Êȇ Ú·ÏÚÊ    ÔÏÚ ¨¯‡È Ô„ÚÓ˜ Ô¯‡Ù ¯˘Ù‡ Ô„ÈÈÒ ¨Ë‡‰Ú‚
ÔÒ‡Ï˘‡· Ô‡ Êȉ ÔÈÈÊ Ôȇ ‚ˆÈÊ ÈÒÚÊ„¯ÚÓÚ   ҇ گڄ‡ ωÈÙÈÂʇ ÔÂÙ ÛÏȉ ˇ‰ ҇     ËÈÈˢ¯‡Ù ÌÏÂÚ ¯Ú„ ¨Ô‚ȇ¯‡·           ʇ ÔÈÈÊ ¯Ê‚ Ï‡Ê ¯Ú ÔÚÈÙÚ‚ ÍÈÊ Ï‡Ê ÌÈÓȉ
                                                                        Ô·‡‰ ˢÈ ˜¯‡È ÂÈ ÔÂÙ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ¯‡Ë ÔÚÓ   Ô‡ ÌÈÈ‚ Úχ Ô˘Èˆ ¯ÈÓ ÔÚÚÊ Ô˯‡„ ¯Ú·‡    Ù‡ ÔÏÚˢ ÌÈ„ÈÒÁ ¯Ú‡·‡· È„ È ԉÚÊ ¯ÈÓ
–Ú¯·¯ÚË‡ ÍÈÏ‚ÚÓ Ò‡Â ÒÚχ ËÂË ÔÚÓ Ê‡     Ô‡ Êȇ‡Ù Ôȇ ‰·È˘È È˘‡¯ È„ ËÈÈÙ Ô·‡‰   ˢÈ Êȇ ¯Ú ¨¯Ú ÏÈ ҇ ˢÈ                                  ËÎ‡Ó ÔÚÓ ÔÚÓÚχ ÔÚÓ ËÏÈȈ ËÏÈȈ ÔÚÓ Ê‡      Ô¯‡Ù ÈÈÊ Âˆ ȯË‡˜ Ôȇ ˢÈ ¯ÚÓ Ô¯‡Ù Ô‡
                                                ҇ ԇ Ô˯‡„ ‰·È˘È ˘‡¯ ÔÈȘ          ÔÚÓ ËÚ ԇ„ Ô‡ ÈȈ ¯Ú„‡ „Ș ‡ È ¯ÚÓ
‚‡Ë ¯Ú„ÚÈ Ê‡ Ë‚‡ÊÚ‚ ˇ‰ ¯Ú Êȇ‡Ù ÔÚ‚    ÔÏÈ ԯÚËÏÚ È„ ÏÈÈ ‰·ÈÒ È„ ÆÁÈÏˆÓ Ë˘È                                      ÆÔ˯‡„ ÔÂÙ ÔÙÈÂÏË‡ ÔÊÂÓ  ÒÈÈ ¯ÚÊÂÊÚ· ÒÚÙÚ ÌÈ„¯Á Ê„‡ ÔÂÙ Ë˘È            Æ„˜˙˘‡„Î ÔȯÈËÙÓ Ô‡ ¯ÚËÈÈÂÂ
‰ÚÈ‚Ù ‡ Ò‡„ ËÈÈÓ Ë¯ÈËÒÈÊ˜Ú ‰·È˘È È„ ҇    ¯Ú Æ˙ÂÓÁÏÓ Ô¯ÈÙ ¯Ú„Ș Ú¯ÚÈÈÊ Ô˜È˘ ˢÈ   ¯Ú·‡ ƉÓÁÏÓ È„ ÔÂÙ ¯Ú ˇ‰                                    ÆÔ¯ÚÓ ÍÈÊ ÌÚ„ ˆ ̯‚ ¯Ú„ Êȇ ¯Ú ˢÈ ÔÚÓ   ÌÚ„ ˜¯‡Ë˘ ˯Ș‡Ë‡ ˇ‰ ÔÂȈ Ô· ߯

                                                                          ˇ‰ ·‚ ¯Ú˘È„¯Á
‰·È˘È È„ ʇ Ë¯ÚÏ ÔÚÓ Í˘ ·¯‰ ÔßÈ·¯ ÔÈÈÊ Ôȇ   ˘Ëȇ˜¯‡Ó ˜ÈχÂÓ˘ ÈÈ· ÔÚ¯ÚÏ ËÓ˜ ÒÚ     ÌÈÏ„‚ Ô‡ ÌÈ·¯ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ÈÈ· Ò‡„ Êȇ ÈÂʇ                          Í‡Ò ÔÈȘ ˢÈ Ô·‡‰ Ú„ÈÎ ÌÈÈ‚ È„        ÌÚ„ ¯Ú¢ ËÎ‡Ó ÒÚ Ê‡ Ë‚‡ÊÚ‚ Ô¯‡Ù ÔÂÙ ‚‰Ó
ÆË‚ ˢÈ Êȇ Ò‡„ Ô‡ Ìȇ Ô‡ Ô¯ÈËÒÈÊ˜Ú ÔÚ˜   ËÈÓ ÔÚÓÂ¯‡Ù ÔÈÈÊ ÔÙ¯‡„ ËÚ ¯Ú ʇ ÒÈÈ    Ôȇ ÔÈȯ‡ ÔÚÓ Ë‚ÈÈÏ ‰ÓÁÏÓ Ôȇ ÔÚÈÈ‚ ÈÈÊ ÔÚ                           ¯‡Ù „ÏÚ‚ Í‡Ò ‡ ÔÙ¯‡„ ÈÈÊ Ê‡ Ô‚‡Ê ÈÈÊ ¯Ú„Ș   ÔÚÓ Ô‡ „ÏÚ‚ ÔÂÙ ÌÈ ‡ Ù‡ ËÒ‡˜ ÒÚ ÌÏÂÚ

                                                                         È„ Ôȇ Ë‚ÈÈÏÚ‚˜Ú‡
ÚˆÚ‰ Ô‡ Ô¯ÈÙ ÔÚÓÂÚ‚ ˇ‰ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘     ‚ÈÈÈ ԇ ¯‡¯ÚË Í‡Ò ‡ Ô‡ ÈȯڂÚÏ˘      ˙ÂÂˆÓ Ô¯Ú ˙ÂȯÊ· Ô‡ ÌÊÈ„‡Ò ¨‰˘Â„˜ ÌÚ„                            „ÏÚ‚ Òȯ‚ ÈÈÊ ËÒ‡˜ ÍÂÈÁ ¯Ú„ ÏÈÈ ¯Ú„Ș    ÔÚÂÂÚ‚ ¯ÚÒÚ· Ëχ Â˙ËÈ˘Ï ¨Ë˘È Ò‡„ Û¯‡„
‰¯ËÓ Ú¯‡Ï˜ È„ ËÈÓ ‰·È˘È È„ Ô‚Ú˜ ÔÈÈÙÓ‡˜     Ëχ‰ ҇ ¯ÂÁ· ‡Ê‡ ¯‡Ù Ë‚ Êȇ Ò‡„ ÔÚ¯ÚÏ   ʇ Ï·˜Ó ˢÈ Êȇ ÒÚ ¯Ú ԇ ¨ÌÈ·ÂÈÁ Ô‡                             Ô˯‡Â ¯Ú·È¯Ú„ ¨ÔÊÈȇ· ˢÈ Ò‡„ ÔÚÚ˜ Ô‡            Æˇˢ Ôȇ Ô·ÈÈÏ· Ï‡Ê ÔÚÓ

                                                                         ¥∞ ‰·È˘È ¯ÚÈ·È˘Ë
        ÆÔ¯Ú Ë·ӯ‡Ù Ï‡Ê ‰·È˘È È„   ÔÏÈ ҇ ÒÚË‡Ë È„ ¯Ú·‡ ÆÔÚ¯ÚÏ ÌÈÈ· ˢÈ   Êȇ Ô·ÚÏ Ôß˙Ó‡ ÔÂÙ ‚Ú Ȅ Êȇ ‰¯ÂÓÚ Ô‡ ÌÂ„Ò                          ¯ÚËÚÙ˘ Ô‡ „Ș ‡ ÔÈ¢ ÔÎ‡Ó ÈÈÊ ÊÈ· Ô¯‡È ÈÈÊ   Êȇ ËÎÚ¯Ú‚ ʇ ÔÈÈÊ ÛÈÒÂÓ ‡„ ÔÏÚ ¯ÈÓ
È˘‡¯ È„ Ô‰ÚÊ ÏÈ ¯Ú ¯‡Ï˜ Ë‚‡Ê ¯Ú           ÆÔȉ‡ ˢÈ Ô˜È˘ ÔÚ¯ÚÏ ÔÏ‡Ê ¯Ú„Ș È„      ÆÌÈү˜ÈÙ‡ Ô‡ ÌȯÙÂÎ È„ ÔÂÙ Ì˙Ò‰ ÔÓ                           ÍÈÊ Ë‚È„Ú ÌÚ„ ËÈÓ Ô‡ „Ș ÔËÈȈ ‡ ¯˘Ù‡    Ô‡ ¨Ë‡Ë˘ Ôȇ Ô·ÈÈÏ· Ï‡Ê ÔÚÓ ¯ÚÒÚ· ¨¯Ú
                                                                        ÔËÚ·Ú‚ Ô‡ ÔÈÏÈÙ˙ ¯‡Ù
Ô‡ ÔÈÈˢÏÚ„Èȇ Ô¢¯‚ ÌÈ‡‚‰ ÌÈ·¯‰ ‰·È˘È   ˢÈ ˘Ëȇ˜¯‡Ó ˜ÈχÂÓ˘ ÔÚ˜ ¯‡È ÌÚ„      ÔÈÈÊ ÏÈ ԇ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘ ËÒÈȉ ¯Ú                              Òȇ Ò‡„ ˘˜ ¯Ú„Ș Èȯ„ ˇ‰ ÒÚ ¯Ú ¨Ò‡„    ÔÚÓÙ¯‡„ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ¨Ìȇ ÔÚÓ Ë‚Ï‡Ù È‡Âω
ÔÏ‡Ê ÈÈÊ ÏÈ ¯Ú Ò‡‚ ÔÙȇ Șү‡Â‡٠ϯڷ    ¯Ú ˇ‰ ¯‡È ˆ ¯‡È ÔÂÙ ÌȯÂÁ· ÔÈȘ ÔÚÈÙÚ‚   ¯Ú ¨Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ÔÂÙ ßÏ„‚ß ¯Ú„ÚÓ˜ ¯Ú„                             Ô¯ÚËÏÚ È„ Ë‚Ú¯Ù ÔÚÓ ÚÈÏÈÓ‡Ù ÚÒȯ‚ ‡ È     ¯˘Ù‡ Íȇ ¨ÒÙÓÚ˜ È„ Ôȇ ¯Ú„Ș È„ Ô˜È˘
ÔÈȘ ¯ÚÓ ÔÎ‡Ó Ë˘È Ô‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ô‡ Ô·ÈÈÏ·
ÈÈ· ˢÈ ÔÒÈÈ ҇ Ȅ ¯‡Ù ÆßÔÈ˘Â„È˜ ¯Â„ÈÒß
                        ʇ Ë·ÈÂÏ‚Ú‚ ¯Ú ˇ‰ ¯Ú‚ÈÈÈ ԇ ¯Ú‚ÈÈÈÂÂ
                        ¯Ú È ÈÂʇ ÔÙÏÚ‰ Ìȇ ËÚ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘
                                                ÏÈ ԇ ˙ÂÁÂÎ Í‡Ò ‡ ÌÚ„ Ôȇ ÔÈȯ‡ Ë‚ÈÈÏ
                                                ¯Ú ‰·È˘È ÚÎÏÚ Ôȇ ‰ËÈÏ˘ ÔÈÈÊ Ô¯ÚÎÈʯ‡Ù
                                                ¯Ú Êȇ ‡„ Êȇ‡Ù ˆ ËÓ˜ ÒÚ ÔÚ ԇ ¨ÔÚ˜
                                                                         Ô·Ú‚Ù‡ Ò‡„ Ï‡Ê ÔÚÓ               –Ú„‡‰ ˆ ωÈÙÈÂʇ ÔÊÈȇ· Ò‡„ ¯È‡ ËÚ˜ ÈÂÂ
                                                                                                                     ÆÔÚÂÂ
                                                                                                                         Êȇ ÈÈÊ ¯‡Ù ¯Ú„Ș ÚÈÈϘ ¯‡‚ Ô·‡‰ ÒÚ ¯ÚÂÂ
                                                                                                                         Ú¯Ú„‡ Úχ È„ ¯Ú·‡ ¨È¯Ë‡˜ ¯Ú„ ¯ÚÒÚ·
Ûȇ ˘ÓÓ ‰ÓÁÏÓ ÔÚÓ Ë¯ÈÙ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„
ÌÚ„ ¯‡Ù ÒÚχ Ë‚ÈÏ ÌÚ„ Ôȇ ßÔÈ˘Â„È˜ ¯Â„ÈÒß
                        ËÈÈ‚ Ï‡Ó Ò‡„ ¯Ú·‡ ¯‡È Ò߯ڄÚÈ Ô‡ËÚ‚ ˇ‰
                        ÆÔÚÈÙÚ‚ ˢÈ ÌȯÂÁ· ÔÈȘ ÔÚ˜ ÔÚÓ Ë˘È Ò‡„   ÌÈ„ÈÓÏ˙ Òß͢ ·¯‰ ÔÂÙ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ¯Ú Æ͇¢    ¯Ú ¯Ú ÔÒÈÂÂ Ï‡Ê ÔÚÓ ‡¯ÂÓ Ë‡‰ ¯Ú        Ô‡ ˘¯Ú„‡ Ôˆ‡‚ȇ Ò‡„ Êȇ Ԅȇ ÈÈ·
                                                                                                ∂ ˇ‰ ҇ ÚÈÏÈÓ‡Ù ‡ ʇ ÈÈÊ ËÏÈȈ¯Ú„ ËÈÈ‚
                                                                                                                                Æˇˢ Ôȇ Ô·ÈÈÏ· ¯ÚÒÚ· ÔχÊ

Ò߯ڄÚÈ Ô‡ ¨¯Ú҇ ԇ ¯ÚÈÈÙ Ôȇ ÔÚÓ ËÈÈ‚   ͇·¯Úȇ χÂÓ˘ Ô‡ËÚ‚ ˇ‰ Ú˘Ê Ò‡Â        ·¯‰ ˆ ˯ډڂ ‰·È˘È È„ ÚÂ„È Êȇ ÒÚ È ԇ     È„ Ôȇ ËÈ‚ÈÈÏÚ‚ Ò‡„ ¯Ú ˇ‰ Êȇ        ËÈȉ ¨ÚÈÏÈÓ‡Ù ÚÈÈϘ ‡ ËÒÈȉ ¯Ú„Ș ∑ ˆ
È·¯ Ô‡‚‰ ʇ ˯ډ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘ ÔÚÂÂ Ï‡Ó    ÔËÚ·¯‡ ÔÚÓÚ ËÚ ¯Ú ʇ ÔÒ‡Ï˘‡· ˇ‰ ¯Ú     –‡‡Ù Ôȇ ‰·È˘È È˘‡¯ Ú‚ÈËÈȉ È„ Ô‡ Ô‡Ó‰Î    ˇ‰ ¯Ú ÔÚ‡Â ÔÂ٠Էȯ˘Ú‚ ‰·È˘È        ¯Ú„Ș ±∏ ÒÚÈÏÈÓ‡Ù Í‡Ò ‡ Ô·‡‰ ÌÈÏ˘Â¯È Ôȇ
ßÔÈ˘Â„È˜ ¯„ÒÓß ¯Ú„ Êȇ Șү‡Â‡٠ϯڷ      ËÈÓ Ô‚‡Ï˘ ÔÚÓÚ ÍÈÊ ËÚ ¯Ú Êȇ‡Ù Ô‚Ú˜   ˇ‰ ҇ ͢ ·¯‰ ÔÂÙ ÔËχ‰Ú‚ ˢÈ Ô·‡‰ ÊÈ                            ҇ ÒÚÈÏÈÓ‡Ù ¯ÈÓ ÔÚÚ˜ ˜¯‡Ù ‡¯‡· Ôȇ Ô‡
͢ ·¯‰ ˢÈ ÔÒÈÈ ҇ Ȅ ¯‡Ù Æ¯Ú Ëˆ‡ÏÙ    ÔÈȘ ¯Ú„Ș Ú¯ÚÈÈÊ Ô˜È˘ ҇ ԯÚËÏÚ È„     ˇ‰ ¯Ú ҇ ÌÚ„ ·Èψ ÈÈÊ Ôȇ ‰ÓÁÏÓ Ë¯ÈÙÚ‚    ÔÚÓ ÔËÚ·Ú‚ Ô‡ ÔÈÏÈÙ˙ È„ ÔÚÓÂÚ‚        ÌÈ„¯Á ʇ ÈÂʇ ¯Ú„Ș ‚Ȉ‡Âˆ ÔÂÙ ¯ÚÓ Ô·‡‰
ˢÈ Ìȇ Ï‡Ê ÔÚÓ Ô‚‡Ï˘Ú‚ ÍÈÊ Ë‡‰ Â˙Ú˘·     –„Ș È„ ÔÚÓÚÒȯ‡ ÈÈÊ ÔÂÙ Ô¯Ú„‡Ù Êȇ‡Ù  ‡ Êȇ ÒÚ ¨ÔË‡Ë ¯ÚÈÈÊ Ë‡‰Ú‚ ·ÚÈÏ Ë˘È
                                                ˢÈ ‡„ ÔÏÚ ¯ÈÓ Ò‡Â Úȯ‡ËÒȉ Ú‚‡Ï
                                                                           ÌÈÏÚ· È„ Ô·Ú‚Ù‡ Ò‡„ Ï‡Ê          ¯ÚÒȇ ÌÈÈ‚ Ú¯Ú„‡ Úχ ¯‡Ù ¯ÚÓ ÍÈÊ Ô¯ÚÓ
Êȇ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ÈÈ· ÆßÈ˘ÈÏ˘ß ÔÈȘ Ô·Ú‚     ˆ ÔÚÙ‡ÚÏÚË ÔÎ‡Ó ÔÚÓÂÚ‚ ˇ‰ ¯Ú Æ¯Ú                              È„ ÔÚÓ˜ڂ¯‡Ù Êȇ ‰˘ÚÓ Ú‚È„ß‡¯ÂÓ ‡        ‡ ‡„ Íȇ Êȇ ÈÈÊ ÈÈ· ҇ ÌÈÈ‚ ˯‡Ò ÚÎÈÏËÚ      DI CHAREIDISHE WELT
Ìȇ·‚ È„ ¨ßÈ˘È˘ß ÌÈ„ÈÒÁ ÈÈ· È ÈÂʇ ßÈ˘ÈÏ˘ß  ÚÎÈÏËÚ ÈÈÊ ËÈÓ Ô‚‡Ï˘Ú‚ ÍÈÊ Ô‡ Ô¯ÚËÏÚ     ¯ÈÓ ¨ÔÚÂÂÚ‚ ÈÂʇ Êȇ ÒÚ Ò‡Â¯‡Ù ÔÈÈ‚Èȯ‡    ˇ‰ ·‚ ¯Ú˘È„¯Á ‡ χ¯˘È ı¯‡ Ôȇ ‚ÚË       ÚÒȯ‚ ¯‡‚ Ôȇ ÍÈÊ Ô¯ÚÓ Ô‡ ·¯Â ¯٠ÔÂÙ ÔÈÚ        P.O.B. 191219
ËÊÂÓÚ‚ ˇ‰Ú‚ ˢÈ ‰¯È¯· ÔÈȘ Ô·‡‰ ÌȯÂÁ·    ˆ ҇ Ԃگ٠Ôß·È˘Èχ ·¯‰ ˆ ÔÙ‡ÏÚ‚ ÔÚÚÊ   ˇ‰ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘ ¨Ë˜Â٠̈ ÔÈȂˆ ÔÏÚ    Ô·Ú‚Ù‡ Ô‡ Ô‡Ë ‰·Â˘˙ ÏÈ ¯Ú ʇ ÔÒ‡Ï˘‡·     ‚ÈÈÈ ˇ‰ ÌÈÈ‚ ËÈȉ¯ÚÓ ¯Ú„ ÆÔ¯ÚÙȈ           BROOKLYN, N.Y. 11219
ÈÈÊ Ë‡‰ ͢ ·¯‰ ÏÈÈ Șү‡Â‡٠·¯‰ ÔÈÈÊ ‰Ê·Ó  ÈÈÊ Ê‡ Ë‚‡ÊÚ‚ ÈÈÊ Ë‡‰ ·È˘Èχ ·¯‰ Ô‡ Ô‡Ë    ͯ„ ‰·È˘È È„ Ûȇ ÔÈÈÊ ËÏ˙˘Ó ÍÈÊ ËχÂÂÚ‚    ҇ Ȅ ¯‡Ù ÆËÚ·‚Ú‚ ˇ‰ ¯Ú ҇ ÔÈÏÈÙ˙     Êȇ ÈÈÊ ÈÈ· ÔÊÈÈÈ˘Ë È„ Ï˘ÓÏ ËÓÚ Ô‡ ¯Ú„Ș          ¯‡Ë˜‡„Ú¯
                                                ·¯‰ ÈÈ· ÌÚ„Èȇ Ô‡ ˘Ëȇ˜¯‡Ó ˜ÈχÂÓ˘                                                              Ô‰‡Êχ˘ ÌÈÈÁ
           ÆÔ‡Ë ÈÂʇ Â˙Ú˘· ÔÒÈȉڂ  ¯Ú·‡ ‰·È˘È Ôȇ ¯Ú„Ș È„ ÔËχ‰ ÔÚÚ˜                              –Ó¯Ú„ ¯ÈÓ ÔÏÚ ÔÒÚ‚¯‡Ù ˆ Ë‚‡ÚÈ‚‡ Ô·‡‰     ÔÂÙ ¯ÚÓ ¯‡Ë ÔÚÓ Ê‡ Ë‚‡Ê ҇ ıÚÊÚ‚ ‡ ‡„              ¯Ú·Èȯ˜ÒÂÒ
‰ÓÁÏÓ Ô¯È٠ʇ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘ Ë‚‡Ê        Ô‡ Ô¯Ú‰ ˢÈ ÌÚ„ ÔÂÙ ÏÈ ͇·¯Úȇ χÂÓ˘   ÔÂÙ ÔÚÓÚÒȯ‡ ‰·È˘È È„ ËχÂÂÚ‚ Ô‡Ó‰Î     ÍÈÊ Ë‡‰ ˜È¯Âˆ Ô· ÚÎÈÏËÚ ËÈÓ Ê‡ ÔÚ‡        ÆËÏÚ ¯Ú„ Ûȇ ÔÚ‚Ú¯· ˢÈ „Ș ÔÈȇ
                                                ÔÂÙ ‡È˘ ¯ÚÏÚȈÈÙ‡ ¯Ú„ ÔÓ‰Î ¯ÊÚÈχ ·¯‰                                                              ¯˙χ ı¯Ù
¯Ú ‰ÂˆÓ ‡ Êȇ Êȇ‡Ù Ôȇ ‰·È˘È È˘‡¯ È„ Ôȇ  –ÚË‡ ÈÈÊ ËÚ ¯Ú ʇ Ô¯ÚËÏÚ ÚÚÈ ËÚ¯‡Â                            Ôȇ ˙Â·È˘È ÚÎÈÏËÚ Ôȇ ·‚ ‡ ËÙ‡ÎÚ‚Èȯ‡     ˯‡ÙÚ¯ Ô·‡‰ ÔÚ‚ÂËÈȈ È„ ÔÚ ˈÚÈ                ȯÚËÚ¯˜ÚÒ
ËÂË Ô‡ ÔßÈ·¯ ÔÈÈÊ ÔÂÙ ‰‡Âˆ È„ ÌÚ„ Ôȇ ˉÚÊ  ¯Ú„Ș Ú¯ÚÈÈÊ Ô˜È˘ ÔÏÚ ÈÈÊ ·È‡ ÔÚ‚Ú¯·¯   È˘‡¯ ÚÏÚȈه È„ ÆˢÈ ËÈÈ‚ ÒÚ Ô‡ ‰·È˘È È„   ¯Ú ˇ‰ ÈÂʇ ¨ÔÈÏÈÙ˙ ËÚ·‚Ú‚ Ô‡ ÌÈÏ˘Â¯È     Ô˯‡„ ʇ Ô‡ ßχÂÈ ˙ȯ˜ß Ôȇ ¯ÚÙȈ ÌÚ„ Ô‚Ú           ‰˘Â„ Ư
           ÆÔȯ„‰Ó‰ ÔÓ Ôȯ„‰ÓÏ Ò‡„              ÆÊȇ‡Ù Ôȇ ÔÚ¯ÚÏ  ÔÂÙ ¯Ú˜¯‡Ë˘ Ô¯Ú ԇ ÁÈÏˆÓ ÔÚÚÊ ‰·È˘È     ¨¯ÚˆÚÏÙ ÚÎÈÏËÚ Í‡ Ô‡ ȘÒÈ˘Â„ Ôȇ Ô‡ËÚ‚    Ú¯Ú„‡ Úχ Ôȇ È ¯ÚÓ ÍÈÊ ÔÚÓ Ë¯ÚÓ

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                                ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 ∑                            ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                ±∏                                                                                ÌÈ·¯‰ ˙‡ ÏÈ˘ÎÓ
Ò‡„ ÍÈÏ‚ÚË Ô˜È˘ ËÚ ÔÚÓ Ô‡ ËÒ‡Ù È„                       ÆԷȯ˯‡Ù   ÔÚÓÂÚ‚˜Ú‡ ˢÈ¯‡‚ ˇ‰ ·‚ ¯ÚÚÈ
–Ú‡ ÌÈ·‚ È„ ÔÂÙ Ô„ÈÈÓ¯‡Ù ÈÂʇ ÔÚÓÚ ÔÚÓ˜  ‰Ú˘ ‡ ˜È¯Âˆ ÔÚÓ˜ڂ ÔÚÚÊ ÌÈ·‚ ÚÚÈ                     ÆÔÈÏÈÙ˙ ¯ÚÒȇ
            ÆËÒ‡Ù Ú¯ÚÈÈÊ ÔÚÓÚ˜   ËÚ‰ Ú¯ÚÈÈÊ Ôȇ Ò¯ÚÒÚÓ ÔËχ‰Ú‚ ¯ÚËÚÙ˘      ˇ‰ ·‚ ¯ÚÚÈ Ê‡ ¯‡Ï˜ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ
                        ËÂÏ· ÔÒ‡‚Ú‚ Ô‡ ˜È¯Âˆ Ô‚‡Ï˘ ÔÚÓÂÚ‚ Ô‡     ÔÂÙ ¯ÁÒÓ ·Èψ Ì˙Ò‰ ÔÓ ÔÈÏÈÙ˙ È„ ËÈÈÓÚ‚
 ‰ÙÈÁ ÔÂÙ È˘‡¯‰ ·¯               ¯ÚÒÚÓ ÌÚ„ Ô·ˢڂÈȯ‡ Ô·‡‰ ÈÈÊ ¨˘ÓÓ
                        –‡ ËÙ¯‡„Ú‚ ÈÈÊ Ë‡‰ ÔÚÓ Ô‡ ÌȯÂÁ· ÚÎÈÏËÚ
                                                Ûȇ ÔÎ‡Ó Ô‡ ÔÙȘ¯‡Ù Ò‡„ ÔÚ˜ ¯Ú ÔÈÏÈÙ˙
                                                ËÒ‡ÂÂÚ‚ ˢÈ ˇ‰ ¯ÚÈȘ ¯Ú·‡ ¨„ÏÚ‚ ÌÚ„
Ô˘Ï‡Ù ·Èψ ˯ÈËÒ‡¯‡                          ÆχËÈÙ˘ Ôȇ Ô¯ÈÙ˜Ú   Ô·‡‰ ÒÚ ¯Ú ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ÒÚ Êȇ Ò‡„ ¯ÚÂÂ
                                                ÔÈȘ ˢÈ ‡ ¯‡‚ Ò‡„ Êȇ ¯˘Ù‡ ʇ ËÈÈÓÚ‚
  ¯‚ ‡ ÔÂÙ Ô¯ÈÙ‡Ù                  ˜¯· È· Ôȇ ÌÈ·‚
                                                                                                                                       ÒÚ
                                                                 Æ·‚ ¯ÚÓ¯٠  ‡Ë˘È Êȇ ÒÚ ÏÈÈ ÔÈÚ ÌÚ„ ¯ÚË‡ ËÈÈˢ                           ËÈÈ È ËÊÈȇ· Ô‡ Ë¯ÚÏ
  ÔÈȘ ÔÚÂÂÚ‚ ˢÈ Êȇ ˙¯Ȃ ¯Ú„          ËÒ‡Ù È„ Òȇ Ô‚È„ÈÈÏ
                                                È„ Ôȇ ÌȯÂÁ· È„ ÔÚ ͇ ÚˈÚÏ È„
                                                Ôȇ ȯٯڄȇ ÔÈȯ‡ ÔÚÚÊ ‰·È˘È ¯ÚÈ·È˘Ë
                                                                         –¯‡Ù ÔÈÈÊ ¯È·ÒÓ Ï‡Ê Ò‡Â ÌÏÂÚ·˘ ˜ÂÓÈ ÔÈȘ
                                                                          ÆıÈÈ ÚÚÈ Ûȇ ‡˜Â„ ÔÚÚ˘˜Ú ÍÈÊ Ò‡Â      ÔÈÚ Ô„ÚÈ Ûȇ              È ԇ ËÎÈȯ‚¯Ú ‰˙Á˘‰
                                                                                                                       ÏÈÈ Æ˙Ó‡ ÔÂÙ Êȇ ÔÚÓ ËÈÈÂÂ
 ¯Ú ˇ‰ „ÏÚ‚ Òȯ‚ ¯‡Ù Ô‡ ¯ÚË‚
                            ÒßÈ·¯ È„ ÔÂÙ
                                                ¯‡Ù ¥∞ ‰ÓÈ· È„ Ûȇ ÔÚÂÙÚ‚ ÈÈÊ Ô·‡‰ ‰·È˘È
                                                ÍÈÊ Êȇ ҇ ÌÚÈȇ ÔÂÙ ÂÂȯ· ‡ ËÈÓ ÔÈÏÈÙ˙           ˜˜˜               ‡ ‡„ Êȇ ÒÚ Â‡Â‡              Ô‡ ËÈÓ ÔÚÈÈÓ Ï‡Ê ÔÚÓ ÔÚÂÂ
                                                                                                                       ʇ ÔÎ‡Ó ¯ÚÎÈÊ ÔÏÚ ˙Ó‡
 ʇ Էȯ˘Ú‚ Ô¯ÈÙ‡Ù È„ ÔÚÂÂÚ‚ ‰˘Ó
      „ȇ ‡ Êȇ ¯ÚÚÈ    Ë˜È˘ ÔÚÓ Ôȉ‡ ‡Â‡ ÔÚÂÙÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ
                                                ÔÈÏÈÙ˙ È„ ËÚ·‚Ú‚ ˇ‰ ¯Ú ʇ ‰„ÂÂ˙Ó ‰„ÂÓ
                                                ÔÚÓÂÚ‚ Ò‡„ ˇ‰ ¯Ú ÔÚ‡Â ÔÂÙ Ë·Èȯ˘ Ô‡
                                                                         –¯Ú·È¯‡ ¯ÈÓ ÔÏÚ ÔÈÚ ÌÚ„ ÔÈÈÊ ˜ÊÁÓ
                                                                         È„ ÈÂʇÈ ԉÚÊ Ô‡ Ô˘„‡¯Ù Ú¯Ú„‡ ˆ ÔÈÈ‚  ¯Ú„‡ ˜ÒÙ ‡Ï„ ‡Ï˜               ÔÈȘ Ô‡ ÁÒÙ ¯‡Ù ˙ÂˆÓ ¯‡Ù ıÈÈ ˈÂ ÔÚÓ
                                                                                                                       –ÈȘ ıÈÈ ‡‡Êȯ‡ È„ ÔÂÙ ÔÚÓ Ëχ ˘˘Á
ʇ Ë·ÈÂÏ‚Ú‚ ˢÈ Ò‡„ Ëχ ¯ÚÈȘ „ÏÚ‚ Ò‡„ ˜Ú‡ ÔÚÓÚ Ô‡ „ÏÚ‚                Ô„ÚÈ ÔÈÏÈÙ˙ È„ Ô·Ú‚Ù‡ Ï‡Ê ÔÚÓ ÔËÚ·Ú‚ Ô‡
                                                ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ÌȯÂÁ· È„ ÆË‚‡Ï‡· ÒÚ Â‡Â‡
                                                                         ʇ ÔÊÈÈÂÂÙȇ ÏÈ ¯Ú„ÚÈ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÈÏÚ·
                                                                         ÒÚ Â‡Â‡ ¨˘˘Á ‡ÏÏ ÔÚÚÊ Ô˘„‡¯Ù ÚÈÈÊ      ¯ÚËÒÚϘ ¯Ú„                             ÆˈÂÚ‚ ˢÈ χÓ
                                                                                                                       ˆ ÔÈÚ ÌÚ„ Ôȇ ÔÈȯ‡ ˢÈ ‡„ ÈÈ‚ Íȇ
                                                                                                  ÔÚÓ ËÚ ˘˘Á
Ô‡ È˘‡¯‰ ·¯ ‡ ËÈÓ Ô¯ÈÒ‡Ù ÔÚÚ˜ Ï‡Ê ÒßÔÈÂʇ   Ë˜È˘Ú‚ Ô·‡‰ ҇ Ȅ ÔÂÙ ¯ÚÈȇ ÔÚ       ËÚ˜Ú‚ ˢÈ ˯ڄÈ¢¯Ú„ Ô‡ ˯ÚËȈ¯Ú„
‡ ¯‡Ù ÍÈÊ Ëχ‰ ҇ ÌÚÈȇ ‡Ê‡ ËÈÓ Í‡     ÈÂʇÈ Ԣ¯‡Ù ÔÚÓÂÚ‚ ˢÈ Ëχ „ÏÚ‚ Ò‡„                            ¯ÚËÒËÚϘ ¯Ú„ ¯Ú„‡ ˜ÙÒ ‡ ‡„ ¯‡ Êȇ                             ¯ÈÓ‡Ï ÆˢÈ ˆ Ë‚ ÔÚÚÊ ıÈÈ ‡‡Êȯ‡ È„
                                                             ÆÔ‰ÚÊ ÈÈÊ Ò‡Â ԷÈÂÏ‚  Ô‰ÚÊ ÔÏÚ ¯ÈÓ ÆÔ˯‡„ ÔÂÙ ÈÈÊ ÔÙÈÂÏË‡ ˘˘Á                          ÒÚ Ò‡Â ¯Ú·‡ ÆÁÒÙ ¯‡Ù Ë‚ Êȇ ÒÚ Ê‡ Ô‚‡Ê
                                                                                                 ÔÎÂÊ Ô‡ ÔÙÈÂÏË‡
¯Ú„ ˘ÂÏ˘ È΄¯Ó ·¯‰ ÔÚ˜ ÒÚ ¯Ú ¨È‡˜      ÔÚÓ˜ڂ‡ ˢÈ Êȇ „ÏÚ‚ ÚÈÈÊ Ê‡ Ò‡„ Êȇ    ‡ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ ÍÈÊ ËÈÈˢ¯‡Ù ÒÚ ÈÂÂ
¯Ú ʇ ÒÈÈ ‰ÙÈÁ ÔÂÙ È˘‡¯‰ ·¯ ¯Ú˘È˜Ú¯Ù     ¯ÚËÈÈ ÔËχ ÌÈ·‚ ÚÚÈ Ê‡ ÍÈÏ‚ÚÓ ¯ÚÈÈÊ                            ¯‡ÓË‡Ò Âˆ ÚË‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ ÈÏÚ· È„ È                              ÔËχ‰ ҇ ÌÈ·¯ ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ Ê‡ ¯ÚÎÈÊ Êȇ
                                                ¯Ú„ ˇ‰ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ͇ Ô‡ ¨ÏÓÂË ¯ÚÒȯ‚     ¯ÚÓ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ ÔÊÈÈÂÂÙȇ Ô‡Ë ÒÚχ ÔÏÚ                          ҇ ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ ¨Ë‚ ˢÈ Êȇ ÒÚ Ê‡
                                                                                                ˙˜ÈÙÒ ÔÂÙ ÔÈÈ‚Òȯ‡
¯Ú ˙‡˜ ÔÏÈÙ˘ ˆ ·ÚÈÏ Ô·‡‰ ҇ Ȅ ÔÂÙ Êȇ   ¨ËÒ‡ÂÂÚ‚ ˢÈ Ëχ ¯ÚÈȘ Ô‡ ËÚ·‚Ú‚     Ô·Ú‚Ù‡ Ò‡„ Ï‡Ê ÔÚÓ Ê‡ ÔÒ‡Ï˘‡· ‰·È˘È ˘‡¯
Íȇ ÈÂʇ ÌÈÈÚ ¯ÂÚÈ˘ ‡ Ô‡ Ôȇ Û¯‡˘ Ë„Ú¯    ˇ‰ ÒÚ ¯Ú Ë·ÓÚ‚ ÍÈÊ Ë‡‰ ÒÚ Ê‡ ˈÚÈ                              ˙¢˘Á ¯Ú‚ÈÈÈ ҇ ԯÚÎÈʯ‡Ù ͯ„ ¯„‰Ó                           ÚÚÈ Ô‚Ú˜ ‰ÓÁÏÓ Ôȇ ÔÚÈÈ‚ Ô‡ ÍÈÊ Ô¯‡Ù˘
                                                              ÆÚËÒÈÏ ÚÚÈ ËÈÂÏ   ‰¯Â‡ÎÏ Û¯‡„ ÔÚÓ Â‡Â‡ ÁÒÙ ÈÈ· ‡„ ‡˜Â„ Ô‡                          ҇¯‡Ù ÌȘÂÓÈ Ûȇ ÌȘÂÓÈ Ô·‡‰ ÈÈÊ ıÈÈÂÂ
                                                                                                ß˙ˆÓß ÈÈ· ‡˜Â„ Ô‡
ÔÚÓ Ë‡‰ ˈÚÈ Ô‡ ¨‰ÎωΠ‡Ï˘ ¯ÂÈ‚ ÌÚ„ Ô‚Ú˜    ÔÚÓ Ë‡‰ ¯ÚËÈÈÚ‚ÚËÒÚÂÂȇ ‡ ËÏÚˢ‡·       ‡ Êȇ ·‚ ¯Ú„ ʇ ¯¯Â·Ó ˯Ú ÒÚ
¯‡Ù ʇ ÔÚÂÙÚ‚Òȇ ˇ‰ ÔÚÓ Ë¯ÈËÒ‡¯‡ Ìȇ     Ë‚È„ÈÈÏ ËÈȈ Ú‚‡Ï ‡ ÔÈ¢ ʇ ÔÚÂÙÚ‚Òȇ                             ÍÈÊ ÔÚÓ ËÈ‚ ‡„ ¨¯È‰Ê ¯ÚÓ Ï‡Ó Ë¯Ú„‰ ÔÈÈÊ                          ÔÚÓ Ô‡ ıÈÓÁÓ Ô‡ ËÎÈÈÙ ÔÚÚÊ ıÈÈ ÚÚÈ
                                                ÔÓ ËχÂÂÚ‚ ˇ‰ ҇ ԇӯڂÂÈ ¯Ú˘È„¯Á      ÔÚÓ ÍÈÊ Ë‚‡Ï˘ ÔÚÓ Ô‡ ‚ȯ‚ ÈÂʇ ¯ÚË‡                                 ÆÁÒÙ ˙ÂˆÓ ¯‡Ù ÔˆÂ ˢÈ ÈÈÊ ¯‡Ë
                                                                                                 –¯‡„ ‡„ ҇ ÁÒÙ
Ë˘Ï‡ÙÚ‚ ¯Ú ˇ‰ ¯Úχ„ ËÚÊÈÂË ÚÎÈÏËÚ       Ô‡ ÌÈ·¯ ÔÂÙ ÍÈÏËÒÚ˜ ËÒ‡Ù È„ Òȇ ÔÚÓ     ÚˈÚÏ È„ Ô‡ „ÏÚ‚ ÌÚ„ Ûȇ ÔÎ‡Ó Ì˙Ò‰
                   ÆÔ¯ÈÙ‡Ù     Æ„ÏÚ‚ Ò‡„ ÈÈÊ ÔÂÙ ˜Ú‡ ËÓÚ ÔÚÓ ÒßÈ·¯                           ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ Ò‡Â ıÈÈ ÚÎÏÚʇ ÔÚÓÚ Ï‡Ê                           ÒÚ Ê‡ Ô‡Ë ‚Ú¯Ù ‡ ÍÈÊ ¯ÈÓ‡Ï ËˆÚÈ
                                                ʇ Ô‚‡Ê Ú¯Ú„‡ Ɖ·Â˘˙ ȯ‰¯‰ ÔÚÓ˜‡· ËÂÈÓ            ÆÌȯگÚÓ Ï‰ÈÙÈÂʇ ÌÚ„ Ûȇ                          ‡ÏÏ Êȇ ÒÚ Ò‡Â ıÈÈ ËÈÈÊ ÔÈȇ ÔÂÙ ‡„ ÔÚÚÊ
                                                                                                 ¯ÚÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÚÓÙ
ˢÈ Ìȇ ¯ÚÈȘ ˇ‰ ‰˘ÚÓÏ            Ú˘È„¯Á ÔÂÙ Ú„‡· ‡ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ       Ôȇ ¯Ú ÏÈÈ Êȇ Ô·Ú‚Ù‡ Ô¯‡Ù ‰·ÈÒ Ú˙Ó‡ È„
¨ËÎÂÊÚ‚ ˢÈ Ìȇ ˇ‰ ¯ÚÈȘ Ô‡ Ë߯ÂÒÓ߯‡Ù   ÔÒÈÈ ҇ ˜¯· È· Ôȇ ¯ÚÈÈ‚È„ÈÈÏ ÚËÒÂÙ                             ÚÎÈϯډ Ô‚Ú Ԅگ ÍÈÊ Ï‡Ê ÒÚ ÔÚ                              Êȇ ÒÚ Ô‡ ˈÂ ËÏÚ ڈ‡‚ È„ ‡Â‡ ˘˘Á
                                                ¯Ú Ô‡ ÔÚÂÙÚ‚Òȇ Ò‡„ ˇ‰ ÚÈÏÈÓ‡Ù ÔÈÈÊ     ÈÈÊ Ê‡ ˢÈ ˜ÙÒ ÔÈȘ Ê„‡ ÈÈ· Êȇ ¨Ô„ȇ                           Ô‡ ¨ıÈÓÁÓ Ë˘È ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ ˢÈ ˜ÙÒ ÔÈȘ
                                                                                                ÍÈÊ Ë‚‡Ï˘ ÔÈÈÊ ¯‰Ê
‰˘¯Ù ‡ ·Èψ ÔχÙÚ‚Èȯ‡ ¯ÚËÈ· Êȇ ¯Ú      ÈÈ· ¯˜ÈÚ· ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ „ÏÚ‚ ÔÚÓ Ë˜È˘ ‡Â‡    Ô·Ú‚Ù‡ ÔÒÈȉڂ Ô‡ ˈڂÈÈ˘Ú‚‡ Ìȇ ˇ‰
Ò¢˘ ÔÂ٠ȯÊÈ· ‰ÓÏ˘ ËÈÓ Ô‡Ë Âˆ ˇ‰ ҇     ÔÂÙ ÂÂȯ· ÔÚÓ˜‡· ҇ ÌÈ·¯ Ô‡ ÒßÈ·¯                              Æ˙¢˘Á ˯‡Ò ÚÎÏÚʇ ÔÂÙ ÔÙ‡ÏË‡ ÔËχ                             ÒÚ Ò‡Â ıÈÈ ‡„ ÔÚÚÊ ËÈÈÊ ¯Ú„‡ ¯Ú„ ÔÂÙ
                                                Ôȇ ʇ ˘˘Á ·Èψ ‚Ú Ȅ Ôȇ Ô‡ËÚ‚ Ò‡„ Ô‡    ËÈÓ Ë˘È ÍÈÊ Ë˘ÈÓ ÔÚÓ Â‡Â‡ ÁÒÙ ËÓÚ                             ÌÈÓ˘ ‡¯È ‡ „ȇ ‡ ¨˙˜ÂÏÁÓ ‡ ÌÚ„ Ûȇ Êȇ
                                                                                                 ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡
ƉÒÈÙ˙ Ôȇ ÔˆÈÊ Âˆ Ô¯‡ÂÂÚ‚ ËÙ˘ÓßÚ‚ Êȇ ҇   ÈÈÊ ÔÂÙ ÔÚÓ˜‡· ˢÈ ÍÈÊ ÔËÎȯ ҇ ÚÎÏÚʇ   ÔÚÓÂÚ‚ Ò‡„ ˇ‰ ¯Ú ÔÚ‡Â ÔÂÙ ˙Â·È˘È ÚÚÈ
–Ú‚Òȇ ÔÚÓ Ë‡‰ ˢ¯‡ÙÚ‚ Ìȇ ˇ‰ ÔÚÓ ÔÚ     ҇ Ԅȇ ÔÂÙ ÏÏΠͯ„· ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ ÆÂÂȯ·                            ʇς ‡ ËÈÓ Ë˘È ÂÏÈÙ‡ ËÚÓΠˢÈ¯‡‚                              Êȇ ÒÚ Ò‡Â Ȅ ÔÙȘ ¯Ú ËÚ ıÈÈ ÚÎÏÚÂÂ
                                                ‚‡Ë¯‡Ù ÔÈȯ‡ ¯Ú Êȇ Ԙ˜· Ìȇ ÔÚÓ ËÚ     ÔÂÙ „ÂÒÈ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ ÔÚ ‡„ Ô‡ ¨¯Ú҇                         Ú¯ÚËÈ· ‡ Êȇ ÒÚ Ò‡Â ÚÚÈ Âˆ ˘˘Á ‡ÏÏ
                                                                                                 ËÈÓ Ô·ÚÏ Ï‡Ê ÔÚÓ
ÍÈÊ Ë‡‰ ÈÈÊ Ô˘Èˆ ˙ÂÈ˘¯Ù Ú¯Ú„‡ ͇ ÔÚÂÙ   Ú¯ÚÈÈÊ ËÈÓ „ÏÚ‚ ÔÈȯ‡ Ô˜È˘ ˙Âί· ÔÏÈ      Ëȇ ·‚ ¯Ú„ ≠ ‰·È˘È ¯ÚÈ·È˘Ë È„ Ôȇ
Ô·Ú‚Ú‚ Ìȇ ˇ‰ ҇ ¯ÚÚÈ Ê‡ ÔÊÈÂÂÚ‚Ùȇ    –ÒÚ˜ ËÒ‡Ù È„ ˆ ÔÚÓ˜ ÌÈ·‚ ÚÚÈ ÆÔÚÓÚ                             ¯Úˆ‡‚ ¯Ú„ Êȇ ‰˘Ó ‡ ÔÚ ‰ˆÓ ıÓÁ                             ÆˢÈ ˆ Ë‚ Êȇ ÒÚ Âˆ ÌÈ·¯ Ô˘Èˆ ˙˜ÂÏÁÓ
                                                ÔÈÏÈÙ˙ È„ Ë‚ÈÈÏÚ‚ ≠ Ô˯‡„ ÔÂÙ ËÈÈ ËÈ˘     ÈÂʇ ÍÈÊ ÔÚÓ ËÈ‚ ‰ˆÓ Ô‡ ıÓÁ Ô˘Èˆ Ï„·‰                           ˇ‰ Ô‡ „ÁÂ˘Ó Ë˘È Êȇ ҇ ¯Ú„ÚÈ
                                                                                                 ÔÎÂÊ Ë˘È Ô‡ ˜ÙÒ
ËÚÊÈÂË ÚÎÈÏËÚ Ô·Ú‚Ú‚ Íȇ ˇ‰ „ÏÚ‚       ÔÚÈÈ‚ ËÒ‡Ù È„ Ë‚Ú¯· ÔÚÓ ÔÚ ÍÈÈÏ‚ ÍÚÏË    Ò‡„ Ï‡Ê ÔÚÓ ÔËÚ·Ú‚ ÂÂȯ· ‡ ËÈÓ ‰ÓÈ· È„ Ûȇ
ÔÂÙ È˘‡¯‰ ·¯ ˘ÂÏ˘ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ ¯‡Ù ¯Úχ„      ҇ ¯‡ ˜Ú‡ ÔÚÓÚ Ô‡ ËÒ‡Ù È„ Ûȇ ͯ„‡                           ˆ Ô·‡‰ ¯ÈÓ Ê‡ ËÊÈȇ· Ò‡„ ¨¯ÚË‡ ‚ȯ‚                          ÔˆÂ ËÚ ¯Ú ʇ Ô‚‡Ê ËÚ ¨‰ÚÈ‚ ÔÈȘ ˢÈ
                                                Êȇ ¯Ú ÔÒÈ ˢÈ Ï‡Ê ÔÚÓ Ê‡ ÈÂʇ Ô·Ú‚Ù‡    ¯ÚËÂ˘Ù ‡ ÂÏÈÙ‡ ÏÈÈ ¨ÌÈ˙Á˘ÂÓ ËÈÓ Ô‡Ë                                   Æ˘˘Á ‡ÏÏ Êȇ ÒÚ Ò‡Â ıÈÈ Ȅ
                                                                                                ˙ÂÓÂ˜Ó ÔÂÙ ıÈÈ ÔÈȘ
‰·ÂË ‡ Ìȇ ˇ‰ ¯Ú ҇ ÌÚ„ ·Èψ ‰ÙÈÁ      ÈÂʇ ¨„ÏÚ‚ ‡„ Ô˯‡„ Êȇ ÒÚ Ê‡ Òȇ ˘˜ ÒÚ                      ·‚ ¯Ú„
–ÙÚ‚ ÈÂ¯Ù Ú˘È„È‡ ÔÈȘ ˢÈ ‡ Ûȇ Ô‡ Ô‡ËÚ‚     ÆËÈȈ Ú‚‡Ï ‡ Ï„ÈÈ· ‡ ˘ÚÏÚ‚ ÈÈÊ Ô·‡‰                           ¨‰ÎÒ ‡Ê‡ ÍÈÊ Ûȇ ÔÚÓÂÚ‚ ˢÈ Ëχ „ȇ                          ıÈÈ Ȅ ÔÂÙ ÔÈÚ Ìˆ ÔÈȂˆ ¯ÈÓ‡Ï ËˆÚÈ
                                                                                 ÆÔÙ‡ÏË‡ ÌÚ„ ÔÂÙ Ëχ ¯Ú                          ¯Ú„ Ûȇ ‡„ ÔÚ„ Êȇ ¨ÁÒÙ ·¯Ú ˙ÂˆÓ ¯‡Ù
                                                  Ô·‡‰ ÌÈ·‚ Ú˘È„¯Á                                       ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Â‡Â‡
ÔË‚ ‡ ͯ„‡ Êȇ ÈÊ Ê‡ Էȯ˘Ú‚ Ô¯ÈÙ‡Ù Ë˘Ï‡   ˇ‰ Ô˘¯‡Ù ÔÚÓÂÚ‚ ˇ‰ ÔÚÓ ÔÚ ˈÚÈ
                                                                                ˜˜˜
        ÆÚڄȇ ‡ Êȇ ÈÊ Ê‡ Ô‡ ˙¯Ȃ  ÈÈ· ÍÈÏ‚ÚË Ô˯‡Â ÚÚÈ Ê‡ ÔÚÂÙÚ‚Òȇ ÔÚÓ                                                                           ÔÚ‚Ú¯· ˆ ÔÚ‡Â ÔÂÙ ÌÚÏ·‡¯Ù ‡ ËÏÚÂÂ
                                                                                                                       ÈÈÊ Ûȇ ˘˘Á ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Ò‡Â ıÈÈ ÚË‚
                                                   ËÙ‡ÎÚ‚Èȯ‡ ÍÈÊ                                         ‡Ë˘È ˘˘Á
‰¯È˜Á Ûȇ ËÏÚˢڂ Ìȇ ˇ‰ ÔÚÓ         È„ Ë‚Ú¯· ÔÚÓ ÔÚ ËÈȈ È„ Ôȇ ËÒ‡Ù È„
ÔÙ¯‡„ ËÚ ¯Ú ˯ÈËÒ‡¯‡ Ú„Ú Ô‡ ‰˘È¯„                                                      ʇ ¨ÔÎ‡Ó ¯‡Ï˜ Ô‡ Ô‚ÈÈψ ‡„ ÏÚ Íȇ                            ø˙¢˘Á ËÈÓ ıÈÈ Úχ ÔÚÚÊ Ôڄˆ ø‡Ë˘È
                        ˇ‰ ÔÚÓ ÆÔÏÈ ÈÈÊ Ò‡Â ˜Ú‡ ÔÚÓÚ Ô‡ ËÒ‡Ù                           –ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ¯‡Ù ¯‡ Ô„Ú¯ ÍÈÊ Ï‡Ê ÒÚ ÔÚÂÂ
                                                 ‡ Ôȇ Ë·ˆ ‚‡ËÈȯÙ
ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ ÏÈÈ ËÙ˘Ó Ô¯Ú¢ ‡ ÔÈȂί„‡            Æ˯ÈËÒ‡¯‡ Ô‡ ËÙ‡ÎÚ‚ ÚÚÈ                                                                          Ô¯ÈÒÚ¯Ëȇ ÍÈÊ Ô‡ ÔÚ¯ÚÏ ËÚ ҇ ¯Ú„ÚÈ
¯Ú ˢÈ ¯‡Ë ¯Ú ҇ „ÏÚ‚ ÔÚÓÚ „Á¢ Ôȇ                                                     ÔÂÙ ‰ÎÒ Ôȇ ÔÏÚˢ ÍÈÊ ÏÈ ¯Ú ÔÈÈχ ÌÈ·                          ˈÂ ËÏÚ ڈ‡‚ È„ ʇ ÔÚÈÙÚ‚Òȇ ËÚÂÂ
                        È„ ÔÂÙ ÔËÚ·Ú‚ ˈÚÈ Ô·‡‰ ÒßÈ·¯ ÚÚÈ                                ¯Ú·‡ ÆÌÚÏ·‡¯Ù ÔÈÈÊ Ò‡„ Êȇ ıÂÓÈÁ ˘˘Á
                                                   ËÚÓÎ Ô‡ ‰·È˘È
ˢÈ ¯‡Ë Ô‡ ‰È„Ó È„ ÔÂÙ Ëχ‰Ú‚ ËÓ˜‡·     ÔËχ‰ ÔÚÓ Ï‡Ê ¯ÚËÈÈ ԇ ˈÚÈ ÔÂ٠ʇ ËÒ‡Ù                                                                          Êȇ ÒÚ Ò‡Â ¯ÚˆÚÏÙ ¯ÂÚÈ˘ ‡ Ô‡ ÔÂÙ ıÈÈÂÂ
                                                                         ωÈÙÈÂʇ ÔÈȯ‡ ËÏÚˢ Ô‡ ËÓÚ ¯Ú ÔÚ                             Ô‡ Ò‡„ ËÈÈ‚ ÈÂʇ ¨˘˘Á ÔÈȘ ÈÈÊ Ûȇ ‡Ë˘È
                                                                                                   Ô‰‡Êχ˘ ÌÈÈÁ ÔÂÙ
                                                 ÌȯÂÁ· È„ ËÚ‚¯‡‰Ú‚
                                                                         ‡ ËÈÓ ÏÈ˘ÎÓ ÈÈÊ Êȇ Ô‡ ‰ÎÒ ‡Ê‡ Ôȇ Ԅȇ                          ÔÈȘ Ô‡ ÁÒÙ ˙ÂˆÓ ËÒÚ ÔÚÓ ‰¢· Ô‡ Ô¯‡È


   ÒÚ˘Ë˜ÈÙ Ô‡ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù
                                                                         ʇ Ë¯ÚÏ Ò‡„ ¨ÁÒÙ· ıÓÁ ˙ÏÈ· ÔÂÙ ˘˘Á                                                Æ˘˘Á
                                                                         ÔÚÓ Ô‡ ËÈȘÎÈϯډ ÔÂÙ ËÈÈ ¯ÚÈÈÊ Êȇ ¯Ú                          ÔÚÓÙ¯‡„ ҇· ¨Ú‚‡¯Ù È„ ÍÈÊ Ë‚Ú¯Ù
                                                  ÚÎÈÏËÚ ËÂÏ· ÔÚ‚‡‚Ú‚ Êȇ ÒÚ         ¯Ú ÔÚ ÏÈÈ ¨ÔËÒ‡¯Ë ˢÈ¯‡‚ ËÈÓ Ìȇ ¯‡Ë                          ‡ Êȇ ÒÚ Ò‡Â ıÈÈ ÔÙȘ Ô‡ ÔÚÚ˘˜Ú ÍÈÊ
                                                   Ô¯‡ÂÂÚ‚ ËÚ„‡Â¯‡Ù ÔÚÚÊ         ¨ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Ù‡¯Ë ‡ ÍÈÊ ËÈÓ Ô‚‡¯Ë χÊ
                                                                         ıÈÈ ¯Ú„ÚÈ ÔÂÙ ÔÙÈÂÏË‡ ÔÒÈȉڂ ¯Ú ËχÂÂ
                                                                                                     Æ‡Ë˘È ı‡ÏÙ ÌÚÚÈ Ûȇ ˙˜ÂÏÁÓ
                                                                                                Ƈ„ ˘Úˢ ÒÚÙÚ Ê‡ ¯ÚÎÈÊ Êȇ ÒÚ Ò‡ÂÂ
                                                                                                                       Êȇ ÒÚ ÌÚÏ·‡¯Ù ‡ ˇ‰ ÒÚ Ê‡ ˜ÒÙ ‡Ï„ ‡Ï˜
                                                                                                                       Ô‡ ËÎÈÈÙ Ë˘È ÔÚÚÊ ÈÈÊ Âˆ ˜ÙÒ ¯ÚÒȯ‚ ‡
   P.O.B. 191219, Brooklyn, N.Y. 11219   ∫ÒÚ¯„‡ ÔÙȇ ËÒ‡Ù Ôȇ Ê„‡ Ë˜È˘         ‰·È˘È ¯ÚÓÈ‡ÏÒ È„ Ôȇ ÔÚ˘Ú‚ Êȇ ÒÚ
                  ∫ÏÈÈÚÓȇ ̈ ¯Ú„‡                      ÔÓ ≠ ÌÈ·‚ Ú˘È„¯Á Ú‚ÂÈ ÚÎÈÏËÚ ¨˜¯· È· Ôȇ   Ô‡ ˜ÒÙ ‡Ï„ ‡Ï˜ ‡ ÌÚ„ Ûȇ ‡„ Êȇ ÒÚ Ò‡Â    ÌÈ˙· ÈÏÚ· È„ ÔÚÚÊ ¯Ú ˢÈ ÒÈÈ Íȇ    ÔÚÓ Ï‡Ê Ò‡Â¯‡Ù ¨ıÂÓÈÁ ˘˘Á ‡ ˇ‰ ÒÚ Ê‡
                                                                         ÔËχ‰ Ï‡Ê ¯Ú ʇ ÂÏÈÙ‡ ıÂÓÈÁ ÔÂÙ ˘˘Á ‡     Ô·‡‰ Ԅȇ ˆ ÌÈÈ‚ ÂÏÈÙ‡ Ô‡ ¨ÌÈÈ‚ ˆ Ԅȇ  ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Â‡Â‡ ıÈÈ ÔÙȘ ˢÈ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ

 panimchadashot@yahoo.com
                                                ËÙ‡ÎÚ‚Èȯ‡ ÍÈÊ Ô·‡‰ ≠ ÒÚ˜È·‡·‡˘ Ì˙Ò‰
                                                ‚‡ËÈȯ٠҇„ Êȇ ÔÚÂÂÚ‚ ‚‡Ë¯‡Ù ≥ ̯‡       Ô¯ÈÙˆÒȇ Ûȇ ʇ ¨Êȇ ‚ÂÏÈÙ ¯Ú„ Æ˘¯Ú„‡   ‡„ ÔÎ‡Ó Ô‡ ÔËÚˆ‡¯Ù ÚÈȘ ˢÈ ‡„      ÔÚÓ Ï‡Ê ‡‡Êȯ‡ ÔÂÙ ıÈÈ ÚÚÈ Æ‡Ë˘È ˘˘Á
                                                ʇ ÌÈ·‚ È„ Ô·‡‰ ¯ÚÎÈÊ ËÈÈÓÚ‚ Ô‡ Ë·ˆ    Ԅȇ ωÈÙÈÂʇ ÔÈȇ ¯Ú ËÏÚˢ ÏÈ ¯Ú ҇    ˜ÙÒ ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Æ˘¯Ú„‡ ıÚ‚¯Ú È ¯ÚÒÚ·    ¯ÈÓ ÔÏÚ ÁÒÙ ¯‡Ù Ô‡ ¯‡È ı‡‚ ‡ ¯‡Ù ÔˆÂ
                                                ÚÎÈÏËÚ ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ÒÚ ¯Ú·‡ ¨ÔÙ‡Ï˘ Úχ      ˇ‰ ¯Ú ʇ ÔÊÈȇ· È·‡ ıÓÁ ˙ÏÈ· ËÈÓ      ÔÏÚ Ԙ˜· Ë‚ ËÚ ÔÚÓ ÔÚ ʇ ˢÈ    ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Â‡Â‡ ¯ÚˆÚÏÙ ÚÎÏÚʇ ÔÂÙ ÔÙȘ
 ʇ ¨Âˆ Ô‚‡Ê ¯Ú·‡ ¨Ô˜Â¯„ ¯ÈÓ ÔÏÚ ÔÚÓ˜‡· ÔÏÚ ¯ÈÓ Ò‡Â ÒÚχ ʇ ˙·ÈÈÁ˙‰ ÔÈȘ ˢÈ Ô·È‚ ¯ÈÓ                                          Æ˯ÈÙÚ‚Òȇ  ¯Ú Ô‡ „ÏÚ‚ ‡„ ËÎ‡Ó ¯Ú ʇ ÔÚÈÙÚ‚ ¯ÈÓ    ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Â‡Â‡ ¯˜ÈÚ· Ô‡ ‡Ë˘È ˘˘Á
                                                Ô‡ Ôχه· ÈÈÊ Ô‡ ÔÚÊÚ‚ ÈÈÊ Ô·‡‰ ҇ ÌȯÂÁ·
      Ԙ¯„ ÔÈÈÊ Ï„˙˘Ó ÍÈÊ ¯ÈÓ ÔÏÚ ¨ÒÂÙ„Ï È‡¯ Êȇ ÒÚ Ò‡Â Ô‡ ¨Í‡Ê ÚË‚ ¯Ú„ÚÈ

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                               ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 ±∑                            ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                 ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                 ∏
  ÔÚÓ Ô‡ ßÌÈ·¯‰ ˙„Á‡˙‰ß ÔÂÙ ÌÈ·¯ È„ Ô‚‡Ê ωÈÙˆ Ô„Ú¯ ÔÚȯ٠                                         È„ ËÈÓ ÔÚӇʈ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ÔˆÈÊ ‰„‚‡ ËÏÚÂÂ
                                                                         Ô¯ÚÂÂ Ï‡Ê Ô‡ÓˆÈÏ Ò‡Â ËÚÓ‡Ó Ôȇ ¨ÌÈ„ÈÒÁ
                                                                                                 ÌÚ„ ÏÈ ¯Ú ÏÈÈ ËßÔ˘˜ÚßÚ‚ ÍÈÊ Ë‡‰ ÌÂÏ·
                                                                                                 ˢÈ Ô‡ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ˈÂ Ô‡ ¨ÍÈÊ ¯‡Ù ÔËÒ‡Ù
                                                                                                                          ÚËÈȈ Ò‡„ Ô‡ „ÏÚ‚ ÔÈȘ ÌÚÈȘ ÈÈ· ÔÚÓÚ
                                                                                                                          ¨ÍÈÊ ¯‡Ù ‰¯È·Ú Ô‡ Êȇ Ò‡„ ҇ ԯÈÙ‡Ù Ô˘Ï‡Ù
        Ô‡ÙÚÏÚË ÌÚ„ ÔÚÓÚ ˜Ú‡ ÈÊ ÈÈ· Û¯‡„                                                –‡ ÔÏÚ ÈÈÊ Ë‚È„ÚÚ‚ ÒÚχ Êȇ ˘‡¯ ·˘ÂÈ    ϘÚÈ ÔÂÙ Ìȇ¢ È„ ÔÚÓÂÚ‚Ùȇ ˇ‰ ¯Ú ÈÈÊ    ÔÏÚ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ·¯ È„ ҇ ÌÚ„ ¯ÚÒȇ  ÌÚ„ Ô‚Ú˜ Ô¯ÈËÒÚˇ¯Ù ÔÚȯ٠¯Ú¯‡ÓˇÒ
                                                                                Ɖ„‚‡ ËÏÚ Ȅ ÔÂÙ Íȇ ÔÈÈ‚˜Ú  ÈÈÊ ËÈÓ ÔÚӇʈ ÏÈ ԇ ¯Ú¯Ú‚ È„ Ô‡ Ô‡ÓˆÈÏ   ·Èψ Ô‚ÈËÈÈʇ· Ì˙Ò‰ ÔÓ Ìȇ ÔÙ¯‡„ ˈÚÈ
                                                                         ҇ ÌȯگÚÓ Ú¯Ú„‡ ‡„ ÔÚÚÊ Âˆ¯Ú„ˆ                 Æ˘‡¯ ·˘ÂÈ Ô¯‡Ù ÍÈÊ ÔÎ‡Ó                Ɖ˘ÚÓ ‡Ê‡ Ô‡ËÙ‡
                                                                         ߢ‡¯ ·˘ÂÈß ÔÈȘ ÔÎ‡Ó Ë˘È ÔÚ˜ ÔÚÓ Ê‡ Ô‚‡Ê    ¨‰ÓÁÏÓ Ú¯ÚËÈ· ‡ Ôȇ ‡„ ÔÚÈÈ‚ ¯Ú¯Ú‚ È„       ¯ÚÈÈÊ ¯‡Ù ÚȈ˜ÚÏ ÚÒȯ‚ ‡ Êȇ ‰˘ÚÓ È„
                                                                         ·˘ÂÈß ‡ ÔÚÓÚÙȇ ÔÚ˜ ߉Ï„‚‰ ‰ÈÒÎß È„ ¯‡   ˯ډڂ ÒÚ Ê‡ ÌÂÏ· ÔÂÙ ‰ÚË È„ Ù‡ Ô‚‡Ï˘ Ô‡    ʇ ÌÈ˘ÚÓ ÚÎÏÚʇ ÔÚ‰ÂË Ò‡Â ÌÈ·¯ Í‡Ò ‡  ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÔÙȇ Ô„Ú¯ Ô‡ ßÌÈ·¯‰ ˙„Á‡˙‰ß
                                                                         Ï‡Ê ‰Ï„‚ ‰ÈÒÎ Ú„ÚÓ˜ È„ ÊÈ· ‡ÏÈÓÓ ß˘‡¯    ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ¯Ú˙Ó‡ ¯Ú„ ÏÈÈ ÈÈÊ Âˆ    ÔÚÓÚ ËÈÓ ÔÈÈÊ ¯ÚÎÈÊ Ë˘È χÓÈȘ ÔÚ˜ ÔÚÓ
                                                                         Êȇ ÒÚ ÏÈÈ ÔÎ‡Ó Ë˘È ߢ‡¯ ·˘ÂÈß ÔÈȘ ÔÚÓ   ÔÏÚ ˢÈ ÔÒÈÈ ҇ Ȅ ¯‡Ù Æ¯Ú¯Ú˘ ‰˘Ó     ÔχÙÚ‚Èȯ‡ Êȇ ˘ÂÏ˘ ·¯‰ ¨„ÏÚ‚ ˯‡Ò È„
                                                                         ‡ ÔÚÓÚÙ‡ Ï‡Ê ÔÚÓ ·È‡ ÆÍÈψÚÊÚ‚ ˢÈ     È„ ÈÈ· ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ Ò‡Â ÔÏÈȈ¯Ú„ ÍÈȇ ¯ÈÓ    Ô¯ÈÒ‡Ù ÔÚ˜ Ò‡„ ¨Ô¯Ú„‡ Ô‡ ÔÂÙ ‰¯È˜Á ‡ ·Èψ
                                                                         ÔÙÈÂÏ ÔÏÚ ÈÈÊ ÍÈÏ‚ÚÓ Ê‡ ÈÈÊ Ô‚‡Ê ߢ‡¯ ·˘ÂÈß  –Ú‚Ùȇ ˇ‰ ÔÚÓ ÔÚ ‰Ï„‚‰ ‰ÈÒÎ ÚˈÚÏ            ÆÔ·Ú‚ ‚ÂË· ¯ÚÒÚ· Ô‡ Ô„ÚÈ ÈÈ·
                                                                         –ÊÚ‚ ˢÈ Êȇ ÒÚ Ê‡ ‰ÚË È„ ËÈÓ ËÎȯڂ Ôȇ   ÔÚÓ Ë‡‰ ‰˘ÚÓÏ ˘‡¯ È·˘ÂÈ ÈȈ È„ ÔÚÓÂ
ÏÂ˜ß ·Èψ ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÔÙȇ Ô„Ú¯ Ò‡‚ ÔÙȇ ÔÚȯ٠Ë߯ÂÒ‡ ßÌÈ·¯‰ ˙„Á‡˙‰ß                                                         ÆÍÈÏˆÚ  ˘‡¯ ·˘ÂÈ ¯‡Ù ¯Ú¯Ú˘ ‰˘Ó ߯ ÔÎ‡Ó ËχÊÚ‚
                                                                                                 ¯Ú¯Ú˘ ¨¯Ú¯Ú„‡ ÔÈȘ ËÈÓ Ë˘È Ô‡ ÔÈÈχ ¯Ú     ¯Ú¯Ú‚ È„ Ô˘Èˆ ‰ÓÁÏÓ
ÔÚ ÔÚȯ٠Ȅ ʇ Ô‚‡Ê ÌÈ·¯ ˘˘˘ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ÏÈ˘ÎÓ ÔÚÚÊ ÈÈÊ ß‰ÂÂ¯Ú ‰˘‡·                                       –‡¯‚ ¯‡Ù ˯‡˘ ÔÚÓ              ¯Ú ÔÈÈχ Ô¯ÈÙ ÔÙ¯‡„ ҇ Ȅ ÔÂÙ ÔÈÈÊ Ë‚ÚÏÙ
                                                                                                 ÌÈÎÏÓ È˘ Ôȇ ÔÂÙ ÌÈ„ÈÒÁ È„ ÔÂÙ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ     ¯Ú·È‡ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ËÈÓ
 ‰Â¯Ú ‰˘‡· Ϙ ÏÈÈ ¯ÁÂÒ Ìˆ Ô„Ú¯ ˢÈ Ô¯‡Ë ¯‡ËÒ ‡ Ôȇ ÔÈȯ‡ ÔÚÓ˜ ÈÈÊ                                       ˙ÂÂ˙Á Ú˘ßÈ·¯ ÚʇȄ              ËÈȉ¯ÚÓ ‡ ˇ‰Ú‚ ˇ‰ ¯Ú „Á‡ ¯˙η ÌÈÏ˘ÂÓ
                                                                                                 ʇ ‚‡Ë ¯Ú„ È ¯‡Ï˜ ËÚÓÎ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ Ô‡    ßÈÓÏÂÚ‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂß ÌÚ„
¯ÚˆÚÏÙ Úχ Ôȇ ÔÚȯ٠¯‡Ù ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÌÚ„ Ô߯ÂÒ‡ ËχÂÂÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ ˘˘˘                                          ÔÂÙ Ô¯˜ ‡ ËÏÚˢڂÙȇ ˇ‰ ÔÚÓ                      ÆÔÚÓ˜‡· Ò‡„ ËÚ ¯Ú
                                                                                                 ˜È¯Ë ‡ ÔÚÂÙÚ‚ ¯Ú¯Ú‚ È„ Ô·‡‰ ‡„ ¯Ú·‡        ËÈÈ‚ ‰„‚‡ ËÏÚ Ȅ ÔÂÙ
ÌÈ·¯ ÏÈÈË ‡ ˘˘˘ Ò‡‚ ÔÙȇ ¯‡ Ë߯ÂÒ‡ßÚ‚ ‰¯˘Ù ‡ Ë·ÓÚ‚ Ú„Ú ¯Ú·‡
                                                                            ˙ÂÂ˙Á ˯‡Ò È„ ¯‡Ù ÔÚ‡ÈÏÈÓ
                                                                         ¯‡Ï˜ Ë‚‡Ê ÔÚÓ Ô‡ ˢÈ ÍÈÊ ËÓÚ˘ ÔÚÓ
                                                                                                 ÔÊ‡Ï Ë˘È Ìȇ ÔÚÓÚ˜Ú‡ Ìȇ ÔÂÙ Ò‡„ ÈÂÂ
                                                                                                                           Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ Ô‡ ¯ÚËÈÈÂÂ
                                                                                                                            ‡ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ê‡ ÔÚÈȯ˘
                                                                                                 ‡Ï ʇ Ë߉ÚËßÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ ËÓ‡ ÌÚ„ ÈÈ· ÔÈÈχ
                                                                         ÔÂÙ ˙ÂÂ˙Á ¯‡Ù „ÏÚ‚ Ò‡„ Û¯‡„ ÔÚÓ Ê‡       ‰„‚‡ ËÏÚ Ȅ ÔÂÙ ß˘‡¯ ·˘ÂÈß ¯Ú„ ʇ ÔÎ˙È
 ÔÚȯ٠¯‡Ù ÔÚ‡ÙÚÏÚË Ë¯‡Ò Úχ Ô߯Â҇ ÔÚÂÂÚ‚ Ëχ ¯Ú‚ÈËÎȯ ʇ Ô‚‡Ê                                       ‡Ê‡ ¯Ú„ÚÈ Ù‡ ËÒ‡˜ ÒÚ ¨¯Ú„Ș Ú˘ßÈ·¯
                                                                         Û¯‡„ ÔÚÓ Ô‡ ¨¯Úχ„ Ô‡ÈÏÈÓ ÚÎÈÏËÚ ‰Â˙Á
                                                                                                 ÔÈȘ ˢÈ Ë‚‡¯Ë ҇ ¯ÚÈȇ ‡Ê‡ ÔÈÈÊ Ï‡Ê
                                                                                                 ˢÈ ͇„ ËÚ ¯Ú¯Ú˘ „χ·È ԇ ¨„¯‡·        „¯‡· ‡ ËÈÓ Ë‡„È„‡˜
                                                                         ËÚ· ÔÚÓ Ô‡ Ԅȇ ˆ ̯‡ ÔÚÓ ËÙÈÂÏ ¨„ÏÚ‚    ʇ ˯ڄ‡ÙÚ‚ ÈÈÊ Ô·‡‰ „¯‡· ÔÈȘ Ô‚‡¯Ë ÔÚÓÚ


                                                                  ÒÚ
ˇ‰ χÓÈȇ ͇ ·È‡ ʇ ÔÚÚ¯‡Â ¯È‡ ËÚÂÂ
È„ Ûȇ Ô‡ÙÚÏÚË ‡ ËÈÓ Ô„Ú¯ ËÙ‡ÎÚ‚ ¯È‡ ÔÚÓ
                         Ô‚Ú Ԅگ ÔÚÓÂÚ‚ ˇ‰ ÔÚÓ ÔÚ ¨¯Ú·‡
                         ¨˘ÓÓ ‰ÓÁÏÓ ‡ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Êȇ ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÌÚ„
                                                 ʇ Í‡Ê ÚÈÈ ÔÈȘ ˢÈ Êȇ
                                                 –ÏÚË ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÔËχ‰ ÔÚȯÙ
                                                                              Æ„ÏÚ‚ ˜Úˆ ÌÚ„ Ûȇ Ô·Ú‚ ÈÈÊ ÔÂÙ   ıÈ·ÂÓ¯·‡ ¯È‡Ó ‰„Â‰È ·¯‰ Íȇ ÔÎ‡Ó ÊÂÓ ÔÚÓ     Ô‚Ú˜ Û¯‡˘ Òȯ‡ Êȇ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰
                                                                                                 ÈȈ ÔˆÈÊ ÔÏÚ ÈÂʇ „¯‡· ‡ Ë‚‡¯Ë ҇       ˘‡¯ ·˘ÂÈ ¯‡Ù Ô‡ÓˆÈÏ Ï˜ÚÈ Ô·Ó
                                                                          ÏÈ ԇ¯‡„ È˘˜‡· ·¯‰
ÊÈ· ÌÈ·¯· ÔÚÓ‡ ¯È‡ ÔÈÈÊ ÌÒ¯ÙÓ ÔÚÓ ËÚ ҇‚   ÔÈ¢ ÔÚ˜ ÔÚÓ Ê‡ Ԃȯ˘Ú‚ Ô·‡‰ ÌÈ·¯ ÚÎÈÏËÚ    ÈÂʇ ÔÈ¢ ËÈÈ‚ ÒÚ ÔÚ‡ÙÚ
                                                                                                                      Æ˘‡¯·
Ô„Ú¯ ˢÈ ¯ÚÓ Ô‡ Ô‡Ë ‰·Â˘˙ ËÚ ÈÊ ÔÚ     ˜¯‡Ù ‡¯‡· ÔÂÙ ÔÒ‡‚ È„ Ûȇ ÔÈÈ‚ ˢÈ ¯ÚÓ    ˈÚÈ ¯Ú·‡ ¯‡È ÚÎÈÏËÚ ˘Ë‡Î
                                                                                                 ¯Ú‚ ÔÂÙ ‰ÚË È„ ʇ ÌÂÏ· Ë߉ÚË ËˆÚÈ         ËÚ ڄÚ Òȇ ˉÚÊ ÒÚ È ¯Ú·‡
       ÆÔÚ‡ÙÚÏÚË ÚÎÏÚʇ ÚÈȘ ËÈÓ
        ˜˜˜
                         ͇ ËÂÈÓ Ï˘Î ˯Ú ÔÚÓ ‚¯Â·ÒÓ‡ÈÏÈ ԇ
                         ˜‡Ï· Էχ‰ ‡ ÔÈȂί„‡ ˢÈ ÔÚ˜ ÔÚÓ ËÂÈÓ
                                                 –¯Ú„ ÌÚ„ Ô‚Ú ÍÈÊ ÈÈÊ Ô·‡‰
                                                 ¯‡Ù Ë߯ÂÒ‡ßÚ‚ Ô‡ Ë‡Ó              È„ ÔÎ‡Ó ÏÂË· Ï‡Ê ÔÚÓ              Êȇ „¯‡· ‡ ËÈÓ ÌÚÈȇ Û¯‡„ ÔÚÓ Ê‡ Â˙Ú˘·       ÈȈ ÔÎ‡Ó Ï‡Ê ÔÚÓ ‰¯˘Ù ‡ Ô¯ÚÂÂ
                                                                          È„ ¯‡Ù ˙ÂÂ˙Á Ú¯˘Î
                                                                                                 „¯‡· ‡ Ë‚‡¯Ë ¯Ú ÏÈÈ ˢÈ ‰ÚË ÔÈȘ ¯ÚÓ
–ÒÓ‡ÈÏÈ Ôȇ ÔÚȯ٠¯Ú¯‡ÓË‡Ò È„ ÔÚÂÂ
                         È„ Ôȇ ÒßÔ‡ÙÏÚÒ È„ ÔËχ‰ ÔÚȯ٠҇ ÌÚ„ Ô‡   È„ ÆÒ‡‚ ÔÙȇ ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÔÙȇ Ô„Ú¯ ÔÚȯÙ
                                                                                                 Ô‡ „¯‡· ‡ ËÈÓ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ‡ ÔÈÈÊ ËÚ ‡ÏÈÓÓ     ÔÂÙ Ô‡ ÌÈ„ÈÒÁ È„ ÔÂÙ Ô‡ÓˆÈÏ Ï˜ÚÈ
                         ¯Ú˯ڄ‰ ÏÈ˘ÎÓ ÔÚÚÊ Ô‡ Ô„Ú¯ Ô‡ Ë‡‰     ËÈÈ‚ ÈÊ Ê‡ Ô‡ ¨‰Â¯Ú ‰˘‡· Ϙ ʇ Êȇ ‰ÚË
                                                                                                                           È„ ÔÂÙ ÌÂÏ· χÂÓ˘ Ô‡ χ¯˘È ı¯‡
                                                                            ÚÓ¯٠ÔÈȘ ˢÈ
Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÈÈÊ ÔÚÚÊ Ë¯Ú‰Ú‚ ÌÚ„ ÔÂÙ Ô·‡‰ ‚¯Â·           ÆԄȇ ¯ÚËÚÊÈÂË ÔÈȘ ˢÈ ·È‡  Ô¯Ú‰ Ô‡ ͯ„‡ ÔÚÈÈ‚ Ԅȇ Ë„Ú¯ Ô‡ Ò‡‚ ÔÙȇ                                  ÆÌÚÈȇ ÔÂÙ ¯ÚÓ Ë˘È Û¯‡„ ÔÚÓ
                                                                                                 ¯Ú¯Ú‚ È„ ʇ ÍÈÊ ËÈÈˢ¯‡Ù ÒÚ È ¯Ú·‡
Ò‡‚ ÔÙȇ Òȯ‡ Ô‡ „·‡Ï ‚¯‰Ï „ÈÓ˘‰Ï      ÌÈ·¯ ÚÚÈ ËχÂÂÚ‚ Ô·‡‰ ¯Ú·È¯Ú„          Æ‰Â¯Ú ‰˘‡· Ϙ ËÈÓ Ï˘Î ÈÈÊ Ô¯Ú Ϙ ¯È‡
                                                                                                 ˇ‰ ÌÂÏ· ʇ Ô‚‡Ê Ô‡ Ï·˜Ó ˢÈ Ò‡„ ÔÚÚÊ         ژȯÚÓ‡ ÔÂÙ Ô‡ Ú˘ÈÂÂËÈÏ
ÔÙȇ Ë„Ú¯Ú‚ Ô‡ ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÌÚ„ ËÈÓ ‰‡ÁÓ·      Êȇ ÒÚ Ô‡ ÔÚȯ٠¯‡Ù ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÌÚ„ Ô߯ÂÒ‡    –¯ÚÓÚ Ô‡ ÔÙ¯ڂÙȇ ˇ‰ ıÚ‚ÈÈ˘ ‡ˆÈ‡       ˢÈ ÔÏ‡Ê ÔÚȯ٠Ȅ ¯ÚÒÚ· Ë‚‡Ê ¯Ú                                 Ô˘Èˆ ¯‰‡Ù ËÓ˜ ‰ÓÁÏÓ Ú¯ÚËÈ· ‡
Ô‡ ˢÈ ÔÚÓÚ ÈÈÊ Ê‡ Ô‰ÚÊ ÔÏ‡Ê Úχ Ô‡ÙÚÏÚË    È„ Ûȇ Ô‡ ÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ ‡Â‡ ‰˘Ó ˢÈ     ß‰Â¯Ú ‰˘‡· ÏÂ˜ß ÌÚ„ Ôȇ Ô‡Ë ‚ˆÈÊ ÈÒÚÊ„                            Ë¯Ú˘ ¯Ú ÚˈÈÙ˘Ú‚ ‡ ¯Ú·‡ „¯‡· ‡ Ú˜‡Ë
                                                                                                                          Ï‡Ê ÒÚ ¯Ú ¯Ú·È‡ ‰„‚‡ ËÏÚ Ȅ ÔÂÙ ÌȘÏÁ
ÚÚÈ ÆÔÂÙ¯Ú„ ˢÈ ÔËχ‰ ÈÈÊ Ô‡ ¯ÂÒȇ ÌÚ„    ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ÒÚ Ê‡ Ô˜¯ÚÓ‡·Âˆ Êȇ ‡„ ¨Ò‡‚    –È Ôȇ ÔÈ¢ ÔÚ˜ ÔÚÓ Ê‡ ÌÈ·¯ È„ Ë‚‡ÊÚ‚ Ô‡   ÔÚÓ ËÚ ÌÚ„ ËÈÓ ˘È‡ ˙˘‡ ÔÈȘ ÔÈÈÊ       ҇ ߢ‡¯ ·˘ÂÈß ‡ Û¯‡„ ÔÚÓ Ô‡ „¯‡· Ò‡„
                                                                                                 ÆÌÈ„ÈÒÁ ÈÈ· È ÈÂʇ „¯‡· È„ Ô‡ ˢÈ ˯ȯ     ÏÚÂÙ‰ „Ú‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ¯Ú„ÚÓ˜ ¯Ú„ Ô¯ÚÂÂ
Ô„Ú¯ ˢÈ ¯Ú·¯‡‰ Êȇ ҇ Ԃگ٠ÔÚȯÙ
ÔÙÈÂÏÓ¯‡ ÔÏ‡Ê Ô‚È‡ È„ ¯Ú·‡ Ô‡ÙÚÏÚË ÔÙȇ
                         ҇ ҇„ ʇ Ë߉ÚËßÚ‚ Ô·‡‰ ҇ ÌÈ·¯
                         ÔÚ‡ÙÚÏÚË ÚÚ‚Èȇ ËÈÓ ÍÈÊ ÔÚÈȯ„ ÔÚȯÙ
                                                 –‰Òȇ ˢÈ Ò‡„ ˜¯‡Ù ‡¯‡· Ô‡ ‚¯Â·ÒÓ‡ÈÏ
                                                 ÔÒ‡‚ È„ Ûȇ ÔÈÈ‚ ˢÈ ¯ÚÓ ÔÚÚ˜ Ԅȇ ¨ÔËχ
                                                                           ÌȯÊÓÓ ¯ÚËÚÊÈÂË Ô„ÈÈÓ¯‡Ù          –¯·‡ ·¯‰ ʇ Ë‚‡Ê Ô‡ Ô¯‡ˆ ËÈÓ ÏÂÙ Êȇ ÌÂÏ·    ϘÚÈ ËÏÚˢڂ Ô·‡‰ ¯Ú¯Ú‚ È„ ¨ÈÓÏÂÚ‰
                                                                                                                          ÔÏÈ ڢÈÂÂËÈÏ È„ Ô‡ ¨Ë‡„È„‡˜ ¯‡Ù Ô‡ÓˆÈÏ
                                                                         ¯Ú Ò‡ÂÂ Ï‡Ó Úˢ¯Ú Ò‡„ ˢÈ Êȇ ÒÚ        ¯Ú ‚ÚÓ ‡ÏÈÓÓ „¯‡· È„ ËÓÚ˜Ú‚ ˇ‰ ıÈ·ÂÓ
Ô‡ ÔÚÓÂ¯‡Ù ÔÈÈÊ ¯ÚÒÚ· ˆ ÔËÈÈÊ Úχ Ûȇ    ˢÈ ÒÈÈ ¯ÚÈȘ ÏÈÈ ËÂÊÚ‚ ˢÈ ¯ÚÈÈÊ Êȇ  Ϙ ÌÚ„ ËÈÓ ËÂÈÓ Ô„ÚÈ Ï˘Î Ô¯Ú ÈÈÊ ÏÈÈ    ‡ Ë„Ú¯Ú‚ ÌÚ„ Ô‚Ú ÔÈ¢ ˇ‰ ¯Ú Ò‡„ Ë‚‡Ê                              ÒßÔÚˈÚÏ ÊÈ· ˆ¯Ú„ˆ ÆÔ¯Ú‰ ˢÈ ÌÚ„ ÔÂÙ
ˢÈ ÈÂʇ Ô‡ Ô‡ÙÚÏÚË ÌÚ„ ËÈÓ Ë¯È¯ËÚˆ‡˜     ˢÈ ˆ Ô¯ÈÙ ÔÚ˜ ÒÚ Ô‡ Ô„Ú¯ ÈÈÊ ÔÚÓÚ ËÈÓ   –ÙÚÏÚË ÔÙȇ Ô„Ú¯ ÈÈÊ Ò‡Â ÌÚ„ ·Èψ ‰˘‡·                            ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ ԄχÓÚ‚ Ô·‡‰ ¯Ú¯Ú‚ È„ ÆÍȇ
                                                                         ˯ÚÊÁÚ‚¯Ú·È‡ ¯Ú„È ˈÚÈ ¯Ú·‡ Ï‡Ó Í‡Ò      ÈÈÊ ‰ÓÁÏÓ Ôȇ ÔÈÈ‚ ËÈȯ‚ ÔÚÚÊ Ô‡ ¯˙ÂÂÓ Ë˘È   Ô‡ χ¯˘È ı¯‡ ÔÂÙ ¯ÚÈȇ ÈȈ ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ
     ÆÔ‰ÚÊ Ë˘È¯‡‚ Ô‡ ÔËÈÈÊ È„ Ûȇ Ԙ˜  Ô¯Ú„‡Â ÍÈÊ ËÚ ¯È‡ ¯Ú·‡ ÆÔÎ‡Ê ÚË‚ ÔÈȘ   ҇ Ôȇ Ô‡Ë ÔÚÓÂÚ‚ Ô·‡‰ ÌÈ·¯ È„ Ô‡ ¨Ô‡    Ëχ‰ ¯Ú ʇ Ë‚‡ÊÚ‚ Ô‡ ÂȯÚËȇ Ô‡ Ô·Ú‚Ú‚                            ʇ Ô‚‡Ê ҇ ‡„ ÔÚÚÊ ¨Ú˜È¯ÚÓ‡ ÔÂÙ ¯ÚÈȇ
ÈÊ Ê‡ Ë‚‡ÊÚ‚ ˇ‰ ÔÚȯ٠ÚÚÈ ÔÂÙ ÚÈȇ      ‡ Ô·Ú‚ ÔÚÂÂÚ‚ ÌÈÎÒÓ Ô·‡‰ ÌÈ·¯ Úχ ˢÈ     Ô‡ ÊÂÓ ÔÚÓ Ò‡Â ¨Ë˘È ҇ ԇ ‚ÈËÎÈ Êȇ ÒÚ                          –‡Â ‡ ËÈÓ Ô¯Ú„‡ ̈ ÌÚÈȇ ÔÂ٠̯‡ ÔÙÈÂÏ
                                                                         ˙ÂÂ˙Á Ú¯˘Î ÚÈȘ ÔÎ‡Ó Ë˘È ¯ÚÒÚ· ʇ      Ë‡‰ È„ ԷȉÙȇ ËÚ ÒÚ ¯Ú ʇ ‚ÂÚ¯     ϘÚÈ ¯Ú·‡ ¨ÔÈÈÊ ÈÂʇ ¯ÚËÈÈ ۯ‡„ ÒÚ
ÌÚÚÈ ¯ÚË‡ ÔÎÈÈˢ ҇ Ȅ ʇ ‡¯ÂÓ Ë‡‰     Úχ Ôȇ ¯‡Ï‡Ï‡Ò ÌÚ„ Ô߯ÂÒ‡ ˆ Ë‡‰       Ɖ· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ¯Â·Èˆ‰ Ôȇ˘ ‰¯ÈÊ‚ ‡ Êȇ ҇    Ô‡ ˘„Â˜Ó ÔÈÈÊ Ë˘È ÔÚȯ٠Ȅ ¯ÚÒÚ· ÔÏ‡Ê                             Ï‡Ê ÔÚÓ ÏÈ ԇ „ÈÁÈ ËÈÏ˘ ‡ ÔÈÈÊ ÏÈ ԇӈÈÏ
ÔÚȯ٠Ȅ ÔÚ ÔÂ٠҇ ÌȯÁÂÒ È„ ÔÚÚÊ ¯ÂÒȇ  –·Ú‚ ˢÈ ‰¯È¯· ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Ê‡ ÈÂʇ ¯ÚˆÚÏÙ   Ô·‡‰ ҇ ÌÈ·¯ ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ÒÚ                                 ¯Ú¯Ú‚ Ô‚Ú˜ Ë‡‰ È„ Ûȇ ˷ȉ Ô‡ÓˆÈÏ Ô‚Ú˜
                                                                                 Æχ¯˘È· ˙¯ÊÓÓ Ô„ÈÈÓ¯‡Ù ÈÂʇ   ÔÈÈÊ ˜ÈÁ¯Ó ÈÈÊ ÔÏÚ ÈÈÊ ÔÙ‡‰ ÁÎ ÌÚ„ ËÈÓ ÔßÈ·¯  ÌÂÏ· χÂÓ˘ Ô‡ ¨˘‡¯ ·˘ÂÈ ¯‡Ù ÔÎ‡Ó Ìȇ ¯‡
ÔÈȯ‡ ¯Ú‚ÈÈÈ ÔÚÓ˜ Ô‡ÙÚÏÚË ÌÚ„ ÔËχ‰     Ò‡‚ ÔÙȇ ˘Ë‡Î ʇ ÔÈÈÊ ÌÈÎÒÓ ¯‡ Ô·ÈÏ      Ô‡ÙÚÏÚË ÔÂÙ ÔÈÚ ¯Úˆ‡‚ ¯Ú„ ʇ Ë߉ÚËßÚ‚     –ÊÚÂÂÚ‚ ¯Ú„ Êȇ Ô‡¯‡„ È˘˜‡· ‰Èχ ·¯‰                               Ôȇ ‰„‚‡ È„ ÔÂÙ ıËÈÙ˘ Ôȇ ËÈÈÈˢ ÒÚ ¯ÚÂÂ
–Ș¯‡Ùˆ ˇ‰ ¯ÚÚÈ Ò‡Â ˢÈ Ô‰ÚÊ ÈÈÊ ÏÈÈ   ¯‡Ï‡Ï‡Ò ‡ ÔËχ‰ ÔÚȯ٠Ȅ Ûȇ ÔÚÓ Ë߯ÂÒ‡    ÔÚ˜ Ô‡ ÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ ˈÈÊ È¯٠‡ ¨ËÎÚÏ˘ Êȇ                            Ô‡ÓˆÈÏ Ï˜ÚÈ ¯‡Ù ÔÚÓÈˢ ˢÈ ÔÏÈ ҇ Ȅ
                                                                         Ò‡„ ʇ Ëχ‰ ¯Ú È˘‡¯‰ ·¯ ¯Ú˘È„¯ÙÒ ¯ÚÚ        ÆÔ¯ÈÙί„‡ Ò‡„ ËÈȉ¯ÚÓ ÔÈÈϘ ‡ ËÈÓ Ô‡    –ÈÈˢ ·¯‰ ˆ ÔÙÈÂψ ÔÚÓ˜ڂ Êȇ ژȯÚÓ‡
ÔÏÚ ÔÚȯ٠Ȅ ·È‡ ʇ ÔÈȇ ÍÈÊ Ô„Ú¯ ÈÈÊ ¨ÔÙ  Ô¯‡Ë ÈÈÊ Ê‡ ËÈÈÓ ÒÚ Ò‡Â Ԅگ ˢÈ Ô¯‡Ë ÈÈÊ  ʇ Ë‚‡Ê ¯Ú ԇ ËÏÚ ڈ‡‚ È„ ËÈÓ Ô„Ú¯     Ԅȇ ÚÚÈ ÔÎ‡Ó ‰Â˙Á „ÈÙ˜Ó Êȇ ÔÚÓ Ò‡Â                              –ÈÈˢ ·¯‰ Ô‡ Ԅگί„‡ Ìȇ ËÈÓ ÍÈÊ Ô‡Ó
ÈÈÊ ÔÏÚ ԇÙÏÚÒ ÔßËÈÓ ÔÚÓÂ¯‡Ù ÔÈÈÊ Ë˘È    ¯Ú„ Ë‚ÈϘ ÒÚ ÔÚ ԯÚÙËÚ Ë˘È ÂÏÈÙ‡      Ô‡ ¨Ë‚ Ô‡ ËÂÊÚ‚ Êȇ Ë„Ú¯ ÈÊ ÔÚÓÚ ËÈÓ                            –¯٠ÒÚ ¯Ú ‡„ ÔÚÚÊ ËÈȈ Ú·ÏÚÊ È„ Ôȇ
                                                                         ¨˙ÂÚË ¯ÚËÒÚ¯‚ ¯Ú„ Êȇ Ìȯ„ȉ Úχ ËÈÓ      ÒÚ È ÈÂʇ ÔÎ‡Ó ‰¯˘Ù ‡ ÔËÚ·¯‡‰Òȇ ԯȷ     ϘÚÈ Û¢Ï‡ Ô‡ ËÈÓ ‡Ï Ë‚‡ÊÚ‚ ˇ‰ Ô‡Ó
ÔÚÚ˜ ÈÂʇ ÔÏÚ ԇ ¯‡„È ԄÚÈ Ûȇ Ԙ˜                     ÆÔ‡ÙÚÏÚË   ¨ÔÙ¯Èȯ‡ ‰ÏÈÏÁ ÔÚÚ˜ Ú¯Ú„‡ ¯ÚËÈÈ       Ô·‡‰ ‰Â˙Á ˢÈ ÔÏ‡Ê ÈÈÊ ¯ÚÒÚ· Êȇ Â˙ËÈ˘Ï                             –‡˜ ¯Ú‚ÈÒ‡Ù ¯Ú„ ˢÈ Êȇ Â˙ËÈ˘Ï Ô‡ÓˆÈÏ
             ÆÒÚÊÈ· Ú¯ÚÒÚ· ÔÎ‡Ó                           –ȯ‡ ¯ÚÒÚ· Û¯‡„ ÔÚÓ Ê‡ ÌÈ·¯ ÚÚÈ ÔËχ‰                             ÔÈÈÊ ËÚ ҇„ Ô‡ ¯Ú‡˜È¯ÚÓ‡ Ô‡ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ
                                                                                                                          ˢÈ Ô‡ ÌÂÏ˘ ˘È‡ ‡ Û¯‡„ ÔÚÓ ÏÈÈ ˇ„È„
Ô·¯·Âˆ ÔÚÚÊ ¯ÚÚÓ ¯Ú¯‡ÓË‡Ò È„                 ˜˜˜               ÌÚ„ ËÈÓ ¯ÚÊÈȉ È„ ÔÂÙ ÔÚ‡ÙÚÏÚË È„ ÔÚÓÚÒ
                                                                         ÈÂʇ Ôß˘È‡ ˙˘‡ ÔÈȘ ÔÈÈÊ Ë˘È Ô‡ ‰ÎωÎ
                                                                         ÌȯÂÒȇ ¯ÚËÚÊÈÂË ¯Ú‚ÈÏ„Úˆ ÔÂÙ Ô„ÈÈÓ¯‡Ù
                                                                                                 Ò‡„ Ô‡ ¯Ú‚È„ßχ¯˘È ı¯‡ ‡ Ô‡ ÌÂÏ· χÂÓ˘
                                                                                                             ÆÔ‡ÓˆÈÏ Ï˜ÚÈ ÔÈÈÊ ËÚ                Æ˙˜ÂÏÁÓ ˘È‡ ÔÈȘ
ÔÒÈÈ ԇ ÔÚȯ٠گÚÈÈÊ ËÈÓ ¯ÂÒȇ ÌÚ„ Ô˘Èˆ  ÔÚÓ Ë¯Èχ¯Ë‡˜ È ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ Ú‚‡¯Ù È„     Ô‡ ÔÈȯ ÔËχ‰ ÍÈÊ Ï‡Ê ·Âˢ È„ ʇ Ô¯ÚÎÈʯ‡Ù    Æ˙¯ÊÓÓ ÔÂÙ ¯Ú„Ș È„ ÔÚÂÂÚˇ¯ Ô‡ ÌȯÂÓÁ                            ҇· Ë‚Ú¯ÙÚ‚ ˇ‰ Ô‡ÓÈÈˢ ·¯‰
Ô‚‡Ê ÈÈÊ Æ¯ÚÒÚ· Êȇ ÒÚ Ò‡Â ÔÒÈÏ˘‡· ˆ ˢÈ   ʇ Ô‚‡Ï˘Ú‚¯‡Ù ıÚ‚ÈÈ˘ ‡ˆÈ‡ ˇ‰ ¨Í‡Ê È„      ÒÚ Ê‡ Ë‚‡ÊÚ‚ Ô·‡‰ ÌÈ·¯ Ú¯Ú„‡ ¯Ú·‡ Ư˘Î                             –ÂËÈÏ È„ ԄȯÙˆ Êȇ ¯Ú„ÚÈ Ë˘È ¯Ú·‡
                                                                         Ú¯Ú„‡ ͇ Ë‡ÒÚ¯Ëȇ Êȇ ÒÚ Ò‡Â        –‡˜ ¯Ú„ ÔÈÈÊ ËÚ ԇӈÈÏ ·È‡ ʇ Ô‚‡Ê Ú˘È    Ô‡ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ ¨˘‡¯ ·˘ÂÈ ‡ ÔÚÓÙ¯‡„
ˢÈ ÔÏ‡Ê ÔÚȯ٠Ȅ ÔÈÈÊ ËÚ ¯ÚÒÚ· ʇ      ËÚ ҇ ÈȈÈχ٠ÚÏÚȈÚÙÒ ÔÏÚˢ Ï‡Ê ÔÚÓ    ‰· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ¯Â·Èˆ‰ Ôȇ˘ ‰¯ÈÊ‚ ‡ Êȇ      ˆ ‡¯ÂÓ Ò‡„ Ô·‡‰ ¯Ú·‡ ¯Ú È ÔËχ‰ ÌÈ·¯                             –ÒÈÊ˜Ú Ò‡Â „ÒÂÓ ‡ ‡ڢ‰ ÚËهϘڂÒȇ
¯Ú‚ÈÏÈ· ÈÈÊ ËÚ ҇„ ÒßÔ‡ÙÏÚÒ ÔÈȘ ÔËχ‰     ȯ٠Ȅ Ë„Ú¯ ҇ ȯ٠¯Ú„ÚÈ ÒËÚ˜ÈË Ô·Ú‚    ˢÈ ÔÚ˜ ÔÚÓ Ô‡ ‡Ë˘È ‰ˆÚ ÔÈȘ Êȇ ‡ÏÈÓÓ                            ÔÏÚ ÈÈÊ ÔÏÚË˘Âˆ ˢÈ ÍÈÊ ÈÈÊ ÔÏÚ ˇ„È„
                                                                                             ÆÔ‚‡Ê  È„ Ôȇ ÏÈȯڄ ÊÈ· ¨Ú„Ú Ò‡„ ÌÚ„ ËÈÓ Ô‰ÚÊ    Òȇ ˉÚÊ ÒÚ È ¯Ú·‡ ¨¯ÈÙ‡Ù ÔÙȇ ¯‡ ˯ÈË
          Ɖ‡ˆÂ‰ ÚÎÈÏߢ„ÂÁ È„ ÔÎ‡Ó   ÔÚÓ Ô‡ ÌÈ·¯ È„ ¯‡Ù ÔÏÚˢ ÔÙ¯‡„ ÍÈÊ ËÚ           ÆÌÈȉ¯Ú„ȇ Ô‡ÙÚÏÚË ÌÚ„ Ô߯ÂÒ‡

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                                  ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 π                            ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                  ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                               ±∂
 ÈÈÊ ËÈÓ Ô‚ÈÈÏ Ë¯Ú„‡ÙÚ‚ ÌÈÁÂÏ˘ ¯Ú˘Ëȇ·ÂÈÏ Ôχه· ÈÈÊ Ô·‡‰ ˙ÂÈÁ ÈÂÂ
ˢÈ Ԅȇ ÔÈȘ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ ‰ÚË È„ ÔÙχ‰Ú‚ ˢÈ¯‡‚ ˇ‰ ÒÚ Ô‡ ÔÈÏÈÙ˙
 ÈÈÊ Ë¯ÈÈÓȯ˜ÒÈ„ ÔÚÓ Ê‡ Ë߉ÚËßÚ‚ ÈȈÈχ٠Ȅ ÔÙ¯ڂ Ô·‡‰ Úˆ¯‡Â¢ È„
 ʇ ÔÚÈȯ˘ ¯ÈÂÂ˜Ò ÒÓÈÈË Ôȇ Úˆ¯‡Â¢
                                                                            °ÌÈȉ¯Ú„ ÔÂÙ ËÙÈÂÏË‡ ÔÚÓ
                                                                                                   Ôȇ Ô¯‡Ù ¯Ú„                                ‡
                                                                           –ÈÚ È„ Ôȇ ¯ÚËÎÈÈÏ Í‡Ò ‡ Êȇ ¯ÚÓÂÊ Ë‡Ë˘                          ‡ ÏÏÎ ‡ Ë¯ÚÏÚ‚ ·‡‰ ÍÈ


  ÈȈÈχ٠Ô‡ Ԅȇ Ú˙Ó‡ È„ ÔÚÚÊ ÈÈÊ
                                                                           ˇˢ Ôȇ ¯ÚÓÂÊ ÍÈÊ ËÈÙÚ‚ ҇ ¯Ú„ÚÈ ÆÌÈ                         ¨Ë˘È ËÙÈÂÏË‡ ¯ÚڄȯÙˆ
                                                                           ÒÚ Ô‚ÈÚ‚¯‡Ù ‡ Êȇ ¯ÚÓÂÊ Ê‡ Ô‚‡Ê ˙Â„Ú ËÚ                         ËÚ ԄȯÙˆ Êȇ ¯Ú ÔÚÂÂ

                                                                                                  ÍÈϯÚÈ È¯Ë‡˜
                                                                           Êȇ ÒÚχ ÏÈ ÔÚÓ Ï‰ÈÙÈ ‚Ș¯‡Ù ‡„ Êȇ                          Ô·ÈÈÏ· Ô‡ ÔÈÈˢ Ô˯‡„ ¯Ú    ÔÈÏÈÙ˙ ÈÈÊ ËÈÓ Ô‚ÈÈÏ Ë‚Ȉ
                                                                           ÂÏÈÙ‡ Ô‡ Ô·ÚÏ ‡„ ÔÚ˜ ÔÚÓ ‚ȇ¯ ÏÈˢ ‡˘                          –¯‡Ù ‰·ÈÒ ÔÈȘ ˢÈ ˇ‰ ¯Ú
                                                                           È„ Ôȇ ҇ ‚¯Ú· È„ Ûȇ È ¯ÚÒÚ· Í‡Ò ‡                          Êȇ ҇ ¯ÚÈȇ ‡Ê‡ ¯‡ ¨Ô¯‡Ùˆ˜Ú‡ Ò‡ÂÂ
                                                                           Ôȇ ÔÈÈˢ Ò¯‡ËÒ È„ Ôȇ ÔÚÓ ÔÚ˜ ËÈȈ ¯ÚÓÂÊ
                                                                                         Æ‚‡Ï Ô߉ڢ ÔÈÈÏ   ÈȈ Ûȇ                Ô‡ Ô¯‡Ù ˆ Ôȉ‡ ‡Â‡ ËÎÂÊ ¯Ú ԄȯÙˆ ˢÈ
                                                                                                                        ÌÚ„ ÔÂÙ Ôډ¯ه ÏÒÈ·‡ ÍÈÊ ˘Ë‡Î ¨ÔÈÈ‚˜Ú‡

                                                                                                   Êȇ Ôˇ‡Ó
                                                                           ÈÈ· ÍÈÊ Ëχ‰‡· ҇ ÒÚÙÚ ‡„ Êȇ ÒÚ                                        ƯڂÈÈˢ ÔÎÈÏ‚ÚË ‚‡Ë
  Ï‡Ê ÒÚ ÔËÚ‰‡Ó Ôȇ ÔÈÏÈÙ˙ Ô‚ÈÈÏ ÔÂÙ Úȯ‡ËÒȉ È„ Ôȇ Ï‡Ó ¯Úˢ¯Ú ¯Ú„ Êȇ ÒÚ                                    ÔÙÈÂÏË‡ ÔÏÚ ¯Ú„ Êȇ Ò‡„ Ô‡ Í‡Ò ‡ ¯ÚÈÈÊ
                                                                           ÔÂÙ ¨¯„Ò ÔÎÈÏ‚ÚË ‚‡Ë ÔÂÙ ¨ÌÈȉ¯Ú„ ÔÂÙ
                                                                                                                        È ˉÚÊ ÔÚÓ ÍÈϯÚÈ ¯‰‡Ù ËÓ˜ ÒÚ
                                                                                                                        ¯ÚÒȯ‚ ¯Ú„ ¨Ë¯‡Ù Ô‡ ÍÈÊ Ë˜‡Ù ÌÏÂÚ ¯Ú„
 ÔÏÈ ÈÈÊ Ê‡ ÈȈÈχ٠Ȅ Ë‚‡ÊÚ‚ Ô·‡‰ ÌÈÁÂÏ˘ È„ ÌȯÂÁ· È„ ˘˘˘ ‰˘ÚÓ ‡Ê‡ ÔÚ˘Ú‚                                     ¨ÌÈ·ˆÓ Ô‡ ˙ÂÈË ÚÈÈÊ ·Èψ ¯Ú„ÚÈ ¨ı‡ÏÙ
                                                                           Ú¯Ú„‡ Ô‡ ˜ÈËÈχ٠ÚÈÈÊ ËÈÓ ¯Ú„ÚÈ
                                                                           Ô‡ ˙Â‡ÈˆÓ ÔÈÈÊ ÔÂÙ ÔÙÈÂÏË‡ ÏÈ ÌÈÈÚ    ˆ ‰˜È„· ÔÂÚË
                                                                                                                        ¯‡Ù Ò‡„ Û¯‡„ ÔÚÓ Ê‡ ı¯È˙ ÌÚ„ ˇ‰ ÔÂÓ‰
                                                                                                                        ÈÂʇ Ô‡ ˢÈ ÔÚÓÚ ¯ÈÓ Æ¯Ú„Ș ÚÈÈϘ È„
                                                                                                                        –‚È„ ÌÚ„ Ûȇ ÍÈÊ ÔÚ˜ ÔÚÓ ı¯È˙ ÌÚ„ ‚ȯ‚
 ÈȈÈχ٠Ô‡ ÌÈÈ‚ ËÈÓ ÔÈÏÈÙ˙ Ô‚ÈÈÏ ÔÊÂÓ ÈÈÊ Ê‡ ÔÎ‡Ó ¯ÚÎÈÊ ¯ÚÈÂÏ ¯ÚÈÈÊ ËÈÓ Ô„Ú¯ ¯ÚȯÙ
 ¯Ú˘Ëȇ·ÂÈÏ È„ Ô¯ÈËÒ‡¯‡ ˯ڄ‡ÙÚ‚ Ô·‡‰ Úˆ¯‡Â¢ È„ ˘˘˘ ÔÈÈ‚ ÔʇÏÚ‚ ÈÈÊ Ë‡‰
                                                                                 ÆÔ¯‡Ù˜Ú‡ Ìȇ ËÙÂˢ ҇ ҇„
                                                                           Ô‡ Èȯ٠ÔÈÈÊ ÔÏÈ ҇ ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ      Ò‡„ Û¯‡„ ÔÚÓ                ¯ÚÓÂÊ ¯„Ò ÔË‚ ‡ ¯ÚÈÈÊ ÔÚÈÙÚ‚ ÔÚ˜ ÔÚÓ ¨ÔÚ
                                                                                                                        ¯ÈÓ‡Ï ¯Ú·‡ ¨¯Ú„Ș È„ ¯‡Ù ˇˢ Ôȇ


                                                                                                   ËÈÈÓ ÒÚ Âˆ
                                                                           È„ ¨ÚËÒÚ· Ò‡„ ÈÈÊ ¯‡Ù Êȇ ¯ÚÓÂÊ Ô‡ ÔÈÈχ                         ¯Ú„ ƉÚË ¯ÚÈÈÊ ÔÚÓÚ‡ ˙Â¯Â˘ È„ ͯˆÏ

ÔÚ‡Ë˘Ú‚ ÔÚÚÊ Ú˘ÈÂÂËÈÏ Ô‡ ¯Ú¯‡ÓË‡Ò ˘˘˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÈÈÊ ËÈÓ Ô‚ÈÈÏ ÔÏÚ ˢÈ Ô¯‡Ù
                                                                           Ô‡Ó ¯Ú„ Ô‡ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ÍÈÊ ËÈÙÚ‚ ȯ٠                         ҇ ÔÂÓ‰ ¯ÚÒȯ‚ ¯‡‚ ¯Ú„ ʇ Êȇ ˘‡Ù
                                                                           Ìȇ ¯‡Ù Êȇ ÒÚ Ô‡ ͇ ڈ‡‚ ‡ ÔÈÈχ Êȇ                         ¨¯Ú„Ș ÚÈÈϘ ·Èψ ˢÈ Ò‡„ ËÂË Ë¯‡Ù

                                                                                                    ÒÚÙÚ ¯‡‚
                                                                           ÒÚ ¯Ú ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ Ô‡ ÆÔ˘Ë‡ÂÂÚ‚ È                           ¯‡È ∂ ˆ µ ÔÂÙ ¯Ú„Ș Ô·‡‰ ÒÚ ¯Ú ÏÈÈÂÂ
 ÔÚÊÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ ÔÚ ˙¢ÏÁ ÔχÙÚ‚ Ô‡ ˜È¯Ë ¯ÚÈÈÊ ËÚ·¯‡ ÒÚ È ˘˜ڂ ÔËÈȯڄ ÔÂÙ                                  Ôȇ Ô‡ Êȉ Ú·ÏÚÊ È„ Ôȇ Ô·ÚÏ Ë˘È ÔÚÚ˜
                                                                           ÈȈ È„ ÔÙ¯‡„ ÈÈÊ ¯‡È ıˆ‡‚ ‡ ·ˆÓ Ô·ÏÚÊ
                                                                                                                        ÈÂʇ ÙÓÚ˜ Ôȇ ÈÈÊ ÔÚÓ Ë˜È˘ ¯ÚÎÚ‰ Ô‡ Ëχ‰
                                                                                                                        –ËÒÚ„ÂÙ Ô‡ ‡Ë˘È ÔÈ¢ Êȇ ı¯È˙ ¯Ú„ ʇ
        ÔÈÏÈÙ˙ Úˆ¯‡Â¢ È„ Ô‡Ë‡ Ô‡ ÔÈÈ‚ ÌÈÁÂÏ˘ È„ ËÊ‡Ï ÈȈÈχ٠ʇ                                                              ÔÚÓ ˘¯Ú„‡
                                                                                     ÆÔ¯ÚËÙÂÏÒȇ ÍÈÊ Ôˇ‡Ó                             Æ˯‡Ù ÔÚÓ È ԉÚÊ ¯ÈÓ ÔÏÚ ԂÚÂÂ
                                                                           ¯Ú„ ʇ ¨ÔÒÚ‚¯‡Ù ˢÈ ÔÚÓ ¯‡Ë ‡„                              ÔÈ¢ Ô·‡‰ ÒÚ ¯Ú ¯ÈÓ ÔÙÚ¯Ë Âˆ¯Ú„ˆ                                                                   ‡
                                                                           ÔÚÚÊ È¯Ë‡˜ ̈ Ô¯‡Ù ҇ ËÈȉ¯ÚÓ                             ¨È¯Ë‡˜ Ôȇ Ô¯‡Ù Ô‡ ¯Ú„Ș Ë·ÓÚ‚ ‰Â˙Á

                                                                                                     ˆ ËÎÂÊ
‡ Ôȇ ÔχÙÚ‚Èȯ‡ ÌÈÁÂÏ˘ È„     ¯‡‚ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ Ô߉ÚË ÔÚÓÂÚ‚   ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈȘ ÈÈÊ ËÈÓ Ë˘È Ë‚ÈÈÏ    ˢÈ Êȇ ‰˘ÚÓ ‡Ê           ÚÈÈ˘ ‡ ¯ÚÈÈÊ Ë‡Ë˘ Ôȇ Ô·‡‰ ҇ ÚÎÏÚʇ                          Ûȇ ˯‡Â ÔÚÓ Ô‡ ¯„Ò ‡Ê‡ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ
ÈÈÊ Ë‡‰ ÈȈÈχ٠Ȅ ·ˆÓ Ô¯Ú¢    È„ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ô‡ Ԅȇ Ú˙Ó‡ È„    Ô߉ÚË Ô‡ ÈȈÈχ٠Ȅ ÔÙ¯ ÈÈÊ ÔÏ‡Ê  ÔÚÓ ÔÚ ÔÂÙ ÔÚ˘Ú‚          ‚¯Ú· È„ Ûȇ ÔÚÓ˜ Ô‡ Êȉ ÚÒȯ‚ Ô‡                                   ÆÔ¯‡Ù Ô‡ ÔÚÓÚ ÔÂÙ ‚ÚË È„
Ò‡„ ÔÏÚ ÈÈÊ ·È‡ ʇ Ë¯‡ÂÂÚ‚   ¯Ú·È¯Ú„ ÔÈÏÈÙ˙ Ô‚ÈÈÏ ÔÙ¯‡„ ҇         ÆÔ˘ÈÈÈÓȯ˜ÒÈ„ Êȇ ÒÚ Ê‡  Ôȇ ÔÈÏÈÙ˙ Ë‚ÈÈÏ

                                                                                                  ‡ ÔÂÙ ÔÙÈÂÏË‡
                                                                           –ÈÂʇ ÔÈȯ‡ ÍÈÊ ÔÙÂˢ Í‡Ï ‡ Ôȇ ÔÈȯ‡ ÔÎȯ˜                        ÍÈÊ Ë„Ú¯ ‡„ ÔÒÚ‚¯‡Ù ˢÈ ¯‡Ë ÔÚÓ
ÆÔ¯ÈËÒ‡¯‡ ÈÈÊ ÔÚÓ ËÚÂÂ Ô‡Ë Ë˘È   È„ ÆÔÈÏÈÙ˙ ÈÈÊ ËÈÓ Ô‚ÈÈÏ ÔÚÓÙ¯‡„   ʇ ‚‡Ë ¯Ú„ È ¯‡Ï˜ Êȇ ÒÚ      ËÈÓ ¯È˜ҖÒÓÈÈË           ÌÂÓÈÈÓ ÌÚ„ ËÈÓ Ô·ÚÏ ¯ÚÓȈ ÔÈȇ Ôȇ ωÈÙ                          ÍÈÊ ËÏÚˢ ÒÚ Ô‡ ‰‡ˆÂ‰ ÚÒȯ‚ ‡ ¯ÚÈÈÊ Ôȇ
Ô‡ÏÙÚ‚Èȇ Êȇ ÏÓȉ ÔÂÙ È ¯Ú·‡  Ô·Ú‚Ú‚ ¯Ú„È ÈÈÊ Ô·‡‰ ÌÈÁÂÏ˘    ÔÚÓ˜ڂ ÔÚÚÊ Úˆ¯‡Â¢ ÚÚÈ      ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ ¨Ô„ȇ           Ë·ÚÏÚ‚ ˢÈ ÈÂʇ ÔËχ ҇ ÔÙȇ ‡ Ôȇ                          ÔÎ‡Ó Ò‡Â Ȅ ¯È˙Ó Ò‡„ Êȇ ¯Ú ڂ‡¯Ù È„
ÈȈÈχ٠Ȅ Ô‚‡Ê ÔÂÈÚ¯ ¯Ú„ ÔÚÓÚ   „ȇ ‡ ÔÈÈÊ Âˆ Ûȇ ʇ ÔÈÈˢ¯‡Ùˆ   Ô˯‡„ Ô·‡‰ ÈÈÊ ËÈȯ‚ڂˆ       –„Úˆ Ôȇ ÔÈ¢

                                                                                                   ҇ ˙‡ȈÓ
                                                                           ø҇¯‡Ù ÆԄȯÙˆ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ô‡ ¨Ë‡Ë˘ Ôȇ                         ÔËÈÓ ÍÈÊ ËÚ˘ËÂÓ ÔÚÓ ¨¯‡È ÌÚ„ ͯ„‡ ÌȘ
Ï‡Â˘ ÍÈÊ ËÎÚ¯ ¯ÚÈÈÊ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ê‡   Ô‡ ®˙¯Ȃ© Ô˯ÚÂÂ‡˜ ÔÚÓÙ¯‡„    Ô˯‡„ ÔÚÚÊ Ò‡Â Ȅ Ô‡ ˯‡ÂÂÚ‚    ¯Ú˘Ëȇ·ÂÈÏ Ò‡Â ԯ‡È ¯Ú‚ÈÏ     –‚ÈÈˢ ÔÎÈÏ‚ÚË ‚‡Ë ÔÂÙ ËÙÈÂÏË‡ ÔÚÓ ÏÈÈ                          ÔÏÚ ԂÚÂÂËÒÚ„ÂÙ Ô‡ Ô·ÚÏ ÔÎÈÏ‚ÚË ‚‡Ë
¯ÚËÚÙ˘ Ô‡ ¯ÚÈÂÏ ‡ ËÈÓ ÔÈÈÊ ‰ˆÚ   Ô‡ËÚ‚ ˢÈ Ò‡„ Ô·‡‰ ÈÈÊ „χ·È    Ԃȇ È„ ˘¯ÚÓ‡· Ô·‡‰ ÔÚÂÂÚ‚     ¯Ú„ÚÈ Ôȉ‡ ÔÚÓ˜ ÌÈ„ÈÒÁ        È·‡ ÊÈȯ٠‡Ê‡ Ôχˆ‡· ˆ ËÈȯ‚ Êȇ ÔÚÓ Æ¯Ú                         ¯ÚËÚÊÈÂË Òȇ ËÈ‚ ÔÚÓ ÈÂʇÈ ԉÚÊ ¯ÈÓ

                                                                                                  ¯Ú¢ ÔÚ˜ ÔÚÓ
–Èχ٠Ȅ ÆÔÚ‰ÂË ÈÈÊ Ò‡Â ÔÒÈÏ˘‡·  ÆÔ‚ÈÈÏ Ë˘È ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈȘ ÈÈÊ ÔÚÚ˜  Úˆ¯‡Â¢ ÚÚÈ Ò‡Â ˘‡Ë‡˜       ËÈÓ ÔÈÏÈÙ˙ Ô‚ÈÈÏ Ô‡ ‚‡ËÈȯ٠     ÔÈÈÊ ÌÈȉ¯Ú„ ÔÂÙ ÔÙÈÂÏË‡ Ô¯ÚËÙÂÏÒȇ ÍÈÊ                         ÔÚÓ Ò‡Â Ôˇ‡Ó ÈȈ È„ ¯‡Ù Ô¯‡Ï‡„
·È‡ ʇ ÔÚÂÂÚ‚ ÌÈÎÒÓ Ë‡‰ ÈȈ    Ô·‡‰ Úˆ¯‡Â¢ ÈȈ ÚÚÈ       Ô‡ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ËÈÓ Ë‡‰Ú‚ Ô·‡‰    ¨Ò‡‚ ÔÙȇ ͯ„‡ ÔÚÈÈ‚ ҇ Ԅȇ   ‡ ËÏÈÙ ÔÚÓ È ÔÂÙ ˘¯Ú„‡ ÔÏÈÙ Ô‡ ÔÈÈχ                                    Æ‚¯Ú· È„ Ûȇ ÍÈÊ ËÈÙÚ‚
Ô„Ú¯ ¯Úȯ٠Êȇ Ô¯Ú„‡Ù ÈÈÊ Ò‡Â    Ô¯Ú¢ ‡ ËÈÓ Ô„Ú¯ ÔÚÓÂÚ‚      ÔÚ‡Ë˘Ú‚ ÔÚÚÊ Ò‡Â ¯Ú¯‡ÓË‡Ò     Ô‡ „ȇ ‡ Êȇ ¯Ú ˆ Ô„ÚÈ Ô‚Ú¯Ù ÈÈÊ                    Ư‡È ı‡‚                        ÒÚ Ê‡ ÔÒÚ‚¯‡Ù ˢÈ ÔÚÓ ¯‡Ë ˆ¯Ú„ˆ

                                                                                                    ÔÚÓÚ¯‡Ù
–¢ È„ ˢÈ ÔÚÚ˜ ¯ÚÈÂÏ ‡ ËÈÓ   Êȇ ÒÚ Ê‡ Ë߉ÚËßÚ‚ ͇¯Ù˘      ˆ Ô‰ÚÊ Ô˜Â˜Âˆ ÍÈÊ ÔËÈȯڄ ÔÂÙ       ÆÔÈÏÈÙ˙ Ìȇ ËÈÓ Ë‚ÈÈÏ ÔÚÓ                                                 ÔËÚ·¯‡ ҇ Ȅ ¯‡Ù ˘ÈÚ˘ËÂÓ ‡ Íȇ Êȇ
Ô‡ Ô‡Ë ÍÈÈÏ‚ Ò‡„ ÔÚ‚Ȉ Úˆ¯‡
ËÈȯ„Ú‚Òȯ‡ ÍÈÊ ÈÈÊ Ô·‡‰ ÈÂʇ
                  ÈÈÊ È ÈÂʇ Ô‡ Ô˘ÈÈÈÓȯ˜ÒÈ„
                  ÔÈÏÈÙ˙ Ò‡‚ ÔÙȇ Ԅȇ ËÈÓ Ô‚ÈÈÏ
                                     ‰˘ÚÓ Ô‡ ¨ÔÚ‚ÂÏÚ‚ ÈÈÊ Êȇ ÒÚ
                                               Ɖȉ ÍÎ ‰È‰˘
                                                        ‚‡ËÈȯ٠ÔÚˈÚÏ ÌÚ„ ¯Ú·‡
                                                        –¯Ú„ ˇ‰ ҇ ‰˘ÚÓ ‡ ÔÚ˘Ú‚ Êȇ
                                                                                  ˜˜˜                                     ‚¯Ú· È„ Ûȇ ˜È¯Âˆ Ô¯‡Ù ÍÈÏ‚ÚË ÔÙ¯‡„ Ò‡ÂÂ
                                                                           –‡ÎÈÒÙ È„ ÔÚ¯ÚÏ Ï‡Ê ÔÚÓ ËÈȈ Êȇ ÒÚ                            ÔÚÓ Ë‡Ë˘ Ôȇ ÔÈÈχ Ô·ÈÈÏ· Ú¯Ú„‡ Ô‡
ÔÈȘ ÈÈÊ ËÈÓ Ë‚ÈÈÏÚ‚ ˢÈ Ô‡    Ô‡ ¨ÈÈÊ ËÈÓ Íȇ Ô‚ÈÈÏ ÈÈÊ ÔÙ¯‡„  Ôȉ‡ ÔÚÓ˜ ҇ ÌÈÁÂÏ˘ È„       –ȇ·ÂÈÏ È„ ¯‡ ˢÈ ˯ÚËȈ     ˯‡Ò È„ Ôȇ ¯Ú„ÈÈÏ ¨Í‡Ê ¯Ú„ ÔÂÙ ÚÈ‚‡Ï                           ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ô‡ ȯË‡˜ Ôȇ ÔÈÈχ ·ÈÈ Ȅ ËʇÏ
             ÆÔÈÏÈÙ˙  Ô·‡‰ ÌÈÁÂÏ˘ ÚÚÈ Ê‡ „χ·È      ÔÚÓ˜ڂ ÔÚÚÊ ‚‡ËÈȯ٠ԄÚÈ      ˙Ó‡ ÌÚ„ ÔÒÈÈ ҇ Ȅ Íȇ ¯Ú˘Ë
     ˜˜˜            ÈÈÊ Ô·‡‰ ÈÈ·¯Ú„ ÔËχ‰Ú‚ ˢÈ     ÊÈ· ÔÈÏÈÙ˙ Ô‚ÈÈÏ ÔÚÓÂÚ‚ ̯„ÒÎ    Ɖ˘ÚÓ È„ ¯ÚË‡ ÔÚÈÈˢ ÒÚ ¯ÚÂÂ
                                                                           ÔÙÈÂÏË‡ ÔÏÚ ÔÂÙ Ôˆ¯ ¯Ú„ Ë‚ÈÏ Èȯگ‡Ù
                                                                           Ô„ÚÈ ÈÈ· Ô‡ ËÎÚÏ˘ ÈÈÊ Êȇ ÒÚ ¨ÌÈȉ¯Ú„ ÔÂÙ
                                                                                                                        Æ˙·˘ Ûȇ ¯‡ ÔÚÓ˜ Ô‡ ÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ ÔÈÈχ
                                                                                                                        ËÓ˜ ÒÚ Ò‡Â ÔÚ¯ÚÏ Ë‚ ËÚ ÒÚ ¯ÚÂÂ
–ˢڂ ÔÚÚÊ ÒßÔËÈȯڄ ÔÂÙ     È„ ËÏÈȈ¯Ú„ ÈȈÈχ٠Ȅ ÔÙ¯ڂ    ÈȈ ÈÈÊ Âˆ ÔÚÓ˜ڂˆ ÔÚÚÊ ÒÚ    ËÈÓ ¯Ú¯‡ÓË‡Ò ÌÈˆÏ ÚÙ¯‚ ‡
–ÓË‡Ò È„ ËÈÓ Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ ÔÚ‡
ÈÈÊ Ô·ÈÂÏ‚ ËχÂÂÚ‚ ˢÈ Ô‡ ¯Ú¯‡
                  Ò‡„ Ô·‡‰ ÌÈÁÂÏ˘ È„ Ô‡ ¨‰˘ÚÓ
                  ÈÈÊ Ê‡ ÈȈÈχ٠Ȅ Ë‚‡ÊÚ‚ Ú·ÏÚÊ
                                     Ï‡Ê ÔÚÓ ÔËÚ·Ú‚ Ô‡ Úˆ¯‡Â¢
                                     ÌÈÁÂÏ˘ È„ ÆÔÈÏÈÙ˙ ÈÈÊ ËÈÓ Ô‚ÈÈÏ
                                                        ÈÈÊ Ê‡ ÔÒ‡Ï˘‡· Ô·‡‰ Ú˘ÈÂÂËÈÏ
                                                        Úˆ¯‡Â¢ ÈȈ Ô˜È˘ ˜È¯Ë ‡ Ô·Ó
                                                                           Ë‚ Êȇ ÒÚ ÔÚÓÚ Ɖ·ÈÒ Ú¯Ú„‡ Ô‡ ·Èψ
                                                                           ˢÈ ˯‡Ù Ô‡ ˢÈ ËÙÈÂÏË‡ ÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ
                                                                                                     Ô‰‡Êχ˘ ÌÈÈÁ ÔÂÙ           ‡ ¯‡‚ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ Ê‡ Ô‰ÚÊ ËÚ ¯‰‡Ù
                                                                                                                        ÔÏÚ ԂÚÂÂËÒÚ„ÂÙ Ô‡ ˘ÈÚ˘ËÂÓ ÚÒȯ‚
                                                                           ÔÚÚÊ Ô¯‡Ù ҇ Ȅ ÔÂÙ ËÈȉ¯ÚÓ ¯Ú„ ¨˜Ú‡                              ÆÒ‡„ ÔÚ‰ÂË ¯ÚËÚÊÈÂË È ԉÚÊ ¯ÈÓ
ÈÈÊ Êȇ ÒÚ Ê‡ ÔÚÂÂÚ‚ ¯ÚÎÈÊ ÔÚÚÊ  Ô‡ Ԅȇ ËÈÓ ¯‡ ÔÈÏÈÙ˙ Ô‚ÈÈÏ    ÔÙȇ ÌÚÈÈ˘ ‡ Ôȇ ÈÈÊ Ô·‡‰      Ô‚ÈÈÏ Ï‡Ê ÔÚÓ ÔÏÈ ÈÈÊ Ê‡ Ô¯Ú„‡Ù   ÆÒ‡„ ÔÚ‰ÂË ÈÈÊ Ò‡Â¯‡Ù ‰·ÈÒ È„ ‰˜È„· ÔÂÚË
ÔÚ ˙¢ÏÁ ÔχÙÚ‚ Ô‡ ÔÚ‚ÂÏÚ‚
ˢÈ Ë‚ÈÈÏ ÔÚÓ Ê‡ ÔÚÊÚ‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ
                         ÆÌÈÈ‚ ÔÈȘ ËÈÓ Ë˘È
                  –‰Ú‚ ˇ‰ ÈȈÈχ٠Ȅ ¨¯Ú·‡
                                     ¯‡ Êȇ ÔÈÏÈÙ˙ ʇ ÔÚÂÂÚ‚ ¯È·ÒÓ
                                     ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ „χ·È ԇ Ԅȇ ¯‡Ù
                                                        ʇ ËÈȯ‚ڂˆ ÈÈÊ Ô‡ ÔÈÏÈÙ˙ ÈÈÊ ËÈÓ
                                                        ÔÈÏÈÙ˙ ʇ Ô߉ÚË ËÚ ÔÚÓ ·È‡
                                                                           Ôȇ Ë‚ Êȇ ÒÚ ÔÚÓÚ ԢËÚÓ Úχӯ‡      Ë‚‡Ê ÔÚÓ Ò‡Â Ô‡ ˢÈ ÔÚÓ Ë‚‡Ê ËÈÈÓ           ˜˜˜
                                                                           Ôȇ ¯ÚÓÂÊ ÌÚ„ Ô·Óί„‡ ÔÚ˜ ÌÈȉ¯Ú„      È„ Ô‚Ú Ԅگ ҇ Ȅ ÆˢÈ ÔÚÓ ËÈÈÓ    ÔÚ¯ÚÏ Ô‡ ÔË·¯ËÈȯ‡ ËÚ ÒÚ ¯ÚÂÂ
Ô‡ Úˆ¯‡Â¢ È„ ËÈÓ ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈȘ   Êȇ ÒÚ Ê‡ Úˆ¯‡Â¢ È„ ËÈÓ ÔËχ    Ò‡„ Êȇ ‡ÏÈÓÓ Ô„È‡ ÔÈȘ ˢÈ     ÔÈȘ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ô‡ Ԅȇ ¯‡Ù ¯‡ Êȇ  ¯Ú‚ÈÏÈ· Ô‡ ¯ÚÚ˘ ¯ÚÒÚ· Í‡Ò ‡ ÌÈȉ¯Ú„     Ôډ¯ه ÍÈÊ Ô‚Ú ¯Ú„‡ ¯Ú„Ș ÚÈÈϘ    ҇¯‡Ù ˙·ÈÒ È„ Ô‡ ˘ËÚÓ ÔÂÙ ¯Âˇ ÌÚ„
–Ò‡¯‡ ˢÈ ‰¢· ÔÚÚÊ ÌÈÁÂÏ˘ È„   ÔÚÓ ÊÂÓ ‡ÏÈÓÓ Ô˘ÈÈÈÓȯ˜ÒÈ„                ÆÈÈÊ ¯‡Ù ˢÈ  ÈÈÊ Ê‡ Ô‚‡Ê ÈÈÊ ÔÏ‡Ê Ë˘È Ԅȇ               ƯÚڄȯÙˆ ‡ ÔÈÈÊ Ô‡  Ôȇ ‡˜Â„ ʇ ÔÒÈÈ ÈÈÊ Ë˘È¯‡‚ Ò‡„ ÔÚÈÈÓ  ÔÚÓ Ò‡Â ʇ ÔÚÈÙÚ‚Òȇ ËÚ ˯‡Ù ÔÚÓ
              Æ˯ÈË  ÔÚÚÊ ‡„ Ô‡ ¨ÔÈÏÈÙ˙ ÈÈÊ ËÈÓ Ô‚ÈÈÏ  ÍÈÊ Ô·‡‰ Úˆ¯‡Â¢ ÈȈ ÚÚÈ      ÔÚÓ ·È‡ Ô‡ Ԅȇ Ú˙Ó‡ È„ ÔÚÚÊ

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                                ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 ±µ                             ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                 ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                               ±∞
 ÌÈÂÏ‡Ê Ô‡ ÌÈ¯‰‡ Ô˘Èˆ ÌÈÏ˘Â¯È Ôȇ ˈÚÈ ¯‰‡Ù ËÓ˜ ‰ÓÁÏÓ                                                  ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ÔÚϘ‡˘ ÍÈÊ Ô‡ ËÏÂ˘Ë Ô‚Ú Ë·˜ ÒÚ
  ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈȘ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ÔÂÙ ß˙ÂÎÏÓ ÚÒÓß ÌÚ„ ¯Ú·È‡
‰„Úß ÌÈÏ˘Â¯È ÔÂÙ ÔÙÈÂÏË‡ ÔÏÚ ÌÈ·¯ Ô‡ ÒßÈ·¯                                                   ¯ÂÁ· ‡ ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó ÔÒÈȉڂ ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰
 ˜¯‡È ÂÈ Ôȇ Ô·ÈÈÏ· Ï‡Ê ¯Ú ÍÈÊ ËÚ· ß˙È„¯Á‰                                                     Ô‡ ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ¯Ú ÏÈÈÂÂ
ÔÈÈÊ ËÚ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ҇ ‚ÚË È„ Ôȇ ʇ ԄχÓÚ‚ ˇ‰ È·¯ ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ¯Ú„                                      ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ˢÈ ÍÈÊ ËÏÚ˜‡˘
  ÌÈ¯‰‡ È„ Ë‚‡Êڂˆ Ô·‡‰ ÔÚ‡ÈÏÈÓ Ú¯Ú¢ ˘˘˘ ÔʇÏÙ‡ ¯Ú ËÚ ˇˢ Ôȇ                                        È˘‡¯ È„ ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ҇ ¯ÂÁ· ‰·È˘È ‡ ËÈÓ ‰˘ÚÓ ‡ ¯Ú·È‡ Ô·˜ Ò߉·È˘È È„
  ÌÈÂÏ‡Ê È„ ˘˘˘ ß˙ÂÎÏÓ ÚÒÓß ÌÈÈ· ËÈÈÊ ¯ÚÈÈÊ Ûȇ ÔÏÚˢ ÍÈÊ ËÚ ҇ ¯Ú„ÚÈ                                      Ô‡ ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ˢÈ ÍÈÊ ËÏÚ˜‡˘ ¯Ú ʇ ÔÚÂÙÚ‚Òȇ Ô‡ Ԙ˜· ÔÚÓÂÚ‚ Ìȇ Ô·‡‰ ˙Â·È˘È
ÔÚÓ ÏÈ ÌÈÏ˘Â¯È Ôȇ ˘˘˘ ÔÈÈÊ „·ÎÓ Ë˘È Ìȇ ËÚ ҇ ԄÚÈ „ÏÚ‚ Òȯ‚ ˆ Ô‚‡Ê                                    ʇ ÔÚÂÙÚ‚Òȇ Ô‡ ¯ÂÁ· ¯Ú„ ËӇˢ ÔÚ‡Â ÔÂÙ Ë‚Ú¯ÙÚ‚ ˇ‰ ¯Ú ˘˘˘ Ôß·È˘Èχ ·¯‰ ˆ ÔÙ‡ÏÚ‚
 ÈÈÊ ¯ÚËÚÙ˘ Ô·Ú‚ ÈÈÊ ËÚ ÔÚÓ Ê‡ ˢÈ Ô·ÈÂÏ‚ ÈÈÊ Ê‡ Ô‚‡Ê ÈÈÊ ¯Úȯ٠„ÏÚ‚ Ò‡„ Ô‰ÚÊ                                  Ë‚‡ÊÚ‚ Ô‡ ÒßÔÈȇ ˆ ÒßÔÈȇ ËÏÚË˘Ú‚Âˆ ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰ ˘˘˘ „‡ÏÒ¯ ÔÂÙ ÔÚÓ˜ Ô¯ÚËÏÚ ÚÈÈÊ
˙„ÒÂÓ ÈωÓ Ô‡ ÌÈ·¯ ˘˘˘ ÔÂÈÒ ÔËÎÚÏ˘ ‡ ¯ÚÈÈÊ ß˙ÂÁË·‰ß ˯‡Ò È„ ËÈÓ Ô·‡‰                                      Úχ ÔÚÂÂÚ‚ ¯È˙Ó Ë‡‰ ¯Ú ˘˘˘ ‰¯ÓÂÁÏ ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó Ìȇ ÔÒÈȉڂ „ȇ ÔÈȘ ˢÈ ¯Ú Êȇ Ì˙Ò‰ ÔÓ Ê‡
  ÔÈÈ‚ ÈÈÊ ÔÏÚ Ìȇ ËÈÓ ¯ÚÓ Ô·Ú‚ ËÚ ÒÚ ¯Ú ʇ Ô‚‡Ê Ô‡ ÌÈ„„ˆ È„ ËÈÓ ÔÚÏ„‡‰                                  Ë‚‡Ê ·È˘Èχ ·¯‰ ˘˘˘ ÔÈÓÏ ÔÈÈÊ Û¯ˆÓ ˢÈ Ô‡ ˙ÂÈÏÚ ÔÈȘ Ô·Ú‚ ˢÈ ¯ÚÓ Ìȇ ÔÒÈȉڂ Ô‡ ÔÚÈÈÂÂ

                                                                   ÈÈÊ        ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ÔÚϘ‡˘ ÍÈÊ Ô‡ ËÏÂ˘Ë Ô·‡‰ ·ÚÈÏ ÔÚÓÚ ¯Ú ËÚ ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó Ìȇ ËÚ ÔÚÓ È ʇ
҇ ˙„ÒÂÓ È„ ¯‡Ù ¯ÚËÏÚ‚ È„ ËÈȉ ʇ Ô˜¯Ú     ÔÏÚ ÒÚ ¯Ú ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ ËÈȯ„Ú‚Òȯ‡ ÍÈÊ   Ô¯‰‡ ÈÈ· ÌÈÓÁ¯· ÍÈÊ ÔËÚ·
–ÓË‡Ò ÚÚÈ Í¯Â„ ÔÚÓ ËÓ˜‡· ˢÈ ÔÚÓÚ       ÍÈÊ ÈÂʇ ËÈȈ ÚÚÈ Ôȇ ı¯‡Ï ıÂÁ ÔÈȘ Ô¯‡Ù    ˜¯‡È ÂÈ Ôȇ ·ÈÈÏ· ÌÈ·ÏÚËÈÈË                                                                                                                                           Ï
ʇ ÈÂʇ ÚË‡ ÚÈÈÊ ËˆÈˢ ¯Ú„ÚÈ ÔÙ¯‚ ¯Ú‡¯     ÔÏÚ ÒÚ ¯Ú ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ Ô‡ ÔÚÈȯ„Òȯ‡    Ê‡Ï ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈȘ ˢÈ ̘ Ô‡
È„ ÈÈ· ¯Ú„ ¨ÈÂÏ˙ Êȇ Ô‡ ‡¯ÂÓ Ë‡‰ ¯Ú„ÚÈ      Ìȇ ËÈÓ ÍÈÊ Ô‚ÚÂÂËÒÚ„ÂÙ Ô‡ ˇˢ Ôȇ ÔÈÈÊ   Ô‡ ˢÈ Í‡Ó Ô‡ ¯ ˆ Ê„‡           ÔÈȘ ÌÚ„ ÔÂÙ Ë˘È ËÎ‡Ó ÁÈ‚˘Ó ¯Ú„ ʇ ÔÚÊÚ‚   ËÚ˜Ú‚ ˢÈ ËÏÚ˜ÚÚ‚ ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú Ô‡       ˙Ó‡ Êȇ ‰˘ÚÓ È„ ˢÈ Ë·
ÔÏÚ ԇ ¨ÌÈÂÏ‡Ê È„ ÈÈ· ¯Ú„ Ô‡ ÌÈ¯‰‡                     ÆÔÙÚ¯Ë Ë˘È   ¯Ú·‡ ¨˙˜ÂÏÁÓ ÚËÒÈÊÓ‡ ÔÈȘ            ‰·È˘È ˘‡¯ ÌÚ„ Ë‚‡ÊÚ‚ Ò‡„ ÈÈÊ Ô·‡‰ ÔÈÚ        ÆÔÚÒÚ ËχÂÂÚ‚ ˢÈ ËÏÂ˘Ë È„ Ԙ˜‡   È„ Ôȇ ÍÈÊ Ë·˜ ÒÚ ‰˙ÈÓ‡Ï
        ÆÔÚ‰ÂË ÈÈÊ Ò‡Â ÔÒÈÏ˘‡· ÔÙ¯‡„   Ԅگˆ ˯ȷ¯٠ˇ‰ ÚȈ‡‚ÚÏÚ„ ÚÚÈ        Ï‡Ê ËÈÈÊ ÔÈÈÊ ÔÂÙ ÔÒÈ ԇ Ô¯Ú‰ ˢÈ ÏÈ ¯Ú  ÈÈ· ÔÈÈÊ ÈÂÂÈÈÒ Û¯‡„ ¯Ú ʇ ÔÒ‡Ï˘‡· ˇ‰ ҇   ʇ Ԅگˆ ÔÚÓÂÚ‚ Ìȇ Ô·‡‰ ÌȯÂÁ· È„      ˆ ¯Ú¢ Êȇ ÒÚ ÏÈÈ ˙Â·È˘È
ÏÈÈ ԂȈڂ‡ ˜¯‡Ë˘ ÔÚÚÊ ÌÈ¯‰‡ È„       ÔÈÈÊ ÌÈÙ Ï·˜Ó Ï‡Ê ¯Ú ßÔ¯‰‡ ˙„ÏÂ˙ß ÌÚ„     ÍÈÊ ÔÏ‡Ê Ô‡ ¯Ú„Ú¯ Ûȇ ÔÈÈ‚ ÌÈÏ˘Â¯È ı‡‚    ¯Ú ËÚ ¯ÚËÚÙ˘ ‚ÚË ÚÎÈÏËÚ Ôß·È˘Èχ ·¯‰     ËÏÚ ¯Ú„ Ûȇ ¯ÚËÒÚ· ¯Ú„ Êȇ ËÏÂ˘Ë ¯Ú„    ÆËÈÈ ÈÂʇ ËÈÈ‚ ÒÚ Ê‡ Ô·ÈÂÏ‚
ˇ‰ ÌÏÂÚ ¯ÚÒȯ‚ ‡ ʇ ¯ÎÈ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ÒÚ Ê‡     ¨ÍÈÊ ÈÈ· ÔÚÓÚÙȇ Ìȇ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡     ¯Ú ¨„·ΠÏÈ ¯Ú ÔÚÓÚχ ËÈÓ Ô‚È¯˜Âˆ Úχ     ÔËÈÓ ‰˘ÚÓ È„ ¯ÂÁ· ÌÚ„ Ô‚Ú ÔÏÈȈ¯Ú„ Ìȇ    ËÏÂ˘Ë È„ ÔÚÒÚ Ï‡Ê ¯Ú ËχÂÂÚ‚ Ìȇ Ô‡      ˇ‰ ÒÚ Ë˜‡Ù ‡ Êȇ Ò‡„ ¯Ú·‡
ˇ‰ ¯Ú ʇ Ë˘Ù Êȇ ÔÚÂÂÚ‚ „·ÎÓ Ë˘È Ìȇ       ÔÈÈÊ Ë˘È ËÚ ¯Ú ʇ ˯ډڂ Ô·‡‰ ÈÈÊ ¯Ú·‡    Ï·˜Ó Ìȇ Ï‡Ê ÔÚÓ ÏÈ ԇ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈȘ ËÓ˜   ÌÈÈ· ˢÈ ÍÈÊ ËÏÚ˜‡˘ ¯Ú ʇ Ô‡ ËÏÂ˘Ë     ˇ‰ ¯ÂÁ· ¯Ú„ ʇ ÈÈÊ Ô·‡‰ Ë¯ÚÏÚ‚ ¯Ú·‡      ‡ Ôȇ ¯ÂÁ· ‡ ËÈÓ ‰˘ÚÓ ‡ Ë·˜Ú‚Òȇ ÍÈÊ
Êȇ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ÆÔÚÂÂÚ‚ ÁÈÏˆÓ Ë˘È       Ï„Èȇ ÈÈÊ Ë‡‰ ¯Ú ¨‚ÚË ÚÚÈ Ôȇ ˇˢ Ôȇ     ËÈȯ‚ Êȇ Ô‡ ˜Ò‡¯Ë Ôˆ‡‚ ÌÚ„ ËÈÓ ÔÈÈÊ ÌÈÙ      ÆÔ‚‡Ê ˆ ˇ‰ ¯Ú ҇ ԯډ Ô‡ ÔÚÚ‡„  ÔÈÈÊ Ë˘È Íȇ ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È      –Ȉ¯Ú„ ˇ‰ ҇ ‰·È˘È Ú˘ÈÂÂËÈÏ ÚË҇‡·
ÚÈÈÊ ¯‡Ù ‰Ó˘ ÏÂÙÎ Ôχˆ‡· ˆ ËÈȯ‚        ҇ ÔÚ‡Ë˘¯‡Ù Ë‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ô‡ Ë‚‡ÊÚ‚Ù‡          ÆÔÈÏȘ˙ ÔÈ·Ë ÌÚ„ ¯‡Ù Ôχˆ‡· ˆ   ¯ÂÁ· ‡ ʇ ÔËχ‰Ú‚ ˇ‰ ‰·È˘È ˘‡¯ ¯Ú„      –ˆ¯Ú„ ‰˘ÚÓ È„ ˇ‰ ÔÚÓ Ô‡ ËÏÂ˘Ë ÒßÚÓ‡Ó     ÈÈ· ¯‡ ˢÈ Ô‰ȄÈÓÏ˙ Ô·¯ Úχ ˯ÚË
–Ùȇ Ô‡ ÔÈÈÊ „·ÎÓ Ìȇ ÔÏ‡Ê ÈÈÊ È·‡ Ìȇ¢                     ÆËÈÈÓ ÒÚ  ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß È„ ˙ÂÚË ÔÈȘ ˢÈ ËÎ‡Ó       ÔÂÚË Êȇ ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ҇     Ô·‡‰ ҇ ÁÈ‚˘Ó ÔËÈÓ ‰·È˘È ˘‡¯ ÌÚ„ ËÏÈÈ     ÔÏÚ ¯ÈÓ Ô‡ Ú˘È„ÈÒÁ È„ ÈÈ· Íȇ Ú˘ÈÂÂËÈÏ
ˆ ÚË‡ È„ ÔÂÙ ¯Ú ‡„ ÔÚÚÊ ¯Ú·È¯Ú„ ÆÔÚÓÚ    ‡ ˯ڄ‡ÂÂÚ‚ ˜¯‡Ë˘ ÈÈÊ Ë‡‰ ÒÚ Ò‡Â       ËÈȯ„ ‡„ ʇ Ô¯Ú‰ ÈÈÊ ÔÚ ԇ „ÏÚ‚ ·ÚÈÏ Ë‡‰   ‡Â‡ ¯ÙÒ ‡ ÌȯÂÁ· È„ ÔÊȇ· ˇ‰ ¯Ú ¨‰˜È„·  ËχÂÂÚ‚ ˢÈ ¯Ú·‡ ˯ڄ‡ÂÂÚ‚ ˜¯‡Ë˘ ÍÈÊ              Ɖ˘ÚÓ È„ ÔÏÈȈ¯Ú„ ‡„ ÍÈȇ
ÌÈÂÏ‡Ê È„ ËÈÓ ÔÚÏ„‡‰ ҇ ÌÈÂÏ‡Ê È„       Ë‚‡ÊÚ‚Ù‡ Ô·‡‰ ÌÈ·¯ Ô‡ ÒßÈ·¯ ÔÂÙ ÚËÒÈÏ     ¯Ú·‡ ¨Ï„ÈÈ· ‡ Ô˜ÚÏ ÈÈÊ ÔÏÈ „ÏÚ‚ Í‡Ò ‡ ÍÈÊ   ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ÒÚ ¯Ú ʇ ËÈÈˢ ÒÚ                ƘÒÚ ÔÈȘ ÌÚ„ ÔÂÙ ÔÎ‡Ó  ÔÚÓ‡ ÌÚ„ ÚȈ˜‡„Ú¯ È„ Ôȇ Ô·‡‰ ¯ÈÓ
ÈÈÊ Ï‡Ê ÔÚÓ ÌÈÓÁ¯ ÍÈÊ ÔËÚ· ÔÈÚ ÌÚ„ ¯Ú·È‡     ÒÚ Ô‡ ˙ÂÚˆ‰ ÚÈȘ ÔÂÙ Ô¯Ú‰ ËχÂÂÚ‚ ˢÈ    ËÈÓ ÔËÒ‡˜ ÈÈÊ ËÚ ÍÂʇ· ˯‡Ò ‡Ê‡ Í„È‡Ó     È„ ¯Ú ËÚ ¯Ú·È¯Ú„ ¨‰˜È„· ÔÂÚË Êȇ ËÏÂ˘Ë   ÔÚ Ò߉˘ÚÓ ÚÎÏÚʇ ÈÈ· Êȇ ÒÚ È        ÔÒ‡Ï˘‡· Ô‡ ¨¯ÂÁ· ÔÂÙ ÔÚÓ‡ Ô‡ ‰·È˘È È„ ÔÂÙ
Ë‚‡Ê ¯Ú ÏÈÈ È¯‰‡ ÌÚ„ ÔÈÈÊ ÌÈÙ Ï·˜Ó ÔÊ‡Ï    Í˙· ÏÁ¯· Ô‡ ¯‡Ï˜ Ô‚‡Ê ÒÚ ¯Ú ‡„ ÔÚÚÊ     Ò‡„ ÔÙ¯‡„ ÈÈÊ Ô‡ ˙˜ÂÏÁÓ ÚÎÈϯÚȇ ÚÙÈË              ÆÔß·È˘Èχ ·¯‰ ÔÏÈȈ¯Ú„ ‰˘ÚÓ  –˜· Ìȇ ÔÚÓ ËÓÚ ÔÙ„ ‡ˆÂÈ ‡ Êȇ ¯ÚÈȇ   Ô‡ ‰·È˘È È„ ˆ ÌÈÓÈÒ ÚÈȘ Ԙ¯„ ˆ ˢÈ
                 Æ„ÏÚ‚ Òȯ‚ ˆ  Ô‡ ¨Ú˘ËÚÓ Ú˘ËÚÙ Ô‰ÚÊ ÔÏÈ ÈÈÊ ‡ ‰˘‰                         ÆˢÈ  ÌÚÚÈ Ôȇ ËßÌÂÏÁÚ‚ ˢÈ ˇ‰ ¯ÚÈȘ       ÔÚÓÂÚ‚ Ìȇ ‰·È˘È Úˆ‡‚ È„ ˇ‰ ÈÂʇ ¨Ô˜     ‰ÏÂÂÚ Ú‚È„ß‡¯ÂÓ ‡ ‡„ ËÂË ÔÚÓ ÏÈÈ ¯ÂÁ·
„ÈÓ˘‰Ï Êȇ ÒÚ Ê‡ Ò‡„ ËÒÈȉ ÏÈȯڄ        ҇ ÔÒÈÏ˘‡· ÈÈÊ ÔÏÚ ˙ÈÏÎ˙ Ô„Ú¯ Ô· ¯‡   ÌÈ¯‰‡ È„ ÔÂÙ ÚËÈÓ‡˜ ‡ ˈÈÊ ‚ÚË È„       Ô·˜Òȇ ÒÚÙÚ ‡„ ÍÈÊ ËÚ ÒÚ Ê‡ ËÚÓ‡Ó     Ô‡ ˢÈ ҇ ԇ ·ÚÈÏ Ë‡‰ ¯Ú ҇ Ԙ˜·   ËÚ ¯Ú ˆ ÒÈÈ ¯Ú ÚÈÏÈÓ‡Ù Ô‡ ¯ÂÁ· ÌÚÚÈ
ÒÚ ¯Ú ¯‡Ï˜ Ô‚‡Ê ÌÈÂÏ‡Ê È„ „·‡Ï ‚¯‰Ï                       ÆÔÚ‰ÂË ÈÈÊ  ß˙ÂÎÏÓ ÚÒÓß ÌÚ„ ˆ ÔËÈȯ‚ Ô‡ ÌÈÏ˘Â¯È Ôȇ    –ÙÚ‚ ˇ‰ ÒÚ ÔÚ ¯ÚËÚÙ˘ ‚ÚË ÚÎÈÏËÚ ÊÈ·     ‰Ó˘ ËÚ‡„ ¯Ú ÔÚ ʇ ˘¯ÚÓ‡· ˇ‰ ÔÚÓ     ¯Ú χ¯˘È ˙· ‡ ËÈÓ Ô‡Ë ÍÂ„È˘ ‡ ÔÚÚ˜ ͇
Ô‡ Ìȇ ÈÈ· „ÏÚ‚ ÔÎÂÊ Ï‡Ê ÔÈÈÊ „·ÎÓ Ìȇ ËÚ    ÔˆÈÊ ËÈÈÊ ¯Ú„‡ ¯Ú„ ÔÂ٠ʇ ¯¯Â·Ó ˯Ú      Ô‡ÏÙ Ôˆ‡‚ ‡ Ô·‡‰ ÈÈÊ ÆÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ÔÂÙ    ÌÈ„Ú ÔÚÚÊ ÌÚ„ ˆ ‰˘ÚÓ Ú‚È„ß‡¯ÂÓ ‡ ˈ‡Ï    ÍÈÈÏ‚ ËÈÈˢ ¯Ú ¨Ë˘È ÍÈÊ ¯Ú ËÏÚ˜‡˘ ‰¯˘Ú     ÔÏÈ ¨˙¯ÂÈ‚ ‡ ÔÚÓÚ ÔÊÂÓ ÔÈ¢ Ì˙Ò‰ ÔÓ ËÚÂÂ
                  ÆÈÈÊ ÈÈ· ˢÈ  ËÚ ҇ ·¯ Ô„ÚÈ ÔÚÚ¯‡Â Ô‡ ÌÈÂÏ‡Ê È„    Ô‡ ¨ÔÈÈÊ ËÚ ¯Ú ‡Â‡ Ô‡ ÔÈÈ‚ ËÚ ¯Ú ‡Â‡  ˘‡¯ ÌÚÚÈ ËÈÓ ÔÚ‚‡‚Ú‚ËÈÓ ÔÚÚÊ Ò‡Â Ȅ    ÌȯÂÁ· Ú¯Ú„‡ È ˢÈ ËÚ‡„ Ô‡ ‰„ÈÓÚ·    –ˆ¯Ú„ Ô‡ Ô„‡Â Ȅ Ûȇ ıÏ‡Ê ÔÒÈ‚ ˢÈ ¯ÈÓ
                          Ìȇ ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡ ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ÔÈÈÊ „·ÎÓ   ÈÈÊ Ê‡ ÔÏÈ ÈÈÊ ˙„ÒÂÓ ÈωÓ È„ ËÈÓ ÔËÚ·¯‡   ÔÂÙ ¯ÚÓȈ Ôȇ ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ Ò‡Â Ȅ Ô‡ ‰·È˘È  Ë‚‡ÊÚ‚ Ò‡„ Ô·‡‰ ÌȯÂÁ· È„ ÆÍÈÊ ÔÚϘ‡˘ ҇    ‡Â‰Â Ô‡ ¨ÔÚÓÚ Ô‡ Êȇ ÒÚ È ‰˘ÚÓ È„ ÔÏÈÈ
         ˜˜˜                „ÏÚ‚ Òȯ‚ ˆ Ô‚‡Ê ÈÈÊ ÆÔ·Ú‚ ˢÈ¯‡‚ ¯ÚÓ    ÆÔÈÈÊ ÌÈÙ Ï·˜Ó Ìȇ ¯Ú„Ș È„ ÔÚ‚Ú¯· ÔÏ‡Ê           ÆÒ߉ÚÂÓ˘ Ôˆ‡‚ ÌÚ„ ˯ډڂ Ô‡
                                                                          Ë„Ú¯Ú‚ ·È‰‡ ̈ ˇ‰ ‰·È˘È ˘‡¯ ¯Ú„
                                                                                                  ÔËχ‰Ú‚ ¯‡‚ ˇ‰ ҇ ‰·È˘È Ôȇ ÁÈ‚˘Ó ÌÚ„
                                                                                                  ÔÒÈÈ ҇ Ȅ ¯‡Ù ¨Ë˘È ‰ÏÂÂÚ ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Ê‡
                                                                                                                                         ÆÔÂÂÚ ¯ÙÎÈ ÌÂÁ¯
                                                                                                                          Ë¯ÚÏ ‰·È˘È Ú˘ÈÂÂËÈÏ ÚË҇‡· ‡ Ôȇ
È„ Ë‡Ó¯Ú„ ¯Úȯ٠ÔÈ¢ Ô·‡‰ ¯ÈÓ È         ÌÚ„ ÔÈÈÊ ÌÈÙ Ï·˜Ó ˢÈ ËÚ ҇ ԄÚÈ     Ô„ÚÈ Ûȇ ¯Úχ„ ˯ڄ‰ Ôχˆ‡· ÔÏÚ ÈÈÊ
Ô¯ÚËȈ ÈÈÊ ¨Ô‚‡¯Ëˆ ˜¯‡Ë˘ Êȇ ß˙È„¯Á‰ ‰„Úß     ÒÚ Ô¯Ú„‡Â ˢÈ ÍÈÊ ËÏ‡Ê ¯È‡ Ô‡ ¨È¯‰‡   ʇ ÔÙ‡‰ Ô‡ ¯ÚÓ ÔÏÈ ˙„ÒÂÓ‰ ÈωÓ È„ ÆÙ‡˜   ¯ÚËÚÙ˘ Ô‡ ÌÈÈÚ ÚÈÈÊ ÔÂÙ ÚÎÈÏËÚ Ô‚Ú    ¯ÚÒÚ· Êȇ ҇ ˙˜ÂÏÁÓ ‡ Êȇ ‰Îω Ôȇ ˢÈ    È„ ÆËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ҇ ¯ÂÁ· ‡
Ô‡ Ìȇ¢ ÔËÒ‡˜ Ú„Ú ÈÈÊ ËÚ ÍÂʇ· ¯Ú„ ʇ    ‰·¯Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÏΉ ʇ ¯‡Ï˜ Ô‚‡Ê ҇ ‡„ ÔÚÚÊ   ÈÂʇ Ô‡ ÚÓÂÒ È„ ÔÚÏÙ‡Ë Ë˘‡Î ¯Ú ËÚ ڄÚ    ¯ÂÁ· ÌÚ„ Ô‚Ú ËÏÈȈ¯Ú„ ‰˘ÚÓ È„ ˆ ¯Ú·È¯‡   Ô‡ ÔÈÈˢ ¯Ú„‡ ÔÚϘ‡˘ ÍÈÊ ‰¯˘Ú ‰Ó˘ ÈÈ·     Ì˙Ò‰ ÔÓ Ê‡ ËÈÈÓÚ‚ Ô·‡‰ ‰·È˘È Ôȇ ÌȯÂÁ·
ÔÒÚ‚¯‡Ù ˢÈ ¯‡Ë ÔÚÓ Æ„ÏÚ‚ Í‡Ò ‡ Ô¯Èϯ‡Ù      Ìȇ ËÈÓ ¯ÚÓ Ô·Ú‚ ËÚ ÒÚ ¯Ú ¨ËÈÚÓӉ                    ÆÔÏÚˢ ԄȯÙˆ ÈÈÊ  ÌÂˆÚ Ô„ÓÏ ‡ Êȇ ҇ ‰·È˘È Ôȇ ˇ‰ ¯Ú ҇   ÈÈ· ʇ Ëχ‰ ¯Ú ̉¯·‡ Ô‚Ó ÌÚ„ Ï˘ÓÏ ËÓÚ     ËÎ‡Ó ÔÚÓ Ò‡Â ËÏÂ˘Ë È„ ·ÚÈÏ Ë˘È ¯Ú ˇ‰
ËÚ È¯‰‡ ÌÚ„ ¯‡Ù ËÎ‡Ó ÔÚÓ Ò‡Â ÒÚχ ʇ                    ÆÔÈÈ‚ ÔÚÓ ËÚ   ÒßÈ·¯ Ô‡ ÌÈ·¯ ÈÈ· ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ÈÈÊ       ˇ‰ ¯Ú·‡ ¨‰Ï„‚ ‰„Ó˙‰· Ë¯ÚÏ Ô‡ ˈÈÊ     Ô‡ ‚È„ÚÈÈˢ ÔÚÚ‡„ ÔÚÓÙ¯‡„ ‰¯˘Ú ‰Ó˘    ÒßÚÓ‡Ó ÔÈÈÊ ÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ ¯Ú·‡ ‰·È˘È Ôȇ
ʇ ËÒÈȉ ÒÚ ÆÈÂÏ‡Ê ÌÚ„ ¯‡Ù ÔÎ‡Ó ÔÊÂÓ ÔÚÓ     ˘ÓÓ ‰ÓÁÏÓ ‡ ËÏÚˢڂ ÍÈÊ Ë‡‰ ÈÂʇ        ÌÈ·ÏÚËÈÈË Ô¯‰‡ ÔÚÓÚÙȇ ÔÏ‡Ê ÈÈÊ ÔËÚ·Ú‚    Ô‡ ¨Ô˜Â˜‡ ˢÈ Ò‡„ ÔÚ˜ ¯Ú ËÏÂ˘Ë ËÈÈÙ                 ÆÔÚϘ‡˘ ˢÈ ÍÈÊ   Ìȇ ˇ‰ ÔÚÓ ¯Ú·‡ Æ·ÚÈÏ ‡È ¯Ú ˇ‰ ËÏ¢Ë
–˘Â¯È ÔÈȘ ·Â¯˜· ÔÚÓ˜ Íȇ ËÚ ÈÂÏ‡Ê ¯Ú„    ωÈÙÈ ԇ ¯Ú„ ËÈ‚ ωÈÙÈ ÌÈ„„ˆ È„ Ô˘Èˆ   Ë¯ÚÏÚ‚ ¯Ú·‡ ÌÈÏ˘Â¯È Ôȇ ÔÈÈÊ ËÚ ¯Ú ÔÚ    ÔÈÈÊ Íȇ ‰·È˘È È„ ÔÂÙ ËÏÂ˘Ë ÌÚ„ ¯‡ ˢÈ   ÔÈȘ Êȇ ÒÚ Ê‡ ÔËχ‰Ú‚ ˇ‰ ÁÈ‚˘Ó ¯Ú„      ‡Â‡ Ë‡¯‡ËÒÚ¯ ‡ Ôȇ ÔÚÓÂÚ‚Òȯ‡ χӇ
ËÈȘÈÈÈϘ Ô„ÚÈ ÔËÒÚÓ ËÚ ÔÚÓ Ô‡ ÌÈÏ       È„ ÔÚ‡ÈÏÈÓ Ú¯Ú¢ ˆ Ô‚‡Ê ÌÈÂÏ‡Ê È„ Ưڄ   ÔÈ¢ Ô·‡‰ ÈÈÊ ÔÂÙ ÚÎÈÏËÚ ¨Ë˘È ÍÈÊ Ô‚‡È ÈÈÊ Ê‡          ÆˢÈ ¯Ú ËÒÚ ËÏÂ˘Ë ÒÚÓ‡Ó   ¯Ó‡„ Ô‡Ó ‡ ‡„ Êȇ ÒÚ Ê‡ ˯ٷ ˢÈ Ô¯ÒÁ     ÔÚÓ Ô‡ ËÏÂ˘Ë ÚË‚ ¯ÚÈÈÊ ËÙȘ¯‡Ù ÔÚÓ
 ÆÒȇ ˢÈ ÈÈÊ ËÏÚÙ ÒÚ Ô‡ ¨‰¯Â˘Ó·Â ‰„ÈÓ·     –Ó‡·Âˆ Êȇ ‡„ ÆÔÈÈÊ „·ÎÓ Ë˘È Ìȇ ÔÏÚ ҇   ÈÂʇ ˇˢ Ôȇ ÔÈÈÊ Ë˘È ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡ ԄχÓÚ‚   ËÏÈȈ¯Ú„ ‰·È˘È ˘‡¯ ¯Ú„ ˇ‰ ˆ¯Ú„ˆ       Ô·‡‰ ÈÈÊ Ê‡ ÌȯÂÁ· ÚÚÈ Ô‡ ¨ÈÂʇ Ëχ‰ ҇   ËÏÂ˘Ë ¯ÚÏÚË ‡ ËÈÓ ÔÚÂÂÚ‚ „·ÎÓ Ìȇ ˇ‰

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                                 ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
 ±±                            ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                                 ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                               ±¥

    Ú˘ÈÂÂËÈÏ È„ Ôȇ               Ëχ‰ ·È˘Èχ ·¯‰                  È„ Ôȇ ˙˜ÂÏÁÓ
   ÔÚÓ Ë‡‰ ˙Â·È˘È                ¯ÈÈ‚Ó Û¯‡„ ÔÚÓ Ê‡                 ˆ ËÏÚ ڢÈ·¯
   Ԙ˜· ÔÚÓÂÚ‚                Ô„ÚÈ ‰¯ÓÂÁÏ ÔÈÈÊ                 ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰
    ҇ ¯ÂÁ· Ô„ÚÈ                ¯Ú·‡ „ȇ Ô˘ÈÒ¯                  Ô‡ËÚ‚ ‚ÈËÎȯ
    ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰                 Ò‡„ ‡¯ÂÓ Ë‡‰                  Êȇ ¯Ú ʇ Ô‚‡Ê ÌȘÒÂÙ ÚÎÈÏËÚ
                                                      ËÈÈ ˆ ÔÚ‚‡‚Ú‚
    ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ                  ¯‡Ï˜ Ô‚‡Ê                  ˈ‡ÏÙÚ‚ ˇ‰ ˙˜ÂÏÁÓ ÚÒȯ‚ ‡
                                                  ·¯‰ ˆ ‰Îω ȘÒÂÙ ÔÂÙ ËÏÚ Ȅ Ôȇ
  Úˆ¯‡Â¢ ‡ ˈÚÈ ËÎ‡Ó ÔÚÓ             ÔÂÙ ÔÚÓ˜ ҇ Ԅȇ ·Â¯ Â˙Ú„Ï         ˇ‰ ¯Ú Ò‡ÂÂ Ô‡Ë Ë‚ÚÓÚ‚ ˇ‰ ·È˘Èχ
 ·¯‰ ˆ ÔÙÈÂÏ ËÚ ÔÚÓ Ô‡ ÚËÒÈÏ           Ԅȇ ÔÈȘ ˢÈ ÔÚÚÊ „‡ÏÒ¯         ˆ Ô·¯˜Ú‚ Êȇ ¯Ú ʇ Ô‚‡Ê ÈÈÊ ¨Ô‡ËÚ‚
                                                  Ô·‡‰ ҇ Ȅ ÔÂÙ ÚËÒÈÏ È„ ÏÈÈ ¨ËÈÈÂÂ
                          È„ ˆ ˙˜ÂÏÁÓ ÚËχ‰ ‡ ÔÈ¢ Êȇ ÒÚ
 ¯Ú ÔÒÈÏ˘‡· ËÚ ҇ Ôß·È˘Èχ         ¨Ô„ȇ ÔÚÚÊ „‡ÏÒ¯ ÔÂÙ ÔÚÓ˜ ҇ Ԅȇ     ‡ ¯ÚÈÈÊ Êȇ ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È
   ‰¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚ Û¯‡„ ÈÈÊ ÔÂÙ           Ô¯‡È ËÈÓ Í‡ ÔËχ‰Ú‚ ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰       ÔÙÚ¯Ë Âˆ ‚ȯ‚ ¯ÚÈÈÊ Êȇ ÒÚ Ô‡ ÚÒȯ‚
 Ûȇ „ÁÙ ‰Óȇ Ô‡ ÔχÙÚ‚ Êȇ ÒÚ         ÔÚÓ ·È‡ Ë‚ ÔÚÂÂÚ‚ Ëχ ÒÚ Ê‡ ˜È¯Âˆ      ˢÈ Êȇ ¯Ú ҇ ÔÈÚ ‡ ÒÚÙÚ Ô„ÚÈ
 ˢÈ ÔÚÒÚ Ò‡Â ˙Â·È˘È È„ Ôȇ ÌȯÂÁ· È„      ¨‰¯ÓÂÁÏ ÔÚÂÂÚ‚ ¯ÈÈ‚Ó ÔÚÓÚχ ÈÈÊ Ëχ      Êȇ ¯Ú ˆ ˢÈ Ò‡„ ËÂË Ìڄ· ˉÏ
 ˇ‰ ˙·˘ ÔˈÚÏ ÌÚ„ Ô‡ ¨ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ        ‡ Ôˆ‡ÏÙ ËÚ ÒÚ Ê‡ ˯ÚËȈڂ ¯Ú·‡        Û¯‡„ ¯Ú ʇ ÔÒÈÏ˘‡· Ô‡ ÒÚÙÚ Ôȇ Ï˘Î
 Ôȇ Ô¯ÈÙ˜Ú‡ ¯ÂÁ· ‡ ËÙ¯‡„Ú‚ ÔÚÓ         Ë‚‡ÊÚ‚ ¯Ú ˇ‰ ¯Ú·È¯Ú„ ‰ÓÁÏÓ ËÏÚ                     Ɖ¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚
 ÔÚÒÚ ÔÚ‚Ȉ ÍÈÊ ·Èψ χËÈÙ˘          ÔʇÏÚ‚ ¯Ú·‡ Ëχ‰ ¯Ú ҇ ÚË‡ ÚÈÈÊ      ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰ Òȇ ˉÚÊ ÒÚ ÈÂÂ
 ¯‡ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ¯Ú ҇ ËÏÂ˘Ë                       ÆÊȇ ÒÚ È     –Ȉ¯Ú„ ËÚ ˜ÒÙ ¯Ú„ ʇ ËÒ‡ÂÂÚ‚ ˢÈ
 ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó Ìȇ ËÚ ÔÚÓ Ê‡ ˘˘Á ·Èψ       ËÏÈȈ¯Ú„ ÔÚÓ ÔÚ ‰·ÈÒ È„ Êȇ Ò‡„        Ú˘È„È‡ Úˆ‡‚ È„ ʇ Ô‡ ËÏÚ Ȅ Ô¯ÚË
                 Ɖ¯ÓÂÁÏ     –¯‡Ù ¯ÂÁ· Ô˘ÈÒ¯ ‡ Ô‚Ú ‰˘ÚÓ ‡Ê‡ Ìȇ      Êȇ ÒÚ ¯Ú·‡ ¨ÌÚ„ Ôȇ Ô‡Ë ËÚ ËÏÚÂÂ
 ˢÈ ÍÈÊ Ô·‡‰ Ô¯‡È ҇ ÌȯÂÁ·            Ɖ¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚ ‡ ÔÎ‡Ó ËÒÈȉ ¯Ú ҇        Ƙȯˆ ÔډȈ ËÚÙ˘ ˆ ÔÚÂÂÚ‚ ÔÈ¢
 ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È Ô·‡‰ ÈÈÊ Ê‡ Ô‚‡Ê ËÓÚ˘Ú‚
 ¨Ë˘È ¯ÚÓ Ò‡„ Ô‚‡Ê Ô‡ Ô¯ÚËȈ ËÏ¢Ë
 ¯Ú ԇ ¨ËÏÂ˘Ë ·ÚÈÏ ¯Ú„ÚÈ Ë‡‰ ˈÚÈ      ˢÈ ÔÚÚÊ ÔÚÈÈ ÚÈÈÊ Âˆ Ô‡ ÌÈÏÎ Ô߯˘Î   ÈÂʇ ÍÈÈÏ‚ ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ËÈÈˢ ¯ÂÁ· ¯Ú„ ʇ
 ˘˜ ÔÚÓ ÏÈÈ ˢÈ ‰¯È¯· ÔÈȘ ˇ‰ ÒÚ     –È ʇ ËÚ˜ÒÙÚ‚ ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰ ÆÍÒ ÔÈȘ    ·È˘Èχ ·¯‰ ¨Ë˘È ÍÈÊ ËÏÚ˜‡˘ ¯Ú Ë‡Â ‡ ÈÂÂ
 –‡Âˆڂ ËÒÚ Ô‡ ÏÒÈ·‡ ËÓÚ ͇ Ìȇ      –È ԇ ‰¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚ Ôȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÒÚ „χ·    ‚Ú¯Ù ‡ Ô·Ú‚Ú‚ Ô‡ Ô¯ÚϘÈȯ‡ ÔÚÓÂÚ‚ ˇ‰
 ÔÈÈ‚ Ô‚ÚÏ٠҇ ÌȯÂÁ· Ú¯Ú„‡ Ô‡ ¨ÔÚ‚    ËÈȈ Úˆ‡‚ È„ „ȇ ‡ È ÍÈÊ Ë¯ÈÙ ¯Ú „χ·    ˘‡¯ ¯Ú„ Ô‡ ¯ÂÁ· ¯Ú„ ËӇˢ ÔÚ‡Â ÔÂÙ      –Èȯ‡ ÍÈÊ Ô·‡‰ ÒßÔÚˈÚÏ Æ˙˜ÂÏÁÓ ÚÒȯ‚ ¯‡‚    ‰ÓÁÏÓ ËÈȈ ‡ ÔÈ¢ ˯ÈÙ ¯Ú ÆÔÚ¯ÚÈÈÊ ÏÈÈËÒ    Ôȇ ÔÚÓÚ ÔÚÂÂÚ‚ ¯È˙Ó ÈÈÊ Ë‡‰ ¯Ú ˂گÙÚ‚
 –Ú‚Ùȇ Ô·‡‰ ÔÚÒÚ ËÈÈÏÚ‚ÂÈ Âˆ ÌÈ˙·˘            ÆÍÒ ÔÈȘ ˢÈ ÔÈÈ Ȅ Êȇ ‡ÏÈÓÓ  ÚÈÈÊ Ê‡ ËÈÈÓ ¯Ú ʇ Ë‚‡ÊÚ‚ ˇ‰ ‰·È˘È      ҇ ÚÎÏÚʇ ÏÏÂÎ ÌÈ·¯ Ô‡ ÌÈ˜ÒÚ Ô‡ËÚ‚     ʇ Ëχ‰ ¯Ú ÔÚÏËÈÈ˘ Ô‚‡¯Ë ҇ ÔÚȯ٠Ȅ Ôȇ   ¯ÂÒ‡ Ô‡ ÛÈÈ¯Ë Êȇ ÒÚ ¨Ô‡ÙÏÚÒ ‡ Ë‡‰
 ËÚ ÔÚÓ Ê‡ ˘˘Á ·Èψ ÔÈÈ‚ ˆ ˯ډ       ÔÚÓ˜ڂ Íȇ ÔÚÚÊ ‰·È˘È ÔÂÙ Ìȇ·‚ È„      ¯Ú ¯Ú·‡ „‡ÏÒ¯ ÔÂÙ ÔÚÓ˜ڂ ÔÚÚÊ Ô¯ÚËÏÚ    –ÊÈ Ôȇ ÌÈ„„ˆ Ú„ÈÈ· Ûȇ ‰ÚÙ˘‰ Òȯ‚ Ô·‡‰   Ô‡ Ô‚‡¯Ë ˢÈ ÔÚÏËÈÈ˘ ÔÈȘ Ô¯‡Ë ÔÚȯ٠    Ô„ÚÈ Ûȇ Ë߯ÂÒ‡ßÚ‚ ˇ‰ ¯Ú ƯÂÒȇ‰ ˙ÈÏÎ˙·
 –ÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È Ô·‡‰ ÈÈÊ Ê‡ ÔهΠ     ÔÚ˜ ÔÚÓ Âˆ Ô‚Ú¯Ù Ôß·È˘Èχ ·¯‰ ˆ ÔÙÈÂψ    ÔÚÓ Ë‡‰ ı‡ÏÙ ÔÙȇ ÆÔÈÈÊ ˜„· ÔÈ¢ Ò‡„ ËÚ   ÔÚÓ Ò‡Â ‰¯˘Ù ϘÈˢ ‡ ÔÎ‡Ó Ô¯È·Â¯Ù ıÈ      ˈÚÈ Ò‡„ ˇ‰ ¯Ú ¨ÍÚÏÎÈË Ô‚‡¯Ë ¯ÚÒÚ·       ‰ÏÈÏÁ Ï‡Ê ıÈÊÈ Ôȇ ¯ÂÁ· Ô‡ Ô‡Ó¯Ú‚ÂÈ
                   ÆË    Ìȇ ÔÚ˜ ÔÚÓ Âˆ Ô‡ ¨ÔÈÓÏ ÔÈÈÊ Û¯ˆÓ ¯ÂÁ· ÌÚ„  ʇ Ë·ÓÚ‚ ¯‡Ï˜ Ô‡ ‰·È˘È Ôȇ ˯È‡ÙÚÏÚË     ˢÈ ˘˜ ÒÚ ¯Ú·‡ ÌÚ„ ËÈÓ Ô·ÚÏ ÔÚÚ˜ Ï‡Ê     ÌÏÂÚ ¯Ú„ ʇ ‚ÂÚÙ‡ ËÈÓ Ë‡Ó¯Ú„ ¯Ú„È      Ï‡Ê Ë‡‰ ÒÚ ¯Ú ÔÒÈȉڂ Ô‡ ÔÙ‡ÏÚÒ ‡ Ô·‡‰
                         ʇ ËÚ˜ÒÙÚ‚ ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰ ¨˙ÂÈÏÚ Ô·Ú‚            Æ„‡ÏÒ¯ ÔÂÙ ÔÚÓ˜ Ô¯ÚËÏÚ ÚÈÈÊ  ¯Úȯ٠˂‡ÊÚ‚ È ÆÔÈÈÊ ÁÈÏˆÓ ÔÏ‡Ê ÈÈÊ Òȇ                 ÆԂχ٠Ìȇ ËÚ    ˆ ÔÚÓÚ ÍÈÊ ËÚ ¯Ú ÔÚÚ¯·¯‡Ù ÔÈ¢ Ò‡„
                                                                         –È Ôχˆ‡· ËÈȯ‚ ÔÈÈÊ ÔÏÚ ԢËÚÓ Òßχ¯˘È                            ÆÔ‡ÙÏÚÒ ‡ ËÈÓ Ô‰ÚÊ Ìȇ ËÚ ÔÚÓ Ò‡Â ԄÚÈ
                                                                                                         ˜˜˜
                         ÔÚÓ Ô‡ Ô·Ú‚ ˢÈ ˙ÂÈÏÚ ÔÈȘ Ìȇ ÔÚ˜ ÔÚÓ    ÊÂÓ ÈÂʇ ·È‡ ʇ Ë‚‡ÊÚ‚ ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰
ÔÂÙ ÔÈÚ ÌÚ„ Ìȇ ËÂË ÔÚÓ ÔÚ ˯ٷ ¨ÌÈÏ„‚    Ìڄ· ÊÈ· ÔÈÓÏ ÔÈÈÊ Û¯ˆÓ ˢÈ Ìȇ ÔÚ˜     Òȇ ˉÚÊ ÒÚ È ‰¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚ ‡ ÔÎ‡Ó ÔÚÓ     ÌÏÂÚ ÔÈÈÊ ÔÚÓÚ Ï‡Ê ÈÏ„ÚÓ Ê‡ ËÒ‡˜ ÒÚ Ï‰ÈÙ                            Ô‡ÙÏÚÒ ‡ ҇¯‡Ù ÔÚÂÂÚ‚ ¯È·ÒÓ Ë‡‰ ¯Ú
–‡· ‡„ ÔÚÚÊ ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ÔÚϘ‡˘ ÍÈÊ          Ɖ¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚ ÔÈȂί„‡ Ï‡Ê ¯Ú ҇   ˢÈ Úڄȇ ÔÈȘ Êȇ ÒÚ·‡· ÚÈÈÊ ÔÂÙ ÚÈȇ   ˘¯Ú„‡ ıÚ‚¯Ú ÚÂÂÚËÒÈ·‡¯ ‡ ÔÚÈ· ÍÈÊ Ô‡     ¯Ú„ ÏÈ χ¯˘È ߯ ʇ Ô‚‡Ê ÌÈÈ·Ó È„       ÚÈχ˜ ËÎ‡Ó Ò‡„ ҇¯‡Ù Ô‡ ËÎÚÏ˘ Êȇ
ÌÈÈ· ÔÚÈÈˢ ÈÈÊ Ò‡Â ÌÈÁÈ‚˘Ó ÚÒȯ‚ ÚËÒ‡    ËÚ ‚ÚË Ú„ÚÓ˜ È„ Ôȇ ʇ ËÒÈȉ ÒÚ                          ÆÔÚÂÂÚ‚  ËßÔ˘˜Ú ÈÏ„ÚÓ ÆÈÈÊ ¯‡Ù ÔÂÎÈ˘ ÌÚ„ ÔÊ‡Ï Ô‡    ÌÈÈÚ Ë¯‡Ò È„ ËÈÓ ÔÚÓÂ¯‡Ù ÔÈÈÊ Ï‡Ê ÌÏÂÚ    ¯È˙Ó Ò‡„ ¯Ú Êȇ ÈÈÊ ¨Ú¯ÚËÏÚ ÂÏÈÙ‡ Ô„ÚÈ
¯ÚÈȘ Ô‡ È¯Ó ‡ÈÓ˜ ‡„·ÚÎ ÍÈÈÏ‚ ÔÚÚ‡„     Òȇ ˉÚÊ ÒÚ È ԇ ¨ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó ¯ÂÁ· ÌÚ„ ÔÚÓ  ʇ ÔÈÈˢ¯‡Ùˆ Ô·Ú‚Ú‚ ˇ‰ ·È˘Èχ ·¯‰       ÏÈ ԇ „ÏÚ‚ Í‡Ò ‡ Ûȇ ¯˙ÂÂÓ Êȇ Ô‡ ÍÈÊ    Ô·˘Á ÔÈÈÊ Êȇ Ò‡„ ˙˜ÂÏÁÓ È„ ËÈÓ Ë˘È Ô‡    ÆÔ·ÚÏ Ìˆ Ò‡„ ÔÙ¯‡„ ÈÈÊ Ò‡Â ÌÚ„ ·Èψ
ÆԄȇ ÔÈȘ ˢÈ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ „˘ÂÁ ˢÈ ÈÈÊ Êȇ  ¯ÂÈ‚ ÌÚ„ Ôȇ Ô‚ÈÏÈÈˇ· ÍÈÊ ÔÏÚÂÂ Í‡Ò ‡ ¯ÚÈÈÊ  ÔÚӇʈ ÔÎ‡Ê ÚÎÈÏËÚ ËÏÚË˘Ú‚Âˆ ‡„ ˇ‰ ¯Ú                   ÆÔÂÎÈ˘ Ôȇ Ô·ÈÈÏ·  ËÚ ¯Ú ˆ ¯Ú·‡ ÆÈÂʇ ¯Ú Ë„Ú¯ ¯Ú·È¯Ú„      –ʉÏÓ ÒÁ Êȇ ËÈÈÏÚ‚ÂÈ Ô‡ ÌȯÂÁ· Ú‚ÂÈ ¯Ú·‡
ˈ‡ÏÙÚ‚ ˇ‰ ÒÚ ÔÚ ʇ Ô˜¯ÚÓ‡·Âˆ Êȇ ‡„     ‡ ¯ÈÈ‚Ó Êȇ ÔÚÓ È ԉÚÊ ÔÏÚ ËÚ ¯Ú„ÚÈ    Êȇ ¯Ú ʇ ‰˜ÒÓ È„ ˆ ¯Ú ËÓ˜ ÌÚ„ ÔÂÙ Ô‡    È„ Ôȇ ˯٠‡ ͇ ‡„ Êȇ ˆ¯Ú„ˆ         ÏÈÈ ¨Ô¯ÚÙËÚ Âˆ ¯Ú¢ ¯ÚÈÈÊ Êȇ ÔÈÈÊ ÁÈÏˆÓ                       ƯÈÎ
                                                                         Ôȇ ÔÏ¢ ÍÈÊ ËÚÈ· ¯Ú ҇ ˘‡Ù ¯Ú„ ˙˜ÂÏÁÓ    È„ Ô‚Ú ¯ÚÒÚ· Ô„Ú¯ Êȇ ÌÏÂÚ ÔÂÙ Ú·Ë ¯Ú„
                                                                                                                                 ˜˜˜
·¯‰ ˆ ÔÙÈÂψ ÔÚÓ˜ڂ ÔÚÚÊ ‰˘ÚÓ È„       Ò‡„ Êȇ ‡ËÁ ¯Úˆ‡‚ ÔÈÈÊ Ò‡Â ¯ÂÁ· ‰·È˘È     ˢÈ Ò‡„ ÔÚ˜ ¯Ú·‡ ˢÈ „ȇ ÔÈȘ Ì˙Ò‰ ÔÓ
ÔÚÓÂÚ‚ ÍÈÊ Ô‡ ÌÈ·¯ ÚÚ„È˘¯‡Ù Ôß·È˘Èχ         ÆËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ¯Ú ҇    ÔÚÓ ÚËÒÚ· Ò‡„ Êȇ ¯Ú·È¯Ú„ ¯ÚÎÈÊ Ûȇ Ô‚‡Ê    Úχ Ôȇ ʇ ÈÂʇ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ Æ„‡Ï ı‡‚    –ÂËÈȈ Ô‡ Ò¯ÚËÂÈÙÓ‡˜ Ô‚Ú Ԅگ È ˙˜ÂÏÁÓ
ÍÈÊ ÔÂÙ ÔÈÚ ÌÚ„ Ô‚Ú Ô߉ÚË Ìȇ ËÈÓ                              ÔÙ¯ Ë˜È˘Ú‚ ˇ‰ ÔÚÓ Ô‡ ¨ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó Ìȇ Ï‡Ê   Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ıÈÊÈ ÔÂÙ ÌÈÊÂÎȯ ÚÒȯ‚                         ÆÔÚ‚  ‡ ͇ ÔÒÚ‚¯‡Ù ˢÈ ˇ‰ χ¯˘È ߯
ËÈÓ Êȇ ¯Ú„ÚÈ Ë˘È ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ÔÚϘ‡˘             ˜˜˜               ·¯‰ ¯‡Ù ËÏÚˢڂ ÍÈÊ Ë‡‰ ҇ ¯ÂÁ· ÌÚ„      Ô·‡‰ ¯ÚˆÚÏÙ ÚÎÈÏËÚ Ôȇ Ô‡ ¨ÔÏ¢ ÚÎÈÏËÚ     ÍÒ ‡ Ë·ÓÚ‚ ˇ‰ ¯Ú ʇ Ô‚‡Ê Ú¯Ú„‡        È„ ˆ ÔÚÓÂÚ‚ ˜¯‡Ë˘ ÍÈÊ ÌÈÈÚ ÔÂÙ ÚËÒÈÏ
ÍÈÊ Ë‡‰ ·È˘Èχ ·¯‰ ¯Ú·‡ ¨ÌÈÎÒÓ Ìȇ        È„ ¨‡„ ˢÈ ÍÈÊ ËÚ˘Ë‡˜ ‰˘ÚÓ È„         Û¯‡„ ¯Ú ʇ ˜ÒÙ ÌÚ„ Ìȇ ÔÂÙ Ô¯Ú‰ Ôß·È˘Èχ    ÈÂʇ ÔÚÏÚË‡Ó ß¯ ÔÂÙ ÌÈ„ÈÒÁ È„ Íȇ ËÚÙÚÚ‚    ڢˇ„ Ûȇ ˯‡Ù ¯Ú ҇ ÌÚ„ ·Èψ ˙‡ÁÓ     ÔÎ‡Ê Ú˘È‡¯Ë˜ÚÏÚ Ú¯Ú„‡ ËÈÓ Ò¯ÚËÂÈÙÓ‡˜
¯ÚÚÈ ÔÚ ¨Û¯Ȉ ‡ ¯‡ Êȇ Ò‡„ ʇ ËßÔ˘˜ÚßÚ‚   ˇ‰ ¯Ú ʇ Ô‚‡Ê Ôß·È˘Èχ ·¯‰ ˆ ÌÈÈ·Ó                      Ɖ¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚  ˇˢ Ô„ÚÈ Ôȇ ‡˜ÈÙÒ È ÈÂʇ ˯Ú ÒÚ Ê‡    ÔÚ‡¯Ù ˢÈ ¯Ú ËÚ ËÈȈ Ú¯Ú‚ÚÏ ‡ Ô‡     ‰˜˙ È„ ËÈÓ ÔßÈ·¯ ¯Ú¯Ú‚ ̈ ËÏÚË˘Ú‚Âˆ ÍÈÊ
ˢÈ ÍÈÊ ¯‡ Ô‡ ËÏÂ˘Ë Ô·‡‰ ·ÚÈÏ Ï‡Ê      ËÚ ÔÚÓ È ÍÈÈÏ‚ ʇ Ô‰ÚÊ ËÚ ¯È‡ ʇ Ë‚‡ÊÚ‚  –ψ ‰·È˘È ڷχ‰ ‡ ÔÚÓ˜ڂ ÔÚÚÊ ‡„       Ò‡„ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ô‡ ÔßÏ¢ ¯ÚˆÈÊÈ ÚÎÈÏËÚ     Ô·Ú‚Ú‚ ¯Ú ˇ‰ ıÈÊÈ Ôȇ ˙„ÂÚÒ ˘Ï˘ ÔÈȘ    ËÚ¯ÚËȇ ÔÈȘ ¯‡Ë ÔÚÓ Ò‡Â ¯‡ ˢÈ ʇ
¨ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó Ìȇ ÔÒÈȉ ˢÈ ¯Ú ËÚ ÔÚϘ‡˘    Ô·‡‰ ·ÚÈÏ ÔÚÓÚ ¯Ú ËÚ ÔÈÈÊ ¯ÈÈ‚Ó Ìȇ     ˷ȉ È„ Æ˙Âχ˘ ËÈÓ Ôß·È˘Èχ ·¯‰ ˆ ÔÙÈ     ʇ ÍÈÊ ËÈÈˢ¯‡Ù ÒÚ È ¯Ú·‡ ¨·ÚÈÏ Ë˘È          ÆÔÚÓÂ¯‡Ù ÔÈÈÊ Âˆ ҇ ËÈÓ ÌÏÂÚ ÌÚ„  ˢÈ ¯ÚËÂÈÙÓ‡˜ ÔÈȘ ¯‡Ë ÔÚÓ Ô·‡‰ ˢÈ
                                                                         ¯Ú ¨ÔÈÈÊ ¯˙ÂÂÓ Ë˘È ÌÚ„ Ûȇ ËÚ ÈÏ„ÚÓ                             ¯ÚˆÈÊÈ ʇ ÏÈ ԇ ¨ÌÈȉ¯Ú„ Ôȇ ÔËχ‰
                                                                                                         ˜˜˜
ËÏÂ˘Ë ÔÈȘ ·ÚÈÏ Ë˘È ˇ‰ ¯Ú „χ·È ¯Ú·‡       ÆÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ÔÚϘ‡˘ ÍÈÊ Ô‡ ËÏÂ˘Ë   ¯ÂÁ· ¯Ú„ ҇ ÔÈÈ ԂÚ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ‰Ï‡˘
ÔÚÚ‡„ ÌÈÈ· ˢÈ ÍÈÊ ËÏÚ˜‡˘ ¯Ú Íȇ Ô‡    Êȇ ËÏÚ ڢÈÂÂËÈÏ È„ Ôȇ ÌÏÂÚ ¯Ú„       Êȇ ÒÚ ¨ÍÒ ÔÈÈ Êȇ ÒÚ Âˆ ˯ȯڂ‡ ˇ‰     Ôȇ ÌÏÂÚ Ô‡ Ô‡ Ô‡ È·¯ ¯ÚÒȯ‚ ‡ ÔÈÈÊ ÏÈ                            Ôȇ Ë·ÚÏÚ‚ ˇ‰ ÔÚÓ È ԷÚÏ ÔÏ‡Ê ÌÈ„ÈÒÁ
ʇ ËÚ˜ÒÙ Ô‡ Û¯Ȉ ‡ ¯‡Ù Ò‡„ ¯Ú ËÚÎÚ¯     ÌÈ˘ÚÓ Ë¯‡Ò È„ ÏÏΠͯ„· ÏÈÈ ËÈÂˢ¯Ú      ÔÚÚ„‡Ï Ë‚ÚÏ٠҇ ԇӯڂÂÈ ‡ ÔÚÓ˜ڂ     ÚÒȯ‚ ÔÈȘ ÔÏÈÙ˘ ˢÈ ¯Ú ËÚ ËÚˢ ÚÚÈ     ÔÚ˜ ıÈÊÈ Ôȇ ˈÚÈ Ú‚‡¯Ù ˷ȉ È„                   ÆÌÈȉ ¯ÚËχ‰ ¯Ú„
           Ɖ¯ÓÂÁÏ ¯ÂÈ‚ ‡ Û¯‡„ ¯Ú   Ú˘ÈÂÂËÈÏ ÔÈȘ ¯‡Ù ˢÈ Ô‡ ÒßÈ·¯ ¯‡Ù ÔËÒ‡Ù   Û¯‡„ ¯Ú ˆ Ô‚Ú¯Ù ÌÈ˙·˘ Ûȇ ¯ÂÁ· ÌÚ„      Ôȇ ÌÈ„ÈÒÁ ˇ‰ ¯Ú ʇ ÔÊÈȇ· ÊÂÓ ¯Ú Úχ¯    ËÓÚ ÔÚÓ Âˆ ÌÈ„„ˆ È„ Ô˘Èˆ Ô¯Ú ÏÈˢ     ˯ȷ¯٠χ¯˘È ߯ ʇ Ô˜¯ÚÓ‡·Âˆ Êȇ ‡„
                                                                         ÆËÏÚ ¯Ú„ Ûȇ Íȇ ÈÂʇ „‡Ï ÔÂÙ Ô˜Ú‰ Úχ   È„ ˆ ÍÈÊ ËÈȯ‚ ÔÚÓ Ô‡ ˙˜ÂÏÁÓ È„ ÔÂÙ Ú˘Ë‡„   ÌÚ„ ÔÈÈÊ ‰˘Ó ÏÈ ¯Ú ıÈÊÈ ÔËÈÈ·¯Ú·È‡
≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                                 ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È
±≥                                                          ËÏÚÂÂ Ú˘È„¯Á È„                                                             ±≤
   ıÈÈ¢ Ôȇ ÍÈÊ ËÚ˘‡Ù ÔÚÓ
                                                                                                                            ÈÈÊ
–Ùˆ ÔÈÈÊ ÔÚÓ ËÚ ıÈÊÈ Ôȇ Æ„‡Ï ¯Ú„‡  ¯Ú·‡ ¯ÚˈÚÙ „‡¯Ù ÌÚ„ Ô·¯·Âˆ ˇ‰                                              Êȇ ßÁÎ ÂÙÈÏÁÈ ß‰ ȘÂß ÔÂÙ ÈÂÂȈ ¯Ú„ ʇ   ÈÈÊ ‰ÏÈÏÁ ʇ ¯‡Ï˜ Ô·Ó
¯Ú„‡ Ô‡ ÔÎÂÊ ÍÈÊ ËÚ ÈÏ„ÚÓ ·È‡ Ԅȯ   ˢÈ¯‡‚ Êȇ ¯ÚÂÂÈȯ„ ÌÚ„ ËÈÓ Ìȇ                                               ҇ ¯Ú„ȯ· È„ Ûȇ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Ë‚‡ÊÚ‚ ˢÈ    ÔÏÈ ÈÈÊ ÍÈÊ Ë˘È ÔÚÈÈÓ
ËÈÓ ÔÙÏÚ‰ ˆ Ìȇ ËÈȯ‚ ÔÚÚÊ ÈÈÊ ı‡ÏÙ    ÔÚÓ Ò‡Â¯‡Ù ‰·ÈÒ È„ Êȇ Ò‡„ ÆÔÚ˘Ú‚                                              Ú¯Ú¢ ¯‡‚ È„ ·Èψ ڢˇ„ Ûȇ Ô¯‡Ù      Ï‡Ê ÔÚÓ Ê‡ Ô‡ ˢÈ Ò‡„
ÆÔÂÎÈ˘ ÔÂÙ ÔÈÈ‚˜Ú‡ Ï‡Ê ¯Ú ·È‡ „ÏÚ‚    ¯ÚÒȯ‚ ‡ ‰˘ÚÓ È„ ÔÂÙ Ë˘È ËÎ‡Ó                                                È„ Ô¯È٠҇ Ȅ ÌÈ„ÈÒÁ È„ Ûȇ ¯‡ Ë·Ú¯‡   Ûȇ ÈÈÊ ÔËχ Ԃگ٠ÈÈÊ
˯‡Ù˘ ¯Ú ÈÈ·¯Ú„ ˢÈ Ëχ‰ ¯Ú ¯Ú·‡      –¯‡ÂÂ Ë˜È˘Ú‚ Ô·‡‰ ÔËÒÈÏ„ÚÓ È„ ÆÏÚÓÂË                                             ÂÙÈÏÁÈ ÌÚ„ ÔÙ¯‡„ ÈÈÊ ‰ÓÁÏÓ ÚÒȯ‚ ¯‡‚     ¯Ú·‡ ¨ÔÚÂÂÚ‚ ¯˙ÂÂÓ ÌÚ„
È„ Êȇ ÌÚ„ Ûȇ Ô‡ ÔÂÎÈ˘ Ôȇ Ô·ÈÈÏ· ÍÈÊ   Ô„Ú¯ ÈÈÊ ·È‡ ʇ Ô˘ËÚÓ Òßχ¯˘È ÔÚÚ                                             ˈÚÈ Ë¯Ù· ÔÒȯ‚ Ôȇ ÔÈÈ‚‡ ÔÚÚ˜ ÁÎ     ‡ Êȇ ÒÚ Ô‡Ë ÈÈÊ ÔÏ‡Ê Ò‡ÂÂ
ÔÚÂÂÚ‚ „·ÎÓ Ìȇ Ô·‡‰ ҇ Ȅ ¨‰ÓÁÏÓ     ÈÈÊ ‚ÈËÈÈÊ ÔÈȇ ÔÈÈÊ ËÚ ÒÚ Ê‡ ÔÈȇ ÍÈÊ                                           ÌÈÓÈ È„ ˆ ÍÈÊ Ë¯ÚËÚ¯Ú„ ÔÚÓ ÔÚ       ˢÈ ÔÚÓ ÔÚ˜ ÌÚ„ Ûȇ Ô‡ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß
Ô¯‡Â¢ڂ Ô·‡‰ ҇ Ȅ ÔÚÚÊ ‰ÏÈ˜Ò ËÈÓ    ÔËÒÈÏ„ÚÓ È„ Ô‡ ¯ÚÈÈˢ ÔÙ¯‡Â ÔÏÚ                                             ¯‡‚ È„ ˆ ÁÎ Í‡Ò ‡ ÔÚÓÙ¯‡„ Ìȇ¯Â       ÔÈÈÊ ÌÈÈ˜Ó ‚‰Ó ÌÚ„ ÊÂÓ ÔÚÓ ÔÈÈÊ ¯˙ÂÂÓ
Ìȇ ÍÈÏ‚ÚÓ Ò‡ÂÂ Ô‡Ë ÒÚχ ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡    Æ˙ÂÚË Ôȇ ÈÈÊ Ô·ÚÏ Ë‚ÈÈÏÚ‚Èȇ ÔˆÈÊ ÔÏÚ                                           Ûȇ ÔÚÓ˜¯‡Ù ËÚ ҇ ‰ÓÁÏÓ ÚÒȯ‚     ÒÚ ‚ÈËÎÈ È ÔÊÈȇ· Ìȯ„ȉ Úχ ËÈÓ
           Æˇˢ ÔÂÙ ÔÈÈÊ ÁÏ˘Ó   Ô‡ Ôßχ¯˘È Ô˯‡ÂÂÙ‡ ÔÏÚ ÔËÒÈÏ„ÚÓ È„                                            È·¯ ¯Ú„ ·È‡ ˯ٷ Ëȯ˘ Ô‡ ËÈ¯Ë Ô„ÚÈ     Ô‡ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß ¯Ú„ ıÈÊÈ Ôȇ Êȇ
                       ˇ‰ ÔÚÓ È ÈÂʇ ‰ÏÈ˜Ò ËÈÓ ÔÈÈÊ „·ÎÓ Ìȇ                                           ˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÒȯ‚ Ôȇ ÔÚÓ˜Èȯ‡ Ï‡Ê      –ÏÙ‡¯ÈÈÚ È„ Ûȇ ˈÚÊÚ‚Ùȯ‡ ÍÈÊ Ô·‡‰
       ˜˜˜                           ÆÔßÈÏ„ÚÓ Ô‡ËÚ‚                                           ÔÏÚ ÔËÒÈÏ„ÚÓ È„ ʇ ËÈÈÓ ÒÚ Ò‡Â              ÆıÈÈ¢ ÔÈȘ Ô¯‡ÙÚ‚ Ô‡ ÔÚ‡
Êȇ ÔÈÈχ χ¯˘È ߯ Òȇ ˉÚÊ ÒÚ È      Ô·‡‰ ¯Ú·È‡ ËÈ‚ ÔÚÓ È ËÈÂÏ                                                  ÒÚ Ô‡ ÒÚˆßχ¯˘È ËÈÓ ÔÚӇʈ ÔÚÚ‡„     ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ Ô¯‡Ù ̈ ¯Úˢ¯Ú ¯Ú„
Ë„Ú¯ ¯Ú ¨ÔÎ‡Ê Ú¯Ú„‡ ËÈÓ ÔÚÓÂ¯‡Ù      ÔÏÈˢ¯‡Ù Ô‡ËÚ‚ ÒÚχ Ô˘ËÚÓ Òßχ¯˘È                                              ÆÏÈˢ ÔÈȂί„‡ Ï‡Ê ÒÚ ÍÈÏ‚ÚÓ Ì‡ Êȇ     ˜¯‡Ë˘ Êȇ ҇ ÈÏ„ÚÓ È·¯ ˜È„ˆ‰ ·¯‰
ˢÈ Íȇ Ô‡ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù ÚÈȘ ÔÂÙ Ë˘È   ÈÈÊ ‰˘ÚÓ È„ ˢÈ ÈÈÊ Ë˜ÚÓ˘ ÒÚ Í‡Ê È„                                             ʇ ‚ÂÚÙ‡ Òȯ‚ Ô·‡‰ ҇ ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ    ÌÈÈÚ Úχ Ôȇ ÔË‡Ë ÌÚ„ ԇ˷ „ÈÙ˜Ó
˘‡Ù ¯Ú„ ËÚ˘ËÂÓ Ìȇ ¨‰ÏÈ˜Ò ÔÈȘ ÔÂÙ         ÆÔ·¯˜¯‡Ù ËÈÈ ˆ Êȇ ÒÚ Ê‡ Ô‚‡Ê                                           ÍÈÊ ¯‡Ù ˙·˘ ÔÎ‡Ó ÔÏÚ ÔËÒÈÏ„ÚÓ È„      ¨ıÈÈ¢ Ôȇ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ڢˇ„ Ôȇ ÏÏÂÎ
ÆÔÚ‚ÂËÈȈ ÔÚÈÈÏ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÚˆÈÊÈ ҇                                                                   ˢÈ¯‡‚ Êȇ ÒÚ ¯Ú·‡ ¨Ô·Ú‚ ‰ÁÂÓ ÈÈÊ Ô‡    ˜È„ˆ‰ ·¯‰ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ¯ÚËÈȈ ¯Ú„ Ô‡
ˇ‰ ˙„ÂÚÒ ˘Ï˘ ÈÈ· ˙·˘ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ÒÚ            ˜˜˜                                                      ÌÚ„ Ô‚Ú ÏÈȯڄ ÊÈ· ˇ‰ ÔÚÓ ¯‡Ï˜      ʇ ԄχÓÚ‚ ˇ‰ ¯Ú Íȇ ҇ χ¯˘È È·¯
Ò‡„ Ô‡ ‰˘¯„ Ú¯Ú‚ÚÏ ‡ ÔËχ‰Ú‚ ¯Ú
–‰Ú‚‡ ¨˙‡ÁÓ ¯ÂÚÈ˘ ‡ Ô‡ Ë·ÓÚ‚ χÓ
                       ʇ ÒÚÙÚ Í‡ ÔÚ˜Ú„Ú‚ ÔÚÓÙ¯‡„ ‡„
                       ÔÚ˜ Ô˘ËÚÓ Òßχ¯˘È ÈÈ· ¯ÚÙÓÚË ¯Ú„        Ô‚‡Ê Ô‡ ڢˇ„ Ûȇ Ô¯‡ÙÚ‚ ÔÚÚÊ ıÈÊÈ Ôȇ ¯Ú„ȯ· Ú„ÈÈ·                        ÆÔÒ‡Ï˘‡· ˢÈ
                                                                                      ÔÏÚ ÔËÒÈÏ„ÚÓ È„ ʇ ËÒÈȉ ÒÚ
                                                                                                             ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß ÌÚ„ ÔÈÈÊ ÌÈÈ˜Ó Ë¯‡Ù ¯Ú
                                                                                                             ÔßÈÏ„ÚÓ ÔÂÙ ¯ÚÓ ÔÈÈÊ ¯„‰Ó ËχÂÂÚ‚ ¯Ú·‡
È ˂گÙÚ‚ ÔÚ‚ÂËÈȈ È„ ÔÂÙ ¯Ú ˇ‰ Ô·ÈÂ
‡ Ôȇ ÔÈȯ‡ ËÈÈ‚ ÔÚÓ ÔÚ ʇ Ò‡„ ËÓ˜
                       Ë¯‡ÂÂÚ‚ ÈÈÊ Ë‡‰ χ¯˘È ¨ÔËχ‰ ÌȘ ÍÈÊ
                       Ô‡ ÔßÈÏ„ÚÓ Ô‚‡Ï˘ ˢÈ ¯ÚÓ ÔÏ‡Ê ÈÈÊ            ßÂÈ˙·¯ ‚‰ÓÎß Ò‡„ ÔÚ‰ÂË ÈÈÊ Ê‡                 Ô„ÚÈ Ûȇ ßͯ· ÏÎÈ‰ß ÌÚ„ ËÈȯ‚ ÔËχ‰
                                                                                      ¯Ú„ ·È‡ Ôȉ‡ ÔÈÈ‚¯Ú·È¯‡ ÔÚÚ˜ ËÚÓ‡Ó
                                                                                                             ÔÈȘ Ô¯‡ÙÚ‚ ¯Úȯ٠¯Ú Êȇ ¯Ú·È¯Ú„
                                                                                                             ÔÚ‚Ú¯·¯‡Ù ¯Ú ËÚ Ô˯‡„ ¯ÚËÒÚ߈‡Ó
ÔÎÏÚ ËÙȘ ÔÚÓ ÔÚ ¯Ú„‡ Ë‡¯‡ËÒÚ¯
Ô¯ÈÒÚ¯Ëȇ ÍÈÊ ¯Úȯ٠ÔÚÓ ËÚ ˘„‡¯Ù
                       ËÚ ¯Ú ÔÚÓÚ ԇ ÔÚÓÚ˘¯‡Ù ˢÈ Ìȇ
                       Ô·‡‰ ¨ıÈÊÈ ÔÂÙ ÔÈÈÊ ÁÏ˘Ó ¯Ú ËÚ ÔهΠ    ߉ ÈÂÂ˜ß Êȇ ÂÈ˙·¯ ‚‰Ó ¯Ú·‡ ˢÈ Ò‡„ ÔÙ¯‡„ ÈÈÊ ÍÈÊ Ë˘È ÔÚÈÈÓ ÈÈÊ ‰ÏÈÏÁ  ‰ÓÁÏÓ Ë¯Ú ÒÚ Ê‡ ¯Ú„‡ ˢÈ ËÓ˜ È·¯
                                                                                      ʇ ‡¯ÂÓ ˜¯‡Ë˘ ˇ‰ ÔÚÓ ÌÈ„„ˆ È„ Ô˘Èˆ
                                                                                                             ÌÚ„ ÔÈÈÊ ÌÈÈ˜Ó Ô¯‡Ù Ô‡„ Ô‡ Ô· ÈȈ
                                                                                                             Ô‡ ıÈÈ¢ ÔÂÙ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß
ÔÚ ԇ ¨Ë‡‰ ÒÚ ¯˘Î‰ ÔÎÏÚ ÔÒÈ ÔÏÚÂÂ
–¯‡‚ ÔÚÓ Ë‚Ú¯Ù ÔÚ‚ÂËÈȈ ˆ ËÓ˜ ÒÚ
                       Ô·Èȯ˘ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù ˆ ÔÚÓÂÚ‚ ÍÈÊ ÈÈÊ
                       ¨˙ÂÂ˘Ï ÚËÒÙ¯‡˘ È„ ËÈÓ ÔßÈÏ„ÚÓ Ô‚Ú˜
                                               ÔÈÈÊ Ô¯‡Ù ËÈȉ¯ÚÚ‚‡Âˆڂ Ô‡ ˢÈ ‰¯È¯· ÔÈȘ ÈÈÊ Ô·‡‰ ‡ÏÈÓÓ ßÁÎ ÂÙÈÏÁÈ  ÌÈÓÈ È„ „·ÎÏ ÔÏÚ ıÈÊÈ Ôȇ Ìȯ„‰Ó È„   Ìȯ„ȉ Úχ ËÈÓ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ÒÚ Ê‡ Ô‰ÚÊ ËÚÂÂ

                                               ÚÂÂÚËÒÈ·‡¯ ËÈÈÓ ÒÚ Ò‡Â ÔÏÈÙ ‚¯Ú· ÚÎȉ È„ Ûȇ ıÈÈ¢ ¯Ú„ Ôȇ ‡Ê‡¯‡ ÔÈȘ
                                                                                      ¯Ú˘Ú„ß ËÈÓ ÔßÈÏ„ÚÓ ÔËÈÈÏ‚‡· Ìȇ¯Â         ƂȉÓ ¯ÚˆÈÊÈ ‡ ¯‡Ù ËÒ‡Ù ÒÚ ÈÂÂ
ËÈÈÏ ÔÚÓ Ë‚‡¯Ë ÒÚ ¯˘Î‰ ÔÎÏÚ ˢÈ     ÔËÒÈÏ„ÚÓ È„ ÍÈÊ ËÈÈˢ¯‡Ù ÒÚ È ¯Ú·‡                                             ÆÒßÔÚˈÚÏ ÍÈÊ Ô¯ÈÙ ÈÈÊ È ÈÂʇ ß·‚     È„ ÔÈÈÊ Ï·˜Ó ÍÈÊ ÔÚÓ ËÈȯ‚ ıÈÈ¢ Ôȇ

                                                ‚È„Ú¯‡Ù˜Ú‡ ÔßÈÏ„ÚÓ ËÈÈÏ‚‡· ÔÚÓ Ë‡‰ ¯ÚÈÈˢ ËÈÓ
               Ư˘Î‰ ÔÈȘ Ô‡  Ô·‡‰ ÈÈÊ Íȇ ‚È„Ï¢ Ô·ÈÏ·Ú‚ ˢÈ ÔÚÚÊ                                            ҇¯‡Ù ˢÈ ¯Ú„‡Â ÔÈȘ Êȇ ¯Ú·È¯Ú„    Ôȇ ÔÈ¢ ÍÈÊ Ë‚‡Ï˘ ÔÚÓ Ô‡ ¯Ú„ȯ· ÈȈ
ÔÚ‚ÂËÈȈ Ô‚Ú˜ ÔÒ‡˘Ú‚ ˇ‰ χ¯˘È       –˜˘‡Ù Էȯ˘Ú‚ Ô‡ ÔÚÚ˜ ÈÈÊ Ò‡Â ÔÊȇ·                                           ÌÚ„ Ì„ÈÒÁ È„ ¯‡È Ò‡„ ÔÙ¯‡„ ıÈÊÈ Ôȇ    ÈÏ„ÚÓ ß¯ ԯȈ‡Ù˘ ËÚ ˜¯‡Ù ÔÎÏÚÂÂ

                                               ¯Ú Êȇ ÌÈÒÈ ËÈÓ Ô‡ ıÈÈ¢ Ôȇ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß ÌÚ„ ÔÈÈÊ ÌÈȘÓ
ˢÈ Êȇ ‚ÂËÈȈ ÔÈȘ ʇ Ëχ‰ ¯Ú ÏÏη    ÒßÔÚˈÚÏ ıÈÊÈ Êȇ ÈÂʇ ¨Ô‚Ú˜ ÔÏÈÂÂÚ                                            –¢ Í‡Ò ‡ ÔËÚ·¯‡ ÔÏÚ ÈÈÊ ßÁÎ ÂÙÈÏÁÈß    ËÚ ÔÚÓÚ ËÈÓ Ï‡¯˘È ߯ ÔÎÏÚ Ôȇ Ô‡
Ôȇ ÈÂÏ˙ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ÒÚ ÔÚ ԇ ÔËχ‰Ú‚Òȇ  ÔÂÙ ÔÏÈÂÂÚ˜˘‡Ù ËÈÓ Ô¯‡ÂÂÚ‚ ˈÈÈÏÙ¯‡Ù                                             ÔÈ¢ ÔÏÈÙ˘ ҇ ¯Ú„ȯ· Ú„ÈÈ· ¯‡Ù ¯Ú¯Ú     ¨ÔÈÈ‚ ¯Ú„ ËÚ ÔÚÓÚ ËÈÓ Ô‡ ÔÈÈ‚ ¯Ú„

                                                         ‚È„Ú·ÚÏ Ô·ÈÏ·Ú‚
ÔÚ‚ÂËÈȈ Úχ Ë·ӯ‡Ù ¯Ú Ëχ Ìȇ      ÆÔ¯Ú„‡ ÌÚ„ Ô‚Ú˜ ¯ÚÈȇ ˙¢¯„ Ô‡ ÂÂȯ·                                                         ÆÒßÈ·¯ È ËÈȉ  ÍÈÊ Ô‡ ÔˆÈÊ ÈÈÊ ÔÏÚ ˜‡· ÔÎÏÚ Ûȇ
˜Á„‰ ˙Ú˘· ʇ Ë‚‡Ê ¯Ú Æχ¯˘È ÏÏÎ Ôȇ     Ô·‡‰ ҇ Ȅ ʇ Ô‚‡Ê ¯·„ ÈÚ„ÂÈ È„                                                                            ÆßÂÈ˙·¯ ‚‰ÓÎß Ô¯ÈÙ‡¯‚‡Ë‡Ù
                                                                                             ˜˜˜
                                                ÔÈÈÊ ¯Ú ËÚ ¯Ú·È¯Ú„ Ôȯ„‰Ó È„ ÔÂÙ Êȇ ¯Ú ¯Ú·‡ Ô¯‡ÙÚ‚ Íȇ Êȇ χ¯˘È ߯
¯Ú ËÊ‡Ï Ë˘È ‰¯È¯· ÔÈȘ ˇ‰ ¯ÚÈȇ ÔÚ    Ô·‡‰ ҇ Ȅ ÔÚÚÊ ¯ÚÈÈˢ È„ ÔÙ¯‡ÂÂÚ‚                                                                   È„ ÔÚÓ˜‡· ¯Ú„ÚÈ Ô·‡‰ Ìȇ·‚ È„
¯‡ Ò‡„ Íȇ Ô‡ ßÚÈ„ÂÓ‰ß ÌÚ„ ¯‡ ÔÚÈÈÏ   –ÂÚ˜˘‡Ù ÌÚ„ Ûȇ ÔÚÓÚ ‰Ó˜ ËχÂÂÚ‚                                              Ï‡Ê ÒÚ Í‡Ê ‡Ê‡ ‡Ë˘È Êȇ ıÈÊÈ Ôȇ     ÔˆÈÊ Âˆ ‡Â‡ ÔÈÈ‚ Ï‡Ê ÔÚÓ ÈÂʇÈ ˙‡¯Â‰
ÔÈȘ Ô·Ú‚˜Ú‡ ˢÈ Ô‡ ÏÚ˘ Û¯ٯ·
–ÊÈ ÔÈȘ ʇ ˢÈ ÏÈ ¯Ú ÔÂÙ¯Ú„ ËÈȈ
                       –Èʯ‡Ù ÔÏÚ ÈÈÊ Ê‡ Ô‚‡Ê ÈÈÊ ¨Ô·Èȯ˘ ÔÏÈÂ
                       È·¯ ÔÈȘ ÔÈÈÊ Ë˘È ËÚ ÈÏ„ÚÓ Ê‡ Ô¯ÚÎ      ÔÈÈÊ ÌÈÈ˜Ó ÔÈÈ‚ ¯ÚËÚÙ˘ ˈÚÈ Ô‡ „‡Ï‚Ú ¯ÚËÒÚ߈‡Ó Ôȇ Ô· ÈȈ ¯Úȯ٠  ÔÈȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ÔÚÓ ÔÚ ÂÏÈÙ‡ ¨ÔÈÈÊ ÏÈˢ
                                                                                      ‡ Íȇ ÈÂʇ ¨‚È„Ú·ÚÏ Êȇ ÏÈˢ Êȇ ÒÚ Ê‡
                                                                                                             ÈÏ„ÚÓ ÆÒßÈ·¯ È„ Ûȇ Ԙ˜ ˆ È ԇ
                                                                                                             ʇ ¯ÈÓÁÓ Ô‡ ¯„‰Ó ˜¯‡Ë˘ Êȇ Ï˘ÓÏ
¯Ú ¨ÔÚ‚ÂËÈȈ ÔÚÈÈÏ Ï‡Ê „ÈÒÁ ¯ÚˆÈ
ÔÈȘ ÔÚ˜ ‚ÂËÈȈ ‡ ËÈÈÏ ÒÚ ¯Ú ʇ Ë‚‡Ê
                                     ÆıÈÊÈ ˙ȯ˜ Ôȇ
                       ÒÚ ¯Ú ¯‡Ù ÔÚ‡Ó¯Ú„ ˆ Êȇ ‡„                ıÈÈ¢ ÔÂÙ ‚¯Ú· È„ Ûȇ ÔÚ˘‡Ù ÍÈÊ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß ÌÚ„       ÔÈȘ Ô¯‡ÙÚ‚ Êȇ ÈÏ„ÚÓ ¯Ú„Èȇ ‚‡Ë
                                                                                      ÌÚ„ ÔÈÈÊ ÌÈÈ˜Ó ıÈÈ¢ ¯Ú„ Ôȇ ‡Ê‡¯‡
                                                                                                             Ìȇ·‚ ˯ٷ Ô‡ ÌÈ„ÈÒÁ ÚÈÈÊ ÔÂÙ ¯Ú„ÚÈ
                                                                                                             ˙ÚÏ ˙ÚÓ Ôȇ ‰Ú˘ ≤¥ Ìȇ Ûȇ Ԙ˜ ÔÊÂÓ
         ÆÔÈÈÊ Ë˘È „ÈÒÁ ¯ÚˆÈÊÈ  Êȇ ÔßÈÏ„ÚÓ ËÈÓ ‰ÓÁÏÓ È„ ʇ ˢÈ ÒÈÈÂÂ
                       ıÈÊÈ Ôȇ ¨È·¯ ÔÈÈÊ ÔÈÈ ˆ ‡È ¯Ú·È‡ ˢÈ   ¯Ú ʇ Ë‚‡Ê Ô‡ ÒßÔ‡ÙÏÚÒ È„ Ôȇ ‰ÓÁÏÓ Òȇ ËÙ¯ χ¯˘È ߯            ‚¯Ú· È„ Ûȇ ÔÚ˘‡Ù ÍÈÊ ßÂÈ˙·¯ ‚‰Óß
                                                                                      ÔÚ ˯‡ÂÂÚ‚Ù‡ Ìȇ ÔÚÓ Ë‡‰ ıÈÈ¢ ÔÂÙ
                                                                                                                ÆÔÚÓÚÙ‡¯‡ ˢÈ Ԃȇ È„ ¯‡Ë ÔÚÓ
       ˜˜˜
                                                                                                             ʇ ‚ÂÚÙ‡ Òȯ‚ Êȇ χ¯˘È ı¯‡ Ôȇ
ËÚ˘ËÂÓ ÔÚ‚ÂËÈȈ ¯‡ ʇ ¯È‡ ËÈÈÓ
                       ʇ ˘‡Ù ÌÚ„ ËÈÓ ÔÚÂÂÚ‚ ÌÈÏ˘Ó ÔÚÓ Ë‡‰
                       ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ ÈÂʇ ¨È·¯ ÔÈÈÊ ËÚ ÈÏ„ÚÓ Íȇ      Ô‡ÙÏÚÒ ‡ ËÈÓ „ÈÒÁ ¯ÚˆÈÊÈ ÔÈȘ Ô‰ÚÊ Ë˘È ÏÈ              ÔÚÓ Ô‡ ‰È¯˜ È„ Ôȇ Ô¯‡ÙÚ‚Èȯ‡ Êȇ ¯Ú
                                                                                      ‡ ƯÚÈÈˢ ËÈÓ ÔÙ¯‡Â‡· Ìȇ ˇ‰
                                                                                                             ÔÚÈÙÚ‚ ¯Ú„ȯ· ÈȈ È„ ҇ ÌÚ„ „·ÎÏ
                                                                                                             ËÚ ıÈÈ¢ Ôȇ ·Â¯˜· Ô‡ ÚÙ‡¯Èȇ Ôȇ ÍÈÊ
È„ Ô‚Ú ˂‡Ê ¯Ú ҇ ԯډ ¯È‡ ËÚ Ìȇ
ÔÚÓÂÚ‚ ÍÈÊ Ë‡‰ χ¯˘È ߯ ÆÒßÔÙ‡ÏÚÒ
                       È·¯ ¯Ú‚È„¯Úȯ٠¯Ú„ ÔÚ Íȇ ‚È„Úˢ
                       Ú„ÈÈ· ÔÚÚÊ ËÏÚ ¯Ú„ ÔÂÙ ˜Ú‡ Êȇ
                                               È„ ˢÈ ËÒÚ‚¯‡Ù Ô‡ Ò¯ÚËÂÈÙÓ‡˜ ÔÚ‚ÂËÈȈ È„ ˆ ÔÚÓÂÚ‚ Íȇ ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú    È„ Ûȇ ÔÙ¯‡ÂÂÚ‚ ÔÚÓ Ë‡‰ ˜‡Ï· ¯ÚÒȯ‚
                                                                                      Ô‡ ˈÈÊ ¯Ú ‡Â‡ ı‡ÏÙ ÔÈÈÊ Ûȇ ¯‡˜
                                                                                                             È· Ôȇ Ô‡ Ôȉ‡ ÔÈÈ‚¯Ú·È¯‡ ˙˜ÂÏÁÓ È„
                                                                                                                         ÆÔÈÈÊ ÏÈˢ ËÚ ˜¯·
ÈÈÊ Ô‡ ËÈÈÏÚ‚ÂÈ Ô‡ ÌȯÂÁ· È„ ˆ ˜¯‡Ë˘   Ô‡ Ôȇ ¯Ú„ÚÈ ¯Ú·‡ ÒßÈ·¯ Ô¯‡ÂÂÚ‚ ¯Ú„ȯ·              ÔÎ‡Ê ÚÎÏÚʇ Ú¯Ú„‡ ͇ Ô‡ ÔÚÏËÈÈ˘              ÔÚÓ Æ¯Ú‚È„Ú·ÚÏ ‡ Òȯ‡ ¯Ú Êȇ ÌÈÒÈ·     ¯ÚˆÈÊÈ ¯ÚËÚ¯·¯‡Ù ‡ Ê„‡ Ë‚‡Ê

≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È                                                                                                  ≤µπ ßÒÓ ÔÂÈÏ‚ ¨Ê¢Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Ë¢È

								
To top