Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

5. VRSTE NAVODNJAVANJA 1

VIEWS: 69 PAGES: 16

									  NAČINI I SUSTAVI NAVODNJAVANJA
         Preljevanje
Površinsko    Potapanje
         Brazde


         Subirigacija
Podzemno     Otvoreni kanali

         Klasičan način
         Samohodni uređaji
Kišenjem
         Hidromatici

          Kapanjem
Lokalizirano
         Mini rasprskivači
        Prema načinu raspodjele vode do biljke
         razlikujemo metode navodnjavanja
  Površinsko       Podzemno       Navodnjavanje
                          iz zraka


  Koji je idealan način navodnjavanja?

Nema univerzalnog navodnjavanja za sve kulture i za sva područja.
Svaki način navodnjavanje je dobar ako se njime poveća prinos i
kvaliteta uroda te ostvare ekonomski efekti.
Na odabir načina navodnjavanja utječe:
 - Vrsta kulture
 - Potreba biljke za vodom
 - Osobine tla
 - Klimatske prilike
 - Reljef terena
 - Porijeklo i kvaliteta vode

 - Svrha poljoprivredne proizvodnje

 - Veličina i oblik parcele
   POVRŠINSKO NAVODNJAVANJE

Preljevanje     Potapanje        Brazdama


- Najstariji i najrašireniji način navodnjavanja
- Ljudska radna snaga i snaga životinja

- Transport vode je gravitacijski, površine u blizini vodotoka

 - U svijetu se navodnjava oko 60 % površinskim navodnjavanjem
Glavne karakteristike površinskog navodnjavanja:

- prije primjene ovakvog načina navodnjavanja treba
 izvršiti pripremu terena - ravnanje

 - koriste se velike količine vode

 - veliki su gubitci vode
Princip navodnjavanja:

Voda se preljeva preko uređene površine (nagib) i upija se u tlo
    POVRŠINSKO NAVODNJAVANJE

PrelijevanjePotapanje
Navodnjavanje
brazdama
NAVODNJAVANJE PRELIJEVANJEM - ROMINJANJE
Princip navodnjavanja:

 Voda se prelijeva preko UREĐENE površine koja ima nagib,
 te se prilikom prelijevanja (rominjanja)
 u sloju debljine 5 – 10 cm PRELJEVNOG MLAZA upija u tlo.

 Voda se u kazetu upušta sa najviše kote terena

 Priprema parcele:

 Poravnavanje i ograđivanje malim nasipima.
 Veće parcele se dijele na KAZETE (veličine 20 do 40 m x 100
 do 200m) i sa padom terena 1 – 2 %u smjeru duže stranice.
PRIMJENA NAVODNJAVANJA PRELIJEVANJEM


Kod kultura gustog sklopa, koje se ne obrađuju često,
višegodišnje krmne kulture, djetelina i pašnjaci.
Negativne strane navodnjavanja prelijevanjem:
Erozija tla    Rasplinjavanje strukturnih agregata

 Otežano kretanje strojeva     Velika potrošnja i gubitci vode
       NAVODNJAVANJE POTAPANJEMsustav KAZETA             sustav LOKVI
             Princip:
      Tlo se poplavi ili potopi vodom.


 Sustav KAZETA
 Koristi se u uzgoju RIŽE.
Tlo se mora pripremiti, poravnati, izgraditi pregrade.
Površina se izdijeli u manje parcele 0,1 do 1 ha.
Voda u parcelama ostaje tijekom cijele vegetacije riže
u sloju 10 – 20 cm.
     Negativne strane navodnjavanja potapanjem:
Koriste se velike količine vode Obvezna izgradnja sustav odvodnje
                suvišnih voda

Pogoršava se vodozračni režim tla
i mikrobiološka svojstva tla
  Sustav LOKVI:

Koristi se za drvenaste kulture (voćke, vinova loza, ukrasno bilje).


Princip:
Ne preplavljuje se cijela površina već samo jedan dio.

 Priprema:
 Oko stabla se izvode lokve u obliku kvadrata ili kruga.
 Lokve mogu obuhvatiti samo 1 ili više biljaka.
 Površina lokve ovisi o razvijenosti korijena.

 Izvedba:
 Lokve se mogu izvoditi u obliku depresije
 ili se ograđuju malim provizornim nasipom.
 Voda se u lokve može puštati iz kanala ili dovoditi cijevima.
 Prednosti:

Troše se manje količine vode     Preciznije je dodavanje vode

Manje pogoršanje fizikalnih svojstava tla.
        NAVODNJAVANJE BRAZDAMA
          Najviše se primjenjuje i najbolje
       od svih načina površinskog navodnjavanja.

Princip:
 Voda se dovodi i raspoređuje po površini terena u brazdama
 iz kojih se voda procesom INFILTRACIJE lagano upija u tlo

 Prednosti:
 Kvasi se samo površina tla i brazdama a okolno tlo je suho.


 Primjena
Voćke, povrće, okopavine, merkantilni i sjemenski kukuruz,
šećerna repa, suncokret, cvijeće, krumpir Š I R O K O R E D N E kulture
                      Dubina brazdi:

                     - Plitke (do 15 cm)

                     - Duboke (20 – 25 cm)
  Brazde mogu biti:
 - Protočne- kada voda u njima teče.
izvode se na terenima sa padom 0,2 – 2%

 - Slijepe – voda u njima ne teče
izvode se na ravnim terenima
Dužina brazdi :
- 60 do 70 m i do 150 m

 Dužina brazdi ovisi o:
  - mehaničkom  svojstvu tla
  - vrijednosti infiltracije
   - nagibu terena


 Kod LAKŠIH tala:
 Upijanje vode je jače i brazde moraju biti KRAĆE

 Kod TEŽIH tala:
 Poniranje vode je slabije i brazde mogu biti DUŽE
Dubina vode u brazdama:
U brazdama je voda 1/3 do ¼ dubine brazde

Brzina vode u brazdama:

 Trebala bi biti 10 do 20 cm/sat
Ako je voda u brazdama mutna ili se pjenuša
= brzina je prevelika (erozija)


Razmak između brazdi:
 manji razmak      veći razmak

								
To top