Vita025

Document Sample
Vita025 Powered By Docstoc
					                                               Najčešći simptomi
alnih očekivanja. Mnogi pacijenti lutaju    Suho oko i
                                               su osjećaj stranog
od jednog do drugog liječnika tražeći     kontaktne leće                 tijela – “pijesak” u
pomoć te pritom koriste najrazličitije
vrste lijekova koji, ako se dulje koriste
                        Mnogi nosioci kontaktnih leća razviju
                        suho oko. Uzrok tome je predugo nošenje
                                               očima, peckanje,
(npr. kortikosteroidi), mogu dovesti do    leća, materijali od kojih su leće naprav-   žarenje, crvenilo,
oštećenja oka te uzrokovati neke bolesti    ljene, sušenje površine leće i oka uslijed
kao što su povišen očni tlak (glaukom)     atmosferilija i suhoga zraka u prostoru,    povremeno
ili prijevremenu pojavu zamućenja u      pa se i nosiocima kontaktnih leća koji     zamagljenje vida...
očnoj leći (siva mrena – katarakta).      nemaju suho oko preporučuje kapanje
Takva bi se situacija mogla izbjeći ako    umjetnih suza koje će navlažiti materijal
se prilikom pregleda pomisli na bolest     kontaktne leće te površinu rožnice i spoj-
suhog oka i pacijentu objasni mogućnost    nice oka. Također će olakšati skidanje
liječenja.                   kontaktne leće s oka.             vanjem uputa liječnika o ovlaživanju oka
                                               simptomi koje stvara suho oko mogu
kako prepoznati                laSerSko Skidanje               uvelike ublažiti.
Simptome                    dioptrije i Suho oko
Najčešći simptomi su osjećaj stranog      Kao jedna od nuspojava operacija ski-     liječenje
tijela – “pijesak” u očima, peckanje,     danja dioptrije (LASIK, PRK, LASEK)      ➧ Umjetne suze – simptomatski dje-
žarenje, crvenilo, povremeno zama-       javlja se problem suhog oka, koji zahti-    luju podmazujući i ovlažujući površinu
gljenje vida, bjelkasta sluz u obliku     jeva primjenu umjetnih suza i redovno     oka. Ne mogu zamijeniti prirodne suze,
niti (naročito ujutro poslije buđenja),    poslijeoperacijsko praćenje pacijenata.    ali mogu dijelom pomoći. Najbolje je ko-
otežano otvaranje vjeđa tijekom noći i     Problem suhoće više je izražen kod LA-     ristiti umjetne suze bez konzervansa koji
ujutro (osjećaj kao da su vjeđe zali-     SIK-a nego kod PRK-a i u prosjeku traje    bi mogao izazvati alergiju oka. Umjetne
jepljene za oko) i iznenadno suzenje.     od tri do šest mjeseci. U sasvim malom     suze zadrže vlažnost oka najviše do 20
Dijagnostika suhog oka nije složena i     postotku operiranih postoji potreba za     minuta pa ih zbog toga treba često kori-
provodi je liječnik oftalmolog. Postoji    ovlaživanjem oka i nakon šest mjeseci od    stiti tijekom dana (6-8 pa i više puta). Ka-
nekoliko testova kojima se može odre-     operacije.                   panje suza 2-3 puta dnevno nije dovoljno.
diti vlažnost oka, odnosno nedostatak     Nakon operacije visoke kratkovidnosti     Također se preporučuje kapati umjetne
nekog od sastojaka suza. Tri osnovna      posebno je važno često kapanje tijekom     suze desetak minuta prije dulje vožnje,
testa su mjerenje prekida suznog filma     dana, a ponekad i noću, da bi se spriječilo  za vrijeme rada za računalom i slično.
na rožnici (TBUT), Schirmerov test te     nastajanje kroničnog sindroma suhog oka.    Noću se može pojačati ovlaživanje oka
fluoresceinski test.              Ovakvo stanje - pokazuju brojna istraživa-   korištenjem umjetnih suza u obliku gela.
                        nja - uzrokuje djelomični povrat dioptrije   ➧ Stimulacija sekrecije Meibomo-
Sekrecija Suza                 kod visoke kratkovidnosti. Zbog toga je    vih žlijezda – obavlja se stavljanjem
Sekrecija suza može biti bazalna, koja     uputno nakon laserskog skidanja dioptrije   toplih obloga na vjeđu. Time se, uz bla-
osigurava stalno lučenje suza danju i     obilno i često kapati umjetne suze u pro-   gu masažu vjeđa, otpušta uljni sadržaj
noću te ovlaživanje oka kontinuiranim     sjeku tri do šest mjeseci nakon operacije.   žlijezda koji se potom lakše miješa sa
treptanjem. Također postoji refleksno     Suho oko koje se razvije kod nosioca      suzama.
suzenje koje nastaje zbog vanjskih utje-    kontaktnih leća može biti problem. Takve    ➧ Higijena rubova vjeđa – kod ljudi
caja (suhoća zraka, puhanje ventilacije,    pacijente treba upozoriti da će problem    koji imaju kronične upalne promjene
vjetar itd.).                 suhog oka u njihovom slučaju nakon       lojnih žlijezda u vjeđama potrebna je
Suzni film sastoji se iz tri sloja: vanjskog  laserskog skidanja dioptrije biti nešto    kontinuirana higijena ruba vjeđa, koja se
– lipidnog (uljnog), srednjeg – vodenog    izraženiji. No, suho oko nije prava za-    može provoditi blagom otopinom baby
i unutarnjeg – mukoznog. Postoji li      preka laserskom skidanju dioptrije, jer se   šampona ili već gotovim medicinskim
nedostatak nekog od navedenih sastav-     pravilnim odabirom postupka te pridrža-    pripravcima.
nih dijelova suznoga filma, dolazi do                             ➧ Svjesno češće treptanje - bo-
poremećaja na površini oka.                                  lesnicima treba savjetovati da češće
                                               svjesno trepnu, npr. pri gledanju TV-a
Funkcija Suznog Filma                                     ili tijekom rada na računalu, jer time
Uloga je suznog filma da zaštiti povr-     Što izbjegavati                istiskuju lipide iz Meibomovih žlijezda,
šinu oka te spriječi isušivanje podma-      boravak u zadimljenim ili klimatizira-    što smanjuje lučenje suza.
zivanjem i vlaženjem oka. U slučaju       nim prostorima (suhi zrak), na jačem
poremećenog suznog filma bakterije,       vjetru ili ventilaciji, prostoriji ispunje-  lokalno liječenje
virusi, klamidijska superinfekcija i aler-   noj prašinom                 Kratkotrajna kontrolirana primjena kor-
geni slabije se otplavljuju s površine oka,   pravilno postavite zaslon računala      tikosteroida i antibiotika u obliku masti
što može potencirati bolest oka.        ispod razine pogleda. Na taj način      ili kapi može smanjiti ili ukloniti upalne
U težim slučajevima, ako se bolest       smanjuje se hlapljenje suza s površi-     promjene na vjeđama i spojnici.
suhog oka ne tretira na vrijeme ili se     ne oka                    Uzroke suhog oka često ne možemo
ne tretira zbog nemara pacijenta, može      pri izlasku iz kuće redovito koristite    trajno ukloniti, ali ih možemo ublažiti
doći do stvaranja ožiljaka na spojnici     sunčane naočale, najbolje s većim       korištenjem umjetnih suza, gelova ili
ili rožnici oka, što uzrokuje i pad vidne    okvirom, jer ćete tako bolje zaštititi    čepića koji zatvore suzne kanaliće i
oštrine.                    oči od vjetra                 zadržavaju suze na površini oka.


                                                                   25

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:2/23/2012
language:
pages:1