Docstoc

2669_4501_KPG

Document Sample
2669_4501_KPG Powered By Docstoc
					Proizvodnja in prodaja izdelkov višje
  kakovosti kot možnost razvoja
    kmetijstva v Pomurju

     DAMJAN JERIČ, univ.dipl.inž.kmet.
    Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
    Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

        Murska Sobota, 23.5.07
Položaj kmetijstva v Pomurju v
primerjavi s Slovenijo
  Izrazita kmetijska regija
    6,6% ozemlja, 22,3% njiv in vrtov, 12,7%
    sadovnjakov, 11,7% vinogradov
  Ugodne naravne razmere za kmetijstvo
  Največji pridelovalec tržnih poljščin ter
  govejega in svinjskega mesa
  Konkurenčna prednost pred ostalimi deli
  Slovenije
Položaj kmetijstva v Pomurju v
primerjavi z državami v EU
  Pomursko kmetijstvo v osnovni
  (masovni) proizvodnji ni konkurenčno
  Zelo velika razhajanja so v:
    posestni in parcelni strukturi kmetij
    intenzivnosti proizvodnje
Strateške možnosti razvoja
kmetijstva v Pomurju
  Masovna proizvodnja žit, okopavin in energetskih
  rastlin ter reje goved in prašičev bo vezan na peščico
  po obsegu in kapitalu največjih kmetij – lete bodo
  svojo proizvodnjo usmerjale v povečevanje in
  intenziviranje proizvodnje
  Ostale (tudi za pomurske razmere velike kmetije) pa
  bodo težko konkurirale v proizvodnji osnovnih
  (masovnih) proizvodov. Take kmetije bodo morale
  iskati neko alternativno dejavnost.
  Iskati bo potrebno predvsem:
    delovno intenzivne panoge,
    naravi prijazne proizvodnje ter
    dodelavi in predelavi kmetijskih proizvodov
Razvoj SKP Evropske unije
  Začetek EU: Čim večja proizvodnja
  Devetdeseta leta: preusmeritev v spodbujanje
  proizvodnje kvalitetnih proizvodov
  Vedno večji poudarek politiki kakovosti ter
  varstvu okolja, kmetijstva in naravnih virov
  2007 -2013: še večji poudarek takemu
  kmetijstvu
Zakonske podlage in vrsta zaščit
  za izdelke višje kakovosti
  -  geografsko poreklo
  -  geografska označba
  -  tradicionalni ugled
  -  višja kakovost kmetijskih pridelkov oz. živil
  -  naravne mineralne vode
  -  ekološki kmetijskih pridelki oz. živila
  -  integriranih kmetijskih pridelkov oz. živila
  __________________________________________________________
  Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS št. 54/00, 52/02, 58/02-ZMR-1) Pravilnik o
  postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil.
  (Uradni list RS št. 76/03, 18/04, 47/05)

  Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil
  (Uradni list RS št. 58/01, 28/04, 87/04)
          Zgodovina


  Začetki zaščite v Franciji (vina)
  Prenos zaščite na EU
  1994 prva zaščita izven vin in žganih
  pijač
  Trenutno zaščitenih v EU:
    Geografsko poreklo  318 izdelkov
    Geografska označba  219 izdelkov
    Tradicionalni ugled  9+20 izdelkov
 Zaščitni znak za geografsko poreklo


Označba geografskega porekla je ime geografskega
območja, v izjemnih primerih države in se uporablja za
označevanje kmetijskega pridelka oziroma živila, ki v
celoti izvira iz določenega geografskega območja in za
izdelavo katerega so surovine pridelane na istem
geografskem območju.
    Priznane označbe geografskega
          porekla• Nanoški  sir
• Tolmic
• Piranska sol
• Mohant
• Ekstra deviško oljčno olje
    Slovenske Istre
• Bovški sir
• Prekmurska šunka
• Kočevski gozdni med
     Zaščitni znak za geografsko
     označbo


Geografska označba je ime geografskega območja, v
izjemnih primerih države in se uporablja za
označevanje kmetijskega pridelka oziroma živila,
katerega pridelava oziroma predelava oziroma
priprava za trg poteka znotraj označenega
geografskega območja.
    Priznane geografske označbe
• Šebreljski želodec
• Štajersko Prekmursko bučno olje
• Kraški pršut
• Zgornjesavinjski želodec
• Prleška tünka
     Zaščitni znak za označbo
     tradicionalnega ugleda


Kmetijski pridelek oziroma živilo je lahko označeno z
označbo "tradicionalni ugled", če izpolnjuje
predpisane pogoje glede sestavin oziroma postopka
pridelave oziroma predelave za posamezen kmetijski
pridelek oziroma živilo tradicionalnega ugleda.
     Priznane označbe tradicionalnega
           ugleda• Idrijski žlikrofi
• Prosta povitica
• Belokranjska pogača
• Belokranjska povitica
• Prekmurska gibanica
Namen zaščite izdelkov višje
kakovosti
  Pridelovalcem in predelovalcem:
    dati možnost konkurenčnosti glede
    kakovosti in s tem ekonomske prisotnost
    na trgu
  Zadovoljiti želje kupcev, da dobijo
  proizvode, ki so izvirni in kakovostni
Namen zaščite izdelkov višje
kakovosti – izkušnje iz tujine
  Politika zaščite in označevanja izdelkov
  višje kakovosti:
    ščiti območja proizvodnje,
    izboljšuje življenjski standard na teh
    območjih,
    oblikuje pridelovalne in predelovalne poti,
    ovrednoti človekovo znanje in delo.
Zaščita izdelkov višje
kakovosti v Prlekiji
  Na prleški strani pelje aktivnosti Društvo za
  promocijo in zaščito prleških dobrot, ki je
  zaščitilo in certificiralo Prleško tünko.
  Certificiranih je 5 proizvajalcev
  Ukrajajo se predvsem z zaščito in promocijo
  prleške tünke
  Pripravljajo se da bodo zaščitili še druge
  tradicionalne izdelke
Zaščita izdelkov višje
kakovosti v Prekmurju
  Društvo za promocijo in zaščito
  prekmurskih dobrot, zadruga Granar
  Prekmurska šunka, prekmurska
  gibanica,
  Certificiranih 29 proizvajalcev
  Vsi izdelki so vključeni v kolektivno
  blagovno znamko Diši po Prekmurju
 Koncept delovanja
    VINO   BUČNO OLJE   EKOLOŠKI PROIZVODI

    PERECI     MED    HREN     KIS

ŠNOPS     SOKOVI     MARMELADA   SUHO SADJE
Krajinski park Goričko
  Kolektivna blagovna znamka
  Del območja in večina izdelkov se
  prekriva z BZ Diši po Prekmurju
  Vzdrževanje blagovnih znamk je
  povezavo z velikimi stroški (kontrola
  proizvajalcev in izdelkov, izdajanje znamk, promocija …)

  Potrebno razmisliti o povezovanju
Zaključki
  Zaščita posameznih tradicionalnih kulinaričnih
  izdelkov je le začetek dela in trenutno le
  domena posameznikov, ki vidijo bodočnost v
  tem.
  Vendar pa sem prepričan in tudi izkušnje iz
  tujine kažejo, da lahko s takimi zaščitami
  postavimo kmetijsko proizvodnjo
  konkurenčno in prepoznavno tudi znotraj
  velikega evropskega trga.
  S tem imamo možnost postaviti dolgoročne
  razvojne možnosti za kmetijsko proizvodnjo in
  tudi predelovalno industrijo
Zaključki
  Predvsem pa mora postati spodbujanje
  proizvodnje in prodaje tradicionalnih
  izdelkov iz regije gibalo vsega
  prebivalstva v regiji, ker bomo le tako
  lahko uspeli.
    spodbujanje tradicionalne kulinarike,
    lokalna oskrba,
    poslovna darila,
    medsebojna promocija…

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:2/23/2012
language:
pages:21