Docstoc

member

Document Sample
member Powered By Docstoc
					                           member


id     mem_no  password mem_no_old   class   name   title   salute initials
    3  A-012   123           AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. D D MEEGODA Mr.     DD
    4  M-4857         A
           iufeesuddela -13    M          CENG, MIE(SL)
                             ENG. T GOPALLAWA ENG.    T
    5  M-5025  eteijarrehobi A-15/2000 M          CENG, MIE(SL)
                             ENG. G SUGUMARANENG.    G
    6  A-017   ibodevallinika     AS          TENG, AIE(SL)
                             MR. L R HANDUNGE MR.    LR
    7  A-018   eaicofoluguj      AS          TENG, AIE(SL)
                                       MR
                             MR. S A S JAYAWICKRAMA   SAS
    8  A-019   itatinuseisico     AS          TENG, AIE(SL)
                             MR. D A H GUNARATNE MR.   DAH
    9  A-021   ediolosupufa      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. A B GUNATILAKEMR.    AB
    10  A-022   ogovugebiretut     AS          TENG,   MR.
                             MR. B N N PETER AIE(SL)   BNN
    14  A-028   occacineepamme     AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. G L SIRISENA Mr.     GL
    15  A-029   elupurugorasar     AS     MR. W A E SILVA   MR.   WAE
    16  A-030   ipasonabariot      AS          TENG,AIE(SL)
                                       Mr.
                             MR. S C SENEVIRATNE EPA   SCS
    17  A-031   ossajicivugi      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. H S AMARASINGHE Mr.   HS
    18  A-032   ofekekininno      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. C A S RAJAPAKSE Mr.   CAS
    31  A-055   afiapovikoso      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. S M SIDEQUE Mr.     SM
    95  AM-1083  oumajekikeraf      AM               E
                             ENG. M RAMATHASAN NG.    M
    23  A-043   oveveilepput      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. T B UDUKUMBURE Mr.   TB
    20  M-4594  aciubougeffe A-37   M          CENG, MIE(SL)
                             ENG. J B WEERASINGHEENG.   JB
    22  A-039   upenerimussep      AS          AMARASINGHE
                                       Mr.
                             MR. R M S TENG,AIE(SL)    RMS
    25  A-046   ufollidihujip      AS          TENG,AIE(SL)
                                       Mr.
                             MR. S H U KEERTHISIRI    SHU
    26  A-047   aforamolapite      AS          TENG,AIE(SL)
                                       Mr.
                             MR. T G C FERDINANDIS    TGC
    27  A-049   ihemuccubenah      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. N G DE LIVERA Mr.    NG
    28  A-051   uttalihilommuu     AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. R S GUNATUNGE  Mr.   RS
    30  A-054   arroramoniddab     AS          EDIRISINGHE
                                       Mr.
                             MR. NOEL TENG,AIE(SL)    NW
    33  A-057   uddaribipiduu      AS          TENG,AIE(SL)
                                       Mr.
                             MR. W A KUMARASINGHAM    WA
    34  A-058   ujasenibihioda     AS          KUMARA Mr.
                             MR. G H S TENG,AIE(SL)    GHS
    35  A-059   iccoiteciugap      AS          TENG,AIE(SL)
                                       Major  H
                             MAJOR. H K U P P KAVIKESHAWA K U P P
    37  A-061   udutugugacoare     AS          TENG,AIE(SL) Ldr. L
                                       Sqn.
                             (SQN. LDR.) L D E LPRIYADARSHI D E L
    38  A-062   ocoburocecaca      AS          SILVA  Mr.
                             MR. G H WTENG,AIE(SL)    GHW
    62  A-090   udidotunivadun     AS          SURAWEERA MR.
                             MR. P H M TENG, AIE(SL)   PHM
    64  A-092   iseuiheunnohi S-1170  AS          M HALAWATHA
                                       MR.
                             MR. M K E TENG, AIE(SL)   MKEM
   668  AM-3440  ibacibofecciga     AM               ENG.
                             ENG. S S A ARIYANANDA    SSA
    39  A-063   ihusaakisupenn     AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. R M MARCELLINE Mr.   RM
    46  A-071   utipovugodett      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. P D GUNADASA Mr.     PD
   294  AM-2470  ifudaimataomab     AM     ENG. S K DELAY   Eng.   SK
    40  A-064   amegipallare      AS          M KARUNARATNE
                                       Mr.
                             MR. R M C TENG,AIE(SL)    RMCM
    41  A-065   eudacukogepa      AS          TENG,AIE(SL)
                                       Mr.
                             MR. K A N P JAYAWARDANE   KANP
    42  A-066   ijaubeloruviho     AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. S A JABBAR   Mr.   SA
    43  A-067   aveppucumoke      AS          TENG AIE(SL)
                             MR. K A D NANDASENA Mr.   KAD
    45  A-070   uboiveudenelun     AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. B A K N MENDIS Mr.    BAKN
    48  A-073   ossaabilifal      AS          S PREMACHANDRA P M A S
                                       Mr.
                             MR. P M A TENG,AIE(SL)
    49  A-076   isureretiaio      AS          D A SENEVIRATNE G G A D A
                                       Mr.
                             MR. G G A TENG,AIE(SL)
    50  A-077   inocimeunnuler     AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. S WICKRAMASURIYAMr.   S
    51  A-078   ijedehimemov      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. P ARIYARATNE Mr.     P
    52  A-079   ipategiretuaf      AS          TENG,AIE(SL)
                             CAPT. C RANGE    Capt.  C
    59  A-087   urasahimabitet     AS          TENG, AIE(SL)
                             MR. S JAYATHILAKA MR.    S
   1754  AM-4914  ofonefojigugic     AM               ENG
                             ENG. H C J THILAKARATHNE H C J
   1814  AM-4974  iteddebasussut     AM     ENG. A A SADIQUE ENG.    AA
    53  A-080   airepebepufo      AS          TENG,AIE(SL)
                             MR. M G AMARASINGHE Mr.   MG
    54  A-081   atacidaoefid      AS          TENG,   Mr.
                             MR. D D PERERA AIE(SL)    DD
    66  A-094   erottosajeroc      AS          R BANDARA MR.
                             MR. H M P TENG, AIE(SL)   HMPR
    56  M-4852  ulotuaperomol A-83   M          CENG, MIE(SL)
                             ENG. C N DALUGODAENG.    CN


                           Page 1
                       member


 57  A-084   eporiladdina      AS        TENG, AIE(SL)
                        MR. A ANGAMMANA Mr.     A
 60  A-088   ummefukomuok      AS        TENG, AIE(SL)
                                  MR.
                        MR. V B SOORIYAARACHCHI V B
 63  A-091   aggobolugojac     AS         PEIRIS  MR.
                        MR. M E N TENG, AIE(SL)   MEN
 65  A-093   urrucumotaro      AS         WALISUNDARA
                                  MR.
                        MR. W M DTENG, AIE(SL)    WMD
 67  A-095   ijokekemodeanu     AS        TENG, AIE(SL)
                                  MR.
                        MR. J A A THILAKARATNE    JAA
 69  A-097   enuihefehubof     AS        TENG, AIE(SL)
                                  MR.
                        MR. U MOHAMMED NAJEEB    UM
 70  A-098   ivegiggammic      AS        TENG, AIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. G A L CHANDRASIRI    GAL
 72  AM-0199  ufudelijierad     AM             Eng.   U
                        ENG. U N S WICKREMARACHCHI N S
1343  AM-4431  uffigeharraga     AM             Eng.
                        ENG. K V A I S KULATUNGA   KVAIS
 323  AM-2556  evujijifukaba     AM             Eng.
                        ENG. L G A VILLAVARAYAN   LGA
 73  AM-0271  aadocenolusirr     AM   ENG. M L T PERERA Eng.    MLT
 74  AM-0281  apebaepililip     AM   ENG. R VARADARAJAN Eng.   R
 75  AM-0322  oirofujimujeb     AM   ENG. M LUCAS    Eng.   M
 76  M-4910  irrippikeikonAM-0368  M          CHANDRASENA
                                  Eng.
                        ENG. S V ACENG, MIE(SL)   SVA
 766  AM-3612  onnukemmideken     AM             Eng.
                        ENG. M K K C MUHANDIRAM   MKKC
1031  AM-4023  ittalineonuv      AM             E
                        ENG. G W DESAPRIYA ng.    GW
 77  AM-0406  emutokukefip      AM   ENG. M R FERNANDO  Eng.   MR
 81  AM-0655  udoujuveccett     AM   ENG. Y VARTHARAJHAN Eng.   Y
 82  M-4385  egekehevesal AM-0688  M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. S PATHINATHER Eng.   S
 83  AM-0708  ujepivannekegu     AM   ENG. W C AMARASINGHEEng.   WC
1328  AM-4414  enetulihatifu     AM   ENG. K N S PEIRIS Eng.    KNS
2547  AM-5715  apunesefaculla     AM   ENG. Y THANARANJAN ENG,   Y
2702  AM-5870  unnibufafaguu     AM   ENG. S P K SENADEERAENG.   SPK
 84  AM-0711  ummunefuappana     AM             Eng.
                        ENG. H ABEYSIRIGUNAWARDENA  H
 90  AM-0901  obipiguccome      AM   ENG. M Y A FERNANDO Eng.   MYA
 91  AM-0917  emocucikotoc      AM   ENG. M K MUTHUSAMY Eng.   MK
 92  AM-0928  iiputumenotu      AM   ENG. J E B MOTHA Eng.    JEB
1513  AM-4637  illabacipema      AM   ENG. C GANGODAGAMAGEEng.   C
 93  AM-1052  utoduccosegga     AM   ENG. J G MENDIS   Eng.   JG
 94  F-826         AM-1057
         odiottenoamemm     F         CHARTERED ENGINEER S
                                       MJ
                        ENG. M J S SILVEIRA ENG.(CENG, FIE(SL))
 96  AM-1095  urudupocapuib     AM   DR. M H SALLY    Dr.   MH
 97  AM-1096  osaorimebofe      AM             Eng.
                        ENG. J M S JAYATILLEKE    JMS
1742  AM-4902  apugacadibupp     AM   ENG. K W R KRISHAN ENG.   KWR
 741  AM-3564  evaagomudefat     AM   ENG. N VAKEESAN Eng.     N
 623  AM-3330  ilirreiddurass     AM             E
                        ENG. S A GUNARATNEng.    SA
 98  AM-1132  udirirrucajorr     AM   ENG. S G WIJESINGHE Eng.   SG
 99  AM-1155  uilennosibema     AM   ENG. K V N DE SILVAEng.   KVN
 100  AM-1172  amisimassoffal     AM   ENG. H N GUNADASAEng.    HN
 101  AM-1193  egenateheufupp     AM             Eng.
                        ENG. A R FAIZ-UR-RAHMAN   AR
 103  AM-1229  uajatobovideh     AM             Dr.(Ms)
                        DR. (MS) M T P HETTIARACHCHIM T P
1716  AM-4875  uluvulaguotol     AM             ENG.
                        ENG. V H WICKRAMARATNE    VH
 104  AM-1248  ubiffuaditapo     AM   ENG. P ILLANGOVAN Eng.    P
 105  AM-1256  odevadufujater     AM   ENG. P PRIYANANDAEng.    P
 106  AM-1262  ifofisomibeffu     AM   ENG. A K TUDOR   Eng.   AK
2698  AM-5866  illiduirorib      AM   ENG. K D P PERERA ENG.    KDP
2603  AM-5771  afugavuhifaasu     AM   ENG. K N HEWAGE ENG.     KN
 107  AM-1283  iroodirucaliss     AM   DR. K P DHARMASENA Dr.   KP
 108  AM-1284  oobicovineve      AM             Eng.
                        ENG. A R N S FERNANDO    ARNS
 109  AM-1299  elaikamuputi      AM   ENG. I A H BANDA Eng.    IAH
 110  AM-1320  urrekenarerum     AM             Eng.(Ms) A
                        ENG. (MS) A KANAGASABAI
 111  AM-1322  aikibuatetoji     AM   ENG. W P M PADMALAL Eng.   WPM
 112  AM-1324  inorrojiccut      AM   ENG. G SIVAPALAN Eng.    G


                       Page 2
                       member


 113  AM-1333  imovigosudaja     AM   ENG. K S RAJAKUMAR Eng.    KS
 114  AM-1344  urosepamofofe     AM   ENG. I E SENEVIRATNEEng.    IE
 115  AM-1355  ebaimukegamuon     AM   ENG. S THAYAPARAN  Eng.    S
 117  AM-1363  usehujapemifip     AM   ENG. L L V PERERA Eng.     LLV
 2718  AM-5886  iravapecanup      AM   ENG. R G RAGEL   ENG.   RG
 2695  AM-5863  uhaavugenekaf     AM   ENG. P S S DE SILVA ENG.   PSS
 2143  AM-5309  efifaredditirr     AM   ENG. Z M SAHEEM ENG.     ZM
13331  S-9596  ahovinekojeco     SU   MR. V G N SAMPATH MR.     VGN
13339  S-9604  elohemmitivihe     SU   MR. W C M PRASANGA MR.    WCM
13352  AM-9109  emalotokiuleva     AM             E
                         ENG. N DISSANAYAKE NG.    N
13354  AM-5474  inotegauegibic     AM             ENG.
                         ENG. D M N V B DISAWE     DMNVB
13359  AM-9117  iapukattujooj     AM   ENG. R D C PADMASIRIENG.   RDC
13195  S-9499  onudiiccusaale     SU   MR. V SIVARAJAN   MR.    V
13202  S-9505  inahihugonnul     SU             MR.
                         MR. G R S R SENARATHNE    GRSR
13256  S-9545  ucicamesudotum     SU             MR.
                         MR. W M S M B WANISUNDERA W M S M B
13361  AM-9119  otirihiparaoso     AM   ENG. W A R PRAMILAENG.    WAR
13362  AM-9120  ulomehommirasu     AM             ENG.
                         ENG. R S MALLAWAARACHCHI R S
13363  AM-9121  eaposafutticu     AM   ENG. W H I D SOYSA ENG.    WHID
13369  AM-9128  abobiiodomoaal     AM   ENG. P L H GAMAGE ENG.    PLH
13374  S-9612  adiherussunill     SU             MR.
                         MR. P K K SIRIWARDENE     PKK
13378  S-9616  olimuajahaatu     SU   MR. T M E S HANIFA MR.    TMES
13299  AM-5873  arorutunojonu     AM             ENG.
                         ENG. U K M K KULARATNE    UKMK
13381  S-9619  okogemijuruvek     SU             MR.
                         MR. H K BALASOORIYA ARACHCHI BHK
13382  S-9620  ujasuvofolel      SU   MR. R M AMADORU MR.      RM
13385  AM-9184  ubuppuhofadd      AM             ENG.(MS.) A K M
                         ENG.(MS.) A K M DE SILVA
13397  S-9629  efunafisatumer     SU   MR. H W N SEWWANDIKAMR.    HWN
13408  S-9638  ugenunupocegeb     SU   MR. T R PATHBERIYAMR.     TR
13218  M-2675  eagegaitomupi     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. JAYANTHA A GAMAGE    JA
13227  AM-3250  orrahorudekall     AM             E
                         ENG. M H M RAZIKEENNG.    MHM
13234  S-9523  akiggulavelo      SU             MR.
                         MR. R M M G G ANURUDDHA R M G G
13245  S-9534  ufodaholoucop     SU   MR. P SASIKARAN MR.      P
13332  S-9597  edufepirodat      SU   MR. K S RANAWEERA  MR.    KS
13203  S-9506  ucikurocodic      SU   MR. T JAYANTHAN MR.      T
13389  S-9625  eherahicofibe     SU   MR. M A D S BANDARA MR.    MADS
13275  S-9570  usemagutetovuc     SU   MS. P G T PRASADIKA MS.    PGT
13285  AM-4982  esiffobekage      AM             ENG.
                         ENG. B A W P BOMBUGALA    BAWP
13312  S-9577  idiconedousupa     SU   MR. D S WEERASINGHA MR.    DS
13353  AM-9245  oicokemaobobe     AM             ENG.
                         ENG. A M S B AMARASOORIYA A M S B
13373  S-9611  ilofoddedacc      SU             M
                         MR. N L KUMANAYAKA R.     NL
13387  S-9624  okeritikijored     SU   MR. A U WEERASURIYA MR.    AU
13394  AM-7282  ugganejoruppo     AM             ENG.
                         ENG. A N WICKRAMANAYAKE A N
13418  AM-3854  ofafutuhejubad     AM   ENG. W S U KUMARAENG.     WSU
13426  S-9646  ofibuetepisa      SU   MS. H P S RATNAYAKE MS.    HPS
13265  S-9553  igugufoomumab     SU             MR.
                         MR. G V B N GALGAMUWA     GVBN
13266  S-9554  errerijeticale     SU             MR.
                         MR. W M U WIJAYASUNDERA W M U
13280  S-9565  orrujumomufaff     SU             MR.
                         MR. P W P D WIJERATNA     PWPD
13303  AM-5170  ibikaunaddihob     AM   ENG. D V R FERNANDO ENG.   DVR
13327  S-9592  emasuttirenuss     SU   MR. S PALLIYAGURUGE MR.    S
13356  AM-9114  okugajarufak      AM
                S-6816-2003    ENG. I L M SATHIK ENG.    ILM
13393  AM-5987  ejuaiuurufesei     AM             ENG.
                         ENG. D D S DISSANAYAKE    DDS
13406  S-9635  ofemmeiaikef      SU             MR.
                         MR. K M P K RATHNAYAKE    KMPK
13417  S-9640  ugicebeucogo      SU   MR. S A T AWANTHA MR.     SAT


                       Page 3
                    member


13421  S-9642  ipopodosijuruf  SU             MR.
                      MR. W A SAMARAWICKRAMA W A
13422  S-9794  evoiponejabo   SU   MR. A L RANJITH   MR.    AL
13427  S-9647  ovariluccava   SU   MR. H M S C HERATHMR.     HMSC
13430  S-9651  ugupedeirole   SU   MR. P M GUNAWARDENA MR.    PM
13360  AM-9118  imutebaecojupi  AM   ENG. J D AMARASEKARAENG.   JD
13365  AM-9123  uffijuolorru   AM             ENG.
                      ENG. S G S K JAYALATH     SGSK
13379  S-9617  asodelunnapa   SU   MR. H J J DE ALWIS MR.    HJJ
13410  S-9683  enimakemapeu   SU             MR.
                      MR. C T D R N NAWARATHNA C T D R N
13259  S-9547  inedinigitta   SU   MR. W G A K WELIGALAMR.    WGAK
13264  S-9552  usebacottean   SU             MR.
                      MR. P A C ABEYWICKRAMA    PAC
13306  S-9572  iciillekisseci  SU             MS.
                      MS. W P L B PATHIRANA     WPLB
13414  AM-9211  obinoruseraiv  AM             ENG.
                      ENG. R U P PRIYADARSHANA R U P
13300  AM-4222  eladdedefudin  AM   ENG. S RASAKUMAR ENG.     S
13283  S-9568  elisaburiutofi  SU   MR. H G M I GAMAGEMR.     HGMI
13288  M-4114  umuhianiporo   M         CENG,  ENG.
                      ENG. M G MOSESMIE(SL)     MG
13290  M-3950  ajaikirepiga   M         CENG, MIE(SL)
                      ENG. R A P RANAWAKA ENG.   RAP
13291  M-2978  isebunedadud   M         CENG, MIE(SL)
                      ENG. A S WIJETUNGE ENG.   AS
13293  M-0642  ocicibihooda   M         CENG, MIE(SL)
                      ENG. T KANAGASINGAM ENG.   T
13302  AM-6115  ifadiguputogof  AM             E
                      ENG. P V J FERNANDONG.    PVJ
13320  S-9585  otanamajebir   SU             M
                      MR. N M S GALAGAMA R.     NMS
13336  S-9601  osiccubejuggi  SU   MR. P R D S RUDRIGU MR.    PRDS
13337  S-9602  upoggiammova   SU   MR. P H A INDIKA  MR.    PHA
13350  AM-9103  icculajavemo   AM   ENG. M A P SUMENDRA ENG.   MAP
13376  S-9614  evabihupeiurue  SU             MR.
                      MR. V W P JAYASOORIYA     VWP
13399  AM-4829  iugaluggalenn  AM             ENG.
                      ENG. N D N PUSHPAKUMARA N D N
13404  S-9633  igiumifetessan  SU   MR. G R KODIKARA MR.     GR
13409  S-9639  avutovudaber   SU   MR. S A T DARSHANA MR.    SAT
13439  S-9660  ininettivikaga  SU             MR.
                      MR. R G R P WIJESEKARA    RGRP
13440  S-9661  utafuiraruap   SU   MR. I S SOMARATNE MR.     IS
13318  S-9583  inacullecuomoa  SU             MR.
                      MR. D H P CHATHURANGA     DHP
13368  AM-9127  akovihobedabal  AM             ENG.
                      ENG. U K KONGAHAWATTA     UK
13390  S-9626  oronotutusub   SU             MR.
                      MR. K H E H JAYARATHNA    KHEH
13213  S-9516  obiisoponnugg  SU   MR. T SENTHOORANMR.      T
13425  S-9645  ugimeeguvovora  SU             M
                      MS. N D S KAVUNDIKA S.    NDS
13292  M-4571  udejikofonopoj  M         CENG, MIE(SL)
                                ENG.
                      ENG. NANDANA WANIGASINGHE   N
13441  S-9662  isetokakodonn  SU             MR.
                      MR. S A G C SUBASINGHE    SAGC
13442  M-4540  otufeddikubott  M              ENG.(MS.) N
                      ENG. (MS.) N BALASUBRAMANIAM
13341  S-9606  ojemmefecatt   SU   MR. P V U DAMMIKA MR.     PVU
13423  S-9643  inasegenafini  SU             MS.
                      MS. D M I SUDHARSHANI     DMI
13437  S-9658  idouvimmadono  SU   MR. B Y B C P KUMARAMR.    BYBCP
13443  M-3121  ivakuvijuhah   M              E
                      ENG.(MS.) A I PERERA NG.(MS.) A I
13456  S-9672  iffacoponollu  SU             M
                      MR. H M WIJERATHNA R.     HM
13458  S-9674  aleonivabipupi  SU             MR.
                      MR. K D A S KARUNATHILAKA K D A S
13459  S-9675  enoppoggabett  SU   MR. W N PREMADASA  MR.    WN
13462  S-9678  anemiraffulila  SU   MR. V G D INDEEWARA MR.    VGD
13463  M-3268  amappibahahip  M         CENG, MIE(SL)
                                ENG.
                      ENG. U C WICKRAMARATNA    UC
13467  S-9682  inurepikerae   SU             MR.
                      MR. G H S I DHARMARATNA    GHSI
13474  S-5960  ollubekuhatu   SU             MR.
                      MR. W P L R WIJETHUNGE    WPLR
13367  AM-9126  avinobeuccapi  AM             ENG.
                      ENG. K G C S KANDEGAMA    KGCS
13391  S-9627  afoppovennoula  SU             MR.
                      MR. H M S L G BANDARA     HMSLG
13428  S-9649  ekuresosattup  SU   MR. G A A RUKSHAN MR.     GAA
13407  S-9637  usoluderukiv   SU   MR. V S JAYAWICKREMAMR.    VS


                    Page 4
                       member


13420  S-9641  icovodigotett     SU   MR. S SUTHAKARAN MR.    S
13466  S-9681  acavaresabahe     SU   MS. A T KUDAGAMA MS.    AT
13403  S-9632  agunucirebadak    SU   MR. G H P P GANEGODAMR.   GHPP
13229  S-7427  ojicodujebigg     SU   MR. D N D TALAGALAMR.    DND
13247  AM-9104  omudavoocuhe     AM             ENG.  M
                        ENG. M B C D MUTHUTHANTHRI B C D
13313  S-9578  umukeroddabucc    SU             MR.
                        MR. H M K S MARAMBAGE    HMKS
13314  S-9579  udagasoihatte     SU   MR. E G U SUBHASHANAMR.   EGU
13412  S-9685  ittorofejoko     SU   CAPT. W A K J PERERACAPT.  WAKJ
13416  S-9688  iecitarigise     SU   MR. J S KODAGODA MR.    JS
13272  S-9560  usuponnavupeim    SU   MR. K H N S KUMARAMR.    KHNS
13315  S-9580  igibubopodam     SU   MR. M K V DE SILVA MR.   MKV
13357  AM-9115  anacanejegani     AM             ENG.
                        ENG. P C I KUMARATUNGA   PCI
13396  S-6674  aliborogattat     SU             MR.   G
                        MR. G W A S B MUHANDIRAMGE W A S B
13401  S-9630  omaperuujaofu     SU             MR.
                        MR. M V C P RATHNAYAKE   MVCP
13431  S-9652  iugujesebebi     SU             MR.   M
                        MR. M A U I MALLAWAARACHCHI A U I
13432  S-9653  utufoggiticoh     SU   MR. S V A FERNANDO MR.   SVA
13434  S-9655  arevoralohuv     SU   MR. C K GUNATHILAKE MR.   CK
13343  S-9608  ecafusukitteko    SU             MR.
                        MR. A L U P WIJESEKARA   ALUP
13344  S-9609  akevudujaralo     SU             MR.
                        MR. G P A I SAMARAWEERA   GPAI
13370  AM-9129  igodiegappuda     AM             ENG.
                        ENG. K A D C C R APPUHAMY K A D C C R
13429  S-9650  adiummiaddehi     SU             MR.
                        MR. R M P PUSHPAKUMARA   RMP
13444  M-3333  eccufetecuoli     M    ENG. J P PERERA   ENG.  JP
13449  S-9665  eeniccekuboh     SU             MR.
                        MR. S C M B de GUNASEKARA S C M B
13452  S-9669  ummifitahube     SU   MR. R M K RATHNAYAKEMR.   RMK
13473  M-3785  ioeppikogidda     M          RANASINGHE
                                  ENG.
                        ENG. J S KCENG, MIE(SL)   JSK
13380  S-9618  iganegovadugo     SU   MS. G L MULLEVITHANAMS.   GL
13405  S-9634  ihiofomufudumm    SU   MR. G PIRAGASH   MR.   G
13224  AM-3304  iosianicocco     AM             ENG.
                        ENG. Y S SISIRA KUMARA   YS
13252  S-9541  apitekisenub     SU   MS. M M S FERNANDO MS.   MMS
13308  S-9574  ukotokakifok     SU             MS.
                        MS. K M I U RANAWEERA    KMIU
13375  S-9613  uconuvipenegad    SU   MR. M N MARASINGHE MR.   MN
13398  AM-6360  igidibeoveben     AM   ENG. S R M PRASAD ENG.   SRM
13470  AM-9192  esobahemiihune    AM   ENG. K E PERERA ENG.    KE
13436  S-9657  agokoheoppuj     SU             MR.
                        MR. K C LIYANAGUNAWARDHANAC K
13471  AM-9401        S-7854
         udodabupiducic    AM   ENG. U ARUDSOTHY ENG.    U
13455  S-9671  asumavejodiss     SU             MR.
                        MR. B M G G P HEMACHANDRA B M G G P
13438  S-9659  ihopunatihukus    SU             MR.
                        MR. T H A L H HETTIARACHCHI T H A H
13450  S-9666  anaffegosogid     SU   MS. K S HEWAGE   MS.   KS
13454  S-9670  ugedeligajimun    SU   MR. A M S N ADIKARIMR.   AMSN
13461  S-9677  akasodiutimep     SU   MR. M SENTHILKUMAR MR.   M
13447  S-9663  erarirokicuup     SU             MR.
                        MR. N W M S DAYARATHNA   NWMS
13465  S-9680  alobiritesuvo     SU   MR. T D GAMAGE   MR.   TD
13413  S-9686  ugafovavallohu    SU   MR. A N ABRAHAM MR.     AN
13254  S-9543  enupusoifusipe    SU   MR. P S SENEVIRATNE MR.   PS
13383  S-9621  isabelannaces     SU   MR. D A P COORAY MR.    DAP
13392  S-9628  alulorinottaat    SU   MR. W U N FERNANDOR.M    WUN
13279  S-9564  efasekuffurel     SU             MR.
                        MR. D L I V DHARMASENA   DLIV
13384  S-9622  iboggacanikafo    SU   MR. T AAROORAN MR.     T
13364  AM-9122  ukanainofutil     AM   ENG. Y T MAHENDRAENG.    YT
13448  S-9664  utiuhaciobun     SU   MR. S D ATHULUWAGE MR.   SD
13415  S-9687  ofemmioovujik     SU   MS. A E KOLOMBAGEMS.    AE
13433  S-9654  egujaaralleh     SU   MR. A A C RUPASINGHEMR.   AAC


                       Page 5
                       member


13468  AM-9171  eccasapukeko      AM   ENG. U P GAMAGE ENG.     UP
13295  AM-7025  ippeufuttidi      AM             ENG.
                         ENG. W M U J P WEERASINGHEW M U J P
13342  S-9607  arepoupuvicif     SU             MR.
                         MR. M G M J GUNARATNE     MGMJ
13388  AM-9182  ulabukopehoo      AM             ENG.
                         ENG. B R K DEMBATAPITIYA   BRK
13435  S-9656  ejoccirattoss     SU   MR. H L G P AKALANKAMR.    HLGP
13451  S-9667  ivehubororupe     SU             MS.
                         MS. A B G C J DE SILVA    ABGCJ
13457  S-9673  okokapofomimup     SU   MR. S WICKRAMARATHNAMR.    S
13472  AM-7296  egolireericimu     AM             ENG.(MS.) W R
                         ENG.(MS.) W R WICKRAMASINGHE
13411  S-9684  ejugutettafer     SU   MR. B G P D GAMAGE MR.    BGPD
13424  S-9644  emissigiliro      SU             MS.
                         MS. N A MADDUMA GAMAGE N A
13445  S-3959  otteroppafisib     SO   MS. W A H S S WEWALAMS.    WAHSS
13453  S-9668  ukujikeogoriv     SU             MR.
                         MR. K K P B JAYATHUNGA    KKPB
13460  S-9676  oepurigoinuh      SU   MR. M SESEKARAN MR.      M
13475  M-4047  acelevobappi      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K P JAYAWARDENAENG.   KP
13464  S-9679  assiemaieapela     SU   MS. N B B UDAWATTE MS.    NBB
13446  M-2679  umagudasoejof     M         S K MENIKDIWELA W M S K
                                   ENG.
                         ENG. W M CENG, MIE(SL)
13031  AM-6996  oduvauiloheb      AM             ENG.
                         ENG. D C T S PRASANGA     DCTS
13047  AM-8955  asierritegaa      AM             ENG.
                         ENG. L Y C D DE SILVA     LYCD
12957  S-9294  ekuttolippovak     SU   MR. M Y A PERERA MR.     MYA
13001  S-9338  agokebajuhohep     SU   MS. T THUSHYANTHIMS.     T
13060  AM-8996  unocemmujomaha     AM   ENG. I C EKANAYAKAGEENG.   IC
13062  AM-8998  upahifujafatec     AM   ENG. S KUMARAN ENG.      S
13080  AM-9019  afuffidisejan     AM             ENG.
                         ENG. D G C S DICKWELLA    DGCS
12964  S-9301  eraviukamaakam     SU   MR. P A S ANURADHA MR.    PAS
12975  S-9312  iccocepobidip     SU   MR. W A N SAMPATHMR.     WAN
13036  AM-9016        S-8144/2005M
         offijifajufuge     A              ENG.(MS.) W M
                         ENG.(MS.) W M C N WEERASINGHE C N
13091  AM-5164  epakuvuanufuju     AM   ENG. W P K P PERERA ENG.   WPKP
13092  AM-5574  econosusudios     AM   ENG. K THIRUKUMARENG.     K
13094  AM-3913  arefamobikis      AM             ENG.
                         ENG. W M D P WIMALARATHNE W M D P
13105  AM-9041  oroddotasujelu     AM             ENG.
                         ENG. K G G ABEYWARDENE    KGG
13109  AM-9045  omofacabegus      AM             ENG.(MS.) K A B
                         ENG. (MS.) K A B M KARIYAPPERUMA
12938  S-5964  ubihumegelas      SU             MR.
                         MR. W A I P WIJESOORIYA    WAIP
12972  S-9309  ucudubedoluva     SU   MR. R VARUNAN    MR.    R
13119  AM-9059  ineminofolefao     AM             ENG.
                         ENG. G A KAHANDAGAMAGE G A
13127  AM-9069  iccukuggabuenn     AM             ENG.(MS) W A
                         ENG.(MS) W A FERNANDO
13120  AM-9060  ojapukokojaeb     AM             ENG.
                         ENG. P P U K GUNASEKERA    PPUK
13155  S-9461  igakikalauol      SU   MR. M THIRUVARANKAN MR.    M
13163  S-9470  isileveharom      SU             MR.
                         MR. R D D M RAJAPAKSHA    RDDM
13196  S-9500  aaffulagottior     SU   MR. D N WITHANAGEMR.     DN
13197  S-9501  amivokegalinn     SU   MR. P R MADURANGA  MR.    PR
13096  AM-7185  avemmesijaip      AM             ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) S KADKATHARANY S
13106  AM-9042  ulottoaguppa      AM   ENG. K H R LAKMAL ENG.    KHR
13058  AM-8994  irajodoapuni      AM   ENG. R M P RATNAYAKEENG.   RMP
13148  S-9453  ollecicilihero     SU   MR. T S PATHIRAGE MR.     TS
12961  S-9298  uujammijopahac     SU             MR.
                         MR. C M P B JAYATHILAKA    CMPB
13161  S-9469  eccierrevipod     SU   MR. R H L RANASINGHEMR.    RHL
12971  S-9308  ibufugihohecul     SU             MR.    W
                         MR. W P A G R THILAKARATHNE P G A R
13055  AM-8972        S     A
         ahuciiveffato -7796/2004M   ENG. T KAJANTHAN ENG.     T
13098  S-6629  ufutifukivefa     SU   MR. P P HAPUGODA MR.     PP
13108  AM-9044  ejibaggeloteaa     AM   ENG. O C JAYAWARDENEENG.   OC
13182  S-9487  ohumumulubil      SU   MR. P R EPITAWELA MR.     PR
13199  S-9503  ecuceeigajos      SU   MR. T SURESHKUMAR R.M     T


                       Page 6
                       member


13207  S-9510  eohalajaddura     SU   MR. V AGILAN    MR.    V
13028  AM-8934  uhijaruadokit     AM             ENG.
                         ENG. M A S K ABEYWICKRAMA M A S K
13084  M-3540  agifosavikabi     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M P DE SILVA ENG.    MP
13194  S-9498  abudelihemufac     SU   MR. W C KUMARA MR.      WC
13209  S-9512  ohaemadossab      SU   MR. A S THILAKARATNEMR.    AS
13210  S-9513  evaevupofekira     SU   MR. J A P LASANTHAMR.     JAP
13215  S-9518  elalubopuhil      SU   MR. B G S KUMARA MR.     BGS
13216  S-9520  aborrallossisu     SU             MR.
                         MR. H C P K KARUNARATHNE H C P K
13231  AM-9105  ohajovajopae      AM   ENG, M R M FAIZAL
13235  S-9524  eniabirraaca      SU   MR. V S SRIHARAN MR.     VS
13236  S-9525  uvipiveluparu     SU             MR.
                         MR. B M A P BASNAYAKA     BMAP
13240  S-9529  okesaeffocerr     SU             MR.
                         MR. M K N JAYAWARDENA     MKN
13076  AM-9012  ebicociccedu      AM             ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) H M R LASANTHIKA H M R
12995  S-9332  efoobosabocik     SU             MR.
                         MR. W A M C B GUNATHILAKA W A M C B
13056  AM-8979  arrakojugopap     A
                S-7342/2004M             ENG.
                         ENG. R THIRUCHSENTHURAN R
13168  S-9474  etueputonnace     SU             M
                         MR. K B S A BADDAGE R.    KBSA
13205  S-9508  ugiccepuvagoku     SU   MR. S MATHAN    MR.    S
13187  S-9492  isoinuvasetob     SU   MR. H A L FERNANDO MR.    HAL
13208  S-9511  ipecoracaiohum     SU   MR. J M THIRUKUMARANMR.    JM
13043  AM-8951  eiveddeccole      AM             ENG.
                         ENG. N S DODAMPE GAMAGE N S
13049  AM-9073  amogedudobuges     AM             ENG.
                         ENG. T G UPUL SANJEEWA    TG
13050  AM-8957  icepakeofuore     AM             ENG.(MS.) C N
                         ENG.(MS.) C N VITHARANA
13063  AM-8999  upomacesafuog     AM   ENG. K A W P KUMARA ENG.   KAWP
13067  AM-9003  ajofusivorune     AM             ENG.   W
                         ENG. W W M S B WEERASINGHE W M S B
13082  M-2061  oanudaddavag      M         PREMASIRIENG.
                         ENG. W W CENG, MIE(SL)    WW
13134  AM-9077  ekesipojucugi     AM             ENG.
                         ENG. K D H N KATUGAMPALA K D H N
13142  AM-9091  alunafaukafoff     AM   ENG. P A O D KUMARA ENG.   PAOD
13166  S-9472  otijifohibodij     SU             MR.
                         MR. D R A K DEMATAPITIYA   DRAK
13167  S-9473  ipecoolletacc     SU   MR. G M ALUTHGE MR.      GM
13174  S-9478  enidokelokuus     SU             M
                         MR. P R A U SAMPATH R.    PRAU
13185  S-9490  amalaottoggag     SU             M
                         MR. L H MUNASINGHE R.     LH
13204  S-9507  etatepulofadat     SU   MR. R MATHURATHIPAN MR.    R
13206  S-9509  urosiffofepuss     SU             MR.
                         MR. K M A D KUMARASEKARA K M A D
13052  AM-8961  icurrurreruni     A
                S-6998/2003M             ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) T A N SUGANDIKA T A N
13033  AM-8940  ahimonuokeco      AM   ENG. H M J HERATH ENG.    HMJ
12968  S-9305  ocubibopofira     SU   MR. T BASIL STAVE MR.     TB
13191  S-9495  uhocemmijeer      SU   MR. D H D RANAWEERA MR.    DHD
13140  AM-9086  occaoonisujufo     AM   ENG. S E KODIKARA ENG.    SE
13173  S-9477  uhumuvippufe      SU             MR.
                         MR. S P A G L SAMARAKOON S P A L
13177  S-9481  ohureffeguhev     SU             M
                         MS. G R D S GAMLATH S.    GRDS
13179  S-9483  umekacotahovid     SU             MS.
                         MS. A D A S K JAYAKODI    ADASK
13228  AM-6321  eousilajonoma     AM   ENG. H A W KAMALSIRIENG.   HAW
13253  S-9542  etaggonnutaro     SU             MR.    KT
                         MR. K T DE S WIJESIRIWARDHANA DE S
13257  S-9546  ujedekekebapa     SU   MR. H M S B HERATHMR.     HMSB
13258  S-9536  ahovukooduro      SU   MS. W R K ILLEPERUMAMS.    WRK
13261  S-9549  ugubeuloogar      SU             MS.
                         MS. W L P P N WIJESINGHE   WLPN
13262  S-9550  ulolalipukufoh     SU             MR.
                         MR. H P A I PATHIRANA     HPAI
13263  S-9551  uddievulojacoe     SU             MR.
                         MR. A D V AMARASINGHE     ADV
13267  S-9555  amohesucatupem     SU             MR.
                         MR. B M I U RATHNAYAKA    BMIU
13273  S-9561  okalihomoteeto     SU   MR. W B M PRIYANKARAMR.    WBM
13097  AM-5272  elesakejebudi     AM   ENG. D S RATIYALA ENG.    DS
13115  AM-9050  opetotoveluus     AM             ENG.
                         ENG. G V A G GALGOMUWA    GVAG


                       Page 7
                    member


13128  AM-9071  inniivuipales  AM   ENG. U A T UPASINGHEENG.   UAT
13244  S-9533  uubasemiffavad  SU   MR. S MOHANAJEEV MR.     S
13268  S-9556  ekelecatehiloc  SU   MR. E S C RANAWEERA MR.    ESC
13282  S-9567  assiolougarr   SU   MR. A SATHYADASAN  MR.    A
13286  HF-003  uporrihulude   HF             HON.
                      HON. GITANJANA GUNAWARDENA  G
13289  M-2245  afejubakimekuj  M         CENG, MIE(SL)
                                ENG.
                      ENG. M D A R GUNARATNE    MDAR
13007  S-9343  aoonurafovifeg  SU   MR. M P C R PEIRIS MR.    MPCR
13176  S-9480  akarovejicull  SU   MS. M A M JINASENAMS.     MAM
13217  M-1614  osokupurotulip  M         CENG, MIE(SL)
                      ENG. R L ARIYASINGHEENG.   RL
13151  S-9456  ounomioneder   SU   MR. H R PASINDU   MR.    HR
13222  AM-4195  osumotifahauha  AM             ENG.
                      ENG. L K BOGAHAPITIYA     LK
13186  S-9491  upidomojusess  SU             MR.
                      MR. P M P MUTUKUMARANA    PMP
13296  AM-5769  acipuudoajil   AM             ENG.
                      ENG. M M UDITHA NIROSHANA M M U
13305  A-056   ureparaeposo   AS        TENG, AIE(SL)
                      MR. K D EDIRISINGHE MR.    KD
13307  S-9573  edojinnijape   SU   MS. S N JAYASINGHEMS.     SN
13309  S-9575  efomiuhibudd   SU   MR. M D RATNASIRI MR.     MD
13316  S-9581  ujehufanaosi   SU   MR. D M T SALINDA MR.     DMT
13317  S-9582  ogiburusappeu  SU   MR. V A P C DE SILVAMR.    VAPC
13319  S-9584  ohohebopoppihe  SU   MR. R A A SANJEEWA MR.    RAA
13325  S-9590  etagomabuete   SU             M
                      MR. G S M ARACHCHI R.     GSM
13328  S-9593  agahunanerijut  SU   MR. H S JAYAWICKRAMAMR.    HS
13329  S-9594  ipikirrisiib   SU   MR. R S AMARAKOON  MR.    RS
13147  S-9452  utehutucitit   SU             MR.
                      MR. U S PILANAVITHANA     US
13149  S-9454  ulecugudakoh   SU             MR.
                      MR. M H R C IRUGALBANDARA M H R C
13154  S-9460  itelupuunigagi  SU   MR. H K S RANSARA MR.     HKS
13158  S-9464  oureokatajiga  SU   MR. R D W RASANJAYA MR.    RDW
13212  S-9515  ovutotafuuruf  SU   MR. K HADAKOPAN MR.      K
13249  S-9538  eccicarotefem  SU   MR. K N P KUMARA MR.     KNP
13304  AM-4492  aocauboogehive  AM             ENG.
                      ENG. P M S PARANAMANA     PMS
13330  S-9595  uralibebabat   SU             MR.
                      MR. W G N W P ANURUDDIKA W G N W P
13086  AM-5551  inollejomonass  AM             ENG.
                      ENG. D D N WICKRAMARACHCHI D ND
13178  S-9482  ucimmehenorruh  SU             MS.
                      MS. K A T R JAYAWICKRAMA K A T R
13219  M-2320  ivunaposeagara  M         CENG, MIE(SL)
                                ENG.
                      ENG. SIMON BUDDHIVIJAYA    S
13225  AM-4609  onacufabemifi  AM             E
                      ENG. P THABENDIRANNG.     P
13232  S-9521  ikasatuffikup  SU             MR.
                      MR. S M P KARUNARATHNE    SMP
13238  S-9527  omogumeviutovi  SU   MR. R M I RANASINGHEMR.    RMI
13239  S-9528  ulecohibapavo  SU   MR. T YUGATHEERAN  MR.    T
13243  S-9532  ikaielattehos  SU   MR. V SANATHANAN MR.     V
13070  AM-9007  inigigulihajik  AM             E
                      ENG. C IRUGALRATNENG.     C
13107  AM-9043  ugaluellekaff  AM             ENG.
                      ENG. S A D C SATHURUSINGHES A D C
13146  S-9451  atanetuccubij  SU             MR.
                      MR. A G D B NISHSHANKA    AGDB
13157  S-9463  isolocimenattu  SU             MR.
                      MR. S M H KARUNARATNE     SMH
13172  S-9476  eacosafasefo   SU             MR.
                      MR. S A D T SUBASINGHE    SADT
13123  AM-9064  ubittirobetavu  AM             ENG.(MS.) N S
                      ENG.(MS.) N S SURAWEERA
13152  S-9458  oohopomunibel  SU   MR. N S BANDARA MR.      NS
13183  S-9488  usadubiddanucc  SU             MR.
                      MR. K D G I JAYAWARDENA    KDGI
13248  S-9537  etujeoddaegg   SU   MR. T VITHTHIANANTH MR.    T
13250  S-9539  emipulouubufu  SU   MR. R JERANANTHAN  MR.    R
13251  S-9540  ebausapavima   SU             MS.
                      MS. G H P I PRASANTHIKA    GHPI
13274  AM-9111  arepafasevoba  AM   ENG. R RAMALINGAM  ENG.   R
13278  S-9563  erigapegujudo  SU   MR. D K W GUNASEKARAMR.    DKW
13156  S-9462  erittiharupelu  SU             M
                      MR. R K D A CHANAKA R.    RKDA


                    Page 8
                    member


13276  S-9571  ufokohonedeomo  SU   MS. P A M CHANDANIMS.    PAM
13284  S-9569  ebateidettotau  SU   MR. T PUSHPARAJAH MR.    T
13037  A-110   enefekusonula  AS        D YAPA MR.
                      MR. Y M P TENG, AIE(SL)   YMPD
13078  AM-9017  ouvufafasekehi  AM             ENG.
                      ENG. D M A W SIRIWARDANA D M A W
13260  S-9548  efilotudemesah  SU             MR.
                      MR. E N HARISCHANDRA     EN
13287  M-3215  uodacivutamm   M         CENG, MIE(SL)
                      ENG. S OPANAYAKE ENG.    S
13321  S-9586  uffotabuusupu  SU   MR. S GUNATHILAKAMR.     S
13324  S-9589  ogadipideluge  SU   MR. K A D DARSHANA MR.    KAD
13184  S-9489  iotabirifudac  SU             MR.
                      MR. D M H B DISSANAYAKE   DMHB
13242  S-9531  uicukifujubi   SU             MR.
                      MR. W M D B WIJAYATHUNGA W M D B
13270  S-9558  utibihejinese  SU             MR.
                      MR. R D S JAYARATHNA     RDS
13333  S-9599  uanopifoterrot  SU             MR.
                      MR. S N G PUNCHIHEWA     SNG
13338  S-9603  atteboihokuju  SU             MR.
                      MR. W K D T ABEYRATHNE    WKDT
13340  S-9605  effumelipinega  SU   MR. D T RUPASINGHE MR.    DT
13349  AM-9102  ogagooboisella  AM             ENG.
                      ENG. P N B CHANDRASEKARA P N B
13351  AM-9106  apapudimicei   AM             ENG.
                      ENG. J M C KARUNARATHNE J M C
13355  AM-9110  acapokihejikan  AM             ENG.
                      ENG. D M S K DISSANAYAKE D M S K
13358  AM-9116  imufirutuejuef  AM   ENG. K K A PERERA ENG.    KKA
13162  S-9468  usessuuemide   SU   MR. S G THUSHARA MR.     SG
13192  S-9496  avotohotunite  SU   MR. N H S CHANDANA MR.    NHS
13193  S-9497  avafusinemepec  SU             MR.
                      MR. B A R D BALASOORIYA   BARD
13214  S-9517  otupilanninull  SU             MR.
                      MR. W M D A SOORASENA    WMDA
13220  M-2932  eggaupenevojus  M         SOMATHILAKE
                               ENG.
                      ENG. M A JCENG, MIE(SL)   MAJ
13221  AM-5766  epecobigiffale  AM             ENG.(MS.)
                      ENG.(MS.) C S VELNAYAGAM C S
13246  S-9535  umihavefepuoa  SU   MR.S ARAVINTHAN MR.     S
13271  S-9559  oucinikailae   SU             MS.
                      MS. W M U PIYATHILAKE    WMU
13090  AM-5909  ukovojodorenef  AM             ENG.   W
                      ENG. W D D H GUNAWARDHANA D D H
13226  AM-5323  uggipuddinnedo  AM             ENG.
                      ENG. PRIYANTHA D WIJESOORIYA PD
13233  S-9522  attesisusuvuc  SU   MR. M MATHAVAN MR.      M
13297  AM-6051  alogusadesat   AM        CENG, MIE(SL)
                      ENG. U WEERABAHUENG.     U
13294  AM-2557  uttodiffohuton  AM             ENG.
                      ENG. A K S TILAKASIRI    AKS
13323  S-9588  iggidulecotor  SU             MR.
                      MR. A W C D ANNASIWATTA   AWCD
13326  S-9591  aahadovadume   SU   MR. T HETTIARACHCHIMR.    T
13366  AM-9124  umunoilibetti  AM   ENG. M K P DE SILVAENG.   MKP
13371  AM-9130  utedotinimapoh  AM   ENG. W L S FONSEKA ENG.   WLS
13377  S-9615  uffuborihitu   SU   MR. S KESAVAN   MR.    S
13211  S-9514  ofinepifehoo   SU   MR. M VIGNESWARAN MR.    M
13230  S-7346  opokerikoggu   SU   MR. E SURENDRA MR.      E
13237  S-9526  isitebikobetan  SU   MR. J J MIRANDA  MR.    JJ
13241  S-9530  aiusofafosavua  SU   MR. S RAKULAN   MR.    S
13255  S-9544  adociicukiff   SU   MR. W M D P KUMARA MR.    WMDP
13269  S-9557  eceforatogegga  SU             MS.
                      MS. C M KARUNARATHNA     CM
13277  S-9562  uodossosifopa  SU   MR. W H LASITHA  MR.    WH
13281  S-9566  emehaoviccoh   SU             MR.
                      MR. R A A S K RANASINGHE   RAASK
13322  S-9587  uvulagobefeuk  SU             MR.    M
                      MR. M W P I U WICKRAMASINGHEW P I U
13346  AM-9100  ilijodesaluk   AM             ENG.
                      ENG. P J W K KARUNANANDA P J W K
13347  AM-9101  esetobaffuhopp  AM             ENG.
                      ENG. Y B M A BANDARA     YBMA
13372  S-9610  oveikuiineceo  SU             MR.
                      MR. A L N ABEYSEKARA     ALN
13386  S-9623  omuhorugupokaf  SU   MR. T D WIJESURIYAMR.    TD
13400  AM-5635  oheilutinubo   AM             ENG.
                      ENG. R J ABEYSIRIWARDENA R J
13402  S-9631  avitafegonuogo  SU   MR. H J DE SILVA  MR.    HJ
12802  M-3913  immosokejaga   M         CENG, MIE(SL)
                               ENG.
                      ENG. M A R MUHANDIRAMGE M A R


                    Page 9
                        member


12810  AM-4896  iadibunokukab      AM    ENG. K K CHULANANDA ENG.  KK
12823  AM-4613  onetucutonina      AM    ENG. YOOSUF NALEER ENG.  Y
12831  S-9352  ocapuduvimoka      SU    MS. D GANESHALINGAM MS.  D
12835  S-9356  onahekorulau      SU              MR.
                          MR. R M G K B RATHNAYAKE R M G K B
12840  S-9389  iriderilinaol      SU    MR. M W D SANDUNIL MR.  MWD
12845  S-9394  etovovulecig      SU              MS.
                          MS. G Y A N BASNAYAKE   GYAN
12848  S-9397  aremmigoohaiba     SU    MS. T U L LIYANAGE MS.   TUL
12867  S-9373  autirrumahodo      SU    MR. T L PRADEEP   MR.  TL
12853  S-9402  ijilocelocafi      SU    MS. G B SAKURA   MS.  GB
12889  S-9387  odufibittitic      SU    MR. A I G AMADORU MR.   AIG
12897  S-9409  allakedadohale     SU    MR. B P PURASINGHE MR.  BP
12901  S-9413  uovolittalarr      SU    MR. M H MARAMBE MR.    MH
12912  S-9423  asedommapovah      SU    MS . J MAHATANTILAMS.   J
12977  S-9314  ivocokubusohu      SU              MR.
                          MR. M M P K AMARASOORIYA M M P K
12983  S-9320  oelliggadeukan     SU    MR. W M T WASALA MR.    WMT
12988  S-9325  ajicaokoosok      SU              MS.  D
                          MS. D K A I K CHANDRARATHNA K A I K
12989  S-9326  onihofulegeief     SU    MS. R H K RANASINGHEMS.  RHK
12999  S-9336  attiggereice      SU              MR.
                          MR. L E M D S SUMANARATNE L E M D S
12859  S-9365  ejagimokibisi      SU              MR.
                          MR. R M P S RAJAPAKSHE   RMPS
12894  S-9407  abelominopekoc     SU              MR.
                          MR. J J A W SOORIYAARCHCHI J J A W
12923  S-9434  uvimogiviageri     SU    MR. N W W V S PATHUMMR.  NWWVS
12935  S-9282  oherafabedin      SU    MR.T MUNASINGHE MR.    T
12951  S-9288  usuhifilitat      SU    MR. A P JAYARATNA MR.   AP
12955  S-9292  urrajennacuh      SU    MR. K RAMJEE    MR.  K
12979  S-9316  ogotesutaive      SU              MR.
                          MR. W M D G WEERAKOON   WMDG
12786  M-5152  ebemirulocatteAM-5232-2001
                     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. E M K EKANAYAKEENG.  EMK
12818  AM-7189  opojiuvimejot      AM              ENG.
                          ENG. T B A WEJENAYAKE   TBA
12839  S-9360  occomugabofepu     SU    MR. W P T S PERERAMR.   WPTS
12877  S-9448  uubottigikir      SU    MR. M GOBITHARSHAN MR.  M
12907  S-9418  oehubinneggad      SU    MR. Y K R DANANJAYA MR.  YKR
12922  S-9433  upufuoffirah      SU              MR.
                          MR. K W D T K PREMADASA  KWDTK
12926  S-9437  ubisalegotoa      SU    MR. N S DIKKUMBURAGEMR.  NS
12931  S-9278  aniperatujijuh     SU              mr.
                          MR. A M A D M SENADHIRA  AMADM
12996  S-9333  otokobucahurom     SU    MR. A A R T ATHAUDA MR.  AART
12857  S-9363  isafovovotoal      SU    MR. N H D S MANAWADUMR.  NHDS
12946  AM-6198  eredeapibogad      AM              ENG.
                          ENG. S A A P SURIYAPPERUMA S A A P
12985  S-9322  ilunirusirea      SU              MS.
                          MS. B G I A KARUNARATHNA B G I A
12987  S-9324  uduhucceloam      SU    MS. W M T L GUNASENAMS.  WMTL
13006  S-9342  ijirrenukabais     SU              MR.
                          MR. R A K D D V JAYARATHNA R A D D V
13010  AM-8905  issoludavose      AM
                S-7789-2004              ENG.
                          ENG. W M I S S BANDARA   WMISS
13013  AM-8908  ohuditiiccoop      A
                S-7451/2004M              ENG.
                          ENG. K S MURALITHARAN   KS
13022  AM-8925  ekihadurannede     AM    ENG. A I NISSANKA ENG.   AI
13024  AM-8927  opekifeujigali     AM    ENG. N D GILBERT ENG.   ND
13025  AM-8928  uttubekotedu      AM    ENG. S L HALIDEEN ENG.   SL
12883  S-9381  ajoehupucemo      SU              MR.
                          MR. J P B JAYASOORIYA   JPB
12888  S-9386  ejujappuponnes     SU    MR. H W N CHINTHAKA MR.  HWN
12937  S-9284  audimevoraidd      SU              MR.
                          MR. D M G LOKUKANKANAMGE D M G
12940  S-6412  amiddiocukovup     SU              MR.
                          MR. S K C SAMARAKKODY   SKC
12950  S-9287  apigiutakusa      SU    MS. N M NAYANAMALI MS.  NM
12876  S-9447  ojalletisatipu     SU    MR. P SITHRAVADIVEL MR.  P
12886  S-9384  apafaorepulac      SU              MR.
                          MR. D D S EDIRISOORIYA   DDS
12887  S-9385  ajobeurijifa      SU              M
                          MR. T D K CHINTHAKA R.   TDK


                        Page 10
                        member


12893  S-9406  idigehevevia      SU    MR. K V H VIRAJ   MR.  KVH
12898  S-9410  oeharirellibam     SU    MR. K K M R PRASADMR.   KKMR
12899  S-9411  onokuopipeok      SU    MR. H I PRASAD   MR.  HI
12822  AM-5263  ojillefituhele     AM              ENG.
                          ENG. K M D P B KANGARA  KMDPB
12929  S-9440  imigutonnunij      SU    MR. K D S KUMARA MR.   KDS
12936  S-9283  aleheehiedami      SU    MR. P J MANACHCHI MR.   PJ
12943  S-8160  avomuleficco      SU    MR. P PRASHANTH MR.    P
12958  S-9295  ahobiifagutiki     SU              MR.
                          MR. H M Y G S B B HERATH HMYGSBB
12850  S-9399  imenejiriveh      SU    MS. W A C P PERERAMS.   WACP
12854  S-9403  ocommokubufo      SU    MS. J R RAMASINGHE MS.  JR
12864  S-9370  etukeojinnobul     SU    MR. W A A SHIRANTHA MR.  WAA
12948  M-2250  iofajijiiggoh      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. K W PERERA ENG.   KW
12954  S-9291  iutidummapem      SU    MR. I PANDIGAMAGEMR.   I
12962  S-9299  anajetenuhipi      SU    MR. W S R TISSERA MR.   WSR
12990  S-9327  arudeveatehi      SU              MR.  E
                          MR. W D M D R K GUNARATHNA D M D R K
12992  S-9329  ohutovujetev      SU              MR.
                          MR. I G J S GUNAWARDHANA I G J S
13027  AM-8930  obuccehisifa      AM    ENG. A THEVANAND ENG.   A
12866  S-9372  aeocuruhipadd      SU    MR. H G S PRIYALAL MR.  HGS
12868  S-9374  ahiveboterihuk     SU    MR. G S PRADEEP MR.    GS
12905  S-9417  ojogoagidufod      SU              MR.
                          MR. P G P I DHARMADASA  PGPI
12921  S-9432  arionetajitti      SU    MR. G G S RAMANAYAKAMR.  GGS
12934  S-9281  ahilomuduadup      SU    MR. A THAVARAJAH MR.   A
12903  S-9415  ulerifukelof      SU    MR. R KARUNANAYAKE MR.  R
12909  S-9420  ehovoebotigim      SU              MR.
                          MR. R M C J M BANDARA   RMCJM
12920  S-9431  edehololotedd      SU              MR.
                          MR. E M K RATHNASEKARA  EMK
12944  AM-4474  uninubuvekod      AM    ENG. M M S KULARATNEENG. MMS
12956  S-9293  udutucunejuppa     SU    MR. W D D PERERA MR.   WDD
12896  S-9408  imobojevahin      SU              MR.
                          MR. P C D RATHNAWEERA   PCD
12924  S-9435  elloimefihov      SU    MR. P G H NAYANAJITHMR.  PGH
12947  M-1840  anecopagetarek     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. K K SOMADASAENG.   KK
13002  S-9339  uberillassej      SU              M
                          MR. K A K N BANDARA R.  KAKN
12860  S-9366  ifosenuhagibe      SU    MR. R GUNAWARDANA  MR.  R
12908  S-9419  aggurrolimmu      SU              MR.
                          MR. H M S M CHANDRALAL  HMSM
12927  S-9438  ijofakurusogug     SU    MR. J L P A DINESH MR.  JLPA
13012  AM-8907  eucuvevogiolle     A
                S-7701/2004M    ENG. M H M IMTHIYAS ENG. MHM
13015  AM-8910  otaalekaffohot     A
                S-7983/2005M    ENG. K RAVICHANDRAN ENG. K
12875  S-9446  akegeffoleto      SU              MS.
                          MS. P A N WIJAYASUNDARA  PAN
12880  S-9378  evoreromisur      SU    MR. M T G A N LAKMALMR.  MTGAN
13032  AM-8939  uaaffumoffif      AM    ENG. S KARUNAKARAN ENG. S
13040  AM-6737  uvimucoppajis      AM    ENG. P WEERASEKARAGEENG. P
13046  AM-8954  ibibiagaadousu     AM              ENG.
                          ENG. N K D GUNAWARDANA  NKD
12916  S-9427  afuhafetohot      SU              MR.
                          MR. R W A S WAIDYARATHNA R W A S
12963  S-9300  ejupuvihivud      SU    MR. A H DISSANAYAKA MR.  AH
13023  AM-8926  iuinugippepu      AM              ENG.
                          ENG. W M P B WEERASINGHE W M P B
13053  AM-8965  uitamattojuke      AM              ENG.
                          ENG. K S VICKNESWARAN   KS
13065  AM-9001  akorimmejegu      AM              ENG.
                          ENG. T G D N SURAWEERA  TGDN
13079  AM-9018  ovoatebirepucu     AM    ENG. R M WEERASINGHEENG. RM
12925  S-9436  ecoeremulefus      SU    MR. I C LOKULIYANAGEMR.  IC
12930  S-9441  ommedohuuhuj      SU    MR. L H J JEEWANTHA MR.  LHJ
12991  S-9328  ieamufovabakab     SU              MR.
                          MR. S D I R SESATHPURA  SDIR
12911  S-9422  irravopategg      SU    MS. N D N DAMAYANTHIMS.  NDN
12993  S-9330  okuludimihaup      SU    MR. K C M WANASINGHEMR.  KCM


                        Page 11
                        member


13011  AM-8906              A
         irikasilefife S-7773/2004M    ENG. V VIJAYAKANTH ENG.   V
12959  S-9296  oriafevanako      SU              MR.
                          MR. H M N THILAKARATHNE    HMN
12998  S-9335  occasumoffosi      SU              M
                          MR. T D R THALAGALA R.    TDR
13059  AM-8995  ebinattekesopo     AM              ENG.
                          ENG. W G A GAJASINGHE     WGA
13066  AM-9002  elessepoviduc      AM    ENG. P RASIKARAN ENG.     P
13081  AM-9020  opohufugacojo      AM              ENG.
                          ENG. K R A S RAJAPAKSHA    KRAS
13083  M-4653  oullokeohufi      M          DE SILVA ENG.
                          ENG. L K CCENG, MIE(SL)    LKC
13085  AM-6906  igititogenef      AM    ENG. J THIVAHAR   ENG.   J
13088  AM-5325  unahupamifaf      AM              ENG.
                          ENG. R M K K B RATHNAYAKE R M K K B
12933  S-9280  ikippeffohiog      SU    MR. M A J M ASMY MR.     MAJM
12976  S-9313  akaepugepuabes     SU              MR.
                          MR. R M S N K RATHNAYAKA R M N S K
12984  S-9321  abufofecevoh      SU    MS. A R P BANDARA MS.     ARP
13068  AM-9004  icuffovasidef      AM    ENG. K A T N SILVA ENG.    KATN
13075  M-3592  ucarepehilubih     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. S SHANMUGANATHAN     S
13099  AM-9113  uodulofaruabak     AM              ENG.(MRS.)
                          ENG.(MRS.) H M P H K HERATH H M P H K
13101  AM-9028  okapojagupil      AM              ENG.
                          ENG. C M J GUNATILAKE     CMJ
13104  AM-9040  aamehelituhegi     AM    ENG. K P S RANDENIYAENG.   KPS
13122  AM-9062  inakirohutac      AM    ENG. K A R ERANDA ENG.    KAR
12939  AM-3963  unehoveddumod      AM              ENG.
                          ENG. W A W L HEMANTHA     WAWL
12974  S-9311  ilasouorujuerr     SU              MR.
                          MR. M G P S RANASINGHE    MGPS
12970  S-9307  innomiasipej      SU    MR. A G B PATHMASIRIMR.    AGB
12994  S-9331  ikenimmodeadd      SU    MR. M R M RAZAN MR.      MRM
13008  S-9344  ekuttitojidd      SU    MR. M N M IRSHAD MR.     MNM
12872  S-9443  aladibifiapet      SU    MR. W R L DE SILVA MR.    WRL
13016  AM-8911  ebegefedicca      A
                S-8149/2005M    ENG. U ABDUL MUNAFF ENG.   UA
13041  AM-8949  etajosuroggo      AM              ENG.   N
                          ENG. N A B R WIJAYAWARDHANAA B R
12904  S-9416  eogguurevugg      SU    MR. J G JAGATH   MR.    JG
13061  AM-8997  uggomelubure      AM              ENG.
                          ENG. H S P HETTIARACHCHI H S P
13102  AM-9031  aubegekapocc      AM              ENG.
                          ENG. N M A WIJESEKARA     NMA
13042  AM-8950  ejarejomicusic     AM              ENG.
                          ENG. R M P B RATHNAYAKE    RMPB
13113  AM-9063  iuvajepuuuuk      AM              ENG.
                          ENG. M N D MALLIYAWADU    MND
13117  AM-9057  atifuferabel      AM              ENG.
                          ENG. B V N WICKRAMASINGHE B V N
13118  AM-9058  iffoolaropicad     AM    ENG. K N MARASINGHE ENG.   KN
13125  AM-9067  addusarotule      AM    ENG. K G G YAPA   ENG.   KGG
13126  AM-9068  ifeppagahalu      AM    ENG. K R A PEIRIS ENG.    KRA
13130  AM-9072  ebekufunoguha      AM    ENG. K D N S LAKMAL ENG.   KDNS
13132  AM-9075  ecuranutugopi      AM    ENG. A A M T ADIKARIENG.   AAMT
12967  S-9304  egudehupisenap     SU              MR.
                          MR. R D C S BELIGAHAWATTA R D C S
12973  S-9310  idurarugumuso      SU    MR. R P A SHANTHA MR.     RPA
12982  S-9319  uduhireubutt      SU              MR.    W
                          MR. W W M P P PALAMKUMBURA W M P P
13019  AM-8912  ogaisoommiani      A
                S-8158/2005M    ENG. S VIMALESWARAN ENG.   S
12932  S-9279  ahasobeguhupa      SU    MR. S D THUSHARANA MS.    SD
13089  AM-4361  inekimobomab      AM              ENG.(MS.) N
                          ENG.(MS.) N WIDYARATNE
13131  AM-9074  olicodillubu      AM    ENG. C ABHAYARATNE ENG.   C
13153  S-9459  ippadabalopen      SU              MS.
                          MS. H G T E KARUNARATNA    HGTE
13034  AM-8941  asonootuusoru      AM              ENG.
                          ENG. A G S S GUNATHILAKE   AGSS
13044  AM-8952  usennuvotteico     AM              ENG.
                          ENG. E A S M HEMACHANDRA E A S M
13135  AM-9078  egerefacuburov     A
                S-6120/2001M    ENG. K S PIERIS   ENG.   KS
13159  S-9466  ocelevekaleva      SU    MR. T A R ANJANA MR.     TAR
13171  S-9475  orauhahellaffo     SU    MR. S C DADALLAGE MR.     SC
13175  S-9479  odufohoullecc      SU    MS. A WEERASURIYA  MS.    A
13180  S-9485  ubogejapumered     SU    MR. P J S DE SILVA MR.    PJS


                        Page 12
                       member


12978  S-9315  ocemepusenepil     SU              MR.
                         MR. K M T N KULATHILAKE    KMTN
12980  S-9317  ecebupifahad      SU              M
                         MR. U J DISSANAYAKA R.    UJ
12981  S-9318  egiluhetoluf      SU              MR.
                         MR. M G B S MANANGODA     MGBS
13000  S-9337  alopugekisseme     SU    MS. K U C PERERA MS.     KUC
13003  S-9340  ojenilucujom      SU              MS.
                         MS. D G P K SURIYAGODA    DGPK
13009  S-9345  ocofallipiniac     SU              MS.
                         MS. H T D C WIJAYARATNE    HTDC
13038  AM-8947  ifudanecigummu     AM    ENG. K D PRIYANGA ENG.    KD
13039  AM-8948  umecofoumufino     AM              ENG.
                         ENG. N P N S THILAKASIRI   NPNS
13143  AM-9092  akusuedumiguvu     AM    ENG. S MATHANAN ENG.     S
13181  S-9486  amodoremunna      SU    MR. B G A HEMANTHA MR.    BGA
13190  S-9494  ufojobasegonno     SU              MR.
                         MR. S T C K JAYARATHNA    STCK
13029  AM-8936  uvofagibunacuv     AM              ENG.
                         ENG. W A S K WIJESINGHE    WASK
13048  AM-8956  odoaigujucapec     AM    ENG. W H C DE SILVA ENG.   WHC
12892  S-9405  uunufibukohae     SU    MR. T N WEERASINGHE MR.    TN
12900  S-9412  atuffecaluov      SU    MR. W R PRIYANTHAMR.     WR
12949  S-9286  opeafuvicidole     SU              MS.
                         MS. K R LIYANARACHCHI     KR
13064  AM-9000  okikalannekeho     AM    ENG. N C JAYASINGHE ENG.   NC
13072  AM-9009  aukeicinudora     AM              ENG.
                         ENG. H M S ELLAPITAWATTA H M S
13045  AM-8953  efeggommukated     AM              ENG.
                         ENG. T D KASTHURIARACHCHI T D
13100  AM-9027  aduddettosedi     AM              ENG.
                         ENG. A M J K ABEYKOON     AMJK
13116  AM-9051  ebidikoodeuvar     AM              ENG.
                         ENG. P A P DHARMAPRIYA    PAP
13121  AM-9061  adubedodoovec     AM    ENG. M A D A SUDEERAENG.   MADA
13150  S-9455  oemmuvoceccace     SU              MR.
                         MR. S E A P C RODRIGO     SEAPC
12986  S-9323  onetumegullab     SU    MS. M S RIPHANAS MS.     MS
12997  S-9334  ovirrammimufam     SU    MR. S W PORAMBAGE R.M     SW
13095  AM-4884  erabidasiapibi     AM    ENG. A D NAWAGAMUWA ENG.   AD
13133  AM-9076  icuhegevigavip     AM    ENG. D M MUDALIGEENG.     DM
13141  AM-9090  uegodejesotiu     AM    ENG. A L A MANJULAENG.    ALA
13074  AM-9011  emirajesiddepi     AM              ENG.9MS.)K H
                         ENG.(MS.) K H S S KARUNANAYAKES S
13129  AM-7641        S
         edebujeracin-7630   AM    ENG. U L S ABDEEN ENG.    ULS
13160  S-9467  emmuppididomm     SU    MR. A SARATHCHANDRA MR.    A
13198  S-9502  erahehocacip      SU    MR. V MERNAN    MR.    V
13026  AM-8929  urunneoukepes     AM    ENG. N NANTHAKUMAR ENG.   N
12622  AM-8822  ubuenafufane      AM              ENG.
                         ENG. K K L S KOTALAWALA    KKLS
12623  AM-8823  apaijihulosuk     AM    ENG. P D G AMILA ENG.     PDG
12626  AM-8826  ohalupugumolo     AM    ENG. A D E SANJEEWA ENG.   ADE
12628  AM-8829  ekevipadupiour     AM    ENG. M P D LATHSARA ENG.   MPD
12630  AM-8830  ofaneveggero      AM              ENG.(MS.) H A
                         ENG.(MS.) H A NISANSALA
12634  AM-8898  eissamuvuddel     AM              ENG.
                         ENG. R G A M RATHNAYAKE    RGAM
12640  AM-8847  obupimmeberir     AM    ENG. B JANAHAN   ENG.   B
12642  AM-8848             A
         ofobeterrisi S-7652/2004M    ENG. S K A I PEIRIS ENG.   SKAI
12644  AM-8850  etaofunureta      AM              ENG.
                         ENG. C M A B JAYATILAKE    CMAB
12646  AM-8851  ujafotejalenep     AM    ENG. N M LASANTHAENG.     NM
12648  AM-8853  anabegibaodacu     AM    ENG. M B CHANDANA  ENG.   MB
12656  AM-8865  accurocekogga     AM    ENG. S P PRIYANTHAENG.    SP
12658  AM-8867  icofevurobapp     AM    ENG. A HEWAGAMA ENG.     A
12659  AM-8868  asunificutako     AM              ENG.
                         ENG. W K H R E WICKRAMAGE W K H R E
12660  AM-8869  uramukeurijufa     AM              ENG.   K
                         ENG. K K D C K PRIYADARSHANA K D C K
12661  AM-8870  amejiriruffi      AM              ENG.
                         ENG. R A P C RANASINGHE    RAPC
12663  M-2072  ubinavoriceci     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. M G TILLEKERATNE     MG
12664  M-3544  ullevuggogevus     M         CENG, MIE9SL)
                                   ENG.(MRS.)
                         ENG.(MRS.) K NANTHINI     N
12672  M-4182  etinuhuttiviem     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S A DALUPOTHA ENG.   SA


                       Page 13
                        member


12677  M-2727  avubujatubili     M          CENG, C PITAWALA D M L C
                                     ENG.(MRS.)
                          ENG. (Mrs.) D M L MIE(SL)
12681  M-3725  ujifejuhohuce     M          CENG,
                          ENG. M K LESTI MIE(SL)ENG.   MK
12638  AM-8845  imecopunivegen     AM    ENG. A S B AMUNUGAMA ENG.   ASB
12651  AM-8856  emojapobotater     AM    ENG. E P SURANGA ENG.      EP
12667  M-1065  ahuiviruputtol     M          CENG, MIE(SL)
                                     ENG.
                          ENG. D M G WICKRAMASINGHED M G
12682  M-4268  acufekuhimmad     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. G P NISHANTHA  ENG.   GP
12685  M-4723  irufijimoroj      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. R M N SIRIWARDENAENG.   RMN
12688  AM-7275  ufitevumottime     AM               ENG.
                          ENG. A M L N GUNATHILAKA    AMLN
12689  AM-3941  usivomanodego     AM    ENG. S P H GAMAGE ENG.     SPH
12690  AM-4595  eafegakapetuer     AM    ENG. S S I KODAGODA  ENG.   SSI
12691  AM-6028  etotemmiejuki     AM    ENG. S NAVANEETHAN  ENG.   S
12696  S-1623  iloisapubuva      SU    MR. V K L RAJAKARUNA MR.    VKL
12698  AM-8874  imadevoedosuhe     AM    ENG. O P N PERERA ENG.     OPN
12702  AM-8878  osoharudetinig     AM    ENG. D M P MEDAGAMA  ENG.   DMP
12704  AM-8880  evelinessoacce     AM    ENG. M I UDAYAKUMARA ENG.   MI
12710  AM-8889  omuedegerepu      AM    ENG. S W A R KUMARA  ENG.   SWAR
12716  AM-3285  ufapifegogog      AM    ENG.(MS.) J D SEDARAGEENG.(MS.) J D
12719  AM-6778  ulopeaffetal      AM    ENG. I S FELICIAN ENG.     IS
12723  AM-6410  agedaccidicak     AM    ENG. S NIRMALAN ENG.      S
12724  AM-7788  asifubigulonnu     AM    ENG. M M SAMAN RANJITHENG.   MMS
12725  AM-5633  uucaffeheedaka     AM    ENG. W W C N KUMARA  ENG.   WWCN
12727  AM-6267  ecijarabafopp     AM    ENG. T SUTHARSAN ENG.      T
12731  S-6667  otomoojedoss      SU    MR. D M C K DASANAYAKEMR.    DMCK
12737  AM-8899  eceddisoufupo     AM    ENG. W H G P C PRASAD ENG.   WHGPC
12746  M-2521  ijacacacabuja     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. G P R S DE SILVA ENG.   GPRS
12741  S-7650  ahifigollofa      SU    MR. R M P PRIYANKAMR.      RMP
12753  AM-5307  isijoreliddigg     AM    ENG. W A P PERERA ENG.     WAP
12757  AM-5960  emurufajaggut     AM               ENG.(MRS.) N
                          ENG.(MRS.) K N AMARAWARDENE   K
12643  AM-8849  ifeekacobuggo     AM    ENG. J M S JAYASINGHE ENG.   JMS
12670  M-3954  igasavucejuje     M          CENG, MIE(SL)
                                     ENG.
                          ENG. R M J W RATHNAYAKE     RMJW
12679  M-1859  esofibijumacik     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. D G L DOLUWEERA ENG.   DGL
12687  AM-2499  ipegicitifofu     AM               E
                          ENG. G D F U PERERA NG.     GDFU
12711  AM-5513  afenuvolipoi      AM    ENG. K M C N BANDARA ENG.   KMCN
12721  AM-2897  ofippicatihu      AM    ENG. T J B FERNANDONG.E     TJB
12722  AM-6248  ovegesabutaj      AM    ENG. M G G DICKSON  ENG.   MGG
12733  AM-8891  uhokikiggiame     AM               ENG.
                          ENG. S H T L AMARASINGHE S H T L
12736  AM-8894  ajuholopajipas     AM               ENG.
                          ENG. M G S G KARUNARATHNE M G S G
12738  AM-8895  urogucelehale     AM    ENG. D A N JEEWANTHA ENG.   DAN
12739  M-4456  itilapacebegi     M
                AM-4523/1999         CENG, MIE(SL0
                                     ENG.
                          ENG. D D P PUSHPA KUMARA D D P
12743  M-3845  uroubosujahep     M     ENG. P SIVANESAN ENG.      P
12748  M-1711  ufegarulivipal     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W F S E FERNANDO ENG.   W F Srinath E
12758  AM-3160  ucusegosubeoge     AM    ENG. S A N HILMY ENG.      SAN
12765  AM-8931  etatejanappa      AM    ENG.W M C P K WIJEPALAENG.   WMCPK
12766  M-5155  iredaketajudi     M           GUNASENA ENG.
                          ENG. S R TCENG, MIE(SL)     S R TISSA
12767  M-5156  enojejututig      M          CENG, MIE(SL)
                                     B ALAHAKOON
                                          A
                          ENG. (Cdr.) A A D L U ENG.(CDR.) A D L U B
12769  M-5095  eseviluhulenir     M          CENG, MI(SL)
                          ENG. H D ATAPATTU ENG.     HD
12779  M-5134  isivitulorra      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. C S UNAGOLLA ENG.     CS
12792  AM-9005  oggepipojiso      AM    ENG. A PUSHPARAJAH  ENG.   A
12709  AM-8887  abussusogeill     AM    ENG. M S SALAHUDEEN  ENG.   MS
12744  M-1653  imudobebedde      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. M C L SALGADO  ENG.   MCL
12747  M-2132  ibefihiccikebo     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S J AREWGODA   ENG.   SJ
12770  M-5101  ohacoolometi      M           PATHIRANA ENG.
                          ENG. C I WCENG, MIE(SL)     CIW


                        Page 14
                        member


12781  M-5137  onogavaunipudiAM-3954-1997
                     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. G S AMARASINGHEENG.   GS
12782  M-5138  ojehekemmade      M          T D AMARASINGHE T D
                                    ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
12783  M-5141  ofanaleinuvaja     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. D M S S DASANAYAKA    DMSS
12784  M-5143  emelihukammu AM-3628--1996
                     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S M A MOHIDEEN ENG.   SMA
12789  M-5157  ehisijugadiuok     M          D S M MIE(SL)
                                    ENG.(MS.) D S M
                          ENG.(MS.) CENG,ATAPATTU
12807  AM-5764  eoheihirerri      AM    ENG. D M DHARMADASA ENG.   DM
12780  M-5136  essegakeissoko     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. R V P EKANAYAKEENG.   RVP
12806  AM-6577  ilafakogegehut     AM    ENG. S SIRIMANNA ENG.     S
12815  AM-6921  opassujunugo      AM              ENG.   R
                          ENG. R M S M B SUMANASEKARA M S M B
12820  AM-7472  uekeputtoceto      AM              ENG.
                          ENG. O V W R GUNATHILAKE O V W R
12829  S-9350  ehulatijiliho      SU    MR. N ELENSELIAN MR.     N
12830  S-9351  oravoittusatan     SU    MS. D BALAKRISHNAN MS.    D
12833  S-9354  amidulacigihuj     SU    MS. N KALYANI    MS.    N
12834  S-9355  ivuccehivuse      SU    MS. J K U GAYANI  MS.    JKU
12836  S-9357  itacceccigof      SU    MR. S SELVADEEPAN  MR.    S
12837  S-9358  ikannejikagajo     SU    MR. T I DEVANARAYANAMR.    TI
12841  S-9390  aosipadobeih      SU    MR. L W L C SHYANAKAMR.    LWLC
12843  S-9392  amutanicamma      SU    MS. D S K PEIRIS  MS.    DSK
12715  AM-3996  ijaricamunok      AM    ENG. K D DEVAPRIYA ENG.   KD
12728  AM-5901  eletesugumimo      AM              ENG.
                          ENG. K D G U WIJESIRI     KDGU
12729  AM-5964  ufuminiomille      AM    ENG. S KANJANANTHAN ENG.   S
12732  S-6766  oomammiimmohu      SU              MR.
                          MR. M D K S JAYAWARDANA M D K S
12752  AM-5206  obasaffokupemu     AM          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S W S N KUMARA ENG.   SWSN
12794  S-9636  edovunehehirru     SU              MR.
                          MR. C D R J JAYAWARDENE    CDRJ
12804  M-2573  auluataeregek      M          K S B GODIGAMUWA W M K S B
                                    ENG.
                          ENG. W M CENG, MIE(SL)
12816  AM-6623  ehapajeuneuhos     AM    ENG. M S SENDANAYAKEENG.   MS
12814  AM-4623  oduhuccukifug      AM    ENG. T M IDAMPITIYA ENG.   TM
12844  S-9393  anusammibile      SU              MS.
                          MS. K K G I CHANDRASENA    KKGI
12846  S-9395  uifubejefuge      SU    MS. K H P P DE SILVAMS.    KHPP
12785  M-5144  obitemmaffitte     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. D K NANAYAKKARAENG.   DK
12796  AM-9010  ugomigefoadib      AM          CENG,  ENG.
                          ENG. J M SAREENMIE9SL)    JM
12808  AM-3284  emmagarriheki      AM    ENG. A C M FIRDOUSENG.    ACM
12811  AM-4650  iharosukipoif      AM              ENG.
                          ENG. D C N KALNSOORIYA    DCN
12819  AM-6148  ucuhoejujokaj      AM              ENG.
                          ENG. K A A S KULASOORIYA   KAAS
12838  S-9359  ubuddibiinis      SU              MR.
                          MR. P G D W LANKESHWARA P G D W
12858  S-9364  ivoavecesamm      SU    MR. T D NAOTUNNA MR.     TD
12863  S-9369  iforeevijopeko     SU    MR. P L P WASANTHA MR.    PLP
12871  S-9442  atammonihacak      SU    MR. G K S GAYAN   MR.    GKS
12874  S-9445  ocanalahajola      SU              MS.    W
                          MS . W K RANASINGHEARACHCHI K R
12821  AM-3789  afijodonnirodd     AM              ENG.
                          ENG. BANDULA WICKRAMARACHCHI B
12824  AM-4698  emoggibosannim     AM              ENG.
                          ENG. S A I WIJERATHNA     SAI
12827  S-9348  evojoffaraguk      SU    MR. N WIJEWEERA NR.      N
12855  S-9361  odaakakegeffi      SU    MR. N BANUKOBHANMR.      N
12869  S-9375  edissokanuhe      SU    MR. D K PATHIRANA MR.     DK
12720  AM-5386  otavikaletema      AM    ENG. P M S LIYANAGE ENG.   PMS
12745  M-3125  ocegapejaferu      M           MENDIS ENG.
                          ENG. B R LCENG, MIE(SL)    BRL
12742  M-3334  accugoholloegu     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A EDIRIWEERA ENG.    AJANTHA
12749  M-4638  akovonadobup      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A N PUNCHIHETTIENG.   AN
12750  M-4307  ofahefoviiref      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. H A K DE ALWIS ENG.   HAK
12754  AM-7759  epahuecebikaa      AM              E
                          ENG. N SENTHIRUBANNG.     N
12755  AM-6082  aefiacafadike      AM    ENG. A W U DAYANANDAENG.   AWU
12756  AM-3090  ugomehodoekenu     AM              ENG.
                          ENG. W L D P WIJESINGHE    WLDP


                        Page 15
                        member


12791  M-5160  uguggekunuffe      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. M S C JAYATILLAKE    MSC
12801  M-2542  afunutatakeel      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. P A WASHINGTON FERNANDO PAW
12803  M-4289  eviponenuallas     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. P G P GALLAGEENG.    PGP
12813  AM-6259  oleccussibagg      AM              E
                          ENG. Y L BISHMULLAHNG.    YL
12832  S-9353  ocelanohekivi      SU              MS.
                          MS. K K C S KANNANGARA    KKCS
12842  S-9391  arosasipidio      SU    MR. A P T S PEIRIS MR.    APTS
12847  S-9396  udeddaminikiad     SU    MS. R M N NILMINI MS.     RMN
12787  M-5153  ehumollokibido     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Dr.) S M
                          ENG.(Dr.) S M PIYASENA
12798  F-509   appujeceddagu      F          CENG, MIE(SL)
                          ENG. Y R MAHALINGAM ENG.   YR
12817  AM-6758  acegeserrenui      AM    ENG. K S K PERERA ENG.    KSK
12825  S-9346  ojoggubepeloj      SU              MR.
                          MR. A M M G B ADHIKARI    AMMGB
12849  S-9398  icanunanepino      SU    MS. E L SENADHEERA MS.    EL
12870  S-9376  ussocakevuol      SU    MR. K M NISHANTHA MR.     KM
12828  S-9349  elununnadessae     SU    MR. H L I PRIYANKA MR.    HLI
12881  S-9379  arotijoisiene      SU    MR. Y A C R KUMARAMR.     YACR
12726  AM-4608  auilienejafuo      AM              ENG.
                          ENG. S R DOMBAGAHAWATTA S R
12730  S-6748  upecipieoubo      SU              MR.
                          MR. K K V K RATNAYAKE     KKVK
12751  M-4265  esoillojehon      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. R K P S GUNATHILAKA   RKPS
12759  AM-5151  irihomeviteb      AM              ENG.
                          ENG. J J D JAYASUNDARA    JJD
12760  AM-5805  evalulagodiv      AM              ENG.
                          ENG. I K G Y I SAMARAKOON I K G Y I
12768  M-5088  ohoiccajovubiu     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. G M C COSTA ENG.     GMC
12774  M-5108  acupeduccegibi     M
                S-4695-1995          CENG, MI(SL)
                          ENG. B BALENDRAN ENG.     B
12776  M-5123  euamokomakag      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. K VINOTHAN ENG.     K
12790  M-5159  uligellunababu     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A A DISSANAYAKEENG.   AA
12812  AM-4648  uegannipulag      AM    ENG. T S K WEERAKOONENG.   TSK
12799  M-2580  imeroojagude      M          L L JAYAWARDENE S J K L L
                                    ENG.
                          ENG. S J KCENG, MIE(SL)
12800  M-4477  uddukiculadi      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. H W S P JAYAWARDENE H W S P
12793  AM-9052  ibafusutotti      AM    ENG. L R PEIRIS   ENG.   LR
12873  S-9444  etilijoesiniu      SU              MR.
                          MR. D M N S DASANAYAKE    DMNS
12862  S-9368  ibasosemidovin     SU              MS.
                          MS. M A A P JAYASINGHE    MAAP
12879  S-9377  iuritacisusess     SU    MR. W N LAKMAL   MR.    WN
12882  S-9380  orecomihenajip     SU    MR. W M P KUMARA MR.     WMP
12884  S-9382  acifekulupidd      SU    MR. H R A D ISHARA MR.    HRAD
12885  S-9383  omehomebillata     SU    MR. W G S INDUNIL MR.     WGS
12891  S-9404  ihetovevuffur      SU              M
                          MS. N M S WASANTHI S.     NMS
12902  S-9414  allicegaregecc     SU    MR. L S KUMARA   MR.    LS
12910  S-9421  allunuluffop      SU    MR. H D AMARASINGHE MR.    HD
12861  S-9367  uliesunadepomm     SU              MR.
                          MR. N K L M WICKRAMASINGHEN K L M
12890  S-9388  aubanobiumel      SU              MR.
                          MR. B W D C INDRAJITH     BWDC
12913  S-9424  upaotapofulepi     SU              MS.
                          MS. R M I K K RAJAPAKSHA   RMIKK
12762  AM-8589  ipoddeidolerro     AM    ENG. U L I U PERERAENG.    ULIU
12772  F-775   ebibauddilap      F          CENG, FIE(SL)
                          ENG. D C S DE SILVAENG.    DCS
12775  M-5119  usubapibaddimm     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. R D P P RANASINGHE    RDPP
12805  AM-4841  ebagobepamog      AM         N FERNANDO
                                    ENG.
                          ENG. K L SCENG, MIE(SL)    KLSN
12809  AM-7681  ekimevaralek      AM              ENG.   P
                          ENG. P P H J A RATHNAKUMARA P H J A
12852  S-9401  ijitubavolevev     SU              MS.
                          MS. K G M P RUPASINGHE    KGMP
12856  S-9362  ujoppavovihoja     SU    MR. A SALWATURA MR.      A
12826  S-9347  uhepugommiaar      SU    MR. R S R DE SILVA MR.    RSR
12915  S-9426  iggilijutimia      SU              MR.    H
                          MR. H R W L WICKRAMATHILAKE R W L
12917  S-9428  ulesemadenova      SU              MR.    L
                          MR. L W P S M WEERASOORIYA W P S M
12918  S-9429  ietekaredivaf      SU    MR. G L J S SILVA  MR.    GLJS
12919  S-9430  eihatulahurut      SU    MR. N U C SANDAKELUMMR.    NUC


                        Page 16
                    member


12928  S-9439  enakaakikogaji  SU              MR.
                      MR. G M D N GAJANAYAKE  G M D N GAJANAYAKE
12941  AM-4343  iletiepajidaji  AM              E
                      ENG. M S I M ISHAHANNG.  MSIM
12942  S-7618  igekoroddidojo  SU    MR. S PRATHAB    MR.  S
12945  AM-4181  ecummideehor   AM              ENG.
                      ENG. D M N DISSANAYAKE  DMN
12952  S-9289  itibefifatus   SU    MS. M A WIJEWARDANE MS.  MA
12851  S-9400  urakocumotti   SU    MS. J R KANDAGE MS.    JR
12865  S-9371  emmifotapeju   SU    MR. L V D SANJEEWA MR.  LVD
12914  S-9425  osokeenunuke   SU    MS. K N LAKMALI   MS.  KN
12953  S-9290  ecakilesafull  SU              MS.
                      MS. M W D R NAYANASIRI  MWDR
12960  S-9297  erovajohusig   SU              MR.
                      MR. H M R M ABERATHNA   HMRM
12965  S-9302  itiroboleruluj  SU    MR. B THAYAN    MR.  B
12966  S-9303  ippahusugocicc  SU    MR. N SANKAR    MR.  N
12969  S-9306  igacofuhanok   SU    MR. N BRAHALATHANAN MR.  N
12439  S-9190  olocicenenaj   SU    MS. N D I KUMARAGEMS.   NDI
12462  S-9212  accasaccomeh   SU    MS. S M N MADURANGI MS.  SMN
12465  S-9215  ejicogaijuco   SU              MS.
                      MS. H A D P HAPUARACHCHI H A D P
12472  S-9222  anullasaccode  SU    MR. D L R SILVA   MR.  DLR
12477  S-9226  ufibojoverru   SU              MS.
                      MS. H I S JAYASUNDARA   HIS
12481  S-9230  oggetofolega   SU    MR. R M L RANATHUNGAMR.  RML
12495  S-9245  ififofopehou   SU    MS. C S WELIWITA MS.   CS
12496  S-9246  eanapojojupaho  SU              MS.
                      MS. W R L K WIJESURIYA  WRLK
12497  S-9247  ugijujeekitul  SU    MS. W C PERERA   MS.  WC
12498  S-9248  abapukehugiff  SU    MS. A M K N NADEESHAMS.  AMKN
12499  S-9249  efamohokurimih  SU    MS. Y M T M KUMARI MS.  YMTM
12501  S-9251  esedaremelobu  SU              MS.
                      MS. T V I S KARUNASENA  TVIS
12503  S-9253  igiranipigub   SU    MR. S P D K JAYALATHMR.  SPDK
12504  S-9254  innavulilunesa  SU    MR. H D M PERERA MR.   HDM
12506  S-9256  ineguvibippap  SU    MR. M RAMASINGHE MR.   M
12512  S-9262  osesaonnattap  SU              MR.
                      MR. R M A I RATHNAYAKA  RMAI
12514  S-9264  ikicabikipelol  SU              MR.
                      MR. R K K S S RANAWAKA  RKKSS
12516  S-9266  asobojaunofelu  SU              MR.
                      MR. K R C S WICKRAMASINGHEK R C S
12517  S-9267  esuhidenimefid  SU              MR.
                      MR. L A C AMARASEKARA   LAC
12525  S-9274  emarocorronouc  SU              MR.
                      MR. D M J A U UBAYASENA  DMJAU
12526  S-9275  uipibahagamm   SU    MR. A S BUHARY   MR.  AS
12531  AM-8713  emapupicukodd  AM              ENG.
                      ENG. W W K WETTASINGHE  WWK
12533  AM-8715  uresetalihivo  AM    ENG. C K GAMAGE ENG.   CK
12541  AM-8722  alateommijutag  AM    ENG. K KUMARAMOORTHYENG. K
12545  S-7622  ekonulluppumm  SU              MR.  E
                      MR. E D M A A GOONAWARDANA D M A A
12443  S-9194  aabukimiesiddo  SU    MR. H L S V DE SILVAMR.  HLSV
12458  S-9208  orimussogesan  SU    MR. S M HALEEM DEEN MR.  SMH
12466  S-9216  utonajohumop   SU              MR.
                      MR. R M K C RATNAYAKE   RMKC
12468  S-9218  orupovocimat   SU    MR. N L RATNAYAKE MR.   NL
12471  S-9221  ajipateaduto   SU              MR.
                      MR. S K D R SAMARATHUNGA S K D R
12476  S-9225  olirucicudoff  SU    MS. M M RANCHAGODAGEMS.  MM
12482  S-9231  igetudivigime  SU    MR. V D HEROSE   MR.  VD
12493  S-9243  usugetuviggos  SU    MS. V KUMUTHINI   MS.  V
12500  S-9250  itihinoruhokob  SU    MR. P C SANJEEWA MR.   PC
12513  S-9263  idussadinahup  SU    MR. K L RUPASINGHE MR.  KL
12515  S-9265  ojajusotomme   SU    MR. M M M SHIBLY MR.   MMM
12520  S-9269  arehuvilevogo  SU    MR. K B D PERERA MR.   KBD
12521  S-9270  uofuefebimaki  SU    MS. K P R W KUMARIMS.   KPRW
12522  S-9271  etakohokilapet  SU    MR. D G P N DE SILVAMR.  DGPN


                    Page 17
                      member


12524  S-9273  ioddiguccasis     SU    MR. M I M ISJAL   MR.    MIM
12535  AM-8717  idegilupeevale     AM              ENG.
                         ENG. M D K MENIKKUMBURA M D K
12538  AM-8720  irukaludevaf      AM              ENG.(MS.) S
                         ENG.(MS.) S VINOTHINI
12546  AM-8973        S-7925/2005M
         ovaracubugadid     A    ENG. Y N N MENDIS ENG.    YNN
12551  AM-8745  ikakavobijera     AM    ENG. S SUDHARSAN ENG.     S
12552  AM-8746  ossujalannabo     AM    ENG. J A A K PERERA ENG.   JAAK
12548  AM-8725  uocopigufoga      AM    ENG. D P JAYALATH ENG.    DP
12554  AM-8748  orifotasohuv      AM    ENG. S SITHRANJAN ENG.    S
12557  AM-8751  edatuevatutta     AM              E
                         ENG. C D RATNAYAKE NG.    CD
12558  AM-8752  eburosakeduc      AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) T T K PREMARATNE T T K
12448  S-9199  ebogeronicaj      SU    MR. L G A LIYANAGE MR.    LGA
12449  S-9200  epulaculopebi     SU              MR.
                         MR. B M R B GUNATHILAKA    BMRB
12451  S-9202  ehussovaucok      SU              MR.
                         MR. R P G N JAYATHILAKA    RPGN
12453  S-9204  asosugudutimu     SU              MS.
                         MS. S M R C JAYATHILAKA    SMRC
12461  S-9211  ottibelicaho      SU              MS.
                         MS. S K ILLANGASINGHE     SK
12463  S-9213  iluiesetakogom     SU    MS. N SUSANTHAN MS.      N
12478  S-9227  okorurijolov      SU              MR.    B
                         MR. B A C S BAMUNUARACHCHI A C S
12486  S-9235  iuipepururilo     SU              MS.
                         MS. U T G N S K WIJESINGHE U T G N S K
12489  S-9238  uilaseefekugob     SU              MS.
                         MS. W M C N WANNINAYAKA W M C N
12502  S-9252  ivurrugogebu      SU              MR.
                         MR. E M A B EKANAYAKE     EMAB
12509  S-9259  eggaokiddavoll     SU    MR. B A S SARANGA MR.     BAS
12510  S-9260  ossiruhorumepo     SU    MR. S P DISASEKARA MR.    SP
12511  S-9261  erofehelumopi     SU    MR. V G K SAMEERA MR.     VGK
12523  S-9272  abudahiderita     SU    MR. T M J HUSSAIN MR.     TMJ
12527  S-9276  irimekudepisah     SU    MR. N J PERERA   MR.    NJ
12532  AM-8714  ilofologgereku     AM    ENG. B P GONADUWAGE ENG.   BP
12534  AM-8716  ukojepajetiku     AM    ENG. S SURENDRAN ENG.     S
12539  AM-7559  atappilogufi      AM    ENG. H K P J KUMARA ENG.   HKPJ
12542  AM-8723  ojitoranasag      AM    ENG. D I C JAYAKODY ENG.   DIC
12543  AM-8724  ukipekibapeve     AM              ENG.
                         ENG. G W R KEERTHIWANSA G W R
12549  AM-8726        S-6457
         uvesusaumopega     AM    ENG. R M T S KUMARA ENG.   RMTS
12562  M-4619  uttukunottipp     M              ENG.(MS.) B
                         ENG.(MS.) B A K CHANDRALATHAA K
12565  M-2603  agisanokitopp     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MRS.)
                         ENG.(MRS.) P WIJEYAWICKREMA  P
12469  S-9219  oifeniriceposs     SU    MR. N V HEWAMASMULLAMR.    NV
12473  F-888              F    ENG.    CENG, FIE(SL)
                                   ENG.
         idellijojosi AM-880-1979/M-2637-1990 D P E N RAJAPAKSE    D P E NIMAL
12483  S-9232  ojuponojogaup     SU    MR. N M N V BANDARA MR.    NMNV
12488  S-9237  esugejojidde      SU    MS. J N AMARASINGHA MS.    JN
12507  S-9257  apiramefaosuri     SU              MR.
                         MR. U W A N NIROSHANA     UWAN
12508  S-9258  usorimakoloku     SU              MR.
                         MR. D A S SAMARASINGHE    DAS
12536  AM-8718  innoggimomapo     AM    ENG. G B GUNARATHNA ENG.   GB
12537  AM-8719  etoareonucia      AM    ENG. D A R FERNANDO ENG.   DAR
12544  S-7826  ucugegitahelif     SU              MR.
                         MR. H T P GUNAWARDENA     HTP
12550  AM-8729  opejafassujid     AM              ENG.   W
                         ENG. W A D P WICKRAMASINGHE A D P
12559  AM-8753  obuhemivaliuj     AM              ENG.(MS.0U
                         ENG.(MS.) U D R UDAWATTAGE D R
12567  AM-4235  annapakodedici     AM              ENG.
                         ENG. P V S N JAYATISSA    PVSN
12569  AM-5440  ebaguluevuguva     AM    ENG. S SANJEEVAN ENG.     S
12570  AM-9013        S-7350/2004M
         uuddidanofunas     A    ENG. V KOKULASINGAM ENG.   V
12571  AM-7792  ufefajiloohar     AM              ENG.
                         ENG. K A D S S KARIYAWASAM K A D S S
12572  AM-2959  offateohuboff     AM    ENG. E SITHIRASANAN ENG.   E
12575  AM-8757  eloggugegopu      AM              ENG.
                         ENG. K M C U SENARATNE    KMCU
12577  AM-8759  adugeganotel      AM              ENG.(MRS.)
                         ENG. (MRS.) E A B IMBULANA E A B
12578  AM-8764  uhoviguhoapop     AM    ENG. M J P FERNANDO ENG.   MJP


                      Page 18
                       member


12579  AM-8765  iukobahehuppis     AM    ENG. M J DIAS    ENG.   MJ
12581  AM-8769  eseituebitatic     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) I M WEERARATNA I M
12583  AM-8771  iggelepalugg      AM              ENG.
                         ENG. J M B N FERNANDO     JMBN
12505  S-9255  onohooruddarr     SU    MR. N HETTIARACHCHI MR.    N
12530  AM-8709  ufoakuccumehe     AM    ENG. P D CHAMIKARA ENG.   PD
12555  AM-8749  abacicipoitiru     AM    ENG. S SELVARAJANENG.     S
12556  AM-8750  icivocevigide     AM    ENG. M A S PIYASENA ENG.   MAS
12563  M-3965  ehomisasahijah     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MRS.)
                         ENG.(MRS.) K VANNIYASINGAM K
12580  AM-8768  ihunojigiggut     AM    ENG. S J PAULAS   ENG.   SJ
12584  AM-8773  adapituhipica     AM              ENG.(MRS.) C J
                         ENG.(MRS.) U C J PEIRIS    U
12585  AM-8775  ocudofisohoe      AM    ENG. S A I J RODRIGOENG.   SAIJ
12588  AM-8785  aorallubobovid     AM              ENG.
                         ENG. S D W CHANDRATILAKE S D W
12590  M-5086  elepeufinudovu     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Dr.) R K
                         ENG.(Dr.) R K LEELANANDA
12593  AM-8970        S-5857/2000M
         asohutebigedac     A    MR. S T SIVAKUMAR MR.     ST
12595  AM-5807  okuhatujikotav     AM    ENG. K MAHINTHAN ENG.     K
12596  AM-8789  inennalugadua     AM    ENG. J ASHOK    ENG.   J
12598  AM-8793  irifepukipob      AM              ENG.
                         ENG. D M T D DISSANAYAKE D M T D
12599  AM-8795  usiabicumotot     AM    ENG. G YUVARAJ   ENG.   G
12603  AM-6252  eriloalluposuk     AM              ENG.
                         ENG. B M P BANDARANAYAKE B M P
12604  S-8156  isaconoludulo     SU    MR. P A L HARSHAKAMR.     PAL
12605  AM-8799  ecesubitevipe     AM    ENG. W J C FERNANDO ENG.   WJC
12606  AM-8800  ocedebupirella     AM              ENG.
                         ENG. P G PREMATHILAKA     PG
12607  AM-8801  udobudaocapage     AM              ENG.
                         ENG. D M W DISSANAYAKE    DMW
12610  AM-8811  onnihocaneppi     AM    ENG. W H DODANGODA ENG.   WH
12611  AM-8812  ogonodakehejo     AM    ENG. L KARUNARATNE ENG.   L
12553  M-5139              M
         afegehiliniciAM-8747/2007         CENG, MIE(SL)
                         ENG. P AMARASOORIYA ENG.   P
12560  AM-8754  okihasitetoh      AM              ENG.(MS.) S K
                         ENG.(MS.) S K CHAMARI
12561  AM-8756  obucefinejuh      AM    ENG. D I JAYASINGHE ENG.   DI
12564  M-1343  amuliranodev      M    ENG. D G S JAYAKODY ENG.   DGS
12566  M-3586  oggulimetudd      M          SENEVIRATNE
                                   ENG.
                         ENG. M L I CENG, MIE(SL)   MLI
12573  M-0746  irrelugifouvar     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A E ABEYESEKERAENG.   AE
12582  AM-8770  ucujugopirra      AM              ENG.(MS.) H K K
                         ENG.(MS.) H K K KOSALA
12586  AM-8782  utiisonedisan     AM              ENG.
                         ENG. D M A I EKANAYAKE    DMAI
12587  AM-8784  uhapogolabidu     AM              ENG.(MS.) W
                         ENG.(MS.) W A S M GUNASEKARA A S M
12592  M-1905  apaddupeotajih     M          CENG,  ENG.
                         ENG. I M RANJITHMIE(SL)    IM
12597  AM-8792  utufapagguokut     AM              E
                         ENG. M PIRATHEEPANNG.     M
12602  AM-8797  iojilimarica      AM    ENG. S GUNARAJAH ENG.     S
12608  AM-8802  ofakiasejulu      AM    ENG. P S MALDENIYA ENG.   PS
12609  AM-8810  ihavocifemegi     AM    ENG. M A SENEVIRATNEENG.   MA
12612  AM-8813  ajigegiujedo      AM    ENG. P W PRASANGA  ENG.   PW
12613  AM-8814  ulofogedubagin     AM              ENG.   K
                         ENG. K A S B KUMARA ARACHCHIA S B
12614  AM-8815  ihetokumollej     AM    ENG. J M C R PRABATHENG.   JMCR
12619  M-2491  ijecefoahikine     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M BALKUMARA ENG.     M
12620  AM-8818  usavivegebeppo     AM              ENG.(MS.) U A
                         ENG.(MS.) U A UPEKSHA
12624  AM-8824  ifulubutakeh      AM    ENG. M C A FERNANDO ENG.   MCA
12627  AM-8828  ikesifejonanof     AM    ENG. S MAHENDRAKUMARENG.   S
12629  AM-4505  etolirranadacc     AM              ENG.
                         ENG. P C PALIHAWADANA     PC
12568  AM-6565  ogamihedokue      AM    ENG. K VIJAYAKUMAR ENG.   K
12576  AM-8758  oacipapelitic     AM              ENG.
                         ENG. K R C J RATHNAYAKE    KRCJ
12632  AM-8834  epenigahisocaf     AM              ENG.
                         ENG. K M J H NAYANATHILAKA K M J H
12636  AM-8841  asevafiucunic     AM    ENG. M M M MOUFAR  ENG.   MMM
12639  AM-8846  ejocototitafig     AM              ENG.
                         ENG. M G D KARUNANANDA    MGD


                       Page 19
                        member


12645  AM-5332  odicubuiciti      AM              ENG.
                          ENG. H M B A ABEYWEERA     BMBA
12647  AM-8852  erusecovufugot     AM              ENG.
                          ENG. P K L CHANDRAWANSA P K L
12649  AM-8854  ururifepasih      AM    ENG. M L S B HITIHAMUENG.   MLSB
12650  AM-8855  imupokupirre      AM              ENG.
                          ENG. S K MUNASINGHE ARACHCHI  SK
12652  AM-8903  emavobikuhusu      AM    ENG. K K DADALLAGE  ENG.   KK
12654  AM-8863  ugoosucunevih      AM    ENG. A A DELOGE ENG.      AA
12655  AM-8864  epucillijauhej     AM              ENG.
                          ENG. K A B P KODITHUWAKKU K A B P
12662  AM-8871  anattugojapi      AM              ENG.
                          ENG. K M N S KEERAWELLA    KMNS
12665  M-3340  ifisesepejudi      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. K D N SIRIWARDANA     KDN
12669  M-1689  uffehadokinepi     M          L PATHIRAJA
                                    ENG.
                          ENG. P S LCENG, MIE(SL)    PSLL
12671  M-3078  aviperojerrevu     M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. N DELDENIYA ENG.     N
12673  M-2076  uhoronorelerro     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. L M U S K PITAWALA    LMUSK
12675  M-4580  utelohonagepi      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. S A N PERERA ENG.     SAN
12676  M-4362  ipobuvepupili      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. A N M S MOHAMMEDENG.   ANMS
12680  M-4301  uhohudasohis      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. A D PATHMASINGHEENG.   AD
12683  M-4632  otodippohuju      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. G A MOHOTTY ENG.     GA
12684  M-4213  etisuuhoalon      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. B D WITHARANA  ENG.   BD
12686  M-3378  oppuelapetah      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. G L B POOLIYADDAENG.   GLB
12692  AM-7260  araciaguattud      AM              ENG.
                          ENG. R W C P KARUNARATNE R W C P
12591  M-5087  usamutaobori      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. D T HETTIHEWA  ENG.   DT
12594  AM-3876  ebulorirufovuu     AM    ENG. U T EDIRISINGHE ENG.   UT
12600  AM-8796  esemmafeimeji      AM    ENG. S H Z MOHAMMED ENG.   SHZ
12615  AM-8816  adimabifojorr      AM    ENG. A A P PRADEEPENG.     AAP
12616  AM-8817  ijaffutusuja      AM    ENG. A A T SILVA   ENG.   AAT
12617  AM-5861  ofibovaloduutt     AM    ENG. M A R JAYADEWA ENG.   MAR
12637  AM-8844  eleibupaimokat     AM              E
                          ENG. I V RANASINGHENG.     IV
12657  AM-8866  anahosijossadd     AM    ENG. C T B ABEYKOON ENG.   CTB
12678  M-2074  inevienijuut      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.   U
                          ENG. U V S DE S KANAKARATNE V S DE S
12694  AM-9132  apussepemmes      AM
                S-7180-2003    ENG. S L PRABHASHWARAENG.   SL
12695  S-6828  eocicimaefuho      SU    MR. V VAROTHOYAN MR.      V
12697  AM-8872  ijusuvubonadi      AM    ENG. R I P RANASINGHEENG.   RIP
12699  AM-8875  uhokugukujatoj     AM    ENG. P M GUNATILAKE ENG.   PM
12700  AM-8876  icutteliragup      AM    ENG. D K IHALAGAMAGE ENG.   DK
12701  AM-8877  itepehienava      AM    ENG. G N WIDYALANKARAENG.   GN
12703  AM-8879  epiveggiausu      AM    ENG. A H KODITUWAKKU ENG.   AH
12705  AM-8882  emobevienere      AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) W K H ARIYARATNE W K H
12706  AM-8884  ivesidupummor      AM    ENG.R JANARTHANANNG. E     R
12707  AM-8885  ecibuapunoveb      AM    ENG. R SASIKUMAR ENG.     R
12708  AM-8886  ealiretukako      AM              ENG.   R
                          ENG. R W M N K K SENANAYAKA W M N K K
12712  S-9285  ucusalicepacad     SU    MS. S N KARUNAKALAGE MR.    SN
12714  AM-5055  umedamiohoffo      AM    ENG. H M G P BANDARA ENG.   HMGP
12246  S-9154  ikiditenilore      SU              MR.
                          MR. M A D J W AMARASINGHE M A D J W
12247  S-9155  itunelipokamo      SU    MR. D N P WIMALAWEERAMR.    DNP
12253  S-9161  ovoninicorepu      SU    MR. E H THENNAKOON  MR.    EH
12258  S-9166  ahatorulittoro     SU    MR. P M T SANJEEWA  MR.    PMT
12295  M-3174  igatekotanoka      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Mrs.)C J
                          ENG. (Mrs.) C J SIRIWARDENE
12318  AM-8614  uheunieruhuvek     AM    ENG. A D S GUNASEKERAENG.   ADS
12335  M-5074  akesodossiouge     M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. N NAGARETHNAM  ENG.   N
12336  M-5076  oggurajekuhe      M          K A S SUSANTHA
                                    ENG.(DR.) K A S
                          ENG.(DR.) CENG, MIE(SL)
12339  AM-8649  upajukipibab      AM    ENG. I S N FERNANDO ENG.   ISN
12341  AM-8652  asemmuradevo      AM              ENG.(MS.) N K
                          ENG.(MS.) N K B C D NARASINGHE B C D
12342  M-4006  onekirroajuvon     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. H K S K ABEYSEKARA    HKSK


                        Page 20
                       member


12344  M-3060  ocepijottuhofa     M          D K M MIE(SL)
                                   ENG.(Mrs.)D
                         ENG.(Mrs.)CENG, GALAPPATHTHYK M
12345  M-3269  evottuhevoule     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. G V WIJERATNE ENG.   GV
12348  M-4240  akooseffugun      M          SUMANASIRI
                                   ENG.
                         ENG. R D JCENG, MIE(SL)    RDJ
12366  M-2886  oveviliisiti      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. W B PALUGASWEWAENG.   WB
12405  AM-6605  ekumeddebappu     AM    ENG. J M S I BANDARAENG,   JMSI
12414  M-4029  ubadoevohoniho     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. R M P S SAMARAJEEWA R M P S
12418  AM-6119  eilukoseriucca     AM              ENG.
                         ENG. S H C V NISHANTHA    SHCV
12249  S-9157  efipelukisace     SU              MR.
                         MR. P H S S GUNAWARDHANA P H S S
12262  S-9170  edaucogesuda      SU    MR. M D C PERERA MR.     MDC
12268  S-9176  eseleedonito      SU    MR. K S KUMARA   MR.    KS
12276  M-4393  iciggotojitidd     M         CENG, MIE(SL)
                                   RNG.
                         ENG. N K U RUPASINGHE     NKU
12281  AM-8561  isuffihusejuge     AM    ENG. P N DHARMAKIRTIENG.   PN
12285  AM-8568  ameraseggari      AM              ENG.
                         ENG. R M C P RATNAYAKE    RMCP
12290  M-5027  apideppefuggo     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. V S RAMANAYAKE ENG.   VS
12310  AM-8601  ejadarohaopp      AM    ENG. G I U S PERERA ENG.   GIUS
12311  AM-8602  ecomutucuvegi     AM              ENG.
                         ENG. S H C JAYASUNDARA    SHC
12312  AM-8603  ohammebeikip      AM    ENG. I P SENANAYAKE ENG.   IP
12320  M-5033  afaellokagus      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. R M W RATNAYAKEENG.   RMW
12337  M-5080         am-2651/1992
         evovetusomekur     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. D M D O K DISSANAYAKE D M D O K
12354  M-3173  acofalapitaji     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. J A M WIJERATHNE     JAM
12357  M-2651  ihokobikille      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. R M G S BANDARAENG.   RMGS
12426  A-108   idaducosieggi     AS         TENG. AIE(SL)
                                   MR.
                         MR. S D P GUNAWARDANA     SDP
12427  A-109   uferreladebuv     AS         SIRIWARDANA
                                   MR.
                         MR. M D S TENG, AIE(SL)    MDS
12428  C-124   afiavejubuvup     C    MR. N B M RANATUNGE MR.    NBM
12256  S-9164  otohujosenoge     SU    MR. M M M AKBAR ALI MR.    MMM
12273  AM-8552  osumolopeculab     AM              ENG.
                         ENG. M C B NABADAWEWA     MCB
12280  AM-8560  usaraballesi      AM    ENG. A ABEYNAYAKAENG.     A
12283  AM-8566  agodiobevarinu     AM    ENG. L A S K PERERA ENG.   LASK
12284  AM-8567  arofferajime      AM              ENG.
                         ENG. K A G I DHARMASENA    KAGI
12286  AM-8569  ejuculesutagoc     AM    ENG. N A I N DIAS  ENG.   NAIN
12309  AM-8598  ahugimeggihe      AM              ENG.(MS.) P
                         ENG.(MS.) P N HEWAWITHARANAN
12308  AM-8597  efigucutadaf      AM              ENG.
                         ENG. D M J DISSANAYAKE    DMJ
12338  AM-8635  elavudokarij      AM              ENG.
                         ENG. S D S WIJEWARDHANA S D S
12323  M-5037  ofutaregacah      M         CENG,   ENG.
                         ENG. V V JANETHMIE(SL)    VV
12326  M-5049  anammituciso      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. G K NIMALSIRI ENG.    GK
12332  M-5069  avitecufuttemi     M          S N GAMAGE
                                   ENG.(MS.) S N
                         ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
12343  M-3301  ufodiurogeve      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. D M A K DISSANAYAKE D M A K
12352  M-4354  igesovetokat      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. R N WIJEWICKRAMA     RN
12355  M-1331  ugubituacoppo     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. P W TILAKARATNEENG.   PW
12369  AM-3690  okosohinulibah     AM              ENG.
                         ENG. K A VIJITHA DHEERA    KA
12421  S-7192  ogugacamotago     SU    MR. H M RAJAS    MR.    HM
12432  S-9183  ugojacerukag      SU    MR. N S G NONIS   MR.    NSG
12433  S-9184  udiriimanesu      SU    MR. K A N PERERA MR.     KAN
12277  M-3411  udanenuhoronn     M          A V FERNANDO
                                   ENG.
                         ENG. W M CENG, MIE(SL)    WMAV
12350  M-4004  ajuoutafahio      M         CENG, MIE9SL)
                         ENG. Z A M NAWZAR ENG.    ZAM
12356  M-3993  isiopujaajec      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. M G P I MEEHITIYA    MGPI
12359  M-5133  apijahafalleka
                AM-7203-2005
                     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S M UDAGEDARA ENG.   SM
12364  M-4081  aguheasirrecin     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. P M D T KUMARA ENG.   PMDT
12367  M-3005  oragojijagadu     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M JAYAKODY ENG.    AM
12374  AM-2322  akimosojodiidi     AM    ENG. M U K W BANDARAENG.   MUKW
12380  AM-8658  ammeccoifeje      AM    ENG. A M RASSAK ENG.     AM
12381  AM-8659  illicitinnedob     AM    ENG. S G L T MALAKA ENG.   SGLT


                       Page 21
                       member


12383  AM-8664  ukiggusuceje      AM    ENG. K S H KUMARA ENG.    KSH
12384  AM-8665  amatuggereti      AM              E
                         ENG. L B KUMUDULAL NG.    LB
12385  AM-8666  ugeburujofeih     AM    ENG. C S D FERNANDO ENG.   CSD
12386  AM-8667  aketifedifugi     AM              ENG.
                         ENG. W A C K WEERASEKARA W A C K
12387  AM-8668  enoavecorucace     AM              ENG.
                         ENG. G S K KARIYAWASAM    GSK
12420  AM-8843        S-7413/2004M
         alinnonnitutot     A              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) S VELAUTHAPILLAI S
12436  S-9187  ulisepipenna      SU              MS.
                         MS. P M A U KARUNAPALA    PMAU
12437  S-9188  alovetocakuli     SU              M
                         MR. U A N ANURANGA R.     UAN
12321  M-5034  irriepabejofir     M         CENG,MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. T W M L P WIJESUNDARA T W M L P
12330  M-5064  itugavebioavuh     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. W L H K SAMARASINGHE W L H K
12340  AM-8650  uugufotacoleg     AM    ENG. M H S ARIYAPALAENG.   MHS
12371  AM-6977  imusesacepobo     AM    ENG. M S M ALEEM ENG.     MSM
12388  AM-8669  ukoteopateber     AM              ENG.
                         ENG. D H I U SUGATHAPALA   DHIU
12390  AM-8672  opovidigiidiip     AM              ENG.(MS.) H E
                         ENG.(MS.) H E SUBASHINI
12391  AM-8673  ukekakufioteva     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) W C D K FERNANDO W C D K
12409  S-9241  isufikippipes     SU              MR.
                         MR. T D B WEERASINGHE     TDB
12394  AM-8678  igoasananipat     AM              ENG.
                         ENG. M B C M K GUNASEKARA M B C M K
12395  AM-8679  ukoffiianocoss     AM              ENG.
                         ENG. V P MAHADANAARACHCHI P  V
12399  AM-8684  odiriguderalei     AM              ENG.
                         ENG. D G H R A B NISHANTHA D G H R A B
12400  AM-8685  osiaorulletav     AM    ENG. S AMBIGAIVASAN ENG.   S
12402  AM-8690  ofosinusugile     AM    ENG. A M ZAHEER ENG.     AM
12410  M-4028  ugehorrusamihu     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. NIMAL MADDUMAGEENG.   N
12431  S-9182  oddehemakivave     SU    MR. H P P NILANKA MR.     HPP
12440  S-9191  oajakihisoso      SU              MS.
                         MS. K K N D KANNANGARA    KKND
12349  M-4771  aruddulavogudd     M         CENG,   ENG.
                         ENG. P C JUGIN MIE(SL)    PC
12376  AM-4773  oparopemelutu     AM    ENG. G R C B GAMLATHENG.   GRCB
12401  AM-8687  ulubasogufem      AM    ENG. S THARSAN   ENG.   S
12393  AM-8675  osalaffohemeo     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) A MURUGATHASAN A
12407  AM-8698  asaggeketolo      AM              ENG.
                         ENG. J A J I K JAYAKODY    JAJIK
12408  AM-8699  ohefuhojaocudu     AM              ENG.   T
                         ENG. TA K S A WISHVAKEERTHI A K S A
12417  AM-3301  ebemifuvisoh      AM    ENG. A S DHARMASIRI ENG.   AS
12424  M-5084  elurugijefutu     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. SARATH HETTIARACHCHIS
12425  M-5085  atelutirimop      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. C A DE SILVA ENG.    CA
12438  S-9189  ulediddivimuep     SU    MS. D H N PERERA MS.     DHN
12441  S-9192  etugguvukinek     SU    MS. N A EDIRISINGHE MS.    NA
12442  S-9193  amahissopitta     SU              MS.
                         MS. K A D N DHARSHANI     KAND
12444  S-9195  iidebabumiru      SU              MS.
                         MS. P A D G ISHANGANI     PADG
12445  S-9196  egaihinerifa      SU              MS.
                         MS. E M T M EKANAYAKE     EMTM
12446  S-9197  esuveorrulusur     SU              MS.
                         MS. W N R P N NILMINIE    WNRPN
12447  S-9198  upujuteviledao     SU              MS.
                         MS. R M T M RATHNAYAKE    RMTM
12452  S-9203  eoonigacanacig     SU    MR. S NADARAJAH MR.      S
12457  S-9207  obicussinaott     SU              MR.
                         MR. U L MOHAMED SHIFFAN    ULM
12459  S-9209  ikujirepannic     SU              MR.
                         MR. J A R D JAYASOORIYA    JARD
12464  S-9214  emivusaijama      SU    MS. A MARIYATHAS MS.     A
12467  S-9217  oharohopinuru     SU              MR.
                         MR. M P M S KARUNATHILAKE M P M S
12360  AM-8653  urumeosanife      AM              ENG.(MS.) M
                         ENG.(MS.) M D J GUNAWARDENA D J
12361  AM-3525  alakennumiabif     AM              ENG.
                         ENG. K P D KURUKULASOORIYA P DK
12362  M-1553  urekogogouhe      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. P FERNANDO ENG.     P
12363  M-0715  oninokeguhobid     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. H R WEWELWELA ENG.   HR
12370  AM-5381  uanisaineedoc     AM              ENG.
                         ENG. K A P RAJAKARUNA     KAP
12373  AM-3456  elenemulumavo     AM    ENG. R SAMARAHEWA  ENG.   R
12377  AM-0800  obegobepossado     AM              E
                         ENG. R P LOKURATNANG.     RP


                       Page 22
                        member


12378  AM-5709  eupoegutejisoi     AM    ENG. S AMARASEKARA ENG.   S
12379  AM-8657  alivupamebib      AM             ENG.   W
                          ENG. W P T P WICKRAMANAYAKA P T P
12382  AM-8660  oroidassaneree     AM             ENG.
                          ENG. R R S BODHIPALA     RRS
12392  AM-8674  ometijiaekon      AM             ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) R R JAYASUNDARA R R
12396  AM-8680  uvalinahocuh      AM    ENG. H D S THARANGAENG.   HDS
12397  AM-8682  oihimavuraofi      AM             ENG.
                          ENG. M K HADIGALLAGE     MK
12398  AM-8683  oragohummutt      AM             ENG.
                          ENG. A R MOHAMMED MUNAZ A R M
12403  AM-8694  ussoviabuaem      AM             ENG.
                          ENG. DINETH KULATILAKA    D
12411  M-4033  ohoroaonnofutt     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                          ENG. R M S K PIYARATNA    RMSK
12415  M-3473  ovupecavudau      M          P DEVARAJA
                                   ENG.
                          ENG. S K ACENG, MIE(SL)   SKAP
12435  S-9186  icuvumaeejujuj     SU    MR. D G KONARA   MR.    DG
12404  AM-8696  ikeodulusamumm     AM             ENG.(MS.) C J
                          ENG.(MS.) C J RANASINGHE
12416  AM-8873  oggunavefovug      A
                S-7862/2005M    ENG. M NANDAKUMARANENG.   M
12422  M-1798  eciularugeunal     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MRS.)
                          ENG.(MRS.) N I AZOOR     NONA INTHAN
12423  M-5083  eivellurromo      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. M K X SABAR ENG.    MKX
12429  S-9180  imapposussac      SU    MR. D V T AMARAKOONMR.    DVT
12430  S-9181  uduatueduhupur     SU             MR.
                          MR. K K G CHATHURANGA    KKG
12434  S-9185  ukabeelutoduni     SU             MR.
                          MR. H M HETTIARACHCHI    HM
12450  S-9201  eseminnasegeg      SU             MR.
                          MR. S U J SIRIWARDHANA    SUJ
12454  S-9205  anadobapobade      SU             MR.
                          MR. M L MOHAMED IMRAN    MLM
12455  S-9206  uninnofummenir     SU             MR.
                          MR. M I MOHAMED IFTHIKAR M I M
12460  S-9210  asiccatogafap      SU             MS.
                          MS. A M D M ATTANAYAKA    AMDM
12470  S-9220  onelonomakis      SU    MR. J K RATHNINDA MR.    JK
12474  S-9223  ilumobidogeja      SU    MR. K A PREMARATNE MR.    KA
12475  S-9224  oomumirrurevaf     SU    MR. W W D BUDDIKAMR.     WWD
12479  S-9228  eeikaheggelas      SU    MR. P D R L ISURU MR.    PDRL
12480  S-9229  eralejadatto      SU    MR. M P ARANDARA MR.     MP
12484  S-9233  ahusuvicujogon     SU    MS. C K MARASINGHE MS.    CK
12485  S-9234  eeaddiporoggug     SU    MR. R P R N RANDENIMR.    RPRN
12487  S-9236  egavijolufenen     SU    MS. W S KUMARI   MS.    WS
12490  S-9239  idisammujiudd      SU    MS. P GAMAGE    MS.    P
12491  S-9240  unopojevudod      SU    MR. Y KISHANTHAN MR.     Y
12492  S-9242  ukeraffalliimm     SU    MR. M I SABAR   MR.    MI
12494  S-9244  avajarepugeni      SU    MS. N D IDAMEKORALAMS.    ND
12074  S-9071  ottumupussufi      SU             M
                          MR. D G R T PANDUKA R.    DGRT
12081  S-9078  olliccapoducea     SU    MR. K SUMANTHIRAN MR.    K
12082  S-9079  ulunnojauhis      SU    MR. M M RIMSAN   MR.    MM
12083  S-9080  ibifavijipojo      SU    MR. M F M FAIROOZ MR.    MFM
12084  S-9081  atadogabogajem     SU             MR.
                          MR. W D N S WIJERATNE    WDNS
12088  AM-8474  iguddissusugif     AM    ENG. M S M RAZAD ENG.    MSM
12093  AM-8486  efopovuadape      AM             ENG.
                          ENG. K Y C DE S JAYASEKARA K Y C DE S
12095  AM-8488  oraagocuhikel      AM             ENG.
                          ENG. L R C U BANDARA     LRCU
12100  AM-8497  abeoffoiposs      AM    ENG. P W R U KUMARAENG.   PWRU
12101  AM-8498  ibukoddonnafo      AM    ENG. R M S FERNANDOENG.   RMS
12105  M-5020  ijocuvukuvapp      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                          ENG. M M N JANARATNE     MMN
12107  M-5023  isavamaditik      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. H M P B HERATHENG.   HMPB
12108  S-9082  agecijotavucc      SU    MR. J N P LIYANAGE MR.    JNP
12110  S-9083  onnomobesitip      SU             MR.
                          MR. M A H N VIPULAGUNA    MAHN
12113  S-9086  avakimonimop      SU    MR. B T JAYARATHNA MR.    BT
12114  AM-7327  itikenulufuveb     AM             ENG.
                          ENG. M K A WEERAKOON     MKA
12118  S-9090  ibemmeccukare      SU    MR. T ARULVADIVEL MR.    T
12119  S-9091  amojimisekigga     SU    MR. P KUHANANTHAN MR.    P


                        Page 23
                       member


12130  AM-8509  ibihifilesar      AM              ENG.
                         ENG. K M R W GANNORUWA K M R W
12132  AM-8514  evohuvammutun     AM              ENG.
                         ENG. B V R WICKREMASINGHE B V R
12134  AM-8516  anosabulecec      AM              ENG.
                         ENG. D A W G GUNATHILAKE D A W G
12137  AM-8519  etelutaakana      AM    ENG. M C SAPARAMADU ENG.   MC
12138  AM-8520  ododopipodabe     AM              ENG.
                         ENG. S R A KODITUWAKKU    SRA
12091  AM-8480  aliguiludoibu     AM              ENG.
                         ENG. D D K VIDANAGAMA     DDK
12092  AM-8481  ibiamevijuuf      AM    ENG. A L S AHAMED ENG.    ALS
12103  M-5018  uhonebefufun      M    ENG. S M IBRA LEBBE ENG.   SM
12122  S-9094  esecejujiluff     SU    MR. P D M SHIRAZ MR.     PDM
12124  S-9096  abobufaavoffu     SU    MR. A L AHAMED SABIRMR.    AL
12125  S-9097  edukoceolafim     SU              MS.
                         MS. J A N P WIJEWARDENA    JANP
12140  AM-8522  erivennecuko      AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) N W E S NIRASHA N W E S
12141  AM-8523  imafaniddeffic     AM              ENG.(MS.) N
                         ENG. (MS.) N A WAIDYATHILAKE A
12142  AM-8525  abihoruhituj      AM    ENG. M I S AMEER ENG.     MIS
12146  AM-8532  oidaorogiteri     AM    ENG. W N C SIRISENA ENG.   WNC
12147  AM-8533  irajuameeppupi     AM    ENG. H I DE SILVA ENG.    HI
12149  AM-8540  adicosurorrufo     AM    ENG. M G C S KUMARA ENG.   MGCS
12151  AM-8542  udaoserutedi      AM    ENG. K D H LIYANAGE ENG.   KDH
12154  AM-8544  asenolutahuf      AM              ENG.(MS.0H V G
                         ENG.(MS.) H V G KUMARI
12155  AM-8545  ommasasidopep     AM              ENG.(DR.) A L
                         ENG.(DR.) A L AMARASIRI
12156  AM-8546  uleddumoteiep     AM    ENG. I DAYARATNA ENG.     I
12159  S-9101  aposikakonnonu     SU    MR. P G KARUNARATNE MR.    PG
12169  S-9110  amiburilenuj      SU              MR.
                         MR. P S R P AMARAJEEWA    PGRP
12180  M-3538  uviremmamojacc     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P G ABEYSINGHE ENG.   PG
12184  M-2067  eravafopulupen     M          CENG,  ENG.
                         ENG. Y A MAJEEDMIE(SL)    YA
12187  M-2298  uliammiegassam     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. C H DEVENDRAENG.     CH
12162  S-9104  ehoporovekigev     SU              MR.
                         MR. J M J K SENEVIRATHNA   JMJK
12167  S-9108  adejuvejasoj      SU    MR. C S S MIRANDA MR.     CSS
12173  AM-9094        S-9111
         agguihocadusac     AM    ENG. S THIRUCHELVAM ENG.   S
12174  S-9112  igalumirunuelo     SU    MR. A S M IRSATH MR.     ASM
12186  M-2210  akapegimmifo      M          CENG, MIE9SL)
                                   ENG.
                         ENG. S SHANMUGASIVANANTHAN  S
12193  M-2434  auhenallikifav     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. R G WICKRAMARATHNE R G
12195  AM-4453  ikadakojefuac     AM         CENG, MIE(SL)
                         ENG. T P GAMLATH ENG.     TP
12201  AM-6621  aninuvumokipim     AM    ENG. D I KANNANGARA ENG.   DI
12203  M-3495  eilisovirepik     M          CENG, MIE9SL)
                                   ENG.   M
                         ENG. M T P D THANTHIRIMALAGE T P D
12205  AM-4971  uetetepebabebo     AM    ENG. A THAVAGNATHAS ENG.   A
12208  AM-7193  upojanomidup      AM    ENG. P A RATHNAWALI ENG.   PA
12209  AM-8592  ileseseffecco     A
                S-7119/2003M    ENG. A C DE SILLVA ENG.    AC
12210  M-3752  erisonnasissur     M              ENG.
                         ENG. G G N GUNAWARDHANA G G N
12212  S-9120  usiffakoamov      SO    MR. T THAPESAN   MR.    T
12216  S-9124  areiakokuusa      SU    MR. R SATHEESKARAN MR.    R
12217  S-9125  ommasobabeerac     SU    MR. I I AHAMED   MR.    II
12220  S-9128  obopepeddinoc     SU    MR. S PURUSOTHTHAMANMR.    S
12223  S-9131  avemojipaluu      SU              MS.
                         MS. S N K SANDAMALIKA     SNK
12224  S-9132  efuccegolacu      SU    MS. W T D NANDASIRI MS.    WTD
12225  S-9133  adokolibenedou     SU    MS. G ABIRA     MS.    G
12230  S-9138  apilifinamokit     SU    MS. R VENUHA    MS.    R
12234  S-9142  ihomiosebuioku     SU              MS.
                         MS. W M N K WEERASEKERA W M N K
12235  S-9143  ituejusihuludi     SU    MS. R KAYANANTHY MS.     R
12163  S-9105  afenugeosuebo     SU              MR.
                         MR. A P D R H DAYARATHNE A P D R H
12166  S-9107  ocoseganokac      SU    MR. M H K RAHMAN MR.     MHK
12175  S-9113  uhulitulalehus     SU    MR. A C M IMTHIYAS MR.    ACM


                       Page 24
                        member


12177  S-9115  ilogugonagucof     SU    MR. M T M ZUHAIL MR.     MTM
12179  S-9117  osessojumavoji     SU    MR. M RAMANASUNDARANMR.    M
12181  M-4062  egisuonnijanu     M               ENG.
                          ENG. H A WICKRAMASINGHE H A
12183  M-2798  itebuguhulibu     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. N A SISIRA KUMARA    NA
12188  M-3543  igojuousafil      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A G IRSHADH ENG.     AG
12190  M-3803  ekippiuleramad     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. G R SURIYARACHCHI    GR
12192  HLF-409  ittivahohisuf     HLF         CHARTERED ENGINEER B
                                    BUWAN BUWANESWARAN
                          ENG. CHINNIAH BEN ENG.    CB
12194  M-2775  olajulasepagu     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. H B S FERNANDO ENG.   H BIMAL S
12213  AM-9095  etiumivosudeo S-9121  AM    ENG. S PARTHEEBAN  ENG.   S
12221  S-9129  onnofeceggopi     SU              MR.
                          MR. I L MOHAMMED SALAM    ILM
12222  S-9130  ullahuregibe      SU    MR. V RAJ NIRUBAN NR.     VR
12226  S-9134  uhefodegihim      SU    MS. A AMBIKA    MS.    A
12227  S-9135  ugalotipufoc      SU    MS. W G H HEMAWANSA MS.    WGH
12236  S-9144  uffuibufialat     SU              M
                          MS. M M G T DE SILVA S.    MMGT
12237  S-9145  afusojinaraca     SU    MS. R DIANA     MS.    R
12240  S-9148  ufallevocuguf     SU              MR.
                          MR. U M S B ARIYARATNA    UMSB
12241  S-9149  iviggofesudoe     SU    MR. A G WEERASINGHE MR.    AG
12242  S-9150  itavopafefaaji     SU    MR. J M M C JAYAKODYMR.    JMMC
12176  S-9114  elefaliojugute     SU    MR. M I M RIYAZ   MR.    MIM
12182  M-4224  onabuecidorija     M          CENG, MIE(SL)
                                    LAKSIRI L B K
                          ENG.(Dr.) L B KAMAL ENG.
12185  M-1102  assevifivigoh     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A P H PERERA ENG.    APH
12189  M-4116  ibipaittogana     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. K W KANDAMBIENG.     KW
12191  S-9118  akehofeladidac     SU              MR.
                          MR. G R C AMARASINGHE     GRC
12198  AM-3199  ibonniipibir      AM              ENG.(MS.) A J
                          ENG.(MS.) A J LAMAHEWA
12199  AM-6558  ulepubekonol      AM              ENG.
                          ENG. W V U R KULATHUNGA W V U R
12200  M-4531  onavovadafiv      M          CENG, MIE(SL)
                                    KUMARA G D N
                          ENG. G D N SANJAYAENG.
12211  S-9119  irunevemmidu      SU    MR. G ARRUN     MR.    G
12214  S-9122  eddaasiterat      SU    MR. M MATHYSOOTHANANMR.    M
12215  S-9123  ogoboudoaddi      SU              MR.
                          MR. W R S S DHARMARATHNA W R S S
12218  S-9126  uofeedippane      SU    MR. A SAIRAM    MR.    A
12219  S-9127  opedejeccuhi      SU    MR. D M S S KUMARA MR.    DMSS
12228  S-9136  eborefososuat     SU              MS.
                          MS. W K T U LAKSHANTHI    WKTU
12229  S-9137  amocibonutije     SU              MS.
                          MS. P A R M ATHUKORALA    PARM
12231  S-9139  ilipigocaoja      SU    MS. K GANESHAMANI S.M     K
12232  S-9140  ajajosivoppub     SU    MS. S RUBIKKA    MS.    S
12233  S-9141  assokotesiciop     SU    MS. S KUMUTHINI   MS.    S
12239  S-9147  ogisifisites      SU              M
                          MR. G H S T JINADASA R.    GHST
12252  S-9160  ofajomebaccihe     SU    MR. M S A AHAMED MR.     MSA
12254  S-9162  epuacovelommok     SU    MR. S M RINOS    MR.    SM
12255  S-9163  asuhatukitevir     SU    MR. R UMAMAHESANMR.      R
12263  S-9171  opoguvotiram      SU    MR. B M D PERERA MR.     BMD
12267  S-9175  atubujujudola     SU    MS. M S ABEYWARDHANAMS.    MS
12238  S-9146  ihenitudiroli     SU    MR. K KIRUPAKARANMR.     K
12257  S-9165  accitosukecus     SU              MR.
                          MR. T G S K UDUGAMAGE     TGSK
12260  S-9168  ubutoopabacuk     SU    MR. K P H PERERA MR.     KPH
12269  S-9177  inojesesiouf      SU    MR. N N SUBASINGHE MR.    NN
12270  S-9178  akomojudoppe      SU              M
                          MS. J A R DAYARATNE S.    JAR
12271  S-9179  isafevedosekui     SU    MR. L P KANDAGE MR.      LP
12275  AM-8554  inimilosujem      AM    ENG. S ARUNAN    ENG.   S
12278  AM-3155  onovepuvopoc                     ENG.
                          ENG. U K MUHAMMED MUSAJITH K U
12279  AM-2427  ofuviavitoiv      AM              ENG.
                          ENG. AJITH RATHNAYAKE     A
12288  M-5026  uamokavehulem     M          M D RATNAYAKE
                                    ENG.
                          ENG. W M CENG, MIE(SL)    WMMD


                        Page 25
                        member


12292  AM-8573  irruugirupab      AM              ENG.
                          ENG. D M A B DISSANAYAKE D M A B
12293  AM-8575  olocakutetopui     AM    ENG. T GOBITHAS ENG.     T
12294  M-3105  atabigerokoj      M          CENG, MIE9SL)
                                    ENG.
                          ENG. K D P F SIRIWARDENE   KDPF
12296  AM-8578  effomejiopaj      AM              ENG.
                          ENG. G D V KARUNARATHNA G D V
12314  AM-8605  esidajokippama     AM    ENG. D P JAYATISSA ENG.    DP
12297  AM-8579  ikomerocicolul     AM    ENG. M A A M ANANDA ENG.   MAAM
12298  AM-8580  ivimiffolluaj      AM              ENG.(MS.) S M A L K
                          ENG.(MS.) S M A L K SAMMANDAPPERUMA
12305  AM-8593  oppusimedako      AM    ENG. R G JAYENDRAENG.     RG
12307  AM-8596  ideloibugiteco     AM              ENG.
                          ENG. A G D P JAYASEKARA    AGDP
12317  AM-8613  asonoisifoma      AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) R D T S DILRUKSHI R D T S
12243  S-9151  ottelekipemuso     SU    MR. D M A W BANDARA MR.    DMAW
12250  S-9158  adafekokuuji      SU              MR.
                          MR. N D S J KULARATHNE    NDS
12251  S-9159  uadajulidigodi     SU    MR. H F A SANDARUWANMR.    HFA
12282  AM-8562  ehikukegeccusi     AM              ENG.(MS.) L
                          ENG.(MS.) L SUGANTHINY
12291  AM-8572  obeemaperuro      AM    ENG. S GOWRISHANKAR ENG.   S
12299  AM-8585  evumicibodocc      AM              ENG.
                          ENG. W A V L N PRASAD     WAVLN
12300  AM-8586  ojuivevoeeppu      AM              ENG.
                          ENG. S H P K RANATUNGA    SHPK
12301  AM-8587  aumupijesakik      AM              ENG.
                          ENG. R K P S RANAWEERA    RKPS
12302  AM-8588  ogufavutifamm      AM    ENG. C WICKRAMARATNEENG.   C
12303  AM-8590  amosoreregissa     AM              ENG.   IP
                          ENG. I P T S WICKRAMASOORIYA T S
12347  M-4239  initubuhegihuk     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. D V ABEYSINGHE ENG.   DV
12316  AM-8611  ivasuvujicegg      AM              ENG.
                          ENG. D R P K KALAPUGE     DRPK
12319  M-5030  ueregojonofefu     M          D A H MIE(SL)
                                    ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) CENG,DISSANAYAKA D A H
12322  M-5036  utosimegaegip      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. D D S DISSANAYAKE    DDS
12327  AM-8901  omonufilutigug     A
                S-7021/2003M              ENG.
                          ENG. J A A Y SOMARATNE    JAAY
12351  M-3375  icimituulucun      M          CENG,  ENG.
                          ENG. M I DEEN MIE(SL)     MI
12353  M-3607  egobiccufamihi     M          RODRIGOENG.
                          ENG. P S PCENG, MIE(SL)    PSP
12346  M-4559  oagijapoddedo      M          CENG,  ENG.
                          ENG. G D SILVA MIE(SL)    GD
12244  S-9152  ajirrubullir      SU    MR. T M R THENNAKOONMR.    TMR
12245  S-9153  oddojiikalodab     SU    MR. W M K DILANA MR.     WMK
12248  S-9156  irefudaoffuje      SU              MS.
                          MS. M A R MADHUWANTHI     MAR
12259  S-9167  irreheggettuob     SU    MR. H T PERERA   MR.    HT
12261  S-9169  adabitavucakud     SU    MR. R D C PERERA MR.     RD C
12264  S-9172  outetumocissa      SU    MR. R S S PERERA MR.     RSS
12265  S-9173  inniggiranirov     SU              MR.
                          MR. K P A N PATHIRANA     KPAN
12266  S-9174  akevohulapas      SU              MS.
                          MS. H W AMARADIWAKARA     HW
12306  AM-8595  aavocipokoffer     AM              ENG.(Dr.)
                          ENG.(Dr.) S P KUMARAWADU S P
12313  AM-8604  uhageliufiguv      AM              ENG.
                          ENG. J K N A LASANTHA     J K NA
12315  AM-8607  ogagikefekileo     AM    ENG. G SURESHKUMAR ENG.   G
12328  M-5054  oajibellippupa     M          S M M MIE(SL)
                                    SAMARAKOON
                          ENG.(MS.) CENG, R K ENG.(MS.) S M M R K
12329  M-5059  elasejusibooi      M          NISHANTHA
                                    ENG.
                          ENG. J B ACENG, MIE(SL)    JBA
12331  M-5066  osemojibavap      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. N P WARUSHAVITHANA N P
12333  M-5070  ojanafejokeco      M          M W JAYAWEERA
                                    ENG.(DR.) M W
                          ENG.(DR.) CENG, MIE(SL)
12334  M-5073  uiubapigokur      M          J M A MANATUNGA J M A
                                    ENG.(DR.)
                          ENG.(DR.) CENG, MIE(SL)
12358  S-7821  ibakocikemijef     SU    MS. O P D PERERA MS.     OPD
12406  AM-8697  ariobaahosog      AM    ENG. S GOVINDARAJENG.     S
12413  M-4435  assapigesiccud     M          JAYASINGHE
                                    ENG.
                          ENG. B S KCENG, MIE(SL)    BSK
11841  S-8949  edojusefukuhip     SU    MR. T H T ATAPATTUMR.     THT
11855  S-8962  aenohelloijen      SU    MR. S M N M BANDARA MR.    SMNM
11877  S-8982  ivideoehegohin     SU    MS. N P GAMAGE   MS.    NP
11882  S-8987  oegulafeullegu     SU    MR. K WIJAYARANGANA MR.    K
11883  S-8988  aladdaimovis      SU    MR. H I RAHUBADDA MR.     HI


                        Page 26
                        member


11888  AM-8313  ofosicivenadar      AM              ENG.
                          ENG. W M A B WALISUNDARA W M A B
11890  AM-8320  elaluparrocapi      AM              ENG.
                          ENG. R A N N ARIYARATNE    RANN
11893  AM-8332  icitufeinihapu      AM              ENG.
                          ENG. M A D R K GUNATHILAKE M A D R K
11915  M-2437  omeittotakure      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. G G P JAYAWARDANE    GGP
11922  AM-8369  ibokisomimur       AM              HALANGODA W W M S B
                          ENG. H R W W M S B ENG.    HR
11923  AM-8370  alohovaedoso       AM              ENG.
                          ENG. A L N U ABEYSINGHE    ALNU
11924  AM-8371  alenidupouru       AM              ENG.
                          ENG. R M D C K JAYASEKARA R M D C K
11925  AM-8372  ahufivummaff       AM              ENG.
                          ENG. S G A N SUBAWICKRAMA S G A N
11935  AM-3718  udijuginovutt      AM              ENG.
                          ENG. S A D P SUSANTHA     SADP
11938  AM-8379  ivattaueniha       AM              ENG.
                          ENG. Y P M N DHARMARATHNA Y P M NIROSHAN
11950  AM-8405  essacifiggull      AM    ENG. U P SAMARAKKODYENG.   UP
11959  AM-8413  adihatasudokeg      AM              ENG.(MS.) A I
                          ENG.(MS.) A I SAMARAWICKRAMA
11960  AM-8414  ugoletuuojatti      AM              ENG.(MS.) W D A
                          ENG.(MS.) W D A DE SILVA
11961  AM-8422  edimmaporovu       AM    ENG. W D PRASAD ENG.     WD
11962  AM-8423  ibiussosanonuv      AM              ENG.
                          ENG. M A U K PREMARATNE    MAUK
11966  AM-8427  unalitajiceotu      AM    ENG. C A WIJESINGHE ENG.   CA
11967  AM-8428  ugoregebepit       AM    ENG. G N JAYAWEERA ENG.   GN
11972  AM-8436  ebupibevanil       AM              ENG.(MS.0P L
                          ENG.(MS.) P L KRISHANI
11876  S-8981  urohugifelumi      SU    MS. M P GUNATHILAKE MS.    MP
11887  S-8992  avivafigasut       SU              MR.
                          MR. W G A D DHARMARATHNA W G D A
11894  AM-8333  ibidodarrucic      AM    ENG. R A C K PERERA ENG.   RACK
11898  AM-8337  irefottiruital      AM    ENG. M S MENDIS ENG.     MS
11901  AM-8340  osadutesseba       AM              ENG.
                          ENG. T J E YASAPALITHA    TJE
11904  AM-8343  ajalekurorigg      AM    ENG. H M G M HERATH ENG.   HMGM
11954  AM-8408  apifelateueej      AM              ENG.
                          ENG. J H A R JAYASOORIYA   JHAR
11974  AM-8437  ibilerribommir      AM              ENG.(MS.) H W
                          ENG.(MS.) H W G I KARUNARATNE G I
11977  AM-8440  inodaenivili       AM              ENG.
                          ENG. P D R R YASARATNE    PDRR
11978  AM-8441  ecidenirilevo      AM    ENG. M G M NOWSHAD ENG.   MGM
11979  AM-8443  imottafonubape      AM    ENG. A L NIYAS   ENG.   AL
11983  AM-8449  orucittalokuc      AM              ENG.
                          ENG. A M D L AMARATUNGA    AMDL
11986  AM-8452  ajossuupogac       AM              ENG.   DM
                          ENG. D M S A M CHANDRAGUPTHA S A M
11987  AM-8453  inaugedipode       AM    ENG. J S MALAWIGE ENG.    JS
11989  AM-8455  ouelejefejuco      AM    ENG. Y A T PERERA ENG.    YAT
11991  AM-8457  ifoloosakomece      AM    ENG. L C ATHAUDA ENG.     LC
11992  M-5013  effolugoseuga      M          CENG, MIE(SL0
                          ENG. S A SAMARAKOON ENG.   SA
11993  M-5014  ubapisesaopuga      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. H N KARIYAWASAMENG.   HN
11994  M-5015  acurrailafahe      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. V N WIJAYATUNGAENG.   VN
11998  AM-9125  ogoggitafekos      AM
                 S-8996-2007              ENG.
                          ENG. R K A G RATHNAYAKE    RKAG
12001  AM-8890  ehehacucenahul      A
                 S-8999/2007M              ENG.
                          ENG. D S S SANDANAYAKE    DSS
12002  S-9000  erumeitecaggo      SU    MR. R S L PERERA MR.     RSL
11879  S-8984  ecagiduonnat       SU    MR. N D WANASEKARA MR.    ND
11927  AM-8442  onunolinufuli      AM              ENG.
                          ENG. D S A S DE SILVA     DSAS
11942  AM-8392  anusofodoate       AM    ENG. W E NIROSHANENG.     WE
11965  AM-8426  evolaninoginal      AM    ENG. S A I SALINTHAENG.    SAI
11984  AM-8450  ifonibaohulup      AM    ENG. A D E S SOLANGAENG.   ADES
12003  S-9001  iceluheokofi       SU              MS.
                          MS. P C T K SURAWEERA     PCTK
12004  AM-8984  efupagavoville      A
                 S-9002/2007M              MR.
                          MR. J M S D JAYASINGHE    JMSD
12006  S-9004  uhiegipaddapub      SU    MR. R SATHISAN   MR.    R
12010  S-9008  ahamotolelig       SU    MR. N VIJAYARAVI MR.     N
12012  AM-8986  affenomosate       A
                 S-9010/2007M              ENG.
                          ENG. G D T R B OLAGAMA    GDTRB
12017  S-9015  erugodaejabae      SU    MR. S KANDEEPAN MR.      S
12018  S-9016  ellacotteake       SU    MS. A POOLOGASEKARAMMS.    A


                        Page 27
                        member


12024  S-9022  ojaufipekucesu     SU    MR. T SIVAKALAPAN MR.     T
12032  S-9029  unohellurihof      SU    MR. J JERANMELDANMR.      J
12033  AM-8988  uuvugupidijef      A
                S-9030/2007M               ENG.9MS.)B
                          ENG.(MS.) B M L A BASNAYAKE M L A
12034  AM-8923  apadaburagab      A
                S-9031/2007M               ENG.(MS.0T
                          ENG.(MS.) THANUJA GUNATHEEPAN
12039  S-9036  ulecellamobaf      SU              MR.
                          MR. A L K M M P BANDARA    ALKMMP
12040  S-9037  esufamigguni      SU    MR. H M N K HERATHMR.     HMNK
12044  S-9041  uoeivarujine      SU    MR. T U R PEIRIS   MR.    TUR
12045  S-9042  icaufejafonube     SU              MR.
                          MR. H P G R N CHAMIKARA    HPGRN
12046  S-9043  eibajegirroru      SU              M
                          MR. S L P YASAKETHU R.     SLP
12047  S-9044  ugesuutepofi      SU    MR. R SELVARAJ    MR.    R
12049  S-9046  erronetelass      SU              MR.
                          MR. M B R J RATHNAYAKE     MBRJ
12051  S-9048  osoarrurrobonn     SU    MR. E N K KUDAHEWA R.M     ENK
11916  S-5230  evugitejibuola     SU    MR. K T D THUSHARA  MR.    KTD
11928  AM-8373  asepittuttepas     AM    ENG. A A R RANASINGHEENG.   AAR
11952  AM-8406  avehudejinuag      AM              ENG.
                          ENG. B D H PREMARATHNE     BDH
11958  M-5032  aseramapisigiAM-8412 M           A A K S KUMARI
                                    ENG.(MS.) A A K S
                          ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
11975  AM-8438  uhattooccesak      AM              ENG.
                          ENG. P K SARATHCHANDRA     PK
11976  AM-8439  ifujetohuotar      AM    ENG. A P K PRADEEPENG.     APK
11995  S-8993  utikerejamok      SU    MR. W A I FERNANDO  MR.    WAI
12005  AM-8985        S     A
         urotisosiffinu -9003/2007M              ENG.
                          ENG. R M I B RATHNAYAKA    RMIB
12027  S-9024  ununerojicceho     SU    MR. U S V LAKMAL MR.      USV
12041  S-9038  eebosummuhapp      SU              MR.
                          MR. A M N S BANDARANAYAKE A M N S
12048  S-9045  avetissasedu      SU    MR. W M E RUKMAL MR.      WME
12050  S-9047  ohejufotoduro      SU    MR. M LINGAPRASANTH MR.    M
12052  S-9049  otijejunenuff      SU    MR. R R WEERASINGHA MR.    RR
12053  S-9050  olaogoagaffeh      SU              MR.
                          MR. A K D J KANKANAMAGE    AKDJ
12056  S-9053  uhuaccufikucuu     SU    MR. D M KODAGODA MR.      DM
12060  S-9057  umedaveppolube     SU    MR. R H U SIRIWARDANAMR.    RHU
12061  S-9058  ibejodoracuaso     SU              MR.
                          MR. T C MALLAWAARACHCHI T C
12063  S-9060  ejuhuppimeceva     SU    MS. C WITHANAWASAM  MS.    C
12064  S-9061  akimavemmofe      SU    MR. S ATCHUTHAN MR.      S
12066  S-9063  anajacerruhi      SU    MS. P M ARIYARATNA  MS.    PM
12068  S-9065  uganaheddevah      SU    MR. K H G S JAYANETH MR.    KHGS
12069  S-9066  unnakovuofev      SU    MS. A C DE SILVA   MS.    AC
12070  S-9067  ilatafofebejed     SU              MS.
                          MS. J C G DISSANAYAKEGE    JCG
12071  S-9068  aviccihajipu      SU    MS. A A C PRIYANGIKA MS.    AAC
11963  AM-8424  ufojifabegosu      AM              ENG.
                          ENG. D N W KARUNARATNA     DNW
11968  AM-8429  igiguvuviremo      AM              E
                          ENG. P R MORAPITIYANG.     PR
11971  AM-8431  obalobaccaitu      AM              ENG.
                          ENG. P W P PADMAKUMARA     PWP
11980  AM-8445  udassiodduvoj      AM    ENG. D G R T PIYASIRIENG.   DGRT
11981  AM-8446  ojohummubamo      AM    ENG. U G M MALKELUM ENG.   UGM
11985  AM-8451  atiffusofapipp     AM    ENG.(MS.) D M SHIRANIENG.(MS.) D M
11988  AM-8454  agasumovamasu      AM    ENG. K N I WIMALADASAENG.   KNI
11990  AM-8456  ufiojeafoceso      AM              ENG.
                          ENG. M D S V GUNATHILAKA M D S V
11996  S-8994  efocuvorifan      SU    MR. A G K ASANGA MR.      AGK
11997  S-8995  ecipoisenupuff     SU    MR. S A LIYANAGE MR.      SA
11999  S-8997  ofododdihuhipi     SU    MR. N S B MARASINGHE MR.    NSB
12000  S-8998  ubauifibocar      SU    MR. B G K PRIYANKARA MR.    BGK
12007  S-9005  inedenajopouj      SU    MR. K JEGAPRIYAN MR.      K
12013  S-9011  aseddedocuto      SU              MR.
                          MR. A M C M ABEYSINGHE     AMCM
12014  S-9012  idererasebib      SU    MR. A B K KONAGEDARA MR.    ABK
12015  AM-9140  oahetiheficu S-9013-2007AM    ENG. R M B PRASAD ENG.     RMB


                        Page 28
                        member


12016  S-9014  ipisouhirriniu     SU    MR. W W BANDARA MR.      WW
12019  AM-9141  oiitenimaapos      AM
                S-9017-2007    ENG. T SUMAN    ENG.   T
12020  S-9018  abaepacevucum      SU              MR.
                          MR.W M J J B WEERAKOON    WMJJB
12021  S-9019  iguneninavolla     SU    MR. P S BANDARA MR.      PS
12023  S-9021  evojinekinopo      SU              MR.
                          MR. N V H S K VITHANAGE    NVHSK
12029  S-9026  acobamuvahaus      SU              MR.
                          MR. R S U K RAJAPAKSHA    RSUK
12031  S-9028  erajoccaadogg      SU    MR. S A E U KUMARAMR.     SAEU
12036  S-9033  erosarihaddegg     SU              MR.    W
                          MR. W M G B WICKRAMASINGHE M G B
11964  AM-8425  ehorahinanefig     AM              ENG.
                          ENG. R L A D N SENARATNE   RLADN
12008  S-9006  isuecubufukic      SU    MR. M MYURAN    MR.    M
12022  AM-9145  esuvillikeveni     AM
                S-9020-2007              ENG.
                          ENG. S R K NAGULENDRAN    SRK
12028  AM-9093  ilisobesucefi S-9025  AM              ENG.
                          ENG. J M A C GUNARATNE    JMAC
12030  S-9027  apigenulottoj      SU              MR.
                          MR. U P K W PATHIRANA     UPKW
12035  S-9032  aseemmodajud      SU    MR. I R P KETAWALAGEMR.    IRP
12038  S-9035  aabihecakijupe     SU    MR. B B B K PERERA MR.    BBBK
12042  S-9039  eajotumuffet      SU    MR. B KAJAKARAN MR.      B
12043  S-9040  ecevufibajoa      SU    MR. K AHILAN    MR.    K
12054  S-9051  imaukesucujan      SU    MR. G S GUNATHILAKE MR.    GS
12055  S-9052  ihakikulacosol     SU              MR.
                          MR. E M P G L G K EKANAYAKA E M P G L G K
12057  S-9054  afumoukonagigo     SU    MR. M D D INDUNIL MR.     MDD
12058  S-9055  ulloluseapuco      SU              MR.
                          MR. R M N N B RATHNAYAKE R M N N B
12059  S-9056  amevopovukapo      SU    MR. R M S N RAJAGURUMR.    RMSN
12065  S-9062  ogeoluteunall      SU              M
                          MS. V VIJAYASINGHAMS.     V
12072  S-9069  idatakipodes      SU              MR.
                          MR. M D N P GOONATHILAKA M D N P
12073  S-9070  ipaobumodoleku     SU    MR. M N M FAHIM   MR.    MNM
12075  S-9072  ivegutojohedi      SU              MR.
                          MR. W A T WICKRAMANAYAKE W A T
12076  S-9073  ujunolaomapioc     SU              MR.
                          MR. B H T L KALYANAPRIYA   BHTL
12077  S-9074  omajokunnaga      SU    MR. C P M S PERERAMR.     CPMS
12079  S-9076  offudamosotu      SU    MS. N N WIJERAMA MS.     NN
12080  S-9077  uccevuorilomu      SU    MR. N T PIYAS    MR.    NT
12087  AM-8473  anainnagebenid     AM              ENG.
                          ENG. T C GUNAWARNASURIYA T C
12090  AM-8479  umefecelaucco      AM    ENG. W A L G PERERA ENG.   WALG
11982  AM-8448  ejappurorugue      AM    ENG. S K S THILEEPANENG.   SKS
12011  S-9009  osakabedduri      SU              MR.
                          MR. K S M A SENANAYAKE    KSMA
12062  S-9059  ojijibucuvom      SU              MS.
                          MS. P W G N S JAYASENA    PWGNS
12086  AM-8470  eegogellehut      AM              ENG.
                          ENG. K M D B KOLLALPITIYA   KMDDB
12096  AM-8489  orenegejuvija      AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) P W B KRISHANTHI P W B
12097  AM-8494  eticabohirrami     AM    ENG. B N R FERNANDO ENG.   BNR
12098  AM-8495  ocefommusseff      AM    ENG. T S D PEIRIS ENG.    TSD
12102  M-2720  ocagomussodecu     M          CENG, MIE9SL)
                          ENG. T S WIJETUNGA ENG.   TS
12104  M-5019  usuppecegeni      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. M A P WICKRAMARATNA M A P
12106  M-5022  emamejuturii      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. P WEERARATNE  ENG.   P
12111  S-9084  afopimomisuvom     SU              MR.
                          MR. R G P C RAJAPAKSHE    RGPC
12116  S-9088  ocammehafehe      SU    MR. K G GAMAGE   MR.    KG
12117  S-9089  oraracalokup      SU              MR.
                          MR. J M T B JAYASUNDARA    JMTB
12120  S-9092  irrubebupuvog      SU              MR.
                          MR. D R D S DAMBALIYADDA D R D S
12121  S-9093  ecasicolatoned     SU    MR. S P DISSANAYAKE MR.    SP
12123  S-9095  okapicirakefav     SU    MR. M H A RAHMAN MR.     MHA
12126  S-9098  obuficiluvube      SU    MR. A L N I ABDULLAHMR.    ALNI
12127  AM-8504  akajanudadoud      AM    ENG. L MANIKKARAJAN ENG.   L
12128  AM-8506  oadejilejiff      AM    ENG. B R PRIYAN   ENG.   BR
12129  AM-8507  ilaridiballij      AM              ENG.
                          ENG. L K M I B JAYAWARDENA L K M I B


                        Page 29
                       member


12133  AM-8515  iveturerefib      AM              ENG.
                         ENG. K T R P SAMARATUNGE K T R P
12135  AM-8517  afudehutiniuo     AM              ENG.
                         ENG. M M N MARASINGHE     MMN
12009  S-9007  edoceluvugevi     SU    MR. A L M IHSAN   MR.    ALM
12037  S-9034  ienatulenake      SU              MR.
                         MR. W M J B WEERASINGHE W M J B
12067  S-9064  ahefasimmukak     SU              MS.
                         MS. S M LIYANARACHCHI     SM
12094  AM-8487  ekuuotootibohi     AM              ENG.
                         ENG. J G A S JAYASEKARA    JGAS
12099  AM-8496  ojuttiattoru      AM              ENG.   D
                         ENG. D G D S N WEERAPPERUMAG D S N
12112  S-9085  onunollelullon     SU              MS.
                         MS. S D VIPULASUNDARA     SD
12115  S-9087  ebedomoguifa      SU    MR. L I S PERERA  MR.    LIS
12131  AM-8510  efuumahoonum      AM              ENG.
                         ENG. C S T GUNAWARDHANA C S T
12136  AM-8518  odassihikidenn     AM              ENG.
                         ENG. W W R N FERNANDO     WWRN
12139  AM-8521  adopupugguke      AM              ENG.(MS.) J D C
                         ENG.(MS.) J D C NIROSHANI
12143  AM-8526  ijugannifuisa     AM              ENG.
                         ENG. N H K L SIRISENA     NHKL
12144  AM-8527  iccoguvicimik     AM              ENG.
                         ENG. D R N JAYASURIYA     DRN
12145  AM-8531  ikecabiajineba     AM    ENG. S SENDANAYAKE ENG.   S
12148  AM-8534  iassecommafigu     AM    ENG. C J MEDAGODAENG.     CJ
12150  AM-8541  ocigacijisole     AM    ENG. R M S A KUMARA ENG.   RMSA
12157  S-9099  ucijutogodijav     SU    MR. D M H M BANDARA MR.    DMHM
12158  S-9100  iroofaessoku      SU    MR. S P GARUSINGHE MR.    SP
12160  S-9102  efunujibataso     SU              MR.
                         MR. A R M S N B RATHNAYAKE A R M S B
12161  S-9103  utogaedisobif     SU    MR. Y THANANCHEYAN MR.    Y
12168  S-9109  uguffumaoelus     SU    MR. S M SATHHEK ME.      SM
12178  S-9116  iommipunnoduc     SU    MR. A K M SAHEEL MR.     AKM
11700  AM-8150  asevamubekomu     AM    ENG. S RAJARAM   ENG.   S
11712  M-5094  oluponopodellAM-8183/2006
                     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A N WEERATUNGA ENG.   AN
11722  AM-3411  olohutojugim      AM    ENG. K G N S KUMARA ENG.   KGNS
11753  S-8913  arrinafidioval     SU    MS. H Y E A SILVA MS.     HYEA
11754  AM-8858        S     A
         ifusorusosuv -8914/2006M              E
                         ENG. L G P JAYANTHA NG.    LGP
11757  S-8917  idonahotuppo      SU              MR.
                         MR. M M K DISSANAYAKA     MMK
11760  S-8920  oselutalodule     SU    MR. D DHUSHYANANTH MR.    D
11762  AM-8992        S-8922/2006M
         esekabogosimik     A              ENG.(MS.) M
                         ENG.(MS.) M NIRANJANA
11783  AM-4057  ujufimetucajo     AM    ENG. W C K INDRAPALAENG.   WCK
11795  AM-4562  idibuhatitike     AM    ENG. W K R DEEPAL ENG.    W K RUCHIRA
11813  AM-8273  ubitilidilam      AM    ENG. D S ABEYSUNDERAENG.   DS
11785  AM-8220  osicocajolio      AM    ENG. I B ATULUGAMA ENG.   IMAL B
11786  AM-8221  olleppodedibai     AM              E
                         ENG. I S GAMMANPILANG.    IS
11787  AM-8228  arrulagolifa      AM    ENG. R A S PADMASIRIENG.   RAS
11788  AM-8229  anamosifelilo     AM              ENG.
                         ENG. S B P M P G Y BANDARA S B P M P G Y
11790  AM-8231  odeitaadonicc     AM              ENG.(MRS.) D
                                        A
                         ENG.(MRS.) A D S PRIYADARSHANI S
11792  AM-8233  iipavotivobop     AM              ENG.
                         ENG. K GANESHAMOORTHY     K
11798  M-5071  ehasofapasufaAM-4091/1998
                     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. R M P KARUNARATNE    RMP
11821  AM-8285  ivomurrihageta     AM              ENG.
                         ENG. P D H D GUNAWARDANA P D H D
11825  S-8934  uduhuemunnovu     SU              MR.
                         MR. E A C K EDIRISOORIYA   EACK
11707  AM-8162  esujocafunum      AM              ENG.
                         ENG. G L D A PREMATILKAE   GLDA
11710  AM-8181  igudolibakimu     AM              ENG.(MS.) R D D S
                         ENG.(MS.) R D D S KESHANI
11719  AM-8189  opodouicuapoh     AM    ENG. S K M SENARATH ENG.   SKM
11721  M-0657  etimemarivess     M    ENG. N N JAYARATNE ENG.   NN
11728  AM-8201  isaceccueffip     AM    ENG. G A A UPENDRA ENG.   GAA
11729  AM-8202  edutijosseehe     AM    ENG. K V A DE SILVA ENG.   KVA
11745  S-8906  uvuppacakemmir     SU              MR.
                         MR. A A D I RASIKAMAL     AADI
11751  S-8911  ocoliraianege     SU              MS.
                         MS. H G N P RAJAPAKSHA    HGNP
11756  AM-8943        S-8916/2006M
         ecomasitagoffa     A              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) P M Y S PATHIRAJA P M Y S


                       Page 30
                        member


11759  AM-8945  ummurirapegg      A
                S-8919/2006M              ENG.
                          ENG. R A D P RANASINGHE    RADP
11763  AM-9138  ihuhuusippagu      AM
                S-8923-2006              E
                          ENG. M PIRATHEEPANNG.     M
11773  M-4951  uhavojukomot AM-5891 M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. T M C R WEERAKOON    TMCR
11775  M-2685  ohefivefafete      M    ENG. S C DIDDENIYAENG.    SC
11778  AM-5374  ijaligaeigise      AM    ENG. S R KULARATNE ENG.   SR
11782  AM-4703  uhigicipelas      AM    ENG. R SURENDRANENG.     R
11784  M-4933  ikukubajosoj      M    ENG. M A C PERERA ENG.    MAC
11811  M-4939  edokuffudivo      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. R P D RAJAPAKSHA     RPD
11789  AM-8230  ahimotidepom      AM              JAYASENA
                          ENG.(Mrs.) W M D P KENG.(Mrs.)W M D P K
11797  AM-5211  ugigainumigu      AM    ENG. K MURUGAMOORTHYENG.   K
11799  AM-8252  ossofarijumell     AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) M P WIJEYASINGHE M P
11806  A-107   ilunooadufuss      AS         TENG, AIE(SL)
                          MR. P S D VONGUNSTERMR.    PSD
11810  M-4938  itaolegehecciv     M    ENG. K D GAMINI   ENG.   KD
11812  AM-8272  ettiupibasis      AM              ENG.
                          ENG. G S D DAHANAYAKE     GSD
11730  AM-8203  uucisuhigero      AM    ENG. C A SANDAGIRIENG.    CA
11746  S-8907  affoggaonnusal     SU    MR. B R H JAYASINGHEMR.    BRH
11761  S-8921  iravadovorre      SU              MR.
                          MR. D M D S DISSANAYAKE    DMDS
11772  S-8932  offinapilepil      SU              MR.
                          MR. P A D M L P ARACHCHI   PADMLP
11774  M-1058  eduapivupogop      M              ENG.
                          ENG. V S NAGODAVITHANE    VS
11776  M-3617  oppekegepuabo      M    ENG. U T WITHANA ENG.     UT
11791  AM-8222  etifeoromitima     AM              ENG.
                          ENG. D P A DEVASINGHE     DPA
11801  AM-8254  ilupidesuhuoji     AM              ENG.
                          ENG. J W HETTIARACHCHI    JW
11803  AM-8256  ejigiselirron      AM    ENG. T THAYAPARAN  ENG.   T
11805  AM-8265  eerelifoecikem     AM    ENG. A M N SILVA  ENG.   AMN
11807  M-4934  ojukoigavabo      M         CENG, MIE(SL)
                          ENG. R A PERERA ENG.     RA
11808  M-4935  innekodabefovi     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. S W BANDARANAYAKE S W
11809  M-4937  udoudanikidedi     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. W A C WEERASEKERA    WAC
11822  AM-8286  ijohullitupaa      AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) H P L D BUDDHIKA H P L D
11823  AM-8292  elumuajoejeh      AM              ENG.(MS.0M
                          ENG.(MS.) M A R CHITHRANGANIEA R
11824  AM-9037  iduggujiruviS-8933/2006MA    ENG.. W G J PRASANNAMR.    WGJ
11827  AM-9046  ufanumoheppu      A
                S-8936/2006M    ENG. S A D THARANGA ENG.   SAD
11849  S-8956  osogokimissup      SU    MR. W D C FERNANDOR.M     WDC
11854  S-8961  ohucokisoravu      SU              MR.
                          MR. J M U WANASUNDARA     JMU
11856  S-8963  opacodibapena      SU    MR. M G V DARSHAKE MR.    MGV
11832  S-8941  omeviduacigajo     SU    MR. S G P KUMARA MR.     SGP
11737  AM-8213  ofillikossiole     AM    ENG. J A AKEEL   ENG.   JA
11738  AM-8219  aikedoducole      AM              ENG.
                          ENG. S C SAMARANAYAKE     SC
11749  S-8909  ehudagobidann      SU    MR. P K C DE SILVA MR.    PKC
11750  S-8910  omulocaddepade     SU    MS. A M N ATAPATTU MS.    AMN
11752  AM-8920  oricikenigegek     A
                S-8912/2006M              ENG.
                          ENG. G D A P JAYAWARDANE G D A P
11766  S-8926  uhikatigaijutt     SU              MS.
                          MS. J H M A RATHNAYAKE    JHMA
11768  S-8928  imunepekirako      SU    MR. S NISHANTHAN MR.     S
11771  S-8931  orisugivufeu      SU    MR. E A GUNAWARDENA MR.    EA
11780  AM-3303  amammudokeci      AM    ENG. S M A SATHAR ENG.    S M ABDUL
11793  AM-8249  ucodimevejapi      AM    ENG. W M S A KUMARA ENG.   W M S ANIL
11794  AM-8250  ohinoverenai      AM    ENG. M H P MENDIS ENG.    MHP
11802  AM-8255  afidujuvifovu      AM              ENG.
                          ENG. L G S C U KUMARA     LGSCU
11804  AM-8264  etunnitedinu      AM              ENG.
                          ENG. S SRIKAILAINATHAN    S
11814  AM-8274  upifakoucunu      AM    ENG. P A U NALINDA ENG.    PAU
11826  AM-9038  egussetasidomm     A
                S-8935/2006M              ENG.(MS.) A P
                          ENG.(MS.) A P SUBASHINI
11830  S-8939  aocceecukavurr     SU              MR.
                          MR. R M L B RATNAYAKE     RMLB
11831  S-8940  uebabialomagi      SU              MR.
                          MR. K M J KARUNARATHNA    KMJ


                        Page 31
                       member


11833  S-8942  atuduaenalof      SU    MR. S H P CHANDANA MR.    SHP
11834  S-8943  ucusavaharaju     SU             MR.
                         MR. R M K G J W B RATNAYAKER M K G J W B
11836  AM-8774        S     A
         ilaukerehuav -8944/2006M              ENG.
                         ENG. H M AMARASEKARA     HM
11838  S-8946  effihigomacis     SU    MR. K B S RUWANSIRIMR.    KBS
11840  AM-8982             A
         ogafilorrihu S-8948/2006M             ENG.
                         ENG. V B NANAYAKKARA     VB
11777  M-3791  eijiputaccitu     M              ENG.   H
                         ENG. H L D M CHANDRASEKERA L D M
11779  AM-4446  isubitaadepebi     AM             ENG.
                         ENG. M P M G W SAMANTHA M P M G W
11796  AM-5110  onidosadakapip     AM    ENG. M N ABEYSINGHEENG.   MN
11816  AM-8275  egorosabihigen     AM    ENG. G C FERNANDO ENG.   GC
11829  AM-8760  elaagacugoni      A
                S-8938/2006M             ENG.
                         ENG. K D WIMALARATNE     KD
11843  AM-8983  uduhebuvudie      A
                S-8951/2006M             ENG.
                         ENG. M P C M GUNASEKARA M P C M
11848  S-8955  iviminifobagim     SU    MR. S KIRIHARAN  MR.    S
11852  S-8959  uppehepetovah     SU             MR.
                         MR. M T D A JAYATHILAKA   MTDA
11853  S-8960  oriameccujohei     SU             MR.
                         MR. D L SOORIYAMUDALIGE   DL
11857  S-8964  ujekitesuciaje     SU    MR. S M S JEEWAN MR.     SMS
11858  S-8965  uvakegenidejar     SU             MR.
                         MR. H P J ARTHANAYAKE    HPJ
11859  S-8966  uoicerivesoac     SU    MR. H C I A PERERA MR.    HCIA
11862  S-8968  iadinavueuhov     SU             MR.
                         MR. D K S WICKRAMARATNE D K S
11863  S-8969  ekassusoduss      SU    MR. A L R NIRANJANAMR.    ALR
11864  AM-8737  imiodanuhuuse     A
                S-8970/2006M             ENG.
                         ENG. J A N W RUPASINGHE   JANW
11865  S-8971  opusuivarettas     SU             MS.
                         MS. R M A S SAKUNTALA    RMAS
11866  S-8972  oarrasuvomennu     AM             MR.
                         MR. G R H U SOMAPRIYA    GRHU
11867  S-8973  etubejidopidup     SU             MR.
                         MR. K NAVARUPAKANATH     K
11868  S-8974  utoffoafeneran     SU             MR.
                         MR. R W D T DAYABANDARA R W D T
11869  S-8975  eriledirecifo     SU             MR.
                         MR. K G A H AMARASENA    KGAH
11870  S-8976  uvuumigimmudou     SU             MR.
                         MR. K S WIJEWICKRAMA     KS
11871  S-8977  areojikegiro      SU    MR. S A KULARATNE Mr     SA
11872  S-8978  apucajokuveap     SU    MR. D C G MAHAWATTAMR.    DCG
11800  AM-8253  okiccadijidis     AM             ENG.
                         ENG. M P P U CHULASIRI    MPPU
11817  AM-8276        S-4851
         abeogacemmaffu     AM             ENG.
                         ENG. G W H PRIYANTHA     GWH
11819  AM-8282  atojetasabooku     AM    ENG. R D D ANURADHAENG.   RDD
11820  AM-8284  igolucciruna      AM    ENG. L P S ROHITHA ENG.   LPS
11837  AM-8981        S-8945/2006M
         umottuppavunir     A    ENG. I M T SAMPATHENG.    IMT
11845  S-8953  ikuennonnila      SU    MS. H H M GUNASOMA MS.    HHM
11850  AM-9107        S-8957-2006
         efegiiijohihis     SU             ENG.
                         ENG. W A D P WIJAYASINGHE W A D P
11874  S-8980  ujodajiciape      SU    MS. S G WALLIWALA MS.    SG
11881  S-8986  edacilupiaru      SU    MS. K D ANURADHA MS.     KD
11884  S-8989  ocehibaseopope     SU             MR.
                         MR. S M T WIJERATHNA     SMT
11896  AM-8335  evihooummecu      AM    ENG. P M WELSH   ENG.   PM
11886  AM-8686             A
         orucikijifeteS-8991/2006M    ENG. H A N H KUMARAENG.   HANH
11892  AM-8323  alipauvodevi      AM             ENG.
                         ENG. M G S S K GUNASEKARA M G S S K
11897  AM-8336  eliusodifisepa     AM             ENG.
                         ENG. G LIYANAGUNAWARDENAG
11900  AM-8339  iccibafabijuti     AM             E
                         ENG. C D WIJEWEERANG.    CD
11902  AM-8341  eutifabehojule     AM             ENG.   GA
                         ENG. G A M D WICKRAMATHILAKA M D
11903  AM-8342  attihesuloho      AM             ENG.
                         ENG. J M K E JAYASUNDERA J M K E
11905  AM-8344  ipevueeugees      AM             ENG.
                         ENG. S U B ANGUNAWELA    SUB
11906  AM-8345  errinegugonno     AM             ENG.   APS
                         ENG. A P S DE VAS GUNAWARDHANA
11907  AM-8350  opugennogoned     AM    ENG. S P K PANDITHAENG.   SPK
11908  AM-8351  ohisevoriraf      AM             ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) S P LIYANAGAMAGE S P
11828  S-8937  unacugodunabi     SU    MR. J M SOMARATNEMR.     JM
11873  S-8979  adocuccototi      SU    MS. P A R JAYASENAMS.    PAR
11909  AM-8354  aeetupassodoro     AM    ENG. R P D I ROHANAENG.   RPDI


                       Page 32
                        member


11917  M-5006  emicessivebuk     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. M NARAYANA ENG.      MAHINSA
11914  M-4956  elefufarikopa     M          G I DE MIE(SL)
                                    ENG.(MS.) GAYANI I
                          ENG.(MS.) CENG, ALMEIDA
11918  M-5008  oroseelivine      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(DR.)
                          ENG.(Dr.) S L J WIJEYEKOON S L J
11919  M-5010  onujecokurehef     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.   S
                          ENG. S L DE F W GOONERATNE L DE F W
11920  M-4961  uikidditoelue     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. P P WARUSAMANNA ENG.   PP
11921  AM-8447  usevakubahoke     AM    ENG. N A MUDANNAYAKE ENG.   NA
11929  AM-8374  ittesuhetelic     AM    ENG. T MAHESWARARAJAHENG.   T
11931  AM-8376  evunureruliddu     AM               ENG.(MS.) C
                          ENG.(MS.) C ABEYGUNASEKARA
11932  F-628   umaahoudutuloc     F     ENG.(MRS.) N D PEIRIS ENGINEER FIE(SL))
                               CHARTERED ENG.(MRS.) D
                                       (CENG,
                                         N
11934  M-1531  uobupunosudo      HLM    ENG. S NITHYANANTHAN ENG.   S
11936  AM-8377  elegecagilufe     AM               ENG.(Mrs.)W M H D K
                          ENG.(Mrs.) W M H D K WICKRAMASINGHE
11937  AM-8378  ufufottonnite     AM    ENG. T P WICKRAMAENG.     TP
11941  AM-8380  iccitatetuhadd     AM               ENG.(MS.) E D
                          ENG. (MS.) E D M S GUNARATHNA M S
11943  AM-8393  odipugebujun      AM               ENG.
                          ENG. K M A S SOMARATHHNE K M A S
11945  AM-8395  adokucedovoce     AM               ENG.   H
                          ENG. H M B T CHANDRASEKARA M B T
11947  AM-8397  asikuggesiddo     AM    ENG. M B P PERERA ENG.     MBP
11948  AM-8398  etohilissalan     AM    ENG. M A K PERERA ENG.     MAK
11839  S-8947  ikokolidonello     SU               MR.
                          MR. K H M C B WIJERATHNA    KHMCB
11842  S-8950  abumabagatadur     SU    MR. S D J M T SITUGE MR.    SDMJ
11844  AM-9134        S-8952/2006M
         ivoekemujafudu     A               ENG.
                          ENG. H M G U KARUNARATHNA H M G U
11851  S-8958  ugacecetaihoff     SU               MR.
                          MR. S A D S K ATHUKORALA    SADSK
11878  S-8983  icacinauhale      SU    MS. D I E N WIJERATNEMS.    DIEN
11880  S-8985  epahitudunuppa     SU    MR. M R S U KUMARA  MR.    MRSU
11885  S-8990  uccoderevomus     SU               E
                          ENG. B M S W MENDISNG.     BMSW
11891  AM-8321  evilovusafiok     AM    ENG. T H WALGAMPAYA ENG.   TH
11889  AM-8314  usomikibofeonu     AM               E
                          ENG. H M C D HERATHNG.     H M Chandana D
11895  AM-8334  etamarahammot     AM    ENG. S KONESHWARAN  ENG.   S
11899  AM-8338  inigennakove      AM               ENG.
                          ENG. W P C G SOMASEKARA W P C G
11912  M-5112              M
         ejanipipogivAM-8356/2006          CENG, EDIRISINGHED P A
                                    ENG.(MRS.)
                          ENG.(MRS.) D P AMIE(SL)
11913  AM-8357  akeaccotolam      AM               ENG.
                          ENG. W A D N GUNAWARDENA W A D N
11930  AM-8375  isenudipejou      AM               ENG.(MS.) K
                          ENG.(MS.) K SUBRAMANIAM
11944  AM-8394  aluparredaiko     AM               ENG.
                          ENG. I G K WARNASOORIYA    IGK
11946  AM-8396  igocienipune      AM               ENG.   H
                          ENG. H M K B CHANDRASEKERA M K B
11949  AM-8399  odinepuatodir     AM    ENG. N P PREMADSAENG.     NP
11953  AM-8407  ollasihollapeb     AM    ENG. K SURESHALINGAM ENG.   K
11955  AM-8409  ekabagesuttuel     AM               ENG.
                          ENG. S H S C SIRIWANSHA    SHSC
11956  AM-8410  orrehipommicc     AM    ENG. W A KRISHANTHA ENG.   WA
11957  AM-8411  acegaladimele     AM    ENG. D W R LAKMAL ENG.     DWR
11546  S-8801  ubagidaluffesu     SU    MR. S M A KUMARA MR.      SMA
11547  S-8802  etoppikurosima     SU    MR. C R ABEYNAYAKA R.M     CR
11558  S-8812  ovappucciehal     SU    MR. D N C DE SILVA MR.     DNC
11548  AM-8732        S-8803/2006M
         ihossumassiile     A     ENG. A ARULKARAN ENG.     A
11552  S-8807  oherenavisid      SU    MR. T SENTHURAN MR.      T
11554  AM-8731  ehoanunaelak      A
                S-8808/2006M               ENG.
                          ENG. K M C KONTHESINGHA K M C
11557  S-8811  eohulesegekess     SU    MR. J M P KUMARA MR.      JMP
11560  S-8814  atolunovolop      SU    MR. K A J DE ZOYSA MR.     KAJ
11561  S-8815  ojoharameopp      SU    MR. I A W HEMACHANDRAMR.    IAW
11563  S-8817  akiupooselonev     SU               MR.
                          MR. M M GALAPPATHTHIGE     MM
11564  S-8818  enukullaveatat     SU    MR. L W A DE SILVA MR.     LWA
11566  AM-8636        S-8820/2006M
         opajiginutugge     A               ENG.
                          ENG. M M P M DISSANAYAKE M M P M
11571  S-8825  irivimemikidil     SU               MR.
                          MR. S S LIYANAGUNAWARDANE S  S
11574  S-8827  airrahopiluhu     SU    MR. P L H M COORAYMR.     PLHM


                        Page 33
                        member


11578  S-8831  ihamuttadejae      SU             MR.
                          MR. H J A RANASINGHE     HJA
11577  AM-8633  acouhopesenas      A
                S-8830/2006M             ENG.(MS.) W A C N
                          ENG.(MS.) W A C N WICKRAMARACHCHI
11579  AM-8766  usosupumilomiu     A
                S-8832/2006M    ENG. M MATHURAN ENG.     M
11583  S-8836  ehopesefarrolu     SU    MR. B A V CHAMARA MR.    BAV
11585  S-8838  eillakujuvuv      SU    MR. M A C FIRNAZ MR.     MAC
11591  S-8844  evineppitiri      SU             MR.
                          MR. H M S P SENANAYAKE    HMSP
11614  AM-8054  avasevakaramm      AM    ENG. M ARIYARATNAM ENG.   M
11618  AM-8067  uegotuhesaric      AM    ENG. U S P FERNANDOENG.   USP
11623  AM-8082  elaaennonnatab     AM    ENG. T K NAVARATNA ENG.   TK
11549  S-8804  umucoggipufus      SU    MR. S VITHYAKUMARMR.     S
11555  S-8809  urinuinnaturre     SU             MR.
                          MR. A P DEWASURENDRA     AP
11559  S-8813  ujotonikekeme      SU             MR.
                          MR. S P T JAYASINGHE     SPT
11567  AM-8743  ukotteggolodam     A
                S-8821/2006M             MR.
                          MR. J P S CHANDRASIRI    JPS
11570  AM-8917  ahemammumagiv      A
                S-8824/2006M    ENG. K THULASIKOPANENG.   K
11575  S-8828  abepicokesav      SU    MS. S SOMASUNDARAM MS.    S
11580  S-8833  upoficipacise      SU             MS.
                          MS. A V A U KARUNATHILAKA A V A U
11581  S-8834  amiraruhoripo      SU             MS.
                          MS. H B I KARUNARATHNA    HBI
11576  AM-9047  ilavopemaaddim     A
                S-8829/2006M             ENG.
                          ENG. H S C KARUNANANDA    HSC
11584  S-8837  udefosaripubad     SU             MR.
                          MR. U S HETTIARACHCHI    US
11586  S-8839  aikopucibiru      SU    MR. V K WIJESINGHEMR.    VK
11588  AM-8691              A
         utiforunittenS-8841/2006M              ENG.
                          ENG. C AMIRTHASEALAN     C
11593  S-8846  ejoummufasom      SU    MR. A KANESWARANMR.     A
11597  S-8850  ibillisikelauh     SU    MR. S SITPAVAN   MR.    S
11601  AM-8977  ebigurijumip      A
                S-8854/2006M    ENG. T SUTHARSAN ENG.    T
11605  S-8858  egoarejuperi      SU             MR.
                          MR. G T J N FERNANDOPULLE G T J N
11603  S-8856  ufelecaruhigu      SU    MR. A JAYAROOBAN MR.     A
11606  S-8859  abarradesecan      SU    MS. A L F SHANAZ MS.     ALF
11607  S-8860  anicudevicebev     SU    MR. K A A M PERERAMR.    KAAM
11608  S-8861  esemmoemegagub     SU    MR. C RANAWEERA MR.     C
11611  S-8864  ivuggugigini      SU             MR.
                          MR. M Y JEEHAN THILLSATH M Y
11612  S-8865  aturelarofulaf     SU             MR.
                          MR. M N AHAMED NUSRI     MN
11616  AM-8056  isserudopaju      AM             ENG.
                          ENG. S T H SINGAPPULI    STH
11551  S-8806  erusebatikef      SU    MR. M PIRATHEEPANMR.     M
11556  AM-8857  inurrebakodo      A
                S-8810/2006M             ENG.
                          ENG. W P H GUNARATNA     WPH
11562  AM-9055              A
         asuluhifivil S-8816/2006M              ENG.
                          ENG. G S PATHIRANAGE     GSP
11565  S-8819  arajamuhasejou     SU    MR. R P S DE ZOYSA MR.    RPS
11569  S-8823  aatebattesiu      SU    MR. E M ISHIYAMA MR.     EM
11572  AM-8735  ofehuegiforirr     A
                S-8826/2006M             ENG.
                          ENG. S G T M WIJESUNDARA S G T M
11582  AM-8511  uragilijonur S-8835   AM             ENG.
                          ENG. R P S S BANDARA     RPSS
11590  S-8843  emeneccipase      SU             MR.
                          MR. H M S K DISSANAYAKE   HMSK
11592  S-8845  ifeinoggufueaj     SU    MR. N L M A ARHAM MR.    NLM
11596  S-8849  ikedikibaute      SU    MR. S SUKITHARAN MR.     S
11598  S-8851  avicorabiccurr     SU    MR. B SANJEEVAN MR.     B
11600  S-8853  ibasolonetace      SU             MS.
                          MS. W A U D WANIGASUNDARAW A U D
11609  S-8862  epiigugubine      SU             MR.
                          MR. H G C WIJAYARATHNA    HGC
11619  AM-8068  adufotigihunu      AM    ENG. J ABEYARATNEENG.    J
11621  AM-8080  epaijoraronori     AM             ENG.
                          ENG. M D P R MALAGALA    MDPR
11622  AM-8081  imonacufejemus     AM             ENG.(MS.) H W
                          ENG.(MS.) H W JAYANTHI
11624  AM-8083  atadipodiggog      AM             ENG.(MS.) K R J
                          ENG.(MS.) K R J PERERA
11625  AM-8084  ivopakuturelu      AM    ENG. M A S KUMARA ENG.    MAS
11626  AM-8086  issubibojuna      AM             ENG.
                          ENG. Y A T WIMALANAYAKE   YAT
11629  AM-8089  ioueikuddused      AM             ENG.
                          ENG. C U P SAMARASINGHE   CUP


                        Page 34
                        member


11630  AM-8090  oisohuvubafifu     AM              ENG.(MS.) T P G B
                          ENG.(MS.) T P G B MIURI
11631  AM-8091  uhopuffafofuo      AM              ENG.
                          ENG. M D S ARUNAPRIYA     MDS
11632  AM-8092  utupamarueolel     AM    ENG. S T PRATHEEPAN ENG.   ST
11633  AM-8093  asucibibumoret     AM              ENG.
                          ENG. Y P S D PATHIRATHNA   YPSD
11553  S-8808  ilakiottolare      SU              MR.
                          MR. K M C KONTHESINGHA    KMC
11568  S-8822  aanavesadoriji     SU              MR.
                          MR. K S C R RANASINGHA    KSCR
11587  S-8840  ejoccippedog      SU    MS. S SHANMUGANATHANMS.    S
11594  S-8847  orennekoccurir     SU    MS. K DHARANI    MS.    K
11634  AM-8094  ucelottedehiim     AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS) H S DHANUSEKERA H S
11637  AM-8098  aregejepobaha      AM              ENG.   WM
                          ENG. W M I P B WICKRAMASINGHE I P B
11640  AM-8105  ajomajettobero     AM    ENG. J S KARUNARATNEENG.   JS
11641  AM-8859  odaccolludobis     A
                S-8866/2006M              ENG.
                          ENG. W P M KASUN DASANTHAW P M
11647  S-8871  ojehusotepamid     SU    MR. B BALESHAN   MR.    B
11649  AM-8827  uggifforucujec     A
                S-8873/2006M              ENG.
                          ENG. M H P RANMUTHUGALA M H P
11650  S-8874  ehumefennirren     SU    MR. C D SAMARANAYAKEMR.    CD
11651  S-8875  opummullopat      SU    MR. S SUTHAKARAN MR.     S
11652  S-8876  acehedemiifi      SU    MR. A KALITHU    MR.    A
11654  AM-8978  osaramahehocu      A
                S-8878/2006M    ENG. H M C HERATH ENG.    HMC
11655  S-8879  epifosolotura      SU              MS.
                          MS. V G K C DHARMASENA    VGKC
11656  S-8880  avigufiriffas      SU              MR.
                          MR. M D G N S K DISSANAYAKE M D G N S K
11657  S-8881  oiroveffesiduc     SU              MR.
                          MR. V P S D S VITHARANA    VPSDS
11658  AM-9137         S
         ellasegufottu -8882-2006AM              ENG.
                          ENG. R M K I A DAHANAYAKA R M K I A
11660  AM-8918  elicivufulumS-8884/2006MA              MR.
                          MR. N E FEDRIC WINSTON    NEF
11661  S-8885  utuburreceduh      SU    MR. Y THIERUMARAN  MR.    Y
11663  S-8887  ogucirucoite      SU    MR. R N P RAJAPAKSHAMR.    RNP
11664  S-8888  ufeteledejakiv     SU    MR. H M A KUMARA MR.     HMA
11666  S-8890  eturogiseopol      SU    MR. A D S R DHAMMIKAMR.    ADSR
11667  S-8891  enisicconall      SU    MR. A R S SURAWEERA MR.    ARS
11595  S-8848  urudafuhedad      SU    MR. N VIJAYARAHAVAN MR.    N
11599  S-8852  uporaerroggah      SU    MS. A A S SANJEEWANIMS.    AAS
11602  S-8855  oalokarobulu      SU    MS. N PUSHPAWATHI S.M     N
11604  AM-9136  idicoddiluoj S-8857-2006AM    ENG. S SIVARUBAN ENG.     S
11610  S-8863  apevejalicig      SU    MR. A M NEHMATHULLAHMR.    AM
11613  AM-8053  ubiledaatuba      AM              ENG.(MS.) A
                          ENG.(MS) A G M T SIRIWARDENA G M T
11615  AM-8055  okuripoppaeap      AM    ENG. H M A N BANDARAENG.   HMAN
11617  AM-8066  usoleduubakobe     AM              ENG.
                          ENG. M R R T NIROSHANA    MRRT
11620  AM-8079  ikuhavumegubo      AM              ENG.
                          ENG. D M M B DISSANAYAKE D M M B
11627  AM-8087  arefagesepapar     AM              E
                          ENG. L R KANDANAGENG.     LR
11628  AM-8088  oppojakateddel     AM    ENG. R M AMARADASA ENG.   RM
11635  AM-8095  ufatesaboovur      AM              ENG.
                          ENG. R M D C B IDAMEGAMA R M D C B
11638  AM-8103  annobajilliru      AM    ENG. M MIHINDUPRIYA ENG.   M
11639  AM-8104  umagaheseggiid     AM    ENG. S S SILVA   ENG.   SS
11642  S-8867  epedukitupac      SU    MR. G R PERERA   MR.    GR
11645  S-8869  immohamoallu      SU              M
                          MR. R R ATTANAYAKA R.     RR
11646  AM-8736  ulojogufofesam     A
                S-8870/2006M              ENG.
                          ENG. R W L CHANDRASIRI    RWL
11648  S-8872  oddujuhomojoma     SU              MR.
                          MR. R M A I RAMANAYAKE    RMAI
11653  S-8877  ossolorumeioc      SU    MR. R D R J C KUMARAMR.    RDRJC
11659  S-8883  anesounutufup      SU    MR. P G S MAYADUNNE MR.    PGS
11662  S-8886  ulobodivafina      SU    MR. G T ALEXANDERMR.     GT
11665  S-8889  enicohotulic      SU    MR. W D R ANTONY MR.     WDR
11668  S-8892  arasoumacanni      SU    MR. H S KUMARASINGHEMR.    HS
11669  S-8893  amotukoritaleh     SU    MR. H M C DESHANANDAMR.    HMC


                        Page 35
                       member


11670  S-8894  arutujiidott      SU    MR. T N RATHNASINGHEMR.    TN
11671  AM-9032  evirulluhapa      A
                S-8895/2006M              ENG.
                         ENG. D L N SIRIWARDANA    DLN
11672  S-8896  okitigepikao      SU    MS. D D K DASANAYAKEMS.    DDK
11673  S-8897  ihennuramukik     SU              MR.
                         MR. A M Y G ANURUDDHA     AMYG
11674  S-8898  erunusakuuador     SU              MR.
                         MR. Y K BULATHSINGHALA    YK
11675  S-8899  annummejottull     SU              MR.
                         MR. K D P N JAYATHILAKA    KDPN
11676  AM-8106  emudusuvefik      AM              ENG.(MS.) H M C P
                         ENG.(MS.) H M C P HERATH
11678  AM-8107  aremuruciviff     AM              ENG.
                         ENG. M G A J SOMADASA     MGAJ
11679  AM-8108  opaukiifimoc      AM              E
                         ENG. B M C J KUMARANG.    BMCJ
11680  AM-8109  upojefommuteib     AM              ENG.
                         ENG. W R A J RANASINGHE    WRAJ
11681  AM-8120  abalidokemifat     AM    ENG. K THAYANITHY ENG.    K
11682  AM-8121  icosatujolomo     AM              ENG.
                         ENG. A A U N J AMARAPATHI A A U N J
11683  AM-8122  immosufucesol     AM              ENG.
                         ENG. P K R T PERAMUNA     PKRT
11684  AM-8123  afeammuidarefa     AM              ENG.
                         ENG. H M T S GUNARATHNA    HMTS
11685  AM-8124  urasimimisof      AM              ENG.
                         ENG. D S B P GUNAWARDENA D S B P
11686  AM-8125  akemitossimm      AM    ENG. T NIRANJEYAN ENG.    T
11687  AM-8126  aramessissogu     AM              ENG.
                         ENG. R M M R RATNAYAKE    RMMR
11688  AM-8127  uhatininahigo     AM              ENG.
                         ENG. J A C K J BANDARA    JACKJ
11691  AM-8133  iteguicaaosog     AM              ENG.
                         ENG. K D R H RUPASINGHE    KDRH
11692  AM-8134  ojijejikokore     AM              ENG.
                         ENG. K M G T R KUMARA     KMGTR
11693  AM-8135  edigefebasarr     AM    ENG. W C GAMAGE ENG.     WC
11694  AM-8142  ucorutunottu      AM              ENG.
                         ENG. H K M GUNASEKARA     HKM
11695  AM-8143  ecohetegugalur     AM    ENG. L C PRASANNA ENG.    LC
11697  AM-8145  ofelaloubocik     AM              ENG.
                         ENG. C MALLIKARACHCHI     C
11698  AM-8146  eripicebeuve      AM    ENG. M I SIDIQUE  ENG.   M ISHAN
11699  AM-8149  ocogagoepikek     AM    ENG. M A R FERNANDO ENG.   MAR
11702  AM-3011  avolahuusicah     AM    ENG. K MANOHAR ENG.      K
11703  AM-8156  ugalenoffasse     AM              ENG.
                         ENG. D M N A DISSANAYAKE D M N A
11704  AM-8157  ojapetillacaro     AM              ENG.
                         ENG. T K YARATHARAJAN     TK
11705  AM-8158  ihokesegimubi     AM    ENG. M M SALLY   ENG.   MM
11706  AM-8159  ibammitifiracc     AM    ENG. L L NISHANTHAENG.    LL
11708  AM-8177  umecaopusoguju     AM    ENG. K M P KUMARA ENG.    KMP
11709  AM-8180  ivaduomavonno     AM    ENG. M H SIRAJ   ENG.   MH
11711  AM-8182  upunnecakiddog     AM    ENG. U S RANASINGHE ENG.   US
11713  AM-8184  oapeinommimuff     AM    ENG. G D S PERERA ENG.    GDS
11715  AM-8186  auomakajipapi     AM    ENG. U L JAYAWARDENAENG.   UL
11716  AM-5251  etikunedocita     AM    ENG. S SIVAKUMAR ENG.     S
11718  AM-8188  ohoubaluboje      AM              ENG.(MS.) N M
                         ENG.(MS.) N M HATHWAICK
11720  M-3620  esetajefuseha     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. A P KURUKULASOORIYA A P
11723  A-009   appademabefoo     AS         TENG, AIE(SL)
                         MR. Y D WEERASOORIYAMR.    YD
11724  AM-8195  ubetopurocucab     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) S A JEEWANANDA S A
11725  AM-8196  apifebapupao      AM    ENG. B N N ABEYSIRIENG.    BNN
11726  AM-8199  eeffunomamogot     AM    ENG. N SIRAJ AHAMED ENG.   NS
11727  AM-8200  onoudabubehuti     AM              ENG.
                         ENG. A D K PARAKRAMASINGHE D KA
11696  AM-8144  oefucomudeilos     AM              ENG.
                         ENG. A D G CHANDRASENA    ADG
11701  AM-8155  usanesihiminu     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) K C H GUNARATNE K C H
11714  AM-8185  aiedasesirurro     AM              ENG.
                         ENG. W N PREMACHANDRASIRI N  W
11717  AM-8187  umitekusejaok     AM              ENG.
                         ENG. E A J N WIJESINGHE    EAJN
11731  AM-8204  edifirociherr     AM    ENG. C M DISSANAYAKEENG.   CM
11732  AM-8206  acihigisohor      AM    ENG. U K C PRASAD ENG.    UKC
11733  AM-8208  inuhemucodive     AM    ENG. V P JAYARATNE ENG.   VP
11734  AM-8209  ofaluebidofi      AM              ENG.(MS.) D P
                         ENG.(MS.) D P LEELARATNE


                       Page 36
                       member


11739  AM-9035  ucigapaciedel     A
                S-8900/2006M              ENG.
                         ENG. K L I C KARIYAWASAM    KLIC
11740  AM-9036  odafettudutif     A
                S-8901/2006M              ENG.
                         ENG. W D G E WICKRAMARACHCHI G EWD
11741  AM-8661        S     A
         ubucajaledig -8902/2006M               ENG.
                         ENG. I P T R WEERASINGHE    IPTR
11742  S-8903  aaborajadidap     SU    MR. K N S SENADEERA MR.    KNS
11743  AM-8744  ahonasevajihe     A
                S-8904/2006M              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) K A N T KODIKARA K A N T
11744  AM-8804  ocusagumepev      A
                S-8905/2006M              ENG.
                         ENG. R A N R RANASINGHE     RANR
11755  S-8915  ujonalinurru      SU    MR. M H M NAUFAL MR.      MHM
11758  AM-8946  ekovuepomufo      A
                S-8918/2006M              ENG.
                         ENG. K S S B KULATHUNGA     KSSB
11764  AM-8980             A
         abittiijucapuS-8924/2006M    ENG. K MAHINTHAN ENG.      K
11765  S-8925  acarofojucobe     SU              MR.
                         MR. T M C M K THENNAKOON T M C M K
11767  S-8927  uccisunomiiba     SU    MR. A GUNALATHAS MR.      A
11769  S-8929  ificcelelesid     SU    MR. R M D WILBAGEDARAMR.    RMD
11770  S-8930  umisupopuvoamo     SU    MR. L A JOSEPH    MR.    LA
11360  M-4899  igajonammofen     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. B K C C SENEVIRATNE    BKCC
11361  M-4900  ausucuppogacc     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R S WIMALENDRA ENG.    RS
11364  M-4916  ojibenemeaja      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W A F N PERERA ENG.    WAFN
11365  M-4921  aridusolasuuri     M          R A WEERASEKERA I R ABEYRATNA
                                    ENG.(Dr.)
                         ENG.(Dr.) I CENG, MIE(SL)
11366  M-4922  upiinagunogi      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Prof.)J
                         ENG.(PROF.) J P KARUNADASA P
11367  M-4923  iapacesoddirok     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(PROF.)Y RANJITH
                         ENG.(PROF.) H Y R PERERA    H
11368  M-4924  acobefidelag      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. G W V PRIYANTHA ENG.    GALLA WELLALAGE V
11369  M-4926  ottiimofenuve     M          P Y GUNAPALA
                                    ENG.(DR.) P Y
                         ENG.(DR.) CENG, MIE(SL)
11370  M-4927  upucifeihoka      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. N K N I SENEVIRATNA    NKNI
11371  M-4931  igedoggufill      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S S DEVARAJA ENG.     SS
11372  S-8672  afitebipebej      SU    MR. D S KARIYAWASAM MR.    DS
11373  S-8673  oraliddaogorud     SU              MR.
                         MR. S S MALAVI ARACHCHI     SS
11374  S-8674  elloakedacurer     SU              MR.
                         MR. D R A SURIYARACHCHI     DRA
11375  S-8675  igihahinopiis     SU              MR.
                         MR. M K M L NANAYAKKARA     MKML
11376  AM-8733        S-8676/2006M
         ekumepejukatai     A               E
                         ENG. W N D THILANKANG.     WND
11377  S-8677  iavuddaheece      SU              MS.
                         MS. S M A J SENEVIRATNE     SMAJ
11378  S-8678  itadaajaffob      SU    MR. R THEVAMARANMR.       R
11379  S-8679  etenabejasees     SU    MS. I SUGANTHINI MS.      I
11380  S-8680  emudecepoccime     SU    MS. T YOGARANI    MS.    T
11381  S-8681  ijukurimadann     SU              MS.
                         MS. M S M L MARASINGHE     MSML
11382  S-8682  adodijaumaji      SU              MR.
                         MR. B H U K JAYASINGHE     BHUK
11383  S-8683  eligocucatabep     SU    MS. D M S KARAWGODA MS.    DMS
11384  S-8684  ieurehebabuv      SU    MR. P K GAMMAHE MR.       PK
11385  S-8685  uterunoguunad     SU              MR.
                         MR. W H M L KARUNARATHNE W H M L
11386  S-8686  ebunnuddurauf     SU    MS. T A T E THENUWARAMS.    TATE
11388  S-8687  ifokegebegon      SU              MS.
                         MS. S M C K SUBASINGHE     SMCK
11389  S-8688  iriegohasuta      SU              MR.
                         MR. R M N K DHARMASENA     RMNK
11390  AM-8968        S-8689/2006M
         ittovefelolacc     A    ENG. V KAJENTHIRA ENG.     V
11391  AM-8837        S     A
         ikefinnenecc -8690/2006M    ENG. S K ROY NIXONENG.     SK
11392  S-8691  ahatodulucoac     SU    MS. S P O SAJEEWANI MS.    SPO
11393  S-8692  epihunnegihuuf     SU    MR. S S SELVAKARAN  MR.    SS
11394  S-8693  ononemocidilu     SU    MR. N ANATHAN    MR.    N
11395  S-8694  urulapucalude     SU    MR. B C DISSANAYAKE MR.    BC
11396  S-8695  ettacoddeasa      SU              MR.
                         MR. A W M I W S K ATAPATTU A W M I W S K
11397  S-8696  idaomalelakog     SU    MR. K SEKKUMAR    MR.    K
11398  S-8697  eanurehebehimi     SU    MR. R M A RATHNAYAKE MR.    RMA
11399  S-8698  oisallapilera     SU              MR.
                         MR. W G D S WIJAYANANDA     WGDS
11403  S-8702  avofogeufugudu     SU    MR. S THINSEHKUMAR  MR.    S
11400  AM-8628        S-8699/2006M
         ebulalasuumiel     A    ENG. S N KANAKARATHNAENG.    SN


                       Page 37
                       member


11401  S-8700  ibucugelluhe      SU              MR.
                         MR. R M A A RAJAPAKSHA  RMAA
11402  S-8701  ipatubeccukon     SU              MR.
                         MR. H A N K HETTIARACHCHI H A N K
11404  S-8703  ifivulleppummi     SU              MR.
                         MR. W M M T S WEERAKOON W M T S
11405  S-8704  urahevuhuesoni     SU    MR. S SAKISON    MR.  S
11406  AM-9024  esovuofahoiv      A
                S-8705/2006M              ENG.
                         ENG. W M M P ABEYRATNE  WMMP
11407  AM-9022        S-8706/2006M
         emilafedigaguf     A              ENG.
                         ENG. Y M C E K ABEYKOON  YMCEK
11408  AM-8976        S-8707/2006M
         iharokigevehag     A    ENG. A L M SAFEEK ENG.  ALM
11409  AM-8987  ujamefonesebi     A
                S-8708/2006M    ENG. V S JEEVANATH ENG. VS
11410  S-8709  adiffonneddeta     SU    MR. P S N DE SILVA MR.  PSN
11411  S-8710  oroddakufifi      SU    MR. K M T KULASEKARAMR.  KMT
11412  S-8711  idijarrupeca      SU    MR. P S PALUGASWEWA MR.  PS
11413  S-8712  ecimebijeffati     SU              MR.
                         MR. N A N R WANIGARATHNA N A N R
11414  S-8713  uuderufososett     SU              MR.
                         MR. D M P C DISSANAYAKE  DMPC
11415  AM-9029             A
         inuvasufiluvS-8714/2006M              ENG.
                         ENG. R R SABARAGAMUWA   RR
11416  S-8715  iddalasupottij     SU              MR.
                         MR. T M D L N TENNAKOON  TMDLN
11417  S-8716  ehivasosareaar     SU    MR. U B K GUNASINGHEMR.  UBK
11418  S-8717  ejucocitogassa     SU    MR. A YOGARAJAH MR.    A
11419  S-8718  etaujommovor      SU              MR.
                         MR. J M R C JAYASINGHE  JMRC
11420  S-8719  ohiucettifuo      SU              MR.
                         MR. K P A KARUNANAYAKE  KPA
11421  S-8720  akucurepojopa     SU              MR.
                         MR. S A K H P SIRIWARDANA S A K H P
11422  S-8721  obukagunadagi     SU    MS. W S K RANATUNGE MS.  WSK
11423  S-8722  oruccahugahec     SU              MS.
                         MS. D A A U PRIYANGANI  DAAU
11424  S-8723  elelliticuremu     SU              MR.
                         MR. L L P S L LIYANAGE  LLPSL
11425  S-8724  udanojammocas     SU              MR.
                         MR. H P S P M RANASINGHE HPSPM
11426  AM-9135  ogasajuligige     A
                S-8725/2006M              E
                         ENG. T VINSONCLERONG.   T
11427  S-8726  ellisunoahaeec     SU              MR.
                         MR. G J R GALAPPATHTHI  GJR
11428  S-8727  ihadiovitutt      SU              MS.
                         MS. E M T K EKANAYAKE   EMTK
11429  S-8728  ohegisatorrudd     SU    MS. Y M H I BATAGALAMS.  YMHI
11430  S-8729  igiemetureuhe     SU              MR.
                         MR. W M B M K PREMATHILAKEW M B M K
11431  S-8730  ohecelamupeis     SU              M
                         MS. M S K DOOLWELA S.   MSK
11432  S-8731  evakohogiared     SU    MR. J P KARUNARATNE MR.  JP
11433  S-8732  ohuokudodanoh     SU              MR.
                         MR. BAHEERATHAN RAMANAN B
11434  S-8733  ikohiddakiji      SU              MR.
                         MR. W A A I D P A PERERA WAAIDPA
11435  S-8734  ocepoibuurafo     SU    MR. W R TISSERA MR.    WR
11436  S-8735  aboiffihuniud     SU    MR. S A M A N LAKMALMR.  SAMAN
11437  S-8736  ufilikalohofuv     SU              M
                         MR. P SENTHILRUBAN R.   P
11438  S-8737  uvamivedabaf      SU    MR. R RAJSUTHAN MR.    R
11439  S-8738  ilokocucegam      SU    MR. J P SENANAYAKE MR.  JP
11440  S-8739  igigumutoker      SU    MS. P A M D PERERAMS.   PAMD
11441  S-8740  isecuttuvabi      SU    MR. K I LIYANAGE  MR.  KI
11442  S-8741  essilusofaddo     SU    MS. H M A P HERATHMS.   HMAP
11443  AM-8389        S-8742
         inihoussohujoc     AM              ENG.
                         ENG. P A R B PONNAMPERUMAP A R B
11444  S-8743  umevofitovapeg     SU    MR. B MOHANRAJ MR.    B
11445  S-8744  opedafevififon     SU    MS. M ARULANANTHAM MS.  M
11446  S-8745  onnerunimmou      SU              M
                         MR. N PRIYANANTHAN R.   N
11447  S-8746  uharivosecom      SU    MR. K KARTHIK    MR.  K
11448  AM-8794  ollalunniudosS-8747  AM    ENG. K PRATHEEPAN  ENG. K
11449  S-8748  inabaegarrod      SU              MS.
                         MS. P P S S PUSSEPITIYA  PPSS
11451  S-8750  ussassuroulo      SU    MS. V KALYANY    MS.  V
11452  S-8751  ujeupunuvahaj     SU              MR.  A
                         MR. A R K WICKRAMAARACHCHI R K
11453  S-8752  okecobiduffeg     SU              MR.
                         MR. W M R GUNATHILAKE   WMR
11458  AM-8032  ipibehadivih      AM              ENG.
                         ENG. R A D G P JAYAWARDANAR A D G P


                       Page 38
                        member


11461  AM-8035  ovipepirottiv      AM              E
                          ENG. W A I U KUMARA NG.    WAIU
11450  S-8749  omufagekarru      SU              M
                          MR. V N VIJAYARUBANR.     VN
11454  S-8753  ecasodofalupet     SU              MS.
                          MS. W H M D SENEVIRATNE    WHMD
11455  M-4932  olubuveffepe      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.Capt.(CE)
                          ENG.Capt.(CE) Y M A G YAPA Y M A G
11456  AM-8030  immokefanegoti     AM              ENG.
                          ENG. M A S S GUNASENA     MASS
11457  AM-8031  ugejufiggufae      AM              ENG.
                          ENG. P A M PREMATHILAKE    PAM
11459  AM-8033  uccijufiffak      AM              ENG.
                          ENG. R M A PREMARATHNA    RMA
11460  AM-8034  ogojuajunegim      AM    ENG. W A S S PERERA ENG.   WASS
11462  AM-8036  umuffecoffoa      AM              ENG.(Mrs.)S
                          ENG.(Mrs.) S URUTHIRAN
11463  AM-8042  oburedikelutan     AM    ENG. H K J SWARNALALENG.   HKJ
11464  AM-8043  akadugalootta      AM              ENG.
                          ENG. I K C J INDURUWA     IKCJ
11465  AM-8044  aveurebovoben      AM              ENG.
                          ENG. K L D WIMALASIRI     KLD
11466  AM-8045  ahivuvuvemebu      AM    ENG. V I R DAYARATNEENG.   VIR
11467  AM-8046  oditevisilis      AM              E
                          ENG. R J S L DE SILVA NG.   RJSL
11468  AM-8050  ijiajukiesufit     AM    ENG. Z A ABU FIRNAZ ENG.   ZA
11469  AM-7979  eafabobipaocei     AM    ENG. T A DE SILVA ENG.    TA
11470  AM-7980  avisaguipafi      AM              E
                          ENG. L G L SUSANTHANG.    LGL
11471  AM-7981  alicanuuttoide     AM              E
                          ENG. K KARUNANITHYNG.     K
11472  AM-7982  ukosiilibafuir     AM    ENG. W S M C JAYAMALENG.   WSMC
11473  AM-7983  uuttululacat      AM              ENG.
                          ENG. R M A T B RATHNAYAKE R M A T B
11474  AM-7984  abifecommimer      AM              ENG.
                          ENG. R M C J RATHNAYAKE    RMCJ
11475  AM-7985  eccugasajavass     AM              ENG.
                          ENG. M M S S YALEGAMA     MMSS
11476  AM-7986  icidigegifaric     AM              ENG.(MS.) W M T
                          ENG.(MS.) W M T KUMARI
11477  AM-7999  oaggillalora      AM    ENG. H G P A SILVA ENG.    HSPA
11478  AM-8000  areiloffufaj      AM              ENG.(MS.) J A T
                          ENG.(MS.) J A T DILHANI
11479  AM-2913  akisiperarah      AM    ENG. A M K PIYADASA ENG.   AMK
11480  AM-4565  aponnihagake      AM    ENG. G S R COSTA ENG.     GSR
11481  S-5889  igekafoauuruka     SU              ENG.
                          ENG. K G DEEPTHI KUMARA    KG
11482  AM-8001  abedekefadalu      AM    ENG. W ARIYATHILAKE ENG.   W
11483  AM-8002  omusugufuvahuj     AM    ENG. J C WEERASINGHEENG.   JC
11484  M-4957  ummuuravuvepucAM-8003 M           D K A MIE(SL)
                                    ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) CENG,M DINAMULLA D K A M
11485  AM-8004  otodolluhoderi     AM    ENG. S R M SEEKKUGE ENG.   SRM
11486  AM-8005  umovokarasaj      AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) P S K GURUSINGHE P S K
11487  AM-8006  elenilesevosum     AM    ENG. W S B GAMAGEENG.     WSB
11488  AM-8007  otulanoeidog      AM              ENG.
                          ENG. E M S S DE SERAM     EMSS
11489  AM-8008  ocabagoudeheki     AM    ENG. R PATHBERIYA ENG.    R
11490  AM-8009  otoleconiottuo     AM              ENG.(MS.) S
                          ENG.(MS.) S M D P SAMARAKOONM D P
11491  AM-8010  esolibibonelub     AM              ENG.
                          ENG. J A S D G JAYASINGHE J A S D G
11492  AM-8011  ujitodahiugga      AM              ENG.
                          ENG. H P N S DE ALWIS     HPNS
11493  AM-8020  aligobesalles      AM    ENG. T G GOKULAVASANENG.   TG
11494  AM-8021  imennerisigef      AM              ENG.
                          ENG. R M ARIYAMANJULA     RM
11495  AM-8024  adaefivefajim      AM              ENG.(MRS.) S
                          ENG.(MRS.) L S RATNAYAKE   L
11496  AM-8025  igikabenonisao     AM    ENG. M C ABEYSUNDARAENG.   MC
11497  AM-8026  ogagiinnibul      AM              ENG.(MS.) P
                          ENG.(MS.) P GUNATHILAKE
11498  AM-8027  ullinetumivass     AM              E
                          ENG. J C GEEGANAGENG.     JC
11500  S-8755  ahapaharaporre     SU    MR. S KOHULAN    MR.    S
11510  S-8765  aocebuamonuf      SU    MR. C D WIJEWEERAMR.     CD
11513  S-8768  oannammalupu      SU              MR.
                          MR. H A M HETTIARACHCHI    HAM
11521  S-8776  effumureddett      SU    MR.G JUDE KAVILANMR.     GJ
11499  AM-8888  esoirahubahao      A
                S-8754/2006M    ENG. A KAJAVATAN ENG.     A
11501  S-8756  ofeppoahetole      SU              MR.
                          MR. S M J B SENADIPATHI    SMJB
11502  S-8757  ukaapeninnuma      SU    MS. S S SLOME ANITHAMS.    SSS


                        Page 39
                       member


11503  AM-8535        S-8758
         itefaccafavapu     AM              ENG.(MS.) T
                         ENG.(MS.) T KRISHNAMOORTHY
11504  S-8759  ehikapadojogel     SU    MS. R SIVALINGAM MS.     R
11505  S-8760  eadiceducahe      SU    MR. A M H K ABEYKOONMR.    AMHK
11506  S-8761  unoiherofeho      SU              MR.
                         MR. E V L D JAYASINGHE    EVLD
11507  AM-8825             A
         ajigisumilesS-8762/2006M              ENG.
                         ENG. E M J R GNANASIRI    EMJR
11508  S-8763  avebiassocca      SU              MR.
                         MR. A H NALIN DARSHANA    AH
11509  AM-9053        S-8764/2006M
         oleocitopononu     A              ENG.
                         ENG. H C P KARUNASENA     HCP
11511  S-8766  egoaiaikiameb     SU    MR. M G K DE SILVA MR.    MGK
11512  S-8767  icokassogugaga     SU    MR. A A MOHAMMED MR.FAZL   AAM
11514  S-8769  anedopeennac      SU              MR.
                         MR. I S K WIJAYAWARDANE    ISK
11515  AM-9054  emadepivallek     A
                S-8770/2006M    ENG. J R GAMAGE ENG.     JR
11516  AM-8584  ikarafolecon      A
                S-8771/2006M              E
                         ENG. A M T ADHIKARI NG.    AMT
11517  S-8772  urutohammurei     SU    MR. W C T BANDARAMR.     WCT
11518  S-8773  ottajovuddova     SU              MR.
                         MR. D S HETTIARACHCHI     DS
11519  S-8774  opetobarroafev     SU    MR. M A N DEWAPRIYA MR.    MAN
11520  S-8775  idipoeketodob     SU    MR. A ANTON SUTHAKARMR.    A
11522  S-8777  asecucattibo      SU    MR. M F M A CADER MR.     MFMA
11524  S-8779  inufogiradoa      SU              MR.    P
                         MR. P M R WILADDARA GAMAGE M R W
11523  AM-8538             A
         igiikonnisottS-8778/2006M              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) D P L RANASINGHE D P L
11525  AM-9131  uhevalapulag      AM
                S-8780-2006              ENG.
                         EMG. S Y A C MUTHUKUMARA S Y A C
11526  S-8781  uotatialaseco     SU              MR.
                         MR. C I KODITHUWAKKUGE    CI
11527  S-8782  apilometifub      SU    MR. A K WALGAMAGE  MR.    AK
11528  S-8783  ivadiroveseri     SU              MR.
                         MR. S J D S SIRIWARDHANA   SJDS
11529  AM-8959  ijifovokerem      A
                S-8784/2006M              ENG.(MS.) D C
                         ENG.(MS.) D C PATHIRANA
11530  S-8785  ubuiliducededo     SU    MR. P D EGODAHEWA  MR.    PD
11531  S-8786  acitagirricenu     SU    MR. G M P GAJANAYAKEMR.    GMP
11532  S-8787  akovaokidikib     SU    MR. S PUSPANANTHA  MR.    S
11533  S-8788  adakapisomotip     SU              MR.
                         MR. P R W HEWAVITHARANA P R W
11534  S-8789  ikoumitatalui     SO    MR. A SRIRANGANATHANMR.    A
11535  S-8790  oehikiculipag     SU    MR. M A R FERNANDO MR.    MAR
11536  S-8791  eduddulogatiko     SU    MR. D P K DIAS   MR.    DPK
11537  S-8792  usirajerorriad     SU    MR. U L ALISATHIR MR.     UL
11538  S-8793  unaapuvadogar     SU    MR. S DEVANARAYANA MR.    S
11539  S-8794  ijifurocakek      SU              MR.
                         MR. H M P P A KUMARASIRI   HMPPA
11540  S-8795  olitonukukovo     SU    MR. A S P GAJANAYAKAMR.    ASP
11541  S-8796  ucumigahattipe     SU    MR. G L EDIRIWEERA MR.    GL
11542  S-8797  enneluumogosi     SU    MR. G S I K SENARATHMR.    GSIK
11543  AM-8539        S-8798/2006M
         otujovulerufiu     A    ENG. W G C W KUMARA ENG.   WGCW
11544  S-8799  enememilupet      SU    MR. M H D I DE SILVAMR.    MHDI
11545  S-8800  asemadessuvun     SU              M
                         MR. P P G N SHANAKA R.    PPGN
11550  S-8805  esikidulupuvu     SU    MR. S JASOTHARAN MR.     S
11170  AM-9025        S-8629/2006M
         anopufakahujuf     A              ENG.
                         ENG. K D C K MAHINDARATHNEK D C K
11171  S-8630  idoigeicoluhaj     SU    MR. P WITHANAGE MR.      P
11172  S-8631  isijisovapukig     SU    MS. G A DISSANAYAKE MS.    GA
11174  AM-8935        S-8633/2006M
         uliciabiteggac     A    ENG. G MAYOORATHAN ENG.   G
11175  AM-8836  otulosubafiu      A
                S-8634/2006M    ENG. S JEEVASANGAR ENG.   S
11176  S-8635  afukeppepurig     SU    MR. M P N RAJAPAKSHEMR.    MPN
11178  S-8636  igotomuvuimelo     SU              MS.
                         MS. B M P A BASNAYAKA     BMPA
11179  AM-8262        S-8637
         egococoramahue     AM              ENG.(MS.) C
                         ENG.(MS.) C SATHIYAPAMA
11180  AM-8734  errumodofebop     A
                S-8638/2006M    ENG. G G S GEETHANGAENG.   GGS
11182  S-8640  obipihuvippa      SU              MR.
                         MR. K A R P K ARACHCHI    KARPK
11184  S-8642  isinnodokubod     SU    MR. W A D N PRAMUKA MR.    WADN


                       Page 40
                        member


11186  S-8643  ahanicatteffic     SU    MR. I U SIRIWARDHANAMR.    IU
11187  S-8644  ipolafojijim      SU              MS.    L
                          MS. L M M N WICKRAMASINGHE M M N
11189  S-8646  akuuhifomehec      SU    MR. A P S DE ALWIS MR.    APS
11190  S-8647  ujatopumissosi     SU    MR. D P R RANASINGHEMR.    DPP
11191  S-8648  usojibuttefu      SU              MS.
                          MS. H G HETTIARACHCHI     HG
11192  S-8649  atolilattenuh      SU    MS. P L N PERERA MS.     PLN
11193  S-8650  orakioteffir      SU              MR.
                          MR. T D LOKUBALASURIYA    TD
11194  S-8651  inedduttiguo      SU    MR. R C DISSANAYAKE MR.    RC
11195  S-8652  addusujibago      SU              MR.    KM
                          MR. K M K M R WICKRAMASINGHE K M R
11196  S-8653  osseraffehuna      SU    MS. A U SILVA    MS.    AU
11197  S-8654  eroeefuasoked      SU    MR. K SRIPARAN   MR.    K
11198  S-8655  apodokitofusiv     SU              MR.
                          MR. W M M P WANIGASURIYA W M M P
11199  AM-8711  iddilemaokesi S-8589/SU AM              E
                          ENG. L B D SIRIWIKUMNG.    LBD
11200  AM-8791  ileeinurrehuj S-8590  AM              ENG.
                          ENG. P U K THILAKARATNE    PUK
11201  S-8591  idosebaaajoj      SU    MR. H M S MENUKA MR.     HMS
11202  S-8592  avuilepekobafo     SU    MR. K T R PRIYANTHA MR.    KTR
11203  S-8593  oorosojopokeca     SU              MR.    K
                          MR. K A C N WICKRAMARATHNA A C N
11204  AM-8551  ufehakejimajikS-8594  AM              ENG.   S
                          ENG. S G P D SUBHAWICKRAMA G P D
11205  AM-8915  oherikaehevo      A
                S-8595/2006M              ENG.
                          ENG. J M A N SUMANGALA    JMAN
11207  S-8597  ufutatekucin      SU              MR.    W
                          MR. W M P R B WANIGASEKARA M P R B
11208  S-8598  atetufilufall      SU    MR. V SUSEENDRAN MR.     V
11209  S-8599  innadikussili      SU              MR.
                          MR. R W U D PALUKADAWALA R W U D
11210  S-8600  acoruggirahinu     SU              MR.
                          MR. D M T D DISSANAYAKE    DMTD
11211  AM-8502  assihucovotinoS-8601  AM    ENG. P M N FERNANDO ENG.   PMN
11212  S-8602  ibijiiviminebo     SU    MR. G J R GUNAPALA MR.    GJR
11213  S-8603  ebesiboccubigi     SU    MR. M U S HUSSAIN MR.     MUS
11214  AM-8916  iroffuroselube     A
                S-8604/2006M    ENG. M M A MAJEED ENG.    MMA
11215  S-8605  ucocadabamero      SU              MR.
                          MR. R B T S RATHNAWEERA R B T S
11216  S-8606  ohociiveouluku     SU              MR.
                          MR. B R SAMANTHA SIRI     BR
11217  S-8607  apofapefelap      SU              MR.
                          MR. M G M T WIMALARATHNE M G M T
11218  S-8608  epolodojisav      SU    MR. D M ATHUKORALA MR.    DM
11219  S-8609  asiatakeggite      SU    MS. J FATHIMA REHANAMS.    JF
11221  S-8611  amubuccefise      SU              MS.
                          MS. H B I C RAJAKARUNA    HBIC
11223  S-8613  enataddemaege      SU              MS.
                          MS. M K C L RATHNAYAKE    MKCL
11224  S-8614  uhojihuppocama     SU              M
                          MR. B G S PRIYANTHA R.    BGS
11226  S-8616  asifekaeevupot     SU              MR.
                          MR. K D A B KUMARASINGHE K D A B
11220  AM-8643  ubugupedugak      A
                S-8610/2006M    ENG. S MAYOORAN ENG.     S
11222  AM-8922  imuvutifamuto      A
                S-8612/2006M              ENG.(MS.) J
                          ENG.(MS.) J M J W JAYASINGHE M J W
11225  S-8615  aeotajasuheffi     SU              M
                          MR. C A MUNASINGHE R.     CA
11227  S-8617  onanipuvutov      SU              MR.
                          MR. R B C N RAJAPAKSHE    RBCN
11228  AM-4842  unnakikarrupup     A
                S-8618/2006M    ENG.(MS.) S RANJITHAENG.(MS.) S
11229  S-8619  opiiiddusitib      SU    MR. H D K DILMINA MR.     HDK
11230  S-8620  occufebueveto      SU    MR. A W SAHLAN   MR.    AW
11231  S-8621  urroroppinof      SU    MR. S RISHIKESAN MR.     S
11232  AM-8924  ebenisomoefaku     A
                S-8622/2006M    ENG.(MS.) P NALAYANIENG.(MS.) P
11233  S-8623  ohurunebojoe      SU              MR.
                          MR. G H M A J BANDARA     GHMAJ
11234  S-8624  iloleobomoviv      SU    MR. W J G PERERA MR.     WJG
11235  S-8625  affefedorroto      SU              MR.
                          MR. A B N T AMARASOORIYA A B N T
11236  M-4860  inisabakupor      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. SUSHIL KUMARENG.GOEL   SK
11237  M-4861  olejuigabiguj      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. HARUO TAKEDA  ENG.   H
11238  F-855   upibivivoveve M-2164  F          CHARTERED ENGINEER
                                    ENG.
                          ENG. M G N GUNAWARDANA M G N  (CENG, FIE(SL))
11239  F-857   ofugacajolel      F          CHARTERED ENGINEER AN
                          ENG. A N WICKREMAENG. (CENG, FIE(SL))


                        Page 41
                       member


11240  S-8656  epatifofagum      SU    MR. P H K H PUHULWELLAMR.    PHKH
11241  S-8657  eganimofissa      SU    MR. T JAYANTHAN MR.       T
11242  S-8658  etopoggokellas     SU    MR. J KURUPARAN MR.       J
11243  S-8659  ocoggabalesomo     SU               MR.
                         MR. S A D C WIMALACHANDRA S A D C
11244  S-8660  onidaucurugih     SU    MR. S D S R MAHEEPALA MR.    SDSR
11245  AM-8772  ulippusecuak      A
                S-8661/2006M               ENG.
                         ENG. K K V GUNAWARDHANA K K V
11246  AM-8138        S-8662
         ihinessuttacot     AM    MR. K A D H ARIYASENA ENG.   KADH
11247  S-8663  emicerruggutif     SU    MR. K N D KARUNARATNE MR.    KND
11248  S-8664  uggesasibuti      SU    MR. T UTHAYASANKAR  MR.    T
11249  S-8665  errofurruvuda     SU    MR. N IYANKARAN MR.       N
11250  AM-8139  ogejegisohucoS-8666  AM    ENG. N N R MENDIS ENG.     NNR
11251  S-8667  oifuhihutagara     SU    MR. S PAHEERATHAN   MR.    S
11252  S-8668  efikoccukubom     SU    MR. A A PRABAHARAN R. M     AA
11253  S-8669  epiomavekuss      SU    MR. W A T P GUNARATNE MR.    WATP
11254  S-8670  acolorupoemeke     SU    MR. P MOAHOOB     MR.    P
11255  S-8671  opuuhajirajee     SU    MR. M S M ZAKARIYAMR.      MSM
11257  AM-7865  unasiggemommu     AM               ENG.(MS.) T C P K
                         ENG.(MS.) T C P K WICKRAMASINGHE
11258  AM-7866  innerumakibete     AM    ENG.(MS.) P P VINITHA ENG.(MS.) P P
11259  AM-7867  eluevisissale     AM    ENG. M H NAUSHATHENG.      MH
11260  AM-7868  ebiratojocej      AM    ENG. T WICKRAMASINGHE ENG.   T
11261  AM-7869  ollenoreccopp     AM    ENG. B G S CHAMINDA  ENG.   BGS
11262  AM-7870  oummupaffiss      AM    ENG. R A E RANATUNGA ENG.   RAE
11264  AM-7873  isofoufisarao     AM    ENG. M M MURAD    ENG.   MM
11265  AM-7829  ennajumunubomm     AM    ENG. P G S FERNANDO  ENG.   PGS
11299  AM-7891  ittapenecotodi     AM               ENG.
                         ENG. R A M P RANATHUNGA R A M P
11276  AM-7838  ulanousibokona     AM    ENG. M D W UMENDRA  ENG.   MDW
11281  AM-7849  uatoseralojipe     AM    ENG. K B DHANAPALA  ENG.   KB
11266  AM-7830  ajoanivekupudo     AM    ENG. R P P KRISHANTHA ENG.   RPP
11267  AM-7831  ohobovofojobe     AM    ENG. P JAYASINGHE ENG.     P
11268  AM-7832  esekaleticafa     AM    ENG. B G A DINESH ENG.     BGA
11269  M-5011         AM-7833 M
         occassovogidir              CENG, MIE(SL)
                         ENG. P G A PERERA ENG.     PGA
11272  AM-7834  udokotuhocas      AM               ENG.
                         ENG. L L D W JAYATHILAKE    LLDW
11274  AM-7836  enesavinohalih     AM    ENG. Y P ARIYAPPERUMA ENG.   YP
11285  AM-7877  ecedecebafann     AM    ENG. K SASOKANTHAN  ENG.   K
11286  AM-7878  usoonoupafiv      AM    ENG. I DELAKSHAN ENG.      I
11273  M-4960  ammisolupiponAM-7835 M           K D I S SIRIWARDANE D I S
                                    ENG.(Mrs.)K
                         ENG.(Mrs.)CENG, MIE(SL)
11275  AM-7837  icoherelolinn     AM               ENG.
                         ENG. S S JAYASINGHE ARACHCHI J SS
11277  AM-7839  etaliceoluku      AM               ENG.
                         ENG. W H A G PREMATHILAKE W H A G
11278  AM-7840  aboboobaobej      AM    ENG. G M T HEWAWASAM ENG.   GMT
11279  AM-7847  ibosekekotecet     AM    ENG. J R S S KUMARA  ENG.   JRSS
11280  AM-7848  asosipaiesamu     AM    ENG. N S GUNASEKARA  ENG.   NS
11282  AM-7850  omumegutifebaf     AM               ENG.
                         ENG. T R S B BOKALAMULLA T R S B
11283  M-3478  apenuveggenu      M         CENG, MIE(SL0
                         ENG. T M NANDASIRIENG.     TM
11284  AM-7876  ejeboohonoja      AM               ENG.
                         ENG. S R M P JAYAWARDENA S R M P
11287  AM-7879  edugguihissim     AM               ENG.
                         ENG. W R L M S RANASINGHE W R L M S
11288  AM-7880  opeffecutagu      AM    ENG. G THEEBAN    ENG.   G
11289  AM-7881  ilitetoneatu      AM    ENG. K THAVACHELVAN  ENG.   K
11290  AM-7882  alaupihaogog      AM    ENG. K S VIJAYALAYAN ENG.   KS
11291  AM-7883  abijuttediheji     AM    ENG. C P GEEKIYANAGE ENG.   CP
11292  AM-7884  urobuoburegina     AM    ENG. S THUSHYANTHAN  ENG.   S
11293  AM-7885  igisunimason      AM               ENG.
                         ENG. K H N A JAYASEKARA     KHNA
11294  AM-7886  efokaadocucup     AM    ENG. W A Y S FERNANDO ENG.   WAYS


                       Page 42
                       member


11295  AM-7887  omalloriiffi     AM    ENG. P R D FERNANDO ENG.   PRD
11296  AM-7888  ogoticovanevid    AM    ENG. H A S FERNANDO ENG.   HAS
11297  AM-7889  orupidogimefap    AM               ENG.   KAM
                         ENG. K A M K G A MALAVIARACHCHI K G A
11298  AM-7890  adosagafaguce     AM               ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) S P K DAHANAYAKE S P K
11300  AM-6502  aoboacavahilod    AM    ENG. N K WEERASINGHE ENG.   NK
11301  AM-7892  adeettudepopaj    AM    ENG. S A K H PERERA ENG.   SAKH
11302  AM-7901  useaoceudieo     AM    ENG.(Dr.) L UDAWATTA ENG.(Dr.) L
11303  AM-7902  edokegohimeb     AM               ENG.
                         ENG. D M J P DISSANAYAKE    DMJP
11304  AM-7903  acollirigicad     AM    ENG. K MURUGANANTHAN ENG.   K
11305  AM-7904  obutakavaduj     AM               ENG.
                         ENG. R M J C B RATHNAYAKE R M J C B
11306  AM-7905  usetiogijemani    AM    ENG. G A J PRASAD ENG.     GAJ
11307  AM-7906  ogakoserraoffa    AM    ENG. T SUTHARSAN ENG.     T
11308  AM-7907  utividefusubi     AM               ENG.(Ms.)
                         ENG.(Ms.) P A W S KUMARAGE P A W S
11309  AM-7908  ulabitteinib     AM    ENG. G O L P BANDARA ENG.   GOLP
11310  AM-7909  errotajokukode    AM               ENG.
                         ENG. T H I D THIRIMANNA    THID
11311  AM-7910  udaavicesulu     AM               ENG.
                         ENG. G S MADDUMASOORIYA G S
11312  AM-7923  oalidasoniigo     AM    ENG. S N JAYASINGHE ENG.   SN
11313  AM-7924  asilociirirami    AM    ENG. M D SILVA    ENG.   MD
11314  AM-7925  acoipaheigima     AM               ENG.(Ms.) L D L C
                         ENG. (Ms.) L D L C AWYAJA
11317  AM-7927  obokuvapogugi     AM    ENG. S A CABRAL   ENG.   SA
11318  AM-7928  egumijilasuki     AM               ENG.
                         ENG. T C ADIKARIWATTAGE    TC
11319  AM-7929  inifavulavom     AM    ENG. V KOKULAN    ENG.   V
11320  AM-7930  ureloppemmet     AM    ENG. A R H N DEEPAL ENG.   ARHN
11321  AM-4364  otagunafedefi     AM    ENG. D M GAMAGE ENG.      DHANAPALA M
11322  AM-7932  esugolloceragg    AM    ENG. W G T K HERATH ENG.   WGTK
11323  AM-7933  ipohofurecuupp    AM    ENG. L D WIJERATNE  ENG.   LD
11324  AM-7940  ijonivacoejaj     AM    ENG. P A R COONGHENG.E     PAR
11325  AM-7941  olakekemufulud    AM    ENG. G S RANGA    ENG.   GS
11326  AM-7942  eaveleupusuove    AM               ENG.(Ms.) P A
                         ENG.(Ms.) P A D WIJAYASUNDARA D
11327  AM-7943  icufevacupuj     AM               ENG.(Ms.) D
                         ENG.(Ms.) D M M P KUMARIHAMY M M P
11328  AM-7944  unnonugippil     AM               ENG.(Dr.) G I P
                         ENG.(Dr.) G I P PERERA
11329  AM-7945  enikobubijulu     AM    ENG. D C K GAMAGEENG.     DCK
11330  AM-7939  emarumooberesu    AM               ENG.
                         ENG. H W DHARMASOORIYA H W
11331  AM-7946  uhopiddetipo     AM    ENG. T M WIJESINGHE ENG.   TM
11332  AM-7947  erohupoffatirr    AM    ENG. S K SAMANTHAENG.KUMARA S K
11333  AM-7948  ecihumoefojoha    AM    ENG. T A RATNAYAKE  ENG.   TA
11334  AM-7949  ivajobujolumej    AM    ENG. S ABEYGUNASEKERAENG.   S
11335  AM-7950  ekukukoogipp     AM    ENG. W J C RODRIGO  ENG.   WJC
11336  AM-7951  uraresehumacc     AM    ENG. W B S R KUMARA ENG.   WBSR
11338  AM-7953  alludajigebi     AM    ENG. M C R KUMARAENG.     MCR
11339  AM-7954  iggurappemoa     AM    ENG. W A W DE SILVA ENG.   WAW
11337  AM-7952  ouhehidumotat     AM               ENG.
                         ENG. K G C B GUNARATNE     KGCB
11340  M-5077             M
         affevefuciff AM-7955/2006         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D S K G ANURAENG.     DSKG
11341  AM-7956  eagefocumiloc     AM               ENG.
                         ENG. H M B HEMASHANTHA     HMB
11342  M-5012  adibetuhemig AM-7957 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. R K R PRASANNA ENG.   RKR
11343  AM-7958  iropuekannup     AM               ENG.
                         ENG. P A P S RUPASINGHE    PAPS
11344  AM-7959  abubeossodug     AM               ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) K K H C DAYARATNA K K H C
11345  AM-7960  abaderavusenub    AM    ENG.(MS.) W T A JAKSAENG.(MS.) W T A
11346  AM-7961  enojadamojis     AM    ENG. A K M ANFAS ENG.     AKM
11348  AM-7962  ebefihudogibit    AM               ENG.(MS.) P
                         ENG.(MS.) P KULASINGHE
11349  AM-7963  igahelamesabad    AM    ENG. A L M A CAREEM ENG.   ALAM
11350  AM-7964  ecobipubaffi     AM    ENG. S S S FERNANDO ENG.   SSS


                       Page 43
                       member


11351  AM-7965  ucipovogejed      AM    ENG. N RAMESH    ENG.   N
11352  AM-7966  accuciiteunev     AM              ENG.
                         ENG. K D K A SOMARATNE    KDKA
11353  AM-7967  evuddefatavum     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) N A T DAMAYANTHI N A T
11354  AM-7968  uoimijolotosi     AM    ENG. D E GEEGANAGE ENG.   DE
11355  AM-7969  arovitudeseco     AM              ENG.(Mrs.)H
                         ENG.(Mrs.) H A M K PREMARATNEA M K
11357  M-4885  oseakiecagamem     M    ENG. G JANARTHAN ENG,     G
11358  M-4868  eocciratammo      M          CENG, MIE(SL)
                                   GUNASINGHE P
                         ENG. U D P MAHESH ENG.    UD
11359  M-4863  arrebarohato      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.   P W DE
                         ENG. P W DE S ABEYGUNAWARDENA S
11362  M-4908  uhaualoroveoov     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P B ABEYKOONENG.     PB
11363  M-4912  oddabiceassupu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M C DE SILVA ENG.    MANIMELDURA CHANDRAS
10973  AM-8269  uhitulapenuruS-8508  AM              ENG.(MS.) W M
                         ENG.(MS.) W M CHANDRIKA
10975  AM-8266  obujegusuvuveS-8510  AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) T R KOTHALAWALA T R
10976  AM-8267        S-8511
         oipudouffuhuno     AM              ENG.
                         ENG. P D RATHNASOORIYA    PD
10980  AM-8268        S-8515
         enodekidoniopi     AM              E
                         ENG. M D T E PERERA NG.    MDTE
10982  AM-8278        S-8517
         aruhoifekutabu     AM              ENG.(MS.) H
                         ENG.(MS.) H N DE Z RAJAPAKSHAN DE Z
10987  S-8522  olonegekigici     SU    MR. T AATHAVAN   MR.    T
10988  AM-8921  apufupiharic      A
                S-8523/2005M              ENG.
                         ENG. D M U I DISSANAYAKE   DMUI
10989  AM-8329  ucabasedeopinS-8524  AM              E
                         ENG. S A S U KUMARANG.    SASU
10991  S-8525  atirutisajekog     SU    MR. K C WIJESINGHEMR.     KC
10984  AM-8676        S-8519/2005M
         ucoluiigacijuv     A              ENG.
                         ENG. E M M B YATIYANA     EMMB
10985  S-8520  upposuukogosa     SU              MR.
                         MR. T N WETHTHASINGHE     TN
10986  AM-8097        S-8521
         evoppipuhafojo     AM    ENG. S KONESWARANNG.E     SARAVANAMUTHU
10990  AM-7695  egofojonocat      AM              ENG.
                         ENG. J W Y SENEVIRATNE    JWY
10992  S-8526  ofujokuhefob      SU              M
                         MR. R C MUNASINGHE R.     RC
10994  AM-8434  ellohabinedavS-8527  AM              ENG.
                         ENG. C L HETTIARACHCHI    CL
10995  S-8528  idotuhohogukat     SU    MR. D S DE SILVA  MR.    DS
10996  S-8529  ohommoebommeg     SU    MR. T ANAPAYAN   MR.    T
10997  S-8530  anusaoihahucc     SU    MS. L E SAMARAGE MS.     LE
10998  S-8531  ocupirattolutt     SU    MS. S D R DE SILVA MS.    SDR
10999  S-8532  appoafajiffepp     SU    MS. N A HEMALI   MS.    NA
11000  S-8533  adudupigoguvir     SU    MR. A P P ABEYRATHNAMR.    APP
11001  AM-7841        S
         etiggehaelee -5677   AM              ENG.
                         ENG.(MS.) R P WIJESINGHE   RP
11002  S-8534  inecajapuvuge     SU    MR. M PREMARAJ   MR.    M
11003  AM-8807        S-8535/2006M
         evomapareeccib     A    ENG. A SABESH    ENG.   A
11004  AM-8860        S-8536/2006M
         assabobovutifa     A    ENG. V SURESHKUMAR ENG.   V
11005  S-8537  olommoilleror     SU    MR. P H PRAGEETH MR.     PH
11006  S-8538  oameboecuggi      SU              MS.
                         MS. A D V D KURUPPUACHCHI A D V D
11007  AM-8577  ififfulebajo S-8539  AM    ENG. K P ARANDARAENG.     KP
11008  S-8540  uijelumicusea     SU    MS. V VELMURUGU MS.      V
11010  AM-8353  uffidahibuceiS-8541  AM    ENG. H L P MADHAWIKAENG.   HLP
11011  AM-8809  eggekibobebia     A
                S-8542/2005M    ENG. S MUGUNDAN ENG.     S
11012  S-8543  aroroconevil      SU    MR. T PRAKASH    MR.    T
11015  S-8546  agarokofebeje     SU              M
                         MS. P R SENANAYAKE S.     PR
11014  AM-8821  amomussotiss      A
                S-8545/2005M              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) G P SENANAYAKE G P
11016  S-8547  atabopolunoppe     SU    MR. K J DE ABREW MR.     KJ
11017  S-8548  inibepaddimab     SU              LT.
                         LT. P J K NAGAHAWATTA     PJK
11018  S-8549  uconosovugici     SU              M
                         MR. H I A GUNARATNE R.    HIA
11019  S-8550  adugusuparre      SU    MR. S A C M RIFAN MR.     SACM
11020  S-8551  ebasotessebevu     SU    MR. M G M HINASH MR.     MGM
11021  S-8552  ureggeurradu      SU              MR.
                         MR. M P R KARUNARATNA     MPR
11022  S-8553  evesomaddaje      SU    MR. A SENTHURAN MR.      A
11023  S-8554  icittepituhe      SU    MS. T MEERA     MS.    T


                       Page 44
                    member


11024  S-8555  egafokedunakuk  SU              MS.
                      MS. W H M D N WIJEKOON     WHMDN
11025  S-8556  enivihennebecc  SO    MR. M A L PERERA MR.      MAL
11026  AM-7683  irocifieraruha  AM              ENG.(MS.) W U I
                      ENG.(MS.) W U I PERERA
11027  AM-7684  usoudurosuti   AM    ENG. G NANAYAKKARA  ENG.   G
11028  AM-7685  iddeosiebohe   AM    ENG. P C RANASINGHE ENG.   PC
11029  AM-3762  ogufotirrusi   AM    ENG. A R M ISMATH ENG.     ARM
11030  AM-7686  ivajojallaceh  AM              ENG.
                      ENG. J A I D JAYASINGHE    JAID
11031  M-0552  aricavubacor   M    ENG. A RATHNAYAKE  ENG.   A
11032  AM-1377  evuppusamecar  AM    ENG. K A S YAPA   ENG.   KASHYAPA A S
11033  AM-1658  elekufajeneru  AM              ENG.
                      ENG. M D M H GUNARATNE     MDMH
11034  AM-7246  ediessudallo   AM    ENG. M A A FERNANDO ENG.   MAA
11035  C-123   ogucininappag  C    DR. D HYATT     DR.    D
11036  M-4854  epefurasahinep  M          CENG. MIE(SL)
                      ENG. S M M N BANDARA ENG.   SMMN
11038  M-4836  anuttineuvelu  M    ENG. R GANESHWARAN  ENG.   R
11040  M-4798  ommojodubepit  M               ENG.
                      ENG. A D K K WIJAYAGUNAWARDANA ADKK
11043  M-4790  ugabonagukum   M          I F N FERNANDO
                                 ENG.(MS.) I F N
                      ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
11049  M-4824  ojapumubupesul  M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. H D CHAMINDA ENG.     HD
11039  M-4832  atuheihepupau  M          CENG, MIE(SL)
                                 ENG.(Lt.Cdr.)
                      ENG.(Lt.Cdr.) J S WIJERATHNA J S
11041  M-4803  ibekatonahoijo  M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. N R JAYASINGHE ENG.   NR
11042  M-4794  umitodaledohe  M          P S MUTHUNAYAKE P S
                                 ENG.(MS.)
                      ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
11044  M-4791  emofaaiheuguvu  M               ENG.   PA
                      ENG. P A P S SAMANTHA KUMARA P S
11045  M-4792  uacossavicado  M          A M C MIE(SL)
                                 ENG.(MS.) A M
                      ENG.(MS.) CENG,N MAHAMITHAWA C N
11046  M-4849  egilirrebobess  M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. T R K PIERIS ENG.     TRK
11047  M-4851  anohosasutti   M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. D S DE SILVA ENG.     DS
11050  M-4826  eccatigiifeho  M          CENG, MIE(SL)
                                 ENG.
                      ENG. R A P P RUPASINGHE    RAPP
11051  M-4844  eedojugubulip  M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. G M PRASANTHA  ENG.   GM
11052  M-4837  ihekeelerucijo  M          INDRAPALAENG.
                      ENG. K B VCENG, MIE(SL)    KBV
11053  M-4838  adofimeomell   M          CENG,MIE(SL)
                      ENG. K MANIVANNANENG.     K
11054  M-4807  udditosuvuje   M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. R M P B WICKRAMAENG.   R M PRIYATH B
11055  M-4802  uvuobuvoutiram  M          GUNAWARDANA
                                 ENG.
                      ENG. K I MCENG, MIE(SL)    KIM
11056  M-4804  arrefifepocc   M          PERERA ENG.
                      ENG. K K PCENG, MIE(SL)    KKP
11057  M-4853  anesiojebopuh  M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. A D P PERERA ENG.     ADP
11058  M-4855  ocikaisadipe   M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. R M T RAJAPAKSE ENG.   RMT
11059  AM-7687  alumopefefeli  AM         CENG, MIE(SL)
                      ENG. H G D J KUMARA ENG.   HGDJ
11060  AM-7688  afanikepiseu   AM    ENG. A J AMARASINGHE ENG.   AJ
11061  AM-7689  opuosivagirok  AM    ENG.(MS.) R SAVITHA ENG.(MS.) R
11062  AM-7690  ekafilikalapu  AM    ENG. M C N SEYON ENG.     MCN
11063  AM-7691  amaikoggodouta  AM              ENG.
                      ENG. L P I S JAYARATHNA    LPIS
11064  AM-7692  ammekuhagube   AM    ENG. A VIJINTHAN ENG.     A
11065  AM-7693  atafuvatommanu  AM    ENG. S PRATHEEPAN  ENG.   S
11066  AM-7694  anoepodojace   AM    ENG. S S M ABEYSEKARAENG.   SSM
11067  AM-7696  elamolesateku  AM              ENG.
                      ENG. G H P M INDRASIRI     GHPM
11068  AM-7697  uhocekullitiv  AM    ENG. D M C H BANDARA ENG.   DMCH
11070  AM-7699  obicapucibisi  AM    ENG. D J ROBERT ENG.      DJ
11071  AM-7700  esieppajegaje  AM    ENG. W E P TISSERAENG.     WEP
11072  AM-7701  ummilirunuttip  AM    ENG. W G A P GAMAGE ENG.   WGAP
11074  M-4859  ukiehivedusas  M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. S K YAHAMPATH  ENG.   SK
11069  AM-7698  uparaetucesit  AM              ENG.
                      ENG. C S S MAHAWITHANAGE C SAMPATH S
11073  M-4858  ennesakemetidu  M          CENG, MIE(SL)
                      ENG. B F ABEYWICKREMAENG.   BF
11075  AM-7702  elatatabehuna  AM              ENG.
                      ENG. A M S SIRIWARDANA     AMS
11076  AM-7703  uasahissicoo   AM    ENG. E C S PEIRIS ENG.     ECS
11077  AM-7704  ahajassaloneb  AM    ENG. M M SURANGA ENG.     MM


                    Page 45
                       member


11078  AM-7705  effoluggeppaj     AM    ENG. K M FERNANDO  ENG.   KM
11079  AM-7714  ajovagamudoffe     AM              ENG.
                         ENG. M A D R K GUNATHILAKA M A D R K
11080  AM-7726  epasegarahica     AM              ENG.   H
                         ENG. H D P M HETTIARACHCHIE D P M
11081  AM-7727  ottitupiimule     AM              ENG.   A
                         ENG. A J M W U K JAYASUNDAREJ M W U K
11082  AM-7728  afosiluvujicab     AM    ENG. C J BASNAYAKAGE ENG.   CJ
11083  AM-7729  egullegalura      AM    ENG. G ANTHONYS ENG.      G
11084  AM-7730  eucefadevunes     AM    ENG. K L ARUNASIRI ENG.    KL
11085  AM-7731  obigulimmejoni     AM    ENG. U P WIJESINGHE ENG.   UP
11086  AM-7732  ikemusiaffejip     AM    ENG. N G L DIEGO ENG.     NGL
11087  AM-7741  oahesuiikuba      AM              ENG.
                         ENG. A R C C ATHAPATTU     ARCC
11088  AM-7742  ebelaiffonuk      AM    ENG. A J VASANTHARAJ ENG.   AJ
11089  AM-7743  aajesajumutat     AM    ENG. P MANUEL    ENG.   P
11090  AM-7744  emebimibijohan     AM              ENG.   B
                         ENG. B M C D SARATHCHANDRA M C D
11091  AM-7745  irekilomutivap     AM              ENG.(MS.) M
                         ENG.(MS.) M SABARATNAM
11092  AM-7746  ihevisurevemi     AM              ENG.(MS.) C
                         ENG.(MS.) C C HANDAPANGODA C
11093  AM-7747  ukemuvafeugu      AM              ENG.
                         ENG. P R D S HENDAHEWA     PRDS
11094  AM-7748  ibavecolecemm     AM              ENG.
                         ENG. R H K SIRIWARDHANA    RHK
11095  AM-7749  isagamufeheres     AM    ENG. P S N SILVA   ENG.   PSN
11096  AM-7750  ufeusogipusu      AM    ENG. B G TIKIRI BANDAENG.   BG
11097  AM-7751  osakinuvufoceh     AM    ENG. C B GANKEWALA  ENG.   CB
11098  AM-7752  ocudilodulaaji     AM    ENG. M A SENADHEERA ENG.   MA
11099  AM-7753  ubogevuhigiaja     AM              ENG.(MS.) G
                         ENG.(MS.) G T S AMARASINGHE T S
11100  AM-7770  iuvollipohokid     AM    ENG. A K RAMES    ENG.   AK
11101  AM-7772  omubegovossanu     AM    ENG. C D MARASINGHE ENG.   CD
11102  AM-7771  upissapakuunah     AM    ENG. R M L NISHANTHA ENG.   RML
11103  AM-7774  obasacutadomod     AM    ENG. P N K DE SILVAENG.    PNK
11104  AM-7775  abeffusemubulu     AM    ENG. W DILHARA    ENG.   W
11105  AM-7776  ucohaculedogg     AM    ENG. M H S INDIKA ENG.     MHS
11106  M-4946  idippumunako AM-7777  M          L V P N JAYAWARDENA P N
                                    ENG.(MS.) L V
                         ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
11107  AM-7821  ejitagoddosic     AM    ENG. D G H GALLAGE  ENG.   DGH
11108  AM-7780  akiteujulufu      AM    ENG. A H ATHUKORALA ENG.   AH
11109  AM-7781  inoffumudete      AM              ENG.
                         ENG. P A K KARUNANANDA     PAK
11110  AM-7782  igelujufavuk      AM              ENG.
                         ENG. R M C P HUNUKUMBURA R M C P
11111  AM-7783  elafuhojegem      AM    ENG. M SUJEEWA ENG.      M
11119  AM-7804  ijahoruhabob      AM    ENG. P I A GOMES ENG.     PIA
11120  AM-7805  usevatiddopp      AM              ENG.
                         ENG. N A P S K NARANGODA N A P S K
11121  AM-7806  urrigufaleppi     AM         `     ENG.(Dr.)
                         ENG.(Dr.) W D G LANAROLLE W D G
11124  AM-7809  ikatabocculij     AM              ENG.(MS.) R H
                         ENG.(MS.) R H A GUNAWARDHANA A
11114  AM-7786  aetufokukuneji     AM    ENG. N ILANKO    ENG.   N
11115  AM-7787  ujoupodulolit     AM              ENG.
                         ENG. R M I J RATHNAYAKE    RMIJ
11123  AM-7808  osepammedobat     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) I T HETTIARACHCHI I T
11125  AM-7810  uisucukologani     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) W H N FERNANDO W H N
11112  M-5017         A
         elatepisunee M-7784  M          R M V MIE(SL)
                                    ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) CENG,S RATNAYAKER M V S
11113  AM-7785  ugosugabicac      AM    ENG. R MAYOORAN ENG.      R
11117  AM-7789  idabukucimmi      AM    ENG. K M D THARANGA ENG.   KMD
11118  AM-7803  irimufuviddik     AM    ENG. D S P U C PERERAENG.   DSPUC
11122  AM-7807  afukijehigivi     AM    ENG. H N A C GAMAGE ENG.   HNAC
11126  AM-7811  imuvelemipato     AM              ENG.
                         ENG. L C K KARUNARATNE     LCK
11127  AM-7812  enuteravejegi     AM    ENG. R BATUWITA ENG.      R
11128  AM-7822  ocesahirricog     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) W R L WIJESEKERA W R L
11129  AM-7823  afotibudalegia     AM    ENG. S THEVABALANENG.     S
11130  AM-7824  ecilekapefuid     AM              ENG.(MS.) K S K
                         ENG.(MS.) K S K WIJEKOON


                       Page 46
                       member


11131  AM-7825  unanuhigebuu      AM    ENG. M B T DHAMMITH ENG.   MBT
11132  AM-3053  onnottineveba     AM              ENG.
                         ENG. R M T K P LIVERA     RMTKP
11133  AM-7826  oceuhegeggui      AM              ENG.(MS.) AMITHA
                         ENG.(MS.) A THIRUNAVUKARASU
11134  S-8557  utolabirreni      SU    MR. P VIHARANAN MR.      P
11135  S-8558  ocebiperekonal     SU    MS. T M C H MENIKE MS.    TMCH
11136  S-8559  onahepepukun      SU              MS.
                         MS. H M R S DILRUKSHI     HMRS
11137  S-8560  ilebiebutiguap     SU    MS. S MAYURA    MS.    S
11139  S-8562  orehekecoiggus     SU              MS.
                         MS. G A D ARUNASHANTHI    GAD
11140  S-8563  egummubobirec     SU    MS. P K ABEYRATHNA MS.    PK
11141  S-8564  aguvuiomuecat     SU    MR. A K PADMASIRI MR.     AK
11142  S-8565  epojutamuoddar     SU    MR. M THUSHANTHAN R.M     M
11143  S-8566  irokujemucett     SU    MS. R INOKA     MS.    R
11144  S-8567  onemosiresoss     SU              MS.
                         MS. D M C S D BANDARA     DMCSD
11145  AM-9065  uhimidosivin      A
                S-8568/2006M    ENG. B UTHAYAKUMAR ENG.   B
11146  AM-9066  etterrukedugg     A
                S-8569/2006M    ENG. P PARAMJOTHY  ENG.   P
11147  AM-8883  imeluredisamu     A
                S-8570/2006M    ENG. F GNANARAJAH  ENG.   F
11148  S-8571  oraijunioginu     SU    MR. K SUGARAJ    MR.    K
11149  S-8572  oikelanihufuki     SU              MR.
                         MR. D H S P DASANAYAKE    DHSP
11150  S-8573  ipikeibeujore     SU              MS.
                         MS. L P U R BASNAYAKE     LPUR
11151  S-8574  ieppibadajet      SU    MS. Y N C PERERA MS.     YNC
11152  S-8575  emakajakiocu      SU              MR.
                         MR. D D S B JAYAWARDANA    DDSB
11153  S-8576  iidecefemifoep     SU    MR. W S BANDARA MR.      WS
11155  S-8577  otuniffivopitt     SU    MR. S RAAGAVAN   MR.    S
11156  S-8578  afatteisisumm     SU    MS. S D C DE SILVA MS.    SDC
11157  S-8579  udekojifossug     SU    MS. G A SEWVANDI MS.     GA
11158  AM-8600  ibunoteritesS-8580   AM    ENG. T S I DE SILVA ENG.   TSI
11159  AM-8755        S-8581/2006M
         uvogavuuppajar     A              ENG.(MS.) D
                         ENG.(MS.) D M H S DISSANAYAKEM H S
11160  S-8582  edodokepiavass     SU              MR.    H
                         MR. H K R A WICKRAMANAYAKA K R A
11161  S-8583  ojaraipevato      SU    MR. R RAVITHARAN MR.     R
11163  S-8585  oggehahuisimof     SU    MS. M ARUNAH    MS.    M
11164  S-8586  ududdobasimaep     SU    MS. P A J A KUMARI MS.    PAJA
11165  S-8587  ukuuupuveutodi     SU    MR. R M WIJESINGHE MR.    RM
11166  AM-8362  iketeenimanakS-8588  AM    ENG. G KALATHEEPAN ENG.   G
11167  S-8626  itemeccocenn      SU    MR. S B DARSHANA MR.     SB
11168  S-8627  ukubepponnati     SU              M
                         MR. A L A R LIYANAGE R.    ALAR
11169  S-8628  aminnadufejof     SU    MR. S INTHEIRANATH MR.    S
11181  S-8639  upisserosseb      SU    MR. C P F ANADAPULLEMR.    CPF
11183  S-8641  osuakoodigat      SU    MS. K G S KUMARI MS.     KGS
11188  S-8645  icerippicumi      SU    MR. P O JAYASINGHE MR.    PO
11173  S-8632  ogojapoepirr      SU    MS. P W MUNASINGHE MS.    PW
10757  S-7964  iceessaitusuc     SU              MR.
                         MR. R P GANGODAGAMAARACHCHI  RP
10758  S-7963  opurojohotti      SU    MR. K A C KUMARA MR.     KAC
10759  S-7962  usateludisinu     SU    MR. E I ATHUKORALA MR.    EI
10760  S-7961  amunemamonnaga SU                  ARACHCHI C
                         MR. N C PERUMPULI MR.     N
10761  S-7960  accokataotis      SU              MS.
                         MS. W G N D WELIGEPOLA    WGND
10762  S-8119  ovojidomobefa     SU              M
                         MR. S K M AJEESULLA R.    SKM
10763  AM-8400        S-8120
         uhuonapefevuhe     AM    ENG. K S SENEVIRATNEENG.   KS
10764  S-8121  avibikuburav      SU              MR.
                         MR. N THIRUVARUDSHELVAN N
10765  S-8122  oteludivassup     SU              MR.
                         MR. N M A B NARASINGHE    NMAB
10766  AM-8361        S
         olaitilopunut -8123  AM    ENG. S UDAYAKUMAR  ENG.   S
10767  S-8124  inekupedinugg     SU    MR. P V W P HAPUGODAMR.    PVWP
10768  S-8125  agutivufekun      SU              MR.
                         MR. A M I D ABEYSINGHE    AMID


                       Page 47
                        member


10769  S-8126  ettepehaigab      SU    MS. P THARSHINY MS.      P
10770  S-8127  aleriddulinnav     SU    MS. S ABIRAMY    MS.    S
10771  AM-8178  ogetonoromic S-8128  AM              ENG.
                          ENG. S A D S JAYATHUNGA    SADS
10772  AM-9139              AM
         ititijajavapp S-8129-2005    ENG. T NANTHAKUMAR ENG.   T
10773  S-8130  uharaloradaff      SU    MR. W D H CORERA MR.     WDH
10774  S-8131  icefirredeccuv     SU    MR. N A WEERAPPERUMAMR.    NA
10775  S-8132  ilavoadosifi      SU    MR. T YUGATHARAN MR.     T
10776  AM-9096  agattujuofibaf     A
                S-8133/2005M    ENG. M C RIYAS   ENG.   MC
10778  AM-8403  okisennegoreb S-8135  AM    ENG. M A RAVISINGHE ENG.   MA
10780  S-8137  ijotegelifased     SU    MR. S SATHYANARAYAN MR.    S
10782  S-8139  iojittivojipe      SU    MR. J A V PRIYANKA MR.    JAV
10784  S-8141  umahepifuces      SU    MR. S K KARUNANANDA MR.    SK
10777  AM-8974  ikarisahakiter     A
                S-8134/2005M    ENG. R RAGULAN   ENG.   R
10779  AM-9108  efilissajufi S-8136-2005AM              ENG.
                          ENG. N G L JAYASURIYA     NGL
10781  S-8138  idojodajukus      SU              M
                          MR. M R M MUFAZZAL R.     MRM
10783  AM-7997  uciseelecamo S-8140  AM              ENG.
                          ENG. W M A S WIJEYATHUNGA W M A S
10785  S-8142  etuetiturroff      SU              MR.
                          MR. W A A I D P C PERERA   WAAIDPC
10786  AM-7998  ukejejilolen S-8143   AM              E
                          ENG. C H K DELPITIYA NG.   CHK
10788  AM-8223  ovopiiedukedejS-8145  AM    ENG. I W A S KUMARA ENG.   IWAS
10789  S-8146  itosivavakoan      SU    MR. W G C BANDARAMR.     WGC
10790  AM-8387  uriopperimattaS-8147  AM              ENG.
                          ENG. M M S MARASINGHE     MMS
10792  S-8149  osittaemoggeho     SU    MR. U A MUNAFF   MR.    UA
10794  S-8151  ijorahitogitob     SU              MR.
                          MR. T VIVEKCHANTHIRAN     T
10795  M-2589  arenikahokij      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W K S PIYATUNGEENG.   WKS
10796  M-4045  uviddicuvina      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. MOSES MARIYATHASAN M
10797  AM-3951  uppiolabiluh      AM    ENG. S MAZAHIR   ENG.   MSM
10798  AM-7922         S
         ilajuddottaed -8152   AM    ENG. A M S ADIKARI ENG.    AMS
10800  AM-9033  emisaekonuke      A
                S-8154/2005M              ENG.
                          ENG. R M B C H K HANGILIPOLAR M B C H K
10805  S-8159  onnojodoamec      SU    MR. A R R AHAMED MR.     ARR
10808  AM-8471  oobubolodoin S-8163  AM    ENG. S K B WEERAKOONENG.   SKB
10819  AM-8304  isokodilotahi S-8085  AM    ENG. P A I DIAS   ENG.   PAI
10832  AM-8803  irohoppitukiS-8098/2005MA    ENG. T VINOTHRAJ ENG.     T
10840  AM-8283  ebuecuponorio S-8178  AM    ENG. S NAVANEETHAN ENG.   S
10844  S-8182  ariketicehomi      SU              MR.
                          MR. O A W KARUNARATNE     OAW
10809  M-4995  irotenefelepi AM-7381 M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Major)
                          ENG.(Major) P GUNASEKARA P
10810  AM-8460  anadimadacca S-8164  AM              ENG.
                          ENG. W G K GUNASEKARA     WGK
10812  AM-8388  ohulujounnel S-8166  AM              ENG.
                          ENG. A M A J ABEYWARDANA A M A J
10813  S-8167  arapivakulel      SU    MS. W P M DE SILVA MS.    WPM
10816  S-8170  ejuveedamamoj      SU              MS.
                          MS. R B W S C WANNINAYAKE R B W S C
10817  AM-8153  ehacelekevih S-8171  AM              ENG.
                          ENG. E D S WIJEWARDENA    EDS
10818  AM-7996  aepoiccahovuf S-8101  AM              ENG.(MS.) G P H P
                          ENG.(MS.) G P H P DAMAYANTHI YALEGAMA
10820  AM-8315  orabadussiad S-8086  AM              ENG.
                          ENG. J K D P A PERERA     JKDPA
10821  AM-8306  atihunabafonn S-8087  AM    ENG. L LOURDSMEN ENG.     L
10822  AM-8248  esakocedivemm S-8088  AM    ENG. K G N A KUMARI ENG.   KGNA
10823  S-8089  iccoamenehiree     SU              MR.
                          MR. H L P M JAYASEKARA    HLPM
10824  S-8090  uholluhajebele     SU              M
                          MR. N SENTHILKUMAR R.     N
10825  S-8091  upetuabujulih      SU              MR.
                          MR. G C NETHTHIKUMARAGE G C
10826  AM-8655  aparufepihanu      A
                S-8092/2005M    ENG. P A C PIYASIRI ENG.   PAC
10827  AM-8798  ojufaccuecoki S-8093  AM              ENG.
                          ENG. W R M RAJAPAKSHA     WRM
10829  S-8095  afassecaffur      SU    MR. J A R P JAYAKODYMR.    JARP
10830  AM-9014  imufugivovafuf     A
                S-8096/2005M    ENG. K A M S RODRIGOENG.   KAMS
10831  S-8097  uniddenusaeca      SU              MR.
                          MR. M A A L AMARASINGHA    MAAL


                        Page 48
                       member


10833  S-8099  epilumecabafum     SU    MR. A KUMARENDIRAN  MR.    A
10834  S-8100  inacohihiesi      SU    MS. M U LOKUMARABAGE MS.    MU
10835  S-8172  anicabetukiv      SU    MR. A P WIMALASENA  MR.    AP
10839  S-8177  ageujamarifuf     SU    MR. S LAVAN     MR.    S
10854  S-8192  okuevavibopovi     SU              Mrs.
                         Mrs. VASANTHY PIRAKALATHAN   V
10836  AM-7975  umoccalauccakS-8173  AM    ENG. C L JAYAWARDANA ENG.   CL
10837  AM-8212  abusikijihohS-8174   AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) I M T N ILLANKOON I M T N
10838  AM-8942  edidafogguff      A
                S-8176/2005M              ENG.
                         ENG. I M C B IDISOORIYA    IMCB
10841  S-8179  acenealegeddad     SU    MR. M T G P J KAUSHALMR.    MTGPJ
10845  S-8183  adufelijirij      SU    MR. B M K B WADURESSAMR.    BMKB
10846  S-8184  ocoirredimeo      SU    MS. P D I D JAYARATNEMS.    PDID
10847  S-8185  ifonummapilik     SU              LT.(CE)(Ms.) A
                         LT.(CE)(Ms.) M A WAHALATHANTRI M
10850  AM-7976  acemolemaddo S-8188  AM    ENG. N THEEPAN    ENG.   N
10852  AM-8707  inavejorokano     A
                S-8190/2005M    ENG. L NISHANTHANENG.     L
10859  S-8197  arattogetige      SU              MR.
                         MR. U D A R S DASANAYAKE U D A R S
10861  S-8199  afanotelapaaj     SU    MR. K K K SANJEEWA  MR.    KKK
10862  S-8200  avopeniguhat      SU    MS. C J ALAWATHUGODA MS.    CJ
10863  S-8201  esubikikodeve     SU              LT.
                         LT. S M A J P SIYASINGHE    SMAJP
10864  S-8202  uppilujevadik     SU    MR. C N OBEYSEKERA R.M     CN
10865  S-8203  ubufohekikoaj     SU    MS. E N K EGALLA MS.      ENK
10866  S-8204  eliddopoburu      SU    MR. V LINGESHAN MR.      V
10868  AM-8018  obereifaomunoS-8206  AM    ENG. S JEYATHARSANNG.E     S
10869  AM-8419  orrajahedadunS-8207  AM              ENG.(MS.) W A T
                         ENG.(MS.) W A T WICKRAMASINGHE
10870  AM-8599  ovomegaiekemoS-8208  AM    ENG. A M M UWAIS ENG.     AMM
10871  AM-9070        S     A
         akirosojappa -8209/2005M    ENG. L K T SRIMAL ENG.     LKT
10872  S-8210  atelokovucufav     SU    MR. H D B PIYARATNE MR.    HDB
10875  S-8213  ugeivimigike      SU    MR. H R P SERAM   MR.    HRP
10876  S-8214  unnurukijissof     SU              MR.
                         MR. H D N M TILLAKARATNE    HDNM
10877  AM-8349        S-8215
         inopeifiminija     AM    ENG. V JEYAPRAKASHNG.E     V
10878  AM-8019  oitinneveleccS-8216  AM    ENG. S WIJENDRA ENG.      S
10880  S-8218  upomerreviss      SU    MR. H C T PEIRIS   MR.    HCT
10884  AM-8327  evubumovajub S-8222  AM              ENG.(MS.) L A K
                         ENG.(MS.) L A K M LIYANAARACHCHI M
10888  S-8226  ekiguvocottega     SU    MR. U G Y SANDAKELUM MR.    UGY
10897  AM-9030  ihiminuvacohe     A
                S-8235/2005M              ENG.(MS.0B
                         ENG.(MS.) B M I U BALASOORIYA M I U
10881  AM-8073        S-8219
         usefalitutocip     AM              ENG.(MS.) D M G
                         ENG.(MS.) D M G I C KUMARATUNGA I C
10882  AM-8259        S-8220
         ikevosumaecuje     AM              ENG.(MS.) G K N
                         ENG.(MS.) G K N NIROSHINI
10883  AM-8420  irrudipujeli S-8221  AM              ENG.(MS.0W M N
                         ENG.(MS.) W M N HARSHANIE
10885  AM-8421  igufuneraher S-8223  AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) W M T NIMASHANIE W M T
10886  S-8224  ikepametedam      SU    MR. T RAVISHANKARMR.      T
10887  S-8225  allavigubepell     SU    MR. M A I P FERNANDO MR.    MAIP
10890  S-8228  aseuhatebicuss     SU    Lt. R M G C NAVARATNELt.    RMG C
10894  AM-8648  uemomaukamogg     A
                S-8232/2005M    ENG.S SARAVANATHIBAN ENG.   S
10896  AM-8656  ofatolibumat      A
                S-8234/2005M              ENG.
                         ENG. A P PAHALAVITHANA     AP
10899  S-8439  uerehesuciah      SU              MS.
                         MS. R K G C RAMANAYAKE     RKGC
10900  S-8440  urremmigunaigg     SU    MR. A K S P PERERA MR.     AKSP
10901  S-8441  ufagevufutta      SU    MR. A P THAYALAN MR.      AP
10902  S-8442  uducokiharud      SU    MR. H C K GUNAWARDENAMR.    HCK
10903  AM-8260        S-8443
         elofenuggommic     AM    ENG. Y JEYASUTHANENG.     Y
10904  AM-8591  egigidaveduc      A
                S-8444/2005M    ENG. L G MEEGAHAPOLA ENG.   LG
10905  AM-8193        S-8445
         eliliculukekeh     AM    ENG. M S S PERERA ENG.     MSS
10906  AM-8328        S
         ironaveriloal -8446  AM              ENG.
                         ENG. L H M A B SOMARATNE L H M A B
10907  AM-8740  oginamefekug      A
                S-8447/2005M              ENG.
                         ENG. P W N D PATTIWIDANA P W N D


                       Page 49
                       member


10908  AM-8631        S-8448/2005M
         ocufabikadibig     A    ENG. M D C PREMANGHA ENG.   MDC
10909  S-8449  afagirutomab      SU    MR. N N WETTHASINGHE MR.    NN
10910  AM-8258  iutelujusanapS-8450  AM              ENG.(MS.) E K
                         ENG.(MS.) E K CHAMPIKA
10911  S-8451  ovehehodelohe     SU              MS.
                         MS. A I SAMARAWICKRAMA     AI
10912  AM-8331        S-8452
         eppaccideppujo     AM    ENG. M S L FERNANDO ENG.   MSL
10913  AM-9039        S-8453/2005M
         evigolettefehi     A               ENG.(MS.) P D R
                         ENG.(MS.) P D R NADEERA
10914  AM-8257  aggobodagimadS-8454  AM    ENG. P D CHAMINDA ENG.     PD
10915  AM-8330        S-8455
         oenefurelehagi     AM              ENG.(MS.) S P
                         ENG.(MS.) S P P WATHURAPATHA P
10916  S-8456  agumuobahaitte     SU    MR. P R Y P DE SILVA MR.    PRYP
10917  S-8457  abojoefavebu      SU    MR. K PRASHANTH MR.      K
10918  S-8458  agollugasivue     SU    MS. P N GAMAGE    MS.    PN
10919  S-8459  uukikanucaperr     SU    MR. K M IMTHIYAS MR.      KM
10920  S-8460  arokefugujud      SU              MR.
                         MR. P D L A DE ALMEIDA     PDLA
10921  S-8461  iddimoagobihe     SU    MR. J MUNASINGHE MR.      J
10922  S-8462  odenerotatuse     SU    MR. M M N ANURUDDHA MR.    MMN
10923  AM-9112        S-8463-2005
         iicakakocecijo     AM              ENG.(MS.) W G P
                         ENG.(MS.) W G P M CHANDRARATNA M
10924  S-8464  itufolecofub      SU    MR. R SATHEES    MR.    R
10925  AM-8790  ubeccefonedudS-8465  AM    ENG. J N NAVARAJ ENG.     JN
10926  S-8466  ojiukemilacice     SU              M
                         MS. K L M D LIYANAGE S.    KLMD
10938  AM-8548        S-8478
         ammovicebiciku     AM              ENG.
                         ENG. R M U S RATHNAYAKE    RMUS
10958  AM-8172        S-8494
         ejoramacucudda     AM    ENG. A L A JALEEL ENG.     ALA
10979  AM-8881        S     A
         ahijapaicuba -8514/2005M               ENG.(MS.) N
                         ENG.(MS.) N L V H NANAYAKKARAL V H
10963  AM-8861        S-8499/2005M
         ukessokakedeca     A    ENG. J V KOSGOLLA ENG.     JV
10927  AM-8651  ucoaforesoha S-8467  AM              ENG.(MS.) K M R N
                         ENG.(MS.) K M R N KONARA
10928  S-8468  arinigerrinicu     SU    MR. I M P B HERATH MR.     IMPB
10929  AM-8305        S-8469
         iburuopitaogum     AM    ENG. S SATHEESKUMAR ENG.   S
10930  AM-8503  otimoduteinenS-8470  AM    ENG. A VAKEESWARAN  ENG.   A
10931  S-8471  enammavifarase     SU    MR. S VIDYAPAN    MR.    S
10932  AM-8459  uparijeppuisuS-8472  AM    ENG. K KANAMOORTHY  ENG.   K
10933  S-8473  ajogepearolu      SU              MR.
                         MR. P G D L GUNAWARDANA P G D L
10934  AM-8710        S-8474/2005M
         oanamubecasigi     A    ENG.W K P KUMARA ENG.     WKP
10935  S-8475  evodukomevenau     SU              MR.
                         MR. R M U S RATHNAYAKE     RMUS
10936  S-8476  ijarradoharusi     SU    MS. H P N M PATHIRANAMS.    HPNM
10937  S-8477  ehevikeccatud     SU    MS. G N R MAHESHA MS.     GNR
10939  AM-8550        S-8479
         ocajatokieccui     AM    ENG. G NEROOSHANENG.      G
10940  AM-8914        S     A
         evihitiofeeab -8480/2005M              ENG.
                         ENG. W D M K N WIJETHUNGA W D M K N
10941  AM-8820        S-8481/2005M
         ahuulieddegibu     A    ENG. S DENI XAVIER ENG.    S
10942  AM-8688        S-8482/2005M
         ucammoggatidid     A    ENG. R THAYARUPAN  ENG.   R
10943  AM-8576        S-8483
         eheppefidafuss     AM    ENG. S SIVANERUPANNG.E     S
10944  AM-8739        S-8484/2005M
         ufagiocalehomi     A    ENG. A L LABUNAHEWAGEENG.   AL
10945  AM-8192        S-8485
         asuvapauginigo     AM    ENG. P H A DE SILVAENG.    PHA
10946  AM-8476  elummuafopiebS-8486  AM    ENG. H M S M HERATH ENG.   HMSM
10951  S-8491  ejedonnededda     SU    MR. N A GUNAWARDANA MR.    NA
10952  S-8492  iivolamukofiv     SU              MS.
                         MS. D A D WICKRAMARATHNA D A D
10954  AM-7372  ibimuvipemote     AM    ENG. R H LIYANAGE ENG.     RH
10947  AM-8594        S-8487/2005M
         ibojohimaggero     A    ENG. V RATHEESKANTH ENG.   V
10948  AM-8637  ecasumehovill     A
                S-8488/2005M    ENG. K THYAPARAN ENG.     K
10949  AM-8632  occafeccomofo     A
                S-8489/2005M              ENG.
                         ENG. L G S J EDIRISINGHE    LGSJ
10950  AM-8191  osuiffarogug S-8490  AM    ENG. U G P P GUNASENAENG.   UGPP
10953  S-8493  aelopugahapaoj     SU    Lt. L H S RATHNASIRILt.    LHS
10956  C-122   orrosuccilegi     C    MR. NITHYASUNDRESPRARMR.    N
10959  AM-8435  ottidokigiegS-8495   AM              ENG.(MS.0M
                         ENG.(MS.) M A D I C KULARATNE A D I C


                       Page 50
                       member


10960  S-8496  onavidofammut     SU    MR. M H S AHAMED MR.     MHA
10962  AM-8197  ilijooimuvojuS-8498  AM              ENG.(MS.) P P C
                         ENG.(MS.) P P C UDANI
10961  AM-8198        S-8497
         umimamuasehika     AM              ENG.
                         ENG. P V D S GUNAWARDANA P V D S
10964  S-8500  uubuocatecifa     SU    MR. A S WIJESINGHEMR.     AS
10965  S-8501  unujisebopofah     SU    MS. S A T NIROSHI MS.     SAT
10966  AM-8352        S
         epuugilinnag -8502   AM              ENG.(MS.) U N
                         ENG.(MS.) U N DILANTHI
10967  S-8503  eggeseeigoddu     SU              MR.
                         MR. G D C P TILKARATNA    GDCP
10968  M-4979  ehidessosaak AM-7224  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A W S PEIRIS ENG.    AWS
10969  AM-8490        S-8504
         ifojasuaducill     AM              ENG.
                         ENG. P A A K PELIARACHCHI P A A K
10970  AM-8904  ecanesocuhumaS-8505  AM    ENG. P W U S PERERA ENG.   PWUS
10971  S-8506  elujekopoonuto     SU              M
                         MR. Y G P B SHANTHA R.    YGPB
10972  S-8507  affeppuhalela     SU    MR. H P NIROSHAN MR.     HP
10974  S-8509  utifahainokadi     SU    MR. E U AMARAKOON  MR.    EU
10977  S-8512  ugavuoboridi      SU    MR. A G P WIMALASIRIMR.    AGP
10983  S-8518  uttigujapipp      AM    MS. T L JESUTHASAN MS.    TL
10562  S-8058  uffaacippete      SU    MR. K NIROSHAN   MR.    K
10563  AM-7582  eliluobuajua      AM              ENG.
                         ENG. R M S J GUNASEKERA    RMSJ
10566  AM-7585  afubunuaunnea     AM              ENG.
                         ENG. A G B P JAYASEKARA    AGBP
10567  AM-7589  ugubagosuocu      AM    ENG. C KODITHUWAKKU ENG.   C
10568  AM-7590  ibitotebiebo      AM    ENG. K ARAVINTHANENG.     K
10569  AM-7591  iimmihohujaut     AM              ENG.
                         ENG. W A D WICKRAMASINGHEW A D
10570  AM-7592  ubosuburrisso     AM    ENG. P RAMESH    ENG.   P
10571  AM-7593  ummesunuejutt     AM              ENG.
                         ENG. K P K P PATHIRANA    KPKP
10572  AM-7594  ukocofasasedis     AM    ENG. J C JAYAKODY ENG.    JC
10573  AM-7595  uddidimanotake     AM    ENG. S IYNGARAN ENG.     S
10575  AM-7597  ocasolukekupac     AM    ENG. P K PATHMANATHAENG.   PK
10576  AM-7604  igocukorripan     AM    ENG. V SELVENDIRAN ENG.   V
10577  AM-7605  eggihacijihej     AM              ENG.
                         ENG. K W T R WERAGAMA     KWTR
10578  AM-7608  openietajija      AM    ENG. N V UDUGAMPOLA ENG.   NV
10579  AM-7609  iddafohullav      AM              ENG.
                         ENG. C S SAMARANAYAKE     CS
10580  AM-7610  iekuugohifepo     AM              ENG.
                         ENG. D M H B DISSANAYAKE DM H B
10581  AM-7611  ajenalinohero     AM    ENG. D M SAMARAHEWA ENG.   DM
10582  AM-7612  accujinavival     AM              ENG.
                         ENG. A D T R THILAKARATNE A D T R
10585  AM-4734  egegalihulah      AM    ENG. L G WADANAMBI ENG.   LG
10587  AM-7619  olofujurrabud     AM              ENG.
                         ENG. R A S N RAJASHILPA    RASN
10590  AM-7623  aminegebasaana     AM    ENG. S P S SIRISENAENG.    SPS
10583  AM-7613  evopellejosebe     AM    ENG. N KIRUSHNARUPANENG.   N
10584  M-0973  agaujoenanuh      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. H TITUS SENARATNE    HT
10588  AM-7620  ipejuhocegge      AM              ENG.   K
                         ENG. K W R R C SIRIWARDHANA W R R C
10591  AM-7624  uofoledigisse     AM    ENG. R S J PERERA ENG.    RSJ
10592  AM-7625  ilocehupocetap     AM    ENG. S RAGULAN   ENG.   S
10593  AM-7626  enoliggomiuffe     AM              ENG.
                         EMG. S N M WEERASOORIYA S N M
10594  AM-7632  imenerruramoap     AM              ENG.
                         ENG. K G P PREMAKUMARA    KGP
10595  AM-7652  ibedejumolann     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) K A U K KURUPPU K A U K
10596  AM-7653  ujuvolevopacc     AM              ENG.
                         ENG. G M R I GODALIYADDA   GMRI
10598  AM-7654  idullaruggumus     AM              ENG.
                         ENG. P A J C KARUNARATNE P A J C
10599  AM-7655  imuehasuhacefu     AM              ENG.
                         ENG. A K RUWAN ALAWATTA A K
10600  AM-7656  elutehololev      AM    ENG. R R ARAVINTHAN ENG.   RR
10601  AM-7657  atadorijubor      AM              ENG.
                         ENG. R G J B RAJAMANTHRI   RGJB
10603  AM-7660  efoloukacatova     AM    ENG. B JEGATHEEBAN ENG.   B
10604  AM-7661  uuriulakamuss     AM    ENG. A C M AZHAR ENG.     ACM
10605  AM-7662  ovedifufifamm     AM              ENG.
                         ENG. K R M U I B RAJAPAKSE K R M U I B


                       Page 51
                       member


10606  AM-7663  igenidomebup      AM              ENG.
                         ENG. M A P I KARUNASEKARA M A P I
10615  AM-7672  ipoaumaaipota     AM              ENG.
                         ENG. A K Y B SUMANASINGHE A K Y B
10618  AM-7676  atohakodibeva     AM    ENG. U A R FERNANDO ENG.   UAR
10620  AM-7678  iosepofekova      AM    ENG. N H LIYANAGE ENG.    NH
10607  AM-8692  ojeggebavaage     A
                S-7987/2005M    ENG. T SUGANDHAN ENG.     T
10608  AM-7664  udaccuhekiol      AM    ENG. L SUJANTHAN ENG.     L
10609  AM-7665  ehatirifenaj      AM              ENG.
                         ENG. H S P MORAGASPITIYA H S P
10610  AM-7666  ileginopuacc      AM              ENG.
                         ENG. J M M P FERNANDO     JMMP
10611  AM-7668  eloppossikirep     AM    ENG. N GAMAGE    ENG.   Nilantha
10612  AM-7669  itibucaeivemm     AM    ENG. L DADALLAGE ENG.     L
10613  AM-7670  ecurracuffagic     AM              ENG.(Ms.) R M N C
                         ENG.(Ms.) R M N C HERATH
10614  AM-7671  opukohesemuta     AM    ENG. W M L H WALPITAENG.   WMLH
10617  AM-7674  uvubepinefek      AM              ENG.
                         ENG. C U K RAMANAYAKE     CUK
10619  AM-7677  ufaodduojussa     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) Y L MAHAGAMAGE Y L
10621  AM-7679  agimuroppessa     AM    ENG. R D DHARMASENA ENG.   RD
10622  AM-7682  urehovejuiti      AM    ENG. W I S DE SILVA ENG.   WIS
10623  S-7986  abapialopivi      SU    MR. T AMALARAJAH MR.     T
10624  S-8118  iketuvajenebo     SU    MR. R I H LIYANAGE MR.    RIH
10625  S-8117  isicumairadoa     SU              MR.
                         MR. H B M R I MAHAGEDARA H B M R I
10626  AM-8175  apoggemohimu S-8116  AM    ENG. R M T S BANDARAENG.   RMTS
10627  AM-8171        S
         ujoolehaduji -8115   AM    ENG. K SASIKUMAR ENG.     K
10628  S-8114  avedeponoppeve     SU    MS. R EDIRISINGHE MS.     R
10629  S-8113  ofiloceferro      SU    MR. M G W KUMARA MR.     MGW
10641  AM-8064  efusupissapi S-8084  AM              ENG.
                         ENG. W M C N FERNANDO     WMCN
10642  AM-7995        S
         ivotouodditto -8083  AM    ENG. N C KUMARAGE  ENG.   NC
10630  AM-8360  aicoufikokivaS-8112  AM              ENG.   D
                         ENG. D W R D WICKRAMASINGHEW R D
10631  S-8111  eheroenulomudd     SU              MR.
                         MR. P A K P PONNAMPERUMA P A K P
10632  AM-8571  ahobodillefe S-8110  AM              ENG.
                         ENG. P W A K KULASINGHE    PWAK
10633  S-8109  upuvuremoani      SU    MR. G R S SOMARATHNAMR.    GRS
10634  S-8108  ossafaraniju      SU    MS. S DEEBA     MS.    S
10635  S-8107  iruiggossupup     SU              MR.
                         MR. W A C L WANASUNDARA W A C L
10636  S-8106  eukemuppubicim     SU              MR.
                         MR. N D HETTIARACHCHI     ND
10637  S-8105  adunigiejerude     SU    MR. K KRISHNABALAN MR.    K
10638  S-8104  apatonionubih     SU    MS. S K KARUNARATNA MS.    SK
10639  AM-8647  ucenisadokuu      A
                S-8103/2005M    ENG. N THUSHABAN ENG.     N
10640  S-8102  uppedifajalolu     SU              MS.
                         MS. K G U D SWARNAPLAI    KGUD
10643  S-8082  eedusannipeti     SU              MR.
                         MR. P JOSEPH JEGANATHAN P
10644  S-8081  emodociiumaj      SU              MR.
                         MR. M P G S G MALLAWA     MPGSG
10645  S-8080  unicecejagamim     SU    MR. B UMASHANTHAN R.M     B
10646  AM-8505        S-8079
         icebisumutupou     AM              ENG.
                         ENG. H S I DHARMARATNE    HSI
10647  AM-9023  odasamataraja     A
                S-8078/2005M              ENG.
                         ENG. S P P J SUBASINGHE    SPPJ
10648  S-8077  utiinnuniturra     SU    MR. W P SAMARANAYAKEMR.    WP
10649  AM-8708  amoppeggohak S-8076  AM              ENG.
                         ENG. K V R K ARIYARATNE    KVRK
10650  AM-7974        S
         iulossafaabu -8075   AM    ENG. S SENTHOORAN  ENG.   S
10652  S-8073  iabisegefafe      SU              MR.
                         MR. S THAYALAGUNATHASAN S
10653  S-8072  ecumuracifohae     SU              MS.    KW
                         MS. K W W M P A W K C WIJEKOON W M P A W K C
10654  S-8071  ittapuffevitta     SU    MR. N THEVARUPAN MR.     N
10656  AM-8962        S-8069/2005M
         uhaduppesomuff     A    ENG. H R P KUMARA ENG.    HRP
10651  AM-8619        S-8074/2005M
         etirallupaddoh     A              MR.
                         MR. T B S PRIYASHANTHA    TBS
10655  S-8070  arulleluroba      SU              MR.
                         MR. R H C C RANASINGHE    RHCC
10657  S-8068  utatubisefana     SU    MR. A M HAIKAL   MR.    AM
10658  S-8067  ujottonigadi      SU              MS.
                         MS. E D T M N D MENIKE     EDTMND


                       Page 52
                        member


10659  AM-8832  onuvaagisior S-8066  AM              ENG.
                          ENG. W M S B WEERAKOON    EDTMND
10660  AM-8776  umerurilegobic     A
                S-8065/2005M    ENG. P R R PERERA ENG.    PRR
10662  S-8064  ibittamaguja      SU    MS. N D M LIYANAGEMS.     NDM
10663  AM-9084  ukommukibaddav     A
                S-8063/2005M              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) M A C NIROSHINIE M A C
10664  S-8062  urainnajimes      SU    MS. R P D CHINTHANIEMS.    RPD
10665  S-8061  ocurupegirog      SU    MS. A L A DILRUKSHIMS.    ALA
10666  S-8060  ugokakodujofe      SU    MR. M R M FARHAN MR.     MRM
10667  S-8059  oganepecilott      SU              MR.
                          MR. W S R R WICKRAMAGE    WSRR
10668  S-8057  ufifaanufeddi      SU    MR. R J R SENADHEERAMR.    RJR
10669  S-8056  uulobinamesa      SU    MS. W D SAMANTHI MS.     WD
10670  S-8055  ippejeccevagg      SU    MS. C L KARIYAWASAM MS.    CL
10671  S-8054  idopecenagel      SU    MS. W M N CHATHURANIMS.    WMN
10672  S-8053  inakikejasol      SU    MS. S HEDIWATTEGE  MS.    S
10673  S-8052  onasatineano      SU    MR. D P RASIKA   MR.    DP
10674  AM-8781  iragetelatica S-8051  AM              ENG.(MS.) G D
                          ENG.(MS.) G D VIPULASENA
10676  S-8049  omutofekeoju      SU    MR. U P WEERASIRI MR.     UP
10678  S-8047  uggegepineco      SU    MR. M C DAHANAYAKE MR.    MC
10679  S-8046  ibikefehihisa      SU    MS. S P T THEJANI MS.     SPT
10680  S-8045  ufiecconahebo      SU    MS. D A SARITHA   MS.    DA
10681  S-8044  itafiefettuvi      SU              M
                          MS. N R RAMASINGHE R.     NR
10675  AM-8214  ofiterijamovaaS-8050  AM              ENG.(MS.) D H
                          ENG.(MS.) D H S D A SIRIWARDANA S D A
10677  S-8048  ehajukurrikeru     SU              MR.
                          MR. A M N S RATHNASIRI    AMNS
10682  S-8043  aoivukuddode      SU    MR. C K GAMAGE   MR.    CK
10683  S-8042  isegitalofuhe      SU              MR.
                          MR. C P HETTIARACHCHI     CP
10684  S-8041  igouvumecano      SU    MR. L P HETTIHEWA MR.     LP
10685  S-8040  inumorooneveso     SU    MR. G H J CHAMINDAMR.     GHJ
10686  S-8039  orierosuseiee      SU    MR. A L M SAHABDEEN MR.    ALM
10687  S-8038  immicukillepuh     SU    MR. H M A KUMARA MR.     HMA
10688  S-8037  ajomidabusom      SU              MS.
                          MS. P A T N PONNAMPERUMA P A T N
10689  S-8036  eeunukimavefop     SU              MR.
                          MR. N A M S GUNARATNE     NAMS
10690  S-8035  anoacihuojudih     SU    MR. S K R S KUMARAMR.     SKRS
10691  AM-9088  ipogoffoutumo      A
                S-8034/2005M    MR. W P DHARMARATNA MR.    WP
10692  AM-8608         S
         uibiuhoffitate -8033  AM              ENG.(MS.) M P K A
                          ENG.(MS.) M P K A DE SILVA
10693  AM-8610  omeddaimofabi S-8032  AM    ENG. K D SENANAYAKE ENG.   KD
10694  S-8031  uladuhollehoc      SU    MR. A P N PRIYANGAMR.     APN
10695  AM-9089  ihonamivagihuh     A
                S-8030/2005M              ENG.
                          ENG. A M T A SENARATNA    AMTA
10696  S-8029  aenenicatiroe      SU              MR.
                          MR. D M G C DISSANAYAKA    DMGC
10697  S-8028  unnallottunar      SU              MR.    M
                          MR. M A N C MATHOTAARACHCHI A N C
10698  S-8027  icevaccikimmi      SU    MR. P G C DILIRUWAN MR.    PGC
10699  S-8026  edimmavepiloba     SU    MS. J G S NALANI  MS.    JGS
10700  S-8025  eraccececapu      SU    MS. Y C C ANANDA MS.     YCC
10701  S-8024  ohallakuigav      SU              M
                          MR. O U A PATHIRANA R.    OUA
10702  S-8023  oruttacueuverr     SU    MS. M G D JEEWANI MS.     MGD
10703  S-8022  oegibavudisa      SU    MR. B G N G DE SILVAMR.    BGNG
10704  S-8021  ikovecuvieov      SU    MR. M G S LASANTHA MR.    MGS
10705  S-8020  upilaeddahufo      SU    MR. M M M MUNAS MR.      MMM
10706  S-8019  ejerilohuddide     SU    MS. U S GUNATHUNGA MS.    US
10707  S-8018  onuhavammappo      SU    MR. T THILEEPAN   MR.    T
10708  AM-9133  occejugakeco      AM
                S-8017-2005    ENG. L I PALAYANGODAENG.   LI
10709  S-8016  iggocevuhiji      SU              MR.
                          MR. M I M RISHAD KHAN     MIM
10710  AM-8609  ohatilonahekutS-8015  AM              ENG.(MS.) W S N
                          ENG.(MS.) W S N PERERA
10711  S-8014  odivihoconan      SU    MR. H K S KUMARA MR.     HKS


                        Page 53
                       member


10712  S-8013  afacaodohilise     SU    MS. T D NIRMALIE MS.     TD
10713  S-8012  itaffohokiju      SU    MS. M S T P KANTHI MS.    MSTP
10714  S-8011  ubussekavihuta     SU    MR. S A SADIQ    MR.    SA
10715  S-8010  ejuvisibitulu     SU    MR. T PIRAPAKARANMR.     T
10716  S-8009  amiffaleejeo      SU    MR. A H M MUJAID MR.     AJM
10717  S-8008  oetudatekipp      SU    MR. R VIGNEWARARAJAHMR.    R
10718  S-8007  erogottijarra     SU    MS. C K WEERAKKODI MS.    CK
10719  S-8006  ujirociruccat     SU    MS. W H C SUBASHINI MS.    WHC
10720  AM-9079  ekeserrotujo      A
                S-8005/2005M    ENG. B I V KUMARA ENG.    BIV
10721  S-8004  uhororebojaoek     SU    MR. S ARAVINTHAN MR.     S
10722  S-8003  uburreciduloko     SU    MR. T MAYURAN    MR.    T
10723  S-8002  ofehokeperrur     SU    MS. W NISHANTHI MS.      W
10724  S-8001  epefamuggovup     SU              MS.
                         MS. W A S K WEERASEKARA W A S K
10725  S-8000  ippibobavogu      SU              MS.
                         MS. K U I PUSHPAKUMARA    KUI
10726  S-7999  oraomihoroboci     SU              MR.
                         MR. N G I S SAMARAWICKRAMAN G I S
10727  S-7998  ufolodefober      SU    MS. K D K JAYAMINI MS.    KDK
10728  S-7997  ejocatofokul      SU              MS.
                         MS. R K A S RAJAPAKSHA    RKAS
10730  S-7995  ippunavuttedd     SU    MR. S JEYARAMANAN  MR.    S
10729  AM-9080        S-7996/2005M
         omoaddabohahiu     A              ENG.
                         ENG. H T A K JAYALATH     HTAK
10731  S-7994  iluffaruttakeh     SU    MR. T SUBAKARAN MR.      T
10732  S-7993  ojihufacoffofa     SU              MR.
                         MR. S A C S SURAWEERA     SACS
10733  S-7992  osisusatedam      SU              MS.
                         MS. D S P N N KARUNASEKARA D S P N N
10734  S-7991  iveebivekere      SU    MR. I L ABDUL AZEEZMR.    ILA
10735  S-7990  obedogenifutij     SU    MR. M M M ASLAM MR.      MMM
10736  S-7989  utirrummivum      SU    MR. R M PERERA   MR.    RM
10738  S-7988  ojelaujiiceip     SU    MS. D U WICKRAMA MS.     DU
10739  AM-8819             A
         iggivitafeci S-7985/2005M    ENG. S SUTHARSAN ENG.     S
10740  S-7984  isofekeotohulo     SU    MR. E S C CONRAD MR.     ESC
10741  S-7983  onulegeumiiv      SU    MR. K RAVICHANDRAN MR.    K
10742  S-7982  odeceheissuc      SU              MR.
                         MR. S A R L SRI GAMPALA    SARL
10743  AM-8537        S
         akiaporegidi -7981   AM    ENG. P A L PATHIRANEENG.   PAL
10744  S-7980  icidebeoneva      SU    MR. T ANNALINGAM MR.     T
10745  S-7978  osalluhisite      SU    MR. N K P WARAWITA MR.    NKP
10746  S-7977  ujecepiokuhalo     SU              MS.
                         MS. T M S K THENNAKOON    TMSK
10747  S-7976  ahotalosaokeff     SU    MS. D R JAYASEKARA MS.    DR
10748  S-7975  ugomekeicafag     SU              MS.
                         MS. T A D R L SENANAYAKE   TADRL
10749  S-7974  ammokutodufub     SU              MS.
                         MS. S M G K SIRIWARDHANA S M G K
10750  S-7973  uhajacihucou      SU              M
                         MR. U A S NISHAKARA R.    UAS
10751  AM-7972        S-7972
         agikusogimmeci     AM              ENG.
                         ENG. S T GALAPPATHTHY     ST
10752  AM-7828  occodeseggit S-7970  AM              ENG.
                         ENG. D A M ABEYSEKARA     DAM
10753  S-7969  ohiteoemmifed     SU    MR. M A DODANGODA R.M     MA
10754  S-7968  auimmourretu      SU    MR. E D W MOHOTTALA MR.    EDW
10755  S-7967  avucidufimeku     SU    MS. G D P DE SILVA MS.    GDP
10756  S-7965  onokottisatog     SU    MR. G C D PERERA MR.     GCD
10319  M-5140  umohakijedofa     M
                AM-7250-2005         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS.)
                         ENG.(Ms.) Y ATPUTHANATHAN Y
10321  AM-7252  ahuurarofonou     AM              ENG.
                         ENG. R A T M S RANAWEERA R A T M S
10324  AM-7255  acafugumekem      AM              ENG.(Ms.) W N
                         ENG.(MS.) W N AJANTHA
10332  AM-7266  ahemaafobadd      AM              ENG.
                         ENG. R M J R THIBBOTUWAWA R M J R
10334  AM-7268  enanuggevupupo     AM    ENG. M S COLAMBAGE ENG.   MS
10341  AM-7276  imohaveudufu      AM              ENG.(Ms.)
                         ENG.(Ms.) B D S P WIJERATNE B D S P
10346  AM-7308  evokeretturoj     AM              ENG.
                         ENG. G I T N GUNARATHNE    GITN
10353  AM-7171  appobogegucovu     AM              ENG.
                         ENG. W L L WICKRAMARACHCHI L LW


                       Page 54
                       member


10356  AM-7174  iputtedotiruge     AM    ENG. R R VAMATHEVAN ENG.   RR
10364  AM-7196  evasuletakaho     AM    ENG. I R GAMAGE ENG.      IR
10365  M-5042  accerrupagudiAM-7197  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R A N T PERERA ENG.   RANT
10367  AM-7199  ebedotejolad      AM              ENG.(MS.) J
                         ENG.(MS.) J M T K K JAYASURIYAM T K K
10368  AM-7200  icafippoitunog     AM              ENG.
                         ENG. S A S T SALAWAVIDANA S A S T
10369  AM-7311  ihuribiggufok     AM              ENG.
                         ENG. K A C G SIRIWARDHANA K A C G
10371  AM-7313  enufitirroborr     AM              E
                         ENG. D C JAYASURIYANG.     DC
10366  M-5035  ifigevicoleguAM-7198  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R B ABAYAKOON  ENG.   RB
10377  AM-7321  igevunucotakis     AM    ENG. K SIVAGANESANNG.E     K
10383  AM-7328  ereddofoviedil     AM    ENG. D M L S BANDARA ENG.   DMLS
10384  AM-7329  irimmojucepocc     AM              ENG.
                         ENG. D G RATHNADIWAKARA D G
10370  AM-7312  oedofirupiuv      AM    ENG. P D J MOHOTTIENG.     PDJ
10374  AM-7316  ottodohakoci      AM    ENG. R C A RATHNAYAKEENG.   RCA
10379  AM-7323  efahudonajahus     AM              ENG.(MS.) D C
                         ENG.(MS.) D C WIJESINGHE
10380  AM-7324  oukikigoarre      AM              ENG.
                         ENG. U H G S S WIJERATNE    UHGSS
10382  AM-7326  ofolicatinoc      AM    ENG. A RANASINGHEENG.     A
10385  AM-7330  anovutojagilik     AM              ENG.
                         ENG. D M R S DISSANAYAKE D M R S
10386  AM-7331  uffuvosefaij      AM    ENG. P PARATHAN ENG.      P
10387  AM-7332  acebesiocomun     AM              ENG.
                         ENG. H P K S PATHIRANA     HPKS
10388  AM-7333  anaminegifoved     AM    ENG. N I SETUNGA ENG.     NI
10389  AM-7334  irraduhuhinepu     AM              ENG.
                         ENG. H A N C CHANDRASENA H A N C
10390  AM-7335  ilapocukuehore     AM    ENG. S SHIVANANTHAN ENG.   S
10391  AM-7336  ulagiufusovi      AM    ENG. R SRIKANTHA ENG.     R
10393  AM-7358  inagokurosoebu     AM    ENG. S C PARANAHEWA ENG.   SC
10394  AM-7359  omihiefojagisu     AM              ENG.(MS.0P
                         ENG.(Ms.) P ANUSHALUXMY
10395  AM-7360  ematirruceto      AM    ENG. T AKILAN    ENG.   T
10396  AM-7361  ecenejuvihiga     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) K A A PRABASHINI K A A
10398  AM-7363  ekisebuvaress     AM    ENG. U UTHAYASUNTHAR ENG.   U
10399  AM-7364  alimipoussikuj     AM    ENG. S SATKUNANATHAN ENG.   S
10400  AM-7367  ibufennanaffi     AM    ENG. H R D PERERA ENG.     HRD
10401  AM-7368  umettoddoddaig     AM    ENG. A N BERNARD ENG.     AN
10403  AM-7370  enulimuudujubo     AM    ENG. N A K NANDASENA ENG.   NAK
10406  AM-7374  emalalufefug      AM    ENG. L I N DE SILVA ENG.    LIN
10408  AM-7376  ojivenafuruid     AM              ENG.
                         ENG. S A V D SUBASINGHE    SAVD
10409  AM-7377  eccaomipopota     AM    ENG. K P D DE SILVAENG.    KPD
10404  AM-7371  uffitojippel      AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) D G A K WIJERATNA D G A K
10410  AM-7378  emiamipetaika     AM    ENG. G WEERASIRI ENG.     G
10413  AM-7380  ehefiisigepu      AM              ENG.   SN
                         ENG. S N A W SOORIYAARACHCHI A W
10415  AM-7384  ikihiibaredoll     AM    ENG. G D SELLAHENDI ENG.   GD
10416  AM-7385  upudutidaeocea     AM    ENG. M NIRUPAN    ENG.   M
10417  AM-7393  aeokufiruvue      AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) J V U P JAYATUNGA J V U P
10418  AM-7394  iovefabofisu      AM              ENG.
                         ENG. B G N I B BASNAYAKE    BGNIB
10419  AM-7396  illohajalunig     AM              ENG.(MS.) M L
                         ENG.(MS.) M L WIJESINGHE
10420  AM-7397  ukugekurojet      AM    ENG. A S N RANASINGHEENG.   ASN
10421  AM-7398  acirrarugikut     AM              ENG.
                         ENG. M K M S SAMARAPALA    MKMS
10424  AM-7401  uivakurimecin     AM              ENG.
                         ENG. A A S C AMARAKOON     AASC
10427  AM-7404  ejajussafodofi     AM    ENG. J M D A I PRASADENG.   JMDAI
10428  AM-7405  iligibiffennat     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) V G LIYANAGAMAGE V G
10430  AM-7419  uuhedasauforo     AM    ENG. H K M GUNASEKERAENG.   HKM
10432  AM-7421  oconiloufujetu     AM    ENG. P RASAMOHANENG.      P
10434  AM-7428  orutetosimos      AM              ENG.    O
                         ENG. O G P R P R HUNGAMPOLA G P R P R
10438  AM-8547  acurruaduconuS-8366  AM              ENG.
                         ENG. D C HETTIARACHCHI     DC


                       Page 55
                       member


10439  S-8367  obipuajulepa      SU    MR. S RESHANTH   MR.    S
10440  S-8368  iddonecacaddiu     SU    MR. M MANMATHARAJAN MR.    M
10441  S-8369  ejejappasissod     SU              MS.
                         MS. I G W D R UPASENA     IGWDR
10442  AM-8458        S-8370
         ucuameoetofani     AM              ENG.
                         ENG. E M S R K HEMARATHNA E M S R K
10443  S-8371  avunipuralog      SU    MR. S MATHANAKUMAR MR.    S
10444  AM-8383  utusifoleiceS-8372   AM              ENG.
                         ENG. V K HETTIARACHCHI    VK
10445  S-8373  emmeralarehuk     SU              MS.
                         MS. W M N D NISANSALA     WMND
10446  AM-8176  amegikunacosiS-8374  AM    ENG. A M T K BANDARAENG.   AMTK
10447  AM-8309        S-8375
         eronekeceducoi     AM              ENG.
                         ENG. R M P N D RATHNAYAKE R M P N D
10448  AM-8310  uokanuttanno S-8376  AM    ENG. B I M JABEER ENG.    BIM
10449  AM-8311  oppomunoherifS-8377  AM              ENG.
                         ENG. N P N P RANASINGHE    NPNP
10450  S-8378  iotienimoiju      SU    MS. N C TENNAKOON  MS.    NC
10451  S-8379  ahenipagaguc      SU    MS. K A S SHUBHANI MS.    KAS
10452  S-8380  upettosapiddad     SU              MR.
                         MR. R M S A S RATHNAYAKE R M S A S
10453  AM-8728             A
         eccilivebusiS-8381/2005M              ENG.(MS.) D
                         ENG.(MS.) D N A K TILAKARATNE N A K
10454  AM-8173        S
         erajepivitada -8382  AM    ENG. A SANANTHANAN ENG.   A
10455  AM-8312        S-8383
         opuppoponnapoj     AM    ENG. V SUTHAGARAN  ENG.   V
10456  AM-8838  asunugattimom     A
                S-8384/2005M    MR. E BARTHELOT MR.      E
10457  S-8385  adusudunneuc      SU    MR. H K L PERERA MR.     HKL
10458  AM-8512        S
         otucedigihum-8386   AM    ENG. W A M NUWAN ENG.     WAM
10459  S-8387  urracujuuuligu     SU              MR.
                         MR. D M P G C S BANDARA    DMPGCS
10460  S-8388  edegibekaokarr     SU    MS. D H S PIUMIKA MS.     DHS
10461  AM-8499  uujasussillaS-8389   AM              E
                         ENG. H B N S KUMARANG.    HBNS
10462  AM-8892             A
         ofepattorakiS-8390/2005M              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) H M R S DILRUKSHI H M R S
10463  S-8391  akucohadakara     SU    MR. K R WITHANAGEMR.     KR
10464  S-8392  imitisimekoaj     SU    MS. W N BELPAGE MS.      WN
10465  S-8393  ulobidagimik      SU    MS. J M N U J MENIKEMS.    JMNUJ
10466  S-8394  akemeteluubuu     SU    MR. C SANSEEVARAJAN MR.    C
10467  S-8395  ojasisapekujet     SU    MR. K ANUSHANTH MR.      K
10468  S-8396  akodamepijusas     SU    MS. T M C H MENIKE MS.    TMCH
10469  S-8397  abokumimaebo      SU              M
                         MR. N S RATHNAYAKE R.     NS
10470  S-8398  alepaberutecit     SU    MR. R K NELSON   MR.    RK
10471  F-693   itucosuabifamu     F          LIYANARACHCHY L (CENG, FIE(SL))
                                   ENG.    P
                         ENG. L P CCHARTERED ENGINEER CLEMENT
10472  S-8399  ecesorocciripa     SU    MR. D D EDIRISINGHE MR.    DD
10473  S-8400  egiterikollo      SU    MR. G K W EKANAYAKE MR.    GKW
10474  S-8401  utuhomatupet      SU    MR. H M M R KEERTHI MR.    HMMR
10475  S-8402  atiaaallofaff     SU    MR. A JEYANTHIRAN MR.     A
10476  S-8403  evoralidukeva     SU              M
                         MR. K A B N KUSHANI R.    KABN
10477  S-8404  abokajigubapi     SU    MR. G S S JAYASINGHEMR.    GSS
10478  S-8405  onualeviddubu     SU    MR. V THEEBENDRAN  MR.    V
10479  S-8406  aofigaffatoduh     SU    MR. L S P G INDIKA MR.    LSPG
10480  S-8407  ebocumofutabu     SU              MR.
                         MR. G A R PREMARATHNA     GAR
10481  S-8408  ototonudenoli     SU    MS. S MAYURA    MS.    S
10482  S-8409  ojemmetonepifi     SU              MS.
                         MS. T D MALLIKARACHCHI    TD
10483  S-8410  ebellireniacc     SU    MR. P KAMALRAJ   MR.    P
10484  S-8411  idiletokevasuu     SU    MR. T SUJEEVAN   MR.    T
10485  S-8412  ihuvesinorumae     SU              MR.
                         MR. K K R S RANAWEERA     KKRS
10486  S-8413  ommuoforullo      SU    MS. B C MALALASEKARAMS.    BC
10487  S-8414  iruddeppojemah     SU              MR.
                         MR. S THIRUNAVAKARUSU     S
10488  S-8415  esicihetopuriv     SU    MR. U G B ROSHANTHA MR.    UGB
10489  S-8416  eibekokijebu      SU    MR. A G N JAYASEKARAMR.    AGN
10490  S-8417  effodulagubese     SU              MR.
                         MR. A K K A PRIYANKARA    AKKA


                       Page 56
                       member


10491  S-8418  ebikomeheraau     SU    MS. T SOUMIYA    MS.    T
10492  S-8419  ikappofennefu     SU    MS. W L K KAUSHALAYAMS.    WLK
10494  S-8421  omemeholunnes     SU    MR. M P WIJENAYAKE MR.    MP
10495  S-8422  uufudittupogg     SU              MS.
                         MS. M K M EDIRISURIYA     MKM
10496  S-8423  orujekosaoma      SU              MR.
                         MR. R P G D RATHNAWEERA R P G D
10497  S-8424  emumobecerra      SU              M
                         MS. G W N GAYATHRI S.     GWN
10498  S-8425  occifemocetuje     SU              MR.
                         MR. D W Y E HARIPRIYA     DWYE
10499  S-8426  umevadufallo      SU              MS.
                         MS. G H D K R JAYASEKARA   GHDKR
10500  S-8427  uolekodeticol     SU    MS. P K ABEYRATHNA MS.    PK
10501  AM-8606  ujugirehooer S-8428  AM              ENG.(MS.0G
                         ENG.(MS.) G A D ARUNASHANTHI A D
10502  S-8429  idogobugelag      SU    MS. K SHARMILA   MS.    K
10503  S-8430  attatailuakine     SU              MR.
                         MR. W N B A G PRIYANKARA W N B A G
10504  S-8431  oronilagovec      SU              MS.
                         MS. R M S D WIJESOORIYA    RMSD
10505  S-8432  urupegeahetami     SU    MR. A RAJESKANNA MR.     A
10506  S-8433  iffecujudoluh     SU              MS.
                         MS. R W C N RAJAPAKSHA    RWCN
10507  S-8434  irrisokukukam     SU              M
                         MR. J B N N PIYASENA R.    JBNN
10508  S-8435  amarubodivuh      SU              MS.
                         MS. M V P G UDAYAKANTHI    MVPG
10509  S-8436  icadanohogacim     SU    MR. H N HIKKADUWAMR.     HN
10510  S-8437  elaujalufuho      SU    MR. W W J C ROWELMR.     WWJC
10511  AM-8671  ikilalonumugu     A
                S-8438/2005M              ENG.(MS.) N
                         ENG.(MS.) N N SATANARACHCHI N
10512  AM-7503  adeteheemuha      AM              ENG.(MS.) W
                         ENG.(MS.) W D D DHARMARATNE D D
10513  AM-7504  amapijelleuku     AM              ENG.
                         ENG. A M V ATTANAYAKA     AMV
10514  AM-7505  afifepiuevat      AM              ENG.(MS.) T P
                         ENG.(MS.) T P WICKRAMASINGHE
10515  AM-7506  obivivabihinno     AM              ENG.(MS.) N S
                         ENG.(MS.) N S KODIPPILI
10516  AM-7507  ennasasirenu      AM    ENG. R A R C GOPURA ENG.   RARC
10517  AM-7508  uodotakonahu      AM              ENG.
                         ENG. K N N DHARMARATNE    KNN
10518  AM-7509  onolamajelelob     AM              ENG.
                         ENG. K A R J SENEVIRATNE   KARJ
10519  AM-7510  unohohirejefa     AM    ENG. M W V SURANGA ENG.   MWV
10520  AM-7511  orisepacenic      AM              ENG.
                         ENG. K P P PRIYANKARA     KPP
10521  AM-7512  ulodubevigopi     AM    ENG. G J SUSANTHA ENG.    GJ
10522  AM-7513  evibimubavad      AM              ENG.(MS.) A
                         ENG.(MS.) A N P WEERASEKERA N P
10523  AM-7514  akahovoddummek     AM              ENG.
                         ENG. N M S MUNASINGHE     NMS
10524  AM-7515  imidaederuju      AM              ENG.   P
                         ENG. P A A C PATHTHAMPERUMAA A C
10525  AM-7516  urelumilitin      AM              ENG.
                         ENG. H P V R HEWAWASAM    HPVR
10526  AM-7517  uosigedacagifa     AM              ENG.
                         ENG. G A K P R GUNASEKERA G A K P R
10527  AM-7518  ocomirajoebul     AM    ENG. D A ATHUKORALA ENG.   DA
10528  AM-7519  orrouhidocce      AM              ENG.
                         ENG. U A D S SAMARATUNGA U A D S
10529  AM-7520  amajusenuigup     AM    ENG. S PIRAKALATHAN ENG.   S
10530  M-4953  oputtefavupirAM-7521 M          CENG,   ENG.
                         ENG. M K S YAPA MIE(SL)    MKS
10531  AM-7522  ujaffaletaholl     AM              ENG.
                         ENG. K SRISKANTHAVERL     K
10532  AM-7523  ubueccuhorejop     AM              ENG.(MS.) M C N
                         ENG.(MS.) M C N DE COSTA
10533  AM-7524  ehilluinakihat     AM    ENG. A V J PRIYANTHAENG.   AVJ
10534  AM-7528  alecopissopab     AM    ENG. H G UDITHA   ENG.   HG
10535  AM-7540  immulurelekuve     AM    ENG. N K RANASINGHE ENG.   NK
10537  AM-7542  alloodaropilov     AM              K WIJERATNA
                         ENG.(MS.) S W M S S ENG.(MS.) S W M S S K
10540  AM-7545  ajuraevajekev     AM    ENG. K P PRIYANTHAENG.    KP
10541  AM-7546  apebapugofani     AM              ENG.
                         ENG. S M R S FERNANDO     SMRS
10542  AM-7547  ivanoddekupe      AM              ENG.   P
                         ENG. P M K P GUNAWARDHANA M K P
10536  AM-7541  emafavacanokas     AM              ENG.
                         ENG. R W M I C RANASINGHE R W M I C
10538  AM-7543  ekopanapiccii     AM              ENG.
                         ENG. E M A G P EKANAYAKA E M A G P N
10539  AM-7544  elleutafuara      AM              ENG.(MS.) K A D K
                         ENG.(MS.) K A D K DHEERA
10543  AM-7548  eerrotuderro      AM    ENG. E R RAJAPAKSE ENG.   ER


                       Page 57
                       member


10544  AM-7549  ugososiggura      AM              ENG.    HH
                         ENG. H H K C P CHANDRASEKARA K C P
10545  AM-7550  unurrolimmepem     AM              ENG.
                         ENG. R M P B RATHNAYAKE     RMPB
10546  AM-7551  ukanovinnattef     AM              ENG.
                         ENG. B A C P BAMUNUSINGHE B A C P
10547  AM-7552  igasalasetueja     AM    ENG. R M TILAKERATNE ENG.    RM
10548  AM-7553  ejuggadagicito     AM    ENG. M H R PERERA ENG.     MHR
10549  AM-7554  otattucibosig     AM    ENG. M S M UWAIZ ENG.      MSM
10550  AM-7555  iccoovogetiopp     AM    ENG. N P KUMARASINGHEENG.    NP
10551  AM-7556  opuuobideduh      AM    ENG. A M RAFY    ENG.    AM
10553  AM-7565  idagetihanogi     AM    ENG. S VASIHARAN ENG.      S
10554  AM-7566  isosibinosumod     AM    ENG. B MANOHARANENG.      B
10555  AM-7575  ufefusuttojum     AM    ENG. E W K SILVA ENG.      EWK
10556  AM-7576  eferimakosijar     AM              ENG.(Dr.)
                         ENG.(Dr.) L S NANAYAKKARA LEYON S
10557  AM-7577  idasijeduaddaf     AM    ENG. U I K WEERAKKODYENG.    UIK
10558  AM-7578  eladepenovosic     AM    ENG. K J SIRIKUMARA ENG.    KJ
10559  AM-7579  epiminararinoh     AM    ENG. M I M NIZAR   NG.    MIM
10560  AM-7580  ehanenedagaf      AM              ENG.(MS.) T A
                         ENG.(MS.) T A D D A THALANGAMA D D A
10561  AM-7581  ububufuppepag     AM    ENG. A G P SILVA   ENG.    AGP
10564  AM-7583  oseihikibussi     AM              ENG.
                         ENG. P K HETTIARACHCHI     PK
 9839  AM-7049  essonaguvinnua     AM              E
                         ENG. R A N P KUMARANG.     RANP
 9840  AM-7050  efufejounali      AM              ENG.
                         ENG. S P S DE S GUNASEKERA S P S DE S
 9845  AM-7068  ojonacefijes      AM    ENG. L N BERUWALAGE ENG.    LN
 9846  AM-7069  ujappusodaruva     AM              ENG.
                         ENG. M D A GUNAWARDENA M D A
 9848  AM-7071  ehissirahibip     AM              ENG.    DM
                         ENG. D M P G P A K DASSANAYAKE P G P A K
 9850  AM-7073  osapusenogurr     AM              E
                         ENG. T H P KULASENANG.     THP
 9852  AM-7075  atudirutoauoce     AM              ENG.
                         ENG. K M U B KULASEKERA     KMUB
 9857  AM-7079  avoasaninadak     AM    ENG. I MUJIBAR    ENG.    I
 9855  AM-3615  agirujibosun      AM    ENG. A B WANNINAYAKE ENG.    AB
 9856  AM-7078  addiovapuopuip     AM              PIRASHANTHY
                         ENG.(MS.) SHANKAR ENG.(MS.) S
 9858  AM-7080  ifuvohueaciem     AM    MR. A G SAMARASINGHE MR.    AG
 9859  AM-7081  eoviovuaparrog     AM    ENG. S SARATHJAYANNG.E     S
 9911  AM-7139  uppomedejalei     AM    ENG. N J ROSANTH ENG.      NJ
 9936  S-7849  ukecomakinnufo     SU    MR. D H S ILLANGAKOONMR.    DHS
10090  AM-8243  aledittevadd S-8251  AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) A L DISSANAYAKE A L
10100  AM-8730  utitunucciso      A
                S-8260/2005M              ENG.
                         ENG. D M M P DISSANAYAKE D M M P
 9860  AM-7085  anovutocabuess     AM              ENG.
                         ENG. K D A C JAYAWEERA     KDAC
 9861  M-3122  unadadibofuvaj     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. D D K KARUNARATHNE D D K
 9862  M-2020  uefobilevemil     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M M RIFAADH ENG.      MM
 9863  M-0390  obojinnouvacos     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Dr.) P N
                         ENG.(Dr.) P N FERNANDO
 9866  M-5029         A     M
         arolacalebok M-5075/2000          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N ATTYGALLA ENG.      N
 9869  F-835   iallupeledared     F          S R TITTAGALA (CENG,
                                    ENG.(Prof.)S ROHAN
                         ENG.(Prof.)CHARTERED ENGINEER FIE(SL))
 9873  M-4598  ipaloolitari      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K M G D N DIASENG.     KMGDN
 9874  M-4605  udiboipusetuk     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. V K PADUKKA ENG.      VK
 9875  M-4615  idovaresoteju     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J A CHANDRARATNAENG.    JA
 9876  M-4617  esasemadigotos     M          R M M MIE(SL)
                                    ENG.(MS.) R M
                         ENG.(MS.) CENG, R ALAWATUGODA M R
 9877  M-4618  agotinavipenn     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S H M ANTHONY  ENG.    SHM
 9879  M-4623  egepekecumisir     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P P M FERNANDO ENG.    PPM
 9880  M-4626  unissigoolott     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. L C GUNASINGHE ENG.    LC
 9979  S-7891  ammemekiesibov     SU    MS. H M C P HERATHMS.      HMCP
10053  M-4781  aniunesovuhe      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. B C FERNANDOENG.      B C
10074  S-8235  eelimejittof      SU              MS.
                         MS. B M I U BALASOORIYA     BMIU
 9884  M-4658  arirogahupai      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D W CHITHRANANDAENG.    DW
 9885  M-4664  udolahudameseAM-6186 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. N T M SIRAJUDEENENG.    NTM


                       Page 58
                        member


 9886  M-4674  avahujauveuteo     M          CENG, MIE(SL)
                                     ENG.
                          ENG. UKWATTAGE AMARATUNGA    U
 9888  M-4679  adijireviterr      M          U K JAYALATH
                                     ENG.
                          ENG. J H PCENG, MIE(SL)     JHPUK
 9889  M-4681  ijugamojukamo      M          CENG, MIE9SL)
                          ENG. C B AMARASINGHE ENG.   CB
 9924  AM-8933  eujerodaolig      A
                S-7839/2005M    ENG.D D K G SANDASIRI ENG.   DDKG
 9890  A-104   anusuoaeloban      AS         TENG, AIE(SL)
                          MR. R L DISSANAYAKE  MR.    RL
 9891  AM-7112  eneduefuvomi      AM               ENG.(Dr.) D R
                          ENG. (Dr.) D R LOKULIYANA
 9898  AM-7119  uolusubetofu      AM    ENG. L P S D BASNAYAKEENG.   LPSD
 9901  AM-7121  udefafuhofiedo     AM               ENG.
                          ENG. S G WICKRAMATUNGA S G
 9902  AM-7122  udepiccesonu      AM    ENG. W A PREMARATNE  ENG.   WA
 9903  AM-7123  agigaliridabov     AM               ENG.   D
                          ENG. D O J S WICKRAMASINGHE O J S
 9906  AM-7126  ukeejihelusa      AM               ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) R U H VITHARANA R U H
 9997  S-7909  eguridiokupi      SU    MR. R VALLUVAN    MR.    R
 9998  AM-8116  apiulejilliha S-7910  AM    ENG. D P KALUARACHCHI ENG.   DP
10001  AM-8117  atunihirrimoh S-7913  AM    ENG. U S MALHINGE ENG.     US
10030  S-7941  ejesoboggibiu      SU    MS. R SUHANYA     MS.    R
 9907  AM-7127  aceaccilatut      AM               ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) C N KIRIARACHCHI C N
 9908  AM-7128  ucelepemulejek     AM               ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) P N KIRIARACHCHI P N
 9909  M-5099  uresiferapesi      M
                AM-7137/2004         CENG, MIE(SL)
                          ENG. R KUMARESH ENG.      R
 9910  AM-7138  ejofaarecasec      AM    ENG. S SUTHAKARAN   ENG.   S
 9914  AM-7142  egaabopootedd      AM               ENG.(MS.) G
                          ENG.(MS.) G M P R WEERAKOON M P R
 9933  AM-7820  umubotadofakipS-7846  AM               ENG.(MS.) D I
                          ENG.(MS.) D I UDAYANGANI
 9934  AM-7715  enodenihunoba S-7847  AM               ENG.
                          ENG. S S K THOTAGAMUWAGE S S K
 9922  AM-7161  atojibehojetua     AM               ENG.
                          ENG. M G A P ABEYRATHNA     MGAP
 9946  AM-7898  esakijipinoal S-7859  AM    ENG. T THUVARAHAN   ENG.   T
 9952  AM-8210  akikokecossas S-7865  AM    ENG. S S RAJEEVAN ENG.     SS
 9977  S-7889  oseenefojidifi     SU    MR. S VIJEEKARAN MR.      S
10004  AM-8382  adupiviccirecuS-7916  AM               ENG.
                          ENG. D M C N DISSANAYAKE D M C N
10059  M-4769  utudallibeiedi     M          S JAYAKODYENG.
                          ENG. J A VCENG, MIE(SL0     JAVS
10061  M-4765  abuliisoatol      M          CENG, MIE(SL)
                                     ENG.   A
                          ENG. A J DE Z WICKRAMARATNE J D E Z
10029  S-7940  erufoepimmil      SU               MR.
                          MR. W A A C WICKRAMAARACHCHI A CWA
10038  AM-7863  uikilurugohev S-7949  AM    ENG. U L NIZAM    ENG.   UL
10041  AM-8225  agocelugegipi S-7952  AM    ENG. B D D CHANDIMA  ENG.   BDD
10069  M-4687  itomeninappu      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. G D HATHIRINGE  ENG.   GD
10019  AM-8642  ocatubilaala      A
                S-7930/2004M    ENG. T RAMACHANDRAN  ENG.   T
10020  AM-8390  eebabinopibadiS-7931  AM    ENG. H M B SAMPATH  ENG.   HMB
10028  AM-8363  eluroesanoppa S-7939  AM               ENG.
                          ENG. P A M D D J ADHIKARI    PAMDDJ
10031  AM-8063  osoppedenidoi S-7942  AM               ENG.
                          ENG. V R W R PREMARATNE V R W R
10034  AM-8318  idodunecikeloiS-7945  AM    ENG. M M M C BANDARA ENG.   MMMC
10042  AM-8224  abujemacevami S-7953  AM    ENG. P V E C VITHANAGEENG.   PVEC
10049  M-4788  obaciroafafoj      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. V L WEERATUNGA  ENG.   VL
10050  M-4787  igusocinevuj      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S SAKTHITHASAN  ENG.   S
10057  M-4774  amounasarefuj      M          CENG, MIE9SL)
                          ENG. R P D RAJAPAKSA ENG.   RPD
10054  M-4780  abedinugusavi      M          S A S K WIJESEKERAS A S K
                                     ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
10058  M-4773  iiccigefinijeu     M          CENG, MIE(SL)
                                     ENG.
                          ENG. R M A R PUSHPAKUMARA R M A R
10060  M-4767  oficagehepikod     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. D M W DISSANAYAKEENG.   DMW
10065  M-4740  irruvessitepe      M          PALLEKUMBURA
                                     ENG.
                          ENG. K P BCENG, MIE(SL)     KPB
10067  M-4722  iugguhumakuic      M          CENG, MIE(SL)
                                     ENG.
                          ENG. A G P SAMARASEKARA A G P
10079  S-8240  ekoovebukepocc     SU    MR. I U AMARASEKARA  MR.    IU
10097  AM-8076  obuoceruvaga S-8258  AM    ENG. U K D A SAMEERA ENG.   UKDA
10113  S-8273  ecejirucakicc      SU    MR. S H C V HEWAGE  MR.    SHCV
10155  AM-7489  ukujerebenoaf      AM               ENG.
                          ENG. E A U A EDIRISINGHE    EAUA
10068  M-4686  ottuhapokufako     M          CENG, MIE(SL)
                                     ENG.(Dr.) B C
                          ENG.(Dr.) (Ms.) B C LIYANAGE (Ms.)


                        Page 59
                     member


10086  S-8247  oesohepammafo      SU    MS. K THARSHINY MS.      K
10093  AM-8663  uogahigebeeci      A
                S-8254/2005M              ENG.
                          ENG. C S A SIRIWARDANA    CSA
10096  AM-8075  uricaetukuujenS-8257  AM              ENG.
                          ENG. K M DELPE CHITRAGE    KM
10102  S-8262  akevikehapam      SU    MR. V MURUGAVEL MR.      V
10106  AM-8141         S
         ipigihujafagg -8266   AM              WICKRAMASINGHE
                          ENG.(MS.) S W A D N ENG.(MS.) S W A D N
10110  S-8270  uinobigahaarok     SU              MR.
                          MR. P H H K PUNCHIHEWA    PHHK
10112  S-8272  ukaraugutolom      SU              MR.
                          MR. W M S THILAKARATNE    WMS
10116  M-5058  aneffaheihirucAM-7433 M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. A J M W B NAWELA     AJMWB
10122  M-5132         A     M
         ifadirolahesa M-7452-2005          P S SENARATNE
                                    ENG.(MS.) P S
                          ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
10123  AM-7453  oroepogahade      AM              ENG.
                          ENG. S K L S RUPASINGHE    SKLS
10125  AM-7455  ejugaobijena      AM              E
                          ENG. H H Y JAYANTHANG.    HHY
10127  M-5128  urofibofajofitAM-7465-2005
                     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. D B P KAHAWITA ENG.   DBP
10134  F-884   ofakinniseto M-3021/2005/AM-1588-1986 R S RAJARATNE
                     F    ENG.        ENG.
                               CENG, FIE(SL)   ROHITHA S
10136  AM-9144              AM
         ujidohisitilo S-5618-1999              ENG.(MS.) G T
                          ENG.(MS.) G T DANANJANI
10141  AM-7470  afamedomevehum     AM              ENG.
                          ENG. I A HETTIARACHCHI    IA
10144  M-4876  ehifurottucug AM-7473 M           CENG, KALUM
                                    ENG.
                          ENG. K H D PRIYAMIE(SL)    KHD
10156  AM-7490  opadoabetigar      AM    ENG. K U SWARNAJITH ENG.   KU
10230  S-8326  iggoccelutes      SU    MR. S A K DAYANANDA MR.    SAK
10137  M-4789  udodoejomaud      M          CHARTERED ENGINEER
                                    ENG.   MR
                          ENG. M R MAHAGAMASEKARA(CENG, MIE(SL))
10147  M-4805  evurulorrupusuAM-7476 M           P I WEERASEKARA W M P I
                                    ENG.
                          ENG. W M CENG, MIE(SL)
10154  AM-7488  epivufodifoi      AM              ENG.
                          ENG. K M M D KONDADENIYA K M M D
10161  AM-8529         S
         obuttidarupp -8278   AM              ENG.
                          ENG. H M K G H B MADUGALLE H M K G H B
10171  S-8288  aggidovoediss      SU    MR. D C R REYHART MR.     DCR
10176  M-1919  urolukijesejot     M              ENG.
                          ENG. T D D CHANDRAPALA    TDD
10179  AM-4395  ofekabefeussec     AM    ENG. V JEGANTHAN ENG.     V
10184  AM-4307  ukijepodivik      AM    ENG. P M AMARASEKERAENG.   PM
10202  AM-8763  omogimipaucu      A
                S-8298/2005M              ENG.(MS.) A
                          ENG.(MS.) A S MATHAGAWEERA S
10205  AM-8528  obebetisepohe S-8301  AM    ENG. M A S KULATUNGEENG.   MAS
10219  AM-8485  idadaomujiffa S-8315  AM              ENG.
                          ENG. B W M N C WEERASENA B W M N C
10221  AM-9056  oligakohifimma     A
                S-8317/2005M    ENG. S R WANASINGHE ENG.   SR
10222  AM-8662  eepanenudidoc      A
                S-8318/2005M              ENG.
                          ENG. W A B PRIYASHANTHA    WAB
10223  AM-8742  ojullipubomoru     A
                S-8319/2005M              ENG.
                          ENG. N A S P RANASINGHE    NASP
10240  AM-8358  ubaofafarapp S-8336  AM              ENG.
                          ENG. R U S K RAJAPAKSHA    RUSK
10288  AM-7215  ivopugidanugu      AM              ENG.
                          ENG. P G A K Y WEERASENA P G A K Y
10302  AM-7230  ugotovugajiefo     AM    ENG. S SANJEEVAN ENG.     S
10322  AM-7253  ifodabeepepu      AM    ENG. M G N FERNANDO ENG.   MGN
10250  AM-8646  ufoasohuhuvago     A
                S-8346/2005M              ENG.
                          ENG. S SUTHAKARBASKAR     S
10252  S-8348  oredabaadava      SU    MR. S SUBATHARSAN  MR.    S
10254  AM-8617  allonnolijalag     A
                S-8350/2005M    ENG. A VASUKARAN ENG.     A
10257  AM-8644  oggurakaetave      A
                S-8353/2005M    ENG. T PREMANANTHAN ENG.   T
10260  AM-8645  unalamojuffe      A
                S-8356/2005M    ENG. K MURALEETHARANENG.   K
10263  S-8359  igafeceddimme      SU              MR.
                          MR. S N HETTIARACHCHI     SN
10271  M-3646  ahuuurrotiju      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W A R PERERA ENG.    WAR
10282  AM-7206  acalokaloduba      AM              ENG.   KG
                          ENG. K G G K WICKRAMASOORIYA G K
10292  AM-7219  uhafakofepok      AM    ENG. K G H KODAGODA ENG.   KGH
10296  M-4909         A
         obopallikava M-7223 M            CENG, MIE9SL)
                                    ENG.(Ms.) T M
                          ENG.(Ms.) T M ATAPATTU
10299  AM-7227  olugakivello      AM              ENG.(Ms.)
                          ENG.(Ms.) H L N PIYADARSHI H L N
10303  AM-7231  ofinadiapekaf      AM    ENG. N GAJENDIRANENG.     N
10309  AM-7237  enoppiidabek      AM    ENG. M A M ZIYATH ENG.    MAM
10305  AM-7233  emapidahupej      AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) B S K SUBASINGHE B S K
10311  AM-7239  acaujovemehi      AM              E
                          ENG. A R L W INDUNIL NG.   ARLW
10314  AM-7244  ahimucobohubo      AM              ENG.
                          ENG. K B N WIMALARATNE    KBN


                     Page 60
                        member


10335  AM-7269  ebufumegucah       AM              ENG.
                          ENG. K K P P RANAWEERA    KKPP
10343  AM-7284  irettuhijilicu      AM              ENG.
                          ENG. A G U S RANAWEERA    AGUS
10361  AM-7192  ahificepilab       AM    ENG. R A ANGELITO ENG.    RA
 9567  M-4663  ogofeneggigosu AM-6935 M           P RANAWAKA
                                    ENG.
                          ENG. R A TCENG, MIE(SL)    RATP
 9577  AM-6953  odojilinimmis      AM              ENG.
                          ENG. R M W HEMAKUMARA     RMW
 9569  AM-6937  agupugusekon       AM              ENG.
                          ENG. M B M S FERNANDO     MBMS
 9571  AM-6939  iujifikocubu       AM              ENG.
                          ENG. M D S P JAYAWICKRAMA M D S P
 9573  AM-6941  osifegiobodole      AM              ENG.
                          ENG. A C P C P DHAMMIKA    ACPCP
 9578  AM-6954  iliponohorod       AM              E
                          ENG. A K K M PERERA NG.    AKKM
 9579  AM-6955  iviffucobari       AM              ENG.
                          ENG. D G A SAMARASINGHE D G A
 9582  AM-7535  ippemokosoet  S-7667  AM    ENG. Y GOGULADAS ENG.     Y
 9583  AM-7052         S
         icerodoserro -7668    AM    ENG. D A N LAKMAL ENG.    DAN
 9584  AM-7571  ekirorobinummu S-7669  AM              ENG
                          ENG. S S MATHANGAWEERA S S
 9587  AM-7817  epehudisivafu S-7672  AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) S GANESAMOORTHYS
 9591  AM-7456  uloeovujatudd S-7676  AM    ENG.(MS.) B KALYANIENG.(MS.) B
 9602  S-7687  afupededdiruna      SU    MR. P S KARUNARATHNEMR.    PS
 9606  S-7691  oasappurinud       SU    MR. S N B WEERAKOON MR.    SNB
 9617  S-7698  afficcimehoupa      SU    MR. S SUTHAHARAN MR.     S
 9715  AM-6988  isuaremecomu       AM              ENG.
                          ENG. S S RUWANPATHIRANA S S
 9725  AM-7002  umedacocettoff      AM    ENG. D K JAYAWARDENEENG.   DK
 9771  AM-8303  imurrienifoov S-7791  AM    ENG. T THANARASA ENG.     T
 9803  S-7819  erovonihanne       SU    MR. I DELAKSHAN MR.      I
 9607  AM-7722  inifefunulubS-7692    AM    ENG. K A S PERERA ENG.    KAS
 9611  A-103   aodirrekiddo       AS         TENG, AIE(SL)
                          Major. P D U PERERA Major.  PDU
 9612  M-4590  enigenoavufitt      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. K M A ARIYASENAENG.   KMA
 9618  AM-7993  ahenoihomenega S-7699  AM              ENG.(MS.) K
                          ENG.(MS.) K SIVASUBRAMANIAM
 9624  AM-8467  egitecuketta  S-7705  AM    ENG. M SAHATHEVAN  ENG.   M
 9626  AM-8235         S
         usinegaligur -7707    AM              ENG.
                          ENG. P R B R KARUNATHILAKA P R B R
 9627  AM-7642  ufoiccaaraapa S-7708  AM              ENG.
                          ENG. Y G A KRISHANTHA     YGA
 9631  AM-8167  iniimmiritapS-7712    AM    ENG. S JEBALAN   ENG.   S
 9632  AM-7994  ollanefugorocc S-7713  AM              ENG.(MS.0P
                          ENG.(MS.) P ANUGEETHA
 9633  AM-7801  ujafuvarifisat S-7714  AM    ENG.(MS.) S DEVIGA ENG.(MS.) S
 9634  AM-8061  ebatifommuloma S-7715  AM              ENG.
                          ENG. M M G P R WEERAKOON M M G P R
 9638  AM-7644  apumobevihogia S-7719  AM    ENG. W D S M COSTA ENG.   WDSM
 9646  S-7727  ivoforabireppe      SU    MR. M L MANIKKARAJANMR.    ML
 9635  AM-8317  uffeofumuserii S-7716  AM              MR.
                          MR. A H M N N ABEYRATHNA A H M N N
 9756  AM-8618  ufouorubapuu       A
                 S-7776/2004M    ENG. T AYINGARAN ENG.     T
 9847  AM-7070  iaajisafagot       AM    ENG. M SRIKESAVANENG.     M
 9896  AM-7117  idobegidevuke      AM    ENG.(Ms.) N AMBIGO ENG.(Ms.) N
 9958  AM-8840  oporrimocani       A
                 S-7870/2004M    ENG. A SURESH    ENG.   A
 9637  AM-7643  enulauvenigeje S-7718  AM              ENG.
                          ENG. K P W ASIRI INDIKA    KPW
 9639  AM-8701  ottudinecelonu      A
                 S-7720/2004M              ENG.
                          ENG. S V R DESHAPRIYA     SVR
 9640  AM-7802  aefebarusaputi S-7721  AM              ENG.(MS.) T
                          ENG.(MS.) T JEYANTHINIE
 9642  AM-7713  ecaculufahoss S-7723  AM    ENG. V VINOVAN   ENG.   V
 9647  AM-7766  olopinirrabel S-7728  AM    ENG. W G C T WEMULLAENG.   WGCT
 9650  AM-8461  inolatumorehot S-7731  AM              ENG.
                          ENG. H L R N SENEVIRATNE   HLRN
 9652  S-7733  opihohekacig       SU    MR. V GAJANTHAN MR.      V
 9654  AM-8300  ererragupasigg S-7735  AM              ENG.(MS.) N P
                          ENG.(MS.) N P KOSWATTA
 9656  AM-7860  ekosumuratteca S-7737  AM              ENG.   SRM
                          ENG. S R M S K A SAMARADIVAKARA S K A
 9657  AM-8365  omudoccetott  S-7738  AM    ENG. S PRASHANTHAN ENG.   S
 9659  AM-8166  inappupuceale S-7740  AM    ENG. R AINHARAN ENG.     R
 9663  AM-7536  udduccesiefela S-7744  AM              ENG.(MS.) L M V
                          ENG.(MS.) L M V KANCHANA


                        Page 61
                       member


 9664  AM-8047        S-7745
         iddebahejebuug    AM    ENG. S H N THARANGA ENG.   SHN
 9670  S-7751  icicabepajunih    SU    MR. S KANAGASABAIMR.     S
 9668  AM-7587  ujevotollaboS-7749  AM              ENG.   W
                         ENG. W K D N WARUSAPPERUMA K D N
 9786  S-7803  asaabidaceffa     SU              MS.
                         MS. S K ABEYGUNAWARDANE S K
 9722  AM-6999  obaolirorrutif    AM    MR. R RAVEENDRAN MR.     R
 9871  M-4817        AM-4196
         agucadabimmesi    M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. C KULARATNE ENG.     C
 9671  AM-7588  eucadifesemeS-7752  AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) H A P C MALSREENI H A P C
 9672  AM-8574        S-7753
         ekejarenaruvu     AM              ENG.
                         ENG. B D A JAYASHANTHA    BDA
 9673  M-3904  oodisemavetoa     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A RANASINGHEENG.     A
 9678  S-7757  uvotafipukoroc    SU    MS. G W E DE SILVA MS.    GWE
 9687  AM-7723        S-7765
         amoaupotelleo     AM              ENG.
                         ENG. A V S SENEVIRATNE    AVS
 9688  S-7766  egoloccuinic     SU    MR. P I RAMANAYAKE MR.    PI
 9691  S-7769  ihinifadujagu     SU    MR. M LOGESWARAN  MR.    M
 9692  M-2285  eppooluahehe     M         CHARTERED PEIRIS(CENG, G A
                                   A ENGINEER P MIE(SL))
                         ENG. D D P GRATIANENG.    DD
 9699  AM-6969  uhoarenepano     AM              ENG.(MS.) H A
                         ENG.(MS.) H A D K HETTIARACHCHID K
 9703  AM-6972  udijevuhegeri     AM    ENG. L A M D BANDARAENG.   LAMD
 9705  M-4978  ucedenacianaAM-6974  M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. D RANITHA J KIRIELLA   DRJ
 9747  AM-7029  orediasaobedd     AM              ENG.
                         ENG. M M S K MARASINGHE    MMSK
 9709  AM-6982  osovijuccabaf     AM              ENG.(Ms.)
                         ENG.(Ms.) W K C N DAYANTHI W K C N
 9711  AM-6984  iffedovinekau     AM    ENG. K NARESHKUMAR ENG.   K
 9735  AM-7018  asasiocihitufi    AM    ENG. D P RAJAKARUNA ENG.   DP
 9758  AM-8165        S-7778
         aavihidecugin     AM    ENG. L SASIHARAN ENG.     L
 9849  AM-7072  ibutedajidde     AM              ENG.
                         ENG. B J G DISSANAYAKE    BJG
 9713  AM-6986  epolatepelloa     AM    ENG. A W N SENAKA ENG.    AWN
 9714  AM-6987  ujevodussafi     AM              ENG.
                         ENG. H K G PUNCHIHEWA     HKG
 9716  AM-6991  urivosobedoded    AM    ENG. M D D DE COSTA ENG.   MDD
 9719  AM-4066  ugoonuogodullu    AM              ENG.
                         ENG. D P LALITH SIRISUMANA D P L
 9720  M-4702        AM-4879
         iupuccojaavugg    M         CENG, MIE9SL)
                         ENG. G R S PATHIRANAENG.   GRS
 9723  AM-7000  eronalleheufu     AM              ENG.
                         ENG. P W A NAWARATHNA     PWA
 9724  AM-7001  ofoemirresipu     AM    ENG. D DEVENDRAN ENG.     D
 9726  AM-7005  ecafifamunab     AM    ENG. M K M INTHIYAS ENG.   MKM
 9727  AM-7006  ogadecioofajig    AM    ENG. V PANDITARATNE ENG.   V
 9728  AM-7007  otitakivoregu     AM    ENG. G A C M PERERA ENG.   GACM
 9729  AM-7008  ellacciucumud     AM              KUMARA S A C
                         ENG. S A CHAMINDA ENG.
 9801  S-7817  amocomutadutah    SU    MS. N O RAJAPAKSHA MS.    NO
 9730  AM-7009  amatatofidapu     AM              ENG.
                         ENG. A ANURA DISSANAYAKE A A
 9731  AM-7010  uufufimerakec     AM              ENG.
                         ENG. G G M C K DE SILVA    GGMCK
 9733  AM-7012  akinadofaifanu    AM    ENG. M C J SALGADO ENG.   MCJ
 9897  AM-7118  ugafossommaki     AM    ENG. E K G C KUMARA ENG.   EKGC
 9942  S-7855  amalussapupu     SU    MR. S SARVARAJA MR.      S
10062  M-4703  oidavohimogi     M         CENG,   ENG.
                         ENG. T D PEIRIS MIE(SL)    TD
 9736  AM-7019  ebesummabisip     AM              ENG.
                         ENG. P H L J RANASINGHE    PHLJ
 9737  AM-7020  ioemosabajoda     AM              ENG.
                         ENG. E G CHANDANATHILAKE E G
 9738  AM-7021  orefeukibepe     AM              ENG.(MS) S M C
                         ENG.(MS) S M C P K SAMARATHUNGEP K
 9740  AM-7023  egumoccapulob     AM    ENG. K D D PERERA ENG.    KDD
 9743  AM-7026  iduvimmakurohu    AM    ENG. S S L HERATH ENG.    SSL
 9745  AM-7027  uopicipinipa     AM    ENG. A D M S BANDARAENG.   ADMS
 9746  AM-7028  ofobusonepepod    AM              ENG.
                         ENG. R M A S RATHNAYAKE    RMAS
 9748  AM-7030  uheselafumiu     AM              ENG.
                         ENG. W B P WIJESINGHE     WBP
 9749  M-4786        AM-7039
         iujetumatifonu    M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS)
                         ENG.(MS) S M BISSOMENIKE S M
 9750  AM-8245  osanumolagegS-7770  AM    ENG. S BALAMAYURAN ENG.   S
 9751  AM-8164        S-7771
         ojuffomuguruca    AM    ENG. T LOGESWARANNG.E     T


                       Page 62
                       member


 9754  AM-8301        S-7774
         iajecajurepepe     AM    ENG. J LOGESWARAN  ENG.   J
 9755  AM-8508        S-7775
         oheobepaliocit     AM    ENG. E LOGENDRA ENG.      E
 9912  AM-7140  unoerattusufe     AM    ENG. M MAHASIVAM ENG.     M
 9923  AM-7819  illubemomovo S-7838  AM    ENG. T SOMALINGAM  ENG.   T
 9947  AM-7899  ogucehudajov S-7860  AM    ENG. K GOWREZAN ENG.      K
10095  AM-7977        S-8256
         aleefummuallif     AM              ENG.   W
                         ENG. W M I P B WARNASOORIYA M I P B
 9759  AM-7645        S-7779
         ejugaleettotod     AM              ENG.
                         ENG. D D H SIRIWARDANA     DDH
 9760  AM-7921  ihedapiolall S-7780  AM    ENG. N SENTHURAN ENG.     N
 9766  S-7786  avirrilabosepp     SU              MS.
                         MS. H K J U KODITHUWAKKU H K J U
 9768  AM-8700        S-7788/2004M
         ucurodubabacci     A    ENG. W T J L WERADIWAENG.   WTJL
 9774  AM-8721  iodikapassepe     A
                S-7794/2004M              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) Y PATHMAGOWRY Y
 9781  AM-8616  erasopipuvube     A
                S-7798/2004M    ENG. J VASUTHEVANENG.     J
 9783  AM-8553        S-7800
         ajesovefeatiak     AM    ENG. K JEYATHEEPANNG.E     K
 9784  AM-9099        S-7801/2004M
         ofepammaneisor     A    ENG.(MS.) K GARTHIKA ENG.(MS.) K
 9791  AM-8115        S-7807
         ikerretususari     AM    ENG. K KALAPAN    ENG.   K
 9794  AM-7537  acetipipippupS-7810  AM    ENG. P ROGER TALBAD ENG.   PR
 9795  S-7811  isussusicugadd     SU    MR. M C K NISHANTHA MR.    MCK
 9796  AM-8491  oujihissueppoS-7812  AM    ENG. E M UKWATTA ENG.     EM
 9787  AM-7861  emmucocejeul S-7804  AM              ENG.
                         ENG. S GNANASUHATHIPAN     S
 9792  AM-7862        S-7808
         iminomoccijott     AM    ENG. A JENOSAN    ENG.   A
 9920  AM-7147  ujairamodojela     AM              ENG.
                         ENG. P G D SIRIWARDANA     PGD
 9990  S-7902  enuruburategep     SU              MS.
                         MS. K P R K K KONDASINGHE K P R K K
10000  AM-7658  emijibimmeru S-7912  AM              ENG.
                         ENG. R M P D RATHNAYAKE    RMPD
 9798  AM-8475        S-7814
         eppitofinibupu     AM              ENG.
                         ENG. R J VASANTHAKUMAR     RJ
 9806  S-7822  efokogidokici     SU    MS. C K LIYANAGE MS.      CK
 9814  M-0610  ahenokemeppep     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K R FERNANDOENG.     KR
 9816  S-7831  okunnokaciiv      SU    MR. K V H P KUMARAMR.     KVHP
 9823  M-3911  ofeopifajodube     M          ANZAR ENG.
                         ENG. A L ACENG, MIE(SL)    ALA
 9825  M-0952  etoiasuremmutu     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. P R S JAYAWARDENA     PRS
 9826  M-1807  atteofamounu      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M P NAVARATNE  ENG.   MP
 9827  M-3619  opavobejaane      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S G PREMKUMAR  ENG.   SG
 9828  M-4847  aariganuvudu AM-2597 M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. G T D DE SILVAENG.    GTD
 9830  M-4593  ufoiluiruvurof     M          J DEWASURENDRA J
                                    ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
 9831  M-2902  afaneioonnelu     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D CHANDRASEKERA ENG.   D
 9834  AM-7044  oronunadikad      AM              ENG.(MS.) K K S L
                         ENG.(MS.) K K S L SIRISENA
 9837  AM-7047  acubissinume      AM              ENG.
                         ENG. W S SOORIYARACHCHI W S
 9838  AM-7048  ottakurakonnik     AM    ENG. A I SAMARASINGHEENG.   AI
 9945  AM-8072        S
         adeusihirade-7858   AM    ENG. K AINKARAN ENG.      K
 9961  AM-7973  esavulesivadoS-7873  AM    ENG. S MATHAVAN ENG.      S
 9983  S-7895  ovohorejabik      SU    MR. R V KOSWATTA MR.      RV
 9279  AM-6187  obiddadonumejo     AM    ENG. T GNANAVINTHAN ENG.   T
 9287  S-7481  ifosselicehaid     SO              MR.
                         MR. M G W PRIYADARSHANA M G W
 9280  S-7475  ahecokaoronaku     SU    MS. P G DISSANAYAKE MS.    PG
 9285  S-7480  oceobosucavuss     SU    MS. S SUNTHARA PRIYA MS.    S
 9288  S-7482  anajiletosunuf     SU    MR. N L S PRASANNA  MR.    NLS
 9293  M-5102  oconivecojatoAM-6843-2004
                     M          N PERERA ENG.
                         ENG. A A TCENG, MIE(SL)    AATN
 9294  AM-6844  eukattusiccee     AM              ENG.
                         ENG. D K L CHANDRASENA     DKL
 9299  AM-6852  akuetupallen      AM              ENG.   A
                         ENG. A I G K MATARAARACHCHI I G K
 9301  AM-6854  efojuvuhomubi     AM              ENG.
                         ENG. G H C K WIMALASIRI    GHCK
 9302  AM-6855  isecahuleluhim     AM    ENG. G S P GUNASEKARAENG.   GSP
 9303  M-4954  anefitirikemmAM-6856 M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S AJITH     ENG.   S
 9304  AM-6857  aunedikeboco      AM              ENG.
                         ENG. R A A S RANATHUNE     RAAS


                       Page 63
                       member


9307  AM-6860  iposacobajegip     AM    ENG. D K S PRASANNA ENG.   DKS
9310  AM-6868  ogeattiholla      AM    ENG. V KUMARADASAN ENG.   V
9326  AM-7563  akinerokekur S-7495  AM              ENG.
                         ENG. S D J SAMARATHUNGA S D J
9350  AM-7438  arepabudekikujS-7517  AM    ENG. N B NANDANA ENG.     NB
9369  AM-8060  eimecabodebeccS-7536  AM              ENG.
                         ENG. P N WICKRAMARACHCHI P N
9311  AM-6869  oroffateffidu      AM              ENG.(MS.) T
                         ENG.(MS) T U K WEERASOORIYA U K
9317  AM-8238  okoguniorove S-7486  AM    ENG. C S MASAKORALA ENG.   CS
9318  AM-8629  ameuleriffam      A
                S-7487/2004M              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) K W R NIRANJALA K W R
9321  AM-7292  oculuteafijoddS-7490  AM    ENG. T KANESHALINGAMENG.   T
9325  AM-8559  ittavuefufeuraS-7494  AM              ENG.(MS.) H P
                         ENG.(MS.) H P NIDARSHA
9327  AM-7859         S
         enirevatucer -7496   AM    ENG. T SIVARUPAN ENG.     T
9329  AM-7798  iutemeutanann S-7498  AM              ENG.(MS.) S
                         ENG.(MS.) S KAMALALOGINI
9330  AM-7971  aelusekuahodenS-7499  AM              ENG.(MS.0S
                         ENG.(MS.) S MUKUNTHINI
9337  S-7555  errikihusileji     SU              MS.
                         MS. P S NILMINI DE SILVA   PSN
9339  AM-7099  ujusaddienusodS-7507  AM    ENG. N KUNATHARSHAN ENG.   N
9345  AM-7992  ocuefaegucef S-7512  AM              ENG.
                         ENG. S V P A SAMARASINGHE S V P A
9347  AM-8112  ibobappanicov S-7514  AM    ENG. T KIRITHARAN ENG.    T
9349  AM-7186  aluvuaberegukoS-7516  AM              ENG.
                         ENG. M L C G A PERERA     MLCGA
9353  AM-8627  ikujigicasupik     A
                S-7520/2004M              ENG.
                         ENG. I M P K ILLANKOON    IMPK
9354  AM-7917  emuosegaragas S-7521  AM              ENG.
                         ENG. D T T M T JAYATISSA   DTTMT
9415  S-7583  aapagahatupa      SU    MR. P I M PANAGODA MR.    PIM
9623  S-7704  uccaconikuvi      SU    MR. H M S DESHAPRIYAMR.    HMS
9686  S-7764  avauuvomisseti     SU    MR. P THESORUBAN MR.     P
9355  AM-8654              A
         ihettivirofurrS-7522/2004M    ENG. H M S S BANDARAENG.   HMSS
9356  S-7523  ogevirijoliik      SU              MS.
                         MS. K A N D GUNAWARDHANA K A N D
9358  AM-8835  icarokimulluu      A
                S-7525/2004M    ENG. I T DHANAPALAENG.    IT
9360  AM-9098         S
         ulejanujecev -7527   AM              ENG.
                         ENG. K M P G A B RATHINDA K M P G A B
9364  S-7531  eporamappommek     SU              MR.
                         MR. A L A U PRIYANTHA     ALAU
9367  AM-8386         S
         utalogovatec -7534   AM              ENG.
                         ENG. R W S M RAJASINGHE    RWSM
9368  AM-7098  egotacafekecapS-7535  AM              MR.
                         MR. A L ARZATH SAJEER     ALA
9370  AM-8702  egakupaisuca      A
                S-7537/2004M    ENG. O V D BANDULA ENG.   OVD
9378  AM-8247         S
         oreetipuofaa -7545   AM    ENG. D C BANDARIGODAENG.   DC
9373  AM-8297  ohikutogureri S-7540  AM    ENG. A PARTHIBAN ENG.     A
9374  S-7541  egifesissugami     SU              M
                         MR. K MURALITHARAN R.     K
9381  AM-8565  issemajoripej S-7548  AM              ENG.(MS.) R M
                         ENG.(MS.) R M N S KARUNARATHNAN S
9386  S-7553  ohaveccorrab      SU    MS. D I MADIGASEKERAMS.    DI
9402  S-7570  ehuvitebicuvo      SU              MR.
                         MR. T M T A B TENNAKOON    TMTAB
9405  S-7573  anotomavebafe      SU              MR.
                         MR. T H M S SATHKUMARA    THMS
9649  S-7730  uvannohijahimm     SU              MS.
                         MS. E M N D EKANAYAKE     EMND
9772  S-7792  ecihopokaoka      SU    MR. B BALACHANDRAN MR.    B
9782  AM-8114  avoritiggener S-7799  AM    ENG. B THARSAN   ENG.   B
9417  AM-8299  osolifacedamo S-7585  AM              ENG.(MS.(
                         ENG.(MS.) N A A S V NISSANKA N A A S V
9458  M-4555  ovovijucesin      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. R M S J B RATNAYAKE   RMSJB
9508  AM-7415  eritonocopeddiS-7619  AM    ENG. C M FAIZAL   ENG.   CM
9517  AM-7096  ovioecarirubigS-7628  AM    ENG. P NANTHAGOPAN ENG.   P
9518  S-7629  annakohopecef      SU    MS. I SHIROMALI   MS.    I
9418  AM-8677  oeggakucufano      A
                S-7586/2004M              ENG.
                         ENG. R M H L THUSHARA     RMHL
9422  AM-8493  ufittofasaeau S-7590  AM    ENG. S VENGADESAN  ENG.   S
9424  AM-8634  urabeffafarok      A
                S-7592/2004M    ENG. D C WANAGURU  ENG.   DC
9425  AM-8270  eddejakioggur S-7593  AM    ENG. D P PRASANNAENG.     DP
9430  AM-7896  uvitijeketaoS-7598   AM              ENG.
                         ENG. N THAVAPUTHALVAN     N
9434  AM-8326  eliraditogoiceS-7602  AM    ENG. J K DAMMIKA ENG.     JK


                       Page 64
                       member


9438  AM-8271  agasolocumuv S-7606  AM              ENG.(MS.) S
                         ENG.(MS.) S P I D ILUKKUMBURE P I D
9442  AM-7844        S-7610
         osokumefugikea     AM    ENG. P M SIRITHUNGA ENG.   PM
9446  M-4505  ovocuketohapo     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS) N J
                         ENG.(Ms.) N J JAYAKODY
9447  M-4506  omuppueffuotef     M    ENG.(MS) S JAYASINGHEENG.(MS) S
9509  S-7620  itisiruderah      SU    MR. S S K SILVA   MR.    SSK
9603  S-7688  evugefepibaj      SU    MR. L V B DE MENDIS MR.    LVB
9935  AM-8932  esejolenutatt     A
               S-7848/2004M    ENG. P M C JEEVANTHA ENG.   PMC
9474  AM-6874  ullepekillucu     AM    ENG. J D A I PIYADASAENG.   JDAI
9486  AM-6888  ivedinoppasemm     AM    ENG. K P S D DE SILVAENG.   KPSD
9448  M-4521  igudeioodobira     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. J C HARAMBEARACHCHI J C
9449  M-4525  ififaatunimeri     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. U J LOKUARACHCHIENG.   UJ
9450  M-4532  inegejuafigo      M          K SENADEERA
                                   ENG.
                         ENG. D I P CENG, MIE(SL)    DIPK
9451  M-4537  akapimiruhava     M          PERERA ENG.
                         ENG. K A KCENG, MIE(SL)    KAK
9452  M-4546  ekeccicohigo      M          M S K MIE(SL)
                                   ENG.(MS) M S K
                         ENG.(MS.) CENG,DE SILVA
9453  AM-6172  igomesurivop      AM    ENG. P R S C PERERA ENG.   PRSC
9457  AM-6176  ovotadanomugo     AM    ENG. C VATHANAKUMAR ENG.   C
9459  M-4561  icetipeveddum     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. G H D P THILAKARTHNE G H D P
9460  M-4565  imudocecanas      M          CENG, KUMARA
                                   ENG.
                         ENG. T D WIJITHAMIE(SL)    TDW
9461  M-4566  oievisidikecol     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P W BAMUNUSINGHEENG.   PW
9462  M-4568  eviasobucino      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J K JAYAWARDENA ENG.   JK
9563  AM-6931  erabihedibago     AM    ENG. J KULOTHUNGAN  ENG.   J
9644  S-7725  ofariihettupa     SU    MR. P ELANKEERAN MR.      P
9925  AM-7897        S-7840
         erikerrivorala     AM    ENG. A N LEVINGSHAN ENG.   AN
9939  AM-8281  ohinekorinepuS-7852  AM    ENG. S NIROSAN    ENG.   S
9463  M-4569  adusumusituho     M          T FERNANDOENG.
                         ENG. M I RCENG, MIE(SL)    MIRT
9464  M-4574  eukupebohibave     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P M S DE SILVAENG.    PMS
9465  M-4576  ubijagukafuj      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Dr.)
                         ENG.(Dr.) P B R DISSANAYAKE P B R
9469  M-4582  aucirobonaje      M          CENG,
                         ENG. P SURESH MIE(SL)ENG.   P
9470  M-4583  ifocovepimub      M          GAMAGE ENG.
                         ENG. A P KCENG, MIE(SL)    APK
9471  AM-6871  enimaetuhotopi     AM              ENG.(Ms.) L M
                         ENG.(Ms.) L M PRIYANGIKA
9466  M-4578  efosaoteidaku     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R A B S MENDIS ENG.   RABS
9467  M-4579  igiputavolini     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W G A NANDASIRI ENG.   WGA
9472  AM-6872  auhaforofubis     AM              ENG.(MS.) I P M
                         ENG.(MS.) I P M FERNANDO
9475  AM-6875  abikacodutuh      AM    ENG. C D H YAPA   ENG.   CDH
9476  AM-6876  iceloucedeluki     AM              ENG.   A
                         ENG. A L A R M WIJAYARATHNA L A R M
9479  AM-6879  imigotamigocac     AM              ENG.
                         ENG. J M U S B KARUNARATNE J M U S B
9481  AM-6881  uvijebimmavaa     AM              ENG.
                         ENG. W P S DHARMAKEERTHI W P S
9483  AM-6885  umeubajopovu      AM              ENG.
                         ENG. MANGALA RUPASINGHE M
9485  AM-6887  isolenahabamm     AM              ENG.
                         ENG. K L D D R K LIYANAGE   KLDDRK
9535  AM-7390        S-7646
         idavasakidipip     AM              ENG.
                         ENG. N W I S N BANDARA     NWISN
9537  AM-8319        S-7648
         efogadamufonic     AM    ENG. H A S GUNASOMA ENG.   HAS
9568  AM-6936  egippotaritab     AM    ENG. S VIDYARATNA ENG.     S
9487  AM-6889  ikigebahonne      AM    ENG. S D D HEMANTHA ENG.   SDD
9489  AM-6891  ekoogutomokot     AM    ENG. H A D C DILRUKENG.    HADC
9490  AM-6892  edeggiccuvesoc     AM    ENG. K S K SILVA   ENG.   KSK
9497  AM-6907  ebuusoppeppaf     AM    ENG. H A SADDATISSA ENG.   HA
9500  M-4612         AM-6920 M
         accafumipinacu               K SILVA ENG.
                         ENG. G J PCENG, MIE(SL)    GJPK
9502  AM-6926  asuiromobinim     AM    ENG. P K JEEVANANDA ENG.   PK
9504  AM-7349  ianegovadudimS-7615  AM              ENG.
                         ENG. D M H P DASSANAYAKE D M H P
9505  AM-7845        S-7616
         ipaaesaduluoas     AM    ENG.N A I DE SILVA ENG.    NAI
9510  S-7621  uvulosimabeco     SU    MS. U L N CHANDIMAMS.     ULN
9513  AM-7129        S-7624
         iniduneaoteoga     AM    ENG.T JOTHIVEL    ENG.   T


                       Page 65
                      member


9520  S-7631  oidenajefoopp     SU    MR. R A G DEHIPITIYAMR.    RAG
9521  AM-8624        S-7632/2004M
         isapobenakote     A    ENG. B SANGAR    ENG.   B
9522  AM-8381  ebefujaffipoS-7633  AM              ENG.
                        ENG. W A M T S DHANAPALA W A M T S
9523  AM-8384        S-7634
         upuddaffulece     AM              ENG.(MS.)
                        ENG.(MS.) A D SAMARAKKODY A D
9534  AM-7598  orofafeddepoS-7645  AM    ENG. R P RATHNAYAKE ENG.   RP
9653  AM-8113  isiibeccipepS-7734  AM    ENG. C MITHILAN   ENG.   C
9683  S-7762  ommifasikofa     SU              MS.
                        MS. K A I U KULASURIYA    KAIU
9704  AM-6973  abedabegoccug     AM    ENG. N DEVANANTHAN ENG.   N
9524  AM-8993        S-7635/2004M
         onamidigecire     A               WIJESUNDARA
                        ENG.(MS.) W S M T D ENG.(MS.) W S M T D
9527  AM-7920  emelukaacoten     AM              DHARMAKEERTHI
                        ENG.(MS.) P G H C H ENG.(MS.) P G H C H
9533  AM-8620        S-7644/2004M
         ohivorifaemma     A    ENG. W M S KUMARAENG.     WMS
9536  AM-7391  ogubuffeinotS-7647  AM              ENG.   SM
                        ENG. S M T S SUNDARAPPERUMA T S
9539  AM-8385        S-7650
         ifesaufuhiecc     AM              ENG.(MS.)
                        ENG.(MS.) J C DHARMAPALA J C
9542  AM-8037        S-7653
         anefepojadakun    AM    ENG. J S KURERA   ENG.   JS
9543  AM-8466  affummacuborS-7654  AM              ENG.   T
                        ENG. T M W R H B SAMARAKOONM W R H B
9547  AM-8563  umuettaperreS-7658  AM              ENG.
                        ENG. R M R C UDAYANANDANA R M R C
9548  AM-8626        S-7659/2004M
         udalajorarrida    A    ENG. C C DHARMASENA ENG.   CC
9553  AM-8137        S-7664
         enupitenubeimi    AM              ENG.(MS.)
                        ENG.(MS.) L P GALAPPATHTHI L P
9558  A-102   anussijajacco     AS         TENG, AIE(SL)
                                  MR.
                        MR. F J R SENEVIRATNE     FJR
9560  AM-6928  ofagugosajasi     AM    ENG. S H K NANDANA ENG.   SHK
9562  AM-6930  abebigatasurre    AM              ENG.
                        ENG. K A G S SISIWATH     KAGS
9564  M-4607  isinakievudaAM-6932 M           CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. H M U SENEVIRATNE    HMU
9565  AM-6933  omikurosimejon    AM              ENG.
                        ENG. A P SENAL RASANGA    APS
9854  AM-7077  ifinofumminori    AM              ENG.
                        ENG. B U I BODINNAGODA    BUI
9870  M-3613  avecaffavinis     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K SIVANATHAN ENG.    K
9938  AM-8152        S-7851
         ofucomuabujie     AM    ENG. M D VASEEHARAN ENG.   MD
8957  AM-7412        S-7322
         ivosopojojumo     AM    ENG.(MS.) S KAVITHA ENG.(MS.) S
8960  AM-7413        S-7325
         ipufugukidemu     AM    ENG. S RAAMSHANGAR ENG.   S
8969  AM-7638  utijisebomicS-7334  AM    ENG. N THEVARANJAN ENG.   N
8970  AM-8703        S-7335/2004M
         ukeojuhuggiob     A    ENG. N THIRUMARAN  ENG.   N
8978  AM-7773  ahanojivenajS-7343  AM    ENG. B A M YAPA   ENG.   BAM
8986  AM-7562        S-7351
         ecararolupaob     AM    ENG. J AMALENDRAN  ENG.   J
8987  AM-7158        S-7352
         ariluupoujivus    AM    ENG. S GOWRESWARAN ENG.   S
8995  AM-7916        S-7360
         oukageehudohoc    AM    ENG. P JANARTHANAN ENG.   P
8996  AM-7640  erejocukurudS-7361  AM    ENG. M J I JAWSY ENG.     MJI
9000  AM-7990  opesegihejobS-7365  AM              ENG.(MS.) L
                        ENG.(MS.) L C M K KULATHUNGA C M K
9010  AM-8938        S-7375/2004M
         ehubirapanigic    A              ENG.MS.) G
                        ENG.(MS.) G G SIVATHAVENDRANG
9005  AM-7599        S-7370
         eppafodudisak     AM              E
                        ENG.(MS.) S THIVISHA NG.(MS.) S
9006  AM-7797        S-7371
         ujodderrihuga     AM    ENG. V ARUNCHAYAN  ENG.   V
9009  AM-8401        S-7374
         okumolleinipih    AM              ENG.(MS.)
                        ENG.(MS.) P A L WIJETHUNGA P A L
9011  AM-8404        S-7376
         ikuhieamovidu     AM              ENG.(MS.)
                        ENG.(MS.) D M K DISSANAYAKED M K
9102  AM-6690  illimmecapod     AM    ENG. R P H S BANDARAENG.   RPHS
9097  AM-6686  anovujepugis     AM    ENG. T S DEDIGAMA ENG.    TS
9130  AM-6743  ijalilomagge     AM    ENG. W M P U KUMARA ENG.   WMPU
9139  AM-6752  onipuvuvosoboi    AM    ENG. V SUTHAHAR ENG.     V
9012  AM-7639        S-7377
         acauudosusijof    AM    MR. K H M G D HERATHMR.    KHMGD
9014  AM-8641        S-7379/2004M
         ululocomesoof     A    ENG. U A BARI    ENG.   UA
9015  AM-7184        S-7380
         osirrupigefisu    AM    ENG. M A C H RAZVI ENG.    MACH
9022  AM-7131        S-7386
         ijohakemissudd    AM    ENG.(MS.) T KANCHANAENG.(MS>0 T
9024  S-7388  obivifokepakes    SU    MR. A B A RAZAK   MR.    ABA
9026  AM-7056  ettafiravegoS-7390  AM    ENG. K NIRANJAN ENG.     K
9030  AM-7414        S
         ilobakabipot -7394  AM    ENG. J K L S PERERAENG.    JKLS


                      Page 66
                       member


9044  AM-8029        S-7408
         asanobeitupojo     AM    ENG. K V A M HUSSAINENG.   KVAM
9045  AM-7858  uvahabacudattS-7409  AM    ENG.(MS.) N RAJINI Eng.(Ms.) N
9050  AM-7991        S
         iruhefoceccu -7414   AM              E
                         ENG.(MS.) P YASOTHANG.9MS.)P
9054  AM-6644  eppinaifamake     AM              WIMALASENA C DE S
                         ENG. T H C DE SILVA ENG.   TH
9057  AM-6647  inefossidusuhe     AM              ENG.(MS) K G A N
                         ENG.(MS) K G A N KANTHI
9081  AM-6671  ofijicomaalaf     AM              ENG.
                         ENG. P D V P K DE ALMEIDA  PDVPK
9062  AM-6652  affohiruifaret     AM    ENG. J N CAREEM ENG.     JN
9143  AM-6756  ucivarrifeuiv     AM              ENG.(MS) H R L W
                         ENG.(MS) H R L W HALGAHAWATHTHA
9158  S-7425  ufigifejagoma     SU              MR.
                         MR. H A D K GUNARATNA    HADK
9235  AM-6110  ibavulofafor      AM    ENG. P ADITHTHAN ENG.    P
9298  AM-6851  ebamosoddikirr     AM    ENG. L KURUWAGE ENG.     L
9064  M-4835  okarullijibetAM-6654  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K ESWARARAJAH ENG.   K
9065  AM-6655  adavivaanuoddo     AM              E
                         ENG. M K A RIYANTHA NG.   MKA
9068  AM-6658  ogoddusotafe      AM              ENG.
                         ENG. K P T H DE SILVA    KPTH
9069  M-4577  igunuridagomeAM-6659  M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS) M
                         ENG.(MS) M M BEGAM HASEEBA M B
9071  AM-6661  ividasikojotto     AM              ENG.
                         ENG. U A S DHARMASENA    UAS
9075  AM-6665  opibellecolo      AM              ENG.
                         ENG. P D R A YASARATNA    PDRA
9077  AM-6667  ehipivuseroja     AM              ENG.
                         ENG. M D A GUNASEKARA    MDA
9079  AM-6669  amujunopidihu     AM              ENG.
                         ENG. K W WIDANAPATHIRANA K W
9084  AM-6674  agurrujubogak     AM    ENG. M S CASSIM   ENG.   MS
9089  AM-6678  adarrucugonugg     AM              ENG.
                         ENG. L G R D KARIYAWASAM L G R D
9090  AM-6679  atebijuetedduh     AM              ENG.
                         ENG. G C D D JAYASINGHE   GCDD
9092  AM-6681  onnigifurrad      AM              E
                         ENG. R J TENNAKOONNG.    RJ
9096  AM-6685  aruhatedonnupp     AM    ENG. S SAKTHIVEL ENG.    S
9104  AM-6692  ivocimmoppovuo     AM              ENG.   L
                         ENG. L Y D P J SOORIARACHCHI Y D P J
9162  AM-7716        S-7429
         osicusiobuvijo     AM    ENG. S V T J PERERA ENG.   SVTJ
9206  AM-6829  omojatumogucc     AM              ENG.
                         ENG. S L SAMARAWICKRAMA S L
9220  S-7445  ieffujemmehecc     SU    MR. M NITHOKUMAR MR.     M
9105  AM-6693  iatikappehapol     AM              SILVA
                         ENG.(MS) K T S P DE ENG.(MS) K T S P
9106  AM-6694  omikecanajelif     AM    ENG. N SATHEESKUMAR ENG.   N
9107  AM-6695  ogguvutoguna      AM              ENG.
                         ENG. K H Y K PRIYADARSHANA K H Y K
9108  AM-6696  udulivueccuf      AM    ENG. P C PALAYANGODAENG.   PC
9109  AM-6697  okocohofudilad     AM    ENG. S D S NISHANTHAENG.   SDS
9111  AM-6699  ukidebahamacc     AM    ENG. C L DASSANAYAKEENG.   CL
9112  AM-6700  iferrunipili      AM              ENG.
                         ENG. Y S K HETTIARACHCHI   YSK
9113  AM-6701  ujudepanuvuso     AM              ENG.
                         ENG. S T D O WARAPITIYA   STDO
9115  AM-6703  otaddobonneb S-6971  AM    ENG. A RAJAMOHAN ENG.    A
9126  S-7422  ihekaupoaipef     SU    MR. J L R LAKPRIYA MR.    JLR
9116  AM-6730  ijogejonimikud     AM    ENG. S B WIJAYAKOON ENG.   SB
9117  AM-6731  adduvimesuvuc     AM    ENG. T D NIJANTHANENG.    TD
9123  S-7419  ettuggajorub      SU    MR. R S SUDUSINGHE MR.   RS
9233  AM-6108  afehesemilouc     AM    ENG. R V K KARAVITA ENG.   RVK
9216  S-7441  ikutinivivau      SU    MS. S YOKAWANY MS.      S
9406  S-7574  utepovumiruul     SU              M
                         MR. I P RANCHAGODA R.    IP
9129  AM-6742  eohufinarreni     AM              ENG.
                         ENG. V M K G SIRIWARDANA V M K G
9134  AM-6747  obisalurehehe     AM    ENG. P C RAJAPAKSHA ENG.   PC
9136  M-5003         AM-6749
         oggalluovoggac     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. E S M SOYZA ENG.    ESM
9137  AM-6750  ilevevogoggev     AM    ENG. K SASIKUMAR ENG.    K
9138  AM-6751  ogemmuguvaibif     AM              ENG.
                         ENG. G A I P P KUMARA    GAIPP
9140  AM-6753  abotajosajusob     AM    ENG. K YOHANATHAN  ENG.   K
9141  AM-6754  olummilepicce     AM              ENG.
                         ENG. A A D R ABEYSUNDARA A A D R
9142  AM-6755  ulepallirallef     AM    ENG. A H G NISHANTHAENG.   AHG


                       Page 67
                       member


9149  AM-6762  afanedokehej      AM    ENG. E G K PRIYANANDAENG.   EGK
9150  AM-6763  ubodijecaebo      AM              ENG.(MS)
                         ENG.(MS) C M SENEWIRATNE C M
9151  AM-6764  epogauusaaituv     AM              ENG.(MS)
                         ENG.(MS) M P P DHANASEELA M P P
9153  AM-6787  ijuluguppiroli     AM    ENG. A KARTHIKEYAN  ENG.   A
9154  M-4737  ipessunuvume AM-6788 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. A E R S MIRANDA ENG.   AERS
9204  AM-6827  uhatutukimmaf     AM    ENG. U P ATHULA   ENG.   UP
9399  S-7567  omopappikirib     SU    MR. N W R PRABHATH R.M     NWR
9702  AM-6971  eufimucoikog      AM    ENG. I G S REKSHANENG.     IGS
9165  S-7432  iriguheiffahi     SU              MR.
                         MR. W I A S P FERNANDO     WIASP
9166  AM-7106        S-7433
         alirevufihirra     AM    ENG. P R P PERERA ENG.     PRP
9167  S-7434  icupoijinato      SU              MR.
                         MR. M W A T C WIJESOORIYA M W A T C
9168  S-7435  uhemipojoetehi     SU              MR.
                         MR. B K C R WICKRAMASINGHEB K C R
9169  S-7436  edigorugigifu     SU    MS. U T C NANAYAKKARAMS.    UTC
9172  F-876   ocetattevukot     F
               M-2198/1987    ENG. D U SUMANASEKARA
                              CHARTERED ENGINEER
                                   ENG.   (CENG, FIE(SL))
                                        DU
9174  AM-6791  iiloddicahup      AM              ENG.
                         ENG. K I A P RAJAKARUNA    KIAP
9176  AM-6793  oevivigucohis     AM    ENG. H S S FERNANDO ENG.   HSS
9177  AM-6794  ehocessaderej     AM    ENG. D C ABEYSUNDARA ENG.   DC
9179  AM-6796  iffuededaelot     AM    ENG. R L KUMARASINGHEENG.   RL
9180  AM-6797  anasikotoffe      AM    ENG. B U GUNASEKARA ENG.   BU
9181  AM-6798  iserrofimecer     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) G K ABEYWICKRAMAG K
9182  AM-6799  ikarolijufaca     AM              ENG.(MS.) K
                         ENG.(MS.) K V H I JAYAWARDANAV H I
9183  AM-6800  ogihegorusalo     AM              ENG.
                         ENG. W A R S WIJESINGHE    WARS
9208  AM-6831  avaallogoceg      AM              ENG.(Ms.) P C
                         ENG.(Ms.) P C KULATUNGA
9246  AM-6122  ihuvicujakatte     AM    ENG. K W T N DE SILVAENG.   KWTN
9191  AM-6808  iffitipomogigi     AM    ENG. K M W KULATUNGA ENG.   KMW
9184  AM-6801  agiccoseasin      AM    ENG. M M A HAMZA ENG.     MMA
9187  AM-6804  ikejegilulere     AM              ENG.
                         ENG. D M D T B DASANAYAKE D M D T B
9189  AM-6806  agodedufevis      AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) S A MAHAARACHCHI S A
9190  AM-6807  efepaudirecef     AM    ENG. K A M C FERNANDOENG.   KAMC
9194  M-4498  afavesupasur      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. H O de S GUNASEKERA H O
9196  AM-6820  ocodihofusehep     AM              ENG.
                         ENG. L K M C B JAYAWARDANA L K M C B
9197  AM-6821  olajijoturess     AM    ENG. H K EKANAYAKE  ENG.   HK
9203  AM-6826  ipipuseodibe      AM    ENG. R KARUNAHARAN  ENG.   R
9209  AM-6832  ubafitatalace     AM              ENG.
                         ENG. M A S H MUNASINGHE    MASH
9219  AM-8416        S-7444
         itutufonemafue     AM    ENG. K DEV ANANTHENG.     KD
9210  AM-6833  arihececunihud     AM              ENG.(Ms.)
                         ENG.(Ms.) R KANAGANAYAGAM R
9211  AM-6834  ioguggakecen      AM              ENG.(Ms.)
                         ENG.(Ms.) W G N S KULATUNGAW G N S
9212  AM-6839  uvonumuhegeffo     AM              ENG.
                         ENG. C J SUMANATILLEKE     CJ
9215  S-7440  avuborakeopot     SU    MS. S VISITHA    MS.    S
9570  AM-6938  ebabojagacatij     AM              ENG.
                         ENG. D K L PUSHPA KUMARI D K L P
9580  AM-6961  atitebennage      AM              E
                         ENG. E A CHAMINDIKANG.     EA
9217  AM-7484  enajiffenedu S-7442  AM              ENG.(MS.) W
                         ENG.(MS.) W K R SWARNAMALA K R
9222  AM-7778  itajatiibehunS-7447  AM              ENG.(MS.) P S D
                         ENG.(MS.) P S D RAJINIE
9230  M-4700  atuvuilolulekAM-6105 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. V P NANAYAKKARA ENG.   VP
9237  M-4930         AM-6112 M
         ohaneperojatip               CENG, MIE(SL)
                         ENG. M F M FIRDHOUS ENG.   MFM
9242  AM-6118  evunonurinorip     AM    ENG. G M T BANDARA  ENG.   GMT
9245  AM-6121  acejaniesubim     AM              ENG.(MS) W M P
                         ENG.(MS) W M P SRIYANI
9247  AM-6123  uhojitacadoppu     AM    ENG. S R PRASANNAENG.     SR
9252  AM-7530        S
         ilohurofuvotu-7448   AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) S D SAMARASEKERAS D
9257  AM-7711        S-7453
         oenupeurapecim     AM    ENG. S JAYANTHAN ENG.     S
9264  AM-7531  obikuludduguvS-7460  AM    ENG. A M IDROOS ENG.      AM
9267  AM-7297  unnivutallee S-7463  AM    ENG. S JEYARAJAN ENG.     S


                       Page 68
                       member


9270  AM-7712  ijitacohofeaS-7466  AM    ENG. A KAMALRAJ ENG.      A
9272  AM-7675  itotakovogaveS-7468  AM    ENG.. T CHAILAGOABAN ENG.    T
9273  AM-7532  effeogumisar S-7469  AM    ENG. B SUTHARJAN ENG.      B
9278  S-7474  imakagososali     SU    MS. U M GONSALVESMS.      UM
9340  AM-8239  iffesedajesa S-7508  AM               ENG.(MS.) T A
                         ENG.(MS.) T A SANJEEWANI
9365  S-7532  ottipukitibau     SU    MR. R HAREKRISHNARAM MR.    R
9380  AM-8246  okibuerirenniS-7547  AM               ENG.(MS.) H M A W
                         ENG.(MS.) H M A W HERATH
8510  M-4875  idicuufihohe AM-6491 M           A R D MIE(SL)
                                   ENG.(Ms)
                         ENG.(Ms) JCENG, JAYASINGHE J A R D
8512  AM-6489  areleconnuidos    AM    ENG. L R J BANDARAENG.     LRJ
8516  AM-6485  eneccacapapege    AM    ENG. S P TENNAKOONNG.E     SP
8524  AM-6437  ibabupegojosem    AM               ENG.
                         ENG. K R DE J SENEVIRATNE K R DE J
8619  M-4479  uddosejosseg     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Dr.)
                         ENG.(Dr.) S M A NANAYAKKARA S M A
8513  M-4869  uddajupigirotAM-6488 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. H M P S D HERATHENG.    HMPSD
8517  M-4581  efovijoccafefAM-6484 M           RAZEEK ENG.
                         ENG. M I MCENG, MIE(SL)     MIM
8519  AM-6482  ahepiannehukok    AM    ENG. T YOGESWARANNG. E     THANIGASLAM
8527  M-4530  oefasehojisufAM-6441 M           RODRIGOENG.
                         ENG. S K FCENG, MIE(SL)     SKF
8528  AM-6440  orudovefejave     AM    ENG. G R S S GAMLATH ENG.    GRSS
8533  C-110   eposeduupifok     C     MR. A W A DAYARATNE MR.    AWA
8538  AM-6448  unnugicinonni     AM    ENG. M R WANIGASEKERAENG.    MR
8543  M-4833  arredemoddunn     M
               AM-6464/2003         CENG, WITHARANA SANJEEVA
                         ENG. SANJEEWA MIE(SL)ENG.
8904  AM-6616  ugucoluffaeb     AM    ENG. A J A H JOWSI ENG.     AJAH
8956  S-7321  akittauhulakec    SU    MR. L A P PERERA MR.      LAP
8964  AM-8556        S-7329
         ikevuguletahaj    AM               ENG.
                         ENG. A H A SAVERIRAJAN     AHA
8967  AM-7293  amitegosumuveS-7332  AM    ENG. K SIVAKUMAR ENG.      K
8546  M-4732  ejekofepebud AM-6467 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. L GUNAWICKREMA ENG.    L
8547  AM-6468  opemejoppanea     AM    ENG. D M WIJAYAPALA ENG.    DM
8549  M-4822  oticeboggosacAM-6470 M           CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS)
                         ENG.(MS) V P THIRANAGAMA V P
8550  M-4621  idihetitidek AM-6471 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG.(MS) N K DE SILVAENG.(MS) N K
8551  AM-6472  ocutahopevucu     AM    ENG. D D MAGALLA ENG.      DD
8556  M-4584  arebossacato AM-6477 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. M K A NISHANTHA ENG.    MKA
8557  M-4613  edijuubumagg AM-6478 M           CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS) J P
                         ENG.(MS) J P WARNAKULASOORIYA
8558  AM-6479  ovimiamakafi     AM    ENG. J K L C PERERA ENG.    JKLC
8559  AM-6480  ehaguvadofoh     AM    ENG. N S G AMADORUNG.E     NSG
8565  M-0984  igosopejamepp     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D S R JAYASEKEREENG.    DSR
8567  AM-6946  aubodutacicohS-7127  AM    ENG. T SKANTHAKUMAR ENG.    T
8570  AM-6810        S-7130
         ucufadodeajula    AM               ENG.(Ms.) D G N
                         ENG.(Ms.) D G N KUMARI
8571  AM-8324  iudulojodaseaS-7131  AM               ENG.
                         ENG. P L T I SENEVIRATNE    PLTI
8903  AM-6615  ejitemegesecu     AM               ENG.
                         ENG. R B S B UDUWERIYA     RBSB
8912  AM-6635  emunihaununoni    AM    ENG. B BALACHANDARAN ENG.    B
9007  S-7372  ipifoddaevub     SU    MR. S SUTHAKARAN MR.      S
9016  S-7381  ofirrocibamor     SU    MR. T S G HATHTHOTUWAMR.    TSG
8577  M-4447         AM-5102 M
         ujoluetedepebi               CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS)
                         ENG.(MS) K B KALYANAWATHIEK B
8579  M-4316  iccufotekafasa    M          DE S JAYAWARDENAU DE S
                                   DR.
                         DR. UPALI CENG, MIE(SL)
8581  AM-3570  itolojoreviga     AM               ENG.(Dr)
                         ENG.(Dr) DILAN S JAYAWEERA D S
8582  AM-6975  ifilucipasoloS-7146  AM    ENG. S YASOKUMAR ENG.      S
8587  AM-3845  ekahakihaned     AM    ENG. S MURUGANATHAN ENG.    S
8597  M-4455  obegoitahucif     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W H S PRIYANTHA ENG.    WHS
8599  M-4410  ivifupivakiuni    M           T GANGANANDA
                                   ENG.
                         ENG. A M JCENG, MIE(SL)     AMJT
8603  M-4426  isilakilegubo     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. N R S WICKRAMASINGHE N R S
8605  M-3851  ilaceijuvibebu    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S A D SENANAYAKEENG.    SAD
8606  M-3985  utokojufaccue     M           PRIYANTHA D
                                   ENG.(Prof.)P D C
                         ENG.(Prof.)CENG, MIE(SL) C WIJAYATUNGA
8608  M-4428  atobidapajifek    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. U B ANGAMMANA  ENG.    Upul B


                       Page 69
                       member


8732  AM-6145  eheggukuvolo      AM    ENG. G ATHUKORALA  ENG.   G
8884  AM-6596  ejaellahokisa     AM    ENG. W K WIPULA ENG.      WK
8902  AM-6614  ebinetegukile     AM    ENG. W D J V KUMARA ENG.   WDJV
8908  AM-6631  uppepadohadabS-6891  AM    ENG. E V R PIERIS ENG.     EVR
8609  M-4429         S-3934
         olooviojepuvev     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. C P BASNAYAKE  ENG.   CP
8610  M-4650  osevuhofibaroAM-4655 M           CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. R M A C B RATHNAYAKE R M A C B
8611  M-4466  iddakupibiggel     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K G KULARATNE  ENG.   KG
8612  M-4467  ivilalijanur      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS)
                         ENG.(MS) N M LIYANARACHCHI N M
8613  M-4470  eusufahouduff     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. L A SUPULSIRI ENG.    LA
8614  M-4471  ikubinuledako     M          WEERARATNE
                                   ENG.
                         ENG. P N I CENG, MIE(SL)    PNI
8669  AM-8119        S-7176
         eligotojogafah     AM    ENG. J JEGASUTHANENG.     J
8615  M-4476  ottevadafoura     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Dr.)
                         ENG.(Dr.) N D GUNAWARDENA N D
8617  M-4478  iddodecuitac      M          A S KULATHILAKA S A S
                                   ENG.(Dr.)
                         ENG(Dr.) SCENG, MIE(SL)
8620  M-4480  abajobolonucup     M           NANDALALENG.
                         ENG. A B SCENG, MIE(SL)    ABS
8623  M-4483  ufuhubibollod     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W A H PIYASENA ENG.   WAH
8625  M-4487  ificibunnaigi     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M MUZATHIK ENG.     AM
8626  M-4488  ocohosurujilat     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S D A N RANJITH ENG.   SDAN
8873  S-7281  ogumulecicic      SU    MS. R RAJAPAKSHA MS.      R
8913  AM-6636  elohupahimun      AM    ENG. T K WELENDAWE  ENG.   TK
9028  AM-7895        S
         orupifehisulo -7392  AM              ENG.(MS.) D
                         ENG.(MS.) D D T K KULATHUNGA D T K
8628  M-4490  emuvauimecuman     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Lt.CoL.)
                                        R
                         ENG.(Lt.Col.) R V A EMBULDENIYAV A
8629  M-4493  ofoakevuujec      M          CENG, P BENG.(Gp.Capt.)B
                                    LIYANAGE P
                         ENG.(Gp. Capt.) E MIE(SL)   E
8634  AM-8325        S-7141
         uviudidijakike     AM    ENG. U N PIYASIRI ENG.     UN
8635  AM-6847  egesohocenen S-7142  AM               BADALAWA
                         ENG.(MS.) B B M W A ENG.(MS.) B B M W A
8640  AM-8630        S-7148/2003M
         atomujenahelur     A    ENG. K L N INDIKA ENG.     KLN
8645  AM-8971        S-7153/2003M
         imeliuturogeve     A    ENG. J M R S APPUHAMYENG.   JMRS
8651  AM-8227        S-7158
         olotogallanulu     AM    ENG. M M A N NILAM ENG.    MMAN
8653  AM-7182  aciledohojuhaS-7161  AM    ENG. M THIRUKUMARAN ENG.   M
8654  AM-8706  aagaceravede      A
               S-7162/2003M    ENG. T RANJITH KUMAR ENG.   T
8657  AM-8402  onirihebiape S-7165  AM              ENG.
                         ENG. R P W M D RAJAKARUNA R P W M D
8697  M-5009         AM-6497 M
         atiddaappabomu               CENG, MIE(SL)
                         ENG. G D NANAYAKKARA ENG.   GD
8698  AM-6498  obusidilisuni     AM    ENG.(MS) U D UKWATTA ENG.(Ms.) U D
8701  AM-6501  onnannagguloku     AM    ENG. W M MENDIS ENG.      WM
8702  M-4806  ivasavulatokil     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N K WEERASINGHE ENG.   NK
8824  AM-7761  arutojucapeb S-7235  AM              ENG.
                         ENG. B H J BULATHSINGHALA B H J
8896  AM-6609  urannabobakupp     AM              ENG.
                         ENG. W G B L WIJAYARATHNE W G B L
8922  S-7288  isehasibegusen     SU              MS.
                         MS. B H D P GUNARATHNE     BHDP
8703  M-4760         A
         ettuokonellit M-6503 M           CENG, PATHIGODA P A C C
                                   ENG.(MS)
                         ENG.(MS) P A C C MIE(SL)
8714  AM-6513  ufiroseuijigg     AM              ENG.(Ms.) I
                         ENG.(Ms.) I DALADAWATTA
8730  AM-6143  afiagemanomill     AM              ENG.
                         ENG. P W K WETHTHASINGHE P W K
8733  AM-6146  ihavapunupatu     AM    ENG. J M S DUMINDAENG.     JMS
8737  M-5093  enittabodabej     M
               AM-6152/2003         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS) H
                         ENG.(MS) H K D I SANJEEWANIE K D I
8744  M-4936         AM-6516 M
         emmaipoaccupii         ENG. C S GUNAWARDENA ENG.   CS
8746  AM-6518  icosibeooeno      AM    ENG. A A T ERANJEEWA ENG.   AAT
8785  S-7198  apumopurujippu     SU    MR. M H SAHAN    MR.    MH
8768  S-7182  asisotuddenehi     SU              MR.
                         MR. D M I U B DISSANAYALKE D M I U B
8772  AM-8831  eukalaceffuruS-7186  AM              ENG.
                         ENG. K H S R KULASOORIYA K H S R
8784  AM-8893  ohuoiihicomo      A
               S-7197/2003M    ENG. A A R A AZEEZ ENG.    AARA
8786  AM-8500  arirunumehabeS-7199  AM    ENG. S SUBAHARAN ENG.     S
8801  AM-8477  emmisujuciuf S-7214  AM    ENG.(MS.) D H THARANIENG.(MS.) D H
8811  S-7224  ujugeomebima      SU    MS. J A I T JAGODA MS.     JAIT
8894  AM-6607  adotapuhusica     AM    ENG. I A DEVANESAN  ENG.   IA


                       Page 70
                       member


8933  AM-7710  acocovidummepS-7299  AM    ENG. S SUTHARSAN ENG.     S
8976  AM-7856  omivuhudufetaS-7341  AM    ENG. J PUVIRAJAN ENG.     J
9036  AM-7573  ucelemuritaveS-7400  AM    ENG. M R M HAZARY ENG.    MRM
8814  AM-6949  edonudusiccorS-7227  AM    ENG. T SUTHAKAR ENG.     T
8819  AM-7088  errainnicamovS-7230  AM              ENG.(MS.) S
                         ENG.(MS.) S SENARATNE
8825  AM-8623  omubavihenof      A
               S-7236/2003M    ENG. K YATHUNANTHAN ENG.   K
8832  AM-9026  otavuvepomub      A
               S-7243/2003M              ENG.(MS.) K V D
                         ENG.(MS.) K V D R JAYAWARDHANA R
8834  AM-7915        S-7245
         ocoruccevupegg     AM              ENG.(MS.) D
                         ENG.(MS.) D M I U DASANAYAKE M IROSHINI U
8842  AM-8169        S-7252
         occimorepanoon     AM    ENG. G R AMARASINGHEENG.   GR
8841  AM-7355        S-7251
         ioaseuuaveless     AM    ENG. I KALUARACHCHI ENG.   AI
8847  AM-8640        S-7257/2003M
         aihioffidohiss     A    ENG. W S RUPASINGHE ENG.   WS
8852  S-7262  obakuttahovecc     SU    MR. P PERINPAKUMAR MR.    P
8862  S-7272  oceaddacididu     SU              MR.    B
                         MR. B H M B C DHARMAKEERTHI H M B C
8872  S-7280  uekarejessicid     SU    MR. M N M IRSHAD MR.     MNM
8875  S-7283  iticcitelofada     SU    MS. G A L R PERERA MS.    GALR
8877  AM-6589  ohitepikaloccu     AM              ENG.(Ms.) A
                         ENG.(Ms.) A M MADURAPPERUMAM
8878  AM-6590  ukoeddarinni      AM    ENG. W S C PERERA ENG.    WSC
8883  AM-6595  uevuveujonodim     AM    ENG.(MS) F M HUSSAINENG.(MS) F M
9017  AM-8131        S-7382
         eninaluvuifike     AM    ENG. K A OVITAGEDARAENG.   KA
9051  AM-6641  erobikijidol      AM    ENG. M S M RIZWAN ENG.    MSM
9144  AM-6757  accesufolofi      AM    ENG. G A G CHANAKA ENG.   GAG
8889  AM-6601  uanohaoddalla     AM              ENG.(MS) H M U
                         ENG.(MS) H M U S K KOTAKADENIYA S K
8890  AM-6602  ehalunnaciio      AM    ENG. L SRI PRAGASH ENG.   L
8892  AM-6604  udimevoppavec     AM              ENG.(MRS)
                         ENG.(MRS) L U BAKMEEDENIYA U L
8895  AM-6608  eaovokajakigae     AM    ENG. K KADAMPASEELANENG.   K
8900  M-5147         AM-6612-2004
         afoccinualehol     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. D G S WICKRAMARATHNAD G S
8901  AM-6613        S-6643
         okurrobukadata     AM              ENG.
                         ENG. D N L DISSANAYAKE    D NALINDA L
8906  AM-6618  ujuppittumma      AM    ENG.(MS) A JAYENTHA ENG.(MS) A
8915  AM-6637  opekaakigorr      AM              ENG.
                         ENG. K M W K KARUNATHILAKAK M W K
8917  AM-6639  attasokurreoh     AM    ENG. K A R CHANAKA ENG.   KAR
8926  S-7292  esubotikuseja     SU    MR. S S MALLIYAWADU MR.    SS
8932  AM-7816        S-7298
         eccujionuojino     AM    ENG. N RUPAN    ENG.   N
8936  AM-7417  eipuppomahucoS-7302  AM    ENG. Y L PATHIRANAGEENG.   YL
8943  AM-7529        S-7309
         ikijukidimubok     AM    ENG. M RAMANAN ENG.      M
8949  AM-7132        S-7314
         uvaseacuigefep     AM              MR.
                         ENG. S B PATHMASEELAN     SB
8962  AM-7445  olevohaadutotS-7327  AM              ENG.
                         ENG. R I GAJENDRANATAN    RI
9003  AM-8237  erravijaujiovS-7368  AM              ENG.(MS.) W C
                         ENG.(MS.) W C T K GUNAWARDANA T K
9019  AM-7294        S
         upanisofattid -7384  AM              ENG.
                         ENG. H D K SENEVIRATNA    HDK
7982  AM-6389        S-5531
         iucibeucesefau     AM              E
                         ENG. H M U S HERATHNG.    HMUS
8008  AM-8761        S     A
         ofivecubibog -6881/2003M              ENG.
                         ENG. K C WICKRAMATUNGE K C
8017  AM-6325  eramificiraral     AM              ENG.
                         ENG.K A H J DHANAPALA     KAHJ
8020  M-5044         AM-6243 M
         aadatohurotiba               N T SIRIWARDHANA L S A N T
                                   ENG.
                         ENG. L S ACENG,MIE(SL)
8042  M-4627         AM-6272 M
         ajemuffemmivol              CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) U
                         ENG.(MS) U HARITHARAN
8054  AM-6286  ulecafahepis      AM              ENG.
                         ENG. R G D H RAJAPAKSE    R G D HARSHA
8059  AM-6989        S-6845
         onohesufujobib     AM    ENG. J A VITHARANAENG.    JA
8067  AM-6812  erabosoneibojS-6853  AM    ENG. N K J PATHIRANAENG.   NKJ
8073  AM-8808        S-6859/2003M
         apugureumareti     A    ENG. W B FERNANDO  ENG.   WB
8077  AM-7893        S-6863
         erimikosuburoh     AM    ENG. C WIJERATNE ENG.     C
8086  AM-8524        S-6872
         uvabekivisilat     AM    ENG. A A WEERASINGHEENG.   AA
8088  AM-6915  atisagobaporuS-6874  AM    ENG. G K C OPATHELLAENG.   GKC
8094  AM-6352  usilefimaffim     AM    ENG. U S KOHOWALA  ENG.   US
8248  AM-8989  ooihitesebuce     A
               S-6947/2003M              ENG.
                         ENG.(MS.) H A BASNAYAKE    HA


                       Page 71
                        member


8836  S-7247  abepeguijesuj      SU              MR.
                          MR. V A M GUNATHILAKA     VAM
8869  S-7279  accakohijiaru      SU    MR. D G T RATHNAPALAMR.    DGT
8101  M-4526  ugisehoniddebe AM-6329 M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. P B N MANAGE ENG.    PBN
8176  AM-6908  unonenolatuce S-6916  AM    ENG. N K S KUMARA ENG.    NKS
8254  AM-7794  ekerutuhobami S-6953  AM    ENG. U R HEMAJITH ENG.    UR
8116  AM-6341  ocifipiroggib      AM    ENG. O C JAYANANDANAENG.   OC
8122  AM-6346  olenudassihi       AM              ENG.(MS)
                          ENG.(MS) B G N THARANGANIE B G N
8132  AM-6308  acahebosadiki      AM              ENG.(MS)
                          ENG.(MS) J A N K JAYAKODY J A N K
8137  M-4640  ibottufammigo AM-6313 M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(MS) W
                          ENG.(MS) W M R R RANATUNGE M R R
8138  M-5148  opogouddutefe AM-6314 M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. R M A WIJAYARATNE    RMA
8143  M-4503          A
         itaccutarrinit M-6319 M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. T GANGODAGAMAGEENG.   T
8146  M-4974  unnapidikovuru AM-6322 M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. K N WEERAKOON ENG.   KN
8152  AM-6863         S
         unifitifacefan -6892   AM    ENG. C SASEEHARAN  ENG.   C
8159  AM-8160  ugisoropaffo  S-6899  AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) D A GANGODAWILA D A
8161  AM-6780  ekitefagarro  S-6901  AM    ENG. S JANAGAN   ENG.   S
8165  AM-6781  uruaosojedolle S-6905  AM              ENG.
                          ENG. J A J N JAYASINGHE    JAJN
8181  S-6921  iffesadinnep       SU    MR. B D L SRIKANTHA MR.    BDL
8451  S-7076  epannogguhuga      SU    MR. M W P MADUSHANKAMR.    MWP
8830  S-7241  adummippohipag      SU    MS. T A JOSEPH   MS.    TA
8907  AM-6629  utejelajehaig      AM    ENG. G PATHMANATHAN ENG.   G
8167  AM-6978  inasuriufoifed S-6907  AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) I H HETTIARACHCHI I H
8170  AM-6710         S
         acatujurifevo -6910   AM              ENG.
                          ENG. G M KALANSOORIYA     GK
8179  AM-6959  ibofijahavufum S-6919  AM    ENG. S SYLVESTER ENG.     S
8190  AM-6357  ebigosapakeru      AM    ENG. H D JAYANTHA ENG.    HD
8197  M-4572  okemasellapi  AM-6364 M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A M A M ADIKARIENG.   AMAM
8198  M-4996  ummeebaledii  AM-6365 M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG.(MS) P K JESUDASAN (MS) P K
8202  AM-6369  idajesafijijii      AM    ENG. S WICKRAMARATNEENG.   S
8216  AM-8287  orapoloratele      AM    ENG. I MURUGATHAS  ENG.   I
8217  M-2944  uvisivucijerur      M              ENG.(Mrs)
                          ENG.(Mrs) S K I WIJEWARDENAS K I
8219  AM-6171  ugabetutopom       AM    ENG. A J EMMANUELENG.     AJ
8220  M-4390  uceteecamupe       M         CENG, MIE(SL)
                          ENG.(MS) P R R MEL ENG.(MS) P R Renuka
8223  AM-6563  otebottoguttS-6923    AM    ENG. T GANES    ENG.   T
8224  AM-6709  iboccoliheddup S-6924  AM              ENG.(MS) V
                          ENG.(MS) V SHIVAVATHANI
8252  AM-7441  aralamehenoh  S-6951  AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) N K GUNASEKERA N K
8385  AM-8022  esefaumufido  S-7024  AM              ENG.(MS.) E P A
                          ENG.(MS.) E P A SAMPATH
8782  AM-9082  udulipuppobom      A
                S-7195/2003M              ENG.
                          ENG. R M M R RATHNAYAKE    RMMR
8319  AM-6405  uutugovigolo       AM              ENG.
                          ENG. U P A SIRIWARDANA    UPA
8337  AM-6423  ijohisisatilli      AM    ENG. R KANAGANATHAN ENG.   R
8232  AM-6564  efonekasuohuha S-6932  AM    ENG.T PHAHEERATHAN ENG.   T
8233  AM-6783  ajahijaribolor S-6933  AM    ENG.T SATHEESRAMANANENG.   T
8234  AM-7091  ocobunineeboll S-6934  AM    ENG. S SABESAN   ENG.   S
8235  AM-7912  ajotaccatamm  S-6935  AM              ENG.(Ms.0 W S C
                          ENG.(MS.) W S C WICKRAMAARACHCHI
8243  AM-7353  ibucuhivarunni S-6942  AM              ENG.(MS.) S U
                          ENG(MS.) S U SIRISENA
8247  AM-6716  orodojofittab S-6946  AM              ENG.   WA
                          ENG. W A P C WICKRAMARACHCHI P C
8250  AM-6715  iohavujubivo  S-6949  AM    ENG. N NAVARUBAN ENG.     N
8256  AM-8366  umomodatemecu S-6955  AM              ENG.   KA
                          ENG. K A D A S KATHRIARACHCHI D A S
8259  AM-6956  iggeluuradurro S-6958  AM    ENG. T SUSEENTHIRAN ENG.   T
8273  AM-7157  ebogepidoranes S-6972  AM    ENG. W O C KUMARAENG.     WOC
8274  AM-7265  egileelessieg S-6973  AM              ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) K K R KAHATAPITIYAK K R
8279  AM-6904  omodulumedukiv S-6977  AM    ENG. N B ABEYWARDENEENG.   NB
8638  AM-7343  omuppilutterr S-7145  AM    ENG. T THAYAPARAN  ENG.   T
8752  AM-6521  aemarrobenuu       AM              ENG.(MS)
                          ENG.(MS) L I LIYANAGAMAGE L I


                        Page 72
                       member


8880  AM-6592  elopoaesogifim     AM              ENG.
                         ENG. K M S L K JAYASEKARA K M S L K
8939  AM-7894  edussajedetapS-7305  AM              ENG.
                         ENG. T SITHAMPARAKALARUBAN  T
8343  AM-6429  esujonemottef     AM              ENG.
                         ENG. R A D L RUPASINGHE    RADL
8280  AM-6916        S-6978
         otannaddunipis     AM    ENG. D G JAYASINGHE ENG.   DG
8283  AM-7092  uvofabapopuufS-6981  AM              ENG.
                         ENG. R M D C RATNAYAKE    RMDC
8293  M-3706  ovedegossahes     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M P PASQUAL ENG.     MP
8296  M-4651  utavarufimeufAM-4705 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. N C SAPUMANAGE ENG.   NC
8297  M-4407  anoivuacaribu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. L M SAMARANAYAKEENG.   LM
8302  AM-6390  ivoneumetoki      AM              ENG.(Major)
                         ENG.(Major) K V D U S PERERA K V D U S
8304  AM-6393  otappanugida      AM              E
                         ENG. M G JAYARATNE NG.    MG
8311  AM-6400  uimufihuputaki     AM    ENG. A P JAYATHISSA ENG.   AP
8313  AM-6402  eluvususesob      AM              ENG.
                         ENG. H P L CHANDRATHILAKE H P L
8314  AM-6403  ubosameccaki      AM              ENG.
                         ENG. R M K D RATHNAYAKE    RMKD
8316  M-4856  eiduvirabelu AM-6391 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. NALIN GANKANDE ENG.   N
8320  AM-6406  ecigolugafofa     AM              ENG.
                         ENG. R KATHIRKHAMARUBAN R
8399  AM-4203  adicejilodadu     AM    ENG. A SUTHAHAR ENG.     A
8775  S-7189  urumomunalogig     SU    MR. M P NISHANTHA MR.     MP
8867  S-7277  iguehavuerit      SU    MS. D A M SENANAYAKE MS.   DAM
8329  AM-6415  ironnomucatedd     AM    ENG. J M P GUNASEKERAENG.   JMP
8330  AM-6416  ulimiagumetup     AM              ENG.
                         ENG. B A W WEERAWARDANA B A W
8342  M-4975  imagogucakai AM-6428 M           CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS) S
                         ENG.(MS) S WIDANAPATHIRANA
8345  AM-6431  amurravittamod     AM    ENG. K VIGNESAMOORTHYENG.   K
8354  AM-7337        S-6997
         edorahousokibi     AM    ENG.. R S B UNANTENNEENG.   RSB
8367  AM-6994  esahuppogopalS-7009  AM              ENG.
                         ENG. B M I BANDARANAYAKE B M I
8373  AM-7733        S-7014
         inenudduvoufum     AM              ENG.
                         ENG. P B A C WIJENAYAKE    PBAC
8374  AM-8215  ufugiviviram S-7015  AM              ENG.(MS.0M D
                         ENG.(MS.) M D UNANTENNE
8376  AM-8101  aadujuggodommS-7016  AM    ENG. W N WEERASINGHE ENG.   WN
8389  M-4541         AM-6130 M
         esevaniojelafe               CENG, MIE(SL)
                         ENG. B M P BALASURIYAENG.   BMP
8390  AM-8217  urummihelikesS-7027  AM    ENG. J P D RUKSHANENG.    JPD
8391  AM-8897  amiocokohakuk     A
               S-7028/2003M    ENG. G A P ROHANA ENG.    GAP
8445  AM-8777        S-7070/2003M
         usennirefabora     A    ENG. R M KULARATNENG.E    RM
8935  AM-7480        S-7301
         ufomatebogabeg     AM    ENG. C MURALITHARAN ENG.   C
8946  AM-8147        S-7311
         orobinummuffif     AM    ENG. T PRASANNA ENG.     T
8980  AM-7290        S-7345
         ekuviomonnounu     AM    ENG. M K M SANA   ENG.   MKM
8449  AM-8444  uriouhutujugeS-7074  AM    ENG. P G A K LIYANAGEENG.   PGAK
8396  M-0627  uekaotafillem     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. K VINAYAGAMOORTHY K
8397  M-1262  iburraanahol      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. K D SARATH WIJESOMA K D S
8398  M-3653  ufodomakirall     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S D GODAKUMBURA ENG.   SD
8401  M-4527  acuficajekosoAM-2989 M           P K PERERAENG.
                         ENG. P A JCENG, MIE(SL)    PAJPK
8402  AM-6766  ovatuhukannijS-4979  AM    ENG.C G MURALEETHARANENG.   CG
8404  AM-8896  ekusadinnafim     A
               S-7031/2003M              ENG.
                         ENG. R P R R RANASINGHE    RPRR
8405  AM-8216  asesilepaffa S-7032  AM    ENG. G RAJKUMAR ENG.     G
8406  S-7033  esonaliutusi      SU              MR.
                         MR. K M I PUSHPAKUMARA    KMI
8408  AM-7734  iddufirufina S-7035  AM    ENG. T H S PRIYANTHA ENG.   THS
8409  S-7036  ekadokuhuike      SU              MR.
                         MR. P B E PRIYADARSHANA    PBE
8410  AM-8100        S-7037
         iekamuakoritti     AM    ENG. W M M PERERAENG.     WMM
8411  AM-7735  abudopomoppijS-7038  AM    MS. M S ARAWGODAMS.      MS
8532  M-2532  ulopopihobava     M    ENG. P HETTIARACHCHI ENG.   P
8585  M-0495  ucaguivuceji      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. A SAM SAMARASINGHE A SAM
8857  S-7267  ijikejuinucur     SU              MR.
                         MR. W M N M DHARMASENA    WMNM
8920  S-7286  usisoduccaded     SU    MS. S A N SAMANMALI MS.   SAN
8413  AM-7874        S-7040
         efusoovujosuji     AM    ENG. M H A M BANDARA ENG.   MHAM


                       Page 73
                       member


8416  AM-4219  addurrodotifo     AM              ENG.
                         ENG. M W D C GUNARATNE    MWDC
8425  AM-9087        S-7050/2003M
         uhosebebitebah     A    ENG. D S DE SILVA ENG.    DS
8428  AM-7569        S-7053
         emidafoffevetu     AM              ENG.(MS.) M P G
                         ENG.(MS.) M P G DEEPANI
8429  AM-8778        S-7054/2003M
         ocehiradafafit     A    ENG. W K I FERNANDO ENG.   WKI
8436  AM-8099        S
         ibelogutefier -7061  AM    ENG. G K M C JAYESHAENG.   GKMC
8441  S-7066  efegunogubeje     SU    MR. W P S KUMARA MR.     WPS
8444  AM-8689  orualligaogo      A
               S-7069/2003M    ENG. H K R S KETHUKAENG.   HKRS
8453  AM-8536  ugepaseppapu S-7077  AM              ENG.
                         ENG. M A L M MAKAWITA     MALM
8472  AM-8280        S-7115
         uugiittodohovo     AM              ENG.
                         ENG. R A D P PREMARATNE    RADP
8482  AM-6811  uerupolorebu S-7101  AM              ENG.
                         ENG. M H MOHAMMED RIZWIN M H
8490  AM-8232  enorekuhouvehS-7093  AM              ENG.
                         ENG. K R C THILKARATNE    KRC
8509  AM-6493  ujanieonifirab     AM    ENG. U C UDUMULLAENG.     UC
8573  AM-7459        S-7133
         ihassiccihirat     AM              ENG.
                         ENG. R P D K SURANGIKA    R PD K
8753  AM-6522  udogatovoconu     AM              ENG.
                         ENG. K D G R SENANAYAKE    KDGR
8838  AM-8065  ucoallinevafS-7249   AM    ENG. M F FAHMY   ENG.   MF
7618  AM-9021        S     A
         igucegigihen -6641/2003M              ENG.
                         ENG. P A F I PALIHAWADANA P A F I
7622  AM-6304        S-6645
         ilohessihobiga     AM              MURALETHARAN
                         ENG.(MS) THAYALINI ENG.(MS) T
7624  AM-6628        S-6647
         eumaligiijenim     AM              ENG.(MS.) W
                         ENG.(MS.) W M Y A WIJESINGHE M Y A
7626  AM-6551  assacufubulabS-6649  AM              ENG.
                         ENG. N P D P S NANAYAKKARA N P D P S
7627  AM-7911        S-6650
         etoniuhofuperr     AM              ENG.
                         ENG. N M S C NARASINGHE    NMSC
7628  AM-6307        S-6651
         ujeculukanaiim     AM              ENG.(MS)
                         ENG.(MS.) D L G RATHNAMALI D L G
7629  AM-6900  ilorekititig S-6652  AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) K W P PRIYANGANI K W P
7630  AM-7757        S-6653
         ososoputiiraso     AM              ENG.
                         ENG. N L S N B NARASINGHE N L S N B
7631  AM-6901  ibecunufosacuS-6654  AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) P M G FERNANDO P M G
7634  AM-8163        S-6657
         ijumovulofepet     AM              ENG.(MS.) K
                         ENG.(MS.) K A D L JAYATHILAKE A D L
7635  AM-7793        S
         adebalihinag -6658   AM    ENG. S HARAN    ENG.   S
7638  AM-6552  ipoperujugumiS-6661  AM    ENG. T SRIKANTH ENG.     T
7639  AM-7033  ogitoduvafafeS-6662  AM              ENG.(MS.) A A C
                         ENG.(MS.) A A C SHIROMANI
7640  AM-7443        S-6663
         ucunifaoutogec     AM              ENG.(MS.) M
                         ENG.(MS.) M G T PRABHA KUMARIG T
8194  AM-6361  avigurodekikei     AM    ENG. R L MOLAGODAENG.     RL
8741  AM-6156  imalasujihurol     AM    ENG. S N WADANAMBI ENG.   SN
8826  S-7237  orinannavilar     SU    MR. T C CHANDANA MR.     TC
7646  AM-8788        S-6669
         ugukisaarroudi     AM    ENG. J A DISSANAYAKEENG.   JA
7647  AM-6727        S-6670
         ecamadogoosini     AM              ENG.
                         ENG. T A C B JAYASUNDARA T A C B
7648  AM-7852        S-6671
         odotosufumutte     AM              ENG.
                         ENG. S I P HEWAWITHARANA S I P
7649  AM-6305  onnovoduttoucS-6672  AM              ENG.(MS) D S P
                         ENG.(MS.) D S P R D PREMACHNDRA R D
7654  S-6677  ogopifaggumulo     SU    MR. L A HARISCHANDRAMR.    LA
7655  S-6678  onuennivijuv      SU              MR.
                         MR. G A D KUMARANAYAKE    GAD
7657  S-6680  occuoifuffate     SU              MR.
                         MR. K M G C B ABEYRATNE    KMGCB
7661  AM-6964        S
         uloponisideb -6684   AM    ENG. M A R SUNJEEWA ENG.   MAR
7662  S-6685  oijodocukuda      SU              MR.
                         MR. N R SEBASTIANPILLAI    NR
7668  S-6691  unnubibihafasi     SU    MR. Y N L M FAHIM MR.     YNLM
7669  S-6692  ifanutalebac      SO              MR.
                         MR. S K D WIJAYANANDA     SKD
7787  AM-6166  ametifosoimo      AM    ENG. N K A PREMASIRIENG.   NKA
7674  AM-6454  utottimiguso      AM              ENG.(MS)
                         ENG.(MS.) P A G GUNATILAKE P A G
7676  AM-7153        S
         iccunihubidu -6699   AM              ENG.(MS.) P M W R
                         ENG.(MS.) P M W R KUMARI
8147  AM-6323  oluinigosaror     AM    ENG. K K S HENNAYAKEENG.   KKS
8253  AM-7179        S-6952
         irahoggineluba     AM              ENG.
                         ENG. K G D H K JAYASINGHE K G D H K
8392  S-7029  ogelauruvorica     SU    MR. R M A RATHNAYAKEMR.    RMA
7678  AM-7035  evamomiuepamuS-6701  AM    ENG. M S FERNANDO  ENG.   MS
7681  AM-6553  utobummessor S-6704  AM              ENG.
                         ENG. D A K L DASANAYAKE    DAKL
7682  AM-6725  asemogiadacebS-6705  AM              ENG.
                         ENG. I M P K ILLANKOON    IMPK


                       Page 74
                       member


7683  AM-6302        S-6706
         epipebodirammu     AM              ENG.(MS) P
                         ENG.(MS.) P SHUTHAKINI
7685  AM-6774        S-6708
         imekabucoluboc     AM    ENG. S AJANTHAN ENG.     S
7688  S-6711  ibabecugeviuko     SU              MS.
                         MS. A I HETTIARACHCHI     AI
7690  AM-6630  obacusellihalS-6713  AM    ENG. K MAIYOOURAN  ENG.   K
7694  AM-6379        S-6717
         acilatucacojal     AM              ENG.
                         ENG. E D T R DE ALWIS     EDTR
7696  AM-7937  ufekesomassikS-6719  AM    ENG. A R THASTHAKEERENG.   AR
7697  AM-7651  oafogelekuui S-6720  AM    ENG. M I ABDUL RAUFFENG.    MI
7699  AM-7558  eromunumepopoS-6722  AM              ENG.
                         ENG. D D T C P KUMARA     DDTCP
7701  AM-6980  italloagamoecS-6724  AM              ENG.
                         ENG. K S L S KALANSOORIYA K S L S
7702  AM-9015  ovoralomebero     A
               S-6725/2003M              ENG.
                         ENG. K P M W KARUNANAYAKE K P M W
7703  AM-6555  icohukaccunuaS-6726  AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) J H N S JAYAWEERA J H N S
8026  AM-6249  apenanenohoodu     AM    ENG. W N D PERERAENG.     WNG
8182  M-2956  ovucasettugupp     M    ENG. S D S RAJAPAKSEENG.   SDS
8388  S-7027  atiujohuvalloj     SU    MR. J P D RUKSHAN MR.     JPD
7704  AM-6380  ucottidimubisS-6727  AM              ENG(MS) A
                         ENG(MS) A M S R H ATTANAYAKEM S R H
7705  AM-7437        S-6728
         abeggeoniihime     AM    ENG. O K S KUMARA MR.     OKS
7707  AM-7934  ucopesigavufuS-6730  AM    ENG. M M A BANDARA ENG.   MMA
7709  AM-6775        S-6732
         ibotocaubariib     AM    ENG. J JEYAKANTHAN ENG.   J
7710  AM-7988        S
         aniufepijuma -6733   AM    ENG. T SURENDRAN ENG.     T
7711  AM-7557        S
         olaritidajisam-6734  AM              ENG.
                         ENG. H H C D RATHNAYAKE    HHCD
7712  AM-6724  egefoddammag S-6735  AM              ENG.
                         ENG. W H M S J WIJESINGHA W H M S J
7714  AM-7082  ugeneddotuvacS-6737  AM    ENG.T SIVAKANTHAN  ENG.   T
7715  AM-8622  ibedagerukogg     A
               S-6738/2003M    ENG. P SAYINESAN       P
7716  AM-8583        S-6739
         ucuiovopahorra     AM    ENG. M DEVARAJA ENG.     M
7722  S-6745  ittevatemmahao     SU    MR. V J THEIVENTHIRAMR.    VJ
7723  S-6746  apusilunorulub     SU              MR.
                         MR. P M D S RATHNAYAKE    PMDS
7849  AM-6242        S-4446
         alehepatihasep     AM    ENG. S A DIVAKARA ENG.    S A
8334  AM-6420  arorinutikovid     AM              ENG.   B
                         ENG. B A A S BAMUNUARACHCHI A A S
8580  AM-6388  afitasippofupe     AM    ENG. W I A De ALWISENG.    W I A De
7726  S-6749  abaokacutimevi     SU    MR. S RAJKUMAR   MR.    S
7727  S-6750  eccebaohipepab     SU    MR. R M P PRIYANKAMR.     RMP
7728  S-6751  udiraloehorepe     SU    MR. P PIRATHEEVANMR.     P
7733  S-6756  upigassoipoku     SU    MR. J P K JAYASENA MR.    JPK
7736  S-6759  utobuloalepogo     SU    MR. K K D DE SILVA MR.    KKD
7739  S-6762  auduresacesu      SU              MR.
                         MR. A M J B ALAHAKOON     AMJB
7748  S-6771  erupipakiluv      SU              MR.
                         MR. H L P GUNAWARDANA     HLP
7756  S-6779  iraffekeveti      SO              MR.
                         MR. G H S P GUNAWARDENA G H S P
7761  S-6784  ajuvittupudegg     SU    MR. M W P SANJEEWA MR.    MWP
7769  M-4675  unnourupevua AM-2367 M           CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. W K R PUSHPAKUMARA W K R
7774  AM-6164  otedumiuvetti     AM    ENG. G BALKUMAR ENG.     G
7789  AM-6195  omukilunujak      AM    ENG. E A DE LIVERA ENG.    EA
7794  AM-6199  ulebetakidiaoS-4731  AM    ENG. R A A SHANTHA ENG.   RAA
7803  AM-6777  ifajirrodala S-6826  AM              ENG.(MRS.)
                         ENG.(MRS.) MANIMEGALAI GANES M
7840  AM-7814  unessahamifinS-6818  AM    ENG. J R K ASANKA ENG.    JRK
7927  M-2545  ihulanifeguif     M          ENG.
                         ENG. B L PERERA   ENG.   BL
7804  AM-8058  ipagofosivinS-6788   AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) R K GNANATHILAKE R K
7805  AM-6723  iccolidonugukS-6789  AM              ENG.
                         ENG. W P G D R SENANAYAKE W P G D R
7810  M-3910  uabunotivasudu     M              ENG.(MS) K L I
                         ENG.(MS) K L I RANASOMA
7825  AM-6957  ooroleravoso S-6807  AM              ENG.
                         ENG. O V T S P OVITIGALA   OVTSP
7826  AM-6776  ommemmobumik S-6808  AM         ENG.
                         ENG. S ARAVINTHAN ENG.    S
7850  AM-6241  avoneramigee S-4087  AM              ENG.
                         ENG. S M KUMARASINGHE     SM
7855  M-4510         AM-6236 M
         osigihokagofup               CENG, MIE(SL)
                         ENG. G J KINIGAMA ENG.    GJ


                       Page 75
                        member


7863  AM-6231  usetapalecca S-6042  AM     ENG. A M HASSAN ENG.     AM
7865  AM-6229        S-6335
         ufiuficconujug     AM               ENG.
                          ENG. H M S K SOMARATNE    HMSK
7866  AM-6228  iipuhihehami S-6288  AM     ENG. M H K FERNANDO ENG.   MHK
7874  M-4819  ijatigirukep AM-6221 M            CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. D P M P PRIYANKARA    DPMP
7879  AM-6216  ivovagicuvug      AM               ENG.(MS) T K N K
                          ENG.(MS) T K N K KUMARI
7882  AM-6213        S
         uevetitoecum-6221   AM               ENG.
                          ENG. I V A B IMBULPITIYA   IVAB
7884  AM-6211        S-1572
         uginumujoimeab     AM               ENG.(MS) A M
                          ENG.(MS) A M ABEYSIRIGUNAWARDANA
8003  M-4828         AM-5899 M
         uunigeakemaudi                CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. D M P DISSANAYAKE    DMP
8267  AM-7935  ojojutacikomeS-6966  AM     ENG. A THISANKAR ENG.     A
7890  S-6833  uusinuborasajo     SU     MR. Y M D H B YAPA MR.    YMDHB
7893  S-6835  ogopihijinnecc     SU               MR.
                          MR. S H M THOTAGAMUWA     SHM
7900  S-6842  evimutunuttes     SU     MR. A S ELEGODA MR.      AS
7902  M-4420         AM-6279 M
         iddipegilaupaf                CENG, MIE(SL)
                          ENG. K C RATNAYAKE ENG.   KC
7906  M-4343  udirraumiterrAM-5622 M            CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. A L HETTIARACHCHI    AL
7907  M-4344         A
         iduigojikume M-5279 M            CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. H D H R HEMAPALA     HDHR
7909  M-4346  ocossakitopopAM-3826 M            CENG, MIE(sl)
                                    ENG.
                          ENG. P R S PALIHAWADANA    PRS
7920  M-4364  iduhidebesiuve     M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.   BH
                          ENG. B H M A AMUNUMULLEGAMA M A
7921  M-4337  anopogugecci      M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. R M C D GUNARATHNE R M C D
7922  M-4370  uukovurecupo      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. W K R PEIRIS ENG.    WKR
7923  M-4367  ikuorrerujago     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. N SALIH    ENG.   N
7928  M-2644  ukufidaegitine     M           CENG, R PATHIRANA P M S R
                                    ENG.(MS) H
                          ENG.(MS) H P M SMIE(SL)
7929  AM-3844  ecuubilulofen     AM          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. K NAVARATHNARAJAH K
7958  M-4386  ehetedijufan      M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. M A R FERNANDO ENG.   MAR
8282  AM-7635  enutadoicoci S-6980  AM     ENG. R S WEERATUNGA ENG.   RS
8574  S-7134  uleissoveleroj     SU     MR. K D DISSANAYAKE MR.    KD
8795  AM-8582        S-7208
         agiloticabunor     AM     ENG. D M S BANDARA ENG.   DMS
8028  AM-6251  umocedavosofuh     AM     ENG. H M U BANDARA ENG.   HMU
7936  M-4753  ovusiguourom S-3751/AM-6355
                    M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. D S DAHANAYAKE ENG.   DS
7942  AM-6129  allafujirevora     AM               ENG.
                          ENG. K H T S ABEYSOORIYA   KHTS
7951  M-4326  icadaribijik      M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. B M C P BALASOORIYA B M C P
7953  M-4319  obopulogurassi     M           CENG, MIE(SL0
                                    ENG.(MS) P M
                          ENG.(MS) P M JAYADEERA
7955  M-4323  iccitakikagoAM-3793 M            CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. V RAJAGOPALASINGAM V
7959  M-4387         AM-2825 M
         aludicepekilor                CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(MS) U W V
                          ENG.(MS) U W V DE S KANAKARATNE DE S
7962  M-4384  eiekannipupi      M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. S KANNANGODAARACHCHI   S
7964  M-4377  ivipudifefaron     M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Dr.) S V M
                          ENG.(Dr.) S V M FERNANDO
7965  M-4372  ulunikalleba      M           CENG, MIE(SL0
                                    ENG.(Dr.) A
                          ENG.(Dr.) A A D ASOKA J PERERAA D A J
7968  M-4380  idagugginisud     M           U G A MIE(SL)
                                    ENG.(DR.)
                          ENG.(DR.) CENG,PUSWEWALA U G A
7977  M-2342  okuvavabulave     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. N THARMALINGAM ENG.   N
7980  M-0245  ecahisikusiju     M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. M D P SAMARASEKERA M D P
7981  M-5135  uunetofinusoku
               AM-3172-1998
                    M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. G M A BANDARA ENG.   GMA
8097  AM-6327  imuforaffadd      AM               ENG.(MS) U G J K
                          ENG.(MS) U G J K GAMLATH
8236  AM-6814  ujutepukofun S-6936  AM               E
                          ENG. S A H LASANTHANG.    SAH
8454  AM-8279        S-7113
         uviratenussafi     AM               ENG.(MS.)
                          ENG.(MS.) A I R KANKANAMAGEA I R
7324  AM-7386        S-6345
         odaahirallatif     AM               ENG.
                          ENG. E M A GUNATHILAKA    EMA
7325  AM-7387        S-6346/2002M
         ameavadoneridd     A               E
                          ENG. G A G D PERERANG.    GAGD
7327  AM-8226  oekahurovigicS-6348  AM               ENG.
                          ENG. W H M L B WIJEKOON    WHMLB
7330  AM-6544        S-6351
         igoleumuvoliki     AM     ENG.D G C HEWAJITH ENG.   DGC
7331  AM-7083  odanniopennu S-6352  AM     ENG. G N P A JANTHA ENG.   GNPA
7332  AM-7176        S
         alaroiecabifi -6353  AM               ENG.
                          ENG. M W S B WIJESINGHE    MWSB
7335  AM-6817  ibenihonehaj S-6356  AM     ENG. L DHARMATHILAKEENG.   L
7466  S-6487  umubiboddappem     SU     MR. K A P PERERA MR.     KAP
7650  S-6673  ipodufegalubag     SU               MR.
                          MR. W M K K DISSANAYAKE    WMKK


                        Page 76
                     member


7338  AM-7755        S-6359
         edeucefeviboce     AM    ENG. M R DASSANAYAKEENG.   MR
7346  AM-8681  urocejuafela      A
               S-6367/2002M    ENG. J R EKANAYAKE ENG.   JR
7347  AM-6846        S
         ocaniinahofi -6368   AM    ENG. D M SENARATNE ENG.   DM
7348  AM-8530        S-6369
         etegubenemotuc     AM              ENG.
                         ENG. R M V S B EKANAYAKE   RMVSB
7443  S-6464  inuossirarak      SU    MR. R P H RAMANAYAKEMR.    RPH
7691  AM-6456  aciggagahotefe     AM    ENG. M MUHUNTHANENG.     M
7673  AM-6334  eddusuhokalele     AM              MR.    M
                         MR. M A K M MADURAPPERUMA A K M
7355  AM-6728  ilicobikonnoaS-6376  AM              ENG.
                         ENG. H K V HETTIARACHCHI H K V
7363  S-6384  olloonuikite      SU              MS.
                         MS. W M V R DHARMAPALA    WMVR
7370  AM-6732        S-6391
         utemofabufisuf     AM              ENG.   R
                         ENG. R R T W M R A MADAWALA R T W M R A
7374  AM-8051        S-6395
         uffohidaikiojo     AM    ENG. G A R K BANDARAENG.   GARK
7381  AM-7492  uouhiraosiuabS-6402  AM              ENG.
                         ENG. W M N BALASURIYA     WMN
7382  AM-7938  ijugaromuket S-6403  AM              ENG.
                         ENG. W M T VIJAYANANDA    WMT
7383  AM-6816        S-6404
         enulapidopigog     AM    ENG. S MURALY    ENG.   S
7384  S-6405  ovanomujaratt     SU    MR. K KARUNANITHYMR.     K
7395  AM-7241        S-6416
         amumomaddoniso     AM              ENG.
                         ENG. G A D P M JAYAWARDENAG A D P M
7402  S-6423  emuvireemacce     SU              MR.    RW
                         MR. R W M P W P HULANGAMUWA M P W P
7416  S-6437  ulejogganniito     SU    MR. D D T SAMARASIRIMR.    DDT
7427  S-6448  odinuhoroguh      SU    MR. M I BUHARY   MR.    MI
7684  S-6707  ihappunacesuss     SU              MR.
                         MR. P A M PREMATHILAKA    PAM
7610  S-6633  ilavikivekie      SU    MR. R A J N PERERA MR.    RAJN
7592  S-6615  accocidutije      SU    MR. T J CULAS    MR.    TJ
7844  S-6821  aepopimifojo      SU              MS.    S
                         MS. S H S H T U NAYANAKANTHI H S H T U
7428  S-6449  allulommanoju     SU    MR. U L JIFFRY   MR.    UL
7431  S-6452  ocopuccocino      SU    MR. D RANASINGHE MR.     D
7432  M-5100  udorrulucecuv     M    ENG.    CENG, MIE(SL)
               AM-6150-2003/S-6453-2002 S P LIYANAGE ENG.    SP
7435  AM-7177        S-6456
         aoisunilesarik     AM              ENG.(MS.) M K I
                         ENG.(MS.) M K I SAJEEWANI
7438  AM-7458  arreabuleduk S-6459  AM    ENG. S C GAMAGE ENG.     SC
7440  S-6461  olecamerijuh      SU              MS.
                         MS. G M S R G MANAWADU    GMSRG
7446  S-6467  etiggovubuti      SU    MR. I L M A JIFFRY MR.    ILMA
7449  S-6470  uorejocirujehu     SU    MR. A B R JANAKA MR.     ABR
7452  AM-8130        S-6473
         ejuravogureedu     AM    ENG. A AROORAN ENG.      A
7457  AM-6770        S-6478
         ufutelemapojal     AM    ENG. N MEERA    ENG.   N
7463  S-6484  oganodalujuj      SU              MR.
                         MR. W N B WEERASINGHE     WNB
7464  S-6485  olujicurruppe     SU    MR. C S BOTEJU   MR.    CS
7472  AM-6922  oennokaculli S-6493  AM              ENG.
                         ENG. K M S P DISSANAYAKE   KMSP
7751  S-6774  oreppeccadata     SU              MR.
                         MR. N V R VIMALARATHNA    NVR
7910  M-4347         AM-4115 M
         iceluggirruuje               CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS) A H
                         ENG.(MS) A H THUSHARI
7908  M-4345  aufumiaokokuso     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P AMARASINGHE ENG.   P
7474  AM-6883        S-6495
         ihanussuhulogu     AM              ENG.   MA
                         ENG. M A C A D MATARAARACHCHI C A D
7475  AM-8433        S-6496
         acegunicaimice     AM              ENG.
                         ENG. M A C YOSUFF RICAZ    MACY
7479  AM-6382  ojussumehiju S-6500  AM    ENG(MS) A ANPARASI ENG(MS) A
7480  AM-6627  aecaggiodiffiS-6501  AM              ENG.
                         ENG. R M N A B RATNAYAKE R M N A B
7481  S-6502  isasudajajided     SU    MR. T KUGANESWARAN MR.    T
7482  S-6503  anereposauhita     SU    MS. V NANTHINI   MS.    V
7483  AM-6381        S-6504
         idokubegudoped     AM    ENG. T D THALANGAMA ENG.   TD
7487  S-6508  ugegipisebos      SU              MR.
                         MR. N D SAMARADIWAKARA    ND
7492  AM-6836  ovimugefeabubS-6513  AM    ENG. S B S BANDARA ENG.   SBS
7494  AM-8096        S-6515
         uneddocceesucu     AM    ENG. M R NAYANAJITH ENG.   MR
7500  AM-6899  aepiilolugeboS-6522  AM              ENG.
                         ENG. M M D MUNASINGHE     MMD
7501  AM-6376        S-6523
         ikaofuttufoeef     AM    ENG. S SAENTHAN ENG.     S
7503  S-6525  itutaevecoaaif     SU              MS.
                         MS. J P A I B JAYASEKERA   JPAIB


                     Page 77
                     member


8016  AM-6276  odohadarecca      AM    ENG. P D WEERASEKERAENG.   PD
8426  AM-8023        S-7051
         onijanellijoam     AM              ENG.(MS.) M C U
                         ENG.(MS.) M C U DE SILVA
8601  M-4073  ijadafidammitu     M          EDIRISURIYA
                                   ENG.
                         ENG. E A TCENG, MIE(SL)    EAT
8758  AM-6527  orojiraogeiss     AM    ENG. R K HERATH ENG.     RK
7507  AM-8806        S-6529/2002M
         ecijefukijutom     A    ENG. P L KALUTARA ENG.    PL
7512  AM-7429  aifekopubime S-6535  AM              ENG.
                         ENG..(E) H K DASSANAIKE    HK
7515  S-6538  eviviseopaviis     SU    MR. M R M SHARAF MR.     MRM
7520  AM-6546  aveodussumegoS-6543  AM              ENG.
                         ENG. K A K UBAYARATNE     KAK
7521  AM-6378  ebobifeeeneheS-6544  AM              E
                         ENG. U JEYATHEEPANNG.     U
7523  AM-8129        S-6546
         unuppucumikema     AM    ENG. K S BANDARA ENG.     KS
7525  S-6548  ufeketoriluda     SU    MR. K A G C KAHADAVAMR.    KAGC
7528  S-6551  emuulegomojou     SU              M
                         MR. K R GUNASINGHE R.     K RAVI
7529  AM-7105  agutannuhoho S-6552  AM    ENG. M F A A ISHAANENG.    MFAA
7530  S-6553  osesicenucahoa     SU    MR. S J HASAN    MR.    SJ
7531  AM-7406  etoggucagaos S-6554  AM              ENG.
                         ENG. S T ELANTHIRAYAN     ST
7532  S-6555  ujofinihukeppu     SU    MR. M U WETTHASINGHEMR.    MU
7534  M-5111  ufabepobifurur
               S-6557-2002/AM-7667-2005 D K A A DIKKOWITA
                    M    ENG.        ENG.
                              CENG, MIE(SL)   DKAA
7536  AM-6714  ujarreggolit S-6559  AM    ENG. M P A PERERA ENG.    MPA
7617  S-6640  ollijenolloles     SU    MR. B C GAMAGE   MR.    BC
8242  AM-7439        S-6941
         inodadefinemos     AM    ENG. M K T DILHAN ENG.    MKT
8312  M-4706         A
         ilebonnapufeM-6401 M            CENG, MIE(SL)
                         ENG. W D A PERERA ENG.    WDA
7538  AM-6301  ubalenolukec S-6561  AM    ENG.T KOHULAN    ENG.   T
7539  AM-6713  ufetaffilite S-6562  AM    ENG. S SARVESWARAN ENG.   S
7544  S-6567  obiasojuparre     SU    MR. R L SILVA    MR.    RL
7546  AM-6981  usuvogitillu S-6569  AM              ENG.(MS.) R
                         ENG.(MS.) R M R P GUNARATNE M R P
7548  AM-7851        S-6571
         ecilepuaputefe     AM              ENG.
                         ENG. A M C M ABEYSINGHE    AMCM
7549  AM-6772  opepuvijegep S-6572  AM              ENG.
                         ENG. I S TILLEKARATNE     IS
7551  AM-8368  uttetanejugerS-6574  AM              ENG.
                         ENG. R P K RAJAPAKSHA     RPK
7553  AM-6547        S
         urapucipales -6576   AM    ENG. D M U C BANDARAENG.   DMUC
7554  AM-6773  esegosogatunaS-6577  AM    ENG. P M P S BANDARAENG.   PMPS
7558  AM-7621  adugulodusetoS-6581  AM    ENG. R A J N PERERA ENG.   RAJN
7559  AM-6496        S-6582
         osakuvesecaiel     AM              ENG.
                         ENG. S M M S WEERATUNGE S M M S
7560  S-6583  itujiubuhuvoru     SU    MR. S R D BELLANAGE MR.    SRD
7762  S-6785  alecirraiddur     SU    MR. K M P FERNANDO MR.    KMP
7734  S-6757  aukohappefut      SU    MR. A D S IRESH   MR.    ADS
8096  AM-6354  esaganomisse      AM              ENG.(MS)
                         ENG.(MS) C S DODAMPEGAMA C S
7563  S-6586  ikougacibenni     SU              MR.
                         MR. A C KASTURIARACHCHI    AC
7564  S-6587  uroatakipuciac     SU              MS
                         MS. D D E D ELVITIGALA    DDED
7565  S-6588  ojibimihicoo      SU              MS.
                         MS. U G M T GUNARATNA     UGMT
7569  S-6592  assonupadarasa     SU    MR. J A R S JAYAKODYMR.    JARS
7570  AM-6532  urinanolerii S-6593  AM    ENG.S SENTHILKUMAR ENG.   S
7571  AM-7152        S-6594
         oduniconeralut     AM    ENG. T U AMARASURIYAENG.   TU
7693  AM-6457  igidopibivucen     AM              ENG.
                         ENG. P G C KARUNATHILAKE P G C
7731  S-6754  avasavavegega     SU    MS. D G U C KUMARI MS.    DGUC
7572  AM-6548  iggapihifaho S-6595  AM    ENG. C J D KULAS ENG.     CJD
7576  AM-6549  onebohibiminoS-6599  AM    ENG. MANOJ EKANAYAKEENG.   MMWKLB
7582  AM-6963  ittarubeceve S-6605  AM              ENG.
                         ENG. K M S C SOMARATHNE K M S C
7584  AM-6292        S-6607
         imilluohualenn     AM    ENG. M Y S SHAMEEMA ENG.   MYS
7846  AM-7827  ijoffitojene S-6823  AM    ENG. K I SURENDRA ENG.    KI
8305  AM-6394  ivisacellivopp     AM              ENG.
                         ENG. H M M B ELLEGALA     HMMB
8286  S-6984  evonnaamocaj      SU    MR. D N KAHANDAGE  MR.    DN
8789  S-7202  eropattivaebam     SU    MR. A P K THUDUWAGE MR.    APK


                     Page 78
                       member


7590  AM-6550        S-6613
         abafeuseepeccu     AM              ENG.
                         ENG. I M S WARUNAKUMARA I M S
7591  AM-7606  eapedacukiha S-6614  AM              ENG.
                         ENG. R M P C P K RAJARATHNER M P C P K
7593  AM-6453  epennallamedi     AM    ENG. K RATNESWARAN MR.    K
7594  AM-7263  avajarafevettS-6617  AM    ENG. J A K JAYAWEERAENG.   JAK
7596  AM-8621        S-6619/2002M
         urebihosevohee     A              E
                         ENG. B G T LASANTHANG.    BGT
7598  AM-7631  opefisinivahoS-6621  AM              ENG.
                         ENG. W M A WEERASOORIYA W M A
7602  AM-7627  uconuguhafab S-6625  AM              ENG.
                         ENG.. L P MUTUCUMARANA    LP
7604  AM-8639        S-6627/2002M
         imegajikavomil     A              ENG.
                         ENG. N P K HEWAMALLIKAGE N P K
7605  AM-7004        S-6628
         orrijagodivagg     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) S DHARMASINGHE S
7607  AM-7707  acilokaddaoo S-6630  AM              ENG.
                         ENG. H R C S KARUNARATHNA H R C S
7777  AM-6181  epetaekavuhov     AM    ENG. V THAVAKUMAR  ENG.   V
7609  AM-7304        S-6632
         acaejoderussus     AM    ENG. T G C ROHANA ENG.    TGC
7611  AM-8190        S
         etijasesodar -6634   AM              ENG.
                         ENG. W T D P PATHMENDRA W T D PRAGEETH
7612  AM-8469  efaboladdiuraS-6635  AM              ENG.(MS.) T
                         ENG.(MS.) T KULASEGARAMPILLAI
7852  AM-6239  asotitamogge      AM    ENG. P WEERASINGHE ENG.   P
8515  AM-6486  aafolihofemaj     AM              ENG.
                         ENG. A L S SIRIWARDENE    ALS
8710  AM-6510  isinanuburajim     AM              ENG.
                         ENG. M D P R GUNATILAKA    MDRP
6942  AM-8293  avessegullos S-5961  AM    ENG. D M A BANDARA ENG.   DMA
6946  AM-7615        S-5965
         ebavutteluffic     AM              ENG.
                         ENG. M B B P PUNCHINILAME M B B P
6947  AM-7031        S-5966
         asadeluubebegi     AM              ENG.(MS.) K A S S
                         ENG.(MS.) K A S S PERERA
6950  AM-6620  uvunniarefeo S-5969  AM    ENG. T RAMANAHARAN ENG.   T
6955  AM-7791        S-5975
         eggusimufilagg     AM              ENG.
                         ENG. H R R PUSHPAKUMARA H R R
6956  AM-8041        S-5976
         amarilobahusar     AM              ENG.   W
                         ENG. W P K S P CHANDRASOMA P K S P
6958  AM-6767  adacimutogusaS-5978  AM              ENG.
                         ENG. K H N J ARIYASENA    KHNJ
6961  AM-6722        S-5981
         edaticaddegirr     AM              ENG.
                         ENG. T VINAYAGAMOORTHY T
7089  AM-7109        S-6109
         enibesannocapu     AM    ENG. P G W P MANJULAENG.   PGWP
6980  AM-8964  uhanonobevaj      A
               S-6000/2001M              ENG.
                         ENG.D B D G N P RANASINGHE D B D G N P
6982  S-6002  icemufekikunas     SO              MR.    L
                         MR. L M P W M S C WIJESINGHE M P W M S C
6983  AM-8638  onoukuorisohe     A
               S-6003/2001M              ENG.
                         ENG. L M HEMACHCNDRA KUMARA H LM
6987  AM-6862  unnifassahan S-6007  AM    ENG.C P JAYATHILAKA ENG.   CP
7820  AM-7758        S-6803
         aunefudorobaku     AM              ENG.
                         ENG. H M H PUSHPAKUMARA H M H
8716  AM-6515  alunnajogara      AM    ENG. C WEERAKOON  ENG.   C
8879  AM-6591  olurisireocee     AM    ENG. K M I N KURUPPUENG.   KMIN
8885  AM-6597  iposurraseemes     AM              ENG.
                         ENG. W A N I HARISCHANDRA W A N I
6991  AM-8833        S-6011/2001M
         uderuuacodajik     A    ENG. L R L KULATUNGAENG.   LRL
6992  AM-6838        S-6012
         umalagaodoffun     AM              ENG.   R
                         ENG. R M D J C SAMARANAYAKE M D J C
6997  S-6017  omilefuffuni      SU    MS. K C D L DE SILVAMS.    KCL
7020  AM-6768  adinuagogika S-6040  AM    ENG. V S SATHEESHRAJENG.   VS
7024  AM-6769  aniupahissinnS-6044  AM    ENG. G MUGUNTHANENG.     G
7040  S-6060  abunuretasev      SO    MR. H M G NEELAGOLLAMR.    HMG
7047  AM-6386        S-6067
         acugecaitederr     AM              ENG.
                         ENG. K S KAHATADENIYA     KS
7050  AM-6840  amerananahidaS-6070  AM    ENG. G JAYAWARDANE ENG.   G
7093  AM-7498  ellauboduiim S-6113  AM              ENG.
                         ENG. S K HETTIARACHCHI    SK
7234  AM-6293  ohiffetoveff S-6255  AM    ENG. K D LOKUGAMHEWAENG.   KD
7265  S-6286  ijopomidueva      SO    MR. T DHARMASINGHE MR.    T
7054  AM-7567  alunaiajicopS-6074   AM    ENG. A V KAMBURAPOLAENG.   AV
7058  AM-7278        S
         arijudaduruc -6078   AM              ENG.
                         ENG. H P L R LIYANAGE     HPLR
7717  S-6740  emullihauiseb     SU    MR. M A M AJWATH MR.     MAM
7948  AM-5466  urojoduffaveu     AM              ENG.(MS)
                         ENG.(MS) A K SENEVIRATNE A K
8164  AM-6561  apediivesijicS-6904  AM              ENG.(MS.) H
                         ENG.(MS.) H M K K SENEVIRATNEM K K
7059  AM-7680        S-6079
         okecipolepibug     AM    ENG. M R M ARKIL ENG.     MRM
7064  AM-7365        S-6084
         emmiheffijivep     AM              ENG.(MS.) K K
                         ENG.(MS) K K SHYAMALI


                       Page 79
                     member


7065  AM-6993        S-6085
         akileredovorri     AM              ENG.
                         ENG. S H T T JAYATHILAKE   SHTT
7066  AM-6997  acoegihussaggS-6086  AM              ENG.
                         ENG. K V A S C ABEYKOON    KVASC
7068  AM-7162  edutebigilig      AM    ENG. T SEVARAJ   ENG.   T
7069  AM-7111        S-6089
         omulodadufuggi     AM              ENG.(Ms.) G G S
                         ENG.(Ms.) G G S LEKHA
7070  AM-8783  iluitaricefa S-6090  AM    ENG. W G SAHASIRI ENG.    WG
7071  AM-6967  ahovanimipaboS-6091  AM    ENG. T SURENDRAKUMARENG.   T
7072  AM-7568  acolajipuhaboS-6092  AM    ENG. S K P THARANGA ENG.   SKP
7076  AM-6966        S-6096
         igimosuguterad     AM              ENG.
                         ENG. A P K MUTHUNAYAKE    APK
7077  AM-7280  etideppinacatS-6097  AM              ENG.
                         ENG. A M R A C CHINTHANA   AMRAC
7080  AM-7110        S-6100
         unoisebiulakog     AM    ENG. W A H BUDDHIKA ENG.   WAH
7408  S-6429  arajannocivaj     SU    MR. S D KIRIELLA  MR.    SD
7439  S-6460  oupodihiraiobo     SU    MR. P C S NANDASENA MR.    PCS
7465  S-6486  icebelibovah      SU    MR. B K K GAMAGE MR.     BKK
7721  S-6744  useherovuliva     SU    MR. S D WIJESINGHEMR.     SD
7079  AM-7931  eujidolodisuS-6099   AM    ENG. C J NUPEHEWAGE ENG.   CJ
7082  AM-7426        S-6102
         ohemuvunudiser     AM    ENG. G H A S LAKMAL ENG.   GHAS
7083  AM-7427  omesutufimmofS-6103  AM    ENG. I I WANASINGHE ENG.   II
7085  AM-6998  ohanullucunojS-6105  AM              ENG.
                         ENG. G G C SAMITH KUMARA G G C
7086  AM-8780  ovajupucefus S-6106  AM              E
                         ENG. S D SENARATNE NG.    SD
7087  AM-7042        S-6107
         aroguhoraromod     AM              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) G W VITHANAHGE G W
7094  AM-8218  epeddoasuonurS-6114  AM    ENG. K KATHEESH ENG.     K
7096  AM-7108        S
         imuvilaffatus -6116  AM    ENG. S AHAMED SHAFIPENG.   SA
7097  AM-7738  onalegepugiokS-6117  AM    ENG. W D P H KUMARA ENG.   WDPH
7104  AM-7618  unaabiloudibuS-6124  AM    ENG. B A P SURANGA ENG.   BAP
7105  AM-7464        S
         eobokitedinn -6125   AM    ENG. T G S PERERA ENG.    TGS
7111  AM-8102  epilisuddikinS-6131  AM              ENG.
                         ENG. W M D D S WIJESUNDERAW M D D S
7115  AM-6995  epuhadojukok S-6135  AM              KUMARA D M J
                         ENG. D M J ROSHAN ENG.
7516  S-6539  iggopumuhoviso     SU    MR. J P DHARMARATNE MR.    JP
7441  S-6462  ovimiccaitepp     SU              MR.
                         MR. E K C EDIRISINGHE     EKC
7542  S-6565  adecciloneuu      SU              MR.
                         MR. A G K M S SRIYANTHA    AGKMS
8331  AM-6417  epubaforaoena     AM              ENG.(MS) A K
                         ENG.(MS) A K LIYANAGE
7360  S-6381  eruvuhujuggo      SU              MR.
                         MR. E A D K EDIRISINGHE    EADK
7116  AM-7875        S-6136
         olimerenohihab     AM              ENG.(MS.) R
                         ENG.(MS.) R B M M RAJAPAKSHE B M M
7117  AM-7740        S-6137
         ukenemigonaafi     AM              ENG.(MS.) H R C
                         ENG.(MS.) H R C KALYANI
7119  AM-7087  ekalovodavav S-6139  AM    ENG. S SASIKUMAR ENG.     S
7121  AM-6721  aiddodduless S-6141  AM              ENG.
                         ENG. M A M MOHAMED ANAS M A M
7135  AM-7032  inonamohidoc S-6155  AM    ENG. S M S BANDARA ENG.   SMS
7143  AM-7015  aohulikapettaS-6163  AM    ENG. S S K GAMAGE ENG.    SSK
7145  AM-6845  ibiffajuehut S-6165  AM              ENG.   B
                         ENG. B A M S H BELIGASWATTE A M S H
7160  S-6180  ahecisekettijo     SU              MR.
                         MR. H W M U WIJESINGHE    HWMU
7162  AM-7003  avunotesodop S-6182  AM    ENG. M V G D NISHAL ENG.   MVGD
7167  AM-6818  ecekagotokocaS-6187  AM              ENG.
                         ENG. D M I U DISSANAYAKE   DMIU
7170  AM-6170  olonoedamemocS-6190  AM    ENG. M T A FOWMY ENG.     MTA
7173  AM-6261        S
         ugavitemijah -6193   AM    ENG. S YASOTHARAN  ENG.   S
7652  S-6675  ejumoccupussij     SU    MR. K M S R KUMARA MR.    KMSR
7543  S-6566  ittobabanirran     SU              MR.
                         MR. N S K SAMARASINGHE    NSK
7670  S-6693  ovulucinejibum     SU    MR. M I ZAMEER   MR.    MI
7174  M-5121  afabippigios      M    ENG.   CENG, MIE(SL)
               S-6194-2001/AM-6294-2003 L SUBAHARAN ENG.    L
7350  S-6371  occammelullio     SU    MR. H R M SILVA   MR.    HRM
7404  S-6425  elatiejudejaep     SU              MS.
                         MS. E A R M EDIRISINGHE    EARM
7180  AM-6624        S-6200
         upisulamipocce     AM    ENG.S BALENDRAN ENG.     S
7183  AM-8367  atepinesoaadeS-6203  AM    ENG. T VANITHASAN ENG.    T


                     Page 80
                        member


7184  AM-7495  alokiribisohS-6204    AM    ENG. K GANESHANATHANENG.   K
7185  AM-8969  oganubaliace       AM
                S-6205-2001    ENG. V MURUGESU ENG.     V
7189  AM-6100         S
         okejattulukiu -6209   AM              ENG.
                          ENG. A L W GOONETILLEKE    ALW
7205  AM-7016  opaemafeenekoc S-6226  AM    ENG. J K DAHANAYAKE ENG.   JK
7210  AM-7086  usirratiddobS-6231    AM              ENG.
                          ENG. P M C W K GUNARATHNE P M C W K
7213  AM-6295  ufosebirakiva S-6234  AM    ENG. S SENTHAN   ENG.   S
7215  AM-6979  ubamabojudacca S-6236  AM    ENG. M A NAZAAR ENG.     MA
7221  AM-7813  ottannevesaa  S-6242  AM              ENG.   C
                          ENG.C M U S CHANDRASEKERA M U S
7224  S-6245  unasagippeso       SU    MS. D V PERERA   MS.    DV
7875  AM-6220  ajumovasokuce      AM    ENG. J R T CONRAD ENG.    JRT
7730  S-6753  uppabesemepago      SU    MR. W M M P KUMARMR.     WMMP
8162  S-6902  innuhaousucita      SU    MR. B D W SRIKANTHA MR.    BDW
7230  S-6251  ujanahiddilev      SU    MR. M A M SAHEEM MR.     MAM
7233  AM-7525  usopajivivuneg S-6254  AM              ENG.
                          ENG. A S A SAMARAWEERA    ASA
7235  AM-7987  ippomivakijuuc S-6256  AM    ENG. T THARMASEELAN ENG.   T
7434  AM-7756  iputommajiho  S-6455  AM    ENG. M F M SHIBLY ENG.    MFM
7237  S-6258  ufocisifunapop      SU    MR.R THARMATHAS MR.      R
7239  S-6260  elibupputufu       SU    MR. S KANDEEPAN MR.      S
7255  S-6276  uditekitelici      SU    MR. G LUXMANASIRI MR.     G
7256  S-6277  isegohamututo      SU              MR.    W
                          MR. W S T C WICKRAMASINGHE S T C
7258  AM-7725  ufaijukulareti S-6279  AM    ENG. K S ASANGA ENG.     KS
7279  S-6300  asiffefiginaf      SU    MR. S VASANTHAN MR.      S
7282  AM-6539  apaddiiranip  S-6303  AM    ENG. A NANAYAKKARA ENG.   A
7283  AM-7084  enudalataruco S-6304  AM    ENG. V THAYAPARAN  ENG.   V
7285  AM-6865         S
         innilerarecec -6306   AM              ENG.   A
                          ENG. A G RANJITH RUPASINGHE G R
7437  S-6458  elinukojepemi      SU    MS. J RUHUNUHEWAMS.      J
7724  S-6747  ofuroddudavace      SU              MR.
                          MR. P H Y W RUPANANDA     PHYW
7811  S-6794  asonesolaesu       SU    MR. R M P BANDARA MR.     RMP
8728  AM-6141  itetolomojat       AM    ENG. A S JAYASUNDARAENG.   AS
7286  AM-6864  ooveokihubifej S-6307  AM              ENG.
                          ENG. Y M N U BUDDHIKA     YMNU
7289  S-6310  isiccucemeno       SU              MR.
                          MR. K H T S ABEYSOORIYA    KHTS
7290  AM-7442  otitumiraneo  S-6311  AM              ENG.(MS.) S
                          ENG.(MS.) S M S S SENANAYAKE M S S
7291  AM-7444         S
         aanejiussofa -6312    AM              ENG.(MS.) M L N
                          ENG.(MS.) M L N MANJULA
7292  AM-7150  olodosicigovet S-6313  AM              ENG.
                          ENG.D M S D DISSANAYAKE    DMSD
7430  S-6451  elloukotakou       SU    MR. M F MUHAMMADTH MR.    MF
7294  AM-8161  usutovobosuar S-6315  AM              ENG.
                          ENG. P G R N C BANDARA    PGRNC
7301  AM-6541  oteggufipeke  S-6322  AM    MR. N U AKWATTA MR.      NU
7302  AM-8625  umejuvigicetuv      A
                S-6323/2002M              ENG.
                          ENG. G A A U K PERERA     GAAUK
7304  AM-6449  eboleavirote       AM              ENG.
                          ENG. D M U T DISSANAYAKE D M U T
7309  AM-8070  unokujivamoto S-6330  AM    ENG. H J KEERTHI LALENG.   HJ
7318  AM-7262  egucefadellod S-6339  AM    ENG. J M B AMUNUGAMAENG.   JMB
7321  AM-8712  ogajuvetagucij      A
                S-6342/2002M              ENG.
                          ENG. K M T B GANEGODA     KMTB
7322  AM-7288  erillujekijett S-6343  AM              ENG.   S
                          ENG. S A D T K KARUNATHILAKE A D T K
7489  S-6510  oubekunosuive      SU    MR. T SHIVATHASANMR.     T
7899  S-6841  efofaharuarut      SU              MR.
                          MR. W V T I WEERAKKODY    WVTI
7813  AM-7095  iiletedukegu  S-6796  AM              ENG.
                          ENG. A M D B ATAPATTU     AMDB
6277  AM-6443  uppurrisinub  S-4554  AM              ENG.
                          ENG. J P MALLIKARACHCHI    JP
6278  S-4555  amosimigajuf       SO              Mr.
                          MR. M G M R DISSANAYAKE    MGMR
6279  S-4556  ojibisecorem       SO    MR. T RASAROOPANMr.      T
6317  S-4745  eutacuresirul      SO    MR. S C RANJAN   Mr.    SC
6290  S-4590  etoannofabed       SO    MR. A K D GURUSINGHEMr.    AKD
6295  S-4603  asofuttuovibe      SU              Miss.
                          MISS. S D KULASINGHAM     SD


                        Page 81
                       member


6303  AM-6197  emmogitahittoS-4675  AM    ENG. B D CHANDRASIRIENG. BD
6304  AM-6736        S-4679
         eeffahugagogea     AM              ENG.
                         ENG. W A D R C ABEYSEKERA W A D R C
6309  S-4704  ibaiffohemusit     SU              Mr.
                         MR. W M S WEERASURIYA   WMS
6312  S-4723  odofafossurite     SO              LCdr.
                         LCdr. M J R R MEDAGODA  MJRR
6313  S-4724  asodamoccaga      SU    MR. K WEERAWARDHANA MR.  K
6315  S-4734  uvoggariffaku     SU              Mr.
                         MR. W M R P RASINGOLLA  WMRP
6322  S-4752  ejakupuhufuje     SU    MR. L A V PERERA Mr.   LAV
6421  S-5115  eginofakusoc      SO    MR. S H RAJITHA   MR.  SH
7118  S-6138  aucacippidafo     SU    MR. A MUSIDEEN   MR.  A
7168  AM-6257  ujannuguhurriS-6188  AM              ENG.
                         ENG. A H D R LAKSHMAN   AHDR
6338  S-4869  omuhirrenanil     SO    MR. A THEVARAJAH Mr.   A
6348  S-4904  ipocorahatopur     SO    MR. K H FERNANDO MR.   KH
6351  AM-6445        S-4916
         aoahakuomivaii     AM              E
                         ENG. N B THALAGUNENG.   NB
6354  AM-7719  upakavollulebS-4922  AM              ENG.
                         ENG. J A GNANATHILAKA   JA
6441  S-5149  efittaraciera     SU              Mr.
                         MR. A M D S ATTANAYAKE  AMDS
6357  S-4932  eadebihisetos     SU              Mr.
                         MR. K M D N DISSANAYAKE  KMDN
6372  A-100         S-4971
         upetijurabutov     AS         TENG, AIE(SL)
                                   Ms.
                         MS. L R PATTIARACHCHI   LR
6378  S-5006  ebosaffefemo      SU    MR. S M A ABEYSEKERAMr.  SMA
6380  S-5009  imoerujicicc      SU    MR. S KAPILAN    MR.  S
6383  AM-6733  otovokogipup S-5032  AM              ENG.
                         ENG. B A P T K PERERA   BAPTK
6386  S-5042  utolefuriamip     SO    MR. L C P PERERA Mr.   LCP
6389  S-5054  ueemakapokou      SU              Miss.
                         MISS. N P W KARUNARATHNE N P W
6391  AM-8289        S
         utoefuvinuvu -5056   AM    ENG. R M MUNASINGHE ENG. RM
6392  S-5057  ogamuekisille     SU    MR. S S P GALHENAGE Mr.  SSP
6447  S-5160  anihoajeafopu     SO              Mr.
                         MR. D C K K RAJAPAKSE   DCKK
7415  S-6436  otuicissicuvop     SU              MR.  SW
                         MR. S W W M R A W R SENARATH W M R A W R
8910  AM-6633  aniguutuccinu     AM    ENG. P V AMARASINGHEENG. PV
6407  S-5088  illabagejofene     SU    MR. T S U K PERERA Mr.  TSUK
6408  S-5089  ibijabekiguheh     SO    MR. J A S JAYASINGHEMR.  JAS
6409  AM-8154        S
         asirimulopoh -5091   AM              ENG.
                         ENG. S M J M SENANAYAKE  SMJM
6412  S-5095  omifosotumido     SU    MR. J P S JAYALATH Mr.  JPS
6414  AM-8290        S-5099
         ilodacerofumau     AM              ENG.
                         ENG. H M SENEVIRATHNA   HM
6418  S-5107  ekulohitumeci     SU              Mr.
                         MR. S G V D V GUNASEKARA SGVDV
6419  S-5108  efimianomego      SU    MR. M I PRASANTHA Mr.   MI
6426  S-5123  elegivisinno      SU    MR. P J A GAMAGE Mr.   PJA
6428  S-5127  obafulaveeueji     SU    MISS. K I PERERA  Miss. KI
6431  S-5131  uoffipufuluff     SU    MR. C P WIJETUNGE Mr.   CP
6434  S-5136  ujirrovenilusu     SO    MR. D M S DUWEGODA MR.  DMS
6442  AM-7717        S-5151
         emellecocikudd     AM              ENG.
                         ENG. C A S HETTIARACHCHI CAS
6448  AM-8052  osecerohelof S-5162  AM    ENG. B S RANAWEERA ENG. BS
6454  S-5176  utenammasatt      SU    MR. S SANJEEVAN Mr.    S
6492  S-5279  aregecagobuuv     SU              Miss
                         MISS. W C D JAYAWARDANA  WCD
8876  S-7284  obuuheiccufimi     SU    MR. A S GARDIHEWAMR.   AS
6460  AM-8693  iseniepabucu      A
               S-5191/1998M              ENG.
                         ENG. K T MURALEEDARAN   KT
6463  AM-7629  ipuddedotugi S-5203  AM    ENG. G J WIJETHILAKEENG. GJ
6474  S-5228  uddalacarumue     SU    MR. K L R P PERERA Mr.  KLRP
6477  S-5247  ettorefedone      SU    MR. M L R P FERNANDOMr.  MLRP
6481  S-5252  ejolaseridanna     SU    MR. J J KALUGAMAGE Mr.  JJ
6482  S-5253  idenumimmara      SU    MR. R P J SOMARATNE Mr.  RPJ
6484  S-5257  eddacesebehimm     SU              Miss
                         MISS N K PEDURUARACHCHI N K
6486  S-5265  utugiccuruor      SU    MR. S THATPARAN Mr.    S
6495  S-5288  aggatessatalat     SU              Mr.
                         MR. M THEIVENTHIRARAJA  M


                       Page 82
                        member


6502  S-5325  atuteffaronofe     SU     MR. V. RAJARETTI Mr.      V
6509  S-5345  ocoevuluriguj     SU     MR. V SANTHIRACAASAN Mr.    V
6512  S-5350  osunaamoocupe     SU     MR. H S RATHNASEKERA Mr.    HS
6516  S-5360  iccotejipisson     SU     MR. E D R G PERERAMr.      EDRG
6518  S-5366  ieannehenafugi     SU     MR. C SAMARASINGHE  Mr.    C
7150  AM-7706        S-6170
         irommohisipira     AM     ENG. W A C UDARA ENG.     WAC
7486  S-6507  ukeveseboojoan     SU     MR. A B M T ABEYKOON MR.    ABMT
7742  S-6765  adodoolabodu      SU     MR. P D T GOONATILAKEMR.    PDT
6521  AM-6446  ehicimajoseta     AM     ENG. J SIVAKARAN ENG.      J
6522  AM-6837        S-5377
         evotihacotuemm     AM     ENG. D H GUNARATNE  ENG.    DH
6553  AM-7339  ikijiddudiladS-5447  AM               ENG.    VTU
                          ENG. V T U WIJESUNDARA MUDIYANSELAGE
6560  S-5467  ejoconogilijip     SU     MR. C S BALASURIYAMr.      CS
6576  AM-7382        S-5500
         opekakamodejim     AM     ENG. L A K PRASAD ENG.     LAK
6579  S-5505  ovodalluleioav     SO               Mr.
                          MR. B A C A KUMARASIRI     BACA
6586  S-5513  uahobuefetoppe     SU               Mr.
                          MR. H M S B SENEVIRATHNE    HMSB
6591  S-5519  oemmigebisoku     SU     MS. A R N JAYASURIYA Ms.    ARN
6592  S-5520  eudalenoujuh      SU     MR. M P SAMARAJEEWA Mr.    MP
6593  S-5521  oppoulisoffilo     SU     MR. C D L KUMARA Mr.      CDL
6595  AM-6619        S-5529
         iduhussoiliggi     AM     ENG. K C R DE SILVAENG.     KCR
6597  AM-7628        S-5535
         egisukissonaba     AM               ENG.
                          ENG. W M N D WEERASOORIYA W M N D
6604  S-5543  abipagejacicc     SU               M
                          MR. A L ABDUL AZEER r.     AL
7109  AM-8501  oreriaggadam S-6129  AM               ENG.   A
                          ENG. A G UPUL AJITH KUMARA G UPUL AJITH
7496  S-6517  osuetudocakob     SU     MR. E D P PERERA MR.      EDP
7781  AM-6191  ehokavicumiha     AM     ENG. R M S MOHAMMED ENG.   RMS
6618  S-5574  ousemusapafepo     SU     MR. C H KODIPPILI Mr.      CH
6628  S-5589  urebagasouja      SO               Mr.
                          MR. W NUNGAMU VITHANAGE W
6635  S-5602  uffurehatipis     SU     MS. I E L MENDIS   Ms.    IEL
6697  S-5715  ussihappahiseu     SU     MS. W R DHARMARATHNA MS.    WR
6650  M-4967         S-5624/AM-6335
         ipisukunakagap     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. P W C LAKMAL ENG.     PWC
6663  AM-6534        S-5653
         ikatuvugidogob     AM               ENG.
                          ENG. R W M B B KAPUKOTUWA R W M B B
6670  M-4969  avelecicassehu
               S-5664/AM-6159
                    M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. W V MUNASINGHE ENG.   WV
6688  AM-8805  eakoveovores      A
               S-5699/1999M     ENG. N A A PRIYANTHA ENG.   NAA
6698  S-5716  oittilegesuf      SU     MR. K WIJESEKERA MR.      K
6699  S-5718  evopputofodd      SO     MS. C P HETTIARACHCHIMS.    CP
6706  S-5725  ucajitinahije     SU     MR. E PIRAPAKARANMR.      E
6707  S-5726  oginuottekokic     SU               MR
                          MR. M I MOHAMMED AZHAR     MI
6723  AM-7107  asagiligakieS-5742   AM               ENG.
                          ENG. R C KALUTARAVITHANE R C
7795  AM-6196        S-4103
         ovucetagejemeo     AM     ENG. M J M HASAN ENG.     MJM
7744  S-6767  ugeggumolepac     SU     MR. A B JAHAN    MR.    AB
7808  AM-7853  usimuvutigerrS-6792  AM               ENG.
                          ENG. W A M A C DHANAPALA W A M A C
6742  AM-8612  abiunigemoramS-5761  AM               E
                          ENG. K K D R KUMARANG.     KKDR
6743  AM-9142        S-5762-2000
         arabidivejuruf     AM     ENG. R I KODAGODAENG.     RI
6745  S-5764  uttalodesado      SO     MR. J L DE SILVA   MR    J Luxurios
6747  AM-7175  ummasuvapife S-5766  AM               E
                          ENG.(MS.) T VATHANANG.(MS.) T
6844  AM-6535  ovuggukajefohS-5863  AM     ENG. T GAJENDRAN ENG.     T
6917  AM-6283  omohosafugino     AM               ENG.
                          ENG. M J A GUNAWARDANA     MJA
6767  AM-8966  imamijesoeut      A
               S-5786/2000M     ENG. A P W JAYASEKERAENG.   APW
6776  AM-6740        S-5795
         oilieditadadal     AM               ENG.
                          ENG. R K W K RANASINGHE    RKWK
6793  AM-6250  evomovunofip S-5812  AM               ENG.(MS.) T
                          ENG.(MS.) T A E I SIRIWARDANA A E I
6799  M-4976  afagottumeireS-5818/AM-6203
                    M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. W A P WIJESUNDARA     WAP
6809  S-5828  ecuhopafesebe     SU               M
                          MR. V P K N J PALPITA R.    VPKNJ
6825  S-5844  eutomicinuvacc     SU     MR. K MURALIDARANMR.      K


                        Page 83
                        member


6830  AM-6447  ouimmitebutti     AM     ENG. W N U WELGAMA ENG.   WNU
7450  S-6471  evoidemakifi      SU     MR. D M W BANDARAMR.     DMW
8757  AM-6526  uomorisegavutt     AM               ENG.
                          ENG. C A A GUNAWARDHANA C A A
8833  AM-7762  iroddukafime S-7244  AM               E
                          ENG. K THAYAPARAJHNG.    K
6831  AM-6495  ucajuboecebo S-5850  AM               E
                          ENG. J C BALASURIYA NG.   JC
6862  S-5881  upadujogived      SU     MR. P M EDIRISINGHE MR.   PM
6867  M-4799         AM-7342 M
         egorubumiuteom                CENG, MIE(SL)
                          ENG. D C L GALLAGEENG.    DCL
6875  AM-7014  igamoranunakiS-5894  AM               ENG.(MS) A S
                          ENG.(MS.) A S LIYANAGE
6880  S-5899  edahurrufafog     SU     MR. N H PRIYANKARA MR.   NH
6899  S-5918  uvivegisudep      SU               MR.
                          MR. H M M MOHAMMED AZEEM H M M
7041  S-6061  adunaarifanou     SU     MR. V RAVICHANDRAN MR.   V
6882  AM-7586        S-5901
         asefatuedopedd     AM     ENG. P G P MAHINDAENG.    PGP
6906  S-5925  oddaggehejaho     SU     MR. T RAJAGORU   MR.   T
6911  AM-6263        S-5930
         ipotavelelihac     AM     ENG. S SARVANAKUGAN ENG.   S
6926  AM-7630        S
         enalakapeitt -5945   AM               ENG.
                          ENG. R A A V K RANATUNGA R A A V K
6939  AM-6897  ivuittakesah S-5958  AM               ENG.
                          ENG. U R T THALAGAHAWATTEU R T
6940  AM-8564  ijapupegemariS-5959  AM     ENG. M R CROOS   ENG.   MR
7421  S-6442  esiriihapovaag     SU               MR.
                          MR. G C WICKREMANAYAKE G C
7889  S-6832  obulasotasefek     SU     MR. M H M ZIYAAN MR.     MHM
7786  AM-6167  ulegeecoefappa     AM               ENG.
                          ENG. U K C I NIROSHAN    UKCI
8505  S-7080  elahivububac      SU               MR.
                          MR. K M R M A U K KOSWATTA K M R M A U K
5967  M-4261  ubeccegopika      M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. G R V PERERA ENG.    GRV
5968  M-4262  apanabosucas      M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. V SUTHAKAR ENG.     V
5969  M-4263  iceludavigata     M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. K H D J DAYANANDA    KHDJ
5970  M-4264  ebofuatobossa     M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. R G P K GUNASEKERA   RGPK
5972  M-4266  eovivitagecudd     M           NISHANTHAENG.
                          ENG. K A JCENG, MIE(SL)   KAJ
5973  M-4267  uibefemoguurr     M           JAYAWARDANA
                                    ENG.
                          ENG. J L S CENG, MIE(SL)   JLS
5975  M-4269  ajimipiducedeAM-3588 M            CENG, MIE(SL)
                          ENG. A P BIYANWILA ENG.   AP
5976  M-4270  elokassuddiirr     M            ABEYDEERA
                                    ENG.
                          ENG. A P KCENG, MIE(SL)   APK
5977  M-4271         AM-5100, S-3344
         esepeiosittivi     M           CENG, EKANAYAKE E M S D
                                    ENG.(MS)
                          ENG.(MS) E M S DMIE(SL)
5978  M-4272  ocuconaruhar      M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. S P MUTHUMALA ENG.   SP
5979  M-4273  ihuhomahoppeak     M           D S B NAVARATNE W M D S B
                                    ENG,
                          ENG. W M CENG, MIE(SL)
5980  M-4274  iusuteccubek      M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. T K ILANGEERAN ENG.   TK
6478  S-5248  ajajibupiponu     SU               M
                          MR. R M RAJAPAKSHA r.    RM
6603  S-5542  issevegodajocc     SU     MR. W A C WEERAKKODYMr.   WAC
6534  S-5398  ahanivakuhodi     SU     MR. M GAMAGE    MR.   M
5981  M-4275  ouejihehokiheu     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. W A M WIJEPALA ENG.   WAM
5983  M-4277  atimijajorosu     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. G J D CROOS ENG.    GJD
5985  M-4279  eonunnideniko     M           CENG,  ENG.
                          ENG. M B ALIYAR MIE(SL)   MB
5986  M-4280  oruubaloggua      M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. S C LOKU GALAPPATHTHI  SUDESH CHANDANA
5987  M-4281  aluttidakiselu     M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.   S
                          ENG. S A U D C SIRIWARDHANA A U D C
5989  M-4283  avadosakugacen     M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(MS)
                          ENG.(MS) A K ALAHAPPERUMA A K
6011  M-4305  uddenikudokuci     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. M H HUSSEIN ENG.    MH
6035  S-1166  effukitemukelu     SO     MR. R RAVINTHIRAN Mr.    R
5990  M-4284  iposepidorad      M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. D M R K B GUNARATNE D M R K B
5991  M-4285  isefivehuric      M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. C A HEWAVITHARANA    CA
5993  M-4287  erroholasiru      M           CENG,  ENG.
                          ENG. G B ARUNA MIE(SL)    GB
5996  M-4290  ehillumuiuvaej     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. D L D ADIKARI ENG.   DLD
5997  M-4291  osemidikodumuk     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. Y P N JAYARATNEENG.   YPN
6286  S-4580  ehitahitajof      SU               M
                          MR. P J PREMATILAKE r.    PJ
6954  S-5974  ofucosilofahu     SU     MR. K KONESWARANMR.     K
7078  AM-8958        S-6098/2001M
         obihulitirovuk     A                ENG.
                          ENG. S P A JAYATHISSA    SPA


                        Page 84
                        member


5998  M-4292  irepinefufeneb AM-3225 M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. S AMBALAVANAR ENG.   S
6000  M-4294  igigipepanubo      M          S PERERAENG.
                          ENG. P I A CENG, MIE(SL)   PIAS
6002  M-4296  usippamossoviv      M          SIRIMANNE
                                    ENG.
                          ENG. L A NCENG, MIE(SL)    L ASOKA N
6003  M-4297  apegubuitota       M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. I K BADDEGAMA ENG.   IK
6004  M-4298  ibejiffehiekaj      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. K M THILAKARATNE     KM
6005  M-4299  oomipijutigec      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W A P DE SILVA ENG.   W AP
6006  M-4300  uibemmilonevec      M          CENG, ADIKARI
                                    ENG.(MS) A M N S
                          ENG.(Ms) A M N S MIE(SL)
6027  S-0834  ikuffojeccufeb      SO    MR. W B J MENDIS Mr.      WBJ
6259  S-4474  uhanivojokunio      SO    MR. N K WIMALASIRI Mr.     NK
6008  M-4302  oelelajumuggo      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. J M A R JAYASUNDARA J M A R
6009  M-4303  evubupakirro       M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W P N JAYARATNEENG.   WPN
6153  S-3871  egehasuhogiiff      SO    MR. R P DE SOYSA Mr.      RP
6717  S-5736  ulicuhekapumi      SU              MR.
                          MR. A D V A K KULASINGHE   ADVAK
6643  S-5615  errudisinukeni      SU    MR. P L D P SEBERA MR.    PLDP
6012  M-4306  opevopiaapaleh      M          PERERA ENG.
                          ENG. K K BCENG, MIE(SL)    KKB
6014  M-4308  aroociunonao       M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. P DISSANAYAKE ENG.   P
6015  M-4309  arredopoesojo      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. W A SAMARASINGHE     WA
6016  M-4310  ieniduceduju       M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. H B A NAYANANANDA    HBA
6017  M-4311  uecumeiruajige      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. B S SAMARASIRI ENG.   BS
6018  M-4312  ookuvoggusadi      M          CENG,  ENG.
                          ENG. W C SOYSA MIE(SL)    WC
6019  M-4313  apenojofucceeg      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. H H L AMARASINGHE    HHL
6020  M-4314  ajofodoasoer       M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S L RAJAPAKSE ENG.   SL
6021  M-4315  efugakunarraih      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. T J NAVARATNE ENG.   TJ
6023  S-0352  onekobeggevuhe      SO    MR. E A C DE SILVA Mr.     EAC
6325  S-4806  ulaatesutata       SU    MR. J K R THUSANTHA Mr.    JKR
6025  S-0776  ujehucufovaaj      SO    MR. P KAMBURAWALA r.M     P
6236  S-4355  opippifacivo       SU    MR. R M L PERERA Mr.      RML
6545  S-5435  ikeraajeoemocc      SU              Mr
                          MR. K G A K KARUNATIHILAKE K G A K
6630  AM-7724  uromomugaeavu S-5591  AM    ENG. A R RAJAWASAM ENG.    AR
6033  S-1048  ifasibipateon      SO    MR. C B FERNANDO Mr.      CB
6036  AM-7430  asefutadagobe S-1202  AM    ENG. M A WIJESIRI ENG.    MA
6039  AM-6606  ejavikeetolaku S-1319  AM              ENG.
                          ENG. M P P WIMALARATNE     MPP
6050  S-1536  ilehijirifisit      SO    MR. W A KULATHILAKA Mr.    WA
6054  S-1671  idetipivuhejo      SO    MR. D C PREMARATNE Mr.    DC
6057  S-1777  enojutafujosan      SO    MR. U S JAYARATNE Mr.     US
6063  AM-8355  assicesutunu  S-1857  AM              ENG.(MS.) S
                          ENG.(MS.) S KALUBOWILA
6064  S-1879  amadannanogar      SO    MR. M T ASMIL    Mr.    MT
6071  S-2035  imapoheffippom      SO    MR. D L AJITHA   Mr.    DL
6074  S-2076  olociridatoe       SO    MR. A ILTHIMAS   Mr.    A
6092  S-3092  ojiddeloseff       SO              Mr.
                          MR. W P S WICKRAMASINGHE W P S
6093  S-3099  opimekofacafil      SO    MR. V A PREMARATNE Mr.    VA
6332  S-4855  ojevocobereram      SU    MR. H G P JEEWANTHA Mr.    HGP
7074  AM-7737  ekoofobupurao S-6094  AM    ENG. W A M IRSHAD ENG.    WAM
7621  S-6644  atooacottiro       SU    MS. R LUCKSHINIE MS.     R
6246  S-4422  apolujasuselat      SO              M
                          MR. M P DHARMASIRI r.     MP
6098  AM-8902  ocegosujitutu      A
                S-3220/1987M    ENG. A M ZAINUDEEN ENG.    AM
6102  S-3258  akovejejibuc       SO              Mr.
                          MR. W P R D WEERASINGHE    W RP R D
6105  AM-6442  iikevalesuti S-3339   AM              ENG.
                          ENG. M M F P SENEVIRATNE    MMFP
6111  AM-8288  eccumufibutabi S-3402  AM              ENG.
                          ENG. N W P W NANAYAKKARA N W P W
6118  AM-6925  odenonugejae  S-3504  AM    ENG. H L KITHSIRI ENG.     HL
6123  AM-6786  aejoccafeheni S-3610  AM              ENG.
                          ENG. U J A SRIYANANDA     UJA
6125  AM-7500  ademasebecog  S-3632  AM    ENG. G I AMARASINGHEENG.    GI


                        Page 85
                       member


6130  S-3682  onovivucoeoidi     SO    MR. R K A VASANTHA Mr.    RKA
6136  S-3734  ubehonubelusek     SO    MR. H K N INDRAJITHMr.    HKN
6144  S-3778  aceddiecejidd      SO              Mr.
                         MR. I N N M JAYATILAKA    INMM
6150  M-4592  ilieculunoveS-3852   M          CENG,  ENG.
                         ENG. M C MARTINMIE(SL)    MC
6151  S-3853  oafivemojefimm     SO    MISS. S S A SILVA  Miss.   SSA
6339  AM-6201  ennumoimimoppeS-4878  AM    ENG. W J S LOWE ENG.     WJS
6427  S-5126  utiloepimeveg      SU              M
                         MS. U G K NISHANTHI s.    UGK
6514  S-5358  epafilivosai      SU              Mr.
                         MR. S W ABEYGUNAWARDANA S W
6158  AM-7720  imucumovennefuS-3897  AM              ENG.
                         ENG. G D S V KARUNARATNE G D S V
6165  AM-8786  opumepacitta S-3972  AM              ENG.
                         ENG. C S KULASURIYAGE     CS
6173  S-4025  ekeilliregeli      SO              Mr.
                         MR. E M J K EKANAYAKE     EMJK
6174  AM-6965  evuvitohajene S-4028  AM    ENG. M YOGESWARAN  ENG.   M
6176  S-4035  ivossecuceros      SO              Mr.
                         MR.K P G U KARUNAWALLABHA K P G U
6177  S-4048  everemuguhok      SO              Mr.
                         MR. D M M R AHAMED NUMANI D M M R
6180  AM-5076  iconekafaomege     AM              Ms.
                         ENG.(MS.) G J GUNAWARDANE G J
6183  S-4081  ijenajafemih      SO              M
                         MR. I A R JAYAWEERA r.    IAR
6184  S-4086  iddevoenekeri      SO    MR. V G R JEFFREY Mr.     VGR
6186  AM-7718  ommuccijavov S-4088  AM    ENG. G NAVARATNE ENG.     G
6188  AM-6533  ovamikukulluhuS-4094  AM    ENG. D R SAPUTHANTRIENG.   DR
6200  S-4142  ikumiropoluh      SO    MR. T RAMESH    Mr.    T
6208  S-4209  olujemmabojabe     SO    MR. H A R ASOKA   Mr.    HAR
6440  S-5148  acimarottuho      SU              Mr.
                         MR. D K V GUNAWARDANA     DKV
6718  S-5737  osutovativelod     SU    MR. K G R DHARMASIRIMR.    KGR
8929  AM-8014  abehagefamut S-7295  AM              ENG.
                         ENG. A S WICKRAMASINGHE A S
6224  S-4302  ikuhirosibik      SO              Mr.
                         MR. W A L A WIJESINGHE    WALA
6356  S-4929  ovovemufesovag     SU              Mr.
                         MR. S N PADUKKAVIDANA     SN
6373  S-4972  ookerudifohoju     SU              Eng.
                         ENG. D W R S WITHARANA    DWRS
6473  S-5227  eedduburidite      SU    MISS. P D EDIRIMANNEMiss.   PD
6225  S-4306  uhidenivobakot     SO    MR. A V N RANJITH Mr.     AVN
6232  AM-8695  epigusuujooj      A
                S-4345/1993M              ENG.(MS.)
                         ENG.(MS.) N P K SEMANANDA S P K
6237  AM-7338  okaviehabohu S-4366  AM              ENG.
                         ENG. U J WICKRAMASINGHE    UJ
6242  S-4384  etiavireeisev      SO    MR. V N JAYARATNE Mr.     VN
6245  S-4421  emodufutittu      SO    MR. G K V LIYANAGE Mr.    GKV
6250  S-4431  ulaleilavigema     SU    MR. N C DIAS    Mr.    NC
6256  S-4463  ufamohajasanna     SU    MR. M J ARULTHASAN Mr.    MJ
6257  AM-8787  uunetifirisom S-4464  AM    ENG. V S MUDALIGE ENG.    VS
6261  S-4481  ejeijupilopaff     SO    MR. H S KEERTHIRATNEMr.    HS
6270  S-4530  ivebannuofove      SO              Mr.
                         MR. K P G H KUMARARATNE    KPGH
6449  S-5163  apuciutumabot      SU    MR. P G J UPATHISSA Mr.    PGJ
6677  AM-7431  iavikerinegok S-5680  AM    ENG. A DHANAPALA ENG.     A
6752  S-5771  avommamecusona     SU              MISS.   WKD
5838  M-4131  ommipepalile      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W A GUNARATHNE ENG.   WA
5841  M-4134  edecolofatocer     M          P LIYANARACHCHI L L D P
                                   ENG.
                         ENG. L L DCENG, MIE(SL)
5844  M-4137  idonevuvonepp AM-2010 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. K KUGANESAN ENG.     K
5846  M-4139  ionnigebagei      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D B WIJAYARATNEENG.   DB
5847  M-4140  anatomoffusu AM-2787 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. S M A NELUGOLLAENG.   SMA
5848  M-4141  elopegupicci      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A C NISRADEEN ENG.   AC
5849  M-4142  esakettubojekuAM-3397 M           PREMALALENG.
                         ENG. K D JCENG, MIE(SL)    KDJ
5850  M-4143  atoresijanobu AM-2269 M           CENG, MIE(SL)
                         ENG. H M KALUBANDA ENG.   HM
5851  M-4144  abevabisosini      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M ABEYSEKERA  ENG.   M
5853  M-4146  eccehafoviffa      M          CENG, GUNATUNGAT R
                                   Eng(W/Com)
                         ENG.(W/Com.) T RMIE(SL)
5855  M-4148  uvigikeugujofo     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms)
                         ENG.(Ms) S P P K RATNAYAKE S P P K


                       Page 86
                      member


6115  S-3472  epeparuceoture    SO    MR. K D K ARIYASINGHEMr.     KDK
6138  S-3738  evakimeiiellub    SO    MR. S A M WIJERATNE Mr.     SAM
6258  S-4470  orivalofaluhi     SU    MR. M SATYAKUMARMr.       M
8927  S-7293  emahottofuluh     SU    MR. I C S UDAYAKUMARAMR.    ICS
5856  M-4149        A
         ipoppopufineM-2961  M          N SILVA ENG.
                        ENG. C J SCENG, MIE(SL)     CJSN
6306  S-4683  ocelodakekohe     SO    MR. H N NAVARATNEMr.       HN
5857  M-4150  ehupovunoresa     M          ANURA KUMARA
                                   ENG.
                        ENG. H A JCENG, MIE(SL)     HAJA
5859  M-4152        AM-1891
         uoccorrecivon     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. P NAGULENDRAN  ENG.    P
5860  M-4153        AM-1589
         ucafusagipunno    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. R G W RAJAPAKSE ENG.    RGW
5863  M-4156  avocceleretied    M          J B EKANAYAKE
                                   ENG.(Prof.)J B
                        ENG.(Prof.)CENG, MIE(SL)
5865  M-4158        AM-4266
         uffiomefuvego     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. P K UDUGAMPOLA ENG.    PRASAD K
5866  M-4159  asasefefurugaf    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. G A JESUTHASAN ENG.    GA
5867  M-4160  uhohimeddouoj     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. H D G SARATHCHANDRA H D G
5868  M-4161  irakurojularri    M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms.)
                        ENG.(Ms.) S A K SUBASINGHE S A K
5869  M-4162  ikalulutaceba     M          D U W MIE(SL)
                                   ENG.(MS) D
                        ENG. (MS) CENG, J RANASINGHE U W J
5942  M-4236        AM-4285
         ukujusiboojumm    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. N BALENDRAN ENG.      N
6327  S-4826  okuvudepohahah    SU    MR. T KUMARAGURUMr.       T
6667  S-5661  oedigossisop     SO    MR. Y S M K PERERAMR.      YSMK
7101  AM-7281        S-6121
         udaasebucupufi    AM    ENG.(MS.) R KOTAMBAGEENG.(MS.) R
5870  M-4163  ituludduhabia     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. D M K S DISSANAYAKE D M K S
5872  M-4165        AM-3816
         ahueumosomiri     M          DE SARAM NEG.
                        ENG. H J SCENG, MIE(SL)     HJS
6069  S-2022  evomeeculugeca    SO              Miss.
                        MISS. M P C SENEVIRATNE     MPC
6161  S-3921  ekaggipappilig    SO    MS. I PREMALATHA Ms.       I
5875  M-4168  inejaaesaasa     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. D H JAYAWARDENA ENG.    DH
5876  M-4169        A
         ufucujogujak M-3377  M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. H G W PANDITHA ENG.    HGW
5877  M-4170  ocemmutimotaAM-3428  M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. W J B S FERNANDOENG.    WJBS
5878  M-4171  amotosulodiji     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) D S
                        ENG.(Ms.) D S ABEYSIRIGUNAWARDENA
5882  M-4175  ikehidaugoddAM-3341  M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. E G S D DE SILVAENG.    EGSD
5884  M-4177  umojemedoeffu     M          G WEERAKOON
                                   ENG.
                        ENG. W M CENG, MIE(SL)     WMG
5885  M-4178        A
         ihojiuaddaca M-3713  M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S H MIDIGASPEENG.     SH
5886  M-4179  ehecocujefuk     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. G A N GUNATHILAKE     GAN
7236  AM-6260        S-6257
         emussininevige    AM    ENG. E THUSIYANATHAN ENG.    E
8897  AM-6610  ikennacegotid     AM    ENG. S S C DE SILVAENG.     SSC
8905  AM-6617  ivommuhitopi     AM    ENG. B BHAGIRATHANNG.E     B
5887  M-4180  osebijajovofa     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. M B S SAMARASEKERA M B S
5888  M-4181  issokonudena     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K B G DE SILVAENG.     KBG
5890  M-4183  iisimecokeecak    M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. M M J WEERASINGHE     MMJ
5892  M-4185  ubenammisotoAM-3711  M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. U C T WARNAKULASURIYA C T U
6370  S-4966  innuvobiddune     SU    MR. A M J ABEYSINGHE Mr.     AMJ
5893  M-4186  itupupefobab     M          D N H MIE(SL)
                                   ENG.(Mrs) D N H
                        ENG.(Mrs.)CENG, L MADAWALAGAMA L
5894  M-4187  anujavujujepif    M          CENG, DE ENG.(MS) M A I K
                                   SILVA
                        ENG.(Ms.) M A I K MIE(SL)
5895  M-4188  okulilinajosen    M          CENG. MIE(SL)
                        ENG. A MOHAMED RAFFI ENG.    AM
5896  M-4189        AM-3337
         ilaeraggotabu     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. T T VASANTHAKUMAR      TT
5897  M-4190  esubocesueggu     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. H M W D HERATH ENG.    HMWD
5898  M-4191  avokacapocago     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) P M P
                        ENG.(Ms) P M P WIJERATNE
5899  M-4192  ijedduvamuredu    M          H B A WANNINAYAKEW M H B
                                   ENG.
                        ENG. W M CENG, MIE(SL)
5941  M-4235  etoggikokonagu    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. D CHANDRATILAKE ENG.    D
7106  AM-7739        S-6126
         ukemarinuvaddo    AM              E
                        ENG. R C T DE LIVERANG.     RCT
5900  M-4193        AM-3666
         emuhiourodaja     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. H K D A P KUMARASIRI H K D A P
5901  M-4194        AM-4246
         ulomoniaddotum    M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. M C WICKRAMASINGHE M C
5902  M-4195  oitibugutegi     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S B D DAHANAYAKEENG.    SBD
5903  M-4196        AM-4570
         aagadotigipapp    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S WIJESINGHE ENG.     S


                      Page 87
                      member


6280  S-4557  ubutuduhukeff     SO              Mr.
                        MR. M M N B MADURASINGHE M M N B
5904  M-4197  utevuvupiramm     M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. R G S K RAJAPAKSHA    RGSK
5905  M-4198  orijakobegutu AM-3521 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. R A S RANAWAKA ENG.   R A SUJEEWA
5906  M-4199  emihokettifepo    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. N MEHANANTHAN ENG.   N
5908  M-4201  ijonekifivulaAM-2491 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. M S S DEVAPRIYAENG.   MSS
5909  M-4202  icurreforomu     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S M JAYASUNDARAENG.   SM
5911  M-4204  ujomonavinilel    M          KUMARA ENG.
                        ENG. K S I CENG, MIE(SL)   KSI
5912  M-4205  ihuhehokefonotAM-3079 M          PUSHPAKUMARA L C A
                                  ENG.
                        ENG. L C ACENG, MIE(SL)
7405  S-6426  ibihalosobep     SU              MR.
                        MR. S M S P SAMARAKOON    SMSP
8937  AM-6944  iihilirrerra S-7303  AM    ENG. S SRISAI    ENG.   S
8948  S-7313  ukoccanacipaff    SU    MR. P VATHSALYAN MR.     P
5913  M-4206  ukejocasanen AM-3477 M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. C P K P EDIRIWEERA    CPKP
5914  M-4207  eggamodegaru     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S S R DE SILVA ENG.   SSR
5915  M-4208  eruggoogutepoiAM-3676 M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. H P GOONATILLEKE     HP
5916  M-4209  ilijilinosohu     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S U DAMPAGE ENG.     SU
5917  M-4210  akomorrahivookAM-2827 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. D K KARUNARATNAENG.   DK
5918  M-4211             M
         eduropeffijoAM-3905/2002         CENG, K RANASINGHE K
                                  Eng.Lt.Com(E)
                        Eng.Lt.Com(E) H CMIE(SL)   HC
5919  M-4212  uovobitterodo     M          INDIKADULLE
                                  ENG.
                        ENG. K A PCENG, MIE(SL)    KAP
5921  M-4214  offikokuregus AM-4535 M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. M M R PATHMASIRI     MMR
5922  M-4215  ibeduboppugi AM-4325 M          CENG,  ENG.
                        ENG. L S PERERAMIE(SL)    LS
5923  M-4216  oduioducanunad    M          CENG, K SENADHEERA S M K
                                  ENG.(MS) M A
                        ENG.(Ms) M A S MMIE(SL)
5924  M-4217  okepicutivak     M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. A M HERATH BANDA     AM
5926  M-4219  emivubottaff AM-2600 M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. R S W WAGARACHCHI    RSW
6065  S-1898  okoviiloneeihu    SO    MR. S NANDAKUMARMr.      S
7417  S-6438  odanifilejiv     SU              M
                        MR. R G KUMARASIRI R.     RG
5928  M-4221  udojieduggahum    M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. W B S ABEYWICKRAMA W B S
5929  M-4222  iruotanehesefi    M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.(Mrs.)T
                        ENG.(Mrs) T K WEDAARACHCHI K
5932  M-4225  ukeogigugenebuAM-2315 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. A L M NOWFER ENG.    ALM
5933  M-4226  acavarenaruk AM-3268 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K V RANAWEERA ENG.   KV
5934  M-4227  atorimahinnehu    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. M M M NAZEEL ENG.    MMM
5936  M-4229  uipumocceono AM-5066 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K P WICKRAMAGE ENG.   KP
5937  M-4230  ajapisevijefo     M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.(Ms) PIYASEELI
                        ENG.(Ms.) P MEDAGEDARA
5938  M-4231  acabemegukuhe     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG.(Ms) T S SILVA ENG.(Ms) T S
5939  M-4233  eofebakojunu AM-3133 M          B JAYASOORIYA
                                  ENG.
                        ENG. J A L CENG, MIE(SL)   JALB
5944  M-4238  uluvugepukul AM-2659 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K A WALTER ENG.     KA
5947  M-4241  ifetelujuhum AM-5542 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. A H M PIYASENA ENG.   AHM
5948  M-4242  iriffetusauaggAM-1987 M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. V J PREMARATNE ENG.   VJ
5949  M-4243  evaiisudedefo     M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.Cdr(E)
                        ENG.Cdr(E). A MANCHANAYAKEA
6220  S-4276  utaraggudacika    SO    MR. S G N FERNANDO MR.    SGN
6384  S-5033  odiseimivusage    SU    MR. S M WELIHINDA Mr.     SM
7306  S-6327  occufogamimok     SU    MR. N N WIJEWARDANE MR.    NN
5951  M-4245  okomajebahel     M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.(Ms) L C G
                        ENG. (Ms) L C G SOYSA
5952  M-4246  ovamarremallu     M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. N A G SENANAYAKE     NAG
5954  M-4248  eloalerecahica    M          CENG, MIE(SL)
                        MR. M I ABDUL LATIFFMR.    MIA
5955  M-4249  innennaadalius    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K A MUNASINGHE ENG.   KA
5956  M-4250  ittapponumeet     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. C E M PONNIAHENG.    C E MANO
5960  M-4254  edapuborrumaba    M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. D R M W R EHALIYAGODAD R M W R
5961  M-4255  ahujueliaruvi     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. P M A JAYAWEERAENG.   PMA
5962  M-4256  umoppumemunnis    M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.(MS)
                        ENG.(MS) A KANAPATHIPILLAI A
5963  M-4257  orajalelisuipa    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. M B S PIYADASA ENG.   MBS
5965  M-4259  atifogodaran     M          GAMAGE ENG.
                        ENG. S L HCENG, MIE(SL)    SLH
5966  M-4260  aovefipefagaf     M          CENG,. MIE(SL)
                        ENG.(MS) T GUNAWEERAENG.(MS) T


                      Page 88
                       member


6301  S-4660  ameikedaaricce     SU    MR. A M A ATHAUDA Mr.     AMA
6262  S-4493  uvopolujagedd     SU              Mr.
                         MR. M S K SAMARAWEERA     MSK
6461  S-5194  iagamaoluruff     SO    MR. M R D PERERA Mr.      MRD
6715  S-5734  immovogoillopi     SU              MR.    P
                         MR. P H W K SAMARAWICKRAMA H W K
5704  M-3997  ifarerumeummo     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) W
                         ENG. (Ms) W R M S INDIKADULLE R M S
5705  M-3998  avulenogunol      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. H A R W SENEVIRATNE H A R W
5707  M-4000         AM-3761
         irattirogogunn     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S E WAKISTA ENG.     SE
5709  M-4002  oribeludemiojAM-3314  M          JAYAWARDANE
                                   ENG.
                         ENG. B A SCENG, MIE(SL)    BAS
5712  M-4005  avadonnefimepAM-2764  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M A ALWIS ENG.     AMA
5716  M-4009  udinumejuggeiAM-4125  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M C M PERERA ENG.    MCM
5717  M-4010         AM-2617
         ocitiesitukeme     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. H L G UBEYPALA ENG.   HLG
5720  M-4013  ucoffaccaapume     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. T K M GALAPPATHTY    TKM
5721  M-4014  obodeitasekip     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) P D
                         ENG.(Ms.) P D KARAWITA
5722  M-4015  ucivapatupuneAM-2508  M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) M
                         ENG. (Ms) M T D ABEYWARDENA T D
5723  M-4016  irijelomicikoAM-4736  M         S B WANIGASEKARA W M S B
                                   ENG.
                         ENG. W M CENG, MIE(SL)
5724  M-4017  egifadogepoj      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K VASSUDEVAN  ENG.   K
6320  S-4750  otorilogeniss     SU              Mr.
                         MR. P R HETTIARACHCHI     PR
6140  S-3740  ohotobiddetev     SO    MR. K M W B REKOGAMAMr.    KMWB
6247  S-4424  uvanihijelis      SO              Mr.
                         MR. H A N HETTIARACHCHI    HAN
5725  M-4018  enikubojacupi     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. G WITHARANA ENG.     G
5726  M-4019  arafekilaroll     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. G M THILAKARATNA     GM
5734  M-4027  eluesopurujolAM-3055  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D S R ALAHAKOONENG.   DSR
5762  M-4055  emmimuuupagu      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. N K S RUPASINGHE     NKS
5727  M-4020         AM-2987
         agumagocuddibo     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Mrs) K
                         ENG.(Mrs) K GUNASINGHE
5728  M-4021  orobireroure      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. G K SIRIWARDENAENG.   GK
5729  M-4022  ohiriderrejaAM-4346  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D T SIRIWARDENAENG.   DT
5730  M-4023  uradiceufopo      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms.)
                         ENG.(Ms.) H E I KARUNARATNE H E I
5731  M-4024  ilogunusumaj AM-3175  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. T GUNASEKERA  ENG.   T
5732  M-4025         AM-3651
         utellikeetomis     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M NERANJANENG.     AM
5733  M-4026  ooousobiifuffu     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG(Ms.) W R N
                         ENG (Ms.) W R N R PREMACHCNDRA R
5737  M-4030  ellehuenojagg     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. R M S K RATNAYAKE    RMSK
5738  M-4031  ebecejoponab      M         CENG,   ENG.
                         ENG. J BASHEER MIE9SL)    J
6335  S-4862  olaccikarresov     SU    MR. W D A P WIJEPALAMr.    WDAP
6366  S-4951  ibinubetonae      SU              Mr.
                         MR. H J S D SANGAPALAARACHCHIGEHJSD
6072  S-2047  emmeggusicci      SO    MS. S K MENDIS   Ms.    SK
5739  M-4032  eppudajobodo AM-1648  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. H P N SENARATNEENG.   HPN
5741  M-4034  iloupivutugaf     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms.) S
                         ENG.(Ms.) S A R KAMALANAYANA A R
5743  M-4036  efadilaranob AM-3241  M         CENG, SAMARASINGHE D W R F
                                   ENG.
                         ENG. T M D W R FMIE(SL)    TM
5745  M-4038         A
         eunietallufaa M-1771  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. V AMARATUNGA  ENG.   V
5825  M-4118         A
         ofebubivutiroM-4666  M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. W A D A GUNATILAKA    WADA
5862  M-4155  anofimumacioi     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS)
                         ENG.(MS) K K WEERAKKODY K K
5957  M-4251  ogocukinejur      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. A D K MANNAPPERUMA A D K
5746  M-4039  ecosanesorallu     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. H P GUNASEKARA ENG.   HP
5750  M-4043  unepoipokana      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K V GANESHKUMARENG.   KV
5751  M-4044  edujesaccella     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. N NAVANESAN ENG.     N
5753  M-4046  ulipofotemmiss     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) S D P
                         ENG.(Ms.) S D P CHANDANI
5755  M-4048  abodutocirom AM-2721  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M A YOGENDRAN ENG.   MA
6052  S-1554  ohegutookofa      SO    MR. D N RANHOTTY Mr.      DN
6231  AM-6288        S-4343
         issupusaharula     AM              E
                         ENG. M S RATNAYAKANG.     MS
6205  S-4174  olilanosepacib     SO    MR.I D JAYANANDA Mr.      ID
5757  M-4050         AM-5202
         iodimidigeogak     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M C ADIKARI ENG.    AMC
5758  M-4051  akakorrujocci     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. H SIRIWIMALARATNE    H


                       Page 89
                       member


5759  M-4052         AM-1824
         udoabikujukife     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. L L WIMALASIRIENG.    LL
5760  M-4053         AM-2546
         isebidacujeheo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. T RANASINGHEENG.     T
5763  M-4056  amirueogerrovAM-2666  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. V THEVATHASAN ENG.   V
5765  M-4058  aracopubisieje     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. M K D J H MEEGODA    MKDJH
5807  M-4100  idadeteudicajAM-2375  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. I JAMALDEEN ENG.     I
6157  S-3890  utineotahabaj      SO    MR. S ALUTHGE    Mr.    S
5766  M-4059  epeapegisifo      M          VARUSAWITHANA J K L
                                   ENG.
                         ENG. J K L CENG, MIE(SL)
5768  M-4061  inumiukofusaff     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A S WIJERATNE ENG.   AS
5770  M-4063  ennosotevikopo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S SUNTHARAKUMARENG.   S
5771  M-4064  uluradurebud AM-3906  M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. N H D P DHARMAPALA    NHDP
6112  S-3416  ikogoraritid      SO    MR. K ABEYWICKREMA Mr.    K
6042  S-1365  udakanetusahep     SO    MR. K S J S FERNANDOMr.     KSJS
6488  S-5272  alutociimmib      SU              Mr.
                         MR. G A P DHARMARATHNA     GAP
5772  M-4065  onubesojipes      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. T SARVANANTHAN ENG.   T
5773  M-4066  abojuvadesenni     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N A DHARMASENA ENG.   NA
5775  M-4068  elujomessosif      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. L H R SEPALA ENG.    LHR
5776  M-4069  aliketunogeje      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Mrs)
                         ENG.(Mrs) M R NANDAWATHIE M R
5777  M-4070         AM-3279
         egigettacububo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S T TENNAKOON ENG.   ST
5778  M-4071  enabagafuumi AM-2292  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M J D FERNANDO ENG.   MJD
5779  M-4072  adubenulitevov     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N RATNAYAKE ENG.     N
6058  S-1783  erennanaluju      SO    MR. W H KARUNADASA Mr.     WH
5781  M-4074         AM-3708
         igecerobemeooc     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H N N SOYSA ENG.     HNN
5782  M-4075         A
         uginnulalevu M-1610   M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. H S A J FERNANDO     HSAJ
5783  M-4076         A
         iffiserofacoto M-2583  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. C WEERASEKERA ENG.   C
5786  M-4079  uimumufiuapeiAM-1011  M          JAYASINGHE
                                   ENG.
                         ENG. A S KCENG, MIE(SL)    ASK
6193  S-4105  ojacicugijer      SU    MR. J P R JAYASINGHEMR.    JPR
8941  AM-7409        S-7307
         abammetahetibu     AM    ENG. A P SUYANTHIRANENG.   AP
8979  AM-7494  opolalujeras S-7344   AM              ENG.(MS.) N P
                         ENG.(MS.) N P DULWALA
5787  M-4080  oroffumabiikal     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N GOONERATNE  ENG.   N
5789  M-4082  anibigeiccibAM-3499   M          CENG, JAYASURIYA W J P R P P
                                   ENG.
                         ENG. W J P R P P MIE(SL)
5790  M-4083         AM-3697
         ikifamununudek     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J T RAJAPAKSEENG.    JT
5791  M-4084  ulurivettokipa     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. S M P SURIYABANDARA S M P
5792  M-4085  anodemmiookall     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) H
                         ENG.(Ms) H G N PREMAKANTHIE G N
5794  M-4087  uvetatudotibaAM-3380  M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. P P G P P INDRAWANSA P P G P P
5795  M-4088  isarifirruku AM-4156  M          RATNAYAKEENG.
                         ENG. L P BCENG, MIE(SL)    LPB
5797  M-4090  akovopadopofuj     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. B R FERNANDOENG.     BR
5798  M-4091         A
         ofajagobidor M-2933   M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. M M G S FERNANDO     MMGS
5880  M-4173  uemebaacabobuf     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D D U DOMPEGE ENG.   DDU
5799  M-4092  idarejoliliv      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS)
                         ENG.(MS) N S KALANSURIYA N S
5801  M-4094  ikuigenomupa      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms)
                         ENG.(Ms) N E JAYAWARDANA N E
5804  M-4097         AM-1919
         akefasevocobog     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.   R
                         ENG. R W M B K WANIGASEKERA W M B K
6316  S-4742  utatanevisej      SU    MR. W S M FERNANDO Mr.     WSM
6340  S-4881  ottevibikeisi      SO    MR. D N A KUMARA Mr.      DNA
9018  AM-7100        S-7383
         evuvenabolakeo     AM    ENG. A M CHRISHANKERENG.   AM
5809  M-4102  abevaajacosigi     M          CENG, JAYAKKODY J A N R
                                   ENG.(MS)
                         ENG.(MS) J A N R MIE(SL)
5810  M-4103         AM-3568
         opoviibobippid     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. L M K PATHIRANAENG.   LMK
5811  M-4104  iredonuoiole AM-3436  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W JAYARATNE ENG.     W
5812  M-4105  ebecomoicihub      M          CENG, A KULATUNGA A
                                   ENG.(Lt.Com.(E)
                         ENG.Lt.Com.(E) H MIE(SL)   H
5813  M-4106  eejaottoasoirAM-4106  M          JAYARATNE
                                   ENG.
                         ENG. L A RCENG, MIE(SL)    LAR
5814  M-4107  ucugaledipuke      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) S L
                         ENG.(Ms) S L VIDANACHCHI
5815  M-4108  upoddeeffico      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. S M MADAWALAGAMA     SM
5816  M-4109  eumunuppidonuAM-2630  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. T BARATHITHASANENG.   T


                       Page 90
                       member


5817  M-4110  orehobunehommuAM-3949  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. R P WIJERATNE  ENG,.   RP
6129  S-3680  ulajiddutolu      SO              Mr.
                         MR. S J HIDDALLA ARACHCHI S J
5818  M-4111         A
         otivufussutti M-2968  M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(MS) N
                         ENG.(MS) N P GOONEWARDENA P
6040  S-1338  ohalutoinnao      SO    MR. P B WIJEKOON Mr.      PB
6240  S-4375  eesobuvadoda      SU              Mr.
                         MR. H A V S U B ERATNE     HAVSUB
8971  AM-8555  ifoatittodumS-7336   AM    ENG. S SUTHARSANAN  ENG.   S
8982  AM-8059  ujatubennege S-7347  AM    ENG. A C VINOJIT   ENG.   AC
5819  M-4112  onugovukocaa      M          K GALWATTA
                                    ENG.
                         ENG. B S LCENG, MIE(SL)    BSLK
5820  M-4113  irovutoddohig      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Ms) D P
                         ENG.(Ms) D P THIRIMAHAVITHANA
5822  M-4115  enepucimipoi AM-2844  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. R P R PREMASIRI ENG.   RPR
5824  M-4117  ovienetuvegi      M          ARIYARATNE
                                    ENG.
                         ENG. D L SCENG, MIE(SL)    DLS
5826  M-4119  eivalosodugg AM-4047  M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(MS) H
                         ENG.(MS) H P PUBUDU DE ZOYSAP P
5827  M-4120  ufanoliillug AM-4504  M          K D S FERNANDO
                                    ENG.
                         ENG. W M CENG, MIE(SL)     WMKDS
5828  M-4121  oeonatehicigo AM-2929  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. U N ATTANAYAKE ENG.   UN
5831  M-4124  ioadametobogolAM-3731  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. P A LAL     ENG.   PA
5832  M-4125  acuropommiogutAM-3243  M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. D I PEDURUARACHCHI    DI
5834  M-4127  imopegalejohi      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. M A SHANTHA KUMARA M A S
5835  M-4128  iceucufofuihi AM-2745  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D A KARUNASENA ENG.   DA
5837  M-4130  otiromiccevun      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.   W
                         ENG. W A N R WICKRAMASINGHE A N R
6307  S-4691  utohiholehikom     SU              MR..
                         MR. M A D MALLIKAARACHCHI M A D
6045  S-1414  ebanarehavobag     SO              Mr.
                         MR. E R J M WIJESEKARA     ERJM
6026  S-0830  igetottejeugap     SO    MR. R A DHARMARATNE Mr.    RA
8983  AM-7857  oddeculuffoma S-7348  AM    ENG. S JEYAKUMAR ENG.     S
5579  M-3870  eterameojaum      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. R A D KAHATAPITIYA    RAD
5581  M-3872  ohunnorudihuc      M          R R RAJAPAKSE
                                    ENG.(Mrs) R R
                         ENG.(Mrs.)CENG, MIE(SL)
5582  M-3873  ebacuvilofosso     M         CENG,   ENG.
                         ENG. L L SILVA MIE(SL)     LL
5583  M-3874  accabeedekuc      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. S A R JAYAWARDANA     SAR
5585  M-3876  ocugupedutome      M         CENG, S KARUNARATNE S
                                    ENG.(MRS) A M
                         ENG.(MRS.) S A MMIE(SL)    S
5587  M-3878  ihuggacaggifun     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Ms) N C
                         ENG.(Ms.) N C WICKRAMATHANTHRI
5589  M-3880  evenedosullu      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. W A THILAKARATHNA     WA
5590  M-3881  agutisomusos      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Ms.)
                         ENG.(Ms.) G N WEERASOORIYAG N
5591  M-3882  ogetommedevi      M         CENG, K WEERAKOONR D J K
                                    ENG.(Ms.) K
                         ENG.(Ms.) K R D J MIE(SL)
5592  M-3883  umagakeofafis      M          T T S MIE(SL)
                                    ENG.(Mrs.)T
                         ENG.(Mrs.)CENG,THILAKARATNE T S
5595  M-3886  ilafirrulapise     M          G PERERA ENG.
                         ENG. K P JCENG, MIE(SL)    KPJG
5596  M-3887  efoanilutabi      M          P S MAHALEKAME P S
                                    ENG.(Mrs)
                         ENG.(Mrs.)CENG, MIE(SL)
5597  M-3888  erojimoricahu      M         CENG,   ENG.
                         ENG. A LIYANAGEMIE(SL)     A
5796  M-4089  asuteacarivi      M         CENG. MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. W K S WICKRAMAPALA W K S
9023  AM-8415         S
         odienoluduih -7387   AM    ENG. A G D SHANAKA  ENG.   AGD
9103  AM-6691  iheggaleccaike     AM              ENG.(MS) N S
                         ENG.(MS) N S AMARAGUNASEKERA
5598  M-3889  ujogujarujokur     M         CENG, NALIKA
                                    ENG.(MRS) G B
                         ENG.(MRS) M G B MIE(SL)    M
5600  M-3891  uebatugunoppac     M         CENG, SENEVIRATNE P A H
                                    ENG.(Mrs) U
                         ENG.(Mrs) U P A HMIE(SL)
5601  M-3892  ogesudakiriloj     M         CENG,
                         ENG. S ALAGODAMIE(SL)ENG.   S
5603  M-3894  inesefaccufa      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K G R SOMARATNE ENG.   KGR
6424  S-5120  uuderojitepepp     SU    MR. C J CHANDRASEKARAMr.    CJ
6513  S-5353  issopillatta      SU              Mr.
                         MR. K D N CHANDRAWANSA     KDN
5605  M-3896  uvossamiruron      M         CENG, P ALAHAKOON M S P
                                    ENG.(Com.)
                         ENG.(Com.) A M SMIE(SL)    A
5607  M-3898  ippevidaripaho     M         CENG, K JAYALATH M De S K
                                    ENG.(Ms.)
                         ENG.(Ms.) M De S MIE(SL)
5608  M-3899  igarottafaroAM-3704   M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K B M I PERERA ENG.   KBMI
5611  M-3902  eperonnajipu      M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Dr.) U I
                         ENG.(Dr.) U I DISSANAYAKE
5612  M-3903  uttedanilede AM-3619  M          I S K WIJEKOON
                                    ENG.
                         ENG. W M CENG, MIE(SL)     WMISK
5613  M-3905  isassovahifellAM-3111  M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K L EDIRISINGHE ENG.   KL
5614  M-3906  egacajomapogip     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. A B CHANDRASEKERA     AB


                       Page 91
                      member


6001  M-4295  ahitarumihucue    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. N D JAYAWARDANA ENG.   ND
6272  S-4543  ameppuheveco     SO    MR. N C HANDAPANGODA Mr.    NC
6213  S-4227  ukutudicohik     SO    MISS C S KARUNARATNE Miss    CS
5617  M-3909  aneciriogokeb     M          S PERERA ENG.
                        ENG. E A LCENG, MIE(SL)    EALS
5619  M-3912  adinacigocogg     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms)
                        ENG.(Ms) D S N WIJAYASINGHED S N
5621  M-3914  eholagutefok     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. A L BURUHANUDEENENG.   AL
5622  M-3915        AM-3868
         oatilicimmehai    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. L T AMEENUDEEN ENG.   LT
5623  M-3916        AM-3453
         amappadicommev    M         CENG, PERERA
                                   ENG.
                        ENG. K R A B R R MIE(SL)    KRABRR
5626  M-3919        AM-3129
         ohiddopavitta     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. H M J B RATNAYAKE     HMJB
5715  M-4008        AM-3413
         inadoccajogeb     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. R A N P RANAWEERA     RANP
5839  M-4132  omavossafodi     M          J P MALINIE
                                   Eng.(Mrs) J P
                        ENG.(Mrs.)CENG, MIE(SL)
5910  M-4203  ihinetteupuv     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. C YUWARAJALINGAMENG.   C
5628  M-3921  ejomedeemihef     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. M SIVALINGAM ENG.     M
5629  M-3922  ecopateorajiAM-1899  M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. U M KAMAL WEERATUNGE M K U
5630  M-3923  aacimuvefeperr    M          THILAKASIRI
                                   ENG.
                        ENG. S S ACENG, MIE(SL)    SSA
5647  M-3940  agatupamobisom    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. H D A RANJITH ENG.    HDA
5805  M-4098  olalohitesovu     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. G D R JAYATUNGA ENG.   GDR
6345  S-4889  ivalulepotumuf    SU    MR. G U PREMAKUMARA Mr.    GU
5631  M-3924  ihugaallihuae     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. A P M WARNAKULASURIYA P M A
5632  M-3925  elovebadecimin    M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Ms.)
                        ENG.(Ms.) J M WEERASURIYA J M
5633  M-3926  igibagelaffer     M         CENG. MIE(SL)
                        ENG. J C W EDIRIWEERAENG.   JCW
5634  M-3927        AM-4022
         olunodocefopig    M         CNEG, MIE(SL)
                        ENG. K PRATHEEPAN  ENG.   K
5636  M-3929  orojocohelusil    M         A S KALUARACHCHI A S
                                   ENG.(MS)
                        ENG.(MS.) CENG, MIE(SL)
5638  M-3931  eculliicepivu     M          P PANDITHASEKERA V P P
                                   ENG.
                        ENG. A V PCENG, MIE(SL)    A
5639  M-3932  iufiledoggoma     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms.) W A
                        ENG.(Ms.) W A W ABAYAWARDENA W
5640  M-3933        AM-4632
         immokejeaggef     M          S K KARUNARATHNE A P S K
                                   ENG.
                        ENG. A A PCENG, MIE(SL)    A
5858  M-4151  ukejomolutug     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. K M A DHARMAPRIYA     KMA
6318  S-4746  anigorudeccuj     SU              Mr.    M
                        MR. M A N J K MADURAPPERUMA A N J K
5641  M-3934  iducasejogamma    M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. M R C GUNAWARDANE M R C
5642  M-3935  ogeduggoparrAM-3579  M         CEMG,   ENG.
                        ENG. K A JANAKA MIE(SL)    KA
5767  M-4060  oroveegenekof     M          R DARANAGAMA
                                   ENG.(Mrs.)R
                        ENG.(Mrs.)CENG, MIE(SL)
9059  AM-6649  orusuffievek     AM    ENG.(MS) S A SILVA ENG.(MS) S A
9031  AM-7130  udororronoacS-7395  AM              ENG.(MS.) N
                        ENG.(MS.) N PRASHANTHINI
5644  M-3937  ihaforiccolobi    M         CENG, MUHANDIRAM K K C
                                   ENG.(Ms.) M
                        ENG.(Ms.) M K K CMIE(SL)
5645  M-3938  allutuccahuni     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(WingR
                        ENG. (Wing Cdr.) R J PATHIRAGE JCdr.)
5646  M-3939  ososiinileumm     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. T N SANDASIRI ENG.    TN
5648  M-3941  imamimikicugad    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. M L WEERASINGHA ENG.   M LAKSHITHA
5649  M-3942  epeissigocunu     M         CENG, WIJEKKON P W M N A B
                                   ENG.
                        ENG. P W M N A BMIE(SL)
5650  M-3943  egahomeggurom     M         CENG, D WIJESINGHE M S D
                                   ENG.(MRS).
                        ENG.(MRS) W M SMIE(SL)     W
5651  M-3944  ihonegofepuvi     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. G M C P JAYAWARDANA G M C P
5652  M-3945        AM-3661
         omebigiratocun    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. S PRABAHARAN  ENG.   S
5653  M-3946        AM-2830
         umocebunufefu     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. U R S S SENADHIRATHNE U R S S
5864  M-4157  ipaluppecaaru     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. A W ALAHAKOON  ENG.   AW
5654  M-3947        AM-2400
         ufakierappudd     M         S W WEERASINGHE W M S W
                                   ENG.
                        ENG. W M CENG, MIE(SL)
5655  M-3948  abebattuloifAM-3426  M         CENG,
                        ENG. R MALLAWAMIE(SL)ENG.   R
6135  S-3715  imeranuuvohav     SO    MR. C HETTIARACHCHI MR.    C
6296  S-4604  icavucippobuv     SU    MR. M P RAJAPAKSHA r.M     MP
6353  S-4920  arumefirucade     SU    MR. U A PINNAGODAMr.      UA
5656  M-3949        AM-3939
         ookulomobopuol    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. W A D MENDIS ENG.     WAD
5658  M-3951  asuhiriomihodd    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. K W W L WERAGAMAENG.   KWWL
5659  M-3952        AM-4578
         essudigouhivos    M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                        ENG. A A D SARATH KUMARA A A D
5663  M-3956        AM-3173
         ippabaccudipib    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. P A CHANDRAPALA ENG.   PA


                      Page 92
                       member


5665  M-3958  opemoocohacu      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P VIDYARATNE ENG.     P
5666  M-3959  otogupunuekig     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. S A PARAMESHWARAN S A
5668  M-3961  onahokajitti      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K G D KIRIELLA ENG.    KGD
5669  M-3962  inaruputomujeh     M          CENG,   ENG.
                         ENG. H M JUNAID MIE(SL)    HM
5670  M-3963  ihadafucorusiAM-2446  M          J KAPUKOTUWA
                                   ENG.
                         ENG. P B KCENG, MIE(SL)    PBKJ
5671  M-3964  uvilibeloceff     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D N RANAWEERA  ENG.   DN
6031  S-1026  efeforirridehi     SO    MR. M MAHENDRARAJA  Mr.    M
5673  M-3966  iruuginannape     M          PEIRIS ENG.
                         ENG. P P PCENG, MIE(SL)    PPP
6377  S-5005  omafommalalor     SU    MR. A L M JAMEEL Mr.      ALM
5992  M-4286  aojajofevetoki     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A TILAKARATNE  ENG.   A
5675  M-3968  ulipubegakofo     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms)
                         ENG.(Ms) M T P JAYASINGHE M T P
5676  M-3969  ofehasupuhotaAM-3446  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H B M PALIPANA ENG.   HBM
5677  M-3970         AM-2572
         anerojefeabofu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W EDUSSURIYA  ENG.   W
5678  M-3971  oluputtatummu     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. J W K K JAYASUNDERA J W K K
5679  M-3972  omabosoloreh AM-3647  M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. N K S MAHINDASINGHE N K S
5680  M-3973  utihibabutin      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. G D N S GARUSINGHE    GDNS
5681  M-3974  alottaadaekav     M          NANAYAKKARA
                                   ENG.
                         ENG. D A JCENG, MIE(SL)    DAJ
5683  M-3976  adifuhenubec      M          R L S MIE(SL)
                                   ENG.   KS
                         ENG. K S BCENG, B KARUNARATNE B R L S B
5684  M-3977  uffekabaeaniso     M          CENG, PERERA
                                   ENG.Cdr.(E) A J
                         ENG.Cdr.(E) W A JMIE(SL)    W
5685  M-3978  uvevacaudupp      M          CENG, K WITHANAGE T P K
                                   ENG.(Mrs) D
                         ENG. (MRS) D T P MIE(SL)
5688  M-3981  eccuetejeleci     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M S K ADIKARI ENG.   AMSK
8928  S-7294  ajibudenotteic     SU    MR. R VIKNESWARAN  MR.    R
8968  AM-7102        S-7333
         efukeccopufali     AM    ENG. T GNANAKKUMARAN ENG.   T
9070  AM-6660  ereesieurunae     AM              ENG.(MS) A M
                         ENG.(MS) A M WASANTHA MENIKE W
9119  S-7415  uacaoigakideb     SU    MS. R RATNAVASANTHY MS.    R
5714  M-4007         A
         ilotinofennak M-3473  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S P HEWANAYAKE ENG.   SP
5689  M-3982  icilagefodig      M          DAHANAYAKE
                                   ENG.
                         ENG. K P SCENG, MIE(SL)    KPS
5690  M-3983  uducinolivare     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. G B WIMALARATNE ENG.   GB
5694  M-3987  evugeveojate      M          A WIMALARATNA L A Y A
                                   ENG.
                         ENG. L A YCENG, MIE(SL)
5695  M-3988  imiddabefeba AM-4484  M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. H H N A HETTIARACHCHI H H N A
5696  M-3989  emulafevuneler     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) J
                         ENG. (Ms) J I N D KARUNARATNE I N D
5697  M-3990  iimmutojukujel     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms) T
                         ENG. (Ms) T M M H TENNAKOON MANGALA M H
5698  M-3991  onakodomijisof     M          D N SIYAMBALAPITIYA N
                                   ENG.(Mrs) D
                         ENG.(Mrs.)CENG, MIE(SL)
5699  M-3992  arradofihopp      M          GUNATHILKAE
                                   ENG.
                         ENG. I R P CENG, MIE(SL)    IRP
5701  M-3994         A
         abococihulib M-3222  M          CENG, ALWIS
                                   ENG.
                         ENG. S M D L K deMIE(SL)    SMDLK
5703  M-3996  evefiloligut AM-4118  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K M G U R DIASENG.    KMGUR
6219  S-4274  essenakifacil     SO    MR. S N KITULGODA Mr.      SN
6319  AM-7871        S-4749
         usasatulisogir     AM    ENG. R S KARUNASENA ENG.    RS
5480  M-3768  ehehosoifavu      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S MAHESWARAN  Eng.   S
5481  M-3769  esumufonupafoa     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A A PREMATHILAKEEng.    AA
5482  M-3770  emmejomuuvejau     M          G H HIRIMUTHUGODA H
                                   Eng.(Ms) G
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
5950  M-4244         AM-3265
         adinamocabenaa     M          K KURUPPUENG.
                         ENG. K A KCENG, MIE(SL)    KAKK
5484  M-3772  iddammiuvuihe     M               Eng.
                         ENG. K M J R ABEYSINGHE     KMJR
5485  M-3773  oekugiffabetof     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J M K JAYASEKERAEng.    JMK
5486  M-3774  otoducenibasam     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S H MALLIKARACHCHI     SH
5487  M-3775  ahebefocofeh      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M S P ABEYKOONEng.    AMSP
5488  M-3776  uilihunoejuhok     M               Eng(Mrs). M H
                         ENG(Mrs). M H GUNASINGHE
5489  M-3777  urommiriludoss     M          DICKWELLAEng.
                         ENG. P S SCENG, MIE(SL)     PSS
5490  M-3778  uennejamikott     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H M JAYARATNE  Eng.    HM
5706  M-3999  efufulaebemm      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H M D P HERATH ENG.   HMDP
6381  AM-7501  ofuttolorode S-5027  AM    ENG. C C EKANAYAKE  ENG.    CC
9008  S-7373  ijogissatakaet     SU              MR.
                         MR. M G G C JAYASEKARA     MGGC


                       Page 93
                       member


5491  M-3779  uvehitorahad      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S M P SIRIWARDANA     SMP
5492  M-3780  ipommukarugis     M           SAMARASINGHE
                                   Eng.
                         ENG. Y A KCENG, MIE(SL)     YAK
5493  M-3781  ubinihoguhuvor     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Ms.)
                         Eng.(Ms.) G K T SAMARATUNGA G K T
5494  M-3782  imagojehuciki     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. K H M A K KEHELELLA    KHMAK
5495  M-3783  eejaibopitef      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R A SUDATH Eng.      RA
5615  M-3907  enulevohupauno     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms.) C
                         ENG.(Ms.) C JAYATILAKE
5496  M-3784         AM-5466
         oicavugopohude     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A K SENEVIRATNE Eng.    AK
5498  M-3786  otacuvepacuc      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D M R BANDARA  Eng.    DMR
5499  M-3787  avaulonnafacoj     M          TILAK  Eng.
                         ENG. S D LCENG, MIE(SL)     SDL
5500  M-3788  amikikovannaho     M          CENG,   Eng.
                         ENG. I L A BARY MIE(SL)     ILA
5502  M-3790  ohahogefavos      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S MOHAMMED YASEEN S
5503  M-3792  akirogajoren      M          GUNASEKERA
                                   Eng.
                         ENG. I P A CENG, MIE(SL)    IPA
5504  M-3793  ofudatoffifaf     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. V S GUNASEKERA Eng.    VS
6254  S-4451  ugujejuhikuss     SO    MR. M L A KUMARA Mr.      MLA
5505  M-3794  esehodefiile      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D D P S K PIYASENA     DDPSK
5506  M-3795  umegapuppicc      M          CENG,   Eng.
                         ENG. H B P SILVA MIE(SL)    H B PRABATH
5507  M-3796  uucaccosuler      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M K D LAWRANCE Eng.    MKD
5508  M-3797  upimohagivua      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. (MRS) W R S WAASEng(Mrs). W R S
5522  M-3811  ettakiledicun     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M D S U PERERA ENG.   MDSU
5588  M-3879  oevaceobedecc     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms.) A
                         ENG.(Ms.) A Y FERNANDOPULLE Y
5616  M-3908  ebiemuhaucoran     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M RAVINDRALINGAMENG.   M
5509  M-3798  edusuffabenima     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D D P YASARATHNEEng.    DDP
5510  M-3799  uppokecovujij     M          N G D MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) N G D
                         ENG. (MS) CENG,WIJESIRIWARDANE
5511  M-3800  anasaluttipid     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A R M M S KARUNASENA A R M M S
5512  M-3801  aviggujuovig      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. G P SENEVIRATNE Eng.    GP
6070  S-2031  egefiniopekugg     SO              Lt.Col.
                         Lt./Col. W M KARUNAPALA    WM
9002  AM-7447        S-7367
         ineperegevifoe     AM    ENG.H D M P JAYAWEERAENG.   HDMP
9025  AM-7212        S
         icujufeccoku -7389   AM    ENG. P JANAHAN    ENG.   P
9034  AM-7345        S-7398
         apumisumuttufo     AM              ENG.
                         ENG. M A I K KARUNARATNE M A I K
5515  M-3804  uikucessejall     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG(MRS). N BASKARAN Eng(Mrs). N
5516  M-3805  oebohalifisidd     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M A M FERNANDO Eng.    MAM
5519  M-3808  igiummehipipe     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P S WELGAMA Eng.      PALITHA S
5520  M-3809  oreddemogasase     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N S WETTASINGHE Eng.    NS
5584  M-3875  iifinnihureloo     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms.) W M P C
                         ENG.(Ms.) W M P C PERERA
5793  M-4086  iddehinevulu      M          CENG. MIE(SL)
                                   ENG.(Ms)
                         ENG.(Ms) D A S JAYASEKERA D A S
5521  M-3810  ejacuhacivocat     M          NANAYAKKARA
                                   Eng.
                         ENG. S L LCENG, MIE(SL)     SLL
5523  M-3812  enuhotafonupo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. O M C DASANTHA Eng.    OMC
5524  M-3813  egootaaodelat     M          G N JAYATUNGE
                                   Eng.(Ms) G N
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
5802  M-4095  uttasagotelode     M           KUMARA ENG.
                         ENG. K S SCENG, MIE(SL)    KSS
8998  AM-7101  aposumorugun S-7363  AM    ENG. S A M RAZEEM ENG.     SAM
9063  AM-6653  eggufetekukete     AM              ENG.
                         ENG. S T SUNIL SHANTHA     ST
5525  M-3814  ebeporreluti      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R P K T R PERERAENG.   RPKTR
5526  M-3815  accadubuuvivav     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K W W K SENANAYAKE     KWWK
5527  M-3816  akatunuoottoh     M    ENG. S THILAGARAJAH ENG.   S
5528  M-3817  unedugguigov      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S M R U K SENARATHNE S M R U K
5530  M-3819  iluekijuposenn     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J SRINIVASAN Eng.     J
5531  M-3820  ijedudaohonu      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) J
                         ENG.(MS) J A C L U WIJESINGHE A C L U
5532  M-3821  eggisanussena     M          DE SILVA Eng.
                         ENG. B A LCENG, MIE(SL)     BAL
5533  M-3822  igidusaaffann     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A M SAMARAKOON BANDAA M Samarakoon
5609  M-3900  ipinummaususa     M          CENG, PERERA
                                   ENG.Cdr.(E) S A
                         ENG.Cdr.(E) J S A MIE(SL)   J
5534  M-3823  ulahivicivip      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A F FONSEKA Eng.      AF
9053  AM-6643  olenuvunadicae     AM              ENG.(MS) B H R
                         ENG.(MS) B H R DINUSHA


                       Page 94
                       member


9132  AM-6745  iffolekopoonar     AM              ENG.
                         ENG. G D S Y K GARUSINGHE G D S Y K
9171  M-2690  uhokiopigeoi      M              E
                         ENG. S N BENTOTAGENG.     SN
5535  M-3824  eddagufaisoell     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A P GALAGODAEng.     AP
5538  M-3827  okadojipetellu     M              KAMBURADENIYAB S Kosala G
                         ENG. W W M S B K G ENG.    WWM
5539  M-3828  arieasummukim      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H M A K B HERATH     HMAKB
5540  M-3829  unifonudauteg      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. R M N S B RATNAYAKE R M N S B
5541  M-3831  essehecepaevum     M          ABEYWARDHANE
                                   Eng.
                         ENG. T A LCENG, MIE(SL)    TAL
5542  M-3832  uriroccakajet      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H K WICKRAMASINGHE H K
5545  M-3835  ikapanonisari      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N P JAYATILAKA Eng.    NKNP
5546  M-3836  iubuccuodiosi      M          CENG, KUMARA
                                   Eng.
                         ENG. G W SISIRA MIE(SL)    GW
5547  M-3837  anatimmemiarr      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S S ANANDAN Eng.     SS
5548  M-3838  unomijakanice      M          K CHANDANA
                                   Eng.
                         ENG. P A JCENG, MIE(SL)    PAJK
5550  M-3840  ifabuemudauku      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A B ILANGASINGHE     AB
5764  M-4057  igajeugopodu      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M L C FERNANDO ENG.    MLC
6288  S-4582  iminopebonados     SO              Miss
                         MISS. D N S JAYARATNE     DNS
6103  S-3261  ijininiosuefi      SO    MR. W D J S V NOBERTMr.    WDJSV
5719  M-4012  ojehopuvobimot     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. G R S B GAMALATH     GRSB
5552  M-3842  eicomufomovuuk     M          K S P HERATH
                                   Eng.(Ms) K S P
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
5553  M-3843  eamakegeitotu      M          B M WELIKALA
                                   Eng.(Ms) B M
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
5554  M-3844  omelesojeibehu     M          FERNANDOEng.
                         ENG. L R JCENG, MIE(SL)    LRJ
5557  M-3847  irigerihuseu      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A S W SENEVIRATNE     ASW
5558  M-3849  enufettemorras     M          CENG, WEERASRI K R R D
                                   Eng.(Ms)
                         ENG.(MS) K R R DMIE(SL)
5559  M-3850  imeggapikicot      M    ENG. W G WILSON Eng.      WG
5563  M-3854  ihoiramonnibeg     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A K RAVINDRAN Eng.    AK
5564  M-3855  epadupibusode      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. C WARNAKULASURIYA C
5565  M-3856  osegitusipopp      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M N S S SHARIFDEEN    MNSS
6329  S-4842  assivujossef      SU    MR. S M PRIYANTHAMr.      SM
8972  AM-7446  asammegideeb S-7337  AM    ENG. S UTHAYASANGAR ENG.    S
9043  AM-8322  ejisovehavoujoS-7407  AM              ENG.
                         ENG. S J P D S WIJERATNE    SJPDS
5566  M-3857  agudabegotodde     M          P JAYATISSA
                                   Eng.
                         ENG. P V I CENG, MIE(SL)    PVIP
5570  M-3861  anemapeuruca      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.    P
                         ENG. P M M W E B MARASINGHE M M W E B
5625  M-3918  ivalolokojuju      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(Ms.) S R
                         ENG.(Ms.) S R WIJEUNDARA
5568  M-3859  anojuheriritto     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. Chandana Lal RAJAPAKSE Chandana Lal
5569  M-3860  ifecetugitte      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D R M HARASGAMAEng.    DRM
5571  M-3862  ovaafuvitakicc     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H M TILAKARATNAENG.    HM
5573  M-3864  umorihupicos      M          CENG, MIE(SL)
                         Brig. L M TENNAKOON Brig.   LM
5574  F-816   icejoimokudetiM-3865  F          CHARTERED ENGINEER
                         ENG. M S JAYALATH ENG.     MS
                                      (CENG, FIE(SL))
5576  M-3867  oelineritumape     M          PREMARATNE
                                   ENG.
                         ENG. H R I CENG, MIE(SL)    HRI
5577  M-3868  epijakedibibuj     M              ENG.
                         ENG. N W P J S PERERA     N W P JULIAN SHELTON
5578  M-3869  uapajisutocacc     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N S GAMAGE ENG.      NS
5691  M-3984  iaginamadopoo AM-3083  M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M M A RAZMI ENG.     MMA
6305  S-4682  icimekuburumu      SU    MR. W L GUNARATNE  Mr.    WL
6143  S-3761  aunagollurrood     SO    MR. A PEIRIS    Mr.    A
5383  M-3667  upoficellujurr     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. M T M RAZIL Eng.     MTM
5384  M-3668  eogoasodesibo      M          D PERERAEng.
                         ENG. K L PCENG MIE(SL)     KLPD
5385  M-3669  ohuffihessamuf     M          DIAS  Eng.
                         ENG. A A VCENG MIE(SL)     AAV
5386  M-3670  utuvipessodan      M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K M H DE FONSEKA     KMH
5387  M-3671  upehifeggeec      M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H G D S PRIYANTHA     HGDS
5388  M-3672  animuffodedof      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. T N WEERASINGHEEng.    TN
6404  S-5085  ejapimiepupucu     SU    MR. K A N FERNANDO Mr.    KAN
6467  S-5207  annifolehamipp     SO    MR. M M Y K MADAWALAMr.    MMYK
5389  M-3673  ocodasahenifo      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. K WELIGEPOLAGE Eng.    K


                       Page 95
                      member


5390  M-3674  eposehocutipes    M          V S GAMMANPILA
                                  Eng.(Ms) V S
                        ENG. (MS) CENG MIE(SL)
5391  M-3675  iesattouvaloes    M         CENG MIE(SL)
                                  Eng.   WGC
                        ENG. W G C LASANTHA WEERASEKARA
6371  S-4969  eddaipifatirur    SU    MR. P V N JAYALAL Mr.     PVN
9052  AM-6642  inahettojajo     AM    ENG. K KUMARAN ENG.      K
9133  AM-6746  useinifuppec     AM              ENG.
                        ENG. M R MATARAARACHCHI M R
9164  S-7431  esurodduccalid    SU    MR. D N K JAYASURIYAMR.    DNK
5392  M-3676  igottasufesan     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. S ABU UBAIDDHA Eng.   SA
5393  M-3677  ogueumatapema     M         CENG MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. W A N WEERATUNGA     WAN
5394  M-3678  ojoruubuaemofi    M          KOLONNE Eng.
                        ENG. K A KCENG MIE(SL)    KAK
5395  M-3679  aiodussurede     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. M H MOHIDEENEng.     M HUSSAIN
5396  M-3680  avenommusedd     M          THILAKASIRI
                                  Eng.
                        ENG. A M JCENG MIE(SL)    AMJ
5399  M-3683  ugukamojaboru     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. G NEELARATNE  Eng.   G
5400  M-3684  oheugukaoppa     M         CENG MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. L C D GUNAWARDANE    LCD
5401  F-832   ajiufopehero M-3685  F    DR. T A PIYASIRI
                             CHARTERED ENGINEER
                                  (CENG, FIE(SL))
                                  Dr.    TA
5402  M-3686  uggoogekihefu     M         CENG MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. N PRIYANTHA PERERA    NP
6342  S-4883  ototivokibau     SU              Mr.
                        MR. M W A B THOLAMBUGOLLA M W A B
5403  M-3687  ageiavomufed     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. J J EDIRISINGHEEng.   JJ
5404  M-3688  inusirassarede    M          J PERERAEng.
                        ENG. E J BCENG, MIE(SL)    EJBJ
5406  M-3690  adofanocicocav    M         CEng, MIE(SL)
                        ENG. W D DE ALWIS Eng.    WD
5407  M-3691  oeovehiahovacc    M          WEWAGAMAEng.
                        ENG. T S BCEng, MIE(SL)    TSB
5409  M-3693  ifudomapesujoh    M          N M M MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) N M M
                        ENG. (MS) CENG, MARIKKAR
5410  M-3694  ugelavifuduafe    M          M M M MIE(SL)
                                  Eng.(Ms)
                        ENG. (MS) CENG, DAMAYANTHI M M M
5414  M-3698  enujodumahuiru    M         CENG, MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. N E M S B EKANAYAKE   NEMSB
6398  S-5074  adapeburutoku     SU              Mr.
                        MR. M K B JAYATHILAKA     MKB
5415  M-3699  imunonnissim     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. G D N NEVILLE Eng.    GDN
5416  M-3700  iaccarummasori    M         CENNG, MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. D A U NANAYAKKARA    DAU
5417  M-3701  inidubitoajas     M          KAMANIE Eng.(Ms) K
                                  LIYANAGE
                        ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
6324  S-4775  uceupeguputete    SU    MR. R S AMARATUNGE Mr.    RS
5418  M-3702  udihiutefuje     M          D A PUSHPA PADMANIEA P
                                  Eng.(Ms) D
                        ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
5419  M-3703  ujinnelujemiss    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. L U LIYANAGE Eng.    LU
5421  M-3705  ifepobiolibu     M         CENG, MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. M G J MUNASINGHE     MGJ
5423  M-3707  eparrovudupuv     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. D M C BANDARA Eng.   DMC
5424  M-3708  odonacelatuku     M          A N N MIE(SL)
                                  Eng.(Ms) A N N
                        ENG. (MS) CENG,DE ZOYSA
5425  M-3710  itoiducajejiga    M          G A R MIE(SL)
                                  Eng.(Ms)
                        ENG. (MS) CENG,CHANDRIKA G A R
5426  M-3712  abiohitokumaki    M         CENG, MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. W A V WEERAWARDENA W A V
5572  M-3863  orravudippauas    M         CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. A C S WIJAYATILAKE    ACS
6374  AM-7970        S-4983
         idunapepahauol    AM              ENG.
                        ENG. R M G U S KARUNARATNER M G U S
6379  S-5007  adetejucoveceh    SU              MR.
                        MR. S M C B SENANAYAKE    SMCB
5427  M-3713  aponirusolicas    M         CENG, MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. T A WANNIARACHCHI    TA
5428  M-3714  irihiopirruo     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. D HEWAGEEGANA Eng.   D
9135  AM-6748  ufeopofaerrok     AM              ENG.(MS) M C S
                        ENG.(MS) M C S PERERA
9157  S-7424  ofocegesupito     SU    MS. C K DISSANAYAKE MS.    CK
5429  M-3715  ucudufalassemu    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. S JAMES    Eng.   S
5430  M-3716  uetufuvosebuff    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. G D P DAYARATNEEng.   GDP
5431  M-3717  ivosijifitte     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. T M N S COORAY Eng.   TMNS
5434  M-3720  egoerrajicunuh    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. R C FERNANDOEng.     RC
5435  M-3721  ebiddisiinuf     M          CHANDRARATNE
                                  Eng.
                        ENG. J H TCENG, MIE(SL)    JHT
5437  M-3723  immodejodavig     M         CENG, MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. BRINDLEY WIDANAARACHCHIGEB
5438  M-3724  anijiciodopah     M         CENG, MIE(SL)
                                  Eng.(Ms) C B
                        ENG.(MS) C B ABAYADEERA
5440  M-3726  ehitialeguuri     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. J N LODWICK Eng.     JN
5441  M-3727  oceelinapelap     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. S MOHANATHEVAN Eng.   S
5442  M-3728  avarapacatabo     M         CENG, JAYAKODY
                                  Eng.(Ms) T K S D
                        ENG.(MS) T K S D MIE(SL)


                      Page 96
                     member


5443  F-865   edadosiossenelS-3320/AM-2412-M-3730
                     F          MALAGALA Eng. (CENG,W I
                                         P
                         ENG. P W ICHARTERED ENGINEER FIE(SL))
5808  M-4101  ohirusueseke      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S SAMARARATNE  ENG.   S
9061  AM-6651  uhonnejujuhal      AM    ENG. T N JAYASIRI ENG.     TN
5445  M-3732  abisacapikiv      M          CENG, MIEEng.(Ms)
                                    (SL)
                         ENG.(MS) R M D JAYAWARDANER M D
5446  M-3733  ocoherutemedd      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S H U DE SILVAEng.     SHU
5447  M-3734  itopohiumadah      M          DE ZOYSA Eng.
                         ENG. R K LCENG, MIE(SL)     RKL
5448  M-3735  uroukagicamo      M          P SILVA Eng.
                         ENG. K J RCENG, MIE(SL)     KJRP
5450  M-3737  uveaocarejum      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A NAWAS ATHAM  Eng.    AN
5451  M-3738  avipeseherij      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S THAVARAJAHEng.      S
5453  M-3740  etucagigucide      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. B W M W SENEVIRATNE BANDA WBWM
5454  M-3741  avelelebiovo      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. B M U S BANDARA Eng.    BMUS
5455  M-3742  ilommuruffelo      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A I WEERASEKARA Eng.    AI
5829  M-4122  ikammukommauppAM-4116 M           SIRIMANNEENG.
                         ENG. L C ACENG, MIE(SL)    LCA
5830  M-4123  aadigellikeasi     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. Y M WEERASENA  ENG.   YM
5517  M-3806  uvalecesoleji      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K P WATHUGE Eng.      KP
5842  M-4135  ehugepogovis      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W S T PERERA ENG.     WST
5774  M-4067  ullebukumicete     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N U HEMAKUMARA ENG.   NU
5456  M-3743  isihaonnafor      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K W S V GAMAGE Eng.    KWSV
5457  M-3744  innicapokilli      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S K SANDANAYAKE Eng.    SK
5459  M-3747  ivuseemupufe      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. M G S S M BANDARA     MGSSM
5460  M-3748  anilonarifim      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H RAJAMANTHRI  Eng.    H
5461  M-3749  uvurilamoluji      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M D S S N PEIRISEng.    MDSSN
5462  M-3750  ebiddepivate      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H H D HERATH Eng.     HHD
5463  M-3751  uadaludakipp      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K M MITHRAPALA Eng.    KM
5465  M-3753  emmibammitif A-05   M          K D A MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. (Brig)CENG, PERERA (Brig.) K D A
5469  F-866   epovekinabuot      F
                M-3757/A-04          CHARTERED ENGINEER  N
                         COL. N GUNATILAKE Col. (CENG, FIE(SL))
9131  AM-6744  oegifitattijur     AM              E
                         ENG. G W N WITHANA NG.     GWN
9248  AM-6124  ihesacecolilej     AM    ENG. W D M PREMASIRI ENG.   WDM
9236  AM-6111  ootokicolegado     AM              ENG.
                         ENG. K D N S NANAYAKKARA K D N S
5637  M-3930  esurovujacene      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M H M MUNAS ENG.     MHM
5803  M-4096  urevagisodamm      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S L M SIYABUDEENENG.   SLM
5927  M-4220  ecuhicudorrale     M          CENG,
                         ENG. M GAMAGE MIE(SL)ENG.   M
5470  M-3758  onoodujehamifi     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P GANESHALINGAM Eng.    P
5472  M-3760  akegogoegage      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D V MEDAWATTE  Eng.    DV
5473  M-3761  ibofelakavala      M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Ms) K
                         ENG.(Ms) K M N PUSHPAKUMARI M N
5474  M-3762  odebebevevovi      M          CENG, C SAMARARATNE S C
                                    Eng.(Mrs) G A
                         ENG. (MRS) G A SMIE(SL)
5475  M-3763  ojobejejiguku      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. R P DE SILVA Eng.     RP
5476  M-3764  obiruvileroofa     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. R R P N RATHNAYAKE     RRPN
5478  M-3766  ilaasusuvibio      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S P DISSANAYAKE Eng.    SP
5479  M-3767  usejegekikiku      M          B WERELLAGAMA
                                    Eng.
                         ENG. D R I CENG, MIE(SL)    DRIB
6364  S-4948  ahuhidopukuhib     SU    MR. E H PERAMUNUGAMA Mr.    EH
9040  S-7404  isifesejemmuv      SU    MR. T THIRUVARAN MR.      T
9082  AM-6672  esoguveohicc      AM    ENG. N M WEERAKKODY ENG.   NM
5293  M-3568  onnecohafollu      M          H R P MIE(SL)
                                    Eng.(Ms) H R
                         ENG. (MS) CENG WANNIARACHCHI P
5294  M-3569  ovosubalurol      M          C D SATHARASINGHE D
                                    Eng.(Ms) C
                         ENG. (MS) CENG MIE(SL)
5295  M-3570  eneleggokodarr     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. M P A G FERNANDOEng.    MPAG
5296  M-3572  evopaffogukel      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. K S M PERERA Eng.     KSM
5297  M-3573  uvipofegafap      M          SENEVIRATNE
                                    Eng.
                         ENG. A S KCENG MIE(SL)     ASK
5298  M-3574  eavadiponide      M          N T AMARASINGHE N T
                                    Eng.(Ms)
                         ENG. (MS) CENG MIE(SL)
5299  M-3575  ojatuocufofimm     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. N WIMALASIRI Eng.     N
5300  M-3576  uvarunovoammir     M          CENG   Eng.
                         ENG. G UPASIRI MIE(SL)     G
5301  M-3577  upirapovofoli      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. D A WANIGASEKARAEng.    DA


                     Page 97
                       member


5303  M-3579  igifegeububav     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.   K
                         ENG. K D U P S CHANDRARATNE D U P S
6537  S-5413  eddaiusegell      SU              M
                         MR. K P SANTHASENA r.    KP
6402  S-5082  acufugollaann     SU    MR. M A G N CHANDANAMr.   MAGN
6360  S-4936  ehialoagidak      SU              MR.
                         MR. S J G R KARUNARATNE   SJGR
6556  S-5454  ujajoduniffore     SU              Mr
                         MR. W M J B WANNINAYAKE   WMJB
6577  S-5503  ekorieaccuna      SU              M
                         MR. I O D THENABADU r.    IOD
5304  M-3580  ukepoludagine     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. E M WIJESINGHE Eng.   EM
5305  M-3581  edassotadifi      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. J L SEEKKUGE Eng.    JL
5306  M-3582  upuleridabiti     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A S DISSANAYAKEENG.   AS
5307  M-3583  ukocammogonot     M          CENG
                         ENG. M NAVAZ MIE(SL)Eng.   M
5308  M-3584  onehekimutusi     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K S RAVINDRATHAS    KS
5309  M-3585  edakobuloduda     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. D P NIRIELLA Eng.    DHANANJAYA P
5311  M-3587  igimimmerannu     M          P DE MIE(SL)
                         ENG. L L NCENGSILVA Eng.   LLNP
5312  M-3588  amenutosaffuc     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. S D TENNAKOON Eng.   SD
5313  M-3589  ifomifecubufun     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. K B D DE SILVA Eng.   KBD
6393  S-5059  adeddavamappo     SU    MISS. P S R PEIRIS Miss.   PSR
5662  M-3955  airelonicciiet     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. U.S. JAGODA ENG.    US
6487  S-5267  asaegoigeppe      SU    MR. M M M RAVINDRA Mr.   MMM
5314  M-3590  unufuhotepegg     M          EDIRISINGHE
                                   ENG.
                         ENG. A S BCENG, MIE(SL)   ASB
5315  M-3591  aradicuherun      M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H D S N PREMASIRI    HDSN
5317  M-3593  aggoparramipip     M          DHARMASIRI
                                   Eng.
                         ENG. S A ACENG MIE(SL)    SAA
5318  M-3594  efacufemavik      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. S P UNDUGODAGE Eng.   SP
5320  M-3596  iabarukefeca AM-4453  M          CENG MIE(SL)
                         ENG. T P GAMALATH Eng.    TP
5321  M-3597  ogiugosurefes     M          KAPURUBANDARA K K A
                                   Eng.
                         ENG. K K ACENG MIE(SL)
5322  M-3598  ohesupifeguri     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S M K B SAMARAKOON   SMKB
5323  M-3599  epettedagetaj     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. D R RATNAYAKE Eng.   DR
5324  M-3600  urijirukabolu     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H M G A B HERATH    HMGAB
5325  M-3601  ebulafefimupu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H E A FERNANDO Eng.   HEA
5326  M-3602  ojedorroffip      M          L P SENEVIRATNE
                                   Eng.(Ms) L P
                         ENG. (MS) CENG MIE(SL)
9259  AM-8071  assedubiraso S-7455  AM              E
                         ENG. T JEGATHEEPANNG.    T
9320  S-7489  ecivubofaddik     SU    MR. N C FERNANDO MR.     NC
5327  M-3604  eudibufigupici     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. A M A RAFEEK Eng.    AMA
5328  M-3605  ogedocissomepo     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. A M BATHURDEEN Eng.   AM
6508  S-5343  etifitohaffav     SU              Mr.
                         MR. S W ABEYGUNAWARDANA S W
5329  M-3606  ecunisiikavos     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. A G ARIYAWANSA Eng.   AG
5331  M-3608  ifarabuheutego     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W R A N PREMATILAKE   WRAN
5332  M-3609  ugamupanesav      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. P K D TISSERA Eng.   PKD
5333  M-3610  esobibiffumu      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. T MOHANATHAS  Eng.   T
5334  M-3611  ehubenoteidak     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P K WANIGASUNDARA    PK
5335  M-3612  anulohifummi      M          LIYANAGEEng.
                         ENG. W W CENG, MIE(SL)    WW
5336  M-3614  iunodisediji      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. R M JINADASA Eng.    RM
5337  M-3615  annelobikose      M          CENG   Eng.
                         ENG. U MANSUR MIE(SL)    U
5338  M-3616  evodovieriless     M    ENG. C KULASURIYA Eng.    CHANDANA
6400  S-5080  utigelejosolot     SU    MR. K G M RAJAPAKSHEMr.   KGM
5686  M-3979  umilunnibumim     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. H M B HARISCHANDRA H M B
5339  M-3621  avohuedaroji      M          CENG MIE(SL) SOORIYARACHCHI
                                   AG    SAG
                         Eng.(MAJOR GEN.) S Eng.(MAJOR GEN.)
5340  M-3622  anovapacuhurov     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D H G S PREMALAL    DHGS
5341  M-3623  obikavurapedi     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M R KEERTHIWANSA    MR
5342  M-3624  urapaacumibi      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. M M UMARLEBBE Eng.   MM
5343  M-3625  ogoccejavetter     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.(Ms)
                         ENG.(MS) S D K DHARMARATNES D K
5344  M-3626  olemmisujeron     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. N AJIT DE SILVAEng.   N AJIT
5345  M-3627  uraukaggobupp     M          P JAYAWARDENE
                                   Eng.
                         ENG. K J SCENG MIE(SL)    KJSP


                       Page 98
                      member


5346  M-3628  opuhovapivuto     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. W F M FERNANDO  Eng.   WFM
6543  S-5433  einehunocceaac    SU    MR. A M M D ARAMPATH Mr    AMMD
6359  S-4935  ahukilulomal     SU    MS. P R GAMAGE    Ms.    PR
9060  AM-6650  ibupolipupee     AM               ENG.
                        ENG. P G L KARUNATILKAE     PGL
5347  M-3629  ibocunurraho     M         CENG MIE(SL)Eng.
                        ENG. D K P U GUNATHILAKE    DKPU
5348  M-3630  eamarioojiut     M         CENG MIE(SL)
                        ENG.(MS) N U PERERA  Eng.(Ms) N U
5349  M-3631  oiavepecimah     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. D D A NAMAL Eng.      DDA
5351  M-3633  isovosajevodau    M          S D DEWASURENDRA D
                        ENG.(DR.) CENG MIE(SL)Eng.(Dr.) S
5352  M-3634  ipavicagaufiv     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. R P JAYASINGHE  Eng.   RP
5353  M-3635  igirrafohekaok    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG.(Mrs) P HOOLE ENG.(Mrs) P
5355  M-3637  ivulahokaduu     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. W J A R FERNANDO Eng.   WJAR
5356  M-3638  apaoligabicoc     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. K MURUGANANTHAN Eng.   K
5358  M-3641  ubupofavullib     M          SENEVIRATNE
                        ENG. K A BCENG MIE(SL)Eng.   KAB
5359  M-3642  unalefepejid     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. U JAYAWARDANE  Eng.   U
5360  M-3643  alesibivafofe     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. D M A DEHERAGODA Eng.   DMA
9155  AM-6789  ugakilivijene     AM               ENG.
                        ENG. P L KURUKULARACHCHI P L
9443  AM-7534  ojibonetoragiS-7611  AM               ENG.(MS.) N P S
                        ENG.(MS.) N P S DE SILVA
5362  M-3645  iripoduinoar     M         CENG MIE(SL)Eng.
                        ENG. L I WARUSAVITARANA     LI
5365  M-3648  opeaotatulegi     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. L S PREMATHILAKE Eng.   LS
5366  M-3649  ehinarrodahale    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. M P L N PEIRIS Eng.    MPLN
5367  M-3650  ituvenamipital    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. M H C JANAKANTHA Eng.   MHC
5368  M-3651  ovejafejumejec    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. V YOGENDRAN Eng.      V
5369  M-3652  ubuloppobellu     M          L P I M HISSALLE
                        ENG. (MS) CENG MIE(SL)Eng.(Ms) L P I M
5370  M-3654  ovefatecalorur    M          W C DE SILVA
                        ENG. (MS) CENG MIE(SL)Eng.(Ms) W C
5371  M-3655  icanetavugicik    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. R R JAYARATHNE  Eng.   RR
5372  M-3656  esafopuuffii     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. S GAJENTHIRA Eng.     S
9101  AM-6689  oacummauavaed     AM    ENG. A C PERERA ENG.      AC
9121  S-7417  isinadufeteca     SU    MS. M D ISHANTHI MS.      MD
5373  M-3657  aredavipaconn     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. A EDIRISINGHEEng.     A
5374  M-3658  utunenedagidun    M         CENG,
                        ENG. T S JAYAH MIE(SL)Eng.   TS
5376  M-3660  irisidanugurin    M         CENG MIE(SL)Eng.
                        ENG. D S WICKREMASINGHE D S
5377  M-3661  ubovabitiheko     M          R M L MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) R M L D
                        ENG. (MS) CENG D BANDARA
6362  S-4938  ulevuniheenn     SU    MR. R M B RANASINGHE Mr.    RMB
6456  S-5179  orivabelulom     SO    MR. K H NIHINDRA Mr.      KH
5378  M-3662  upurraolokitud    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. A N ABEYSURIYA  Eng.   AN
5379  M-3663  amuhoroonocim     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. N U K RANATUNGA Eng.   NUK
5381  M-3665  avepiciaball     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. J R PILLAINAYAGAMEng.   JR
5382  M-3666  esevedokattana    M          VIPULANANDAN
                                   Eng.
                        ENG. S S SCENG, MIE(SL)     SSS
6334  S-4861  ipogociapamemi    SU    MR. S GNANACHANDRAN  Mr.    S
6506  S-5338  ahomahokedahon    SU    MR. G A M P CHANDANA Mr.    GAMP
9055  AM-6645  aricekubiremob    AM               ENG.
                        ENG. W M K S B ATAPATTU     WMKSB
9088  AM-6677  osemalitumma     AM    ENG. W D WEERAKKODY  ENG.   WD
5197  M-3463  ebeejifesadeof    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. S H WALPITA Eng.      SH
5198  M-3464  icunaeifattepi    M         CENG MIE(SL)Eng.   MA
                        ENG. M A D DHANAKANTHA PEIRIS D D
5199  M-3465  ocigajotiremen    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. A M MANSOOR Eng.      AM
5200  M-3466  upuusosekuvog     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. H L KIRTISINGHE Eng.   HL
5201  F-828   upovajolofirM-3468  F         CHARTERED ENGINEER (CENG,
                                   ENG.(Dr.)
                        ENG.(Dr.) R ST. G S DE COSTA R ST. G S FIE(SL))
5202  M-3469  otakaekocahi     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. A B HIYARAPITIYA Eng.   AB
5203  M-3470  uddubalopumug     M          P JAYASINGHE
                        ENG. J A ACENG MIE(SL)Eng.   JAAP
5206  M-3474  isogirebitterr    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. M S SAMARASINGHE Eng.   MS
5207  M-3476  osumelipesepec    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. M MANOHARANENG.      M
5208  M-3477  uonicuramajofa    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. H M P HERATH Eng.     HMP


                      Page 99
                       member


6413  S-5097  ileicallerre      SU              Mr.
                         MR. S P K KALANSOORIYA     SPK
6328  S-4840  evorurejetuss     SU    MR. D L C K DE SILVAMR.    DLCK
9200  AM-6824  esidubeoggeji     AM    ENG. A D R RANGA ENG.     ADR
5210  M-3479  alafigasorri      M         S P HAPUWIDA
                                   Eng.(Ms) S P
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
5211  M-3480  aammeatanateri     M          FERNANDO Eng.
                         ENG. H E JCENG MIE(SL)     HEJ
5212  M-3481  iridipoollesu     M         T D ABEYSURIYA
                                   Eng.(Ms) T D
                         ENG. (MS) CENG MIE(SL)
5213  M-3483  ehifoikisuddu     M         CENG MIE(SL)
                                   ENG.(Ms)
                         ENG.(MS) H G M KULASINGHE H G M
5214  M-3484  ubojebuhuriasu     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W A C WIJESOORIYA     WAC
5215  M-3485  ejugosiffellis     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) N W
                         ENG.(MS) N W A S K WEERASINGHE A S K
5216  M-3486  orudeccujuli      M          J SISIRAKUMARA
                                   Eng.
                         ENG. L A DCENG MIE(SL)     LADJ
5217  M-3487  opoffologgett     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. P A RANASINGHE Eng.    PA
5218  M-3488  oenonunioume      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) T
                         ENG. (MRS) T S H ABEWICKRAMA S H
5219  M-3489  orerovollijab     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. S M SEELARATNE Eng.    SM
6452  S-5172  ojacoggokiki      SU    MR. M A T S DE SILVAMr.    MATS
6542  S-5432  aniroccitalu      SU    MR. A H FIRDOUS KHANMr     AH
6451  S-5169  eiriovojuhillo     SU              Mr.
                         MR. D C N G JAYATUNGA     DCNG
5220  M-3490  ocupotillofabo     M          GAYASHANTHA
                                   Eng.
                         ENG. K Y ACENG MIE(SL)     KYA
5221  M-3491  aladekasatep      M         CENG MIE(SL)
                         ENG. R EGODAGAMAGE Eng.    R
5223  M-3493  oebennappagu      M          R ABEYSIRIWARDANE A S R
                                   Eng.
                         ENG. A A SCENG, MIE(SL)    A
5224  M-3494  arepadadicucia     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. A L M NIZAR  Eng.    ALM
5226  M-3496  etuhabefoceda     M         CENG, MIE(SL)Captain.(Rtd.)
                                   Eng.    A
                         ENG. CAPTAIN.(Rtd.) A S DE SILVAS DE
6507  S-5339  ecacirienocc      SU    MR. G M J WEERASIRI Mr.    GMJ
5227  M-3497  adimmoahagijuo     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. ROHANA LIYANAGEEng.    R
5228  M-3498  inanamuvanegge     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G D H K RANASINGHE    GDHK
5229  M-3501  orrirrubafid      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K D A MUNASINGHE     KDA
5230  M-3502  upaanihebieh      M          SHANTHI Eng.
                         ENG. K P KCENG, MIE(SL)    KPK
6555  S-5451  acifufuratev      SU              Mr
                         MR. H G A R PREMATUNGA     HGAR
6382  S-5028  ekucopasavob      SU    MR. H M H I HERATH Mr.     HMHI
6429  S-5129  eledodalommuvo     SU    MR. W A N S FERNANDOMr.    WANS
5231  M-3503  iialecureugira     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. M K WINSTON Eng.     MK
5232  M-3504  usiopellalis      M          R ADIKARYEng.
                         ENG. A A SCENG, MIE(SL)    AASR
5233  M-3505  ebalehogovet      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H M K J WEERASOORIYA H M K J
5235  M-3508  emaganugaiih      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N G S PANDITHARATNE N G S
5236  M-3509  uralefalotahea     M          PEIRIS Eng.
                         ENG. D L ACENG MIE(SL)     DLA
5237  M-3511  udapucamigeni     M         CENG MIE(SL)
                                   COMMODORE. KR
                         COMMODORE. (L) K R SENADHEERA(L)
5238  M-3512  icakebufooaki     M          HETTIGAMACdr.(
                         CDR(L) J CCENG MIE(SL) L)   JC
5239  M-3513  uggagukateon      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S N WICKRAMASINGHE S N
5241  M-3515  icurekukorus      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M N TANTIRIMUDALIGE    MN
9114  AM-6702  usuihevommepi     AM    ENG. A P JAYARATHNE ENG.   AP
9118  AM-6739  epocumiguludif     AM              ENG.
                         ENG. R SANKARANARAYANA R
9232  AM-6107  ororuppubiuce     AM              ENG.
                         ENG. W B B C FERNANDO     WBBC
5242  M-3516  inelissofoedu     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. F N R FERNANDO Eng.    FRANK N R
5243  M-3517  ometafajumaan     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A R W M M C AMARAKOONA R W M M C
5245  M-3519  apupupetamoka     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K M M D FERNANDO     K M Mervyn D
5246  M-3520  ihacemuhesses     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. K D K PERERA Eng.     KDK
5247  M-3521  oahopisilala      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.   H
                         ENG. H V D P J K GUNAWARDANAV D P J K
5249  M-3523  abiciggafecco     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P N WICKRAMANAYAKE P N
5251  M-3525  asajebeodafo      M         CENG MIE(SL)
                         ENG. P RAMAWICKRAMA Eng.    P
5252  M-3526  uvucivakajise     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. B M K BANNEKA Eng.    BMK
6422  S-5118  inerimmokaneo     SU    MR. W K H A KUMARA Mr.    WKHA
5253  F-872   avibaseriduggM-3527/1996
                    F         CHARTERED ENGINEER De S
                                   Eng.     N
                         ENG. D N DE S GUNATILLEKE D (CENG, FIE(SL))
6395  S-5067  ulatugolidieji     SU              Mr.
                         MR. Y G S KARUNARATHNE     YGS


                       Page 100
                      member


6445  S-5156  ajirieujauhic     SU    MR. J D LINDON    Mr.   JD
5254  M-3528  ihedovopesif     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. M D JAYARATNE  Eng.   MD
5255  M-3529  utalonudufill     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. S A RASHEED Eng.     SA
5257  M-3531  odapolopokur     M          S R M MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) S R M
                        ENG. (MS) CENG ADIKARI
5258  M-3532  ojepukolegoggo    M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                        ENG. B R S B BASNAYAKE    BRSB
5259  M-3533  ohohupofoapeea    M          K G S MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) K G S
                        ENG. (MS) CENG KUMUDINI
5260  M-3534  ubesobunofige     M          K EDIRIWEERA
                                   Eng.(Ms) K
                        ENG. (MS) CENG MIE(SL)
5262  M-3536  arineocurrevi     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. T D G LIYANAGE Eng.   TDG
5263  M-3537  esifakejorojig    M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) S S R
                        ENG.(MS) S S R RATNAYAKE
5627  M-3920  ollitorubucual    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. S U JAYAKODY ENG.    SU
5265  M-3539  ujeguhenohifi     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                        ENG. M M G K MUHANDIRAM    MMGK
5411  M-3695  issipujumupe     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. M J R PERERA Eng.    MJR
6352  S-4919  obivaminuganag    SU    MR. J M G PALITHA Mr.     JMG
9193  AM-6094  evugolelunumi     AM              ENG.   M
                        ENG. M K A L WICKRAMASURIYA K A L
5266  M-3541  ifafiguloera     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. M N A SAMAD Eng.     MNA
5267  M-3542  ikellifucimaje    M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                        ENG. A W M SARATHCHANDRA A W M
5270  M-3545  akojidopanemma    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. P SUNDARESWARAN ENG.   P
5271  M-3546  efepeforohasum    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. P W S D PERERA Eng.   PWSD
5272  M-3547  utaduihuheuf     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. A K KAPURUGEEng.     AK
5273  M-3548  ocihajafikad     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. H V R FERNANDO Eng.   HVR
5275  M-3550  ofekenalobugut    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. W S P FERNANDO Eng.   WSP
5276  M-3551  ucalekaffohota    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. B B KULUPANA ENG.    BB
5277  M-3552  uibudodomagoje    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. W R FERNANDO  Eng.   WR
5278  M-3553  opigepassuvaki    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. A C RATNAYAKE  Eng.   AC
5279  M-3554  ocolejusijuabe    M          THANARAJASINGHE Vethanayagam P P
                                   Eng.
                        ENG. V P PCENG MIE(SL)
6410  S-5092  okovikofananus    SU    MR. G A S APONSU Mr.     GAS
9072  AM-6662  adojomuddaoude    AM    ENG. W G T UBESEKARA ENG.   WGT
9093  AM-6682  enuhikagivofu     AM    ENG. D P A K GAMAGE ENG.   DPAK
9095  AM-6684  akehuigoleraja    AM              ENG.
                        ENG. W T S PREMATHILKA    WTS
5280  M-3555  oehohubihicca     M          R A P MIE(SL)
                                   Eng.(Ms)
                        ENG. (MS) CENG RUPASINGHE R A P
5282  M-3557  acohebobular     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                        ENG. K L CHITRAWARDANE    KL
5283  M-3558  onnipideggopa     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. S SENTHIVASAN  Eng.   S
5284  M-3559  uppomeffihedi     M          K P S MIE(SL)
                                   Eng.
                        ENG. W M CENGR FERNANDO W M K P S R
5285  M-3560  uavoettikoaro     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. D G NANDASIRIEng.    DG
5287  M-3562  ofarotemegafi     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. D N NAVARATNE  Eng.   DN
5288  M-3563  ufadicippeni     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) N S K
                        ENG.(MS) N S K JAYASEKARA MENIKE
5289  M-3564  emuluivihode     M          K G R MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) K G R K
                        ENG. (MS) CENG K GAMAGE
5290  M-3565  anobucovitur     M          P R AMBEGODA
                                   Eng.
                        ENG. A L ACENG MIE(SL)    ALAPR
5291  M-3566  oggajopegeguku    M         CENG MIE(SL)
                        ENG. S A D A PEIRIS Eng.   SADA
5292  M-3567  uohemohulilec     M         CENG MIE(SL)
                        ENG. M Z M F AMEENEng.    MZMF
5106  M-3357  ivaeebiccesu     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. U K W SILVA Eng.     UKW
5107  M-3359  iggicinihigobe    M          H M S MIE(SL)
                                   Eng.(Ms)
                        ENG. (MS) CENG,RUPASINGHE H M S
5108  M-3363  ipellettissece    M         CENG,   Eng.
                        ENG. K L GAMINI MIE(SL)    KL
5109  M-3364  ahibosuciveb     M          W I S M P RATNAYAKE I S M P
                                   Eng.(Ms) W
                        ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
5110  M-3365  irujevidudefeh    M          NETTHIKUMARA
                                   Eng.
                        ENG. N K LCENG, MIE(SL)    NKL
5111  M-3366  esatimegigae     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. N SUTHESAN Eng.     N
5112  M-3367  ogoraropikau     M         CENG, MIE(SL)
                        DR. A L M MAUROOF Dr.     ALM
5113  M-3368  ubappepotiess     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                        ENG. E A D W SARATH KUMARAE A D W
5114  M-3369  uhunieosedda     M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. S R K GAMAGE ENG.    SRK
5115  M-3370  opaikoipuvuogg    M         CENG, MIE(SL)
                        ENG. P D B RATNAYAKE Eng.   PDB
7273  AM-7616  icakoriheggivS-6294  AM    ENG. M S WIJENDRAENG.     MS
6658  S-5637  annuddenojere     SU    MR. M SUBENTHERAN r. M    M


                      Page 101
                       member


6739  S-5758  ebukollefuomu     SU    MS. M S RATHNAGODA MS    MS
6457  S-5186  eberopokujuc      SU              Mr.   SP
6535  S-5407  iccorreheidafu     SU    MISS.M ABEYSINGHEMISS.    M
5116  M-3371  ufogaisutemasi     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K J JAYASURIYA Eng.   KJ
5117  M-3372  ohebedodetoi      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S S M P SENEVIRATNE   SSMP
5118  M-3374  uevedusikota      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. C J WIJAYAWARDHANE C J
5120  M-3376  appopimolaac      M          RUPASINGHE
                                   Eng.
                         ENG. H P JCENG, MIE(SL)   H P JAGATH
5121  M-3377  emoggaobogegaj     M              Eng.
                         ENG. D S D D C RAJASINGHE D S D D C
5123  M-3379  orridoretirrod     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M RATNAYAKE Eng.   AM
5124  M-3380  itesupamibah      M          CENG,  Eng.
                         ENG. M C MENDISMIE(SL)    MC
5125  M-3381  ehedasaccutajo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S EKANAYAKE Eng.    S
6661  S-5649  upihojulaetoko     SU    MR. A D KAMALANATHANMR.   AD
6435  S-5138  inicedefujator     SU    MR. K M G M U DIAS Mr.    KMGMU
9156  AM-6790  uccubegicuajo     AM    ENG. C R ANTONY ENG.     CR
5126  M-3384  allisebumocat     M          CENG, MIE(SL)
                                   NIZAR
                         ENG. A H MOHAMED Eng.    AHM
5127  M-3385  ulellafuccuo      M          D D A MIE(SL)
                                   Eng.(Ms)
                         ENG. (MS) CENG,S I FERNANDO D D Ayoma S I
5128  M-3386  ommegarrovaggi     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G K K A DE SILVA    GKKA
5129  M-3387  irucecinacece     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A J M M NISATHAR    AJMM
5131  M-3389  uvutuluevassu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. C JAYARATNAM  Eng.   C
5132  M-3390  ohukamumoikud     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P C A FERNANDO Eng.   P CAESAR A
5133  M-3391  eakagilaejimo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S PADMASEKERA Eng.   S
5134  M-3392  oioluaviparerr     M          CENG,MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. G SAMARAWEERA BANDAG S
5135  M-3393  irigaponikipa     M          NISHENDRAEng.
                         ENG. B S I CENG, MIE(SL)   BSI
5136  M-3394  upaloppadaeg      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M D P DEVASIRI Eng.   MDP
6565  S-5478  abuffunikejele     SU    MR. S C U FERNANDO Mr.   SCU
6475  S-5229  ojohimoofaruha     SU    MR. D S MADAPATHAMr.     DS
6664  S-5657  emairaisodij      SU    MR. W M M WIJESINGHEMR.   WMM
5138  M-3397  icumotigofop      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. G WEERASEKERA Eng.   G
5139  M-3398  eeccomehulugeAM-2186  M          CENG MIE(SL)
                         ENG. A KIRUPAKARAN Eng.   A
5140  M-3399  anatogegarie      M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. J M U M L JAYAKODY   JMUML
5141  M-3400  eerueikopudi      M          WIJESINGHE
                                   Eng.
                         ENG. I P S CENG MIE(SL)   IPS
5142  M-3401  alitolecuppunn     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M Z SALEEM ENG.     MZ
5143  M-3403  eruguggojoride     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. S P WEERATUNGE Eng.   SP
5144  M-3404  ufaviabasili      M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. C A B KARUNARATNE    CAB
5145  M-3405  ojoporujafote     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. S P RANAWAKA  Eng.   SP
5146  M-3406  eenavamufuac      M              Eng.
                         ENG. W D A S WIJAYAPALA   WDAS
5147  M-3407  emossunihalev     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M G A GOONETILLEKE   MGA
7469  S-6490  oobasuhipima      SU              MR.
                         MR. K A S AMARATHILAKE    KAS
6397  S-5072  eddutacedeca      SU    MISS P M K MENIKE Miss    PMK
9173  S-7437  etimilumujah      SU    MR. H N ISHIYAMA MR.     HENRY NAOTO
9281  S-7476  iafemulurufov     SU    MS. M A MAHAWATTA  MS.   MA
5148  M-3408  aajadajirame      M          MARASINGHE
                                   Eng.
                         ENG. S S JCENG MIE(SL)    SSJ
5149  M-3409  idobikumollin     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. K D MULARACHCHIEng.   KD
6528  S-5386  ofajokujarig      SU    MR. P RAVISHANKARMr.     P
5150  M-3410  ubikogurocaka     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. GANGODA GAMAGE SUMITHG G
5152  M-3413  avaregeggassup     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. L R VIDANAPATHIRANA L R
5153  M-3415  udegetattuccip     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. R R THEAVER Eng.    RR
5155  M-3417  avuccipamesoci     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. K S RATNATHASANEng.   KS
5156  M-3418  uvebinufatufig     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D M D A L PRASANTHA   DMDAL
5157  M-3419  ipoffafifose      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. S LIYANAGE   Eng.   S
5158  M-3420  evufemeijalu      M          KARUNARATNE
                                   Eng.
                         ENG. A I B CENG MIE(SL)   AIB
5159  M-3421  eesivikiekufia     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S LETCHUMANAMOHAN S


                       Page 102
                        member


6557  S-5455  urisenianesaei      SU    MR. B A A W KUMARA  Mr     BAAW
9148  AM-6761  ahemejisebir       AM    ENG.(MS) M BARATHIENG.(MS) M
9199  AM-6823  ejucovererop       AM              ENG.
                          ENG. M G G C JAYASEKARA     MGGC
5160  M-3422  ivagecukitioce      M         CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. W D L CHANDRASIRI     WDL
5165  M-3427  isuhetacogegen      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. K EKANAYAKE Eng.      K
5166  M-3428  ifiifucutila       M         CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. E P U S KARUNARATNE E P U S
5168  M-3431  elekafarruhit      M         CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M A A N JAYASUMANA     M A ASOKA N
5169  M-3432  evafinugesokud      M          W D R N PERERA
                                    Eng.(Ms.) W D R N
                          ENG. (MS.)CENG MIE(SL)
5170  M-3434  iggisesupojif      M         CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. B N DANTANARAYANA     BN
5172  M-3436  ipocofomuttocc      M          M WIJESEKERA
                                    Eng.
                          ENG. K K SCENG MIE(SL)     KKSM
5173  M-3437  ussotatekutom      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. R A S RABEL Eng.      RAS
5174  M-3438  ekucofokufan       M         CENG MIE(SL)
                          ENG. S KUMARATHEVAN Eng.    S
5175  M-3440  uecacohubobuba      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. D T RAJASEKARAN Eng.    DT
5176  M-3441  eninimubepiref      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. (MRS) L DIAS Eng.(Mrs) L
6716  S-5735  uopellimaliku      SU    MR. W H H DE ALWISMR.      WHH
6396  S-5069  oberuhagajup       SU    MS. M N N DIYAGAMA  MS.    MNN
5177  F-893   ottuberannitic M-3443/1996
                     F         CENG, MIE(SL)
                          ENG. S G G RAJKUMAR Eng.    SGG
5178  M-3444  epoejusedeokit      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. P U EKANAYAKE  Eng.    PU
5179  M-3445  obecedaffaiu       M         CENG MIE(SL)
                          ENG. N CHANDRASENA  Eng.    N
5180  M-3446  itakudagujen       M         CENG MIE(SL)
                          ENG. N A S SHANTHA  Eng.    NAS
5181  M-3447  ovabitisurruk      M          P S PALANGASINGHEP S
                                    Eng.(Ms)
                          ENG. (MS) CENG MIE(SL)
5182  M-3448  uunegenokatehe      M         CENG PERERAEng.(Mrs) H S S
                          ENG.(MRS) H S SMIE(SL)
5183  M-3449  eucaravebube       M          VITHANAGEEng.
                          ENG. P S SCENG MIE(SL)     PSS
5186  M-3452  omeneggiearuge      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. W K KODITUWAKKU Eng.    WK
5187  M-3453  ovohivinnedoa      M          T RATNAJOTHY
                                    Eng.(Ms) T
                          ENG. (MS) CENG MIE(SL)
6405  S-5086  ekefobiffobasa      SU    MR. A J M SAFEEK Mr.      AJM
9201  AM-6825  oddujudeuggono      AM    ENG. M N M NALEEM ENG.     MNM
9186  AM-6803  ovoneeritisipp      AM    ENG. T RANASINGHEENG.      T
5188  M-3454  ipitusakojiace      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. S A AMARAWANSA Eng.    SA
5189  M-3455  upoeniedigocca      M          G DE MIE(SL)
                          ENG. H J NCENG SILVA Eng.    HJNG
5190  M-3456  ukibihiabidu       M         CENG MIE(SL)
                          ENG. S G P DEVAPURA Eng.    SGP
5191  M-3457  unobigessofui      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. P U SUMANASEKERAEng.    PU
6526  S-5384  ugoliollabeob      SU    MR. D U DELPACHITRA Mr.    DU
5192  M-3458  iccerugahode       M         CENG MIE(SL)
                          ENG. P W HETTIWATTA Eng.    PW
5193  M-3459  uhonepieveveta      M         CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. H R T D S KARUNARATNE H R T D S
5194  F-818          M
         iccotemiejau -3460    F    ENG. S M ABEYWICKRAMA
                               CHARTERED ENGINEER
                                    Eng.    SM
                                         (CENG, FIE(SL))
5195  M-3461  esolehaccous       M         CENG MIE(SL)
                          ENG. K M K PERERA Eng.     KMK
5196  M-3462  ucceloruvodam      M          M P FERNANDO
                                    Eng.
                          ENG. W I ACENG MIE(SL)     WIAMP
9376  AM-7918  imadefippappod S-7543  AM    ENG. M SIVAKOSARAN  ENG.    M
9575  AM-6951  evoloacunibue      AM    ENG. K SIVAKARAN ENG.      K
5026  M-3262  ussunofanippa      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. P C FERNANDOEng.      PC
6914  S-5933  iupecapupesefu      SU    MR. H L P de ALWIS MR.     HLP
5027  M-3263  iloigiparitog      M         CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. R A S K KALUARACHCHI R A S K
5029  M-3265  ucattoheluuha      M         CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M A L W MARASINGHE     MALW
5030  M-3266  efinnarosopum      M          M R D A D Eng.(Ms) M R D A D
                                    MUDANNAYAKE
                          ENG.(MS.) CENG MIE(SL)
5031  M-3267  ifotuluijittip      M          RANASINGHE
                                    Eng.
                          ENG. K S KCENG, MIE(SL)     KSK
5032  F-889   ivokicihitesur M-3268/1994
                     F         CENG,FIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. UDENI C WICKRAMARATNE C  U
5033  M-3270  arudunauhureh      M         CENG MIE(SL)
                          ENG. N ATHMARAJAH  Eng.    N
5035  M-3272  iehuhenijamega      M         CENG MIE(SL)
                                    Eng.(Miss) H
                          ENG. (MISS) H DAMAYANTHI
7397  S-6418  agebopifuhodit      SU              MR.
                          MR. K D D A GUNAWARDENA K D D A
9289  AM-6841  imottesirapek      AM    ENG. N K N Y WARAWITAENG.    NKNY
9291  M-3251  isugunnupohi       M    ENG. Y M BANDARA ENG.      YM


                        Page 103
                     member


5036  M-3274  uhasutunnikes     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. M B P GUNARATNEEng.    MBP
5037  M-3275  ibummilibujos     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. E A U HEMACHANDRA     EAU
6805  S-5824  eluheelunonef     SU    MR. P P T SILVA   MR.    PPT
5038  M-3276  evoceulillekib     M          HEWAGEEGANA
                                   Eng.
                         ENG. P A ACENG, MIE(SL)    PAA
5039  M-3277  uriahodueollo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K M JAYATILAKA ENG.   KM
5040  M-3279  ecovasivuvisin     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. A M KUMARATUNGEEng.    AM
5041  M-3281  ahivukigudam      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. H M NANDASENA Eng.    HM
5042  M-3282  aripaterrened     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. U L D N D PERERA     ULDND
5043  M-3283  eseccomorimi      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K RAJENDRA Eng.      K
5044  M-3284  elahoeratoco      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K P R S SAMARASINGHE K P R S
5046  M-3288  ericogobivegg     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D M P R K BANDARA     DMPRK
6656  S-5635  ovahagevodedal     SU    MR. M R M SALMAN Mr.      MRM
6823  S-5842  ohojegotohidij     SU    MS. M G S DIAS   MS.    MGS
5047  M-3290  ojiremapogoc      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. W GALAPPATHTHI Eng.    W
5048  M-3293  alumugigeffuff     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. H M K AJITH  Eng.    HMK
5049  M-3294  iaacullolevas     M          DASANAYAKE
                                   Eng.
                         ENG. K K SCENG MIE(SL)     KKS
5050  M-3295  uhammigamulaj     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. E M U EKANAYAKEEng.    EMU
5051  M-3296  isamujobogidok     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. D M G PRETHICHANDRA D M G
5053  M-3298  ossijoducacoj     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. K RAVEENDRAN  Eng.    K
5054  M-3299  upefimakihok      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H A A K M SENEVIRATNE H A A K M
5610  M-3901  ugufakoveeto      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M S U PERERA ENG.    MSU
6685  S-5691  egobamaomosi      SU              MR.
                         MR. W A A PUSHPAKUMARA    WAA
5408  M-3692  ojiggenatilol     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K V G G JAYANTHA     KVGG
5055  M-3300  aperahiujogeh     M          DISSANAYAKE
                                   Eng.
                         ENG. I S K CENG, MIE(SL)    ISK
5057  F-841   erejaloteogopM-3302  F    ENG. M B P FERNANDEZ
                              CHARTERED ENGINEERB PFIE(SL))
                                   Eng.    M
                                      (CENG,
5059  M-3304  orevilulovidoh     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M R JAYAWARDANAEng.    MR
5060  M-3305  addunivuroki      M          A H PERERA
                                   Eng.
                         ENG. C J SCENG, MIE(SL)    CJSAH
5061  M-3306  etagepudoann      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D S RAMANAYAKE Eng.    DS
5063  M-3308  iporaracceho      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N THANAPALAN  Eng.    N
5064  M-3309  okadukemekemme     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. T THAVANESWARANEng.    T
5065  M-3310  odotumeruddupp     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D W R WIJEWEERAEng.    DWR
5066  M-3311  esucesuhakeos     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P B M WIJAYASANTHA    PBM
6962  S-5982  urivanofuunu      SU              MR.
                         MR. I L MOHAMED JAWAHIR    ILM
9254  AM-9034  enicuvobados      A
               S-7450/2004M    ENG. U R L MAHESH ENG.    URL
5067  M-3312  afocilugujisi     M          WIMALASOORIYA S A K
                                   Eng.
                         ENG. S A KCENG, MIE(SL)
5068  F-877   egedibonesupoM-3313/95/AM-0960/94
                    F          CHARTEREDEng. (CENG,H Cecil M
                         ENG. H C M FONSEKA ENGINEER FIE(SL))
5069  M-3314  ihegikupagguli     M          G JAYAMAHA
                                   Eng.
                         ENG. N A FCENG, MIE(SL)    NIMAL A F G
5433  M-3719  ussetacciviku     M          JIFFREY Eng.
                         ENG. P I MCENG, MIE(SL)    PIM
5070  M-3315  attenobiniahaa     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D S DANTANARAYANA     DS
5071  M-3316  analiromaddu      M          MUNASINGHE
                                   Eng.
                         ENG. D P TCENG, MIE(SL)    D P TUDOR
5072  M-3317  eopajettegov      M          CENG,  Eng.
                         ENG. M E PEIRIS MIE(SL)    ME
9226  AM-6097  ommisakogupih     AM              ENG.
                         ENG. T K B M TENNAKONN    TKBM
9316  S-7486  itefukurellem     SU    MR. C S MASAKORALA MR.    CS
9444  AM-7721  amonniddosse S-7612  AM              E
                         ENG.(MS.) A I PERERA NG.(MS.) A I
9625  AM-8244  olakolenimmerS-7706  AM    ENG. P KANDEEPAN ENG.     P
5074  M-3320  ecesimutekodol     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. M COOMARASWAMY Eng.    M
5075  M-3321  ennotovolike      M          HARSHA K SURIYAARACHCHI
                                   Eng.
                         ENG. S K SCENG, MIE(SL)    S K S HARSHA K
5076  M-3322  usiteddoesef      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P THAYANITHY Eng.     P
5077  M-3323  iahanideruga      M          R PERERAEng.
                         ENG. K P I CENG MIE(SL)    KPIR
5078  M-3326  upuvesoinodeh     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K AMARAWEERA  Eng.    KAMAL
6966  S-5986  affolufukicaf     SU              MR.
                         MR. K A D WEERAWARDANE K A D
5079  M-3328  uffuccetomafo     M          CENG,  Eng.
                         ENG. R S ROBISE MIE(SL)    RS


                     Page 104
                      member


5080  M-3329  adulutupekubo     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. M N S PERERA Eng.     MNS
5081  M-3330  eggoimmaguit     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. M P P GUNASINGHEEng.    MPP
6887  S-5906  obojagaccori     SU    MISS. S I PADMASIRI MISS.   SI
9261  S-7457  usemageffakagi    SU    MR. P S A PEIRIS   MR.    PSA
9377  AM-8298        S-7544
         ifutaliometolu    AM    ENG. Y MOHAMED ANAS ENG.   YM
5083  M-3332  ubamunubasusu     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. W P M FERNANDO Eng.    WPM
5086  M-3336  ibelaibasihugu    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. R S LIYANAGE Eng.     RS
5087  M-3337  eggaaaeviojaca    M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Ms)
                        ENG.(MS) B A R PREMARATNE B A R
5088  M-3338  icocucafiber     M          CENG,   Eng.
                        ENG. D R MITHRAMIE(SL)     DR
5089  M-3339  itajutejasess     M          CENG, MIE(SL)
                        Eng. R Vasanthakumar Eng.    R
5091  M-3341  akigavugeceec     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. R RAJKUMAR ENG.      R
5093  M-3343  acamaruhaduta     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K G R F COMESTEREng.    KGRF
5094  M-3344  opefiminnevudd    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K VICKNARAJAH  Eng.    K
6581  S-5507  edufutagabugi     SU              Mr.
                        MR. G W L W GUNATILAKE     GWLW
5095  F-868         M-3345
         iggorejiikosom    F    ENG. L P M P BALAPITIYA
                              CHARTERED ENGINEER MFIE(SL))
                                   Eng.    LP
                                       (CENG, P
6811  S-5830  ujurojuhagafo     SU    MR. J RAGUTHAS    MR.    J
6996  S-6016  ellomogahora     SU    MS. U T JAYASEKERA  MS.    UT
5234  M-3506  anufauddoddip     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S T DE SILVA ENG.     ST
9227  AM-6101  utitanerruludd    AM              ENG.
                        ENG. B S R NANAYAKKARA     BSR
5097  M-3347  icogekiannub     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. M B M MUSADIK  Eng.    MBM
5098  M-3348  oddeppunukuffi    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. G S M ABEYSEKERAEng.    GSM
5099  F-870         M-3350
         ekarebemmurib     F    ENG. V MOHAN
                              CHARTERED ENGINEER
                                   Eng.    V
                                  (CENG, FIE(SL))
5101  F-836         M-3352
         eheccesippomoc    F    ENG. J A GCHARTERED ENGINEER GFIE(SL))
                              R JAYALATH
                                   Eng.  (CENG, R
                                        JA
5102  M-3353  emaidijossuhim    M          WIMALAWEERA
                                   Eng.
                        ENG. H T TCENG, MIE(SL)     HTT
5104  F-822         M-3355
         ulegipapittedu    F          W PERERA Eng. (CENG,B ANANDA
                        ENG. B A ACHARTERED ENGINEER FIE(SL))A W
5105  M-3356  esokeceddujuf     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. P S W ATHUKORALAEng.    PSW
6519  S-5367  ulanikamobivac    SU              Mr.
                        MR. T T M D U K TENNAKOON T T M D U K
6539  S-5417  ikerejellamu     SU    MR. EDIRISINGHE   MR.
6465  S-5205  avigusefulefeg    SU    MR. S N WADANAMBIMr.      SN
4936  M-3163  iiccalaahege     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. M R RANATUNGA  Eng.    MR
4938  M-3166  occocaneegelu     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) M
                        ENG.(MS) M A C HEMACHANDRA A C
4939  M-3168  ecaeketosuraf     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. S GNANATHESIGAR Eng.    S
4942  M-3171  isipotumobojoa    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                        ENG. A D K A WEERARATNE     ADKA
4946  M-3175  etatatiisseaje    M          T SILVA Eng.
                        ENG. T L RCENG,MIE(SL)     TLRT
4947  M-3176  ibebobugidda     M          SINGHARATNA
                                   Eng.
                        ENG. M W CENG,MIE(SL) BANDA W  M
4948  M-3177  uffacikeripp     M          CENG,MIE(SL)
                                   ENG.(MRS)
                        ENG.(MRS) E S S WEERATUNGAE S S
4949  M-3178  elaibemudebe     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. D MALLIKARACHCHIENG.   D
6885  AM-7527  uivekipinomaS-5904  AM    ENG. T H WARUNA NAMALENG.   TH
6871  AM-6099        S-5890
         icomeedigassod    AM    ENG. J D SUNIL    ENG.   JD
9284  S-7479  edamoseacivajo    SU    MS. M A A NILANGA MS.     MAA
9375  S-7542  udulucasovac     SU    MR. R A P B JAYASENA MR.    RAPB
4950  M-3179  ukiacuhuagile     M          D B WIJEKOON
                                   ENG.
                        ENG. W M CENG, MIE(SL)     WMDB
4951  M-3180  adokauiocudd     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. C G S GUNASEKERAEng.    CGS
4952  M-3181  ooijekahopirra    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. U M C ALAHAKOON Eng.    UMC
4954  M-3183  agerugileccupu    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. P W SARATH Eng.      PW
4955  M-3184  igganumenuna     M          M SOMARATNE
                                   Eng.(Ms) M
                        ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4990  M-3223  adomitugeeinn     M               ENG.
                        ENG. M T P C RANASINGHE    MTPC
6843  S-5862  ahuddiirutigo     SU    MR. N M ABDUL MATHEENMR.    NM
4957  M-3186  uvidigudotte     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. J R BOPITIYA Eng.     JR
4958  M-3187        AM-5899
         iiddabahuigude    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                        ENG. D M P DISSANAYAKE     DMP
4960  M-3189  eligaccalles     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. S M SISIRAKANTHAEng.    SM
4961  M-3190  ugupippogahin     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. L G JANSZ    Eng.    LG


                      Page 105
                       member


9306  AM-6859  igolluppuggoll     AM              ENG.
                         ENG. W D G M K N BANDARA W D G M K N
4962  M-3192  eddidipuletofu     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. S D K GUNAWARDENA     SDK
4963  M-3193  itedirapoddop     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. B D K BANDARA  Eng.    BDK
4964  M-3194  iidoguddijoj      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P P KAHADUWA  Eng.    PP
4965  M-3195  upassugibedig     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. C C H S FERNANDOEng.    CCHS
4966  M-3196  ijiogicofage      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M H M A BANDARA Eng.    MHMA
4967  M-3197  innunnuseapaa     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.    WA
                         ENG. W A D A T WICKRAMASINGHE D A T
4968  M-3198  avucatikogemeg     M          GUNASEKARA
                                   Eng.
                         ENG. A P ACENG,MIE(SL)     APA
4969  M-3199  oulalufipucorr     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H P SUNIL CHANDRA     HPS
4971  M-3201  ollarefemuso      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. H L SUNIL    Eng.    HL
4972  M-3202  ihepommuinidd     M          ABEYWICKREMA
                                   Eng.
                         ENG. I S K CENG,MIE(SL)     ISK
6619  S-5575  ebefannaialen     SU    MR. N I WELARATNE Mr.      NI
9263  AM-8016         S
         upetufaddivo-7459   AM    MS. N APIRAMY    MS.    N
9290  AM-6842  atofarosuvuf      AM    ENG. S BALAKUMARAN  ENG.    S
9297  AM-6850  oparrijesohu      AM    ENG. M C WIJAYARATNE ENG.    MC
4974  M-3207  agikukobotumu     M          NIRMALARAJA
                                   ENG.
                         ENG. J J P CENG, MIE(SL)    JJP
4975  M-3208  ilabitafukub      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Miss)
                         ENG. (MISS) S S RADAMPOLA S S
4976  M-3209  onakirrepivu      M          K S LIYANAGE
                                   ENG.
                         ENG. P L DCENG, MIE(SL)     PLDKS
4977  M-3210  ipitiaccibogge     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W R K WANNIGAMA Eng.    WRK
4979  M-3212  opokerevubuc      M          FERNANDO ENG.
                         ENG. T R JCENG, MIE(SL)     TRJ
4980  M-3213  ibipafforijeav     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Miss)
                         ENG. (MISS) S JEEWANANTHAMS
6919  AM-8513  ecudakikeconi S-5938  AM              ENG.
                         ENG. A M WICKRAMASINGHE A M
7039  S-6059  iovebusolaki      SU    MR. A V EKANAYAKE MR.      AV
4981  M-3214  ifosubulleicik     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H M M WIJESUNDARA     HMM
4983  M-3216  ulenekehiinog     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D M DAYARATNE  Eng.    DM
5432  M-3718  ibonukaselupu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S J TALAGALA Eng.     SJ
6499  S-5297  opifofevocupp     SU    MR. S UMAWARAN Mr.       S
6510  S-5348  eabiuukukavik     SU    MR. D M S DIVISEKERA Mr.    DMS
6600  S-5538  ocaoesunivofal     SU    MR. M C R PERERA Mr.      MCR
4984  M-3217  uevidajeappann     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M K C P K MANAMPERI    MKCPK
4986  M-3219  aboahukalusak     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A P SAMARAWEERA Eng.    AP
4988  M-3221  opijosapagetu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R D B PREMARTNE Eng.    RDB
4989  M-3222  ededdelaharudu     M          DHARMADASA
                                   Eng.
                         ENG. A S KCENG, MIE(SL)     ASK
4991  M-3224  esijemadakicuf     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N L W EDIRISINGHE     NLW
4992  M-3225  asunoguimasehu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H H SUMANADASA Eng.    HH
4993  M-3226  ususoroffudej     M          CENG, MIE(SL)
                         DR. K S WALGAMA Dr.       KS
4994  M-3227  alulipupameb      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Miss)
                         ENG. (MISS) V M P MORAGODA V M P
4995  M-3229  ebatohutetirim     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M J M N MARIKKAREng.    MJMN
6574  S-5496  egeudubesipil     SU              Mr.
                         MR. H P M D GUNASEKARA     HPMD
6840  AM-6126  arrirujanilit S-5859  AM    ENG. D A PEIRIS   ENG.    DA
4996  M-3230  aticutollutuha     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H A N S FERNANDOEng.    HANS
4997  M-3231  orebedebelegg     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M K JAYASEKERA Eng.    MK
4998  M-3232  aaffotarubin      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R M U RATNAYAKE Eng.    RMU
4999  M-3233  aepuofoggirij     M          WICKREMATUNGA A J H
                                   Eng.
                         ENG. A J HCENG, MIE(SL)
5000  M-3234  upetugofifaada     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. L U D ATAPATTU Eng.    LUD
5001  M-3235  ikeseseninahu     M          CENG, P S SAMARASINGHE S
                                   Eng.(Mrs) S A N P
                         ENG. (MRS) S A NMIE(SL)
5002  M-3236  episieasevejol     M          CENG,   Eng.
                         ENG. I H UPALI MIE(SL)     IH
5004  M-3239  ehojusaeudahoj     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. T D WIJEWARDANA Eng.    TD
5005  M-3240  eviatafekofudi     M          CENG, WIMALASINGHED T D
                                   Eng.(Ms) S
                         ENG.(MS) S D T D MIE(SL)
9241  AM-6117  ukefaaecittemu     AM    ENG. T D B KOTTEGODA ENG.    TDB
9250  AM-6127  ibehopujulagom     AM    ENG. S M W PREMARATNAENG.    SMW
9256  S-7452  eccihabikocott     SU    MS. S A FERNANDO MS.      SA


                       Page 106
                      member


5007  M-3242  unudejuvelasab     M          L MANGALIKA
                                   Eng.(Ms) L
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
5008  M-3243  ugijarunaaga      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MS) S
                         ENG.(MS) S MANORATHAN
5009  M-3244  ipuhimilipare      M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs.) C H
                         ENG. (MRS.) C H LIYANAGE
5010  F-875   ikiminimakuc      F
                M-3245/1994/AM-2553/1991 S P WANIGASUNDERA
                         ENG.        Eng.
                              CHARTERED ENGINEER   P
                                         S(CENG, FIE(SL))
5011  M-3246  unileluruvoker     M         CENG,   Eng.
                         ENG. D GANESANMIE(SL)     D
5012  M-3248  uhugauvatibek      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M M M SENARATH Eng.    MMM
5013  M-3249  uevelinopuhuma     M    ENG. M ARUNASALAM  ENG.    M
5016  M-3252  uoiccorokoki      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. P M PREMARATNE Eng.    PM
9277  AM-8263  ojabuguttuaha S-7473  AM    ENG. V SENDURAN ENG.      V
9357  AM-8038  ovahelopanam S-7524  AM              ENG.
                         ENG. R M M S K RATHNAYAKE R M M S K
9491  AM-6893  ilelatucafuh      AM    ENG. A I OMERDEEN ENG.     AI
5017  M-3253  agokemuguseu      M          S M V MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) S M V P
                         ENG. (MS) CENG,P DIAS
5018  M-3254  ujotolodoideu      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. H S SOMATHILAKEEng.    HS
5019  M-3255  okonikifudub      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.(MRS)
                         ENG. (MRS) P N GUNAWARDANE N  P
5020  M-3256  aroleotejetae      M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs)
                         ENG. (MRS) G BOGAHAWATTA G
5022  M-3258  urefelofusoha      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. B G K ARIYARATNE     BGK
5023  F-871   ukogimofubuh      F
                M-3259/1976         CHARTERED ENGINEER S F K
                                   Eng.
                         ENG. T D S F K AMARASINGHA T D(CENG, FIE(SL))
5024  M-3260  asahoufeffoep      M         CENG MIE(SL)
                         ENG. P Y D DE SILVA Eng.    PYD
5025  M-3261  onevajubaona      M         CENG MIE(SL)
                         ENG. S DEVASIHAMANY Eng.    S
6671  S-5666  ieneajosigiru      SU              MISS.
                         MISS. C C WIMALARATNE     CC
5281  M-3556  evicovajobomi      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. W P M FERNANDO ENG.    WPM
6611  S-5560  ugajapabevap      SO    MR. H C L KUMARA Mr.      HCL
6468  S-5208  idemumilotusui     SU    MR. G ATHUKORALA Mr.      G
4854  M-3059  iafegetappagik     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) P
                         ENG. (MRS.) P S F SIRIWARDENE S F
4856  M-3063  ukaibugijedupp     M          A A PADMALATHA ADIKARI
                                   Eng.(Miss) A A P
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4857  M-3064  onofucagokata      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. S H JAYASINGHE Eng.    SH
4858  M-3066  otokajuhiforuf     M          P A S M MARASINGHE A S M
                                   Eng.(Ms) P
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4859  M-3067  ouliddedunnihi     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W A S W WIJESINGHE    WASW
4860  M-3068  ufibocesikami      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H C S GUNATILAKE     HCS
4864  M-3072  ettipecotitula     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A D S DODANGODAENG.    ADS
4861  M-3069  emuatosiciddov     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. B D SARATH KUMARA     BD
4862  M-3070  avabuerrokill      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. H N GUNASEKERA Eng.    HN
7357  S-6378  ummumolenunnug     SU    MR. S KARUNARATHNA MR.    S
6683  AM-6287  arutiepafaviff     AM              ENG.
                         ENG. D K D KARUNARATNE     DKD
4863  M-3071  isauneccoogasu     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. S R PERERA Eng.      SR
4865  M-3073  otovilefudau      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W A M N K ABEYSINGHE W A M N K
4866  M-3074  olefetesorreb      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. P D K FERNANDO Eng.    PDK
4867  M-3075  inakilajuemmo      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Dr.) H M
                         ENG.(Dr.) H M D R H SAMARAKOON D R H
4868  M-3076  uavucomemili      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G A D L J SENEVIRATNE G A D L J
4869  M-3077  okujerijeuak      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M M K SIRISENA Eng.    MMK
4871  M-3079  usoutomefuvoc      M          GUNASEKARA
                                   Eng.
                         ENG. A D TCENG,MIE(SL)     ADT
4872  M-3080  uagikohafifogg     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. W WIMALASHANTHIEng.    W
4873  M-3082  uralipijonef      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K K U B ADIKARAM     KKUB
5151  M-3412  uludoggahula      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) S H
                         ENG.(MRS) S H DIDDENIYA
6549  S-5440  ekofussahesofo     SU    MR D P LIYANAGE Mr       DP
4874  M-3083  ahucepideddabu     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N W KUMARASINGHE     NW
4875  M-3084  imetoduanamer      M         CENG MIE(SL)
                         ENG. H D C JAYARATNEEng.    HDC
4876  M-3086  enucujobahiacu     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs)
                         ENG. (MRS.) A D TILLEKERATNEA D
4877  M-3087  itafiffagollu      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) D
                         ENG. (MRS.) D SEDARAGE
4878  M-3088  esinalolavele      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. W I DASSANAYAKEEng.    WI
4879  M-3089  emugoguudiguv      M          JAYASINGHE
                                   Eng.
                         ENG. P L ACENG,MIE(SL)     PLA
4880  M-3090  ihalohuodevu      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. H K ILLEPERUMA Eng.    HK


                     Page 107
                        member


4881  M-3091  orahummihulu      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. A MARTIN    Eng.    A
7161  S-6181  avemidafituari     SU     MR. C A P ANTHONY MR.     CAP
6758  S-5777  aoffiigegakod     SU               MR.    H
                          MR. H M P W S THILAKARATHNE M P W S
9323  AM-8168  ettijifumivu S-7492  AM               ENG.
                          ENG. S D A E PATHIRANA     SDAE
4883  M-3093  okekoggisacuba     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M D R GUNATILLEKE     MDR
4884  M-3095  egguteffehicam     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. U S GUNASEKERA Eng.    US
4885  M-3099  ifofaberutte      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. D S WIMALARATNAEng.    Dhammika S
4886  M-3101  ehittafemacabu     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. R N KARUNARATNEEng.    RN
4887  M-3102  ucudofuccunnuf     M           HEMALALEng.
                          ENG. P V ACENG,MIE(SL)     PVA
4892  M-3108  ennilahehoru      M           B WEERAKOON
                                    Dr.
                          DR. W M SCENG,MIE(SL)      WMSB
4894  F-834   acegoluagetop     F
                M-3110/PE-042         CHARTERED ENGINEER S
                                    ENG.(Prof.) B
                          ENG.(PROF.) S B S ABAYAKOONS (CENG,FIE(SL))
7051  S-6071  everrelafimah     SU     MR. K NAVENTHAN MR.      K
7192  AM-7136  ecubaecapiih S-6212  AM     ENG. S S RANWATTAENG.     SS
6590  S-5518  illigajettubip     SU     MR. C A PATHIRAGE Mr.      CA
7352  S-6373  aurapesibeggo     SO               MR.
                          MR. R M D U N RAJAPAKSE    RMDUN
7462  S-6483  aegupetufemu      SU     MR. K K P WIJENAYAKEMR.    KKP
4896  M-3112  ettanenajoarec     M           SENEVIRATNE
                                    Eng.
                          ENG. A D JCENG,MIE(SL)     ADJ
4897  M-3113  avositugedob      M           CENG MIE(SL)
                          ENG. K P ARIYARATNE Eng.    KP
4898  M-3115  iikahagapiboge     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. T C RANAWEERA Eng.    TC
4899  M-3116  aggeomovudiji     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Ms) R
                          ENG.(MS) R A A S SENEVIRATNE A A S
4900  M-3117  ocunerokessu      M           P H J FERNANDO
                                    Eng.(Ms) P H J
                          ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4901  M-3118  ijujokimagor      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. A R NAVAMANI Eng.     AR
4902  M-3119  aduasodohoccin     M           M JAYASEKERA
                                    Eng.
                          ENG. L A DCENG,MIE(SL)     LADM
4903  M-3120  opibemolatti      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. P W HENDAHEWA Eng.    PW
6711  S-5730  ucuvajagadotit     SU     MR. A L M FOUMI   MR.    ALM
6750  S-5769  usoimavuupuika     SU     MS. I P R MANAMPERI MS.    IPR
4905  M-3123  uradapudesidov     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. P G P INDRASIRIEng.    PGP
4908  M-3127  isureumesamoh     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M I MOHAMED SALIN     MIM
4909  M-3128  urebipotaffo      M           CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. T G D T DHARMAWARDANA G D TT
4910  M-3129  oulonulisilo      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. M Z M FALEEL Eng.     MZM
4911  M-3130  onibijofunive     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. U P HATELLA Eng.      UP
4912  M-3131  eegoceaffokiri     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Ms) M N
                          ENG.(MS) M N SHADIQUE
4913  M-3132  enopuledusode     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. J M U INDRARATHNA     JMU
4914  F-830   ugessejopuon M-3135  F     ENG. S ANANDASAYANAN
                               CHARTERED ENGINEER
                                    Eng.    S
                                        (CENG, FIE(SL))
4915  M-3136  akufussaasofe     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. G W LAL    Eng.    GW
4916  M-3137  ehaguhebujopin     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. S S KAHANDA ENG.     SS
7063  AM-7496  eculeragaavouvS-6083  AM     ENG. B H A D RUWAN ENG.    BHAD
9332  S-7501  elucofopohavag     SU     MR. K CUMANAN    MR.    K
9383  AM-7187  ourrouassocas S-7550  AM               ENG.
                          ENG. P D B GUNASEKARA     PDB
4917  M-3138  etabunebevuda     M           CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M A W RANASINGHE      MAW
4918  M-3139  iebadorevorre     M           CENG MIE(SL)
                          ENG. M M M SABRY Eng.     MMM
4919  M-3140  addedelinecil     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. D W R JAYATILLEKE     DWR
4920  M-3141  avepehinajak      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. P ATHAUDA   Eng.    P
4921  M-3142  ainejelagupuaa     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M M S M K GUNARATNE M M S M K
4923  M-3144  edugapofiuimif     M           CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. C M G CHANDRASEKERA C M G
4924  M-3145  immudijilufo      M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.(Mrs) J
                          ENG.(Mrs) J AMARAKOON
4925  M-3147  afolueffekic      M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. N M S I ARAMBEPOLA     NMSI
4926  M-3149  inupirosorut      M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. D C WIJEYESEKERA      DC
4927  M-3150  igivedokihebi     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. P PERASIRIYAN Eng.    P
6848  S-5867  apueocopituv      SU     MR. L D R S KUMARAMR.     LDRS
6679  S-5683  ocevahirumog      SU     MR. D M KARUNASENA MR.    DM
6720  S-5739  iffounujeddeda     SU               MS.
                          MS. R A D M P RANAWAKA     RA D MP


                        Page 108
                      member


4928  M-3151  ippelakosippep    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. B G SEDARAGEEng.     BG
4929  M-3154  aladivipupom     M          CENG,  Eng.
                        ENG. K KUMANANMIE(SL)     K
6913  S-5932  oggimulaippaod    SO    MR. M L D M D PEIRISMR.    MLDMD
4930  M-3155  irapisamupedi     M          S C WEERAKKODY W M S C
                                  Eng.
                        ENG. W M CENG,MIE(SL)
4931  M-3156  epijudonorepoj    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. W S JAYASINGHE Eng.    WS
4932  M-3157  efilluapoddesu    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. S D S DESAPRIYAEng.    SDS
4933  F-854   iggigitacadulM-3158  F          CHARTERED ENGINEERS M
                        ENG. M S M IQBAL Eng.     M
                                    (CENG, FIE(SL))
4935  M-3160  isaccettanada     M          DHARMASIRI
                                  Eng.
                        ENG. K P KCENG,MIE(SL)     KPK
9322  AM-7764  emaffallohon S-7491  AM    ENG. Y GANESHAN ENG.      Y
9362  S-7529  uffupoimebupo     SU              MS.
                        MS. R A D K RANASINGHE     RADK
7328  AM-6543        S-6349
         ogededecititeg    AM              ENG.(MS) D M
                        ENG.(MS) D M HEWAGAMA
4781  M-2960  ogupenneduju     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. H N N FONSEKA Eng.    HNN
4782  M-2961  oboeehigebudd     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. T R D PERERA Eng.     TRD
4783  M-2963  ahodulukufuff     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. A N DISSANAYAKEEng.    AN
4787  M-2969  udimabilanuffo    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S RAJESWARAN  Eng.    S
4788  M-2974  immugaritoaka     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. P P SEGARAN Eng.     PP
4789  M-2975  eppikepefuju     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. L P JAYAWARDENAEng.    LP
4790  M-2976  umuolotanumata    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. P P GUNARATNE Eng.    PP
7112  S-6132  obujotoddoke     SU    MR. S H WIJESINGHEMR.     SH
7367  S-6388  onirukattaseet    SU    MR. A T DISSANAYAKE MR.    AT
6931  S-5950  esorisimokad     SU              MR.    HMJ
9473  AM-6873  annunerottucce    AM              ENG.
                        ENG. C H M A S HERATH     CHMAS
4791  M-2977  oponononoppid     M          CENG, MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. V THARMAKULASINGHAM V
7223  AM-8013        S
         ujokinukanig -6244  AM    ENG. P A A PRABATHENG.     PAA
4792  M-2980  ikavogonoreji     M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. R G P NANAYAKKARA     RGP
4793  M-2982  accemadesunan     M          C FERNANDO
                                  Eng.
                        ENG. W M CENG, MIE(SL)     WMC
4795  M-2987  adajillajuni     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. M PADMAPERUMA ENG.    M
4796  M-2988  aropoluttega     M          K SAMARASINGHE A T L K
                                   (SL)
                        ENG. A T LCENG, MIEEng.
4797  M-2989  itamenevupob     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. R K PIYADASA Eng.     RK
4798  M-2990  imihavifahuter    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S PREMARATNE  Eng.    S
4799  M-2991  olikoipoacefar    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. K SATKUNAN Eng.      K
7144  S-6164  ufetomurrutipu    SU    MR. L I S RATNAYAKE MR.    LIS
9389  S-7557  umuccaffoaupp     SU              MR.
                        MR. P A A BUDDIKA ALWIS    PAAB
9432  S-7600  enuasamujugu     SU    MS. V C M JAYASEKERAMS.    VCM
9484  AM-6886  icunedalusuh     AM              ENG.
                        ENG. P U S JAYASINGHE     PUS
4800  M-2992  efisebefeleho     M          CENG,(MIE)SL
                                  Eng.
                        ENG. J M A U JAYAMANNE     JMAU
4801  M-2993  ojabucogiiffe     M          CENG, MIE(SL)
                                  K AMARASIRI
                        ENG. (MRS.) M K C N Eng.(Mrs) M K C N K
7663  S-6686  iubagapuolisip    SU    MR. M M A SABRY   MR.    MMA
4802  M-2994  eoimoribeumma     M          CENG,(MIE)SL
                                  Eng.
                        ENG. G A D R P SENEVIRATNE G A D R P
4803  M-2995  ukiccuggaddogg    M          CENG,  Eng.
                        ENG. B B PERERAMIE(SL)     B BERNARD
4804  M-2996  eriolalulleu     M          CENG,(MIE)SL
                        ENG. M A D N GRATIANEng.    MADN
4805  M-2997  imepifofomutu     M          CENG,(MIE)SL
                                  Eng.(Mrs)
                        ENG. (MRS.) T A K JAYASEKERAT A KAMANI
4806  M-2998  afussopemisu     M          CENG,(MIE)SL
                                  Eng.
                        ENG. W D J I FERNANDO     WDJI
5034  M-3271  irovarohavog     M          AZNAR ENG.
                        ENG. A S ACENG, MIE(SL)    ASA
7154  S-6174  ereteppuruloo     SU              MR.
                        MR. W L P S M WIJAYASINGHE W L P S M
4807  M-2999  ehefeamocujepi    M          M A HALPE
                                  Eng.
                        ENG. K L DCENG,(MIE)SL     KLDMA
4809  M-3001  ipihussimaoce     M          CENG,(MIE)SL
                        ENG. M D S JAYALATH Eng.    MDS
4810  M-3002  emuoviettadda     M          CENG,(MIE)SL
                                  Eng.
                        ENG. D V S A PIYATILAKE    DVSA
5082  M-3331  ikomojisetofi     M          CENG, MIE(SL)
                        DR. D C R ABEYSEKERADR.    DCR
7333  AM-7350  olipimokirroS-6354  AM    ENG. D J GALLAGE ENG.     DJ
4811  M-3004  uppureavotep     M          FERNANDO Eng.
                        ENG. L D JCENG,(MIE)SL     LDJ
4813  F-837         M-3007
         akissurammottu    F    ENG. J MEEGODA
                              CHARTERED ENGINEER
                                   (CENG,FIE(SL))
                                  Eng.    J


                      Page 109
                       member


4814  M-3008  innokogijellu     M         CENG,(MIE)SL
                                   Eng.
                         ENG. W P A M WIJESINGHE     WPAM
4815  M-3010  osasahugoteaje     M          KARIYAWASAM
                                   Eng.
                         ENG. P L GCENG,(MIE)SL     PLG
9433  AM-7348  ujaneofohoppeiS-7601  AM    ENG. S RAGUNATHAN  ENG.    S
4816  M-3011  oguuhoroguci      M         CENG,(MIE)SL
                         ENG. H D S THIMOTHIESEng.    HDS
4817  M-3012  uodekuhivojibo     M         CENG,(MIE)SL
                         ENG. M P A U DIAS Eng.     MPAU
4818  M-3013  ipacavunusote     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N H D WANIGARATNE     NHD
4819  M-3014  aheilummaudegu     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S BOGAHAWATTE  Eng.    S
7406  S-6427  iceobessohat      SU              MS.
                         MS. R A N S RAMANAYAKE     RANS
7502  S-6524  uhogijekuddur     SU    MR. J T T MENDIS   MR.    JTT
4820  M-3015  oamanafocuget     M         CENG,(MIE)SL
                         ENG. H A D B PERERA Eng.    HADB
4821  M-3017  erotuvupeere      M         CENG,(MIE)SL
                         ENG. G J ALUTHGE Eng.      GJ
4822  M-3018  etammefonoul      M         CENG,(MIE)SL
                                   Eng.
                         ENG. T M S K TILAKARATNE    TMSK
4823  M-3019  ocisunureucel     M         CENG,(MIE)SL
                                   Eng.(Mrs) N W K
                         ENG. (MRS.) N W K HERATH
6826  AM-6168  isamimitesam S-5845  AM    ENG. R SELVAKUMAR  ENG.    R
9416  AM-7919  isifollujigan S-7584  AM    ENG. M SENTHURANENG.      M
4824  M-3020  aijilejapavu      M          KARUNARATNE
                                   Eng.
                         ENG. S S BCENG,(MIE)SL     SSB
4825  M-3023  ujakorrapelune     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. D S PITAGAMPOLA Eng.    DS
4826  M-3024  ifutecopecevij     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P A H KARUNARATNE     PAH
4827  M-3025  umootudegofe      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. B SIVAPALAN Eng.      B
4828  M-3026  uguamegemejus     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. S R MUNASINGHE Eng.    SR
7340  S-6361  inicoponuvuh      SU    MR. H R P S DE SILVA MR.    HRPS
4829  M-3028  oniojitapela      M         CENG MIE(SL)
                         ENG. L M BOGAHAWATTA Eng.    LM
4830  M-3031  umavassadenit     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. W G DHARMASENA Eng.    WG
4831  M-3032  ammubanerivam     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Miss)
                         ENG. (MISS) P D S M SRIYANI P D S M
4832  M-3033  ohimmesujasuse     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G B N WIMALASURIYA     GBN
4833  M-3034  oohefiuvugoc      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M P B V SALGADO Eng.    MPBV
7149  S-6169  ohikoffomurija     SU              MR.
                         MR. T D C PUSHPAKUMARA     TDC
4834  M-3036  iruininuciad      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. T W S PERERA Eng.     TWS
4835  M-3037  oacugecurrab      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. U C PATHIRANAGE Eng.    UC
4836  M-3038  ejaporiddidiko     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. W N PEMASIRI Eng.     WN
4837  M-3039  adderrillagek     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. M H M ISMAIL Eng.     MHM
7315  S-6336  osuvitoodore      SU              MR.
                         MR. K A A S KULASURIYA     KAAS
4838  M-3040  uomahevumiea      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs.)
                         ENG. (Mrs.) R A D S MANGALIKA R A D S
4839  M-3041  avenemmeticu      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. K A KARUNASENA Eng.    KA
4840  M-3042  aceugocakepai     M         CENG MIE(SL) (Miss) K
                                   Eng.
                         ENG. (MISS) K G SAMARASINGHE G
4842  M-3044  oatihotucokef     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. D P JAYAKODY Eng.     DP
7232  S-6253  eanocitejuveg     SU    MR. K D D ROHAN MR.       KDD
6900  S-5919  edovotilibinel     SU    MR. R M C K RATNAYAKAMR.    RMCK
4843  M-3045  oofojousuvoj      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R A A RANAWAKA Eng.    RAA
4844  M-3046  udonoujaggott     M         C ENG, M E( S
                         ENG. A WIJETUNGA IEng. L)    A
4845  M-3048  odihufahisuru     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. N G SOMAPALAEng.      NG
4846  M-3049  udittojehipuc     M          S GUNAPALA
                                   Eng.
                         ENG. T G LCENG,MIE(SL)     TGLS
4847  M-3050  oajarudaroga      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Miss) S A
                         ENG. (MISS) S A CHANDRA
4848  M-3051  anucianeniceb     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R P TILAKERATNE Eng.    RP
4849  M-3053  ekatatulonomu     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G H U A WANIGADEWA     GHUA
4851  M-3056  uecarajoopiba     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs)
                         ENG. (MRS.) S M WEERAKKODY S M
4853  M-3058  arivocihuuerec     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R A D S K RANATUNGE    RADSK
7147  S-6167  ebemmomedajeo     SU    MR. D A P AMARASENA MR.    DAP
6869  AM-6098  urakodileroce S-5888  AM    ENG. B G R JAYAMALENG.     BGR
9371  AM-8179  idiruleoopedd S-7538  AM    ENG. K R S PREMARATNEENG.    KRS
4704  M-2862  avikisalodafa     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R H B P RANASINGHE     RHBP
4705  M-2863  utenoruppaos      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. V BALACHANDRAN Eng.    V


                       Page 110
                       member


4706  M-2864  ofaosirotida      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. L P PERERA   Eng.    LP
4707  F-824          M
         ijosajovaritta -2865  F         L CHULA PERERA
                                   Eng.(Ms) L(CENG, FIE(SL))
                         ENG. (MS) CHARTERED ENGINEER   CHULASUBADRA
4708  M-2867  atibitautahepo     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. K NISSANKA Eng.      K
7580  S-6603  uppobanovillur     SU              MR.
                         MR. S G M L WIJERATNE     SGML
4709  M-2868  uddusunofojacc     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. M P N S PEIRIS Eng.    M P NAMAL S
4710  M-2869  oiseganucirobe     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M A FRANCIS Eng.     MA
4711  M-2870  anudusugaguj      M          RAJENDRA Eng.
                         ENG. A E SCENG,MIE(SL)     AES
4712  M-2871  emabofasamutuc     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Miss)
                         ENG. (MISS) W T I N TISSERA W T I N
7470  S-6491  umamoivibale      SU    MR. W M J C de SILVAMR.    WMJC
9496  AM-6905  urolesefameli     AM    ENG. B KANDEEBAN ENG.     B
9594  AM-8417  agicigatolammiS-7679  AM    ENG. R K WEERASINGHEENG.    RK
4713  M-2872  edalomecinoke     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. W A A W BANDARAEng.    WAAW
4714  M-2873  ohadapilimip      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R A P WIJEWARDENE     RAP
4715  M-2876  ejeciperuggihe     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Miss)
                         ENG. (MISS) H L D M A JUDITH H L D M A
4717  M-2881  umusalloramir     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. J H M P U B JAYASINGHE J H M P U B
4718  M-2882  eovitaveavanun     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A G SUMANARATNEENG.    AG
4719  M-2883  ofacikitteheju     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) Y
                         ENG. (MRS.) Y SYLVESTER
7420  S-6441  isesipemituvej     SU              MR.
                         MR. K A D WASANTHA KUMARAK A D W
4720  M-2884  ujinesolosolo     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. K A C PIYABANDUEng.    KAC
4721  M-2885  edanusaderat      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M B PERERA Eng.      MB
4724  M-2888  umegevouoliv      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. K W PREMASIRI Eng.    KW
7403  S-6424  imikacijufaca     SU              MR.
                         MR. W G M U S YATAWAKA     WGMUS
9506  AM-8767             A
         orificalepeliS-7617/2004M    ENG.(MS.) G KANDIAH ENG.(MS.) G
9598  S-7683  oppohanodacibi     SU    MS. K D DILRUKSHI MS.     KD
4727  M-2891  olururufetuhu     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H A S PREMATHILAKE    HAS
4728  M-2892  ovorujunesemm     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. J P ABEYSINGHE Eng.    JP
4729  M-2894  orahutuvulofom     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. W A CHANDRAPALAEng.    WA
4730  M-2895  atejemeggived     M          ABDUL RASHEED
                                   Eng.
                         ENG. S U LCENG,MIE(SL)     SUL
4731  M-2896  aerohohaotip      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. T K RANATUNGE Eng.    TK
4732  M-2897  atapebemovem      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. A GALKETIYA Eng.     A
4734  M-2899  uubujicebapp      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P M S PUSHPAKUMARA P M S
7451  S-6472  uiduheasemotej     SU    MR. R R ARAVINTHAN MR.    RR
4735  M-2900  ihilasiguveh      M         CENG SILVAEng.
                         ENG. A W C J DE MIE(SL)    AWCJ
4736  M-2901  itorafinalibi     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. D S JAYAWARDENEEng.    DUSHYANTHA S
4737  M-2903  erolidegebeto     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W A J K AMARASINGHE W A J K
7541  AM-7659  illecihuikeaveS-6564  AM    ENG. D V PREMATILKE ENG.    DV
4738  M-2904  ivohamovacupo     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. C P W AKARAWITAEng.    CPW
4739  M-2905  uajuttaunalue     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. H M G HERATH Eng.     HMG
4740  M-2906  acemmikapihih     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N A M SENANAYAKE     NAM
4741  M-2907  otiisassalull     M          U N GUNADASA
                                   Eng.(Ms.) U N
                         ENG. (MS.)CENG,MIE(SL)
4742  M-2908  amojatehuhee      M          SETUNGAMUDALIGE D I G
                                   Eng.
                         ENG. D I GCENG,MIE(SL)
4743  M-2910  auvasojoeppo      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R W WIJESINGHE Eng.    RW
4744  M-2911  isaccittuajeh     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. W JAYATILAKE Eng.     W
4745  M-2912  eccacohofamiav     M          ARIYARATNE
                                   Eng.
                         ENG. B A PCENG,MIE(SL)     BAP
4746  M-2913  afuromiberebe     M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. D M P RAJASEKERA     DMP
7303  AM-7261  acasitamofaurrS-6324  AM    ENG. J M S KUMARA ENG.     JMS
7665  S-6688  oponisonaseho     SU    MR. U L JAYAWEERAMR.      UL
7336  AM-6383  inesotaetoolumS-6357  AM              ENG.
                         ENG.N S WICKREMARATNE     NS
4747  M-2915  opoidibavihuit     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. A P RANASINGHE Eng.(Dr.) A P
4748  M-2916  ahocopinetomek     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. E SUMANADASA  Eng.    E
4749  M-2918         A
         apehomilifuj M-1660 M           CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A M U B ALAHAKOON     AMUB
4750  M-2919  otucicuehokal     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. S CHANDRAMOHAN Eng.    S


                       Page 111
                     member


4751  M-2920  ifururrokavem      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M J P KULATUNGE Eng.    M J Prabath
7597  AM-7287  apuraagemaipuhS-6620  AM    ENG. G G S WIJESINGHEENG.    GG S
4752  M-2921  idojodottiragg     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A PANAGODA Eng.       A
9410  S-7578  ummevaceddari      SU    MR. I D S U K JUSTINMR.     IDSUK
9419  S-7587  atogelepeteli      SU    MR. D L SUSEWHEWA  MR.    DL
9431  AM-7054         S
         osabotuvutih -7599   AM    ENG. A KARTHICKEYAN ENG.    A
4753  M-2922  ipejilooddur      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) SUMITHRA WIJENAYAKA
                         ENG. (MRS) S W JAYAWARDANE
4754  M-2923  ufisacefiidecc     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. M J NIHARDEEN  Eng.    MJ
4755  M-2924  issopiusesumib     M          S PERERA Eng.
                         ENG. B A SCENG MIE(SL)      BASS
4756  M-2925  abotinopigea      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) M
                         ENG. (MRS.) M S WEERASINGHE S
4757  F-878               F
         eorigurivitti M-2926/92/AM-2487/91
                         ENG. J UTHAYAKUMAR ENGINEER FIE(SL))
                               CHARTERED Eng.   (CENG,
                                          J
4758  M-2927  ohecugesopeti      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) S G A
                         ENG.(Mrs) S G A R K R SENEVIRATNE R K R
4759  M-2929  ufajigijeitt      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W D KAHADUWA  Eng.    WD
4760  M-2930  esuduffamuedag     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. M M S MOREMADA Eng.    MMS
7266  S-6287  efiehapitibira     SU              MR.
                         MR. R M A S RATHNAYAKE     RMAS
6930  S-5949  eedahadesili      SU    MR. A N C AGLEPOLA  MR.    ANC
9388  S-7556  ilekepillufa      SO    MR. T G U JAYAWARDANAMR.    TGU
4761  M-2931  iassohetohullo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. U S WIJESEKERA Eng.    US
4763  M-2935  oafududibevuc      M          CENG MIE(SL)
                                    Sqn.Ldr.
                         SQN.LDR.G AJITH SAMARAWEERA   GA
4764  M-2936  aguvocinedure      M          A Dias  Eng.
                         Eng. S A C CENG, MIE(SL)     SACA
4765  M-2937  abovianupped      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M Y M HUSSAINEng.      MYM
4766  M-2940  ijeofoatolajeb     M          H G P ROHINI
                                    Eng.
                         ENG. (MS) CENG MIE(SL) (Ms) H G P
4767  M-2941  ojivukemillahe     M          CENG MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) K R S
                         ENG. (MRS) K R S PERERA
4769  M-2945  uddaorejibio      M          P A A P K PANNALA P A A P K
                                    Eng.(Ms)
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
7524  S-6547  ovegulelajeh      SU    MR. M H ANVER    MR.    MH
4770  M-2947  opineliconusop     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R A NARANPANAWA Eng.    RA
7666  S-6689  epesuloburiju      SU              MR.
                         MR. P PETERKOTHARANFONGALAND  PP
7016  S-6036  eipepuhafesav      SU    MR. A JOHN EMMANUEL MR.    AJ
7387  S-6408  edevebotubalir     SU    MR. H P DHARMASENA  MR.    HP
4771  M-2948  edobonuabuss      M          S KASIWATHTHA
                         ENG. R DECENG MIE(SL)Eng.    R De S
4773  M-2951  ucigumogehomav     M          MATHOTA ARACHCHI A K
                                    Eng.
                         ENG. A A KCENG, MIE(SL)     A
4774  M-2952  abasohunnopp      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. G H D DHARMARATNE      GHD
4775  M-2953  illokaddinur      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. G H M N SENARATNE      GHMN
4776  M-2954  obifalinihugg      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W L P NANDISENA Eng.    WLP
4777  M-2955  iifigujuffudis     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. G HEMARATNE Eng.      G
4778  M-2957  epiosossimedol     M30
                AM-0330/1975         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D SUDASINGHEEng.      D
4780  M-2959  ogehiiheebal      M          EDIRISINGHE
                                    Eng.
                         ENG. P K JCENG, MIE(SL)     PKJ
7297  AM-6265  ufupavijugahu S-6318  AM    ENG.M H YASIR ARAFATHENG.    MHY
6804  S-5823  ivobesadimibuj     SU    MR. M A P K PEIRIS MR.     MAPK
6952  AM-8294  epevafofedecuuS-5972  AM    ENG. L N PALLEGAMA  ENG.    LN
9407  S-7575  ajufolaniraos      SU    MS. C K PATHIRANA MS.      CK
4625  M-2754  itabojeroguk      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A P R DE SILVA Eng.     APR
4626  M-2755  oticidoppinili     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. G R A S GUNATILLEKE     GRAS
4627  M-2756  ojunneroomou      M          R SAHABANDU
                                    Eng.
                         ENG. K L SCENG,MIE(SL)      KLSR
4628  M-2758  ovutiimisojo      M          DE SILVA Eng.
                         ENG. S B FCENG,MIE(SL)      SBF
4629  F-864   ogenekoullap M-2759  F          CHARTERED ENGINEER
                                    Eng.(Mrs)
                         ENG. (MRS.) K GUNAWARDENA K (CENG, FIE(SL))
4630  M-2760  ihenuccubilob      M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. T G D FERDINANDIS      TGD
4632  M-2764  asaofajifeduma     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. T A GAMAGE Eng.       TA
4634  M-2768  oirenevisaua      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P THANGAMAYIL  Eng.    P
7583  S-6606  amonagissusafu     SU    MR. C WIJESINGHE MR.      C
7562  S-6585  ijittimummip      SU    MR. K S P N PERERA MR.     KSPN
7508  S-6531  onuhogomuguji      SU              MS.
                         MS. L H T N WIMALASENA     LHTN


                     Page 112
                        member


7556  S-6579  accuvuetattelo     SU               MR.
                          MR. K A A N KASTURIRATHNA K A A N
4635  M-2769  ohisemmanifemo     M           CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. G H L A TILLAKARATNA   GHLA
4637  M-2771  ujoficceguffu     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. M V S A PERERA Eng.   MVSA
4638  M-2772  ilinarojuvik      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. D S PATTIARATCHIEng.   DS
4639  M-2774  ofotucuhemoa      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. G K SRIMAL   Eng.   GK
4640  M-2776  alomeugavoci      M           ABEYSINGHEEng.
                          ENG. M L I CENG,MIE(SL)    MLI
4641  M-2778  oggaotisanola     M           SENEVIRATNE
                                    Eng.
                          ENG. J V KCENG,MIE(SL)     JVK
4642  M-2780  anutehenooug      M           CENG, KUMARA
                                    Eng.
                          ENG. I JAYANTHAMIE(SL)     I
4643  M-2781  igalavosiiesim     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. K NITHIYANANTHANEng.   K
4645  M-2783  eacojillarirr     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. W S ABEYGUNAWARDANEW S
7356  AM-7340  uahefokakobe S-6377  AM     ENG. K T A G BANDARA ENG.   KTAG
7021  S-6041  usupoboffuliki     SU               MR.
                          MR. V G C D JAYAWARDHANA V G C D
9610  S-7695  illedogobuge      SU     MR. D A K S SILVA MR.     DAKS
4779  M-2958  esuleemajojui     M           CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. K P R THILAKERATNE    KPR
7510  S-6533  opisofumukabic     SU     MR. K P W KUMARA MR.      KPW
4646  M-2784  esujodovuorir     M           SARATH CHANDRA E A L
                                    Eng.
                          ENG. E A LCENG,MIE(SL)
4647  M-2785  uloruveniceja     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) P N
                          ENG. (MRS.) PRASHANTHI N KODIKARA
4649  M-2787  udehaagucekoke     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. H M A HERATH Eng.     HMA
4651  M-2789  elupitoggerre     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. R G H K RANATUNGA     RGHK
4652  M-2790  ipueejafuejo      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. V NADESAN    Eng.   V
4653  M-2791  epemibonnivo      M           CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. K SIVAPALASUNDARAM K
4654  M-2793  arurogikucirr     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) S P
                          ENG. (MRS.) S P PATHIRANA
7522  S-6545  afivecemiddufi     SU     MS. S P AMARASIRI MS.     SP
7511  AM-7432  ukasajulufaco S-6534  AM     ENG. L L A DE SILVA ENG.    LLA
7225  S-6246  uffarijanukoh     SU     MR. M P C FERNANDO  MR.    MPC
4655  M-2795  oruppihuotom      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. W EKANAYAKEEng.      W
4733  M-2898  afecefelubaum     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG.(MS) G W P PERERAENG.(MS) G W P
7493  S-6514  aokotihakefari     SU               MR.
                          MR. N T ABEYGUNAWARDHANE T   N
7633  AM-6306  icafinuojaood S-6656  AM     ENG. P JEGAN     ENG.   P
4656  M-2796  anavupiboopagg     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. S KAMALANATHAN Eng.   S
4657  M-2797  aocabuharumego     M           CENG, MIE(SL)
                                    Eng.   W
                          ENG. W A D N CHANDRAGUPTHA A D N
4660  M-2801  anilohidedoali     M           CENG, MIE(SL)
                          ENG. M M SIRAJUDEEN Eng.   MM
4661  M-2802  inumicoccalede     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. W I C D R FERNANDO    WICDR
4662  M-2803  usaritilotuss     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. S H N SOMAWARDHANA S H N
4664  M-2807  amaegarecalek     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M P SUNIL DEEPTHI     MP
7518  S-6541  unaneboddumoop     SU     MR. L W J KRISHANTHA MR.    LWJ
9477  AM-6877  ohetorecudufet     AM     ENG. A JEYARANJANENG.     A
9555  S-7666  ufouneletilo      SU     MR. M T M ILHAM   MR.    MTM
4665  M-2808  epiduhafokavo     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. L H WASANTHAEng. KUMARA L H
4666  M-2809  osiroredevav      M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. W L H M T BANDARA     WLHMT
7495  AM-6385  alitellutitif S-6516  AM     ENG. R P L PREMARATNEENG.   RPL
4667  M-2810  arupejucucaag     M           CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) DAMMIKA
                          ENG.(MRS.) D TILAKASENA
4668  F-827   usoniniffepittAM-1854/M-2811
                    F           CHARTERED ENGINEER
                                    ENG.RearAdmiral(Ret)
                                         AV
                          ENG.Rear Admiral(Retd.)A V ABEYASENA (CENG, FIE(SL))
4669  M-2812  iculleduhoduar     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. S MAHENDRARAJAN Eng.   S
4670  M-2813  itivadafejahiv     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. K MURUGESU Eng.      K
4671  M-2814  olirodevojelo     M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. S G RAJAKARUNA Eng.   SG
7413  S-6434  iresosossakuc     SU     MR. T M K RAJAPAKSHA MR.    TMK
9556  C-121   abududibuddo      C     MR. S SRIPADMANAPAN MR.    S
4673  M-2817  abitiaoecafii     M           J PERERA Eng.
                          ENG. P A FCENG,MIE(SL)     PAFJ
4674  M-2818  oodoutedukof      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. Y DHARMARATNAM Eng.   Y
4675  M-2819  uiessiggimugam     M           SISIRA KUMARA
                                    Eng.
                          ENG. S D FCENG,MIE(SL)     SDF
4676  M-2820  ucatopitiggu      M           CENG,MIE(SL)
                          ENG. K A N PREMARATNEEng.   KAN


                      Page 113
                      member


4677  M-2821  oresaiihetti     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. B A D WIJESIRI Eng.   BAD
4678  M-2822  uobuokuccofij     M          CENG, MIE(SL)
                                  ENG.
                        ENG. H T R WIJESOORIYA    HTR
4680  M-2824  usosujomotti     M          R PITAWALA
                                  Eng.
                        ENG. W W CENG, MIE(SL)    WWR
4682  M-2828  atipomuhuhun     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. A P TENNAKOON Eng.   AP
4683  M-2830  educiresammu     M          CENG MIE(SL)
                        ENG. K L MEEGODA Eng.     KL
4684  M-2831  acaluovociavea    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. S AMARASEKERA Eng.   S
4685  M-2832  eapujigijegeab    M          AHAMED Eng.
                        ENG. A S BCENG,MIE(SL)    ASB
7506  S-6528  aaokanoneuhim     SU    MS. F N M SIDDIEK MS.     FNM
7485  S-6506  usifijuoddape     SU              MR.
                        MR. D M A D JAYAWARDANE D M A D
9494  AM-6896  afebiurahijusu    AM              ENG.
                        ENG. A A A WIMALASURENDRA A A A
4686  M-2833  ucacekigululof    M          CENG,  Eng.
                        ENG. M M PINTO MIE(SL)    MM
4687  M-2834  abitafohihape     M          CENG,MIE(SL)
                                  Eng.(Mrs) R K
                        ENG. (MRS.) R K NISSANKA
4688  M-2835  ovoohakulurik     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. W R A PERERA Eng.    WRA
7526  S-6549  anujofuggotocc    SU              M
                        MR. H B C MAHENDRA R.     HBC
7557  S-6580  oganilehodubu     SO              MR.
                        MR. J S M S A JAYASUNDERA J S M S A
4689  M-2837  obajenniratooa    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. W K PERERA Eng.     WK
4690  M-2839  okofatitaoef     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. L D PEREIRA Eng.     LD
4691  M-2840  otiffiellepocc    M          SPEIRS Eng.
                        ENG. A J HCENG,MIE(SL)    AJH
4693  M-2842  oceporojahub     M          CENG,  Eng.
                        ENG. M A JUSTIN MIE(SL)    MA
7444  S-6465  udibuddocava     SU    MR. W L S M P PERERAMR.    WLSMP
9679  S-7758  innecijaboll     SU              M
                        MS. W L H PATHIRANA S.    WLH
4694  M-2843  uddalemmarafap    M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S A R NISTHAR Eng.    SAR
4695  M-2844  aggevejegopuji    M          PERERA Eng.
                        ENG. Y A PCENG, MIE(SL)    YAP
4698  M-2854  ifepukifakotai    M          EDIRIWEERA
                                  Eng.
                        ENG. I V WCENG,MIE(SL)    IVW
4699  M-2855  utunibajitiocu    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. J A JAYARATNEEng.    JA
4700  M-2857  oelakesapetta     M          CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. K PARARAJASINGHAM    K
4701  M-2858  ofakamirugeaf     M          CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. A A KARUNATILAKE     AA
4702  M-2860  iolefekacobu     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. H M J HAPUWIDA Eng.   HMJ
4703  M-2861  uvuumavejoku     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. N ABEYSURIYA Eng.    N
7414  S-6435  evopogajadecev    SU    MR. W V I T RODRIGO MR.    WVIT
7555  AM-6299  ucoeggadeemujS-6578  AM    ENG. S JANATHTHANAN ENG.   S
7398  S-6419  afelikoppuhur     SU              MR.
                        MR. D M S P DISSANAYAKE    DMSP
4533  M-2609  asagigejedoso     M          CENG, MIE(SL)
                        Eng. S ARIYARATNAM Eng.   S
4535  M-2612  afeliuggerije     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. K W MAYAKADUWA Eng.   KW
4536  M-2613  uejeroddeleiet    M          CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. P Y BANDARANAYAKE    PY
4537  M-2615  aomomunorucam     M          CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. C K B DISSANAYAKE    CKB
4538  M-2617  isisajafoharu     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. K S SIVAPATHAM Eng.   KS
4539  M-2618  apohiepaohipu     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. W B G FERNANDO Eng.   WBG
4540  M-2619  esetesuorrul     M          CENG, M Eng.
                        ENG. A C SALMAN IE(SL)    AC
4541  M-2631  eduujasavano     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. S S DISSANAYAKEEng.   SS
4542  M-2632  ibupeuvuuvul     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. H M JAYASUNDERAEng.   HM
4543  M-2634  edepimuttedis     M          CENG, MIE(SL)
                        ENG. S NANDAKUMAR  ENG.   S
7735  S-6758  auppasunamun     SU    MR. C DASANAYAKE MR.     C
7653  S-6676  omeholinopet     SU    MS. H W L I WIJESIRIMS.    HWLI
9710  AM-6983  ateharaluhas     AM              ENG.
                        ENG. J A I R DE SARAM     JAIR
4544  M-2636  elokelukuluju     M          CENG,MIE(SL)
                                  Eng.(Mrs) T M
                        ENG. (MRS.) T M HILAL
4546  M-2638  ossufepakuvot     M          CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. A K SAMARASINGHE     AK
4547  M-2639  asalakefosuso     M          CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. J M N FERNANDOPULLE J M N
4548  M-2642  uttuvappedulet    M          A PERERAEng.
                        ENG. K J VCENG,MIE(SL)    KJVA
4549  M-2646  ohogakedusefeb    M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. K G PERERA Eng.     KG
4551  M-2649  ufocafevupiaj     M          CENG,MIE(SL)
                        ENG. U A LEELANANDA Eng.   UA
4552  M-2652  itaadoccobirut    M          FERNANDO Eng.
                        ENG. I H R CENG,MIE(SL)    IHR


                      Page 114
                      member


4554  M-2654  ihagaearitijea    M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. S P JAYARATNE Eng.    SP
4556  M-2656  apekessuoullo     M         CENG,MIE(SL)
                                  FERNANDO
                        ENG. (MISS) K R M D Eng.(Miss) K R M D
7872  AM-6223  egeosucugupo     AM    ENG. K M U KUMARA ENG.     KMU
7454  S-6475  iluotesadduaf     SU              MR.
                        MR. K G G D KOTTEGAMA     KGGD
9595  AM-7818  abettebesseo S-7680  AM    ENG. V KATPAKARUPAN ENG.    V
9619  S-7700  inusahufilla     SU    MR. V JEYAKANTHANMR.      V
4558  M-2660  elaratupideic     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. S NANDAKUMAR  Eng.    S
4559  M-2661  ehimutahetunaM-2661-2003
                    M         CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. J R WICKRAMASINGHE    JR
4560  M-2662  afilasuretehel    M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. P A G DE ALWIS Eng.    PAG
4562  M-2665  uholisobunavi     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. P W C DAYARATNEEng.    PWC
4563  M-2667  ojimmiritapel     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. R M NIZAR   Eng.    RM
4564  M-2671  augabuvicesal     M          D C JAYANETTI
                                  Eng.(Ms) D C
                        ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4565  M-2672  atidagudotta     M          U BULATHSINGHE B A P U
                                  Eng.
                        ENG. B A PCENG,MIE(SL)
4568  M-2676  ujadokiriumoji    M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. S SUMANAWEERA Eng.    S
4570  M-2678  omonujeturimip    M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. M L WEERATUNGE Eng.    ML
7566  S-6589  ippeiseotahe     SU              MR.
                        MR. R C A B GALKADUWA     RCAB
7409  S-6430  uddekivinatu     SU    MR. D P LELWALA MR.      DP
4571  M-2681  obinaugejoda     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. G P GUNAWARDANEEng.    GP
4573  M-2683  esacaccusanue     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. G WITHANAGE Eng.     GNANASIRI
4575  M-2687  uicesommoemike    M         CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. R B THILAKARATHNA     RB
4578  M-2693  ebopeabederobi    M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. A M JABIR   Eng.    AM
4579  F-815   ulorrigirube     F         CHARTERED ENGINEER FIE(SL))
                                        D
                        ENG. D A R DOLAGE Eng. (CENG,A R
4580  M-2696  osiarojonuvej     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. G PARANAGAMA  Eng.    G
4581  M-2697  umugabiffonno     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. G D THILAKASIRIEng.    GD
4583  M-2699  ettannijusenn     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. A R A MARSUIKEng.     ARA
4584  M-2700  ekudikumacod     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. S INDRAPALAN Eng.     S
7656  S-6679  arosalittija     SU    MR. P A WEERASINGHE MR.    PA
7658  S-6681  unuhelejovuni     SU    MR. A S ISTHIHAQ MR.      AS
4585  M-2702  ocemacittulo     M          PATHIRANAEng.
                        ENG. J K SCENG,MIE(SL)     JKS
4586  M-2703  ulonnuhisatuff    M         CENG,MIE(SL)
                                  Eng.(Mrs) I M W
                        ENG.(MRS.) I M W K ILLANGASINGHE K
4587  M-2704  opeucegagaffa     M         CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. N P S KARUNARATNE     NPS
4588  M-2705  upijucipeluvit    M         CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. H A G PUSHPAKUMARA H A G
4589  M-2706  upuvehedibot     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. D WITHANAGE Eng.     D
4590  M-2707  apebaciadefu     M          ELAMALDENIYA
                                  Eng.
                        ENG. E K PCENG,MIE(SL)     EKP
7643  S-6666  erutoissulofu     SU              MR.
                        MR. K L G CHRYSHANTHAN     KLG
7659  S-6682  iviponudosif     SU    MR. U P E WIJESURIYAMR.    UPE
4591  M-2708  innemmoatafe     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. P C C PERERA Eng.     PCC
4592  M-2709  okocekavudege     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. J NANTHAKUMAR Eng.    J
4593  M-2711  uhaadihitillel    M         CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. G D U JAYAWARDENA     GDU
4595  M-2714  ifohorutekeci     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. L ARIYADASA Eng.     L
9630  AM-7800  ivaijepibalerS-7711  AM              ENG.(MS.) T
                        ENG.(MS.) T THAVAMANY
4596  M-2715  ijimuffeemipof    M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. D S SAMARAKOON Eng.    DS
4597  M-2716  ekogakarrepod     M          MADURASINGHE
                                  Eng.
                        ENG. W P CENG,MIE(SL)     WP
4599  M-2722  ucovorokibutu     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. T MANORATHAN  Eng.    T
4601  M-2725  icinuairoduto     M         CENG, SILVA
                                  ENG.
                        ENG.(Mrs) T D DE MIE(SL)    TD
4605  M-2729  atedeuagacaka     M         CENG,MIE(SL)
                                  Eng.
                        ENG. W A C J DE COSTA     WACJ
4606  M-2730  olilosopekiun     M          S M MATHMALUWA S M
                                  Eng.(Ms.)
                        ENG. (MS.)CENG,MIE(SL)
7672  S-6695  arrotaucuffuba    SU    MS. N L A SHANTHI MS.     NLA
7713  S-6736  ojaholiduhuro     SU    MR. L K S KUMARA MR.      LKS
4607  M-2731  aronavaccajif     M         CENG,MIE(SL)
                        ENG. U RATNAPALA Eng.     U
7660  S-6683  ukoduhofalif     SU    MR. K SANJEEV    MR.    K
7788  AM-6165  otulepupuribo     AM              ENG.
                        ENG. A P A PADMAJEEWA     APA


                      Page 115
                       member


7423  S-6444  ivudduvavihih     SU    MR. A V A HEMANTHA MR.    AVA
7471  S-6492  ocikinivueop      SU    MR. P M WELSH    MR.    PM
4609  M-2733  eeasemajafadde     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. G DAYARATNE Eng.     G
4610  M-2734  ivahenabejet      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A THIRUVALLUVAREng.    A
4611  M-2735  ekojepasasuli     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M Z M HILAL  Eng.    MZM
4612  M-2736  ojavuojesaan      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S M R RAFEEK Eng.     SMR
4613  M-2738  ofirufihoedera     M          R CHANDRASINGHE S D A R
                                   Col.
                         COL. S D ACENG,MIE(SL)
4615  M-2741  iccaparecceucu     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G D M P DHARMARATNE G D M P
4616  M-2742  adekejubaihu      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D C JAYARATNE Eng.    DC
4617  M-2745  icittifimesavu     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D R WEERASOORIYA     D RONNIE
7527  S-6550  enifomurroso      SU    MR. B BALARATNARAJAHMR.    B
9590  AM-8048  adilurrisalluS-7675  AM    MR. K THIBAKARAN MR.     K
4618  M-2746  uoumurrucecu      M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G P HAPUARACHCHI     GP
4619  M-2747  ajomurahogamm     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R M D WICKRAMATILLEKE R M D
4620  M-2749  ejofefilluccol     M          FERNANDO Eng.
                         ENG. J L S CENG,MIE(SL)    JLS
4621  M-2750  afodorrasanniu     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. S C JAYARATNE Eng.    SC
4622  M-2751  ujamupuvihimer     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. G B NANAYAKKARAEng.    Gamini Bandara
4623  F-858   ebureviguppo M-2752  F    ENG. D M W DASANAYAKE
                              CHARTERED ENGINEER W FIE(SL))
                                   Eng.    DM
                                        (CENG,
7700  AM-8727  unulidoggavii     A
               S-6723/2003M              ENG.
                         ENG. R M P KARUNARATHNE R M P
4624  M-2753  ucigejokerrabe     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A L JAUFER   Eng.    AL
7587  S-6610  oocapekottadui     SU    MR. M N A PEIRIS  MR.    MNA
7498  AM-6375  ikoutefomeku S-6520  AM              ENG.
                         ENG. K L A K KULARATHNA    KLAK
7537  S-6560  aocabielokami     SU              M
                         MR. C J GUNASEKERA R.     CJ
4446  M-2461  iodepacogauhe     M          DHARMADASA
                                   Eng.
                         ENG. W M CENG, MIE(SL)     WM
4447  M-2462  ojecotaihako      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S AMIRTHIJOTHIEEng.    S
4449  F-848   asokaccokohiuM-2465  F    ENG. L L ACHARTERED ENGINEER A
                              PEIRIS  Eng.
                                   (CENG, FIE(SL))
                                        LL
4450  M-2467  okojogevademom     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D D WIJESINGHE Eng.    DD
4452  M-2469  egirussubene      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D K HETTIARACHCHI     Daya K
4453  M-2470  iididetejavaoa     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. T D MOLLIGODA Eng.    TD
4454  F-831   ehanarococecaM-2473  F    ENG. M P B YAPA
                              CHARTERED ENGINEERP B
                                   (CENG, FIE(SL))
                                   Eng.    M
9757  AM-8062  apibacceefuliS-7777  AM    ENG. C G SINGARAYAR ENG.   CG
9770  AM-8302        S-7790
         ipefabikehijam     AM    ENG. A ANBURUVEL ENG.     A
9865  AM-4495  ibehosivenilum     AM    ENG. S P RATHNAYAKE ENG.   SP
9893  AM-7114  asijutappiju      AM              ENG.
                         ENG. D S K S JAYALATH     DSKS
4455  M-2475  amekialiffuce     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P D G M CHRISANTHA    PDGM
4456  M-2478  uohoragitajoss     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) P R
                         ENG.(MS) P R RATNAWEERA
4458  M-2483  uddukillepatta     M          H K AMPITIYA
                                   Eng.(Ms) H K
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4460  F-896              F
         icajupalulip M-2487-1989          KURUKULASURIYA (CENG,
                                   ENG.   J
                         ENG. J K PCHARTERD ENGINEERK P FIE(SL))
4461  M-2488  edutahuvapag      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. Z A UBAIDULLAH ENG.   ZA
4462  M-2490  ofupocaebigupa     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. S M C D SENARATNE    SMCD
4463  M-2492  asuminofaufebu     M          LIYANAGE Eng.
                         ENG. P L PCENG,MIE(SL)     PLP
7830  AM-7854        S-6811
         obusajepoukuse     AM              ENG.(MS.) L S
                         ENG.(MS.) L S SENARATH
4464  M-2493  afarobureragg     M          R A D JAYANTHI
                                   Eng.(Ms) R A D
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4465  M-2494  etaseavirene      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG.(Ms) S ADIHETTY Eng.(Ms.) S
4888  M-3103  ufukanukapuk      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. H G H CHANDRASIRI    HGH
4697  M-2853  eppahagasuag      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A P GUNASEKERA ENG.   AP
4466  M-2495  ejimijudosuh      M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G D A PIYATILAKE     GDA
4467  M-2496  appegihuhodd      M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. T SIVARAJALINGAM     T
4468  M-2498  urebounelujibi     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M BALAKUMAR Eng.     M
4470  F-849   ovibuticamettM-2503  F    ENG. W W CHARTERED ENGINEERW M S
                              M S MENDIS
                                   Eng.  (CENG, FIE(SL))
                                        W
4471  M-2504  onageravuggon     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. N H R KULANATHAEng.    NHR
4472  F-891   epiburujelujM-2507/1984F          CENG,FMIE(SL)
                         ENG. P P GHANAPALA Eng.    PP


                       Page 116
                       member


4473  M-2508  ihuhirumelasa      M         CENG,  ENG.
                         ENG. S AMPALAMMIE(SL)     S
7886  AM-6958  atihocorannass S-6830  AM             ENG.(MS.) W K M
                         ENG.(MS.) W K M DABARE
7914  AM-3594  ifotegacigiass S-3350  AM             ENG.(MS) B K
                         ENG.(MS) B K NAVARATNE
7719  S-6742  iputetudejakis     SU    MS. B G L PEARL  MS.    BGL
9665  S-7746  apunofullass      SU             MS.
                         MS. Y D P WIJERATHNA     YDP
9851  AM-7074  iferregepoel      AM             ENG.
                         ENG. S VITHIYASHANKAR     S
9991  S-7903  oricirepirina      SU             MS.
                         MS. A M N CHANDRASEKARA A M N
4474  M-2509  atoapapubalub      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. G WETTEWA Eng.      G
4476  M-2513  emojisugeffac      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. K G C S PERERAEng.    KGCS
4478  M-2515  uposurodevuke      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. V K JAYASIRI Eng.    VK
4479  M-2516  ivogguliiass      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. U J DEGAMBODA Eng.    UJ
4480  M-2517  ujajipunemihi      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Ms)
                         ENG.(MS) D G V S RATNAYAKE D G V S
4481  M-2518  ituggugiosev      M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. F J SATHANANTHAN     FJ
4484  M-2523  ullificuloilli     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K R G GUNASINGHE     KRG
4486  M-2527  erehuveanosic      M         J WEERASEKERA
                                   Eng.
                         ENG. W M CENG,MIE(SL)     WMJ
4487  M-2528  uaefehugipee      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. T KRISHNAN Eng.     T
9763  S-7783  efujamiuaforr      SU    MS. D K DELGODA MS.      DK
9882  M-2401  edommeddaloito     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A S C WALPITA ENG.    ASC
9883  AM-3987  omedarojefuka      AM    ENG. A T RANASINGHEENG.    AT
9887  M-4673  udecobaeobao      M         CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                         ENG. D M SAMARADIVAKARA D M
4488  M-2530  aipecifunettov     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. S MOHANARAJAH Eng.    S
4490  M-2533  ubabaramuujeke     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A W WIJAYASUNDARA    AW
4492  M-2536  iderrehegagg      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. T L M FERNANDOEng.    TLM
4493  M-2538  apoojitagitt      M         M W R MAKULOLUWA W R
                                   Eng.(Ms) M
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4494  M-2540  agikifumunibad     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M S M AMANULLAH     MSM
4495  F-867          M
         oabobokolitt -2543   F         I D S SAMARASURIYAI D
                                   Eng.(Ms)
                         ENG. (MS) CHARTERED ENGINEER S (CENG, FIE(SL))
4499  F-843          M
         uvijirorejinog -2553  F         I M WICKRAMANAYAKE
                                   Eng.(Ms) I M
                         ENG. (MS) CHARTERED ENGINEER    (CENG, FIE(SL))
4500  M-2554  itijakiccekene     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. S A NANDASENA Eng.    GSA
7677  S-6700  onerirradene      SU    MR. D S VITHANAGE MR.     DS
4501  M-2556  opavuliussokub     M         B M P N BALASOORIYA M P N
                                   Eng.(Ms) B
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
7771  AM-6202  avaddemagonigu S-5796  AM             ENG.
                         ENG. R M N RAJAPAKSE     RMN
4502  M-2557  uffeggihupab      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R H RUVINIS Eng.     RH
4503  M-2561  iborejiulipin      M         CENG,MIE(SL)
                                   SANTHA
                         CMDR.(E) M P SUNIL Cmdr.(E) M P
4504  M-2562  odenasuhuleva      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. E C C S TILLEKERATNE E C C S
4505  M-2563  okonaforasiki      M          BAMBARAWANE
                                   Eng.
                         ENG. L T RCENG,MIE(SL)    LTR
4506  M-2565  unabunatisameb     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M R D SALGADO Eng.    MRD
4507  M-2566  uforonakesagod     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R L AMARASINGHE     RL
4508  M-2567  arohoccanossu      M          J DE COSTA S L)
                                   E(
                         CMDE. M AC ENG, M ICMDE.   MAJ
4509  M-2569  oparahutekema      M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R MUTHURATNANANDAN R
7780  AM-6193  ekiluufaahetej     AM             ENG.(MS) S
                         ENG.(MS) S JEYAGOWRI
7782  AM-6190  aduretiderrib      AM    ENG. M G W HECTOR ENG.    MGW
4510  M-2571  ukiggubageceb      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R C LOGANATHANEng.    RC
4511  M-2572  akuddorehuttig     M          FERNANDOEng.
                         ENG. K J ECENG,MIE(SL)    KJE
4514  M-2578  urareisseggoj      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. L WICKRAMASINGHE     L
4515  M-2579  uepodasoffop      M          GNANADHIPATHY
                                   Eng.
                         ENG. ANIL CENG,MIE(SL)    A
4517  M-2583  abahuracaggo      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M A C PERERA Eng.    MAC
4518  M-2584  onafenoalofev      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Miss)
                         ENG. (MISS) A WIMALASURIYA A
4519  M-2586  oimufuruvifepp     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. Y M SISIRARATNE     YM
4520  M-2591  inoreboddufin      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. A R M RIFAADHEng.    ARM
7698  S-6721  osemonijussucc     SU    MR. W K A P WETTEWAMR.    WKAP
7664  S-6687  ilijisihuoje      SU             MR.
                         MR. W A S A WIJESINGHE    WASA
4521  M-2592  ouverrevikutuk     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W G RANJITH UPALI    WGR


                       Page 117
                       member


4522  M-2593  usaukefomaciv     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. J HETTIARACHCHI Eng.    J
7816  AM-7561  ojafoddajudopeS-6799  AM    ENG. M A J PADMAKUMARAENG.    MAJ
7845  AM-6734  eavutorakilavuS-6822  AM    ENG. G J PRAKASH ENG.      GJ
4523  M-2594  ipaddovucocc      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P H S BANDARA  Eng.    PHS
4525  M-2597  ijakukuhofofoj     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. K G N DHARMAPRIYAEng.    KGN
4526  M-2599  uifafaherojugg     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. R H HEWAVITHARANAEng.    RH
4528  M-2601  inilaunefita      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A VELMANICKAM  Eng.    A
4530  M-2605  esapesinnipp      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A J M RAZEEK Eng.      AJM
4532  M-2608  olofoddanalaj     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. V R VITHANACHCHI Eng.    VR
7623  AM-7285  atisupidavett S-6646  AM    ENG. M N HETTIARACHCHIENG.    MN
7447  S-6468  igasodetavoj      SU               MR.
                         MR. D M M L DISSANAYAKE     DMML
9800  S-7816  esasojegupeki     SU    MR. M K D N INDRAJITH MR.    MKDN
4360  M-2321  ukujonihogej      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. K SURIYAKUMARAN Eng.    K
4365  M-2330  aporotomijega     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. B S S WIJAYARATNEENG.    BSS
4362  M-2323  olicehimetobie     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. S L MOHAMMED ALIYAR S L
4364  M-2329  avuffukurrim      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A P R TIRIMANNE Eng.    APR
4367  M-2333  onahiccimolono     M          G C RAJAPAKSE
                         LT. CDR(E)CENG,MIE(SL)Lt.Cdr.(E) G C
4368  M-2334  ohajiulavapug     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. B L GUNARATNE  Eng.    BL
4369  M-2336  orujekiluccu      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. N M S KALINGA Eng.     NMS
4371  M-2338  ibullisepiha      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P A FERNANDOENG.      PA
4372  M-2339  arremoobukecis     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M P RUPASINGHE  Eng.    MP
4373  M-2341  opelukeufuni      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. V K SINHABAHU  Eng.    VK
4374  M-2349  ollealojinnah     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Ms)
                         ENG.(MS) Y M SAMARASINGHE Y M
8009  S-6882  adoggejeroni      SU    MR. K A W PREMARATHNE MR.    KAW
7847  S-6824  oukaceccavuah     SU    MR. A W U AMBEPITIYA MR.    AWU
4375  M-2350  aladetoduuhaoh     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. H J WARNAKULASURIYA H J
8095  AM-6353  edogubaddollo     AM               ENG.
                         ENG. W K M P WARUSAPPERUMA K M P W
4376  M-2352  oofikukikaup      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P M E MENDIS Eng.      PME
4377  M-2353  efasocaoggetej     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P S RANASINGHE  Eng.    PS
4378  M-2355  adejinecasuke     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S D W GUNAWARDENAEng.    SDWG
4379  M-2356  evotepevocupa     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D P N SAMARASIRI Eng.    DPN
4381  M-2361  usenoppaggeira     M          CENG,   Eng.
                         ENG. M I JAHFAR MIE(SL)     MI
4382  M-2362  ufecilafejifo     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. H D S ABEYSINGHE Eng.    HDS
4383  M-2364  egaellagecunan     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M K HAPUARACHCHI Eng.    MK
7873  AM-6222  umunarajopoc      AM               ENG.
                         ENG. M L WICKREMASINGHE M L
9788  AM-8028  agasopucossic S-7805  AM    ENG. S S MADANAYAKE  ENG.    SS
9844  AM-7067  uvesottemivuvu     AM               ENG.
                         ENG. D R J BOPEARACHCHI     DRJ
9919  AM-7146  ugapuubaocobuj     AM    ENG. W D M WIEJNAYAKE ENG.    WDM
4385  M-2367  oretumokocin      M          CENG.MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. S G V D H GUNASEKERA S G V D Harischandr
4386  M-2368  ikifedesofomo     M          CENG,MIE(SL)
                                    Lt. Cdr.
                         LT.CDR. L R N A WIJETUNGA    LRNA
4387  M-2369  iccagiujagosi     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. G G WEERAKKODY  Eng.    GG
4388  F-861   orarafisotitesM-2373  F    Eng.( Rear CHARTERED ENGINEER I
                              Admiral) (E) D C(Rear Admiral)
                                    Eng. I KARIYAWASAM
                                         DC    (CENG, FIE(SL))
4389  M-2374  ifurenideteh      M          CENG,MIE(SL)
                         DR. S S WICKRAMASURIYADr.    SS
4390  M-2378  ebigisepasali     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S A ABEYDEERA  ENG.    SA
4391  M-2380  ekibikahoetu      M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Ms)
                         ENG.(MS) G W T C KANDAMBY G W T C
4392  M-2381  efesivefakuv      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. W A U GUNAWARDENAEng.    WAU
7836  AM-7603  erelluviussiv S-6815  AM               ENG.
                         ENG. D M S K DISSANAYAKE D M S K
7880  AM-6215  icamissahefop S-6159  AM    ENG. M A P CHAMINDA  ENG.    MAP
8000  S-6886  emurepumifoak     SU    MR. A N WELIDENIYAMR.      AN
4393  M-2384  esamiggefiba      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. G JEYAPRAKASH  Eng.    G
4394  M-2385  ibirrigosimu      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M R JAYACHANDRAN ENG.    MR
7841  S-6819  orilihogugiji     SU    MR. J S RAJAPAKSE MR.      JS


                       Page 118
                       member


7881  AM-6214  icocipohemomehS-6166  AM    ENG. V N K ARACHCHI  ENG.   VN
7883  AM-6212  eeugunijusucomS-5614  AM    ENG. M M A AMEEN ENG.      MMA
4395  M-2387  ahiffaogucora     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S JEGATHEESWARAN Eng.    S
4396  M-2389  eapaonipimuh      M          J A S C PERERA
                         ENG. (MS.)CENG,MIE(SL)Eng.(Ms) J A S C
4397  M-2390  euverrimufibe     M          J C M MIE(SL)
                                    Eng.(Ms) J C M M
                         ENG. (MS.)CENG, M PERERA
4398  M-2391  edosibisinou      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M N G PERERA Eng.      MNG
4399  M-2392  ufecabenosati     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S RAVINDRANATHAN Eng.    S
4400  M-2393  akoveuduraso      M          P RODRIGO Eng.
                         ENG. P S SCENG, MIE(SL)     PSSP
7809  AM-7560  aguhadesonosa S-6793  AM               E
                         ENG. A A N L ADIKARI NG.    AANL
9835  AM-7045  otesovapumofe     AM    ENG. A M FOUZY    ENG.   AM
4401  F-856   ohihilutammor M-2394  F    ENG. S G JCHARTERED ENGINEER JFIE(SL))
                               RAJKUMAR Eng.  (CENG,
                                         SG
4403  M-2396  olihidofarrilu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. U S WEERASEKARA Eng.    US
4406  M-2402  ofuanereujap      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S K LAL RANJITH Eng.    S K LAL
4408  M-2405  ufapevatoroin     M          B M JINADASA
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)Eng.(Ms) B M
7817  AM-8557  iggusidokuut S-6800  AM    ENG.(MS.) S D PALAGALAENG.(MS.) S D
7843  S-6820  imapovotefoij     SU    MR. C A SAMARAWEERA  MR.    C A
4411  M-2409  ipegelurerij      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J SARATH KUMARA Eng.    JS
4412  M-2410  igabasarohosak     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. W KALUDEWA Eng.       W
4413  M-2411  otihutattuhu      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D C DISSANAYAKE Eng.    DC
4414  M-2412  ittubaculiirr     M          U NAVARATNE
                         ENG. W M CENG,MIE(SL) Eng.    W M UPALI
4415  M-2413  ejugarrulatt      M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. P A N PREMACHANDRA P A N
4417  M-2418  essigaussecce     M          WEERASINGHE
                         ENG. S S LCENG MIE(SL)Eng.    SSL
9842  AM-7065  iaamanurivin      AM               ENG.
                         ENG. S A P C SIRIWARDANA    SAPC
9853  AM-7076  iddolittadidun     AM               ENG.(MS.) K P A S
                         ENG.(MS.) K P A S VAJIRA
9956  S-7869  atulejugiged      SU    MR. L NEELAWALA MR.       L
4418  M-2419  egguccefudate     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. R LOKUBALASOORIYAEng.    R
4419  M-2421  osuvopeennipi     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D N JAYATUNGE  Eng.    DN
4420  M-2422  egeddetujugera     M          CENG,MIE(SL)
                         DR. H D GOONETILLEKE Dr.    HD
8031  AM-6253  ideresudukage     AM    ENG. M P M PERERA ENG.     MPM
4421  M-2423  upuirrogalecca     M          ADIKARI Eng.
                         ENG. D I E CENG,MIE(SL)     DIE
4422  M-2424  aniridicaicunu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N P JAYAMAHA Eng.      NP
4423  M-2425  oheddarraniua     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D S RANWALA Eng.      Don S
4431  M-2440  ijolettomurrec     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D S SENANAYAKE  Eng.    DS
4433  M-2443  occitalulefita     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. R WIJAYASEKARA  Eng.    R
7895  S-6837  ohefipehejeni     SU               MR.
                         MR. W P C WEERAWARDANA W P C
7740  S-6763  ifigokedemobi     SU    MR. K AKILAN     MR.    K
7754  S-6777  oliponisuvud      SU    MR. M I SHIBLY    MR.    MI
4424  M-2426  egedepobovenob     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. B H S SURAWEERA Eng.    BHS
4426  M-2430  upirosetaosso     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S S SIVAKUMAR  Eng.    SS
4428  M-2432  ilagibonaved      M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. C K B SENEVIRATHNE     CKB
4429  M-2433  iteffevotura      M          D WEERASINGHE H L S D
                         ENG. H L SCENG MIE(SL)Eng.
4430  M-2436  edaikemunisipp     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. D S B HETTIARACHCHI     DSB
4432  M-2442  esasebogupemi     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D WIJENAYAKEEng.      D
4459  M-2485  iaberububuju      M          C LOKUHEWAGE
                                    ENG.
                         ENG. D G ICENG, MIE(SL)     DGIC
7601  S-6624  ovumabodejenn     SU    MR. G THUSHYANATHAN  MR.    G
7509  S-6532  esejifaiberr      SU    MR. M A M NIBRASH MR.      MAM
4434  M-2445  ojifasuceadoji     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P N S K BOTEJU  Eng.    PNSK
4435  F-869   imunarufirukirM-2446  F          CHARTERED Eng. (CENG,AG
                         ENG. A G MAHANAMA ENGINEER FIE(SL))
4436  M-2447  adefapeggeusaf     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M S A MIEHRAJ Eng.     MSA
4440  M-2453  uaauguanicofa     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W A METHSIRI ENG.     WA
4441  M-2454  ejerobidalapu     M          CENG, MIE(SL)
                                    Dr.
                         DR. D J T SIYAMBALAPITIYA    DJT
4442  M-2455  ubodaucciguna     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A J SUDURIKKUEng.      AJ


                       Page 119
                     member


7851  M-5104  utaucovavocc      M    ENG.   CENG, MIE(SL)
               S-4882-1997/AM-6240-2003 W D T PERERA ENG.    WDT
4443  M-2457  imuogooseivebu     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M B HEMADASA  Eng.   MB
4444  M-2458  utaggaradodi      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S N M JAYALATH Eng.   SNM
4445  M-2459  opporitebojipo     M          N FERNANDO
                                   Eng.
                         ENG. B J DCENG, MIE(SL)    BJDN
7738  S-6752  eddasokuluse      SU              M
                         MR. H M S J BANDARA R.    HMSJ
9765  AM-8174        S-7785
         afehacedurojab     AM    ENG. T SELVAKUMAR  ENG.   T
4265  M-2162  akarapusacce      M         CENG,   Eng.
                         ENG. W A PETER MIE(SL)    WA
4267  M-2165  osusecisanneco     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G C HAPUARACHCHI     GC
4268  M-2168  acoreseralihog     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M M RATNAPALA Eng.   MM
4269  M-2169  ebicannifeem      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N R R JAYASEKERA     NRR
4271  M-2171  ollarufufelibi     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. O B B FONSEKA Eng.   OBB
4272  M-2172  ubulirraedafar     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. G D S PERERA Eng.    GDS
4273  M-2173  ohevokuttetti     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) C K
                         ENG. (MRS.) C K WIJERATNE
4275  M-2176  idannosusope      M          C DE MIE(SL)
                         ENG. L H SCENG,SILVAENG.   LHSC
4276  M-2180  eorieccekirrop     M          FERNANDO Eng.
                         ENG. K L LCENG MIE(SL)    KLL
4277  M-2181  ukulomussifove     M          PUNCHIHEWA
                                   Eng.
                         ENG. S A SCENG,MIE(SL)    SAS
9937  S-7850  eveifamussegg     SU    MR. T GANAKESAVAN  MR.    T
9944  AM-8261        S-7857
         olevasulopavik     AM    ENG. T AATHEESAN ENG.     T
9965  AM-8316  imeappoihibegS-7877  AM              E
                         ENG. T LOGENTHIRANNG.     T
4278  M-2185  etudecidaiii      M          PEIRIS Eng.
                         ENG. P J NCENG, MIE(SL)    PJN
4279  M-2187  aricinasotti      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. N R AMARASINGHEEng.   NR
4280  M-2188  ibiaacijiika      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. H H DE SILVA Eng.    HH
4281  M-2190  aossaleddall      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.   W
                         ENG. W R M U WICKRAMASINGHE R M U
4282  M-2191  esakerifuhufu     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. A M P K BANDARAEng.   AMPK
4283  M-2193  ekugemipijif      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. D D ARIYARATNE Eng.   DD
4284  M-2195  iddebativivo      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A M D W AMARAKOON    AMDW
4285  M-2199  aggacakasott      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. V S SIVAKUMAR Eng.   VS
7800  AM-6207        S-6542
         ohoccanapabufe     AM    ENG. W K KAVINDA ENG.     WK
7763  S-6786  iibapolugojied     SU    MR. G PRAGASH    MR.    G
9964  AM-7607  eseluajecifefS-7876  AM    ENG. M PIRAPINTHAN ENG.   M
9995  S-7907  ecimiviffuru      SU              MR.
                         MR. K L KAMALAGEETHAN     KL
4286  M-2200  iuseloicegobe     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. K BALACHANDRAN Eng.   K
4287  M-2203  icoriticetacci     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D K ROHITHA SWARNA    DK
4288  M-2204  ovolettoboopid     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M THURAISINGHAMEng.   M
4289  M-2208  ajupulanusimma     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. K SIVAGNANAMEng.     K
4291  M-2211  occumeepofebi     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A M PREMATHILAKA     AM
4292  M-2213  ururikonegohil     M          WICKRAMARATNE L R L
                                   Eng.
                         ENG. L R LCENG,MIE(SL)
4293  M-2214  onnuvubetiecil     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R M GAMINI   Eng.   RM
4491  M-2535  ivapuherabome     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K RAJAPAKSE ENG.     K
8060  AM-7283  acossimuudujuS-6846  AM              ENG.(MS.) M L P
                         ENG.(MS.) M L P FERNANDO
4598  M-2718  iggurarocacame     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. B S WIJEMANNA ENG.   BS
7891  S-6834  ecumosekasukut     SU    MR. H H S RATHNASIRIMR.    HHS
7686  AM-6455  affehenecuir      AM    ENG.E THAVEESAN ENG.     E
4294  M-2216  uecajapuponap     M          P K THANTIRIGE
                                   Eng.(Ms) P K
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4295  M-2218  ekukanafonepap     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) K TAMARA D
                         ENG.(MS) K T D MALLAWAARACHCHI
4296  M-2220  egecacekihoja     M          VISAKA DIAS
                                   Eng.(Ms) V
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4297  M-2223  unujelohiketa     M          SENARATNEEng.
                         ENG. C P JCENG,MIE(SL)    CPJ
4298  M-2226  ifonenoufasel     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K M B KENDARAGAMA    KMB
4299  M-2227  ocapapujallugo     M          MAHINDAEng.
                         ENG. A K ACENG,MIE(SL)    AKA
4302  M-2235  icettamosuvo      M         CENG,MIE(SL)
                                   Dr.
                         DR. D L P BOPEARATCHY     DLP
4303  M-2236  iimucenaesav      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R D D DHARMASIRI     RDD
4531  M-2607  adukolebuffahu     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M A C M FAZAL ENG.    MACM


                     Page 120
                       member


7905  M-4342         AM-4625
         emokejoffukuvo     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D G K RANASINGHEENG.   DGK
4304  M-2237  olirukurieif      M          BADUGE Eng.
                         ENG. A I A CENG MIE(SL)     AIA
4306  M-2240  ipogucokaife      M          CENG MIE(SL)
                         ENG. U SIRIGAMPALA  Eng.    U
4307  F-817         M
         ilacasubofem-2241   F    ENG. L J A CHARTERED ENGINEER A
                              PEIRIS  Eng.
                                    (CENG, FIE(SL))
                                         LJ
4310  M-2246  euvipegihaheti     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D S R B WIJAYASURIYA D S R B
4311  M-2248  uppogussukudo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H M L H M HERATHEng.    HMLHM
4315  M-2254  ovirafugollu      M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) D
                         ENG. (MRS.) D R WEERASINGHE R
4316  M-2255  urresagulanai     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W THIYAMBARAWATTA W
4317  M-2256  uccuruaulekuju     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M THILLAINATHAN ENG.   M
4318  M-2258  emmaffireboa      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D S B RATNAYAKE Eng.    DSB
7973  M-4399  ipuhenottoddoj     M          P R DADIGAMA
                                   ENG.(MS) P R
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
7878  AM-6217  akitujuddinasu     AM    ENG.(MS) M K PUSHPA ENG.(MS) M K
4321  M-2261  ejabilisoviuba     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) J M D
                         ENG. (MRS.) J M D WITHANA
4322  M-2262  issafosussuser     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Ms)
                         ENG.(MS) K JAYAWARDHANE K
4323  M-2263  uabudogonune      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. K A ANSAR    Eng.    KA
4324  M-2267  itiboesohucu      M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P H R HEWAGEEGANA     PHR
4326  M-2271  imalimueevovac     M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K M M N RATNAYAKE     KMMN
4327  M-2272  ojehiabebassig     M          Y K HANDAPANGODAY K
                                   Eng.(Ms)
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4331  M-2277  iimaihuurenav     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S V FERNANDOEng.      SV
4333  M-2279  ifadebamivop      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. H M RANASINGHE Eng.    HM
4334  M-2282  ocikeudufotus     M          R DE MIE(SL)
                         ENG. L H ACENG SILVA Eng.    LHAR
7966  M-4373  ugopojappoje      M          R PERERA ENG.
                         ENG. D J CCENG, MIE(SL)    DJCR
7896  S-6838  alehafosetell     SU              M
                         MR. W H U N WALPITA R.     WHUN
7695  AM-7154  ipobodumaporoS-6718  AM    ENG. J VIJAYABALANENG.     J
4335  M-2284  ippafovodduju     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S G NANAYAKKARA Eng.    SG
4336  F-821   efubaokuninacM-2286  F          CHARTERED ENGINEER
                         ENG. L W PALITHA Eng.      LW
                                    (CENG, FIE(SL))
4337  M-2287  ijocodummivot     M          S A P SUBASINGHE S A P
                                   Eng.(Ms)
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4338  M-2291  efurapidivah      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P K WIJERATNE  Eng.    PK
4340  M-2295  iikiriupovigo     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. K PASKARADAS  Eng.    K
4341  M-2296  ukittalahugo      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M S B MILLANGODAEng.    MSB
4342  M-2297  eminiessusoh      M          S D H DE SILVA
                                   Eng.(Ms) S D H
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
4344  M-2299  ehatellabejapp     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N R SOORIYARACHCHI     NR
4345  M-2300  akonibuffobe      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P S WALALIYADDE Eng.    PS
8036  AM-6266  erupisejocal      AM              ENG.
                         ENG. N K N S M NAKKAWATTA N K N S M
7792  AM-6210        S-5678
         ilemerelokosso     AM    ENG. G M R A PERERA ENG.   GMRA
7775  AM-6163  igategguokiu      AM    ENG. S J ELVITIGALAENG.    SJ
4349  M-2304  odomusigajofa     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. G A GHAFFOOR  Eng.    GA
4350  M-2305  eumuappavopab     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs)
                         ENG. (MRS.) R MADDEWITHANA R
4351  M-2306  okudositudoppo     M          PALITHA Eng.
                         ENG. I G J CENG,MIE(SL)     IGJ
4352  M-2307  erujocolaooto     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. K K THAVERASAH Eng.    KK
4353  M-2309  urocuhisepit      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. T K W P GURUGE Eng.    TKWP
4354  M-2310  ubemuukomuge      M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) W
                         ENG.(MS) W D R P CHITRANGANIE D R P
4355  M-2312  occurettamod      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S T DEVARAJAN  Eng.    ST
4356  M-2315  ihabesadikurud     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. L M HALANGODA  Eng.    LM
4357  M-2316  isugetacaiboss     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J J KUMARASINGHEENG.   JJ
4358  M-2317  ihilammahatu      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. C PANDITHA Eng.      C
7919  M-4356  upumedoboburr     M          CENG,MIE(SL)
                                   ENG.(MS) K
                         ENG.(MS) K A G JAYAWARDENA A G
4180  M-2015  atafugaferea      M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M THIRUNAVUKARASU     M
4181  M-2016  iffocokicetepp     M          R WIJEGUNASEKARAJ L P R
                                   Eng.
                         ENG. J L P CENG MIE(SL)
4182  M-2017  uippofetudura     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. D M A SENARATNA Eng.    DMA
4183  M-2019  enohobevaillo     M          WIJEWARDENA
                                   Eng.
                         ENG. L S SCENG,MIE(SL)     LSS
4425  M-2427  umucapukuvoti     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N KARUNASINGHE ENG.   N


                       Page 121
                      member


 4187  M-2023  eugevaffudih      M          C CHANDRASEKARA H J V C
                                    Eng.
                         ENG. H J VCENG, MIE(SL)
 4188  M-2025  ippumudetoabes     M          KULASEKARA
                                    Eng.
                         ENG. B H TCENG, MIE(SL)     BHT
 4190  M-2028  immihofimito      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P KALUBOWILAEng.      P
 4191  M-2029  icaffovibavehi     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. K C S DHARMAWARDANA K C S
 7960  M-4389  evojannacedonn     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A M M FALEEL ENG.     AMM
 8288  AM-7135  odakivihanen S-6986  AM    ENG. A S BOGAHAPITIYAENG.   AS
 9981  AM-7647        S-7893
         acotegienimibo     AM    ENG. A M A SAJA   ENG.   AMA
 4192  M-2030  oussinamalovo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W A C L SARAMEng.     WACL
 4193  M-2031  oleriboffonacu     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. G N K SAMARANAYAKE     GNK
 4194  M-2032  ufibidoccoepur     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) B P N
                         ENG. (MRS.) B P N MENDIS
 4195  M-2033  ituolokapomudo     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. W D N XAVIER Eng.     WDN
 4196  M-2035  ororijopuvemev     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H A DE SILVA Eng.     HA
 8064  AM-6729        S-6850
         amaveolutecuho     AM              ENG.   W
                         ENG. W A N C WANNIARACHCHI A N C
 4197  M-2037  ujotigeliubip     M          FERNANDO Eng.
                         ENG. K S KCENG, MIE(SL)     KSK
 4198  M-2038  igaddufuleho      M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. C W W PALIHAWADANA C W W
 4199  M-2039  elecevoddofa      M          FERNANDO Eng.
                         ENG. L A SCENG, MIE(SL)     LAS
 8012  S-6883  eforioloiput      SU              MR.    KTD
                         MR. K T D D P WARNAKULASOORIYA D P
 8040  AM-6270  appohocallimon     AM    ENG. W K A A AJANTHA ENG.   WKAA
 4200  M-2040  ijeorovuatah      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. G S P MENDIS Eng.     GSP
 4201  M-2041  omeirufinudid     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M A L V FERNANDOENG.   MALV
 4202  M-2042  occacoderohean     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J S VITHANAGEEng.     JS
 4203  M-2043  useceejelika      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S A JAYAWEERA  Eng.    SA
 4206  F-838         M-2049
         alunnelippinec     F          CHARTERED ENGINEER  LEELANATH
                         ENG. L DALUWATTE Eng. (CENG, FIE(SL))
 4207  M-2050  uhevorakattuf     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. K S JEYABALAMOORTHY K S
 4208  M-2051  enacevillumi      M          CENG, JAYARATNE P S A
                                    Eng.
                         ENG. P S ASOKA MIE(SL)
 4209  M-2053  ineffedoolikoj     M          CENG,   Eng.
                         ENG. P K PERERAMIE(SL)     PK
 4210  M-2057  epujijinumemm     M          S H GUNAWARDANA S H
                                    Eng.(Ms)
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
 4211  M-2060  inebaurripeud     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. LAKSIRI COORAY Eng.    M Laksiri N
 4212  M-2062  iffeladunaji      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A MANAMPERI Eng.      A
 4213  F-879   ulloguhifasa M-2064/86/AM-1241/82/M-2064/86 R T SEIMONENGINEER FIE(SL)
                     F    ENG. J W M CHARTERED      JW
                                    Eng. ((CENG, M R T
 4214  M-2065  eppesiruegefuj     M          CENG,   Eng.
                         ENG. T P ALWIS MIE(SL)     TP
 4217  M-2068  uhumereforaj      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. A W G KARUNARATNA BANDA G AW
 7926  M-3191  osegiraesahomo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H M P BANDARA  ENH.   HMP
 9971  S-7883  egguheunigor      SU    MS. N G L D INDRASIRIMS.    NGLD
 9978  S-7890  eheddalojappal     SU    MR. B M C J KUMARAMR.     BMCJ
10002  AM-8615  ohebummuruon      A
                S-7914/2005M              ENG.
                         ENG. R M J N RAJAKARUNA    RMJN
 4218  M-2069  erimmotumuvas     M          C ENG, M IEng. L)
                                    E( S
                         ENG. S D P G ARSEKULARATNE S D P G
 4219  M-2071  irrigiocusudih     M          SARAM Eng.
                         ENG. D C JCENG, MIE(SL)     DCJ
 4221  F-846   ikosijasukec M-2073  F          CHARTERED ENGINEER P S FIE(SL))
                                    Eng.(Dr.) K (CENG,
                         ENG.(Dr.) K M P S BANDARA     M
 4224  M-2099  ugasupijamupev     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. T S WIJEWARDANA Eng.    TS
 4225  M-2101  ecegarijofass     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) N S
                         ENG. (MRS.) N S PERERA
 4227  M-2104  epousanumerurr     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S G JAYAWARDANA Eng.    SG
 4228  M-2105  ehiuvunaesupo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K H NANDISENA  Eng.    KH
 4230  M-2107  ahusasirutasom     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A K HERATH Eng.      AK
 4231  M-2109  ohoimucutakau     M          CENG,MIE(SL)
                         DR. K S M B HERAT Dr.      KSMB
 4232  M-2110  inemodullajon     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S S SIRIWARDENA Eng.    SS
 4233  M-2111  obeijaboreiah     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M SAMARASINGHE Eng.    M
 4237  M-2116  udelosocodillu     M          CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. K A D N WICKRAMARATNEK A D N
 4238  M-2117  ilusugevufatof     M          PADMA KARUNARATNE
                                    Eng.(Ms) P
                         ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
 4240  M-2123  emusauborrero     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. H S S FONSEKA  Eng.    HSS
 7979  M-3722  uhibokorihekub     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.   P
                         ENG. P A U D CHANDRASEKERA A U D
 8052  AM-6284  asehiguggenu      AM    ENG. I E WITTACHCHI ENG.   IE


                     Page 122
                       member


 4241  M-2124  ekuvubefammell    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S SELVARATNAM  Eng.    S
 4242  M-2125  orocifododoh     M          CENG,   Eng.
                         ENG. C WITHANA MIE(SL)     C
 4348  M-2303  efupajifojela     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. N SARVESWARA  Eng.    N
 7834  AM-8040  ikocemmadesotS-6813  AM               ENG.
                         ENG. H T T R HAPUTHANTHREE T T RH
 7784  AM-6188  alegassiumog     AM               ENG.(MS) M
                         ENG.(MS) M S DHARMAWARDANES
 4245  M-2135  allimmisonnil     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P C JINASENA Eng.     PC
 4246  M-2137  ohivasevefov     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. K D C F SIRIWARDENE    KDCF
 4247  M-2138  ottaputilafunu    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D F M PERERA Eng.     DFM
 4249  F-819         M-2141-1987
         asalotokivifov    F     ENG. B V D N CHANDRASIRI
                               CHARTERED ENGINEER D N FIE(SL))
                                    Eng.    (CENG,
                                         BV
 4250  M-2142  ufucoumocedaki    M           NEDURANA Eng.
                         ENG. J R BCENG,MIE(SL)     JRB
 4251  M-2143  egodipuugorob     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. T N R SINGHAWANSA     TNR
 4252  M-2144  oserumesumomm     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A G DE SILVA Eng.     AG
 4253  M-2145  urrudoboriso     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. H D GUNASEKERA Eng.    HD
 4255  M-2147  eufasseconotui    M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S S KURUWITA Eng.     SS
 4256  M-2149  odiigomefoivia    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P D HENNAYAKE  Eng.    PD
 9950  AM-7538  ovicamutalotoS-7863  AM    ENG. R PRASANTHA ENG.      R
 4257  M-2151  etunofaggupu     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. S SARVALOGANATHAN     S
 4258  M-2152  acaovivimacc     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. A D B PREMARATHNE     ADB
 4259  M-2153  osisallomitace    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. U R RATNAYAKE  Eng.    UR
 4260  M-2155  oiccufanufidd     M          P R MENDISCdr.(E)
                         CDR. (E) L CENG, MIE(SL)    LPR
 4261  M-2156  apipoiculipe     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M A R M PERERA Eng.    MARM
 4262  M-2157  imajoneutogoee    M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. G S C FERNANDO Eng.    GSC
 8125  AM-6349  ihovonaapuol     AM    ENG. P R EKNELIGODA ENG.    PR
 4263  M-2158  onomemmibitt     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. W D K FERNANDO Eng.    WDK
 4264  M-2159  ebefunamimonn     M           DE SILVA Eng.
                         ENG. K L NCENG,MIE(SL)     KLN
 9959  AM-8364        S-7871
         ulurenumutokio    AM    ENG. B G THANARAJAN ENG.    BG
10078  AM-9097  ohopakojolaraS-8239  AM    ENG. A R I KAMAL   ENG.    ARI
10091  AM-8136  inottunolocokS-8252  AM    ENG. A L P SILVA   ENG.    ALP
10121  AM-7451  urulaneoposso     AM               ENG.
                         ENG. S A S B SAMARASINGHE S A S B
 4099  M-1885  adogarofebis     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. M Y A PERERA Eng.     MYA
 4100  M-1886  auhogonamunic     M           FERNANDO Eng.
                         ENG. L S DCENG, MIE(SL)     LSD
 4102  M-1888  obemaebohofet     M           JAYAKODY Eng.
                         ENG. D S TCENG, MIE(SL)     DST
 4104  M-1890  ibirenohepap     M          M ABEYSEKERA
                                    Dr.
                         DR. W V K CENG, MIE(SL)     W VASANTHA K M
 4105  M-1893  eddurrigijoto     M          V GUNAWARDHANA E I M V
                                    Eng.(Miss)
                         ENG. E I MCENG, MIE(SL)
 4107  M-1896  enibeumopelaj     M           S PERERA Eng.
                         ENG. N J CCENG, MIE(SL)     NJCS
 4108  M-1897  umittiuhatesop    M           GAMAGE Eng.
                         ENG. S P PCENG, MIE(SL)     SPP
 4109  M-1899  ukurilekofenno    M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. B M N CHANDRASIRI     BMN
 4110  M-1901  ovaggifejehu     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. K J PERERA   Eng.    KJ
 8078  S-6864  idabikuffetesu    SU    MR. G L MANORATHNE  MR.    GL
 8087  AM-8492  ejemematamup S-6873  AM               ENG.
                         ENG. W A S WICKRAMASINGHEW A S
 8022  AM-6245  anajibuamikapp    AM               ENG.
                         ENG. GAMINI WIJESINGHE     G
 4113  M-1908  useoafipecokiv    M30         CENG,   Eng.
                         ENG. M D PHILIP MIE(SL)     MD
 4114  M-1909  obidasehagelof    M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. R S C GEORGE Eng.     RSC
 4115  M-1910  ekorivuffiatip    M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. K A W DE C RUPASINGHE K A Winston DE C
 4116  M-1913  odekevebujoc     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. R M P W K RATNAYAKE R M P W K
 4117  M-1914  amoggodojumol     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. P EDIRIWEERA Eng.     P
 4118  M-1915  ohurahirakihig    M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. N K D ABEYRATNE Eng.    NKD
 4119  M-1916  ajococopijore     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A V ANDIAPPU Eng.     AV
 8142  AM-6318  orajigaoetijup    AM    ENG. N SASINANTHANNG.E     N
 4120  M-1917  ajofubihegenu     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. W A ARIYATHILAKAEng.    WA
 7949  M-4333  usutohabomedda    M          CENG,MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. S A M K SAMARASINGHE S A M K
 7897  S-6839  opabokuggoheko    SU               MR.
                         MR. M D C P K GUNATHILAKE M D C P K


                       Page 123
                        member


8004  S-6879  ipacamelavak      SU    MR. P G H R L SILVA MR.    PGHRL
4121  M-1918  adehoopacugg      M               ENG.
                          ENG. P A D G C CALDERA    PADGC
4122  M-1920  uddarabimammol     M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. S CHANDRAPALAN Eng.   S
4124  M-1923  oleledehikuss      M          C SAMARASINGHE K K A C
                                    Eng.
                          ENG. K K ACENG, MIE(SL)
4125  M-1926  ettonogolodde      M          FERNANDO Eng.
                          ENG. L S DCENG, MIE(SL)    LSD
4126  M-1928  ottoggomisaga      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. C I GUNASENA ENG.    CI
4127  M-1932  emevajahudaur      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. P S JAYASOMA Eng.     PS
4128  M-1934  ehekakevuhepu      M          CENG,MIE(SL)
                                    DR.    K
                          DR. K A P R KURUPPUARACHCHI A P R
4129  M-1935  enobarabeneton     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. H M R B MEEWADDANA H M R B
8034  AM-6256  ipoburupejum      AM    ENG. I L MOHAMMEDENG.JAWAHIR I L M
8046  AM-6278  uguffaveguguad     AM    ENG. L G WIJAYARATNEENG.   LG
8032  AM-6254  ajeagettunosu      AM    ENG. P VISAKAN   ENG.   P
4130  M-1937  appossafanepp      M          PERERA Eng.
                          ENG. J A SCENG, MIE(SL)    JAS
4131  M-1938  ejesulevuour      M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. S A PATHIRANAEng.     SA
4132  M-1940  akimafavoidomo     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.   S
                          ENG. S N R DE A SAMARASINGHEN R DE A
4133  M-1941  aguefadifehass     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W A N SOMAWEERAEng.    W A NIHAL
4134  M-1947  ipiadudehuibuf     M          CENG MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M A A WICKREMASENA    MAA
4135  M-1948  alejiisipika      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A WICKRAMARATNEEng.   A
4137  M-1950  odosacerisip      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. M G D RANASINGHE     MGD
4141  M-1959  orinacehesiehe     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W L A DE SILVAEng.    WLA
4142  M-1960  eloginaugotuu      M          J DE SILVA
                                    Eng.
                          ENG. L H SCENG, MIE(SL)    LHSJ
7967  M-4374  uetofinunuva      M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. W K A S CHANDRARATNE W K A S
7970  M-4391  udevemourute      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W G ABEYRATNE ENG.   WG
4143  M-1961  occavufikeboso     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. H D H SAMARASINGHE    HDH
4144  M-1962  aagajossugogal     M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. B S M PEIRIS Eng.     BSM
4145  M-1964  udujakirocom      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. G B W CHANDRASEKARA G B W
4146  M-1965  elulonupepelum     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. B S N FERNANDO Eng.    BSN
4147  M-1966  euupomugabito      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S RATNAYAKE Eng.     S
4148  M-1968  ejiareujucaipp     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. N MADDEWITHANA Eng.   N
4149  F-880   ubopafinnavasiM-1969/1976
                     F30         CENG, FIE(SL)
                          ENG. D G HEMACHANDRAEng.    DG
4150  M-1970  iviteafuikull      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. T D HANDAGAMA Eng.    TD
4151  M-1971  ikenolahuvata      M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. G L V DISSANAYAKE     GLV
4152  M-1972  ualatappegoli      M          CENG,   Eng.
                          ENG. A C RASIAH MIE(SL)    AC
4153  M-1973  illekifabati      M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S THAVARAJAHEng.     S
8048  AM-6281  oemirumefedo      AM              ENG.(MS) A M
                          ENG.(MS) A M A K ALAGIYAWANNA A K
7939  AM-7872  ehujonnogugo S-4596  AM              E
                          ENG. L JEGATHEESANNG.     L
8071  S-6857  ualloefolaodid     SU              MR.
                          MR. R H M A H RATNAYAKE    RHMAH
4154  M-1976  iokuvavelagak      M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. J N RAJASOORIYAEng.    JN
4155  M-1977  idedufagabett      M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. R M J B RATNAYAKE     RMJB
4156  M-1978  ebuccarovoiggo     M          SENEVIRATNE
                                    Eng.
                          ENG. L K PCENG,MIE(SL)     LKP
4157  M-1981  uddolajietobeg     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) K T P
                          ENG.(MRS) K T P Fernando
4159  M-1984  ummebecitunne      M          H K R EDIRISINGHE H K R J
                                    Eng.(Ms.)
                          ENG.(MS.) CENG,JMIE(SL)
4160  M-1985  ihurobafibamo      M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. D M S C DISSANAYAKE    DMSC
4161  M-1986  oepijagauupago     M               ENG.
                          ENG. M D S WIJAYABANDARA M D S
8098  AM-6350  urijurapikejac     AM              ENG.
                          ENG. P R C ARIYARATNE     PRC
7975  M-2472  ulappeberehuto     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S L SURAWEERA ENG.   SL
8041  AM-6271  akimapigudodac     AM    ENG. M KRISHNAKUMAR ENG.   M
4162  M-1987  ettemmunuheenu     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.    DFS
                          ENG. D F S DE FONSEKA GOONEWARDANE
4163  F-814   etopeidaedottoM-1988  F     ENG. S H JCHARTERED ENGINEER J FIE(SL))
                               WEERASURIYA
                                    Eng.   (CENG,
                                         SH
4164  M-1991  efegalebisifej     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. K M MOHAMMED ALI     KM
4165  M-1992  addipebahehe      M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. W S WEERASINGHEEng.    WS
4166  M-1993  apiekuabotionn     M          A D D D PATHIRAGE A D D D
                                    Eng.(Ms)
                          ENG. (MS) CENG,MIE(SL)


                        Page 124
                      member


 4167  F-894         M-1994/1986/AM-1300-1983 U G MALLAWARACHCHI U G
         emehaserradiaj     F    ENG.         Eng.
                              CENG,MIE(SL)
 4168  M-1999  odurijokatuhef     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. G G SIRIWARDANA ENG.    GG
 8085  S-6871  uvofadouamos      SU    MR. M SUHINTHAN MR.       M
 8178  AM-7264        S-6918
         ipotejedivalen     AM              ENG.    E
                         ENG. E G H D WICKRAMASINGHE G H D
 8024  AM-6247  utinurajunefa     AM              ENG.
                         ENG. N L D C P LIYANAGE     NLDCP
 8051  AM-6282  ohoilloidoka      AM              ENG.
                         ENG. T K G L HEMACHANDRA T K G L
 4169  M-2000  ifekujiulagaf     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. A VIMALACHANDRANEng.    A
 4171  M-2004  ukucisuconeluk     M         J A DE SILVA
                         ENG. M W CENG,MIE(SL)Eng.    MWJA
 4173  M-2006  amatocosapof      M         CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs)
                         ENG. (MRS) C D W ALAHAKOON C D W
 4174  M-2007  aaajojubires      M         CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) P
                         ENG. (MRS.) P M S I RATNAYAKE M S I
 4189  M-2026  apapikuvarire     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. G A S P GUNAWARDENA G A S P
 4175  M-2008  aippanutinukod     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. D C G GURUGEEng.      DCG
 4176  M-2011  atusiguherapa     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. J S RAYEN    Eng.    JS
 4178  M-2013  ossiissinokub     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R M W RATNAYAKE Eng.    RMW
 4179  M-2014  unesomonamoc      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. N RUPASINGHEEng.      NIHAL
 8014  S-6885  evuulakonado      SU              MR.
                         MR. D A K N DISSANAYAKE     DAKN
 7898  S-6840  inabujopuhod      SU    MS. W S M PERERA MS.      WSM
 8057  AM-7708        S-6843
         itibucaitahieu     AM              ENG.
                         ENG.M W J KUMARASINGHE     MWJ
 7819  AM-7155        S-6802
         augottofuneeka     AM    ENG. K MURUGAVEL ENG.      K
 4014  M-1764  ohatojoratuhem     M         CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. H M K G G BANDARA     HMKGG
 4015  M-1765  ilussujiedoni     M         CENG,MIE(SL)
                                    Eng.(Miss)
                         ENG. (MISS) L P BATUWITAGE L P
 4017  M-1768  iduppojocino      M          CHANDRASIRI
                                    Eng.
                         ENG. Y A LCENG, MIE(SL)     YAL
 8230  AM-7036        S
         ofossesulicij -6930  AM    ENG. D M R DHANAPALA ENG.    DMR
 4018  M-1770  eeveninodehil     M         P P G MIE(SL)
                         ENG. (MS) CENG,DIAS Eng.(Miss) P P G
 4019  F-873   ulekatalorepi     F
                M-1771/1984    ENG. K R DEWASURENDRA
                              CHARTERED ENGINEER
                                    Eng.    (CENG, FIE(SL))
                                         KR
 4020  F-882   omifukerriruni
                M-1772/1984
                     F         CHARTERD  Eng. (CENG, C S
                                         D
                         ENG. D C S ELAKANDAENGINEERFIE(SL))
 4021  M-1773  edinavupalagar     M         CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                         ENG. M M J E A J FERNANDO M M J E A J
 8192  AM-6359  agofuharuliri     AM              ENG.(MS) B
                         ENG.(MS) B S C K MUNASINGHE S C K
10017  S-7928  odecepegisej      SU    MR. H M N BANDARA MR.      HMN
10101  S-8261  otamuiotujiffo     SU    MR. D T A DISSANAYAKEMR.    DTA
10115  S-8275  irelujovebuvu     SU              MR.
                         MR. J MOHAMED MUSHARIF     JM
 4022  M-1774  oudiomitivadda     M          FERNANDO Eng.
                         ENG. T L FCENG,MIE(SL)     TLF
 4025  F-825   efedautegida M-1777  F    ENG. M P K L GUNARATNE
                              CHARTERED ENGINEERP K L FIE(SL))
                                    ENG.    M(CENG,
 4027  M-1780  udediommodot      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. W ILLEPERUMAENG.      Wimal
 4028  M-1782  ejovacuminigol     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. J JAYAMANNE Eng.      J
 4029  F-874   eumittabedaca     F
                M-1783/1984         CHARTERED ENGINEER
                                    Eng.
                         ENG. D S D JAYASIRIWARDENA D S D(CENG, FIE(SL))
 4030  M-1785  atabitipidofo     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. L G KARUNANANDA Eng.    LGKA
 4031  M-1786  ihotisubejevi     M         CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. M A G KARUNARATNE     MAG
 4033  M-1789  ibubemulibeg      M          P KURUPPUARACHCHIA A P
                                    Eng.
                         ENG. K A ACENG,MIE(SL)     K
 8205  AM-6372  anesudujarufek     AM    ENG. P C DEVASURENDRAENG.    PC
 8056  AM-6290  alujevesasida     AM    ENG. P GUNARATNE ENG.      P
 7894  S-6836  igautigannate     SU              MR.
                         MR. U L A A S LIYANARACHCHI U L A A S
 4034  M-1790  aloaopivepubi     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. A R KUMARASINGHEEng.    AR
 4036  M-1792  enibautejaga      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D A W P LIYANAGEEng.    DAWP
 4037  M-1793  asipirovejoed     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M G LIYANAGE Eng.     MG
 4038  M-1797  ojahunatafod AM-0146 M30         CENG, MIE(SL)
                         ENG. J MALLIKARACHCHIEng.    J
 4040  M-1800  ugopocetoinu      M         CENG MIE(SL)
                         ENG. K O C NAVARATNE Eng.    KOC
 4041  M-1801  afirotilosem      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. N C M NAVARATNE Eng.    NCM
 4042  M-1802  amanueuledic      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. B B PERERA Eng.      BB
 4044  M-1804  etesicarufauge     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M K M PERERA Eng.     MKM
 4045  M-1806  unofunomonue      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. P PETHIYAGODA  Eng.    P
 4046  M-1808  epucebapivupi     M         CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                         ENG. H H P PREMAKUMARA     HHP


                     Page 125
                       member


 8100  AM-6328  ohunihetobuh     AM    ENG. G SATHTHIKUMAR ENG.    G
10077  AM-8307  ocevaisifesaS-8238  AM    ENG. M M MUNAS   ENG.    MM
10084  S-8245  ujipemoroseti     SU    MR. N LEELARUBAN MR.      N
 4047  M-1809  oakecumukoteo     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. T M RANBANDAEng.      TM
 4048  M-1810  eggekunudebuco    M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S RANATUNGA Eng.      S
 4049  M-1815  aepuvurruvoho     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. J T SAMARAWEERAEng.    JT
 4050  M-1816  eevabosaniirro    M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R P SAMARAWEERAEng.    RP
 4051  M-1817  olecerremevuh     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. A SELLAHEWA Eng.      ANANDA
 8150  AM-6815        S-6890
         immetigefeuraj    AM              ENG.(MS.) M S A
                         ENG.(MS.) M S A PERERA
 4052  M-1818  iaddakeffasut     M         K TENNAKOON
                                   Prof.
                         PROF. C L CENG,MIE(SL)     CLK
 4053  M-1819  icupasisseko     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. T THIRUNAVUKARSU      T
 4054  F-850         M-1820
         ikekakidisihag    F    ENG. D K B S TILAKASENA
                              CHARTERED ENGINEER B S
                                   Eng.    DK
                                        (CENG, FIE(SL))
 8113  AM-6338  isaburidocic     AM              ENG.
                         ENG. L G S C I KUMARA     LGSC
 4055  M-1821  okuggourasann     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S VITHAGAPANDITHAN     S
 4056  M-1823  anenihadedajaf    M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. K K WANIGATUNGEEng.    KK
 4057  M-1824  ahinanefigudig    M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M H WICKRAMASINGHE M H
 4059  M-1826  uhaniettotemo     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. M D WIJERATHNE Eng.    MD
 8081  AM-6490        S-6867
         ovanimofelibig    AM    ENG. S THAYALAN ENG.      S
 4060  M-1827  ebihumioppotu     M         CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K D D WIJEWARDENE     KDD
 4061  F-833         M-1829
         icefeteforracc    F         CHARTERED Eng. (CENG, FIE(SL))
                         ENG. M Y ZAINUDEEN ENGINEERY  M
 4062  M-1831  inikefemuhira     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A N G WIJEYEKOON      ANG
 8123  AM-6347  ijenadusajos     AM              ENG.
                         ENG. H M I THILAKARTHNA    HMI
 7904  M-4341  iculokudaatarr    M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. W N JAYALATH ENG.     WN
 4063  M-1832  utilunoarukij     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R G M ABEYSEKERA      RGM
 4064  M-1833  irobeohuossok     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. D M PANAPITIYA Eng.    DM
 4066  M-1835  utuhohocirugg     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S G CHANDRADASAEng.    SG
 4067  M-1837  imebaihahadill    M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K A U S IMBULANA      KAUS
 4069  M-1839  oppedaccicca     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D G R FERNANDO Eng.    DGR
 4071  M-1841  ehuefifiasamei    M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) W
                         ENG. (MRS.) W A S DISSANAYAKE A S
 4072  F-890         M-1842/1985
         anopugebipipu     F         CENG, FIE(SL)
                         ENG. D P DE SILVA Eng.     DP
 4073  M-1843  ulojafamifelal    M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs)
                         ENG. (MRS.) G R P TALAGALA G R P
 4074  M-1847  oliucosasofili    M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) G A LAKMINI
                         ENG. (MRS.) G A L NONIS
 8070  AM-7449        S-6856
         aroferuacupivu    AM              ENG.(MS>0
                         ENG.(MS.) A D S GUNAWARDANA D SA
 8058  AM-6912        S-6844
         ahiagutakarom     AM    ENG. A U S RANATUNGEENG.    AUS
 7870  AM-6225        S-5714
         efereravinesed    AM    ENG. K SELVENDRA ENG.     K
 4075  M-1849  acubobefucik     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P G R C PIYADASA      PGRC
 4077  M-1852  ereolellisoreh    M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K D ABEYSIRIWARDENA K D
 4078  M-1853  avesopepiuve     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K A AMARASINGHEEng.    KA
 4080  M-1855  udurappafopuku    M          SAHABANDUEng.
                         ENG. K L SCENG, MIE(SL)     KLS
 4082  M-1857  uipuhovujeboet    M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D A GUNAWARDANAEng.    DA
 4084  M-1860  utivahameffi     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S K CHANDRASEKERA     SK
 4085  M-1861  ovujemuesutoi     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W A THILAKARATNE      WA
 4086  M-1863  akomoagennara     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G V S K KUMARASIRI     GVSK
 8144  AM-6320  ulideukopaleji    AM              ENG.
                         ENG. N SRISKANDARAJAH     N
 7974  M-0742  ittedocecuuh     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. J KARUNANAYAKE ENG.    J
 9970  S-7882  iconnettukoiku    SU              MS.    R
                         MS. R A G D L SOORIYAWANSHA A G D L
 4087  M-1864  aaborigorrammu    M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. D H K SAMARANAYAKE     DHK
 4088  M-1865  aijetugipoosuc    M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. L L PREMARTNE Eng.    LL
 4090  M-1870  ijovokapurud     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. R H KARUNARATNEEng.    RH
 4091  M-1871  imakujuselott     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. C K D WELHENGE Eng.    CKD
 4092  M-1872  amapecitedara     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. M P S S PEIRIS Eng.    MPSS
 4093  M-1873  epebannuarramu    M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. R W R PEMASIRI Eng.    RWR


                       Page 126
                       member


 4094  F-844              F     ENG. S A SCHARTERED ENGINEER S
          ukikirijubip AM-5083/M-1874/PE-041              S FIE(SL))
                               PERERA Eng. (CENG, A
 4095  M-1875   edunnuitudun     M          CENG,MIE(SL)
                          DR. L N PUSSEGODADr.     LN
 8298  M-3000   ielocutatumo     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W N P FERNANDOENG.   W NIHAL P
 8115  AM-6340  unieedevohil     AM              ENG.
                          ENG. U G N N GAMLATH     UGNN
 7950  M-4322   enuraammeffi     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                          ENG. S GANESHALINGAM     S
10076  S-8237   usipudullikafu    SU              M
                          MR. S PRIYATHARSAN R.    S
 3927  M-1605   edeppoffeuna     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. D U L B PEELIGAMA    DULB
 3928  M-1606   ahejiseeluuah     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. W U P NANAYAKKARA    WUP
 3929  M-1607   abipoteakinug     M          NILES  Eng.
                          ENG. S J RCENG MIE(SL)    SJR
 3930  M-1609   ecegojaumuvuaj    M          STAMBO Eng.
                          ENG. C J ACENG, MIE(SL)   CJA
 3931  M-1612   iageneggipenoe    M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. G ALAWATTEGAMAEng.   G
 3936  F-853   ijamilebidekM-1617  F     ENG. B W R BALASURIYA
                               CHARTERED ENGINEER R
                                   Eng.   BW
                                       (CENG, FIE(SL))
 3937  M-1618   affeluculonepe    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. T L CHANDRASIRI     TL
 8218  A-101   ijifipipabeh     AS         TENG, AIE(SL)
                          MS. A L EDIRIWEERAMS.    AL
 8072  AM-6913         S-6858
          aimecaelesesso    AM              E
                          ENG. M I WIJENAYAKENG.    MI
 8021  AM-6244  ibihanurunig     AM    ENG. G S UBEYSEKERAENG.   GS
10012  S-7923   obelegevohupa     SU              MR.
                          MR. D M N M KARUNATHILAKA D M N M
10025  AM-8464  imoponurroff S-7936  AM              ENG.
                          ENG. R D S T RANTHILAKA   RDST
 3939  M-1620   abejofaasecihe    M          S DE MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. P S PCENG,SARAM     PSPS
 3941  M-1622   ehapakitukugu     M          DE VAS GOONEWARDENA
                                   Eng.
                          ENG. A P ACENG, MIE(SL)   APA
 3944  M-1628   ecegaloluppac     M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. B A N FERNANDOEng.   B AJITH N
 3945  M-1630   eluhamihucopat    M          CENG,MIE(SL)
                                   Dr.
                          DR. T A G GUNASEKERA     TAG
 3946  M-1633   uevekafuviparu    M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. K JAGATHCHANDRA     K
 3948  M-1637   umupiccafueleo    M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. S A JAYASEKERAEng.   SA
 3949  M-1639   uhirerevicci     M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. P G JOSEPH Eng.     PG
 3951  M-1642   oggeffibainova    M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. D L KUMUDU Eng.     DL
 3952  M-1643   ipiarateumma     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. W LIYANAGE Eng.     W
 8173  S-6913   erakadurakopo     SU    MR. G A S PERERA MR.     GAS
 8257  AM-7093         S-6956
          oissannabosogi    AM    ENG. K PRATHEEPAN ENG.   K
 3953  M-1644   esommenigoofe     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. R H R LOKUBALASOORIYAR H R
 3954  M-1646   ekoagulivovo     M              ENG.
                          ENG. R MANICKARATNAM     R
 3955  M-1649   evohabijipaola    M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. E M PIYASENA Eng.    EM
 3956  HLM-1650  isossasokibo     HLM         PREMADASA
                                   Eng.
                          ENG. L A DCENG,MIE(SL)    LAD
 3960  M-1662   igatekomuvull     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. H G TILAKARATNE     HG
 3961  M-1663   ekudacipupabam    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. W S D WAGASOORIYA    WSD
 3963  M-1665   ahicemejifapo     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs)
                          ENG. (MRS.) S A GUNASEKARA S A
 3964  M-1666   ofogolullenu     M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. R S WARUSAMANAEng.   RS
 8264  AM-6704  imidariggavadS-6963  AM    ENG. S THEVAKUMAR ENG.   S
 8244  AM-7913  amiroroviggimS-6943  AM              ENG.(MS.) W S L
                          ENG.(MS.) W S L PERERA
 3966  M-1668   icasseluvodus     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                          ENG. W A N WICKRAMATUNGE W A N
 3969  M-1673   avomoccitade     M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. S C B YATAWARAEng.   SCB
 3970  M-1677   agaggopifelali    M          GUNARATNE
                                   Eng.
                          ENG. B V JCENG, MIE(SL)   BVJ
 3971  M-1678   uppumobipejogo    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Ms)
                          ENG.(MS) G B U KAMALADASA G B U
 3972  M-1679   akuhoamakagg     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. N RAJAPAKSA ENG.    N
 3973  M-1680   ollomobeerodd     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                          ENG. P U WICKRAMARATNE    PU
 3975  M-1687   ijelagakafihom    M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. X V COONGHE Eng.    XV
 8294  M-2971   acijutenadev     M          CENG, MIE(SL)
                                   ENG.
                          ENG. S M B DISSANAYAKE    SMB
 8135  AM-6311  uhemohofunipp     AM    ENG. R PRADEEP   ENG.   R
10048  S-7959   atapoariffut     SU    MR. S N GAMAGE   MR.    SN
10024  S-7935   ifittugusseja     SU              MR.
                          MR. A H M S S ABEYSINGHE   AHMSS
 3977  M-1693   euggabekehejol    M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. K C WIJESEKERAEng.   KC
 8231  AM-7633  obirecapunuv S-6931  AM              ENG.
                          ENG. W M K R T W BANDARA W M K R T W


                      Page 127
                       member


 3978  M-1694  epefolloroirep     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. Y AMARATUNGA  Eng.    Y
 3980  M-1696  imerijuturuve     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N D T M AMARASEKERA N D T M
 3982  M-1698  ohocedakotilo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R M AMARASEKERAEng.    RM
 3983  M-1699  ijalehufeluado     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A R AHAMAT Eng.      AR
 3984  M-1700  asupesohecuiv     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) M K
                         ENG. (MRS.) M K BANDARA
 3985  M-1701  amoreusimedu      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N J BARANASURIYA     NJ
 3986  M-1702  adihautehurrom     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. K M S A BANDARAEng.    KMSA
 8126  AM-6291  edekulliasomo     AM    ENG. N A U DAMMIKAENG.     NAU
 8168  S-6908  aomubonapisaji     SU    MR. T D L S JAYASENAMR.    TDLS
10011  AM-8170  edagikimmafifiS-7922  AM    ENG. S PIRAKASH ENG.      S
 3987  M-1705  oakoneigehaavi     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S N S B BANDARANAYAKE S N S B
 3988  M-1709  unabilivavef      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) D D
                         ENG. (MRS.) D D GULAVITA
 8263  AM-8110  enatupappanue S-6962  AM              ENG.
                         ENG. H M M SIRIWARDANE     HMM
 3989  M-1712  ecupurapulabu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. G GUNAWARDANA Eng.    G
 3990  M-1716  ojuhefidodat      M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. B V D S JAYANTIKUMARA B V D S
 3991  M-1720  upifutteffieh     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P KULATHUNGA  Eng.    P
 3992  M-1721  evubehufuive      M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G A KUMARANAYAKE     GEORGE ARTHUR
 3993  M-1723  elasejulejam      M          CENG MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N W KANATTAWATTA     NW
 3995  M-1729  uhoritifutuh      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. T S D PEIRIS Eng.     TSD
 3996  M-1730  irenabamuccu      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K N D PERERA Eng.     KND
 8141  AM-6317  irerrutemmuggu     AM    ENG. A W M RASMY ENG.     AWM
 8185  AM-6177  ossibiregodd      AM              ENG.
                         ENG. D P C D BALASOORIYA. D P C D
 3997  M-1734  ugarimikoeud      M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. T SHANMUGARAJAHEng.    T
 3998  M-1735  usacivitusaso     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K SIVAPATHASUNDARAM K
 8266  AM-7795  uteruiraduciS-6965   AM              ENG.(MS.) S U
                         ENG.(MS.) S U S R SIRIWARDHANA S R
 8303  AM-6392  osevutiukulocc     AM              ENG.
                         ENG. S M P D SIRIWARDANA S M P D
 3999  M-1738  iseceddekevet     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) C J D
                         ENG. (MRS.) C J D PERERA
 4000  M-1739  ilapinelippu      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. A P SAMARASEKARA     AP
 4001  M-1740  ibovegericof      M          CENG, MIE(SL)
                         Eng. K Shanthakumar Eng.    K
 4002  M-1742  uhuhudoufomoji     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. L M S SISIRA KUMARA    LMS
 4004  M-1745  ifabappittena     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R D A TILLEKERATNE    RDA
 8186  M-1635  agikonnurerube     M              ENG.
                         ENG. J M J C JAYALATH     JMJC
 8191  AM-6358  efelucohubucc     AM              ENG.(MS)
                         ENG.(MS) S D KODITUWAKKU S D
10085  S-8246  usuuccurrico      SU    MR. T JEYARAJ    MR.    T
10104  AM-8077  udemmokaheuka S-8264  AM              ENG.
                         ENG. T ANANTHAVADIVEL     T
 4005  M-1748  uibussesirejo     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. S M WIJEWARDANEEng.    SM
 4006  M-1750  idecahiffaccu     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. M V R G WASS Eng.     MVRG
 4007  M-1751  umuhafottupih     M          F A WICKRAMASURIYA N I F A
                                   Eng.
                         ENG. B N I CENG, MIE(SL)    B
 4008  M-1752  oosokajuokipo     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Miss) W
                         ENG. (MRS) W L S WIJESUNDARA L S
 4009  M-1755  irulicetobak      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. I TILAKUMARA Eng.     I
 4010  M-1758  udullagoageff     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. T A WICKRAMASINGHE    TA
 4011  M-1759  ipaliredijafi     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.(Mrs) B
                         ENG. (MRS) B JAYAWEERA
 4012  M-1761  oofeegijellof     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M C A RAHUMAN Eng.    MCA
 4013  M-1762  anegasehoveh      M          P AMARASINGHE
                                   Eng.
                         ENG. A V ACENG, MIE(SL)    AVAP
 8099  AM-6356  isomolulobidd     AM              ENG.
                         ENG. M G SAMPATH NISHANTHA G  M
 8047  AM-6280  ittiserarodopo     AM    ENG. W D A S RODRIGOENG.    WDAS
10046  S-7957  agunivucarommi     SU              MR.
                         MR. R M D C RAMANAYAKE     RMDC
 3843  M-1430  ammetedecodibe     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. D G C RATNAPALAEng.    DGC
 3844  M-1432  ahofelekikok      M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P D SARATHCHANDRA     PD
 3846  M-1439  okoinicigobu      M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M P SOMARATHNA Eng.    MP
 3847  M-1440  igomuborinic      M          CENG,  Eng.
                         ENG. H S SOYSA MIE(SL)     HS
 3848  M-1444  iumasasifacuff     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. V G K VIDYARATNE     VGK


                       Page 128
                        member


 3849  M-1445   animielligoifo    M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.   SP
                          ENG. S P M P WICKRAMASOORIYA M P
 3850  M-1447   ommiaffacoteji    M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. H D WIJAYANANDANA    HD
 3851  M-1448   irobeddalice     M           WIJESUNDERA
                                    Eng.
                          ENG. K K KCENG, MIE(SL)    KKK
 3853  M-1453   idihaibajutu     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. D M G S CHANDRALAL    DMGS
 8327  AM-6413  utonnuttusacut    AM    ENG. A ALANKESWARAN ENG.   A
 8169  AM-6782  opakerimikihiS-6909  AM    ENG. A A R E ADIKARIENG.   AARE
 3854  M-1455   ulenomiudatoll    M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A NADARASAH Eng.     A
 3855  M-1457   ihetemalimoggi    M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. D G A ABEYGUNAWARDENA G AD
 8368  AM-7499  ijuodicusafubS-7010  AM              ENG.
                          ENG. S P S ASGIRIYAGE     SPS
 3856  M-1459   imekapafafid     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S S ARYARATNE Eng.   SS
 3857  M-1463   eccavicohuekup    M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. K A D S CHANDRASIRI   KADS
 3858  M-1465   utedejekogegu     M          M C COORAY
                                    Eng.(Ms) M C
                          ENG. (MS) CENG, MIE(SL)
 3859  M-1466   ovadagajuemum     M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. P DAHANAYAKE  Eng.   P
 3861  M-1469   ifaokuvommet     M          R FERNANDO
                                    Eng.
                          ENG. N N I CENG, MIE(SL)   NNIR
 3862  M-1470   ukurucerrudu     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. W K W E FERNANDO     WKWE
 8255  AM-7156         S
          efunnoleisot -6954  AM              MR.
                          MR. S A T D SAMARASINGHE S A T D
 8196  AM-6363  avaluddarrase     AM    ENG. V SUGANTHAN ENG.     V
 8261  AM-7634  igabijifosso S-6960  AM    ENG. Z T M FAZLI  ENG.   ZTM
 3864  M-1473   ememomofadip     M          CENG,MIE(SL)
                                    BANDA
                          ENG. L JAYASEKERA Eng.    L
 3865  M-1475   alerocivefuron    M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. N JEGASKANDA  Eng.   N
 4032  M-1788   ahisolitetef     M          CENG, MIE(SL)
                                    ENG.
                          ENG. H A G KUALARATHNA    HAG
 3866  M-1477   aceohaujodunic    M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. N N KAMALADASA Eng.   NN
 3868  M-1479   edibatacibanik    M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) P
                          ENG. (MRS.) P KEERAWELLA
 3871  M-1486   okitiripemut     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. J M A MANOHARARAJAH J M A
 3872  M-1487   udideconifelu     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. V K MANATUNGE Eng.   VK
 3873  M-1493   eoicuneppeti     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. P M NANDASENA Eng.   PM
 3874  M-1494   ufuveipiccecc     M          CENG,MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. G A K PADMAPERUMA    GAK
 8195  AM-6362  ebituhasilet     AM              ENG.(MS) D
                          ENG.(MS) D G R D D T BANDARA G R D D T
 8107  AM-6331  osaridumogusue    AM              ENG.
                          ENG. W L K KARUNATHILAKA W L K
10082  S-8243   eamesuddavuon     SU    MR. N THIPAGARAN MR.     N
 3875  M-1501   uvubemupijea     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. P RANJANAN Eng.     P
 3876  M-1502   eunosudoppepa     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. V RATNASOTHY  Eng.   V
 3877  M-1505   urolaireroni     M          CENG MIE(SL)
                          ENG. T SELVACHANDRANEng.   T
 3878  M-1509   icculuvafemomm    M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. K SIVAPALAN Eng.     K
 3879  M-1513   asufefuhiuudo     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) M S K
                          ENG. (MRS.) M S K BANDARA
 3880  M-1515   idojusapecumu     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. W A S WEERASINGHE    WAS
 3881  M-1517   ehicuacilepi     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. W R G A WIJESUNDARA W R G A
 3882  M-1518   uccarrionuve     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.(Mrs) P N S
                          ENG. (MRS.) P N S YAPA
 3883  M-1519   irekougagokaji    M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. S YOGENDRA Eng.     S
10063  M-4705   ototogicoonos     M          PERERA ENG.
                          ENG. E C I CENG, MIE(SL)   ECI
10087  S-8248   ecajosenidoc     SU    MS. K JEYAVANI   MS.    K
 3884  M-1523   eossevebusahu     M          CENG, MIE(SL)
                          Dr. K D G KULATUNGA Eng.   KDG
 3887  M-1536   iserecedofuje     M          CENG,MIE(SL)
                          ENG. M D PATHMASIRI Eng.   MD
 3889  M-1538   uemmitturussav    M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. D A HANDAPANGODA     DA
 3890  M-1541   essucelehufu     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. A W M BANDARA Eng.   AWM
 3891  M-1543   ovonevibapuh     M          CENG MIE(SL)
                          DR. M P U BANDARA Dr.     MPU
 3914  M-1581   akaggereneugam    M     ENG. M D C PERERAENG.     MDC
 3892  HLM-1544  ecejenigejarr     HLM         CENG, MIE(SL)
                          ENG. D M J CALDERAEng.    DMJ
 3893  M-1546   ummusommumiv     M          CENG, MIE(SL)
                          ENG. I CHANDRASIRIEng.    I
 3894  M-1549   orriunessinoss    M           DISSANAYAKE
                                    ENG.
                          ENG. A B ACENG, MIE(SL)    ABA
 3895  M-1550   appubuffudub     M          CENG, MIE(SL)
                                    Eng.
                          ENG. E L EDIRIWICKREMA    EL
 8149  AM-7178  ifipopimajun S-6889  AM    ENG. S J KANNA   ENG.   SJ


                        Page 129
                       member


10055  M-4778  odderucitume     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. A R M THASEEM ENG.   ARM
 3896  M-1551  irimitevelli     M          CENG,  Eng.
                         ENG. Y L FAROOKMIE(SL)    YL
 3899  M-1554  idoajegasonogi    M          A FERNANDO
                                   Eng.
                         ENG. P I N CENG,MIE(SL)    PINA
 3900  M-1556  ennuerrodubet     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W A H R FERNANDO     WAHR
 3901  M-1557  olananipabidon    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. K M G RANAWEERAEng.   KMG
 3904  M-1560  iumummogudupop    M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. R J M L K JAYASINGHE   RJMLK
 8258  AM-8039        S-6957
         osuburroucesig    AM              ENG.(MS.) W C
                         ENG.(MS.) W C H K GUNAWARDANA H K
 8369  AM-7366        S-7011
         ujajuguibocuki    AM    ENG. A L ARAVINDA ENG.    AL
 3905  M-1564  egibosipeoge     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N P JAYAWARDHANA     NP
 3906  M-1565  ekukurissoka     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. G S S JAYAWEERAEng.   GSS
 8249  S-6948  ajummematidin     SU              MR.
                         MR. N M D T B NISHANTHA    NMDTB
 8240  AM-7286  oherekobehupuS-6939  AM    ENG. T C S JAYANETTIENG.   TCS
 8134  AM-6310  uhotukajicaror    AM    ENG. A M WIJESIRI ENG.    AM
10033  AM-8468        S-7944
         ufifijoenuvagg    AM    ENG. S JEGAJEEV ENG.     S
 3907  M-1567  efobonnibaca     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. M M JOSEPH Eng.     MM
 3908  M-1570  etuhunoocotu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. N KODIKARA Eng.     N
 3909  M-1572  auebemefiveore    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P A D P KUMARASIRI    PADP
 3910  M-1576  icitibohihec     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. F K MOHIDEEN ENG.    FK
 3911  M-1578  eeacounnonilap    M    ENG. S L A NONIS  Eng.   SLA
 3912  M-1579  orugelamiriehu    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.(Ms) P V D
                         ENG.(MS) P V D PATHIRAJA
 3913  M-1580  ogebetahehohaj    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. R R V PATHIRANAEng.   RRV
 3915  M-1582  adaijufimupu     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. P S C PERERA Eng.    PSC
 4106  M-1894  etavaffiggacc     M          CENG, SAMARAKOON M C S
                                   ENG.
                         ENG.(MS) S M C SMIE(SL)    S
 3916  M-1584  ipahurriadekom    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P M H G RAMBANDA     PMHG
 8238  AM-8295        S
         ikagaeranido-6937   AM    ENG. N A L AMARASENAENG.   NAL
 8269  AM-7389  oadunaderrirrS-6968  AM    ENG. G U DHARMAPRIYAENG.   GU
10064  M-4741  ejobeavicippo     M          P PERERA ENG.
                         ENG. L P ACENG, MIE(SL)    LPAP
 3917  M-1585  eganalisihat     M          B SAMARASINGHE K K A B
                                   Eng.
                         ENG. K K ACENG, MIE(SL)
 3918  M-1588  aepecahetill     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. B SENARATNE Eng.     B
 3920  M-1596  efepafidepup     M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W K N R WARAGODA     WKNR
 3922  M-1598  oggorotuludipp    M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.   B
                         ENG. B K U A WICKRAMASINGHE K U A
 3923  F-859   ajiitevofopoM-1599  F    ENG. A C YAPA
                              CHARTERED ENGINEER
                                   Eng.   ANANDA C
                                   (CENG, FIE(SL))
 3924  F-820         M-1600
         umajagugekiuni    F          CHARTERED ENGINEER FIE(SL))
                         ENG.(MS) S WITHARANA    (CENG,
                                   Eng.(Ms) S
 3925  M-1602  oretatotanesos    M          TILLEKERATNE
                                   Eng.
                         ENG. R J NCENG,MIE(SL)    RJN
 3926  M-1604  aduhukacuena     M          CENG MIE(SL)
                         ENG. C I MATHEW Eng.     CI
 8206  AM-6373  unevaaetorumub    AM    ENG. S G JAYASINGHE ENG.   SG
10018  S-7929  agijolloihogg     SU              MR.
                         MR. W S K H BANDARANAYAKE W S K H
10052  M-4782  ujubudisusemas    M          GAMINI ENG.
                         ENG. H K LCENG, MIE(SL)    HKL
 3763  F-847         M-1240
         iduleabofulito    F          CHARTERED ENGINEER
                                   Eng.(Mrs) Y M
                         ENG. (MRS) Y G M C GODALIYADDA G C (CENG, FIE(SL))
 3764  M-1242  obuegudiepogu     M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. A M G PERERA Eng.    AMG
 3765  M-1244  epegekuhilucir    M          CENG,MIE(SL)
                         ENG. G H PATHMASIRI Eng.   GH
 3766  M-1246  effagisopalol     M          TENNAKOON
                                   Eng.
                         ENG. T M JCENG, MIE(SL)    TMJ
 3767  M-1248  ubopocigojipo     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S SOUNDARARAJAHEng.   S
 3769  M-1250  abacomouffedu     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. T M W GUNASEKERA     TMW
 3770  M-1252  irujodettotutt    M          CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. S A M A S V SENARATNE S A M A S V
 3771  M-1263  inuroniosatesa    M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. S K WEERASENA Eng.   SK
 8384  S-7023  iefocerasusuhu    SU    MR. S K U SAMPATH MR.     SKU
 8207  AM-6374  ooefeppalollag    AM    ENG. A GAJENDRAN ENG.     A
 3772  F-851   uresahuciliggM-1267  F    ENG. E A C EKANAYAKEENGINEER C
                              CHARTEREDEng.  (CENG, FIE(SL))
                                        EA
 3773  M-1273  ugodajuroinu     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. E G ABAYASEKERAEng.   EG
 3774  M-1274  urraagosepiho     M          CENG, MIE(SL)
                         ENG. J B ABEYKOON Eng.    JB
 3776  M-1279  ukautottacik     M          CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. V SHANMUGARATNAM     V


                       Page 130
                      member


 3777  M-1281  ojajebonaasuhu     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. P WIJAYASURENDRA     P
 3779  M-1286  alinimunemmemu     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. S PIYADASA   Eng.    S
 3780  M-1290  odubujiccesu      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. N RATNASEKERA Eng.    N
 3781  M-1291  ifufunefebod      M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. B W N RUPASINGHE     B W NIMAL
 3782  M-1295  accabutamiheb      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. L K PREMANANDA ENG.   LK
10080  S-8241  uirugirokimu      SU             M
                         MS. N S MIGUNTANNA S.     NS
10088  AM-8308  ahomeselulotuv S-8249  AM             ENG.
                         ENG. M A MOHAMMED RIZKHAN A M M
10109  S-8269  uamorijitoii      SU   MR. A M U AHAMED MR.     AMU
 3783  M-1296  eticapabanufa      M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. N NARENDRANATHAN     N
 3784  M-1297  irralloojipili     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. D M ABHAYARATNEEng.    DM
 3785  M-1298  ematovucuvagug     M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. R KARUNARATNE Eng.    RK
 3786  M-1300  asetotosirur      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. K WIJESINGHE Eng.     K
 3787  M-1306  idiggeoduderr      M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. V G P VIDYARATNE     VGP
 3788  M-1309  ukecododuiece      M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. DAVID NEWBY Eng.     D
 3790  M-1313  esagipammoleli     M         CENG,MIE(SL)
                         ENG. S A WIMALASENA Eng.    SA
 3792  M-1316  aicerepecevape     M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. K M D B DISSANAYAKE    KMDB
10145  AM-7474  esuvudopunagi      AM   ENG. H P MAHINDASIRIENG.   HP
10150  AM-7479  ihuhimubijomer     AM             ENG.
                         ENG. M D N N MIDIGASPE    MDNN
10159  AM-8348         S
         ovottiradedil -8276   AM   ENG.(MS.) V WELIGAMAENG.(MS.) V
 3793  F-886   umucegelajeha M-1319-1981
                     F         CENG, FIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. M B R HEMACHANDRA     MBR
 3794  M-1320  osiakofufokuk      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. B K JAYASUNDERAEng.    BK
 3795  M-1322  ukessafecafebo     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. H A KARUNASENA Eng.    HA
 3796  M-1323  aluvujonecec      M         CENG,MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G H L KUMARASIRI     GHL
 3797  M-1325  adofopoganige      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. W PARANAMANA  Eng.    W
 3798  M-1326  ullopajimilorr     M         PERERA Eng.
                         ENG. K L ACENG, MIE(SL)    KLA
 3799  M-1329  uvibukikaisom      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. S JAYAWICKREMA Eng.    SIRISENA
 3801  M-1333  imotegalisesis     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. W A A K WEERASINGHE W A A K
10083  AM-7864  usekefohigadee S-8244  AM             ENG.
                         ENG. M F ABDUL BASITH     MF
10149  AM-7478  ogossavesugak      AM   ENG. P RANASINGHEENG.     P
10160  S-8277  anocahitecurej     SU   MR. I T WIJESINGHE MR.    IT
10190  AM-7395  uesiffinigeh      AM             ENG.
                         ENG. M G K H KARUNARATNE M G K H
 3802  M-1336  ubamenuppuin      M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. G G M WIJETHILLEKE    GGM
 3803  M-1337  ogaccohovietad     M         CENG MIE(SL)
                         ENG. S K WIJETUNGA Eng.    SK
 3804  M-1339  oboticuvammi      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. E T ASSERVATHAMENG.   ET
 3806  M-1342  umuteppuoijol      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. G H P FERNANDO Eng.    GHP
 3808  M-1344  oppudihoficuf      M          MAPA  Eng.
                         ENG. S P BCENG,MIE(SL)     SPB
 3809  M-1353  abolakaveeutt      M         C J ATTYGALLE
                                   Eng.(Ms) C J
                         ENG. (MS) CENG,MIE(SL)
 3810  F-842   issuvamevasaco M-1355  F30   ENG. D N JCHARTERED ENGINEER J FIE(SL))
                               FERDINANDO
                                   Eng.  (CENG,
                                         DN
 3811  M-1356  alinnijummoppa     M         CENG, MIE(SL)
                                   Eng.
                         ENG. H P R GUNAWARDENA     HPR
 3812  M-1357  ususirrurral      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. G G HEMACHANDRAEng.    GG
 8281  AM-7354  uhidufiffaeffS-6979   AM             ENG.
                         ENG.. U C L UDAKUMABURA    UCL
 8291  S-6989  efatesegicisis     SU   MR. M H F AHAMED MR.     MHF
 3813  M-1358  acakesuinalur      M         CENG, MIE(SL)
                         ENG. D R P PATHIRAGEEng.    DRP
 3814  M-1359  asubennamariv      M         CENG, MIE(SL)