Docstoc

RCSS-SSA and Burmese military battle - 23-02-2012

Document Sample
RCSS-SSA and Burmese military battle - 23-02-2012 Powered By Docstoc
					ယမန္ေန့မွ ကေန့အထိ ြမ န္မာအစိုးရတပ္ နွင့္
သျှမ္း ြပ ည္တပ္မေတာ္ အ ြပ န္အလွန္ဝန္းရံတိုက္ခိုက္ေန

Thursday, 23 February 2012 17:28 သျှမ္းသံေတာ္ဆင့္


သျှမ္းြပည္အေရွ့ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္ သို့ ေ ြပာင္းေရှေ့ရန္ ြမ န္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ အင္အားြဖည့္
လိုက္လံတိုက္ခိုက္မှုေျကာင့္ ယမန္ေန့ညေနပိုင္းမွ ကေန့အထိ
သျှမ္းြပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းတပ္ဖြဲ့ေခါ် RCSS/SSA နွင့္ အြပန္အလွန္ ဝိုင္းရံပိတ္
ဆို့တိုက္ခိုက္ေနေျကာင္း လြယ္ေကာ္ဝမ္း တပ္မှူးြကီးတဦးက ေ ြပာပူသည္။
သျှမ္းြပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA


“ မေန့ ညေနပိုင္း ၃ နာရီကတည္းက အင္အား ၁၅၀ နဲ့ ၁၈၀ ျကားေလာက္ရွိတဲ့ ခလရ ၂၂၁ နဲ့
ခမရ ၅၇၀ ပှးေပူင္းတပ္က က်ေနာ္တို့တပ္ေနာက္ကို ကပ္လိုက္လာတယ္။ က်ေနာ္တို့လဲ
ေရှေ့ေပးရင္းေရှေ့ေပးရင္း တာခ်ီလိတ္ အေရွ့ေ ြမ ာက္ဖက္ က ေနာင္ကန္ေတာင္ေျကာနဲ့ မိုင္းဟိုင္း
ျကားလဲေရာက္ေရာ ြပန္ြပီးခုခံတိုက္ခိုက္တာြဖစ္တယ္။ ဒီေန့ညေနပိုင္းအထိ က်ေနာ္ တို့ဖက္က
ြမန္မာပှးေပူင္းစစ္တပ္ကို ဝိုင္းထားတုန္းဘဲ” သျှမ္းြပည္တပ္မေတာ္ က်ိုင္းတုံစစ္ေဒသမွ
အဆိုပူ တပ္မှူးြကီး ကေ ြပာသည္။


အဆိုပူ ြမန္မာပှးေပူင္းစစ္တပ္အား သျှမ္းြပည္တပ္မေတာ္မွ နယ္ေ ြမ ခံလှုပ္ရွားေရးအဖြဲ့
တပ္ရင္း ၃၄ နွင့္ပှးေပူင္းကာ ြပန္လည္တိုက္ခိုကြ္ ခင္းြဖစ္ေျကာင္း၊
ယခုတိုက္ပြဲြဖစ္ပြူးသည့္ေနရာမွာ တာခ်ီလိတ္ြမ ို့အေနာက္ေ ြမ ာက္ဘက္ ၂၅ ကီလို
မီတာခန့္အကြာ၊ SSA ၏ က်ိုင္းတုံစစ္ေဒသ လြယ္ေကာ္ဝမ္းတပ္စခန္းေ ြမ ာက္ဖက္ ၃၀
ကီလိုမီတာခန့္အကြာတြင္ တည္ရွိ ေျကာင္းလည္း အဆိုပူတပ္မှူးက ဆက္လက္ေ ြပာြပသည္။


“ ဒီေန့ ညေန ၃ နာရီေလာက္မွာ က်ေနာ္တို့ ဝိုင္းထားတဲ့ ြမ န္မာစစ္ေျကာင္းရဲ့
ဗ်ူဟာမှူးအဆင့္ပူ ရုံးအဖြဲ့ကို ဝင္တိုက္မိ တယ္။ ဘယ္သှဘာြဖစ္လဲဆိုတာေတာ့
အေသးစိတ္မသိရေသးဘှး။ သှတို့ရုံးအဖြဲ့ကြဲသြားြပီ။ အက်အဆုံးလဲ မသိရေသး ဘှး” ဟု
အဆိုပူ တပ္မှူးက ဆက္လက္ေ ြပာြပသည္။


ယခုအပတ္ ( ၁၈-၁၉ ရက္ေန့)က တာခ်ီလိတ္ြမ ို့နယ္ မိုင္းဟိုင္းအုပ္စု ဖက္လှုပ္ရွားေနသည့္
သျှမ္းြပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တပ္ဖြဲ့အား ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ဌာနခ်ုပ္
တပ္စခန္းမ်ားတည္ရွိရာ လြယ္ေကာ္ဝမ္း၊ မယ့္ေမာ့ ဖက္ ေ ြပာင္းေရှေ့ လှုပ္ရွားရန္
ြမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ ဗိုလ္မှူး မင္းေဇာ္ထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ ခလရ ၂၂၁ နွင့္ ဒု-ဗိုလ္မှူးြကီး
ထိန္ဝင္းေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ခမရ ၅၇၀ တို့က ပှးေပူင္း ဖိအားေပးလာရာ ၃
ြကိမ္ထက္မနည္း တိုက္ပြဲြဖ စ္ပြူးခဲ့သည္။


သျှမ္းြပည္တပ္မေတာ္နွင့္ ြမန္မာအစိုးရတို့ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေနြးြပီးေနာက္ပိုင္း
ယေန့အပူအဝင္ တိုက္ပြဲအြပင္းအထန္ ၁၁ ြကိမ္ထက္မနည္း ြဖစ္ပြူးခဲ့ပူသည္ ။

http://www.burmese.panglong.org/news/86-2008-08-01-03-20-45/2951-2012-02-23-10-30-58.html

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7547
posted:2/24/2012
language:
pages:2