2500 Kelimelik Dictionary

Document Sample
2500 Kelimelik Dictionary Powered By Docstoc
					Onbinlerce kelime bulunan İngilizce'de bir konuyu anlamanın en önemli unsurlarından biri tartışmasız
bilinen kelime sayısıdır.
Eğer en çok konuşulan 2500 kelimeyi öğrenirseniz ,normal bir yazının %85 şini,ikinci 1500 kelimeyi
öğrenirseniz ise %95 şini anlayabilirsiniz.

Az seviyede İngilizce bilen Japon'ların sınıfta bir çok konuşmayı anlaması dikkatimi çekmişti,daha sonra
kendilerine sorduğumda ,öncelikli kelimeleri ezberlediklerini öğrendim ,bunları sözlük üzerinde işaretleyerek
listesini çıkarmıştım ,bunları şimdi listeledim ,sizlere iletiyorum.İngilizce öğrenmek isteyen herkese E-Mail
ile yollarsanız sevinirim.


Saygılarımla,
 i,daha sonra
nde işaretleyerek
 erkese E-Mail
1  Abandon     ebandın     TERK ETMEK               101 Ant      ent      KARINCA
2  Ability     ebılıti     YETENEK                102 Anti      anti     KARŞI, ZIT, TERS
3  Able       eybıl      MUKTEDİR                103 Anxiety    enzayıti   ENDİŞE
4  Aboard      ebord      (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK       104 Anxious    enkşıs    ENDİŞELİ
5  About      ebaut      1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK      105 Any      eni      HERHANGİ
6  Above      ebav       YUKARIDAKİ               106 Anybody    enibadi    HERHANGİ BİRİ
7  Abroad      ebrod      YURT DIŞI               107 Anyone     enivan    HERHANGİ BİRİ
8  Absence     ebsıns      YOKLUK                 108 Anything    enyting    HERHANGİ BİR ŞEY
9  Absent      ebsınt      1.YOK 2.EKSİK             109 Anyway     enivey    HER NEYSE
10  Absolute     ebsolut     MUTLAK, KESİN             110 Anywhere    eniveır    HERHANGİ BİR YER
11  Absurd      ebzörd      SAÇMA                 111 Apart     epart     AYRI
12  Accept      eksept      KABUL ETMEK              112 Apart From   epart from  HARİÇ, DIŞINDA
13  Accident     eksidınt     KAZA                  113 Ape      eyp      MAYMUN
14  Accommodate   ekomodeyt    YERLEŞTİRMEK              114 Apologize   epolocayz   ÖZÜR DİLEMEK
15  Accommodation  ekomıdeyşın   KONAKLAMA YERİ             115 Apparent    eperınt    AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
16  Accompany    ekampıni     EŞLİK ETMEK              116 Appeal     epiıl     1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
17  According To   ekording tu   GÖRE                  117 Appear     eppiır    GÖRÜNMEK
18  Account     ekaunt      HESAP                 118 Appearance   eppiırıns   GÖRÜNÜŞ
19  Accurate     ekürıt      DOĞRU, HATASIZ             119 Appetite    epıtayt    İŞTAH
20  Accuse      ekküz      SUÇLAMAK                120 Apple     epıl     ELMA
21  Ache       eyk       AĞRI                  121 Applicant   eplikınt   BAŞVURAN
22  Acquaint     ekueynt     TANIMAK,BİLMEK             122 Application  eplikeyşın  BAŞVURU
23  Across      ekros      1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA  123 Apply     eplay     1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
24  Act       ekt       1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK         124 Appoint    eppoint    ATAMAK
25  Active      ektiv      ETKİN, FAAL              125 Appointment  eppointmınt  1.RANDEVU 2.ATAMA
26  Actor      ektır      ERKEK OYUNCU              126 Appreciate   eprişieyt   MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
27  Actress     ektrıs      KADIN OYUNCU              127 Approach    eproç     1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
28  Actual      ekçuıl      GERÇEK                 128 Approve    epruv     ONAYLAMAK
29  Add       ed        TOPLAMAK,EKLEMEK            129 Approximate  eproksimıt  YAKLAŞIK OLARAK
30  Address     edres      ADRES                 130 Apricot    eprikot    KAYISI
31  Administration  edminıstreyşın  İDARE                 131 April     eyprıl    NİSAN
32  Admire      edmayr      BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK         132 Archbishop   arçbişıp   BAŞPİSKOPOS
33  Admit      edmit      1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK      133 Architect   arkitekt   MİMAR
34  Adult      edalt      YETİŞKİN                134 Architecture  arkitekçır  MİMARİ
35  Advance     edvens      1.İLERİ 2.AVANS            135 Area      eriya     ALAN, BÖLGE
36  Advanced     edvensd     GELİŞMİŞ                136 Argue     argüu     TARTIŞMAK
37  Advantage    edventıc     AVANTAJ                137 Argument    argümınt   TARTIŞMA
38  Adventure    edvençur     MACERA                 138 Arise     erayz     KALKMAK, YÜKSELMEK
39  Advertise    edvırtayz    REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK       139 Aristocrat   eristokrat  ARİSTOKRAT
40  Advice      edvays      TAVSİYE                140 Arm      arm      KOL, SİLAH
41  Advise      edvayz      TAVSİYE ETMEK             141 Armchair    armçeir    KOLTUK
42  Aerial      eriyıl      ANTEN                 142 Armour     armır     ZIRH
43  Aeroplane    eıropleyn    UÇAK                  143 Army      armi     ORDU
44  Affair      effeyır     1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ          144 Around     eraund    1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
45  Affect      efekt      ETKİLEMEK               145 Arrange    ereync    DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
46  Afford      eford      SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK         146 Arrest     erest     TUTUKLAMAK
47  Afraid      efreid      KORKMAK                147 Arrival    erayvıl    VARIŞ
48  After      aftır      SONRA                 148 Arrive     erayv     VARMAK
49  Afternoon    aftırnuun    ÖĞLEDEN SONRA             149 Arrow     erov     OK
50  Afterwards    aftırvördz    (bir olaydan) SONRA          150 Art      art      SANAT
51  Again      egein      BİR DAHA;YİNE             151 Article    artikl    1.MAKALE 2.EŞYA
52  Against     egeinst     KARŞI, ZIT               152 Artificial   artifişıl   YAPAY
53  Age       eyc       1.YAŞ 2.ÇAĞ              153 Artist     artist    SANATÇI
54  Aged       eycd       YAŞINDA                154 As       ez      1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
55  Agency      eycınsi     ACENTE                 155 Ash      eş      KÜL
56  Agent      eycınt      TEMSİLCİ, ARACI            156 Ashamed    eşeymd    UTANMIŞ
57  Aggressive    egresiv     SALDIRGAN, KAVGACI           157 Aside     esayd     BİR YANDA
58  Ago       ego       ÖNCE                  158 Ask      esk      SORMAK, İSTEMEK
59  Agree      egrii      ANLAŞMAK                159 Asleep     esliip    UYKUDA
60  Agreement    egriimınt    ANLAŞMA                160 Ass      es      1.EŞEK 2.APTAL
61  Agriculture   egrikalçır    TARIM                 161 Assembly    esembli    1.MONTAJ 2.OTURUM
62  Ahead      ehed       ÖNDE                  162 Assist     esist     YARDIM ETMEK
63  Aid       eyd       YARDIM                 163 Assistant   esistınt   YARDIMCI
64  Aim       eym       1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK          164 Associate   esoşieyt   İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
65  Air       eyr       1.HAVA 2.HAVALANDIRMA         165 Assume     esuym     VARSAYMAK
66  Alarm      alarm      ALARM                 166 Astonish    estoniş    ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
67  Algebra     alcebra     CEBİR                 167 At       et      DE..DA eki
68  Alike      elaık      HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA  168 Atmosphere   etmosfiır   HAVAKÜRE, ATMOSFER
69  Alive      elaıv      YAŞAMAK,CANLI             169 Attach     eteç     BİRLEŞTİRMEK
70  All       ol        1.HEP 2.TÜM 3.HER           170 Attack     etek     SALDIRMAK, ATAK
71  All Right    ol rayt     1.TAMAM 2.EVET             171 Attempt    etempt    DENEMEK
72  Alliance     elayıns     BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE       172 Attend     etend     KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
73  Alligator    aligeytır    TİMSAH                 173 Attention   etenşın    DİKKAT
74  Allow      elov       İZİN VERMEK              174 Attitude    etitüud    YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
75  Almost      olmost      HEMEN HEMEN              175 Attractive   etrektiv   ÇEKİCİ
76  Alone      elon       1.YALNIZ 2.TEK             176 August     ogust     AĞUSTOS
77  Along      elong      1.BOYUNCA 2.İLERİ           177 Aunt      aant     TEYZE, HALA
78  Aloud      elaud      SESLİ                 178 Autumn     otumn     SONBAHAR
79  Already     olredi      AZ ÖNCE, ZATEN             179 Available   eveylıbl   HAZIR, SERBEST, BOŞTA
80  Also       olso       HEM DE                 180 Avenue     evenyu    CADDE
81  Although     oldo       1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER       181 Average    evirıç    ORTALAMA
82  Altogether    oltugedır    TÜMÜYLE, HEP BERABER          182 Avoid     evoid     KAÇINMAK
83  Always      olveys      HER ZAMAN               183 Awake     eveyk     UYANIK
84  Amaze      emeyz      ŞAŞIRTMAK               184 Aware     eveyr     BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
85  Ambassador    embesedır    BÜYÜKELÇİ               185 Away      evey     BURADAN, BURADA DEĞİL
86  Ambition     embişın     HIRS                  186 Awful     oful     KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
87  Ambush      embuş      TUZAK                 187 Axe      eks      BALTA
88  Among      emong      ARASINDA                188 Baby      beybi     BEBEK
89  Amount      emaunt      MİKTAR                 189 Back      bek      1.ARKA 2.SIRT
90  Amuse      emüuz      GÜLDÜRMEK               190 Backbone    bekbon    1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
91  And       end       VE                   191 Background   bekraund   1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
92  Angry      engri      KIZGIN                 192 Backward    bekvörd    GERİYE DOĞRU
93  Animal      enimıl      HAYVAN                 193 Bad      bed      KÖTÜ
94  Ankle     enkl     AYAK BİLEĞİ                       194 Badly    bedli    1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
95  Anniversary  enivörsıri  YILDÖNÜMÜ                        195 Bag     beg     ÇANTA
96  Announce   enauns    BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS           196 Baggage   begıc    BAGAJ
97  Annoy     enoy     RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK                197 Bake     beyk    PİŞİRMEK
98  Annual    enyuıl    YILLIK                         198 Baker    beykır   FIRINCI
99  Another    enadır    DİĞER, BİR BAŞKA                    199 Balance   belıns   1.DENGE 2.BAKİYE
100 Answer     ensır    YANIT                          200 Balcony   belkıni   BALKON
201 Bald      bold     KEL                           301 Bored    bord    CANI SIKILMIŞ
202 Ball      bol     1.TOP 2.BALO                      302 Born     born    DOĞMUŞ
203 Ballerina   belıriinı  BALERİN                         303 Borrow    borou    ÖDÜNÇ ALMAK
204 Ballet     baley    BALE                          304 Boss     bos     PATRON
205 Balloon    baluun    BALON                          305 Both     bouth    İKİSİ
206 Ban      ben     YASAK                          306 Bottle    botl    ŞİŞE
207 Banana     bınana    MUZ                           307 Bottom    botım    EN ALT, DİP
208 Band      bend     1.BANT (şerit) 2.BANDO                 308 Bow     bou     YAY
209 Bank      benk     BANKA                          309 Bowl     boul    TAS
210 Banker     benkır    BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER                310 Box     boks    1.KUTU 2.BOKS
211 Banknote    benknot   KAĞIT PARA                       311 Boy     boy     ERKEK ÇOCUK
212 Bankrupt    benkrapt   İFLAS                          312 Bra     bra     SUTYEN
213 Bar      bar     1.ÇUBUK 2.BAR                      313 Brain    breyn    BEYİN
214 Bare      beyr     ÇIPLAK, BOŞ                       314 Brass    bras    PİRİNÇ (metal)
215 Bargain    bargın    1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR               315 Brave    breyv    KORKUSUZ, CESUR
216 Barrel     berıl    1.VARİL 2.NAMLU                     316 Bread    bred    EKMEK
217 Base      beys     1. TABAN 2.ÜS                      317 Break    breyk    KIRMAK
218 Basement    beysmınt   BODRUM                         318 Breakfast  brekfıst  KAHVALTI
219 Basin     beysn    KAZAN                          319 Breath    breth    NEFES
220 Basket     baskıt    SEPET                          320 Breathe   brith    NEFES ALMAK
221 Bath      bath     YIKANMAK                        321 Brick    brik    TUĞLA
222 Bathe     beth     YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)             322 Bridge    bric    KÖPRÜ
223 Battle     betl     SAVAŞ, MUHAREBE                     323 Brief    briif    KISA, ÖZETLİ
224 Bay      bey     KOY                           324 Bright    brayt    PARLAK
225 Beach     biiç     SAHİL                          325 Bring    bring    GETİRMEK
226 Bean      biin     FASULYE                         326 Broad    brood    GENİŞ
227 Bear      beır     1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI              327 Broadcast  broodkast  YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
228 Beard     bıed     SAKAL                          328 Broom    bruum    SÜPÜRGE
229 Beast     biist    CANAVAR                         329 Brother   bradır   ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
230 Beat      biit     1.VURMAK 2.YENMEK                    330 Brown    braun    KAHVERENGİ
231 Beautiful   büutiful   GÜZEL                          331 Brush    braş    1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
232 Beauty     büuti    GÜZELLİK                        332 Budget    bacıt    1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
233 Because    bikoz    ÇÜNKÜ                          333 Build    bild    İNŞA ETMEK, YAPMAK
234 Become     bıkam    GELİŞMEK, DEĞİŞMEK                   334 Building   bilding   BİNA
235 Bed      bed     YATAK                          335 Bulb     balb    AMPUL
236 Bee      bii     ARI                           336 Bump     bamp    ÇARPIŞMA
237 Beef      biif     DANA ETİ                        337 Bumper    bampır   TAMPON (araba)
238 Beer      biır     BİRA                          338 Bumpy    bampi    ENGEBELİ
239 Beetle     biitl    HAMAMBÖCEĞİ                       339 Bunch    banç    DESTE, DEMET
240 Before     bifor    ÖNCE                          340 Bungalow   banglou   BUNGALOV
241 Beg      beg     DİLENMEK                        341 Burglar   börglır   HIRSIZ
242 Begin     begın    BAŞLAMAK                        342 Burn     börn    YANMAK
243 Behave     biheyv    DAVRANMAK                        343 Burst    börst    PATLAMAK
244 Behind     bihaynd   ARKADA, GERİDE                     344 Bury     böri    GÖMMEK
245 Being     biing    VARLIK                         345 Bus     bas     OTOBÜS
246 Believe    bıliiv    İNANMAK                         346 Bush     buş     ÇALI
247 Bell      bel     ZİL, ÇAN                        347 Business   biznıs   İŞ
248 Belong     bilong    AİT OLMAK                        348 Busy     bizi    MEŞGUL
249 Below     bilov    ALTTA, AŞAĞIDA                     349 But     bat     FAKAT
250 Belt      belt     KEMER                          350 Butcher   butçır   KASAP
251 Bench     benç     1.TEZGAH 2.BANK                     351 Butter    batır    TEREYAĞ
252 Bend      bend     EĞMEK, EĞİLMEK                     352 Button    batn    DÜĞME
253 Beneath    bınith    ALTINDA                         353 Buy     bay     SATIN ALMAK
254 Benefit    benıfit   YARARI OLMAK                      354 By      bay     YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
255 Berry     beri     KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE                 355 Cab     keb     TAKSİ
256 Beside     bisayd    YANINDA                         356 Cable    keybl    1.KABLO 2.TELGRAF
257 Besides    bisaydz   HEM DE                         357 Cage     keyc    KAFES
258 Best      best     EN İYİ                         358 Cake     keyk    KEK
259 Bet      bet     İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK               359 Calculate  kalkuleyt  HESAPLAMAK
260 Better     better    DAHA İYİ                        360 Calendar   kelindır  TAKVİM
261 Between    bitviin   ARASINDA                        361 Call     kol     1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
262 Beyond     biyand    ÖTESİNDE                        362 Calm     kaam    SAKİN
263 Bicycle    baysikl   BİSİKLET                        363 Camera    kemıra   KAMERA
264 Big      big     BÜYÜK                          364 Camouflage  kamuflaaj  SAKLAMAK
265 Bike      bayk     BİSİKLET                        365 Camp     kemp    KAMP
266 Bill      bil     1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)      366 Campaign   kempein   KAMPANYA
267 Bin      bin     KAP                           367 Campus    kempıs   KAMPÜS
268 Bind      baynd    BAĞLAMAK                        368 Can     ken     TENEKE KUTU
269 Bird      börd     KUŞ                           369 Canal    knal    KANAL
270 Birth     börth    DOĞUM                          370 Cancel    kensıl   İPTAL ETMEK
271 Biscuit    biskit    BİSKÜVİ                         371 Cancer    kensır   KANSER
272 Bishop     bişıp    PİSKOPOS                        372 Candidate  kendidıt  ADAY
273 Bit      bit     1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ  373 Candle    kendl    MUM
274 Bite      bayt     ISIRMAK                         374 Canteen   kantiin   KANTİN
275 Black     blek     SİYAH                          375 Capacity   kpasiti   KAPASİTE
276 Blame     bleym    SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK                376 Capital   kepıtl   1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
277 Blank     blenk    BOŞLUK                         377 Captain   keptın   1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
278 Blanket    blenkıt   BATTANİYE                        378 Capture   kepçır   1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK
279 Blast     blast    PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK            379 Car     kaar    ARABA
280 Bless     bles     (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS         380 Caravan   karavan   KARAVAN
281 Blind     blaynd    KÖR                           381 Card     kaad    KART
282 Block     blok     BLOK                          382 Cardigan   kardigın  HIRKA
283 Blood     blad     KAN                           383 Care     keyr    DİKKAT, ÖZEN
284 Bloom     bluum    ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK                   384 Career    kariır   MESLEK
285 Blow      blou     ÜFLEMEK, PATLAMAK                    385 Carnival   karnivıl  KARNAVAL
286 Blue      blu     1. MAVİ 2.MUTSUZ                    386 Carpenter  karpıntır  MARANGOZ
287 Bluff      blaf      BLÖF                        387 Carpet     kaarpıt     HALI
288 Board      boord      BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL     388 Carriage    keriıc     1.FAYTON 2.VAGON
289 Boast      boust      ÖVÜNMEK                      389 Carry      keri      TAŞIMAK
290 Boat      bout      BOT;SANDAL                     390 Case      keys      1.KUTU,KAP 2.DAVA
291 Body      badi      GÖVDE;VÜCUT                    391 Cash      keş       NAKİT
292 Boil      boıl      KAYNAMAK                      392 Castle     kesl      KALE
293 Bold      bould      CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.          393 Cat       ket       KEDİ
294 Bomb      bomb      BOMBA                       394 Catch      keç       YAKALAMAK
295 Bone      boun      KEMİK                       395 Cattle     ketl      BÜYÜKBAŞ HAYVAN
296 Bonfire     bonfayır    MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ             396 Cause      koz       1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
297 Book      buk       KİTAP                       397 Ceiling     silign     TAVAN
298 Book      buk       YER AYIRTMAK                    398 Cell      sel       HÜCRE (hapis,beyin v.b)
299 Border     bordır     SINIR                       399 Cellar     selır      KİLER, BODRUM
300 Bore      bor       CAN SIKMAK                     400 Century     sençri     YÜZYIL
401 Ceremony    serımıni    SEREMONİ                      501 Connect     konekt     BİRLEŞTİRMEK
402 Certain     sörtın     KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK             502 Conquer     konkuır     İŞGAL ETMEK
403 Certainly    sörtınli    KUŞKUSUZ                      503 Conscience   konşıns     VİCDAN, BİLİNÇ
404 Certificate   sertıfıkeyt   SERTİFİKA                     504 Conscious    konşıs     BİLİNÇLİ
405 Chain      çeyn      ZİNCİR                       505 Consider    konsidır    1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
406 Chair      çeır      İSKEMLE                      506 Consideration  konsidıreyşın  DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
407 Chairman    çeırmen     YÖNETİM KURULU BAŞKANI               507 Consist     kınsist     OLUŞMAK
408 Chalk      çolk      TEBEŞİR                      508 Consul     konsl      KONSOLOS
409 Challenge    çalınc     MEYDAN OKUMA                    509 Consult     kınsalt     DANIŞMAK
410 Champion    çempiın     ŞAMPİYON                      510 Consultation  konslteyşın   TOPLANTI, KONSÜLTASYON
411 Championship  çempiınşip   ŞAMPİYONA                     511 Contain     konteyn     KAPSAMAK
412 Chance     çens      ŞANS, FIRSAT                    512 Container    konteynır    KAP
413 Change     çeync      1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA         513 Content     kontent     TATMİN OLMUŞ
414 Character    kerıktır    KİŞİLİK                      514 Contents    kontents    İÇERİK
415 Charge     çarc      1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK            515 Continuous   kontinuıs    SÜREKLİ
416 Charm      çarm      ÇEKİCİLİK                     516 Contrary    kontrıri    TERSİNE, ZIDDINA
417 Charming    çarming     ÇEKİCİ                       517 Contrast    kıntrast    KARŞILAŞTIRMAK
418 Chatter     çetır      GEVEZELİK YAPMAK                  518 Control     kontroul    KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
419 Cheap      çiip      UCUZ                        519 Convenience   konvinyıns   UYGUNLUK, KOLAYLIK
420 Cheat      çiit      1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK        520 Convenient   konvinyınt   ELVERİŞLİ, UYGUN
421 Check      çek       KONTROL ETMEK                   521 Conversation  konverseyşın  SÖYLEŞİ
422 Cheer      çiır      1.NEŞE 2.COŞTURMAK                 522 Cook      kuuk      1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
423 Cheese     çiiz      PEYNİR                       523 Cool      kuul      1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
424 Chemical    kemıkl     KİMYASAL                      524 Cop       kap       POLİS
425 Cherry     çeri      KİRAZ                       525 Copper     kapır      BAKIR
426 Chess      çes       SATRANÇ                      526 Copy      kopi      KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
427 Chewing-Gum   çuving gam   SAKIZ                       527 Corn      korn      1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
428 Chicken     çikın      PİLİÇ                       528 Corner     kornır     KÖŞE
429 Chief      çif       ŞEF                        529 Correct     korekt     1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK
430 Child      çayld      ÇOCUK                       530 Cost      kost      MALİYET, MAL OLMAK
431 Childhood    çayldhuud    ÇOCUKLUK                      531 Costly     kostli     PAHALI
432 Chin      çin       ÇENE                        532 Cottage     kotıc      KÖY EVİ
433 Choose     çuz       SEÇMEK                       533 Cotton     kotn      PAMUK
434 Christian    krisçın     HIRİSTİYAN                     534 Cough      kof       ÖKSÜRMEK
435 Church     çörç      KİLİSE                       535 Council     kaunsl     KONSEY
436 Cigarette    sigıret     SİGARA                       536 Count      kaunt      SAYMAK
437 Cinema     sinıma     SİNEMA                       537 Country     kantri     1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
438 Circle     sörkl      1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)              538 Couple     kapıl      1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ
439 Circular    sörkulır    YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)      539 Courage     karıc      CESARET
440 Circumstances  sörkımstansıs  DURUM, VAZİYET                   540 Course     kors      1.GİDİŞAT 2.KURS
441 Circus     sörkıs     SİRK                        541 Court      kort      1.MAHKEME 2.KORT
442 Citizen     sitizn     YURTTAŞ                      542 Cousin     kazn      KUZEN
443 City      siti      KENT;SİTE                     543 Cover      kavır      KAPLAMAK
444 Civic      sivik      1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ   544 Cow       kau       İNEK
445 Civil      sivl      SİVİL                       545 Coward     kauırd     KORKAK
446 Claim      kleym      İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK               546 Crack      krek      KIRMAK
447 Clasp      klasp      SIKICA TUTMAK                   547 Crash      kreş      ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
448 Class      klas      SINIF                       548 Crazy      kreyzi     ÇILGIN
449 Classic     klesik     KLASİK                       549 Cream      kriim      1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ
450 Clean      kliin      1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ                550 Creation    krieyşın    YARATIŞ
451 Clear      kliır      1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK  551 Creature    kriiçır     YARATIK
452 Clerk      klark      MEMUR                       552 Crime      kraym      SUÇ
453 Clever     klevır     AKILLI                       553 Criminal    kriminl     SUÇLU (yasa önünde)
454 Climb      klaymb     TIRMANMAK, YÜKSELMEK                554 Criticize    kritisayz    ELEŞTİRMEK
455 Cloakroom    kloukrum    VESTİYER, TUVALET                 555 Crop      krop      ÜRÜN (toprak ürünü)
456 Clock      klok      SAAT                        556 Cross      kros      1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
457 Close      klous      YAKIN                       557 Crossing    krosing     GEÇİT
458 Close      klouz      1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK             558 Crossroads   krosroudz    KAVŞAK
459 Clothes     klouthz     GİYSİLER (her zaman çoğuldur )           559 Crowd      kraud      KALABALIK
460 Cloud      klaud      BULUT                       560 Crown      kraun      TAÇ
461 Club      klab      1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK         561 Cruel      kruıl      ZALİM
462 Coach      kouç      1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS  562 Cruise     kruuz      1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH
463 Coal      kol       KÖMÜR                       563 Crush      kraş      KIRMAK (basarak)
464 Coat      kout      PALTO                       564 Cry       kray      BAĞIRMAK, AĞLAMAK
465 Cobweb     kobveb     ÖRÜMCEK AĞI                    565 Cube      küub      KÜP
466 Coconut     kokonat     HİNDİSTAN CEVİZİ                  566 Cucumber    küukambır    HIYAR
467 Coffee     kafi      KAHVE                       567 Cultivate    kaltıveyt    TOPRAKLA UĞRAŞMAK
468 Coffin     kofin      TABUT                       568 Culture     kalçır     KÜLTÜR
469 Coin      koin      MADENİ PARA                    569 Cup       kap       1.FİNCAN 2.KUPA
470 Cold      kould      SOĞUK                       570 Cure      küur      İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
471 Collar     kolır      YAKA, TASMA                    571 Curiosity    küriositi    MERAK
472 Collect     kolekt     TOPLAMAK                      572 Curious     küriyıs     1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
473 Colour     kalır      RENK                        573 Curl      körl      KIVIRMAK
474 Comb      kom       TARAK                       574 Current     karınt     1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
475 Come      kam       GELMEK                       575 Curse      körs      LANET
476 Comfort     kanfırt     KONFOR ,RAHAT                   576 Curtain     körtn      PERDE
477 Comfortable   kanfırtıbıl   KONFORLU                      577 Curve      körv      EĞRİ
478 Command     komand     KUMANDA ETMEK                   578 Custom     kastım     GELENEK
479 Commence    kımens     BAŞLAMAK                      579 Customer    kastımır    ALICI, MÜŞTERİ
480 Commercial   kımörşıl    1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )          580 Customs       kastımz    GÜMRÜK
481 Common     kamın      1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK     581 Cut         kat      KESMEK
482 Community    komüniti    TOPLUM                    582 Cycle        saykl     BİSİKLET, TUR
483 Company     kampany     1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK  583 Dad         ded      BABA
484 Comparatively  kımpırativli  MUKAYESELİ OLARAK               584 Daily        deyli     GÜNLÜK
485 Compare     kımpeyr     MUKAYESE ETMEK                585 Dam         dem      BARAJ
486 Compass     kampıs     1.PUSULA 2.PERGEL               586 Damp        demp      NEMLİ
487 Compete     kımpiit     YARIŞMAK                   587 Dance        dens      DANS
488 Competition   kompitişn    1.YARIŞMA 2.REKABET              588 Danger       deyncır    TEHLİKE
489 Complain    kımpleyn    YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK            589 Dangerous      deyncrıs    TEHLİKELİ
490 Complete    kımpliit    BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ          590 Dare        deyr      1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
491 Compliment   komplimınt   İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE          591 Dark        dark      1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
492 Compound    kompaund    BİRLEŞİK, BİLEŞİK               592 Dash        deş      1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.'-'işareti
493 Concern     konsörn     1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK           593 Date        deyt      GÜNÜN TARİHİ
494 Concert     kansıt     KONSER                    594 Daughter      dotır     KIZ ÇOCUK
495 Conclude    konkluud    1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK        595 Day         dey      GÜN
496 Condition    kındişın    DURUM, ŞART                  596 Dead        ded      ÖLÜ
497 Confess     kınfes     İTİRAF ETMEK                 597 Deal        diıl      ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
498 Confidence   konfidıns    GÜVEN                     598 Dear        diır      1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI
499 Confuse     kınfüuz     (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK          599 Death        deth      ÖLÜM
500 Congratulate  kongraçuleyt  KUTLAMAK                   600 Deceive       dısiiv     KANDIRMAK
601 December    dısembır    ARALIK (ayı)                 701 Doubt        daut      1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
602 Decide     disayd     KARAR VERMEK                 702 Down        daun      AŞAĞISI
603 Decision    dısijn     KARAR                     703 Draw        drov      1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
604 Declare     dikleır     AÇIKLAMAK                   704 Dreadful      dredfl     KORKUNÇ, KÖTÜ
605 Decorate    dekıreyt    DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK             705 Dreadfully     dredfıli    ÇOK
606 Deed      diid      1.EYLEM 2.TAPU                706 Dream        driim     DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
607 Deep      diip      DERİN                     707 Dress        dres      1.GİYSİ 2.GİYİNMEK
608 Deer      diır      GEYİK                     708 Drill        dril      1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
609 Defeat     dıfiit     KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)        709 Drink        drink     İÇMEK
610 Defence     difens     SAVUNMA, DEFANS                710 Drive        draıv     ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
611 Defend     difend     SAVUNMAK                   711 Drop        drop      1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
612 Definite    defınit     KESİN, BELİRLİ                712 Drug        drag      İLAÇ, UYUŞTURUCU
613 Degree     dıgrii     DERECE                    713 Drunk        drank     SARHOŞ
614 Delay      dıley      GECİKTİRMEK, ERTELEMEK            714 Dry         dray      1.KURU 2.KURUMAK
615 Delicate    delikıt     NAZİK                     715 Due         düu      KADAR, VADE( borç )
616 Delicious    dılişıs     LEZZETLİ                   716 Dull        dal      1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
617 Delight     dılayt     HOŞNUTLUK                   717 Dust        dast      TOZ
618 Delightful   dılaytful    HOŞNUT EDİCİ                 718 Duty        düuti     1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ
619 Deliver     delivır     DAĞITMAK, DAĞITIM               719 E.G.        i ci      ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
620 Demand     dimend     İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ             720 Each        iiç      HER, HER BİRİ
621 Demolish    dımoliş     YIKMAK, PARÇALAMAK              721 Eager        iigır     İSTEKLİ
622 Demonstrate   demonstreyt   AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK       722 Ear         iır      KULAK
623 Demonstration  demonstreyşın  GÖSTERİ                    723 Early        örli      ERKEN
624 Dentist     dentist     DİŞÇİ                     724 Earn        örn      PARA KAZANMAK
625 Deny      dınay      İNKAR ETMEK, YALANLAMAK            725 Earnest       örnıst     CİDDİ
626 Depart     dıpart     AYRILMAK                   726 Earth        örth      1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
627 Department   dıpartmınt   BÖLÜM;DEPARTMAN                727 Ease        iiz      KOLAYLIK
628 Depend     dıpend     BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK         728 East        iist      DOĞU
629 Deposit     dıpozıt     DEPOZİT                    729 Easy        iizi      KOLAY
630 Depress     dıpres     BUNALTMAK                   730 Eat         iit      YEMEK YEMEK
631 Depth      depth      DERİNLİK                   731 Echo        ekou      EKO, AKİS
632 Describe    dıskrayb    TANIMLAMAK, BETİMLEMEK            732 Economical     ikınomikl   EKONOMİK
633 Desert     dezırt     1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)        733 Edge        ec       KENAR
634 Deserve     dızörv     HAKKETMEK, LAYIK OLMAK            734 Editor       editır     EDİTÖR
635 Design     dızayn     DİZAYN                    735 Educate       ecukeyt    EĞİTİM
636 Desire     dızayr     ARZU                     736 Effect       ıfekt     ETKİ
637 Desk      desk      SIRA;MASA                   737 Efficient      ıfışınt    ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
638 Despair     dıspeır     ÜMİTSİZLİK                  738 Effort       efıt      EFOR
639 Dessert     dızört     TATLI (yiyecek)                739 Egg         eg       YUMURTA
640 Destroy     dıstroy     YIKMAK                    740 Either.....Or....  aydır ... or  YA.....YA.....
641 Destruction   dıstrakşın   YIKIM                     741 Elastic       ılestik    ELASTİK
642 Detail     diteyl     AYRINTI, DETAY                742 Elbow        elbou     DİRSEK
643 Determined   dıtörmind    AZİMLİ                    743 Elder        eldır     YAŞLI (daha yaşlı)
644 Develop     dıvelop     GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK        744 Elect        ılekt     SEÇMEK
645 Development   dıvelopmınt   GELİŞME                    745 Election      ılekşın    SEÇİM
646 Devil      devl      ŞEYTAN                    746 Electricity     ılektrisiti  ELEKTRİK
647 Dial      dayıl      1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK          747 Elegant       elıgınt    ŞIK
648 Diamond     daymınd     1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)      748 Elementary     elımentri   TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
649 Diary      dayri      GÜNLÜK, AJANDA                749 Elephant      elıfınt    FİL
650 Dictator    dıkteytır    DİKTATÖR                   750 Else        els      DAHA, BAŞKA
651 Dictionary   dikşınri    SÖZLÜK                    751 Elsewhere      elsver     BAŞKA BİR YER
652 Die       day       ÖLMEK                     752 Embassy       embısi     BÜYÜKELÇİLİK
653 Difference   difrıns     AYIRIM, FARK                 753 Emerge       ımörc     ÇIKMAK
654 Different    dıfrınt     FARKLI                    754 Emergency      ımörcınsi   ACİL DURUM
655 Difficult    dıfıkılt    ZOR                      755 Emigrate      emıgreyt    GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
656 Dig       dig       KAZMAK                    756 Employ       ımploy     ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
657 Dinner     dinır      AKŞAM YEMEĞİ                 757 Employee      ımployi    ÇALIŞTIRILAN ADAM
658 Diploma     dıploumı    DİPLOMA                    758 Employer      ımployır    İŞVEREN
659 Diplomat    dıplımat    DİPLOMAT                   759 Employment     ımploymınt   İŞ
660 Direct     dırekt     1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK      760 Empty        empti     BOŞ
661 Direction    dırekşn     YÖN                      761 Enclose       ınklouz    KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
662 Director    dırektır    DİREKTÖR                   762 Encourage      ınkarıc    CESARETLENDİRMEK
663 Dirt      dört      KİR                      763 End         end      SON, BİTİRMEK
664 Dirty      dörti      KİRLİ                     764 Enemy        enımi     DÜŞMAN
665 Disadvantage  disadvantıc   DEZAVANTAJ                  765 Energy       enırci     ENERJİ
666 Disagree    disıgrii    ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK            766 Engage       engeyc     1.NİŞANLAMAK 2.İŞ VERMEK
667 Disappear    disıpiır    GÖZDEN KAYBOLMAK               767 Engine       encin     MAKİNE
668 Disappoint   disıpoint    HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK           768 Enjoy        ıncoy     EĞLENMEK
669 Disc      disk      DİSK                     769 Enough       inaf      YETER
670 Disc-Jockey   disk cokey   DİSCOKEY                   770 Enter        enter     GİRMEK
671 Discipline   disiplin    DİSİPLİN                   771 Enterprise     entıprayz   GİRİŞİM
672 Discover    diskavır    KEŞFETMEK                   772 Entertain      entıteyn    AĞIRLAMAK (konukları)
673 Discuss     dıskas     TARTIŞMAK                       773 Entertainment  entıteynmınt  EĞLENCE
674 Disease     diziiz     HASTALIK                        774 Entrance    entrıns    GİRİŞ
675 Dish      diş       1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK           775 Envelope    ınvılop    ZARF
676 Dismiss     dismis     KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK             776 Equal      ikuıl     EŞİT
677 Disobey     disıbey     İTAAT ETMEMEK                     777 Equality    ikualiti    EŞİTLİK
678 Display     displey     GÖSTERMEK                       778 Erect      irekt     KALDIRMAK
679 Dispose     dispouz     ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK            779 Error      erır      HATA
680 Dispute     dıspüut     ANLAŞMAZLIK                      780 Escalator    eskıleytır   YÜRÜYEN MERDİVEN
681 Distance    distıns     UZAKLIK                        781 Escape     ıskeyp     KAÇMAK
682 Distant     distınt     UZAK                          782 Especial    ıspeşl     ÖZEL, ÖNEMLİ
683 Distinct    distinkt    AÇIK, ÖZEL, FARKLI                   783 Essential    ısenşıl    TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
684 Distinguish   distinguwiş   AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )         784 Establish    ıstabliş    KURMAK ,İNŞA ETMEK
685 Distribute   distribüut   DAĞITMAK                        785 Estimate    estımeyt    TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
686 District    distrikt    BÖLGE (toprak,ülke)                  786 Even      ivın      1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
687 Disturb     distörb     RAHATSIZ ETMEK                     787 Evening     ivning     AKŞAM
688 Divide     divayd     BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK                  788 Event      ivent     OLAY
689 Division    divijn     BÖLÜM                         789 Eventually   ivençuıli   SONUNDA, NİHAİ
690 Dizzy      dizi      BAŞ DÖNMESİ                      790 Ever      evır      HERHANGİ BİR ZAMAN
691 Do       do       YAPMAK                         791 Every      evri      HER
692 Dock      dok       1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK        792 Evil      ivl      KÖTÜ
693 Doctor     daktır     DOKTOR                         793 Exact      ıgzekt     TAM
694 Document    dokümınt    DOKÜMAN                        794 Exactly     ıgzekli    KESİN OLARAK
695 Dog       dog       KÖPEK                         795 Exaggerate   ıgzacıreyt   ABARTMAK
696 Doll      dol       OYUNCAK BEBEK                     796 Examine     ıgzamin    İNCELEMEK, SINAV VERMEK
697 Domestic    dımestik    EVCİL, EVE AİT, İÇSEL                 797 Example     ıgzempl    ÖRNEK
698 Donkey     donki      EŞEK                          798 Excellent    eksılınt    ÇOK İYİ
699 Door      door      KAPI                          799 Except     ıksept     DIŞINDA, HARİÇ
700 Double     dabl      ÇİFT                          800 Exception    ıksepşın    İSTİSNA
801 Exchange    ıksçeync    DEĞİŞ TOKUŞ                      901 Flood      flad      SEL
802 Excite     ıksayt     HEYECANLANDIRMAK                    902 Floor      floor     YAPININ TABANI, KAT
803 Exclude     eksklud     DIŞLAMAK                        903 Flour      flauır     UN
804 Excuse     eksküuz     1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET        904 Flower     flauır     ÇİÇEK
805 Exercise    eksısayz    EGZERSİZ                        905 Fly       flay      1.UÇMAK 2.SİNEK
806 Exist      ıgzist     OLUŞ, VAR OLMAK                    906 Fog       fog      SİS
807 Exit      eksit      ÇIKIŞ, ÇIKMAK                     907 Fold      fould     KATLAMAK
808 Expect     ekspekt     UMMAK,BEKLEMEK                     908 Follow     folou     İZLEMEK, TAKİP ETMEK
809 Expense     ekspens     MASRAF                         909 Fond      fond      HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
810 Expensive    ekspensiv    PAHALI                         910 Food      fuud      YİYECEK, BESİN
811 Experience   ıkspiriıns   TECRÜBE                        911 Fool      fuul      1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK
812 Expert     ekspört     BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER                912 Foolish     fuuliş     APTALCA
813 Explain     ıkspleyn    AÇIKLAMAK                       913 Foot      fuut      AYAK
814 Explanation   eksplıneyşın  AÇIKLAMA                        914 For       for      İÇİN
815 Explode     ıksploud    PATLAMAK (bomba patlaması)               915 Forbid     forbid     YASAKLAMAK
816 Explore     ıksplor     ARAŞTIRMAK (bir yeri)                 916 Force      fors      ZORLAMAK, ZOR, FORS
817 Express     ıkspres     İFADE ETMEK                      917 Forecast    forkast    TAHMİN
818 Expression   ıkspreşın    İFADE                         918 Forehead    forıd     ALIN
819 Extend     ıkstend     GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK                 919 Foreign     forın     YABANCI (ülke veya ırk)
820 Extension    ıkstenşn    GENİŞLETME, BÜYÜTME                  920 Forest     forıst     ORMAN
821 Extent     ıkstent     BOYUT, BÜYÜKLÜK                    921 Forget     fıget     UNUTMAK
822 Extra      ekstrı     FAZLA, EKSTRA                     922 Forgive     fıgiv     BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
823 Extract     ıkstekt     ÇEKİP ÇIKARTMAK                    923 Fork      fork      ÇATAL
824 Extraordinary  ıkstrordinıri  OLAĞANDIŞI                       924 Form      form      ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
825 Eye       ay       GÖZ                          925 Former     formır     ÖNCEKİ ZAMAN
826 Face      feys      1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK     926 Fortnight    fortnayt    İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
827 Factory     fektri     FABRİKA                        927 Fortune     forçın     1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH
828 Fade      feyd      SOLMAK                         928 Forward     forvıd     İLERİ
829 Fail      feyl      BAŞARISIZ OLMAK                    929 Foundation   faundeyşın   1.TEMEL 2.VAKIF
830 Failure     feylır     BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure  930 Fountain    fauntın    FISKİYE
831 Faint      feynt      1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK               931 Fountain-Pen  fauntın pen  DOLMA KALEM
832 Fair      feır      1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR      932 Fox       foks      TİLKİ
833 Fairly     feıli      1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE                  933 Frame      freym     ÇERÇEVE
834 Faith      feyth      1.İNANÇ 2.GÜVENMEK                   934 Free      frii      ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
835 Faithful    feythful    GÜVENİLİR, SADIK                    935 Free      frii      BEDAVA, ÜCRETSİZ
836 Fall      fol       1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)               936 Freedom     friidım    ÖZGÜRLÜK
837 False      fols      1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE                937 Freeze     friz      DONMAK
838 Familiar    fımiliır    TANIDIK, BİLDİK                    938 Fresh      freş      TAZE
839 Family     femıli     AİLE, FAMİLYA                     939 Friday     fraydey    CUMA
840 Famous     feymıs     ÜNLÜ                          940 Friend     frend     ARKADAŞ
841 Fanatic     fınıtik     FANATİK                        941 Friendly    frendli    DOSTÇA
842 Fantastic    fentestik    HARİKA, OLAĞANDIŞI                   942 Fright     frayt     KORKU
843 Far       far       UZAK                          943 Frighten    fraytn     KORKUTMAK
844 Fare      feır      ÜCRET (tren,vapur vb. için)              944 Frog      frog      KURBAĞA
845 Farm      fam       ÇİFTLİK                        945 From      from      (...DEN, ...DAN) EKİ
846 Farther     fardır     DAHA UZAK                       946 Front      frant     ÖN
847 Fashion     feşn      MODA                          947 Frown      fraun     KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
848 Fast      fast      HIZLI                         948 Fruit      fruut     MEYVE
849 Fasten     fasn      BAĞLAMAK                        949 Fugitive    fiucitiv    KANUN KAÇAĞI
850 Fat       fet       1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)             950 Full      ful      DOLU, TAMAMEN
851 Fate      feyt      KADER                         951 Fun       fan      EĞLENCE
852 Father     fadır      BABA                          952 Fund      fand      FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
853 Fault      folt      KUSUR                         953 Funny      fani      1.KOMİK 2.GARİP
854 Faultless    foltlıs     KUSURSUZ                        954 Fur       för      KÜRK
855 Faulty     folti      KUSURLU                        955 Furnish     förniş     DÖŞEMEK
856 Favour     feyvır     LEHİNDE, TARAF TUTMAK                 956 Further     fördır     DAHA
857 Favourable   feyvırıbl    İYİ, YARDIMCI                     957 Future     füuçır     GELECEK
858 Favourite    feyvrıt     EN SEVİLEN, FAVORİ                   958 Gain      geyn      KAZANMAK
859 Fear      fiır      KORKU                         959 Gallery     gelıri     GALERİ
860 Fearful     fiıfl      KORKUTUCU                       960 Gamble     gembl     KUMAR OYNAMAK, KUMAR
861 Feather     fedır      TÜY (kuş tüyü)                     961 Game      geym      OYUN
862 February    february    ŞUBAT                         962 Gang      geng      ÇETE
863 Fee       fii       HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)         963 Gap       gep      BOŞLUK, FARK
864 Feed      fid       BESLEMEK                        964 Garage     garaaj     GARAJ
865 Feel      fiil      HİSSETMEK                       965 Garden     gadn      BAHÇE
866 Fellow     felıu     ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM         966 Garlic     gaalik    SARIMSAK
867 Female     fimeyl    DİŞİ                        967 Gas      ges      GAZ
868 Fence      fens     ÇİT                         968 Gate      geyt     BAHÇE KAPISI
869 Fetch      feç      GİDİP GETİRMEK                   969 Gather     gedır     1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
870 Fever      fivır     ATEŞ (vücut)                    970 General    cenrıl    GENERAL
871 Few       füu      AZ, BİR KAÇ                     971 General    cenrıl    GENEL
872 Field      fiild     ALAN                        972 Generally   cenrıli    GENELLİKLE
873 Fight      fayt     KAVGA, KAVGA ETMEK                 973 Generous    cenrıs    CÖMERT
874 Figure     figır     1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT                974 Genius     ciniıs    DAHİ
875 File      fayl     1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA               975 Gentle     centl     NAZİK
876 Fill      fil      DOLDURMAK                      976 Gentleman   centlmın   CENTİLMEN
877 Film      film     FİLM                        977 Get      get      1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
878 Final      faynl     SON                         978 Gift      gift     1.ARMAĞAN 2.YETENEK
879 Finally     faynıli    SONUNDA                       979 Gipsy     cipsi     ÇİNGENE
880 Finance     faynens    FİNANS                       980 Girl      görl     KIZ
881 Find      faynd     BULMAK                       981 Give      giv      VERMEK
882 Fine      fayn     1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI          982 Glad      gled     MEMNUN
883 Finger     fingır    PARMAK                       983 Gladly     gledli    ZEVKLE
884 Finish     finiş     BİTİM, BİTMEK                    984 Glass     glas     CAM, BARDAK
885 Fire      fayır     1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK      985 Glorious    gloriıs    PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
886 Firm      förm     1.SERT 2.FİRMA                   986 Glory     glori     ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
887 First      först     BİRİNCİ, İLK                    987 Glove     glav     ELDİVEN
888 Fish      fiş      BALIK                        988 Go       go      GİTMEK
889 Fit       fit      1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK            989 Goat      gout     KEÇİ
890 Fix       fiks     YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT           990 God      gad      TANRI
891 Flag      fleg     BAYRAK                       991 Gold      gould     ALTIN
892 Flake      fleyk     TANE (snowflake : kar tanesi)            992 Golden     gouldın    ALTINDAN
893 Flame      fleym     ALEV                        993 Goldfish    gouldfiş   AKVARYUM BALIĞI
894 Flash      fleş     FLAŞ                        994 Good      gud      1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
895 Flat      flet     1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)            995 Good-Looking  gud luking  İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
896 Flavour     fleyvır    TAT                         996 Goose     guus     KAZ
897 Flesh      fleş     ET (derinin altındaki)               997 Gosh      goş      HAYRET!...
898 Flight     flayt     UÇUŞ                        998 Govern     gavn     YÖNETMEK, HÜKMETMEK
899 Float      flout     YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)              999 Government   gavınmınt   HÜKÜMET
900 Flock      flok     SÜRÜ                        1000 Graduate   grecueyt   MEZUN (üniversite mezunu)
1001 Grain     greyn     TANECİK ( kum,buğday v.s.)             1101 Hostage    hastıc    ESİR, REHİNE
1002 Grand     grend     BÜYÜK, ZEVKLİ                    1102 Hostel    hastl     ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
1003 Grape     greyp     ÜZÜM                        1103 Hot      hat      1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
1004 Grasp     grasp     SIKICA TUTMAK                    1104 Hotel     houtel    OTEL
1005 Grass     gres     1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU            1105 Hour     auır     SAAT
1006 Grave     greyv     1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ               1106 Hourly    auıli     SAAT BAŞI
1007 Great     greyt     BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ                 1107 House     haus     EV
1008 Green     griin     1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY             1108 Housewife   haus wayf   EV HANIMI
1009 Greeting    griiting   KUTLAMA                       1109 Hover     havır     HAVADA KALMAK
1010 Grey      grey     GRİ                         1110 How      haw      NASIL
1011 Grill     gril     GRİL                        1111 However    hauevır    HER ŞEKİLDE
1012 Grip      grip     SIKICA TUTMAK                    1112 Hum      ham      VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
1013 Grocer     grousır    BAKKAL                       1113 Humble    hambl     ALÇAK GÖNÜLLÜ
1014 Ground     graund    YER, TOPRAK                     1114 Humour    hüumır    GÜLDÜRÜ, MİZAH
1015 Group     gruup     GURUP, TOPLULUK                   1115 Hungry    hangri    AÇ
1016 Grow      grow     BÜYÜMEK, YETİŞMEK                  1116 Hunt     hant     AVLAMAK
1017 Guard     gard     KORUMAK                       1117 Hurry     hari     ACELE ETMEK
1018 Guerrilla   gırilı    GERİLLA                       1118 Hurt     hört     YARALAMAK, YARALANMAK
1019 Guess     ges      TAHMİN ETMEK                    1119 Husband    hazbınd    KOCA, ERKEK EŞ
1020 Guest     gest     KONUK                        1120 Ice      ays      BUZ
1021 Guide     gayd     REHBER, REHBERLİK ETMEK               1121 Ice-Cream   ays kriim   DONDURMA
1022 Guilt     gilt     SUÇ, KABAHAT                    1122 Icy      aysi     ÇOK SOĞUK, BUZLU
1023 Gum      gam      1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ                1123 Idea     aydiı     FİKİR
1024 Gun      gan      SİLAH                        1124 Ideal     aydiıl    YETKİN, İDEAL
1025 Habit     hebit     ALIŞKANLIK                     1125 Identical   aydentikl   ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
1026 Hail      heyl     DOLU (yağış)                    1126 Identify   aydentifay  BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
1027 Hair      heyr     1.SAÇ 2.HAYVAN TÜYÜ                 1127 Idle     aydl     ATIL, BOŞ
1028 Half      half     YARIM                        1128 If      if      EĞER
1029 Hall      hol      HOL                         1129 Ill      il      HASTA, HASTALIK
1030 Hammer     hemır     ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK                  1130 Illegal    illigıl    KANUNSUZ
1031 Hand      hend     EL                         1131 Image     imıc     HAYAL, İMAJ
1032 Handbag    hendbeg    EL ÇANTASI (kadınların)               1132 Immediate   immidiıt   ANINDA, DERHAL
1033 Handkerchief  hengırçif   MENDİL                       1133 Immense    imens     ÇOK BÜYÜK
1034 Handle     hendıl    1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK  1134 Immigrate   imigreyt   GÖÇMEN
1035 Handsome    hendsım    YAKIŞIKLI                      1135 Impatient   impeyşınt   SABIRSIZ
1036 Handwriting  hendrayting  EL YAZISI                      1136 Impolite   impolayt   KABA, NAZİK DEĞİL
1037 Hang      heng     ASMAK                        1137 Import    import    İTHAL ETMEK
1038 Hangar     hengır    HANGAR                       1138 Importance  importıns   ÖNEM
1039 Happy     hepi     MUTLU                        1139 Important   importınt   ÖNEMLİ
1040 Harbour    harbır    LİMAN                        1140 Impossible  imposıbl   OLANAKSIZ
1041 Hard      hard     SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ               1141 Impress    impres    ETKİLEMEK
1042 Hardly     hardli    ZORLA, İYİ DEĞİL                  1142 Impression  impreşn    ETKİ
1043 Harm      harm     ZARAR,KÖTÜLÜK                    1143 Improve    impruuv    GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
1044 Harmful    harmful    ZARARLI                       1144 Improvement  impruuvmınt  GELİŞME
1045 Harvest    harvıst    HASAT                        1145 In      in      1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE 2.POPÜLER
1046 Haste     heyst     HIZ, ACELE                     1146 In Order To  in ordır to  AMACIYLA, MAKSADIYLA
1047 Hat      het      ŞAPKA                        1147 Incident   insidınt   OLAY (önemsiz olay)
1048 Hate      heyt     NEFRET                       1148 Include    inkluud    KAPSAMAK
1049 Have      hev      SAHİP OLMAK                     1149 Income    inkım     GELİR
1050 Hawk      hovk     1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK  1150 Incorrect   ınkırekt   HATALI, YANLIŞ
1051 Hazard     hezırd    TEHLİKE, RİSK                    1151 Increase   inkriiz    ARTMAK
1052 Head      hed      BAŞ, KAFA                      1152 Incredible  inkredıbl   İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
1053 Headache    hedeyk    BAŞ AĞRISI                     1153 Indeed    indiid    GERÇEKTEN
1054 Health     helth     SAĞLIK                       1154 Independent  ındıpendınt  BAĞIMSIZ
1055 Healthy    helthi    SAĞLIKLI                      1155 Indicate   indikeyt   GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
1056 Hear      hiir     DUYMAK                       1156 Indoor    indor     EV İÇİNDE, İÇERDE
1057 Heart     hart     1.KALP 2.KUPA (oyun kartlarında)          1157 Industry   indastri   ENDÜSTRİ
1058 Heat      hiit     ISI                         1158 Inferior   infiıriır   AŞAĞILIK
1059 Heater    hiitır   ISITICI                       1159 Influence    ınfluıns    ETKİ, ETKİLEMEK
1060 Heaven    hevın   CENNET                        1160 Inform     infoom     BİLGİ VERMEK
1061 Heavy    hevi    AĞIR                         1161 Informal    infoomıl    RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
1062 Heel     hiıl    TOPUK                        1162 Information   infımeyşın   BİLGİ, ENFORMASYON
1063 Height    hayt    YÜKSEKLİK                      1163 Injure     incır     İNCİTMEK
1064 Heir     eır    MİRASÇI                       1164 Ink       ink      MÜREKKEP
1065 Hell     hel    CEHENNEM                       1165 Inn       in       1.HAN 2.MOTEL
1066 Help     help    YARDIM, YARDIM ETMEK                 1166 Inquire     inkwayr    ARAŞTIRMAK
1067 Hen     hen    DİŞİ KUŞ, PİLİÇ                   1167 Inquiry     inkuaıri    SORU
1068 Here     hiır    BURASI, BURADA, BURAYA                1168 Insect     insekt     BÖCEK
1069 Hero     hiro    KAHRAMAN                       1169 Inside     insayd     İÇERİSİ
1070 Hesitate   heziteyt  DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK              1170 Insist     insist     ISRAR ETMEK
1071 Hiccup    hikap   HIÇKIRIK                       1171 Inspect     inspekt    İNCELEMEK
1072 Hide     hayd    SAKLANMAK, SAKLAMAK                 1172 Inspector    inspektır   MÜFETTİŞ
1073 High     hay    YÜKSEK                        1173 Install     instol     YERLEŞTİRMEK
1074 Hijack    haycek   KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)          1174 Instance    instıns    ÖRNEK
1075 Hijacker   haycekır  KORSAN, EŞKIYA                    1175 Instead Of   insted ov   YERİNE
1076 Hill     hil    TEPE, YOKUŞ                     1176 Institute    instıtüut   ENSTİTÜ,KURULUŞ
1077 Hire     hayır   KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )   1177 Instruction   instrakşn   YÖNERGE;TALİMAT
1078 History   histri   TARİH                        1178 Instrument   instrumınt   ENSTRÜMAN
1079 Hit     hit    DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)            1179 Intelligent   intelicınt   ZEKİ
1080 Hitch-Hike  hiçhayk  OTOSTOP YAPMAK                    1180 Intend     intend     PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
1081 Hobby    hobi    HOBİ                         1181 Intention    intenşın    PLAN
1082 Hold     hold    TUTMAK, KAVRAMAK                   1182 Interest    interest    1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
1083 Hole     hol    DELİK                        1183 Interesting   intresting   İLGİNÇ
1084 Holiday   holidey  TATİL GÜNÜ                      1184 Intermediate  intımidiıt   ARADA
1085 Hollow    halou   BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)  1185 International  intıneyşınıl  ULUSLARARASI
1086 Home     hom    EV, YUVA                       1186 Interpret    intörprıt   ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
1087 Homesick   houmsik  SILA HASRETİ                     1187 Interrupt    intırapt    DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
1088 Honest    anıst   DÜRÜST                        1188 Interval    ıntıvl     ARALIK, ARA
1089 Honey    hani    BAL                         1189 Interview    intıvüu    RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
1090 Honeymoon  hanimuun  BALAYI                        1190 Into      intu      İÇİNE
1091 Honour    anır    ONUR                         1191 Introduce    intrıdyus   TANIŞTIRMAK
1092 Hop     hap    SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK              1192 Invalid     invelid    GEÇERSİZ
1093 Hope     houp    UMUT                         1193 Invent     invent     İCAT ETMEK, YARATMAK
1094 Hopeless   houplıs  UMUTSUZ                       1194 Invest     invest     YATIRIM YAPMAK
1095 Horizon   hırayzın  UFUK                         1195 Investigate   ınvestıgeyt  ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
1096 Horn     horn    1.BOYNUZ 2.KORNA                   1196 Invite     ınvayt     DAVET ETMEK
1097 Horrible   haribl   KORKUNÇ                       1197 Iron      ayrın     1.DEMİR 2.ÜTÜ
1098 Horse    hors    AT                          1198 Irregular    ıregulır    DÜZENSİZ
1099 Hospital   haspitl  HASTANE                       1199 Island     aylınd     ADA
1100 Host     houst   EV SAHİBİ (konukları olan)              1200 Issue      işuu      1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
1201 It      it     O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)       1301 Likely     laykli     BÜYÜK OLASILIKLA
1202 Jail     jeyl    HAPİS                        1302 Line      layn      ÇİZGİ, SATIR, SIRA
1203 Jam     cem    1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam )         1303 Link      link      BİRLEŞTİRMEK
1204 January   cenueri  OCAK ( ayı )                     1304 Lip       lip      DUDAK
1205 Jaw     cov    1.ÇENE KEMİĞİ 2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK         1305 Liquid     likuit     SIVI
1206 Jazz     cez    CAZ                         1306 List      list      LİSTE
1207 Jealous   celıs   KISKANÇ                       1307 Listen     lisın     DİNLEMEK
1208 Jet     cet    JET, FIŞKIRMAK                    1308 Little     litıl     KÜÇÜK
1209 Jewel    cuıl    MÜCEVHER                       1309 Live      laıv      CANLI
1210 Job     cab    İŞ                          1310 Live      liv      YAŞAMAK
1211 Join     coin    BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK               1311 Lives      layvz     YAŞAMLAR
1212 Joint    coint   BİRLEŞİK                       1312 Living     living     YAŞAM BİÇİMİ
1213 Joke     couk    ŞAKA                         1313 Load      loud      YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
1214 Jolly    coli    ÇOK                         1314 Local      lokıl     BÖLGESEL, YEREL
1215 Journal   cöönl   GAZETE,DERGİ                     1315 Lock      lok      KİLİTLEMEK, KİLİT
1216 Journalist  cönılist  GAZETECİ                       1316 Long      long      UZUN
1217 Journey   cööni   YOLCULUK                       1317 Look      luuk      BAKMAK, BAKIŞ
1218 Joy     coy    MUTLULUK,EĞLENCE                   1318 Loose      luuz      BOL, BAĞSIZ
1219 Judge    cac    1.HAKİM 2.YARGILAMAK                 1319 Lose      luuz      KAYBETMEK
1220 Judgement  cacmınt  YARGI                        1320 Loss      los      KAYIP, ZARAR
1221 Juice    cuis    SU (meyve suyu v.s.)                 1321 Lot       lot      ÇOK
1222 July     culy    TEMMUZ                        1322 Loud      laud      YÜKSEK SESLİ
1223 Jump     camp    SIÇRAMAK, ATLAMAK                  1323 Love      lav      SEVGİ;AŞK
1224 June     cuun    HAZİRAN                       1324 Lovely     lavli     SEVİMLİ
1225 Jury     cüri    JÜRİ                         1325 Low       lov      ALÇAK, DÜŞÜK
1226 Just     cast    1.YALNIZ 2.HEMEN ŞİMDİ                1326 Lower      lovır     AŞAĞIYA İNDİRMEK
1227 Justice   castis   ADALET                        1327 Luck      lak      ŞANS
1228 Keep     kiip    KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK             1328 Lucky      laki      ŞANSLI
1229 Key     kii    ANAHTAR                       1329 Luggage     lagıc     VALİZ, YÜK
1230 Kick     kik    TEKME, TEKMELEMEK                  1330 Lunch      lanç      ÖĞLE YEMEĞİ
1231 Kid     kid    1.ÇOCUK 2.DALGA GEÇMEK 3.GENÇ KEÇİ          1331 Lung      lang      AKCİĞER
1232 Kill     kil    ÖLDÜRMEK                       1332 Luxury     lakşıri    LÜKS
1233 Kind     kaynd   1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR          1333 Machine     mışiin     MAKİNE
1234 King     king    KRAL                         1334 Machine-Gun   mışiin gan   MAKİNELİ TÜFEK
1235 Kingdom   kingdım  KRALLIK                       1335 Mad       med      DELİ
1236 Kiss     kis    ÖPÜCÜK, ÖPMEK                    1336 Madam      medım     MADAM, BAYAN
1237 Kitchen   kiçın   MUTFAK                        1337 Magic      mecik     BÜYÜ
1238 Knee     nii    DİZ, DİZ ÇÖKMEK                   1338 Mail      meyl      POSTA
1239 Knife    nayf    BIÇAK                        1339 Main      meyn      ANA, ESAS
1240 Knock    nok    VURMAK (kapıya vurmak)                1340 Make      meyk      1.YAPMAK 2.ÇEŞİT
1241 Knot     not    DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK                  1341 Make-Up     meyk ap    1.MAKYAJ 2.UYDURMAK
1242 Know     nou    BİLMEK                        1342 Male      meyl      ERKEK
1243 Knowledge  navlıc   BİLGİ                        1343 Man       men      ADAM
1244 Labour    leybır   İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ            1344 Manage     menıc     YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
1245 Lack     lek    EKSİKLİK                       1345 Management   menıcmınt   YÖNETİM, İDARE
1246 Ladder    ledır   MERDİVEN                       1346 Manager     menıcır    YÖNETİCİ, MENAJER
1247 Lady     leydi   HANIMEFENDİ                     1347 Manner     menır     TAVIR, GÖRGÜ
1248 Lake     leyk    GÖL                         1348 Many      meni      BİRÇOK
1249 Lamb     lemb    KUZU, KUZU, KOYUN ETİ                1349 Map       mep      HARİTA
1250 Lame     leym    TOPAL                        1350 March      març      1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
1251 Lamp     lemp    LAMBA                        1351 Mark      mark      İŞARETLEMEK, İŞARET
1252 Land      lend      KARA,ARAZİ                   1352 Market    maakıt    PAZAR, PİYASA
1253 Land      lend      İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)        1353 Marry     meri     EVLENMEK
1254 Landlady    lendleydi    EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN       1354 Marvellous  marvılıs   ŞAHANE, HARİKA
1255 Language    lengwıc     DİL ( yabancı dil v.b )            1355 Mask     mesk     MASKE
1256 Large      larc      GENİŞ                     1356 Mass     mes     KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
1257 Last      lest      SON, SONUNDA, GEÇMİŞ              1357 Master    mestır    UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
1258 Last      lest      DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK       1358 Match     meç     1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
1259 Late      leyt      1.GEÇ 2.SONU (late september=eylül sonu v.b)  1359 Material   metıriıl   MALZEME, KUMAŞ
1260 Laugh      laf       GÜLMEK                     1360 Matter    metır    1.MESELE 2.ÖNEMLİ OLMAK
1261 Laundry     londri     YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE         1361 May      mey     1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
1262 Lavatory    levıtri     TUVALET                    1362 Me      mi      BANA, BEN
1263 Law       lou       YASA, KANUN                  1363 Meal     miıl     YEMEK
1264 Lawful     lofl      YASAL                     1364 Mean     miin     1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
1265 Lawyer     louyır     AVUKAT                     1365 Mean     miin     ORTALAMA
1266 Lay       ley       KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK       1366 Meaning    miining   ANLAM
1267 Lazy      leyzi      TEMBEL                     1367 Means     miins    1.STİL, YOL, YARDIM 2.PARA
1268 Lead      led       1.KURŞUN (metal) 2.KURŞUN KALEM UCU      1368 Meantime   miintaym   BU ARADA
1269 Lead      liid      ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK, YOL GÖSTERMEK   1369 Meanwhile   miinvayl   BU ARADA, AYNI ANDA
1270 Leader     liidır     ÖNDER, LİDER                  1370 Measure    mejır    ÖLÇÜ
1271 Leadership   liidışip    ÖNDERLİK                    1371 Meat     miit     ET
1272 Leaf      liif      YAPRAK                     1372 Mechanic   mekanik   MEKANİK
1273 Lean      liin      1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK       1373 Medal     medıl    MADALYA
1274 Learn      lörn      ÖĞRENMEK                    1374 Medicine   medisin   İLAÇ, TIP
1275 Least      liist      EN AZ                     1375 Meet     miit     BULUŞMAK, KARŞILAMAK
1276 Leather     ledır      DERİ                      1376 Meeting    miiting   TOPLANTI, MİTİNG
1277 Leave      liiv      TERK ETMEK                   1377 Melody    melodi    EZGİ, MELODİ
1278 Left      left      1.SOL 2.KALAN                 1378 Melon     melın    KAVUN
1279 Leg       leg       BACAK                     1379 Melt     melt     ERİMEK
1280 Legacy     legisi     MİRAS                     1380 Member    membır    ÜYE
1281 Legal      ligl      YASAL                     1381 Memorable   memırıbl   UNUTULMAYACAK
1282 Lemon      lemın      LİMON                     1382 Memorandum  memırendım  NOT
1283 Lend      lend      ÖDÜNÇ VERMEK                  1383 Memorial   memoriıl   BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
1284 Lens      lenz      LENS                      1384 Memorize   memırayz   EZBERLEMEK
1285 Less      les       DAHA AZ                    1385 Memory    memıri    HAFIZA
1286 Lesson     lesn      DERS                      1386 Men      men     ADAMLAR
1287 Let       let       BIRAKMAK                    1387 Mend     mend     TAMİR ETMEK
1288 Letter     letır      MEKTUP, HARF                  1388 Mental    mentıl    ZİHİNSEL
1289 Letter Box   letır baks   MEKTUPLUK                   1389 Mention    menşın    BAHSETMEK
1290 Level      levl      DÜZEY, SEVİYE                 1390 Merchant   mörçınt   TÜCCAR
1291 Liberal     libırıl     LİBERAL                    1391 Mercy     mörsi    MERHAMET
1292 Liberty     libırti     SERBEST OLMAK                 1392 Mere     miır     SADECE,YALNIZCA
1293 Library     laybrıri    KİTAPLIK, KÜTÜPHANE              1393 Merry     meri     MUTLU
1294 Licence     laysıns     LİSANS (ehliyet v.b )             1394 Mess     mes     KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
1295 Lie       laı       YALAN, YALAN SÖYLEMEK             1395 Message    mesıc    MESAJ
1296 Lie       laı       YATMAK                     1396 Metal     metıl    METAL
1297 Life      layf      YAŞAM, HAYAT                  1397 Meter     mitır    ÖLÇEK
1298 Lift      lift      1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK          1398 Method    methıd    METOT
1299 Light      layt      1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF       1399 Metre     mitr     METRE
1300 Like      layk      1. HOŞLANMAK 2.GİBİ              1400 Mice     mays     FARELER
1401 Middle     midl      ORTA                      1501 Nuisance   nuusıns   SIKINTI, DERT
1402 Midnight    midnayt     GECE YARISI (24:00)              1502 Number    nambır    SAYI, NUMARALANDIRMAK
1403 Military    militıri    ASKERİ                     1503 Nurse     nörs     HEMŞİRE, HASTABAKICI
1404 Milk      milk      SÜT                      1504 Nut      nat     1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
1405 Mill      mil       1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE            1505 Oak      ook     MEŞE
1406 Mimic      mimik      TAKLİT ETMEK (birini)             1506 Obey     obey     SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
1407 Mind      maynd      AKIL                      1507 Object    ıbcekt    İTİRAZ ETMEK
1408 Mind      maynd      BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK            1508 Object    abcekt    NESNE, OBJE, AMAÇ
1409 Mine      mayn      1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN         1509 Observation  abzıveyşın  GÖZLEM
1410 Minimum     minımum     ENAZ                      1510 Observe    ıbzörv    GÖZLEM YAPMAK
1411 Minister    minıstır    1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI         1511 Obtain    ıbtein    TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
1412 Minority    maynorıti    AZINLIK                    1512 Obvious    ıbvıyıs   AŞİKAR
1413 Minus      maynıs     EKSİ ( - )                   1513 Occasion   ıkeyjn    VESİLE
1414 Minute     mınıt      1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT          1514 Occupation  aküpeyşın  1.MESLEK 2.İŞGAL
1415 Minor      maynır     ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR              1515 Occupy    aküpay    İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
1416 Mirror     mirır      AYNA                      1516 Ocean     ouşın    OKYANUS
1417 Miss      mis       1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP           1517 October    oktobır   EKİM (ayı )
1418 Miss      mis       BAYAN                     1518 Of      ov      İYELİK EKİ, NIN
1419 Missile     misayl     FÜZE, FIRLATILAN CİSİM             1519 Off      of      YOK OLMAK, EKSİLMEK
1420 Mission     mişn      ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON      1520 Offence    ıfens    1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
1421 Mistake     misteyk     HATA                      1521 Offend    ıfend    KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
1422 Misunderstand  misandırstend  YANLIŞ ANLAMAK                 1522 Offer     ofır     TEKLİF ETMEK
1423 Mix       miks      KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK             1523 Office    ofis     OFİS
1424 Model      madl      MODEL (model araba,manken v.b)         1524 Officer    ofisır    SUBAY, MEMUR
1425 Moderate    madırıt     ILIMLI, ORTADA                 1525 Official   ofişl    RESMİ
1426 Modern     madn      MODERN, ÇAĞDAŞ                 1526 Often     ofn     SIK SIK
1427 Modest     modıst     ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI              1527 Oil      oyl     YAĞ, PETROL
1428 Moment     moumınt     AN                       1528 Old      old     ESKİ, YAŞLI
1429 Monday     mondey     PAZARTESİ                   1529 On      an      ÜZERİNDE
1430 Money      mani      PARA                      1530 Once     wans     1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
1431 Monkey     manki      MAYMUN                     1531 One      wan     BİR
1432 Month      manth      AY (takvim ayı)                1532 Only     ounli    SADECE, YALNIZCA
1433 Moon      muun      AY                       1533 Open     oupın    AÇIK, AÇMAK
1434 More      mor       DAHA FAZLA                   1534 Operate    opıreyt   ÇALIŞMAK
1435 Morning     morning     SABAH                     1535 Operation   opıreyşın  1.OPERASYON 2.AMELİYAT
1436 Mosque     mosk      CAMİ                      1536 Operator   opıreytır  OPERATÖR
1437 Most      moust      EN ÇOK                     1537 Opinion    opinyın   DÜŞÜNCE
1438 Mother     madır      ANNE                      1538 Opportunity  aporçüniti  FIRSAT
1439 Motor      moutır     MOTOR                     1539 Opposite   apızit    ZIT,TERS
1440 Mountain    mauntın     DAĞ                      1540 Optimist   aptimist   İYİMSER
1441 Mouse      maus      FARE                      1541 Or      or      VEYA
1442 Mouth      mauth      AĞIZ                      1542 Orange    orınc    1.PORTAKAL 2.TURUNCU
1443 Move      muuv      HAREKET ETMEK, ETTİRMEK            1543 Order     oordır    1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
1444 Movement    muuvmınt    HAREKET                    1544 Ordinary   oodnri    SIRADAN, NORMAL
1445 Much        maç       ÇOK (miktarca)         1545 Organ     orgın     1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
1446 Mud        mad       ÇAMUR              1546 Organize   orgınayz   ORGANİZE ETMEK
1447 Murder       mördır     CİNAYET             1547 Origin    oricin    KÖKEN, ORİJİN
1448 Music       müuzik     MÜZİK              1548 Other     adır     DİĞER
1449 Must        mast      ZORUNLULUK           1549 Otherwise   adırwayz   1.BAŞKA TÜRLÜ 2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
1450 My         may       BENİM              1550 Ought     oot      ..MELİ ..MALI EKİ
1451 Mystery      mıstri     ESRAR, BİLİNMEZLİK       1551 Our      aar      BİZİM
1452 Nail        neyl      1.TIRNAK 2.ÇİVİ         1552 Out      aut      DIŞARI
1453 Name        neym      İSİM              1553 Out-Of-Date  aut ov deyt  MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
1454 Narrow       nerou      DAR               1554 Outline    autlayn    ANA HAT, ÖZETLEMEK
1455 Nation       neyşın     ULUS              1555 Output    autput    ÇIKTI
1456 National      neyşınl     ULUSAL             1556 Outside    autsayd    DIŞARI
1457 Native       neytiv     YERLİ (her native language)   1557 Oven     avn      FIRIN
1458 Natural      neçrıl     DOĞAL              1558 Over     ouvır     1.ÜSTÜNDE 2.BİTMEK
1459 Nature       neyçır     DOĞA              1559 Overcome   ouvıkam    ÜSTESİNDEN GELMEK
1460 Near        niır      YAKIN              1560 Owe      ou      BORÇLU OLMAK
1461 Necessary     nesısıri    GEREKLİ             1561 Own      on      SAHİP OLMAK
1462 Necessity     nısesiti    GEREKLİLİK           1562 Owner     ounır     SAHİP
1463 Neck        nek       BOYUN, ENSE           1563 Ox      oks      BOĞA
1464 Need        niid      GEREKSİNİM, İHTİYAÇ       1564 Pack     pek      PAKETLEMEK
1465 Needle       niidl      İĞNE, ŞİŞ            1565 Packet    pekıt     PAKET
1466 Neglect      nıglekt     İHMAL ETMEK           1566 Page     peyc     SAYFA
1467 Neighbour     neybır     KOMŞU              1567 Pain     peyn     ACI, AĞRI
1468 Neither      niidır     HİÇBİRİ             1568 Painful    peynful    AĞRILI
1469 Neither...Nor...  naydır..nor..  NE O..NE ÖBÜRÜ         1569 Paint     peynt     BOYAMAK, BOYA
1470 Nephew       nevüuu     YEĞEN (erkek)          1570 Painter    peyntır    1.RESSAM 2.BOYACI
1471 Nervous      nörvıs     SİNİRLİ             1571 Pair     peır     ÇİFT
1472 Nest        nest      YUVA, KUŞ YUVASI        1572 Palace    pelıs     SARAY
1473 Net        net       1.AĞ 2.NET (brütün tersi)    1573 Pale     peyl     SOLUK,SOLGUN (renk)
1474 Never       never      HİÇBİR ZAMAN ,ASLA       1574 Pan      pen      TAVA
1475 Nevertheless    nevedıles    BUNA RAĞMEN, HALA, AMA     1575 Panic     penik     PANİK
1476 New        nuu       YENİ              1576 Paper     peypır    1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
1477 News        nüuz      HABER              1577 Paradise   perıdays   CENNET
1478 Newspaper     nüuspeypır   GAZETE             1578 Paragraph   perıgraf   PARAGRAF
1479 Next        nekst      EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ  1579 Parcel    paasl     PARÇA
1480 Nice        nays      HOŞ               1580 Pardon    paadn     PARDON
1481 Niece       niis      YEĞEN (kız)           1581 Parent    perınt    ANA BABA
1482 Night       nayt      GECE              1582 Park     park     1.PARK 2.PARK ETMEK
1483 Nil        nil       SIFIR, BOŞLUK          1583 Parliament  parlımınt   PARLAMENTO
1484 No         no       HAYIR              1584 Parrot    perıt     PAPAĞAN
1485 Noble       noubl      SOYLU              1585 Part     part     KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
1486 Nobody       noubadi     HİÇ KİMSE            1586 Part-Time   part taym   YARIM GÜN
1487 Noise       noiz      GÜRÜLTÜ             1587 Particular  pıtikülır   YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
1488 None        nan       HİÇBİRİSİ            1588 Partner    partnır    1.ORTAK 2.PARTNER
1489 Noon        nuun      ÖĞLE ZAMANI           1589 Party     paati     PARTİ
1490 Normal       normıl     NORMAL             1590 Pass     pes      GEÇMEK, GEÇİRMEK
1491 North       north      KUZEY              1591 Passage    pesıc     PASAJ
1492 Nose        nouz      BURUN              1592 Passenger   pesıncır   YOLCU
1493 Not        nat       DEĞİL              1593 Passport   pasport    PASAPORT
1494 Note        not       1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA   1594 Password   paswörd    PAROLA
1495 Nothing      nathing     HİÇBİR ŞEY           1595 Past     pest     GEÇMİŞ
1496 Notice       noutis     DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK    1596 Patience   peyşns    SABIR
1497 November      novembır    KASIM              1597 Patient    peyşnt    1.SABIRLI 2.HASTA
1498 Now        nau       ŞİMDİ              1598 Pay      pey      ÖDEMEK
1499 Nowadays      nauıdeyz    BUGÜNLERDE           1599 Payment    peymınt    ÖDEME
1500 Nowhere      nouweır     HİÇ BİRYER           1600 Peace     piis     BARIŞ
1601 Pear        peır      ARMUT              1701 Present    prizent    SUNMAK
1602 Peculiar      pıküliır    GARİP              1702 President   prezidınt   BAŞKAN
1603 Pen        pen       1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM     1703 Press     pres     1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
1604 Penalty      penılti     CEZA              1704 Press     pres     BASKI YAPMAK, BASMAK
1605 Pencil       pensl      KURŞUN KALEM          1705 Pressure   preşır    BASINÇ, BASKI
1606 People       piipl      HALK              1706 Pretend    pritend    GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
1607 Pepper       pepır      BİBER              1707 Pretty    priti     1.SEVİMLİ 2.OLDUKÇA
1608 Per        pör       HER               1708 Prevent    privent    KORUMAK
1609 Perfect      pörfekt     KUSURSUZ, YETKİN        1709 Previous   priiviıs   ÖNCEKİ
1610 Perform      pörform     1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK     1710 Price     prays     FİYAT
1611 Performance    pörformıns   PERFORMANS           1711 Pride     prayd     ONUR,GURUR
1612 Perhaps      pörheps     BELKİ              1712 Priest    priist    RAHİP
1613 Permission     pörmişn     İZİN              1713 Prince    prins     PRENS
1614 Permit       pörmit     1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI   1714 Principal   prinsipl   1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP 3.ANA PARA (borçta)
1615 Person       pörsın     KİŞİ              1715 Print     print     1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
1616 Personality    pörsınelıti   KİŞİLİK             1716 Prison    prizn     HAPİS
1617 Persuade      pörsweyd    İKNA ETMEK           1717 Prisoner   priznır    1.MAHKUM 2.ESİR
1618 Petrol       petrıl     PETROL             1718 Private    prayvıt    ÖZEL
1619 Phone       foun      TELEFON             1719 Prize     prayz     ÖDÜL
1620 Photo       foutou     FOTOĞRAF            1720 Probable   prabıbl    OLASI
1621 Piano       pieno      PİYANO             1721 Problem    prablım    SORUN, PROBLEM
1622 Pick        pik       TOPLAMAK, SEÇMEK        1722 Produce    prodyus    ÜRETMEK
1623 Pickpocket     pikpakıt    YANKESİCİ            1723 Product    prıdak    ÜRÜN
1624 Picnic       piknik     PİKNİK             1724 Production  prodakşn   ÜRETİM
1625 Picture      pikçır     RESİM              1725 Profession  profeşn    MESLEK
1626 Pie        pay       PASTA, BÖREK          1726 Profit    profit    KAR
1627 Piece       piis      PARÇA              1727 Programme   prougrem   PROGRAM
1628 Pig        pig       DOMUZ              1728 Progress   prougres   GELİŞME
1629 Pigeon       picın      GÜVERCİN            1729 Promise    promis    SÖZ VERMEK
1630 Pile        payl      ÜST ÜSTE KOYMAK         1730 Pronounce   pronauns   OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
1631 Pill        pil       HAP               1731 Proof     pruuf     KANIT
1632 Pilot       paylıt     PİLOT              1732 Proper    prapır    UYGUN, DOĞRU
1633 Pin        pin       TOPLU İĞNE           1733 Property   prapıti    MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
1634 Pine        payn      ÇAM               1734 Proposal   propouzl   PLAN, ÖNERİ
1635 Pineapple     paynepl     ANANAS             1735 Propose    propouz    1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
1636 Pink        pink      PEMBE              1736 Protect    prıtekt    KORUMAK
1637 Pipe        payp      1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT      1737 Protest    protest    PROTESTO
1638 Pity      piti     ACIMAK (What a pity : Ne yazık)        1738 Proud    praud    GURURLU
1639 Place     pleys    YER, YERLEŞTİRMEK               1739 Prove    pruuv    KANITLAMAK
1640 Plain     pleyn    AÇIK, ORTADA, DÜZ               1740 Provide   provayd   SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
1641 Plan      plen     PLAN, PLANLAMAK                1741 Pub     pab     PAB, BİRAHANE
1642 Plane     pleyn    UÇAK                     1742 Public    pablik    HALK (puplıc sector=devlet sektörü )
1643 Plant     plent    1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK 2.FABRİKA, TESİS     1743 Publish   pabliş    BASIM (bir yayını)
1644 Plantation   plenteyşn  EKİLİ YER                   1744 Pull     pul     ÇEKMEK
1645 Plate     pleyt    TABAK                     1745 Pullover   pulouvır   1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
1646 Play      pley     1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)    1746 Pump     pamp     POMPA
1647 Player     pleyır    OYUNCU, ÇALAN                 1747 Punch    panç     1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
1648 Pleasant    pleznt    KEYİFLİ, ZEVKLİ                1748 Punish    paniş    CEZALANDIRMAK
1649 Please     pliiz    1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK            1749 Pupil    püupl    1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
1650 Pleasure    plejır    ZEVK                     1750 Puppet    papıt    KUKLA
1651 Plenty     plenti    ÇOK SAYIDA                  1751 Puppy    papi     GENÇ KÖPEK
1652 Plough     plau     TOPRAĞI SÜRMEK                1752 Purchase   pörçıs    SATIN ALMAK
1653 Plug      plag     FİŞ, BANYO TIKACI               1753 Purple    pörpıl    MOR
1654 Plus      plas     ARTI                     1754 Purpose   pöpıs    AMAÇ
1655 Pocket     pakıt    CEP                      1755 Push     puş     İTMEK
1656 Poem      poım     ŞİİR                     1756 Put     put     KOYMAK
1657 Poet      poıt     ŞAİR, OZAN                  1757 Puzzle    pazl     BULMACA, PROBLEM
1658 Poetry     poıtri    ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ        1758 Pyjamas   pıcaamız   PİJAMA
1659 Point     point    NOKTA, UÇ                   1759 Quality   kualıti   NİTELİK, KALİTE
1660 Poison     poizın    ZEHİR                     1760 Quantity   kuantıti   MİKTAR
1661 Police     pıliis    POLİS                     1761 Quarrel   kuarıl    TARTIŞMAK, ATIŞMAK
1662 Policy     palısi    1.POLİÇE 2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA      1762 Quarter   kootır    ÇEYREK
1663 Polish     poliş    PARLATMAK                   1763 Queen    kuiin    KRALİÇE
1664 Polite     pılayt    KİBAR                     1764 Question   quesçın   SORU, SORMAK
1665 Political   pılitikl   POLİTİK                    1765 Queue    küu     SIRA, KUYRUK
1666 Politician   polıtişın  POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN        1766 Quick    kuik     ÇABUK
1667 Politics    palitiks   POLİTİK                    1767 Quiet    kuayıt    SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
1668 Pool      puul     HAVUZ                     1768 Quite    kuayt    HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
1669 Poor      puur     1.YOKSUL 2.ZAVALLI              1769 Quiz     kuiz     KÜÇÜK TEST
1670 Population   papüleyşn  NÜFUS                     1770 Rabbit    rebit    TAVŞAN
1671 Pork      pork     DOMUZ ETİ                   1771 Race     reys     IRK
1672 Port      port     LİMAN                     1772 Race     reys     YARIŞMAK
1673 Position    pızişn    DURUM, KONUM                 1773 Radiator   reydieytır  RADYATÖR
1674 Positive    pazitiv   1.EMİN, KESİN 2.OLUMLU            1774 Radio    reydio    RADYO
1675 Possess    pızes    SAHİP OLMAK                  1775 Rail     reyl     RAY
1676 Possession   pızeşn    SAHİPLİK                   1776 Railway   reylwey   TREN YOLU
1677 Possibility  pasıbilıti  OLASILIK                   1777 Rain     reyn     YAĞMUR
1678 Possible    pasıbl    OLASI, MÜMKÜN                 1778 Raincoat   reynkout   YAĞMURLUK
1679 Post      poust    1.POSTA 2.İŞARET 3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)  1779 Raise    reyz     1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
1680 Postpone    pospon    ERTELEMEK                   1780 Range    reync    ARALIK, ALAN
1681 Pot      pot     TENCERE                    1781 Rank     renk     1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
1682 Potato     poteyto   PATATES                    1782 Rapid    repid    ÇABUK, HIZLI
1683 Pour      poor     DÖKMEK, AKITMAK                1783 Rare     reyr     NADİR
1684 Powder     paudır    TOZ, PUDRA                  1784 Rate     reyt     1.HIZ 2. ORAN
1685 Power     pauır    GÜÇ                      1785 Rather    radır    EPEY, ÇOK DEĞİL
1686 Powerful    pauıfl    GÜÇLÜ                     1786 Raw     row     1.HAM 2.ÇİĞ
1687 Practical   prektikl   PRATİK                    1787 Razor    reyzır    USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
1688 Practice    prektis   ALIŞTIRMA                   1788 Reach    riiç     ERİŞMEK
1689 Practise    prektis   ALIŞTIRMA YAPMAK               1789 Read     riid     OKUMAK
1690 Praise     preyz    ÖVMEK                     1790 Ready    redi     HAZIR
1691 Pray      prey     DUA ETMEK                   1791 Realize   riılayz   FARK ETMEK (idrak etmek )
1692 Preach     priiç    VAAZ VERMEK                  1792 Really    riıli    GERÇEKTEN
1693 Predict    prıdikt   TAHMİN ETMEK                 1793 Reason    riizn    1.NEDEN 2.AKIL
1694 Prefer     prıför    YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK            1794 Reasonable  riiznıbl   MAKUL
1695 Pregnant    pregnınt   HAMİLE                    1795 Recall    rikol    ANIMSAMAK
1696 Prejudice   precıdis   ÖNYARGI                    1796 Receipt   rısiit    MAKBUZ
1697 Preparation  prepıreyşn  HAZIRLIK                   1797 Receive   rısiiv    1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
1698 Prepare    prıpeır   HAZIRLAMAK                  1798 Recent    riisnt    YAKIN ZAMANDA OLAN
1699 Presence    prezns    VARLIK(bir yerde varlığı )          1799 Reception  risepşn   1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
1700 Present    preznt    BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN       1800 Recognize  rekıgnayz  TANIMAK
1801 Recommend   rekımend   TAVSİYE ETMEK                 1901 Saddle    sedl     EĞER
1802 Record     rekord    1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR            1902 Safe     seyf     1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
1803 Recover    rikavır   1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK  1903 Sail     seyl     DENİZ YOLCULUĞU
1804 Red      red     KIRMIZI, KIZIL                1904 Sailor    seylır    DENİZCİ
1805 Reduce     rıdyus    AZALTMAK                   1905 Sake     seyk     HATIR, UĞRUNA
1806 Reflect    riflekt   YANSITMAK                   1906 Salad    selıd    SALATA
1807 Refuge     refüuc    REFÜJ, GÜVENLİ YER              1907 Salary    selıri    MAAŞ
1808 Refugee    refyucii   TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE          1908 Sale     seyl     SATIŞ
1809 Refuse     refyuz    REDDETMEK                   1909 Salt     solt     TUZ
1810 Regard     rigard    1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK     1910 Same     seym     AYNI, FARKSIZ
1811 Regret     rigret    ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK           1911 Sand     send     KUM
1812 Regular    regulır   DÜZENLİ, OLAĞAN                1912 Sandal    sendl    SANDALET
1813 Reject     ricekt    KABUL ETMEMEK                 1913 Sandwich   sendwic   SANDVİÇ
1814 Relation    rıleyşn   1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK             1914 Satisfy   setısfay   TATMİN ETMEK
1815 Relationship  rıleyşnşip  İLİŞKİ, İLETİŞİM               1915 Saturday   setırdey   CUMARTESİ
1816 Relative    relıtiv   1.AKRABA 2.GÖRECELİ              1916 Save     seyv     1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK
1817 Relax     rileks    RAHATLAMAK, GEVŞEMEK             1917 Say     sey     DEMEK, SÖYLEMEK
1818 Release    rilis    SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK          1918 Scale    skeyl    1.ÖLÇEK 2.TART
1819 Relief     rıliif    RAHATLAMA                   1919 Scarce    skers    KIT
1820 Relieve    rıliiv    UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)          1920 School    skuul    OKUL
1821 Religion    rılicın   DİN                      1921 Science   sayıns    BİLİM
1822 Remain     rımeyn    1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK       1922 Scissors   sizız    MAKAS
1823 Remark     rımark    BELİRTMEK, AÇIKLAMA              1923 Score    skoor    SKOR
1824 Remarkable   rımarkıbl  DİKKATE DEĞER                 1924 Scrape    skreyp    KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
1825 Remember    rimembır   UNUTMAMAK, ANIMSAMAK             1925 Scratch   skreç    1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
1826 Remind     rimaynd   ANIMSATMAK                  1926 Scream    skriim    ÇIĞLIK
1827 Remote     rimuut    UZAK                     1927 Screen    skriin    1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
1828 Remove     rimuuv    UZAKLAŞTIRMAK                 1928 Screw    skru     VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
1829 Rent      rent     KİRALAMAK                   1929 Sea     sii     DENİZ
1830 Repair     ripeır    ONARMAK                    1930 Search    sörç     ARAŞTIRMAK
1831 Repay      rıpey      GERİ ÖDEMEK                      1931 Seashore   siişor   DENİZ KIYISI
1832 Repeat      rıpiit     TEKRARLAMAK                      1932 Season    siizn    MEVSİM, SEZON
1833 Replace     rıpleys     YENİDEN YERLEŞTİRMEK                 1933 Seat     siit    OTURULACAK YER
1834 Replacement   rıpleysmınt   YERLEŞTİRME                      1934 Second    sekınd   1.SANİYE 2.İKİNCİ
1835 Reply      rıplay     YANITLAMAK, YANIT                   1935 Secret    sikrıt   GİZ, SIR
1836 Report      riport     RAPOR, RAPOR ETMEK                  1936 Secretary  sekrıtri  SEKRETER
1837 Represent    reprızent    TEMSİL ETMEK                     1937 Section   sekşn    KISIM, BÖLÜM
1838 Representative  reprızentıtiv  TEMSİLCİ                       1938 See     sii     1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
1839 Republic     rıpablik    CUMHURİYET                      1939 Seed     siid    1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
1840 Request     rikuest     RİCA ETMEK, RİCA                   1940 Seek     siik    ARAMAK, SORUŞTURMAK
1841 Require     rikuayır    GEREKSİNMEK                      1941 Seem     siim    GÖRÜNMEK
1842 Rescue      reskuu     KURTARMAK                       1942 Seize    siiz    KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
1843 Reserve     rizörv     1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK           1943 Seldom    seldım   ARA SIRA, SIK DEĞİL
1844 Resign      rizayn     İSTİFA ETMEK                     1944 Select    sılekt   SEÇMEK
1845 Resist      rızist     KARŞI KOYMAK                     1945 Selection  sılekşn   SEÇİM
1846 Respect     rıspekt     SAYGI DUYMAK                     1946 Selfish   selfiş   BENCİL
1847 Respectable   rıspektıbl   SAYGIDEĞER                      1947 Sell     sell    SATMAK
1848 Responsible   rıspansıbl   SORUMLU                        1948 Semi     semi    YARI
1849 Rest       rest      DİNLENMEK                       1949 Send     send    GÖNDERMEK
1850 Rest       rest      GERİYE KALAN                     1950 Sense    sens    DUYU
1851 Restaurant    restrant    RESTORAN, LOKANTA                   1951 Senseless  senslıs   1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
1852 Result      rizalt     SONUÇ                         1952 Sensible   sensibıl  AKILLI
1853 Retire      ritayır     EMEKLİ OLMAK                     1953 Sensitive  sensitiv  DUYARLI, ALINGAN
1854 Return      ritörn     GERİ DÖNMEK                      1954 Sentence   sentıns   1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
1855 Revenge     rivenc     ÖÇ ALMAK, İNTİKAM                   1955 Separate   seprıt   AYRI, AYIRMAK
1856 Reward      riword     ÖDÜL                         1956 September  septembır  EYLÜL
1857 Rib       rib       KABURGA                        1957 Serial    siiriıl   SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
1858 Ribbon      ribın      KURDELA, ŞERİT                    1958 Serious   siiriıs   CİDDİ
1859 Rice       rays      PİRİNÇ                        1959 Sermon    sörmın   VAAZ
1860 Rich       riç       ZENGİN                        1960 Servant   sörvınt   HİZMETÇİ
1861 Ride       raıd      ATA,BİSİKLETE BİNMEK                 1961 Serve    sörv    1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
1862 Ridiculous    ridikulıs    GÜLÜNÇ, SAÇMA                     1962 Service   sörvis   SERVİS
1863 Right      rayt      1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF            1963 Set     set     AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
1864 Ring       ring      YÜZÜK, HALKA                     1964 Settle    setl    1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
1865 Ring       ring      ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK          1965 Settlement  setlmınt  ANLAŞMA
1866 Ripe       rayp      OLGUN, HAM DEĞİL                   1966 Several   sevrıl   BİR KAÇ
1867 Rise       rayz      YÜKSELMEK                       1967 Severe    sıviır   SERT, CİDDİ
1868 Risk       risk      RİSK                         1968 Sew     sou     DİKİŞ DİKMEK
1869 Risky      riski      RİSKLİ                        1969 Shade    şeyd    GÖLGE, GÖLGELEMEK
1870 River      rivır      NEHİR                         1970 Shadow    şedou    HARANLIK, GÖLGE
1871 Road       roud      YOL                          1971 Shadow    şedou    İZLEMEK (gizlice)
1872 Roar       roor      KÜKREME                        1972 Shake    şeyk    SARSMAK
1873 Roast      roust      ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK                1973 Shame    şeym    UTANÇ
1874 Rob       rob       1.SOYGUN YAPMAK                    1974 Shape    şeyp    ŞEKİL, FORM
1875 Rock       rak       1.KAYA 2.SALLANMAK                  1975 Share    şeyr    PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
1876 Role       roul      ROL                          1976 Sharp    şarp    1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
1877 Roll       rol       YUVARLANMAK                      1977 Sheep    şiip    KOYUN, KOYUNLAR
1878 Roof       ruuf      ÇATI                         1978 Sheet    şiit    1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
1879 Room       ruum      ODA                          1979 Shell    şel     1.KABUK 2.BOMBALAMAK
1880 Root       ruut      KÖK                          1980 Shelter   şeltır   SIĞINMAK
1881 Rope       roup      HALAT, İP                       1981 Shine    şayn    PARLAMAK, PARLATMAK
1882 Rose       rouz      1.GÜL 2.PEMBE                     1982 Ship     şip     GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
1883 Rough      raf       KABA                         1983 Shirt    şört    GÖMLEK
1884 Round      raund      YUVARLAK                       1984 Shock    şak     ŞOK, ŞOK ETMEK
1885 Row       rou       1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ                   1985 Shoe     şuu     AYAKKABI
1886 Row       rou       KÜREK ÇEKMEK                     1986 Shoot    şuut    1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
1887 Royal      royıl      KRALİYETE AİT                     1987 Shop     şap     DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
1888 Rub       rab       SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK                1988 Shopping   şaping   ALIŞVERİŞ
1889 Rubbish     rabiş      1.ÇÖP 2.SAÇMA                     1989 Shore    şoor    KIYI
1890 Rude       ruud      KABA                         1990 Short    şort    1.KISA 2.ANİDEN
1891 Rule       ruul      1.YÖNETMEK 2.KURAL                  1991 Shortly   şortli   1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
1892 Ruler      ruulır     1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ 2.CETVEL           1992 Shot     şat     ATIŞ
1893 Rumble      rambl      GÜRLEMEK                       1993 Shoulder   şouldır   OMUZ
1894 Run       ran       1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)      1994 Shout    şaut    BAĞIRMAK
1895 Runaway     ranıwey     1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)  1995 Show     şou     GÖSTERMEK, GÖSTERİ
1896 Rush       raş       ÇABUK DAVRANMAK                    1996 Shower    şauır    1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
1897 Sabotage     sebıtaj     SABOTAJ                        1997 Shut     şat     KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS
1898 Sack       sek       ÇUVAL                         1998 Shy     şay     UTANGAÇ
1899 Sack       sek       KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK               1999 Sick     sik     HASTA
1900 Sad       sed       ÜZGÜN, MUTSUZ                     2000 Side     sayd    1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
2001 Sigh       say       DERİN NEFES ALMAK                   2101 Sport    sport    SPOR
2002 Sight      sayt      GÖRÜŞ                         2102 Spot     spat    1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
2003 Sign       sayn      1.İŞARET 2.İMZALAMAK                 2103 Spot     spat    1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK
2004 Signal      signıl     SİNYAL VERMEK, SİNYAL                 2104 Spread    spred    YAYILMAK, YAYMAK
2005 Signature    signıçır    İMZA                         2105 Spring    spring   1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
2006 Silence     saylıns     1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK                2106 Spy     spay    CASUS
2007 Silent      saylınt     SESSİZ, SAKİN                     2107 Square    skueır   KARE
2008 Silk       silk      İPEK                         2108 Staff    staaf    ELEMAN, MEMUR
2009 Simplify     simplifay    BASİTLEŞTİRMEK                    2109 Stage    steyc    1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
2010 Sin       sin       GÜNAH                         2110 Stain    steyn    LEKELEMEK
2011 Since      sins      ŞİMDİYE KADAR                     2111 Stair    steyr    MERDİVEN
2012 Since      sins      1.'...DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ                2112 Stamp    stemp    PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
2013 Sing       sing      ŞARKI SÖYLEMEK                    2113 Stamp    stemp    AYAKLA BASMAK, EZMEK
2014 Single      singl      1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK              2114 Stand    stend    1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
2015 Sink       sink      1.BATMAK 2.EVYE                    2115 Standard   standırd  STANDART
2016 Sir       sör       EFENDİ                        2116 Star     star    YILDIZ
2017 Sister      sistır     1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE            2117 Stare    steyr    UZUN SÜRE BAKMAK
2018 Sit       sit       OTURMAK                        2118 Start    start    BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
2019 Situation    siçueyşn    DURUM                         2119 State    steyt    1.DEVLET 2.DURUM
2020 Size       sayz      BÜYÜKLÜK                       2120 State    steyt    SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
2021 Skate      skeyt      BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI             2121 Station   steyşn   İSTASYON, DURAK
2022 Skateboard    skeytboord   KAY KAY                        2122 Stay     stey    KALMAK
2023 Skeleton     skelıtın    İSKELET                        2123 Steady    stedi    SABİT
2024 Ski     skii    KAYAK, KAYAK YAPMAK                  2124 Steal     stiil    ÇALMAK
2025 Skill    skil    YETENEK                        2125 Steam     stiim    BUHAR
2026 Skin    skin    DERİ                         2126 Steer     stiir    DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
2027 Skirt    skört   ETEK                         2127 Step      step    1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY
2028 Sky     skay    GÖKYÜZÜ                        2128 Stick     stik    SOPA, BASTON
2029 Slang    sleng   ARGO                         2129 Stick     stik    YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
2030 Slave    sleyv   KÖLE                         2130 Stiff     stif    KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
2031 Sleep    sliip   UYUMAK, UYKU                     2131 Still     stil    1.HAREKETSİZ, SAKİN 2.HALA
2032 Sleepy   sliipi   UYKULU, SAKİN                     2132 Stir      stör    1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTİRMEK
2033 Sleeve   sliiv   ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)   2133 Stock     stok    1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
2034 Slide    slayd   KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK             2134 Stocking    stoking   KADIN ÇORABI
2035 Slide    slayd   DİA, SLAYT                      2135 Stomach    stomak   MİDE
2036 Slight   slayt   ÖNEMSİZ, KÜÇÜK                    2136 Stone     stoun    1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.(6.3)Kg.
2037 Slim    slim    İNCE, ZAYIF                      2137 Stop      stap    STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
2038 Slim    slim    ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK                 2138 Store     stoor    DÜKKAN, DEPOLAMAK
2039 Slip    slip    YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK              2139 Story     stori    ÖYKÜ ,HİKAYE
2040 Slope    sloup   EĞİM                         2140 Stove     stouv    SOBA
2041 Slow    slou    YAVAŞ, YAVAŞLAMAK                   2141 Straight    streyt   DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
2042 Small    smol    KÜÇÜK, UFAK                      2142 Strange    streync   GARİP, TUHAF
2043 Smash    smeş    ÇARPIP KIRMAK                     2143 Straw     strow    1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR
2044 Smell    smel    KOKU, KOKLAMAK                    2144 Strawberry   strowbri  ÇİLEK
2045 Smile    smayl   GÜLÜMSEMEK                      2145 Stream     striim   IRMAK
2046 Smoke    smouk   1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN      2146 Street     striit   CADDE
2047 Smooth   smuuth   DÜZGÜN, YUMUŞAK                    2147 Strength    strength  GÜÇ, KUVVET
2048 Snail    sneyl   SÜMÜKLÜBÖCEK                     2148 Stress     stres    BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
2049 Snake    sneyk   YILAN                         2149 Stretch    streç    1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
2050 Sneeze   sniiz   HAPŞIRMAK                       2150 Strict     strikt   KATI (katı kuralları olan)
2051 Sniff    snif    BURNUNU ÇEKMEK                    2151 Strike     strayk   1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK
2052 Snore    snoor   HORLAMAK                       2152 String     string   İP,TEL
2053 Snow    snou    KAR                          2153 Strip     strip    SOYMAK, SOYUNMAK
2054 So     sou    1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK        2154 Stripe     strayp   1.ŞERİT,ÇİZGİ 2.KIRBAÇ CEZASI
2055 Soap    soup    SABUN                         2155 Stroke     strouk   1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
2056 Society   sısayıti  SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM                2156 Strong     strong   GÜÇLÜ
2057 Socket   sakıt   SOKET, PRİZ                      2157 Struggle    stragl   1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
2058 Sofa    soufı   DİVAN , SOFA                     2158 Student    studınt   ÖĞRENCİ
2059 Soft    soft    YUMUŞAK                        2159 Study     stadi    ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
2060 Soil    soil    TOPRAK                        2160 Stuff     staf    1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
2061 Soldier   soulcır  ASKER                         2161 Stupid     stüupid   APTAL
2062 Solemn   salım   1.CİDDİ 2.BAYILTICI                  2162 Subject    sabcıkt   1.KONU 2.ÖZNE
2063 Solid    solid   KATI, SERT                      2163 Submarine   sabmıriin  DENİZALTI
2064 Solve    solv    ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK                 2164 Suburb     sabörb   BANLİYÖ
2065 Some    sam    1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK               2165 Subway     sabwey   ALT GEÇİT , ALT YOL
2066 Somebody  sambadi  BİRİSİ                        2166 Succeed    sıksiid   1.BAŞARMAK 2.YERİNİ ALMAK
2067 Someone   samwan   BİRİ                         2167 Success    sıkses   BAŞARI
2068 Sometimes  samtaymz  BAZEN                         2168 Succession   sıkseşn   ARDARDA ,DEVAMLI
2069 Somewhere  samweır  BİR YER                        2169 Such      saç     1.BUNUN GİBİ 2.BU KADAR
2070 Son     san    ERKEK ÇOCUK, OĞUL                   2170 Suck      sak     EMMEK
2071 Song    song    ŞARKI                         2171 Sudden     sadn    ANİ
2072 Soon    suun    YAKINDA (zaman açısından)               2172 Suffer     safır    ACI ÇEKMEK
2073 Sore    soor    AĞRI VERİCİ                      2173 Sugar     şugır    ŞEKER
2074 Sorrow   sarou   ÜZÜNTÜ                        2174 Suggest    sıcest   ÖNERMEK
2075 Sorry    sori    ÜZGÜN                         2175 Suggestion   sıcesşn   ÖNERİ
2076 Sort    sort    ÇEŞİT                         2176 Suit      suut    1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
2077 Sort    sort    SIRALAMAK                       2177 Sum      sam     TOPLAM
2078 Soul    soul    RUH                          2178 Summer     samır    YAZ
2079 Sound    saund   1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM               2179 Sun      san     GÜNEŞ
2080 Sound    saund   GİBİ GELMEK                      2180 Sunday     sandey   PAZAR (günü )
2081 Soup    suup    ÇORBA                         2181 Sunshine    sanşayn   GÜNEŞ IŞIĞI
2082 Sour    sauır   EKŞİ                         2182 Suntan     santen   BRONZ RENGİ (ciltte)
2083 Source   soors   KAYNAK                        2183 Super     suupır   SÜPER
2084 South    sauth   GÜNEY                         2184 Superb     supörb   HARİKA, ÇOK GÜZEL
2085 Sow     sou    TOPRAĞA EKMEK                     2185 Superstition  supıstişn  BATIL İNANÇ
2086 Space    speys   1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER                 2186 Supper     sapır    YEMEK (günün son yemeği)
2087 Spade    speyd   1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK           2187 Supply     sıplay   SAĞLAMAK, MİKTAR
2088 Spare    speyr   EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK               2188 Support    sıport   TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
2089 Speak    spiik   KONUŞMAK                       2189 Suppose    sıpouz   SANMAK
2090 Special   speşl   1.ÖZEL 2.EN İYİ                    2190 Sure      şuır    EMİN, KESİN
2091 Speech   spiiç   KONUŞMA                        2191 Surface    sörfıs   YÜZEY
2092 Speed    spiid   HIZ, HIZLI GİTMEK                   2192 Surname    sörneym   SOYADI
2093 Spell    spel    1.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER        2193 Surprise    sıprayz   1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
2094 Spend    spend   PARA HARCAMAK, HARCAMAK                2194 Surround    sıraund   ÇEVRELEMEK
2095 Spirit   spırit   1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO     2195 Suspect    sıspekt   ŞÜPHELENMEK
2096 Spite    spayt   1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ        2196 Swallow    swalou   1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
2097 Splendid  splendid  NEFİS, HARİKA                     2197 Swear     sweır    1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
2098 Split    split   İKİYE BÖLMEK                     2198 Sweep     swiip    SÜPÜRMEK
2099 Spoil    spoil   1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK              2199 Sweet     swiit    TATLI
2100 Spoon    spuun   KAŞIK                         2200 Swell     swel    ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
2201 Swim    swim    YÜZMEK                        2301 Tour      tuır    TUR
2202 Swing    swing   1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RİTİM               2302 Towards    tıwordz   DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
2203 Switch   swiç    AÇMAK, KAPATMAK (düğme)                2303 Towel     tauıl    HAVLU
2204 Sword    sood    KILIÇ                         2304 Tower     tauır    KULE
2205 Symbol   simbl   SEMBOL                        2305 Town      taun    KASABA
2206 System   sistım   SİSTEM                        2306 Toy      toy     OYUNCAK
2207 Table    teybl   1.MASA 2.TABLO,LİSTE                 2307 Trace     treys    İZ, İZ SÜRMEK
2208 Tail    teyl    KUYRUK (kedi,uçak v.b)                2308 Track     trek    İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
2209 Tailor   teylır   TERZİ                         2309 Trade     treyd    1.TİCARET 2.İŞ
2210 Take    teyk    TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması  2310 Traffic    trefik   TRAFİK
2211 Talk    tolk    KONUŞMA, KONUŞMAK                   2311 Train     treyn    1.EĞİTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN
2212 Talkative  tolkıtiv  KONUŞKAN                       2312 Training    treyning  EĞİTİM,ÖĞRETİM
2213 Tall    tool    UZUN                         2313 Transfer    trensför  TRANSFER
2214 Tame    teym    EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK                 2314 Translate   trenzleyt  ÇEVİRİ , TERCÜME
2215 Tank    tenk    1.TANK (depo) 2.TANK (silah)             2315 Transport   trensport  TAŞIMACILIK
2216 Tap     tep    1.MUSLUK 2.TIKLATMAK                 2316 Travel     trevl    YOLCULUK YAPMAK
2217 Tape      teyp     BANT, SELOTEYP                    2317 Tray      trey      TEPSİ
2218 Task      task     GÖREV                        2318 Treasure    trejır     HAZİNE
2219 Taste     teyst     TATMAK, TAD                     2319 Treat     triit     1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
2220 Tax      teks     VERGİ                        2320 Treatment   triitmınt   1.DAVRANIŞ 2.TEDAVİ
2221 Taxi      teksi     TAKSİ                        2321 Tree      trii      AĞAÇ
2222 Tea      tii      ÇAY                         2322 Trial     trayıl     1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
2223 Teach     tiiç     ÖĞRETMEK                       2323 Tribe     trayb     KABİLE
2224 Teacher    tiiçır    ÖĞRETMEN                       2324 Trick     trik      1.HİLE,HİLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
2225 Team      tiim     TAKIM, GRUP                     2325 Trip      trip      1.GEZİ 2.ÇELME TAKMAK
2226 Tear      tiır     1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK   2326 Triumph    trayamf    ZAFER, UTKU
2227 Telegram    telıgrem   TELGRAF                       2327 Trouble    trabl     DERT, DERT ETMEK
2228 Telephone   telıfoun   TELEFON                       2328 Trousers    trauzız    PANTOLON
2229 Telescope   telıskoup   TELESKOP                       2329 True      truu      DOĞRU, GERÇEK
2230 Television   telıvijn   TELEVİZYON                      2330 Trunk     trang     1.AĞAÇ GÖVDESİ 2.SANDIK 3. FİL HORTUMU
2231 Tell      tel      ANLATMAK, SÖYLEMEK                  2331 Trust     trast     GÜVENMEK
2232 Temper     tempır    1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN               2332 Truth     truth     GERÇEK
2233 Temperature  temprıçır   SICAKLIK                       2333 Try      tray      DENEMEK, DENEME
2234 Tender     tendır    1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE  2334 Tube      tüub      TÜP
2235 Term      törm     1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR         2335 Tuesday    tüuzdey    SALI
2236 Terrible    terıbl    KORKUNÇ, KÖTÜ                    2336 Tune      tüun      1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
2237 Terrific    tırifik    1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL                2337 Tunnel     tanl      TÜNEL
2238 Terror     terır     1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR                2338 Turkey     törki     1.HİNDİ 2 TÜRKİYE
2239 Test      test     SINAMAK, DENEMEK, TEST                2339 Turn      törn      DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende
2240 Than      den      ...DEN ...DAN EKİ                  2340 Twice     tways     İKİ KEZ
2241 Thank     thenk     TEŞEKKÜR ETMEK                    2341 Twist     twist     ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
2242 That      det      O                          2342 Type      tayp      1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
2243 Theatre    thiıtır    TİYATRO                       2343 Typical    tipikıl    TİPİK
2244 Their     theır     ONLARIN                       2344 Ugly      agli      ÇİRKİN
2245 Them      them     ONLARI                        2345 Umbrella    ambrela    ŞEMSİYE
2246 Then      then     1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA    2346 Unable     aneybl     MUKTEDİR OLMAMAK
2247 There     theer     1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)  2347 Uncle     ankl      DAYI, AMCA
2248 Therefore   deırfoor   DOLAYISIYLA                     2348 Unconscious  ankanşıs    BİLİNÇSİZLİK
2249 These     diiz     BUNLAR                        2349 Under     andır     ALTTA, ALTA
2250 They      dey      ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)           2350 Underclothes  andıkloudz   İÇ ÇAMAŞIRI
2251 Thick     thik     1.KALIN 2.SIK                    2351 Understand   andıstend   ANLAMAK
2252 Thief     thiif     HIRSIZ                        2352 Unemployment  animploymınt  İŞSİZLİK
2253 Thin      thin     İNCE                         2353 Unfair     anfeir     ADALETSİZ
2254 Thing     thing     ŞEY                         2354 Unfavourable  anfeyvırıbl  HOŞA GİTMEYEN
2255 Think     think     DÜŞÜNMEK                       2355 Unhappy    anhepi     MUTSUZ
2256 Thirsty    thörsti    SUSAMIŞLIK, SUSATAN                 2356 Unhealthy   anhelthi    SAĞLIKSIZ
2257 This      dis      BU                          2357 Uniform    yuniform    1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
2258 Thorough    tharou    1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ                 2358 Union     yunyın     1.SENDİKA 2.BİRLEŞME
2259 Those     douz     ONLAR                        2359 Unite     yunayt     BİRLEŞMEK
2260 Though     dou      NEDENSE                       2360 University   yunivörsıti  ÜNİVERSİTE
2261 Thought    thoot     DÜŞÜNCE                       2361 Unknown    announ     BİLİNMEYEN
2262 Thread     thred     İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK                2362 Unless     anles     OLMADIKÇA
2263 Threat     thret     TEHTİD                        2363 Unlikely    anlaykli    AZ İHTİMALLE
2264 Threaten    thretın    TEHTİD ETMEK                     2364 Unload     anloud     BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
2265 Throat     throut    GIRTLAK, YEMEK BORUSU                2365 Unlock     anlok     KİLİDİ AÇMAK
2266 Through    thruu     İÇİNDEN, BAŞTAN SONA                 2366 Until     antil     KADAR (belli bir zamana kadar)
2267 Throw     throu     FIRLATMAK                      2367 Up       ap       1.YUKARI 2.DİKİNE 3.TÜMÜYLE
2268 Thunder    thandır    GÖK GÜRÜLTÜSÜ                    2368 Up-To-Date   ap tı deyt   BUGÜNE KADAR
2269 Thunderstorm  thandıstorm  FIRTINA                       2369 Upper     apır      ÜST
2270 Thursday    thözdey    PERŞEMBE                       2370 Upset     apset     1.ENDİŞELENDİRMEK 2.DEVİRMEK
2271 Thus      das      BÖYLE, BÖYLECE                    2371 Upstairs    apsteız    ÜST KAT, YUKARISI
2272 Ticket     tikıt     BİLET                        2372 Upward     apwıd     YUKARIYA DOĞRU
2273 Tidy      taydi     DÜZENLİ, DERLİ TOPLU                 2373 Urge      ööc      DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
2274 Tie      tay      1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT     2374 Urgent     ööcınt     ACİL
2275 Tight     tayt     SIKI, KOLAY AÇILMAZ                 2375 Us       as       BİZE
2276 Till      til      1.KADAR 2.YAZAR KASA                 2376 Use      yuus      1.KULLANIM 2.FONKSİYON
2277 Time      taym     1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK             2377 Use      yuuz      KULLANMAK
2278 Timetable   taymteybıl  (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)           2378 Useful     yuusfl     KULLANIŞLI
2279 Tin      tin      1.TENEKE 2.KONSERVE                 2379 Usual     yujl      OLAĞAN
2280 Tip      tip      1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK 2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC     2380 Vacant     veykınt    1.BOŞ 2.AÇIK (bir iş yerinde)
2281 Tire      tayır     YORMAK                        2381 Vain      veyn      GEREKSİZ, BOŞUNA
2282 Tired     tayırd    YORGUN                        2382 Valley     veli      VADİ
2283 Tissue     tişuu     KAĞIT MENDİL                     2383 Valuable    velyubl    DEĞERLİ
2284 Title     taytl     1.BAŞLIK 2.UNVAN                   2384 Value     velyu     DEĞER
2285 To       tu      ..e KADAR                      2385 Variety    verayıti    1.FARK 2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
2286 Toast     toust     1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK        2386 Various    veırıis    DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
2287 Tobacco    tıbakou    TÜTÜN                        2387 Vegetable   vectıbl    SEBZE
2288 Today     tıdey     BUGÜN                        2388 Vehicle    viikıl     TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
2289 Toe      tou      AYAK BAŞ PARMAĞI                   2389 Very      veri      ÇOK, TAM
2290 Together    tıgedır    BİRLİKTE                       2390 Veto      viitou     VETO, VETO ETMEK
2291 Tomorrow    tımarou    YARIN                        2391 Victim     viktım     KURBAN, KAZAZEDE
2292 Tongue     tang     DİL                         2392 Victor     viktır     GALİP
2293 Tonight    tınayt    BU GECE                       2393 Victory    viktri     UTKU, ZAFER, YENGİ
2294 Too      tuu      1.ÇOK 2....DE ...DA EKİ               2394 View      viu      GÖRÜNÜM, MANZARA
2295 Tooth     tuuth     DİŞ                         2395 Villa     vilı      VİLLA
2296 Top      tap      EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK            2396 Village    vilıc     KÖY
2297 Topic     tapik     KONU                         2397 Vine      vayn      BAĞ
2298 Total     toutıl    TOPLAM                        2398 Violent    vaylınt    KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
2299 Totally    toutıli    BÜTÜNÜYLE                      2399 Visa      viizı     VİZE
2300 Touch     taç      DOKUNMAK                       2400 Visible    vizıbl     GÖRÜNEN
2401 Vision     vijn     GÖRÜŞ, İMGE                     2458 Wife      wayf      KARI (eş)
2402 Visit     vizit     ZİYARET ETMEK                    2459 Wig      wig      PERUK
2403 Visitor    vizitır    ZİYARETÇİ, KONUK                   2460 Wild      wayd      VAHŞİ
2404 Vocabulary   vıkebyulıri  KELİME DAĞARCIĞI                   2461 Will      wil      1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
2405 Voice     vois     SES                         2462 Win      win      KAZANMAK
2406 Volume     volyum    HACİM                        2463 Wind      waynd     SARMAK, KURMAK (saat v.b )
2407 Vote      vout     OY VERMEK, OY                    2464 Wind      wind      RÜZGAR
2408 Voyage     voyıc     DENİZ YOLCULUĞU                   2465 Window     windou     PENCERE
2409 Vulgar     valgır    KABA, İLKEL                     2466 Wine      wayn      ŞARAP
2410 Wage     weyc    SAAT ÜCRETİ                   2467 Winter   wintır   KIŞ
2411 Wait     weit    BEKLEMEK                     2468 Wipe    wayp    SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
2412 Waiter    weytır   GARSON                      2469 Wire    wayır   1.TEL 2.TELGRAF
2413 Wake     weyk    UYANMAK, UYANDIRMAK               2470 Wireless  wayılıs  TELSİZ
2414 Walk     wolk    YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ                 2471 Wise    wayz    ZEKİ, AKILLI
2415 Wall     wool    DUVAR                      2472 Wish    wiş    İSTEK, İSTEMEK
2416 Wander    wandır   DOLAŞMAK                     2473 With    with    İLE
2417 Want     wont    İSTEMEK, İSTEK                  2474 Withdraw  withdro  1.ÇEKMEK 2.GERİ ÇEKİLMEK 3.SIZMAK
2418 War     wor    SAVAŞ                      2475 Within   widin   İÇİNDE
2419 Warm     worm    1.ILIK, ILINDIRMAK 2.SEVECEN           2476 Without   widaut   SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
2420 Warn     worn    UYARMAK                     2477 Witness   witnıs   TANIK, TANIKLIK ETMEK
2421 Wash     woş    1.YIKAMAK 2.KİRLİ ÇAMAŞIR            2478 Wolf    wulf    KURT
2422 Waste    weyst   1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN 2.BOŞA HARCAMAK  2479 Woman    wumın   KADIN
2423 Watch    woç    1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK 2.KOL SAATİ     2480 Wonder   wandır   1.MERAK ETMEK 2.ŞAŞIRMAK
2424 Water    wotır   SU, SULAMAK                   2481 Wonderful  wandıfl  ŞAŞIRTICI, HARİKA
2425 Waterfall  wotırfol  ŞELALE                      2482 Wood    wuud    ODUN
2426 Wave     weyv    1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA 2.EL SALLAMAK  2483 Wool    wuul    YÜN
2427 Way     wey    YOL, ROTA, YÖN                  2484 Word    wööd    SÖZCÜK, KELİME
2428 We      wi     BİZ                       2485 Work    wörk    ÇALIŞMAK, İŞ
2429 Weak     wiik    ZAYIF,ERKSİZ                   2486 Worker   wörkır   İŞÇİ
2430 Wealth    welth   SERVET                      2487 World    wörld   DÜNYA
2431 Weapon    wepın   SİLAH                      2488 Worm    wörm    SOLUCAN
2432 Wear     weır    GİYMEK                      2489 Worry    wöri    ENDİŞELENMEK
2433 Weather   wedır   HAVA;İKLİM                    2490 Worse    wörs    DAHA KÖTÜ
2434 Wednesday  wenzdey  ÇARŞAMBA                     2491 Worst    wörst   EN KÖTÜ
2435 Week     wiik    HAFTA                      2492 Worth    wörth   DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE
2436 Weigh    weit    AĞARLIK, TARTMAK                 2493 Wound    wuund   YARALAMAK, YARA
2437 Welcome   welkam   1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN             2494 Wrap    rep    PAKETLEMEK, SARMAK
2438 Well     wel    1.İYİ 2.KUYU                   2495 Wreck    rek    HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
2439 Well-Known  wel noun  ÜNLÜ, BİLİNEN                  2496 Write    rayt    YAZMAK
2440 West     west    BATI                       2497 Wrong    rong    YANLIŞ
2441 Wet     wet    NEMLİ                      2498 X-Ray    eks rey  RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
2442 What     wat    NE                        2499 Yacht    yat    YAT (deniz taşıtı )
2443 Whatever   watevır  HERNEYSE                     2500 Yard    yard    AVLU
2444 When     wen    NE ZAMAN                     2501 Year    yiır    YIL
2445 Whenever   wenevır  1.HERHANGİ BİR ZAMAN 2.NE ZAMAN Kİ ...      2502 Yellow   yelou   SARI
2446 Where    weır    NEREYE, NEREDE                  2503 Yes     yes    EVET
2447 While    wayl    BU ARADA                     2504 Yesterday  yestıdey  DÜN
2448 Whip     wip    KIRBAÇ                      2505 Yet     yet    HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
2449 Whistle   wisl    ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK            2506 Yield    yiild   1.ÜRÜN VERMEK 2.DIŞARI VERMEK 3.TESLİM OLMAK
2450 White    wayt    BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ              2507 Yoghurt   yogıt   YOĞURT
2451 Who     hu     KİM                       2508 Yolk    youk    YUMURTANIN SARISI
2452 Whoever   huevır   HERKİMSE                     2509 Young    yang    GENÇ
2453 Whole    houl    TÜM, BÜTÜN WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ       2510 Your    yoor    SENİN, SİZİN
2454 Whose    huuz    KİMİN                      2511 Youth    yuuth   GENÇLİK
2455 Why     way    NEDEN, NİÇİN                   2512 Zero    zirou   SIFIR
2456 Wide     wayd    1.GENİŞ 2.KENARDAN KENARA            2513 Zip     zip    FERMUAR
2457 Widow    wıdou   DUL                       2514 Zone    zon    BÖLGE
                                                     i
 1  Abolish         ebolış         İPTAL ETMEK                      101  Brake       breyk      FRENLEMEK, FREN
 2  Abolition        ebolışın        KALDIRMAK                       102  Branch       branρ      1)DAL 2)ŞUBE,KOL
 3  Absorb          ıbsorb         1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK     103  Brand       brend      1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
 4  Abuse          ebyus          KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME     104  Brand-New     brend niyu    YENİ MODEL,YEPYENİ
 5  Academic         ekıdemik        AKADEMİK                       105  Break Down     brek davn    1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
 6  Accelerator       ekselıreytır      GAZ PEDALI                      106  Break-Out     brek aut     1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
 7  Accent          eksınt         ŞİVE, AKSAN                      107  Breast       brest      GÖĞÜS
 8  Access          ekses          1)GİRİŞ 2)YOL                     108  Bribe       brayb      RÜŞVET
 9  Accessible        eksesıbıl        1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR         109  Bride       brayd      GELİN
10  Accounting        ekaunting        MUHASEBE                       110  Briefcase     brifkeys     İŞ ÇANTASI
11  Accumulate        ekyumyuleyt       TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK                 111  Brilliant     brilyınt     PARLAK,AKILLI
12  Accused         ekyuzıd         1)SANIK 2)SUÇLAMAK                  112  Brochure      brıuşır     BROŞÜR
13  Accustom         ekastım         ALIŞTIRMAK                      113  Broken       brıukın     KIRIK
14  Accustomed        ekastımd        ALIŞIK,ALIŞKIN                    114  Broker       brıukır     KOMİSYONCU,SİMSAR
15  Achieve         eρiv          ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK            115  Brooch       broş       BROŞ, İĞNE
16  Achievement       eρivmınt        BAŞARI                        116  Brother-In-Law   bradır in lo   KAYINBIRADER
17  Acid           esid          ASİT                         117  Brow        brau       ALIN
18  Acknowledge       eknolıρ         DOĞRULAMAK                      118  Bucket       bakıt      KOVA
19  Acquire         ikwaır         EDİNMEK                        119  Bull        bul       BOĞA
20  Acquisition       ekwızışın        EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA              120  Bullet       bulıt      MERMİ
21  Addict          edikt          TİRYAKİ,MÜPTELA                    121  Bureau       büuro      BÜRO
22  Admiral         edmirıl         AMİRAL                        122  Bureaucracy    bürakresi    BÜROKRASİ
23  Admission        edmişın         1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ                123  By The Way     bay dı vey    BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN
24  Adopt          edopt          1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK             124  Cabbage      kebic      LAHANA
25  Adverse         edvörs         ZIT,KARŞI                       125  Cabin       kebin      KABİN
26  Airport         eyirport        HAVA ALANI                      126  Cabinet      kebınıt     KABİNE
27  Album          elbım          ALBÜM                         127  Calf        kaıf       1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
28  Alcohol         elkıhol         ALKOL                         128  Camel       keml       DEVE
29  Allocate         elıkeyt         TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK          129  Canary       kıneri      1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
30  Allocations       elıkeyşın        TAHSİSAT                       130  Cancellation    kensıleyşın   İPTAL
31  Allowance        elauıns         DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK             131  Cannon       kenın      TOP (silah)
32  Ally           elay          ANLAŞMA,BİRLEŞME                   132  Capable      keypıbıl     MUKTEDİR
33  Alphabet         elfıbit         ALFABE                        133  Carbon-Paper    karbın peypır  KARBON KAĞIDI
34  Alter          oltır          DEĞİŞTİRMEK                      134  Carefree      keyfri      ÖNEMSEMEYEN
35  Alternative       oltörnıtiv       ALTERNATİF, SEÇENEK                  135  Careful      keyrfıl     DİKKATLİ
36  Amateur         emıtör         AMATÖR                        136  Careless      keyrlıs     DİKKATSİZ
37  Ambulance        embyulıns        AMBULANS                       137  Cargo       kargo      KARGO
38  Amend          emend          DÜZELME, AYARLAMA                   138  Carrier      keriyır     TAŞIYICI
39  Ample          empıl          GENİŞ, BOL                      139  Carrot       kerıt      HAVUÇ
40  Anchor          enkır          1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)              140  Carryover     keriovır     DEVİR
41  Angel          eyncıl         MELEK                         141  Cartridge     kartrıρ     KARTUŞ,ŞARJÖR
42  Anger          engır          KIZMAK                        142  Cash-Register   keş-recıstır   YAZAR KASA
43  Angle          engıl          AÇI, KÖŞE                       143  Casual       keşuıl      1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
44  Anticipate        entisipeyt       1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK                144  Caterpillar    ketırpilır    TIRTIL
45  Antique         entik          ANTİKA                        145  Cauliflower    koliflavır    KARNIBAHAR
46  Anxiously        enkşıslıy        ENDİŞELİ OLMAK                    146  Caution      koşın      UYARI
47  Apartment        epartmınt        APARTMAN DAİRESİ                   147  Cave        keyv       MAĞARA
48  Apparently        eparıntliy       BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK                 148  Cease       siis       DURDURMAK
49  Article Of Association  artıkıl ıv ısosieyşın  ANA SÖZLEŞME                     149  Cease-Fire     siis-fayır    ATEŞ-KES
50  Aspect          espekt         GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM           150  Celebration    selibreyşın   KUTLAMA
51  Asset          eset          VARLIK                        151  Cement       sıment      ÇİMENTO
52  Association       esuşeytın        CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN         152  Central      sentrıl     MERKEZİ
53  Assurance        eşurıns         GÜVEN,İNANÇ,SÖZ                    153  Centre       sentır      ORTA, MERKEZ
54  Assure          eşuır          TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK           154  Cereal       siyriyıl     TAHIL, MISIR
55  Assured         eşurıd         1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN           155  Chamber      ρembır      ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
56  Attachment        etaρmınt        İLAVE, EK                       156  Champagne     şempeyn     ŞAMPANYA
57  Attendant        ıtendınt        1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE     157  Channel      ρenıl      KANAL (TV, radyo gibi.)
58  Auction         okşın          MÜZAYEDE, MEZAT                    158  Chapter      ρeptır      BÖLÜM, KONU
59  Audience         odyıns         İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)               159  Charity      ρerıti      HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
60  Augment         ogment         İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK          160  Charlatan     carlıtın     ŞARLATAN
61  Augmentation       ogmentetişın      ZAM, EKLEME                      161  Chart       ρart       TABLO,ÇİZELGE
62  Author          othır          YAZAR                         162  Charter      ρartır      1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
63  Authority        othoriti        OTORİTE                        163  Chase       ρeys       KOVALAMAK
64  Award          iwood          MÜKAFAT                        164  Chat        ρet       ÇENE ÇALMAK,SOHBET
65  Awkward         okvırd         1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ     165  Cheek       ρiik       1)YANAK 2)POPO
66  Babysitter        beybisitır       ÇOCUK BAKICISI                    166  Cheeky       ρiki       YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
67  Bachelor         beρılır         1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ         167  Cheerful      ρiirful     NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
68  Backbone         bekbon         1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM        168  Chef        şef       AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
69  Bale           beyl          BALYA (Halı,Tütün vs.)                169  Cheque       ρek       ÇEK
70  Banal          bınaal         BANAL,ADİ                       170  Chest       ρest       1)GÖĞÜS 2)SANDIK
71  Bandage         bendıρ         BANDAJ,YARA BANDI                   171  Chest Of Drawers  ρest of drewır  ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
72  Baneful         beynful         KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)    172  Chestnut      ρesnat      KESTANE
73  Banish          beniş          1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME       173  Chilli       ciliy      ÇOK ACI
74  Barbarous        barbırıs        BARBAR, VAHŞİ                     174  Chilly       ρiliy      RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
75  Barber          baabır         BERBER                        175  Chimney      ρimni      BACA
76  Basin          beysın         1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA           176  China       ρaynı      1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
77  Bastardize        bestırdayz       1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK  177  Chip        ρip       UFAK PARÇA
78  Battery         betıri         PİL                          178  Chocolate     ρaklıt      ÇİKULATA
79  Bawl           bavıl          BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)            179  Choice       ρoyıs      SEÇİM, İSTEK, TERCİH
80  Beforehand        bifor hend       ÖNCEDEN                        180  Choke       ρok       1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
81  Bias           bays          ÖN YARGI,EĞİLİM                    181  Chop        cop       1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
82  Birthday         börthdey        DOĞUMGÜNÜ                       182  Chuckle      ρakıl      KIKIRDAMA
83  Bladder         bledır         1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK      183  Cigar       sigaar      PURO
84  Blade          bleyd          USTURA, BIÇAK                     184  Circuit      sörkıt      DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
85  Blister         blistır         KABARCIK                       185  Claimant      klemınt     MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
86  Blockade         blokeyd         ABLUKAYA ALMA                     186  Clap        klep       ALKIŞLAMAK
87  Blouse          blauz          BLUZ                         187  Clay        kıley      KİL
88  Bodyguard        badigard        KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL                188  Client       klaynt      MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
89  Boiler          boylır         KAZAN                         189  Climate      klaymıt     IKLIM
90  Bolt           bolt          1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN  190  Clinic       klınik      KLİNİK
91  Bonnet          bonıt          1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU           191  Clip        klip       KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,saρ vb.)
92  Bony           boni          ÇOK ZAYIF                       192  Cloth       kloth      BEZ ( a piece of cloth )
93  Booklet        buklıt        BROŞÜR                         193  Clown      klaun     PALYAÇO
94  Boom          buum         1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK           194  Clue      klu      İPUCU
95  Boot          buut         1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ                 195  Clutch     klaρ      1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
96  Boring         boring        SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)    196  Co       ko       BERABER (Co-operate,Co-education)
97  Bother         bodır        CAN SIKMAK,ÜZMEK                    197  Co-Operate   koopereyt   BİRLİKTE ÇALIŞMAK
98  Bounce         bauns        1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)           198  Coast      kost      KIYI, SAHİL
99  Bound         baund        BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK                 199  Cock      kak      1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
100  Boundary        baundri       SINIR                         200  Cocoa      koko      KAKAO
201  Code          kod         KOD                          301  Despite     dıspayt    RAĞMEN
202  Collapse        kıleps        1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK                  302  Destination   destıneyşın  VARIŞ NOKTASI
203  Colleague       koliig        MESLEKTAŞ                       303  Detach     ditaρ     AYIRMAK
204  Collective Agreement  kollektiv egrimınt  TOPLU SÖZLEŞME                     304  Detective    dıdektiv    DEDEKTİF
205  Colonel        körlnıl       ALBAY                         305  Dew       düu      KIRAĞI (nem)
206  Column         kolım        SÜTUN                         306  Diagram     dayıgrım    ŞEMA, DİYAGRAM
207  Coma          komı         KOMA, KOMA HALİ                    307  Diameter    dayametır   ÇAP
208  Come Across      kam ekros      TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK           308  Dice      days      ZARLAR ( Tavla )
209  Comet         kamit        KUYRUKLU YILDIZ                    309  Diet      dayt      REJİM, DİYET
210  Commemorate      kımemoreyt      ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)             310  Digest     daycest    1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
211  Commission       kamişın       1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)    311  Dim       dim      KISIK, SÖNÜK
212  Commit         kımit        SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)             312  Dip       dıp      DALDIRMAK
213  Commitment       komitmınt      1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK                 313  Directory    direktiri   REHBER (telefon vb.)
214  Communicate      kımyunikeyt     İLETİŞİM                        314  Disaster    dızastır    FELAKET, AFET
215  Commute        kımyut        EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK         315  Disclose    diskloz    AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
216  Compensate       kompınseyt      TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK                316  Disco      disko     DİSKO
217  Compensation      kompınseyşın     TELAFİ,TAZMİNAT                    317  Disgust     dısgast    TİKSİNTİ
218  Complicated      komplıkeytıd     KARIŞIK,KOMPLİKE                    318  Dismay     dismey     1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
219  Components       kımponınt      UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN            319  Dismay     dismey     KORKU, DEHŞET
220  Compose        kımpoz        YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)             320  Dispatch    dispeρ     SEVK ETMEK, YOLLAMAK
221  Composition      kompızişın      KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK                 321  Displace    displeys    YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
222  Compromise       komprımayz      UZLAŞMA                        322  Distinction   dıstingşın   KÜÇÜK FARKLILIK
223  Computer        kompitür       KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR                  323  Dive      dayv      DALIŞ
224  Concentrate      konsıntreyt     KONSANTRE,YOĞUN                    324  Diver      dayvır     DALGIÇ
225  Concept        konsept       GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why  325  Divorce     dıvöös     BOŞANMAK
226  Concern        konsöön       İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE                   326  Dominate    domineyt    HAKİM OLMA
227  Conclusion       kınkıluşın      KARAR,SONUÇ                      327  Donate     doneyt     BAĞIŞ YAPMAK
228  Condemn        kındem        1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)  328  Donation    doneyşın    BAĞIŞ
229  Conduct        kondakt       DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK             329  Donor      donır     BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
230  Cone          kon         1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)               330  Doom      duum      KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
231  Conference       konfırıns      KONFERANS                       331  Doomsday    duumsdey    AHİRET GÜNÜ
232  Confine        kınfayn       KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK             332  Dose      dos      BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
233  Conflict        konflıkt       ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ                    333  Down Payment  davn peymınt  PEŞİN (Ödeme)
234  Consent        kınsent       KABUL ETME,ONAYLAMA                  334  Doze      doz      UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
235  Consequently      konsikvıntly     BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA           335  Dozen      dozen     DÜZİNE
236  Consign        kınsayn       1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk  336  Draft      draaft     1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
237  Consistent       kansıstınt      TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)            337  Drag      dreg      SÜRÜKLEMEK
238  Constitute       konstituut      OLUŞMAK,KURMAK                     338  Dragon     dregın     EJDERHA
239  Constitution      konstituşın     ANAYASA                        339  Drain      dreyn     LAĞIM, SU YOLU
240  Construct       kınstrak       İNŞA ETMEK,YAPMAK                   340  Drama      draam     DRAM
241  Consume        kınsyuum       TÜKETMEK                        341  Draught     draaft     HAVA AKIMI, CERYAN
242  Consumption      kınsomşın      TÜKETİM                        342  Draughts    draafts    DAMA OYUNU
243  Contact        kontekt       TEMAS, DOKUNMA                     343  Drawer     drovır     ÇEKMECE, GÖZ
244  Contest        kontest       YARIŞMA                        344  Drawn      droovn     BOĞULMAK
245  Continent       kontınınt      KITA                          345  Drug      drag      UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
246  Contract        kontrekt       KONTRAT,ANLAŞMA                    346  Drum      dram      1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
247  Contribute       kıntrıbiyut     KATKIDA BULUNMAK                    347  Duck      dak      1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
248  Convict        konvıkt       MAHKUM,SUÇLU                      348  Duckling    dakling    KÜÇÜK ÖRDEK
249  Convince        kınvins       İKNA ETMEK                       349  Duel      duyıl     DÜELLO
250  Cope          kop         BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK               350  Dustbin     dastbın    ÇÖP TENEKESİ
251  Cordon         kordın        1)POLİS 2)ASKER KORDONU                351  Dye       day      BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
252  Cork          kook         MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)          352  Dynamite    daynımeyt   DİNAMİT
253  Corpse         korps        CESET                         353  Dynamo     daynımu    DİNAMO
254  Correspondent     korıspondınt     1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR      354  Dynasty     dınısti    HANEDANLIK
255  Corridor        koridoor       KORİDOR                        355  Eagle      igıl      KARTAL
256  Corruption       kırapşın       RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK                 356  Earthquake   örthkweik   DEPREM
257  Cosmetic        kozmetik       KOZMETİK                        357  Eel       iil      YILAN BALIĞI
258  Costume        kostiyum       KOSTÜM                         358  Elapse     ileps     ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
259  Coupe         kupe         SPOR ARABA                       359  Embark     imbark     1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
260  Coupon         kuupon        KUPON                         360  Embarrassment  imbarısmınt  1)SIKINTI 2)UTANMAK
261  Cracker        krekır        KRAKER                         361  Embrace     imbreys    SARILMAK
262  Cramp         kremp        KRAMP                         362  Emotion     imoşın     KUVVETLİ DUYGU
263  Crane         kreyn        VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ                363  Emphasis    emfisıs    ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
264  Credit         kredit        KREDİ                         364  Emphasize    emfısays    ÜZERİNDE DURMAK
265  Crisis         kraysız       KRİZ                          365  Emphatic    imfetic    KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
266  Crisp         krisp        CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES               366  Empire     empayır    İMPARATORLUK
267  Crisp         krisp        1)İNCE 2)KAŞ                      367  Enormous    inormiyus   KOCAMAN, İRİ
268  Critical        kritikıl       KRİTİK                         368  Entitle     intaytıl    YETKİ VERMEK, HAK VERMEK
269  Crocodile       krokıdayl      AFRİKA TİMSAHI                     369  Epitaph     epitaf     MEZAR TAŞI YAZISI
270  Crossword       krosvörd       ÇAPRAZ BULMACA                     370  Equalize    ilkvılayz   EŞİTLEMEK
271  Crow          kro         1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ                 371  Equip      ikvip     DONATMAK
272  Crucial        kuruşıl       EN ÖNEMLİ AN (Karar iρin vb.)             372  Equipment    ikvıpmınt   TESİSAT,DONANIM
273  Crude         crud         PETROL ( Crude oil=Ham petrol)             373  Escort     eskort     KONVOY,REFAKAT
274  Curry         köri         HAFİF ACILI                      374  Estate     ısteyt     1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
275  Cushion        kuşın        YASTIK                         375  Evacuate    ıveküueit   1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
276  Cylinder        siylındır      SİLİNDİR                        376  Evidence    evidıns    DELİL
277  Daisy         deyzi        PAPATYA                        377  Evolution    ivulişın    EVRİM
278  Damage         demıρ        ZARAR, ZARAR VERMEK                  378  Ex       eks      SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
279  Darling        daling        SEVGİLİ                        379  Exceed     iksid     AŞIRI
280  Date          deyt         1)HURMA 2)RANDEVU                   380  Exclaim     ikskleym    BAĞIRMAK
281  Deadline        dedlayn       MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ                381  Exclusive    iksklusiiv   UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
282  Deadlock        dedlok        1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ                    382  Execute     eksikiyut   YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
283  Deaf          def         SAĞIR                         383  Exhaust     igzoost    1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
284  Debatable       dibeytıbıl      TARTIŞABİLİNİR                     384  Exhibit     igzıbit    TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
285  Debate      dibeyt      TARTIŞMA                       385  Exhibition    ekzıbişın    SERGİ
286  Debt       det        BORÇ                         386  Expand      ıkspend     1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
287  Decay      dikey       ÇÜRÜMEK,BOZULMAK                   387  Expansion    ıkspanşın    1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
288  Decent      disınt      DOĞRU,HAKLI,İYİ                    388  Experiment    ıksperımınt   DENEY
289  Decline     diklayn      AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK               389  Expire      ikspayır    SÜRENİN DOLMASI
290  Decrease     dikriis      AZALMAK                        390  Explosive    iksplıusiv   PATLAYICI MADDE
291  Default     difolt      İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)  391  Export      eksport     İHRAÇ MALI, İHRACAT
292  Defer      diför       GECİKTİRME, ERTELEME                 392  Extinguish    ikstingwişh   IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
293  Deficit     defisit      AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)           393  Extreme     ikstriim    SON DERECE, AŞIRI
294  Definition    defineyşın    TANIMLAMA                       394  Eyebrow     aybrau     KAŞ
295  Deliberately   dilibirıtli    KASTEN                        395  Eyelash     ayleş      KİRPİK
296  Demoralize    dimorılayz    CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK            396  Eyelid      aylid      GÖZ KAPAĞI
297  Dependent    dıpendınt     BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)            397  Fable      feybıl     MASAL, EFSANE
298  Deputation    deputeyşın    VEKİLLİK                       398  Fabulous     febulıs     HARİKA, İNANILMAZ
299  Deputy      depyuti      VEKİL                         399  Fact       fek       GERÇEK
300  Desperate    despırit     UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ                  400  Fake       feyk      TAKLİT, SAHTE
401  Fame       feym       ŞÖHRET, ÜN                      501  Imagination   imecıneyşın   TASAVVUR, HAYAL
402  Fan       fen        1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR              502  Imagine     imecın     TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
403  Fancy      fensi       1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ         503  Imitate     imiteyt     ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
404  Feature     fiiρır      ÖZELLİK                        504  Imitation    imiteyşın    TAKLİT
405  Fed Up      fedap       BIKMAK (I'm fed up:Bıktım)              505  Immoral     imorıl     AHLAKSIZ, EDEPSİZ
406  Federal     fedırıl      FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ        506  Impair      impeyır     BOZMAK
407  Ferry      feri       FERİBOT, ARABA VAPURU                 507  Implement    ımplımınt    1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
408  Fertile     förtaıl      1)GÜBRE 2)ÜRETKEN                   508  Imply      implay     İMA ETME
409  Fertilize    förtılaız     1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)  509  Impress     impıres     ETKİLEMEK
410  Festival     festıvıl     FESTİVAL                       510  Impressive    impıresiv    ETKİLİ,ETKİLEYİCİ
411  Fiance      fiansey      NİŞANLI                        511  Incentive    insentiv    TEŞVİK
412  Fiction     fikşın      KURGU (roman)                     512  Incidentally   insidentli   BUNUN YANINDA (=By the way)
413  Fig       fig        1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU              513  Indefinite    indefinıt    BELİRSİZ
414  Fire-Brigade   fayı-brigeyd   İTFAİYE                        514  Indefinitely   indefinitli   SONSUZ, SÜRESİZ
415  Fiscal      fiskıl      DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)  515  Indemnify    indemnifaı   1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
416  Fist       fist       YUMRUK                        516  Indemnity    indemniti    TAZMİNAT
417  Flea       flii       PİRE                         517  Index      indeks     İNDEX
418  Flee       flii       KAÇMAK                        518  Individual    indivicul    AYRI, BİREY, FERT, KİMSE
419  Fleet      fliit       FİLO (gemi vb.)                    519  Indorse     indoos     ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
420  Flipper     flipır      1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ              520  Endorsement   indoosmınt   TASTİK,ONAY,CIRO
421  Florist     florıst      ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE            521  Inevitable    ınevıtıbl    KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
422  Fluent      flüınt      AKICI                         522  Infinite     ınfinit     SONSUZ
423  Foam       fom        KÖPÜK                         523  Inflammable   inflemıbıl   ATEŞ ALABİLİR
424  Foam Rubber   fom rabır     SÜNGER                        524  Inflate     infleyt     ŞİŞMEK
425  Folk       folk       HALK                         525  Inflation    infleyşın    ENFLASYON
426  Football     futbool      FUTBOL                        526  Inflexible    infleksıbıl   EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
427  Footprint    futprint     AYAK İZİ                       527  Initial     inişıl     İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
428  Foreman     formın      USTABAŞI, FORMEN                   528  Initiative    inişıtiv    İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
429  Forever     fırevır      DEVAMLI OLARAK                    529  Inject      incekt     ŞIRINGA YAPMAK
430  Forge      forρ       1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK    530  Innocent     inısınt     SUÇSUZ, MASUM
431  Forger      forcır      ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ                  531  Insecure     insikuır    EMNİYETSİZ
432  Formal      formıl      RESMİ, CİDDİ                     532  Insolvent    insolvınt    MÜFLİS
433  Forthwith    forthvit     DERHAL, HEMEN                     533  Inspire     inspayır    AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
434  Foul       fol        PİS, KİRLİ                      534  Instant     instınt     HIZLI,DERHAL
435  Found      faund       İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK               535  Insulate     insuleyt    İZOLE ETMEK
436  Fragile     freρayıl     KOLAY KIRILABİR                    536  Insult      insalt     HAKARET ETME, ONUR KIRMA
437  Frank      frenk       AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ                  537  Intangible    intencıbıl   MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
438  Freight     freyt       HAMULE, NAVLUN                    538  Intense     intens     DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
439  Fridge      fric       BUZDOLABI                       539  Intensive    intensiv    YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
440  Frontier     frantier     SINIR                         540  Interfere    interfir    1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
441  Fry       fray       KIZARTMAK                       541  Intestines    intestinz    BAĞIRSAKLAR
442  Full Stop    fulstop      NOKTA                         542  Invade      inveyd     İSTİLA ETMEK
443  Fundamental   fandımentıl    TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ               543  Invoice     invoys     FATURA
444  Funeral     füunırıl     CENAZE                        544  Involve     involv     İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
445  Furthermore   fördırmor     YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)         545  Ironically    ayronikli    TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
446  Fuse       füuz       SİGORTA (elektrik vb.)                546  Irritate     iriteyt     KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
447  Fuss       faas       TELAŞ, TELAŞLANMAK                  547  Itch       itρi      KAŞINDIRMAK
448  Gaol       jeil       HAPİSHANE                       548  Item       aytım      BİRİM
449  Gay       gey        1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO          549  Jack       cek       1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
450  Gear       giır       VİTES                         550  Jackal      cekıl      ÇAKAL
451  Germ       cörm       MİKROP                        551  Jacket      cekıt      CEKET
452  Ghost      gost       HAYALET,HORTLAK                    552  Jaguar      ceguar     JAGUAR
453  Gigolo      jigolo      JİGOLO                        553  Jar       caar      KAVANOZ
454  Ginger      cincır      ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ              554  Jeans      ciinz      JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
455  Globe      glob       KÜRE, DÜNYA                      555  Jelly      celi      JÖLE
456  Glue       glu        YAPIŞTIRICI                      556  Jellyfish    celifiş     DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
457  Goal       gol        HEDEF, GAYE, GOL                   557  Jockey      cokey      COKEY
458  Gossip      gosip       DEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU               558  Jubilee     cubılii     JÜBİLE
459  Grapefruit    greypfruut    GREYFURT                       559  Keen       kiin      KESKİN (Keen on:hoşlanmak)
460  Grateful     greytıfıl     MİNNETTAR                       560  Ketchup     ketρıp     KETÇAP
461  Gravestone    grıyvıstun    MEZARTAŞI                       561  Kidnap      kıdnep     ZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
462  Graveyard    greyvyard     MEZARLIK, MEZAR                    562  Kidney      kidniy     BÖBREK
463  Greengrocer   gıringırosır   MANAV                         563  Kin       kin       AİLE, AKRABA
464  Groom      gruum       DAMAT                         564  Knight      nayt      SİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
465  Grumble     grambıl      SIZLANMAK,YAKINMAK                  565  Knob       nob       TOKMAK, TUTACAK
466  Guarantee    garentii     GARANTİ                        566  Label      leybl      ETİKET
467  Guided Missile   gaydıd misayl  yl GÜDÜMLÜ ROKET                   567  Laboratory    lıborıtri    LABORATUVAR
468  Guitar      gitaar      GİTAR                         568  Ladle      leydıl     KEPÇE (Yemek)
469  Gulf       galf       KÖRFEZ                        569  Lamppost     lembpost    SOKAK LAMBASI
470  Guy       gay        ADAM                         570  Lampshade    lempşeyd    ABAJUR
471  Habitat     hebıtıt      DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)      571  Lane       leyn      DAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
472  Hairdresser   herdresır     KUVAFÖR, BERBER                    572  Lash       leş       KAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
473  Hairdryer    herdrayır     SAÇ KURUTMA MAKİNASI                 573  Launch      lonρ      BİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
474  Halt       halt       DUR                          574  Laundry-Basket  londıribeskıt  ÇAMAŞIR SEPETİ
475  Ham       hem        DOMUZ AYAĞINDAKİ ET                  575  League      liıg      BİRLİK, LİG
476  Hand Grenade   hend grineid   EL BOMBASI                      576  Leak       liik      AKINTI, SIZMAK
477  Handicap      hendikap      SAKAT                         577  Lease        liis       BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
478  Hang On      hengon       BEKLE                         578  Lecture       lekρır      DERS, KONFERANS VERMEK
479  Happen       hepın       OLMAK                         579  Length       length      UZUNLUK
480  Head Quarters    hedkuartırs    MERKEZ,KARARGAH                    580  Lettuce       letıs      SALATA, KIVIRCIK
481  Headline      hedlayn      BAŞLIK (Gazetede)                   581  Lever        liivır      KALDIRAÇ, MANİVALA
482  Headphone     hedfon       KULAKLIK                        582  Liar        layır      YALANCI
483  Hectare      hektar       HEKTAR                         583  Lick        lik       YALAMAK
484  Heritage      heritıc      MİRAS                         584  Lid         lid       KAPAK
485  Hinge       hinρ        1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS       585  Lighter       laytır      ÇAKMAK
486  Hold On      hold on      BEKLE                         586  Limit        limit      HAT, SINIR, LİMİT
487  Holy        holi        KUTSAL                         587  Liquidate      likvideyt    TASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
488  Hook        huuk        ÇENGEL, KANCA                     588  Literature     litricır     EDEBİYAT
489  Horizontal     horizantıl     YATAY                         589  Litter       litır      ÇÖP,DAĞINIKLIK
490  Hose        hoz        HORTUM                         590  Liver        livır      KARACİĞER
491  Hubbub       habab       GÜRÜLTÜ                        591  Loaf        lof       BÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
492  Hug        hag        SARILMAK,KUCAKLAMAK                  592  Loan        lon       ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
493  Huge        hüyρ        ÇOK BÜYÜK                       593  Lobster       lobstır     İSTAKOZ
494  Human       huiymın      İNSAN, BEŞERİ                     594  Locate       lokeyt      KURMAK,YERLEŞTİRMEK
495  Hush        haş        SAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS                 595  Lonely       lanliy      YALNIZ, KİMSESİZ
496  Hut        hat        KULÜBE, BARAKA                     596  Lorry        lori       KAMYON
497  Idiot       idyıt       APTAL                         597  Loyal        loyıl      SADIK
498  Ignition      ignişın      1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI  598  Loyalty       loyıltiy     SADAKAT,BAĞLILIK
499  Ignore       ignoor       ÖNEMSEMEMEK                      599  Magazine      magızin     1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
500  Illustrate     ilıstreyt     RESİMLE GÖSTERMEK                   600  Magnet       magnit      MIKNATIS
601  Magnificent    megnıfısınt    AZAMET, İHTİŞAM                    701  Palm        paam       1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
602  Magnifying-Glass  megnıfaing-glass  BÜYÜTEÇ                        702  Panel        penıl      PANEL
603  Maid        meyd        KADIN HİZMETÇİ                     703  Pants        pents      1)DON 2)PANTOLON (AmE)
604  Maintain      meynteyn      1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME   704  Parachute      perışut     PARAŞÜT
605  Major       mecır       1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)           705  Parade       pıreyd      RESMİ GEÇİT
606  Majority      mıcorıti      ÇOĞUNLUK                        706  Participate     partısipeyt   BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
607  Maniac       meniyak      MANYAK                         707  Passive       pesiv      PASİF, EYLEMSİZ
608  Manual       menyul       EL İLE YAPILAN                     708  Pasta        pesti      MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
609  Manufacture    menufekρır     ÜRETMEK (Fab. vb)                   709  Paste        peyst      BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
610  Margin       maacın       MARJ, KATKI                      710  Pastime       pastaym     HOŞ İYİ ZAMAN
611  Marmalade     maamıleyd     MARMELAT                        711  Path        peth       PATİKA, KÜÇÜK YOL
612  Massacre      mesıkır      KATLİAM, KATLİAM YAPMAK                712  Patrol       petrol      DEVRİYE
613  Massive      mesiv       ÇOK BÜYÜK VE AĞIR                   713  Patron       petrın      1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
614  Mat        met        HASIR, PASPAS                     714  Pause        poz       MOLA, ARA
615  Mate        meyt        ARKADAŞ                        715  Paw         poo       HAYVAN PENÇESİ
616  Mathematics    methemetiks    MATEMATİK                       716  Pea         pii       BEZELYE
617  Mattress      metrıs       YATAK, SEDİR                      717  Peach        piiρ       ŞEFTALİ
618  Mature       meρur       1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem  718  Peak        pik       ZİRVE, TEPE
619  Maturity      meρuriti      OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI              719  Peanut       pinat      YER FISTIĞI
620  Maximum      mexsimum      MAKSİMUM, AZAMİ                    720  Pearl        pörl       İNCİ
621  Meadow       medo        ÇAYIR, MERA                      721  Peasant       peznt      ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
622  Mechanic      mikenik      1)MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ  722  Pedal        pedıl      PEDAL
623  Medical      medıkıl      TIBBİ                         723  Pedestrian     pidestriın    YAYA GİDEN
624  Merely       miıli       SADECE, ANCAK                     724  Peel        piil       KABUK SOYMAK (Meyve)
625  Merge       mörc        BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)  725  Penknife      pen nayf     ÇAKI
626  Merit       merit       HAKETMEK, DEĞMEK                    726  Pension       penşın      EMEKLİ MAAŞI
627  Might       mayt        1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)    727  Perfume       pörfyüüm     PARFÜM
628  Mike        mayk        MİKROFON                        728  Peril        peril      BÜYÜK TEHLİKE
629  Mild        mayld       1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK                729  Period       periid      1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
630  Millet       milıt       DARI                          730  Permanent      pörmınınt    DEVAMLI,SÜREKLİ
631  Millionaire    milyıner      MİLYONER                        731  Persist       pesist      DEVAM ETMEK
632  Mince       mins        KIYMA (Et vb.), KIYMAK                 732  Pessimist      pesimist     KÖTÜMSER
633  Miracle      mirıkıl      MUCİZE                         733  Petrol Station   petrıl steyşın  BENZİNCİ
634  Miser       mayzır       HASİS, CİMRİ                      734  Philosophy     fılosıfi     FİZOLOFİ
635  Miserable     mizrıbıl      SEFİL                         735  Physical      fizıkıl     FİZİKSEL
636  Misery       mısiri       SEFALET                        736  Picket       pıkıt      GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
637  Mislay       misley       NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK                737  Pickle       pıkıl      TURŞU
638  Mobile       mobayl       OYNAK,HAREKETLİ                    738  Pillow       pilow      YASTIK
639  Moisture      moısρır      NEM                          739  Pillowcase     pilokeys     YASTIK KILIFI
640  Mole        mol        1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN               740  Pinch        pinρ       ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
641  Monument      monımınt      ANIT, ABİDE                      741  Pincers       pinρırs     1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
642  Mood        muud        MİZAÇ, RUH HALİ                    742  Pioneer       paynır      ÖNCÜ
643  Moral       morıl       AHLAK                         743  Pistol       pıstıl      TABANCA
644  Morale       mıraal       MORAL                         744  Pity        piti       ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
645  Mortgage      morgeyρ      İPOTEK                         745  Plastic       plestik     PLASTİK
646  Mosquito      mıskiito      SİVRİSİNEK                       746  Platform      pletform     1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
647  Moss        mos        YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)             747  Playground     pleygraund    OYUN SAHASI
648  Motion       moşın       HAREKET, ÖNERME                    748  Plum        plam       1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
649  Motive       motiv       1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ                  749  Plumber       plamır      MUSLUK TAMİRCİSİ
650  Mud-Guard     madgard      ÇAMURLUK                        750  Pole        pol       1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
651  Multiply      maltıpılay     ÇARPMAK, ÇOĞALMAK                   751  Porcelain      poselın     PORSELEN
652  Murmur       mörmır       MIRILDANMAK,UĞULTU                   752  Porter       pootır      1)HAMMAL 2)KAPICI
653  Muscle       masıl       PAZU, KAS                       753  Postage       postıρ      POSTA ÜCRETİ
654  Museum       müuzım       MÜZE                          754  Poverty       povitı      FAKİRLİK
655  Mushroom      maşrum       MANTAR                         755  Power Of Attorney  pavır ıv atörn  VEKALETNAME
656  Muslim       mazlım       MÜSLÜMAN                        756  Power-House     pauwırhaus    1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
657  Mustard      mastırd      HARDAL                         757  Precious      presis      KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
658  Mute        müut        1)SESİZ 2)DİLSİZ                    758  Precisely      prısayzlı    KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
659  Mutter       matır       MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK           759  Prescription    priskrıpşın   REÇETE
660  Mutual       müuρul       MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)   760  Preserve      prizörv     KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
661  Napkin       nepkin       PEÇETE                         761  Primarily      pramırili    ANA OLARAK
662  Narrate      nıreyt       ANLATMAK, SÖYLEMEK                   762  Primary       praymeri     1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
663  Nasty       nasti       PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN             763  Primitive      primitiv     1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
664  Naughty      noti        YARAMAZ (naughty child = yaramaz ρocuk)        764  Priority      payoriti     ÖNCELİK
665  Needless      nidless      LÜZUMSUZ                        765  Privilege      privılıρ     İMTİYAZ
666  Negotiate     nigoşıeyt     GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE                   766  Process       proses      İŞLEM
667  Network      netwörk      ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI                   767  Prohibit      prıhibit     YASAKLAMAK
668  Nickname      nikneym      TAKILMIŞ AD, LAKAP                   768  Promote       prımot      1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
669  Nightmare    naytmeyr    KABUS                         769  Promotion      primoşın      TERFİ
670  Nominate    nomineyd    1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME  770  Propeller      prıpelır      1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
671  Nonsense    nonsıs     SAÇMA                         771  Proportion     propoşın      ORANTI
672  Notorious    nutoriyus   KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN                   772  Prosecute      prasıkyut     TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
673  Novel      novıl     ROMAN                         773  Prostitution    prostıtuşın    FUHUŞ
674  Nude      nüud      ÇIPLAK                         774  Proverb       provörb      ATA SÖZÜ
675  Nylon      naylon     NAYLON                         775  Provocation     prıvıkeyşın    KIŞKIRTMA
676  Oar       or       KÜREK                         776  Provoke       prıvok       KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
677  Oasis      oesis     VAHA                          777  Publicity      pablısiti     İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
678  Oblige     ıblayc     1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK  778  Pull Up       pull ap      ARACI DURDURMAK
679  Occur      ıkör      OLMAK                         779  Pulse        pals        NABIZ, VURUŞ
680  Odd       od       TUHAF,ACAİP                      780  Pumpkin       pampkin      KABAK
681  Okay (Ok)    okey      PEKİ, TAMAM                      781  Punctual      pankρuıl      TAM ZAMANINDA
682  Old-Fashioned  old feyşınd  ESKİ MODA                       782  Pure        püur        SAF, TEMİZ
683  Omelette    omlıt     OMLET                         783  Purse        pöös        KÜÇÜK EL ÇANTASI
684  Omit      ımit      ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK                784  Pyramid       piramit      PİRAMİT
685  Onion      anyın     SOĞAN                         785  Qualified      kwolifayd     EHLİYETLİ, KALİFİYE
686  Option     opşın     SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON                786  Quota        kwotı       KOTA, KONTENJAN
687  Oral      orıl      SÖZLÜ                         787  Quote        kwot        AKTARMA, SÖYLEME
688  Orbit      orbit     YÖRÜNGE                        788  Racket       rekit       RAKET
689  Orchard     orρıd     BOSTAN                         789  Radar        reydır       RADAR
690  Original    arıcınıl    ORJİNAL, İLK, YENİ                   790  Railing       reiling      BAHCE PARMAKLIKLARI
691  Oval      ovıl      OVAL                          791  Ram         rem        1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
692  Overdo     ovırdu     FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK              792  Rash        raş        1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
693  Overdue     overduu    VADESİ GEÇMİŞ                     793  Rat         ret        SIÇAN
694  Overtake    ovırteyk    GEÇMEK, SOLLAMAK                    794  Rear        rıir        1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
695  Overtime    ovırtaym    FAZLA MESAİ                      795  Recession      riseşin      DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
696  Overwork    ovırvörk    FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK             796  Recipe       resipi       YEMEK TARİFİ
697  Owl       aul      BAYKUŞ                         797  Recollect      rekılekt      HATIRLAMAK
698  Oxygen     oksıcın    OKSİJEN                        798  Reconcile      rekınsaıl     UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
699  Oyster     oistır     İSTİRİDYE                       799  Reconciliation   rekınsilieyşin   UZLAŞMA
700  Packed     pekt      KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN               800  Referee       refiri       HAKEM
801  Referendum   refırendum   REFERANDUM, HALK OYLAMASI               901  Singular      singulır      ACAİP, TEK, EŞSİZ
802  Refill     rifıl     DOLDURMAK                       902  Siren        saırın       SİREN
803  Refreshments  rıfreşmınts  SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)  903  Skim        skim        KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
804  Refrigerator  refrıρıretır  BUZDOLABI                       904  Skull        skal        KAFATASI
805  Region     ricın     BÖLGE                         905  Slice        slays       DİLİM, DİLİMLEMEK
806  Register    recıstır    1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP  906  Slipper       slipır       TERLİK
807  Regulation   reguleyşın   YÖNETMELİK, YASA                    907  Slot        slot        UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
808  Relate     releyt     ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)           908  Smart        smart       1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
809  Relevant    relıvınt    BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ              909  Smuggle       smagıl       KAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
810  Reliable    rilaybıl    GÜVENİLİR                       910  Snack        snek        KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
811  Reluctant    rilanktınt   İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK  911  Snag        sneg        PÜRÜZ
812  Remedy     remidi     ÇARE                          912  Snub        snab        KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
813  Remit      rimit     1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale  913  So Far       so far       ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
814  Remittance   rimitıns    HAVELE (Para)                     914  Soak        sok        ISLATMAK
815  Reputation   reputeyşın   İTİBAR,ÜN                       915  Soccer       sokır       FUTBOL
816  Research    risörρ     ARAŞTIRMA                       916  Social       soşıl       SOSYAL
817  Resent     rizent     HOŞLANMAMAK, KIZMAK                  917  Sock        sak        1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
818  Reside     rizaıd     OTURMAK, İKAMET ETMEK                 918  Solidarity     soliderıti     DAYANIŞMA
819  Resident    rezıdıns    BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN                919  Sophisticated    sofistikeyt    İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
820  Respond     rispond    CEVAP VERMEK                      920  Souvenir      suuvenır      HATIRA
821  Restore     ristor     1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA         921  Span        spen        1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
822  Restrict    rıstrikt    SINIRLAMAK                       922  Spanner       spenir       SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
823  Resume     rızuum     YENİDEN BAŞLAMAK                    923  Spectacular     spektıkulır    GÖRÜLMEYE DEĞER
824  Retail     riteil     PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ               924  Spectator      spekteytır     İZLEYİCİ (Maρ vb.)
825  Retaliation   ritalieyşın  İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME               925  Speedometer     spidamıtır     HIZÖLÇER
826  Revenue     revenüü    GELİR                         926  Spice        spays       BAHARAT
827  Reverse     rivörs     TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)         927  Spider       spaydır      ÖRÜMCEK
828  Revise     rıvayz     TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK            928  Spill        spil        DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
829  Revolution   revolışın   DEVRİM                         929  Spiral       spiral       SPİRAL
830  Rid       rid      ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)    930  Spit        spit        TÜKÜRMEK
831  Rifle      rayfıl     TÜFEK                         931  Splash       splaş       SIÇRATMA
832  Rocket     rokıt     ROKET                         932  Squash       skwaş       1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
833  Roundabout   raundıbaut   1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA  933  Squeeze       skwiiz       SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
834  Route      ruut      ROTA                          934  Stabilize      stebilayz     DENGELEME,SAPTAMA
835  Rubber     rabır     1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ                935  Stable       sıteybıl      1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
836  Rug       rag      KÜÇÜK HALI, KİLİM                   936  Stadium       stedyum      STADYUM
837  Ruin      ruin      HARABE, YIKIM, MAHVETME                937  Stall        stool       1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
838  Rust      rast      PAS                          938  Stapler       steipılr      ZIMBA (Tel)
839  Sacrifice    sekrıfays   KURBAN, FEDAKARLIK                   939  Stationery     steyşınery     KIRTASİYE
840  Safari     sifaari    SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU            940  Statue       statüü       HEYKEL
841  Safety-Belt   seyftibelt   EMNİYET KEMERİ                     941  Steak        steyk       BONFİLE
842  Safety-Pin   seyftipin   ÇENGELLİ İĞNE                     942  Steel        stiil       1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
843  Salmon     semın     1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK          943  Steep        stiip       1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
844  Saloon     sıluun     1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU   944  Step Child     step ρayld     ÜVEY ÇOCUK
845  Salute     selüut     SELAM VERMEK (Askerυ)                 945  Sterile       sterayl      1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
846  Sample     sempıl     ÖRNEK, NUMUNE                     946  Sterilize      sterilayz     KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
847  Sandpaper    sendpeypır   1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK           947  Stethoscope     stethıskop     GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
848  Sardine     saadin     SARDALYA                        948  Steward       stüvıd       1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
849  Satellite    setilayt    UYDU                          949  Stock Certificate  stok sertifikeyt  HİSSE SENEDİ
850  Satin      setin     SATEN, ATLAS                      950  Stool        stuul       TABURE
851  Sauce      soıs      SALÇA, SOS                       951  Storm        stoom       FIRTINA
852  Saucepan    soospen    TAVA                          952  Strain       streyn       GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
853  Saucer     soosır     BARDAK ALTLIĞI                     953  Strainer      streynır      SÜZGEÇ
854  Sausage     sosıρ     SOSİS                         954  Strap        strep       TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
855  Savage     seviρ     VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI                  955  Stretcher      streρır      SEDYE
856  Savour     seyvır     TAT, LEZZET, ÇEŞNİ                   956  Structure      strakρır      YAPI
857  Saw       soo      1)TESTERE 2)GÖRMEK (See'nin past tens'i)        957  Studio       stüudio      SÜTÜDYO
858  Saxophone    seksifon    SAKSAFON                        958  Stutter       statır       KEKELEMEK, KEKEME
859  Scandal     skendıl    SKANDAL                        959  Style        stayl       SİTİL
860  Scare      skeir     KORKUTMAK                       960  Submit       sıbmit       1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:2/24/2012
language:Turkish
pages:22
suat emen suat emen suat emen http://www.bilenlerrenault.com
About