PLANBESKRIVELSE OMREGULERING DELER AV TUVERUD by lanyuehua

VIEWS: 4 PAGES: 4

									PLANBESKRIVELSE
OMREGULERING DELER AV TUVERUD – LINNES,
111/6 DELER AV 21,66, 112/1, 112/240

Dato for siste revisjon av plankartet: 28.06.2010
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.06.2010
Dato for siste revisjon av planbeskrivelsen: 28.06.2010A. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

1. Bakgrunn
Hensikten med planforslaget er å få realisert ubenyttet verdi av tomten ved å omregulere deler av
området til boligformål.

2. Gjeldene planstatus
Reguleringsplan:
For området gjelder reguleringsplan Tuverud – Linnes – deler av g.nr. 21, 110, 111 og 112. Vedtatt i
kommunestyret 24.09.1985.
Området er i dag regulert til gangsti samt gangvei, fortau.

Kommuneplan.
Planområdet er i kommuneplan delvis angitt som eksisterende boligområde og delvis som LNF-område.

3. Områdebeskrivelse
Delen av området som i dag er regulert til gangsti, ligger mellom eksisterende boligområde og en
skogkledd åsside som heller mot vest. Området er ikke opparbeidet. Det går en liten sti gjennom.
Topografien er bratt og gangstien vil ikke kunne opparbeides for å tilfredsstille krav til universell
utforming.
Området er i privat eie.

Delen av området som er regulert til gangvei, fortau ligger på gammel veigrunn (gml.- Tuverud vei).
Området er relativt flatt og ligger inn mot foten av skogkledd åsside som er regulert til Jordbruk,
skogbruk (LNF område i kommuneplan). Området går over flere eiendommer som dels er privat eiet og
del eiet av Lier kommune (pumpestasjon samt gangvei).

4. Foreslått arealbruk
Arealet foreslås benyttet dels til turvei og dels til boligformål. Areal til turvei foreslås for å opprettholde
forbindelsen mellom gangvei langs Fylkesvei 18 og boligveien Sørumlia. Turveiarealet legges i vestre
og nordre del av området. Den brattesete delen av turveiområdet er i tilknytingen mot Sørumslia. Dette
er uendret i forhold til dagens situasjon.
Østre og søndre del av området foreslås frittliggende småhusbebyggelse (ett bolighus). Tomtens
størrelse foreslås til 650m². BYA foreslås til 25%: Dette er tilpasset ny PBL, TEK og NS3940.

Areal i eksisterende reguleringsplan regulert til gangvei, foreslås regulert til kombinert gangvei og
adkomst til boligeiendom. Dette er en tilsvarende løsning som er brukt for de 10 eiendommene
Tuverudstien 6 til 24 (110/73 til 110/82).


Document1                                              Side 1 av 4
5. Innspill og merknader
I forbindelse med kunngjøring av oppstart av reguleringsplan er det kommet merknader fra:


      Statens Vegvesen, mottatt 15. mai
      Lier kommune mottatt 12. mai
      Lier E-verk, mottatt 8. mai

Merknadene er i korthet som nedenfor:


   Lier E-verk:
   Merknad:
   Utbygger må dekke kostnader ved eventuell flytting av anlegg som kommer i konflikt med
   utbyggingen.
   Kommentar:
   Det ser ut som at kabel ligger i samme grøft som VA-ledninger. Det ser ikke ut til at det skal bli
   nødvendig å flytte disse. Eventuell flytting av anlegg vil måtte dekkes av tiltakshaver.

   Lier kommune:
   Merknad:
   Anlegg og eiendom tillater ikke etablering av atkomstvei over denne eiendom (21/66) eller i nær
   tilknytning til spillvannspumpestasjonen for Lier kommune sin hovedledning.
   Kommentar:
   Taket til pumpestasjonen er i følge tiltakshaver beregnet for biltrafikk og har vært benyttet til
   biltrafikk da gml Tuverud vei gikk her.
   Det er ukjent hvilket akseltrykk konstruksjonen tåler i dag. Dette må undersøkes og evt. forsterkes,
   alternativt må det bygges nytt frittbærende dekke (bro) over taket på pumpestasjonen.
   I planforslaget er kombinert gang- / sykkelvei og adkomst vei til eiendommen lagt på samme sted
   som eksisterende reguleringsplan, dvs i alt vesentlighet på eiendommen 21/66, Lier kommunes
   eiendom. Alternativt må veien flyttes i sin helhet inn på eiendommen 112/1.


   Statens Vegvesen:
   Merknad:
   Vegvesenet har generelle kommentarer vedr. støy, krav til detaljering ved kryss mot riks/
   fylkesveger samt trafikkbelastninger og sikker skolevei.
   Kommentar:
   Merknadene er av generell art, men nedenfor drøftes de viktigste hovedpunktene:

   Økt trafikkbelastning:
   Tiltaket gjelder en enkelt boenhet og vil ikke føre til nevneverdig økning i trafikkbelastningen.

   Trafikksikre skoleveier:
   Tiltaket forutsetter kombinasjon av deler av gang- / sykkevei og atkomstvei til eiendommen. Dette
   vil redusere forholdene vedr. trafikksikker skolevei noe, men i mindre grad enn hva som er
   gjeldende for eiendommene Tuverudstien 6 til 24 (110/73 til 110/82).Document1                                             Side 2 av 4
   Kollektivtrafikk og universell utforming:
   Tiltaket får ingen følger for kollektivtrafikk eller universell utforming. Eksisterende gangsti i området
   lar seg ikke utforme for universell utforming pga av topografien i området.

   Endringer av veg- og trafikkforhold på riks og fylkesveier:
   Ingen endringer.

   Veggeometri og kryssløsninger:
   Ingen endringer for fylkesvegen

   Støyømfintlig bebyggelse:
   Eiendommene Tuverudstien 6 til 24 (110/73 til 110/82) ligger nærmere Tuverudveien enn
   planområdet. Disse boligene ble bygget for få år siden. Det er etablert en mindre støyvoll for disse
   boligene. Planområdet ligger skjermet bak disse boligene og dels skjermet bak LNF område syd
   for. Det antas at støyforholdene her er tilfredstillende.


6. Konsekvenser

- Forholdet til Pumpestasjon.
 Det kan vise seg nødvenndig å forsterke eksisterende tak evt. bygge nytt tak over. I begge tilfeller vil
dette utføres av tiltakshaver. Kommunen vil ikke bli påført utgifter i forbindelse med dette. Tilkomst/
adgang til pumpestasjonen forblir uendret.

- konsekvenser ved evt flytting av atkomstvei inn på eiendom 112/1.
En eventuell flytting av adkomstvei inn på LNF område synes uheldig da dette vil medføre skjæring i
fjellskråning. Dette blir både kostbart og skjemmende.

- fjernvirkning av tiltaket – reduksjon av grøntarealer? Behov for erstatingsareal for reduksjon av
grøntarealet.
Tiltaket ligger delvis skjult bak eksisterende bebyggelse og LNF-område syd for planområdet. Tiltaket vil
ligge diskret nederst i skråningen som en fortsettelse av eksisterende bebyggelse. Eksisterende LFN-
ome vil ikke bli berørt, forutsatt at adkomstvei kan følge dagens trasé.

B. GJENNOMFØRINGSBESKRIVELSE

1. Organisatoriske forhold
Tiltakshaver er Atle Sundal, Gml Tuverud vei 1, Lier.


2. Tekniske løsninger
Offentlig vann og avløp ligger i området. Tiltaket vil knytte seg på dette.
Grunnforhold: Fjell.
Energiløsninger. Dette er ikke utredet.
Adkomst: Se pkt vedr. merknader fra Vegvesenet.

3. Økonomiske forhold
Ikke aktuelt.
Document1                                             Side 3 av 4
4. Utbyggingsavtaler
Ikke aktuelt

5. Refusjon
Det er ikke aktuelt å kreve refusjon for opparbeiding av vei eller vann- og avløpsledninger.


6. Eiendomsrettslige forhold
Planforslagert berører 21/66, med adkomst over tak på pumpestasjon. Det er ikke inngått avtale vedr.
dette.
Tomt for bolig blir delt fra gnr 111 bnr 6 som eiertomt.

7. Framdriftsplan
Ikke aktueltC. VEDLEGG
Ikke aktuelt nå
***

Datert 28. 06. 2010
Document1                                           Side 4 av 4

								
To top