One mile walk test

Document Sample
One mile walk test Powered By Docstoc
					ข้อมูลความท้าทายที่สาคัญประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์
   ความท้าทายเชิงกลยุทธ์           ความท้าทายที่สาคัญ
ด้านธุรกิจ          การปรับตัวต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการ
               ข้าราชการ ด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (capping IPD/OPD?)
               ต้นทุนการบริการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน  ้
               เพิ่มสัดส่วนผู้รับบริการด้านผู้มีความสามารถจ่ายเงิน (จ่ายเอง
               ประกันชีวิต ประกันสังคมส่งต่อ)
               ภาวะเศรษฐกิจชลอตัว
          ่
ด้านการปฏิบัติการทีมุ่งเน้น   คุณภาพการรักษาที่เป็นเลิศ
ผู้รับบริการ         ความก้าวทันเทคโนโลยีทางการแพทย์
               การตอบสนองความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่
               เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
               การควบคุมต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
               การตอบสนองความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ต้องการ
               ความรู้และการอบรมเฉพาะโรค
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ธารงรักษาและจัดหาให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ ความ
               เชี่ยวชาญพิเศษให้เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กร     1
2
 การรักษาที่มีคุณภาพเป็นเลิศมุ่งสู่ระดับนานาชาติ
• แผนระยะสั้น
  • ทีมบริหาร/ภาควิชา/Excellence center กาหนด ติดตาม ทบทวนและ
   ปรับปรุงผลการรักษาโรคยากที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ: disease
   management, tracer, fast tract, early intervention
  • PCT ภาควิชากาหนด ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตาม พัฒนา
   ศักยภาพในการรักษาโรคในภาพรวมของภาควิชาให้ได้ตามมาตรฐาน
   ตามกรอบ HA
  • PCT ติดตาม ปรับปรุง โรคที่เป็นความเสี่ยง โดยเชื่อมโยงกับ ระบบความ
   เสี่ยงของโรงพยาบาล ผ่าน morbidity & mortality rate, readmission
   review
  • ทีมบริหาร/ภาควิชา/Excellence center หน่วยงาน กากับติดตามปรับปรุง
   patient safety goal ที่โรงพยาบาลกาหนด              3
• แผนระยะยาว
  • พัฒนาศักยภาพในการตรวจรักษาโรคยากอย่างต่อเนื่องให้มีผลการรักษา
   เทียบเท่านานาชาติ
                                   4
           Indicator
•  Success rate and complication rate
  • Disease management, Tracer , fast tract
•  Core measures of TJC
  • AMI composite score
  • Heart failure care composite score
  • Pneumonia care composite
  • Antibiotic within 1 hr of cut
  • Stopping antibiotic within 24 hrs
  • Patient safety index
•  การติดเชื้อในโรงพยาบาล  SSI, VAP,CR_BSI
                        5
   การบริการที่สร้างความพึงพอใจและความภักดี
• แผนระยะสั้น
  • ผลการรักษาที่ดีมีผลแทรกซ้อนน้อย
  • ลด cycle time ในระบบโรงพยาบาลที่สร้างคุณค่ากับผู้ป่วยเช่น
    • ระบบนัดผู้รับบริการ, lab, OR, consult เป็นต้น
  • พฤติกรรมการบริการของผู้ให้บริการบุคลากร
    • SRC, Customer contact requirement, ESB
  • พัฒนาหน่วยงาน CRM รวมทั้งบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
  • นาผลการเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการมาปรับปรุงกระบวนการบริการ


                                    6
• แผนระยะยาว
  • เรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ อย่าง
   ต่อเนื่อง
                                   7
            Indicator
•  ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน
•  ร้อยละของผู้ป่วยที่จะแนะนาให้ผู้อื่นมารักษาต่อที่โรงพยาบาลฯ
•  ร้อยละของผู้ป่วยที่จะกลับมารักษาต่อเมื่อเจ็บป่วยครั้งต่อไป
•  ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจตรงตามนัด (-10,+20 นาที)
•  จานวนเรื่องร้องเรียน (การรักษาพยาบาล ด้านพฤติกรรมบริการ / การสื่อสาร)
•  Waiting Time จุดบริการหลัก (นาที)
•  ผลการดาเนินการข้อร้องเรียน
   • ปิดแฟ้มทันที ปิดแฟ้ม <7วัน ปิดแฟ้ม<15วัน

                                    8
 ฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถพัฒนาต่อได้
• Increased percentage of self pay ปกส refer ประกันชีวิต, ambulatory care,
 investigate at OPD
• ลด waste โดยใช้ principle of lean, complete input of procedure (IPD/OPD)
 link to financial unit, early intervention/treatment, Defect/complication free
• Rational use of drug and medical supply (high cost high volume: evidence
 based)
• Timely Complete and accurate medical record for reimbursement
• วิเคราะห์ และปรับปรุง high cost high volume, disease management etc to
 decrease cost/rw
• Audit of medical record for reimbursement


                                        9
            Indicator

•  Net profit margin**
•  Current ratio**
•  Market share**
•  รายรับค่ารักษาพยาบาลทางบัญชี / รับจริง
•  อัตราค่ารักษาพยาบาลต่อ 1 adjRW**/reimburse per adjRW
•  จานวนคลินิกนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น
•  จานวนผู้ป่วยใน (กลุ่มเป้าหมาย)
•  สัดส่วนความสมบูรณ์ของแฟ้มเวชระเบียน
                              10
 ด้านบุคลากร
• การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ/ จัดหาและธารงรักษาบุคลากร
  • แผนระยะสั้น
    • พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Competency (ความสามารถตรวจรักษา
     โรคซับซ้อนตามแผนกลยุทธ์)
    • Organize work process สอดคล้อง disease management
    • ศึกษา key personnel ที่ลาออก เพื่อปรับให้มุ่งเน้นบุคลากรมากขึ้น
  • แผนระยะยาว
    • พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Competency รวมถึงความสามารถตรวจ
     รักษาโรคซับซ้อนต่อเนื่อง
                                   11
•  จัดหาและธารงรักษา บุคลากร
  • แผนระยะสั้น
    • ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลที่สถาบันการศึกษา (แหล่งผลิต
      พยาบาล)
    • ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล จ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
      ปฏิบัติงาน
    • ปรับปรุงสถานที่ทางาน
    • ยกย่องชมเชย ให้รางวัลบุคลากรที่ทุ่มเท
  • แผนระยะยาว
    • การจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงาน
    • ส่งเสริมความก้าวหน้าในการงาน

                               12
• การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ส่งเสริมอาชีวอนามัยและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
 สุขภาพดี(Healthy workplace)
  • แผนระยะสั้น
    • ปรับปรุงสถานที่ทางานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย มีการป้องกันภัย
    • ลดการติดเชื้อจากการทางาน
    • มีการตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงประจาปี
    • โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรม ส่งเสริม 5 อ (อาหาร อากาศ ออก
     กาลังกาย อารมณ์และอบายมุข)

                                      13
• แผนระยะยาว
  • การจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงาน
  • ส่งเสริมความก้าวหน้าในการงาน
  • ปรับปรุงสถานที่ทางานให้มีสุขอนามัย ปลอดภัย อาชีวอนามัยที่จัด
   สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (healthy workplace)
                                  14
           indicators
•  จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน Competency
•  ร้อยละของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามความจาเป็นของภาระงาน
•  จานวนครั้งการซ้อมแผนอัคคีภัย / แผนป้องกันการก่อการร้าย
•  จานวนหน่วยงานที่สารวจความเสี่ยงด้านกายภาพ
•  อัตราบุคลากรที่ติดเชื้อวัณโรค
•  อัตราบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุเข็มตา (ครั้งต่อ 100 เตียง)
•  อัตราบุคลากรติดเชื้อ HIV จากการปฏิบัติงาน
•  ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI เกินมาตรฐานและได้รับการบาบัด
•  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม One mile walk test
•  ผลการประเมินสมรรถภาพ (ดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม) จานวนกิจกรรมที่จัด ผลการ
  ประเมินสมรรถภาพ (ดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม)               15
• ความพึงพอใจของบุคลากร
• ความไม่พึงพอใจของบุคลากร **
• อัตราการย้ายออก (% / คน)
  • สายสอน / บริการ
  • สายบริการ (พยาบาล)
• Labor productivity**
• Labor cost competitiveness
                16
                     ด้านคุณภาพ

•   การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการรักษาพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทังการนา ้
   หลักการ TQA, HA, Lean มาใช้เป็นแนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพ
  •    แผนระยะสั้น
     •   Self assessment โดยใช้ frame work HA ในกระบวนการรักษาพยาบาล ระบบที่สาคัญ
     •   กาหนดแนวทางและติดตามการตรวจรักษาโรคให้เป็นมาตรฐาน (CPG) โรคยาก โรคที่พบบ่อย โรคที่เป็น
        ปัญหา
     •   นาระบบสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการรักษาและกระบวนการสนับสนุน
     •   กาหนดให้ทุกหอผู้ป่วยมี Discharge Planning ในโรคที่มีปัญหาในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
     •   มี Utilization Review สาหรับครุภัณฑ์ที่ราคาเกิน 5 ล้านบาท, Reimbursement< DRG
     •   ทบทวนการรักษาผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเกิน 1 เดือน
     •   ส่งเสริมภาควิชามี Quality / Effciency Round

                                               17
  • แก้ไข / ปรับปรุงในจุดที่เป็นปัญหารวมทั้งสื่อสารและถ่ายทอดสู่บุคลากร
• แผนระยะยาว
  • ประเมินตนเองตามแนวทาง HA / TQA
  • โครงการ สปสช ที่ Reimbursement ต่า
                                   18
indicators
•  จานวนวันนอนโรงพยาบาล
•  จานวน CPG**
•  จานวน Discharge Planning (สะสม)
•  ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ราคาเกิน 5 ล้านบาท ที่มี Utilization Review
•  ร้อยละของภาควิชาที่มี Quality / Efficiency Round (KPI ภาควิชา)
•  อัตราการทบทวนการรักษาผู้ป่วยกรณีที่อยู่รพ.เกิน1 เดือน
•  อัตราการจองต่อการใช้เลือด (C:T ratio)
•  ประสิทธิภาพการใช้ห้องผ่าตัด(ในเวลา)
•  อัตราการครองเตียง ICU


                                   19
•  อัตราค่ารักษาพยาบาลต่อ 1 RW**
•  อัตราการครองเตียง
•  อัตราการครองเตียงผู้ป่วย PRIVATE หอผู้ป่วย ฉบ. 11 หอผู้ป่วย ฉบ.12
•  Inventory turnover**
•  จัดการสารวจ Internal Survey ปีละ 1 ครั้ง
•  ผ่านการสารวจ Surveillance survey
•  จานวนหน่วยงานที่มีการสื่อสารและถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ

                                    20
• บูรณาการรักษาพยาบาล การเรียนการสอนและการวิจัย ให้ไปใน
 ทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน
  •  แผนระยะสั้น
    • พัฒนาระบบสารสนเทศด้านรักษาพยาบาลที่เอื้อต่อการวิจัย การบริการ การ
      เก็บเงิน การเรียนการสอน
    • นา evidence based มาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการรักษาพยาบาลเพื่อ
      ส่งเสริมการเรียนการสอน
    • นางานวิจัยของภาควิชามาปรับประสิทธิภาพการบริการรักษาพยาบาลเพื่อ
      ส่งเสริมการเรียนการสอน
    • R to R square ระหว่างสายสอน/บริการกับสายบริการ

                                       21
 การชี้นาชุมชนด้านสุขภาพ

•  แผนระยะสั้น
  • โครงการให้ความรู้และเงินสนับสนุนแก่ชุมชน
  • สนับสนุนให้โรงพยาบาลในภาคใต้ตอนล่างมีการพัฒนาด้านคุณภาพ
  • จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านเวทีสุขภาพ
  • ส่งเสริมความช่วยเหลือเฉาะกลุ่มโรค
•  แผนระยะยาว
  • สร้างความเข้มแข็งด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชุมชน

                              22
          indicators

• จานวนโครงการหรือกิจกรรมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมจานวน
 เงินสนับสนุน**
• จานวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพภาคใต้ : จานวนที่ผ่าน
 การประเมินในแต่ละระดับ*- จานวน รพ.(สะสม)- ผ่านบันไดขั้น 1- ผ่าน
 บันไดขั้น 2- ได้รับ HA (สะสม)
• จานวนครั้ง / ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสุขภาพความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
 กิจกรรมเวทีสุขภาพ


                                  23
 บูรณาการรักษาพยาบาล การเรียนการสอนและการวิจัย ให้
ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน
•  แผนระยะสั้น
  • พัฒนาระบบสารสนเทศด้านรักษาพยาบาลที่เอื้อต่อการวิจัย
  • นา evidence based มาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการรักษาพยาบาล
    เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
  • นางานวิจัยของภาควิชามาปรับประสิทธิภาพการบริการรักษาพยาบาล
    เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
  • R to R square ระหว่างสายสอน/บริการกับสายบริการ


                                24
             Indicator
•  ความสมบูรณ์ Medical record
•  จานวน CPG
•  จานวน Clinical tracer ของภาควิชา(KPI ภาควิชา)
•  จานวนโครงการวิจัยที่นามาปรับประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล (R to R square)
•  จานวนงานวิจัยที่ร่วมกันทาระหว่างสายสอน/บริการกับสายบริการ
•  จานวนโครงการวิจัยที่เกิดจากการงานประจา (KPI รองฯ รพ.+ฝ่ายวิจัย)
                                    25
• ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารเฉพาะการสื่อสาร
ไปยังอาจารย์ภาควิชาต่างๆโดยเฉพาะการตัดสินใจ
ทีสาคัญ ความร่วมมือ
• การเตรียมการในเชิงรุกในเรื่องความกังวลของ
สาธารณะ การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า
• การนาผลการประเมินผู้นาระดับสูงไปปรับปรุง  26
• การได้มาของข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการจัดทากลยุทธ์
• ปัญหาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการระดับโรงพยาบาลไปยังหน่วยงาน
                         ่
 และภาควิชา เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมันใจว่าได้ผล
• ยังไม่ชัดเจนในการกาหนดให้มี KPI รายบุคคล
• การคาดการณ์ผลการดาเนินการ แผนอัตรากาลังและขีดความสามารถ
ของบุคคลากรเพื่อให้บรรลุตามแผน

                                27
• วิธีการฟังเสียงลูกค้าที่เหมาะเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการ

• การได้มาของผู้รับริการที่ต้องการให้มาใช้บริการ
• การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เพียงบาง segment
• พัฒนา service recovery process ให้ครอบคลุมทุกจุด เป๊น Best
practice และเน้นย้าให้ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอรวมถึงการใช้ข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุง


                                 28
• การใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

• ยังไม่มีการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์

• การนา Best practice ไปใช้

                    29
• ยังไม่ชัดเจนในการรวบรวม Knowledge Asset
 รวมทั้งการนาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและวางแผนเชิงกลยุทธ์

• ยังไม่มีการนาความรู้ Tacit Knowledge จากบุคลากรทีลาออก
                          ่
 หรือเกษียณอายุ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
                              30
• การสร้างการประเมินความผูกพันควรแยกกลุ่มย่อย
• การนาข้อมูลความผูกพันของบุคลากรแยกตามกลุ่มมาใช้
 และตอบสนองเพื่อเพิ่มความผูกพัน
• การพัฒนาบุคลากรตามความสามารถพิเศษขององค์กร
 (core competency) และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร
• การจัดอัตรากาลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนา
 และการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ           31
• การพัฒนาศักยภาพผู้นาระดับกลางยังไม่ครอบคลุม
 ในส่วนฝ่ายบริการพยาบาล
• การประเมินผลการเรียนรู้ตาม Kirkpatrick model ยังไม่ครอบคลุม
• ระบบการให้สวัสดิการยังไม่แยกตามกลุมตามความคาดหวังของบุคลากร
                  ่
• ปรับปรุงสถานที่ทางานให้มสุขอนามัย ปลอดภัย เพื่อเตรียมเข้าสู่
             ี
  มาตรฐาน มอก.18001 ด้านอาชีวอนามัย               32
• ระบบงานสาคัญของโรงพยาบาลยังมีปัญหา
 เช่น ระบบกาจัดขยะ ระบบการควบคุมการติดเชื้อ เป็นต้น
• กากัดให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงการดาเนินการ (PDCA) ทุกระบบ
• การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจ
 ในการรักษาพยาบาล
• Lean Healthcare
                           33
• ขาดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ selection of
KPI
• ขาด integrate process 1-6
กากับแต่ละ KPI
• ขาดข้อมูล segmentation
                     34
การรักษาที่เป็นเลิศ

• Evidence-based Treatment/CPG
• Cross functional team
• Integrate work of different
 departments based on patient
 flow
• Benchmarking


               35
Proposed indicators

• AMI composite score (94.4%)
 •  Providing aspirin at arrival
 •  Prescribing aspirin at discharge
 •  ACE inhibitor/ARB at discharge
 •  Providing smoking cessation advice
 •  Prescribing beta-blocker at arrival
 •  Prescribing beta-blocker at discharge
 •  Fibrinolytic within 30 minutes of arrival
 •  PCI within 90 minutes of arrival

                       36
 Heart failure care composite
 (84.1%)
• Providing discharge instruction
• Providing LV function assessment
• Prescribing ACE inh./ARB at discharge
• Providing smoking cessation at
 discharge                  37
Pneumonia care composite(87.3%)


•  Pneumococcal screening/vaccine
•  Assessed and given influenza vaccine
•  Measuring oxygen in blood
•  Antibiotic within 6 hrs
•  Given most appropriate antibiotic
•  Given smoking cessation advice
•  Blood culture before antibiotic

                      38
Antibiotic within 1 hr of cut

•  CABG
•  For cardiac surgery
•  For colon surgery
•  For hip joint replacement therapy
• For hysterectomy patient
• For knee joint surgery
• For vascular surgery
                  39
Stopping antibiotic within 24 hrs

 •  CABG
 •  For cardiac surgery
 •  For colon surgery
 •  For hip joint replacement therapy
 • For hysterectomy patient
 • For knee joint surgery
 • For vascular surgery


                     40
ความเป็นเลิศด้านบุคคลากร

• สร้างระบบเรียนรู้ความต้องการของบุคลากรโดยแยกกลุมคน งาน
                         ่
• ตอบสนองต่อปัจจัยที่สร้างความผูกพัน/พึงพอใจ/ผลการดาเนินการ
 ที่ดี
• Empower ในงาน/การสร้างนวตกรรม
• Workforce capactity/capability
• เลื่อนขั้น ก้าวหน้าในงาน โดยใช้ R2R square วิจัย
• ยกย่องชมเชย/ค่าตอบแทน integrate ระหว่างงาน
                             41
ความเป็นเลิศด้านการบริการ

• การรักษาที่มีคุณภาพปลอดภัย/early/no
 complication
• กากับ customer contact
 requirement/SRP/complaint
 magement
• ตอบสนองต่อปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจ/ภักดี/กล่าวถึงที่ดี
• การแยก segment

                              42
ความเป็นเลิศด้านการเงิน

• ลด muda โดย Lean principle/six sigma
• ปรับระบบให้ตอบสนองลูกค้าที่ต้องการให้มาซื้อบริการ
• Rational use of high cost /volume
 drug/medical material
• Enhance reimburse
  • Good complete medical record (pay?)
  • Timely
  • Audit

                           43
ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ

•  TQA/HA frame work
•  Lean/six sigma frame work
•  BSC
•  Benchmarking
•  Kaizen
•  KM

                44
       การสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ


     ชุมชน          กลุ่มย่อย            กิจกรรม
ชุมชนที่อยู่ใกล้   นักศึกษาในมหาวิทยาลัย    กิจกรรมให้ความรู้
โรงพยาบาลฯ      ประชาชนที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
           ฯ (ตาบลคอหงส์)
ชุมชนใน 14 จังหวัด  ผู้ป่วยที่ต้องการความรู้และ  การฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติ
ภาคใต้         การอบรมเฉพาะโรค       ตัวอย่างถูกต้อง (Self help group)
ชุมชนโรงพยาบาลใน                   ความร่วมมือในการพัฒนา
ภาคใต้                        คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital
                           Accreditation Collaborative Center-
                           Southern,HACC-Southern)
                                        45
46
47
แผนกลยุทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 51-52
                     48

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:47
posted:2/23/2012
language:Thai
pages:48