PD 1 BACHLCLEUS

Document Sample
PD 1 BACHLCLEUS Powered By Docstoc
					      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa

     Komunikazioa eta mintzaira.
1     Hizkuntza-mailak
Ikastaro honetako lehen unitate honetan mintzaira eta komunikazioa zer diren lantzen hasteko zenbait
bide proposatzen zaizkie ikasleei. Batetik, zeinu kontzeptua eta haren tipologiak jorratuko ditugu, eta
hizkuntzak zeinu multzo bereziz osatuta dagoela azalduko dugu. Hizkuntza-zeinuak dira zeinu berezi
horiek.
Bestetik, komunikazio kontzeptua aurkeztuko dugu, zeinuak trukatzeko prozesua, alegia. Giza
komunikazioak aldagai ugari biltzen ditu, hizkuntzaz kanpoko elementuak tartean. Mintzairaren funtzioak,
komunikazioaren eskema eta komunikazio-asmoen garrantzia funtsezko tresnak dira ikasleentzat hemen.
Hizkuntzaren ezaguerari dagokionez, hizkuntzalaritzaren adarrak aztertzen dituzten zientzien lehen
aurkezpen orokor bat egingo dugu lehen unitate honetan. Maila foniko eta morfologikoan jarriko dugu
arreta, bi maila horietako unitateetan sakonduz: fonemak eta soinuak dauzkagu alde batetik, eta era
guztietako monemak, bestetik.

          HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Komunikazio-egoera ulertzea eta aztertzea.       •  Komunikazio-egoeran    parte  hartzen  duten
                               elementuak zein diren jakitea.
                             • Mintzairaren funtzioak identifikatzea.
2. Zeinuak eta haiek sailkatzeko irizpideak ezagutzea.  • Zeinu mota desberdinak bereiztea.
                             • Zeinua osatzen duten elementuak bereiztea.
                             • Hizkuntza-zeinuen propietateak zein diren azaltzea.
3. Hizkuntza sistema bat dela ulertzea eta haren     • Hizkuntzaren unitateak identifikatu eta bereiztea.
  unitateak zein diren jakitea.
4. Mintzairaren zientziak eta haren azterketaren mailak  •  Hizkuntzalaritzaren azter-esparrua, adarrak eta
  eta xedea ezagutzea.                   aztergaiak zein diren azaltzea.
5. Hizkuntzaren maila fonikoa ezagutzea eta aztertzea:  • Fonemen eta letren artean eta fonemen eta soinuen
  fonetika eta fonologia                  artean dauden aldeak azaltzea.
                             • Fonologiaren eta fonetikaren esparruak bereiztea.
                             • Gaztelaniaren fonemak identifikatu eta sailkatzea.
                             • Hitzak fonetikoki transkribatzea.
                             • Gaztelaniaren ahoskera desberdinak aztertzea.
6. Hizkuntzaren maila morfologikoa ezagutzea eta     • Morfemak zer diren jakitea eta morfema motak
 aztertzea. morfologia.                   bereiztea.
                             • Morfemen arabera esanahiak nola aldatzen diren
                               azaltzea.

                     OINARRIZKO GAITASUNAK
    Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Komunikazio kontzeptuaren bidez eta giza
     komunikazioa aztertuz lantzen da gaitasun hau. Mintzairaren funtzioak, komunikazioaren eskema eta
     komunikazio-asmoen garrantzia azpimarratzen dira bereziki.
    Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Lehen unitate honetan ikasleek bi kontzeptu
     ulertzea nahi dugu, kontzeptuon dimentsio guztietan: zeinuak eta era guztietako mezuak,
     hizkuntzazkoak tartean, hurrenen hurren. Ikasleei gaitasun hau garatzen lagunduko zaie horrela, beren
     inguruan informazioa eskuratzeko eta aztertzeko gaitasun handiagoa dutela ikusiko baitute.
    Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Testu-iruzkinak atalean proposatutako ariketek
     (testuen bidez besteekin jardutea eta gaurkotasuneko gaiei buruz gogoeta egitea) gaitasun hau
     garatzeko helburua dute.
    Ikasten ikasteko gaitasuna. Gaitasun hau lantzeko, zeinuen esanahi konplexua argitzeko ariketak
     egingo ditugu, batetik, eta dedukzio-prozesu lexiko-semantikoak barneratzen eta lexikoa hobeto
     ezagutzen laguntzen duten gutxienezko esanahi-unitateak nabarmenduko ditugu, bestetik.
    Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Informazioa hobeto kudeatzen
     ikastearen ondorioz, ikasleek beren autonomia pertsonala garatuko dute aldi berean.
    Arterako eta kulturarako gaitasuna.. Ikasleei kultura eta arte alorretan gaitasun handiagoa izaten
     lagunduko dieten gaiak jorratzen dituzten testuak eta testu-zatiak erabiliko ditugu unitate honetan.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                1
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                            EDUKIAK
     KONTZEPTUAK                PROZEDURAK                 JARRERAK
• Komunikazioa.              • Komunikazio-egoera bakoitzean     •        Komunikazio-egoeraren
• Komunikazio-asmoak.            parte hartzen duten elementuak      konplexutasunagatik    interesa
                       identifikatzea.              izatea.
• Komunikazioaren osagaiak.
                     • Zeinu motak aztertzea.        •   Hizkuntzaren azterketak dituen
• Zeinua.                                       maila zientifikoak baloratzea.
                     • Zenbait esaldiren hasierako
• Gizakion mintzaira: hitzezko        esanahia   aldarazten   duten  •   Mintzaira komunikatzeko eta
  mintzaira eta hitzik gabekoa.       testuinguruak sortzea.          ezagutza eta pentsamendua
• Hizkuntza-zeinuen propietateak.     • Mintzairaren funtzioak bereizten      osatzeko     tresna    dela
  arbitrariotasuna,   linealtasuna,   jakitea.                 konturatzea.
  aldaezintasuna eta aldakortasuna                        •   Hizkuntzaren funtzionamenduari
  eta artikulazioa.           •   Zenbait   hitz morfematan
                       banatzea.                 eta osagaiei buruz gogoeta
• Mintzairaren funtzioak: funtzioa,                          egiteko interesa izatea.
  elementu     nagusia    eta  • Morfemak sailkatzea, artikulazio-
                       puntuaren, artikulazio-moduaren   •   Gaztelania ahoskatzeko modu
  komunikazio-asmoak.                                 desberdinak errespetatzea.
                       eta ozentasunaren arabera.
• Hizkuntza sistema gisa.                             •  Inguruan dauzkagun zeinu ugariei
                     • Transkripzio fonetikoa egitea.
• Hizkuntza-unitateak: fonemak,                            buruz gogoeta egiteko interesa
  morfemak, hitzak, sintagmak,      • Balorazioko atzizkiak aurkitzea eta    izatea.
  enuntziatuak eta berbaldiak.       haien esanahia aztertzea.
                                         •  Gaztelaniaren ñabardura lexikoak
• Hizkuntza aztertzeko mailak:                             eta aberastasuna ezagutzeko
  fonikoa, morfologikoa, lexikoa eta                         interesa izatea.
  semantiko-sintaktikoa.
• Fonemak bereizten dituzten
  ezaugarriak: artikulazio-puntu eta
  -modua eta ozentasuna.
• Morfema motak.                        BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
    F. DAVIS: La comunicación no verbal, Madrid, Alianza Editorial, 1973.
    A. GRIJELMO: El genio del idioma, Taurus 2004.

 Hizkuntzaren azterketa
    E. COSERIU: Introducción a la lingüística, Madril, Gredos, 1986.
    A. QUILIS ETA J. A. FERNÁNDEZ: Curso de fonética y fonología españolas, Madril, CSIC, 1996.
■ Material gehiago:
    Zinema mutuko filmetan hitzik gabeko komunikazio molde desberdinak agertzen dira.
    Michael Apted zuzendariaren Gorilak lainopean (Gorilas en la niebla) filma (1988) lagungarria izan
     daiteke komunikazio-prozesuaren konplexutasuna azaltzeko.
    Komunikazio-asmoak aztertzeko, aldizkarietako eta telebistako iragarkiak eta postaz bidaltzen diguten
     propaganda erabili ditzakegu.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                   2
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa     Hizkuntzaren aldaerak.
2     Hitz motak
Bigarren unitatean, hizkuntzalaritzako funtsezko kontzeptu batzuk aurkeztuko ditugu, lehen unitatean
hasitako bideari jarraiki. Hauek dira hemen aztertuko ditugun kontzeptuak: mintzaira, hizkuntza, hizketa
eta araua. Hizkuntzaren aldaera desberdinak sailkatuko ditugu: aldaera diafasikoak, diastratikoak eta
diatopikoak. Aldaera horiek aztertzea oso garrantzitsua da ikasleentzat, gaztelaniaren ikuspegi orokorra
barneratzen dutelako horrela. Beren dialektoak dituen aberastasunak, erregistro formal eta informalak eta
hizkuntza-maila jantziak, tartekoak eta arruntak ikasiko dituzte. Benetako hizkuntza, eguneroko hizketak,
inguratzen gaituzten hizketak azalduko dizkiegu, horrela.
Bestalde, Hizkuntzaren ezaguera atalean, dauden hitz motak eta haien azterketa morfologikoa landuko
ditugu, batetik, eta gaztelaniak dituen bederatzi kategoria gramatikalak, haien tipologia, morfemak eta
ezaugarri sintaktikoak, bestetik.           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Mintzaira, hizkuntza, hizketa eta arau kontzeptuak   • Kontzeptu horiek azaltzea eta adibideak ematea.
 ulertzea.                        • Hizkuntzaren teoriari buruzko idazlan klasiko bat
                               hartu eta kontzeptuoi buruzko pasarte labur baten
                               iruzkina egitea.
2. Hizkuntzaren aldaerak ezagutzea: diafasikoak,      • Testuak aztertzea, erabilitako erregistroa, soziolektoa
 diastratikoak eta diatopikoak.               eta dialektoa zein diren erabakitzeko.
                              • Testu bat edo gehiago hartu eta zein komunikazio-
                               egoera aurkezten duten azaltzea.
                              • Egoera desberdinak erreferentziatzat hartuta, testu
                               bat egoera horietarako egokia den ala ez
                               erabakitzea.
3. Hitz motak eta hitzak sortzeko bitartekoak bereiztea.  • Hitz batzuen azterketa morfologikoa eta sailkapena
                               egitea.
4. Gaztelaniaren kategoria gramatikalak eta ezaugarri   • Testu bateko pasarte bateko hitz guztiak ikuspegi
 sintaktiko eta morfologikoak zein diren jakitea.      morfologikotik aztertzea: kategoria gramatikala eta
                               kategoria horren barruko sailkapena.


                     OINARRIZKO GAITASUNAK
    Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Gaztelaniak dituen dialektoak, erregistro formal eta
     informalak eta hizkuntzaren maila jantzi eta arruntak aztertuta, komunikatzeko gaitasuna hobetu
     dezakete ikasleek.
    Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Unitate honetan ikerketak egiteko ariketa
     batzuk daude. Horretarako, bitarteko desberdinak erabiliko ditugu, guztia ere gaitasun hau garatzeko.
    Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Hizketa mota bakoitza hura erabiltzen deneko
     baldintza sozio-kulturalekin alderatuko dugu hemen gaitasun hau lantzeko.
    Ikasten ikasteko gaitasuna. Komunikazio-egoerak aztertuz, errealitatea interpretatzeko tresna
     unibertsalak ematen zaizkie ikasleei, eta gaitasun hau jorratzen da, bide batez.
    Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Aukeratutako testuek gaztetxoen
     kezka eta interesekin zerikusia dutenez, gaitasun hau areagotzen da.
    Arterako eta kulturarako gaitasuna. Unitate honetan gaztelania nazioarteko hizkuntza dela azaltzen
     da, eta hizkuntza horren garrantzia eta aniztasuna (kultura nahiz hizkuntza aldetik) azaleratzen da.
     Arterako eta kulturarako gaitasuna lantzen da horrela.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                3
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                            EDUKIAK
     KONTZEPTUAK                PROZEDURAK                JARRERAK
• Mintzaira eta hizkuntza.        • Hizkuntza eta hizketa kontzeptuak   • Hizkuntza-erregistro guztiak ondo
• Hizketa eta araua.            bereiztea.               erabiltzen  ikasteko   interesa
                     • Komunikazio-egoera bakoitzean      izatea.
•    Hizkuntzaren     aldaerak:
  diafasikoak, diastratikoak eta      erregistro egokia aukeratzea.     • Hizkuntzaren aldaera sozial edo
  diatopikoak.              • Testu informalak erregistro       diastratiko guztiei errespetua
                      formalarekin berridaztea, eta      izatea.
• Soziolinguistika kontzeptua.
                      alderantziz.             •  Hizkuntza-araua    hizkuntza-
•   Aldaera   diatopikoak   eta                       batasunean eta komunikazioan
  dialektoak.              • Hitzak sortzea, emandako atzizki
                      batzuetatik abiatuta.          laguntzen duen tresna dela
• Dialektoak bereizten dituzten                           konturatzea.
  ezaugarriak.              • Hitzen azterketa morfologikoa
                      egitea.                • Hizkuntzaren funtzionamenduari
• Hitz motak.                                    eta osagaiei buruz gogoeta
                     • Emandako perpausak hartuta,
•   Hitzak   sortzeko   tresnak:   sintagmak      izenordainekin
                                          egiteko interesa izatea.
  eratorpena,     hitz-elkarketa,   ordezkatzea eta izenordainak     •   Gaztelaniaren    ahoskera
  parasitensia, laburtzapenak eta     sailkatzea.               desberdinak errespetatzea.
  maileguak.                                   • Gaztelaniaz hitzak sortzeko
                     • Emandako perpausetan aditz-
•    Kategoria    gramatikalak:   sintagmaren        nukleoa    dauden tresnak ezagutzeko jakin-
  substantiboa,      adjektiboa,   identifikatzea   eta   aditzak   mina izatea.
  izenordaina,   determinatzailea,   sailkatzea.              • Gaztelanian dauden kategoria
  aditza eta adberbioa.                              gramatikalak ezagutzeko interesa
                     •   Hitzak   haien   kategoria
                      gramatikalaren       arabera   izatea.
                      sailkatzea.
                        BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
    G. REYES: El abecé de la pragmática, Madril, Arco Libros, 1995.
    A. GRIJELMO: El genio del idioma, Taurus, 2004.

■ Hizkuntzaren azterketa
    E. COSERIU: Introducción a la lingüística, Madril, Gredos, 1986.
    M. ALVAR EZQUERRA: La formación de palabras en español, Madril, Arco Libros, 1995.
    F. LÁZARO CARRETER: El dardo en la palabra, Galaxia Gutenberg, 1997.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                  4
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa      Espainiako hizkuntzak.
3      Hitzak eta haien esanahia
Unitate honetan Espainiak duen hizkuntza-aberastasuna jorratuko dugu, baina ez diogu gaztelaniari
erreparatuko bakarrik. Gaztelania Espainia osoan da ofiziala, baina horrez gain beste hiru hizkuntza
daude, bakoitza koofiziala bere autonomia-erkidegoan: galegoa, euskara eta katalana.
Ikasleek jakin behar dute Espainiako Konstituzioak Estatuaren barruan nazionalitate "historikoak" daudela
onartzen duela eta, historiaren eta hizkuntzaren ikuspegitik, Erromatar inperioa zatikatu zenez geroztik
egon den egoera bat jasotzen duela onarpen horrek. Horrenbestez, erromatarren aurreko garaitik gaurko
egunera arte penintsulako hizkuntzetan egondako aldaketak aztertuko ditugu unitate honetan, aldaketa
horietatik eratorri baita gaur egungo hizkuntzen egoera.
Bestalde, Hizkuntzaren ezaguera atalean, hitzen artean dauden erlazio semantikoak —sinonimia,
antonimia, polisemia, homonimia eta besarkadurazko erlazioak— eta oinarrizko unitate semantikoak
(semak) landuko ditugu. Denotazio eta konnotazio kontzeptuak eta esanahi konnotatiboak ere aztertuko
ditugu.


           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Hizkuntza eta dialekto kontzeptuak ezagutzea eta     • Hizkuntzen bilakaera aurkeztea, erromatarren aurreko
 Penintsulako hizkuntza-aniztasuna zeri zor zaion       garaitik gaurko egunera arte.
 jakitea.
2.   Espainiako  hizkuntza  koofizialen  ezaugarriak  • Galegoz, katalanez eta euskaraz idatzitako testuak
   ezagutzea.                        hartu eta zein hizkuntzatan dauden esaten jakitea,
                                eta testuak erabiltzea gure ezaguerak modu
                                arrazoituan azaltzeko.
3. Sema eta semema eta denotazio eta konnotazio       • Zenbait hitz polisemiko izanik, sema komunak eta
 kontzeptuak ezagutzea eta aplikatzea.            desberdinak zein diren bereiztea.
                               • Emandako testu bat hartuta, zein esanahi
                                konnotatiboa duen azaltzea eta agertzen diren
                                esanahi konnotatibo desberdinak bereiztea.
4.   Hitzen artean dauden erlazio semantikoak       • Erlazio semantikoa duten hitz batzuk hartuta, haien
   ezagutzea eta bakoitza bereizten jakitea.         arteko sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia
                                eta besarkadurazko erlazioak bereizten jakitea, eta
                                erlazio desberdinak azaltzea.


                       OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Testuak landuko ditugu unitate osoan zehar eta Hizkuntzaren
      ezaguera atalean erlazio semantikoei begiratuko diegu, gaitasun hau garatzen laguntzeko.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Internet bidez eta beste bitarteko batzuk
      erabiliz ikerketa-lanak egitea lagungarria izango zaigu gaitasun hau garatzeko.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Espainiako hizkuntza- eta kultura-aniztasuna eta
      Espainiako Konstituzioak hizkuntza koofizialei onartzen dien babes eta errespetua azalduz landuko dugu
      gaitasun hau.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Penintsulako hizkuntza erromanikoen arteko alderaketa eginez —unitate
      honetako jardueretan egiten den moduan— gaitasun hau hobetzen lagunduko diguten interpretazio
      lexikorako mekanismoak barneratuko ditugu, hizkuntza erromaniko askoren artean dagoen
      ahaidetasunaz jabetzearekin batera.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Bateratze-lanak eta taldeko
      jarduerek gaitasunok lantzen lagunduko digute.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. Gaitasun hau sendotu egingo dute ikasleek Espainiako hizkuntza-
      aniztasuna, aniztasun horren jatorria, Espainian dauden literaturak eta gaztelaniaren eta hizkuntza
      koofizialen arteko parekotasun eta desberdintasunak aztertu ahala.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA               5
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                          EDUKIAK
     KONTZEPTUAK              PROZEDURAK                 JARRERAK
• Espainiako hizkuntzak.        • Zenbait hitzen sema komuna zein    • Espainiak duen hizkuntza- eta
• Aldaera diafasiko, diastratiko eta   den jakitea.              kultura-aniztasuna baloratzea.
  diatopikoak.            • Hitz zerrenda baten familia lexikoa  • Espainiako tradizio eta ohitura
• Hizkuntzak eta dialektoak.       osatzea.                guztiak errespetatzea.
• Aldaera diakronikoak.        •    Esanahi    konnotatiboa  •    Espainiaren    hizkuntza-
                     identifikatzea.             aberastasuna baloratzea.
• Hizkuntza koofizialen ezaugarriak.
                    • Familia lexikoak osatzea.       • Lexiko zabalagoa izaten saiatzea.
• Izendapen kontzeptua.
                    • Hitzak eremu semantikoen       • Sinonimoak erabiltzen saiatzea,
• Esanahi kontzeptua: semak eta      arabera sailkatzea.           norberak idatzitako testuetan
  sememak.                                    hitzak ez errepikatzeko.
                    • Sinonimoak eta antonimoak
• Denotazioa eta konnotazioa.       identifikatzea.
• Hitzen arteko erlazio semantikoa:  • Testu baten erregistroa aldatzea,
  familia lexikoak eta eremu       sinonimoen bidez.
  semantikoak.
                    • Hitz homonimo eta polisemikoak
• Erlazio semantikoak: sinonimia,     bereiztea.
  polisemia, antonimia, homonimia
  eta besarkadurazko erlazioak.    • Hiponimoak eta hiperonimoak
                     bereizten jakitea.                       BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
    M. ALVAR (ZUZ.): Manual de dialectología hispánica: el español de España, Bartzelona, Ariel, 1996.
    R. LAPESA: Historia de la lengua española, Madril, Gredos, 1981.
    G. COLÓN: El español y el catalán juntos y en contraste, Barcelona, Ariel, 1987.
    A. GRIJELMO: El genio del idioma, Taurus, 2004.

■ Hizkuntzaren azterketa
    E. COSERIU: Principios de semántica estructural, Madril, Gredos, 1977.
    S. ULLMANN: Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madril, Taurus, 1991.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                6
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa
      Testua eta haren propietateak.
4      Enuntziatua eta sintagma

Testua komunikazioko unitate gorena dela ikasiz hasiko dugu unitatea. Ikasleek komunikazioa landu eta
dauden berbaldi ugariak jorratzeko tresna gisa erabiliko dugun unitate multzoari ekingo diogu horrela.
Unitateotan testua, testu motak, testuaren ezaugarriak eta funtzioak jorratuko ditugu. Unitate multzo
horretako lehen unitate honetan, aurrerago sakonago landuko ditugun kontzeptuak aurkeztuko ditugu:
egokitasuna, koherentzia eta kohesioa, testua egituratzeko ezaugarri gisa; testu mota desberdinak;
ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren arteko desberdintasunak...
Bestalde, aurreko unitateko Hizkuntzaren ezaguera atalean hitzen arteko erlazio semantikoak aztertu
genituen. Oraingoan, berriz, erlazio sintaktikoak aurkeztuko ditugu. Horretarako, enuntziatu, perpaus,
proposizio eta esaldi kontzeptuak bereiziko ditugu, ikasleek gramatika-zientziari buruzko hizkera
zehatzagoa erabili dezaten.
Perpaus bakunei dagokienez, subjektu eta predikatuz osatutako oinarrizko egitura aurkeztuko dugu,
baina, aurrena, sintagmen nukleoa, funtzioak eta gaztelaniaz egon daitezkeen sintagma mota guztiak
landuko ditugu. Perpausaren egitura zehaztasunez aztertzeko bidea zabalduko dugu horrela, horixe
izango baita hurrengo unitatearen aztergaia.

            HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Testu kontzeptua eta testu batek izan beharreko      • Testu bat eman eta haren egokitasuna, koherentzia
 ezaugarriak ezagutzea: egokitasuna, koherentzia eta     eta kohesioa aztertzea.
 kohesioa.                         • Pasarte bat hartu eta han agertzen diren gaiak eta
                                galdegaiak identifikatzea.
                               • Testu bati egokitasuna, koherentzia eta kohesioa
                                ematen dioten bitartekoak zein diren azaltzea.
2. Zenbait testu hartuta, testu mota desberdinak       • Testu bat hartu eta bertan agertzen diren testu mota
 bereiztea.                          desberdinak zehaztea.
3. Ahozko testuen eta testu idatzien ezaugarriak       • Ahozko testuen eta testu idatzien artean dauden
 ezagutzea.                          aldeak azaltzea.
4.   Perpaus, enuntziatu, proposizio    eta  esaldi  •  Enuntziatu, perpaus, proposizio eta esaldi
   kontzeptuak ezagutzea eta bereiztea.            kontzeptuak definitzea, eta bakoitzaren adibideak
                                 ematea.
5. Sekuentzia bat osatzen duten sintagma eta talde      • Zenbait perpaus izanik, izen-sintagmak, aditz-
 sintagmatikoen  nukleoak   eta  osagarriak       sintagmak, adjektibo-sintagmak… aurkitzea eta
 identifikatzea.                       haien nukleoa zein den esatea (zenbait kasutan
                                funtzioa ere bai).
6. Perpaus bakunen egitura zein den ezagutzea eta      • Era askotako perpaus bakunak izanik, subjektuaren
 bertan agertu daitezkeen subjektu eta predikatu       eta predikatuaren azterketa sintaktikoa egitea.
 motak bereizten jakitea.


                      OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Testuak komunikazio-unitatea izatea eragiten duten
      ezaugarriei eta egokitasunari, koherentziari eta kohesioari buruzko gogoetak eta, geroago, ezaugarri
      horien funtzionamenduari buruzko azterketa eginez, gaitasun hau jorratuko dugu.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Ikasleek testu bakoitzeko alderdi
      garrantzitsuak nabarmendu eta beren berbaldian erabili behar dituzte, baina beste hitz batzuk erabilita.
      Gaitasun hau landuko dute horrela.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Testu-iruzkinak atalean proposatutako ariketek
      (testuen bidez besteekin jardutea eta gaurkotasuneko gaiei buruz gogoeta egitea) gaitasun hau
      garatzeko helburua dute.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Ikasleek testuak ulertzeko eta sortzeko teknikak garatzeko aukera dute
      hemen. Halako testuek ezin konta ahala aukera emango dizkiete gerora begira.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Gaia lantzen hastean egin
      beharreko bateratze-lanaren eta elkarrizketaren bidez ikasleen parte-hartzea bultzatu eta haien
      konfiantza indartuko da.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. Idazle garrantzitsuen testuak jasotzen eta gaztetxoen kezkak
      islatzen dituzten testu batzuk aukeratu ditugu unitate honetan, gaitasun hau jorratzen laguntzeko.


    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                7
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa


                           EDUKIAK
     KONTZEPTUAK               PROZEDURAK                 JARRERAK
• Testu eta berbaldi kontzeptuak.    •  Testuei egokitasuna ematen     •   Eguneroko    bizitzan   eta
•    Testuaren    ezaugarriak:   dieten komunikazio-elementuak      ikasketetan idatziz eta ahoz
  egokitasuna, koherentzia eta      zein diren jakitea.           txukun jarduteko interesa izatea.
  kohesioa.              • Testuari koherentzia ematen dion    • Hizkuntzaren funtzionamenduari
• Kohesiorako baliabideak: lexiko     gaia identifikatzea.           eta osagaiei buruz gogoeta
  eta semantikoak, morfologiko eta   • Testua egituratzen duten zatiak      egiteko interesa izatea.
  sintaktikoak eta testualak.       eta koherentzia ematen diotenak    •  Hizkuntza   gizakion  artean
• Testu-baliabideak: berbaldiaren     bereiztea.                komunikatzeko    tresna  dela
  lokailuak, elementu deiktikoak eta  • Testuan agertzen diren baliabide     konturatzea.
  elipsia.                lexiko eta semantikoak aztertzea,   • Ondo eta ganoraz komunikatzeko
• Testuak sailkatzeko irizpideak.     kohesioa zer den ikusteko.        testu   mota    desberdinak
                    • Testuari kohesioa ematen dioten      menderatzea komeni zaigula
• Testu motak: testu narratiboak,                          konturatzea.
  azalpen-testuak, elkarrizketatuak    baliabide   morfologiko   eta
  eta argudiozkoak.            sintaktikoak identifikatzea.
• Ahozko testuen eta testu idatzien   • Testu baten baliabide lexikoak
  ezaugarriak          eta   aurkitzea eta kohesioa nola
  desberdintasunak.            ematen duten azaltzea.
• Enuntziatua.             •    Berbaldiko   adierazgailuak
                      sailkatzea, haien tipologia eta
• Perpausa. kontzeptua, zatiak eta     funtzioaren arabera.
  motak.
                    • Testua kohesionatzen duten
• Proposizioa.               elementu deiktikoak aztertzea.
• Sintagma: definizioa, zatiak eta   • Esaldiak eta perpausak bereiztea.
  kategoriak.
                    • Subjektua eta predikatua zein
•    Izen-sintagma:    nukleoa,   diren jakitea.
  aktualizatzaileak eta osagarriak.
                    • Sintagmak sailkatzea.
• Perpaus bakuna.
                    •   Izen-predikatua   eta  aditz-
• Subjektua: kontzeptua eta motak.     predikatua bereiztea.
• Predikatua: kontzeptua eta motak.


                       BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
       R. NÚÑEZ ETA E. DEL TESO: Semántica y pragmática del texto común, Madril, Cátedra, 1996.
       M. BAJTIN: Estética de la creación verbal, Mexiko-Madril-Bogota, Siglo XXI, 1982 eta 1985 (IV.
       kapitulua: “El problema de los géneros discursivos”).
       M. T. LLORENTE ARCOCHA: Operadores discursivos en español, Universidad Pontificia, 1996.
 Hizkuntzaren azterketa
       I. BOSQUE MUÑOZ: Las categorías gramaticales, Madril, Síntesis, 1989.
       L. GÓMEZ TORREGO: Gramática didáctica del español, Madril, SM, 1997.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 8
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa      Ahozko generoak.
5      Perpausaren egitura. Subjektua
Unitate honetan testua aztertzen jarraituko dugu, aurreko unitatean hasitako bideari jarraiki. Oraingo
honetan ahozko generoak landuko ditugu.
Ahozko testu planifikatuei helduko diegu, lehenik eta behin: hitzaldi, elkarrizketa, eztabaida eta solasaldiei,
alegia. Haien egitura eta dituzten ezaugarriak aztertuko ditugu. Gero, planifikatu gabeko ahozko generoak
ikusiko ditugu. Elkarrizketa nagusitzen da horien artean. Eguneroko hizketan esanahiak trukatzera
garamatzaten prozesu konplexuak aztertu eta ikusiko dituzte ikasleek, elkarrizketaren arauen azterketaren
bidez.
Hizkuntzaren ezaguerari dagokionez, perpausen lehen zatia jorratuko dugu unitate honetan: subjektua.
Alor hauek landuko ditugu unitate honetan: definizio sintaktiko eta semantikoa, subjektu motak, izen-
sintagmaren egitura eta substantibatzeko mekanismoak. Ikuspegi praktikotik abiatuta, izen-sintagmak
aztertuko ditugu eta, aurreko unitatean bezalaxe, azterketa sintaktikoa egiteko metodoa garatzen
jarraituko dugu.


           HELBURUAK                       EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1.   Ahozko hizkuntza motak ezagutzea, ahozko       • Testu desberdinak izanik, bakoitza zein motatakoa
   hizkuntza planifikatuko testu-tipologia bereziki.     den azaltzea, haren egitura eta ezaugarriak kontuan
                                hartuta.
                               • Testu bat hartu eta ahozko nahiz idatzizko
                                hizkuntzatik dituen ezaugarriak azaltzea, testuko
                                adibideak emanez.
2. Elkarrizketak osatzen dituzten elementuak bereiztea    • Elkarrizketa-arauren bat urratzen duten testuak
 eta elkarrizketaren arauak ezagutzea.            hartuta, kasu hori aztertu eta egoera nola konpondu
                                litekeen azaltzea.
3.   Subjektuaren ezaugarriak eta izen-sintagma      •  Subjektuaren   definizioa  ematea,  ikuspegi
   subjektuaren tipologia eta egitura ezagutzea,       semantikotik eta sintaktikotik, eta subjektuaren eta
   nukleoa, aktualizatzailea eta osagarriak barne.      predikatuaren   nukleoaren   artean  dagoen
                                komunztadura azaltzea, adibide baten bidez.
                               • Subjektu eliptikoaren, adieraziaren, gramatikalaren
                                eta lexikoaren arteko aldea azaltzea.
                               • Subjektu moduan dauden izen-sintagma batzuk hartu
                                eta haien osagaiak aztertzea.
4.   Transkategorizazio kontzeptua ulertzea     eta  • Transkategorizazio kontzeptua azaltzea.
   substantibazio kontzeptua aplikatzea.          •  Testu bat hartu eta bertan     agertzen   diren
                                 substantibazio kasuak aurkitzea.


                      OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Ahozko generoak landuko ditugu, Hizkuntzaren
      ezagueran subjektua aztertu genuenean egin genuen moduan.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Elkarrizketaren arauak aztertzean landuko
      ditugu gaitasun hauek. Ariketa honetan komunikazioaren teorian eta pragmatikan murgilduko gara, eta
      informazioa eskuratuko dugu internetetik eta beste baliabide batzuetatik.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Eztabaidak eta jendaurreko azalpenak egiteko
      ariketetan ikasle guztiek errespetuz eta lankidetzan aritu beharko dute. Gaitasun hau erakutsiko diegu
      horrela.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Era honetako jardueretan, jendaurreko azalpenetan, eztabaidetan… parte
      hartuz, beste alor batzuetan erabiltzeko (ikasketekin zerikusia izan ala ez) garatu eta indartu ditzaketen
      tresnak sortuko dituzte ikasleek.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Unitate honetan ahozko generoak
      lantzen direnez, jendaurreko azalpenak eta eztabaidak lantzeko jarduera batzuk proposatzen dira,
      ikasleek jendaurrean aritzeko beldurra galdu eta beren estrategia propioak garatu ditzaten.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. Ikasleei kulturan eta artean gaitasun handiagoa izaten laguntzen
      dieten gaiak jorratzen dituzten testuak eta testu-zatiak erabiliko ditugu unitate honetan.


    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                9
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa
                           EDUKIAK
     KONTZEPTUAK               PROZEDURAK                 JARRERAK
•  Ahozko generoak: planifikatu     •  Testuaren sailkapena haren     •   Elkarrizketa  komunikatzeko
  gabeko     testuak     eta   egituraren   eta  ezaugarrien    darabilgun tresna arrunta dela
  planifikatutakoak.            arabera.                 konturatzea.
• Planifikatutako testu motak:      • Elkarrizketen ezaugarrien eta     • Elkarrizketaren arauengatik
  hitzaldia, elkarrizketa, eztabaida    egituraren azterketa.          interesa izatea.
  eta solasaldia.            • Hitz egiteko txanden eta hitzik    • Hitz egiteko txandak eta gainerako
• Planifikatu gabeko generoak.       gabeko mintzairaren azterketa,      solaskideak errespetatzea.
• Elkarrizketa: testuen egitura eta     ahozko generoetan.          • Beste kultura batzuetan
  ezaugarriak.             • Komunztadura-akatsak aurkitzea.      elkarrizketetarako dituzten
• Perpausaren egitura: subjektua     • Subjektua aurkitzea perpausetan.     arauak ezagutzeko jakin-mina
                                           izatea.
• Subjektuaren lekua perpausaren     • Subjektuak perpausean duen
  barruan.                 lekua justifikatzea.         • Ondo eta ganoraz komunikatzeko
                                           testu   mota    desberdinak
• Subjektu adierazia eta eliptikoa.   • Zenbait izen-sintagmaren egitura     menderatzea komeni zaigula
• Subjektu gisa agertu daitezkeen      aztertzea.                konturatzea.
  kategoriak.              •   Elementu    substantibatuak  • Ahozko eta idatzizko hizkuntzan
•   Izen-sintagma   subjektuaren    identifikatzea.             komunztadura-akatsik ez egiten
  egitura:         nukleoa,                        saiatzea.
  aktualizatzaileak eta osagarriak.
•     Subjektuaren    egitura:
  subjektuaren nukleo gisa agertu
  daitezkeen hitzak.
• Transkategorizazio kontzeptua.
• Substantibazioa: prozedurak.
                        BALIABIDE GEHIAGO

Bibliografia:
Komunikazioa
    ZENBAITEN ARTEAN: Expresión oral, Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra, 1986.
    D. SPERBER ETA D. W ILSON: La relevancia: comunicación y procesos congnitivos, Madril, Visor, 1994.
    J. SEARLE: Actos de habla: ensayo de filosofía del lenguaje, Madril, Cátedra, 1986.
    M. T. LLORENTE ARCOCHA: Operadores discursivos en español, Universidad Pontificia, 1996.
Hizkuntzaren azterketa
    I. BOSQUE MUÑOZ: Las categorías gramaticales, Madril, Síntesis, 1989.
    L. GÓMEZ TORREGO: Gramática didáctica del español, Madril, SM, 1997.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 10
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa     Berbaldiaren moduak. Narrazioa, deskribapena eta
6     elkarrizketa. Predikatua.
Berbaldiaren aurreneko hiru moduak aurkeztuko ditugu unitate honetan: narrazioa, deskribapena eta
elkarrizketa. Hurrengo ikasgaietan azalpena eta argudiaketa aztertuko ditugu. Gizakiok komunikatzeko
—gure eguneroko komunikazioan nahiz hizkuntza literatura egiteko erabiltzen dugunean— darabiltzagun
modalitateen ezaugarriak eta hizkuntza-ezaugarri bereziak ezagutzeko aukera izango dute ikasleek.
Hizkuntzaren ezaguerari dagokionez, esaldiaren bigarren zatiari begiratuko diogu oraingoan: predikatuari.
Unitate honetan gramatikako kontzeptu ugari landuko ditugu, aditzaren azterketa gai konplexua delako.
Kontzeptu hauek ikusiko ditugu, beraz: predikatu motak, nukleoaren forma, aditz-jokoak, aditz-denboren
erabilera zuzenak eta desplazatuak, aditz-akzidenteak eta, azkenik, perifrasiak eta perifrasi motak.
Hurrengo unitatean aditzaren argumentuak jorratuko ditugu.

          HELBURUAK                       EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1- Narrazio-testuen ezaugarriak ezagutzea eta testuon   • Narratzailea, narratioa, pertsonaiak, espazioa eta
 hizkuntza-berezitasunak aztertzea.             denbora aztertzea.
                              • Narrazioak berezkoak dituen ezaugarri lexiko,
                               morfologiko, sintaktiko eta testualak identifikatzea.
2- Deskribapen kontzeptua, deskribapen motak eta      • Deskribapen mota desberdinak azaltzea.
 deskribapenaren hizkuntza-ezaugarriak ezagutzea.     • Deskribapenak berezkoak dituen ezaugarri lexiko,
                               morfologiko, sintaktiko eta testualak identifikatzea.
3- Elkarrizketaren ezaugarriak, elkarrizketa motak eta   • Elkarrizketaren egitura aztertzea, estilo zuzena eta
 elkarrizketaren hizkuntza-ezaugarriak ezagutzea.      zeharkakoa bereiziz.
                              •  Elkarrizketako   hizkeraren  ezaugarri   lexiko,
                               morfologiko, sintaktiko eta testualak identifikatzea.
4- Predikatua, predikatu motak eta predikatuaren      • Aditz-predikatuak eta izen-predikatuak bereiztea, eta
 nukleoa bereizten jakitea.                 haien nukleoa aurkitzea.
                              • Aditzaren akzidente gramatikalak azaltzea.
5- Adizki pertsonalak eta inpertsonalak, perifrasi motak  • Edozein adizki aztertzen jakitea eta aditz-denbora
 eta   aditz-denboren   erabilera  desplazatuak    desberdinen erabilerak azaltzea.
 ezagutzea.
6- Seren balioak bereiztea.                • Se mota guztiak aztertzea eta moten arabera
                               sailkatzea.                     OINARRIZKO GAITASUNAK
    Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Gaitasun hau unitate osoan zehar lantzen da,
     berbaldiaren moduak eta —bereziki— moduon ezaugarri lexiko-semantiko, morfologiko, sintaktiko eta
     testualak erabiliz.
    Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Ikasleek testu batzuk aukeratu behar dituzte
     eta informazioa atera behar dute handik, informazio hori aztertzeko.
    Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Komunikatzeko elkarlana beharrezkoa dela
     erakusten da unitate honetan. Horretarako, elkarrizketen eredua aztertuko dugu. Horrela, pertsonen
     arteko komunikazioa indartzen da, ikasgela barruan nahiz handik kanpo, eta elkarrizketa gatazkak
     konpontzeko bidea dela irakasten zaie ikasleei.
    Ikasten ikasteko gaitasuna. Hizkuntza aztertzeko metodoa landuz, beste esparru batzuetan erabili
     daitezkeen azterketa logikoak egiteko ereduak ematen zaizkie ikasleei.
    Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Bateratze-lanak eta taldeko
     jarduerek gaitasunok lantzen lagunduko digute.
    Arterako eta kulturarako gaitasuna. Literaturako —bereziki eleberriko— modu bereziak aztertuz
     garatzen da gaitasun hau, eta ikasleei esparru hori sakontzeko tresnak ematen zaizkie.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                11
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa                           EDUKIAK
      KONTZEPTUAK               PROZEDURAK                 JARRERAK
•    Narrazioa,    berbaldiaren  •   Narrazio-testuak   aztertzea:  •  Narrazioaren    mekanismoak
  moduetako    bat:  osagaiak,  testuon osagaiak zein diren jakitea   ezagutzeko    interesa   izatea,
  pertsonaiak eta hizkera.       eta   hizkuntza-ezaugarriak   eta  eguneroko   bizitzan  darabilgun
•  Deskribapen kontzeptua, motak    ezaugarri formalak identifikatzea.   adierazmoldea den aldetik.
  eta hizkera berezia.         • Zientzia alorreko eta literaturako  •  Narrazio-testuak   baloratzea,
•  Elkarrizketa:. elkarrizketa motak  deskribapenak bereiztea, eta testu   gizakiok gure bizipenak adierazteko
  eta elkarrizketako hizkera.     mota honen hizkuntza-azterketa     darabiltzagun mekanismoak diren
                     egitea.                 aldetik.
•  Perpausaren egitura: Predikatua
  eta predikatu motak: izen-      • Testu elkarrizketatuan nagusitzen   •  Testu   mota   desberdinak
  predikatua eta aditz-predikatua.   diren hizkeraren funtzioak eta testu  ezagutzeko eta erabiltzeko interesa
                     horien egitura zein diren zehaztea.   izatea.
•  Predikatuaren nukleoa. Aditza:
  definizio semantikoa, sintaktikoa  • Aditz-predikatuak eta izen-      •  Deskribapen-testu   literarioak
  eta formala.             predikatuak bereiztea.         irakurtzeko jakin-mina izatea.
                     • Predikatuaren nukleoa zein den    • Irakurtzea beste mundu batzuetara
•  Adizki sinple eta konposatuak eta
                     zehaztea    eta haren   egitura  bidaiatzeko eta gure kultura zabaltzeko
  haien osagaiak: lexema eta aditz-                      bidea dela ulertzea.
  hondarkiak.             aztertzea.
•  Aditz-jokoa: adizki pertsonal eta  • Orainaldiak dituen balioak zein    • Deskribapen-testuek errealitatea
  inpertsonalak.            diren jakitea.             aditzera emateko duten balioaz
                     • Adizkien erabilera zuzenak eta    jabetzea.
•  Adizkien erabilera zuzenak eta
  desplazatuak.            desplazatuak bereiztea.         • Komunikatzeko erabiltzen dugun
                     • Zenbait perpaus izanik, bertan    hizkuntza aztertzearen egokitasuna
•  Indikatiboko, subjuntiboko eta                       ulertzeko interesa izatea.
  aginterako denborak.         agertzen den se pronominala den
                     edo ez esatea.
•  Aditz-perifrasiak: definizioa eta
  perifrasi motak.           • Testu batean agertzen diren se
                     guztiak aurkitu eta motaren arabera
• Seren balioak.             sailkatzea.
• Se izenordaina: se leren ordez, se
bihurkaria, se elkarkaria, se aditz
pronominalen osagaia eta se datibo
etikoa.                        BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
  Komunikazioa
     M. BAJTIN: Estética de la creación verbal, Mexiko-Madril-Bogota, Siglo XXI, 1982 eta 1985 (IV. kapitulua:
      “El problema de los géneros discursivos”).
     A. GARRIDO DOMÍNGUEZ: El texto narrativo, Madril, Síntesis, 1996.
     D. CASSANY: La cocina de la escritura, Anagrama, 1997, 7. arg.
     ZENBAITEN ARTEAN: La expresión escrita, Teide, 1988.
     J. L. ONIEVA MORALES: Cómo dominar el análisis gramatical superior, Playor, 1987.
  Hizkuntzaren azterketa
     I. BOSQUE MUÑOZ: Las categorías gramaticales, Madril, Síntesis, 1989.
     L. GÓMEZ TORREGO: Gramática didáctica del español, Madril, SM, 1997.
     J. L. ONIEVA MORALES: Cómo dominar el análisis gramatical superior, Playor, 1987.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                  12
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa     Azalpena
7     Argudioak eta aditz-osagarriak
Unitate honen bidez azalpen-testuen ezaugarriak irakatsi nahi dizkiegu ikasleei, berbaldi mota
desberdinen azterketa orokorraren barruan. Hauek dira landuko ditugun berbaldi motak: narrazioa,
deskribapena eta elkarrizketa. Azalpen-testuek berebiziko garrantzia dute ikasleen ibilbide osoan zehar
eta, horregatik, testuok ulertzeko eta halako testuak sortzeko dauden tresnak erabiltzen ikasi behar dute.
Bestalde, ikasketetatik kanpo ere, eguneroko bizitzan, azalpen-testuak asko erabiltzen dira hedabideetan:
egunkarietan, telebistan, irratian, interneten... Hori dela eta, testu mota hau aztertuz ikasleek informazioa
zer den eta zer ez den ondo bereizten jakiteko gaitasuna landu nahi dugu.
Hizkuntzaren ezaguera atalean, predikatua aztertzen jarraituko dugu, eta haren osagarriei helduko diegu
bereziki. Horrekin batera, predikatuak bereizten ikasiko dugu eta bakoitzaren funtzio sintaktikoa jorratuko
dugu. Perpausaren zatiei dagokien atala lantzen bukatuko dugu horrela.

           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Azalpen-testuen ezaugarri pragmatikoak,         • Azalpen-testuetan nagusitzen diren mintzairaren
  egiturazkoak eta hizkuntzazkoak ezagutzea.         funtzioak zein diren jakitea.
                              • Azalpen-testuek izan ditzaketen egiturak bereiztea.
                              • Azalpen-testuen ezaugarri lexiko, sintaktiko eta
                                testualak identifikatzea.
2- Dibulgazioko azalpenen eta azalpen espezializatuen    • Dibulgazioko azalpen-testuak eta testu
 arteko desberdintasunak zein diren jakitea.         espezializatuak haien ezaugarrien arabera bereizten
                                jakitea.
3- Osagarri zuzena, zeharkakoa, agentea, atributua,     • Predikatuaren osagarri izan daitezkeen kategoria
 predikatiboa, erregimen-osagarria eta            gramatikalak ezagutzea.
 zirkunstantziala bereizten dituzten ezaugarriak      • Predikatuaren osagarriak esaldian zein lekutan agertu
 ezagutzea.                          daitezkeen jakitea.
                              • Predikatuaren osagarrien funtzio sintaktikoa zein den
                                jakiteko prozedurak ezagutzea.
                              • Predikatuaren osagarriak ordezkatu ditzaketen
                                izenordainak eta bestelako formak ezagutzea.
4- Loismoa, laismoa eta leismoa zer diren jakitea.     • Hirugarren pertsonako izenordainen erabilera
                                onartuak eta debekatuak bereiztea, osagarri
                                zuzenaren eta zeharkako osagarriaren arabera.
5- Predikatuaren osagarri bakoitzak betetzen duen      • Perpaus bakunen azterketa sintaktikoa egitea.
 funtzio sintaktikoa bereiztea.                    OINARRIZKO GAITASUNAK
    Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Komunikazio ataleko azalpen-testuak eta era
     askotako berbaldiak aztertuz lantzen da gaitasun hau. Horrekin batera, Hizkuntzaren ezaguera
     atalean, aditz-osagarriak landuko ditugu.
    Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Testuak manipulatzea, zenbait
     informatika-euskarritan bilatzea eta testuak antolatzea lagungarria izango zaie ikasleei gaitasun
     hau sendotzeko.
    Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Testu-iruzkinak atalean proposatutako
     ariketek (testuen bidez besteekin jardutea eta gaurkotasuneko gaiei buruz gogoeta egitea)
     gaitasun hau garatzeko helburua dute.
    Ikasten ikasteko gaitasuna. Gaitasun hau garatzeko, alderdi hauek landuko ditugu unitate
     honetan: testu-azterketa, testuak zatitan banatzea eta testuak laburtzeko eta berrantolatzeko
     teknikak.
    Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Aukeratutako testuek
     gaztetxoen kezka eta interesekin zerikusia dutenez, gaitasun hau garatuko dugu hemen.
    Arterako eta kulturarako gaitasuna. Liburuaren hasierako irudiaren azterketak eta
     Hizkuntzaren ezaguera atalean proposatutako fotogramaren deskribapenak arte-
     adierazpideekiko interesa bultzatzen lagunduko digute.


   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                13
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa

                          EDUKIAK
     KONTZEPTUAK              PROZEDURAK               JARRERAK
• Izendapen kontzeptua.        • Azalpen-testuak zein diren     • Informazioak gizartean duen
• Azalpen motak,             jakitea.               garrantziaz jabetzea.
  komunikazioaren ikuspegitik:    • Azalpen-testu desberdinak      • Informazioa modu kritikoan
  dibulgazioko azalpenak eta       aztertzea, mintzairaren        bereizteko interesa izatea.
  azalpen espezializatuak.        funtzioen arabera.         • Testu mota desberdinak
• Azalpen motak, egituraren      • Azalpen-testu desberdinak       ezagutzeko eta erabiltzeko
  ikuspegitik: egitura deduktiboa,    alderatzea, egituraren arabera.    interesa izatea.
  induktiboa, kausa-ondoriozkoa,   • Azalpen-testuen ezaugarri      • Testuak agertzen direneko
  kronologikoa, adibideetan       lexiko, sintaktiko eta testualak   hedabideak ezagutzeko
  oinarritutakoa.            identifikatzea.            interesa izatea.
• Azalpenaren ezaugarriak,       • Perpausak aldatzea, eraren     • Komunikaziorako erabiltzen den
  hizkuntzaren ikuspegitik:       arabera.               hizkuntza aztertzearen
  ezaugarri lexiko, sintaktiko eta                       egokitasuna ulertzeko interesa
  testualak.             • Aditz-osagarriak izenordainekin
                     eta beste forma batzuekin       izatea.
• Argudiozko osagarrien          ordezkatzea.            • Azalpen-testuak ikasketa-
  ezaugarriak.                                 munduan, gizartean eta
                    • Aditz-osagarri jakin batzuk
• Argudiozkoak ez diren          aurkitzea, era askotako        hedabideetan duen garrantziaz
  osagarrien edo osagarri        perpausetan.             jabetzea.
  adjuntuen ezaugarriak.                          • Azalpen-testuen ezaugarriak
                    • Aditz-osagarri desberdinak
• Aditz-osagarrien ezaugarriak.      dituzten perpausak osatzea.      ezagutzeko interesa izatea.
                    • Perpaus bakunen azterketa      • Azalpen-testuak osatzeko
                     sintaktikoa egitea, era        jarrera egokia izatea.
                     guztietako aditz-osagarriak    • Informazio garrantzitsuena eta
                     erabiliz.               bigarren mailako informazioa
                                        bereizteko interesa izatea.
                                       • Aditzaren osagarriak zein diren
                                        jakiteko mekanismoak ikasteko
                                        interesa izatea.
                      BALIABIDE GEHIAGO

Bibliografia:
Komunikazioa
        M. ÁLVAREZ: Tipos de escrito II: exposición y argumentación, Madril, Arco Libros, 1994.
        J. CALONGE: “Lenguaje científico y técnico”, in La lengua española, hoy, Fundación Juan
        March, 1995, 175-186. or.
        M. BAJTIN: Estética de la creación verbal, Mexiko-Madril-Bogota, Siglo XXI, 1982 eta 1985
        (IV. kapitulua: “El problema de los géneros discursivos”).
        R. NUÑEZ ETA E. DEL TESO: Semántica y pragmática del texto común, Madril, Cátedra, 1996.
Hizkuntzaren azterketa
        E. ALARCOS LLORACH: Gramática de la lengua española, Madril, Espasa Calpe, 1994.
Material gehiago:
        Ikus-entzunezko ariketa bat egin genezake, berbaldi motak aztertzeko orokorrean, eta
        azalpen-testuak lantzeko bereziki. Ariketa honetan, dokumental baten zati bat ikusi eta
        bertan agertzen dena unitate honetan ikasitakoarekin bat datorren aztertu genezake. Irudiek
        zer-nolako berbaldi-funtzioa betetzen duten ere aztertu liteke.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                14
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa
8     Argudiaketa. Perpausa.
Aurreko unitatean azalpen-testuak ikusi ditugu. Unitate honetan, berriz, bosgarren eta azken berbaldi
motari helduko diogu: argudiaketari. Besteak konbentzitzea da berbaldi mota honen helburua, hots,
besteen iritzi eta jokabideetan eragina izatea. Horregatik, ikasleek era honetako testuekin ohitu beharra
daukate. Argudiatzeko duten gaitasuna sendotu behar dute, batetik, eta aurkezten zaizkien argudioen
muina azaleratzeko gaitasuna landu behar dute, bestetik. Hortaz, ikasleek jarrera kritikoa lantzea izango
da unitate honen helburua, bakoitzak bere irizpide propioa osatu dezan. Horretarako, testu mota honen
ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu hemen.
Hizkuntzaren ezaguera atalean, bestalde, perpausa landuko dugu, unitatetzat hartuta, eta perpausak
sailkatzeko dauden irizpideak aurkeztuko ditugu. Horrekin batera, gaztelaniaz dauden perpaus motak
azalduko ditugu.
Azkenik, seren balioak sailkatu eta azalduko ditugu.

          HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Argudio-testuen ezaugarri pragmatikoak ezagutzea.   • Argudio-testuetan nagusitzen diren mintzairaren
                              funtzioak zein diren jakitea.
2. Argudio-testuen egitura eta argudioak ezagutzea.    •  Argudio-testuen zatiak eta argudio-testuetan
                               erabiltzen diren argudioak identifikatzea.
                             • Argudio-testu baten tesia azaleratzea.
3. Argudio-testuen hizkuntza-ezaugarriak ezagutzea.    • Argudio-testuen ezaugarri lexiko, sintaktiko eta
                              testualak aztertzea.
4. Dauden perpaus motak eta azpimotak eta haien      • Adierazpen-perpausak, perpaus adierazkorrak eta
 hizkuntza-ezaugarriak bereizten jakitea, igorlearen    perpaus deitzaileak bereiztea.
 asmoen arabera.                     • Aurreko perpaus mota bakoitzaren hizkuntza-
                              ezaugarriak zein diren jakitea.
5. Perpaus motak haien egitura sintaktikoaren arabera   • Perpaus pertsonal eta inpertsonalak, atributibo eta
 bereiztea.                        predikatzaileak, aktibo eta pasiboak eta pronominal
                              propio, bihurkari eta elkarkariak.
6. Perpaus bakunak aztertzeko eta bereizteko sistema   • Perpaus bakunak aztertzea, igorlearen asmoak,
 aplikatzea.                        egitura sintaktikoa eta azterketa sintaktikoko maila
                              apalagoak aintzat hartuta.

7. Seren balioak bereiztea.                • Testu bat emanda, bertan agertzen diren se guztiak
                              aztertzea eta motaren arabera sailkatzea.


                     OINARRIZKO GAITASUNAK
    Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Testuak manipulatu eta bereizteko dinamiken bidez,
     beren hizkuntza-gaitasuna garatuko dute ikasleek. Bestalde, perpausa aztertzen jarraituko dugu eta
     perpaus mota desberdinak landuko ditugu, ikasleek gramatikan duten gaitasuna areagotzeko.
    Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Argudio-testuak, eta, horren bidez, besteak
     konbentzitzeko teknikak landuta, iritziak sortzeko mekanismoetan sakonduko dute ikasleek. Horrek
     informazioa tratatzeko behar duten gaitasuna lantzen lagunduko die, jasotzen duten informazioa ere
     egiaztatu beharko baitute. Gaitasun digitala ere landuko dute informazioa bilatzeko eta tratatzeko
     informatika-euskarriak erabiliko dituztelako.
    Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Argudio-testuak —unitate honetako aztergaia—
     erabili ohi dira ideiei buruz eztabaidatzeko.
    Ikasten ikasteko gaitasuna. Ikasten ikasteko gaitasuna bultzatuko da, testuak modu gidatu eta
     monitorizatua aztertuta.
    Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Argudio-testuak aztertzeko
     pentsamolde kritikorako oinarrizko tresnak zein diren ikusi behar denez, atal hau oso lagungarria izango
     da ikasleen autonomia sendotzeko.
    Arterako eta kulturarako gaitasuna. Kulturarako eta arterako gaitasuna garatzen laguntzeko
     aukeratutako testuak aztertzeko materialak proposatzen dira unitatean.   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA               15
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                           EDUKIAK
     KONTZEPTUAK               PROZEDURAK                  JARRERAK
• Argudiaketa.             • Argudio-testuak zein diren jakitea.  •   Argudio-testuak komunikazio-
• Argudio-testuen egitura: tesia,    •    Azalpen-testuen    zatiak    trukerako bidea direla ulertzea.
  argudioaren   gorputza   eta   identifikatzea.            •   Argudiaketak gizartean duen
  ondorioa.              • Argudio-testuak sailkatzea, haien     garrantziaz jabetzea.
• Egitura motak. deduktiboak eta      egituraren arabera.          •   Gureaz   bestelako   iritziak
  induktiboak.             • Argudio-testuak sortzea, jarraibide    errespetatzea.
• Argudio-testuen ezaugarriak.       batzuk betez.             •   Pentsamolde    kritiko   eta
•   Perpausa:   bakunak   eta  • Hizkuntza-fenomeno batzuen         autonomoa garatzeko interesa
  konposatuak.              artean   perpausak  bereizten     izatea.
• Perpaus motak: adierazpen-        jakitea.               •   Hedabideetan argudio-testuak
  perpausak,        perpaus  • Perpaus inpertsonalen eta pasibo      identifikatzeko jakin-mina izatea.
  adierazkorrak   eta   perpaus    erreflexuen   arteko   aldeak
  deitzaileak.              azaltzea.
• Adierazpen-perpausak: baiezkoak    • Perpaus bakunak aztertzea.
  eta ezezkoak.
•    Perpaus    adierazkorrak:
  desirazkoak eta zalantzazkoak.
• Perpaus deitzaileak: galderazkoak
  eta aginduzkoak.
•    Perpausaren    hizkuntza-
  ezaugarriak igorlearen asmoen
  arabera.
•   Perpaus    motak   egitura
  sintaktikoaren arabera: pertsonal
  eta inpertsonalak, atributibo eta
  predikatzaileak,  aktibo   eta
  pasiboak eta pronominalak.
                       BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
    A. TUSÓN ETA H. CALSAMIGLIA: Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Bartzelona, Ariel,
     1999.
    V. LO CASCIO: Gramática de la argumentación, Madril, Alianza, 1998.
    CH. PLANTIN: La argumentación, Bartzelona, Ariel, 1998.
 Hizkuntzaren azterketa
    L. GÓMEZ TORREGO: Gramática didáctica del español, Madril, SM, 1997.
■ Material gehiago:
    Argudio-testuak aztertzeko telebistako eztabaidak, iragarkiak, egunkarietako editorialak, politikarien
     hitzaldietako pasarteak… erabili daitezke.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                  16
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa      Kazetaritzako testuak.
9      Perpaus konposatua. Koordinazioa.
Unitate honetan kazetaritzako testuak aztertuko ditugu. Testuotan aurreko unitateetan landutako zenbait
berbaldi mota erabiltzen dira. Kazetaritzan (inprimatuan nahiz digitalean) erabiltzen den testu mota zabala
erakutsi nahi diegu ikasleei. Informazioaren garaian bizi garenez, kazetaritzako testuak aztertzea oso
garrantzitsua da ikasleentzat, gure garaiko gizartean prentsa delako gure informazio-iturri
garrantzitsuenetakoa. Horrekin batera, iritziak sortzeko indar handia du prentsak. Unitate honetan, beraz,
kazetaritzako testuei barrenak aterako dizkiegu ikuspegi pragmatikotik eta hizkuntzaren ikuspegitik, eta
kazetaritzako testuen artean dauden generoak eta azpigeneroak landuko ditugu, halaber.
Aurreko unitatean perpaus bakunak jorratzen bukatu dugu. Oraingoan, unitate honetako Hizkuntzaren
ezaguera atalean perpaus konposatuak eta perpaus horietako proposizioen artean dauden erlazio
sintaktiko-semantikoak ikusiko ditugu. Geroago, koordinazioa aztertzen hasiko gara, eta dauden
koordinazio motak landuko ditugu.

            HELBURUAK                       EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1.   Kazetaritzako  testuek dituzten     inplikazio  • Kazetaritzako testuetan nagusitzen den berbaldi mota
   pragmatikoak ulertzea eta haien       hizkuntza-    zein den jakitea.
   ezaugarriak ezagutzea.                  • Kazetaritzako testuetan erabiltzen diren mintzairaren
                                 funtzioak zein diren jakitea.
                                • Kazetaritzako testu baten hizkuntza-ezaugarriak
                                 aztertzea, kazetaritzako mintzairaren ezaugarri
                                 orokorrak kontuan hartuta.
2.    Kazetaritzako  generoak  ezagutzea: testu     • Genero eta tipologiak bereizten jakitea.
   informatiboak eta iritzi-testuak, eta batek nahiz     • Testu bat zein genero eta motatakoa den esaten
   bestek erabilitako testu motak.               jakitea, testuak dituen ezaugarrien arabera.


3.   Perpaus konposatuetako proposizioen artean       • Perpaus koordinatuak, mendekoak eta alboratuak
   dauden erlazio sintaktiko-semantikoak ezagutzea:      bereiztea.
   koordinazioa, menderakuntza eta alborakuntza.
4. Dauden perpaus konposatu koordinatu desberdinak       • Perpaus mota bakoitzaren eduki semantikoa
 ezagutzea.                           azaltzea.
                                • Perpaus mota bakoitzaren lokarri garrantzitsuenak
                                 zein diren jakitea.
5. Perpaus konposatu koordinatuak aztertzeko eta        •   Perpaus   konposatu koordinatuen azterketa
 bereizteko sistema aplikatzea.                  sintaktikoa egitea, eta mendeko maila guztiena.                     OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Hainbat motatako prentsa eta testuak erabiliz
      eta egunkari bateko nahiz norberaren testu bateko orri baten zatiak aztertuta, ikasleen
      hizkuntzarako gaitasuna garatzen lagunduko dugu, inondik ere.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Erabilitako prentsa motari
      dagokionez, prentsa idatzia eta digitala erabiliko dugu unitate honetan, eta, hortaz, ikasleen
      gaitasun digitala ere sendotu egingo da.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Kazetaritzako materialak erabiliz ikasleen
      gaitasun hau garatzen lagunduko dugu, kazetaritzak inguruko errealitatea eta gaur-gaurko
      arazoak aztertzen direlako askotan.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Ikasleei ikasten ikasteko gaitasuna sendotzen laguntzeko
      estrategiak eta ereduak proposatzen zaizkie testuen azterketaren bidez.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Informazioari heltzeko
      modu desberdinak lantzen direnez (kazetaritzako generoen bidez), ikasleek irizpide zabalagoa
      izango dute eta areagotu egingo da haien autonomia pertsonala.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. Hainbat motatako testuak sortuko dituzte ikasleek eta
      kritikak ere egingo dituzte: zinemari, literaturari, pinturari nahiz beste gairen bati buruz. Halako
      kritikek gaitasun hau garatzen laguntzen dute.


    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 17
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa                             EDUKIAK
      KONTZEPTUAK                PROZEDURAK                 JARRERAK
• Kazetaritzako testuak.          • Egunkari bat hartu eta testu mota   • Egunkaria informatzeko tresna
•    Kazetaritzako     testuetako   bakoitza non agertzen den         dela konturatzea.
  mintzairaren funtzioak.          aurkitzea.               • Informazioa eskuratzeko interesa
• Kazetaritzako generoak: testu       •  Kazetaritzako   iritzi-testuak   izatea.
  informatiboak eta iritzi-testuak.     bereizten   jakitea,    haien  •   Kazetaritzako    idazkeraren
                       ezaugarrien arabera.           ezaugarri estilistikoak baloratzea.
• Kazetaritzako testu informatiboen
  zatiak: titular edo izenburuak,     •   Perpaus    konposatuetako    • Perpausen azterketa sintaktikoa
  leada eta gorputza.            proposizioak bereiztea.          egiteko interesa izatea.
• Kazetaritzako testu informatiboak:    • Perpaus konposatu koordinatuen
  albisteak,  erreportajeak    eta   azterketa sintaktikoa egitea, eta
  kronikak.                 mendeko maila guztiena.
•   Kazetaritzako   iritzi-testuak:
  editorialak,     elkarrizketak,
  artikuluak, zutabeak eta kritikak.
• Perpaus konposatua.
• Proposizioa.
• Koordinazioa: emendiozkoak,
  hautakariak,    aurkaritzakoak,
  esplikatzaileak eta ondoriozkoak.
• Perpaus mota bakoitzaren eduki
  semantikoa.
• Perpaus mota bakoitzaren lokarri
  garrantzitsuenak.
• Perpaus konposatu koordinatuen
  azterketa sintaktikoa.                         BALIABIDE GEHIAGO

Bibliografia:
Komunikazioa
      R. KAPÚSCINSKI: Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo, Bartzelona, Anagrama,
      2002.
      A. GRIJELMO: El estilo del periodista, Madril, Taurus, 1997.
      J. V. PAVLIK: El periodismo y los nuevos medios de comunicación, Bartzelona, Paidós, 2005.
Hizkuntzaren azterketa
      L. GÓMEZ TORREGO: Gramática didáctica del español, Madril, SM, 1997.
Besterik:
      Kazetaritzaren eta botere politikoaren arteko erlazioa erakusteko, George Clooney-ren Good Night, and
      Good Luck (2005) filma erabili daiteke. Era berean, Orson Welles-en Citizen Kane filma ikusi daiteke,
      prentsa horiaren sorrera erakusteko.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                   18
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa      Publizitatea. Publizitate-testuak.
10     Perpaus konposatua. Menderakuntza.
Hizkuntzari buruzko blokeko azken unitatea dugu hau, eta publizitatea aztertuko dugu hemen.
Publizitatean erabiltzen diren hizkuntza-elementuak, hizkuntzaz kanpoko mintzairaren erabilerak eta
publizitateko testuen ezaugarri lexiko-semantiko, morfosintaktiko eta testualak aztertuko ditugu bereziki.
Ikasleek benetako adibideak hartu eta haiei buruzko iruzkinak egingo dituzte alderdi hauek guztiak
lantzeko.
Hizkuntzaren ezaguera atalean, perpaus konposatuak lantzen amaituko dugu. Oraingoan
menderakuntzako erlazioak eta menderakuntza mota guztiak aztertuko ditugu hemen. Mendeko
proposizio substantibo, adjektibo eta adberbialen azterketak egingo ditugu, eta haiei buruzko teoria pixka
bat landuko dugu. Unitatea amaitzerako, edozein motatako perpaus bakun eta konposatuen azterketa
sintaktikoa egiteko gai izango dira ikasleak.           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Publizitatea zer den ulertzea eta fenomeno hori     • Publizitateko lagin bat hartu eta bertan agertzen diren
 aztertzea.                          komunikazio-elementuak aztertzea.
                              • Publizitate lagin bat hartu eta bertan agertzen diren
                                hizkuntzaz kanpoko elementuak aztertzea.
                              • Publizitateko lagin batean agertzen diren hizkuntza-
                                ezaugarriak aztertzea.
2.   Menderakuntza-erlazioa ulertzea eta mendeko     • Dauden mendeko perpaus konposatu motak eta
   proposizio substantibo, adjektibo eta adberbialak,   azpimotak azaltzea.
   halako proposizio motak eta dituzten ezaugarri     • Mendeko perpaus substantibo, adjektibo eta
   bereizleak ezagutzea.                  adberbialak bereiztea.
                              • Mendeko perpaus substantibo, adjektibo eta
                               adberbialak dituzten perpausak hartu eta bakoitzaren
                               funtzioa bereiztea.
3. Era guztietako perpaus konposatuak aztertzea.      • Edozein motatako perpaus bat hartu eta haren
                               azterketa sintaktiko osoa egitea. Azterketa egiteko
                               bidea idatziz azaltzea.


                    OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Komunikazio ataleko publizitate-testuak eta
      era askotako berbaldiak aztertuz lantzen da gaitasun hau. Horrekin batera, Hizkuntzaren
      ezaguera atalean, perpaus konposatuak landuko ditugu.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Publizitateko laginak aztertzen
      ditugunean bertan erabilitako informazio-osagaiak eta jendea konbentzitzeko osagaiak lantzen
      dira. Era berean, unitate honetan bannerak zer diren ikusiko dugu, hots, web-orrietan erabiltzen
      diren publizitate-testu bereziak.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Publizitateak jendea konbentzitzeko duen
      ahalmena landuta, norberak eta gizarteak publizitate horretatik babesteko duen eskubidea ere
      lantzen da.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Publizitatea aztertzean berbaldi mota zehatz bat aztertzen da,
      hizkuntza aldetik nola eratuta dagoen ikusteko. Halere, aztertzeko erabilitako tresna ikasketa
      alorretik haratago doa, publizitatea nonahi ageri delako gure eguneroko bizitzan.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Publizitatearen
      funtzionamendua ezagututa ikasleen gaitasun kritikoa areagotuko da eta ez dituzte kontsumo-
      gizarteko iragarkiak hain erraz irentsiko.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. Publizitatea erreferente garrantzitsua da gure gizartean
      eta arte aldetik balio handia duten produktuak sortzen ditu.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                19
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa
                          EDUKIAK
     KONTZEPTUAK              PROZEDURAK                JARRERAK
• Publizitate-testuak.         • Mintzairaren funtzio nagusiak     • Publizitateak bere helburuak
• Publizitateko komunikazio-       justifikatzea.             lortzeko darabiltzan baliabideak
  elementuak.             • Publizitate-testu batean agertzen    ezagutzeko jakin-mina izatea.
• Publizitateko hizkuntzaz kanpoko    diren komunikazio-elementuak     • Publizitateak gizakion erabakietan
  elementuak.              aztertzea.               duen eraginaz konturatzea.
• Publizitatearen hizkera: ekonomia  • Publizitate-testuetan agertzen    • Publizitateko hizkuntzaren
  eta gertutasuna.            diren irudi literarioak zein diren   erabilera poetikoa baloratzea.
                     esaten jakitea.           • Hobeto idazten ikasteko, mendeko
• Hizkuntzako elementuak:
  ezaugarri lexiko eta semantikoak,  • Emendiozko eta mendeko          esaldiak ondo erabiltzen
  morfologiko eta sintaktikoak eta    perpaus konposatuak bereiztea.     saiatzea.
  testualak.             • Mendeko perpausak identifikatzea
• Mendeko perpausak:           eta dauden motak zein diren
  substantiboak, adjektiboak eta     jakitea.
  zirkunstantzialak.         • Mendeko perpausen azterketa
• Mendeko perpaus substantiboak:     sintaktikoa egitea.
  baliokidetasunak, funtzioak,
  lokarriak eta klaseak.
• Mendeko perpaus adjektiboak:
  baliokidetasunak, funtzioak,
  lokarriak eta klaseak.
• Erlatibozko perpaus
  substantibatuak.
• Mendeko perpaus adberbialak:
  baliokidetasunak, funtzioak,
  lokarriak eta klaseak.
                     BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
    A. FERRAZ: El lenguaje de la publicidad, Madril, Arco Libros, 1993.
    L. SÁNCHEZ CORRAL: Retórica y sintaxis de la publicidad (Itinerarios de la persuasión), Kordoba,
     Universidad, 1991.
 Hizkuntzaren azterketa
    I. BOSQUE MUÑOZ: Las categorías gramaticales, Madril, Síntesis, 1989.
    L. GÓMEZ TORREGO: Gramática didáctica del español, Madril, SM, 1997.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA               20
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa     Literaturaren hastapenak. Literatura-generoak.
11    Literatura-hizkuntza (tropoak, irudiak eta bertsogintza)
Literaturari buruzko blokea lantzen hasiko gara unitate honetan. Literaturaren historia aztertuko dugu,
sortu zenetik XVIII. mendera arte. Dena den, literatura-kritikan azterketak eta sailkapenak egiteko erabiltzen
diren tresnekin ohitu behar dute ikasleek, eta idazleei hizkuntzaren erabilera aberastua —literatura,
alegia— egitea ahalbidetzen dieten tresnak ezagutu behar dituzte.
Literaturan eragina duten esparru zabalak eta literaturari heltzeko ildo ugariak —estetikoa,
komunikazioarena eta soziala— erakustea da, beraz, unitate honen helburua. Guztia ere, literaturaren
gaineko ikuspegi orokor bat emateko ikasleei.
Bestalde, literaturako irudiak aztertuko ditugu, eta idazleek literatura egiteko erabiltzen dituzten bitartekoak
eta moldeak erakutsiko dizkiegu ikasleei.
Azkenik, literatura-generoak aurkeztuko ditugu unitate honetan. Literatura sailkatzeko tresna teorikoak dira
generoak, eta ikasturte honetan eta hurrengoan ikasleek ikasiko dituzten literatura-molde guztien gaineko
ikuspegi orokorra eman nahi diegu ikasleei.
Hurrengo unitateetan erabiliko diren azterketa-tresna gehienak aurkezten ditugu unitate honetan,
laburbilduta.

           HELBURUAK                       EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Literatura fenomeno estatikoa eta komunikazio-      • Literatura zer den azaltzeko erabili daitezkeen
 fenomenoa den aldetik ulertzea eta aztertzea, eta       irizpideak aurkeztea.
 literaturaren eta sortzen deneko edo dagoen        • Literatura-testu bat aztertzea irizpide horien arabera.
 ingurune soziokulturalaren artean dagoen norabide
 biko eragina azaleratzea.
2- Hizkuntzaren erabilera literarioak eta ez-literarioak   • Testu bat hartuta, literarioa den edo ez justifikatzea.
 bereiztea, haien formaren eta asmoen arabera.
3- Literatura-testuen modalitate formalak zein diren     • Testu bat hartuta zein modalitate formaletakoa den
 jakitea: bertsoa (edo neurtitzak) eta prosa (edo hitz     esatea, eta dituen ezaugarriak identifikatzea.
 lauak). Bakoitzaren ezaugarriak azaltzea.         • Errima aztertzea eta olerki baten silabak zenbatzea.
4- Literatura-irudiak eta haien sailkapenak ezagutzea.    • Testu batean dauden literatura-irudiak zein diren
                                jakitea eta testuari egiten dioten ekarpenaz jabetzea.

5- Literaturako generoak eta azpigeneroak bereiztea     • Testu bat hartu eta genero eta azpigenero batekoa
 eta haiek bereizteko irizpideak eta bakoitzaren       ala bestekoa den esatea, testuaren ezaugarrien
 ezaugarriak ezagutzea.                    arabera.


                      OINARRIZKO GAITASUNAK
    Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Literaturari buruzko blokeko lehen unitate honetan
     literaturan dauden teknikak, sailkapenak eta fenomeno hori aztertzeko ikuspegiak aurkeztuko ditugu,
     lehenik eta behin. Hasteko, literatura-kritikak berezkoa duen hizkera berezia azalduko dugu, beraz.
     Horren ondoren literatura-irudiak aztertuko ditugu. Mintzairaren alderdi semantiko eta formalean asko
     sakontzea ekarriko du horrek, inondik ere.
    Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Literatura-testuen azterketak egiteko lan
     handia egin behar da informazioa lortu eta lantzeko, eta zeregin horrek ikasleek informazioa tratatzeko
     duten gaitasuna areagotzen du.
    Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Besteekiko elkarrekintza testuen bidez, bateratze-
     lana eta talde-lana oso lagungarriak dira gaitasun hau garatzeko.
    Ikasten ikasteko gaitasuna. Ikasleek literatura-testuak aztertu eta ulertzeko erabiliko dituzten tresnak
     beste edozein testu mota arakatzeko balio dute ere bai. Hortaz, unitate honetan ikasten ikasteko
     gaitasuna areagotuko dugu.
    Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Gaztetxoentzat erakargarriak diren
     testuak aukeratu ditugu unitate honetan, ikasleek sormenarekin eta irakurtzeko zaletasunarekin duten
     lotura sendotzeko eta haien jakin-mina akuilatzeko asmoz.
    Arterako eta kulturarako gaitasuna. Literatura-generoak aztertzeko gaitasun hau garatzen duten
     adibide eta pasarte batzuk aukeratu ditugu.   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 21
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa                            EDUKIAK
     KONTZEPTUAK                PROZEDURAK                 JARRERAK
• Ahozko literatura eta literatura    •  Tradizio idatziko eta ahozko     • Literatura gozamen estetikorako
  idatzia.                 tradizioko testuak aurkeztea.      eta mundua ezagutzeko tresna
• Literatura: fenomeno estetiko,     • Testu literarioak eta ez literarioak   dela ulertzea.
  komunikatibo eta soziala.         aztertu eta alderatzea.        • Literaturako ahozko adierazpenak
• Prosa eta bertsoa.           • Literatura-historiako testu zatiak    eta       herri-adierazpenak
                       aztertzea eta ideia estetikoak      errespetatzea.
• Prosaren ezaugarriak.
                       nola aldatu diren ikustea.       •  Literatura-hizkuntza   sortzeko
• Bertsoaren ezaugarriak: azentuak,                          erabiltzen diren mekanismoak
  errima eta silaba kopurua.       • Literatura-irudiak identifikatzea.
                                           ezagutzeko jakin-mina izatea.
• Metrika eta ahapaldiak.         • Azpigenero liriko desberdinetako
                       testuak bereiztea, haien asmoen,    • Literatura kulturara hurbiltzeko
• Literatura-irudiak eta irudi motak:    edukiaren, metrikaren… arabera.     modu bat dela ulertzea.
  errepikapenak,     esanahiari                        •       Literatura-adierazpenak
  lotutakoak, etendurakoak eta      • Ahapaldiak bereizten jakitea.
                                           darabiltzan forma eta genero
  hurrenkerakoak.            • Olerkien azterketa metrikoa        desberdinak ezagutzeko interesa
•   Literatura-generoak:  lirikoak,   egitea.                 izatea.
  narratiboak, dramatikoak eta      •   Genero    eta   azpigenero  •   Literatura-kutsuko   testuak
  didaktikoak.               narratiboak identifikatzea eta      sortzeko nahia izatea.
                       haien ezaugarriak zein diren
                       jakitea.
                     • Azpigenero didaktikoak bereiztea.
                     • Genero aldetik kanonikoak diren
                       testuak eta testu hibridoak
                       alderatzea.
                     • Testuak idaztea azpigenero
                       zehatz    baten   jarraibideen
                       arabera.                        BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
       K. SPANG: Géneros literarios, Madril, Síntesis, 1993.
       A. GARCÍA BERRIO ETA J. HUERTA CALVO: Los géneros literarios: Sistema e historia, Madril, Cátedra,
       1992.
       A. QUILIS: Métrica española, Ediciones Alcalá, Madril, 1975.
       M. BAJTIN: Estética de la creación verbal, Mexiko-Madril-Bogota, Siglo XXI, 1982 eta 1985
■ Material gehiago:
       Literatura-generoetan sakontzeko eta haien arteko muga askotan oso lausoa dela ikusteko, hiru lan
       hibrido erabili ditzakegu: El cumpleaños de Juan Ángel, Mario Benedettik bertsotan egindako
       eleberria, Mortal y rosa, Francisco Umbralek prosan egindako olerkia eta Antipoemas, Nicanor
       Parraren olerki anti-lirikoak. Lan horietako zati bana hartu dezakegu, generoen artean dauden
       mugaldeko eremuak erakusteko ikasleei.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                  22
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa


12     Lirikaren jatorria

Espainiar literatura deritzona lantzen hasiko gara hemen. Horretarako, X. menderaino joan behar dugu, eta
Erdi Aroko politika, gizartea eta kultura nolakoak diren azaldu behar dugu. Literatura-adierazpenek lotura
estua izaten dute beti sortzen diren testuinguruarekin. Hori dela eta, Erdi Aroko pentsamoldea ulertu behar
dute ikasleek.
Orduko testuingurua ezagututakoan, hizkuntza erromantzeetan idatzitako lehenbiziko testuak aurkeztuko
ditugu: serventés proventzalak, jartxa mozarabiarrak, kantiga galaikoportugesak eta Gaztelako Gabon-
kantak. Gaztelako epikaraino iritsiko gara, horrela, Mío Cid-en eresiraino alegia. Juglare-poesiak gizartean
eta kulturan izandako garrantzi handia erakusten digu eresia horrek.
Geroago, olerki epikoen eboluzioari jarraiki, erromantzeak iritsi ziren. Zenbait erromantze adierazgarri
irakurriko ditugu eta, bukatzeko, klerezia-poesiari helduko diogu. Hor Gonzalo de Berceoren eta Juan Ruiz
Hitako artzapezaren lanaren xehetasunak aztertuko ditugu.
           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1- Erdi Aroko politika, gizartea eta kultura eta orduko   • Erdi Aroko literatura sortu zeneko egoera orokorra
 pentsamoldea ezagutzea.                   azaltzea.
                              • Feudalismo kontzeptua azaltzea.


2-    Lirika  proventzalaren,   mozarabiarraren,  • Antzinako lirikako zenbait olerkiren iruzkina egitea,
   galaikoportugesaren  eta   gaztelauaren  lehen   haien jatorria zein zen esaten jakitea eta zein
   adierazpen idatziak ezagutzea eta bereizten jakitea.   motatakoak diren azaltzea.
3- Gaztelako epikako lanak ezagutzea, bereizten       • Testu bat emanda, zein generotakoa den esaten
 jakitea eta aztertzea, Mío Ciden eresia bereziki.      jakitea, testuaren ezaugarrien arabera.
                              • Trobalariak eta juglareak, batetik, eta juglareak eta
                               elizgizonak, bestetik, bereizten jakitea.
                              • Mío Cid-en eresiko zati baten iruzkina egitea,
                               pertsonaiak, egitura eta estiloa kontuan izanik.
4- Erromantze motak bereiztea.               • Erromantze baten iruzkina egitea, edukia, metrika,
                               estiloaren ezaugarriak eta generoari buruz dakiguna
                               kontuan izanik.
5-   Klerezia-poesia, haren ezaugarriak   eta  egile  • Klezeria-poesiaren ezaugarriak eta esanahia azaltzea
   garrantzitsuenak ezagutzea.                eta lanik garrantzitsuenak aipatzea.
6- Gonzalo de Berceoren lana ezagutzea.           • Berceoren Mirarietako bat aztertzea eta haren
                               iruzkina egitea.
7- Juan Ruizen lana ezagutzea.               • Maitasun onaren liburuko pasarte bat aztertzea eta
                               haren iruzkina egitea.


                      OINARRIZKO GAITASUNAK
 Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Unitate osoan zehar hizkuntza modu aktiboan erabili beharko
 dute ikasleek: informazioa hartu eta formatu batetik bestera aldatuz, pasarte baten edukia aztertuz eta bertako
 ideiak testuinguru historikoarekin erlazionatuz edo, besterik gabe, Erdi Aroko testuak irakurtzean arreta
 handiagoa jarriz. Gaitasun hau garatuko dute horrela.
 Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Testuinguru historikoari buruzko datu gehiago
 biltzeko, ikasleek internet erabili beharko dute datuok ikertzeko, eta gaitasun hau landuko dute hemen.
 Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Erdi Aroan, Toledoko Itzultzaile Eskolaren eta Alfontso
 X.aren gortearen inguruan, kristauek, musulmanek eta juduek ordura arte ezagutu gabeko kultura-ondare
 izugarria sortu zutela ikusiko dute ikasleek. Horrela, alor honetako bi gaitasunak landuko dituzte ikasleek.
 Ikasten ikasteko gaitasuna. Literatura-testuen iruzkinak egiten jarraituko dugu hemen eta ikasten ikasteko
 gaitasuna garatzeko tresnak emango dizkiegu ikasleei.
 Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Bateratze-lanak eta taldeko jarduerek
 gaitasunok lantzen lagunduko digute.
 Arterako eta kulturarako gaitasuna. Erdi Aroan gatazka ugari egon ziren arren, bizikidetza handia zegoen,
 orduko kulturen artean zegoen nahasketa handiari esker. Garai hartan murgildu ahala, gaitasun hau garatuko
 dute ikasleek.

    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA              23
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                          EDUKIAK
     KONTZEPTUAK              PROZEDURAK                 JARRERAK
• Erdi Aroko pentsamoldea eta      • Testu-zatiak aztertzea, garaiko    • Gaztelaniako literaturaren jatorria
  gizartea.               pentsamoldea zein zen ikusteko.     ezagutzeko interesa izatea.
• Lirikaren jatorria.          • Jartxak, kantigak eta Gabon-     • Literaturako ahozko adierazpenak
• Lirika proventzala: maitasun      kantak alderatzea eta haiei       eta       herri-adierazpenak
  gortesaua.               buruzko iruzkina egitea.        errespetatzea.
• Lirika mozarabiarra: jartxak.     • Zenbait konposizioren gaia      • Erdi Aroko literatura garai hartako
                     identifikatzea   eta   zein    gizartearen   eta   kulturaren
• Lirika galaikoportugesa: kantigak.   motatakoak diren ondorioztatzea.    adierazgarria dela ulertzea.
• Gaztelako lirika: Gabon-kantak.    • Olerkien azterketa metrikoa      • Mío Cid-en eresia gaztelaniako
• Lirika narratiboa: epika.        egitea.                 literaturako     dokumenturik
• Jesta-kanten ezaugarriak.       • Gaztelako epikako testuak        garrantzitsuenetakoa      dela
                                         konturatzea.
• Gaztelako epika.            irakurtzea.
                    • Mío Cid-en eresia aztertzea eta    • Erdi Aroko epika gaur egungo
• Mío Cid-en eresia.
                     haren iruzkina egitea, estiloaren    abenturetako eleberri asko eta
• Lirika narratiboa: erromantzeak.                        askoren sorburua dela ulertzea.
                     eta egituren arabera.
•   Erromantze   zaharrak  eta
                    • Erromantzeak sailkatzea eta
  erromantze berriak.
                     aztertzea.
• Klerezia-poesia: kontzeptua eta
                    •  Orijinaltasun  eta  egiletza
  eskolaren ezaugarriak.
                     kontzeptuek Erdi Aroan zuten
• Gonzalo de Berceo, lanak eta      esanahia aztertzea eta gaur egun
  estilo.                dutenarekin alderatzea.
• Juan Ruiz, Hitako artzapeza,
  Maitasun onaren liburua. egitura
  eta estiloa.                       BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
    G. DUBY: Arte y sociedad en la Edad Media, Madril, Taurus, 1998.
    F. LÓPEZ ESTRADA: Introducción a la literatura medieval española, Madril, Gredos, 1979.
    A. VÁRVARO: Literatura románica de la Edad Media, Bartzelona, Ariel, 1983.
    F. BAÑOS: Edición de Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, Crítica, Bartzelona, 1997.
    A. BLECUA: Libro de buena amor, Cátedra, Madril, 1992.
■ Material gehiago:
    U. ECO: El nombre de la rosa, Bartzelona, Lumen, 1982.
    K. FOLLET: Los pilares de la Tierra, Bartzelona, Plaza y Janés, 1992.
    I. FALCONES: La catedral del mar, Bartzelona, Grijalbo, 2006
 Filmak:
    Ivanhoe (AEB, 1952), Richard Thorpe.
    El Cid (AEB, 1961), Anthony Mann.
    Los señores del acero (AEB/Herbehereak, 1985) Paul Verhoeven.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                24
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa
13     Erdi Aroko prosa eta antzerkia
Aurreko unitatean dauden lirika motak aztertu ditugu eta, oraingoan, Erdi Aroko literaturaren gaineko
ikuspegia osatuko dugu, XIII. eta XIV. mendeetako prosa eta antzerkiari helduta.
Alfontso X.a Jakitunaren gortera eta Toledoko Itzultzaile Eskolara eramango ditugu ikasleak, XIV. mendeko
prosazko generoak aztertu eta gero: prosa historiko-narratiboa eta fikziozko prosa landuko ditugu bereziki,
Manriqueren Kronikak eta ziklo arturiko eta troiarrak azalduz, hurrenez hurren. Bestalde, XIV. mendeko
prosaren ordezkari garrantzitsuena aurkezten zaigu unitate honetan: Joan Emanuel infantea, Alfontso
X.aren iloba eta hark hasitako bidearen jarraitzailea.
Azkenik, Erdi Aroko antzerkia ikusiko dugu, alderdi profano eta liturgikoan. Hemen, Errege Magoen autoa
aztertuko dugu zehatz-mehatz, horixe baita gaztelaniaz iritsi zaigun lehenbiziko antzezlana.


           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1- Alfontso X.a Jakitunak jakintza eta gaztelania     • Alfontso X.ak eta bere Itzultzaile Eskolak izandako
bultzatzeko egindako lana ezagutzea.             garrantzia eta ondorioak ezagutzea.
                             • Alfontso X.aren idazlanetatik aukeratutako testu baten
                               iruzkina egitea.
2- Erdi Aroko prosazko    testuak  ezagutzea  eta    • XIII. eta XIV. mendeetako prosazko
 bereizten jakitea.                     testuei buruzko iruzkina egitea, zein
                               motatakoak diren esatea, haien xedea
                               azaltzea eta generoaren ezaugarri nagusiak
                               azaltzea.
3- Joan Emanuelen idazlanak ezagutzea eta haien      • Joan Emanuelen Exiemplo bat aztertzea.
 iruzkina egitea.
4-   Erdi Aroko antzerki-adierazpenak   ezagutzea,  • Erdi Aroko antzerkiaren jatorria, antzerki motak eta
   bereizten jakitea eta aztertzea.            antzerki haren ezaugarriak azaltzea.
                             • Errege Magoen autoko pasarte baten iruzkina egitea.                     OINARRIZKO GAITASUNAK
     Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Erdi Aroko testuak oso aberatsak dira lexiko aldetik,
     eta gaitasun hau sendotzen lagunduko digu horrek.
     Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Interneten eduki osagarriak bilatuz gaitasun
     digitala landuko dute ikasleek.
     Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Erdi Aroko prosa eta antzerkia ikastean Toledoko
     Itzultzaile Eskolak eta Alfontso X.a Jakitunaren gorteak sortutako kultura-ondare ikaragarria ezagutuko
     dute ikasleek. Giro hartan, elkarlanean aritu ziren kristauak musulmanak eta juduak, eta horretaz
     konturatzea lagungarria izango zaie ikasleei gaitasun hau garatzeko.
     Ikasten ikasteko gaitasuna. Testu-iruzkinak egiteko tekniken bidez lantzen da gaitasun hau, eta unitate
     honetan halako ariketak dauzkagu.
     Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Ikasleak beren kasa informazioa
     lortzeko eta lantzeko gai direla konturatuko dira, ikerketa-ariketen bidez, eta horrek autonomia
     pertsonala garatzen lagunduko die.
     Arterako eta kulturarako gaitasuna. Literatura-lanak eta testuinguru historikoa aztertuz gaitasun hau
     areagotu egingo dute ikasleek.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA              25
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                             EDUKIAK
     KONTZEPTUAK                 PROZEDURAK                 JARRERAK
• Gaztelako prosaren jatorria.      •   Prosa gaztelauan idatzitako     • Gaztelaniako prosaz idatzitako
• Alfontso X.a, idazlanak eta estiloa.    lehenbiziko testuetako pasarteak     literaturaren jatorria ezagutzeko
                       irakurtzea.               interesa izatea.
• XIV. mendeko prosa.
                     •   Alfontso X.aren testuen eta     • Literaturako ahozko adierazpenak
• Prosa historiko-narratiboa.         garaiko pentsamoldearen arteko      eta       herri-adierazpenak
• Fikziozko prosa: ziklo arturikoa eta    erlazioa ikustea.            errespetatzea.
  ziklo troiarra.            •   Alfontso X.aren idazlanetako     • Erdi Aroko literatura garai hartako
• Joan Emanuel infantea, gaiak,        lexikoa eta sintaxia aztertzea.     gizartearen    eta   kulturaren
  estiloa eta idazlanak.        •  Ziklo arturikoko eta ziklo troiarreko   adierazgarria dela ulertzea.
• Erdi Aroko antzerkia.            testuak alderatzea.          • Alfontso X.ak kultura arloan
• Liturgiaren garrantzia.        •  Joan Emanuelen gaiak eta estiloa     egindako    lanaz   jabetzea,
• Tropo kontzeptua.              aztertzea.                gaztelaniaren   eta   espainiar
                                            literaturaren      garapenari
• Errege Magoen autoa.          •   Joan Emanuelen ipuinetako       dagokienez bereziki.
                       argumentu berak darabiltzaten
• Antzerki profanoa.                                 • Gaur egungo gaztelaniaren
                       testuak bilatzea interneten.
                                            jatorria eta garapena ezagutzeko
                     •   Iseka-jokoen ezaugarriak zein      jakin-mina izatea.
                       diren bilatzea.
                     •  Errege Magoen autoko pasarte
                       baten iruzkina egitea.
                         BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
 Komunikazioa
    G. B. DE CESARE: Obras didáctico narrativas medievales. Hiatoria de la literatura española, I, Madril,
     Cátedra, 1990.
    G. DUBY: Arte y sociedad en la Edad Media, Madril, Taurus, 1998.
    F. LÓPEZ ESTRADA: Introducción a la literatura medieval española, Madril, Gredos, 1979.
    A. VÁRVARO: Literatura románica de la Edad Media, Bartzelona, Ariel, 1983.
■ Material gehiago:
    U. Eco: El nombre de la rosa, Bartzelona, Lumen, 1982.
    K. FOLLET: Los pilares de la Tierra, Bartzelona, Plaza y Janés, 1992.
    I. FALCONES: La catedral del mar, Bartzelona, Grijalbo, 2006.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                   26
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa      XV.mendeko literatura-generoak.
14     Jorge Manriqueren Koplak eta La Celestina
Unitate honetan XV. mendea aztertuko dugu. Erdi Arotik Errenazimentura igarotzeko tarteko mendea izan
zen XV. mendea, eta Espainiako literaturaren historiako lanik gorenetako batzuk idatzi ziren orduan.
Adibidez: Jorge Manriqueren Coplas a la muerte de su padre eta La Celestina.
Bi lan horien azterketa zehatza egiten hasi aurretik, orduko testuinguru historikoa eta garaiko pentsamolde
berria ezagutuko ditu ikasleak. Italiatik etorrita Espainian hedatzen hasitako korronteek —humanismoa eta
antropozentrismoa, adibidez— eragina izan zuten lirikaren egoeran, eta unitate honetan aztertuko ditugun
joera berriak agertu ziren mendean zehar. Orduko lan lirikoen artean ditugu Manriqueren Koplak, eta
horiek aztertuko ditugu xehetasun gehienekin.
Azkenik, antzerkiaren alorrean, La Celestina izango da gure aztergai nagusia, eta ikuspegi askotatik
helduko diogu antzezlan horri.           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1-   xv. mendeko Espainiako testuinguru    politiko,  •  XV.mendean Espainian eta Europan zegoen egoera
   soziokultural eta ekonomikoa ezagutzea.          historikoa eta kulturala azaltzea.
2-  XV. mendeko adierazpide lirikoak bereizten jakitea     • XV. mendeko zenbait olerki hartuta, zein
   eta aztertzea.                       poesia motatakoak diren esaten jakitea.
                                 • XV. mendeko poesia gortesauaren
                                 ezaugarriak, testuingurua eta egile
                                 garrantzitsuenak zein ziren azaltzea.
3- Jorge Manriqueren Coplas a la muerte de su padre     • Coplas a la Muerte de su padreko pasarte bat hartu
 lanari buruzko iruzkina egitea.              eta estiloa aztertzea, egiturari buruzko iruzkina egitea
                              eta bertan agertzen diren gai garrantzitsuenak
                              azaltzea.
4- Fernando de Rojasen La Celestinari buruzko        • La Celestinako pasarte bat hartu eta argudioari,
 iruzkina egitea.                      egiturari, estiloari, pertsonaiei eta gaiei buruzko
                               iruzkina egitea.
                              • Genero-arazoak La Celestinan nola ukitzen diren
                               azaltzea eta egiletzari eta argitalpenari buruzko
                               ikerketak aipatzea.                      OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Aukeratutako testuetako estiloa aztertzean eta
      iruzkinak egiteko teknikak lantzean gaitasun hau garatuko dugu.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Unitate honetan testu konplexuei buruzko
      iruzkinak egin behar direnez, informazioa aztertu behar izango dute ikasleek eta informazioa bilatu
      beharko dute interneten.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Humanismo eta antropozentrismo kontzeptuek
      dakarten berrikuntzen bidez landuko dugu gaitasun hau, izan ere, XV. mendea Erdi Arotik
      Errenazimentuko balio irekietarako igarobidea izan baitzen nolabait ere, eta literatura-adierazpideak
      horren erakusgarri dira. Hori guztia XVIII. mendean gorpuztuko zen Ilustrazioarekin.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Taula kronologikoak egin eta testuen barrenak azaleratu behar dira unitate
      honetan, eta horrek gaitasun hau garatzen lagunduko digu.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Aukeratutako literatura-pasarteei
      buruzko iruzkinak taldean eginez, ikasleek gaitasun hau areagotuko dute.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. Unitate honetan aztertzeko aurkezten ditugun testuak —La
      Celestina eta Coplas a la muerte de su padre— literaturaren historiako bi mugarri dira biak ere, eta,
      hortaz, ikasleek kulturarako nahiz arterako duten gaitasuna landuko dute horren bidez.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA              27
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                            EDUKIAK
     KONTZEPTUAK                PROZEDURAK                 JARRERAK
• Errenazimentu aurrekoa.         • Politikari, kulturari eta ekonomiari  • Literaturako ahozko adierazpenak
• Orduko pentsamolde eta kultura:      buruzko testuak hartu eta XV.       eta      herri-adierazpenak
  antzinate klasikoa eta ideia       mendean egondako aldaketak        errespetatzea.
  humanistak.                ondorioztatzea.            • Pentsamolde humanista
• Humanismoa Penintsulan.         • Testu humanistak irakurtzea eta      baloratzea.
                       garaiko     pentsamoldearekin   •   Antropozentrismoa    orduan
•   Poesia   gortesaua    edo   erlazionatzea.
  kantutegikoa.                                    sortutako mundu-ikuskera berria
                      • Olerkiak sailkatzea, dagokien       zela konturatzea.
• Poesia kritiko eta satirikoa.       poesia motaren arabera.        • Coplas a la muerte de su padre
• Poesia tradizionala.           • Testu lirikoak aztertzea, gaiaren,    eta La Celestina ezagutzeko
• Jorge Manrique: biografia eta       hizkeraren    eta   metrikaren   interesa izatea, gaztelaniako
  idazlanak.                arabera.                 literaturako       idazlanik
• Coplas a la muerte de su padre:     • Coplas a la muerte de su padreko     garrantzitsuenetakoak     diren
  gaiak, egitura eta estiloa.        estiloaren, egituraren eta gai      aldetik.
• XV. mendeko antzerkia. joerak eta     garrantzitsuenen iruzkina egitea.
  egile garrantzitsuenak.         •  Manriquek     bere  testuan
•   La   Celestina:   generoa,    aurkeztutako          gaien
  argumentua,   gaiak,   egitura,   gaurkotasunari buruz gogoeta
  estiloa eta pertsonaiak.         egitea.
                      •   La    Celestinari   buruzko
                       informazioa bilatzea liburutegian
                       eta interneten.
                      • La Celestina aztertzea eta haren
                       iruzkina egitea, estiloaren eta
                       egituren arabera.                         BALIABIDE GEHIAGO

Bibliografia:
Komunikazioa
    D. ALONSO: Cancionero y Romancero español, Madril, Salvat, 1969.
    M. ALVAR: Selección, introducción y notas a Romancero, Bartzelona, Bruguera, 1984.
    J. A. MARAVALL: El mundo social de La Celestina, Madril, Gredos, 1986.
    D. YNDURAÍN: Humanismo y Renacimiento en España, Madril, Cátedra, 1994.
Material gehiago:
    Cristóbal Colón, el descubrimiento (AEB, 1992), John Glenn.
    La Celestina (Espainia, 1996), Gerardo Vera.
    Paco Ibáñez, Concierto en el Olimpia de París.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                  28
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa      Urrezko mendeetako berrikuntza lirikoa.
15     XVI. mendea.
Espainiako literaturak izan duen garairik emankorrena jorratzen duten bost gaietatik lehenbizikoa
aurkeztuko dugu hemen: Urrezko Mendeak. Errenazimentuko Espainiari eta Europari buruzko aurkezpen
zabal bat bildu dugu lehen unitate honetan, edozein literatura-fenomeno aztertzeko errazagoa baita
orduko testuingurua ere ondo ulertzea.
Hortaz, hortxe kokatuko dugu XVI. mendeko sorkuntza poetikoaren ezaugarri orokorrak, orduko eraginak
eta sortu ziren korronte ugariak. Mende hartako lirikako pertsonaia garrantzitsuenak ezagutuko ditugu:
Garcilaso, Frai Luis Leongoa eta San Joan. Haien idazlanik adierazgarrienak aztertuko ditugu eta testuak
aztertzeko tresna eta ezaguera berriak erabiltzen hasiko gara, Literaturaren Historian gertatuz doazen
aldaketetara egokitu ahal izateko.           HELBURUAK                     EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1.  XVI. mendeko Espainian eta Europan zeuden      • Erlijioari buruzko testu bat hartu eta XVI. mendean
   pentsamolde-korronteak ezagutzea.           erlijioari buruz zegoen ikuskera ganoraz azaltzeko
                              gai izatea.
                             • Ekonomiari buruzko testu bat hartu eta garaiko
                              sistema ekonomikoaren oinarriak azaltzea.
                             • Ezaugarri soziokulturalei buruzko testu bat hartu eta
                              XVI.  mendeko kultura-adierazpenen ikuspegia
                              aurkeztea.
                             • Erasmoren, Lutherren nahiz kontrarreformisten testu
                              bat hartu eta hango ideiak azaldu eta testuaren
                              iruzkina egitea.
2. Errenazimentuko Espainiako lirikaren ezaugarri     •   Identifikatu gabeko testu bat hartu eta
 orokorrak ezagutzea.                    Errenazimentuko lirikaren ezaugarri nagusiak
                               azaltzeko gai izatea.
3. Lehen eta bigarren Errenazimentuko korronte      • Identifikatu gabeko testu batzuk hartu eta bertan
 poetikoak bereizten jakitea eta haien ezaugarri      agertzen diren korronteak bereizten jakitea, zergatia
 garrantzitsuenak aztertzea.                azalduz.
4. Mendeko poeta garrantzitsuenen bizitza eta lanak    • Identifikatu gabeko testu bat hartu eta egilea nor izan
 ezagutzea, bai eta haien estiloa ere.           ote zitekeen asmatzen saiatzea, estiloa, gaiak,
                               tratamendua eta metrika oinarritzat hartuta.


                     OINARRIZKO GAITASUNAK

     Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Testu-azterketak egitean testuotako estiloa aztertzen
     denez, gaitasun hau garatze lagunduko dugu.
     Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Literatura-azterketak egiteko erabiltzen den
     teknika, lirika aztertzeko erabiltzen dena bereziki, oso enkriptatua dagoen informazioa argitu eta
     azaleratu behar izaten da, eta hori lagungarria da ikasleek gaitasun hau garatzeko.
     Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Gure garaitik oso urrutikoak diren (zentzu askotan)
     lanak aztertzeko gureaz bestelakoak diren pentsaerak ulertzeko ahalegina eskatzen digu eta besteen
     ideiekiko errespetua eta tolerantzia garatzen laguntzen digu, ondorioz.
     Ikasten ikasteko gaitasuna. Literatura-testuen iruzkinak egiten jarraituko dugu hemen eta ikasten
     ikasteko gaitasuna garatzeko tresnak emango dizkiegu ikasleei.
     Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Unitate honetarako aukeratu
     ditugun literaturako pasarteak gaitasun hau areagotzeko aukeratu ditugu bereziki.
     Arterako eta kulturarako gaitasuna. Gauzak beren testuinguru historikoan kokatzen hasiko gara
     unitate honetan, eta horri esker literatura-ekintzaren azterketa gizakion gainerako jarduerekin
     erlazionatuko dugu. Ikasleek kulturarako eta arterako duten gaitasuna handituko dute horrela, gauzak
     testuinguruan kokatzean alderdi soziokulturalak ukitzen direlako, batetik, eta literatura-berbaldiaren
     azterketa kulturaren eta artearen azterketa ere badelako, bestetik.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA              29
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                           EDUKIAK
     KONTZEPTUAK               PROZEDURAK                 JARRERAK
•   XVI.mendeko    gizartea eta  •  Testuak aztertzea, garaiko     • Literatura koordenatu historiko eta
  pentsamoldea: • Errenazimentu      pentsamoldea zein zen ikusteko.     kultural jakin batzuen emaitza
  kontzeptua.             • Italiako lirikaren eraginak zein     dela konturatzea.
• Antonio de Nebrijaren hizkuntza-     ziren argitzea.            •  XVI.   mendeko   literaturaren
  araua.                • Gaztelar bertsoetako lirika jasoa     inguruko        gorabeherak
• Lehen Errenazimentuko poesia-      aztertzea eta ezaugarri orokorrak    ezagutzeko interesa izatea.
  korronteak.               zein ziren esatea.          •   Humanismoa     pentsamolde
• Lirika jasoa gaztelar bertsoetan.   • Poesia italianizatzaileko testuak     berritzailea izan zela ikustea.
• Lirika tradizionala.           aztertzea eta hango ezaugarri     • Herri-lirika errespetatzea.
                      orokorrak ondorioztatzea.       • Lirikako hizkeraz gozatzeko
• Lirika italianizatzailea.
                    Literaturako    topikoen   (locus   interesa izatea.
• Italiako forma metrikoak eta gaiak.   amoenus, beatus ille eta carpe    • Garaiko literatura-adierazpide
• Garcilaso de la Vega, estiloa eta    diem) jatorria zein den ikertzea.    desberdinak ezagutzeko jakin-
  idazlanak.              • Gai bereko zenbait soneto         mina izatea.
• Bigarren Errenazimentuko poesia-     alderatzea eta topikoa lantzeko
  korronteak: lirika petrarkarra,     moduan egondako eboluzioa
  horaziotarra eta erlijiosoa.      aztertzea.
• Literatura erlijiosoaren joerak:   • Aztertutako olerkiak gaur egungo
  aszetismoa eta mistizismoa.       munduarekin eta balioekin duen
• Frai Luis Leongoa, gaiak, estiloa    erlazioa azaltzea.
  eta idazlanak.
• San Joan Gurutzekoa, gaiak,
  estiloa eta idazlanak.
                      BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
    J.L. ALBORG: Historia de la literatura española.Vol. I, Edad Media y Renacimiento, Madril,
     Gredos, 1972.
    M. BATAILLON: Erasmo y España, Madril, Fondo de Cultura Económica de España, 1991.
    E. MORIN: Tierra Patria, Madril, Kairós, 1993. (Amerikaren aurkikuntza eta globalizazioa nola
     lantzen diren ikusteko)
■ Material gehiago:
    Centro Virtual Cervantes: Garcilaso de la Vegari bere jaiotegunaren 500. urteurrena zela eta
     2001ean egindako omenaldia. Era askotako materialak:
     http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/default.htm
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 30
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa      Urrezko mendeetako prosa. XVI. mendea.
16     Tormesko itsumutila. Errenazimenduko prosa
Urrezko Mendeei buruzko bost unitateetako bigarrenean,   XVI.  mendean garatutako prosa artistikoaren
eredu desberdinak aurkeztuko ditugu.
Prosa didaktikoko generoak landuko ditugu aurrena, humanismo erasmotarraren testuinguruan. Hemen
Juan de Valdés eta haren Diálogo con la lengua testua jorratuko dugu, batetik, eta Amerikaren
Aurkikuntzari buruzkoak, bestetik, aita Bartolomé de las Casasek idatzitakoak, esaterako.
Bigarrenik, fikziozko prosako generoak landuko ditugu, eta eleberrien hedapena eta eleberri motak
aipatuko ditugu. Eleberri pikareskoak nabarmenduko ditugu eta, Tormesko itsumutila horien artean,
literatura unibertsaleko mugarri bat izan zelako. Geroago izango zuen garrantziarengatik, Amadís de
Gaulari ere jaramon handia egin diogu hemen.
Unitateko hirugarren zatian Itsumutila aztertuko dugu. Bertan agertzen diren gaiak, egitura, pertsonaiak
eta estiloa jorratuko ditugu, eta haren egileari buruzko polemikaren berri emango dugu.           HELBURUAK                       EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1.  XVI. mendeko prosa didaktikoko generoak ezagutzea   • Era desberdinetako pasarte batzuk hartuta, prosa
   eta bereizten jakitea.                 didaktikokoak zergatik diren esatea.
                              • XVI. mendeko prosa didaktikoaren egoera orokorra
                               azaltzea.
2.  XVI. mendeko fikziozko prosako generoak ezagutzea   •  XVI. mendeko fikziozko prosaren egoera orokorra
   eta bereizten jakitea.                  aurkeztea, lan moten eta egile eta idazlanik
                                garrantzitsuenen arabera.
3.   Eleberri  pikareskoaren  ezaugarri  bereizleak  • Eleberri pikaresko baten pasarte bat hartu eta
   ezagutzea.                       generoaren ezaugarri bereizleak azaltzea.
4.   Tormesko itsumutilean agertzen diren gaiak,     • Itsumutileko gai garrantzitsuenen iruzkina egitea,
   argumentua, egitura, pertsonaiak eta estiloa       aukeratutako aukeratu batean oinarrituta.
   aztertzea.                      • Itsumutileko pasarte baten estiloa aztertzea.
                              • Itsumutileko argumentua, egitura eta pertsonaiak
                               aurkeztea.
                              • Aukeratutako pasarte bat hartu eta bertako edukia
                               Erasmo Rotterdamgoaren ideiekin erlazionatzea.


                      OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Literaturaren historiako zenbait idazlan
      entzutetsuetako pasarteak irakurriz eta haien iruzkina eginez gaitasun hau garatuko dugu.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Testu-azterketa egiteko datu egiaztagarriak
      atera behar dira testuetatik datuok ideia bihurtu eta argudio-testuetara eramateko.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Ariketa batzuk taldean egingo ditugunez, gaitasun
      hau landuko dugu: lankidetza, elkarlana eta errespetua bereziki.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Ikasleek testu-azterketan erabilitako baliabide logikoak beren ikasketetako
      beste alor batzuetara eta errealitatera bertara eraman ditzakete.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Testu-azterketak egitean
      errealitatea ulertzeko dituzten tresnak garatzen dituzte ikasleek.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. Unitate honetan XVI. mendeko prosa artistikoko genero guztiak
      ikusten dira, eta gaitasun hau sendotzen da, horrela.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA               31
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                           EDUKIAK
     KONTZEPTUAK               PROZEDURAK                 JARRERAK
• Genero didaktikoak: elkarrizketa,   • Genero didaktikoa sortu zeneko    •   Urrezko Mendeko gizartearen
 nahasteak eta historiografia.      garai historikoan eta hartzaileen     pentsamoldea orduko testuen
• Elkarrizketa: Alfonso eta Juan de    aurrean kokatzea.             bidez ezagutzeko interesa izatea.
 Valdés.                • Literatura-genero desberdinak     •   Garaiko literatura-adierazpide
• Nahasteak: San Joango Juan       bereizten jakitea.             desberdinak ezagutzeko jakin-
 Huarte eta Gebarako Frai       •  Genero   bakoitzeko   egile    mina izatea.
 Antonio.                adierazgarrienen    pasarteak   •  Eleberri pikareskoa errealismora
• Historiografia: Hernán Cortés,     irakurtzea.                hurbiltzen joateko bideari ekin
 Bernal Díaz del Castillo eta aita   • Itsumutilaren egileari buruz        zion eleberria izan zela jakitea.
 Bartolomé de las Casas.         dauden    teoriak   bilatzea  •   Eleberri pikareskoa Espainiako
• Fikziozko prosa: eleberria eta     interneten.                generoa izan zela konturatzea.
 haren sorrera.            •    Testu-iruzkinak   egitea,  •  Itsumutila literatura unibertsaleko
• Eleberri motak: zaldunenak,       aukeratutako pasarteekin.         funtsezko     testua    dela
 moriskoak,    laburrak   edo                         konturatzea.
 italiarrak,      artzainenak,
 bizantziarrak eta pikareskoak.
• Tormesko itsumutila, argumentua,
 egitura, gaiak, pertsonaiak eta
 estiloa.                     BALIABIDE GEHIAGO

Bibliografia:
    J.L. ALBORG: Historia de la literatura española.Vol. I, Edad Media y Renacimiento, Madril,
     Gredos, 1972.
    F. LÁZARO CARRETER: “El lazarillo de Tormes en los albores de la novela”, in Clasicos españoles.
     De Garcilaso a los niños pícaros, Madril, Alianza Editorial, 2002.
    E. GARÍN: Revolución cultural del Renacimiento, Bartzelona, Editorial Crítica, 1984.
    E. MORIN: Tierra Patria, Madril, Kairós, 1993. (Amerikaren aurkikuntza eta globalizazioa nola
     lantzen diren ikusteko)
    F. RICO: El sueño del humanismo, Madril, Alianza, 1993.
Material gehiago:
    Fernando Fernán Gómezek eta José Luis García Sanchézek Lázaro de Tormes eleberria
     zinemarako egokitu zuten 2000n. Egokitzapen hori ikusi eta aztertu liburuak dioena
     zenbateraino islatzen duen.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 32
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa       Urrezko mendeetako berrikuntza lirikoa. XVII. mendea.
17
XVII.mendeko lirika aztertuko dugu Urrezko Mendeei buruzko hirugarren unitate honetan. Mende-
aldaketaren eta Barrokoaren hedapenaren ondorioz, XVII. mendeko politika, pentsamoldea, kultura eta
gizartea azaldu behar ditugu, xvi. eta Errenazimentuaren aldean egondako aldaketak ulertzen laguntzeko
ikasleei, eta orduko mugimenduak eta mugimenduon literatura-testuak ondo kokatzen ikasi dezaten.
Testuok Espainiako literaturako klasikotzat jotzen dira, Quevedok, Góngorak eta Lope de Vegak ederki
islatu zituztelako beren olerkietan oraindik ere indarrean jarraitzen duten gai unibertsalak.
Hauek dira, beraz, unitate honetan aurkeztu nahi ditugun gaiak: XVII. mendeko lirikako korronteak,
kontzeptismo eta kulteranismo kontzeptuak, lirikaren alorreko egile garrantzitsuenen bidez, hots,
Góngoraren, Quevedoren eta Loperen bidez, eta orduko testuinguru historikoan kokatuta. Ikasleei testuok
lantzen hasteko behar dituzten tresnak eman nahi dizkiegu, horrela.            HELBURUAK                       EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. XVII. mendeko testuinguru historikoa ezagutzea.       • Testu historiko bat hartuta, XVII. mendeko egoera
                                 orokorra azaltzea.
                                • XVI. mendeko testu bat eta XVII. mendeko beste bat
                                 alderatzea,  eta  batetik  bestera  egindako
                                 pentsamolde-aldaketari    buruzko   ondorioak
                                 ateratzea.
2.  XVII. mendeko lirikako gaiak eta formak ezagutzea    • XVII. mendeko lirikaren ikuspegi orokorra aurkeztea.
   eta haiei buruz hitz egitea.
3. Kulteranismoa eta kontzeptismoa zer ziren ulertzera:    • Identifikatu gabeko olerki bat hartuta kulteranista edo
  Góngora,   Quevedo  eta  bi  mugimenduen        kontzeptista den asmatzen saiatzea, haren
  ezaugarriak.                          azterketan oinarrituta.
                                • Olerki edo pasarte bat hartuta, zein poesia motatakoa
                                 den esatea eta, hala bada, egilea zein den esatea.
4. Lope de Vegaren lirika ezagutzea.              • Lope de Vegaren olerki baten estiloa aztertzea.
                                • Lope de Vegaren lirikan agertzen diren gaiak, lanak
                                 eta estiloa azaltzea, egile haren olerki baten iruzkina
                                 eginez.


                       OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Urrezko Mendeei buruzko hirugarren unitate honetan,
      ikasleek testu poetiko izugarri konplexuak —XVII. mendeko olerki asko eta asko— aztertu ahal izateko
      behar dituzten tresnak proposatzen eta garatzen ditugu. Horrek hizkuntza-gaitasuna areagotzen
      lagunduko die ikasleei.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Testu ilunak berridatziko dituzte, adibidez,
      joskera errazagoa erabiliz.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Unitate honetan gaitasun hau lantzeko zenbait
      ariketa proposatzen dira.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Jakintza arlo desberdinak erlazionatzeko ariketak proposatzen dira
      unitatean: literatura-lanak eta beste arte arlo batzuetakoak erlazionatzen dira, margolanak eta
      eskulturak, adibidez. Ikasten ikasteko gaitasuna areagotzen da horrela, giza jakintzen artean dagoen
      lotura erakusten digun metodoa aurkezten baitzaie ikasleei.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Bateratze-lanak eta taldeko
      jarduerek gaitasunok lantzen lagunduko digute.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. Gaitasun hau akuilatu egiten da, unitatean etengabe agertzen
      direlako gai klasiko eta mitologikoak, eta ikasleak gai horiek argitu beharko ditu literatura-testuak ulertu
      ahal izateko.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                33
        GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
        Programazio didaktikoa                            EDUKIAK
      KONTZEPTUAK               PROZEDURAK                 JARRERAK
•    mendeko pentsamoldea eta
  XVII.                 • Poema aukeratuak irakurtzea eta     • Espainiako XVII. mendeko poesia
  kultura.                 garaiko ezaugarri soziologikoak       gaztelaniako     sorkuntzaren
• XVII. mendeko lirika: poesia       eta          pentsamoldea     gailurretakoa izan zela ulertzea.
  metafisikoa, morala eta erlijiosoa;   ondorioztatzea.             • XVII. mendeko poeta handiak
  maitasunezko poesia, satirikoa     • Testu sorta bat izanik, Barrokoko      ezagutzeko interesa izatea.
  eta burleskoa.              gai garrantzitsuenak bereiztea.     • XVII. mendeko idazlan handiek eta
• XVII. mendeko lirikaren formak:     • Zenbait testutako metrika eta        gai unibertsalei eman zieten
  metrika eta adierazpen-baliabide     adierazpen-baliabideak           tratamenduak       indarrean
  bereizgarriak.              aztertzea.                 jarraitzen dutela konturatzea.
• Kulteranismoa: ezaugarriak.       • Quevedoren eta Góngoraren        • Garaiko literatura-adierazpide
• Kontzeptismoa: ezaugarriak.        olerkiak   bereiztea,   zergatia    desberdinak ezagutzeko jakin-
                      azalduz.                  mina izatea.
• Luis de Góngoraren poesia.
  ezaugarriak, gaiak, estiloa eta    • Zenbait olerkitako ezaugarri       • Literatura-testuekin gozatzeko
  idazlanak.                italianizatzaileak aurkitzea.        prest egotea.
• Francisco de Quevedoren poesia:     •   Barrokoko    literatura-irudiak
  ezaugarriak, gaiak, estiloa eta     hautematea eta interpretatzea.
  idazlanak.               •   Garaiko    literatura-testuak
• Lope de Vegaren poesia:          alderatzea.
  ezaugarriak, gaiak, estiloa eta
  idazlanak.
                        BALIABIDE GEHIAGO

Bibliografia:
        D. ALONSO: Comentario a Soledades y Polifemo, Obras completas, Gredos, Madril, 2003.
        J. ANTONIO MARAVALL: La cultura del Barroco, Ariel, Bartzelona, 1980.
        J. O. CROSBY: En torno a la poesía de Quevedo, Castalia, Madril, 1967.
        J. MANUEL ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, Cátedra, Madril, 1990.
Irakurtzeko gomendatutako testua:
        A. PÉREZ-REVERTE: El capitán Alatriste, Punto de lectura, Madril, 2006.
Material gehiago:
        Alatriste, 2006, Agustín Díaz Llanes. Filmak ederki islatzen du barrokoko testuingurua eta
         bizimodua.
        PACO IBÁÑEZ: Concierto en el Olimpia de París.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 34
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa
18     Urrezko mendeetako prosa. XVII. mendea.
Aurreko unitatean XVII. mendeko testuinguru historikoa aurkeztu eta gero, unitate honetan prosa didaktikoa
eta fikziozko prosa barrokoa aztertzen hasiko gara zuzenean. Genero horietako zenbait idazlan, El
Buscón, Kixote eta El Criticón, esaterako, literaturaren historiako lanik garrantzitsuenetakoak dira.
Didaktismoko zenbait korronte aurkeztuko ditugu, testuak aztertu eta haien iruzkinak egingo ditugu,
eleberri mota desberdinak azalduko ditugu, eta Quevedok eta Cervantesek landutako generoak
nabarmenduko ditugu, bi egile horiek izan baitziren XVII. mendeko egile garrantzitsuenak eta baita unitate
honetakoak ere, ondorioz.
Bukatzeko, Kixoteren azterketa zehatza egingo dugu, idazlan paregabe horretako gaien, egituraren eta
estiloaren xehetasunei erreparatuta.


           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1- XVII. mendeko prosa didaktikoaren korronte nagusiak   •   mendeko prosa didaktikoaren ikuspegi orokorra
                                XVII.
 ezagutzea.                         ematea.
                              • Prosa didaktikoko testu bat aztertzea eta zein
                               generotakoa den azaltzea.
                              • Prosa didaktikoko testu bat hartuta pentsamolde
                               barrokoaren ezaugarri nagusiak ondorioztatzea.
2-   XVII. mendeko eleberri motak ezagutzea eta     • Testu sorta bat izanik, eleberri mota desberdinak
   bereizten jakitea.                   bereiztea.
                              • Genero pikareskoak Errenazimentuan eta Barrokoan
                               izandako eboluzioa azaltzea.
3- Quevedoren prosazko idazlanak ezagutzea.        • Quevedoren prosazko ekoizpenean sartzen diren
                               idazlanak eta generoak aurkeztea.
4- Cervantesen prosazko idazlanak ezagutzea.        • Cervantesen prosazko idazlanen garapena azaltzea.


5- Kixote ezagutzea, aztertzea eta haren iruzkina     • Kixoteko pasarte baten estiloa aztertzea.
 egitea.                         • Kixoteko pasarte bat hartu eta bertako egitura eta
                               gaiak azaltzea.
                     OINARRIZKO GAITASUNAK
     Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Quevedoren eta Cervantesen estiloa aztertuta,
     ikasleen komunikaziorako gaitasuna garatuko dugu, lexiko berri oparoa landu beharko dutelako.
     Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Testuen iruzkinak egitean, testuak eraikitzen
     ditugu beste testuen azterketatik abiatuta, eta ariketa horrek gaitasun hau garatzen laguntzen digu.
     Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Unitate honetan gaitasun hau lantzen duten
     ariketak, talde-lanak eta bateratze-lanak proposatzen dira.
     Ikasten ikasteko gaitasuna. Ikerketa-lanak eginez gaitasun hau lantzen dugu ikasleen artean.
     Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Literatura-testuak irakurri eta
     aztertzean, ikasleek gaitasun hau garatzen dute, testuak kultura-ekintzak eta kulturan murgiltzeko bidea
     diren aldetik.
     Arterako eta kulturarako gaitasuna. XVII. mendeko prosako maisuen lanak aztertuta, testu-mota ugari
     aurkeztuta eta, azken batean, literaturarekin harremanetan egonda ikasleen arterako eta kulturarako
     gaitasuna jorratuko dugu.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA              35
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa                             EDUKIAK
     KONTZEPTUAK                 PROZEDURAK                 JARRERAK
•  Prosa didaktikoko korronteak:      • Errenazimentuko eta Barrokoko      • Historiako lehenbiziko eleberri
  prosa doktrinala, prosa filologikoa    testu didaktikoak alderatzea.       modernoa ezagutzeko interesa
  eta oratoria sakratua.          • Testu didaktikoen iruzkina egitea     izatea.
• Fikziozko prosa.              eta zein generotakoak diren       • Cervantes historia unibertsaleko
• Fikziozko prosako korronteak:        esatea.                  idazlerik   garrantzitsuenetakoa
  eleberri pikareskoak, kontakizun     • XVI. eta XVII. mendeetako eleberri     izan zen aldetik, hura ezagutzeko
  luzianeskoak,        eleberri   pikareskoak alderatzea.          interesa izatea.
  bizantziarra     eta   eleberri  • Zenbait pasarte adierazgarrietako    • Espainiako XVII. mendeko prosa
  zelestineskoa.               literatura-irudiak aztertzea.       gaztelaniako     sorkuntzaren
• Quevedoren prosa: eleberri                               gailurretakoa izan zela ulertzea.
                      •   Quevedoren    idazlanetako
  pikareskoa,    idazlan  satiriko-   pasarteen estiloa aztertzea.      • XVII. mendeko idazlan handiek eta
  moralak,   idazlan   politikoak,                         gai unibertsalei eman zieten
  idazlan filosofiko eta aszetikoak,    • Zenbait testu irakurri eta haien      tratamenduak       indarrean
  idazlan   erlijiosoak,   idazlan   iruzkina egitea.              jarraitzen dutela konturatzea.
  umoretsuak     eta  literatura-  • Kixoteko pasarteak hartu eta      • Garaiko literatura-adierazpide
  kritikako idazlanak.            hango pertsonaiak aztertzea.        desberdinak ezagutzeko jakin-
• Cervantesen prosa: artzain-        • Kixoteko pasarteak hartu eta        mina izatea.
  eleberriak, eleberri eredugarriak,     zenbait gairen bateratze-lana      • Testuekin gozatzeko prest egotea.
  eleberri bizantziarrak, Kixote.      egitea, adibidez: literatura-kritika,
                       gizartearen kritika, errealitatea
                       eta irrealitatea, zentzutasuna eta
                       eromena.
                      • Gai horiei buruzko gogoeta
                       pertsonala egitea.
                      • Kixoteko pasarte bat hartu eta
                       Cervantesen hortxe erabiltzen
                       duen generoa identifikatzea.
                      • Kixoteko pasarte bat hartu eta
                       idazlan horretan kokatu eta
                       kontestualizatzea.                         BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
       J. ANTONIO MARAVALL: La cultura del Barroco, Ariel, Bartzelona, 1980.
       G. DÍAZ: Estructura de la novela. Anatomía del Buscón, Fundamentos, Madril, 1978.
       A. CASTRO: El pensamiento de Cervantes, Noguer, Bartzelona-Madril, 1980.
       J. MARÍAS: Cervantes clave española, Alianza Editorial, Madril, 1990.
       F. LÁZARO CARRETER: “Las voces del Quijote”, in Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha,
        Instituto Cervantesek argitaratu eta Francisco Ricok zuzendua, Instituto Cervantes-Crítica, I. bol.,
        Bartzelona, 1998.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                   36
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa     Antzerki modernoaren sorrera. Lope de Vega eta
19    Espainiako antzerki klasikoa. Aurrekariak
Espainiako literaturako Urrezko Mendeen azterketa amaituko dugu unitate honetan. Hurrengo unitatean
xviii. mendea aurkeztuko dugu, eta bertan neoklasizismoa eta ilustrazioa.
Dena den, XVI. eta XVII. mendeetako literaturako azken generoa aurkeztuko dugu hemen: antzerkia.
Antzerkia masa-fenomeno ikaragarria izan zen XVII. mendean Espainian, eta sekulako sorkuntza oparoa
egon zen orduan.
Fenomeno soziologiko hori aztertzen hasiko dugu unitatea. Horren ondoren, antzerki barrokoaren
aurrekariak aipatuko ditugu, eta bi egilek ekarri zituzten berrikuntzak ikusiko ditugu, azkenik. Lope de
Vega eta Calderón de la Barca izan ziren bi egile horiek, bata aurrena, eta geroago bestea.
Testu teorikoak ezagutuko dituzte ikasleek, El nuevo arte de hacer comedias bereziki, eta Lope de Vega,
Tirso de Molina eta Calderón de la Barca maisuen lanak aztertuko dituzte, XVII. mendeko antzerki-
sorkuntzaren eta antzerki-emanaldien gaineko ikuspegi orokorragoa eta zehatzagoa izateko.           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Barrokoko antzerkia inguratzen zuten gorabehera     • Arte dramatikoari buruzko testu bat emanda, haren
 soziologikoak ezagutzea.                  esanahia eta antzerki barrokoaren praktika sozialak
                               azaltzea.
2. Lope de Vegaren antzerkiaren ezaugarriak eta haren    • El arte nuevo de hacer comediasetik ateratako
  lanik garrantzitsuenak ezagutzea.              pasarteei buruzko iruzkina egitea eta Loperen
                                antzerkiari buruzko teoria azaltzea, pertsonaiak,
                                ekitaldiak, hiru unitateen teoria, ideologia… aipatuz.
                              • Barrokoko antzerkiko pertsonaien ezaugarriak
                                azaltzea.
                              • Loperen lan zehatz batetik pasarte bat hartu eta zein
                                generotakoa den esatea.
                              • Lopek lantzen dituen drama motak aurkeztea eta
                                haren lanik garrantzitsuenak aipatzea.
3. Tirso de Molinaren antzerkia ezagutzea.         • Tirso de Molinaren antzerkiaren ezaugarriak eta
                               haren lan garrantzitsuenak aurkeztea.
4. Pedro Calderón de la Barcaren antzerkia ezagutzea.    • Calderónen antzerkiaren ezaugarriak eta haren lan
                               garrantzitsuenak aurkeztea.
                              • Loperen eta Calderónen antzezlanen arteko aldeak
                               eta Calderónek generoari egindako ekarpenak
                               aipatzea.


                      OINARRIZKO GAITASUNAK
    Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Antzezlanen iruzkinak eginez eta era guztietako
     azterketak eginez, ikasleen hizkuntzarako gaitasuna areagotuko da.
    Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Unitate honetan sakonago aztertu beharreko
     gaiei buruzko ikerketak eginez gaitasun digitala eta informazioa tratatzeko duten gaitasuna landu
     dezakete ikasleek.
    Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Antzezlanak jokatzeko garaian ikus-entzuleen eta
     antzerkian parte hartzen duten guztien lana behar denez, gaitasun hau garatzen ariko gara.
    Ikasten ikasteko gaitasuna. Testu-azterketek, laburpenak egiteko teknikek eta ideiak berrantolatzeko
     ariketek gaitasun hau garatzen laguntzen dute.
    Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Unitate honetan irakurketa
     dramatizatuak egiteko ariketak ditugu. Ariketa horiek egiteko, beharrezkoa da gainerako ikaskideekin
     hitz egitea eta gaitasun hau garatuko dugu, beraz.
    Arterako eta kulturarako gaitasuna. Urrezko Mendeei buruzko azken unitate honetan ikasleen
     arterako eta kulturarako gaitasuna hobetuko dugu, orain arte azaletik baino aztertu ez dugun genero bat
     aztertuz, genero horrek ikuspegi artistiko ugari eskaintzen dituelako. Antzerkiaz ari gara, noski.   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                37
        GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
        Programazio didaktikoa                            EDUKIAK
      KONTZEPTUAK                PROZEDURAK                JARRERAK
•   Antzerki barrokoaren jatorria:   •      Entremesetako     eta  • Antzerkia ezagutzeko interesa
  Italiaren eragina, Lope de Rueda     gorazarreetako testuen iruzkinak     izatea, bai literatura-testuak, bai
  eta Juan de la Cueva.          egitea   eta   zuten  funtzioa   ikuskizunak.
•  Komedia-antzokiak eta hango       azaltzea.               • Barrokoa literaturaren historian
  ikus-entzuleak.           •  Lope de Vegaren zenbait testu      sormenik handiena izan duen
•  Antzerkiaren berrikuntza: Lope de    irakurrita, haren antzezlanen      garaietako   bat  izan  zela
  Vega eta Arte nuevo de hacer       ezaugarri        bereizleak   konturatzea.
  comedias.                ondorioztatzea.            • Barrokoko antzerkia orduko
•  Generoen araberako sailkapena:    •  Antzezlan bateko pasarte baten      pentsamoldearen     isla  zela
  antzezlan        komikoak,    azterketa metrikoa egitea eta      ulertzea.
  tragikomediak, drama tragikoak      ahapaldi   zehatzen  erabilera  • Antzerki-testuekin gozatzeko prest
  eta antzerki-genero txikiagoak.     justifikatzea, Arte nuevo de hacer    egotea.
                       comediasen arabera.
•  Loperen antzezlanen sailkapena:
  botere   bidegabeari   buruzko  •  Antzezlan bateko generoa eta
  dramak, ohoreari buruzkoak,       azpigeneroa bereiztea, gaiaren,
  maitasunari buruzkoak, heriotzari    pertsonaien… arabera.
  buruzkoak    eta   maitasun-  •  La vida es sueñoko pasarteen
  komediak.                iruzkina egitea.
•  Loperen eskola: Tirso de Molina,   •   Antzezlanetako eszenak edo
  Guillén de Castro eta Juan Ruiz     antzezlan motzak jokatzea.
  de Alarcón.
•  Tirso de Molina: ezaugarriak, gai
  garrantzitsuak    eta   haren
  idazlanak.
•  Calderón de la Barca: haren
  antzezlanen ezaugarriak, gaiak
  eta estiloa.
•  Calderónen idazlanak: dramak,
  komediak      eta    auto
  sakramentalak.                       BALIABIDE GEHIAGO

Bibliografia:
        I. ARELLANO: Historia del teatro español del siglo XVII, Cátedra, Madril, 1995.
        J. M. DIEZ BORQUE: Los espectáculos del teatro y de la fiesta en el Siglo de Oro español,
        Laberinto (Arcadia de las letras, 14), Madril, 2002.
        J. MANUEL ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, Cátedra, Madril, 1990.
Material gehiago:
        Fuenteovejuna, El mejor alcalde el rey eta El perro del hortelano lanetan oinarritatako filmak
        daude, eta erabilgarriak izan litezke hemen.
    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 38
       GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
       Programazio didaktikoa      XVIII mendeko literatura-generoak. Orduko pentsamoldea.
20     Lirika, antzerkia eta narratiba (alegiak eta literatura
      epistolarra).
      Kazetaritzaren eta saiakeraren jatorria
Liburuko azken unitate honetan modernitaterako, zientziaren garapenerako eta iraultza burges
handietarako bidea zabaldu zuten mendearen eta korronte ideologiaren gaineko ikuspegi orokorra
emango dugu. XVIII. mendeaz eta Ilustrazioko pentsamoldeaz ari gara, hain zuzen ere.
Literatura-sorkuntzak lotura estu-estua du bere garaiko pentsamoldearekin. Hori dela eta, mugimendu
ilustratua Espainian hedatu zenean zeuden baldintza politiko, ekonomiko eta soziokulturalak aurkeztuko
ditugu lehenik eta behin. Geroago, literatura-sorkuntzari berari helduko diogu, segurtasun handiagoaz egin
ere, bestela ulergaitza baita sorkuntza hori bere giroan kontestualizatu gabe.
Garai hartako lirika, antzerkia eta saiakera azalduko dizkiegu ikasleei. Meléndez Valdésen, Jovellanosen,
Benito Feijooren, Luzánen eta Cadalsoren testuen iruzkinak egingo ditugu, eta mende hartan berebiziko
garrantzia hartu zuen kazetaritzaren fenomenoari erreparatuko diogu.


           HELBURUAK                      EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1.  XVIII. mendeko testuinguru historiko, ekonomiko eta  • Testu historiografiko bat hartuta, bere mendeko
   soziokulturala ezagutzea.                 egoera azaltzea, bertan jorratzen diren alderdiak
                                oinarritzat hartuta.
                               • Ilustrazio kontzeptua definitzea eta XVIII. mendeko
                                literaturan izan zuen eragina azaltzea.


2. Ilustrazioko poetika ulertzea.              • Luzánen poetikako testu baten iruzkina egitea eta
                                XVIII. mendeko literatura-sorkuntzaren ezaugarriak
                                azaltzea, generoen arabera.
                               • Literaturako neoklasizismoaren eta barrokoaren
                                ezaugarriak alderatzea.
3.  XVIII. mendeko lirika, antzerkia eta saiakera eta   • Garai hartako literatura-sorkuntzaren ikuspegi
   orduko idazlanik eta egilerik garrantzitsuenak      orokorra ematea.
   ezagutzea.                       • Testu sorta bat hartuta, bakoitzeko generoak eta
                                azpigeneroak bereiztea.
4. Garaiko literatura-testuen iruzkina egitea.        • Berariaz aukeratutako testu baten iruzkina egitea.
5. XVIII. mendeko kazetaritza ezagutzea.           • Kazetaritzaren jatorria, etapak, motak eta gizartearen
                                duen funtzioa azaltzea.


                      OINARRIZKO GAITASUNAK
      Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna. Literatura-testuak aztertu eta haiei buruzko argudio-
      testuak idatziko ditugunez, ikasleek gaitasun hau garatuko dute.
      Informazioa tratatzeko gaitasuna eta gaitasun digitala. Dokumentatzeko ariketan eta unitate honetan
      landuko diren zenbait alderditan, gaitasun hau erabili beharko dute ikasleek.
      Gizartean eta herritar bezala jarduteko gaitasuna. Azken unitate hau XVIII. mendeko literatura-
      adierazpenetan oinarritzen da. Gaitasun hau oso ondo egokitzen da hemen, Ilustrazioa aztertuta gure
      egungo balio, eskubide, betebehar eta askatasunen jatorria ikasten ariko garelako. Unitate honetan
      horrexeri buruzko gogoeta proposatzen da.
      Ikasten ikasteko gaitasuna. Testuen iruzkinak egiten ditugu etengabe, eta testuak manipulatzen
      ibiltzen gara, horixe baita testuei heltzeko erabili ohi den bidea. Jarduera horien bidez ikasleek ikasten
      ikasteko duten garapena lantzen da.
      Ekimenez jarduteko eta autonomia pertsonala izateko gaitasuna. Aukeratutako literatura-pasarteei
      buruzko iruzkinak taldean eginez, ikasleek gaitasun hau areagotuko dute.
      Arterako eta kulturarako gaitasuna. XVIII. mendeko literatura-sorkuntzak gai ugari eta zabalak biltzen
      dituenez, gaitasun hau garatuko dute ikasleek. Landutako gaien artean didaktismoa eta zabalpen-nahia
      ditugu, eta hortik sortuko ziren, hain zuzen, saiakera eta kazetaritza.


    Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA               39
      GAZTELANIA ETA LITERATURA – BATXILERGOA 1
      Programazio didaktikoa                           EDUKIAK
     KONTZEPTUAK               PROZEDURAK                 JARRERAK
•  Ilustrazioko lirika: Luzánen    • Garaiko pentsamoldea testuen      • Garaiko lanik garrantzitsuenak
  poetika.                bidez aztertzea.              baloratzea.
• XVIII. mendearen bigarren erdiko   • Juan Meléndez Valdésen testuak     • Ilustrazioa ezagutzeko interesa
  poesia: poesia motak.         irakurtzea eta aztertzea.         izatea, mugimendu hura gure
• Juan Meléndez Valdésen lana.     • Zenbait testu poetikoen iruzkina      gaur egungo balio-sistemaren
                     egitea eta dagokien generoan        oinarria izan zen aldetik.
• XVIII. mende amaierako poesia:
  erromantizismo aurrekoa.        sailkatzea.               • Ilustrazioak ekarri zuen garapen
                    •  Olerki   neoklasikoak   eta    zientifikoa ezagutzeko interesa.
• Erromantizismo aurreko eskolak:
  Salamancako     eskola  eta   erromantizismoa     aurrekoak   • XVIII. mendeko saiakera orduko
  Sevillako eskola.           alderatzea.                pentsamoldearen    isla  zela
                    •   Antzerkiaren    paradigman     ulertzea.
• Antzerki neoklasikoa: ezaugarriak
  eta azpigeneroak.           egondako aldaketa aztertzea.      • Testuekin gozatzeko prest egotea.
• Herri-antzerkia.           • Moratínen testuen iruzkina egitea.
• XVIII. mende amaierako prosa.     • Feijooren eta Jovellanosen
                     saiakerak aztertzea.
• Saiakera: Feijoo eta Jovellanos.
                    • Genero epistolarreko testuak
•   Genero   epistolarra:  lan   irakurtzea.
  adierazgarriak eta ezaugarriak.
                    • XVIII. mendeko kazetaritza eta
• Kazetaritza: jatorria.         orduko egunkariak oraingoekin
• Garaiko egunkariak.           alderatzea.
                      BALIABIDE GEHIAGO

■ Bibliografia:
    J.L. ALBORG: Historia de la literatura española III, Siglo XVIII, Madril, Gredos, 1972.
    J. A. BARRIENTOS: La novela del siglo XVIII, Madril, Júcar, 1991.
    J. ARCE: La poesía del siglo ilustrado, Madrid, Alhambra, 1980.
   Gaztelania eta Literatura – Batxilergoa 1 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA                 40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:2/23/2012
language:Basque
pages:40