; PRC REG Form No. 001 PANUNUMPA NG PROPESYONAL (Oath Form)
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PRC REG Form No. 001 PANUNUMPA NG PROPESYONAL (Oath Form)

VIEWS: 1,594 PAGES: 2

 • pg 1
									                                                  PRC REG Form No. 001 (Rev. Nov 2007)


                           Republic of the Philippines
                                                           Paste here
                      Professional Regulation Commission                   your recent
                                Manila                     PASSPORT SIZE
                                                         colored picture in
                                                        white background with
                                                        complete name tag
                    PANUNUMPA NG PROPESYONAL    Ako, si _____________________________________________________, ng
 ___________________________________________________________________________
                      (Pook na Sinilangan, Bayan/Lungsod, Probinsya)
 ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas, na
 ako ay tunay na mananalig at tatalima rito; na susundin ko ang mga batas, mga utos na legal, at
 mga atas na ipinahayag ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas;
 at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito, na walang ano mang pasubali o hangaring umiwas.

    Taimtim pa rin akong manunumpa na sa lahat ng panahon at pook na kinaroroonan ay
 mahigpit akong manghahawakan sa mga etikal at tuntuning propesyonal ng
 mga_________________________________ sa Pilipinas, at marapat kong gagampanan ng
                (Propesyon)
 buong husay sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin at pananagutang iniatang sa isang
 itinakdang ____________________.
              (Propesyon)

      Kasihan Nawa ako ng Diyos.
                                      _______________________________
                                                  (Lagda)

 A - _______________________              _____________________           ____________________
         (Blg. ng Sedula)                (Kinuha sa)                  (Petsa)


    Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayong ika-_________ ng _________________
 taon ng ating Panginoon _______________sa _________________________, Pilipinas.

                    FOR PRC PROCESSING


           OK to Pay: ___________________________________     _______________________________
                                              (Pinunong Tagapanumpa)
           OR No.: _____________________________________
  Selyo
           Date Paid: ___________________________________
Dokumentaryo                                _______________________________
           Profession: __________________________________
                                              (Katungkulang Opisyal)
           Registration No.: ______________________________
           Registration Date: _____________________________

                              PERSONAL DATA
  Telephone/Contact Number :                    Date of Examination:
  Citizenship:                           Date of Birth:
 Civil Status:         Sex:                Spouse’s Name/Citizenship:
  Father’s Name/Citizenship:                    Mother’s Name/Citizenship:


 PLEASE FILL OUT THIS CLAIM SLIP
                               CLAIM SLIP

 NAME:______________________________________________          PROFESSION: _________________________________
 REGISTRATION NO. __________________________________          REGISTRATION DATE:___________________________
     Please present this slip at Issuance Window ______________________ to claim your professional identification card on
 ___________________________.
 (NOTE: REPRESENTATIVE WITH PROPER IDENTIFICATION SHOULD PRESENT SPECIAL POWER OF ATTORNEY / AUTHORIZATION
 LETTER FROM THE REGISTERED PROFESSIONAL). FOR CONFIRMATION PLEASE CALL UP (02) 736-22-48.
                                     ______________________________________________
                                               Registration Officer
                   PROCEDURES

Step 1. Accomplish this Oath Form.

Step 2. Pay for two sets of metered documentary stamps (one stamped on this form and one
for the Registration Certificate) at the Customer Service Center.

Step 3. Present duly accomplished oath form (where your profession belongs, for verification
of records and assessment at Window 14, Window 19, Window 28 or at PRC Service Center,
Ever-Recto

Step 4. Pay prescribed fees at the Cashier.


Step 5. Sign in the Registry Book and receive your claim slip at:
   Window 17       Window 20      Window 27

Step 6. Claim your professional ID as scheduled. Please refer to your claim slip for
further instructions.

                   REQUIREMENTS

1. Duly accomplished Oath Form or Panunumpa ng Propesyonal
2. Current Community Tax Certificate (cedula)
3. Two pieces passport size colored picture in white background with complete name tag
(for Oath Form and Certificate of Registration)
4. One pc. 1”x1” colored picture in white background with complete name tag
(for Registry of Professionals)
5. Two sets of metered documentary stamps (for Oath Form and Certificate of Registration)
6. One (1) short brown envelope with name and profession

    New registrants should come personally to the PRC Central Office or to the nearest
Regional Office to file his/her application for registration and to affix his/her signature on the
registry book.

    In case registrant is located abroad, please find below the following requirements :
    1. Take the professional’s oath before the Philippine Consul.
    2. Special Power of Attorney notarized by the Consul.
    3. Copy of passport page showing personal data.
    4. Copy of passport page showing date of entry abroad.

   Board Certificates shall be claimed at the Central Office or the Regional Office where
the application for the same has been filed. Representatives must present Special Power of
Attorney and appropriate identification papers.

								
To top
;