; Millioner av magasiner lages med pageplanner norsk soft- NyHeTer
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Millioner av magasiner lages med pageplanner norsk soft- NyHeTer

VIEWS: 8 PAGES: 1

 • pg 1
									                                                                                                    NyHeTer


Millioner av magasiner lages med pageplanner

norsk soft-
ware-suksess
dA GrüNderNe ArILd eLVerUM oG FredrIK SoMMerFeLT-KVAAL I 2002 SATTe SAMMeN de FørSTe BITeNe SoM eTTer-
HVerT SKULLe BLI ProGrAMVAreN PAGePLANNer, ANTe de NePPe HVA SoM Lå ForAN deM. I dAG er ProGrAMMeT
SoLeKLAr MArKedSLeder På SITT FeLT INNeN NordISK MAGASINProdUKSjoN. TySKLANd oG BeNeLUX STår For TUr.


av kjetil fless              sidene i et såkalt flatplan tool, eller
kf@in-publish.com             dreiebok, og alle sidene i magasi-
                     net (hvis det er det man produserer)
PagePlanner Solutions AS sitter med    vises på skjermen.
et produkt som må ha vært svaret på     Teknologien bygger på løsningene
mange behov i publiserings- og      fra Microsoft og Adobe, men er
mediaindustrien i Skandinavia i de    plattformuavhengig. Mac, PC eller
senere årene. I alle fall er det en    nett går problemfritt. Versjon 3
konklusjon det er lett å trekke skal   produserer for alle typer kanaler -
man dømme etter markedsandelen      trykk, nett, lesebrett og smarttelefo-
som det norske selskapet har sikret    ner. Systemet er lett integrérbart
seg i segmentet for verktøy og      med for eksempel annonsesystemer
løsninger rettet mot innholdspro-     og fotoapplikasjoner, og er kompati-
duksjon. 80 prosent markedsandel     belt og fullt integrert med InDesign.
er et tall som nevnes, selv om        Når journalisten skriver sitt
ledelsen i selskapet ikke vil besverge  manus rett inn i systemet kan han     Teamet bak PagePlanner 3. Nummer to fra venstre er Fredrik Sommerfelt-Kvaal. Administrerende direktør Bjørn Jåsund er nummer tre fra høyre.
at det er en nøyaktig størrelse. Men   eller hun se sideoppbyggingen mens
at de har en dominerende posisjon     jobbingen pågår, dersom det er valgt   den nyeste programversjonen som         opphav i PagePlanner leses av over 9      en stor målgruppe for oss. Vi er
har de ingen problemer med å gå god    en designmal på forhånd. Dette      nå er ute, var å utvikle et system       millioner månedlig.               fortsatt ekspansive, både hjemme og
for.                   skjer i en ny malstyrt del av pro-    som kunne håndtere komplekse            – Hvordan forklarer du denne popularite-   ute. Vårt engasjement i de tyskta-
  Gründere og utviklere av Page-     grammet som heter MediaEditor. En     magasinprosesser på en enkel og         ten, Bjørn Jåsund?               lende landene blir nå fulgt opp av
Planner er Arild Elverum og Fredrik    gave til våre frilansere, er en av    brukervennlig måte.                – Jeg tror det er fordi vi har laget et   etablering i Benelux, hvor vi trolig
Sommerfelt-Kvaal. Arild Elverum er i   tilbakemeldingene PagePlanner har      – Der tror jeg vi har lykkes!        interaktivt, enkelt og brukervennlig      har en forhandler på plass en gang
dag ikke lenger en direkte del av     fått fra en bruker om den funksjo-    PagePlanner3 har innovativ           system som er utviklet i nært          før sommerferien.
selskapet, men har en rolle som      nen. MediaEditor er tilgjengelig     funksjonalitet og representerer noe       samarbeid med våre brukere. Den          – Hvordan var responsen på digi:media for
rådgiver. Fredrik Sommerfelt-Kvaal er   enten som en installert applikasjon,   helt nytt innen magasinproduksjon.       brukerorienterte tilnærmingen har        dere?
CTO i selskapet, og har eierandeler.   eller via nettleseren.          Med den nyeste versjonen har vi         helt klart vært viktig. Vi ser også at       – Det var først og fremst en
                                          opprettholdt kvalitetene fra tidligere     mange av våre konkurrenter kommer        introduksjon av oss og vår partner
Nettbasert versjon 3           Brukervennlighet i fokus         versjoner som har gjort systemet        fra avisbransjen og har svært          Flux Labor, og vi er veldig fornøyde
PagePlanner er et arbeidsflytsystem    Et annet område i programmet,       vårt til det bestselgende produk-        komplekse og omfattende systemer        med messen og responsen. Men
for produksjon av publikasjoner gene-   StoryCentral, gir brukeren en       sjonssystemet i de nordiske landene,      basert på eldre teknologi. Da oppleves     samtidig var mange av de besøkende
relt, og magasiner spesielt. Innenfor   komplett oversikt over alle jobbene    sier Jåsund.                  PagePlanner befriende enkelt og         utenfor vår målgruppe.
systemet kan skrivende journalist,    som er i produksjon. Alt kan listes opp   – Et forlagshus som produserer en      brukervennlig samtidig som det           – PagePlanner har hatt kraftige
desken, redaktør og grafisk designer,   i en tilpasset form, alt etter hvor mye  rekke publikasjoner via vårt system,      inneholder de funksjonene som er        svingninger i både omsetning og
alle utføre sine oppgaver i forbindelse  informasjon som er ønsket av       har gjerne annonsører som kjører        nødvendig for å kunne produsere på       resultatoppnåelser. Fra 2009 til 2010
med en utgivelse.             brukeren om hver enkelt sak. Kjente    likelydende annonser i flere          en effektiv og rasjonell måte.         ble det nesten en tredobling av
  Den nye versjon 3 av systemet er    navigasjons- og presentasjonsprinsip-   magasiner i en kampanjeperiode.                                 omsetningen, mens dere i 2009
nettbasert, det vil si at ingen      per brukes; til venstre i skjermbildet  PagePlanner lar brukerne åpne så        Utlandet kaller                 hadde et stort underskudd. Hvordan
installasjoner på arbeids-pc eller    navigeres det etter mappestruktur, i   mange magasinmaler man ønsker,         Når markedsandelen har blitt så stor      er den finansielle situasjonen?
mac er nødvendig. Man kan logge      midten leser man storyen, mens det    og en annonse som har flérinnrykk        i det høye nord, er det naturlig at        – I 2008 fikk vi en verdifull investor
seg på fra hvor som helst i verden og   til høyre vises opp et bilde av innhol-  dras og slippes rett inn der den skal      man vender blikket i andre retnin-       med på laget i Alliance Venture
jobbe, og journalisten kan skrive     det - både tekst og bilder i layout.   - en operasjon som går på sekunder.       ger. I første omgang falt valget på       Polaris. 2009 ble således et år for
artikkelen rett inn i systemet. Den     CEO Bjørn Jåsund forteller at     Det er bare et annet lite eksempel på      det tysktalende markedet i Sentral-       investering i vekst, og det er de
grafiske designeren bygger opp      målet med PagePlanner 3, som er      brukervennligheten ved systemet,        Europa, og via sin nye forhandler i       forholdene som gjenspeiler seg i disse
                                          sier Jåsund.                  Tyskland, Flux Labor, skal marke-        tallene. Vi har en trygg økonomi.
                                                                  dene i Tyskland, Østerrike og Sveits
                                          Millioner av magasiner             bearbeides. Under messen            Flux Labor viktig medspiller
                                          Populariteten her i Norden har vært       digi:media i Düsseldorf i april var       Engasjementet i Tyskland, Sveits og
                                          upåklagelig. Hjemmet Mortensen er        PagePlanner på plass for å vise seg       Østerrike er godt i gang, og Flux Labor
                                          en av de store kundene her i Norge,       fram for første gang i en større        med Dr. Jörg Wallner i spissen skal bane
                                          og kjente magasintitler som Norsk        sammenheng på dette markedet.          vei for de norske softwarespesialistene.
                                          Ukeblad, Vi Menn, Hjemmet og          Bjørn Jåsund forklarer hvordan de         – Vi er svært glade for avtalen med
                                          Henne er bare noen få av de mange        betrakter markedsforholdene.          Flux Labor, sier Bjørn Jåsund. De er
                                          titlene som bruker programmet.           – Vi deler markedet grovt sett inn      meget dedikerte og fokuserte på å
                                          Totalt er det mer enn 250 ulike         i to segmenter; regelmessige          bringe PagePlanner ut i dette
                                          magasintitler som produseres ved        magasinutgivelser som går fra de        markedet, og vi har stor tiltro til
                                          hjelp av PagePlanner. Det innebærer       store forlagene som for eksempel        deres evner til å skape resultater. Det
                                          at det produseres mer enn 25000         Egmont og Aller Media, og selskaper       er et stort marked - bare i Tyskland er
                                          unike magasinsider hver måned på        som utgir kundemagasiner, såkalt        det mer enn 80 millioner innbyg-
Programmets flatplan-verktøy                            dette systemet, og bladene med         Contract Publishing. De siste er også      gere, så dette blir spennende!                                                                                               I N P U B LI S H 5 2011    13

								
To top