PowerPoint Presentation by HC120223151657

VIEWS: 0 PAGES: 102

									  Information
Technology Project
  Management
      Bölüm 2
  Conceptualizing and
Initializing The IT Project
IT Projesini Kavramlaştırmak ve
      Başlatmak
    Yöntembilim
    (Methodology)
• Bilişim projelerinin denetim ve
 yönetiminde stratejik düzeyde
 planlama sağlar.
• Bir bilgi sistemi için başlama,
 planlama ve gelişim aşamalarında
 kullanılan bir kalıp olarak
 düşünebiliriz.
     Yöntembilim
    (Methodology)…
Proje takımına, proje destekleyicisine ve kurumun diğer
görevli üyelerine daha etkili bir şekilde iletişim
kurabilmeleri için ortak bir dil sunar.Tüm kurum
genelinde bir yöntembilimini standart kabul ederek her
bir projenin planlanması ve gelişimi aynı şekilde
raporlanacağı için, yönetimin farklı projeleri daha
tarafsız, nesnel bir şekilde karşılaştırması sağlanabilir.
Yönetim hangi projelerin seçileceğini, ya da hangi
projenin parasal destek verilmeye devam edilebilir
olduğunun kararına varırken, bu standartlar sayesinde
daha fazla bilgi sahibi olacağı için daha nesnel kararlar
verecektir.
    Yöntembilim
   (Methodology)…
İyi bir yöntembilimi esnek olmalıdır ve zamanla proje
gereksinimlerine göre şekil alabilmelidir.
Örn : Proje ve uygulama için yapısal ya da rapid çabuk
uygulama tasarımı (RAD) yaklaşımlarından birinin
kullanıldığını düşünelim. Sistem geliştirilimi yaşam
döngüsünün çözümleme ve tasarım evrelerinde, takım
bir ya da birden fazla modelleme yaklaşımının
birleşimini kullanmayı seçebilir. (süreç modelleme,
veri modelleme ya da nesneye yönelik modelleme)
      Yöntembilim
     (Methodology)…
• Yöntembilimi proje ekibinin her bir üyesinin
 deneyimlerini ve öğrendikleri dersleri ayrı ayrı ele
 alır ve kendi içinde birleştirir.
• Zamanla, yöntembilimi kurumun yapısına ve
 üstlendikleri projelere en çok uyan başarılı
 uygulamalarından kazandıklarını birleştirir.Bu
 başarıya ulaşmış uygulamalar kuruma gerçek değer
 kazandıran ve kaynakların daha verimli kullanıldığı
 uygulamalara öncülük etmelidir. Bu şekilde kurum
 rekabet için üstünlük sağlamış olur.
IT Proje Yöntembilimi
  Proje Yönetim Ofisi
 (The Project Management
     Office)
• Eskiden bir çok şirket IT projelerinin
 geliştiriminde herhangi bir proje yönetimi
 yaklaşımını kullanmazdı ve dolayısıyla IT
 projelerinin çoğunun ya zamanında teslimi
 gerçekleşemezdi ya da belirlenen bütçeyi
 aşardı.
• Fakat son zamanlarda şirketler bir proje
 yönetimi kültürü edinmenin önemini anlamış
 bulunmaktalar.
   Proje Yönetim Ofisi
  (The Project Management
      Office)…
•  Rolü : Çeşitli yöntembilimleri ve araç - gereçleri sağlarken aynı
  zamanda bilgi toplamak ve destek sağlamaktır.
•  Yararları :
  - Projenin oluşum süreçlerinde giderlerin tahminlenmesi gibi
  yapıtaşlarına dikkat çekilmesi
  - Projenin oluşum sürecinin devamını sağlamak için önceliklerini ve
  denetimlerini yürütmek
  - Tüm projelerin planlanma, yönetilme ve raporlanması için standart
  yollar oluşturmak
  - Projelenmiş giderleri ve karları gerçek sonuçlarla karşılaştırarak
  projenin gerçek değerinin gösterilmesi
  - Kurumun geçmişte idare edebileceğinden daha çok ya da daha
  büyük projelerin yönetilmesi
  - IT'nin, ek personel ya da kaynak taleplerine tam destek vermesini
  sağlamak
       Aşamaları
• Aşama 1: Kavramlaştırmak ve Başlatmak
 (Conceptualize and Initialize)
- Projenin tüm hedeflerinin tanımlanması üzerine
 odaklanır
- Kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlayacak
 seçenekler tanımlanmalıdır.Daha sonra, giderler,
 kazançlar, olasılıklar ve risklerle beraber her
 seçenek çözümlenmelidir.Bu çözümlemeler esas
 alınarak, belirli bir seçeneğe parasal destek
 verilmek üzere önerilir.Sonuç olarak, projenin
 hedefleri,bu hedefleri destekleyen seçenek
 çözümlemeleri olurluk incelemesi adı verilen ara
 üründe özetlenir.Üst düzey yöneticiler seçim
 süreçlerinde bu olurluk incelemelerini kullanarak
 önerilen projenin parasal olarak desteklenip
 desteklenmeyeceğine karar verirler.
  Aşamaları…(Aşama 2)
• Aşama 2: Proje Sözleşmesinin (Charter) Gelişimi
 ve Ayrıntılı Proje Planı
• Projenin nasıl düzenleneceğini ve parasal destek
 verilmek üzere önerilip uygun bulunan proje
 seçeneğinin nasıl tamamlanacağını belirtir.
• Projenin hedefine “konu, program, bütçe, ve kalite
 standartları” başlıkları altında daha fazla açıklık
 getirir.
• Bir proje yöneticisi belirleyip, bu kişiye sistem
 geliştirme yaşam döngüsündeki süreç ve görevleri
 başlatmak üzere yetki verir. Proje planı ise
 projedeki görevleri kimin ve ne zaman yerine
 getireceği gibi taktiksel ayrıntıları içerir
   Aşamaları…(Aşama 2)
•  Bu aşamada şu sorulara yanıt verilir :
  - Proje yöneticisi kimdir?
  - Proje destekleyicisi kimdir?
  - Proje ekibini kimler oluşturur?
  - Projeyle ilgisi olan her bir kişinin projede üstlendiği görev nedir?
  - Projenin konusu nedir?
  - Projenin maliyeti nedir?
  - Projeyi tamamlamak ne kadar sürecektir?
  - Hangi kaynaklara ve nasıl bir teknolojiye gereksinim duyulacaktır?
  - Bilgi sisteminin gelişiminde hangi yaklaşım, araçlar ve teknikler
  kullanılacaktır?
  - Proje çalışması için hangi görevlerin ve çalışmaların yerine getirilmesine
  gerek duyulacaktır?
  - Bu görevler ve çalışmalar ne kadar sürecek?
  - Bu görev ve çalışmaları yerine getirmede kimler sorumludur?
  - Kurum proje için yaptığı zaman, para ve kaynak yatırımlarından kazancı ne
  olacaktır?
  Aşamaları…(Aşama 3)
• Aşama 3: SDLC gibi yaklaşımlar kullanılarak
 Uygulama ve Projenin Denetimi
 Bu aşamada SDLC yerine getirmek için proje ekibi
 belirli bir yaklaşımı ve sistem çözümleme ve
 tasarım araçlarından birini kullanır.
 Proje yöneticisi projenin desteklenmesi için
 ortamın ve altyapı sisteminin şunları içerdiğine
 emin olmalıdır :
 - Uygun yeteneğe, deneyime ve bilgi düzeyine
 sahip insanların varlığı
 - Gelişim için uygun tekniksel altyapı sistemi
 - IS gelişim yöntemleri ve araçları
 - Uygun bir çalışma ortamı
 - Hedef, program, bütçe ve kalite denetimleri
 Aşamaları…(Aşama 3)
- Ayrıntılı bir risk planı
- Satıcı ve sağlayıcılar için kazanç planı
- Kalite Yönetimi planı
- Değişim Yönetimi planı
- İletişim planı
- Sınama planı
- Uygulama planı
- Değerlendirme ve ödüller için insan
kaynakları sistemi
  Aşamaları…(Aşama 4)
• Aşama 4: Projenin Kapanışı
 - Bilgi sisteminin geliştirilimi, sınaması,
 kurulumu tamamlandıktan sonra yasal bir
 kabulle denetim proje ekibinden alıcıya ya
 da proje destekleyicisine transfer edilir.
 - Proje ekibi son bir proje raporu ve sunum
 hazırlayarak projede baştan belirtilen tüm
 ara ürünlerin eksiksiz tamamlanabilmesini
 sağlar.
  Aşamaları (Aşama 4)
• Proje için son maliyet hesabı
 yapılır.Sonradan, danışman müşteriye eğer
 varsa kalan ödemelerin faturasını gönderir.
• Proje yöneticisi ve ekibi projeyi kapatırken
 bazı yasal süreçleri izlemek
 zorundadırlar.Bu süreçler tüm proje
 hesaplarının kapatılması, tüm proje belge
 ve dosyalarının arşivlenmesi ve proje
 kaynaklarının özgür bırakılması gibi
 süreçlerden oluşur.
  Aşamaları…(Aşama 5)
• Aşama 5: Proje Başarısının Değerlendirilmesi
  – İlk olarak proje yöneticisi ve ekibi tarafından proje son
   kez gözden geçirilir.Bu inceleme tüm projeyi kapsar ve
   daha çok "İyi giden durumlar nelerdi" ve "proje ekibi
   neler daha iyi yapabilirdi" gibi sorular üzerine odaklıdır.
  – Sonradan proje ekibinin deneyimlerinden elde edilen
   dersler belgelenerek edilerek kurum içerisindeki diğer
   elemanlarla paylaşılır.
  – Proje yöneticisi ve ekip edindikleri en iyi deneyimlerini
   bir yöntembilimi oluşturacak şekilde birleştirerek kurum
   genelinde kurumsallaştırmalıdırlar.
  – Sonuç olarak yöntembilimi sürekli olarak gelişerek
   kurumun süreçlerine, kültürüne ve insanlarına daha çok
   uyum sağlayan bir hal alır.
  Aşamaları…(Aşama 5)
• İkici tip değerlendirme proje yöneticisi ve
 proje ekibi üyeleri arasında yer almalıdır.
 Her ne kadar bu başarım incelemesi kurum
 başarımı olarak ele alınsa da , ekibin her
 üyesinin projedeki başarımlarına ilişkin
 incelemeleri dürüst geribildirimler olmalıdır.
 Güçlü olunan noktalar ve gelişim için fırsat
 olabilecek durumlar tanımlanarak ekibin her
 üyesinin becerisine ve bilgi düzeyine uygun
 planlamalar yapılmalıdır.
  Aşamaları…(Aşama 5)
• Ayrıca dışarıdan bir üçüncü kişi projeyi, proje
 yöneticisini ve proje ekibini incelemelidir.Bu
 incelemede asıl olan şu soruların yanıtlanmasıdır :
 - Projenin hedefine ulaşma olasılığı nedir?
 - Proje ekibi destekleyicisine ya da müşteriye söz
 verdiklerini yerine getirebildi mi?
 - Proje destekleyicisi ya da müşteri proje
 çalışmasından memnun kaldımı?
 - Proje ekibi ne tür risk ve uğraştırıcı durumlarda
 karşı karşıya gelmişlerdir?Ve bu durumların
 üstesinden nasıl geldiler?
 - Proje yöneticisi ve ekibi proje genelinde
 profesyonelce ve etiğe uygun davranışlar
 sergileyebildiler mi?
  Aşamaları…(Aşama 5)
• Son olarak, proje kuruma değer sağlayıp
 sağlayamadığı şeklinde
 değerlendirilmelidir.Projenin hedefi ilk
 aşamada tanımlanmalıdır.
• Bir IT projesinin kuruma sağladığı değer
 uygulamaya geçilmesinden hemen sonra
 açıkça görülmeyebilir.Gerçek değeri
 anlamak veya görmek haftalar ve hatta
 aylar sürebilir.
    IT Proje Yönetimi Vakfı
 (IT Project Management Foundation)

• Proje Yönetim      • Proje Hedefleri
 Süreçleri
 – Süreçlerin
  başlatılması
 – Süreçlerin
  planlanması
 – Süreçlerin
  uygulanması
 – Süreçlerin denetimi
 – Süreçlerin
  kapatılması
   IT Proje Yönetimi Vakfı
(IT Project Management Foundation)…

• Araçlar – Örn. Bilgisayar Destekli Yazılım
 Mühendisliği (CASE)
• Altyapı
 – Kurumsal Altyapı
 – Proje Altyapısı
   • Proje ortamı
   • Ekip üyelerinin projedeki rol ve sorumlulukları
   • Süreçler ve denetimler
 – Tekniksel Altyapı
• Proje yönetimi bilgi birikimi (Project
 management knowledge areas)
     İş planı - Olurluk
      İncelemesi
     (The Business Case)
• Olurluk incelemesi IT proje yaşam döngüsünün ilk ara
 ürünüdür.
• Sunulan seçeneklerin kurumsal değer, olurluk, maliyet,
 kazanç ve risk başlıkları altında çözümlemelerini yapar.
• Amacı üst düzey yönetime bir projeyi parasal destek
 vermeye karar verme aşamalarında gereksinim duyacakları
 tüm bilgileri sağlamaktır.
• İyi bir IT olurluk incelemesi :
 - Olası durumların, maliyetlerin ve edinebilinecek karların
 tam ve eksiksiz olarak ayrıntılı bir çözümlemesi
 - Her seçeneğin açık, net ve mantıklı kar/zarar analizleri
 - Tarafsız olup, ilgili tüm bilgilerin içerilmesi
 - Özetlemede ve sonuca ulaşma anlamında sistematik olması
  Olurluk İncelemesi…
• Bir olurluk incelemesi hazırlanırken
 birbirinden bağımsız çalışan insanlar
 aynı bilgileri, araç gereçleri ve
 yöntemleri kullanarak farklı önerilerle
 gelebilirler. Bu nedenle olurluk
 incelemesini okuyan karar vericilerin
 incelemenin gelişiminin nasıl olduğunu
 ve farklı seçeneklerin ne şekilde
 üretildiğini bilmeleri ve anlamaları
 zorunludur.
Olurluk İncelemesi
  Geliştirilimi
Adım 1 : Takımın seçilmesi
• Tek bir kişiye tüm sorumluluğu
 vermektense, bir ekip oluşturulmalıdır.
 Eğer mümkünse, bu gelişim sürecine
 projenin bir şekilde etkilediği ya da proje
 teslimatına kadar sorumluluğu olan
 paydaşlar da eklenmelidir. Ekip içinde
 yöneticiler, iş uzmanları ve kullanıcılar gibi
 gereksinimlerin yerine getirilmesini gerekli
 görenler gibi IT ile ilişkin fırsatları,
 sınırlamaları ve riskleri anlayan IT
 uzmanları da olmalıdır.
Adım 1 : Takımın seçilmesi…
•  Bir ekip tarafından olurluk incelemesini geliştirmenin yararları
  şunlardır :
  • Credibility(Güvenilirlik) : Kurumun farklı bölgelerinden,
  bölümlerinden gelen bireylerin oluşturduğu bir ekip, belirli bir
  departman dışındakilerin ulaşımının engellediği bir çok önemli
  uzmanlığa ve bilgilere rahatça ulaşabilir.Bununda yanısıra, bir ekip
  tek bir bireyin gözden kaçırabileceği önemli noktalara farklı bakış
  açılarıyla denetim sağlarlar.
  • Alignment with organizational goals (Kurum hedeflerinde
  düzenleme) : Üst düzey yöneticiler olurluk incelemesi ile kurumun
  uzun vadeli stratejik plan ve özgörevi arasında bir bağ
  kurabilirler.Bu düzenleme IT projesinin, kurumun hedef ve
  özgörevine ne kadar uygun olduğuna karar verirken son derece
  yararlı olabilir.Başka bir deyişle olurluk incelemesi önerilen projenin
  başarıyla tamamlanışının kurumun özgörevine amaç ve hedeflerine
  ulaşmada nasıl yardımcı olabileceğinin altını çizmektir.
Adım 1 : Takımın seçilmesi
 • Access to the real costs (Gerçek maliyetlere erişim) :Belirli
 uzmanlığa sahip ya da önemli bilgilere erişimi olan ekip üyeleri aylık
 ücretler, muhasebe ve raporlama uygulamaları, eğitim
 gereksinimleri gibi konularda daha gerçekçi tahminlerde bulunmaya
 yardımcı olabilirler.Yaraları şunlardır :
 • Ownership (Benimseme) : Çok özellikli ekipler olurluk incelemesi
 için bir benimseme duygusu yayabilirler. Dışarıda kalan alanlar ne
 kadar az olursa projenin karşılaşacağı bölgesel politik sorunlar daha
 az olur.
 • Agreement (Anlaşma) : Yalnız geliştirilen bir olurluk
 incelemesinde kişinin kendi tahminlerini, varsayımlarını ve öznel
 yargılarını rekabetçi ve politik çerçevelerde savunmak zorunda
 kalması çok olasıdır.Fakat bir ekibin geliştirdiği olurluk
 incelemesinde kullanılan veri yöntemlerinin tartışılmasından çok
 eleştiriler daha çok elde edilen sonuçlar üzerine olur.
 • Bridge building (Köprü Oluşturma) : Olurluk incelemesinde
 eleştirilerle başa çıkma konusunda ekip etkin bir araç görevini
 üstlenebilir.
Adım 2 : Ölçülebilir Örgütsel Değerin
Tanımlanması ( Define Measurable
Organizational Value (MOV))
• Proje ekibinin hedefi önce problemin ve
 fırsatların tanımlanması ve daha sonra da
 kuruma doğrudan ya da ölçülebilir miktarda
 değer sağlayacak bir kaç alternatif
 tanımlamaktır.

• IT proje yönetimi yöntembiliminde,
 projenin tüm hedefi ve ölçülebilir başarısı
 projenin ölçülebilir kurumsal
 değeriyle(MOV) ilgilidir.
IT Değer Zinciri
  Adım 2 : Ölçülebilir Örgütsel
   Değerin Tanımlanması…
• MOV'da olması gereken özellikler :
• Be measurable(Ölçülebilir olmak) : Ölçülebilirlik
 proje ekibinin hareketlerine odaklanmasını sağlar.
 Sadece bir bilgi sistemini oluşturmaktansa proje
 ekibi belirli bir başarıma ulaşmayı hedefler.

• Provide value to the organization (Organizasyona
 değer sağlamalıdır) : Eğer kuruma bir şekilde değer
 kazandırmayacaksa proje için zaman ve kaynak
 adamaya gerek yoktur. Kendi başına bilgi teknolojisi
 değer kazandırmaz, teknoloji sadece olanak sunar.
• Be agreed upon (Üzerinde Anlaşılabilir) :
Açık ve üzerinde anlaşmaya varılabilen
MOV proje paydaşlarının beklentilerini
saptar. Tüm proje paydaşlarının projenin
MOV'unu anlayıp anlaşabilmesi çok
önemlidir.
• Verifiable(Doğruluğu kanıtlanabilir) :
Projenin sonunda MOV sağlaması yapılıp
projenin başarılı olup olmadığı saptanır.
• MOV, IT proje yönetimi için tüm
 kararlara ve süreçlere kılavuzluk eder
 ve projenin başarılarını ölçmek için bir
 temel oluşturur.
• Bir proje hedefi açık ve net bir şekilde
 tanımlanıp anlaşılmadan, planlaması ve
 değerlendirmesi yapılamaz.
• Proje sonunda projenin gerçek
 başarılarıyla ilk MOV değerleri
 karşılaştırılarak projenin başarılı olup
 olmadığına karar verilir. Eğer proje
 başarılıysa (MOV'la eşit ya da, MOV'u
 geçtiyse) projenin kuruma katkıları net
 bir şekilde görülebilir.
         Örnek..
 John F. Kennedy'nin verdiği örnekle MOV'u
  açıklayacak olursak :
  "Hedefimiz on yıl içinde insanın aya ayak basmasını
  sağlamak ve onu güvenli bir şekilde geri getirmek."
Bu örnekte amaç çok net ve ölçülebilirdir.
- Aya insan ayak basacaktır - isimsiz bir uzay aracı
  ya da içinde tek bir şempanze olan uzay aracı değil
- İnsanı aya götürmekle kalınmayacak ya da yarı
  yoldan geri dönülmeyecek.Bu insan tüm yolculuğu
  tamamlayacak ve güvenli bir şekilde geri dönecek.
- Tüm bunlar bu sözün 1960'ta söylendiği
  düşünülürse 1970'ten önce gerçekleşecek
Bir projenin MOV'u 6
adımda geliştirilir.
1- Hedef kitlesinin belirlenmesi
Bu aşamada sorulması gereken soru
"Neden bu projeyi yapmayı
düşünüyoruz? " olmalıdır.
 2 - IT Projesinden beklenen etkinin
Belirtilmesi

• Hedef kitlesi belirlendikten sonra, ikinci adım IT projesinin
 kuruma katması düşünülen değerlerin belirlenmesidir. Basit
 düşünülürse aşağıdaki 4 soru kaşılığında IT projesinin
 değerleri saptanabilir :
 - Better (Daha iyi) - Kurum neyi daha iyi yapmak istiyor?
 (Örneğin kaliteyi ya da etkileyiciliği arttırmak)
 - Faster (Daha hızlı) - Kurum neyi daha hızlı yapmak istiyor?
 (Hızı artırmak, verimi artırmak ve devir zamanlarını
 azaltmak)
 - Cheaper (Daha ucuz) - Kurum neyi daha ucuza yapmak
 istiyor? (Giderlerin kısılması?)
 - Do More (Daha Fazla yapılması) - Kurum şu an yaptığından
 daha fazla neyi yapmak istiyor? (Büyüme ya da genişleme)
• İlk üç ölçüt - daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz - kalite
  üzerine odaklanırken, bir şeyin daha fazla yapılması büyüme
  üzerine odaklıdır. Örnek olarak, eğer kurum hedef bölgesi
  olarak karını artırmayı belirlediyse, şu an kazandığından
  daha fazla para kazanmaya çalışmasının bir anlamı olur. Bu
  nedenle , kurumun kazanacağı değer büyüme biçiminde olur.

• Bundan farklı olarak başka bir şirket deposunda fazla stok
 tutmasından dolayı envanter maliyetlerinde yükselmeyle
 karşı karşıya kalır. IT projesinin bu kuruma sağlayacağı
 değer büyüme olamamalıdır, çünkü şu anda yaptığından daha
 fazla bir şey yapmak istemiyordur. Burada değer daha iyi,
 daha hızlı ve daha ucuz olandan sağlanır.

• Bu aşamada sorulması gereken soru "Bu proje ulaşmak
 istediğimiz başarıyı elde etmemize nasıl yardımcı olabilir"
 olmalıdır.
3 - Uygun Bir Ölçüt Geliştirilmesi
• IT projesinin kuruma sağlayacağı değer
 üzerinde anlaşmaya varıldığında bir sonraki
 adım ölçüt ya da ölçüt kümesi geliştirmek
 olmalıdır. Ölçütler
 1. proje ekibinin hedef ve yönergelerini
 belirlemesini sağlar
 2. paydaşların beklentilerini saptar
 3. sonrasında projenin başarılı olup
 olmayacağına ilişkin değerlendirme sağlar
• Bir ölçüt geliştirmek için proje yönetici ve
 sponsor belirli bir sayıya ya da sayı dizisi
 üzerinde anlaşırlar.Belli olmadığında, hedef
 ölçüt kurumun güncel durumunda bir artış
 ya da düşüş istenildiğinin göstergesi
 olmalıdır.
  - Para (dolar ya da euro cinsinden)
 - Yüzde (%)
 - Rakamsal Değer
4- MOV‘a ulaşmak için süre zarfı    belirlemek
• Hedef ölçütler belirlendikten sonra, diğer adım
 belirli bir süre çerçevesi belirlemektir.Örneğin bir
 şirket kazancını artırmak ve giderlerini azaltmak
 üzerine odaklanmış olsun ama burada asıl soru bu
 hedefine ne kadar sürede ulaşmayı düşündüğüdür.

• Proje yönetici ve destekleyicisi nasıl ve ne zaman
 projenin MOV'unun değerlendirilmesi gerektiğine
 karar vermelidir.Ayrıca MOV proje destekleyicisinin
 beklentilerine ve gereksinimlerine uyum
 sağlayabilmek için esnek olmalıdır.
5- Doğruluğunu kanıtlama ve proje paydaşlarından
 onay alma
• MOV'un geliştirilmesinde bir sonraki adım kesin, yanlışsız ve
 gerçekçi olduğunu güvenceye almaktır.Kısaca sorulması gerek
 sorular şunlardır : "Projenin başarıyla sonlanması kuruma
 planlanan değeri sağlayacak mı?" "MOV yeterince gerçekçi
 mi?“

• MOV gelişim sürecinde proje yöneticileriyle destekleyicileri
 yakın ilişki içinde olmadırlar.Yöneticilerin görevi süreçlere
 kılavuzluk etmek iken destekleyicilerin görevi değerleri ve
 hedef ölçütleri belirlemektir. Bu ortak sorumlulukları yerine
 getirmek proje dahilinde birden fazla sponsor varken kolay
 değildir, çünkü bireylerin hepsinin IT projesine başarıyı
 sağlayacak, kuruma değer kazandıracak şeyler üzerinde
 uzlaşmaya varmaları zordur.
6- MOV’un net bir ifadeyle ya da tablo ile
 özetlenmesi
• Tüm adımlar tamamlandıktan sonra son adım olarak
 MOV tek bir deyim ile ya da tek bir tablo ile
 özetlenmelidir.Böylece MOV :
 - Son kez anlaşmaya ve doğrulamaya fırsat tanır
 - Proje ekibine basit bir yönerge sağlar
 - Tüm paydaşlar için açık olacak bir şekilde
 beklentilerini saptar

 "Bu proje eğer ............. olursa başarılı olur."
 şeklinde bir deyim ile MOV özetlenir.
• Fakar eğer MOV bir
 büyüme bileşeni
 içeriyorsa özeti tablo
 ile göstermek daha
 açık olur.
• Tablo 2.2 'de bir
 projenin üç yıllık
 MOV'u özetlenmiştir.
 Farkedileceği gibi
 burada teknoloji ile
 ilgili hiçbir açık deyim
 bulunmamaktadır.
ADIM 3 : Alternatifleri Tanımla
 Birçok şirket probleminin hiçbir zaman tek
 bir çözümü yoktur bu yüzden birçok
 seçenek tanımlanır. Olurluk incelemesinde
 tanımlanan bu seçenekler MOV’a erişmek
 içindir.
 Alternatiflerin sıralandığı bu listede
 mutlaka bir tane en iyi durum seçeneği
 (best case alternative) olması
 gerekmektedir.
En iyi durum seçeneği , listedeki diğer
seçeneklerin hiçbiri işe yaramadığı zaman
(status quo) şirketin nasıl bir şekilde
davranacağını belirtir. En iyi durum
seçeneği şimdiki sistemin devamlılığını
sürdürmek için yapılacak olan gerçek
maliyetleri derinlemesine araştırır.
Öte yandan , diğer seçenekler en iyi
çözümü de verebilir.Bu seçeneklerin
içerdiği etkenler şunlardır :
• Var olan iş süreçlerini bilgi teknolojilerine yatırım
 yapmadan değiştirmek
• Farklı bir alanda geliştirilmiş olan bir uygulamanın
 şirket için uyarlanması
• Var olan sistemin yeniden yapılanması
 (reengineering)
• Bir yazılım satıcısından yazılım satın alınması
• İç kaynaklar kullanılarak yada dış kaynaklardan
 yararlanarak (outsourcing) yeni bir uygulama
 geliştirilmesi
ADIM 4 : Olurluk tanımı ve risk
değerlendirilmesi
 Her bir seçenek yada seçenek
 olurluğu ve gizli risk düzeyi
 bakımından değerlendirilmelidir.
 Olurluk herhangi bir seçeneğin
 yapılabilir yada yapmaya değer olup
 olmadığıyla ilgilenir. Öte yandan risk,
 nelerin yolunda gidip gitmeyeceği
 üzerine odaklanır.
Fizibilite çeşitli şekillerde ele alınabilir :

• Ekonomik Olurluk : Gerekli bütçenin ve
 kaynakların projeyi desteklemek için kullanılıp
 kullanılamayacağıyla ilgilenir. Ekonomik olurluk
 gerçekçi bir kaynak ve bütçe denetimi yaparak her
 bir seçeneği değerlendirir.
• Teknik Olurluk : IT çözümünü destekleyecek
 teknik alt yapının var olup olmadığıyla ilgilenir. Var
 olan alt yapı seçeneği destekleyecek mi ,yeni bir
 teknoloji gerekecek mi , IT çalışanları bunu
 desteklemek için yeterli bilgi donanımları var mı
 biçiminde tarzında sorular sorar.
• - Kurumsal Olurluk : Kurumsal olurluk
 değişim yönetiminin nasıl bir şekilde ele
 alınması gerektiğiyle ilgilenir. Değişimin
 çalışanlar üzerinde nasıl bir etki
 yaratacağı, bu değişimi istekli bir şekilde
 kabul edip etmeyecekleri sorularını sorar.
• - Diğer Fizibiliteler : Koşullar eğer
 gerektirirse şirket başka çeşit olurluklar
 da kullanabilir. Örneğin ; yasal yada etiksel
 olurluk gibi
Risk ise 3 tane etkene odaklanmalıdır :


• Tanımlama – Neler yolunda
 gitmeyebilir? Nelerde sorun çıkmaz?
• Değerlendirme – Her bir riskin
 etkileri neler olucaktır?
• Karşılama – Şirket risklerden nasıl
 kaçınabilir yada en aza indirgeyebilir?
ADIM 5: Edinimin toplam maliyetini
tanımla

• Toplam Edinim Maliyeti (total cost of ownership
 - TCO)
 Herhangi bir IT projesine yapılacak yatırımın
 karar aşamasında sistemin uygulamalarıyla ilgili
 olan tüm maliyetler hesaba katılır. Bir sistemi
 edinmek,onu geliştirmek,bakımını ve sürekli olarak
 desteğini sağlamak için yapılan toplam harcamalara
 Toplam Edinim Maliyeti (total cost of ownership
 - TCO) denir.
Harcama çeşitleri…
 • doğrudan yada ön ödemeli harcamalar (donanım,yazılım ve
  iletişim araçları alımında yapılan harcamalar, sistem kurma
  ve geliştirme maliyetleri, danışman firmalara ödenen
  ücretler vs. )
 • süregelen harcamalar (maaşlar, eğitim harcamaları,
  gereçler, sistem bakımı )
 • dolaylı yoldan yapılan harcamalar (üretimin başlangıç kaybı,
  sistemde herhangi bir sorun çıktığında kullanıcılar
  tarafından kaybedilen zaman, donanımların denetlenmesi için
  yapılan harcamalar(kim nerede ve neye sahip?), kalite
  sigortası ve uygulamadan (implementasyon) sonra görüşleri
  almak için yapılan harcamalar)
• TCO dediğimiz bu harcamaların hepsi olası
 bütün maliyetleri göz önünde bulundurup
 hesaba katmak için kullanılan bir listedir.
 Olurluk incelemesi hazırlanırken çeşitli
 maliyet hesaplarının belirlenmesi için bütün
 veri kaynaklarının, yapılan varsayımların ve
 yöntemlerin belgelenmesi gerekmektedir.
ADIM 6 :    Edinimin Toplam Karını
Tanımlama

• Toplam Edinim Karı (total benefits of
 ownership- TBO)

 Her bir öneride sunulan seçenekler ile ilgili bütün
 doğrudan,dolaylı ve süregelen yararları içerir. TBO
 değerleri bir seçeneğin kullanım ömrü boyunca
 yaratacağı karları,yararları gösterir.
 Yararlar şu maddelere göre belirlenir :
1)  Kazancı daha fazla olan iş bölümüne ağırlık vermek
   (örneğin ,bir satışcı belgeleme işlerinde daha az zaman
   harcayıp, müşterilerini aramaya daha fazla zaman
   ayırmalıdır )
2)  Doğruluk ve verimliliği arttırıp,geliştirmek (,hataları ve
   yinelemeyi azaltmak iş sürecini daha da kısaltıp, hem
   doğruluk hem de verimliliği arttırır )
3)  Karar aşamasını geliştirmek ( doğru ve zamanında bilgi
   sağlanması karar süreçlerini iyileştirir.)
4)  Müşteri hizmetlerini geliştirmek (yeni ürünlerin   ve
   hizmetlerin müşteriye daha hızlı ve daha güvenilir
   şekilde ulaştırılması)
• Bir bilgi teknolojisi projesinde görünen yararları
 tanımlamak ve sayısallaştırmak kolaydır.Bunlar
 doğrudan harcamalardan yapılacak tasarruflardan
 yada uzak durulması gereken harcamalardan
 çıkarılabilir. Bir diğer tarafta ise görünmeyen
 yararlar vardır.Bunları tanımlamak belki kolay
 olabilir fakat sayısallaştırmak çok daha zordur.
• Görünmeyen yararları sayısallaştırmanın bir yolu
 onları görünen yararlar ile doğrudan ilişkilendirip
 verimlilik karlarını bulmaktır. Örneğin, şirket
 intranetinde klasör halinde bulunan bir telefon
 defteri sadece iletişimi hızlandırmakla kalmaz
 ayrıca kağıt , yazdırma ve iş gücünden de
 kazanılmasına neden olur.
• Diğer bir yol ise, hizmet düzeyine değer
 biçmektir. Herhangi birinin belirli bir hizmet için
 ne kadar ödeyeceğinin belirlenmesi yada belirli bir
 özelliği olan veya olmayan ürünlerin ve hizmetlerin
 fiyat karşılaştırmalarının yapılması değer biçmek
 için yararlı olur. Bu değerler bize görünmeyen
 yararları sayısallaştırmamızda yardımcı
 olur.Örneğin, elektronik veri değişimi yapan bir
 uygulama şirketteki hesapların daha kolay
 toplanılmasını sağlamaktadır.Bu yararın değeri ,
 elektronik veri değişimi sistemine yapılan yatırımın
 dönüş değerinden yani karından çıkartılabilir.
Adım 7 : Seçenek Çözümlemesi
• Bütün maliyet ve kar tanımlamaları yapıldıktan sonra
 önemli olan bütün seçenekleri uygun bir biçimde
 birbirleriyle karşılaştırmaktır. Parasal destek
 bölümünde çalışanların, üst düzey yönetimin ve hatta
 bazı zamanlarda teknik ekibin bile parasal araçları ve
 teknikleri anlamaları gerekmektedir.Etkin bir şekilde
 iletişim kurup , parasal terimleri ve araçları verimli bir
 şekilde kullanmak kişiye güvenilirlik sağlarken bir
 taraftan da projesinin kabul edilip, yatırım
 sağlanmasının şansını çok yükseltir.
• Sunulan seçenekleri çözümlemek için birçok
 yöntem bulunmaktadır. En yaygın olarak
 kullanılan ikisi parasal modelleme ve
 puanlama modellemesidir.
 Parasal Modelleme
• Karlılık ve nakit akışı üzerinde duran modeldir. Nakit
 akışı modelleri; artı yada eksi olan, nakit girişinden
 nakit çıkışının çıkarılmasıyla hesaplanan net nakit
 miktarına odaklanırlar. Genel olarak belirli bir
 seçeneğin sağladığı yararları bu yöntemi kullanarak
 bulur.Örneğin, elektronik hesap tablosu uygulaması
 kullanan bir şirket duyarlılık çözümlemesi yürüterek
 başlangıç yatırımları yada net nakit akışındaki
 değişimin belirli bir proje seçeneğinin alternatifinin
 risk düzeyini nasıl etkileyeceği gösterebilir.
• En çok kullanılan nakit akışı modelleri geri
 ödeme(payback ) ,başabaş (breakeven) ,
 yatırmın geri gönüşü(return on
 investment- ROI) , net bugünkü değer
 (net present value ) ve puanlama (scoring)
 yöntemlerini kullanırlar.
  Geri Ödeme (payback) Yöntemi
• Projenin başlangıç yatırımını geri alma süresidir. Örneğin, bir
 şirket sistemin geliştirilmesi ve uygulaması için $100000
 başlangıç yatırımı yapmış olsun.Bu sistemin net nakit olarak
 döndürdüğü yıllık miktar $20000 ise yatırımın geri ödenme
 süresi şu şekilde hesaplanır :

              Başlangıç yatırımı
• Geri ödeme süresi = ---------------------------------------
             Net Nakit Akışı(yıllık)

• Bu durumda $100000/$20000 ‘ den geri ödeme süresi 5 yıl
 çıkar.
• Geri ödeme yöntemi hesaplanması ve anlaşılması
 bakımından basit ve kolay bir yöntem olmasına
 rağmen, paranın ve nakit akışının zaman değerini
 hesaba katmaz. Bu bakımdan eksik bir yöntemdir.
 Her ne kadar eksik gibi görünse de herhangi bir
 yatırımın risk değerlerini belirlemede yardımcıdır
 çünkü daha uzun bir geri ödeme süresi olan bir
 yatırım daha kısa geri ödeme süresi olana göre
 daha fazla risklidir.
 Başabaş (Breakeven) Yöntemi :

• Geri ödeme yöntemine benzer olan bu
 yöntem, projenin hangi noktada başlangıç
 yatırımını geri almaya etmeye başladığını
 belirler.Bu yöntem eğer belirli sayıda
 işlemle başlangıç yatırımının geri alınması
 gerekiyorsa kullanışlıdır.
  Örneğin, ürettiğiniz golf sopalarını bir web sitesi kurup onun
 üzerinden satmak istiyorsunuz.$100000 web sitesini kurmak için
 harcadınız.Soru şu ki her bir golf sopasını $30 üzerinden
 sattığınızı düşünürsek başabaş noktasına (breakeven point)
 ulaşmak için kaç tane golf sopası satmanız gerekmektedir? Bu
 soruyu çözerken bir tane golf sopası satmanın maliyetinin ne
 olduğuna bakmak gerekir. İşte maliyetler :
• Gereçler (sopanın başlığı,ucu,çantası) : $12.00
• İş gücü (0.5 saat , saati $9.00) : $4.50
• Ek harcamalar (kira,sigorta, altyapı, vergiler vs.): $8.50

  Toplam : $25.00
Bir golf sopasının üretim maliyeti $25 olduğuna göre ve $30 ‘a
satılacağına göre sopa başına edilecek kar $5 ‘dır. O zaman başabaş
noktası şöyle hesaplanır :


            Başlangıç yatırımı
  Başabaş noktası = ----------------------------
             Net kar marjı

             $100000
           = ----------------
               $5

            = 20000

Başabaş noktasına ulaşabilmek için $20000 tane golf sopası satmak
gerekmektedir. Geri ödeme yönteminde olduğu gibi başabaş yöntemi
de alternatiflerin risklerini belirlemede yardımcıdır. Daha riskli olan
alternatiflerin başabaş noktaları daha yüksek çıkar.
Yatırım Getirisi (ROI) Yöntemi :
• Kesin bir parasal duyarlılık ile yatırım
 getirisi değeri şirketin parasal başarımının
 göstericisidir.Proje yönetimi bakış açısıyla
 baktığımızda , yatırım getirisi herhangi bir
 projeden yada seçenekten beklenen yada
 elde edilen değeri verir. Net gelirin proje
 yada seçenek için yapılan tüm harcamalara
 bölünmesiyle hesaplanır.
•  Örneğin herhangi bir proje seçeneğinin $100000 maliyetinin olması ve
  sağlayacağı yararın $115000 olması bekleniyor. Yatırım getirisi değeri şu
  şekilde hesaplanır :

         Beklenen toplam yarar – Beklenen toplam maliyet
Yatırım Getirisi = ------------------------------------------------------
               Beklenen toplam maliyet


                    $115000 - $100000
                 = ------------------------------
                       $100000

                 = %15
• Tamamlanmış bir yatırım getirisi değeri gerçek
 maliyet ve kazanç değerlerini içerir ve projenin
 sonunda beklenen yatırım getirisi değeri ile
 karşılaştırılabilir. Projenin yatırım getirisi
 değerinin kullanılabilirliği önemli iki tane varsayıma
 dayanır. Bunlardan ilki beklenen maliyet ve kazanç
 değerlerinin doğru bir şekilde tanımlanması ,
 ikincisi ise getiri değerlerinin projenin başlangıç
 yatırımından büyük olmasıdır.
• Bunların yanında projenin yatırım getirisi
 değerine bakarak toplam maliyet ve kazanç
 değerleri arasında ilişkiyi görebiliriz.
 Projenin yatırım getirisinin artması toplam
 kazancın artması yada toplam maliyetin
 düşmesi ile sağlanır. Alternatifler
 arasından seçim yaparken yatırım getirisi
 yüksek olan projeler seçilir.
Net Bugünkü Değer (net present
value) Yöntemi :
• Net bugünkü değer yöntemi paranın
 zaman değerine odaklanır. Örneğin,
 herhangi bir uygulama sisteminin
 $200000 maliyetinin olması
 bekleniyor ve aynı yıl içerisinde
 bitmesi planlanıyor.
    Önümüzdeki 4 yıl içerisinde projenin
     nakit giriş ve çıkışları şu şekilde
           veriliyor :
Net nakit akış değerlerini indirime uğratmak için şirket yönetimi tarafından
bir indirim değeri tanımlanır. Bu indirim değeri en az olarak projenin getirim
değerini verir. Bu değer şirketin yapacağı bu projeyle eşdeğer başka bir proje
için risk düzeyini belirlemede de kullanılabilir.
Net bugünkü değeri hesaplayan formül şu
şekildedir :
 I = toplam yatırım maliyeti
 r = iskonto oranı
 t = zaman
  Örneğin yönetim tarafından hesaplanan iskonto
  oranının 8 olduğunu düşünelim ve net bugünkü değer
  hesaplamasını yaptığımızda tablo şu şekildedir :
Çıkan bugünkü net değer $77,371 artıdır bu yüzden bu seçenek kabul
edilebilir bir projedir. Farklı proje seçeneklerini karşılaştırmada net
bugünkü değer yöntemi kullanılabilir.
Puanlama Yöntemi :
• Puanlama yöntemi ağırlıklı puan sistemine
 dayanarak projeleri yada alternatifleri
 karşılaştırmak için kullanılır. Puanlama
 modelleri birçok ölçüt kullanan farklı
 seçenekleri yada görünmeyen kazançları
 sayısallaştırmak olanağı da yaratır.
Toplam puanı bulmak için her bir ölçütün ağırlığı
puanıyla çarpılır ve projedeki bütün ölçütlerin bulunan
değerleri toplanır.
Formül şu şekildedir :
   Wi = kriter ağırlığı
   Ci =kriter puanı
   0 <= Wi <= 1
Aşağıdaki tabloda yukarıdaki sistem
kullanılarak karşılaştırılan değişik proje
seçenekleri gösterilmektedir :
Proje Seçeneklerinin Karşılaştırılması
Puanlama modeli birçok önemli fikri
vurgular:

• Puanlama modeli sayısal olan ve olmayan
 öğelerin birleştirilmesini sağlar .
• Kullanılan ağırlıklar ve puanlar özneldir.
• Parasal modeller kısa dönemde ön yargılı
 davranabilirler.
• Bazı ölçütler ters puanlanabilirler.
• Geçmiş deneyimler daha gerçekçi bir
 olurluk incelemesi yapılmasına yardımcı
 olurlar.
Adım 8 : Öneriyi teklif et ve
destekle
 Bütün seçenekler tanımlanıp
 çözümlendikten sonra sıra seçenekler
 arasından herhangi birini önermeye gelir.Bu
 aşamada unutulmaması gereken en önemli
 şey önerilmiş bir seçeneğinin
 desteklenmesi gerektiğidir.Eğer
 çözümleme özenli bir şekilde yapılmışsa ,
 bu öneriyi değerlendirmek oldukça kolay
 bir iştir.
Olurluk incelemesi profesyonel
görünümlü bir rapor şeklinde
hazırlanmalıdır. Yaptığınız işin
doğruluğunun ve kalitesinin sizin ve
şirketinizin bir yansıması olacağını
unutmamak gerekir.
PROJE SEÇİMİ VE KABUL
EDİLMESİ
• Olurluk incelemesinin hedefi önerilen
 seçenek için kabul alınması ve bütçe
 ayrılmasını sağlamaktır.Bu aşamada teklif
 edilen proje diğer projelerle yarışmak
 zorunda kalabilir. Proje kümesini (herhangi
 bir organizasyonun bütçe ayırabileceği
 proje kümesi) oluşturulurken konulan
 ölçütler çözümleme ve sonrasında proje
 seçenekleri arasında yapılan seçim
 aşamalarındakilere benzerdir.
Bir IT projesi kümesi çeşitli düzeylerde
risk,teknolojik karmaşıklık,büyüklük ve
stratejik amaçlar içeren projelerden
oluşur.Bir şirket daha az risksiz fakat eski
teknoloji kullanan projelere yatırım
yaparken, bir diğeri de riski çok fazla ,
karmaşık ve yeni teknoloji kullanan
projelere yatırım yapabilir.
Her ikisinin kendine göre iyi yönleri
ve kötü yönleri olabilir. Bu sebepten
dolayı şirketler IT proje portföyünü
oluştururken dengelemek amaçlı
olarak çeşitli etkenleri birbirlerinden
farklı olan projeleri seçmektedirler.
IT Projesi Seçim Süreci
 Seçim süreci , belirli bir zaman aralığında
 hangi bilgi teknolojileri projelerine bütçe
 ayırılacağının belirlendiği süreçtir.Genel
 olarak şirketlerde seçim sürecinde şansı az
 olan projeleri elemek için projeler ilk bir
 taramadan geçirilir.Taramayı geçenler
 şirketin standartlarına uyması açısından
 tekrar gözden geçirilmek üzere kabul
 edilir.
Şirketin standart gereksinimlerini de
karşılayan projeler kabul ve kaynak
sağlama yetkisi olan üst düzey
yöneticilerden oluşan kişilere karar
aşaması için gönderilirler.Burada seçilen
her bir projeye bir tane proje müdürü
atanır.Proje müdürü kendi takımını
oluşturduktan sonra projenin detaylı planı
geliştirilmeye başlanır.Seçim süreci her bir
şirkette küçük farklılıklar gösterebilir
fakat genel yapısı bu şekildedir.
IT Projesi Seçim Kararı


 Her projenin önerme kararı şirkete
 katacağı değerler göz önünde
 bulunarak alınır.IT projeleri için de
 bu geçerlidir. IT projesi seçim
 kararını vermek bazı koşulların
 karşılanmasını gerektirir.
Bu koşullardan bazıları:
• Proje şirketin stratejileri ve hedefleri ile
 doğrudan eşleşmelidir.
• Proje tamamlandığında şirkete ölçülebilen
 bir değer katması gerekmektedir.
• Proje seçimi görünen ve görünmeyen
 maliyet ve kazanç çözümlemelerine göre
 yapılması gerekir.
Bir IT projesinin şirkete beklenen ve
tahmin edilen şekilde katacağı değeri
ölçmenin birçok yolu vardır. Bunlardan
biri gittikçe yaygın kullanılmaya
başlayan Robert S.Kaplan ve David
Norton tarafından makalelerinde
tanıtılan Balanced Scorecard
(dengeli puan tablosu) yöntemidir.
Bu yöntem geleneksel parasal ölçümlerin
işlevsel ölçütlerle dengelenmesi için 4 ayrı
perspektif ile geliştirmiştir.
Dengelenmiş Puan Kartı yöntemi her bir
bakış açısı için belirli ölçüm değerleri ve
anahtar başarım göstergeleri yaratmak
zorundadır.
Bakış açıların şekilsel olarak gösterimi
Finansal Bakış Açısı :
 Balanced Scorecard yöntemi yöneticileri
 geleneksel parasal ölçüm değerlerinden
 farklı yeni değerlerin de hesaba katılması,
 stratejik başarıda rol alması için
 özendirirler.Daha da önemlisi parasal
 başarımın müşteri öncelikleri,iç işlemler,
 çalışanlara ve destek için altyapıya yapılan
 yatırımlar ile bağlantılı olmasını sağlar.
Geleneksel finansal değerler(ROI,NPV,IRR
vs.) hala daha geçerli olsa da , şu anda
birçok şirket yeni finansal değerleri
kullanmaya başlamıştır. Bunlardan biri son
zamanlarda dikkatleri üzerine toplayan ve
incelenen Ekonomik Katma Değer
(Economic Value Added - EVA)
kavramıdır.
EVA bir şirketin gerçek ana para
maliyetinden daha fazla kazanıp
kazanmadığını ölçmeye yarayan bir araçtır.
Ekonomik katma değer borcun maliyeti
(bankanın aldığı faiz oranı) ve hisse senedi
maliyeti (paydaşların bir yerlerde ne kadar
kazandığı) göz önünde bulundurularak
hesaplanır.
Müşteri Bakış Açısı :
 Bir şirketin müşteri gözünde nasıl işlediğidir yani
 müşteri memnuniyetiyle ilgilenir.Memnun kalmış
 müşteri yeni işler için hem iyi bir başvurudur hem
 de işin yinelenmesini sağlar.Parasal başarımla
 ilişkilendirilen müşteri odaklı bir değer zinciri
 oluşturulmuş olur. Müşteri odaklı yapılan ölçümler
 müşterinin ürünlerden ve hizmetlerden ne kadar
 memnun kaldığına ve bu ürünler ve hizmetlerin
 nasıl daha iyi bir şekilde ulaştırılması gerektiğine
 odaklanır.
İçsel Süreç Bakış Açısı :
• İçsel süreç bakış açısı uzun ve kısa dönemde
 müşteri ve parasal hedeflere ulaşmak için şirketin
 kendi içerisindeki süreçlerini sürekli olarak
 geliştirmesidir. Müşteri memnuniyeti sürekli
 olarak şirket tarafından geliştirilen yeni işlemlerle
 gerçekleşir.Müşteri memnuniyetinin geri dönüşümü
 parasal performansa yansır.Yani içsel süreç bakış
 açısı şirketin içerisindeki süreçlerin
 geliştirilip,daha etkin bir duruma getirilmesine
 odaklanır.
Yeni Fikirler ve Öğrenme Bakış Açısı :

• Şirketin işlevsel açıdan,parasal başarım ve müşteri
 memnuniyeti açısından kendi içerisindeki insanların
 yeteneklerinden,kapasitelerinden ve özendirilmelerinden söz
 eder.

• Dengeli Puan Kartı yöntemi geleceği önemli yatırımlar
 yapmak için önce çalışanlara yatırım yapmanın önemini
 tanımlar ve en az teknolojik alt yapıya verilen önem kadar
 insan altyapısına da yatırım yapmanın gerekliliğini anlatır.
 Verilen eğitimler,sertifika programları ve çalışan
 memnuniyeti yeni fikirler ve öğrenme bakış açısının
 ölçütleridir.
• Bir IT projesinin değerinin bu 4 bakış açısı
 ile ölçülmesiyle şirket yönetimi her konuda
 kurum boyutlarında bir bakış açısında
 bakmaya zorlanmış olur. Ayrıca Dengeli
 Puan Kartı yöntemi geleneksel parasal
 değerleri vurgulamak açısından da bir kısıt
 yaratır.Bunlar temelinde olduğu için birçok
 sebepten dolayı bu yöntem başarısız
 olabilir.
Bunlara örnek vermek gerekirse :
• Finansal olmayan ölçüm değerlerinin paydaş
 memnuniyeti için hatalı tanımlandığı durumlar
• Ölçütlerin uygun şekilde tanımlanmaması durumu
• Gelişim hedeflerinin görüşülüp, bu hedeflerin
 paydaşların gereksinimlerine,temel süreç
 kısıtlarına ve yeteneklerine uymaması
• İleri düzeydeki hedefler ile altsüreç düzeylerinin
 eşleşmesi için sistematik bir yol izlenmemesi
• Finansal olmayan değerler ile beklenen finansal
 değerler arasında sayısal olarak hiçbir bağlantı
 olmaması
Balanced Scorecard (dengeli puan
tablosu), organizasyon içerisinde tüm
projeleri seçip, gelişimlerini izleyip ve daha
sonra da katkılarını hesaplayan bir başarım
yönetimi sistemidir.
MOV Balanced Scorecard ‘ın bakış açıları
yeniden gözden geçirilip,geliştirilebilir.
Bizi sabırla dinlediğiniz için

  çok teşekkür ederiz…

								
To top