Europske monetarne integracije Europska monetarna unija by pVErGYG

VIEWS: 46 PAGES: 28

									Europske monetarne integracije
   Europska monetarna unija

 Kolegij: MEĐUNARODNE FINANCIJE
• Razvoj Europe nakon II svjetskog rata u gospodarskom
 smislu obilježen je značajnim integracijskim naporima
 koji su između ostalog uključivali i monetarno integriranje
 – rezultat je stvaranje Europske monetarne unije i
 jasan budući cilj uvođenja zajedničke valute

• Važno pitanje predstavljali su međusobni tečajni odnosi
 – oscilacije su potencijalno opasne za integracijske
 procese
  – Međusobno fiksiranje tečajeva nacionalnih valuta
  – Pitanje definiranja raspona fluktuacija
• 1970ih dolazi do tečajnih kriza, napušta se i formalno konvertibilnost
 dolara za zlato te se Smithsonijanskim aranžmanom dopušta raspon
 oscilacija tečaja do ±2,25% od središnjeg tečaja prema dolaru
• Marža ukupnog fluktuiranja između zapadnoeuropskih valuta iznosi 9%
• .. kretanje zmije u tunelu ..

• Rujan 1972 – 9 najrazvijenijih zapadnoeuropskih zemalja osniva
 Europski fond za monetarnu suradnju (EFMS) s ciljem obrane
 nacionalnih valuta od devalvacija te zaštite od negativnih međunarodnih
 monetarnih kretanja
  – Međusobni tečajevi valuta bili su fiksni, ali su zajednički fluktuirali prema
   trećim zemljama
  – Središnje banke deponiraju u EFMS 20% svojih rezervi zlata i 20% rezervi
   dolara, a u zamjenu dobivaju ECU (European Currency Unit) koji služi kao
   sredstvo za međusobna plaćanja
  – 1979 napušta se sustav “zmije” – uvodi se Europski monetarni sustav
   zasnovan na ECU
• Europski Monetarni Sustav (EMS) – u primjeni od
 1979, s ciljem stabiliziranja kretanja deviznih tečajeva

• Mehanizam deviznih tečajeva unutar europskog
 monetarnog sustava zasnovan na ECU – ERM I
  – CILJ – obrana od štetnih politika deviznog tečaja
  – Zasnovan na obračunskoj jedinici ECU kojeg čini košarica valuta
   zemalja članica Zajednice (najznačajnija valuta DEM), revizija
   košarice svakih 5 godina
Uvođenje Eura – tri etape

I ETAPA                 II ETAPA
1.7.1990. – 1. 1. 1994.         1. 1. 1994. – 1. 1. 1999.
• Liberalizacija kretanja kapitala   • Osnivanje Europskog monetarnog
                      instituta sa sjedištem u Frankfurtu
•  Koordinacija ekonomskih politika,
  posebno važno za monetarnu i    •  Središnje banke još uvijek
  fiskalnu politiku            zadržavaju autonomiju u pogledu
                      vođenja monetarne politike
•  Kriteriji iz Maastrichta
                    •  Buduća zajednička valuta zvat će
•  Održavanje raspona deviznih       se euro; odnos je 1€ = 100 centi
  tečajeva u odnosu prema ecuu
  ±2,25%
                 III. ETAPA
              1. 1. 1999. – 1. 1. 2002.

    PRVI DIO                     DRUGI DIO
•  Započinje neopozivim             •   1. 1. 2002. euro se uvodi
  fiksiranjem deviznih                u novčani optjecaj
  tečajeva prema euru
                         •   Nacionalne valute
•  Monetarnu politiku                 definitivno nestaju
  počinje voditi
  Europska centralna
  banka

•  Euro je samo knjižni
  novac
ERM II – mehanizam deviznih tečajeva zasnovan na euru

• Ulazak u Europsku monetarnu uniju – najmanje dvije
 godine provesti u sustavu ERM II

Ulazak u ERM II
• 28/06/2004 – Estonija, Litva, Slovenija
• 02/05/2005 – Cipar, Latvija
• 28/11/2005 – Slovačka


Uvođenje eura
• 01/01/2007 – Slovenija
• 01/01/2008 - Cipar, Malta
Izazovi uvođenja zajedničke valute

• Kriza EMSa početkom 1990ih, nakon ujedinjenja istočne i zapadne
 Njemačke 
  – visok proračunski deficit i porast razine plaća iznad razine
   produktivnosti
  – Raste inflacija – rastu kamatne stope kako bi se inflacija dovela
   pod kontrolu – DEM aprecira što uzrokuje aprecijaciju ostalih
   valuta u EMS

• 1992, kako bi se obranile od špekulativnih napada, Italija i Velika
 Britanija izlaze iz ERM i devalviraju valute

• 1993 proširuje se raspon fluktuacija na ±15%
Problemi deviznih tečajeva zemalja u tranziciji


 – problemi u oblasti realnog i financijskog sektora

 – monetarna suverenost za ove zemlje uskoro se pokazala
  prevelikim i preteškim izazovom

 – kontroverzna uloga MMFa zasnovana na pravilima
  Washingtonskog konsenzusa i c/p rješenjima

 – korištenje nominalne varijable (deviznog tečaja, kasnije inflacije)
  kao sidra
• Koliko monetarno – tečajna politika malog
 otvorenog gospodarstva kratke povijesti
 monetarne suverenosti uopće može biti
 uspješna u uvjetima globalizacije?

 – Održavanje stabilnosti valute?
 – Vođenje neovisne, proaktivne politike?
 – Suverenitet središnje banke?
• Formalni uvjeti – kriteriji iz Maastrichta
• Najmanje dvije godine prije uvođenja eura provesti u
 ERM II
• 31 poglavlje acquis communitaire
• Kriteriji realne konvergencije

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
  – Dodatni preduvjeti koji se odnose na ispunjavanje osnovnih
   političkih, ekonomskih, administrativnih i pravosudnih institucija
    NOMINALNA KONVERGENCIJA

– Održiva stabilnost cijena – držanje inflacije pod kontrolom
 – zemlja mora najmanje jednu godinu prije pridruživanja
 osigurati da njezina prosječna stopa inflacije (indeks
 troškova života) na prelazi 1,5 % prosjeka inflacije u tri
 zemlje članice s najnižim rastom cijena

– Deficit proračuna opće države – ne smije prelaziti 3%
 bruto domaćeg proizvoda. Ako je veći, mora pokazivati
 tendenciju opadanja
• Razina bruto zaduženosti opće države – ne smije prelaziti
 60% BDP ili mora pokazivati tendenciju smanjivanja

• Stabilnost tečaja – preduvjet za ulazak zemlje u ERM II
 unutar koje zemlje ne smiju provoditi devalvaciju
 autonomno

• Kamatna stopa na dugoročne državne obveznice ne smije
 prelaziti više od 2% odgovarajuću kamatnu stopu u tri
 postojeće članice s najnižom stopom inflacije
  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju


• Između Hrvatske i EU parafiran 2001

• Njime se utvrđuje suradnja i okvir za postepeno
 približavanje Hrvatske europskim strukturama

  – Nije bio obveza za zemlje iz prvog kruga proširenja i Bugarsku i Rumunjsku
   – one su potpisale tzv. Europske sporazume i stekle status pridruženih
   zemalja
• Sporazum predviđa suradnju i međusobne obveze u područjima:

  –  Politički dijalog
  –  Regionalna suradnja
  –  Sloboda kretanja roba
  –  Kretanje radnika
  –  Pružanje usluga
  –  Tekuća plaćanja i kretanje kapitala
  –  Usklađivanje i provedba zakonodavstva i pravila tržišnog natjecanja
  –  Suradnja na području pravosuđa i unutarnjih poslova
  –  Financijska suradnja
• Kopenhaški kriteriji (1993) – okvir za postupnu
 integraciju zemalja srednje i istočne Europe u EU:

 – Stabilnost institucija koje jamče demokraciju, vladavinu
  prava, ljudskih prava, poštovanje i zaštitu manjina

 – Funkcioniranje tržišnog gospodarstva i sposobnost
  poduzeća da izdrže konkurentski pritisak tržišnih snaga
  u Uniji

 – Sposobnost preuzimanja obveza koje proizlaze iz
  članstva, provedba ciljeva političke, ekonomske i
  monetarne unije
• 1995. na zasjedanju u Madridu dodana je i
 četvrta skupina kriterija :

 – Prilagođavanje administrativnih i pravosudnih struktura
  normama EU kako bi se preuzeti zakonodavni okvir
  mogao djelotvorno primjenjivati
              Acquis communitaire – poglavlja :

1. Slobodno kretanje roba          17. Znanost i istraživanje
2. Slobodno kretanje osoba         18. Obrazovanje i usavršavanje
3. Slobodno pružanje usluga         19. Telekomunikacije i informatička tehnologija
4. Slobodno kretanje kapitala        20. Kultura i audiovizualna politika
5. Pravo trgovačkih društava        21. Regionalna politika i koordinacija strukturnih
                      instrumenata

6. Politika tržišnog natjecanja       22. Okoliš
7. Poljoprivreda              23. Zaštita potrošača i zdravstvena zaštita
8. Ribarstvo                24. Suradnja u području pravosuđa i unutarnjih
                      poslova

9. Prometna politika            25. Carinska unija
10. Oporezivanje              26. Vanjski odnosi
11. Ekonomska i monetarna unija       27. Zajednička vanjska i sigurnosna politika
12. Statistika               28. Financijski nadzor
13. Socijalna politika i zapošljavanje   29. Financijske i proračunske odredbe
14. Energetika               30. Institucije
15. Industrijska politika          31. Ostalo
16. Mala i srednja poduzeća
TRENDOVI u najvažnijim zemljama – USA, Velika Britanija, euro zona i Japan
NEZAPOSLENOST u euro zoni – nakon što je nekoliko godina imala
opadajući trend, u 2008 pokazuje uzlaznu putanju i to primarno zbog porasta
broja nezaposlenih u Francuskoj i Španjolskoj što je tek donekle ublaženo
pozitivnim kretanjima u Njemačkoj
  FISKALNE OSNOVE
EUROPSKE MONETARNE UNIJE
• PITANJE: na koji način definirati fiskalnu politiku
 u okviru monetarne unije?

 – Zajednička monetarna politika (one-size-fits-all)
 – Decentralizirane, ali harmonizirane fiskalne politike
 – Različiti ciljevi pojedinih gospodarstava
 – Primjena načela supsidijarnosti po kojem se pojedini
  zadaci fiskalne politike dodjeljuju onim razinama koje
  će ga najučinkovitije izvršiti
 – Postojanje zajedničkog proračuna i njegove funkcije
 – Prvenstvo u definiranju ciljeva (monetarni ili fiskalni)
OKVIR POLITIKA EMU

• Kriteriji iz Maastrichta

• Fiskalna politika treba ispuniti zahtjeve
 discipline i fleksibilnosti
  – DISCIPLINA - podrška kredibilitetu monetarne
   politike
  – FLEKSIBILNOST – obrana od asimetričnih šokova
   na razinama pojedinih gospodarstava
• Pakt o stabilnosti i rastu (Stability and Growth Pact)

  – “Nastavak” kriterija iz Maastrichta u smislu fiskalnih
   kriterija, osigurava fiskalnu disciplinu za zemlje članice
   koje su uvele euro

  – Usvojen u lipnju 1997. (amandmani 2005.) kako bi se
   ojačala fiskalna disciplina unutar E(M)U

  – Svaka zemlja na srednji rok definira ciljne veličine
   proračunskog deficita i javnog duga (granicu predstavlja
   kriterij iz Maastrichta od 3% BDPa)
• Ideja Pakta potekla je od njemačkog ministra
 Thea Weigela sredinom 1990ih s ciljem da se
 provedbom ovih mjera ograniče inflatorni pritisci
 iz zemalja članica monetarne unije

• Zemlje koje nisu uvele euro imaju obvezu pratiti
 samo pokazatelje konvergencije
• PSR osigurava fiskalnu disciplinu, ali uz prilagođavanje
 efektima cikličkih kretanja u nacionalnim gospodarstvima
 te kombinira dva važna zahtjeva E(M)U – disciplinu i
 fleksibilnost

• Kritike se zasnivaju na postojanju numeričkih ograničenja
 kojima je (1) relativno lako manipulirati kratkoročnim
 mjerama a i (2) čiju je optimalnu visinu potrebno odrediti
 za svaku zemlju
• Zaključno ..

 – Fiskalna pravila u EMU pomažu izgradnju fiskalne discipline i
  učinkovitog nadzora koji je podrška ostvarenju glavnog cilja
  monetarne politike – stabilnosti cijena. Ne postojanje čvrstih
  ograničenja na strani fiskalne ili na strani monetarne politike može
  voditi neravnoteži sustava

 – Visoki proračunski deficiti mogu biti izazvani političkim razlozima jer
  bi pokušaj njihovog smanjenja zahtijevao nepopularne mjere
  rezanja državne potrošnje što bi ugrozilo njihov ponovni izbor

 – Fiskalna nedisciplina može uzrokovati nejednakost (porast)
  kamatnih stopa među članicama što ugrožava ravnotežu tržišta

 – Nedostatak fiskalne discipline može rezultirati pojavom slobodnog
  jahača te porastom moralnog hazarda
Pitanja?

								
To top