Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MUKA SURAT DEPAN DAN KANDUNGAN by 9dayrJ0u

VIEWS: 0 PAGES: 26

									                                                    PZS 19: 16

      UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
      BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL :      KAJIAN SISTEM RETIKULASI BEKALAN AIR
          PERUMAHAN DI MATANG, KUCHING.


                   SESI PENGAJIAN : 2004/2005 - 1

                  FRIDDY BIN SONONG
Saya
                       (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti
Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1.     Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia.
2.     Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian
      sahaja.
3.     Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi
      pengajian tinggi.
4.     ** Sila tanda ( √ )


          SULIT       (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau
                   kepentingan Malaysia seperti yang termaktud di dalam AKTA
                   RAHSIA RASMI 1972)
          TERHAD       (Mengandungi maklumat yang TERHAD yang telah ditentukan oleh
                   organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

      √    TIDAK TERHAD

                                      Disahkan oleh    (TANDATANGAN PENULIS)                    (TANDATANGAN PENYELIA)

 Alamat Tetap:
 Lot 894, Jalan Juara, Taman Sukma
 Off Jalan Sultan Tengah,                  PROF. MADYA DR. NORHAN BIN
 Petra Jaya, 93050 Kuching,                 ABD. RAHMAN
 Sarawak.
                                    Nama Penyelia

 Tarikh:      10 OKTOBER 2004            Tarikh:      10 OKTOBER 2004

CATATAN: *     Potong yang tidak berkenaan.
     **    Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi
          berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT
          atau TERHAD.
          Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan,
          atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana
          Muda (PSM).
“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
 adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah
           Sarjana Muda Kejuruteraan Awam”.
 Tandatangan       :

 Nama Penyelia      : PROF. MADYA DR. NORHAN BIN ABD. RAHMAN

 Tarikh         : 10 OKTOBER, 2004
  KAJIAN SISTEM RETIKULASI BEKALAN AIR
     PERUMAHAN DI MATANG, KUCHING
         FRIDDY BIN SONONG
Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian
syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
        Fakulti Kejuruteraan Awam
        Universiti Teknologi Malaysia
           Oktober, 2004
STUDY ON HOUSING WATER RETICULATION SYSTEM
       AT MATANG, KUCHING
         FRIDDY BIN SONONG
 Project Report is Submitted As a Partial Requirement For
  the award of The Bachelor Degree In Civil Engineering
        Faculty of Civil Engineering
        Universiti Teknologi Malaysia
            October, 2004
 “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
          tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”
Tandatangan     :
Nama Penulis     : FRIDDY BIN SONONG
Tarikh        : 10 OKTOBER 2004
          Ya Allah, Syukur allamduillah atas keizinanMu
      dan keredhaanMu membenarkan saya memperolehi kejayaan ini.
                     Dan
Untuk isteri tersayang lagi tercinta Latiffah Taha dan yang dikasihi anak-anak iaitu Mohd
 Adzim, Azreen dan Aleesa. Terima Kasih untuk pengorbanan dan didikasi anda semua
dan anda adalah sumber inspirasi untuk kejayaan ini. Sekali lagi jutaan terima kasih, jasa
           anda hanya Tuhan yang dapat membalasnya.
                      AMIN
                 PENGHARGAAN
Di sini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada penyelia Projek Sarjana Muda
ini iaitu Prof Madya Dr Norhan Bin Abd Rahman yang telah banyak memberi tunjuk
ajar, bimbingan, nasihat dan dorongan di sepanjang penyediaan Projek Sarjana Muda ini.


Penghargaan dan terima kasih juga saya rakamkan kepada rakan-rakan seperjuangan,
Saudara Wahab Lias, Saudara Azman dan Saudara Wahid yang telah memberi semangat,
dorongan dan tunjuk ajak semasa kita bersama-sama menyiapkan Projek Sarjana Muda.


Penghargaan dan diiringi ucapan ribuan terima kasih kepada Ir Jong dari Jong and
Associates, Jurutera Encik Samharis, Juruteknik Marianee, Juruteknik Adeline dan
kakitangan Bahagian Saluran Baru, Lembaga Air Kuching yang telah menolong
mendapatkan graf tekanan air dan atas bimbingan serta segala kerjasama yang telah
diberikan semasa perlaksanaan projek ini.


Penghargaan dan jutaan terima kasih juga diucapkan untuk semua pensyarah-pensyarah
atas didikan yang tidak kenal jemu untuk memajukan anak Malaysia supaya menjadi
bangsa yang cemerlang, germilang dan terbilang.
Sekian Terima kasih
                     ABSTRAK
Dewasa ini sering kita mendengar masalah kekurangan bekalan air di kawasan
perumahan dan lebih kritikal lagi bila berlakunya kebakaran yang melibatkan kerugian
harta benda dan kehilangan nyawa. Salah satu kemungkinan penyebab masalah ini
berlaku adalah kajian analisis tekanan air yang kurang tepat. Untuk itu objektif kajian ini
ialah untuk membuktikan bahwa apabila 2 perisian komputer iaitu Watercad dan Loop
dianalisis menggunakan 2 jenis paip yang berlainan kemudian hasilnya dibandingkan
dengan analisis yang telah dibuat oleh perunding projek perumahan yang dipilih dan
dibandingkan juga dengan tekanan yang diambil di tapak perumahan tersebut. Hasilnya
terbukti melalui kajian analisis berkomputer dan tekanan air yang diambil di tapak jauh
berbeza berbanding dengan tekanan air yang dianalisis oleh perunding projek. Perbezaan
yang paling jelas ialah ketika aliran kritikal atau pembukaan pili bomba. Diharap untuk
kawasan perumahan baru yang hendak dibina, Pihak Berkuasa Air perlu memastikan
kajian analisis terperinci dan tepat untuk rangkaian sistem bekalan air telah dibuat dengan
menyarankan pihak perunding menghantar 2 hasil analisis untuk memudahkan
perbandingan dan menyemak hasil tekanan dari analisis dengan tekanan yang ada di
tapak agar jika terdapat permasalahan mengenai tekanan air, cadangan penyelesaian lebih
awal boleh dibuat dan masalah kekurangan bekalan air dapat dikurangkan. Jika masalah
telah diselesaikan semesti pengguna mendapat bekalan air yang konsisten sepanjang
masa.
                     ABSTRACT
Lately, so frequent we heard that the water supply crisis which occurs at housing area and
worst still when fires break out, it tends to incur huge and considerable loss to properties
and to some extent it also involves unnecessary loss of innocent lives. Perhaps one of the
reasons which causes these wavering problems is due to inaccurate study on the analysis
of water reticulation system. Therefore, objective of this study will proved using two (2)
different type of pipes and analyze it using two (2) different type of computer software,
namely Watercad and Loop. The end results show that through the analysis of this
computer software and the availability of water pressure that had taken on site compared
to water pressure which have been analyzed by the consultant are much different. The
significance different was the water pressure recorded during critical flow. With the
availability of this information, it is hoped that in catering for future submission for new
housing schemes, the Local Water Authority have to ensure that, all the analysis
submitted by consultant are accurate. It is also required that the consultant should be
submitted at least two (2) sets of different type of water reticulation analysis for easy
comparison and checking. In the event during the process of checking, if it is found that
the water pressure from the analysis and water pressure at site are greatly different, the
Local Water Authority will recommend the solution to the consultant to reduce the water
supply problems and so that the consumers can enjoy the water supply consistently.
              KANDUNGAN
BAB   PERKARA             MUKA SURAT


    JUDUL                 i
    PENGAKUAN               ii
    DEDIKASI               iii
    PENGHARGAAN              iv
    ABSTRAK                v
    ABSTRACT               vi
    KANDUNGAN               vii
    SENARAI JADUAL            xi
    SENARAI RAJAH             xiii
    SENARAI GAMBAR FOTO          xiv
    SENARAI SIMBOL            xv
    SENARAI ISTILAH            xvi
    SENARAI LAMPIRAN           xvii
BAB 1  PENGENALAN

    1.1  Pendahuluan           1
    1.2  Kenyataan Masalah        3
    1.3  Objektif            3
    1.4  Skop              4
    1.5  Kepentingan Kajian       5
BAB 2  KAJIAN LITERATUR BAGI SISTEM
    RETIKULASI BEKALAN AIR


    2.1  Pengenalan                   6
    2.2  Persamaan Kadaralir Dan Halaju         10
       2.2.1  Kaedah Hazen-Williams          11
       2.2.2  Kaedah Colebrook-White         12
    2.3  Jenis-Jenis Sistem Retikulasi Bekalan Air    15
    2.4  Sistem Pengagihan Bekalan Air          16
    2.5  Faktor Pemilihan Paip              16
    2.6  Jenis-Jenis Paip                19
    2.7  Analisis Hidraulik               19
       2.7.1  Kaedah Gegelung             21
       2.7.2  Kaedah Titik Atau Persimpangan     22
BAB 3  KAWASAN KAJIAN


    3.1  Pengenalan                   24
    3.2  Latar Belakang Kawasan Kajian          24
BAB 4  METODOLOGI                      29


    41  Pengenalan                   29
    4.2  Maklumat-Maklumat Yang Di perlukan       30
       4.2.1  Kedudukan Paip Sedia Ada Dan
           Tekanan Air               30
    4.3  Lukisan Sistem Retikulasi Bekalan Air      34
       4.3.1  Alatan Sistem Retikulasi Bekalan Air  35
    4.4  Keperluan Bekalan Air Sehari Secara Purata  39
        4.4.1  Pekali Perkhidmatan         39
    4.5  Penggunaan Air Waktu Puncak         40
    4.6  Penggunaan Air Waktu Kritikal        41
    4.7  Penggunaan Air Untuk Memadm Kebakaran    40
    4.8  Pemilihan Diameter Paip           43
    4.9  Had Kelajuan Aliran Air           43
    4.10  Kehilangan Turus Tekanan           44
        4.10.1  Kehilangan Turus Tekanan Utama   44
        4.10.2  Kehilangan Turus Tekanan Kecil   45
    4.11  Had Tekanan Air Untuk Perumahan       45
    4.12  Kaedah Analisis Dan Maklumat Dari Kawasan
        Perumahan Matang               47
        4.12.1  Kriteria Kajian          47
        4.12.2  Menentukan Punca Bekalan Air
             Dan Tekanan Air          48
        4.12.3  Bilangan Rumah Dan Aliran
             Penggunaan Purata         48
        4.12.4  Keadaan Penggunaan Air
             Di Waktu Puncak          53
        4.12.5  Keadaan Penggunaan Air
             Di Waktu Kritikal         54
        4.12.6  Perisian Komputer         54
BAB 5  KEPUTUSAN DAN ANALISIS


    5.1  Keputusan                  58
    5.2  Perbandingan Kehilangan Turus        58
        5.2.1  Untuk Perisian Watercad       59
        5.2.2  Untuk Perisian LOOP         59
    5.3  Perbandingan Hasil Tekanan          60
       5.3.1  Waktu Kritikal  60
       5.3.2  Waktu Puncak   60
BAB 6  KESIMPULAN DAN CADANGAN    68


    6.1  Pengenalan        68
    6.2  Perbincangan       68
    6.2  Kesimpulan        71
    6.3  Cadangan         71
       BIBLIOGRAFI       73
       LAMPIRAN         74
              SENARAI JADUAL
NO. JADUAL          TAJUK              MUKA SURAT


2.1   Kronologi Pembangunan Teori Aliran Paip          8
2.2   Nilai Pekali Kekasaran C untuk Hazen-Williams dan
     K2 untuk Colebrook Mengikut Jenis Paip          15
2.3   Penggunaan Paip Dan Tempat Yang Disaran
     Penggunaannya                       17
2.4   Tekanan Kerja Maksimum Yang Disarankan untuk
     Paip HDPE                         18
2.5   Tekanan Kerja Maksimum Yang Di Benarkan Untuk
     Paip Besi Mulur                      18
2.6   Jenis-Jenis Paip Berserta Dengan Kebaikan Dan
     Keburukannya                       20
4.1   Had Penggunaan Air Secara Purata Mengikut Jenis Rumah   40
4.2   Aliran Air Diperlukan Untuk Percegahan
     Kebakaran                         42
4.3   Faktor Kehilangan Turus Tekanan Kecil K2
     Colebrook-White Untuk Alatan Dan Injap Paip        46
4.4   Keperluan Bekalan Air Untuk Titik Paip
     Waktu Purata                       50
4.5   Keperluan Bekalan Air Untuk Titik Paip
     Waktu Puncak                       53
4.6   Keperluan Bekalan Air Untuk Titik Paip
     Waktu Kritikal                      55
4.7  Data-Data Untuk Titik J Dan Waktu Purata,
   Puncak dan Kritikal              56
4.8  Data-Data Untuk Titik P- Saluran Paip     57
5.1  Perbandingan Kehilangan Turus Utama
   Untuk Paip DI – Watercad            62
5.2  Perbandingan Kehilangan Turus Utama
   Untuk Paip HDPE – Watercad           62
5.3  Perbandingan Kadar Tekanan DI- Watercad    63
5.4  Perbandingan Kadar Tekanan HDPE –Watercad   63
5.5  Perbandingan Kehilangan Turus Utama
   Untuk Paip DI – Loop              64
5.6  Perbandingan Kehilangan Turus Utama
   Untuk Paip DI – Loop              64
5.7  Perbandingan Kadar Tekanan DI- Loop      65
5.8  Perbandianga Kadar Tekanan HDPE – Loop     65
5.9  Hasil Tekanan Di Tapak Yang Di perolehi Dari
   Perumahan Matang, Kuching           66
6.1  Perbezaan Dalam Peratus Kehilangan Turus
   Utama Dan Kadar Tekanan Untuk
   Paip HDPE Dan DI                69
6.2  Perbezaan Dalam Bentuk Peratus Antara
   Kadar Tekanan Sebenar Di Tapak Dengan
   Analisis Dari Perunding Untuk Watercad
   Dan Loop                    70
                 SENARAI RAJAH
NO. RAJAH              TAJUK             MUKA SURAT
1.1     Pandangan Rentas Jenis-Jenis Sistem Bekalan Air      2
2.1     Kehilangan Tenaga dan Turus Utama Dalam
      Aliran Paip                        10
2.2     Rumus untuk ks=0.3 paip DI graf Colebrook-Write      13
2.3     Rumus untuk ks=0.015 paip HDPE graf Colebrook-Write    14
2.4     Kaedah Gegelung (Loop Method )               21
2.5     Kaedah Titik (Node Method)                 22
3.1     Kawasan Perumahan Matang Dan Peta Negeri Sarawak      25
3.2     Kawasan Perumahan Matang Dan Peta Bandaraya Kuching    26
3.3     Pandangan Pelan Perumahan Sri Moyan, Matang        27
4.1     Carta Alir Metodologi Untuk Keseluruhan Kajian       32
4.2     Carta Alir Metodologi Sistem Retukulasi Bekalan Air    33
4.3     Keratan Rentas Peralatan Paip               35
4.4     Jenis-Jenis Sambungan Paip                 37
4.5     Jenis-Jenis Injap Paip                   38
4.6     Lukisan Sistem Bekalan Air Untuk Kawasan
      Perumahan Sri Moyan                    51
4.7     Keratan Rentas Perumahan Sri Moyan             52
5.1     Analisis Yang Dibuat Oleh Perunding Projek Perumahan
      Sri Moyan, Matang                     67
          SENARAI GAMBAR FOTO
NO. GAMBAR FOTO         TAJUK              MUKA SURAT
3.1   Papan Tanda Kawasan Perumahan Sri Moyan            28
3.2   Tapak Kawasan Kawasan Perumahan Sri Moyan           28
4.1   Tolok Mencatat Tekanan                    31
4.2   Tolok Mencatat Tekanan Di Pasang Pada Pili Bomba       34
4.3   Keputusan Tekanan Air Dari Paip Sedia Ada, Jalan Matang
    Batu Kawa                           49
         SENARAI SIMB0L
A     -  Luas
AC Pipe  -  Paip Simen Asbestos
C     -  Pekali Kekasaran Hazen-Williams
CI    -  Paip Besi Pra-Tuang
D     -  Diameter
DI    -  Paip Besi Mulur
GRP    -  Paip kontrik Pra-Tuang
g     -  Unit Graviti
H1    -  Kehilangan Turus Tekanan
Hf    -  Kadar KehilanganTurus Tekanan
HDPE   -  Paip Polietilena Bertumpat Tinggi
K2    -  Pekali Kekasaran untuk Colebrook-White
L     -  Panjang
l/s    -  Liter Per Saat
m     -  Meter
pH    -  Ukuran Untuk Keasidan Dan Kealkalian Air
Q     -  Kadar Alir
S     -  Kecerunan Hidrolik
Steel   -  Paip Besi
UPVC   -  Paip Plastik
v     -  Kelajuan Kinetik Dalam Air
V     -  Halaju
                SENARAI ISTILAH
Besi Mulur             -  Ductile Iron
Bocor               -  Leakage
BerBibir              -  Flange
Discaj               -  Discharge
Efisen               -  Efficiency
Had                -  Limitation
Keperluan Operasi         -  Operating Requirements
Kemudahkerja            -  Workability
Kesesuian             -  Suitability
Kehilangan Turus Tekanan      -  Pressure Head Loss
Kadar Tekanan           -  Pressure
Merekabentuk            -  Design
Menyerap Tekanan          -  Surge Pressure
Alatan Paip            -  Pipe Fittings
Paip Sedia Ada           -  Existing Pipe
Paip Polietiena Bertumpat Tinggi  -  High Density Polyethylene
Sistem Retikulasi         -  Reticulation System
Sambungan Tee           -  Tee Connection
Sistem Pengagihan         -  Distribution System
Tekanan Kerja           -  Working Pressure
Tekanan Di Tapak          -  In situ Pressure
Ujian Tekanan           -  Pressure Test
Demand               -  Keperluan
Fixed               -  Ditetapkan
               SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN             TAJUK            MUKA SURAT
Lampiran A    Hasil Dari Analisis Perisian WaterCad       74


A.1     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaaan Waktu Purata                 75
A.2     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaaan Waktu Puncak                 76
A.3     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaaan Waktu Kritikal J-6              77
A.4     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaaan Waktu Kritikal J-7              78
A.5     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaaan Waktu Kritikal J-8              79
A.6     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaaan Waktu Kritikal J-9              80
A.7     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaaan Waktu Kritikal J-11             81
A.8     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaaan Waktu Kritikal J-12             82
A.9     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
       Kegunaaan Waktu Purata                 83
A.10     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
       Kegunaaan Waktu Puncak                 84
A.11  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaaan Waktu Kritikal J-6           85
A.12  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaaan Waktu Kritikal J-7           86
A.13  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaaan Waktu Kritikal J-8           87
A.14  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaaan Waktu Kritikal J-9           88
A.15  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaaan Waktu Kritikal J-11          89
A.16  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaaan Waktu Kritikal J-12          90
A.17  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Purata              91
A.18  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Puncak              92
A.19  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-6           93
A.20  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-7           94
A.21  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-8           95
A.22  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-9           96
A.23  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-11           97
A.24  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-12           98
A.25  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Purata              99
A.26  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Puncak             100
A.27  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-6          101
A.28  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-7          102
A.29  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-8          103
A.30  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-9          104
A.31  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-11          105
A.32  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-12          106
LAMPIRAN            TAJUK            MUKASURAT
Lampiran B      Hasil Dari Analisis Perisian LOOP     107


B.1     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Puncak                108
B.2     Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
       Kegunan Waktu Puncak                109
B.3     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Purata                110
B.4     Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Purata                111
B.5     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Kritikal J-6             112
B.6     Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Kritikal J-6             113
B.7     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Kritikal J-7             114
B.8     Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Kritikal J-7             115
B.9     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Kritikal J-8             116
B.10     Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Kritikal J-8             117
B.11     Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Kritikal J-9             118
B.12     Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
       Kegunaan Waktu Kritikal J-9             119
B.13  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-11           120
B.14  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-11           121
B.15  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-12           122
B.16  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-12           123
B.17  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Purata              124
B.18  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Purata              125
B.19  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Puncak              126
B.20  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Puncak              127
B.21  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-6           128
B.22  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-6           129
B.23  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-7           130
B.24  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-7           131
B.25  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-8           132
B.26  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip DI Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-8           133
B.27  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-9           134
B.28  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-9           135
B.29  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-11           136
B.30  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-11           137
B.31  Kehilangan Turus Utama –Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-12           138
B.32  Keadaan Kadar Tekanan-Untuk Paip HDPE Semasa
    Kegunaan Waktu Kritikal J-12           139
KANDUNGAN              TAJUK       MUKA SURAT
Lampiran C    Graf Tolok Tekanan Air Di Tapak
         Perumahan Matang, Kuching        140


Rajah C.1  Bacaan Tolok Tekanan Pada 11hb Ogos 2004   141
Rajah C.2  Bacaan Tolok Tekanan Pada 12hb Ogos 2004   142
Rajah C.3  Bacaan Tolok Tekanan Pada 13hb Ogos 2004   143
Rajah C.4  Bacaan Tolok Tekanan Pada 18hb Ogos 2004   144
Rajah C.5  Bacaan Tolok Tekanan Pada 19hb Ogos 2004   145
Rajah C.6  Bacaan Tolok Tekanan Pada 21hb Ogos 2004   146

								
To top