BORANG_PERMOHONAN_WALI_HAK by m0RgE0

VIEWS: 23 PAGES: 5

									  PERHATIAN: SILA KEMUKAKAN BORANG PENDAFTARAN INI DALAM (2) SET

                        BORANG WALI HAKIM (ANAK TIDAK SAH TARAF)
            SENARAI SEMAK PENDAFTARAN KES MAL
                                               SEMAKAN
  BIL DOKUMEN                               TANDAKAN
                                               MAHKAMAH
  1.  Permohonan , Afidavit & Borang Maklumat Diri              
  2.  Salinan Kad Pengenalan Pemohon                     
     2.1 Pengesahan Tempat Tinggal Plaintif (Pemohon)
     (Jika alamat di dalam kad pengenalan anda bukan di dalam
     Negeri Selangor atau di luar daerah ini sila dapatkan
     pengesahan    tempat  tinggal   Qaryah  daripada
  3.  Penghulu/Ketua    Kampung/Pengerusi     JKKK/Ketua        
     Kesatuan Penduduk/bil air/bil elektrik)

     2.2 Surat Pengesahan Majikan
     (Jika anda anggota Polis/Tentera
  4.  Salinan Sijil Kelahiran Pemohon                     
     Surat Sokongan Kedutaan (Jika warganegara Asing) (jika
  5.                                      
     berkaitan)
  6.  Salinan Sijil Cerai Pemohon (jika ada)                 
     Borang Permohonan untuk lelaki dan perempuan berkahwin         
  7.
     yang telah disokong oleh Pejabat Agama Islam Daerah
  8.  Salinan Sijil Cerai Bakal Suami (jika berkaitan)            

  9.  Salinan Sijil Nikah Ibubapa @ dokumen berkaitan             
     Borang Permintaan Untuk Mengeluarkan Saksi (MS 20) dan
  10.                                      
     salinan kad pengenalan saksi
  11.  Sepina Untuk Memberi Keterangan MS 21                  
     Borang MS 27 – Pengenalpastian Ekshibit
     Nota: Perlu dibuat salinan mengikut jumlah dokumen yang
  12.                                      
     ditandakan sebagai ekshibit di dalam afidavit yang
     diikrarkan.
  13.  Bayaran Pendaftaran (RM35.00)                      
     Catatan : Tambahan RM1 bagi setiap ekshibit yang
  14.                                      
     disertakan .
*Pemohon dikehendaki hadir sendiri membuat pendaftaran.

            URUSAN PENDAFTARAN & PEMBAYARAN

     Isnin – Khamis                 8.00 pagi hingga 12.30 tengahari
                             2.00 petang hingga 3.30 petang

       Jumaat                   8.00 pagi hingga 12.00 tengahari
                             2.45 petang hinga 3.30 petang

                Untuk kegunaan pejabat sahaja
  Nota: tandakan (    ) pada petak berkenaan.
                                Disemak :……….....................
                                Tarikh :

                                Disahkan :…….......................
                                Tarikh  :
                  BORANG MS 3

        ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
            (NEGERI SELANGOR 2003)

                 (Subseksyen 13(1) )

                  PERMOHONAN

   DI DALAM MAHKAMAH RENDAH / TINGGI SYARIAH …………………….
         DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

  (1) ……………………….. NO. ……………………………… Tahun 20 ……..

  (2) ……………………………………………………………...                       Plaintif
                                       Pemohon

  (3) ……………………………………………………………...                     Defendan
                                     Responden

Kepada  ……………………………………………………………..                 (defendan  yang
dinamakan di atas) yang beralamat di ……………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………

Ambil perhatian bahawa …………………………………………………………………...
Pemohon yang dinamakan di atas akan memohon kepada Mahkamah Rendah Syariah
………………………………………………………………………                      Pada     hari
……………pada ………… haribulan ………………….. 20………….……………pukul
……………………….…….. pagi / petang untuk mendapatkan suatu perintah bahawa (1)
Mahkamah meluluskan permohonan untuk bernikah secara wali hakim selari dengan
Seksyen 18(1) c Enakmen Undang – undang Keluarga Islam Selangor No. 2 Tahun
2003 atas alasan yang dinyatakan dalam afidavit yang dilampirkan .

                      ………………………………………………
                     Pemohon(atau Peguam Syarie bagi Pemohon)

CATATAN :
Jenis perintah yang dipohon hendaklah dinyatakan dengan tepat. Perkara – perkara
berlainan yang berbangkit dalam prosiding yang sama bolehlah diuruskan dalam
permohonan yang sama .
                  BORANG MS 26

        ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
             (NEGERI SELANGOR 2003)

                 (Subseksyen 113(1) )

                     AFIDAVIT

  DI DALAM MAHKAMAH RENDAH / TINGGI SYARIAH DI …………………………..
         DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

  (1) ……………………….. NO. ……………………………… Tahun 20 ……..

  (2) ……………………………………………………………...                    Plaintif
                                     Pemohon

  (3) ……………………………………………………………...                    Defendan
                                     Responden

Saya …………………………………………………….. yang beralamat di ……………..
……………………………..……… bersumpah dan menyatakan seperti yang berikut:


(Nyatakan dalam perenggan bernombor fakta – fakta yang hendak dideposkan dalam
affidavit )
1. Saya mengaku bahawa saya ……………………………………………………. K/P:
  ……………………………………………………………………………….beralamat
  ………………………………………………………………………………………..…
  …………………………………………………………adalah Pemohon di dalam kes
  ini .
  (Sesalinan Kad Pengenalan dilampirkan dan ditandakan sebagai ekshibit ……..)


2. Saya pernah / tidak pernah * bercerai / bercerai mati * pada ………………………..di

  …………………………………………………………………………………………..
  (Sesalinan Surat Cerai / Sijil Kematian dilampirkan dan ditandakan sebagai ekshibit
  ……..)


3. Saya mengaku bahawa berhasrat untuk bernikah dengan ……………………………...
  K/P: …………………………………….. yang beralamat …………………………….
  ………………………………………………………………………………………..…
  (Sesalinan Borang Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin dilampirkan dan
  ditandakan sebagai ekshibit ……..)
4. Beliau masih * bujang / pernah berkahwin.
  Beliau * ada / tiada hubungan persaudaraan dengan saya.
  (Sesalinan Surat Cerai/Surat Nikah dilampirkan dan ditandakan sebagai ekshibit ……..)

5. Saya mengaku bahawa saya mohon kebenaran untuk bernikah secara wali hakim atas
  alasan berikut:-

  a) Saya adalah anak tidak sah taraf.

  b) Saya telah dilahirkan pada ………………………...…………….
    (Sesalinan Surat Beranak/Sijil Kelahiran dilampirkan dan ditandakan sebagai ekshibit
    ……..)

  c) Ibubapa saya telah bernikah pada …………………………
    (Sesalinan Surat Cerai/Surat Nikah/Dokumen Pengesahan       Yang  Berkaitan
    dilampirkan dan ditandakan sebagai ekshibit ……..)

  d) Jarak pernikahan ibubapa dengan tarikh kelahiran saya ialah …………...… bulan.


6. Saya mengetahui hal sebenar mengenai status saya adalah anak tidak sah taraf sejak
  (nyatakan masa) ……………………………. daripada …………………………..
  (nyatakan nama, alamat, hubungan kekeluargaan - jika ada)


7. Oleh yang demikian saya mohon Mahkamah yang mulia ini meluluskan permohonan
  saya ini.


Diangkat sumpah pada ………… haribulan )
……………… 20 …… di ………………….                    ……………………………
oleh …………………………………………                         Tandatangan
        (Nama pemohon)

Di hadapan saya ,
                                ……………………………
                                 Hakim / Pendaftar
                    BORANG MAKLUMAT DIRI
            (maklumat ini perlu di lengkapkan bersama borang permohonan)


          Untuk Kegunaan Pejabat
          Tarikh Pendaftaran
                                Rujuk Dokumen & Fail
          No . Kes
          No. Resit

       * Untuk di isi oleh pemohon.Sila isi dengan HURUF BESAR

          PLAINTIF/PEMOHON                    DEFENDAN/RESPONDEN
Nama                          Nama


No Kad       Baru     :           No Kad      Baru     :
Pengenalan                       Pengenalan
          Lama     :                    Lama     :
(Sila isi salah                     (Sila isi salah
satu yang     Tentera    :           satu yang     Tentera    :
berkenaan)                       berkenaan)
          Polis     :                    Polis     :
          Passport :                       Passport :
Alamat untuk                      Alamat untuk
dihubungi                        dihubungi
No.Tel       (Pejabat) :             No.Tel      (Pejabat) :
          (Rumah) :                       (Rumah) :
          (H/P)   :                      (H/P)   :
Tarikh Lahir                      Tarikh Lahir
Umur                          Umur
Bangsa                         Bangsa
Warganegara                       Warganegara
Asal                          Asal
Pekerjaan                        Pekerjaan
Majikan                         Majikan


                   BUTIRAN       PERKAHWINAN
Tarikh Nikah                      Pernah Bercerai
Tempat Nikah                      Bil Talaq
Bil . Anak                       Tarikh Bercerai

								
To top