940 Natura Abiks taotlejale 9 EMK 13042011

Document Sample
940 Natura Abiks taotlejale 9 EMK 13042011 Powered By Docstoc
					      ABIKS TAOTLEJALE
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 2.7. “Natura
       2000 toetus erametsamaale“
                                  Sisukord

1.  SISSEJUHATUS ...................................................................................................................................3
2.  TOETUSE EESMÄRK ..........................................................................................................................4
3.  NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE ..................................................................................................4
4.  NÕUDED METSAALA KOHTA .........................................................................................................4
5.  LOODUSKAITSESEADUS JA METSASEADUS ..............................................................................9
6.  NÕUETELE VASTAVUS ....................................................................................................................9
7.  TAOTLUSE ESITAMINE ..................................................................................................................10
8.  SA EMK-le ESITATAVAD DOKUMENDID ...................................................................................11
9.  DOKUMENTIDE TÄITMINE ............................................................................................................12
 Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluse täitmine .................................................................................12
 Natura 2000 erametsamaa kaardi vormistamine .......................................................................................13
 Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus .................................................14
 Pindalatoetuste taotluse lisas oleva põldude loetelu (vormi PT50A) täitmine ja põllumassiivide
 kaardi vormistamine..................................................................................................................................15
 Kaasomanike nõusolek .............................................................................................................................15
 Esindusõigust tõendavad dokumendid ......................................................................................................16
 Taotlusel esitatud andmete muutmine ......................................................................................................16
10. ESITATUD TAOTLUSE KONTROLLIMINE ..................................................................................18
 Halduskontroll...........................................................................................................................................18
 Kohapealne kontroll ..................................................................................................................................18
11. TOETUSE VÄHENDAMINE VÕI TAOTLUSE RAHULDAMATA JÄTMINE ............................20
12. TAOTLUSE MENETLEMISE LÕPETAMINE TAOTLEJA ALGATUSEL....................................23
13. OTSUSE TEGEMINE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMINE .............................................................23
14. TOETUSE MÄÄR ...............................................................................................................................23
15. OTSUSE VAIDLUSTAMINE ............................................................................................................24
16. VÄÄRAMATU JÕUD ........................................................................................................................24
17. TOETUSE TAGASINÕUDMINE ......................................................................................................25
18. TOETUSE MENETLEMISE ALUSEKS OLEVAD ÕIGUSAKTID ................................................25
Lisa 1: NATURA 2000 ALAL ASUVA ERAMETSAMAA KOHTA ANTAVA TOETUSE
TAOTLUS ....................................................................................................................................................28
Lisa 2: Näidis - Metsaala kaart .....................................................................................................................32
Lisa 3: Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ......................34
Lisa 4: Juhend põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse andmete kandmise avalduse
vormi täitmiseks ............................................................................................................................................35
Lisa 5. PÕLDUDE LOETELU .... Error! Bookmark not defined.Tõrge! Järjehoidjat pole määratletud.
Lisa 6. VILJAVAHELDUSPLAAN ......................................................... Error! Bookmark not defined.34
Lisa 7. KÜLVIKORRA PLAAN .............................................................. Error! Bookmark not defined.35
                                                             Reg nr 70000734
  1. SISSEJUHATUS
Eestis on mets üks peamine ökosüsteem ja metsandus on üks olulisemaid looduse mitmekesisust
mõjutavaid majandusvaldkondi. Natura 2000 alad maismaal moodustavad pindalaliselt kokku
692 000 ha ning sellest on erametsamaad umbes 87 000 ha. Oluline on kindlustada kõikide Eesti
looduslike metsaliikide elujõuliste populatsioonide ja kasvukohtade säilimine.

Erametsadel on maapiirkonna majandustegevuses tähtis osa. Seetõttu on bioloogilise ja
maastikulise mitmekesisuse säilitamise seisukohast Euroopa Liidu abi oluline, et tagada Natura
2000 alal asuval erametsamaal looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning Euroopa
nõukogu linnu- ja loodusdirektiivi nõuete täitmine, oluliselt kahjustamata metsanduse üldist
tasuvusläve ja metsaomanike konkurentsivõimet.

Looduskaitseseaduse alusel on Natura 2000 alade kaitseks moodustatud kaitsealad, hoiualad ja
püsielupaigad. Kaitsealad ja püsielupaigad on jagatud erinevateks vöönditeks, kus kehtivad
erinevad piirangud. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus, kaitse-eeskirjaga võib lubada
koosluse kujundamist vastavalt kaitse-eesmärgile. Piiranguvööndis on lubatud säästev
majandustegevus, uuendusraiete tegemine on piiratud. Hoiualadel on keelatud metsaraie, kui see
võib ohustada ala kaitse-eesmärkide säilimist, ning kohustada võib kindlaksmääratud ajal
metsaraiet tegema ning selleks kindlaksmääratud tehnoloogiat kasutama. Iga kaitseala kohta on
kehtestatud kaitse-eeskiri, mis määrab kindlaks ala spetsiifilised kaitsekorralduslikud nõuded.
Kaitse-eeskiri on kaitseala kasutamise aluseks. Osaline või täielik loobumine majandamisest on
vajalik keskkonnakaitseliste eesmärkide ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse
säilitamise vajaduse tõttu.

Käesolev vihik on koostatud erametsaomaniku abistamiseks, kes soovib taotleda toetust Eesti
maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 2.7 “Natura 2000 toetus erametsamaale“. Toetuse
eesmärk on aidata kaasa erametsamaa säästvale kasutusele, kompenseerides erametsaomanikele
Natura 2000 metsaalade majandamisel saamata jäänud tulu.

Toetuse saamise nõuded on sätestatud põllumajandusministri 11.märtsi 2010.a. a määrusega nr 26
“Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse saamise
nõuded, toetuse taotluse ja taotluse menetlemise täpsem kord“. Kui määruse ja käesoleva
juhendmaterjali vahel on erinevusi, siis tuleb järgida kehtivat määrust.

Toetust makstakse Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (www.agri.ee/mak) alusel Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja Eesti riigieelarvest. Esialgse eelarve kohaselt on
Natura 2000 erametsamaade toetamiseks aastatel 2008-2013 kavandatud ligikaudu 31,96 miljonit
eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 2011.a 2. maist kuni 23. maini.

Toetust saab taotleda erametsaomanik tema omandis oleva metsaala kohta.

Toetuse määr on piiranguvööndis, hoiualal ja alal, mille kohta on tehtud “Looduskaitseseaduse”
§ 8 lõikes 1 nimetatud kaitse alla võtmise ettepanek või mille kohta on algatatud
“Looduskaitseseaduse” § 9 lõikes 1 nimetatud loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus (edaspidi
projekteeritav ala), piires asuva metsaala ühe hektari kohta 60,08 eurot (940 krooni) aastas.

Toetuse määr on sihtkaitsevööndis ühe hektari metsaala kohta 109,93 eurot (1720 krooni) aastas.

                                        Reg nr 70000734
Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi võtab vastu, menetleb ja teeb kohapealse kontrolli ning
määrab toetuse Sihtasutus Erametsakeskus (edaspidi EMK).
Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn
Tel 683 6058, 683 6064
e-post natura@eramets.ee
kodulehekülg: http://www.eramets.ee

Toetuse maksab välja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).
Kodulehekülg: www.pria.ee

  2. TOETUSE EESMÄRK
Toetusega aidatakse kaasa Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele, kompenseerides
erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade majandamisel saamata jäänud tulu.

  3. NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
Toetust saab taotleda füüsilisest isikust erametsaomanik ja juriidilisest isikust erametsaomanik
endale kuuluvale metsamaale, s.t toetuse taotleja saab olla ainult omanik!

Taotleja kohustused:

  1. Täitma kalendriaasta jooksul looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevaid nõudeid.
  2. Täitma kaitseala kohta kaitse-eeskirjas kehtestatud spetsiifilisi nõudeid.
  3. Täitma sellel metsaalal, millele taotleb Natura 2000 erametsamaa toetust, ja tema kasutuses
   oleval põllumajandusmaal või põllumajanduslikus kasutuses oleval maal häid
   põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning kohustuslikke majandamisnõudeid.
  4. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse viie alameetme taotleja peab lisaks täitma väetiste ja
   taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded;
  5. Tagama looduses selle metsaala, millele taotleb Natura 2000 erametsamaa toetust,
   katastriüksuse piiripunktidega ühtivate metsaala piiripunktide visuaalse tuvastamise
   katastriüksuse piirimärkide abil.

  4. NÕUDED METSAALA KOHTA
Alasid, mille kohta toetust taotletakse, nimetatakse Natura 2000 erametsamaa toetuse raames
metsaaladeks. Metsaala on pindalalt terviklik.

Metsaala on metsamaa või selle osa, mis asub:
   ühe katastriüksuse ja sihtkaitsevööndi piires;
   ühe katastriüksuse ja hoiuala ja/või piiranguvööndi piires ja/või projekteeritava ala piires.

Katastriüksuse vaheline piir ja kaitsevööndite vaheline piir jagab pindalalt tervikliku metsamaa
erinevateks metsaaladeks, välja arvatud hoiuala ja piiranguvööndi või projekteeritava ala ja
piiranguvööndi või projekteeritava ala ja hoiuala vaheline piir.

Metsaala hulka loetakse kuni 4 meetri laiused teed, kraavid, tuletõkestusvööndid ja muud
joonobjektid ning kuni 0,10 hektari suurused lagendikud ja muud alad v.a elektripaigaldise
kaitsevööndis olev maa, mille kohta ei või toetust taotleda. Kui metsaalal on üle 4 meetri laiuseid
teid, kraave, tuletõkestusvööndeid või muid joonobjekte või üle 0,10 hektari suuruseid lagendikke
või muid alasid, mille kohta ei või toetust taotleda, tuleb taotlejal nende pindala taotlusele

                                         Reg nr 70000734
märgitavast metsaala pindalast välja arvata. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks
elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa, kui jagamise tulemusena tekkiv metsamaa on väiksem
kui 0,1 ha. Elektripaigaldise kaitsevööndis oleva maa kohta ei või toetust taotleda.


Seega jagavad pindalalt tervikliku metsamaa erinevateks metsaaladeks:
   katastriüksuse piir;
   sihtkaitsevööndi ja hoiuala vaheline piir;
   sihtkaitsevööndi ja piiranguvööndi vaheline piir;
   sihtkaitsevööndi ja projekteeritava alavaheline piir;
   üle 4 m laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd või muu ala;
   üle 0,1 ha suurune lagendik või muu ala, mille kohta ei või toetust taotleda ja mis pole
    maakatastris metsamaa;
   elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa, kui jagamise tulemusena tekkiv metsaala on
    väiksem kui 0,1 ha.

Toetust võib taotleda metsaala kohta, mis:
   on taotleja omandis. NB! Taotlejaks tuleb alati märkida metsa omanik. Ka sel juhul, kui
    taotluse täidab omaniku eest volitatud esindaja;
   on metsaalana keskkonnaregistris (ja seega ka Natura 2000 erametsamaa toetuse
    kaardikihil, mis on kättesaadav Maa-ameti avalikust kaardirakendusest);
   on vähemalt 0,30 ha suurune;
   asub Natura 2000 võrgustiku ala kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis,
    piiranguvööndis või hoiualal või on projekteeritav ala;
   vastab metsaseaduse § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud maakatastrisse kandmise nõudele või
    punktis 2 sätestatud puittaimede kõrguse ja puuvõrade liituse nõudele. See tähendab, et
    metsaala peab olema kantud metsamaana maakatastrisse või sellel peavad kasvama
    puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liituvus peab olema vähemalt 30
    protsenti;
   on visuaalselt tuvastatav kohapeal katastriüksuse piirimärkide abil katastriüksuse
    piiripunktidega ühtivates metsaala piiripunktides.

Toetust ei või taotleda metsaala kohta:
   mis on kantud PRIA põllumassiivide registrisse. Sellisele alale Natura 2000 erametsamaa
    toetuse saamiseks tuleb Natura 2000 erametsamaa toetuse saamiseks metsaala PRIA
    põllumassiivide registrist välja võtta;
   mis on kantud keskkonnaregistrisse poolloodusliku kooslusena;
   millele taotletakse poolloodusliku koosluse hooldamise toetust1;
   mille kohta on sõlmitud leping vääriselupaiga kaitseks 2;
   millele taotletakse loodushoiutoetust3;
   hüvitatakse «Looduskaitseseaduse» § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus
    poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu4.

1
 “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse“ § 58 lõike 5 ja § 59 lõike 5 alusel kehtestatud
toetus
2
 Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 “Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga
kaitseks lepingu sõlmimise ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused“ sätestatud korras
vääriselupaiga kaitseks sõlmitud leping
3
 Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrusega nr 62 “Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse
maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” sätestatud toetus
4
  Keskkonnaministri 29. juuni 2004. a käskkirja nr 583 “Loodushoiutööde teostamise kord” alusel sõlmitud
loodushoiutööde eest
                                                Reg nr 70000734
Kui ühele osale metsaalast on taotletud näiteks vääriselupaiga toetust, tuleb see osa metsaala
pindalast maha arvata, näidata kaardil ja tähistada ala piirid looduses. Ülejäänud metsaalale on
lubatud taotleda Natura 2000 erametsamaa toetust. Juhul, kui kattuv ala jaotab metsaala osadeks,
siis kõik allesjäänud kattuvuseta metsaala osad moodustavad eraldi metsaalad, mis peavad vastama
eelpool nimetatud nõuetele (olema vähemalt 0,3 ha suurused jne).


Katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid peavad olema looduses
visuaalselt tuvastatavad.


Metsaalaga kattuvad katastriüksuse piiripunktid peavad olema tähistatud katastriüksuse
piirimärkidega, lähtudes maakatastriseadusest ja Vabariigi Valitsuse 23.10.2003 määrusest nr 264
„Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord.” (Lisatud selgitav
joonis 1)

Katastriüksuse piirimärgid (piirikivi, kupits, metallpost jne), mis on ühtlasi ka metsaala
piirimärkideks, peavad olema kohapeal visuaalselt tuvastatavad igal aastaajal. Juhul, kui
katastriüksuse piirimärk ei ole aastaringselt visuaalselt tuvastatav (kõrge rohu, ajutiselt kõrge
veetaseme, sügava lume korral jms), tuleb kasutada lisatähistust (Lisatud selgitav joonis 2).
Katastriüksuse piirimärkide lisatähistusena sobib kõige paremini ca 1,5 – 2 meetri pikkune
puutokk (visiiri tikk), millele on seotud värviline märkelint või mis on märkevärviga tähistatud
(Lisatud selgitav joonis 3). Lisamärgistusena ei tohi kasutada kilekotte, pakendeid jms, mis
risustab kaitsealuseid metsi.

Erandina säilib nõue taotlejale tähistada ringikujulise metsaala keskpunkt, nimelt ringikujulise
metsaala keskpunkti paiknemisel taotleja omandis oleval katastriüksusel peab olema tähistatud
metsaala keskpunkt.

Metsaalasid tuleb tähistada kooskõlas kehtivate liikumispiirangutega.

Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset
kontrolli tegevale isikule vajaduse korral ette katastriüksuse piirimärgid või metsaala piiri.

Kui katastriüksuse piirimärk (mis kattub metsala piiripunktiga) pole visuaalselt tuvastatav või
puudub, siis lähtudes põllumajandusministri 2010.a 11. märtsi määruse nr 26 “Natura 2000 alal
asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsem kord” § 7 lg 4. S.t kui kontrolli käigus on tuvastatud nõuete rikkumine,
otsustab SA EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 65/2011 artikli 18
kohaselt arvestades rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust
iga rikutud nõude kohta 5–25%.
                                         Reg nr 70000734
Joonis 1
Metsaala piiripunktid, mis ühtivad katastriüksuse piirimärkidega ja mis peavad olema aastaringselt
visuaalselt tuvastatavad (skeemil tähiseks kollane ring)
                                        Reg nr 70000734
Joonis 2 Katastriüksuse piirimärk (piirikivi), mis vajab lisatähistust
Joonis 3 Katastriüksuse piirimärgi lisatähis, selleks et piirimärk oleks aastaringselt tuvastatav
                                           Reg nr 70000734
  5. LOODUSKAITSESEADUS JA METSASEADUS
Taotleja peab täitma looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevaid nõudeid taotluse esitamise
kalendriaasta jooksul.

Kaitsealad ja püsielupaigad on jagatud erinevateks vöönditeks, kus kehtivad erinevad piirangud.
Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus, kaitse-eeskirjaga võib lubada koosluse
kujundamist vastavalt kaitse-eesmärgile. Piiranguvööndis on lubatud säästev majandustegevus,
uuendusraiete tegemine on piiratud. Hoiualadel on keelatud metsaraie, kui see võib ohustada ala
kaitse-eesmärkide säilimist, ning kohustada võib kindlaksmääratud ajal metsaraiet tegema ning
selleks kindlaksmääratud tehnoloogiat kasutama. Iga kaitseala kohta on kehtestatud kaitse-eeskiri,
mis määrab kindlaks ala spetsiifilised kaitsekorralduslikud nõuded. Kaitse-eeskiri on kaitseala
kasutamise aluseks. Projekteeritaval alal on keelatud majandustegevus, mis võib mõjutada
projekteeritava ala seisundit.

  6. NÕUETELE VASTAVUS
Nõuetele vastavuse (ingl k cross-compliance) süsteemiga tagatakse, et põllumajandustoetusi
makstakse täies mahus vaid neile põllumajandustootjatele, kes täidavad erinevatest seadustest
tulenevaid kohustuslikke majandamisnõudeid ja majandavad põllumajandusmaal, metsamaal ja
põllumajanduslikus tegevuses järgides häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi. Seega on
toetuste maksmine seotud põllumajanduslikest ja keskkonnakaitselistest õigusaktidest tulenevate
keskkonna, loomade tervishoiu ja heaolu, toiduohutuse ja taimekaitsealaste nõuete täitmisega ning
headel tavadel baseeruvate heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste järgimisega.

Nõuetele vastavuse süsteemi alused tulenevad EÜ nõukogu määruse nr 73/2009 artiklitest 4-6 ning
II ja III lisast ning „EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse“ §-st 23 – 26.


Nõuetele vastavus koosneb kahest osast:

•   head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, sh. püsirohumaa säilitamine;

•   kohustuslikud majandamisnõuded.

Nii kohustuslikke majandamisnõudeid kui ka häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi tuleb
täita kogu ettevõttes.

Nõuetele vastavuse nõudeid tuleb täita ja püsirohumaade pindala säilitada ka ühtse pindalatoetuse,
piimasektori eritoetuse ja mitmete teiste Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetuste puhul
(ebasoodsamate piirkondade toetus, põllumajandusliku keskkonnatoetuse 5 alameedet, Natura
2000 toetus põllumajandusmaale ja loomade karjatamise toetus).

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklile 51 toimub Natura 2000 erametsamaa
kohta antava toetuse vähendamine, kui Natura 2000 erametsamaa toetuse saajad ei täida kogu
ettevõttes kohustuslikke majandamisnõudeid, häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi või kui
ei säilitata püsirohumaade pindala. See nõue kehtib kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Nõuetele vastavuse nõuded on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklites 5 ja 6 ning II
ja III lisas. Kui muudetakse neid sätteid ning muid asjakohaseid siseriiklike õigusaktidega
kehtestatud kohustuslikke nõudeid, millest tulenevad kohustused on toetuse maksmise aluseks
olevatest nõuetest ulatuslikumad, vaadatakse võetud Eesti maaelu arengukava 2007-2013
kohustused komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 kohaselt üle. Kui selline kohandamine
                                        Reg nr 70000734
ei ole kohustuse võtnud taotlejale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb, ilma et nõutaks toetuse
tagasimaksmist aja eest, mil kohustus kehtis.

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, sh püsirohumaade säilitamine

Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi peavad järgima need Natura 2000 erametsamaa
toetuse taotlejad, kes kasutavad põllumajandusmaad. St kui Natura 2000 erametsamaa toetuse
taotleja on enda põllumajandusmaa andnud kellelgi teisele kasutada, siis tema ei pea neid nõudeid
sellel maal täitma.

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõuded on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr
73/2009 lisas III antud raamistiku alusel nelja teema lõikes ja täpsemalt sätestatud
põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määrusega nr. 11 „Head põllumajandus- ja
keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord,
püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa
säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord“. 2011. aastal ei ole nõuetes olulisi
muudatusi ega ole lisandunud uusi nõudeid.
Kohustuslikud majandamisnõuded

Kohustuslikud majandamisnõuded lähtuvad nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklitest 4 ja 5 ja
lisa II –s avaldatud õigusaktidest. Kohustuslikud majandamisnõuded on siseriiklikest õigusaktidest
tulenevad nõuded, mis hõlmavad kolme valdkonda: keskkond, rahva-, looma- ja taimetervis ning
loomade heaolu. Oma olemuselt on tegemist põllumajandustoetuste sidumisega Eestis kehtivate
õigusaktidega. Neid nõudeid on tavapärase järelevalve käigus vastava valdkonna kontrolliasutused
(Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet, Põllumajandusamet) kontrollinud ka
varematel aastatel, seega sisuliselt uusi nõudeid kohustuslike majandamisnõuete rakendumisega ei
kaasne. 2009.aastast rakendusid keskkonna ja loomade identifitseerimise ja registreerimise osa
nõuded. Alates 2011 rakendusid rahva-, taime- ja loomatervise valdkonna nõuded. Vastavate
nõuete loetelu koos viidetega õigusaktile on avaldatud Põllumajandusministeeriumi kodulehel
http://www.agri.ee/nouetele-vastavus/        ja       PRIA        kodulehel
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/nouetele_vastavus/.


  7. TAOTLUSE ESITAMINE
Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlused koos kaardi ja lisadokumentidega võtab vastu SA
Erametsakeskus (EMK), v.a avaldus põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse
kandmiseks, mille taotleja esitab PRIA-le.
Taotluse võib EMKle esitada posti teel, elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, e-PRIA
portaali kaudu või tuua kohale EMK kontorisse Tallinnas. Piirkondlikud tugiisikud korraldavad
maakondades teatud päevadel taotlejate abistamise taotluste täitmisel. Täpsem info selle kohta on
leitav erametsanduse portaalist www.eramets.ee.

Taotlusi võetakse 2011.a vastu ajavahemikus 2. mai kuni 23. mai. Hilinenud taotluste
vastuvõtmise aeg on 24. maist kuni 15. juunini. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1%
iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit esitatud või postitatud taotlusi EMK menetlusse ei
võta ja tagastab taotlejale. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks
varasem postitempli kuupäev.
                                         Reg nr 70000734
Üks taotleja saab ühel taotluste vastuvõtmise perioodil esitada ainult ühe Natura 2000
erametsamaa toetuse taotluse. Taotleja esitab ühe taotluse kõigi oma Natura 2000 erametsamaal
asuvate metsaalade kohta, millele soovib toetust taotleda. Taotlusele võib märkida ainult
taotlejale kuuluvad metsaalad. Ühe ja sama metsaala kohta ei tohi esitada mitut Natura 2000
erametsamaa toetuse taotlust. Kui metsaala on kaasomandis ning ühel metsaalal on mitu
omanikku, tuleb taotlejal esitada teiste omanike nõusolek või kaasomanike ühine avalus või
kasutuskorra leping. Täpsemalt on kaasomandis oleva metsaala kohta taotluse esitamisest räägitud
peatükis “Kaasomanike nõusolek“.

Kui taotleja eest kirjutab taotlusele alla esindaja, peab ta taotlusega koos esitama taotleja poolt
kinnitatud lihtkirjaliku volituse. NB taotlusele tuleb taotleja väljale kirjutada metsa omaniku nimi
ja esindaja andmed tuleb kirjutada esindaja väljale!

EMK aadress, kuhu taotlused saata või kohale viia:
SA Erametsakeskus
Mustamäe tee 50
10621 Tallinn

Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata aadressile:
Natura@eramets.ee

E-PRIA portaal:
www.pria.ee/et/ePRIA

E-PRIA portaali kaudu saab esitada nii taotluse kui ka metsaala kaardi. Vajadusel on võimalik
kaardil muuta etteantud metsaala pindala ja piire.

2011.a saab taotlusi esitada posti teel ja digitaalallkirjastatult ning e-pria portaali kaudu alates 2.
maist. Taotluse saab EMK-sse kohale tuua 2011.a alates 2.maist kuni 23. maini.

Täpsemat informatsiooni, millal piirkondlikud tugiisikud ja metsanduskonsulendid aitavad
maakondades taotlusi täita saab erametsanduse portaalist www.eramets.ee.

  8. SA EMK-le ESITATAVAD DOKUMENDID
Toetuse taotlemiseks peab taotleja EMKle esitama järgmised dokumendid:
   kirjalik vormikohane taotlus (vt peatükki “Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluse
    täitmine” ja näidist lisas 1);
   metsaala kaart, millele on märgitud selle metsaala katastritunnus, metsaala number ja
    piirid, mille kohta toetust taotletakse (vt peatükki “Natura 2000 erametsamaa kaardi
    vormistamine” ja näidist lisas 2).

Taotluse vormi ja lingi keskkonnaregistri kaardile leiab taotleja EMK kodulehelt www.eramets.ee.

Vajadusel tuleb esitada:
  1. taotleja poolt kinnitatud kirjalik volitus, kui taotlusele kirjutab alla erametsaomaniku
   esindaja (vt peatükk “Esindusõigust tõendavad dokumendid”).
  2. teiste omanike ühisavaldus, kirjalik nõusolek või kasutuskorra leping, kui metsaala on
   kaasomandis (vt peatükk “Kaasomanike nõusolek”).


                                           Reg nr 70000734
  3. avaldus PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks, kui taotleja
   andmed pole registrisse kantud. Registrisse kandmise avaldus tuleb esitada otse PRIAle (vt
   peatükki “Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus” ja
   näidist lisas 3 ning juhendit põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse andmete
   kandmise avalduse vormi täitmiseks lisas 4)
  4. pindalatoetuste taotluse lisas oleva põldude loetelu (vorm PT50A) ja põllumassiivi kaart (vt
   peatükki “Pindalatoetuste taotluse (vormi PT50) lisas oleva põldude loetelu täitmine ja
   põllumassiivi kaardi vormistamine” ja näidis lisas 5), kui taotleja kasutab
   põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle teisi pindalatoetusi (ühtset pindalatoetust,
   põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust või mõnda maaelu arengu toetust). Kui
   taotleja on enda põllumajandusmaa andnud kellelegi teisele kasutada, siis seda loetelu pole
   vaja esitada.

  9. DOKUMENTIDE TÄITMINE
Kõik dokumendid tuleb täita trükitähtedega, loetavalt, ilma paranduste ja ülekirjutusteta. Kui siiski
juhtub, et on vaja parandus teha, tuleb sellele kindlasti lisada märkus “parandus õige” ning taotleja
allkiri ja kuupäev.

Kui muudatusi soovitakse teha pärast taotluse esitamist, tuleb selleks esitada taotluse muutmise
avaldus. (vt peatükk “Taotlusel esitatud andmete muutmine”).

Kontrollida tuleb, et esitatavatel dokumentidel oleks kõik nõutud lahtrid täidetud. E-PRIA portaali
kaudu on mugav taotlust esitada, sest süsteem ei luba taotlust esitada ilma et kõik vajalikud väljad
oleksid täidetud.

Esitatud dokumentidele (ka metsaala kaardile) lisada kindlasti oma allkiri ja täitmise kuupäev.
Soovituslik on esitatud taotlusest ja kaardist jätta ka endale koopia. E-PRIA potaali kaudu saab
esitada ka metsaalade kaardi. Vajadusel saab muuta etteantud metsaala pindala ja piire. Ning
koopiat ei pea taotlusest tegema, sest igal ajal on taotlejal võimalik minna enda esitatud taotlust
vaatama.

Allkirjastades taotluse annab taotleja nõusoleku taotluses sisalduvate andmete esitamiseks PRIAle,
Taimetoodangu Inspektsioonile, Veterinaar- ja Toiduametile ja Keskkonnainspektsioonile ning
nõustub esitama üldist toetuse seire ja hindamisega seotud informatsiooni ja võimaldama oma
maal läbi viia hindamisega seotud tegevusi.

EMK taotluste vastuvõtja ülesandeks on taotlusdokumentide ning juhendmaterjali jagamine ning
taotluste vastuvõtmine. Dokumentide täitmisel saab abi küsida piirkondlikelt tugiisikutelt, kes
tegutsevad metsaühistute juures või konsulentidelt (vt www.eramets.ee).

Taotlusel ja sellele lisatud dokumentidel esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotluse esitaja
kinnitades seda oma allkirjaga. Soovitatav on eelnevalt põhjalikult tutvuda toetuse saamise
nõuetega ja dokumentidega, mida allkirjastatakse.


Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluse täitmine

Taotluse vormi saab taotleja EMK kodulehelt www.eramets.ee.
Elektrooniliselt saab esitada taotluse e-PRIA portaali kaudu http://www.pria.ee/et/ePRIA.


                                          Reg nr 70000734
Taotluse esitamisel on soovitatav alati täita uus taotlus, mitte esitada eelmise aasta andmete põhjal.
Kontrollida tuleb kõigi andmete ajakohasust (metsamaa pindala, katastriüksuse number), sest igal
aastal uuendatakse enne taotlusvooru keskkonnaregistri kaarti ning seetõttu võivad andmed
muutuda võrreldes eelneva aastaga.

Taotlusele tuleb märkida taotleja üldandmed ja metsaalade, mille kohta toetust taotletakse,
numbrid ja pindalad. Metsaala pindala peab olema taotlusele märgitud täpsusega kaks kohta peale
koma.

Taotleja võib soovi korral taotlusele kantava maa ise üle mõõta või tellida mõõtmise sellealast
teenust osutavalt isikult. Viimasel juhul jääb vastutuse määramine mõõtmise tulemuste eest
taotleja ja mõõtmise teinud isiku vaheliseks küsimuseks.

Metsaala pindala määramisel arvatakse maha metsaala sees paiknevad üle 4 meetri laiused teed,
kraavid, tuletõkestusvööndid ja muud alad ning üle 0,10 ha suurused lagendikud ja muud alad,
mille kohta ei või toetust taotleda.

Taotleja üldandmete ossa on soovitatav kindlasti märkida ka kontakttelefoni number ja e-posti
aadress, et taotlejaga oleks võimalik taotlusel esinevate puuduste korral ühendust võtta. Samuti
teavitatakse telefoni või e-posti teel kohapealsete kontrollide toimumisest.

Kui toetuse taotlejaks on isik, kellel puudub Eesti Vabariigi isikukood, tuleb taotlusele märkida
isikukoodi lahtrisse taotleja sünniaeg.

Kui metsaalad, mille kohta soovitakse toetust taotleda ei mahu ära ühele lehele, siis tuleb jätkata
taotluse täitmist teiselt lehelt. Lehed peavad olema nummerdatud. Kõikidele lehtedele peab olema
märgitud täitmise kuupäev ja allkiri.Natura 2000 erametsamaa kaardi vormistamine

Kõik Natura 2000 erametsamaa toetusõiguslikud metsaalad on kantud keskkonnaregistrisse.
Metsaala kaart, mis koos taotlusega esitatakse, peab olema keskkonnaregistri Natura 2000 alade
kaart, mille saab Maa-ameti elektroonilisest andmebaasist (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis).
alates 25. aprillist 2011. Viite kaardile leiate ka EMK kodulehelt www.eramets.ee.
Kaardi saab esitada ka koos taotlusega e-PRIA portaalis http://www.pria.ee/et/ePRIA. Vajadusel
on võimalik seal muuta kaardil etteantud metsaala piire ja pindala.

Kaardile peab olema märgitud metsaala katastritunnus ja number. Samuti tuleb kaardile kanda
võimalikult täpselt ja selgelt eraldatava joonega kõigi metsaalade piirid. Piirid peavad olema
kaardile kantud erksa värviga ja olema üheselt tuvastatavad. Joonte märkimisel kaardile tuleks
vältida topeltjooni ja joonte mahatõmbamisi.

Kaardile peab olema märgitud:
       metsaala katastritunnus;
       metsaala number;
       metsaalade piirid.
                                          Reg nr 70000734
Metsaalad nummerdab metsaomanik ise või kasutab juba kaardil näidatud numeratsiooni.
Metsaalade nummerdamisel ei tohi katastri piires numbrid korduda. Näiteks võib nummerdamist
alustada nr 1-st (vt näidist lisas 1).

Koos taotlusega esitatav kaart tuleb allkirjastada ja lisada täitmise kuupäev.

Metsaala piiride märkimisel kaardile tuleb jälgida, et:
   metsaala oleks märgitud õigele katastriüksusele;
   metsaala ei ületaks katastriüksuse piire ja ei paikneks väljaspool katastriüksuse piire;
   üks metsaala ei oleks korraga mitmel katastriüksusel;
   üks metsaala ei oleks korraga sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis;
   üks metsaala ei oleks korraga sihtkaitsevööndis ja hoiualal;
   üks metsaala ei oleks korraga sihtkaitsevööndis ja projekteeritava alal;
   sama numbriga metsaala ei oleks ühel katastriüksusel mitmes kohas;
   metsaalal oleks märgitud mittetoetusõiguslikud alad: üle 4 meetri laiused teed, kraavid
   tuletõkestusvööndid ja muud alad või üle 0,10 ha suurused lagendikud ja muud alad, mille
   kohta ei või toetust taotleda. Taotleja arvab (joonistab) nimetatud objektid metsaalast välja;
   üks metsaala ei oleks korraga mõlemal pool üle 4 meetri laiust teed, kraavi,
   tuletõkestusvööndit või muud ala;
   metsaalast oleks välja jäetud alad või ala osad, mille kohta taotletakse poolloodusliku
   koosluse hooldamise toetust, loodushoiutoetust või mille kohta hüvitatakse
   «Looduskaitseseaduse» § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus
   poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu või
   mille kohta on sõlmitud leping vääriselupaiga kaitseks. Need alad tuleb metsaala hulgast
   välja arvata;
   metsaala, millele toetust taotletakse, asuks Natura 2000 võrgustiku alal (Natura 2000
   loodusala või Natura 2000 linnuala).

Koos taotlusega esitatud kaardil toodud informatsiooni õigsuse (sh metsaala suuruse ja asukoha)
eest vastutab taotleja. Kui taotleja on veendunud, et keskkonnaregistri Natura 2000 metsaalade
kaardil on temale kuuluvad metsaalad märgitud valesti, võib taotleja kaardil toodud andmeid
muuta või parandada ja esitada koos taotlusega parandatud kaardi. Kui taotleja soovib
keskkonnaregistri Natura 2000 alade kaardil näidatud metsaala muuta väiksemaks, võetakse tehtud
muudatust arvesse samal taotlemise aastal. Kui aga taotleja soovib keskkonnaregistri Natura 2000
alade kaardil näidatud metsaala muuta suuremaks, siis tuleb koos muudetud kaardiga esitada
EMKle kaardi muutmise avaldus ja peale taotleja poolt esitatud andmete õigsuse kontrolli
(sealhulgas metsaala piiride kontroll looduses) tehakse muudatus Natura 2000 alade kaardil
avalduse esitamisele järgneva aasta taotlemise perioodiks. Kaardile peab olema märgitud metsaala
katastritunnus ja number. Samuti tuleb kaardile kanda võimalikult täpselt ja selgelt eraldatava
joonega kõigi metsaalade piirid. Piirid peavad olema kaardile kantud erksa värviga ja olema
üheselt tuvastatavad. Joonte märkimisel kaardile tuleks vältida topeltjooni ja joonte
mahatõmbamisi. Kaardi muutmise avaldus tuleks esitada EMK-le hiljemalt 31.detsembriks.


Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus

Kui taotleja andmed ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse,
esitab ta koos taotlusega “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 90
lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse. Põllumajandustoetuste ja
põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (vormi näidis lisas 3) tuleb esitada otse PRIAle.

                                         Reg nr 70000734
Avalduse vormi saab nii PRIA kodulehelt (www.pria.ee) kui ka erametsanduse portaalist
(www.eramets.ee).

Avaldus taotleja andmete kandmiseks PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse
tuleb täita ainult nendel taotlejatel, kes ei ole seda varem teinud. Kui avaldus esitatakse posti teel,
tuleb avaldusele lisada isikut tõendava dokumendi koopia. Kui avaldus esitatakse PRIA
piirkondlikus büroos, peab avalduse esitajal olema kaasas isikut tõendav dokument. Äriühingu
esindusõigust mitteomav isik ja füüsilisest isikust ettevõtja poolt volitatud isik peab esitama
esindusõigusliku isiku või taotleja poolt notariaalselt kinnitatud volikirja. Vastava avaldusega
palub taotleja kanda avalduse vormil esitatud andmed PRIA põllumajandustoetuste ja
põllumassiivide registrisse. Taotleja kinnitab esitatud andmete õigsust ja annab nõusoleku nende,
sh isikuandmete töötlemiseks PRIAs.

Avalduse saab mugavalt esitada e-PRIA protaali kaudu www.pria.ee/et/ePRIA. Nii kulub avalduse
esitamiseks ca 15 minutit.

Toetusi on võimalik maksta vaid isikutele, kelle andmed on kantud registrisse.Pindalatoetuste taotluse lisas oleva põldude loetelu (vormi PT50A) täitmine ja
põllumassiivide kaardi vormistamine

Pindalatoetuste taotluse lisas olevas põldude loetelus (vorm PT50A) tuleb märkida kogu taotleja
kasutuses olev põllumajandusmaa5. Taotleja peab sealhulgas ära näitama ka vähemalt 0,3 ha maa-
ala(d), mille kohta pindalatoetusi ei taotleta. Selline maa-ala peab olema hooldatud kasutades
selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistab ebasoovitava taimestiku ulatuslikku levikut. Kirja tuleb
panna nii need põllud, mis on PRIA põllumassiivide registrisse kantud kui ka väljaspool seda
registrit asuvad põllud. Väljarenditud maad paneb taotlusele kirja maa tegelik kasutaja (rentnik). St
kui taotleja ise ei kasuta põllumajandusmaad, siis tema ei pea põldude loetelu koos Natura 2000
erametsamaa toetuse taotlusega esitama.

Juhinduda tuleb ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse
juhendmaterjalist “Abiks taotlejale”, mida saab PRIA piirkondlikust büroost või PRIA kodulehelt
www.pria.ee (põldude loetelu näidis lisas 5). Samuti saab pindalatoetuste taotluse (vorm PT50A)
lisa nii PRIA kodulehelt (www.pria.ee) kui ka erametsanduse portaalist (www.eramets.ee).

Ühel taotlejal saab PRIAs menetluses olla ainult üks põldude loetelu ja sama põllu kohta üks
põllumassiivi kaart. Kui taotleja taotleb ka teisi pindalatoetusi ja on sellega seoses PRIAle esitanud
põldude loetelu ja põllumassiivi kaardi, ei pea neid enam uuesti Natura 2000 erametsamaa toetust
taotledes esitama.


Kaasomanike nõusolek

Kui metsaala on ühisomandis ehk kinnistusraamatus on ühe inimese nimi, taotlema tuleb aga tema
abikaasa, siis tuleb esitada maaomandit tõendava dokumendi ja abielutunnistuse koopia. Kui
abikaasa on maa omanikuks saanud läbi pärimise või kinkimise, siis selline maa ühisomandisse ei


5
  Nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009 art 22 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1122/2009 art 13
                                       Reg nr 70000734
kuulu ja taotleda saab ainult see, kelle nimel on maa kinnitusraamatus. Samuti ei kuulu
ühisomandisse maa, mis on omandatud läbi vara loovutamise inimese kasuks.

Vältimaks võimalikke kaasomanike vahelisi vaidlusi, oleme pidanud vajalikuks reguleerida toetuse
taotlemist kaasomandisse kuuluva maa puhul. Kaasomanikel on Natura 2000 erametsamaa toetust
võimalik saada 3 viisil:

  1. esitades ühise taotluse, kui soovitakse toetust taotleda ühiselt kasutatava metsaala kohta.
   Kõiki kaasomanike käsitletakse sellisel juhul ühise taotlejana. Taotlusele märgitakse selle
   kaasomaniku nimi, kelle arveldusarvele kantakse toetus. Taotlusele tuleb lisada
   kaasomanike ühisavaldus. Siinjuures on oluline, et kõik kaasomanikud peavad täitma
   toetuse saamise nõudeid ja nende andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja
   põllumassiivide registrisse.
  2. kaasomanikud esitavad eraldi taotlused, kui soovitakse saada toetust erinevate metsaalade
   kohta. Kaasomanikel peab olema sõlmitud kaasomandi kasutamise kokkulepe ning sellisel
   juhul tuleb kaasomandi kasutamise kokkuleppe koopia esitada koos muude dokumentidega
   EMKle. Kaasomandi kasutamise kokkuleppeks võib olla notariaalne leping või kaasomandi
   reaalosa jagamise kokkulepe. Sellisel juhul käsitletakse kaasomanike eraldi taotlejatena.
  3. kui toetust soovib taotleda vaid üks kaasomanikest, peab ta koos teiste toetuse saamiseks
   esitatavate dokumentidega esitama teiste kaasomanike kirjaliku nõusoleku. Võimalik on
   kasutada kaasomanike nõusoleku vormdokumenti. Soovituslikud andmed, mis peaksid
   kaasomaniku nõusoleku dokumendil kajastuma: kaasomaniku ees- ja perekonnanimi,
   isikukood, kontaktandmed, allkiri ja kuupäev ning kaasomaniku sõnastatud nõusolek
   käesoleval aastal toetusest loobumise kohta. Lisaks sellele peaks selles dokumendis olema
   kirjas kaasomandis oleva metsaala number (sama, mis on kirjutatud kaardile) ja metsaala
   katastritunnus. Allkirjastades dokumendi annavad kaasomanik(ud) nõusoleku, et taotleja
   võib metsaalale toetust taotleda ja mingeid takistusi selleks ei tehta.

Esindusõigust tõendavad dokumendid

Kui taotleja eest kirjutab taotlusele alla esindaja, peab ta taotlusega koos esitama taotleja poolt
allkirjastatud lihtkirjaliku volituse. Taotlusele tuleb taotleja andmete kohale märkida siiski
metsaomaniku nimi, mitte esindaja nimi. Esindaja andmed tuleb märkida taotlusel esindaja
andmete kohale.

Kui maaomanikuks on alaealine isik, siis peab taotluse esitama tema eestkostja. Taotlusele
märgitakse taotlejaks alaealine isik ja esindajaks tema eestkostja. Kui eestkostjaks on lapsevanem,
esitatakse koos taotlusega alaealise sünnitunnistuse koopia, muul juhul koopia eestkostjaks
määramise dokumendist.

Äriühingu esindusõigust mitteomav isik ja füüsilisest isikust ettevõtja poolt volitatud isik peab
esitama esindusõigusliku isiku või taotleja poolt notariaalselt kinnitatud volikirja.


Taotlusel esitatud andmete muutmine
Kui võrreldes taotlusel esitatuga on olukord muutunud, tuleb EMKd sellest kirjalikult teavitada.
Nii on võimalik hoiduda järgnevatest arusaamatustest, toetuse vähendamisest või taotluse
rahuldamata jätmisest.

Taotleja peab tehtud olulistest muudatustest või nõuete täitmist takistavatest asjaoludest teavitama
EMKd kirjalikult 10 tööpäeva jooksul alates muudatuse tegemisest või takistava asjaolu
                                          Reg nr 70000734
tekkimisest. Muudatusest saab teavitada alates taotluse esitamisest kuni taotluse rahuldamise või
rahuldamata jätmise otsuse tegemiseni (taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. aprillini).
Muudatustest ei ole EMKd õigus teavitada alates kohapealse kontrolli tegemise kavatsusest
teadasaamisest kuni kohapealse kontrolli teostamiseni6. Pärast seda, kui taotleja juures on
kohapealne kontroll läbi viidud, võib taotluses olevaid andmeid jälle muuta nende andmete osas,
mille osas kohapealses kontrollis rikkumisi ei tuvastatud.

Kui soovitakse muuta taotlusel tabelis 3 olevaid andmeid (näiteks märgitud metsaala või selle osa
asendada teisega või selle pindala vähendada), siis tuleb esitada taotluse muutmise avaldus ja
metsaala kaart (ainult nende metsaalade kohta, mida soovitakse muuta). Asendamisel tuleb jälgida,
et uus metsaala või selle osa ei oleks pindalalt suurem kui asendatav metsaala või metsaala osa.
Metsaala asendamine on lubatud ainult kuni taotluste vastuvõtmise perioodi lõpuni.

Taotluse muutmiseks on võimalik kasutada taotluse muutmise avalduse vormdokumenti, mille
saab erametsanduse portaalist www.eramets.ee. Vabas vormis esitatud muutmisavaldusel peavad
olema järgmised andmed:
   taotleja nimi;
   isikukood, äriregistrikood;
   toetuse nimetus ja/või taotluse number;
   millist esitatud vormi (dokumenti) ja milliseid esitatud andmeid taotleja soovib muuta,
    uued andmed;
   kuupäev;
   taotleja allkiri.
6
  Taotluse andmete muutmise kohta kehtib komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikkel 14 lõige
.
                                        Reg nr 70000734
   10. ESITATUD TAOTLUSE KONTROLLIMINE
Taotluses esitatud andmeid kontrollitakse administratiivselt ja kohapealsete kontrollide käigus.

Joonis 1. Taotluse menetlemine

      Taotleja               EMK                 PRIA             KKI

   Taotleja täidab       Taotluse ja teiste
   taotluse ja trükib      nõutavate dokumentide
   metsaalade kaardid      esitamine
              Taotluse ja taotleja     Kohapealne kontroll   Nõuetele vastavuse     Taotleja kontroll
              nõuetele vastavuse      (sh metsaalade     nõuete täitmise kontroll  looduskaitseseaduse
              kontroll           pindala mõõtmine)    (koostöös KKI, TTI ja   ja metsaseaduse
                                        VTA-ga), kui taotleja   nõuete täitmise osas
                                        valduses on põllu-
                                        majandusmaad
                    Taotluse osalise või         Ettepanek toetuse
                    täieliku rahuldamise         maksmise või
                    või rahuldamata            maksmisest
                    jätmise otsus             keeldumise kohta


                                       Toetuse
                                       väljamaksmine
Halduskontroll

EMK teostab halduskontrolli, st vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib
nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.

Kui halduskontrolli käigus avastatakse puudusi, tehakse taotlejale järelepärimine ja antakse
võimalus puuduste parandamiseks. Kui avastatakse märke võimalikust nõuete rikkumisest,
kontrollitakse andmeid mis tahes teise asjakohase menetluse abil ja vajaduse korral kohapealse
kontrolli abil või saadetakse järelepärimine taotlejale7.


Kohapealne kontroll

Kohapealsed kontrollid viiakse läbi juunist detsembrini, vajadusel teostatakse kontrolle kuni
toetuse otsuste tegemiseni 30.aprillil. Nõuetele vastavuse kontrolli tehakse vajadusel aastaringselt.

Toetuse saamiseks kehtestatud nõuete täitmise üle (ka “Looduskaitseseadusest“ ja
“Metsaseadusest“ tulenevate nõuete täitmise üle) teostab kohapealset kontrolli kontrollvalimi
alusel vähemalt 5% taotlejate juures EMK. Kohapealses kontrollis mõõdetakse üle metsaalade
pindala ja kontrollitakse toetuse nõuete täitmist. Lisaks kontrollib üleriigiliselt


7
  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1122/2009 art 28
                                                       Reg nr 70000734
“Looduskaitseseaduse” ja     “Metsaseaduse”   nõuete   täitmist  oma   pädevuse   piires
Keskkonnainspektsioon.

Kohapealset kontrolli nõuetele vastavuse nõuete täitmise üle teostavad PRIA, KKI, VTA ning
PMA igaüks oma pädevuse piires.

Kohapealse kontrolli käigus on järelvalveametnikul õigus nõuda toetuse saamiseks esitatud nõuete
täitmise kontrollimiseks vajalikke dokumente ning kontrollida määruses sätestatud nõuete
täitmist.8

Toetuse taotleja ei tohi takistada kohapealse kontrolli läbiviimist.

Kui metsaala piiri tähistab loodusliku või tehisobjekti telgjoon (tee, siht), siis loetakse alla 4 meetri
laiuse piiri puhul piiriks loodusliku või inimtekkelise piiri telgjoon. Kui metsaala piiri tähistab
looduslik või tehisobjekt nagu kraav, oja vms, samuti kui metsaala külgneb muu kõlvikuga (põld,
rohumaa, põõsastik, veekogu, vms), siis loetakse sellise objekti puhul piiriks puude võra ja
puutüvede telje mõttelisest keskpunktist tõmmatud sirge. Hinnatava metsaala piiri hinnatakse
visuaalselt.

Kohapealse kontrolli teostamisel viiakse läbi pindala hindamine katastriüksuse piiripunktide ja
visuaalselt tuvastatavate metsa käänupunktide ja metsa piiri järgi. Natura 2000 ala, sihtkaitse- ja
piiranguvööndi, hoiuala või projekteeritava ala piiride ning metsaalana keskkonnaregistrisse
kantud alade piiride osas kasutatakse piiride ja pindala kindlaksmääramiseks kehtivaid
keskkonnaregistrisse kantud elektroonilisi kaardikihte või nende väljatrükki.

Kohapealse kontrolli teostamisel on oluline pindala hindamiseks tuvastada toetusõigusliku
metsaala piir. Kui metsaala piir on ebakorrapärane, ringikujuline, katastriüksuse moodustamisel
pole koostatud piiriprotokolli, katastriüksuse piiripunkte ei ole katastriüksuse plaanil näidatud või
ei ole katastriüksuse plaani alusel kohustust piiripunktidesse katastripiirimärke paigaldada või
taotleja pole paigaldanud katastriüksuse piiripunktidega ühtivatesse metsaala piiripunktidesse
lisatähistust ning seetõttu ei ole katastriüksuse piirimärgid leitavad, mõõdetakse toetusõigusliku ala
pindala võttes aluseks:

  a) visuaalselt tuvastatavaid käänupunkte;
  b) looduslikku piiri;
  c) kehtivat plaani-ja kaardimaterjali või kaardikihte.

Toetuse nõuete rikkumist hinnatakse vastavalt selle tõsidusele, ulatusele ja püsivusele. Hindamine
toimub hindamismaatriksite alusel, mis avaldatakse EMK kodulehel. Rikkumise tõsidust, ulatust ja
püsivust hinnatakse kuni 9 punkti skaalal. Koondhinde saamiseks liidetakse punktid ja vastavalt
punktisummale leitakse toetuse vähendamise % toetussummast.

EMK poolt kohapealset kontrolli teostav isik võib rikkumise hindamisel kasutada kaalutlusõigust
ja anda hindamismaatriksist erinevaid punkte.

Kohapealses kontrollis täidetakse kontrollaruanne, kuhu ka taotlejal on võimalik lisada
omapoolsed märkused. Kontrollaruanne allkirjastatakse kohapealse kontrolli läbiviija isiku ja
taotleja või tema esindaja poolt. Kontrolliaruande allkirjastamisega tõendab taotleja või tema

8
 Järelvalveametniku õigused tulenevad “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seadus” §-st 96.

                                           Reg nr 70000734
esindaja kohapealse kontrolli läbiviimist ja seda, et on tutvutud kohapealse kontrolli raames
tuvastatud leidudega. Kui kohapealses kontrollis on tuvastatud eiramisi, siis saadetakse taotlejale
postiga kontrolliaruande koopia.

Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud
kohustuslikke majandamisnõudeid, siis otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni
määruse (EÜ) nr 65/2011 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust
arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta 5―25 %.

Kui taotleja rikub kohustuslike majandamisnõuete ühte nõuet mitmel kohustuseaastal, otsustab
EMK toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 65/2011 artikli 18 lõike 2 kohaselt
rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude
kohta kuni 50%.  11. TOETUSE VÄHENDAMINE VÕI TAOTLUSE RAHULDAMATA
    JÄTMINE

Toetuse vähendamine

Eksimus                   Vähendamise määr
Taotlusel märgitud pindala on väiksem kui Toetus määratakse taotluses esitatud andmete
metsaala tegelik pindala           alusel
Taotlusel märgitud pindala on kuni 3% suurem Toetus määratakse kohapealses kontrollis
kohapealses kontrollis mõõdetud pindalast*  mõõdetud pindala alusel
Taotlusel esitatud pindala on üle 3 kuid alla 20% Toetus määramisel vähendatakse kohapealses
suurem   kohapealses   kontrollis  mõõdetud kontrollis   mõõdetud   pindala   kahekordse
pindalast*                    pindalade erinevuse võrra9.
Metsaala pindala on väiksem kui 0,30 ha      Selle metsaala osas jäetakse taotlus rahuldamata
Taotlus on esitatud või postitatud 25
                         Toetust vähendatakse 1% iga hilinenud tööpäeva
kalendripäeva jooksul pärast taotluste esitamise
                         kohta
tähtaja lõppu (st 22. mai kuni 15. juuni)
Metsaala ei ole taotleja omandis         Selle metsaala osas jäetakse taotlus rahuldamata
Metsaala piiripunktid või keskpunkt ei ole EMK hindab rikkumise tõsidust, ulatust ja
kohapeal visuaalselt tuvastatavad         püsivust ning vähendab taotletud toetust 5―25 %
Metsaala ei asu keskkonnaregistrisse kantud
                         Selle metsaala osas jäetakse taotlus rahuldamata
Natura 2000 alal
Metsaala ei ole kantud maakatastrisse või seal ei
kasva vähemalt 1,3 m kõrgused puittaimed Selle metsaala osas jäetakse taotlus rahuldamata
liitusega vähemalt 30 protsenti

9
 Näide: Kui taotleja taotles toetust 10 ha kohta, kuid kohapealses kontrollis selgus metsaala üle
mõõtes, et tegelik pind on 8 ha, siis leitakse pindalade erinevuse protsent järgmiselt: 2/8 x
100=25%. Kuna taotlusel esitatud pind on kohapealses kontrollis kindlakstehtud pinnast suurem
üle 3%, aga kuni 30%, siis arvutatakse toetus tegeliku pinna alusel (8 ha), millest on maha arvatud
kahekordne pindala erinevus ehk 4 ha. Seega kui muid toetuse vähendamisi ei ole, määratakse
toetus 8 ha – 4 ha = 4 ha eest.
                                          Reg nr 70000734
Põllumajandustootja ja metsaomanik on rikkunud Toetust vähendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr
häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi või 65/2011 art 19 lõige 2-22 kohaselt. Toetuse
püsirohumaade säilitamise nõuet.         vähendamise suurus sõltub rikkumise raskusest.
Samale alale on taotletud poolloodusliku koosluse
toetust, loodushoiutoetust sõlmitud leping
vääriselupaiga kaitseks või mille puhul
hüvitatakse «Looduskaitseseaduse» § 22 punktis Selle metsaala osas jäetakse taotlus rahuldamata
3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus
poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad
lisakulud ning saamata jäänud tulu.
Sama ala asub põllumassiivide registris      Selle metsaala osas jäetakse taotlus rahuldamata
Kaasomandis oleva metsaala korral ei ole täidetud Taotlus jäetakse metsaala osas rahuldamata, kui
nõudeid toetuse taotluse esitamise kohta     puudust ei kõrvaldata puuduse kõrvaldamiseks
                         määratud tähtajaks
Kohstuslike majandamisnõuete mittetäitmine    Toetust vähendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr
                         65/2011 artiklite 19 lõige 2–22 alusel
Taotleja peaks esitama PT50A, aga pole esitanud Toetust vähendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr
                         1122/2009 artikli 55 lõigete l ja 2 alusel kuni 3%
Kõiki põllumajandusettevõtte (kasutuses olevaid) Toetust vähendatakse kuni 3% siis kui mitte kirja
põllumajandusmaid pole näidatud PT50A vormil pandud pindalade ja PT50A-l näidatud pindalade
                         vahel on erinevus üle 3%
*Kõikide pindalavähendamiste puhul vähendatakse või jäetakse taotlus rahuldamata vööndite
kaupa (st toetust vähendatakse või taotlus jäetakse rahuldamata selle vööndi osas, milles eksimus
(rikkumine) tuvastatakse)


11.1. TOETUSE VÄHENDAMINE NÕUETELE VASTAVUSE TÕTTU

Põllumajandusmaa heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoidmise nõuete ja
kohustuslike majandamisnõuete järgimise puhul hinnatakse leitud rikkumiste korral 10, kas tegemist
on hooletusest või tahtlikkusest tingitud rikkumisega, samuti hinnatakse rikkumise tõsidust,
ulatust, püsivust ja korduvust ning kas on tuvastatud kergendavaid või raskendavaid asjaolusid.
Kui rikkumine tuleneb põllumajandustootja hooletusest, on üldreeglina vähendamise ulatuseks 3%
kogusummast. PRIA võib pädeva kontrolliasutuse poolt kontrolliaruandes esitatud hinnangu alusel
siiski otsustada, kas seda protsenti vähendada 1%-ni või suurendada 5%-ni. Lõpliku
vähendusprotsendi kujunemisel arvestatakse, kas rikkumised on tuvastatud samas valdkonnas või
erinevates valdkondades. Juhul, kui rikkumised on tuvastatud samas valdkonnas (näiteks on
tuvastatud erinevad nõude rikkumised heade põllumajandus- ja keskkonnanõuete kontrollis), läheb
arvesse suurim valdkonna rikkumine. Erinevate valdkondade nõuete rikkumised liidetakse, kui
maksimaalne vähendamine esimesel rikkumise aastal on siiski 5% toetussummast.
Tähele tuleks panna, et nõuetele vastavuse nõuete rikkumise korral vähendatakse kõiki taotletud
toetusi, millele nõuetele vastavuse süsteem kehtib. Näiteks kui taotleja on taotlenud nii NAM kui
mõnda muud MAK 2007-2013 perioodi pindalatoetust ning tema ettevõttes tuvastatakse nõuetele
vastavuse nõude rikkumisi, vähendatakse sama vähendusprotsendi ulatuses mõlemat taotletud
toetussummat.

Kui nõuetele mittevastavus on olnud põllumajandustootja poolt tahtlik, on vähendamise ulatuseks
üldreeglina 20%. PRIA võib pädeva kontrolliasutuse poolt kontrolliaruandes esitatud hinnangu
10
   EÜ komisjoni määrus nr 1122/2009 art 47, 70-73
                                         Reg nr 70000734
siiski otsustada vähendada seda protsenti, kuid mitte alla 15%, või vajaduse korral suurendada seda
100%-ni toetuse kogusummast.

Kui järgneva kolme kalendriaasta jooksul on rikutud sama nõuet või standardit, siis korrutatakse
esimese korduvuse puhul kindlaksmääratud vähendusprotsent kolmega. Edasiste korduvate
rikkumiste puhul korrutatakse eelmise korduva rikkumise vähendusprotsenti kolmega. Juhul, kui
korduvuse arvutamisel on jõutud 15%-ni, teavitab PRIA taotlejat, et sama nõude rikkumise
veelkordsel kindlakstegemisel käsitletakse seda tahtliku nõude rikkumisena ning toetust
vähendatakse tahtliku rikkumise vähendamise määraga.

Näide: Taotleja on eelmisel, s.o 2010.a jätnud osa oma põldudest niitmata ja seetõttu on tema toetuse
summat vähendatud 3%. Kui 2011. a tuvastatakse taotleja kontrollimisel taas, et osa tema põldudest ei ole
niidetud, siis sanktsioon kujuneb järgmiselt: 2011. a leitud vähendamise % korrutatakse kolmega. Näiteks
leiti 2011. a hindamisel, et vähendamise % on 3 % toetussummast, siis korrutatakse leitud % kolmega ning
vähendamiseks saadakse 9 % toetussummast.Taotluse rahuldamata jätmine

                                      Rikkumisele    järgneval
Eksimus                     Toetust ei määrata
                                      aastal ilmajäämine
Esitatavatel dokumentidel (taotlus, kaart)
                       X
puudub taotleja allkiri
Taotlus on esitatud või postitatud rohkem kui
25 kalendripäeva pärast taotluste esitamise  X
viimast tähtpäeva (st pärast 15. juunit)
Taotlusel märgitud pindala on 20-50% suurem
                       X
kohapealses kontrollis mõõdetud pindalast*
Taotlusel märgitud pindala on üle 50%                   Taotleja arvatakse toetuse
suurem kohapealses kontrollis mõõdetud                   saajate hulgast välja lisaks
pindalast*                                 veel selles ulatuses, milline
                                      oli taotletud ja kindlakstehtud
                         X             pindalade vahe kaitsevööndis
                                      taotlemise aastal. See summa
                                      tasaarveldatakse     kolme
                                      kalendriaasta jooksul pärast
                                      rikkumise kalendriaastat.
Taotleja on tahtlikult märkinud taotlusele vale
                        X
pindala
Taotleja ei võimalda läbi viia kohapealset
                        X
kontrolli
Taotleja on tahtlikult rikkunud toetuse
                        X           X
saamise nõudeid
Taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse
                        X
või ähvardusega või muul õigusevastasel viisil
Taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks
                        X
määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud
*Kõikide pindalavähendamiste puhul vähendatakse või jäetakse taotlus rahuldamata vööndite
kaupa (st toetust vähendatakse või taotlus jäetakse rahuldamata selle vööndi osas, milles eksimus
(rikkumine) tuvastatakse)

                                           Reg nr 70000734
   12. TAOTLUSE       MENETLEMISE        LÕPETAMINE        TAOTLEJA
     ALGATUSEL11
EMK lõpetab taotluse menetlemise taotleja kirjaliku avalduse alusel (annulleerib taotluse) siis kui
avaldus esitatakse enne taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist.
Juhul kui taotlejat on teavitatud kohapealsest kontrollist või EMK või PRIA poolt leitud vigadest,
siis annulleerimisavaldust ei arvestata nende taotlusel esitatud andmete osas, kus on avastatud
rikkumisi.

Avaldus tuleb esitada    EMKle.  Soovitusliku  avalduse  vormi  saate  EMK   kodulehelt
www.eramets.ee.   13. OTSUSE TEGEMINE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMINE
Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab
EMK hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. aprilliks.

Toetuse saajate nimed ja taotlejatele makstavad toetussummad avalikustatakse erametsanduse
portaalis www.eramets.ee 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Taotlejate puhul, kelle
toetust ei vähendata, loetakse otsusest teadasaamise päevaks erametsanduse portaalis toetuse
saajate nimekirja ülespanemise päeva. Taotluse rahuldamata jätmise või taotluse osalise
rahuldamise otsusest teavitab EMK taotlejat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Toetuse maksab välja PRIA võttes aluseks EMK tehtud toetuse maksmise või maksmisest
keeldumise ettepanekut. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole. PRIA saab toetuse kanda
ainult nende taotlejate arveldusarvele, kelle andmed on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja –
põllumassiivide registrisse. Väljamaksed tehakse hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta
30. juuniks.

NB! Pangarekvisiitide muutumisel peab taotleja sellest koheselt teavitama EMKd või PRIAt,
vastasel juhul ei ole võimalik toetussummat õigeaegselt üle kanda.

Toetust ei maksta, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist tehakse kindlaks
taotluse rahuldamata jätmise alused või kui toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saamise eelduseks
olevaid tingimusi.

   14. TOETUSE MÄÄR
Toetuse määr ühe hektari Natura 2000 piiranguvööndis ja hoiualal ning projekteeritava ala piires
asuva metsaala kohta on 60,08 eurot (940 krooni) aastas, sihtkaitsevööndis 109,93 eurot (1 720)
krooni aastas12.

Saamatajäänud tulu arvutamise aluseks on võetud Natura 2000 võrgustiku metsaalade
metsaressursi keskmine väärtus, mille alusel on arvutatud keskmine eeldatav aastane tootlus.
11
   Taotluse menetlemise lõpetamise kohta kehtib komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikkel 25
12
   Eesti maaelu arengukava 2007-2013 5. peatüki meetmes 2.7 toodu kohaselt
                                        Reg nr 70000734
   15. OTSUSE VAIDLUSTAMINE
Kui taotleja ei ole Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluse kohta tehtud otsusega nõus on
taotlejal õigus 30 päeva jooksul pärast otsusest teadasaamist esitada vastavalt "Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 98 ja „Haldusmenetluse seadusele“ EMKle vaie,
põhjendades omapoolset seisukohta. Vaide põhjal vaadatakse taotlus uuesti üle ja tehtud otsusest
teavitatakse taotlejat kirjalikult.

Vaie lahendatakse vaide vastuvõtmisest arvates 30 kalendripäeva jooksul.13.

   16. VÄÄRAMATU JÕUD
Kui taotleja ei saa Natura 2000 erametsamaa toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid täita
vääramatu jõu või taotleja tahtest sõltumatul juhul ning sellest on taotleja EMKd teavitatud 10
tööpäeva jooksul alates päevast, millal tekkis teavitamise võimalus, siis seda ei loeta nõuete
rikkumiseks. Vääramatu jõu olemasolu hindamisel võetakse arvesse üksikjuhtudel ilmnenud
asjaolusid. Vääramatu jõud on asjaolu, mida taotleja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt oodata, et ta taotlemisel selle asjaoluga arvestaks või seda
väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõud peab olema tekkinud
kummagi poole süüta.

Vääramatuks jõuks loetakse:
   taotleja surma;
   taotleja pikaajalist töövõimetust;
   põllumajandusettevõtte olulise osa sundvõõrandamist;
   rasket loodusõnnetust, mis kahjustab taotleja maad;
   taotleja ettevõtte ümberkruntimist, kui ümberkruntimine pole algatatud omanikehuvidest
   lähtuvalt.

Taotleja surma korral taotlemise jätkamine
Toetuse taotlemist saab jätkata pärija, kaaspärija või muu isik nii täielikult kui osaliselt. Osalise
jätkamise korral tuleb näidata, milliste pindade osas taotlemist jätkatakse. Kui pärijaid on mitu,
tuleb juhinduda kaasomanike taotlemise korrast ning vajadusel esitada kaasomanike kirjalik
nõusolek või muu dokument (vt peatükki “Kaasomanike nõusolek“).

Taotlemise jätkamise korral tuleb EMK-le esitada järgmised dokumendid:

    juhul kui pärija jätkab taotlemist:
    - koopia surmatunnistuse kohta;
    - kirjalik avaldus taotlemise jätkamise kohta;
    - koopia pärimisõiguse tunnistusest.
    juhul kui kaaspärija jätkab taotlemist:
    - koopia surmatunnistusest;
    - kirjalik avaldus taotlemise jätkamise kohta;
    - koopia pärimisõiguse tunnistusest;
    - avaldus teistelt kaaspärijatelt toetusest loobumise kohta selle maa osas.

Kui pärija andmed pole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb
PRIA-le esitada avaldus andmete kandmiseks registrisse.

13
   ÜPP § 98 lg 3
                                           Reg nr 70000734
Juhul kui pärimisõiguse tunnistust pole võimalik koheselt esitada, on vajalik esitada notariaalselt
kinnitatud pärandi vastuvõtmise avalduse koopia.

   17. TOETUSE TAGASINÕUDMINE14
Kui pärast toetuse maksmist selgub, et toetuse saaja on esitanud valeandmeid, ei võimalda teostada
järelvalvet või ei ole täitnud toetuse saamise aluseks olevaid tingimusi on EMK-l õigus toetus
tagasi nõuda.

Alusetult tehtud väljamakse korral peab toetuse saaja kõnealuse summa koos intressiga tagasi
maksma. Intress arvutatakse ajavahemiku alusel, mis jääb tagasimaksekohustusest teatamise ja
tagasimakse või mahaarvamise vahele.

EMK võib otsustada alla 100 euro suuruseid summasid intressideta mitte tagasi nõuda.
Tagasimakse kohustust ei kohaldata kui ajavahemik toetuse maksmise kuupäevast kuni
kuupäevani, mil pädev asutus toetuse saajat esimest korda teavitab, et makse oli alusetu, on pikem
kui 10 aastat.

Loe        täpsemalt        toetuse      tagasinõudmise         kohta
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/volad_ja_tagasinouded/.


   18. TOETUSE MENETLEMISE ALUSEKS OLEVAD ÕIGUSAKTID
Eesti õigusaktid:

     “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus”;
     “Eesti maaelu arengukava 2007-2013”;
     Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrus nr 26 “Natura 2000 alal asuva
     erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse
     menetlemise täpsem kord”;
     Põllumajandusministri 17. veebruari 2011. a määrus nr 14 “2011. aastal 'Eesti maaelu
     arengukava 2007-2013' alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga
     kaasnevad maaelu arengu toetused”;
     Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määrus nr 11 “Head põllumajandus- ja
     keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord,
     püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa
     säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord“;
     “Looduskaitseseadus”;
     „Metsaseadus”;
     “Haldusmenetluse seadus”;
     “Veeseadus”;
     “Maaelu -ja põllumajandusturu korraldamise seadus”;
     “Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav
     Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“;


14
  Toetuse tagasinõudmise kohta kehtib Euroopa komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikkel 80
ja “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse“ § 99.

                                         Reg nr 70000734
    Põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määrus nr 36 “Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu
    pidamise kord”.
    Põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määrus nr 36 “Ühtse pindalatoetuse,
    põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse
    taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse
    üleandmisest teavitamise kord”;
    Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määrus nr 19 “Poolloodusliku koosluse
    hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem
    kord aastateks 2007–2013”.

Euroopa Liidu nõukogu ja komisjoni määrused:
   Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
   (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta;
   Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
   1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
   arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad;
   Komisjoni määrus (EÜ) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
   1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu
   arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta;
   Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
   1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
   arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad;
   Komisjoni määrus (EÜ) nr 1320/2006, millega kehtestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr
   1698/2005 sätestatud maaelu arengu toetusele ülemineku eeskirjad;
   Nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika
   raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja
   teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr
   1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) 378//2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr
   1782/2003.
   Komisjoni määrus (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr
   73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate
   otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette
   nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi
   rakendamise üksikasjalikud reeglid;
   Nõukogu määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta.
   Komisjoni määrus (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
   1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega
   ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas.

Muud toetuste menetlemisel aluseks olevad dokumendid:
  Komisjoni töödokument AGRI/60363/2005, maa-ala kohapealne kontroll vastavalt
   komisjoni määruse (EÜ)nr 1122/2009 artiklitele 25-35;
  European Commission working document AGR 49533/2002, On the concept of obvious
   error according to Art 12 of Commission Reg. (EC) No 2419/2001 (kättesaadav ainult
   inglise keeles);
  European Commission working document DS/2006/24-REV 3, On increases in the
   percentages of area aids applications to be checked where significant irregularities are
   found (kättesaadav ainult inglise keeles);
  European Commission discussion document JRC IPSC/G03/P/SKA/ska D(2004)(2575),
   Implementation of IACS-GIS, Reg. 178272003 and 1122/2009;

                                       Reg nr 70000734
    European Commission working document DS/2006/25- REV 3, Working document on
    increases in the percentages of farmers to be checked in the context of cross- compliance
    when a significant degree of non-compliance is found (kättesaadav ainult inglise keeles).

Eesti õigusaktidega saab tutvuda Riigi Teataja koduleheküljel www.riigiteataja.ee, Euroopa Liidu
õigusaktidega    internetiaadressidel  www.legaltext.ee  ja    http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/et/index.htm. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 on toodud Põllumajandusministeeriumi
kodulehel http://www.agri.ee/mak.


Erinevuste korral käesoleva juhendi ja õigusaktide vahel tuleb järgida õigusakti.
                                        Reg nr 70000734
                                        NÄIDIS

Lisa 1: NATURA 2000 ALAL ASUVA ERAMETSAMAA KOHTA ANTAVA
TOETUSE TAOTLUS

1.1. Taotleja üldandmed                1.2. Taotleja kontaktandmed1
Eesnimi:                       Postiindeks:

Perekonnanimi:                    Maakond:
Isikukood:
                           Linn/vald:

Äriühing ja FIE                    Küla/alev/alevik:

Ärinimi:                       Tänav/ maja/korter:

                           Telefon/mobiiltelefon:
Registrikood:
                           Faks:
Esindaja nimi:
                           e-post:
Esindaja isikukood:


1.3. Täidab Sihtasutus Erametsakeskus
Taotluse number:

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud
kontrollid.
Taotluse lehtede  Taotluse vastuvõtja allkiri:
arv:
Esmasisestaja    Topeltsisestaja nimi:
nimi:

Taotluse täitmise kuupäev:             Taotleja allkiri:Lk nr   1    Taotlus kokku      lehel
                                         Reg nr 70000734
2. Taotleja kinnitus
Kinnitan oma allkirjaga, et vastan Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta toetuse saamiseks esitatud nõuetele ja täidan selle toetuse saamiseks
esitatud nõudeid. Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan neid kontrollida. Annan taotluse vastuvõtjale nõusoleku esitada
andmeid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, Veterinaar- ja Toiduametile, Põllumajandusametile ning Keskkonnainspektsioonile.
Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja toetuse maksmisel. Olen nõus
esitama üldist toetuse seire ja hindamisega seotud teavet ja võimaldan oma maal teha seire ning hindamisega seotud toiminguid.

Kinnitan, et ei taotle keskkonnaregistrisse poolloodusliku kooslusena kantud maa kohta, keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrusega nr 62
“Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” sätestatud
loodushoiutoetust või mille osas on keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga
kaitseks lepingu sõlmimise ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused“ sätestatud korras sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping
või mille kohta hüvitatakse “Looduskaitseseaduse“ § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest
tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu.


Kinnitan, et minu kasutuses on põllumajandusmaa, märkides lahtrisse sümboli „x”.2

Taotluse täitmise kuupäev:                              Taotleja allkiri:
Lk nr  2
                                                                 Reg nr 70000734
 Natura 2000 alal asuvad metsaalad, mille kohta toetust taotletakse

                                      Sihtkaitse-  Piiranguvööndis,
                                                hoiualal ja     Teave metsaala asukoha kohta
                                 Metsa- vööndis asuva  projekteeritava ala
Jrk nr          Katastritunnus                   metsaala
                                 ala3 nr4          piires asuva
                                                        Maaüksuse nimetus   Valla nimi
                                      pindala (ha)  metsaala pindala
                                                 (ha)5
 1             :       :
 2             :       :
 3             :       :
 4             :       :
 5             :       :
 6             :       :
 7             :       :
 8             :       :
 9
 10
 11
 12
 13
 14             :       :
 15             .       :
                 Metsaalade pindala kokku (ha):


Taotluse täitmise kuupäev:                    Taotleja allkiri:


 Lk nr                                                                    Reg nr 70000734
1
   Kui taotlejat esindab esindaja, siis märkida taotleja esindaja kontaktandmed.
2
 Kui märgite „x”, on vajalik lisaks esitada määruse § 4 lõikes 2 nimetatud dokumendid. Kui olete need
dokumendid esitanud toetuse taotlemise
aastal teiste pindalatoetuste taotlemise raames, siis nimetatud dokumente teist korda esitama ei pea.
3.
  Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, sealhulgas kuni 4 m laiune tee, kraav ja tuletõkestusvöönd
ning kuni 0,10 ha suurune lagendik, mis asub ühe katastriüksuse ja sihtkaitsevööndi või ühe katastriüksuse,
hoiuala, piiranguvööndi ja projekteeritava ala piires. Üldjuhul jagab katastriüksuste vaheline piir ja
kaitsevööndite vaheline piir metsamaa erinevateks metsaaladeks, välja arvatud hoiuala ja piiranguvööndi
vaheline piir. Kui metsaala läbib üle 4 m laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd, siht, gaasitrass, vms
joonobjekt või üle 0,10 ha suurune lagendik või mõni muu ala, siis see jagab keskkonnaregistri
elektroonilises andmebaasis oleva metsamaa mitmeks metsaalaks. Metsamaa jagab erinevateks
metsaaladeks ka elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa, kui jagamise tulemusena tekkiv metsamaa on
väiksem kui 0,1 ha. Elektripaigaldise kaitsevööndis oleva maa kohta ei või toetust taotleda. Erinevateks
metsaaladeks jagunenud alad tuleb näidata taotlusel ning kaardil eraldi.
Toetust võib taotleda metsaala kohta, kui taotleja tagab, et katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala
piiripunktid on tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastavate katastriüksuse piirimärkidega. Ringikujulise
metsaala keskpunkti paiknemisel taotleja omandis oleval katastriüksusel, peab olema tähistatud ja
visuaalselt tuvastatav metsala keskpunkt.
4
  Nummerdage metsaala.
5.
  Lahttrisse tuleb sisestada ka selliste alade pindala, mille kohta on tehtud “Looduskaitseseaduse” § 8 lõikes
1 nimetatud kaitse alla võtmise ettepanek või mille kohta on algatatud “Looduskaitseseaduse” § 9 lõikes 1
nimetatud loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus (projekteeritav ala).
                                              Reg nr 70000734
                                                           NÄIDIS
Lisa 2: Näidis - Metsaala kaart
Katastritunnus                                      90002:001:0272
KÜ nimi                                          Paemäe I
Maakond                                          Lääne-Virumaa
Omavalitsus                                        Vinni
Asustusüksus                                       Mõdriku
Katastriüksuse pindala                                  3.8
Natura 2000 metsaalade pind(ha)                              3.73
Piiranguvööndis/hoiualal(ha)                               3.73
Registriosa                                        95831/958
Maaomanik (nimi/allkiri)...........................................................................................
Taotleja kinnitab käesolevaga, et kaardi andmed vastavad reaalsele olukorrale looduses

                                                      X = 6575874, Y = 642057
X = 6574838, Y = 641022
                                                           Reg nr 70000734
Kaardil esitatud informatsiooni õigsuse (sh metsaala suuruse ja asukoha) eest vastutab taotleja. Taotleja
võib kaardil toodud andmeid muuta või parandada.

Toetusõiguslike alade loend
Vööndi liik             Ala number              Pindala (ha)
Piiranguvöönd            1                  2.42
Piiranguvöönd            2                  1.31
                                             Reg nr 70000734
      Lisa 3: Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide
      registrisse
              A. Täidavad isikud, kes on kantud äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või riigi- ja
              kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse
              Eesnimi (täidab ainult füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE))

              Perekonnanimi (täidab ainult FIE)

              Isikukood (täidab ainult FIE) või selle
                                         |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
              puudumise korral sünniaeg
              Nimi või ärinimi

              Registrikood

              B. Täidavad füüsilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on kantud ainult maksukohustuslaste registrisse

              Eesnimi

              Perekonnanimi

              Isikukood või selle puudumise korral
                                   |   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
              sünniaeg
              C. Taotleja asukoht ja aadress (postiaadress):
C OSAS T ÄI TA AINULT KAS
              1) Palun kanda registrisse minu asukoha aadressiks            2) Esitan järgmised andmed (mitte täita, kui on täidetud punkt
 P UNKT 1 VÕI P UNKT 2
              äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste          C1):
              registris registreeritud aadressi andmed:                Riik
                                                   Postiindeks
              Palun muuta registris minu asukoha aadressi andmed            Maakond
              äriregistris või mittetulundusühingute ja                Linn / vald
              sihtasutuste registris tehtavate muudatuste alusel:           Küla / alev / tänav / maja / korter

              D. Taotleja ettevõtte asukoht ja aadress (tegevuskoha aadress):

              Riik                     Postiindeks                        Maakond

              Linn / vald                               Küla / alev / tänav / maja / korter

              E. Sidevahendid:

              Telefon                                 Mobiiltelefon

              Elektronposti aadress                          Faks

              F. Taotleja pangarekvisiidid:

              Arveldusarve number
                                |   |   |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
              Arveldusarve viitenumber (kohustuslik täita riigiasutustel)

              Arveldusarve omanik

              Saaja pank (välisarve korral)

              Panga aadress (välisarve korral)
              (riik, linn, tänav, maja nr)
              Panga kood (välisarve korral)
              (SWIFT, BLZ, Sort Code või muu kood)
               Soovin, et minu elektronposti aadressile saadetakse teated taotleja andmete registreerimise ja muutmise kohta.

              KINNITAN, ET MINU ESITATUD ANDMED ON TÕESED JA ANNAN NÕUSOLEKU ESITATUD ANDMETE, sh.
              ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMETIS.


              Kuupäev                Nimi                             Allkiri

      Märkused:


                                                                                           Reg nr 70000734
Lisa 4: Juhend põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse andmete
kandmise avalduse vormi täitmiseks

                A-OSA. Üldandmed
                Täidavad isikud, kes on kantud äriregistrisse (äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad),
                mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku
                registrisse. Ka muud ühingud ja asutused, sh kirikud ning seltsingud ja muud isikute juriidilise isiku
                staatuseta ühendused (edaspidi: seltsingud) täidavad A-osa
                Eesnimi, Perekonnanimi, Isikukood
                Täidavad ainult äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad ja seltsingud (esitatakse
                seltsingu volitatud esindaja või seltsingulepinguga määratud isiku andmed). Kui kood ei ole välja
TÄITA AINULT KAS A- VÕI B-OSA
                antud Eestis, lisatakse riigi nimi

                • Isik, kellel puudub isikukood, esitab selle asemel sünniaja kujul DDMMYYYY, kus D =
                sünnikuupäev, M = sünnikuu ja Y = sünniaasta

                Nimi või ärinimi
                Taotleja nimi täpselt sellisel kujul, mille all ta on registreeritud vastavas riiklikus registris. Seltsingu
                puhul kirjutatakse nimeks SELTSING või SELTSING seltsingu nimi
                Registrikood
                Registrikood täpselt sellisel kujul, mille all taotleja on registreeritud vastavas riiklikus registris.
                Seltsingu puhul ei täideta. Kui kood ei ole välja antud Eestis, lisatakse riigi nimi


                B-OSA. Üldandmed
                Täidavad füüsilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on kantud ainult maksukohustuslaste
                registrisse (registrit peab Maksu- ja Tolliamet). Kui kood ei ole välja antud Eestis, lisatakse riigi
                nimi

                • Isik, kellel puudub isikukood, esitab selle asemel sünniaja kujul DDMMYYYY, kus D =
                sünnikuupäev, M = sünnikuu ja Y = sünniaasta


C-OSA. Taotleja asukoht ja aadress (postiaadress)
Aadressis peavad olema märgitud nii postiindeks, maakond, linn/vald kui asula.
Sidejaoskonna/postkontori nimi ja postkasti number on soovitav kirjutada lahtrisse
Küla/alev/tänav/maja/korter asula nime juurde, kasutades lühendeid sjk ja pk.
Äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud isikute postiaadress
kantakse taotleja nõusolekul toetuste registrisse vastavas riiklikus registris registreeritud juriidilise
aadressi alusel
D-OSA. Taotleja ettevõtte asukoht ja aadress
Taotleja ettevõtte asukoha aadress on aadress, millel põhiliselt toimub taotleja tootmistegevus.
Esitatakse ka juhul, kui see ei erine postiaadressist. Aadressis peavad olema märgitud nii
postiindeks, maakond, linn/vald kui asula
E-OSA. Sidevahendid
Esitatakse sidevahendid, mille abil on taotlejaga võimalik vajaduse korral operatiivselt ühendust
võtta

F-OSA. Taotleja pangarekvisiidid
Arveldusarve number
Esitatakse üks arveldusarve number, välisarve korral soovitavalt IBAN (International Bank
Account Number). Seltsingu puhul esitatakse tema volitatud esindaja või seltsingulepinguga
                                     Reg nr 70000734
määratud isiku arve number. Arve puudumisel võib esitada ka teise isiku arve numbri (v.a.
äriühingud)
Arveldusarve omanik
Omaniku määramiseks tehakse rist nime juurde, kui arve on isiku nimel (seltsingud, füüsilised
isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad) või ärinime juurde, kui arve on ühingu või asutuse nimel,
või äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja äri nimel.

  •Arve omaniku nimi tuleb eraldi välja kirjutada, kui see erineb taotleja isiku- või ärinimest, või
   kui arve ei ole taotleja enda nimel.

Välisarve korral esitatakse täiendavalt panga nimi, panga BIC kood (Bank Identification Code -
SWIFT, BLZ, Sort Code vms) ja panga aadress
                                          Reg nr 70000734
     Lisa5 PÕLDUDE LOETELU                                                                  Pindalatoetuste taotluse lisa                                                                                                 Vorm  PT50A
   Täidab taotleja    Nimi:                                                           Põldude                                         Täidab                   PRIA                            Kandenumber:
                                                                             loetelu
                                                                           lehekülgede
                                                                              arv :
                                                                    Palun tutvuge enne vormi täitmist ka selgitustega vormi lõpus!

1            2        3       4              5               6             7                      8            9     10         11              12            13         14               15           16  17  18  19  20  21       22
                                    Täidab                                                                               Täidab taotleja
                                     PRIA
      Täidab taotleja                                                                                                  Tähistage sümboliga „X“ (välja arvatud veerg 15, kuhu
                                                                        Täidab taotleja                                   vajadusel märkige vastavalt kas HS või HV)
                                                    Maakasutuse tüüp (P, PR, LR,
                                                  5
                                                                                                                         11
                                                                                               Rohumaa rajamise või alla-
                                    esitamisele eelnenud aastal
                                                                                                                                                                          väetisena kasutatav rohumaa15
                                                                                                                         KSM toetuse rohumaa riba
                                    Põllu pindala (ha) taotluse
                                                                                                                                      Kuni 2-aastane külvikorras
                                                                                                                                                                          Heinaseemnepõld või haljas-
                                                                                             8
                                                                                                                                                              14
                                                                                  Põllu pindala taotluse
                                                                                  esitamise aastal (ha)
                                                                                                                                                                                                         Sangaste
                                                                                                              Rohumaa on rajatud
                                                                                                                                                              Energiakultuuri põld
Jrk    Põllumassiivi number
                2                                                                                                                                                                                              Parandus õige
                                                                                                                                                                                                      MAH
                                                                                                                                                                                                   KSM
                                                                                                                                                                                          ÜPT

                                                                                                                                                                                             ESA

                                                                                                                                                                                                NAT
                                                                                                                                                     13
                            4
                                                                      Kasvatatav
                                                                                                                                                                                                               (kuupäev ja
                                                                                                                                             12
                            Maa-ala number
                                                                                                                                                     Talvine taimkate
nr                                                                             7
                                                                    põllumajanduskultuur
                                                                                                                                      olev rohumaa
                                                                                                                                                                                                                   16
                                                                                                                                                                                                                allkiri )
                    3
                    Põllu number
                                                                                                                    10
                                                                                                     9
                                                                                               külvi aasta


                                                                                                              allakülvina
                                                        6
                                                    PK, M)
                                                                            17
                                                                      Kokku ha :

   Täidab taotleja        Allkiri:                                                                         Kuupäev:                                                                                                 Lehekülje number:
1
  Põllumassiivide kaarti ei pea esitama taotleja, kes taotleb PLK toetust kogu maa kohta, mida tal on õigus kasutada. PLK toetuse taotleja esitab Keskkonnaametis
kooskõlastatud poollooduslike koosluste loetelu ja kaardi(d), millele on märgitud alad, mille kohta toetust taotletakse.
2
  Põllumassiivi number (veerus 2) – kui põllumassiivide registris puuduvad andmed, et selline maa oli 2003. aastal põllumajanduslikus kasutuses, siis märgitakse taotleja
põllumajandusmaa, mida taotlejal on õigus kasutada, katastritunnus. Põllumassiivi number koosneb 11 sümbolist ja katastritunnus 12 sümbolist.
3
  Põllu number (veerus 3) – kirjutatakse põlluraamatusse märgitud põllu number. Võimaluse korral kasutada sama põllu numbrit, mis oli märgitud ka eelmisel aastal
pindalatoetuste taotlusel.
4
  Maa-ala number (veerus 4) – sama maa-ala number märgitakse alla 0,3 ha suuruste põllumajanduskultuuride kohta, mis asuvad ühel põllumassiivil ning moodustavad
ühtse ja tervikliku maa-ala, mille pindala kokku moodustab vähemalt 0,3 ha suuruse põllu.
5
  Põllu pindala (ha), taotluse esitamise aastale eelnenud aastal (veerus 5) – veerg on taotlejale teadmiseks, eeltäidetud taotlusvormil on märgitud põllu pindala
hektarites taotluse esitamisele eelnenud aastal (täidab PRIA).
6
  Maakasutuse tüüp (veerus 6) – P – teraviljad, kaunviljad, tehnilised kultuurid (õli- ja kiukultuurid), rühvelkultuurid, köögiviljakultuurid, ravim- ja maitsetaimed,
aedmaasikas ja lühiajaline rohumaa;
PR – pikaajaline kultuurrohumaa; LR – looduslik rohumaa; PK – püsikultuurid (puukoolid, viljapuu- ja marjaaiad jne); M – mustkesa. Veerus 6 tähistega PR ja LR
tähistatud põlde käsitatakse püsirohumaana.
7
  Kasvatatav põllumajanduskultuur (veerus 7) – märgitakse kasvatatav põllumajanduskultuur „Abiks taotlejale“ lisas 1 toodud loetelu kohaselt. Kanepi kasvatamise
korral märgitakse lisaks kasvatatav sort.
8
  Põllu pindala taotluse esitamise aastal (ha) (veerus 8) – märgitakse taotlemise aastal põllu pindala hektarites. KSM toetuse taotleja võib põllu pindala hulka arvestada
ka avalikult kasutatava teega piirneva ettevõtte toetusõigusliku maa ääres oleva põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud kuni 5 meetri laiuse
mitmeaastase kõrreliste heintaimede ja teiste rohtsete õistaimede segust koosneva mitmeliigilise taimestikuga rohumaa riba (põlluserva).
9
 Rohumaa rajamise või allakülvi aasta (veerus 9) – veeru täidab KSM ja/või MAH taotleja. Märgitakse rohumaa (maakasutusega P, PR) esmane rajamise aasta, sh
allakülvina rajamise aasta. Rohumaa uuendamise korral peab märkima rohumaa esmase rajamise aasta.
10
  Rohumaa on rajatud allakülvina (veerus 10) – veeru täidab KSM ja/või MAH taotleja. Märgitakse rist, kui rohumaa on rajatud allakülvina. Katteviljata rajatud
rohumaa puhul jäetakse lahter tühjaks.
11
  KSM toetuse rohumaa riba (veerus 11) – kui KSM toetuse taotleja on arvestanud veerus 8 põllu pindala hulka ka rohumaa riba, märgitakse veergu 11 sümbol „X“.
12
  Kuni 2-aastane külvikorras olev rohumaa (veerus 12) – veeru täidab MAH taotleja. Tähistatakse kuni 2-aastane külvikorras olev rohumaa, millel planeeritakse
3.aastal kasvatada muud kultuuri kui heintaimed.
13
  Talvine taimkate (veerus 13) – märgitakse need põllud, mida kavandatakse KSM toetuse taotluse esitamise aastal 1. novembrist kuni 31.märtsini toitainete leostumise
vältimiseks jätta põllumajanduskultuurist koosneva taimkatte alla.
14
  Energiakultuuri põld (veerus 14) – märgitakse need põllud, millel kasvatatakse põllumajanduskultuuri energia saamise eesmärgil.
15
  Heinaseemnepõld või haljasväetisena kasutatav rohumaa (veerus 15) – HS märgitakse juhul, kui põlde kasutatakse heinaseemne kasvatamiseks ja HV märge kuni
2-aastase külvikorras oleva rohumaa puhul haljasmassi muldaviimise aastal.
16
  Parandus õige (kuupäev, allkiri) (veerus 22) – kuupäev ja allkiri kirjutatakse iga rea lõppu, mille lahtrites on tehtud parandusi või mis on läbi kriipsutatud.
17
  Kokku ha – täitmine vabatahtlik.
                                          38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:2/23/2012
language:Estonian
pages:39