PENILAIAN NAIK PANGKAT KE PENSYARAH KANAN DS52 by 82annf

VIEWS: 54 PAGES: 11

									             LAMPIRAN D

SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN

         KECEMERLANGAN AKADEMIK

       KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
    JURUTERA PENGAJAR KE GRED J44 / J48 / J52 / J54
     UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
                  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

                PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
                      JURUTERA PENGAJAR

SYARAT-SYARAT KHUSUS KENAIKAN PANGKAT SKIM PERKHIDMATAN JURUTERA PENGAJAR (J)


1.1    Kenaikan Pangkat Jurutera Pengajar Gred J41 Ke Gred J44 dan Gred J44 ke Gred J48


     1.   Telah disahkan dalam jawatan;
     2.   Diperakukan oleh Ketua Jabatan berdasarkan penilaian prestasi tahunan;
     3.   Tempoh berkhidmat layak dipertimbangkan minimum 4 tahun dalam jawatan terkini;
     4.   Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Universiti;
     5.   Mempunyai pengalaman mengajar di UTHM atau Institusi yang diiktiraf selam tiga (3) tahun atau lebih.


1.2    Kenaikan Pangkat Jurutera Pengajar Gred J52 dan Gred J52 ke Gred 54


     1    Telah disahkan dalam jawatan;
     2    Diperakukan oleh Ketua Jabatan berdasarkan penilaian prestasi tahunan;
     3    Tempoh berkhidmat layak dipertimbangkan minimum 4 tahun dalam jawatan terkini;
     4    Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Universiti;
     5    Mempunyai pengalaman mengajar di UTHM atau Institusi yang diiktiraf selama tiga (3) tahun atau lebih.
     6.   Calon wajib mempunyai kelayakan professional berkaitan yang diiktiraf atau yang setaraf bagi bidang yang
         tidak mempunyai badan profesional.


 Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                              -D2-
                  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
             TABURAN MARKAH PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
                      JURUTERA PENGAJAR

                                          JULAT MARKAH
           KRITERIA
                                  J41 ke J44  J44 ke J48   J48 ke J52    J52 ke J54

 A. PENGAJARAN DAN PENYELIAAN                    50 – 60   40 – 50     30 – 40     20 – 30 B. PENYELIDIKAN, INOVASI, PENERBITAN DAN              10 – 15   15 – 20     20 – 25     25 – 30
   PERSIDANGAN C. PERUNDINGAN DAN KEPAKARAN                    10 – 15   15 – 20     20 – 25     25 – 30 D. KHIDMAT, SANJUNGAN DAN KEPIMPINAN                5 – 10    5 – 10     5 – 10      5 – 10
   AKADEMIK (UNIVERSITI, MASYARAKAT DAN
   NEGARA)

 E. BONUS - JURUTERA PROFESIONAL                     5     5        0        0
      (P.Eng) / SETARAF (dikira sekali sahaja)

     - SARJANA / PhD (dikira sekali sahaja)             5     5        5        5

MARKAH MINIMUM UNTUK MENGEMUKAKAN                     80    80       80       80
PERMOHONAN
    Catatan : Penilaian untuk peningkatan ke gred seterusnya mestilah diambil untuk bagi tempoh gred semasa
    Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                  -D3-
                      UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
                  KRITERIA PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
                          JURUTERA PENGAJAR

                                               JULAT MARKAH
                KRITERIA
                                       J41 ke J44  J44 ke J48  J48 ke J52  J52 ke J54

A. PENGAJARAN DAN PENYELIAAN                         50 - 60    40-50    30-40    20-30


A1. PENGAJARAN                                 30-35    25-30    20-25    15-20
  1.0 markah / kredit yang diajar dalam satu semester di peringkat
  sarjana muda (amali);
  1.0 markah / kredit yang diajar dalam satu semester di peringkat
  diploma;
  Nota: Tidak termasuk beban pengajaran bukan untuk penganugerahan
  (program bukan perdana)


A2. PENYELIAAN                                 20-25    15-20    10-15    5-10
  1.0 markah / kredit / makmal sebagai penyelia / penasihat teknikal di
  makmal / lapangan;
  1.0 markah / semester / pelajar sebagai penyelia projek Diploma
  0.2 markah / semester / pelajar sebagai penyelia bersama untuk projek
  Sarjana Muda;
  0.2 markah / semester/ kumpulan pelajar sebagai penyelia bersama
  untuk projek tugasan atau PBL Sarjana Muda
  0.3 markah / semester / kumpulan pelajar sebagai penyelia untuk
  projek tugasan atau PBL Diploma
  0.1 markah / pelajar yang diselia semasa latihan industri atau latihan
  mengajar

      Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                   -D4-
                                               JULAT MARKAH
                KRITERIA
                                       J41 ke J44  J44 ke J48  J48 ke J52  J52 ke J54

B. PENYELIDIKAN, INOVASI, PERSIDANGAN DAN PENERBITAN              10 - 15   15 - 20   20 - 25    25-30

B1. PENYELIDIKAN
  2.0 markah / projek sebagai penyelidik bersama di peringkat
  kebangsaan/antarabangsa;
  2.0 markah / projek sebagai ketua projek penyelidikan peringkat
  Universiti;
  1.0 markah / projek sebagai penyelidik bersama projek penyelidikan
  Universiti.


B2. INOVASI
  1.0 markah / produk inovasi atau teknologi baru
  0.5 markah / anugerah inovasi peringkat universiti
  1.0 markah / anugerah inovasi peringkat kebangsaan
  2.0 markah / anugerah inovasi peringkat antarabangsa
  0.5 markah / paten yang difailkan
      Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                   -D5-
                                               JULAT MARKAH
                KRITERIA
                                       J41 ke J44  J44 ke J48  J48 ke J52  J52 ke J54
B3. PERSIDANGAN
  3.0 markah untuk menjadi pengerusi / ahli panel forum jemputan
  peringkat antarabangsa;
  2.0 markah untuk menjadi pengerusi / ahli panel forum jemputan
  peringkat kebangsaan;
  1.0 markah untuk menjadi pengerusi / ahli panel forum jemputan
  peringkat Universiti;
  2.0 markah / persidangan sebagai penganjur / ahli Jawatankuasa
  Eksekutif peringkat antarabangsa
  1.0 markah / persidangan sebagai penganjur / ahli Jawatankuasa
  Teknikal peringkat antarabangsa
  2.0 markah / persidangan sebagai penganjur / ahli Jawatankuasa
  Eksekutif peringkat kebangsaan
  1.0 markah / persidangan sebagai penganjur / ahli Jawatankuasa
  Teknikal peringkat kebangsaan
  1.0 markah / persidangan sebagai penganjur / ahli Jawatankuasa
  peringkat universiti


B4. PENERBITAN
  2.0 markah / Artikel dalam Jurnal Antarabangsa berwasit;
  1.0 markah / Artikel dalam Jurnal Kebangsaan / Universiti berwasit;
  1.5 markah / Artikel dalam Prosiding Persidangan / Seminar
  Antarabangsa berwibawa/berwasit;
  0.5 markah / Artikel dalam Prosiding Persidangan / Seminar
  Kebangsaan / Universiti berwibawa / berwasit;
  1.5 markah / Buku Karya Asli yang diterbitkan di peringkat

      Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                   -D6-
                                                JULAT MARKAH
                KRITERIA
                                        J41 ke J44  J44 ke J48  J48 ke J52  J52 ke J54
  Antarabangsa;
  1.0 markah / Buku Karya Asli Kebangsaan;
  0.5 markah / Buku Edisi Baru;
  0.5 markah / Buku Terjemahan;
  0.3 markah / Bab Buku Karya Asli; (maksimum 1.5 markah)
  0.5 markah / Paten atau Projek yang menghasilkan ilmu / kaedah baru;
  1.5 markah / Modul Pengajaran;
  0.3 markah / artikel untuk Penilaian Jurnal / Prosiding Antarabangsa;
  0.2 markah / artikel untuk Penilaian Jurnal / Prosiding Kebangsaan;
  0.2 markah / Laporan Teknikal / Penulisan Umum;
  0.2 markah / buku untuk Penilaian Buku;
  0.5 markah untuk menghasilkan     poster persidangan   peringkat
  antarabangsa / kebangsaan;


C. PERUNDINGAN DAN KEPAKARAN                           10 - 15   15 - 20   20 - 25   25 - 30


C1. PERUNDINGAN / KEPAKARAN DENGAN GANJARAN
Markah bagi projek perundingan yang dibiayai oleh Universiti / agensi luar
didaftarkan dengan Universiti yang menyumbang kepada penjanaan ilmu /
aplikasinya :
  3.0 markah / projek yang diperolehi dengan kos melebihi RM 100,000
  2.0 markah / projek yang diperolehi dengan kos melebihi RM20,000
  1.0 markah / projek yang diperolehi dengan kos kurang daripada

      Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                    -D7-
                                                JULAT MARKAH
                KRITERIA
                                        J41 ke J44  J44 ke J48  J48 ke J52  J52 ke J54
  RM20,000
  2.0 markah / projek sebagai ketua projek dengan kos melebihi RM
  100,000
  1.0 markah / projek sebagai ketua projek dengan kos melebihi
  RM20,000
  0.5 markah / projek sebagai ketua projek dengan kos kurang daripada
  RM20,000
  3.0 markah / projek perundingan yang mendapat pengiktirafan dalam
  bentuk anugerah.
  1.0 markah / keahlian mana-mana badan profesional yang berkaitan
  diperingkat antarabangsa
  0.5 markah / keahlian mana-mana badan profesional yang berkaitan
  diperingkat kebangsaan
  1.0 markah / kursus pendek atau bengkel pengkhususan yang
  dikendalikan dan berkaitan diperingkat universiti
  2.0 markah / kursus pendek atau bengkel pengkhususan        yang
  dikendalikan dan berkaitan diperingkat kebangsaan
  3.0 markah / kursus pendek atau bengkel pengkhususan yang
  dikendalikan dan berkaitan diperingkat antarabangsa


C2. PERUNDINGAN/ KEPAKARAN TANPA GANJARAN
  1.0 Markah / jurnal sebagai ahli lembaga editor
  2.0 markah/ jawatankuasa badan profesional
  1.0 Markah / jurnal sebagai Penyunting (editor) dan pewasit (referee)
  1.0 Markah / program akademik sebagai Pemeriksa/ Penilai;
  1.0 Markah / Penglibatan / kegiatan dalam badan profesional

      Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                   -D8-
                                                JULAT MARKAH
                KRITERIA
                                        J41 ke J44  J44 ke J48  J48 ke J52  J52 ke J54
  akademik;
  0.5 markah / projek perundingan diperingkat universiti
  1.0 markah / projek perundingan diperingkat kebangsaan
  1.0 markah / projek sebagai ketua projek di peringkat universiti
  1.5 markah / projek sebagai ketua projek diperingkat kebangsaan
  0.5 markah / bulan sangkutan mengikut nisbah tempoh sangkutan di
  industri
  0.5 markah / kursus profesional berkaitan yang dihadiri

D. KHIDMAT, SANJUNGAN DAN KEPIMPINAN AKADEMIK                  5 - 10    5 - 10    5 - 10    5 - 10
  (UNIVERSITI, MASYARAKAT DAN NEGARA)


D1. SUMBANGAN PERINGKAT UNIVERSITI
  2.5 markah / penggal untuk Timbalan Dekan / Timbalan Pengarah atau
  setaraf;
  2.0 markah / penggal untuk pentadbir akademik bertaraf Ketua Jabatan
  / Ketua Panel Akademik / Ketua ISO atau setaraf;
  1.0 markah / penggal untuk pentadbir akademik bertaraf Ketua Unit /
  Ketua Makmal / Felo Asrama;
  1.0 markah / penggal sebagai Pengerusi Jawatankuasa peringkat
  Universiti / Fakulti / Jabatan;
  1.0 markah / penglibatan dalam jawatankuasa pembangunan /
  penggubalan kurikulum / silabus baru Universiti atau fakulti yang
  dibentuk;
  1.0 markah / program pembaharuan yang diperkenalkan yang telah
  memberi kesan positif kepada Universiti / Fakulti;
  0.5 markah untuk penyelaras akademik di peringkat Universiti / Fakulti /
      Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                    -D9-
                                                JULAT MARKAH
                 KRITERIA
                                        J41 ke J44  J44 ke J48  J48 ke J52  J52 ke J54
  Pusat;
  0.5 markah / penggal sebagai ahli Jawatankuasa peringkat Universiti /
  Fakulti / Jabatan;
  0.2 markah / tahun untuk penasihatan akademik;
  0.2 markah / tahun untuk mewakili Universiti dalam bidang sukan.


D2. SUMBANGAN PERINGKAT MASYARAKAT
  1.0 markah / Penderma darah (lebih daripada lima kali);
  1.0 markah / projek/sumbangan / khidmat masyarakat kepakaran
  0.5 markah / program sebagai penilai pertandingan / penceramah;
  0.2 markah / penggal sebagai jawatankuasa masyarakat setempat.
  0.1 markah / tahun sebagai jurulatih sukan melibatkan masyarakat


D3. SUMBANGAN PERINGKAT NEGARA
  3.0 markah untuk penerima anugerah bintang kebesaran negara /
  negeri;
  2.0 markah / tahun sebagai penasihat / jawatankuasa kepada badan
  kerajaan atau swasta di peringkat antarabangsa / kebangsaan;
  2.0 markah / tahun sebagai jurulatih sukan peringkat negara
  2.0 markah untuk sumbangan atau khidmat nasihat kepakaran;
  1.0 markah / keahlian dalam setiap badan profesional / ikhtisas;
  1.0 markah / tahun menyertai     dalam bidang sukan di peringkat
  kebangsaan / negeri;
  0.5 markah / tahun menyertai mana-mana ahli badan sukarela

       Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                   - D 10 -
                                               JULAT MARKAH
                KRITERIA
                                       J41 ke J44  J44 ke J48  J48 ke J52  J52 ke J54
  beruniform yang diiktiraf oleh kerajaan;
  0.5 markah / tahun sebagai wakil tetap Universiti ke agensi kerajaan
  dan badan NGO yang diiktiraf.

MARKAH MINIMUM UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN                   80      80      80      80
      Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Jurutera Pengajar (UTHM)
                                  - D 11 -

								
To top