Chloniaki nieziarnicze by 82annf

VIEWS: 147 PAGES: 14

									Chłoniaki nieziarnicze
Grupa nowotworów cechująca się klonalnym rozrostem komórek limfoidalnych
odpowiadających różnym stadiom zróżnicowania limfocytów B, limfocytów T, lub komórek
naturalnej cytotoksyczności (NK)

Epidemiologia
   2-18 przypadków na 100 000 mężczyzn
   1-11 przypadków na 100 000 kobiet
   Szósty najczęstszy nowotwór
   Dwa szczyty zachorowań: 10-30 rż oraz 60-70 rż
   Najczęściej rozrost lini B (86%), rzadziej T (12%) oraz NK (2%)
   Częstość zachorowań rośnie (3-4% na rok) i jest 3-5 razy większa niż chłoniaków
    ziarniczych
Etiologia
   Niestabilność genetyczna prawidłowych komórek limfoidalnych zaburzona
    działaniem czynników zewnętrznych
   Predyspozycja rodzinna
   Wirusy EBV, HTLV1, HHV8, HIV
   Bakterie (H.pylori)
   Choroby autoimmunologiczne (z. Sjoegrena, rzs, le)
   Pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne (z. Wiskotta-Aldricha, zab. odporności
    związane z chromosomem X oraz AIDS, stan po BMT, leki immunosupresyjne)
   Cytostatyki
   Promieniowanie jonizujące
Cytogenetyka
Klasyfikacja REAL/WHO
Limfocyty B                 Limfocyty T
Komórki prekursorowe
Ostra białaczka / chłoniak limfoblastyczny z Ostra białaczka / chłoniak limfoblastyczny z
linii B                   linii T
Komórki dojrzałe (obwodowe)
Przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak limfocytowy B i T komórkowy
Białaczka prolimfocytowa B i T komórkowa

Białaczka włochatokomórkowa         Białaczka z limfocytów ziarnistych linii T
Chłoniak limfoplazmocytowy          Białaczka z komórek NK
Szpiczak mnogi                Chłoniak anaplastyczny T komórkowy
Chłoniak grudkowy              Chłoniak angioimmunoblastyczny
Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej       Chłoniak z obwodowych komórek T
Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej     nieokreślony
(MALT)                    Ziarniniak grzybiasty/ zespół Sezary’ego
Chłoniak strefy brzeżnej śledziony      Chłoniak T komórkowy tkanki podskórnej
Chłoniak z komórek płaszcza         .......
Chłoniak rozlany olbrzymiokomórkowy
Chłoniak Burkitta

Klasyfikacja
   Chłoniaki mało agresywne (np. PBL-B, chłoniak grudkowy (komórki małe i
    mieszane), HCL, szpiczak mnogi, zespół Sezary’ego)
   Chłoniaki średnio agresywne (np. PBL –T, chłoniak z komórek płaszcza, chłoniak
    grudkowy (komórki duże))
   Chłoniaki agresywne (np. DLBCL, chłoniaki z obwodowych komórek T)
   Chłoniaki bardzo agresywne (np. Chłoniak Burkitta, chłoniak limfoblastyczny)
Diagnostyka
   Badanie podmiotowe (skargi zależne od lokalizacji zmian węzłowych oraz obecność
    objawów ogólnych – gorączka, spadek masy ciała, poty nocne)
   Badanie przedmiotowe
   Badania dodatkowe
        Rozpoznanie na podstawie badania histopatologicznego całego węzła chłonnego
        Morfologia
        Badania biochemiczne (LDH, 2mikroglobulina)
        Badania wirusologiczne (HIV, CMV, EBV)
        Badania serologiczne (białko monoklonalne, odczyny Coombsa)
        Badania obrazowe (usg, rtg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET,
        scyntygrafia 67Ga)
        Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego oraz trepanobiopsja
        Badanie immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej i szpiku
Klasyfikacja Ann Arbor
   I/IE – zajęcie jednej grupy węzłów lub narządu chłonnego (I) lub jednego narządu
    pozalimfatycznego (IE)
   II/IIE – zajęcie dwóch lub więcej grup węzłów bądź narządów chłonnych po jednej
    stronie przepony (II) ewentualnie z dodatkowym zajęciem jednego narządu
    pozalimfatycznego po tej samej stronie przepony (IIE)
   III/IIIE – zajęcie grup węzłów lub narządów chłonnych po obu stronach przepony (III)
    czemu może towarzyszyć zajęcie jednego narządu pozalimfatycznego (IIIE)
   IV – rozsiane zajęcie kilku narządów pozalimfatycznych, z lub bez zajęcia węzłów i
    narządów chłonnych
A - brak objawów ogólnych
B - obecność objawów ogólnych

IPI (International Prognostic Index)
   Wiek > 60 rż
   Stan ogólny >=2 wg. ECOG
   III, IV stopień zaawansowania choroby
   Więcej niż jedna lokalizacja pozawęzłowa
   Podwyższona aktywność LDH
  Grupy ryzyka
          • Małe ≤ 1
          • Pośrednie 2-3
          • Duże≥ 4
Międzynarodowy wskaźnik rokowniczy chłoniaka grudkowego (FLIPI)
Czynniki ryzyka
Wiek                  Wiek.>60 lat
Hemoglobina              < 12g/dl
Stan zaawansowania           > II
LDH w surowicy             > norma
Liczba zajętych okolic węzłowych    >4
Grupa ryzyka    Liczba czynników Chorzy (%)      Przeżycie 10-letnie(%)
niskie       0-1         36         71
średnie      2          37         51
wysokie      3-5         27         36

Immunofenotyp typowych chłoniaków B-komórkowych
Typ/Ag SIg CD5 CD20 CD10 CD19      CD23 CD38        CD103

CLL    +w  +    +   -   +       +  -     -

FL    +vb -    +   +   +       -  -     -

MCL    +m  +    +   -   +       -  -     -

PLL    +b  -    +   -   +       -  -     -

SMZL   +m  -    +   -   +       -  -     -

HCL    +m  -    +   -   +       -  -     +

MM    -  -    -/+  -   -       -  +     -
Chłoniaki złośliwe mało agresywne - leczenie
CELEM LECZENIA JEST OPTYMALNY KOMFORT ŻYCIA I MAKSYMALNY CZAS
ŻYCIA
   Chłoniaki mało agresywne (chłoniaki limfocytarne, chłoniaki strefy brzeżnej,
    chłoniaki folikularne)
         • Zwykle nieuleczalne
         • W przypadku uzyskania remisji szybka wznowa
         • Stosunkowo powolny przebieg
   WATCH AND WAIT (aktywna obserwacja) – kontrola co 3-6 m-cy
   Leczenie w przypadku
         • Obecności objawów ogólnych (B)
         • Znaczna limfadenopatia (>7cm), objawy uciskowe,
           hepatosplenomegalia, hipersplenizm
         • Upośledzenie funkcji szpiku ( Hb<10g%, L<3G/l, pł.<100G/l)
         • Niedokrwistość autoimmunohemolityczna
         • Złośliwa lokalizacja
         • Duże ryzyko
         • Młody wiek i/lub wola chorego
   Chemioterapia
         • monoterapia (Chlorambucyl, Cyklofosfamid, Fludarabina, Kladrybina
         • polichemioterapia (R-CHOP, R-CVP, R-FC)
   P-ciwciała monoklonalne:
 - antyCD52=Alemtuzumab=Mab-Campath 30mg 3x/tg 12 tg
 - antyCD20=Rytuksymab=Mabthera
 - antyCD20 sprzężone z radioizotopem 90Y =Ibritumomab tiuxetan=Zevalin
   Radioterapia
   Autotransplantacja
   Allotransplantacja

Chłoniaki o małej złośliwości są nieuleczalne za wyjątkiem:
   Ograniczona lokalizacja (I/II CS) w której dochodzi niekiedy do samoistnej regresji
    choroby (np. FL)
   Wyleczenie poprzez antybiotykową eradykację pierwotnego czynnika etiologicznego
    (np. HP w przebiegu chłoniaka MALT żołądka)
   Chirurgiczne usunięcie pierwotnego ogniska chłoniakowego (np. śledziona w
    przebiegu chłoniaka SMZL)

Chłoniak z komórek płaszcza leczenie
Tradycyjna chemioterapia – średnie przeżycie 3 lata
Intensywna chemioterapia +R i konsolidacja z auto lub alloBMT nie wydłuża życia. Opcją
jest kwalifikowanie chorych do kontrolowanych badań klinicznych
   Indukcja remisji CHOP lub HyperCVAD/HDMC oraz Rytuksymab
   Konsolidacja - mieloablacja + autoBMT
   Konsolidacja u osób nie kwalifikujących się do auto_BMT - Zevalin
   W przypadku progresji lub nawrotu – programy chemioterapii z cytarabiną (DHAP,
    ESHAP, HyperCVAD) lub analogi puryn (FC, FCM)
   Allotransplantację rozważyć przy powtórnej remisji
   Przy kolejnej wznowie rozważenie celowości kontynuacji leczenia
Chłoniaki agresywne z komórek B
   Chłoniaki agresywne (chłoniaki olbrzymiokomórkowe, większość chłoniaków T
   komórkowych)
        • Dążenie do uzyskania remisji oraz długotrwałego wyleczenia
   Chorzy z dwoma lub mniej czynnikami ryzyka - polichemioterapia wg schematu
   CHOP lub COP (3-6 kursów) oraz radioterapia
        • Leczyć jak najwcześniej
   Chorzy z więcej niż dwoma czynnikami ryzyka - polichemioterapia wg schematu
   CHOP lub COP (6-8 kursów) oraz radioterapia, a także u osób poniżej 60 rż rozważyć
   auto BMT
   Immunoterapia przy użyciu przeciwciał monoklonalnych (anty CD 20, anty CD52)
   Auto BMT
   Allo BMT

Chłoniak wielkokomórkowy rozlany z komórek B (DLBCL) - leczenie
   W stopniu I/II R-CHOP + RT
   W stopniu III/IV R-CHOP(R-COP) x6 lub próby kliniczne u pacjentów z wysokim
   Oporność lub wznowa- chemioterapia ratunkowa (2 liniowa: ESHAP, DHAP, ICE)
   oraz kwalifikacja do autotransplantacji
   Allotransplantacja może być rozważana u pacjentów ze wznową po autotransplantacji

Chłoniaki bardzo agresywne – leczenie
   Chłoniaki limfoblastyczne leczy się jak ostre białaczki limfoblastyczne
   Leczenie chłoniaków Burkitta powinno obejmować agresywną polichemioterapią
   (CODOX-M/ IVAC)

Ziarnica złośliwa
   Ziarnica złośliwa, chłoniak ziarniczy, choroba Hodgkina
   Nowotworowy rozrost tkanki limfoidalnej z obecnością charakterystycznych komórek
    Reed-Sternberga i Hodgkina (prekursorów komórek Reed-Sternberga) przebiegający z
    powiększeniem węzłów chłonnych i innych narządów limfatycznych
Epidemiologia
   Dwa szczyty zachorowania: 20-35 lat oraz po 50 roku życia
   Najpowszechniejsza choroba rozrostowa węzłów chłonnych
   2-3 zachorowania na 100 000 mieszkańców
   2,2 na 100 000 kobiet
   3,3 na 100 000 mężczyzn
Etiologia
   Częstsze zachorowania u osób po przebytej infekcji EBV, u 50% komórek R-S można
    wyizolować EBV
   Większe ryzyko zachorowania wśród rodzeństwa, zwłaszcza u bliźniąt jednojajowych
Patogeneza
   Komórki Reed-Sternberga to najprawdopodobniej aktywowane komórki limfoidalne z
    ekspresją niewielu antygenów limfocytów T i B
   Dla postaci grudkowej z przewagą limfocytów - limfocytów B
   Zaburzenia ploidalności bez zmian charakterystycznych
   Obecność antygenów CD 30 (Ki 1), CD 15, CD19, CD20, CD25
   Brak antygenu CD 45
   Produkcja IL-1, IL-6, TNF
   Komórkom R-S (z wyjątkiem postaci guzkowej z przewagą limfocytów) towarzyszy
   reakcja zapalnoodczynowa (eozynofile, plazmocyty, limfocyty) często połączona z
   włóknieniem
   Zaburzona odpowiedź komórkowa

Typy histologiczne
    Chłoniak Hodgkina guzkowy z przewagą limfocytów (LP lymphocyte-predominant)
     5-15%, dobre rokowanie
-------------------------------------------------------
KLASYCZNY CHŁONIAK HODGKINA
    Chłoniak Hodgkina ze stwardnieniem guzkowym (NS nodular sclerosis), 40 –80%
     (głównie osoby młodsze)
    Chłoniak Hodgkina mieszanokomórkowy (MC mixed celullarity), 15-30% (głównie
     osoby starsze)
    Chłoniak Hodgkina bogaty w limfocyty (lymphocyte rich), 5-10%
    Chłoniak Hodgkina z zanikiem limfocytów (LD lymphocyte depletion), <1%, złe
     rokowanie
Objawy
    Objawy zależne od lokalizacji choroby...
    Objawy ogólne (obecne u 25-30%):
       – gorączka , poty nocne, spadek masy ciała (>10% w ciągu 6 miesięcy)
       – Gorączka Pel-Ebstein (2 tygodnie gorączki i 2 tygodnie przerwy)
    Badanie fizykalne:
       – Powiększenie węzłów chłonnych
            • węzły twarde
            • niebolesne
            • nieprzesuwalne
            • ze skłonnością do tworzenia pakietów
            • najczęściej w okolicy szyjnej i nadobojczykowej
            • hepato-splenomegalia
            • Zajęcie innych organów (płuca, szpik...)
Diagnostyka
    Badanie podmiotowe i przedmiotowe
    Badanie histologiczne węzła chłonnego lub innej tkanki zajętej przez chorobę
    Morfologia, OB, badania biochemiczne (także albuminy)
    Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy
    Biopsja aspiracyjna szpiku oraz trepanobiopsja
    PET
Różnicowanie
    Chłoniaki nieziarnicze
    Przerzuty nowotworowe
    Infekcje bakteryjne, wirusowe, pierwotniakowe (EBV, Toxoplasmoza)
Klasyfikacja kliniczna (Cotswolds)
    I – zajęcie węzłów chłonnych jednej okolicy lub tkanki chłonnej (grasica, śledziona,
     pierścień Waldeyera)
    II – zajęcie węzłów chłonnych dwóch lub więcej okolic po jednej stronie przepony
     (podać liczbę anatomicznych lokalizacji np. II3)
   III – zajęcie węzłów chłonnych po obu strony przepony (III-1 jeśli zajęte węzły zatok
    śledziony, trzewnych, wrotnych, III-2 jeśli zajęte węzły okołoaortalne, biodrowe)
   IV – zajęcie jednego lub więcej narządów pozawęzłowych
  A- brak objawów ogólnych, B- obecność objawów ogólnych
  X – duża masa węzłowa (poszerzenie śródpiersia o ponad 1/3 szerokości, pakiety węzłów
  chłonnych > 10 cm)
IPF International Prognostic Factor
      – Stadium IV
      – Płeć męska
      – Wiek >= 45 lat
      – Hemoglobina <10,5 g/dl
      – WBC >= 15 G/l
      – Limfopenia <800/ml
      – Albuminy <4g/dl
Leczenie
   Chemioterapia
      – ABVD (Adm, Bleo, Vbl, Dakarbazyna)
      – MOPP (Ntg, Vcr, Natulan, Pdn)
      – BEACOPP (Bleo, Dox, Cpa, Vcr, Natulan, Pdn)
   Radioterapia
   Wysokodawkowa chemioterapia wspomagana autologicznym przeszczepieniem
    komórek hematopoetycznych – pierwotna oporność, nawrót, czynniki złego
    rokowania
Powikłania leczenia
   Wtórne nowotwory
      – Białaczki szpikowe, nieziarnicze chłoniaki złośliwe, rak oskrzela
      Bezpłodność
      Powikłania płucne (zwłóknienie popromienne -bleo, rtg)
      Powikłania sercowo- naczyniowe (zapalenie osierdzia, kardiomiopatie)
      Zaburzenie funkcji tarczycy
Nowotwory z komórek plazmocytowych
  1. Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS)
  2. Szpiczak plazmocytowy (MM)
        warianty:
   Szpiczak asymptomatyczny (smoldering myeloma)
   Niewydzielająca postać MM
   Białaczka plazmocytowa
3. Plazmocytoma
   Szpiczak plazmocytowy odosobniony kości
   Szpiczak plazmocytowy odosobniony umiejscowiony poza układem kostnym
4. Choroby związane z obecnością depozytów immunoglobin (pierwotna amyloidoza,
choroba łańcuchów lekkich lub ciężkich)
5. Osteosclerotic myeloma (zespół POEMS)
Szpiczak mnogi
Szpiczak bezobjawowy (smoldering myeloma)- kryteria rozpoznania
1. Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu (>30g/l)
        i/lub
2. Plazmocyty w szpiku 10% lub więcej
3. Brak objawów klinicznych szpiczaka, brak uszkodzeń narządowych związanych ze
szpiczakiem (CRAB)
Szpiczak plazmocytowy objawowy - kryteria rozpoznania
  1. Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu (zwykle IgG >30g/l, IgA
    >25g/l, łańcuchy lekkie w moczu >1g/24h)
  2. Klonalne plazmocyty w szpiku lub plazmocytoma (zwykle >10% plazmocytów w
    szpiku, ale może być mniej)
  3. Uszkodzenia narządowe związane ze szpiczakiem (CRAB: hypercalcemia, renal
    insufficiency, anaemia, bone lesions)
CRAB
   C alcium (wapń):
      – podwyższenie stężenia wapnia >0.25 mmol/l powyżej górnej wartości
        referencyjnej lub > 2.75 mmol/l i/lub
   R enal insufficiency (niewydolność nerek):
      – kreatynina >173 mmol/l i/lub
   A nemia (niedokrwistość):
      – stężenie Hg 2 g/dl poniżej dolnej wartości referencyjnej lub Hg <10 g/dl
        i/lub
   B one lesions (uszkodzenie kości): zmiany osteolityczne lub osteoporoza ze
    złamaniami kompresyjnymi i/lub

   Inne: zespół nadlepkości, amyloidoza, nawracające infekcje bakteryjne (> 2 infekcji w
   ciągu ostatnich 12 miesięcy)

Epidemiologia
   1% wszystkich nowotworów
   13% nowotworów hematologicznych
   średni wiek 68 l.
   4 zachorowania na 100 000 mieszkańców rocznie
   częściej chorują mężczyźni
Szpiczak mnogi - patogeneza
   Zmiany kostne
     – Rozrost komórek plazmocytowych w obrębie szpiku (żebra, kręgosłup) oraz
       cytokiny stymulujące osteoklasty (IL1, TNF, IL6 - czyli OAF- osteoclast
       activating factor)
     – Zmiany osteolityczne (rzadziej towarzyszące zmiany osteoblastyczne)
     – Złamania, bóle kostne nasilające się przy ruchu, neuropatia (złamania
       kompresyjne)
     – Hiperkalcemia
   Częstsze infekcje
     – spadek odporności humoralnej (hipogammaglobulinemia prawidłowych Ig na
       skutek tłumienia produkcji oraz zwiększonego katabolizmu immunoglobulin)
     – częstsze infekcje (płuca – Str. Pnem., Staph., Klebs.; nerki – E.coli)
     – prawidłowa odpowiedź komórkowa
      – spadek aktywności lizozymu oraz gorsza migracja granulocytów
      – upośledzenie funkcji dopełniacza
   Nerki
      – gorsza funkcja nerek (u 25% niewydolność)
      – Przyczyny
      – o    hiperkalcemia,
      – o    nawracające infekcje dróg moczowych
      – o    hiperurikemia,
      – o    nacieczenie szpiczakowe
      – o    odkładanie amyloidu w kłębkach
      – o    tubulopatia z powodu łańcuchów lekkich nephritis interstitialis
   - Objawy
    ·   nieselektywny białkomocz
    ·   zmniejszona luka anionowa (białko- kation)
    ·   retencja chlorków
    ·   psudohiponatremia (dużo białka w surowicy)
    ·   odwodnienie
   Zaburzenia hematologiczne
     - Niedokrwistość
o  normocytowa (supresja przez cytokiny i same plazmocyty) z nieznaczną hemolizą
o  megaloblastyczna (niedobór B12 oraz kwasu foliowego
     - Leukopenia (rzadko)
     - Małopłytkowość (rzadko)
     - Hemostaza - gorsza funkcja płytek oraz interakcja z czynnikami krzepnięcia oraz
    niedotlenienie kapilar – krwawienia oraz zakrzepy
     - Objaw Raynaud (krioglobuliny)
     - Zespół nadlepkości (zwłaszcza przy IgM, IgG3, IgA)
Szpiczak plazmocytowy - diagnostyka
   Morfologia + rozmaz (brak plazmocytów, jeśli> 2000 plazmocytów/ ml białaczka
    plazmatycznokomórkowa)
   Wysokie OB o małej amplitudzie np. 103/132
   Biopsja aspiracyjna szpiku – z reguły > 10 % plazmocytów
   Trepanobiopsja
   Cytogenetyka (klasyczna+FISH)
   Immunofenotyp komórek szpiku
   Badanie ogólne moczu
   Badania biochemiczne (Ca, LDH, 2 mikroglbulina, CRP, białko całkowite,
    kreatynina)
   Elektroforeza oraz immunofiksacja białek surowicy i moczu
   Badania obrazowe kości: Rtg kości, MR, PET
Szpiczak mnogi-rodzaje białka monoklonalnego
   IgG – 50%
   IgA – 20%
   Choroba lekkich łańcuchów – ok. 20%
   IgD, IgE, IgM, postać biklonalna < 10%
   Szpiczak niewydzielający 3%

Określenie masy guza wg Durie i Salmon
I MAŁA MASA NOWOTWORU ( <0,6 x 10 12 komórek/m 2 )
   wszystkie poniższe kryteria
   a) Hgb > 12g/dl
   b) Ca < 2,75 mmol/l
   c) Rtg bez zmian lub pojedyncze ognisko
   d) Białko M < 50g/l (IgG); < 30g/l (IgA); łańcuchy lekkie w moczu < 4g/24h
II POŚREDNIA (0,6 x 10 12 komórek/m 2 – 1,2 x 10 12 komórek/ m 2 )
   inne objawy niż w I i III
III DUŻA (>1,2 x 10 12 komórek/m 2)
    jedno z poniższych
   a)  Hgb < 8,5 g/dl
   b)  Ca > 2,75 mmol/l
   c)  Rtg zaawansowane zmiany osteolityczne
   d)  Białko M > 70g/l (IgG); > 50g/l (IgA); łańcuchy lekkie w moczu > 12g/24h
   Podklasyfikacja
   A - kreatynina < 2 mg/dl
   B – kreatynina > 2 mg/dl
Międzynarodowy system prognostyczny
   I    2 mikroglobulina <3,5 mg/l
       albuminy >3,5g/l
           średnie przeżycie 62 miesiące
   II   poziom inny niż w I i III
           średnie przeżycie 44 miesiące
   III   2 mikroglobulina >5,5 mg/l
           średnie przeżycie 29 miesiące

Szpiczak plazmocytowy - leczenie
  1. Leczenie choroby nowotworowej
  2. Leczenie powikłań (niewydolności nerek, hyperkalcemii, uszkodzenia struktury
    kostnej, zaburzeń neurologicznych, zespołu nadlepkości, niedokrwistości, zakażeń)
Objawowy szpiczak plazmocytowy
Leczenie piewszoliniowe w Polsce
   Chorzy poniżej 65 roku życia bez chorób towarzyszących → Intensywna redukcja
    masy guza (CTD) → Przeszczepienie autologiczne (Melfalan 200) → Leczenie
    podtrzymujące (Talidomid)
   Chorzy powyżej 65 roku życia choroby towarzyszące → Chemioterapia redukująca
   aktywność choroby (MPT) → Leczenie podtrzymujące (Talidomid)
Talidomid objawy uboczne
   Wady rozwojowe
   Neuropatia
   Powikłania zakrzepowo- zatorowe
Wznowa / progresja/oporność leczenie w Polsce
   Bortezomib (Velcade®)
   Lenalidomid (Revlimid®)
Bortezomib objawy uboczne
   Neuropatia
   Upośledzenie funkcji szpiku
Lenalidomid objawy uboczne
   Powikłania zakrzepowo-zatorowe
   Mielosupresja
   Zmiany skórne
   Ze względu na ryzyko wad wrodzonych w USA funkcjonuje system kontroli
    RevAssistSM
Nowe leki w trakcie badań klinicznych
   Nowe inhibitory proteasomu: Carfilzomib, Salinosporamid A
   Nowe leki immunomodulujące: Pomalidomid
   Nowe związki alkilujące: Bendamustyna
   Przeciwciała monoklonalne: Elotuzumab, Situximab
   i ponad 100 innych …
Szpiczak plazmocytowy – leczenie wspomagające
   Radioterapia - miejscowe działanie przeciwbólowe
   Bifosfoniany
   Antybiotykoterapia profilaktyczna
Rzadkie manifestacje kliniczne szpiczaka plazmocytowego
   Szpiczak niewydzielający (3%)
            – Brak białka monoklonalnego zarówno w moczu jak i w
              surowicy zarówno w elektroforezie jak i immunofiksacji
            – Leczenie i rokowanie jak u chorych ze szpiczakiem
              wydzielającym
   Odosobniony szpiczak kostny (3-5%)
            – Pojedynczy obszar destrukcji kości wynikający z nacieku
              szpiczakowego
            – Szpik kostny bez nacieczenia
            – Brak CRAB
            – Leczenie: radioterapia
   Szpiczak odosobniony pozakostny
            – Nacieczenie szpiczakowe poza szpikiem kostnym
            – Brak zajęcia szpiku
            – Brak CRAB
            – Leczenie: radioterapia
   Białaczka plazmatycznokomórkowa
            – Szpiczak plazmocytowy z obecnością krążących plazmocytów
              w krwi obwodowej (pierwotnie lub wtórnie jako transformacja
              wcześniej rozpoznanego szpiczaka „klasycznego”)
            – Obecność conajmniej 2 x 109/l lub 20% krążących
              plazmocytów w krwi obwodowej
            – Złe rokowanie
            – Leczenie: agresywna chemioterapia

Przewlekła białaczka limfocytowa
   Grupa klonalnych chorób, w których dochodzi do proliferacji oraz akumulacji
   dojrzałych, obwodowych limfocytów we krwi i szpiku, a także w węzłach chłonnych,
   śledzionie i wątrobie
   Wg klasyfikacji REAL/ WHO należą do chłoniaków
   Do przewlekłych białaczek limfocytowych należą:
         • Przewlekła białaczka limfocytowa B komórkowa
         • Przewlekła białaczka prolimfocytowa B komórkowa
         • Przewlekła białaczka włochatokomórkowa
         • Przewlekła białaczka limfocytowa T komórkowa
         •  Przewlekła białaczka prolimfocytowa T komórkowa
         •  Chłoniak śledzionowy strefy brzeżnej z krążącymi komórkami
           włochatymi
         •  Białaczka z limfocytów ziarnistych linii T

Przewlekła białaczka limfocytowa B komórkowa
Zespół objawów klinicznych i laboratoryjnych związanych ze zwiększoną akumulacją w
szpiku, krwi obwodowej oraz narządach limfatycznych małych, długo żyjących limfocytów z
obecnością na ich powierzchni antygenów typowych dla limfocytów B (CD19, CD20) oraz
antygenów CD 5, CD 23 i immunoglobulin na powierzchni błony komórkowej
Epidemiologia
   Najczęstsza postać białaczki w Europie i Ameryce Północnej
   40% białaczek u osób powyżej 65 rż
   Zachorowalność:
      – Mężczyźni 2,2/ 100 000/ rok
      – Kobiety 0,9/ 100 000/ rok
Patogeneza
   Etiologia nieznana
   Aberracje chromosomów 11 (11q-), 12 (trisomia), 13 (13q14.3)
   Mutacje p53
   Mutacje łańcuchów ciężkich immunoglobulin
   Nadmierna proliferacja oraz nadmierna akumulacja limfocytów B
   Brak proliferacji po stymulacji
   Upośledzona odpowiedź typu humoralnego
Objawy kliniczne
   Początek bezobjawowy
   Osłabienie, bladość powłok
   Nawracające infekcje
   Skaza krwotoczna
   Gorączka, utrata masy ciała, nocne poty
   Limfadenopatia, hepato- splenomegalia
   Naciekanie płuc, skóry, tkanek miękkich...
Badania dodatkowe
   Leukocytoza z bezwzględną limfocytozą powyżej 5 G/l
   Niedokrwistość z wyparcia i/lub autoimmunohemolityczna (dodatnie odczyny
    Coombsa u 20% chorych), rzadko aplazja czystoczerwonokrwinkowa
   Małopłytkowość z „wyparcia” i/lub immunologiczna
   Hipogammaglobulinemia
   Neutropenia z wyparcia i/lub autoimmunologiczna
   Rozmaz krwi obwodowej: limfocytoza(małe, dojrzałe), cienie Gumprechta
   Biopsja aspiracyjna szpiku: nacieczenie dojrzałymi limfocytami (powyżej 30%)
   Trepanobiopsja: naciekanie limfocytami (guzkowy lub śródmiąższowy lub rozlany)
   Immunofenotyp: CD5+/CD19+/CD23+/CD20+, u części chorych CD38+, brak CD
    10, CD 103; u 90% obecność immunoglobulin powierzchniowych (kappa, lambda,
    IgM, IgD)
   Badania obrazowe (rtg, usg, KT, ...)
   Badanie histopatologiczne węzła chłonnego
   Badania serologiczne (odczyny Coombsa)
    Badania biochemiczne (LDH, 2 mikroglobulina)
    Badania cytogenetyczne

Klasyfikacja wg Rai
Stopień                               Średnie przeżycie
zaawansowania                            (lata)
0        Limfocytoza krwi>5G/l,               >12,5
        Limfocytoza szpiku>30%
I        Limfocytoza krwi>5G/l, Limfocytoza szpiku>30% i   8
        limfadenopatia

II       Limfocytoza krwi>5G/l, Limfocytoza szpiku>30% i   6
        organomegalia

III       Limfocytoza krwi>5G/l, Limfocytoza szpiku>30% i   1,5-2
        niedokrwistość (Hb < 11g/dl)

IV       Limfocytoza krwi >5G/l, Limfocytoza szpiku>30% i  1,5-2
        małopłytkowość (< 100 000 /ul)


Leczenie
   Watch and wait
   Leczenie gdy:
        • III/IV wg Rai
        • Progresywna choroba (szybko narastająca limfadenopatia, infekcje,
          objawy ogólne)
        • Czas podwojenia limfocytozy <6 miesięcy
        • Szybko narastająca organomegalia
        • Cytopenia
        • Zespół Richtera

Monoterapia
  Glikokortykosteroidy w przypadku powikłań autoimmunologicznych (np.. Prednison
   1mg/kg po)
  Chlorambucyl, Cyklofosfamid, Fludarabina, Cladrybina

Polichemioterapia
   Chlorambucyl + Prednison, Fludarabina + Endoxan, CHOP
Przeciwciała monoklonalne
   Alemtuzumab=MabCampath (anty CD52)
   Rituximab=MAbThera (anty CD 20)
   Przeciwciała monoklonalne w połączeniu z radionuklidami 90Y
    (Ibritumomab tiuxetan=Zevalin)

Radioterapia w przypadku masywnej limfadenopatii
Immunoglobuliny iv (w przypadku niskiego stężenia immunoglobin w surowicy)
Splenektomia w przypadku hipersplenizmu
Metody eksperymentalne
        • Auto BMT
        • Mini- allo BMT
Kryteria odpowiedzi
   Całkowita remisja
        • Przynajmniej 2 miesiące po zakończeniu chemioterapii
        • Prawidłowa morfologia (Hg>11 g/dl; Pt>100 000 /ul, limfocyty <4000
          G/l; Neutrofile >1500 G/l)
        • Brak objawów ogólnych
        • Brak organomegalii i limfadenopatii
        • Mniej niż 30% limfocytów w biopsji aspiracyjnej szpiku
   Częściowa remisja
        • Przynajmniej 2 miesiące po zakończeniu chemioterapii
        • 50% zmniejszenie liczby limfocytów w krwi obwodowej
        • 50% redukcji limfadenopatii i organomegalii
        • Jeden z poniższych:
            – Pt> 100 000 /ul
            – Hg >11 g/dl
   Choroba progresywna
        • Wzrost o 50% liczby limfocytów w krwi obwodowej
        • Zespół Richtera
        • Powiększenie o 50% wątroby i/lub śledziony
        • Powiększenie przynajmneij 2 węzłów chłonnych o 50%, każdy musi
          być większy niż 2 cm
        • Pojawenie się nowych węzłów chłonnych
   Choroba stabilna
        • W przypadku gdy nie ma spełnionych powyższych kryteriów

								
To top