GIDA KONTROL TALIMATI by 7RDdOk3J

VIEWS: 266 PAGES: 57

									           GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN
          DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR TALİMAT

    l. Amaç
    Bu talimatın amacı, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin
asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin
gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri ile işyeri sorumluluklarına dair
usul ve esasları belirlemektir.

    ll. Hukuki Dayanak ve Kapsam
    9 Ağustos 1991 tarihli ve 20955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarım ve
Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki” 441 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 5 Haziran 2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5179 sayılı
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”, 5179 sayılı Kanun kapsamında 9 Aralık 2007 tarihli
ve 26725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Güvenliği ve
Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” gereğince Bakanlık İl Müdürlükleri
(Kontrol Şube Müdürlüğü) ve Bakanlık İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülecek olan gıda
maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda güvenliği ve kalitesinin
denetimi ve kontrollerine dair uyulması gereken hususları kapsar.

    lll. Sorumluluklar
1. Gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ile yapılan
uygulamalardan o yerin en büyük mülki amiri, Bakanlık İl/İlçe Müdürü sorumludur.
2. Gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanmasına yönelik olarak Resmi Gazete’de
yayımlanmış olan mevzuatın günlük olarak takip edilmesi, Bakanlıkça gönderilen talimat,
genelge ve belirtilen hususlara uyulması, ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesi,
mevzuat ve talimatta açıkça belirtilmiş hususlarda Bakanlıktan mükerrer görüş istenmemesi
ve gereksiz yazışmaların engellenmesinden Bakanlık İl/İlçe Müdürü sorumludur.
3. Bakanlıkça verilen hizmet içi eğitimlere katılımda ve uygun personel seçiminde gerekli
hassasiyetin gösterilmesi, eğitimlerde devamlılığın sağlanması, eğitimlere katılan personelin
kayıtlarının güncel tutulması, eğiticilerin eğitimi kapsamında hizmet içi eğitim alan
personelin Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünde gıda denetimi ve kontrolü hizmetlerinde
görevlendirilmiş diğer personele eğitim vermesi sağlanmalıdır.
4. Denetim ve kontrol hizmetleri, Bakanlık İl Müdürlüğü bünyesinde Kontrol Şube
Müdürlükleri, Bakanlığın ve o yerin en büyük mülki amirinin onayı ile Bakanlık İl
Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş Bakanlık İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülür.
Bakanlık İl Müdürlükleri, il genelindeki tüm gıda işyerlerinin denetim ve kontrollerinin,
mevzuat hükümlerine uygun olarak, program dahilinde ve Bakanlığın talimatları
doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur.
5. Bakanlık İl Müdürlüklerince, İlçe Müdürlüklerine gıda işyerlerinin denetim ve kontrolleri
amacıyla yetki devri yapılması ancak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi ile mümkündür.
 -  İlçelerde faaliyet gösteren gıda işyerlerinin üretim, kapasite ve niteliklerine göre
   sınıflandırılmasının yapılarak dökümünün hazırlanması,
 -  İlçedeki gıda denetim ve kontrol hizmetleri için alt yapının (bütçe, araç, alet-ekipman,
   personel, numune odası, İl merkezine uzaklığı, iletişim araçları, bilgisayar, vb.) yeterli
   olup olmadığının değerlendirilmesi,


                        1
  -  İlçeye verilecek yetkinin nedeni, amaç ve kapsamının gerekçeleriyle hazırlanması ve
    konu ile ilgili tüm açıklayıcı bilgi ve belgelerin Bakanlığın görüş ve onayına
    sunulması,
  -  Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunun olumlu olması ve ilçeye yetki onayının
    verilmesi durumunda, ayrıca Valililik Makamından da onay alınması,
  -  Numune almak ve Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlara gönderilmesi ile ilgili gerekli
    alt yapı ve imkanlar.
Bu talimattan önce Bakanlık İl Müdürlüğünce Yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerince verilen
yetkilerin gözden geçirilmesi, yukarıda belirtilen şartlara uyanların yetkilerinin devam
etmesi, uymayanların yetkilerinin iptal edilmesi, eksikliklerin Bakanlık İl Müdürlüklerince
giderilmesi durumunda yukarıda belirtilen prosedürün uygulanması gerekmektedir.
İlçelere yetki devri konusundaki uygulamalardan Bakanlık İl Müdürlüğü sorumludur.
6. Bakanlık İl Müdürlükleri, öncelikle aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.
  - Denetim ve kontrol hizmetleri,
  - Gıda işyerlerine “Gıda İşyeri Sicil/Kayıt Numarası” vermek,
  - Bakanlığın verdiği yetki çerçevesinde “Gıda Üretim İzni Belgesi” düzenlemek,
  - Bakanlığın verdiği yetki çerçevesinde ihracatta denetim ve kontrolleri yapmak ve
   belge düzenlemek,
  - Valilik onayına sunulacak olan İdari Para Cezalarını düzenlemek ve takip etmek,
  - Gıda işyerlerinin üretim ile ilgili faaliyetinin durdurulması/açılması ile ilgili idari ve
   yasal işlemleri yürütmek,
  - Gıda denetimi ve kontrolü hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için Bakanlık ve
   diğer Bakanlık İl Müdürlükleri ile koordineli çalışma yapmak,
  - Gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları yönünden yapılan denetim ve
   kontrol sonucunda faaliyetten men’in gerektiği durumlarda İl Özel İdaresi/ ilgili
   Belediye ile temasa geçilerek, denetim ve kontroller ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri
   ilgili kuruma göndermek ve faaliyetten men’i istenen işyerini takibe almak,
  - Valilik onayı ile gıda işyerleri hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunmak,
  - Ürünleri yedi emine almak, ürünlere el koymak ve imha etmek,
  - Muayene ve analiz için numune almak ve Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlara
   göndermek.
7. Yetki devri yapılan Bakanlık İlçe Müdürlükleri aşağıda belirtilen konularda görev
yapabilir.
  - Denetim ve kontrol hizmetleri,
  - İlçede bulunan gıda işyerlerinin kayıt altına alınması ve gıda işyeri sicil/kayıt
   numarasının verilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, sonuç ve belgelerini
   Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirmek,
  - Bakanlıkça ve Bakanlık İl Müdürlüğünce verilen yetki doğrultusunda ihracatta
   denetim ve kontrolleri yaparak gerekli belgeleri düzenlemek,
  - Gıda işyerlerinin denetim ve kontrolleri sonucunda mevzuata uygunsuzluğu tespit
   edilen işyerlerine uygulanacak idari para cezaları ile ilgili yasal yaptırımlarda
   uygulamaya esas bilgi ve belgeleri Bakanlık İl Müdürlüğüne göndermek,
  - İlçede faaliyet gösteren gıda işyerlerinin üretimi ile ilgili faaliyetinin durdurulması ile
   ilgili yaptırımlarda, denetim ve kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte resmi yazı
   ile Bakanlık İl Müdürlüğünü bilgilendirmek, Bakanlık İl Müdürlüğünden alınacak
   “Olur” doğrultusunda üretimden men faaliyetini gerçekleştirmek,
  - Gıda işyerinin durumunu düzeltmesini takiben, denetim ve kontrole ilişkin bilgi ve
   belgeleri Bakanlık İl Müdürlüğüne göndermek, Bakanlık İl Müdürünün “Oluru” ile
   işyerinin üretim ile ilgili faaliyetine devam etmesine izin vermek,
                        2
  -  Gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları yönünden yapılan denetim ve
    kontrolü sonucunda faaliyetten men’in gerektiği durumlarda, İl Özel İdaresi/ ilgili
    Belediye ile temasa geçerek, denetim ve kontroller ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri
    göndermek ve faaliyetten men’i istenen işyerini takibe almak,
  -  Ürünleri yedi emine almak, ürünlere el koymak ve imha etmek
  -  Numune almak ve Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlara göndermek,
  -  Kaymakamlık onayı ile gıda işyerleri hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunmak.
8. 5179 sayılı Kanunun amaç ve kapsamına uygun olarak gıda işyerlerinin denetim ve
kontrol hizmetlerinde görevlendirilecek personelin gıda denetçi kurslarına gönderilerek
gerekli eğitimi almasından Bakanlık İl/İlçe Müdürleri ile Kontrol Şube Müdürleri
sorumludur. Gıda denetçi kursuna katılarak başarılı olanların kimlik kartları Bakanlıkça
düzenlenir.
9. Gıda denetçi kurs sonunda yapılan sınav sonucunda en az 70 puan alarak başarılı olan, en
az lisans düzeyinde eğitim almış personele kurs bitirme sertifikası düzenlenir. Bakanlık İl
Müdürlüğünce gönderilen iki adet fotoğraf ile birlikte personel bilgi formuna istinaden
Bakanlıkça Gıda Denetçisi Kimlik Kartı düzenlenir. Denetim ve kontrollerde
görevlendirilmiş personel, adına düzenlenen Gıda Denetçisi/Yardımcı Denetim Elemanı
kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır.
10. Gıda denetim ve kontrol hizmetlerinde görev almak üzere, en az lisans düzeyinde eğitim
almış Bakanlık personelinin yetkilendirilmesi Bakanlıkça yapılır. Yetkilendirmenin
yapılabilmesi amacıyla Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından Personel Bilgi Formu (Ek-1)
düzenlenerek Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bakanlıkça yetkilendirilen,
gıda denetçi kursuna katılmayarak kimlik kartı almamış personelin tek başına denetim ve
imza yetkisi bulunmamaktadır. Bu şekilde görevlendirilen Bakanlık personelinin en kısa
sürede gıda denetçi kurslarına katılması ve “Gıda Denetçisi Kimlik Kartını” alması
gerekmektedir.
11. Gıda Denetçisi Kimlik Kartları ile Gıda Kontrolör Yardımcısı/Yardımcı Denetim
Elemanı kimlik kartları ilgililerine zimmet karşılığı verilerek, bu kimlik kartları gıda denetim
ve kontrol hizmetlerinde çalıştığı sürece geçerli olacaktır.
12. Bakanlıkça gıda denetim ve kontrol hizmetlerinde yetkilendirilmiş personel, gıda
işyerlerinin denetim ve kontrollerine eşlik etmek amacıyla katılabilir ancak düzenlenen resmi
belgelerde imza yetkisi bulunmamaktadır. Yetkilendirilmiş personel Bakanlıkça verilen
yetkilendirme yazısını denetim ve kontrollerde beraberinde bulundurmak zorundadır.
Yetkilendirilmiş personel, Gıda İşyeri Sicil/Kayıt Numarası ile Üretim İzni Belgesini
düzenler.
13. Gıda denetim ve kontrol hizmetlerinde görev almayan, emekli olan, görev yeri değişen
ve benzeri durumlarda adlarına kimlik kartı düzenlenmiş olan personelin Gıda Denetçisi
Kimlik Kartları ile Gıda Kontrolör Yardımcısı/Yardımcı Denetim Elemanı Kimlik Kartları,
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iade edilir.
14. Kimlik kartlarının kayıp edildiğinin Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilmesi
halinde kimlik kartı yeniden düzenlenir.
15. Gıda işyerlerinin denetim ve kontrolü ile numune alma işlemi, Gıda Kontrolörü/ Gıda
Denetçisinin başkanlığında Gıda Kontrolör Yardımcısı/Yardımcı Denetim Elemanından
oluşan en az iki kişilik ekip tarafından yapılır. Gıda işyerlerinin denetim ve kontrollerinde
Gıda Kontrolörü/ Gıda Denetçisinin vermiş olduğu karar esas teşkil eder. Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüğünde yeterli Gıda Kontrolör Yardımcısı/Yardımcı Denetim Elemanının


                        3
bulunmaması durumunda gıda işyerlerinin denetim ve kontrollerinde iki Gıda Kontrolörü/
Gıda Denetçisi görevlendirilecektir.
16. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen esasların tetkiki, Bakanlık
tarafından bu konuda eğitilmiş en az iki gıda kontrolörü/ gıda denetçisi tarafından yapılır.
17. Gıda Kontrolörü/ Gıda Denetçisi ve Gıda Kontrolör Yardımcısı/Yardımcı Denetim
elemanı Bakanlık İl Müdürlüklerince Kontrol Şube Müdürlükleri dışında başka bir şubede
istihdam edilemez, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerinde gıda denetim ve kontrol hizmetleri
dışında başka bir görevde çalıştırılamaz. Bu konuda Bakanlık İl/İlçe Müdürleri doğrudan
sorumludur.

    lV. Denetim ve Kontrol Usul ve Esasları
1. Bakanlık İl Müdürlüğü ile İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü gıda işyerlerinin
denetimine yönelik olarak müştereken her yılın Aralık ayında “Yıllık Kontrol Programını”
hazırlar. Hazırlanan program her yıl güncelleştirilir. Gıda işyerlerinin denetim sıklığı riske
dayalı olarak belirlenecektir. Asgari teknik ve hijyenik şartları ve ürettiği ürünler yönünden
risk taşıyan işyerlerinin denetim ve kontrollerine ağırlık verilecektir.
2. Üretim yerleri ile ilgili denetim ve kontrol programlarının (Ek-2), ve satış ve toplu tüketim
yerleri ile ilgili denetim ve kontrol programlarının (Ek-3) hazırlığında; gıda işyeri ile ürünün
risk durumu, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler ile gıda işletmecilerince
yapılan incelemeler ile otokontrol sonuçları göz önünde bulundurulur.
3. Yıllık kontrol programlarında firma adı belirtilmemeli, program her denetim ve kontrol
sonrası gözden geçirilmeli ve programda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
4. Bakanlıkça gönderilen izleme ve denetim programları hassasiyet göstererek uygulanmalı
ve sonuçlar süresi içerisinde Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilmelidir.
5. Denetim ve kontroller; yıllık kontrol programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar,
inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amaçları ile de
gerçekleştirilir.
6. Denetim ve kontroller, gıda işletmecisine haber verilmeksizin, özel durumlar hariç çalışma
saatleri içinde gerçekleştirilir. Denetim ve kontrollerde mesleki gizlilik esastır.
7. Her işyeri için ayrı bir dosya açılır ve dosya üzerinde işyerine ait gıda işyeri sicil /kayıt
numarası yazılır. İşyeri ile ilgili tüm bilgiler dosya içerisinde saklanır. Dosyaların gizliliği ve
güvenliği Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünce sağlanır.
8. Tüketici ihbar ve şikayetleri değerlendirmeye alınır. Şikayete ve ihbara konu olan gıda
işyerinin ve/veya ürünün Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünce denetim ve kontrolü yapılır.
Denetim ve kontrol sonucu uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda 5179 sayılı Kanuna göre
yasal işlem uygulanır. Adres belirtilmesi durumunda, denetim ve kontrol sonucu hakkında
ihbar ve şikayeti yapan bilgilendirilir.
9. Bakanlık tarafından Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilen ihbar ve şikayetler,
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince değerlendirmeye alınır. Denetim ve kontrol sonucundan
istenilen süre içerisinde Bakanlığa resmi yazı ile bilgi verilir.
10. Bakanlıkça ve/veya Bakanlık İl Müdürlüklerince gönderilen Hızlı Alarm Bildirimlerine
konu olan işyeri ve ürün derhal denetim ve kontrole tabi tutulur. Sonucundan Bakanlık
ve/veya Bakanlık İl Müdürlüklerine bilgi verilir.                         4
11. Denetim ve kontrollerde, ürün bileşimi ve etiket bilgilerinin üretim iznine esas beyana
uygun olup olmadığına bakılır. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda 5179 sayılı Kanunun
ilgili maddesi uyarınca yasal işlem uygulanır.
12. Bakanlık İl Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş Bakanlık İlçe Müdürlüklerince gıda
işyerlerinde yapılan denetim ve kontrol sonucunda, üretim veya faaliyetten men yapılmasını
takiben, işyerinin eksikliklerini tamamladığını Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğüne bildirmesi
sonucu tekrar denetim ve kontrole gidilir. İşyerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarını yerine
getirmesi durumunda faaliyetine devam etmesi hususunda gerekli işlem yapılır.
13. Halk sağlığını ilgilendiren durumlarda, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzeme kaynaklı risklerin kontrolüne yönelik “Acil Eylem Planı” Bakanlık İl
Müdürlüklerince hazırlanır ve uygulanır. Acil Eylem Planı, gelişmeler ışığında düzenli olarak
güncelleştirilir.
14. Gıda işyerlerinin denetim ve kontrollerine ait sonuçlar ve ilgili değerlendirmeler düzenli
olarak “Denetim ve Kontrol Değerlendirme Formu”(Ek-4A ve Ek-4B) ile cezai işlem
uygulanması halinde “Cezai İşlem Değerlendirme Formuna” (Ek-5) işlenir. Gıda işyerleri
için düzenlenen söz konusu formlar her ay düzenli olarak bir sonraki ayın 10’una kadar
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu hükümlerden ayrı olarak denetim ve
kontrollere ait sonuçlar; gıda güvenliği şartları, tüketici sağlığı ve hakları açısından
beklenmeyen bir uygunsuzluğu yada uygunsuzluk ihtimalini gösteriyorsa, durum derhal
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilir.
15. Denetim ve kontroller, gerektiğinde numune alma ve analiz gibi uygun denetim ve
kontrol metotları ve teknikler kullanılarak yürütülür. Denetim ve kontrollerde, Türk gıda
mevzuatı şartlarını karşılamak üzere gıda işletmecisi tarafından uygulanan HACCP gibi
kontrol programları ve/veya gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kalite
kontrolüne yönelik sonuçlar dikkate alınır ve tetkiki yapılır.
16. Denetim ve kontroller sırasında muayene ve analiz amacıyla, gerektiğinde Türk Gıda
Kodeksi Yönetmeliği veya özel mevzuatına uygun olarak, yeterli miktarda
numune/numuneler alınır. Alınan numunelere ait “Numune Alma Tutanağı” (Ek-6) ile
“Numune Alma Etiketi” (Ek-7) doldurularak, numuneye iliştirir. Özel mevzuatı olan gıda ve
gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler hariç olmak üzere, denetim ve kontrol
sırasında iki takım halinde alınan numunelerden bir takım şahit numune olarak Bakanlık
İl/İlçe Müdürlüğünde numunenin yapısını bozmayacak şekilde tekniğine uygun muhafaza
edilir. Analiz numunesi ise usulüne uygun olarak numunenin özellikleri değişmeyecek ve
güvenliği sağlanacak şekilde en kısa zamanda Bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu veya
özel laboratuvara resmi prosedür ile gönderilir. Bu konudaki sorumluluk Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüğüne aittir.
17. Numune alımında numunenin sıcaklık değeri kontrol edilir. Denetim ve kontrol sırasında
numunenin ölçülebilen parametreleri (sıcaklık, pH, su aktivitesi, kızartma yağı değeri vb.)
ölçülerek değerlendirilir ve kayıt altına alınır. Numunenin analiz amacıyla laboratuvara
gönderilmesine karar verilmesi halinde analiz ve şahit için alınan numunelerin kapalı
ambalajda ise orijinal ambalajını bozmayacak şekilde veya numuneye zarar vermeyecek
şekilde infrared termometre vasıtasıyla yüzey sıcaklığı ölçümü yapılır ve kayıt altına alınır.
Dökme ürünlerden numune alımında numuneye zarar vermeyecek şekilde daldırma ya da
infrared termometre kullanarak sıcaklık ölçümü yapılır ve kayıt altına alınır.
18. Alınan numuneler, tekniğine uygun olarak üzerinde cetvel bulunan plastik poşetlere
konulur. Numune miktarının cetvel işaretli plastik poşetlere sığmaması durumunda ise gerekli
numune güvenliği tedbirleri alınarak, uygun bir numune ambalajına konulur.

                        5
İhtiyaç duyulması halinde numunenin güvenliğini arttırmak üzere, yukarıda belirtilen tek
kullanımlık plastik güvenlik mührü ile birlikte üzerinde Bakanlığın güvenlik numarası
bulunan kırmızı renkli güvenlik etiketleri kullanılabilir. Bu durumda numuneler poşetlere
konulmadan önce kırmızı renkli güvenlik etiketleri analiz numunesi ve şahit numunenin
açılması muhtemel yerine yapıştırılır. Bu etiketler tek kullanımlık olup, açılması halinde iz
bırakmaktadır. Numuneler, tekniğine uygun olarak üzerinde tercihen cetvel bulunan plastik
poşetlere konulur.
Her iki durumda da numune poşetleri plastik güvenlik mührü ile mühürlenir. Plastik
mühürlerin üzerinde bulunan güvenlik numaraları “Numune Alma Tutanağı” ile “Numune
Alma Etiketi” bilgilerine yazılır.
19. Numunelerin farklı ildeki/ülkedeki Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlara güvenli olarak
ulaştırılması amacıyla ışık geçirgenliği olmayan güvenlik torbaları (kargo poşetleri)
kullanılmalıdır. Güvenlik torbalarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının güvenlik numarası 3
farklı yerde yer almaktadır. Güvenlik torbasının aşağıdaki işaretli bölümünde yer alan
güvenlik numarası hem bilgisayar ortamına hem de Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğündeki
Denetim ve Kontrol Kayıt Defterine (Ek-8) işlenir. Ayrıca Denetim ve Kontrol Kayıt
Defterine diğer bilgilere ek olarak numune sıcaklık değerleri de kayıt edilir.
20. Numune alma, muhafaza ve analize gönderme teknikleri ile bu amaçla kullanılan
numune alma ve muhafaza ekipmanları ile kullanılan mühür ve güvenlik sistemi, Bakanlığın
ortak uygulaması olup, yurtiçi, ithalat ve ihracat aşamalarındaki denetim ve kontrollerde
farklılık göstermemektedir. Gıda maddelerinin ithalat ve ihracat kontrolleri için kendi
talimatlarında belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere, gerek yurtiçi gerekse ithalat ve
ihracattaki denetimlerin numune alma ve analize gönderme aşamalarında, dağıtımı yapılmış
ve gerekli eğitimi verilmiş olan yeni numune alma ekipmanları ile güvenlik sistemlerinin
kullanılması gerekmektedir.
21. Alınan numunelerin ilgili laboratuvara gönderilmesi sırasında tekniğine uygun olarak
muhafaza edilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Bu amaçla dondurulmuş yada soğuk
muhafazası gereken numunelerin sıcaklık değerlerinde sapma olmaksızın laboratuvara
gönderilmesi sağlanmalı, bu amaçla Bakanlık İl Müdürlüğünce gerekli her türlü tedbir
alınmalıdır (soğuk zincirin sağlanması, kargo şirketi ile anlaşma yapılarak, numunelerin
usulüne uygun olarak laboratuvara gönderilmesi vb.)
Numune alımında ve numunenin Bakanlıkça belirlenmiş laboratuvara gönderimi sırasında
numunelerin tekniğine uygun olarak (sıcaklık, nem, hermetik, aseptik koşullar, soğuk ortam
vb.) muhafaza edilmesi ve taşınması gerekmektedir.
Numune sıcaklığı ölçümleri, et, süt, kanatlı ürünleri ve dondurulmuş gıdalar gibi riskli
ürünler için özellikle önem taşımaktadır. Numunelerin muhafazası ve taşınması sırasında özel
mevzuatında belirtilen hükümlere uyulması, analiz yöntemi gereği yada çabuk bozulabilmesi
nedeniyle soğukta muhafaza edilmesi gerekenlerin 0C ile +4C, analiz yöntemi gereği yada
dondurulmuş ürünlerin ise -18C veya daha düşük sıcaklıkta olması ve soğuk zincirin
bozulmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, oda sıcaklığında (+20C) yada daha yüksek sıcaklıklarda muhafaza
edilmesinde sakınca bulunmayan, sıcaklık hassasiyeti olmayan (kuru, toz, katı, taneli gıda
vb.) numuneler için de, sıcaklık değeri ölçümünün yapılması, bu durumun mümkün olmaması
halinde ise ortam sıcaklığı göz önünde bulundurularak not edilmesi ile numunenin
gönderilmesi sağlanmalıdır.                       6
Numune sıcaklık ölçümlerinin yanında numunenin nem değerinin yada ortam bağıl neminin
numuneyi veya analiz yöntemini etkilemesi halinde ise gerektiğinde numune nem ölçümünün
yada ortam bağıl nem değeri ölçümünün yapılarak kayıt altına alınması gerekmektedir.
22. Denetim ve kontrol işlemlerinin etkili ve verimli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak
için, bakımı yapılmış, uygun donanım ve ekipmanın Bakanlık İl Müdürlüklerince temin
edilmesi zorunludur.
23. Denetim ve kontrole ait donanım ve ekipmanın gerektiğinde bakımının ve
kalibrasyonunun yapılması Bakanlık İl Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
24. Bakanlık İl Müdürlüğünce, analiz ve şahit numunelerinin uygun koşullarda Bakanlıkça
yetkilendirilmiş laboratuvarlara taşınması ile şahit numunenin gereği gibi muhafaza
edilmesini sağlamak için uygun koşulların temin edilmesi zorunludur.
25. Yapılan izleme, gözetim, inceleme, bildirim ve acil durumlarda birincil üretime dair
denetim ve kontroller gerektiğinde Gıda Kontrolörleri/Gıda Denetçileri tarafından yapılır.
26. “İşyeri Denetim ve Kontrol Kayıt Defteri” (Ek-9), gıda işyerlerine zimmet karşılığı
verilir.
27. Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
Ek-10’da öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara ve ürettikleri gıda ve gıda ile temasta
bulunan madde ve malzemelerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenen kriterlere uymak
zorundadır.
28. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satış yerleri ile toplu tüketim
yerleri Ek-11’de öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara ve ürettikleri gıda ve gıda ile
temasta bulunan madde ve malzemelerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenen kriterlere
uymak zorundadır.
29. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satış yerleri ile toplu tüketim
yerlerine Bakanlık İl Müdürlüğünce “Satış Yeri/ Toplu Tüketim Yerine İlişkin Kayıt Belgesi”
(Ek-12) düzenlenerek “Kayıt Numarası” verilir. İlçelerde bulunan ve kayıt numarası verilmiş
işyerlerine ait kayıt belgelerinin birer sureti alınarak, Bakanlık İlçe Müdürlüklerinde
muhafaza edilir. Kayıt numarası işlemlerinde “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının” onaylı
sureti alınır ve Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğündeki dosyasında saklanır. Kayıt numarası “İşyeri
Denetim ve Kontrol Kayıt Defterine” işlenir. Bakanlık İl Müdürlüğünce verilen kayıt
numaraları işyerine göre sınıflandırılarak kayıt edilerek dosyasında muhafaza edilir.
Buna göre; il ve ilçe bazında satış yeri için (S), toplu tüketim yeri için (T) ile başlamak
suretiyle ayrı kayıt numarası verilecektir. Örneğin Adana’da bir satış yeri için kayıt numarası
S-01-00001 (il kodu-ilçe kodu), toplu tüketim yeri için kayıt numarası T-01-00001 (il kodu-
ilçe kodu) şeklinde olacaktır. Burada S: satış yerini, T: toplu tüketim yerini, 01,….,81: İl
plaka kodunu göstermekte olup, her bir satış yeri veya toplu tüketim yeri için 00001’den
itibaren kayıt numarası verilecektir. Adana ilçelerindeki bir satış yeri için kayıt numarası S-
01-ilçe kodu-00001, toplu tüketim yeri için kayıt numarası T-01-İlçe Kodu-00001 şeklinde
olacaktır.
Büyükşehir belediyesi olan illerde merkez ilçeler de kodlamaya dahil edilecektir.
İşyerinin herhangi bir nedenle kapanması durumunda Bakanlık İl Müdürlüğünce düzenlenen
kayıt numarası iptal edilir. İşyerinin devredilmesi, isim değişikliği veya adres değişikliği vb.
durumlarda belge yenilenir.
30. Gıda Kontrolörü/ Gıda Denetçisi, denetim ve kontrolü aşağıda belirtilen hususlar ve
mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirir.

                        7
  a) Üretim yerinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatını, Gıda İşyeri Sicil Numarasını,
ürünlerin/bileşenlerin üretim iznini, ithal edilmiş ürün için ithal iznini, sorumlu yönetici
belgesini ve çalışanların sağlık kontrol kartlarını, işyerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarını
kontrol eder.
  b) Satış ve toplu tüketim yerinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet
konusunun devam edip etmediğini, Bakanlık İl Müdürlüğünden kayıt numarası alıp
almadığını ve gıda ile temasta bulunan çalışanların sağlık kontrol kartlarını,
ürünlerin/bileşenlerin üretim izinlerini, ithal edilmiş ürün için ithal iznini ve asgari teknik ve
hijyenik şartları kontrol eder.
  c) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, depolama, nakil,
dağıtım, satış ve tüketim zincirinin tüm aşamalarında Türk gıda mevzuatı hükümlerine
uyulup uyulmadığı kontrol eder ve denetimini yapar. İşyerinde tutulan üretim kontrolü ve
denetimi ve/veya laboratuvar kayıtlarını inceler, gerektiğinde Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünde
bulunan dosyasında saklanmak üzere bunların birer fotokopisini alır ve bunu denetim
defterine işler.
  d) İşyerinin sorumlu yöneticisi ve/veya çalışanlarıyla görüşerek, işyerindeki ölçüm
araçlarınca kaydedilen değerleri kontrol ederek ve/veya bu değerleri kendi araçlarıyla
doğrulayarak denetim ve kontrolü destekler.
  e) Gıda işyerlerinin denetimlerinde, Türk gıda mevzuatı şartlarını karşılamak üzere gıda
işletmecisi tarafından uygulanan HACCP gibi kontrol programları ve/veya gıda ve gıda ile
temasta bulunan madde ve malzemelerin kalite kontrolüne yönelik sonuçları dikkate alır ve
tetkikini yapar.
  f) Denetim ve kontrol sonuçları hakkında ilgili denetim ve kontrol formunu (Ek-10,
Ek-11, Ek-13) ve “Denetim ve Kontrol Raporunu” düzenler (Ek-14), ilgili yerler
imzalandıktan sonra, ikişer nüsha halinde düzenlenen Denetim ve Kontrol Raporu ile denetim
ve kontrol formunun birer nüshasını işyerinde bırakır, diğer nüshasını işyerine ait dosyasında
muhafaza eder. Denetim ve kontrol sonuçlarını işyeri denetim ve kontrol defterine işler.
  g) İşyerlerinin HACCP tetkiklerinde, işyerinin uymakla yükümlü olduğu asgari ve teknik
şartları sorgulayan formlarının (Ek-10 veya Ek-11) değerlendirilmesi sonucunda uygun
bulunan işyerleri için Ek-13’da yer alan “HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form”
düzenlenir. Mevzuat ile belirlenen asgari teknik ve hijyenik koşulları taşımayan işyerleri için
HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form düzenlenmez. Dolayısı ile HACCP sistem tetkiki
amacıyla kontrol ve denetimi yapılan işyeri için; Ek-10 veya Ek-11’un yanında Ek-13 formu
düzenlenir.
31. Halk sağlığının korunması gerekliliği saklı kalmak kaydıyla, denetim ve kontrol
işlemlerinde elde edinilen bilgiler konusunda gizlilik kurallarına uyulmalıdır.
32. Bakanlık İl Müdürleri, Kontrol Şube Müdürleri ve Bakanlık İlçe Müdürleri gerektiğinde
denetim ve kontrollere katılabilirler.
33. Denetim ve kontrol ekibi, denetim ve kontrol sırasında herhangi bir engelleme ile
karşılaştığında durumu “Denetim ve Kontrolün Engellendiğine Dair Tutanak” (Ek-15) ile
tespit eder ve Kanunun ilgili maddesi uyarınca yasal işlem yapar. Aynı gün içinde tutanağı
bir yazı ekinde o yerin en büyük mülki amirine iletir ve o yerin en büyük mülki amiri
tarafından görevlendirilen polis, jandarma, en az birinin katılımı ve ayrıca gerekli olması
durumunda muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden de katılım sağlanarak denetim ve kontrol
tekrarlanır.                         8
Ayrıca bu gibi durumlarda Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi gereği gerekçeli resmi bir
yazı ve Denetim ve Kontrolün Engellendiğine Dair Tutanak ile birlikte denetimi engelleyen
işyeri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
34. Numune alma usul ve esasları;
  a) Gıda Kontrolü/Gıda Denetçisi tarafından denetim ve kontrol sırasında muayene ve
analiz amacıyla, gerektiğinde ve sağlık riski olduğu durumlarda, ürün partisini temsil edecek
şekilde, parti ve etiket no, kod numaraları aynı olan ve yeterli miktarda numune/numuneleri
alır. Özel mevzuatı olmayan veya özel mevzuatında alınacak numune miktarının
belirtilmediği durumlarda, üründen alınacak numune miktarı, laboratuvar analiz numunesi ve
şahit numune ile paralel analizlere yeterli olacak miktarda olmalıdır. Gerektiğinde yeterli
numune miktarı için ilgili laboratuvardan resmi görüş alınır.
  b) Alınan numuneler için “Numune Alma Tutanağı” ile “Numune Alma Etiketi”
doldurularak, numuneye iliştirir. Özel mevzuatı olan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde
ve malzemeler hariç olmak üzere, denetim ve kontrol sırasında iki takım halinde alınan
numunelerden bir takım şahit numune olarak, numuneyi alan Bakanlık İl Müdürlüğünde
numunenin yapısını bozmayacak şekilde tekniğine uygun muhafaza edilir, bir takım numune
ise muayene ve analiz yapılmak üzere usulüne uygun olarak en kısa zamanda Bakanlık
tarafından yetkilendirilen kamu veya özel laboratuvara resmi prosedür ile gönderilir.
  c) Muayene ve analiz için alınan numuneler, Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlara
gönderilir (Ek-16). Laboratuvara gönderilen yazıda hangi analizlerin istendiği açıkça belirtilir
ve ilgili laboratuvar tarafından numune kabulü sırasında sıcaklık değeri kayıt altına alınır. Bu
konu İl Müdürlüğü tarafından ilgili laboratuvardan talep edilir. İstisna durumlarda (analizin
yapılamadığı vb.) numuneler, Bakanlık talimatı ile belirlenecek olan diğer bir laboratuvara
analiz için gönderilir.
Yukarıdaki bilgilere ek olarak, Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince aşağıda belirtilen konularda
gerekli tedbirler alınmalıdır.;
   Alet ve ekipmanın kullanımı, bakımı, onarımı ve kalibrasyonu ile ilgili olarak kayıt
   sistemi oluşturulmalıdır.
   Alet ve ekipmanın kullanımları sırasında kılavuz talimatlarına uyulması sağlanmalıdır.
   Cihaz kalibrasyonları zamanında yapılmalı, kalibrasyon belgeleri kayıt altına alınmalı
   ve Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilmelidir.
   Ekipman kullanımının sürekliliği sağlanmalı ve denetimlerde ekipmanların yetersiz
   olması halinde Bakanlık İl Müdürlüğü imkanları ile temin edilmelidir.
   Numune muhafaza odalarında sıcaklık değerleri ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
   Ayrıca numune etiketinde yer alan tanımlayıcı bilgiler ile numunenin sıcaklık değerleri
   kayıt altına alınmalıdır.
   Numune muhafaza odalarında, numuneler uygun sıcaklık ve ortam koşullarında (örn.
   donmuş ürünler, kuru gıdalar, çikolata, şekerleme, taze meyve ve sebze vb.) muhafaza
   edilmelidir.
  d) Denetim ekibi, alınan numunelerde gıda mevzuatına uygunluğu değerlendirme
açısından gerekli gördüğü analizleri isteyebilir.
  e) Özel mevzuatı olan ürünler hariç olmak üzere, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde
alınacak numuneler için dikkat edilecek hususlar ve numune miktarları Ek-30’da
verilmektedir.                        9
35. Günlük denetim ve kontrollerin tamamlanmasının ardından, denetim ve kontrole tabi
tutulan işyerlerine ait denetim ve kontrol verileri denetim ve kontrol ekibince hem bilgisayar
ortamına hem de Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğündeki “Denetim ve Kontrol Kayıt Defterine”
işlenir.
36. Gıda zehirlenmesi gibi acil sağlık riski taşıyan durumlarda İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ile
temasa geçilir. İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toksikolojik muayene ve analiz için alınan
numuneler, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili laboratuvarına, diğer muayene ve analizler için
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünce alınacak numuneler Bakanlığımızca belirlenen laboratuvara
gönderilir. Toksikolojik analiz numunesine ait muayene ve analiz masrafları Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüğünce, şahit numunelere ait masraflar ise ilgili işyeri/kişi tarafından karşılanır.
37. Numunenin laboratuvarda yapılan muayene ve analizi sonucunda laboratuvar tarafından
üç nüsha muayene ve analiz raporu düzenlenir. Muayene ve analiz raporlarının bir nüshası
laboratuvarda dosyalanır, diğer iki nüshası değerlendirme yapılmak üzere Bakanlık İl
Müdürlüğüne gönderilir.
38. Gıda Kontrolü/Gıda Denetçisi tarafından numunelere ait “Muayene ve Analiz Raporu”
ile “Denetim ve Kontrol Raporu”, mevzuat hükümleri doğrultusunda özellikle taklit, tağşiş ve
sağlığa zararlı hususları da içerecek şekilde değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, olumlu
yada olumsuz her durumda işyerine bildirilir. Değerlendirme sonuçlarının uygun olmaması
halinde muayene ve analiz raporunun bir nüshası işyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisine
tebliğ zarfı içinde tebliğ yazısı ile (Ek-17) taahhütlü olarak gönderilir. Değerlendirme
sonuçları, olumlu ise olumlu çıkan Muayene ve Analiz Raporu da işyerlerine bir yazı ile
bildirilir.
39. Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarının olumlu olması halinde, sonuç raporunun
kendilerine bildirilme tarihinden itibaren raf ömrü ile sınırlı olmak koşulu ile en geç yedi gün
içerisinde, işyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisi tarafından numune hazırlama yöntemi ile
özellikleri değişmemiş olması şartıyla şahit numune geri alınabilir. Süresi içinde geri
alınmayan şahit numune ile ilgili olarak işyeri herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
40. Muayene ve Analiz Raporu/ Denetim ve Kontrol Raporu/Tetkik Değerlendirme
sonuçlarının olumsuz bulunması halinde, 5179 sayılı Kanun gereğince işyeri sahibi veya
yasal temsilcisi veya sorumlu yönetici hakkında yasal işlem uygulanır.
41. Belirli bir partiyi temsil eden numunelerin ilk muayene ve analiz sonucunun gerek
sağlığın korunması ve gerekse taklit ve tağşiş yönünden mevzuata uygun olmaması
durumunda, üretilen, satılan ve tüketime sunulan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemelere el konulur, yedi emin tutanağı düzenlenerek işyerine teslim edilir. Şahit
numunenin olumlu olması durumunda yedi emin bozularak ürünler serbest bırakılır.
42. Güvenliğinden kuşku duyulan gıdadan analiz edilmek üzere alınan numunelerin analiz
sonucu bildirilene kadar tüm partiyi oluşturan gıda maddeleri mühürlenerek, yedi emine
teslim edilir. Analiz sonucunun mevzuata aykırı olması durumunda gıda maddelerinin
sahibi/üreticisi/ithalatçısı hakkında yasal işlem yapılır.
43. Alınan numuneler için Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından gıda işyerine herhangi bir bedel
ödenmez.
44. Şikayetler konusunda; şikayete konu ürün aynı ilde bulunan bir firma tarafından
üretilmiş ise firma şikayet konusu ve mevzuat dahilinde denetlenir, denetim ve kontrol
sonucunun uygunsuz olması durumunda işyerine yasal işlem uygulanır. Şikayete konu ürünü
üreten işyeri başka bir ilde ise dosya/yazının bir nüshası gereği yapılmak üzere, bu işyerinin
bulunduğu ildeki Bakanlık İl Müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık İl Müdürlüğü denetim ve


                        10
kontrol sonuçları hakkında şikayetin yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğünü resmi olarak
bilgilendirir.
45. Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda, yaş meyve ve sebze hariç her türlü gıdanın açıkta
satışı yasaktır. Söz konusu yerler ile meyve ve sebze hallerinde satışa sunulan gıdalar
mevzuata uygunluğu açısından denetlenir.
46. Gıda işletmecileri, ithal ettikleri, ürettikleri, işledikleri, imal ettikleri, depoladıkları,
dağıttıkları, satışa sundukları tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerde
gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanmasından müteselsilen sorumludur.
a) Gıda işyerlerindeki ürünlerden alınan analiz numunesi muayene ve analiz sonucunun
mevzuata uygun olmaması durumunda ürünün raf ömrü dikkate alınarak, üretim ve/veya
numunenin alındığı yere itiraz hakkı kullandırılır. Analiz sonucuna itiraz edilmesi durumunda
şahit numune Bakanlığın belirlediği ikinci bir laboratuvara gönderilir ve şahit numune
sonucunun da olumsuz olması halinde yasal işlem yapılır. Raf ömrü 7 günden az olan ürünler
ve özel mevzuatında belirtilenlerde itiraz hakkı numunenin alındığı yere ve/veya üretim
yerine aynı anda kullandırılır ve analiz numunesi ve şahit numune eş zamanlı olarak
laboratuvara gönderilir.
b) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin analiz ve şahit numune muayene
ve analiz sonucunda olumsuzluğun üretim yerinden kaynaklandığı tespit edilmiş ise ilgili
işyeri, olumsuzluğun numunenin alındığı işyerinden kaynaklanması durumunda ise ilgili
işyeri sorumlu olacaktır. Belirsizlik durumunda numunenin alındığı işyeri sorumlu olacaktır.
Bu konudaki kararı Gıda Kontrolörü/Gıda Denetçisi verecektir.
Satış veya toplu tüketim yerlerinden alınan numunenin muayene ve analiz sonucunda
olumsuzluğun üretim yerinden kaynaklanması halinde, denetim ve kontrolün yapıldığı
Bakanlık İl Müdürlüğünce üretimin yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne bir resmi yazı ile
denetim ve kontrol sonuçlarının tasdikli birer örneği gönderilir. Bakanlık İl Müdürlüğünce
üretimin yapıldığı yere denetim ve kontrole gidilmeden yasal işlem uygulanır. Bakanlık İl
Müdürlüğünce söz konusu işyeri ve/veya ürün ile ilgili işlemlerin sonucu hakkında bildirimde
bulunan Bakanlık İl Müdürlüğüne bilgi verilir. Üretimin yapıldığı ildeki Bakanlık İl
Müdürlüğünce üretim yeri takip altına alınır.
47. Talimat ekindeki formlar silinmez kalemle okunaklı bir şekilde düzenlenecektir.
Formlar, kendiliğinden karbonlu kağıtlar kullanılarak veya araya karbon kağıdı konularak iki
nüsha halinde düzenlenir.
48. 9 Aralık 2007 tarihli ve 26725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliğin” 12 inci
maddesinin (g) bendinde belirtilen hüküm uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, gıda işyerleri
ile ilgili denetim ve kontroller, Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu madde hükümleri
doğrultusunda yapılır.
49. Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından denetim ve kontrole esas konularda Bakanlığa görüş
sormak için yazılan yazılarda, istenmedikçe evrakların aslı gönderilmez.
    V. İtiraz hakkı
    İşyeri yetkilisi aşağıdaki esaslar dahilinde itiraz eder.
1. İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarına,
kendilerine tebliğden itibaren onbeş gün içerisinde itiraz hakkı mevcuttur. Raf ömrü onbeş
günden az olan gıdalar için, işyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin denetim ve kontrol
raporunda belirtilen süre içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre, ürünün denetim tarihi
itibariyle geriye kalan raf ömrü, numunenin laboratuvara gönderilme ve analiz süreleri göz

                        11
önünde bulundurularak belirlenir. İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin numune alımı
sırasında yazılı başvurusu olması durumunda, birinci analiz numunesi ile eş zamanlı olarak
şahit numune de analiz yaptırılmak üzere yetkili laboratuvara gönderilir.
2. Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde, şahit numunenin muayene
ve analizi, Bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarda yaptırılır. Şahit numune muayene ve
analizinde birinci muayene ve analiz sonuçlarında mevzuata uygun olmayanların analizi
yaptırılır. Bu sonuçlar kesin olup, verilecek karara esas teşkil eder. İtiraz durumunda, şahit
numune ile ilgili tüm masraflar işyerince ödenir.
3. Özel mevzuatı bulunan ürün ve uygulamalar için itiraz şekli özel mevzuat hükümleri
doğrultusunda yapılır.
4. İthalat ve ihracat denetimleri sırasında alınan numunelere ait tüm masraflar işyeri
yetkilisince karşılanır.
    VI. El koyma ve imha
    5179 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (a), (d), (f), (ı), (j) ve (n) bentleri gereği el
konulan ve toplatılan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler için;
1. Üretim izni ve işyeri sicil numarası alma işlemlerini yaptırmadan üretime geçen ve/veya
bu ürünleri mübadele konusu yapan işyerlerinde üretilen ve/veya satılan gıda ve gıda ile
temasta bulunan madde ve malzemelere el konulur ve yedi emin tutanağı (Ek-18) ile gıda
işletmecisine teslim edilir. İşyeri, Bakanlık İl/ İlçe Müdürlüğü tarafından üretimden ve
satıştan men edilir (Ek-19, Ek-20, Ek-21). Tekniğine göre muhafaza edilmiş ve üretimde
kullanılan her türlü ham, yardımcı madde ve katkı maddelerinin mevzuata uygun olması
durumunda gıda işletmecisine iade edilir. Bu işletmelerin, üretim izni ve sicil numarası alma
işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından üretimine ve el
konulan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına
uygun olması halinde satışına izin verilir ve Kanuna göre işlem yapılır. (Ek-22, Ek-23).
2. Denetim ve kontrol sonucu gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tüketilmesinin uygun
olmadığı tespit edilen ve/veya raf ömrünü doldurmuş gıda maddeleri ile Türk gıda
mevzuatına uygun olmayan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, usulüne
uygun olarak işyeri tarafından Bakanlık İl /İlçe Müdürlüğü gözetiminde imha edilir. Bu
durum iki nüsha halinde düzenlenen imha tutanağı ile tespit edilir (Ek-24). İmha tutanağının
bir nüshası Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünde, diğer nüshası da işyerinde saklanır. İşyeri
tarafından imhası gerçekleştirilmeyen gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemelerin imhası Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından usulüne uygun olarak
gerçekleştirilir. Ayrıca, Kanuna göre işlem yapılır. İmha ile ilgili tüm masraflar işyeri
tarafından karşılanır.
3. İşyerinde üretilen ürünle ilgisi olmayan taklit ve tağşiş amacıyla kullanılabilecek
maddelerin bulunması halinde, bu madde ve malzemelere el konulur ve yedi emin tutanağı ile
gıda işletmecisine teslim edilir. Üretilen ürünler analize alınarak taklit ve tağşiş yapılıp
yapılmadığı yönünden incelenir. Türk Gıda Mevzuatına uygunsuzluk durumunda Kanuna
göre yasal işlem uygulanır.                       12
4. Gıda maddelerinin mevzuata aykırılığı etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri
düzeltilinceye kadar bu gıda maddelerine el konulur. Etiket bilgileri Türk Gıda Kodeksine
uygun hale getirilmesi durumunda, raf ömrü ve ürünlerin mevzuata uygunluğu dikkate
alınarak, Bakanlık İl/İlçe Müdürünün onayı ile bu ürünlerin satışına izin verilir.
5. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin denetim ve kontrolü sonucunda
Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili hükümler kapsamında
yasakları ihlâl eden gerçek kişiler veya tüzel kişiliğin yasal temsilcileri hakkında, Bakanlık
İl/İlçe Müdürlüğü tarafından, O yerin en büyük mülki amirinin onayı ile Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ürünler, iki nüsha halinde düzenlenen yedi emin
tutanağı ile işyeri yetkiline teslim edilir. İşyeri hakkında yapılacak işlemler esas olmak üzere
Cumhuriyet Savcılığının kararı beklenir.
    VII. Denetim ve kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi
1. Denetim ve kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin
Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliğin” Madde 15 hükümleri doğrultusunda yapılır.
2. Denetim ve kontrollere dair formlar işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik
şartlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. İşyerlerine azami 30 gün süre verilmesi durumu,
ancak o işyerinin teknik ve hijyenik koşullarını iyileştirilmesine yönelik olmalıdır. Eğer
mevzuata uygunsuzluk o yerde üretilen, dağıtılan, satılan veya tüketime sunulan gıda ve gıda
ile temasta bulunan madde ve malzemelerden kaynaklanıyorsa, bu durumda süre
verilmeksizin 5179 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca cezai işlemler gerçekleştirilir.
3. Denetim ve kontrollere dair formlarda “Yasal İşlem” olarak belirtilen hususlar 5179 sayılı
Kanuna aykırı bir durum teşkil ettiğinden 5179 sayılı Kanun uyarınca işyeri hakkında yasal
işlem uygulanır.
4. Ruhsat, izin ve gıda işyeri sicili numarası işlemlerini yaptıran ancak asgari teknik ve
hijyenik şartlarını muhafaza etmeden üretim yapan işyerleri durumlarını düzeltinceye kadar
ilgili İl Özel İdaresi/Belediye tarafından faaliyetten men edilir (Ek-25A). Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüğü tarafından üretilen ve dağıtımı yapılan ürünlere el konulur ve idari para cezası ile
cezalandırılır. Bu işyerlerinin mevcut durumlarını düzelttiği Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü
tarafından yapılan denetim ve kontrol sonucu tespit edilmesi durumunda, İl Özel
İdaresi/Belediye tarafından faaliyetine izin verilir (Ek-25B). Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü
tarafından verilen 30 günlük süre içerinde eksikliklerini gidermeyen işyerlerinin durumu İl
Özel İdaresi/Belediye’ye bildirilir. Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından işyerine ait Gıda İşyeri
Sicil Numarası ve Gıda Üretim İzinleri iptal edilir.
5. Satış ve toplu tüketim yerlerine ait Denetim ve Kontrol Formunda ağırlık puanının (4)
olarak tespit edilen ve gıda mevzuatına uygun faaliyet göstermeyen ve sıhhi müesseseler
kapsamında yer alan işyerlerinin ilgili faaliyetinin durdurulması hususu, İl Özel İdaresi/
Belediye’ye bildirilir (Ek-25A). Söz konusu işyeri takibe alınır.
6. Büfe ve benzeri yerlere yapılan denetim ve kontrollerde belediyelerce verilen işyeri açma
ve çalışma ruhsatlarında belirtilen yasal faaliyet konuları dikkate alınmalıdır.
                        13
     VIII. Cezaların Tahsili ve İtirazlar


5179 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırım kararlarının uygulanmasında; 5179 sayılı Kanun,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Maliye Bakanlığının 437 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği
hükümleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uygulanır.
5179 sayılı Kanunun cezai müeyyidelerinin uygulanmasında yukarıda adı geçen mevzuatta ve
uygulamada olabilecek değişikliklerin Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince Resmi Gazete’den
takip edilmesi ve İllerde ki Hazine Avukatı ve Saymanlıklardan görüş alınması
gerekmektedir.
Cezaların tahsili ve itirazlarına yönelik uygulamalarda aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
1. Denetim Ekibi işyerinin mevzuata uymadığını denetimle tespit ettiği takdirde, “Para
Cezası Kararı” formunu (Ek-26A, Ek-26B) düzenleyecektir.
2. Para Cezası Kararı, o yerin en büyük mülki amiri tarafından onaylanacaktır. Para Cezası
Kararı, illerde gıda denetim ve kontrolü yapan Gıda Kontrolörü/Gıda Denetçisi, Kontrol Şube
Müdürü, ilçelerde ise Gıda Kontrolörü/Gıda Denetçisi ve İlçe Müdürü tarafından imzalanarak
İl Müdürü tarafından Valilik onayına sunulacaktır.
3. Para Cezası Kararı, işyerine bir yazı ekinde (Ek-27), Tebliğ Zarfı içinde taahhütlü olarak
gönderilir.
4. Tebliğ Zarfı üzerindeki Tebliğ Alındısının Müdürlüğe intikalini müteakip işyerinin bağlı
bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne durum bir yazı ile bildirilir (Ek-28). Bu yazı ekine,
Para Cezası Kararı, Denetim Tutanağı ve işletmeye yazılan tebliğ yazısı eklenir.
5. Denetimlerde verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili firma tarafından İdare
Mahkemelerine itiraz edilmesi ve Mahkemenin de firma lehinde karar vermesi halinde;
karara karşı Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünce gerekçeleri ile birlikte Ağır Ceza Mahkemelerine
itiraz edilmesi gerekmektedir.
5179 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen idari para cezaları, Kabahatler Kanununun 26 ncı
maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine yapılacak olup, cezanın ilgilisine
tebliğ tarihten itibaren Maliye Bakanlığının 437 no’lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen 1
(bir) aylık süre içerisinde cezanın ödenmesi ve Kanunun 30 uncu maddesi gereği, 5179 sayılı
Kanunda yazılı olan idari para cezalarının, o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilmesi
gerekmektedir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir. Bu cezalara karşı, idari
mahkemelere başvurulabilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
İdari para cezalarının kesinleşmeden önce ödenmesi durumunda; ceza ile ilgili ödemenin
genel bütçeye dahil daireler tarafından verilmişse merkez saymanlıkları, mal müdürlükleri ve
Defterdarlık muhasebe müdürlüklerine yapılması, kesinleştikten sonra ise Maliye Bakanlığı
437 no'lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, ilgili vergi dairelerine veya bu vergi
dairelerinin hesaplarının bulunduğu bankalara ceza miktarının yatırılması gerekmektedir.
İdari para cezalarının taksitli ödenip ödenmemesi konusuna, Kanunda belirtilen taksit
zamanına ve miktarına Valilikler (İl/İlçe Müdürlükleri) tarafından karar verilecektir. Ancak,
taksitlerin eksik ödenmesi veya zamanında ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan
kısmı muaccel hale geleceğinden, kalan taksitlerin tamamının takip ve tahsili görevli vergi
dairesince, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanun hükümleri çerçevesinde tahsili yoluna gidilecektir.
Süresinde ödenmeyen idari para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerini uygulanacaktır. 6183 sayılı Kanun
                        14
hükümlerine göre tahsil edilmek üzere vergi dairesine gönderilen idari para cezalarına
karşılık idarelerce tahsilat yapılmayacak, tahsilat yapılmış ise önceden gönderilen idari
yaptırım kararı ile ilgisi sağlanmak suretiyle tahsil edilen tutarlar ilgili vergi dairesine
bildirilecektir.
7. İdari para cezasının uygulanması hususunda;
   a) Denetim ekibi, işyerinin mevzuata uymadığını denetim ve kontrol sonucu tespit ettiği
taktirde “İdari Para Cezası Kararı Formunu” (Ek-26A, Ek-26B) düzenler, adı geçen form
denetim ekibi, Kontrol Şube Müdürü/İlçe Müdürü ve İl Müdürü tarafından imzalanarak,
Valilik Makamının onayına sunulur. Onaylanmayan idari para cezası kararları Bakanlık
İl/İlçe Müdürlüğündeki işyeri dosyasında muhafaza edilir.
  b) Para Cezası Kararı, işyerine bir yazı ile (Ek-27), Tebliğ Zarfı içinde taahhütlü olarak
gönderilir.
 c) İdari Para Cezası, tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde illerde Muhasebe
Müdürlükleri ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine ödenir.
  d) Peşin ödeme yapılmak istenmesi halinde, idari para cezası tutarında ¼ oranında indirim
uygulanır. Peşin ödemelerin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Muhasebe
Müdürlüğü/Mal Müdürlüğüne yapılması ve peşin yatırılan ödenti makbuzunun fotokopisinin
mutlaka Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra
yapılan ödemelerde peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.
   e) İdari Para Cezası verilen kişi/kurumun ekonomik olarak ödeme güçlüğü içinde
bulunması halinde taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirme talebi başvurusu, İdari Para
Cezası kararının tebliğini müteakip 1 (bir) aylık süre içerisinde Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüklerine yapılır. Taksitlendirme kararı verildiği takdirde idari para cezasının ilk
taksitinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde, idari para cezasının ¼’ü tutarında peşin
olarak Muhasebe Müdürlüğü/Mal Müdürlüğüne ödenmesi ve ödenti makbuzunun Bakanlık
İl/İlçe Müdürlüğüne en kısa sürede ibraz edilmesi gerekmektedir. Taksitlendirme bir yıl
içerisinde 4 eşit taksit şeklinde yapılabildiğinden, kalan 3 taksitin idari para cezasının tebliğ
tarihinden itibaren 1 (bir) takvim yılı içerisine idarece belirlenecek sürelerde ödemesi
yapılmalıdır. Taksitlerin Muhasebe Müdürlüğü/Mal Müdürlüğüne yatırılması ve makbuz
fotokopilerinin Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekmektedir. Taksitlerin
zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde cezanın kalan miktarının tamamı tahsil
edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir.
  f) İdari Para Cezası kararının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde İdari
Mahkemelere başvuru yoluna gidebilir. Bu başvuru kararın kesinleşmesini engellemez ancak
mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. Mahkemenin başvuruyu usulden kabulü halinde,
dilekçenin bir örneği Bakanlık İl Müdürlüğüne mahkeme tarafından iletilecektir. Bakanlık İl
Müdürlüğü, başvuru dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Mahkemeye
cevap verir. Başvuru konusu idari yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği,
cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili
kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. İdari yaptırım kararının kesinleşmesi üzerine
ödemeler, ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara veya vergi dairelerine
yapılacaktır.
  g) Kesinleşen para cezalarının ödemeleri Vergi Dairelerine yapılır. Ödeme veya
kesinleşme süresinde ödenmeyen idari para cezası kararları kesinleşeceğinden durum bir yazı
ile (Ceza Kararı, Denetim ve Kontrol Raporu, Tebliğ alındısı, Tebligat yazısının
fotokopilerinin onaylı birer sureti) tahsil için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni
veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması
halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir (EK-28). İlgili Vergi

                        15
Dairesine tahsili için bir yazı ile gönderilen Ceza Kararı, Denetim ve Kontrol Raporu, Tebliğ
alındısı, Tebligat yazısının fotokopilerinin onaylı birer sureti Bakanlık İl Müdürlüğünde
ilgilinin dosyasında tutulur. Talep edildiği takdirde başvuru yoluna gidilen İdari Mahkemeye
onaylı birer örnekleri gönderilir.
8. Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyuları için Ek-29 formu kullanılır.
9. Adli Para Cezaları mahkemelerce verilir.
10. 5179 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (a) bendi dışındaki diğer bentlerde belirtilen
faaliyetten men cezalarında İl Özel İdaresi/Belediyelere söz konusu işyerinin faaliyetten men
edilmesi için Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünce bildirim yapılır. İşyerinin faaliyetten men
edilmesine sebep olan eksikliklerini tamamlaması sonrası Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince
yeniden denetim ve kontrol yapılır. Sonucun uygun olması durumunda işyerinin faaliyetine
devam etmesi için İl Özel İdaresi/Belediyeye durum resmi yazı ile bildirilir.
11. 5179 sayılı Kanunun cezai hükümlerine göre yıllık uygulanacak olan para cezalarının
miktarları Maliye Bakanlığı tarafından yıl sonunda açıklanacak olan “Yeniden Değerleme
Oranı” ile çarpılarak hesaplanır.
                       16
(Ek -1)                         T.C.
                     TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                         Personel Bilgi Formu

 Çalıştığı Birim


  Adı- Soyadı

                                                      Fotoğraf
 Doğum Yeri ve Tarihi
 TC Kimlik Numarası

 Mezun Olduğu Okul Bölüm / Yılı                          İlk Göreve Başladığı
                                Tarih

                                Emekli Sicil No.
                                Bakanlık Sicil No

 Uzm./Doktora Yaptığı
 Tarih                             Maaş Derecesi ve Kadrosu

                                Yabancı Dil Belgesi ve Türü :
Doktora / Uzmanlık Konusu                    Yabancı Dil Derecesi ( İyi-Orta- Az):

                                Dilin Adı      Konuşma   Tercüme     YazmaMezuniyet Sonrası Çalıştığı Kuruluşlar ve Tarihler (Gıda konusunda)
 Yurtiçi ve yurt dışında gördüğü eğitim, kurs, seminer, toplantı (Gıda konusunda)


 Konusu                                        Yeri        Tarih ve Süresi
                                 17
(Ek-2)
                                  T.C
                           TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                           …………… BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

            GIDA VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNE AİT
                       YILLIK DENETİM VE KONTROL PROGRAMI
Yılı                                                          Düzenleme Tarihi … / …/ ….
                     Programa
                                                              Ağustos
                                                       Temmuz
                                                  Haziran
    Gıda Sektörünün Adı   İşletme   Dahil
                                                                           Kasım
                                         Nisan
                                                                               Aralık
                                Şubat
                                              Mayıs
                                                                   Eylül
                                      Mart
                                                                       Ekim
                            Ocak
                 Sayısı  Denetim
                      Sayısı
1. Et ve Et Mamulleri
2. Süt ve mamulleri
3. Meyve – Sebze İşleme
4. Yaş Meyve Sebze
5. Ekmek
6. Un ve Unlu Mamuller
7. Bitkisel Yağ ve Margarin
8. Şeker ve Şekerli Mamuller
9. Alkollü İçkiler
10. Alkolsüz içecekler
11. Su Ürünleri
12. Tasnif Dışı Gıdalar
13. Bal
14. Kuru meyve
15. Tuz
16. Baharat
17. Gıda ile temasta bulunan
  madde ve malzemeler
18. Yemek Fabrikaları

İl Kontrol Laboratuvar Müdürü                                             Kontrol Şube Müdürü
Adı Soyadı   :                                                   Adı Soyadı  :
İmzası     :                                                   İmzası    :
                                    Bakanlık İl Müdürü
                                    Adı Soyadı   :
                                    İmzası     :
                                      18
(Ek-3)
                                    T.C
                            TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                            …………… BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

     GIDA VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİ SATAN İŞYERLERİ İLE TOPLU TÜKETİM YERLERİNE AİT
                      YILLIK DENETİM VE KONTROL PROGRAMI
Yılı                                                                Düzenleme Tarihi … / …/ ….
                                                                   Temmuz
                                                             Haziran
    Kontrol ve Denetimi Yapılan İşyeri    İşletme Sayısı
                                                                        Ağustos
                                 Programa Dahil
                                                                                        Aralık
                                                                                    Kasım
                                                         Mayıs
                                              Şubat                                                     Nisan
                                                                                 Ekim
                                 Denetim Sayısı
                                                                             Eylül
                                          Ocak                                                  Mart
Gıda Satış Yeri
Her türlü market
Manav
Pazar
Büfe
Hareketli taşıt araçları
Toptancı Halleri
Kahvehane, Çay ocağı
Aktarlar
Kuruyemişçiler
…..vb.
Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve
Malzemelerin Satış Yeri

Toplu Tüketim Yeri
Her türlü yemekhane
Hızlı yemek servisi yapılan yerler (fast food)
Lokanta
Restaurant
Kantin
İl Kontrol Laboratuvar Müdürü                                           Kontrol Şube Müdürü
Adı Soyadı    :                                                 Adı Soyadı   :
İmzası      :                                                 İmzası     :
                                  Bakanlık İl Müdürü
                                  Adı Soyadı   :
                                  İmzası     :
                                    19
 (Ek – 4A )                            T.C.
                          TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                          …………… BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
                    ………. AYLARINA AİT DENETİM VE KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU

                                   Sonucu    Bir Önceki                  5179 sayılı Kanunun
                            Lab. Gön.                  Muayene ve Analiz Raporu
     Sektörün adı                        Gelmeyen   Döneme Ait                 29uncu maddesi gereği
                   Denetim Sayısı  Numune
                                  Numune Sayısı  Numune
                            Sayısı                   Uygun    Uygun Değil  İPCK Sayısı  Savcılık Sayısı
                                           Sayısı
Süt ve Süt Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Un ve Unlu Mamuller
Ekmek
Şekerli Mamuller
Meyve – Sebze İşleme
Yaş Meyve – Sebze
Alkollü İçecekler
Alkolsüz İçecekler
Su Ürünleri
Bitkisel Yağ- Margarin
Bal
Kuru meyve
Tuz
Baharat
Tasnif Dışı
Gıda ile Temasta Bulunan
Madde ve Malzemeler
Yemek Fabrikaları
TOPLAM
 İPCK: İdari para Cezası Kararı

           Düzenleyen                           Kontrol Şube Müdürü
           Adı- Soyadı :                          Adı- Soyadı  :
           İmza    :                          İmza      :
                                       20
 (Ek – 4B)                           T.C.
                          TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                         …………… BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
                   ………. AYLARINA AİT DENETİM VE KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU
                              Sonucu   Bir Önceki               5179 sayılı Kanunun
                       Lab. Gön.              Muayene ve Analiz Raporu
    Kontrol ve Denetimi      Denetim       Gelmeyen  Döneme Ait              29uncu maddesi gereği
     Yapılan İşyeri
                        Numune
                    Sayısı      Numune Sayısı Numune
                        Sayısı               Uygun    Uygun Değil  İPCK Sayısı  Savcılık Sayısı
                                     Sayısı
Gıda Satış Yeri
Her türlü market
Manav
Pazar
Büfe
Hareketli taşıt araçları
Toptancı Halleri
Kahvehane, Çay ocağı
Aktarlar
Kuruyemişçiler
…..vb.
Gıda ile Temasta Bulunan Madde
ve Malzemelerin Satış Yeri

Toplu Tüketim Yeri
Her türlü yemekhane
Hızlı yemek servisi yapılan yerler
(fast food)
Lokanta
Restaurant
Kantin
TOPLAM
 İPCK: İdari Para Cezası Kararı

          Düzenleyen                      Kontrol Şube Müdürü
          Adı- Soyadı :                     Adı- Soyadı :
          İmza    :                     İmza     :


                                  21
(Ek-5)
                                  T.C
                           TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                            …………………BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
                       ……………………AYINA AİT CEZAİ İŞLEM DEĞERLENDİRME FORMU


Sıra Denetlenen İşyerinin Adı      Denetlenen Ürün Adı              5179 sayılı Kanunun 29uncu maddesi gereği       Açıklama
No ve/veya Gıda İşyeri Sicil No/Kayıt No ve/veya Üretim İzin No     İdari Para Cezası       Savcılık   Üretimden/Faaliyetten Men
   Düzenleyen Personel                                      Kontrol Şube Müdürü
   Adı Soyadı                                          Adı Soyadı
   İmza                                             İmza

NOT: Cezai işlem değerlendirme formu üretim, satış ve toplu tüketim yerleri için ayrı ayrı düzenlenerek gönderilecektir.                                        22
(Ek– 6)
                     T.C.
               TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                ……… BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
                NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Tutanak No        :
İşyerinin
Adı           :
Adresi          :
                                       Tarih :
                                       Saat :

Numune Alınış Esası   : Türk Gıda Mevzuatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı No:
Gıda İşyeri Sicil No/Kayıt No   :

ALINAN NUMUNENİN
Ürün Cinsi ve Adı
Üretim yeri ve Adresi
Numunenin Alındığı Ünite
Son Tüketim Tarihi
Numune Miktarı
Parti no/Seri no ve Büyüklüğü
Numune Alış Sebebi
Numunenin Alınış Koşulları
Numunenin Laboratuvara Gönderiliş Koşulları
Plastik Güvenlik Mühürünün numarası:
Güvenlik Etiketi numarası:
Numune sıcaklık değeri:

      Yukarıda belirtilen gıda işyerinin sahibi, sorumlu yöneticisi veya vekili
................................... ‘nin huzurunda .........adet numune alınarak, …………. Bakanlık
İl /İlçe Müdürlüğü mührü ile mühürlenmiş ve işbu tutanak tarafımızdan imza edilmiştir.
Denetim ve Kontrol Ekibinin
Adı Soyadı:                    Adı Soyadı :
Unvanı  :                    Unvanı   :
İmza    :                   İmza    :
İşyeri yetkilisi ve/veya Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı :
Görevi    :
İmza     :

Not: Özel mevzuatına bağlı numune alma tutanakları için bu tutanak düzenlenmez.
                         23
(Ek– 7)
                  T.C.
            TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
              ……… BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


               NUMUNE ALMA ETİKETİ

Numune Alma Tutanağının

Numarası    :
Tarihi     :

Yasal Dayanak : 5179 sayılı Kanun
Denetim ve Kontrolü Yapılan İşyerinin :
Adı :
Adresi:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı No:

Gıda İşyeri Sicil No/Kayıt No :


Alınan Numunenin:
Cinsi     :
Miktarı    :
Tarihi     :
Saati     :
Ünitesi    :
Kod No     :
Plastik Güvenlik Mührünün numarası:
Güvenlik Etiketi numarası:
Numune sıcaklık değeri:

Denetim ve Kontrol Ekibinin
Adı Soyadı:                   Adı Soyadı :
Unvanı  :                   Unvanı   :
İmza    :                  İmza    :

İşyeri Yetkilisi ve/veya Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı :
Görevi    :
İmza    :
                      24
(Ek– 8)
                                  T.C.
                            TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                          …………………….BAKANLIK İL / İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
                           DENETİM VE KONTROL KAYIT DEFTERİ
Sıra   Denetimi ve Kontrolü Yapılan İşyerinin  Denetim ve Kontrol Ekibinin      Alınan Numunelerin       Tutanak    İstenilen
No          Adı - Adresi           Adı - Soyadı - İmza    Cinsi   Miktarı  Numune   Tarih       No  Analizler
                                                   Sıcaklığı
                                      25
(Ek –9 )
                 T.C.
           TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
          ……………BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


        İŞYERİ DENETİM VE KONTROL KAYIT DEFTERİİşyerinin Adı              :
Adresi                  :
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat No     :
Gıda İşyeri Sicil No           :
Denetim ve Kontrol Tarihi        :
İşyeri yetkilisi ve/veya İşyeri Sahibinin
ve/veya Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı                :

Denetim ve Kontrol Sonucu Yapılan Tenkitler ve Görüşler:
Denetim ve Kontrol Ekibinin :

Adı Soyadı   :                 Adı Soyadı  :
Mesleği     :                 Mesleği   :
İmzası     :                 İmzası    :
                       26
(Ek-10)
               Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri
                 Üreten İşyerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu
                    GIDA VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİ
                      ÜRETEN İŞYERLERİNE AİT KONTROL VE DENETİM FORMU

İŞYERİ HAKKINDA BİLGİLER                                   KONTROL VE DENETİM TARİHİ:
                                               KONTROL VE DENETİMİN AMACI
SEKTÖRÜ:
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI NO:
                                                  GIDA SİCİL NO

GIDA SİCİL NO:                                           ÜRETİM İZNİ
İŞYERİNİN ÜNVANI:
ADRESİ:
                                                  RUTİN KONTROL VE DENETİM

                                                  İZLEME
TELEFON:
İŞLETME SAHİBİNİN ADI SOYADI:
                                                  İHBAR VE ŞİKAYET

SORUMLU YÖNETİCİ ADI SOYADI:                                    BİLDİRİM KONTROLÜ VE DENETİMİ

                                                  İZLENEBİLİRLİK KONTROLÜ VE DENETİMİ

                                                  TAKİP

                                                  DİĞER
                                                                    Ağırlık  Verilen
                                                                    Puanı   Puan
A) İŞLETME ÇEVRESİ
1. Bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar bulunmamalı         3
B) İŞLETME İÇİ
1. Tuvaletler gıdaların işlendiği yerlerden ayrı olmalı ve üretim alanına direk açılmamalı                         4
2. İşletme giriş kapısı direk üretim alanına açılmayacak şekilde düzenlenmiş olmalı                            3
3. Duvarlar düz yüzeyli, su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemelerden        3
  yapılmış olmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve üretime uygun olmalı
4. Tavan yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olmalı                  3
5. Zemin su geçirmez, kırık, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmış,         3
  sıvıların giderlere kolayca akabileceği bir eğimde olmalı
6. Duvar ve zeminin birleşim yerleri yuvarlatılmış veya hijyeni sağlayacak benzeri yapıda ve toz birikmesini önleyecek tarzda       3
  yapılmış olmalı
7. Drenaj sistemi istenilen amaca uygun, bulaşma riskini ortadan kaldıracak biçimde tasarlanmış, drenaj kanallarının tamamen        3
  veya kısmen açık olması halinde, atıkların bulaşık alandan temiz alana akması sağlayacak şekilde olmalı
8. Pencereler ve benzeri açık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, pencere eşikleri raf olarak kullanılmamalı,       3
  üretim alanındaki cam pencereler kırılma sonucu oluşacak bulaşmalara karşı korumalı olmalı,
9. Kapı ve pencereler sinek, haşere ve diğer zararlıların girişini engelleyecek şekilde olmalı, kafes kullanımı halinde kafesler ince   3
  gözenekli, kolay temizlenebilir, sökülüp takılabilir özellikte olmalı ve düzenli bakımları yapılmalı,
10. Merdivenler, asansör kabinleri ve boşaltma olukları gibi yardımcı yapılar gıdaların kirlenmesine yol açmayacak konum ve        3
  yapıda olmalı (*)
11. Kapılar, düzgün yüzeyli, sıvı emmeyen malzemeden, gerektiğinde kendi kendine kapanabilir olmalı                    3
12. Yakıt depoları uygun yerlerde, üretim yerine doğrudan açılmayan şekilde yerleşik ve mevzuatına uygun olmalı              3
13. Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasında iş akışını engellemeyecek yapıda uygun ayırma yapılmalı ve bu geçiş yerinde uygun      3
  bir dezenfeksiyon sistemi bulundurulmalı
14. İşyeri içerisinde uygun yerlerde uyarıcı yazılar bulunmalı                                       3
15. Sıcaklık kontrolüne dair güncel kayıt tutulmalı (*)                                          3
16. İşletmede laboratuvar var ise, hijyenik koşullara uygun ve diğer ünitelerden tam bölme ile ayrılmış olmalı, üretim bölümlerine     3
  doğrudan açılmamalı
17. Mikrobiyolojik olarak hassas üretim bölgelerinde gerektiği hallerde pozitif hava basıncı sağlanmış olmalı (*)             2
18. İşyeri yemekhanesi üretim ortamından ayrı ve hijyenik koşullara uygun olmalı                              2
19. Tuvalet, duş odaları ve soyunma odaları üretim ortamından ayrı, temiz ve yeterli sayıda olmalı ve bu alanlarda hijyen         3
  kurallarını hatırlatıcı uyarı levhaları bulundurulmalı
20. Uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış lavabolarda ellerin hijyenik bir şekilde yıkanması, kurulanması   3
  için yeterli imkanlar sağlanmalı
21. İşyerinde ilkyardım malzemeleri ve dolabı bulunmalı                                          1
 C) TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
1. Makina,ekipman temizliği güçleştirecek şekilde direk zemine oturtulmamalı                                3
2. İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon program dahilinde düzenli olarak yapılmalı, hijyen kontrol programları işyerinin ilgili       3
  bölümlerine asılarak veya dosyada bulundurularak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kaydedilmeli
3. Kuruluş içinde temizlik kontrolünden sorumlu bir kişi olmalı                                      3
4. Gıda işletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiş gıda endüstrisine uygun deterjan, kimyasal ve/veya       3
  dezenfektanlar veya bunların etken hammaddeleri kullanılmalı
5. Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunların çözeltileri aracılığıyla işletmenin, malzeme, alet ve ekipmanın temizlenmesi ve      3
  dezenfekte edilmesi sırasında gıda maddesinin kirlenmesi ve bulaşmasını engelleyecek önlemler alınmalı (*)
6. Malzeme, alet, ekipman ve yerler temizlikten sonra mümkün olduğu kadar çabuk kurutulmalı, temizlikte kullanılan araç ve         3
  gereçler yıpranmış ve kirli olmamalı, zemin ve alet ekipman temizliğinde kullanılan malzemelerin ayrımı yapılmalı


                                  27
7. Üretim alanı giriş ve çıkışlarında dezenfektanlı paspas bulunmalı ve/veya galoş, terlik, özel ayakkabı ile üretim alanlarına        3
  girilmeli veya dezenfeksiyon işlevi bulunan tertibat bulunmalı
8. Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde üretim hattında çalışan personel galoş, terlik, özel ayakkabı       3
  ile üretim alanlarına girmeli
9. Üretim alanları ve gıda ile temasta bulunan tüm makina , alet ve ekipman için temizlik talimatları olmalı ,bu talimatlarda         3
  deterjan tipi, konsantrasyonu, sıcaklık, süre, sıklık ayrı olarak belirtilmeli, temizliğin etkinliği işletme tarafından belirlenen
  periyotlarda analizlenerek ölçülmeli ve kayıtları tutulmalı (*)
10. Temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri etiketlenerek açıkça tanımlanmalı ve üretim alanlarından bulaşmaya sebep olmayacak           3
  uzaklıkta tutulmalı,
11. Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde sıvı ve katı atıklar tekniğine uygun olarak uzaklaştırılmalı       3
12. Çöp ve atıklar için uygun sayıda kapalı ve kolay temizlenebilir kaplar bulunmalı, çöp poşetleri kullanılmalı                3
D) ZARARLI MÜCADELESİ
1. İşyerinde zararlı mücadelesi, program dahilinde düzenli olarak yapılmalı, tüm yemleme ve fiziksel önlem noktaları için işletme       3
  içi yerleşim planı olmalı ve sürekli kontrol altında tutulmalı, kullanılan kapan, elektrikli sinek tutucu ve fiziksel önlemler için
  düzenli temizlik ve bakım faaliyetleri yürütülmeli ve tüm bu faaliyetler kayıt altına alınmalı
2. Zararlı mücadele ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler, üzerlerinde toksik etkileri ve kullanımları          3
  açısından uyarılar bulunan uygun etiketler taşımalı, sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda
  saklanmalı, eğitilmiş personel tarafından nakledilmeli ve kullanılmalı
3. Kuruluş içinde zararlı mücadelesi programından sorumlu bir kişi olmalı                                   3
4. Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk sağlığına uygun olarak kullanılmalı,       3
  zehirli ilaçlardan sadece işletme dışında yararlanılmalı
5. Güvenlikle ilgili bölümlerin dışında, işyerinde gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalı            3
E) HAM MADDE, YARDIMCI MADDE, KATKI MADDELERİ
1. Türk gıda mevzuatına uygun olmayan hammadde, gıda bileşenleri veya gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler              Yasal
  üretimde kullanılmamalı ve satışa sunulmamalı                                             işlem**
2. Ham maddenin tozlanmaya kirlenmeye, bozulmaya, çapraz bulaşmaya yol açmayacak şekilde işletmeye kabulü sağlanmalı              3
3. Katkı maddeleri ve aromalar orijinal ambalajlarında muhafaza edilmeli (*)                                  2
4. İşyerinde üretilen ürünle ilgisi olmayan taklit ve tağşiş amacıyla kullanılabilecek maddeler bulunmamalı                 Yasal
                                                                      işlem**
5. İşletmeye kabul edilen ham, yardımcı madde ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler ya da katkı maddeleri,             Yasal
  işletmenin veya tedarikçinin belirlediği parti/seri no’su ile tanımlanmalı ve işleme sürecinde izlenebilirliği sağlanmalı        işlem**
6. Üretim alanında üretimin gerektirdiğinden fazla miktarlarda ham, yardımcı madde, ambalaj materyali ya da katkı maddeleri           1
  muhafaza edilmemeli, üretim alanı depo olarak kullanılmamalı (*)
F) İŞYERİNDE KULLANILACAK SU, BUZ VE BUHAR
1. İşletmede kullanılan su içilebilir nitelikte, Türk gıda mevzuatına uygun, sürekli ve yeterli olmalı                     4
2. Gıda ile temas edecek şekilde kullanılan buz, Türk gıda mevzuatına uygun, içilebilir nitelikte sudan üretilmiş olmalı ve işletme     Yasal
  içinde hijyen kurallarına göre depolanmalı ve taşınmalı (*)                                      işlem**
3. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle doğrudan temasta bulunan yüzeylerde kullanılan buhar, Türk gıda          Yasal
  mevzuatına uygun, içilebilir nitelikteki sudan elde edilmeli                                      işlem**
4. Buhar üretiminde, soğutmada, yangın söndürmede ve benzeri işlerde kullanılan su gıdalar ile temas etmemeli, tamamen ayrı          3
  hatlarda taşınmalı, bu hatlar belirlenmiş standartlara göre değişik renklerle belirtilmeli ve içme suyu taşıyan sisteme geri dönüş
  yapmamalı
G) TEKNİK DONANIM, ALET-EKİPMAN
1. İşyeri gerekli asgari teknik donanıma sahip olmalı ve tekniğine göre ilgili bölümlerinde basınç, sıcaklık akış göstergeleri         3
  bulunmalı ve gerektiğinde kaydetme işlemi yapılmalı ve kayıtlar saklanmalı
2. İşletmede kullanılan tüm alet ve ekipmanlar, teknik donanımlar, ısı, buhar, asit, alkali, tuz ve benzerlerine karşı dayanıklı ve      3
  gıdaya bulaşmayı önleyecek şekilde olmalı, koruyucu ve önleyici bakımları düzenli olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalı (*)
3. Alet-ekipmanın tasarımı ve yerleşimi işleme uygun olmalı, güvenlik açısından korumalı olmalı                        3
4. Ölçüm ekipmanı ve teçhizatlarının kalibrasyonu yapılıyor ve kayıtları tutuluyor olmalı                           3
5. Kullanılan makine, alet ve diğer ekipmanlar uygun malzemeden yapılmalı, temizlik ve dezenfeksiyona uygun ve bulaşmaya yol          3
  açmayacak özellikte olmalı, kaynak yerleri parlatılmış olmalı
6. Kullanımı zorunlu olmayan durumlar dışında işlenmiş tahta gibi yeterince temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen              3
  materyaller kullanılmamalı
7. Kablo ve borular kir birikmesi, yoğuşma ve sızdırma gibi muhtemel bulaşma risklerine sebep olmayacak şekilde tankların,           3
  ekipmanların, ürün girişlerinin ve son ürünleri üzerinde geçmemeli (*)
8. Arızalı ekipmanlar üzerine bilgilendirici tabela asılarak tanımlanmalı, tamir edilmeli veya üretim ortamından uzaklaştırılmalı       3
9. Kullanılmıyor durumdaki tüm boru ve bağlantı parçaları yerden yüksekte ve ağzı kapatılmış olarak tutulmalı                 3
10. Sıcaklık ölçümlerinde civalı termometre kullanılmamalı                                           3
H) SIVI ATIK HATLARI VE KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI VE UZAKLAŞTIRILMASI
1. İşyerine ait sıvı atık sistemi korozyondan etkilenmeyen, temizlik ve bakımları kolayca yapılabilecek şekilde düzenlenmeli,         3
  kapaklı ve sıvı atık miktarını karşılayabilecek kapasitede olmalı
2. İşyerinin özelliğine göre, katı ve sıvı atıklar, üründe başta koku olmak üzere bulaşmaya sebep olmayacak şekilde depolanmalı        3
  ve mevzuatına uygun olarak uzaklaştırılmalı, katı atık depolama ve naklinde kullanılan malzeme, alet ve ekipman tek
  kullanımlık veya kolayca yıkanabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden olmalı, üzerleri işaretlenerek üretimi
  etkilemeyecek yerlerde bulundurulmalı ve gıda maddeleri üretimi ile ilgili işlerde kullanılmamalı (*)
3. Sosyal tesise ait sıvı atıklar kapalı sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde uygun yapılmış foseptiklere         3
  bağlanmalı
I) PERSONEL HİJYENİ
1. İşyerinde çalışan personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı                      Yasal
                                                                      işlem**
2. Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateş, ateşli boğaz ağrısı, buruda veya gözde  Yasal
  veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından şüphelenilen veya taşıyıcısı olan personelin gıda depolama     işlem**
  ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde yara uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile
  direk veya dolaylı temasını engelleyecek şekilde önlem alınmalı
3. Kişisel temizlik kurallarına uyulmalı                                                    3
4. Üretim alanında ve depolarda sigara içilmemeli, yiyecek ve içecek tüketilmemeli                               3


                                   28
5. Personel; kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli; başlık, çizme veya özel ayakkabı, cepsiz ve düğmesiz çalışma     3
  kıyafetleri veya görevinin gerektirdiği koruyucu kıyafetler giymeli, kıyafetlerin temizliği sürekli olarak sağlanmalı
6. Üretim ve depolama alanında çalışan personel saat ve takı takmamalı ve yanında bulundurmamalı                    3
7. Ürünle direk temas halindeki tüm çalışanların saç, bıyık, sakal ve kolları, bulaşmaya sebep olmayacak şekilde örtülü olmalı,     3
  üretim alanına girmeden önce eller temizlenerek, dezenfekte edilmeli
8. Dışarıdan üretim alanına girecek ziyaretçiler için koruyucu kıyafet (galoş, bone, önlük, vb.) bulundurulmalı             3
9. İşletmede personel hijyeninden sorumlu, görevli bir eleman bulunmalı                                 3
10. Personele ait kişisel eşya ve giysi, gıdaların üretildiği alanlara konulmamalı                           2
İ) AMBALAJLAMA/PAKETLEME VE ETİKETLEME
1. Gıda ambalajlanması ve paketlenmesinde kullanılacak madde ve malzemeler Türk gıda mevzuatına uygun olmalı             Yasal
                                                                   işlem**
2. Yeniden işlenmiş plastikler ve çapaklar tekrar gıda ambalajı olarak kullanılmamalı                         Yasal
                                                                   işlem**
3. Ambalaj ve paketleme malzemelerinin ambalajlama ve paketleme alanına getirilmesinde hijyenik koşullar sağlanmalı (*)         3
4. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama ve taşıma sırasında dış etkenlerden zarar görmeyecek,         3
  bozulmayacak şekilde korunmuş olmalı
5. Ambalajlama ve paketleme işlemleri gıdaya bulaşmayı önleyecek şekilde olmalı (*)                           3
6. Gıdalar için bir defadan fazla kullanılmak amacıyla üretilmiş olan ambalajlama malzemeleri temizlenebilir ve gerektiğinde      3
  dezenfekte edilebilir olmalı ve temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için uygun tesise sahip olmalı (*)
J) AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA
1. Aydınlatma yeterli miktarda ve gün ışığına eşdeğer olmalı                                      3
2. Ampuller kırılmadan kaynaklanacak cam bulaşmalarına karşı korunaklı olmalı                              3
3. Ürün ve işlem ihtiyacına göre sıcaklığın kontrolü, nem kontrolü ,toz oluşumunu önlemek ve kirli havayı değiştirmek için       3
  mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi sağlanmalı, havalandırma açıklıklarının üzerinde bir ızgara veya aşınmayan
  malzemeden yapılmış koruyucu düzenek bulunmalı, ızgaralar kolayca sökülebilir nitelikte olmalı
4. İşletme alanındaki sıcaklık üretilen ürüne göre uygun olmalı (*)                                   3
5. İşletmede buhar ve nemden oluşabilecek bulaşmayı önleyecek ölçüde havalandırma yapılmalı                       3
6. Gıda ile temasta bulunan materyal üreten işyerlerinden ekstrüder, enjeksiyon, baskı makinesinde oluşan zararlı havayı emecek     3
  havalandırma sistemi bulunmalı
7. Havalandırma girişleri filtreli veya korumalı olmalı                                         2
K) NAKLİYE VE DEPOLAMA
1. Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girişini önleyecek uygun donanıma sahip olmalı             3
2. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere olumsuz etkide        3
  bulunmayacak nitelikte olmalı
3. Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli, sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyi önleyecek şekilde yalıtımlı olmalı     3
4. Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam ve hijyenik amacına uygun       3
  olmalı
5. Ham madde, diğer üretim girdileri, işlenmiş gıdalar, yedek alet ve ekipmanlar, temizlik ve dezenfektan malzemeleri ayrı       3
  yerlerde depolanmalı
6. Ambalaj materyalleri ve paket malzemeleri bulaşmaya yol açmayacak şekilde ambalajlı ve etiketli olarak depolanmalı          3
7. Ham madde, gıda bileşenleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, bozulmalarını, zarar görmelerini ve        3
  kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek şekilde, palet yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun
  malzeme üzerinde muhafaza edilmeli
8. Depolar işletme kapasitesine uygun büyüklükte ve temiz olmalı                                    3
9. Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde depolanmalı (*)                               3
10. Gıdaların taşınması için kullanılan araç ve/veya kaplar, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde tasarlanmalı,   3
  temiz tutulmalı, gerektiğinde bakımı yapılmalı ve iyi muhafaza edilmeli
11. Depolar ve taşıma araçlarında havalandırma, sıcaklık ve rutubet düzeyi, hammadde, yardımcı madde, aroma ve katkı maddesi      3
  ürün özelliklerine uygun olmalı, depolar ve taşıma araçlarında sıcaklık ve gerekli hallerde rutubet ölçer cihazlar
  bulundurulmalı, bilgiler sürekli kaydedilmeli (*)
12. Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, gıda dışında başka bir maddenin taşınmasında kullanılmamalı (*)               3
13. Gıdalar, araç ve/veya konteynır/ kaplar içerisine bulaşma riskini en aza indirecek, çapraz bulaşmayı engelleyecek biçimde      3
  yerleştirilmeli, ambalajlanmalı/paketlenmeli ve korunmalı
14. Gıda maddeleri ile birlikte başka bir maddenin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte taşınması durumunda, ürünler    3
  birbirinden tamamen ayrılmış olmalı (*)
15. Farklı gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan konteynır/kaplar, farklı yüklemeler arasında çapraz bulaşmayı engelleyecek     3
  biçimde temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte edilmeli (*)
16. Taşımada kullanılan araçlar, gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmesine ve söz konusu sıcaklıkların         3
  izlenmesine imkan verecek nitelikte olmalı, konteynır/kapların üzerinde açıkça görülebilecek ve silinmeyecek bir şekilde
  “yalnız gıda maddesi için” ibaresinin bulunması sağlanmalı (*)
L) EĞİTİM
1. Hijyen kurallarına uygun üretim ve kişisel hijyen konularında düzenli eğitim sağlanmalı                       3
2. HACCP uygulayan işletmelerde, HACCP ve iyi uygulama rehberlerinin uygulanmasından sorumlu kişilerin, HACCP              3
  ilkelerinin uygulanması ile ilgili yeterli eğitimi almaları sağlanmalı
3. Çalışan personelin, çalışma konusu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalı                     3

   (*) Bu hükümler gıda maddeleri ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde zorunlu değildir.
   (** )5179 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır.
   NOT: Gıda mevzuatının diğer hükümlerinden kaynaklanan uygunsuzluklar, notlar ve ek bilgiler denetim ve kontrol raporu’na
   işlenir.
                                                    İşyeri Yetkilisi ve/veya
Denetim ve Kontrol Ekibinin                                      Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı :                 Adı Soyadı :                       Adı Soyadı :
Mesleği   :                 Mesleği   :                      Görevi:
İmza          :           İmza          :                İmza:
                                 29
(Ek-11)                Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin
                  Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu
                    GIDA VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN
                  SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM YERLERİNE AİT KONTROL VE DENETİM FORMU

İŞYERİ HAKKINDA BİLGİLER                                     KONTROL VE DENETİM TARİHİ:
 Gıda satış ( )     Toplu tüketim (       )
İŞYERİNİN ÜNVANI:                                         KONTROL VE DENETİMİN AMACI
SEKTÖRÜ:
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT NO:
                                                   RUTİN KONTROL VE DENETİM
KAYIT NO:
İŞLETME SAHİBİNİN ADI SOYADI:
                                                   İZLEME
ADRESİ:                                               İHBAR VE ŞİKAYET
TELEFON:
                                                   BİLDİRİM KONTROLÜ VE DENETİMİ
                                                   İZLENEBİLİRLİK KONTROLÜ VE DENETİMİ
                                                   TAKİP
                                                   DİĞER
A) GIDA GÜVENLİĞİ                                                        Ağırlıklı Puan  Verilen
                                                                         Puan
1. Türk gıda mevzuatına uygun olmayan hammadde, gıda bileşenleri veya gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler       Yasal işlem**
  üretimde kullanılmamalı ve satışa sunulmamalı
2. Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama, hazırlama, sergileme ve taşıma sırasında       Yasal işlem**
  tekniğine uygun olarak korunmalı
3. Kirlenmiş, kokuşmuş, ekşimiş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, bombaj yapmış, kurtlu, küflü olması gibi özellikleri     Yasal işlem**
  ile kolaylıkla ayırt edilebilen, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik bozulmaya uğramış, ambalajı yırtılmış, kırılmış,
  paslanmış ve son tüketim tarihi geçmiş gıda maddeleri satışa sunulmamalı
4. Depolanan, sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve           Yasal işlem**
  malzemelerin üzerinde, niteliğini ve varsa özel saklama koşullarını, ithalat veya üretim izninin tarih ve sayısını
  gösteren, Türk gıda mevzuatına uygun etiket bulunmalı
5. Gıda maddeleri, hayvan yemleri, toksik maddeler, temizlik malzemeleri ve iade ürünler, uygun etiketleme yapılarak         3
  ayrı yerlerde muhafaza edilmeli
6. Gıda atığı ve diğer atıklar, birikmelerini engelleyecek şekilde, gıdanın bulunduğu mekanlardan uzaklaştırılmalı,          3
  doğrudan veya dolaylı bulaşma kaynağı oluşturmaları engellenmeli
7. Ambalajlama ve paketleme işlemleri gıdada bulaşıyı önleyecek şekilde yapılmalı, ambalajlama ve paketleme              3
  malzemelerinin güvenli ve temiz olması sağlanmalı
B) PERSONEL HİJYENİ
1. İşyerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı     Yasal işlem**
2. Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateş, ateşli boğaz ağrısı, buruda  Yasal işlem**
  veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından şüphelenilen veya taşıyıcısı olan
  personelin gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde yara
  uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile direk ve dolaylı temasını engelleyecek şekilde önlem alınmalı
3. Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli, başlık, çizme        3
  veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri, eldiven ve koruyucu kıyafetler giymeli
4. İlk yardım malzemesi bulunmalı                                                   1
C) ALET EKİPMAN HİJYENİ
1. Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık, sırrı dökülmüş ve uygun olmayan madde ve malzemelerle gıda     Yasal işlem**
  satış ve servisi yapılmamalı ve gıda maddesinin taşınmasında veya muhafazasında kullanılan kaplar başka amaçlar için
  kullanılmamalı
2. Kullanılan tüm alet ve ekipman, gıda ile temasta bulunan yüzeyler, sağlığa uygun, bulaşma riskini en aza indirmeyi         3
  mümkün kılacak şekilde tasarlanmalı, kolay ve iyi temizlenebilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden
  yapılmış olmalı, daima temiz bulundurulmalı ve gerektiğinde dezenfekte edilmeli
3. Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satış ve servisi uygun malzeme, alet, ekipman ve gerektiğinde          3
  eldiven kullanılarak yapılmalı
4. Sıvı gıda maddeleri, içindeki gıdanın niteliğini bozmayacak özellikteki kaplarda bulundurulmalı ve kaplardan musluk        3
  aracığılıyla alınmalı
5. Tek kullanımlık kaplar tekrar kullanılmamalı                                            3
D) İŞYERİ HİJYENİ
1. Tuvaletler, gıda maddesinin satıldığı, sergilendiği ve depolandığı yerlere doğrudan açılmamalı                   4
2. Gıda ile temas eden su Türk gıda mevzuatına uygun, sürekli ve yeterli olmalı                            4
3. Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk sağlığına uygun olarak       Yasal işlem**
  kullanılmalı, zehirli ilaçlardan sadece işletme dışında yararlanılmalı
4. İşyeri yakın çevresinde bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleşmesine yol açacak     3
  ortamlar bulunmamalı
5. Yapılan işin ve satışı yapılan gıda maddesinin özelliği ve niteliğine göre depo, muhafaza yeri, yıkama yeri, muayene        3
  ve kontrol yeri ile hazırlama yeri ayrı olmalı


                                  30
6. Bina içi, zemin, duvar, tavan, kapı ve pencereler, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, kolay temizlenebilir özellikte,       3
  düz yüzeyli, pürüzsüz, çatlak olmayan, su geçirmez, yıkanabilir, geçirgen olmayan, koku yapmayan, haşere
  yerleşmesine izin vermeyen, sağlığı olumsuz yönde etkilemeyen ve açık renkli malzemelerden yapılmış olmalı ve
  sürekli temiz tutulmalı
7. İşyerinin temizlik ve bakımı düzenli olarak sağlanmalı                                      3
8. Yapılan iş ve işyerinin niteliğine uygun akar sıcak su bulunmalı (*)                               3
9. Çöp ve her türlü atıkların konulacağı, yeterli sayı ve büyüklükte, ağzı kapalı, sızdırmaz, gerektiğinde pedallı,         3
  yıkanabilir ve çöp torbası içeren çöp kovaları bulundurulmalı
10. İşyerinde akvaryum canlıları dışında gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalı            3
11. Kapı, pencere ve işyerinin iç kısımlarına yapılacak uygun donanımlarla, sinek-böcek, haşere, kemirgen ve benzeri         3
  zararlının girişini engelleyecek önlem alınmalı
12. Yapılan işin özelliğine göre sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buhar yoğunlaşmasını, toz oluşumunu önlemek ve        3
  kirli havayı değiştirmek ve çapraz bulaşmayı önleyecek nitelikte mekanik veya doğal havalandırma sistemi olmalı
13. Uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış, yeterli sayıda lavabo bulunmalı ve lavabolarda        3
  temizlik sağlanmalı, ellerin hijyenik bir şekilde yıkanması, kurulanması için yeterli imkanlar sağlanmalı
14. Gün ışığına eşdeğer ve yeterli aydınlatma sağlanmalı, aydınlatma içerde satılan gıdanın rengini değiştirmemeli          3
15. Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girişini önleyecek uygun donanıma sahip olmalı           3
16. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere olumsuz          3
  etkide bulunmayacak nitelikte olmalı
17. Depo ve satış yerlerinde ham madde, gıda bileşenleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler,           3
  bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek şekilde palet
  yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza edilmeli
18. Gıda servisi ve toplu tüketim yapılan yerlerde bulaşık yıkama düzeni sağlanmalı                         3
19. Yıkama suları ve diğer sıvı atıkların tahliyesini sağlayacak uygun drenaj sistemi olmalı                     3
E) TAŞIMA
1. Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, gıda dışında başka bir maddenin taşınmasında kullanılmamalı                3
2. Gıda maddeleri ile birlikte başka bir maddenin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte taşınması durumunda,       3
  ürünler birbirinden tamamen ayrılmış olmalı
3. Gıdalar araç ve/veya konteynır/ kaplar içerisine bulaşma riskini en aza indirecek, çapraz bulaşmayı engelleyecek         3
  biçimde yerleştirilmeli, ambalajlanmalı/paketlenmeli ve korunmalı
4. Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam ve hijyenik amacına         2
  uygun olmalı
F) EĞİTİM
1. Çalışan personel, yaptıkları işin niteliği konusunda bilgilendirilmeli ve gıda hijyeni konularında eğitilmesi sağlanmalı     3
2. HACCP uygulayan işyerlerinde, HACCP ve iyi uygulama rehberlerinin uygulanmasından sorumlu kişilerin, HACCP            3
  ilkelerinin uygulanması ile ilgili yeterli eğitimi almaları sağlanmalı
3. Çalışan personelin, çalışma konusu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalı                    3
G) ÇADIR, BÜFE VE HAREKETLİ SATIŞ ARAÇLARI GİBİ TAŞINABİLİR VE/VEYA GEÇİCİ TESİSLER
İÇİN HÜKÜMLER
1. Taşınabilir ve/veya geçici tesisler, uygun bir yere yerleştirilmeli, kurulmalı, temiz tutulmalı ve en iyi şartlarda        4
  korunmalı
2. Personel hijyeninin yeterli düzeyde korunması için, ellerin hijyenik bir şekilde yıkanması, kurulanması, hijyenik sağlık   Yasal işlem**
  kurallarına uyulması, gerekli hallerde, giysi değiştirme yerleri de dahil olmak üzere yeterli imkanlar sağlanmalı
3. Gıda maddelerinin temizlenmesi, hazırlanması, sunumu ve satışı, gereğince ve hijyenik olarak yapılmalı            Yasal işlem**
4. Yeterince sıcak ve/veya soğuk içilebilir nitelikte su tedariki sağlanmalı                             4
5. Tehlikeli ve/veya yenmeyen maddelerin ve sıvı veya katı atıkların hijyenik bir şekilde depolanması ve atılması için     Yasal işlem**
  yeterli düzenleme ve/veya imkanlar bulunmalı
6. İşyerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı     Yasal işlem**
7. Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateş, ateşli boğaz ağrısı, buruda  Yasal işlem**
  veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından şüphelenilen veya taşıyıcısı olan
  personelin, gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde yara
  uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile direk ve dolaylı temasını engelleyecek şekilde önlem alınmalı
8. Alet ve ekipmanların temizliği ve gerektiğinde dezenfeksiyonu için yeterli temizlik ve dezenfeksiyon malzemesi          3
  bulunmalı
9. Gıdanın uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi için yeterli imkanlar ve/veya düzenlemeler bulunmalı                  3
10. Gıda maddeleri çapraz bulaşmaya yol açmayacak şekilde hazırlanmalı, depolanmalı ve satışa sunulmalı               3
11. Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli, koruyucu         3
  kıyafetler giymeli
12. İlk yardım malzemesi bulunmalı                                                  1

   (* )Bu hükümler bakkal, market, kuruyemişçi, kuru kahveci, baharatçı, gibi işyerlerinde zorunlu değildir.
   (**) 5179 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır.
   NOT: Gıda mevzuatının diğer hükümlerinden kaynaklanan uygunsuzluklar, notlar ve ek bilgiler denetim ve kontrol raporu’na
   işlenir
                                                     İşyeri Yetkilisi ve/veya
Denetim ve Kontrol Ekibinin                                        Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı :                       Adı Soyadı :                  Adı Soyadı :
Mesleği   :                       Mesleği   :                  Görevi:
İmza          :                 İmza          :            İmza:
                                  31
(Ek–12)
                        T.C.
                  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                 …………… BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ


       SATIŞ YERİ /TOPLU TÜKETİM YERİNE İLİŞKİN KAYIT BELGESİ
SATIŞ YERİ                       TOPLU TÜKETİM YERİ


Kayıt No:
Tarih: ....../....../..........


1. Adı/Ticari Unvanı:
2. İşyeri sahibinin Adı/Soyadı:
3. Vergi No.:
4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı No:
  Faaliyet Konusu:
5. Adresi:

6. Kayıtlı Olduğu Oda :
7. Oda Kayıt No.:
8. Ticaret Sicil No:
9. Telefon No:
10. Faks No:
11. e-posta:
                              İmzası
                            Bakanlık İl Müdürü
                              Adı-Soyadı
                              Unvanı
                              Mühür
                        32
           (Ek-13)                     T.C.
                            TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                           ……………BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
                                  HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form
                                                       MEVCUT    UYGULANIYOR
                     İNCELENECEK HUSUSLAR                       Evet  Hayır  Evet  Hayır  DİĞER AÇIKLAMALAR
A) GENEL
1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi?
2. El kitabı ön gereksinim programını kapsıyor mu?
3. Ön gereksinim programları Türk gıda mevzuatında belirtilen hususlara uygun mu?
4. HACCP yönetim sisteminin sürdürülmekte olan amaca uygunluğunu ve etkinliğini gözden geçirmek için
bir prosedür bulunuyor mu?
5. Bir HACCP el kitabı hazırlanmış mı?
     El kitabında işyeri/şirketin tanımı ve özellikleri tam olarak bulunuyor mu?
      Firma politikası bulunuyor mu?
      Ürün bilgisi bulunuyor mu?
      İşlem bilgisi var mı?

      HACCP planının kapsamı, ilgili mevzuatın gerektirdiği ürün ve üretim aşamalarını içeriyor mu,
      istisnalar belirtilmiş mi?
      Tehlike analizi ve önleyici tedbirler yer alıyor mu?
      Kritik kontrol noktaları yer alıyor mu?

      Normlar, hedef seviyeler ve kritik limitler ve kontrol sıklığı var mı?
      Kritik limitlerin izlenmesi yer alıyor mu?
      Gözlemlenen sapmaların kaydı veya sapmaları bildiren doküman örneği var mı?
      Düzeltici faaliyetler yer alıyor mu?
      Doğruluma faaliyetleri yer alıyor mu?
      Destekleyici genel bilgiler, dokümantasyon ve kayıt sistemini içeriyor mu?
      İş/görev tanımları var mı ?

B) HACCP EKİBİNİN OLUŞTURULMASI
1. Bir HACCP ekibi oluşturulmuş mu?

2. Ekibin öğrenim ve deneyim düzeyi işletmede yürütülen faaliyetlerin tümünü kapsayacak nitelikte mi?
3. Bir HACCP koordinatörü atanmış mı?
4. HACCP ekip elemanları ve koordinatörün adları el kitabında açıkça belirtilmiş mi, görev tanımları
yapılmış, yetkiler ve sorumluluklar belirlenmiş mi?
5. HACCP ekibi toplantılarının gündemi ve zamanı güncel tutulmuş mu?
6. Her ürün tipi veya ürün grubu için bir HACCP planı geliştirilmiş mi?

7. HACCP planının kapsamı tanımlanmış mı?
8. Kapsam, gıda zincirinin hangi bölümünün dahil edilmesi gerektiğini ve ele alınması gereken tehlike
sınıflarını tanımlamış mı?
C) ÜRÜNÜN TANIMLANMASI
1. Ürünün ilgili güvenlik bilgilerini kapsayan eksiksiz bir tanımı yapılmış mı?
2. Bütün kriterler ürün özelliklerinde belirtilmiş mi?
3. Satın alma prosedürü, girdi kontrol planı, tedarikçi değerlendirme kriterleri, varsa tedarikçilerle
sözleşmeler ve ilgili kayıtlar var mı ve etkin mi?
4. Hammadde ve son ürün spesifikasyonu var mı?
5. Son ürün kontrol planları ve/veya kayıtları var mı?
D) HEDEFLENEN KULLANIMIN TANIMLANMASI
1. Ürün özelliklerinde amaçlanan kullanım tarzı anlatılmış mı?
2. Hedef tüketici grubu (genel, özel) ve tüketim şekli belirlenmiş mi?
3. Duyarlı tüketici grupları (yaşlılar, bebekler, diyabetikler vb) ve diğer uyarılar yer alıyor mu?
E) AKIŞ ŞEMASININ OLUŞTURULMASI
1. Her ürün ve işlem için, tüm üretim aşamalarını kapsayan ana işlem şeması ve ayrıntılı bir akış şeması
hazırlanmış mı?
2. Akış şemalarında tekrar kullanım, atık ve ambalaj malzemesi belirtilmiş mi?
3. İşyeri/fabrika çevresinin, mülklerin, tüm bölümlerin yerleşim planı var mı?
4. Herhangi bir çapraz bulaşı kaynağı tanımlanmış veya belirtilmiş mi?
5. Her bir işlem basamağının amacını açıkça belirten kısa bir tanımı var mı?
F) AKIŞ ŞEMASININ YERİNDE DOĞRULANMASI
1. HACCP ekibi, akış şemalarının yerinde doğrulanmasını gerçekleştirmiş mi?
                                                 33
2. Doğrulamaların sıklığı prosedürde belirtilmiş mi?
3. Akış şemasının yerinde doğrulanması sırasında bir farklılık tespit edilmiş mi?
G) TEHLİKE ANALİZİNİN YAPILMASI
1. Her ürün tipi veya ürün grubu için tehlike analizi gerçekleştirilmiş ve kayıt altına alınmış mı?
2. Potansiyel tehlikelerin listesi var mı?
3. Belirlenen potansiyel tehlikeler yeterli mi?
4. Kontrol önlemleri tanımlanmış mı?
5. Risk değerlendirmesi yapılmış mı?
6. Üretim, dağıtım ve satışın tüm aşamalarında biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler belirtilmiş mi?
7. HACCP ekibi planı hazırlarken kendi bilgi ve kaynaklarının dışında yardım alıyor mu? Kaynaklar
dökümante edilmiş mi?
8. Her bir tehlikeyi kontrol altına alacak önleyici faaliyetler belirlenmiş mi? Önleyici faaliyetler tehlikeleri
önlemekte, gidermekte veya kabul edilebilir düzeye indirmekte mi?
9. Tehlikelerin önlenmesi, giderilmesi veya kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi için uygun yöntem yok ise;
işleme yöntemi, ürün veya iyi üretim uygulama önlemleri değiştirilmiş mi?
10. Hammadde, ürün formülü, işleme metotları, dağıtım, satış, hedeflenmiş kullanım alanı veya hedef tüketici
değişti ise tehlike analizi yeniden değerlendirilmiş mi?
11. Onaylamalar yapılmış ve kaydedilmiş mi?
H) KRİTİK KONTROL NOKTALARININ (KKN) TESPİTİ
1. Her tehlike için KKN belirlenmiş mi?
2. KKN’ları belirlenirken, bir yada daha fazla karar ağacı kullanılmış mı?
3. KKN’ları gerçekten de tehlikeyi kontrol altına alabilecek doğru noktalar olarak mı seçilmiş?
4. KKN’ları, tanımlanmış gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol altına alınabilmesi için yeterli mi?
5. KKN’ları bilimsel verilerle desteklenmiş mi?
I) KRİTİK LİMİTLERİN BELİRLENMESİ
1. Her KKN için kritik limitler belirlenmiş mi?
2. Bu limitler nasıl belirlenmiş?
     -literatür kaynaklarından ise dokümante edilmiş mi?
     -Bizzat denemeyle ve/veya istatistiksel bir metot kullanılarak ise kayıtları var mı?
3. Belirlenen kritik limitler bir tehlikenin önlenmesini, giderilmesini ve azaltılmasını sağlamak için yeterli
mi?
4. Kritik limitler doğrulanmış mı?
İ) İZLEME SİSTEMİNİN UYGULANMASI
1. KKN’larının etkili ve verimli bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak bir izleme sistemi var mı?
2. İzleme prosedürleri, kimin, neyi, ne zaman ve ne sıklıkla, nerede ve hangi yöntemle izleyeceğini açıkça
belirtiyor mu?
3. Belirlenmiş olan izleme sıklığı tehlikeyi kontrol altında tutmak için yeterli mi?
4. Mevcut cihazlar ve kullanılan yöntemler belirlenen kritik limitleri izlemek için yeterli mi?
5. Ölçümlerin ve/veya ekipmanların güvenilirliğinin belirlenmesine (kalibrasyon programı vb.) yönelik
prosedürler ve uygulama kayıtları var mı?
6. İzleme sisteminde düzeltici faaliyetler belirtilmiş mi?
7. İzleme kayıtları ve dokümanları sürekli olarak sorumlu kişi tarafından imzalanmış mı?
8. İzleme kayıtları belirli bir sıklıkla doğrulanmış mı?
J) DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN UYGULANMASI
1. Uygunsuzluk prosedürü ve kayıtları var mı?
2. Düzeltici faaliyet prosedürü var mı?
3. Her KKN için gerekli düzeltici faaliyet ve süresi belirlenmiş mi?
4. Kayıtlarda KKN’da kritik limitlerinin dışına çıkıldığı olmuş mu?
5. Gözlenen sapmalar için uygulanan düzeltici faaliyetler yeterli mi ve uygulama kayıtları var mı?
6. Düzeltici faaliyetlerin gecikmeden yerine getirilmesini sağlayacak yetkilendirme ve sorumluluk hiyerarşisi
prosedürde açıkça belirtilmiş mi?
7. Belirlenen düzeltici faaliyetler süreci, kontrolden çıkan KKN’nı tekrar kontrol altına alabilecek nitelikte
mi?
8. Belirlenen düzeltici faaliyetler şüpheli ürün/uygun olmayan ürün partisinin tümünü tespit etme ve
düzeltebilme özelliğine sahip mi?
9. Belirlenen düzeltici faaliyetler, istenmeyen durumun tekrar oluşmasını önleyecek nitelikte mi?
10. Uygun olmayan ürünler için, ürün geri çağırma prosedürü ve uygulama kayıtları var mı?
11. Uygun olmayan ürün imha prosedürü ve uygulama kayıtları var mı?
12. İzlenebilirlik prosedürü var mı?
13. Acil durumlar prosedürü var mı?
                                                 34
14. Müşteri şikayetleri prosedürü var mı?
K) DOĞRULAMA VE GEÇERLİ KILMA
1. Tarafsızlığı sağlayacak şekilde bir doğrulama ekibi oluşturulmuş mu?
2. Doğrulama ve geçerli kılma prosedürü var mı?
3. Doğrulama Prosedürü; uygunsuzluk raporları, sanitasyon sonuçları ve kritik limitlerin geçerli kılınması, iç
ve dış tetkik sonuçlarının gözden geçirilmesi, müşteri şikayetleri, acil durum uygulamaları ve piyasadan geri
çekme uygulamaları konularını içeriyor mu?
4. Doğrulama ve geçerli kılma prosedürleri, tehlikelerin eksiksiz ve doğru olarak saptanmasını ve önerilen
plan kapsamında etkin biçimde kontrol edilmesini sağlıyor mu?
5. Doğrulama faaliyeti, HACCP sistemi ve kayıtlarının incelenmesini içeriyor mu?
6. Doğrulama faaliyetleri, sapmaların ve ürün imhalarının incelenmesini içeriyor mu?
7. Doğrulama faaliyetleri KKN’lerin kontrol altında tutulduğunu teyit ediyor mu?
8. Doğrulama faaliyetleri, HACCP planının tüm unsurlarının yararlarını teyit edecek onaylama faaliyetlerini
içeriyor mu?
9. Her doğrulama faaliyeti için kayıt tutulmuş mu?

10. Doğrulama sıklığı, HACCP sisteminin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığının teyidi için yeterli seviyede
mi?
11. Doğrulama, HACCP planının bilimsel ve teknik girdilerinin değerlendirilmesini hedefliyor mu ve
HACCP planını destekleyen bilgilerin doğru olduğunu gösteriyor mu?
12. HACCP ekibi yönetim sisteminin sürmekte olan amaca uygunluğunu ve etkinliğini gözden geçirmekte
mi?
13. Gözden geçirme sonuçlarının kayıtları tutulmakta mı?
14. HACCP planı güncelleştirme yada revizyonların kaydına esas teşkil edecek bir sistem var mı?
15. HACCP planı doğrulama faaliyetleri sonucu hiç revize edilmiş mi, şayet öyleyse, bu konuda kayıtlar ve
dokümanlar var mı?
16. İşletmede tüm çalışanlar HACCP konusunda eğitim almışlar mı ve eğitim kayıtları var mı?
L) DÖKÜMANTASYON VE KAYIT TUTMA SİSTEMİ
1. HACCP doküman ve kayıtların yönetimi için bir prosedür var mı?
2. HACCP sisteminin uygulanmasında etkin ve doğru dokümantasyon ve kayıt tutma sistemi var mı?
3. Dokümantasyon ve kayıt tutma, operasyonun özelliklerine ve büyüklüğüne uygun mu?

4. Doküman ve kayıtlar onaylı mı?
5. HACCP dokumanı ve kayıtları kolay elde edilebilir mi?
6. HACCP el kitabının içeriği bir indekste özetlenmiş mi?
7. Her KKN için kayıtlar muntazam olarak tutulmakta mı?
8. Personel eğitim programlarının kayıtları var mı?
9. Tetkik için tüm HACCP kayıtları ve dokümanları mevcut mu?
10. Tüm doküman ve kayıtlar en az iki yıl süre ile saklanıyor mu?          HACCP Tetkik Ekibinin                                    İşyeri .Yetkilisi ve/veya
                                                         Sorumlu Yöneticinin

          Adı Soyadı :                     Adı Soyadı :              Adı Soyadı :
          Mesleği :                       Mesleği :               Görevi:
          İmza    :                     İmza    :              İmza    :
                                               35
(Ek –14)
                     T.C.
               TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
              ……… BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

                DENETİM VE KONTROL RAPORU
               (Üretim, Satış ve Toplu Tüketim Yerleri)

Rapor No   :                                         … /…/….
Yasal Dayanak : 5179 sayılı Kanun

Denetim ve Kontrolün başlangıç saati    :             Bitiş saati:
İşyeri Adı                 :
İşyeri Adresi / Tel/ Faks         :

İşyeri Sahibinin Adı Soyadı     :
Sorumlu Yönetici Adı Soyadı     :
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası   :
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı No  :
Gıda İşyeri Sicil No /Kayıt No   :
Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyeri       (  )
Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Satan İşyeri       (  )
Nakliye ve/veya Depolama                            (  )
Toplu Tüketim Yeri                               (  )
Denetim ve Kontrolün Amacı     :

Önceki Denetim ve Kontrolde Belirtilen ve Düzeltilmeyen Hususlar:


Denetim ve Kontrol Sonucu :


Numune Alınması Durumunda :
Numunenin Alınış Şekli     :
Numunenin Alındığı Bölüm    :
Alınan Numunenin Cinsi     :
Birim Takımdaki Miktarı     :
Takım adedi:      Parti Büyüklüğü :       Parti /Seri No:     Üretim/Son Tüketim Tarihi:
Plastik Güvenlik Mühürünün numarası:
Numune sıcaklık değeri:

Not : Şahit numunenin ...... gün içinde analizinin yaptırılmak üzere referans laboratuvarına gönderip itiraz
etme hakkınız bulunmaktadır.

Denetim Ekibinin
Adı Soyadı :                    Adı Soyadı :
Mesleği :                      Mesleği :
İmza     :                   İmza    :

İşyeri yetkilisi ve/veya Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı :
Görevi
İmza
(Ek –15)

                    T.C
             TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
            ……… BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


Cilt No :                                 … / … / ……
Sayfa No :         DENETİM VE KONTROLÜN ENGELLENDİĞİNE DAİR
                 TUTANAK    5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin     Değiştirilerek    Kabulü   Hakkında    Kanun    gereği,
………………………..tarihinde………………………………………………………….……
……… adresinde bulunan……………………………… ait işyerine denetim ve kontrolü için
gidilmiş, ancak işyeri yetkilisi ve / veya Sorumlu yöneticisi tarafından ………………..
engelleme ile karşılaşılmıştır. 5179 sayılı Kanunun ……… madde ……bendine göre bu
tutanak tarafımızca 2 nüsha halinde hazırlanarak bir nüshası Vergi Dairesine gönderilmek
üzere, diğer nüshası ise Bakanlık İl/ İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilmek üzere imza altına
alınmıştır.
Denetim ve Kontrol Ekibinin:

Adı – Soyadı :                  Adı – Soyadı :
Unvanı    :                  Unvanı   :
İmza- Tarih :                  İmza – Tarih :
İşyeri sahibi ve/veya
Sorumlu yöneticinin:

Adı – Soyadı :
Unvanı    :
İmza – Tarih :İşyeri sahibi ve/veya Sorumlu yöneticinin denetime itirazı var ise bu durum belirtilmelidir.
(Ek– 16)

                   T.C.
             TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
           ……..……… BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:                                    …./…./…..
Konu : Analiz Raporu Düzenlenmesi                ……………......................
              LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNE,


    5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ilgili
mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla ………. tarihinde …………………………
……………………………………… adresindeki işyerinde yapılan denetim ve kontrol sonucu
alınan numunelerden bir takımı elden / posta ile / kargo ile gönderilmiştir.
    Söz konusu numunenin kabulü sırasında sıcaklık kontrolü ve aşağıda belirtilen analizlerin
yapılarak düzenlenecek raporların iki takım halinde Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda
gereğini arz ederim.
                               Bakanlık İl / İlçe Müdürü


Ek: ( ) Takım NumuneTalep Edilen Analizler
(Ek – 17 )
                   T.C.
             TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
            …………. BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


Sayı :
Konu :                                       /…/…
           ……………………………………..
         ………………………………………………………………….
             ………………….
    …/ …./ …….     tarihinde işyerinizde yapılan denetim ve kontrol sonucunda alınan
numunelerin yetkili laboratuvarda yaptırılan analizleri sonucunda düzenlenen Muayene ve Analiz
Raporunda numunenin …………………………………….’ ne uygun olmadığı belirlenmiş olup
işyeriniz hakkında 5179 sayılı kanunun 29 uncu maddesinin (      ) bendi gereği cezai işlem
uygulanacaktır.
    Bilgilerinizi rica ederim.                                  Bakanlık İl / İlçe Müdürü
    EK :
    Muayene ve Analiz Raporu (1 adet)
(Ek – 18)
                  T.C.
            TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
           …………. BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

                  YEDİ EMİN TUTANAĞI


1- YEDİ EMİN OLARAK TAYİN EDİLEN KİŞİNİN
  Adı Soyadı      :
  Doğum Yeri ve Tarihi :
  İkametgah Adresi   :
  Telefon        :
  Vergi Dairesi ve No  :


2- YEDİ EMİN OLARAK TAYİN EDİLEN KURULUŞUN
  Adı ve Unvanı     :
  Adresi        :
  Telefon        :
  Faks         :
  Vergi Dairesi ve No  :

    5 Haziran 2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5179 sayılı Gıdaların
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü   Hakkında   Kanunun    ….....  maddesine   istinaden  ………………………
………………………………………………........................................... yapılan denetim ve
kontrolde, işyerinde aşağıda cinsi, markası ve miktarı bulunan ürünler yedi emine alınmıştır.
                                       ...../...../ 200.


  CİNSİ                 MARKASI              MİKTARI
Denetim ve Kontrol Ekibinin:
Adı Soyadı :                   Adı Soyadı :
Unvanı  :                    Unvanı   :
İmza    :                   İmza    :

                      Yedi Emin
                Yedi emin olarak tayin edilen kişinin
                      Adı-Soyadı
                       İmza
(Ek – 19)

                     T.C.
              TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
              …………. BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ


                ÜRETİMDEN MEN TUTANAĞI

    İlimiz …………………………….……sokak no: .…………………….……………….
…..……………………………………………………. adresinde ……………………………..
……………………………………..……….............. tarafından işletilen ……………………...
……………………………………..işyeri …….. Bakanlık İl Müdürlüğünün ……./……/ 200….
tarih ve ..........................................………...sayılı Oluru ile 5179 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesinin ……..... bendi gereğince ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......
mühürlenerek üretim ile ilgili faaliyeti durdurulmuştur.
    Mühür fekki yapıldığı takdirde işyeriniz hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.


                                         ……/……./200…
Denetim ve Kontrol Ekibinin:                      İşyeri yetkilisi ve/veya
                                    Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı :            Adı Soyadı :             Adı Soyadı:
Unvanı:              Unvanı:               Görevi:
İmza:               İmza:                İmza:
(Ek – 20)

                   T.C.
             TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
            …………. BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

                 ÜRETİMDEN MEN TEBLİĞİ
    İlimiz …………………………….……sokak no: .…………………….……………….
…..……………………………………………………. adresinde ……………………………..
……………………………………..……….............. tarafından işletilen ……………………...
……………………………………..işyeri …….. Bakanlık İl Müdürlüğünün ……./……/ 200….
tarih ve ..........................................………...sayılı Oluru ile 5179 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesinin ……..... bendi gereğince üretim ile ilgili faaliyetinden men edilmiştir.

    Bu nedenle işletmenin …..…. /..……. /      200…….günü üretim ile ilgili faaliyetinin
durdurulacağı tebliğ olunur.


    ……./……/ 200…….
TEBLİĞ EDEN                                   TEBLİĞ EDEN
                    TEBLİĞ EDİLEN
(Ek – 21 )
                    T.C.
              TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
             …………. BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : Kontrol Şb.Md./…..                             …../…../200..
KONU : Üretim Faaliyetinin Durdurulması                      ......................            BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA


    05 Haziran 2004 tarih ve 25483 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun gereğince yapılan denetim ve kontrol
sonucunda   ………………………………           /  ……..    adresinde  faaliyette   bulunan
……………………………… adlı gıda/gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme üretim
yerinin, Gıda İşyeri Sicil Numarası ve Üretim İzni işlemlerini yaptırmadan ve asgari teknik ve
hijyenik şartlara uygun olarak faaliyet göstermediği tespit edilmiş olup, konu ile ilgili rapor ekte
sunulmuştur.
     Adı geçen işyerinin 5179 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (a) bendi gereğince üretim
ile ilgili faaliyetinin durdurulmasını tasviplerinize arz ederim.


                                Kontrol Şube Müdürü/İlçe Müdürü
Ek :
- Denetim ve Kontrol Raporu (1 adet)
                        OLUR
                      .../.../200...

                     Adı-Soyadı
                    Bakanlık İl Müdürü
(Ek – 22 )
                   T.C.
            TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
            …………. BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : Kontrol Şb.Md./…..                         …../…../200..
KONU : Üretim Faaliyetine Yeniden Başlama Kararı


           BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA

    05 Haziran 2004 tarih ve 25483 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun gereğince yapılan denetim ve kontrol
sonucunda mevzuat hükümlerine uygun üretim faaliyeti göstermediği tespit edilen
…………………………………………/…… adresinde faaliyette bulunan               ……………
……………………….’nin üretim ile ilgili faaliyeti Makamınızın…….tarihli Olurları ile
durdurulmuştur.
    Adı geçen işyeri sahibinin Müdürlüğümüze yapmış olduğu başvurusu ve tekrarlanan
denetim ve kontrol sonucu 5179 sayılı Kanuna göre uygunsuzluğu giderilmiş olup, işyerinin
üretim ile ilgili faaliyetine devam etmesi hususunu tasviplerinize arz ederim.
                                Kontrol Şube Müdürü
                     OLUR
                    .../.../200...

                   Adı-Soyadı
                  Bakanlık İl Müdürü
(Ek – 23)

                     T.C.
               TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
              …………. BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

            ÜRETİM FAALİYETİNE BAŞLAMA TUTANAĞI

    İlimiz …………………………….……sokak no: .…………………….……………….
…..……………………………………………………. adresinde ……………………………..
……………………………………..……….............. tarafından işletilen ……………………...
…………………………………….işyeri …….. Bakanlık İl Müdürlüğünün ……./……/ 200..
tarih ve ..........................................………...sayılı Oluru ile 5179 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesinin ……..... bendi gereğince eksikliği giderilinceye kadar …… süre verilip
mühürlenerek üretim ile ilgili faaliyetine son verilen ……………………… işyeri...............
Bakanlık İl Müdürlüğünün …./…/ 200…. tarih ve ..................................................... sayılı
Oluru ile işyerinin üretim ile ilgili faaliyetine izin verilmiş olup, mühür tarafımızca açılmıştır.
    Bu tutanak tarafımızca düzenlenerek imza edilmiştir.


                                      ……./….…/ 200……
Denetim ve Kontrol Ekibinin:                        İşyeri yetkilisi ve/veya
                                      Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı :             Adı Soyadı :             Adı Soyadı:
Unvanı:               Unvanı:                Görevi:
İmza:                İmza:                 İmza:
(Ek – 24)


                İMHA TUTANAĞI


    5179 sayılı Kanun uyarınca; ……………………………………………………
……………………………………………………………………adresinde                      faaliyet
gösteren …………………………….. işyerinde yapılan denetim ve kontrol sonucu,
gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tüketilmesinin uygun olmadığı tespit edilen
gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerden, aşağıda cins ve miktarı
yazılı olanlar denetim ve kontrol ekibi gözetiminde, işyeri/Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü
tarafından imha edilmiştir.
    İş bu tutanak mahallinde düzenlenerek tarafımızdan imzalanmıştır.
                                  …../……/ 200…                              İşyeri Yetkilisi veya
    İmha Eden       İmha Eden           Sorumlu Yöneticisi
 ÜRÜNÜN ADI       MİKTARI         İMHA NEDENİ            İMHA ŞEKLİ
İmha edilen ürün ………. …………….(………..) kalemdir.
(Ek – 25A )
                T.C.
          TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
         …………. BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


SAYI :………                               …../…../200..
KONU : Faaliyetten Men    …………………. İL ÖZEL İDARESİ/BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
                       İl/ İlçe Adı    İlimiz/İlçemiz ……………..…………………………….../............... adresinde
faaliyet gösteren...……………….. ........................adlı işyeri Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüğümüz tarafından …/…/200.. tarihinde denetim ve kontrole tabi tutulmuştur.
    Yapılan denetim ve kontrol sonucunda, adı geçen işyerinin İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatının olmadığı/asgari teknik ve hijyenik şartlara/5179 sayılı Kanunun 29
uncu maddesinin ….. bendine uygun faaliyet göstermediği tespit edilmiştir.
    Gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla adı geçen
işyerinin faaliyetinin/gıda satışının durdurulması tarafımızca uygun görülmektedir.
    Konunun …….İl Özel İdareniz/ Belediyeniz tarafından değerlendirilerek yetki
alanınız çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılarak neticeden ………….. Müdürlüğümüze
bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.
                             Bakanlık İl/İlçe Müdürü
EKLERİ   :
1– Denetim ve Kontrol Raporu
2– Denetim ve Kontrol Formları
(Ek – 25B )
                T.C.
          TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
         …………. BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


SAYI :………                              …../…../200..
KONU : Faaliyete devam edilmesi hk.
    …………………. İL ÖZEL İDARESİ/BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
                       İl/ İlçe Adı    İlgi :…tarih ve ….sayılı yazımız.
    İlgi yazımız ile faaliyetten/satıştan men edilmesi talep edilen
……………..…………………………….../...............adresinde         faaliyet  gösteren
...……………….. adlı işyerinin eksikliklerini tamamladığını bildirmesi sonucu
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğümüz tarafından yeniden …/…/200.. tarihinde denetim ve
kontrole tabi tutulmuş ve daha önce tarafımızca belirlenen eksikliklerin giderildiği
tespit edilmiştir.
    Adı geçen işyerinin faaliyetine/gıda satışına devam etmesi için gerekli iznin
verilmesi hususunda gereğini arz ederim.
                             Bakanlık İl/İlçe Müdürü
EKLERİ   :
3– Denetim ve Kontrol Raporu
4– Denetim ve Kontrol Formları
   (Ek – 26A )

                     T.C.
                 ………… VALİLİĞİ
                BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih
Cilt
Sayfa No
         PARA CEZASI KARARI FORMU
PARA CEZASININ MUHATABI
İşyerinin Adı
Unvanı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat No
Gıda İşyeri Sicil No/Kayıt No
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi :
Vergi Numarası
Türü- Faaliyet Alanı

Adresi

İşyeri Yetkilisi/ Sorumlu Yönetici
İkametgah Adresi

KESİLEN PARA CEZASININ
Türü: İdari Para Cezası
Nedeni :Yasal Dayanağı : 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin             (   )
bendine göre
KESİLEN PARA CEZASININ
Miktarı                     :
Ödeneceği Vergi Dairesi             :
Son Ödeme Tarihi                 :Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün sonraki tarih
KESİLEN PARA CEZASINA
İtiraz Merci              :.........................İdari Mahkemesi
Son İtiraz Tarihi            :………….Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün sonraki tarih
Kararı Düzenleyenler:
Adı- Soyadı :    Adı- Soyadı :      Adı-Soyadı:
                                      Olur’larınıza arz ederim
Unvanı :        Unvanı :        Kontrol Şube            Adı-Soyadı
                       Müdürü
İmza:         İmza:         İmza                İl Müdürü
      Uygun Görüşle Arz Ederim
        …. / …. / 200...

         Adı-Soyadı
          Unvanı
                     O L U R
                     …. / …. / ......
                     Adı-Soyadı
                       Vali
                       İmza
 (Ek – 26B )

                     T.C.
                 ………… VALİLİĞİ
                BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih
Cilt
Sayfa No
         PARA CEZASI KARARI FORMU
PARA CEZASININ MUHATABI
İşyerinin Adı
Unvanı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat No
Gıda İşyeri Sicil No/Kayıt No
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi :
Vergi Numarası
Türü- Faaliyet Alanı

Adresi

İşyeri Yetkilisi/ Sorumlu Yönetici
İkametgah Adresi

KESİLEN PARA CEZASININ
Türü: İdari Para Cezası
Nedeni :Yasal Dayanağı : 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin             (   )
bendine göre
KESİLEN PARA CEZASININ
Miktarı                     :
Ödeneceği Vergi Dairesi             :
Son Ödeme Tarihi                 :Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün sonraki tarih
KESİLEN PARA CEZASINA
İtiraz Merci              :.........................İdari Mahkemesi
Son İtiraz Tarihi            :………….Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün sonraki tarih
Kararı Düzenleyenler:
Adı- Soyadı :    Adı- Soyadı :      Adı-Soyadı:
                                      Olur’larınıza arz ederim
Unvanı :        Unvanı :        İlçe Müdürü            Adı-Soyadı
İmza:         İmza:         İmza                İl Müdürü
      Uygun Görüşle Arz Ederim
        …. / …. / 200...

         Adı-Soyadı
          Unvanı
                     O L U R
                     …. / …. / ......
                     Adı-Soyadı
                       Vali
                       İmza
(Ek- 27)
                 T.C.
           TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
         ………………. BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


Sayı :…………..                                 … / … /….
Konu : İdari Para Cezası


               …………………………………………..(İşyeri Adı ve Adresi)
             ……………………………………………………..


     Müdürlüğümüz denetim ve kontrol ekibince …/ … / …. tarihinde işyerinizde
yapılan denetimde, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
K.H.K’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aykırı olarak üretim ile ilgili
faaliyetinizi sürdürdüğünüz tespit edilmiştir. Bu nedenle işyeriniz hakkında, 5179 Sayılı
Kanunun 29 uncu maddesinin …. bendi gereğince tarafınıza ………………….. YTL idari
para cezası verilmiştir.
    Bahse konu cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün
içinde………….Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında
ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre vergi dairesince tahsil edilecektir.
      Bilgilerinizi önemle rica ederim.                                 Bakanlık İl Müdürü


EKİ :
İdari Para Cezası Kararı (1 adet)
(Ek- 28)
                T.C.
          TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
        ………………. BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜSayı : …………                                 … / … /….
Konu : İdari Para Cezası


        .........................VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE,
                               ……./……...


    İliniz/ İlçeniz , ………………………………../………………………………
adresinde faaliyette bulunan ……………………………’ne, 5179 Sayılı Gıdaların
Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanunun 29 uncu maddesinin. …… bendi gereğince, …/…/.200.. tarihli onay ile
……… YTL(Yazı ile YTL) idari para cezası kararı verilmiştir.
    Adı geçen işyerine ait denetim ve kontrol raporu, idari para cezası kararı, tebliğ
yazısı ve tebliğ alındısı yazımız ekinde gönderilmektedir.
    Gereğinin yapılarak neticeden bilgi verilmesini rica ederim.
                                 Bakanlık İl Müdürü
EKLER :
1. Denetim ve Kontrol Raporu
2. Denetim ve Kontrol Formu
3. İdari Para Cezası Kararı
4. Tebliğ Yazısı
5.Tebliğ Alındısı
                      52
(Ek – 29)
                 T.C.
           TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
         ……………… BAKANLIK İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜSayı : .............
Konu : ……….                               …/…/…..        ………………………… CUMHURİYET SAVCILIĞINA,


    … / … / …. tarihinde ……………………………… işyerinde Müdürlüğümüzce
yapılan denetim ve kontrol sonucunda 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanunun ……….. maddesinin …bendi gereğince aynı Kanunun 29
uncu maddesinin …... bendine aykırılık tespit edilmiştir.
     Adı geçen işyerinin 5179 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ……. bendine göre
tarafınıza suç duyurusunda bulunulmaktadır.
    Gereğini arz ederim.
                                 Vali/Kaymakam
EKLERİ   :
 1. Numune Alma Tutanağı (Varsa)
 2. Denetim ve Kontrol Raporu
 3. Denetim ve Kontrol Formu
 4. Muayene ve Analiz Raporu (Varsa)
                     53
(Ek – 30)
      GIDA MADDELERİ SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM YERLERİNDEN
             NUMUNE ALMA REHBERİ

                I. BÖLÜM
        NUMUNE ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Numune almak için kullanılacak kaplar su ve yağ geçirmez, gerekirse sterilize
    edilebilir bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
  2. Numune kabı kapaklarının contaları sağlam olmalı hava ve su sızdırmamalıdır.
  3. Büyük ambalajlardan numune alınırken bütün kitleyi temsil edecek nitelikte, homojen
    olarak numune alınmalı ve etiket bilgileri tam olarak tutanağa yazılmalıdır.
  4. Gıda maddelerinden mikrobiyolojik analiz için numune alınırken değişik ebatlarda
    steril alet ekipman ( cam, kavanoz, çelik kap, yetkili makam tarafından izin alınmış
    plastik kap, spatül, pipet, maşa, kaşık, kepçe v.b. ) kullanılmalıdır.
  5. Mikrobiyolojik analizler için numune alınırken kullanılan bıçak vb. alet ekipman her
    bir kullanımdan sonra yeniden sterilize edilmelidir (ispirto ocağı, alkol vb.
    yöntemler).
  6. Mikrobiyolojik analizler için tercihen orijinal ambalajında numune alınmalıdır. Açıkta
    veya orijinal ambalajın büyük olması halinde steril şartlarda, steril kap içine numune
    alınmalıdır.
  7. Mikrobiyolojik analiz için alınacak numuneler kap içerisine konurken kapaklarının 45
    derecelik eğimle açılması ve numune konduktan sonra derhal sıkı bir şekilde
    kapatılması gerekmektedir. Bu işlemler aseptik koşullarda yapılırken alkol veya
    ispirto ocağı kullanılmalıdır.
  8. Mikrobiyolojik analizler için alınacak numuneler en geç 8 saat içinde laboratuvara
    ulaştırılmalıdır. Numune alış saati buna göre ayarlanmalı ve en seri vasıta ile
    gönderilmelidir. (Sütlerde bu süre en geç 4 saattir. ) Özellikle mikrobiyolojik analizler
    için alınan numuneler +2C ,+4C sıcaklık sağlayacak özel kaplarda gönderilmelidir.
    Ayrıca; gıda maddesine ait etiket üzerinde özel muhafaza koşulları belirtilmiş ise bu
    koşullara uyulmalıdır.
  9. Kimyasal analiz için alınacak numunelerin konulacağı kaplar gıda ile temas ettiğinde
    herhangi bir reaksiyon vermeyecek nitelikte olmalıdır.
  10. Aynı partiye ait gıda maddelerinden birden fazla numune almayı gerektiren
    durumlarda bu gıda maddelerinden :
      a. 100 adete kadar olanlardan % 4
      b. 100-500 adete kadar olanlardan; ilk 100 için % 4 geri kalanı için buna ilave
        olunan % 2
      c. 500-1000 adete kadar olanlardan; ilk 500 için alınacak numune adedine ilave
        olarak, geri kalanı için % 1 numune alınır.
  11. Orijinal ambalajı ile birden fazla numune alınması gereken durumlarda numunenin
    üretim tarihi/son tüketim tarihi ve seri numarası, parti numarasının aynı olmasına
    dikkat edilmelidir.
  12. Rutubet miktarı tayini için alınacak numunelerin rutubet geçirmez kaplara konularak,
    ağızları hava sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır.
                       54
                     II. BÖLÜM
       NUMUNE ALMA YÖNTEMİ VE NUMUNE MİKTARLARI
Süt Numunesi:
  1. Pastörize sütten kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için en az 1/2 veya1/4 lt' lik
orijinal ambalajlar içerisinde numune alınır.
  2. Sterilize süt ( kakaolu, çikolatalı ve meyve aromalı sütler dahil ) den en az 250 ml' lik
orijinal ambalajlar içerisinde numune alınır.
  3. Kondanse sütten en az 250 ml' lik orijinal ambalajlar içerisinde numune alınır.
  4. Açıkta ise en az 500 ml’lik numune alınır.
  5. Süt tozu: 250 g numune homojen olarak alınır.
  6. Krema-kaymak: 200 g numune alınır.
  7. Yoğurt: 250 g numune orijinal ambalajı ile, açıkta ise en az 500 g numune yukarıdan
aşağıya üçgen şekilde kaymağı ile birlikte alınır
  8. Meyveli Yoğurtlardan ise numune miktarı 250 g olacak şekilde orijinal ambalajı ile
alınır.
  9. Ayran: 250 g numune orijinal ambalajı ile, açıkta ise 500 g numune alınır.
  10. Peynir: 200 g numune salamura suyu ile birlikte alınır.
  11. Kaşar Peyniri ve Benzerleri: 200 g numune kabuk ve iç kısımlarını temsil edecek
şekilde alınır.
  12. Margarin: 250 g numune alınır.
  13. Sıvı Yağ: 500 ml. veya orijinal ambalajı ile alınır.

Et Numunesi:
  1. Kasaplık Hayvan Etleri ve Yenilenebilir İç Organlar: Kaçak olarak kesilen etlerin
tamamı varsa iç organları ile birlikte alınmalıdır. Bu etlerin muayeneleri uzman kişilerce
yerinde veya laboratuvarda yapılır.
  2. Etten 500 g iç organların ise her birinden 100 g numune % 50 gliserinli su içerisinde
alınır.
  3. Pastırma: Çemeni ile birlikte 250 g numune alınır.
  4. Sucuk, Sosis, Salam, Kavurma: 250 g numune alınır.
  5. Taze Balık: Satıldığı yerde kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda buz arasında 1/2-1
kg. numune alınır.
  6. Tuzlu, Kuru Balık: 250 g numune alınır.
  7. Tavuk Eti: Bütün tavuk mümkünse iç organları ile birlikte, parça tavuktan ise 250 g
numune alınır.

Yumurta Numunesi:
 1. Yumurta: Yumurta sayısı 1000 adet ve yukarısı ise %1, daha az ise 10 adet yumurta
 2. Yumurta tozundan 50 g numune alınır.

Diğer Gıdalar:
  1. Konserveler: Herbiri en az 250 g olmak üzere 2 adet numune alınır. Numunelerin
   kapaklarının açılmamış olmasına dikkat etmelidir.
  2. Domates Salçası, Biber Salçası, Domates Suyu, Ketçap: 200 g ya da 200 ml numune
   alınır.
  3. Hazır çorba, Terbiyeler: En az 60 g olacak şekilde 1 paket numune alınır.
  4. Baklagil Kuru Taneleri ( Kuru fasulye, Nohut, Börülce, Bakla, Mercimek, Bezelye ) :
   250 g numune alınır.
  5. Hububat ( Buğday, Çavdar, Yulaf, Mısır, Pirinç, Arpa, Bulgur ) : 500 g numune alınır.                        55
6. Tahıl ve Baklagil Unları, İrmik : 250 g numune alınır. 1 kg'a kadar olan orijinal
  ambalajlardan 1 adet alınması tercih edilir.
7. Nişasta: 300 g numune alınır.
8. Ekmek ve Benzerleri ( Francala, Pide, Simit, Sandviç ekmeği ) Ekmeklerden, fırından
  çıktıktan en az 2 saat sonra numune alınır. Fırın çıkış saati ile laboratuvara ulaşma
  süresi arasında en fazla 6 saat olmalıdır. Ekmeklerin fırından çıkış saatleri mutlaka
  tutanakta belirtilmelidir. Numuneler kağıt ambalajlar içinde gönderilmelidir.
9. Makarna, Kuskus, Şehriye ve Benzerleri: 250 g numune alınır.
10. Yufka, Yassı Kadayıf, Ekmek kadayıfı, Güllaç, Hazır Mantı ve Benzerleri: 200 g
  numune alınır.
11. Güllaçdan ise 50 g numune alınması yeterlidir.
12. Bisküvi ve Benzerleri: 150 g numune alınır.
13. Peksimet, Gevrek, Galeta Türleri: En az 100 g numune mümkünse orijinal ambalajı
  ile alınır.
14. Tarhana: 250 g numune alınır.
15. Patates, Mısır Cipsi, Çıtır Çerezler ve Benzerleri: En az 100 g olacak şekilde bir veya
  birkaç adet numune orijinal ambalajı ile alınır.
16. Mayalar, Hamur Kabartma Tozları: En az 100 g olacak şekilde orijinal ambalajı ile
  numune alınır.
17. Bal: 250 g numune alınır. Petekli ballardan ise petek ve balı kapsayacak şekilde
  homojen olarak alınır.
18. Şeker ve Şekercilik Ürünleri: ( Çay Şekeri, Glikoz, Akide şekeri vb., Fondan, Badem
  şekeri v.b., Şekerleme, Badem ezmesi v.b., Reçel, Marmelat, Şurup, Pelte ) : 250 g
  olacak şekilde orijinal orijinal ambalajı ile numune alınır.
19. Çukolata ve Benzerleri ( Kokolin, pralin v.b. ) : 250 g olacak şekilde orijinal ambalajı
  ile numune alınır.
20. Gofret: 250 g numune alınır,
21. Pektin, Jelatin: 50 g numune alınır.
22. Hamur Tatlıları, Şekerli-Şekersiz Börekler ve Benzerleri: Tatlılar şıra ile birlikte,
  börekler kıyma veya peynir ile birlikte olacak şekilde 250 g numune alınır.
23. Pasta ve Benzerleri: 250 g numune alınır.
24. Muhallebi ve Benzerleri: 250 g numune alınır.
25. Tahin Helvası, Kos Helvası, Susam Helvası, Kağıt Helvası: 250 g numune alınır.
26. İrmik ve Un Helvaları: 250 g numune alınır.
27. Pekmez, Bulamaç, Boza: 250 g numune alınır.
28. Kakao ve Kakaolu İçecek Tozları: En az 50 g numune alınır.
29. Kahve, Çözünür Kahve, Filtre Kahve, Kavrulmamış Çiğ Kahve : 100 g numune alınır.
30. Çay: En az 100 g olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.
31. Baharat ( Hardal, Kimyon, Karanfil, Zencefil, Tarçın, Mahlep, Karabiber,
  Kırmızıbiber, Beyaz biber, Yenibahar, Anason, Nane, Vanilya, Kekik ve benzeri ) :
  100 g numune alınır.
32. Safrandan ise 5-10 g numune alınması yeterlidir.
33. Kurutulmuş Bitki Otları ( Biberiye, Adaçayı, Kuşburnu v.b. ) 100 g numune alınır.
34. Bitki Özlü İçecekler : 100 g numune orijinal ambalajı ile alınır.
35. Sirke: En az 1/2 lt olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.
36. Kuru Sebze Tozları ( Soğan tozu, Sarmısak tozu ) : En az 50 g olacak şekilde numune
  alınır.
37. Tuz : 250 g numune alınır.
38. Turşu, Zeytin ( Salamura ) : Salamurası ile birlikte en az 250 g numune alınır.
39. Çemen : 50 g numune alınır.


                      56
40. Sahlep : 25 g numune alınır.
41. Alkollü İçecekler: 500 ml olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.
42. Alkolsüz İçecekler ( Kola v.b., Meyve Suları, Şıra, Şerbet ) : 500 ml olacak şekilde
  orijinal ambalajı ile numune alınır.
43. Dondurma ve Benzerleri: 250 g numune alınır.
44. Kuruyemiş ve Kuru meyveler : 100 g numune alınır.
45. Dondurulmuş Ürünler (Sebze ve Meyveler, Hamur Çeşitleri, Kırmızı ve Beyaz Etler,
  Balıklar ve Su Ürünleri): Sebze ve meyveler ile hamur çeşitlerinden 100 g
  diğerlerinden 250 g numune alınır.
46. Soğuk Mezeler ( Rus Salatası, Tarator, Arnavut Ciğeri v.b. ) : 150 g numune alınır.
47. Soslar, Mayonez : 150 g numune alınır.
48. Toplu Tüketim Yerlerinde Tüketilen Gıda Maddeleri (Hamburger ve harcı, pide ve
  harcı, pizza ve harcı, Kumpir, Sandviç çeşitleri, Sulu yemekler, Çorbalar,
  Zeytinyağlılar vb.): 250 g numune alınır.
                     57

								
To top