?? ?? ?? ??? ? ? ?? ? ??? Badminton by 9Q0u161

VIEWS: 65 PAGES: 41

									        ระดับภาษา คาทับศัพท์
  ศัพท์ บัญญัติ คาศัพท์ ทางวิชาการและเทคโนโลยี
               จัดทำโดย
           รำยชื่อสมำชิกกลุ่มที่ ๓ / ๒
ชื่อ     นำมสกุล              รหัส
นำยอภิสันต์  งำมพรหม         ๕๓๑๔๖๑๐๐๑๓
นำงกุสุมำ   ลอยฟำ้          ๕๓๑๔๖๑๐๐๒๙
นำงกุลฤดี   กฤษฤำหรรษ์        ๕๓๑๔๖๑๐๐๓๕
นำงวันเพ็ญ  เพชรเพ็ง         ๕๓๑๔๖๑๐๐๓๗
นำงสำวภัคจิรำ นรสำร          ๕๓๑๔๖๑๐๐๗๙
นำงสำวบังอร ศรี สด           ๕๓๑๔๖๑๐๐๘๓
นำงพิริยำภรณ์ เหลืองวิไล        ๕๓๑๔๖๑๐๐๘๖
ระดับภาษา
   ระดับภาษา
ความหมายระดับภาษา
ระดับภาษา คือ การใช้ภาษาพูดหรื อ
 ภาษาเขียนในโอกาสที่แตกต่าง หรื อ
   ั ้
 ใช้กบผูรับสารแต่ละบุคคลย่อมมีการ
 ใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป
      ระดับที่เป็ นทางการ ( แบบแผน )

      ระดับที่ไม่เป็ นทางการ ( ไม่เป็ นแผน )


      ระดับพิธีการ ( แบบแผน )

          ่      ่
      ระดับกึงพิธีการ ( กึงเป็ นแผน )
ระดับภำษำ  ระดับไม่ เป็ นพิธีการ (ไม่ เป็ นแบบแผนหรือภาษาปาก )


      ระดับพิธีการ
      ระดับทางการ
          ่
      ระดับกึงทางการ
      ระดับไม่ เป็ นทางการ
 ระดับของภำษำแบ่ งตำม กำรใช้ ภำษำตำมสัมพันธภำพ
ของบุคคล ตำมโอกำสและกำลเทศะ แบ่ งออกเป็ น ๕ ระดับ
                    ตัวอย่ ำง
      ภาษาแบบแผน             ่
                     ภาษากึงแบบแผน         ภาษาปาก
     ภาษาทีเ่ ป็ นทางการ           ่
                     ภาษากึงทางการ      ภาษาไม่ เป็ นทางการ
ข้าพเจ้า กระผม ดิฉน  ั    ผม ฉัน เรา         ผม ฉัน หนู
บิดา              คุณพ่อ           พ่อ
มารดา             คุณแม่           แม่
โรงภาพยนตร์          โรงหนัง          โรงหนัง
ใบอนุญาตขับรถยนต์       ใบขับขี่          ใบขับขี่
หนังสื อรับรอง         ใบรับรอง          ใบรับรอง
ดวงตราไปรษณี ยากร       แสตมป์           แสตมป์
กรุ งเทพมหานคร         กรุ งเทพ ฯ         บางกอก

ศีรษะ             หัว            กบาล
ฌาปนกิจศพ           ปลงศพ           เผาศพ
ประทับตรา           ตีตรา           ตีตรา ปั๊มตรา
รับประทาน           กิน ยัด แดก ซัด      กิน ยัด แดก ซัด
ดื่มสุ รา           ดื่มเหล้า         กินเหล้า ถองเหล้า ซัดเหล้า
อย่างนั้น อย่างนี้ อย่างไร                ยังงั้น ยังงี้ ยังไง
มาก      มากมาย     เยอะ เยอะแยะ        เยอะ เยอะแยะ ถมไป ตึม เพียบ
ตัวอย่ ำง ภำษำระดับทำงกำร
     ขอพระบรมเดชำนุภำพมหึมำแห่ งสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิ
รำชจงคุ้มครองประเทศชำติและประชำชนชำวไทยให้ ผ่ำนพ้ นสรรพอุปัทว์
   ิ ้
พิบัตภัยทังปวง อริรำชศัตรู ภำยนอกอย่ ำล่ วงเข้ ำทำอันตรำยได้ ศัตรู หมู่
พำลภำยในให้ วอดวำยพ่ ำยแพ้ ภัยตัว บันดำลควำมสุข ควำมมั่นคงให้
       ิ
บังเกิดทั่วภูมมณฑล บันดำลควำมร่ มเย็นแก่ อเนกนิกรชน ครบคำมเขต
ขอบขัณฑสีมำ
    (ภาวาส บุนนาค. “ราชาภิสดุดี” ในภาษาพิจารณ์ เล่ม ๒ หน้ า ๑๓๙-๑๔๐)
ตัวอย่ ำง ภำษำระดับกึ่งทำงกำร
        ้
      ฉะนัน ในช่ วงที่เรี ยนอยู่ในระดับมัธยม ผู้ท่ ีมีควำมขยันมุ่งมั่น
จะเข้ ำมหำวิทยำลัยให้ ได้ จะไม่ สนใจสิ่งแวดล้ อมรอบกำยทังสิน    ้ ้
ยกเว้ นสิ่งที่เขำคิดว่ ำจะสำมำรถทำให้ เสอบเข้ ำมหำวิทยำลัยได้ ชีวต    ิ
             ิ
นักเรี ยนมัธยมจึงมีแต่ ตว ติวและติว กีฬำฉันไม่ เล่ น กิจกรรมฉันไม่
มีเวลำทำ และยิ่งห้ องสมุดฉันไม่ ทรำบว่ ำจะเข้ ำไปทำไมเพรำะเวลำ
 ้
ทังหมดจะต้ องใช้ ท่องตำรำอย่ ำงเดียว แล้ วก็มักจะประสบควำมสำเร็จ
     ิ
ตำมที่คดเสียด้ วย คือ สอบเข้ ำมหำวิทยำลัยได้
(เปล่งศรี อิงคนินนท์. “ต้ องขอให้ อาจารย์ช่วย” ก้ าวไกล. ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๔
          ั
หน้ า ๒๗ )
ตัวอย่ ำง ภำษำปำก
      “เฮ้ ย ใครเอาหมาตายมาโยนไว้ ในวัด เหม็นวายร้ ายเลย”
      อีกคนหนึงค้ านว่า “ข้ าไม่เห็นมีหมานี่หว่า”
           ่
      แหงนหน้ าขึ ้นทาจมูกย่น “ถ้ าปู่ บุญแกคงทากับข้ าวทิ ้งไว้ จนบูดเหม็น
เน่ากระมังวะ” “ฮึ” ทาเสียงค้ านในคอ หยิบก้ อนอิฐก้ อนหนึงปาไปโดนฝา ่
บ้ านดังปุ ร้ องเรี ยกด้ วยว่า “ปู่ ปู่ ทาอะไรน่ะ เหม็นจะตายโหงไป” เงียบไม่
มีเสียงตอบ พวกเด็กๆมองดูหน้ าแล้ วก็มองที่กระท่อมนัน คนโตที่สดตัดบทว่า “
                             ้      ุ
แกไม่อยูหรอก อย่าไปเรี ยกแกเลย เหม็นนักเราก็ไปเล่นทางวิหารโน่นดีกว่า”
     ่
                            ้
แล้ วก็ชวนกันวิ่งตามไปเป็ นพรวน ทิ ้งกระท่อมซอมซ่อนันให้ อยู่      ในความสงบ
ต่อไป
               (ก.สุรางคนางค์. “ปู่ บุญ” ภาษาสุนทร ๓ . หน้ า ๑๑๑)
ตัวอย่ ำงกำรเปรี ยบเทียบกำรใช้ ภำษำ
ข้ อควำมที่ ๑
     ภำษำปำก         :    ผีสำงข้ ำไม่ กลัวอีกอย่ ำงผีมันไม่ หลอกคนในป่ ำช้ ำ
     ภำษำระดับกึ่งทำงกำร   :    ข้ ำไม่ เคยกลัวผี และอีกอย่ ำงหนึ่งผีมันจะไม่
                     หลอกคนในป่ ำช้ ำ
     ภำษำระดับทำงกำร     :    ข้ ำพเจ้ ำไม่ เคยกลัวผี และอีกประกำรหนึ่งข้ ำพเจ้ ำ
                     เชื่อว่ ำผีย่อมไม่ หลอกคนในป่ ำช้ ำ
ข้ อควำมที่ ๒
     ภำษำปำก         :           ้       ้ ้
                     กระทำชำยนำยนันเดินกะปลกกะเปลียขึนมำบน
                     โรงพัก
     ภำษำระดับกึ่งทำงกำร     :      ้        ้ ้
                     ชำยคนนันเดินกะปลกกะเปลียขึนมำบนโรงพัก
     ภำษำระดับทำงกำร     :         ้    ้
                     ผู้ชำยคนนันเดินขึนมำบนสถำนีตำรวจด้ วยกิริยำ
                     ของคนที่หมดแรง
หลักการใช้ ภาษาให้ ถูกต้ องตามระดับภาษา
 การใช้ ภาษาระดับใดในการสื่ อสารจึงจะเหมาะสมนั้น ควร
 พิจารณาดังนี้
 ๑.สั มพันธภาพระหว่ างบุคคล
 ๒. กาลเทศะ
    ้
 ๓. เนือของสาระ
 ๔. วิธีการสื่ อสาร
การใช้ คาศัพท์ ทางวิชาการและเทคโนโลยี
คาศัพท์ ทางวิชาการ
 คาศัพท์ ทางวิชาการ หมายถึง คาศัพท์ที่ใช้
 เฉพาะวงการวิชาการ หรื อวงการอาชีพ
 ส่ วนมากจะพบในงานเขียนทางวิชาการ
 เช่ น ตารา บทความ หนังสื ออ้ างอิง
 หรือในการประชุมทางวิชาการ เช่ น การ
 อภิปราย การสั มมนา
ตัวอย่ างคาศัพท์ ทางวิชาการ
 คาศัพท์ ในวงการธุรกิจ เช่น อุปสงค์      ้
                    อุปทาน หุน
          ้   ้
  ดรรชนี งบดุล ผูผลิต ผูบริ โภค

 คาศัพท์ ในวงการแพทย์ เช่น โคม่า ไอซี ยู โอพีดี
          ั
   อายุรแพทย์ วิสญญีแพทย์ ศัลยแพทย์

 คาศัพท์ ในวงการศึกษา เช่น ความคิดรวบยอด แผนการ
  จัดการเรี ยนรู้ หน่วยกิต การประเมินตามสภาพจริ ง
           ศัพท์ คณิตศาสตร์
  คอร์ ด หมายถึง เส้นตรงที่เชื่อมจุด 2 จุด บนเส้นโค้งใดๆ

โคไซน์ หมายถึง โคไซน์ของมุมใดคืออัตราส่ วน

ความยาวของด้ านประชิดมุมนั้น
                          ่
ความยาวของด้ านตรงข้ ามมุมฉากในเมื่อถือเอารูปสามเหลียมมุม
 ฉากเป็ นหลัก

 ทฤษฎีบท หมายถึง ข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าเป็ นจริ ง
     ศัพท์ เศรษฐศาสตร์
ดุลการชาระเงิน หมายถึง  ความต่างกัน
 ระหว่างปริ มาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศ
 กับ ปริ มาณเงินที่นาเข้ามาในประเทศ

           ้
      หมายถึง หุนที่ได้รับส่ วน
หุ้นบุริมสิ ทธิ
 แบ่งในผลกาไรก่อนหุนสามัญ
          ้
      ศัพท์ กฎหมาย
 คดีดา        ั ่
    หมายถึง คดีที่ยงอยูในระหว่างการ
        พิจารณาของศาล
 กระทงความ หมายถึง ข้อหนึ่งๆของความ
             ิ
         อาญาที่วนิจฉัยความผิด
         เป็ นกิจจะลักษณะต่างกัน
 คดีอาญา หมายถึง ศาลที่ชาระความเกี่ยวกับโทษ
 หลวง
         ศัพท์ วิชาการทั่วไป
  สารเสพติด หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์เมื่อเสพเข้าสู่ ร่างกายแล้ว
  ทาให้ผเู ้ สพเลิกไม่ได้ ต้องเสพอีก

  โรคพิษสุ ราเรื้อรัง หมายถึง โรคที่เกิดจากการดื่มสุ รามากเป็ น
  เวลานาน มีอาการสมองและประสาทเสื่ อม มือสัน เดินเซ
                          ่
  สติปัญญาเสื่ อม
คาศัพท์ ทางเทคโนโลยี

 คาศัพท์ ทางเทคโนโลยี หมายถึง คาศัพท์ที่เกิดขึ้นจากวิทยาการ
  ทางคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทสาคัญใน
  ชีวิตประจาวันทั้งในด้านการทางานและการศึกษาหาความรู ้
  ตัวอย่ างคาศัพท์ ทางเทคโนโลยี
  ดิจิตอล (digital) แฟ้ มข้อมูล (file) รายการเลือก (menu) จอภาพ
  (monitor) เครื อข่าย (network) เครื่ องพิมพ์ (printer) นักเขียน
  โปรแกรม (programmer)
          การใช้คาศัพท์ทางวิชาการและเทคโนโลยีให้ถูกต้อง
  ควรศึกษาค้นคว้าความหมายของคาศัพท์ได้จากพจนานุกรมศัพท์
  วิชาการเฉพาะสาขา
              ่
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือประโยชน์ ทางวิชาการ

          ั
 ขั้นตอนการใช้ มีดงนี้
 ๑.การสื บค้ นข้ อมูลจากระบบอินเทอร์ เน็ต
 ๒. การพิจารณาข้ อมูล
 ๓. การจัดเก็บข้ อมูลและการนาข้ อมูลมาใช้ งาน
 ๔. การอ้ างอิงข้ อมูล
   ตัวอย่ างคาศัพท์ ทางวิชาชีพ
              ่
   วิชาชีพ หมายถึง อาชีพทีต้องอาศัยวิชาความรู้ความชานาญ

 Internet อินเทอร์เน็ต Digital     ดิจิทลั
 Graphic กราฟิ ก     Click     คลิก
 Mouse   เมาส์     Electronics  อิเล็กทรอนิกส์
 Web site เว็บไซต์    Script     สคริ ปต์
 Software ซอฟต์แวร์    Browser    เบราว์เซอร์
 Bandwidth แบนด์วิดท์ E-mail       อีเมล
 Supercomputer  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
รำยกำรคำทับศัพท์ รวบรวมจำกกำรสะกดตำมรำชบัณฑิตยสถำน
A-Z
Acre = เอเคอร์       Acrylic = อะคริลก
                      ิ     Address = แอดเดรส
Air = แอร์         Alcohol = แอลกอฮอล์    Almond = อัลมอนด์
Alpha = แอลฟา       Aluminum = อะลูมเิ นียม  Ameba = อะมีบา
Amethyst = แอเมทิสต์    Ampere = แอมแปร์     Amplitude = แอมพลิจด  ู
Analog = แอนะล็อก     Anti- = แอนติ-      Antibody = แอนติบอดี
Arabic = อารบิก      Art = อาร์ ต       Artwork = อาร์ ตเวิร์ก
Asphalt = แอสฟั ลต์    Atlantic = แอตแลนติก   Auto- = ออโต-
Bacteria = แบคทีเรี ย   Ball = บอล        Ballet = บัลเลต์
Balloon = บอลลูน, บัลลูน  Bank = แบงก์       Bar = บาร์
รำยกำรคำทับศัพท์ รวบรวมจำกกำรสะกดตำมรำชบัณฑิตยสถำน
A-Z
Barrel = บาร์ เรล        Base = เบส    BASIC = (ภาษา)เบสิก
Battery = แบตเตอรี่       Block = บล็อก   Board = บอร์ ด
Body = บอดี           Bonus = โบนัส   Brake = เบรก
Bus = บัส            Byte = ไบต์    Cable = เคเบิล
Caffeine = คาเฟอีน, แคฟเฟอีน, กาเฟอีน       Cake = เค้ ก
Calcium = แคลเซียม       Calorie = แคลอรี Capsule = แคปซูล
Carbon = คาร์ บอน        Carbon dioxide = คาร์ บอนไดออกไซด์
Carbon monoxide = คาร์ บอนมอนอกไซด์        Carbonate = คาร์ บอเนต
Card = การ์ ด          Cartoon = การ์ ตน Catalog = แค็ตตาล็อก
                        ู
Catholic = คาทอลิก       CD-ROM = ซีดีรอม Cell = เซลล์
รำยกำรคำทับศัพท์ รวบรวมจำกกำรสะกดตำมรำชบัณฑิตยสถำน
A-Z
celsius = เซลเซียส      cement = ซีเมนต์     center = เซนเตอร์ , เซ็นเตอร์
ceramic = เซรามิก       chalk = ชอล์ก       charge = ชาร์ จ
check = เช็ก         chlorine = คลอรีน     chlorophyll = คลอโรฟิ ลล์
choke = โช้ ก         class = คลาส       classic = คลาสสิก
click = คลิก         clinic = คลินิก      computer = คอมพิวเตอร์
club = คลับ          cookie = คุกกี ้      consul = กงสุล
cluster = คลัสเตอร์      column = คอลัมน์     coma = โคม่า
commando = คอมมานโด      communist = คอมมิวนิสต์
ศัพท์ บัญญัติ
ตัวอย่ างศัพท์บัญญัติ
   แฟลต , อพาร์ ตเม้ นต์  = ห้ องชุด
   คอมพิวเตอร์       = คณิตกรณ์
   ดีวีดี                ั
               = แผ่นวีดีทศน์ระบบดิจิตอล
     ้
   ปรินเตอร์        = เครื่ องพิมพ์
   อินฟี นีตี ้      = อนันต์
   ซิมการ์ ด        = บัตรระบุผ้ เู ช่า
   ซิม           = มอดูลระบุผ้ เู ช่า
   จอยสติ๊ก        = ก้ านควบคุม
   ซีพียู         = หน่วยประมวลผลกลาง
   คีย์บอร์ ด            ้
               = แผงแปนอักขระ
วิทยุ      จากคา  Radio
คมนาคม     จากคา  Communication
ไปรษณียบัตร   จากคา  Post card
บรรณาธิการ   จากคา  Editor
ตารวจ      จากคา  Police
โทรเลข     จากคา  Telegram
โทรศัพท์    จากคา  Telephone
ธนาคาร     จากคา  Bank
ห้ องสมุด    จากคา  Library
เอกอัครราชทูต  จากคา  Ambassador ฯลฯ
              ั              ั ่
  นอกจากนี ้ ยังทรงบัญญัติศพท์ขึ ้นใช้ แทนคาไทยที่ใช้ กนอยูและ
  ทรงเห็นว่ายังไม่เหมาะสม เช่น

     นาง นางสาว ใช้ แทน อาแดง
     โรคระบาด ใช้ แทน โรคติดต่อ
     กรมชลประทาน ใช้ แทน กรมทดน ้า
     สภากาชาด ใช้ แทน สภาอนุโลมแดง ฯลฯ
                                ้
  ส่วนคาที่จาเป็ นต้ องใช้ ในกิจการที่เพิ่งริเริ่มขึ ้นในเวลานันก็ทรง
  บัญญัติขึ ้นด้ วย เช่น

      เครื่ องบิน มหาวิทยาลัย
      คณบดี ไชโย
      ธนาคารออมสิน นามสกุล
      พุทธศักราช อักษรศาสตร์
      วิทยาศาสตร์ อนุบาล ฯลฯ
 กำรใช้ ศัพท์ บัญญัติ คำทับศัพท์ คำเฉพำะกลุ่ม
        และคำเฉพำะวงกำร
                   ่
      ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การ
                     ั
 เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยทาให้ เกิดศัพท์บญญัติ คาทับ
          ่           ่
 ศัพท์ คาเฉพาะกลุม และคาในวงการต่าง ๆ ซึงนักเรี ยนจะได้
 ศึกษาใน บทนี ้
    ี่
สาเหตุททาให้ เกิดศัพท์ บัญญัติ คาทับศัพท์ คาเฉพาะ
กลุ่ม และคาเฉพาะวงการ
      ่
 ๑. การเปลียนแปลงที่เกิดจากปัจจัยจากภายนอก
 อิทธิพลที่เกิดจากต่ างประเทศ
 ยืมคาจากภาษาบาลี สั นสกฤต เขมร มาใช้ เป็ นจานวนมาก
        ่
 ภาษาเปลียนไปตามวิทยาการของโลกตะวันตก
       ่   ่
 ๒. การเปลียนแปลงทีเกิดจากปัจจัยภายใน เป็ นผลจากความ
   แตกต่ างกันของผู้ใช้ ได้ แก่
 อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสั งคม เป็ นต้ น
กำรใช้ ศัพท์ บัญญัติ และคำทับศัพท์
               ั       ั
  ราชบัณฑิตยสถานจึงบัญญัติศพท์ใช้หลักเกณฑ์ดงต่อไปนี้คือ
     ๑. หาคาไทยที่มีความหมายเหมือนกัน หรื อใกล้เคียงกัน
 มากที่สุดมาใช้แทนคาศัพท์ที่   ยืมมา เช่น
 Pattern   กระสวน standpoint จุดยืน Electric ไฟฟ้ า
 red cross กาชาด
 ๒. ในกรณี ที่หาคาไทยมาใช้แทนคายืมภาษาต่างประเทศ
 ไม่ได้ จะใช้คาบาลี สันสกฤต เขมร มาสร้างเป็ นศัพท์ใหม่ โดย
 อาจจะประสมคาไทย หรื ออาจจะใช้คาบาลี สันสกฤต ล้วน ๆ ก็
 ได้ เช่น
 Television โทรทัศน์ (tele = โทร แปลว่า ไกล,
 vision = ทัศน์ แปลว่า เห็น)

กำรใช้ ศัพท์ บัญญัติ และคำทับศัพท์
                       ั
 ๓. ในกรณีที่หาคาบาลี สันสกฤต เขมร มาบัญญัติศพท์ใหม่
 ไม่ได้ จะใช้ การ
 ทับศัพท์ เช่น
 Crosstitch ครอสติตซ์
 Night club ไนต์คลับ
 Swrater สเวตเตอร์

   หลักเกณฑ์ กำรทับศัพท์
   ตารางเทียบเสียงพยัญชนะโดยสังเขป
   พยัญชนะภาษาอังกฤษ  พยัญชนะภาษาไทย         ตัวอย่าง
B C Ch D F G H J K L M N  บ ค ช ด ฟ จ,ก  Base   เบสCat        แคต
              ฮ จ ค,ก ล ม น  Chicago  ชิคาโกDead Sea     เดดซี
                      Fox    ฟอกซ์Engineer      เอนจิเนียร์
                      Galaxy   กาแล็กซี Haematite    ฮีมาไทด์
                      Jim    จิมKansas      แคนซัส
                      York   ยอร์กLocket      ล็อกเกต
                      Micro   ไมโครNucleus      นิวเคลียส
     ตารางเทียบเสียงพยัญชนะโดยสังเขป
    พยัญชนะภาษาอังกฤษ      พยัญชนะภาษาไทย           ตัวอย่าง
P Ph Q R S         พ,ป ฟ ก ร ซ,ส,ช      Parabola   พาราโบลาCapsule     แคปซูล
TThVWXYZ          ททววซยซ          Phosphorus  ฟอสฟอรัสQatar     กาตาร์
                           Radium    เรเดียมSilicon   ซิลิคอน
                           Sweden    สวีเดนLagos    ลากอส
                           Trombone   ทรอมโบนThorium     ทอเรี ยม
                           Volt     โวลต์White     ไวต์
                           Xenon     ซีนอนYale     เยล
                           Zone     โซน
   สระ ภาษาอังกฤษ     สระภาษาไทย             ตัวอย่าง

A E          แอ อะ อา เออ อ อี เอ อิ  Badminton    แบดมินตัน
            เอะ            Aluminium    อะลูมิเนียม
                         Chicago     ชิคาโก
                         Asia       เอเซีย
                         Football1    ฟุตบอล
                         Sweden     สวีเดน
                         Lebanon    เลบานอน
                         Electronics  อิเล็กทรอนิกส์
                         Mexico    เม็กซิโก
 ตารางเทียบเสี ยงพยัญชนะโดยสังเขป

สระ ภาษาอังกฤษ   สระภาษาไทย         ตัวอย่าง
IO U        อิ อี ไอ โอ ออ อะ อู อะอิ  King      คิง
          อุ อู อี          Ski      สกี
                        Liberia    ไลบีเรี ย
                        Cairo     ไคโร
                        Tom      ทอม
                        Washington   วอชิงตัน
                        Today     ทูเดย์
                        Hungary    ฮังการี
                        Cuba     คิวบา
                        Liliput    ลิลลิพุต
                        Kuwait    คูเวต
                        Uranium   ยูเรเนียม
                        Busy     บีซี

								
To top