jawapan bab5 t3 by PY66Jvs

VIEWS: 83 PAGES: 5

									   Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

                   Bab 5 : KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957

                               6.  Rombongan Merdeka ke London terdiri
   Tema/Tajuk                          a. Ketua rombongan ialah Tunku Abdul
   5.5 Detik-detik Perisytiharan Kemerdekaan            Rahman
   31 Ogos 1957                         b. Wakil Perikatan ialah
   A) Rombongan Merdeka 1956                     i.    Tun Dr Ismail
     i. Matlamat                          ii.   Tuin H.S.Lee
     ii. Perjanjian London 1956                   iii.   Tun Abdul Razak Hussin
   Hasil Pembelajaran                      c. Wakil raja-raja Melayu
   Memahami perjuangan Kemerdekaan                  i. Dato Panglima Bukit Gantang
   Aras 1                              ii.   Abdul Aziz Othman
    Memerihalkan tentang Rombongan Merdeka             iii.   Dato Mohd Seth
    1956                              iv.   Dato Nik Ahmed Kamil
                               7. Mat1amat Rombongan Merdeka ialah
    Menyatakan kandungan Perjanjian London
                                 merundingkan kemerdekaan PTM dengan
    1956
                                 pihak British.
   Aras 2
                               8. Rundingan di London :
    Membincangkan peranan dan kewibawaan
                                 a. Rundingan dipengerusikan Lord Lennox-
    pemimpin semasa Rundingan Kemerdekaan
                                   Boyd iaitu Setiausaha Tanah Jajahan
    1956
                                   British.
    Membandingkan tentang Rombongan London           b. Rundingan berlangsung dari 18 Januari
    1954 dengan Rombongan London 1956              hingga 8 Februari 1956
   Nilai dan tingkahlaku patriotisme            9. Dalam rundingan tersebut, kedua-dua pihak
   Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita            telah bersetuju menandatangarii satu
    Menghargai dan menghadapi kemerdekaan           perjanjian yang dinamakan Perjanjian London
     negara kita                    10. Antara perkara penting yang telah dipersetujui
   Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara         dalam perjanjian tersebut ialah :
    Bertanggungjawab                      a. Tarikh kemerdekaan ditetapkan pada 31
                                   Ogos 1957
   Pengenalan                          b. Sebuah suruhanjaya bebas dilantik untuk
   1. Satu rombongan telah dihantar ke London           menggubal Perlembagaan Merdeka
    untuk merundingkan kemerdekaan selepas          c. Perikatan berjanji tidak akan mengambil
    Parti Perikatan membentuk kerajaan.             alih perniagaan British dan kepentingan
   2. Satu suruhanjaya bebas telah dibentuk bagi          barat di PTM
    menggubal perlembagaan merdeka.              d. Satu perjanjian pertahanan dengan British
   3. Pensyttharan kemerdekaan telah menamatkan          akan diadakan bagi menjaga keselamatan
    penjajahan asing terhadap Persekutuan            dan
    Tanah Melayu (PTM) yang berlaku selama          e. kepentingan British di Persekutuan Tanah
    446 tahun.                          Melayu
                                 f. Mengekalkan konsep Raja
   5.1 Rombongan Kemerdekaan                    Berpelembagaan
   1. Parti Perikatan telah berusaha mendapatkan        g. Pembahagian kuasa antara kerajaan
     kemerdekaan negara negara sejak awal            Persekutuan dengan negeri diteruskan
     tahun 1956.                   11. Rombongan Merdeka kembali ke Tanah Melayu
   2. Kemerdekaan membolehkan rakyat bebas         pada 20 Februari 1956
     memerintah mengikut cara dan halatuju      12. Kepulangan rombongan ini disambut dalam
     yang kita tentukan sendiri.             perhimpunan besar-besaran di Padang Merdeka,
   3. Rundingan dibuat antara Tunku Abdul         Bandar Hilir, Melaka.
     Rahman dengan raja-raja Melayu dan       13. Dalam perhimpunan ini telah
     British untuk mendapatkan kemerdekaan.       a. Tarikh kemerdekaan telah diisytiharkan
   4. Persetujuan dicapai untuk mengadakan         b. laungan merdeka yang bergema membakar
     mesyuarat rasmi dengan kerajaan British.        semangat
   5. Rombongan Merdeka dibentuk terdiri          c. Dato Panglima Bukit Gantang berucap
     daripada empat orang wakil raja-raja          mewakili raja-raja Melayu..
     Melayu dan empat orang wakil Parti
     Perikatan
Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3                                     26
   Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

                             2.   Suruhanjaya Reid dibentuk pada bulan Mac 1956
                             3.   Tugas suruhanjaya ini ialah :
    Tema/Tajuk                        a. menggubal perlembagaan PTM yang merdeka.
    b) Rundingan antara kaum dan peny ediaan         b. Membentuk dan menentukan kuasa kerajaan
    Perrlembagaan Persekutuan Tanah Melay u           pusat dan negeri
    1957                           c. Menjamin kedudukan khas raja-raja Melayu
    i. Suruhanjaya Reid                   d. Mewujudkan satu rupa bangsa PTM
     - Penubuhan, matlamat, anggota dan tugas    4.   Suruhanjaya ini dianggotai oleh
     - Asas penggubalan yang dipersetujui bersama      a. Lord William Reid sebagai pengerusi
       Kedudukan raja-raja Melayu             b. Sir Ivor Jennings (dari England)
       Kedudukan istimewa orang Melayu          c. Sir William Mckell(dari Ausrtalia)
       Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi         d. Tuan B.Malik (Hakim Mahkamah Tinggi India )
       Agama islam sebagai agama rasmi          e. Tuan Abdul Hamid ( Pakistan)
       Hak bukan Melayu              5.   Suruhanjaya ini telah menerima 131
    ii. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 -      memorandum daripada pelbagai pihak.
      - Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah   6.   Suruhanjaya ini mengeluarkan draf perlembagaan
       Melayu 1957                    untuk dibahaskan oleh penduduk dan parti politik
    HASIL PEMBELAJARAN                    tempatan pada bulan Februari 1957.
    Memahami perjuangan Kemerdekaan          7.   Beberapa cadangan Suruhanjaya Reid yang asal
    Aras 1                          terpaksa dipinda untuk memuaskan hati semua
     Mengumpul maklumat tentang keanggotaan,        pihak.
     matlamat dan asas penggubalan Suruhajaya    8.   Antara perkara yang dipersetujui adalah seperti
     Reid                          yang berikut:
     Mengemukakan perkara-perkara yang dipinda      a. Sebuah negara persekutuan dibentuk dengan
     dalam rang undang-undang yang dikemukakan        pembahagian kuasa pusat dan negeri.
     oleh Suruhanjaya Reid                b. Kerakyatan secara jus soli kepada mereka yang
     Menyenaraikan isi penting kandungan           lahir di Tanah Melayu Melayu
     Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu        c. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
     1957                           tanpa menjejaskan hak kaum lain.
     Menyenaraikan kandungan Perjanjian          d. Institusi raja-raja Melayu dan konsep Raja
     Persekutuan Tanah Melayu 1957              Berpelembagaan dikekalkan.
    Aras 2                         e. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa
     Membincangkan kewujudan amalan toleransi         kebangsaan tanpa menyekat bahasa Cina dan
     dan musyawarah semasa pembentukan            Tamil untuk berkembang dan menjadi bahasa
     Perlembagaan Kemerdekaan Tanah Melayu          pengantar di sekolah masing-masing.
     Membandingkan syarat-syarat kerakyatan 1952     f. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi
     dengan syarat-syarat kerakyatan 1957           Persekutuan tanpa menyekat agama lain untuk
    Aras 3                           diamalkan .
     Mentafsir kepentingan pakatan murni sebelum   9.  Persetujuan diatas dicapai berdasarkan sernangat
     kemerdekaan                     tolak ansur dan permuafakatan antara kaum di
     Membuat inferens tentang kejayaan mencapai      Tanah Melayu.
     kemerdekaan tanpa pertumpahan darah      10.  Persetujuan tersebut membolehkan pembentukan
                               sebuah kerajaan yang demokrasi dengan konsep
    Nilai dan tingkahlaku patriotisme
                               Raja Berperlembagaan.
    Pakatan murni menjamin perpaduan
                            11.  Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong
     Sentiasa bermuafakat untuk mengekalkan        pakatan tersebut kerana yakin akan mewujudkan
      perpaduan                     perpaduan antara kaum di PTM.
    Keluhuran perlembagaan              12.  Cadangan Suruhanjaya Reid diterima oleh Parlimen
     Mematuhi peraturan                  British pada bulan Jun 1957.
                            13.  Draf Perlembagaan Merdeka dibentangkan dan
                               diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan.
5.2 Penyediaan Perlembagaan PTM             14.  Upacara menandatangani Perjanjian Merdeka 1957
5.2.1Suruhanjaya Reid                     diadakan pada 15 Ogos 1957 antara raja-raja
1. Negara yang bakal merdeka memerlukan sebuah        Melayu dengan British di King,s House, Kuala
   perlembagaan yang dipersetujui oleh semua        Lumpur.
   kaum.

Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3                                     27
   Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

B. Perlembagaan Merdeka
1. Perlembagaan bermaksud peraturan dan unndang-    Tema/Tajuk
  undang utama sebagai panduan untuk         C) Pemasyhuran Kemerdekaan 31 Ogos 1957
  menguruskan pentadbiran institusi, organisasi    - Kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan
  atau pemerintahan .                 HASIL PEMBELAJARAN
2. Perlembagaan Merdeka mempunyai beberapa       Memahami perjuangan Kemerdekaan
  fasal penting. Antaranya ialah:           Aras 1
  a. Persekutuan dibentuk dengan nama
                             Menceritakan peristiwa perisytiharan
    Persekutuan Tanah Melayu
                             Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada
  b. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama
                             31 Ogos 1957
  c. Pembentukan sebuah Parlimen mempunyai
                             Menyenaraikan kandungan Pemasyhuran
    Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
                             Kemerdekaan
  d. Ketua pentadbiran negara ialah Perdana
                            Aras 3
    Menteri
                             Membincangkan tanggungjawab rakyat Malaysia
  e. Perdana Menteri dibantu oleh kabinet.
                             dalam mempertahankan kedaulatan negara dan
  f. Agama Islam sebagai agama rasmi PTM.
  g. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan      mengisi kemerdekaan.
  h. Kerakyatan terbuka kepada sesiapa sahaja yang  Nilai dan tingkahlaku patriotisme
    lahir di PTM.                  Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita
  i. Kerakyatan secara permohonan dengan syarat     Menghargai dan menghadapi kemerdekaan
    tertentu juga diberi pertimbangan.          negara kita
  j. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan    Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara
    tanpa mengurangkan hak warganegara yang      Bertanggungjawab
    lain.
3. Kepentingan Perlembagaan Merdeka 1957 ialah :
  a. memberikan hak mutlak kepada penduduk
    tempatan untuk menerajui sebuah negara yang  5.3 Pemasyhuran Kemerdekaan
    berdaulat.
                           1. Pemasyhuran bermaksud perisytiharan atau
  b. Setiap penduduk PTM hendaklah berusaha
    untuk melahirkan sebuah masyarakat yang      pengumuman penting
    bersatu padu                  2. Pemasyhuran Kemerdekaan menandakan negara
  c. Semua kaum mendapat faedah daripada perkara    kita bebas daripada penjajahan British.
    yang telah dipersetujui dalam Perlembagaan   3. Antara kronologi peristiwa sebelum pemasyhuran
    Merdeka.                     kemerdekaan ialah :
4. Nilai yang harus diterap dalam hal ini ialah     a. Jam 12.00 tengah malam 30 Ogos 1957, bendera
  a. Memberi penghargaan kepada pemimpin-         Union Jack telah diturunkan di hadapan Padang
    pemimpin yang telah berusaha untuk mencapai
                              Kelab Selangor, Kuala Lumpur.
    kemerdekaan negara.
  b. Kebijaksanaan menyelesaikan isu-isu yang      b. Sejurus kemudian, bendera Persekutuan Tanah
    rumit dan sensitif dapat dicapai tanpa        Melayu telah dinaikkan.
    menumpahkan darah.                c. Laungan merdeka dan tepukan gemuruh
  c. Memberi penghormatan kepada para           bergema menandakan kemenangan rakyat yang
    pemimpin tersebut seharusnya sentiasa        terlepas danipada belenggu penjajah.
    tersemat dalam hati generasi hari ini     4. Esoknya pada 31Ogos 1957 permasyhuran
5. Antara pemimpin tersebut ialah            kemerdekaan diadakan di Stadium Merdeka ,Kuala
   a. Tunku Abdul Rahman,
                             Lumpur
   b. Tun Abdul Razak
   c. Tun V.T. Sambanthan              5. Antara kronologi peristiwa pemasyhuran
   d. Tun H.S.Lee                   kemerdekaan ialah :
   e. Dato’ Onn Ja’afar,                a. Upacara dimulakan dengan ucapan wakil
   f. Dr Burhanuddin al-Helmy               baginda Ratu England
   g. Dato’ Panglima Bukit Gantang           b. Kemudian beliau menyerahkan dokumen
   h. Tuanku Abdul Rahman ibni Almahrum          kemerdekaan kepada Yang Dipertuan Agung
     Tuanku Muhammad, Yang diPertuan Agong
                             c. Tunku Abdul Rahman, yang bakal menjadi ketua
     pertama
   i. serta raja-raja Melayu               kerajaan PTM pertama negara telah membaca
                              perisytiharan kemerdekaan

Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3                                  28
    Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

   d. Kemudian Tunku melaungkan seruan        c. bebas menentukan bentuk pemerintahan
     MERDEKA sebanyak 7 kali dan disambut oleh     mengikut acuan dan hala tuju negara kita .
     para hadirin
 6.  Dokumen pemasyhuran kemerdekaan ditulis
   dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan
   Inggeris
 7.  Penggunaan tulisan jawi digunakan dalam bahasa
   melayu kerana sebagai simbol warisan bangsa
 8.  Dokumen pemasyhuran kemerdekaan ini
   ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman
 9.  Antara kandungan Peristiharan Kemerdekaan
   ialah :
   a. PTM mencapai sebagai sebuah negara yang
     merdeka dan berdaulat setaraf dengan negara-
     negara lain di dunia.
   b. Raja-raja Melayu dengan Ratu England
     menandatangani Perjanjian PTM 1957 bagi
     membentuk PTM
   c. Melaka dan Pulau Pinang tamat daripada
     menjadi sebahagian jajahan takluk Baginda
     Queen (rujuk ms 165)
   d. Semua penguasaan Baginda Ratu England dan
     Parlimen British ke atas Negeri-Negeri Selat
     terbatal.
   e. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan
     perjanjian yang sebelum tarikh merdeka
     hendaklah dibatalkan (ms 165)
   f. Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa
     pada 31 hari bulan Ogos 1957.
   g. PTM yang merdeka mengandungi negeri
     Johor, Pahang , Negeri Sembilan , Selangor,
     Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu , Perak,
     Melaka dan Pulau Pinang.
   h. PTM merupakan sebuah negara demokrasi
     yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya
     seperti yang termaktub dalam Perlembagaan
     Malaysia seperti(ms 165) :
     i. menjaga keselamatan hak-hak dan
        keutamaan Duli Yang Maha Mulia Raja-
        Raja
     ii. hak-hak asasi
    iii. kebebasan semua rakyat untuk
        memajukan PTM dengan aman dan damai
   i. Persekutuan sebagai sebuah negera yang
     mempunyai Raja Berpelembagaan (ms165)

10. Kepentingan dokumen pemasyhuran ini ialah :
  a. tanda pembebasan daripada penjajahan British
  b. Menunjukkan kita tidak lagi dijajah atau
    dikuasai oleh orang lain

 Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3                                   29
Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

								
To top