R�zen� rozpoctu a financn� r�zen� SAP by hAN1QT

VIEWS: 16 PAGES: 26

									Trendy řízení rozpočtu
 ve veřejné správě
     Jan Renc
  Product manager, SAP ČR
Finanční řízení a rozpočet

Standardizace a integrace

Plánování

Reference
 Treasury Reference Model (IMF)

              Procesy (Government Financial Management Cycle)
                       příprava rozpočtu
                       čerpání rozpočtu
                       řízení likvidity a dluhová služba
                       finanční výkaznictví
                       audit a vyhodnocení

              Základní data
                       fondy – zdroje financování
                       organizační členění – kapitoly státního rozpočtu
                       ekonomická klasifikace – rozpočtové položky
                       odvětvová klasifikace – paragrafy
                       investiční programy (dotace)

              Kompletní rozpočtový cyklus

              Kompletní výdajový cyklus

              Vazba na mezinárodní statistiky a klasifikace


 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 3
    Government Financial Management Cycle
                                                Source: Hashin, Ali, Allan, Bill, Treasury Reference Model
Odhady příjmů a výdajů
Odhady personálních nákladů
Dluhová služba                                 Příprava                   Dodatky, krácení
                                        rozpočtu                   a transfery rozpočtu
                                                               Limitky
                                                  Uvolňování
                          Audit                      a změny
Dostupnost dat
                                                  rozpočtu         Nákup zboží a služeb
Průkaznost záznamů                                                      Vytváření pracovních míst
                                                               Zvýšení mezd
                                 Vyšší transparentnost využití               Investice
                                    veřejných zdrojů

                   Roční                 Efektivní nákupy          Finanční
                  závěrky                                  závazky
                                      Kvalitní řízení
                                  na základě dostatku on-line
Závěrkové práce                               informací
                                                            Ověření dodávky zboží a služeb
Legislativní výkaznictví
                                                            Výplaty mezd
                                                            Příjmy
                          Řízení
                                                   Platby
Krátkodobé odhady                 likvidity
příjmů a výdajů
Monitoring hotovosti
                                         Půjčky
Strategie výpůjček
                                        a dotace
                                                   Dluhová služba
                                                   Sledování grantů a dotací

     SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 4
 Pokladní a akruální princip

     Pokladní princip
            transakce se evidují jenom tehdy, když se uskuteční příjem nebo
            výplata peněz
            nutnost dodatečných informací o závazcích a povinnostech, které
            vyplývají z realizace rozpočtu


     Akruální princip
            „Plně akruální účetnictví vykazuje operace a události v momentu, kdy
            nastanou, bez ohledu na to, kdy byla přijata nebo vyplacena peněžní
            částka. Příjmy se vykazují v rozsahu, ve kterém měly v daném roce
            nastat, bez ohledu na to, zda byly vybrány, nebo nebyly. Výdaje
            odrážejí objem zboží a služeb, který se spotřeboval během daného
            roku, bez ohledu na to, zda za ně bylo zaplaceno. Náklady spojené s
            majetkem se časově rozkládají a vykazují se, když jsou využívány při
            poskytování služeb.“ (IFAC, 1991) SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 6
 Finanční řízení: Klíčové vlastnosti                Podpora účetních standardů US GAAP, HGB, IAS
                Aktualizace hlavní knihy a vedlejších knih
                v reálném čase
                Volné používání měn
                tabulka kursů, firemní měna, transakční měna, ...
                Podpora přechodu lokálních měn na EURO
                Vícenásobný volně definovatelný účetní rozvrh
                Automatická účtování
                leasing, nájem, párování otevřených položek, ...
                Dohledání změn, princip dokladovosti
                Uživatelsky definovatelné odpisové plány


 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 7
 Řízení rozpočtu: Klíčové vlastnosti               Kontrola konzistence rozpočtu
               Paralelní víceúrovňová kontrola disponibility
               Rezervace prostředků
               Střednědobý rozpočet
               Výkonnostní rozpočtování
               Mimorozpočtové zdroje
               Přenos obliga a rozpočtu do následujícího roku
               Kmenová data závislá na roce
               Statusy – roční kalendář rozpočtových prací
               Rozšiřitelnost řešení


 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 8
Finanční řízení a rozpočet

Standardizace a integrace

Plánování

Reference
 Oborová řešení SAPSAP podporuje 25 oborových řešení Standardní produkt

          mySAP ERP

 Produkty se společným základem

          Správa dávek a poplatků

 Specifické produkty

          Řízení rozpočtu

                                   Stadt Wien SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 10
    Mapa řešení SAPStrategické řízení
                                   Podpora rozhodování a Příprava a financování
                    Strategické plánování                              Příprava rozpočtu      Měření výkonu
                                     datové sklady      programů

Finanční řízení                                                                  Řízení hotovosti &
                     Finanční účetnictví     Manažerské účetnictví   Čerpání rozpočtu      Správa grantů
                                                                           Treasury

Řízení provozu                          Správa vybavení,                       Řízení programů a   Správa cestovních
                    Spisová služba              Správa nemovitostí   Správa majetku
                                   zařízení                           projektů       nákladů
Řízení lidských zdrojů        Nábor, pracovní     Personální                    Analytické a     Strategické
                                        Řízení času a
                   poměr a rozvoj     administrace,           Zúčtování mezd samoobslužné      plánování     e - Learning
                                        nepřítomnosti
                    pracovníků      systemizace                     služby     lidských zdrojů
Správa materiálu a služeb                                                    Analýza a
                       Nákup       Elektronický nákup   Řízení tendrů   Správa kontraktů    monitorování     Řízení zásob
                                                                 nákupu
Vládní programy
                                 Správa dávek a               Veřejné
                     e Government                 Sociální služby               Obrana       Krizové řízení
                                   poplatků               zdravotnictví
    SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 12
 Integrace vnitřních procesůControlling
                        obligo          obligo    předběžný
                                                    náklad
                       požadavek        objednávka    nákladLogistika
                                            příjem     příjem
                         požadavek       objednávka
                                            materiálu    faktury


Účetnictví
                                            hlavní kniha  dodavatelé  hlavní kniha
                                           stav materiálu   faktura    platbaRozpočet
                         požadavek          objednávka        faktura    platba
  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 13
 Integrace vnějších procesů

                           Manažerský informační systém

 Občan                   Úřad              Občan      Správa dávek    Účetnictví
                                               a poplatků    Hlavní kniha

                                              Otevřené položky
Vytvoření        Zpracování požadavku         Vydání    Odeslání
požadavku         integrace s ostatnímy       rozhodnutí   rozhodnutí
             systémy veřejné správy
                                     Spisová služba

                            Monitoring a audit zpracování


 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 14
Finanční řízení a rozpočet

Standardizace a integrace

Plánování

Reference
Příprava rozpočtu
Personální plánování
Plánování personálních nákladů
Systemizace majetku
Plánování projektů
 Příprava rozpočtu - proces
           Oddělení                      Odbor rozpočtu            Vedení úřadu


                                 Návrh výdajového stropu

                                    Spuštění plánování
                                      (bottom-up)

                     Plánování rozpočtu

                    Odeslání rozpočtových
                      požadavků

                                   Kontrola a konsolidace


                                    Odeslání požadavku
                                           Konsolidace a modifikace
                                              požadavku

                                   Aplikace změn rozpočtu

                      Aplikace změn rozpočtu

                                            Konečné schválení

                                             Uvolnění rozpočtu
                                     Rozpis rozpočtu
                                     v provozním ERP


 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 17
 Příprava rozpočtu – plánovací schémata
                                     Krok 1: úroveň 1
                                      Decentralizovaný návrh rozpočtu
                                     paragrafy, rozpočtové položky,
                                     investiční akce, detailní org. členění

                             Vedení úřadu  Krok 2: úroveň 2
                                      Konsolidace návrhu
                                     pododdíly, podseskupení položek,
                                     projekty, základní org. členění

                                     Krok 3: úroveň 3
                                      Redefinice základních parametrů
                                     závazné ukazatele, důležité projekty,
                                     (oddíly, seskupení rozp. položek)
                        Odbor rozpočtu      hrubé org. členění

                                     Krok 4: úroveň 2
                                      Distribuce rozpočtu
                                     pododdíly, podseskupení položek,
                                     projekty, základní org. členění

                                     Krok 5: úroveň 1
                                      Distribuce rozpočtu
     Oddělení 1                  Oddělení 2    paragrafy, rozpočtové položky,
                                     investiční akce, detailní org. členění SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 18
 Personální plánování

                              Profese
                                 hrubá úroveň plánování
                                 klasifikace speciálních aktivit
                                 např. odborný referent
                              Pozice
                                 detailní úroveň plánování
                                 funkce
                                 např. odborný referent odboru nákupu                              Osoba
                                   konkrétní úroveň plánování
                                   individuální
                                   např. Karel Novák


 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 19
    Plánování personálních nákladů

Zaměstnanec                        Pozice         Profese         Organizační jednotka
  Základní mzda                      Plánovaná mzda     Plánovaná mzda      Plánování limitů
  Srážky                         Data souvisejících   Data souvisejících    Náklady na vzdělávání
  Odměny                         objektů        objektů
                              (např. průměr pro   (např. průměr pro
  Mzda
                              neobsazené pozice)   danou profesi)
  (simulovaná/reálná data)
  Plánovaná mzda - rekvalifikace
  (simulovaná)
  Rozdíl aktuální/ plánovaná
  mzda
  Data z „Training and Event
  Management“                                             Detailní plánování
  Jednorázové složky                                         pro liniové manažery
  Mzdová pravidla


                                       Plán
                                     personálních
                          Scénář 1
                                      nákladů
                   Scénář 2

         Scénář N …


                    mySAP ERP HCM            SAP BW      mySAP Financials
   SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 20
 Systemizace majetku

                              Objekt materiálového plánování
                                 hrubá úroveň plánování
                                 konceptuální přehled modelů
                                 např. nákladní automobil, střední kategorie                              Číslo materiálu
                                 detailní úroveň plánování
                                 materiálová reference
                                 např. Mercedes Benz 1017
                              Sériové číslo
                                   konkrétní úroveň plánování
                                   fyzický materiál
                                   např. Y-500 305


 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 22
 Plánování projektů

   Návrh               Základní            Schválení     Vytvoření projektu
  projektu               plán              přípravy    v provozním systému                                            Plánování termínů

                                            Plánování nákladů

                                            Plánování materiálu
 Strategické plánování
                                            Plánování zdrojů
  Portfolio projektů
                                            Příprava rozpočtu

                                            Spolupráce s partnery
   Simulace vývoje
   Stanovení priorit                        Sumarizace    Simulace projektu
                                    Integrace
                                    Analýzy     Definitivní schválení

     Globální                                   ...
   plánování zdrojů
                                                  cProjects
 SAP xRPM                                     Project Management System

 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 24
  Plánování projektů – hlavní funkce

                                     Projekty
                      Dílčí etapy                 Lidské zdroje


                                        Org.           Projekt
                                           Odbor        Tým
                                             Odd.   Role


Finanční řízení                             SAP xRPM             Znalosti

               Monitoring průběhu                    Expertní znalosti
                                     Spolupráce

   SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 25
Finanční řízení a rozpočet

Standardizace a integrace

Plánování

Reference
 Reference: Rakousko

  Rakousko                  Cíle projektu
  rozloha: 84,000 km2            reorganizace správy rozpočtu a účetnictví
  obyvatelstvo: 8,1 mil.
                        automatizace procesů namísto dílčí automatizace úloh
  st. rozpočet: 114 mld. €
                        implementace projektu dle centrálně připravených rolí
  Federální ministerstvo
  financí                    integrace 12 ministerstev a více než 130 centrálních úřadů
  160,000+ zaměstnanců            Nová úroveň software podporujícího internet/intranet, e-commerce,
  130+ úřadů                   etc.
  5,000 uživatelů SAP            Řešení:        mySAP.com
  verze: 4.62                kontrakt:       1998
                        produktivní start:   červenec 2001
                        proč SAP:       SAP je schopen využít své znalosti optimálních
                                   procesů komerční sféry v kontextu veřejné správy

                        Přínosy projektu
                        zeštíhlení administrativních procesů
                          SAP = „Slim Administrative Processes“
                        zvýšení efektivity – např. proces nákupu: 14 kroků namísto 25
                        zlepšení kvality dat pro řídící úroveň
                        moderní controlling
                        plně integrovaný datový sklad

 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 27
 Reference: City of Cape Town

  Kapské město                Cíle projektu
  Projekt Ukuntinga                 zvýšení efektivnosti služeb občanům
  28 000 zaměstnanců                 snížení transakčních nákladů
  1,15 mil. transakcí
                            zpřístupnění služeb města kdekoliv a kdykoliv
  denně                       one-stop-shop
  6 500 uživatelů SAP                orientace města na občany
  500 přístupových míst
                            zlepšení podpory rozhodování
  nahrazeno 113
  původních systémů
                        Řešení:                mySAP ERP + IS-U
                            zahájení projektu:    3/2002
                            produktivní běh–1.fáze: 12/2002
                            produktivní běh–2.fáze: 9/2003

                                    ComputerWorld Honors
                               2004 AWARD RECIPIENTS FOR THE 21ST CENTURY
                                     ACHIEVEMENT AWARDS
                              Judged best IT application in the world in Government & Non-Profit
                                            Organizations

                           The world’s largest local government enterprise resource planning system
                            enhances the ability of 28,000 municipal employees to provide service to
                            more than 3 million citizens, providing a consistent and easily accessed
                                         level of service to all.
                                      http://www.cwheroes.org
 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 29
    Reference: Evropská komise

Evropská komise                 Cíle modernizačního projektu
Projekt modernizace                   implementace mezinárodních účetních pravidel pro veřejnou správu
účetního systému                     začlenění principů akruálního účetnictví
New Financial Regulation                 integrace finančních a účetních systémů
                             rozšíření využívané funkcionality
International Public Sector
                             zvýšení zabezpečení a konzistentnosti dat
Accounting Standards (IFAC)

                        Řešení:              mySAP ERP
Decentralised implementation
Centralised information                 zákazník SAP:       10.11.1995
                             přípravné studie:     2000
                             start projektu:      17.12.2002
                             konec projektu:      2005                          „This is very ambitious project in its scope and in its timetable.
                         It will bring the Commission in the avantgarde of the public sector
                                        accounting.“
                                       Budget Commissioner Schreyer


                            http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/141


    SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 30
 Reference

  celkem více než             2000         zákazníků v oblasti veřejné správy

  Amerika
     City of Phoenix, Washington D.C., City of Richmond, City of Toronto,
     State of California, State of Arkansas, State of Pennsylvania, Florida
     Department of Revenue, US Army, US Navy, Guanjuato State
     Government Mexico, City of Vancouver Canada

  Evropa
     City of Basel, Ministry of Finance Germany, Hampshire County
     Council UK, Highways of Austria, Government of Finance Austria,
     Office for Foreign Affairs Germany, Ministry of Justice Netherlands,
     Ministry of Finance Netherlands, London Borough of Enfield UK,
     Government of Upper Austria, Government of Switzerland, City of
     Vienna, City of Manheim

  Česká Republika
     Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Magistrát města Plzně,
     Magistrát města Liberce, DP hl.m. Prahy, DP města Brna, Nejvyšší
     kontrolní úřad
 SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 31

								
To top