Docstoc

Dojo Kun (English Version)

Document Sample
Dojo Kun (English Version) Powered By Docstoc
					     同情訓
     Doujou kun
一、人格完成に努める事  Hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomeru koto!

       One: Bring your Character to Perfection!

一、誠の道 を守る事  Hitotsu, makoto no michi o mamoru koto!

       One: Follow the Way of Honesty!

一、努力の精神を養う事  Hitotsu, doryoku no seishin o yashinau koto!

       One: Unfold the Spirit of Effort!

一、礼儀を重んずる事  Hitotsu, reigi o omonzuru koto!

       One: Be courteous!一、血気の勇を戒める事  Hitotsu, kekki no yu o imashimeru koto!

       One: Keep yourself from immoderate passion!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:71
posted:2/22/2012
language:English
pages:1
Description: Beautiful Japanese version of the Doujou Kun (rules for martial arts) with transcription and English translation