Piaget szakaszai 4 5 6 ea by WzmWYhF6

VIEWS: 0 PAGES: 35

									Piaget szakaszai
                FIGYELEM
    szenzoros           döntés és    válasz
    folyama-  percepció      válasz   kivitelezése
INGER                               VÁLASZ
      tok             reakció
            RÖVID TÁVÚ MEMÓRIA


           HOSSZÚ TÁVÚ MEMÓRIA
  Az érzékletnek, ha jelentése van, akkor már
  észlelésről beszélünk. A következőkben az
észlelés és percepció kifejezéseket szinonimaként
          használjuk.

 Az észlelést – Ulric Neisser (1976. magyarul
1984.) (21.old.)nyomán - olyan tevékenységnek
  fogjuk fel amely időről időre akkor lép fel,
 amikor az észlelő anticipációs sémái képesek
 összhangba kerülni a környezet által nyújtott
         információkkal.
A séma tehát döntő jelentőségű fogalom,
 az érzéki (perceptuális) megismerésben
is. Később látni fogjuk, hogy a sémáknak
   nem csak perceptuális, hanem
 konceptuális (operatív), aspektusuk is
   van. Hiszen ezek a megismerési
tevékenység fejlődése során jönnek létre
 és változnak. A séma tehát egyszerre a
    cselekvés mintája és minta a
       cselekvéshez.
    A séma működési vázlata
             TÁRGY
          (ingermintázat)
     MÓDOSÍT           MINTÁT VESZ
SÉMA         IRÁNYÍT          FELDERÍTÉS
 A kognitív pszichológia a megismerési funkciókat nem
  egymástól elszigetelten, hanem a tevékenység, a
cselekvés által szervezett kölcsönhatásukban értelmezi.

 Piaget genetikus episztenológiai felfogásában ezen
szerveződés fejlődési folyamatát fejlettségi szintjeit írja
 le. B. Inhelder említi egy helyen (id.J. Turner 14.old.),
hogy „Néhány kommentátor Piaget-t aktivistának nevezi
  a szó Goethe-i értelmében. (Kezdetben volt a tett!)

   „…A fejlődés során az egymás után következő
  tevékenységi formák azok amelyek meghatározzák a
         megismerés módját.”
Ilyen gondolatkörben létezik reflexes, szenzomotoros és
  végül operacionális (műveleti), megismerés, ahol a
 magasabb szint tartalmazza az alacsonyabbat, ezek az
        alkalmazkodás szintjei is.
  Piaget módszere, építkezése 1
A valóságot megfigyeli, mikroszkopikusan elemzi és többszörösen
   értelmezi.
Tökéletes logikai rendet kíván teremteni.
Sok új fogalmat használ.
A jelenségnek azt az elemét nagyítja ki amelyik a megismerés
   fejlődése szempontjából fontos.
Már a megfigyelést is így használja.
Az igazi persze a klinikai módszer.
A témaköröket a megfigyelés módszerével gyűjti, és a
   beszélgetésekben
konfrontálja, ellenőrzi. (A gyermeki világkép jellemzői) Végül a
   természetes kísérletekkel a megértés fejlődésének folyamatát
   nyomozza.
Ennek lényege: hogyan függetlenedik a szemlélettől a
   gondolkodás (a második valóság, az elvonatkoztatott.)
 Piaget módszere, építkezése 2.
A fenti módszerrel dolgozta, munkálta ki rendszerét: a
  genetikus ismeretelméletet.
Genetikus: mert a lelki élet eredetét, genezisét tárgyalja.
A célja viszont ismeretelméleti kérdés: Ősi kérdés: Hogyan
  és egyáltalán juthatunk –e igaz ismeretekhez.
A válasz lényege:
Nagyon csekély velünk született tapasztalási módból
  (reflexek) kiindulva hosszú fejlődési úton a valóságot
  először
érzékletesen és cselekvően letapogatjuk, majd
képzetszinten, végül
fogalmilag és műveletileg megismerjük, elrendezzük és
  mindezeket az ismereteket szükségleteinknek
  megfelelően felhasználjuk.
   A lelki élet kritériuma az intrapszichikus
  megkettőződés. (azaz a tapasztalás belső
  megőrzése – séma, képzet, fogalom művelet
   alakjában – vagy máshogy vizsgálva a
tapasztalásnak a belső maradványai (jelzés nyom)
 vagy helyettesítői (jelkép, jel) melyek eligazítják a
    külső válóságtól részben függetlenül.
 A megismerés nem indulhat ki a személyből, mert
 akkor már lenne célja, nem indulhat ki tisztán a
  környezetből, hanem csak a kettő egymásra
hatásából, illetve van egy mediátor ahol az én és a
 másik érintkezik és elhatárolódik, ez a cselekvés.
   Piaget posztulátumai:
 Az emberi organizmus (mint más biológiai
   organizmus) belső szervezettséggel bír.
Ez a belső szervezettség, mint működési mód
  invariáns, tehát az élet során nem változik.
A környezet és az organizmus kölcsönhatása
  eredményeként ez a működési mód kiépíti
      a sajátos értelmi struktúrát.
 Példa: emésztési rendszer mint működési elv,
     invariáns, de a környezettel együtt
 sok mindent létrehozhat; elhízást és vashiányt,
             stb.
  Az értelmi fejlődés tehát a külső és belső
 kölcsönhatása révén alakul. A külső s belső
  kapcsolatát a mozgásos aktivitás biztosítja,
 melynek legalsó szintje a feltétlen reflex, mint
séma. Már ennek is van perceptuális és operatív
aspektusa, de ez itt egységben van, a mozgásos
 cselekvésben amelyet az érzékelés (észlelés)
  vezérel esetleg fordítva. Létezik ugyanis
 önindította mozgás, mely érzékelést (észlelést)
         eredményez.
 Az adaptáció mint invariáns működési mód, például
 Piaget-nál asszimilációs és akkomodációs jellegű

 lehet. Asszimiláció révén felveszi a környezetből a
 belső (genetikusan, vagy tapasztalat révén kialakult)
 sémának megfelelő információt. Kiváltódik a szopó
    reflex pl. Ez a séma mint szenzomotoros
alkalmazkodás, a sémát módosítja az adott dologhoz,
   pl. az anyamellhez, a szoptatáshoz, így tehát
   megváltoztatja a sémát ami már akkomodáció.
Az organizmus tehát akkomodál ahhoz amit asszimilál. Az
asszimiláció is akkomodáció dinamikus egyensúlyára való
  törekvés lényegében a fejlődés egyik fő mozgatója.
            (Homeosztázis)
          Perceptuális aspektus

CSELEKVÉSES SÉMA
  Analóg kód

          Operacionális aspektus
          Perceptuális aspektus
 NYELVI SÉMA
 Digitális kód

          Operacionális aspektus
          Jean Piaget
• 1896. augusztus 9. Neuchătel (Svájc) született.
• 6 éves korától a természettudománnyal foglalkozik
 (mechanika, madárvilág, csigák, kagylók)
• 10 éves korában írja meg első cikkét egy albínó
 verébfajtáról (egy oldal a helyi term. tudományos
 folyóiratban)
• 15 éves korában a Genfi Természettudományi
 Múzeumtól muzeológusi állásajánlatot kapott. (Nem
 tudták, hogy még az érettségit is csak két év múlva
 teheti le. A középiskola utolsó éveiben a filozófia iránt
 érdeklődik. Még nincs
• 20 éves mikor célkitűzését megfogalmazza: A
 megismerés biológiai magyarázatát. (genetikus
 episztenológia )
• Biológia – pszichológia – ismeretelmélet - logika
• Ez 50 éves program
   22 éves: doktori disszertációja (puhatestűek osztályozása)
  Ezután Párizs-Binet labor (Th.Simon közvetlen vezetésével)
Tesztmódszer. Megismeri a Klinikai pszichológia szociálpszichológia
  kezdeményeit (Durkheim) Valamint a pszichoanalízist (Freud.)
A laboratóriumi munkából és a mélylélektani gyakorlatból alakult ki a
 módszere: Klinikai kikérdezés. Claparede ekkor 25 évesen (1921)
   meghívja a Roussean Intézetbe a kutatások vezetőjének.
 Nagy asszisztenciával sok vizsgálat sok munka: 1923 és 1924 két
          kötetes gyermeklélektani könyv.
 1925- szülővárosa (Neuchătel) egyetemének filozófia professzora
      1929- Genfi egyetem tudománytörténeti tanszék
            Ekkor figyeli saját gyermekeit.
      1939- Genfi egyetem szociológia tanszkévezető
    1940- Claparede helyére Roussean Intézet igazgatója
1952- Sorbonne: Gyermeklélektani tanszék vezetője (Wallon utódja)
         (300 év után első nem francia professzor)
        a Sorbonne mellett megtartja a genfi tanszéket.
1950-től: A Nemzetközi genetikus Ismeretelméleti Központ igazgatója
             1967-ben nyugdíj
          1980. szeptember 16. meghalt.
Jean Piaget (1896-1980)
         Univerzális konstruk-
         tivista megközelítés

         Akkomodáció és
         asszimiláció egyen-
         súlya

         A kognitív fejlődés
         szakaszai
       J. Piaget
  Az értelmi fejlődés szakaszai
Szakaszos ha:
• a sorrend állandó
• az alsó beépül – integrálódik
• struktúrába szerveződik
• fejlődik tehát előkészületi és befejezett
 szint
• Az életkorok csak iránymutatók
             I. Szenzomotoros (0-2 évig)
 A reflexek gyakorlásától a sémák interiorizálódásának kezdetéig tart.
        II.    Preoperatív intelligencia (2-7 évig)
 A szimbolikus funkció megjelenésétől a tagolt képzeti szabályozás
  megjelenéséig. Sajátos gyermeki („hibás”) gondolkodás. A nyelvi
        rendszer bekapcsolódása („kutya”-”tehén”)
      III.    Műveleti intelligencia (7-8-tól – 17 évig)
            (a műveleti értelmezése: inv.rev.trans.)
          A: Konkrét műveleti intelligencia (7-11-12 évig)
 A műveleteknek konkrét tárgyuk van és csak úgy működnek. Tehát
„csoportosítás” van de, „csoportok” és „hálók” még nem értelmezhetők.
 Két alszakasz: az egyszerű műveletek, illetve 9 éves kortól téri idői
            együttes rendszerek kialakulása.
     B: Formális műveleti intelligencia (11-12-től, 14-15-ig)
         - Ítéletekkel (műveletekkel) végzett műveletek.
           - Kettős megfordítás műveleti csoportja
               Műveleti (fogalmi) háló
                - A kombinatorikus sémák műveletté válása
  (Egyensúlyozás elméletben a reverzibilitás a meghatározó tehát
   a magasabb szakaszokban nagyobb mértékű a reverzibilitás.
         A kognitív fejlődés piaget-i szakaszai Életkor (év)    Szakasz          Jellemzés
Születés-2     Szenzomotoros    A csecsemők fejlődése
                    elsősorban érzékleteik és
                    egyszerű mozgásos
                    viselkedéseik
                    koordinációjából áll. Ezen
                    időszak 6 alszakaszán
                    keresztülhaladva a
                    csecsemők elkezdik a
                    rajtuk kívül levő világ
                    létezését felismerni, és
                    azzal szándékos
                    interakciókat folytatni.
 Végül is mintegy kétéves kortól kezdve
 lehetséges a belső integrálódás, ami a
 szimbólumok, előfeltétele.
 A kezdeti integrációs kategóriák
 előfogalmak, melyek perceptuális alapon
 léteznek, szerveződnek.
Ezek átmeneti, képlékeny „kísérleti”
 kategóriák, állandó elméletileg igazolt
 koncepció nélkül (belátás, vagy megérzés
 útján, nem bizonyítva)
        A kognitív fejlődés piaget-i szakaszai


 Életkor (év)   Szakasz           Jellemzés
2-6       Műveletek    A kisgyerekek a világot a maguk
        előtti      számára szimbólumok, vagy
                 képzeleti képek, szavak és
                 gesztusok segítéségével képesek
                 leképezni. A tárgyaknak és az
                 eseményeknek már nem kell jelen
                 lenniük, hogy gondolni lehessen
                 rájuk, de a gyerekek gyakran nem
                 képesek saját nézőpontjukat
                 másokétól megkülönböztetni,
                 könnyen áldozatául esnek felszíni
                 látszatnak, és sokszor
                 összekeverik az oksági
                 viszonyokat.
Művelet; ha két tevékenységből
egy harmadik alakítható
(Reverzibilitás. Tranzitivitás.
Invariancia.)
Osztályozás
Soralkotás
        A kognitív fejlődés piaget-i szakaszai

Életkor (év)   Szakasz           Jellemzés
6-12      Konkrét    Iskoláskorba lépvén a gyerekek
        műveleti    mentális műveletek elvégzésére
               válnak képessé, amik
               tulajdonképpen egy logikai
               rendszerbe illeszkedő, belsővé tett
               cselekvések. A műveleti
               gondolkodás lehetővé teszi, hogy a
               gyerekek tárgyakat és cselekvéseket
               fejben összerakjanak,
               szétválasszanak sorba rendezzenek
               és átalakítsanak. Ezek a műveletek
               azért konkrétak, mert a bennük részt
               vevő tárgyak és események
               jelenlétében hajtódnak végre.
Az egocentrizmus csökkentése:
- a gyerekek képesek hatékonyabban kommunikálni olyan
tárgyakról, amelyeket a hallgató nem láthat.
- A gyerekek el tudják képzelni, milyennek látják őket mások
(szociális nézőpontváltás).
- A gyerekek megértik, hogy egy személy érzései és
cselekedetei nem feltétlenül vannak összhangban.

A társas viszonyok konkrét műveleti gondolkodásnak
köszönhető változásai:
- A gyerekek szabályok segítségével képesek interakciókat
vezérelni és elkezdenek szabályjátékokat játszani.
- A gyerekek a „jó” és „rossz” viselkedés megítélésekor
figyelembe veszik a szándékokat (autonóm moralitás), és úgy
vélik, hogy a büntetésnek a bűnnel arányosnak kell lennie.
Jellegzetességek és példák a konkrét műveleti szakaszra:

A gondolkodás konkrét műveletek irányítják, mely ismérvei:

- A decentrálás: a gyerekek a tárgynak egyszerre egynél több
tulajdonságát is képesek figyelembe venni, és többszörös kritériumok
alapján képesek kategóriákat képezni.
- A konzerváció: a gyerekek megértik, hogy a tárgyak bizonyos
tulajdonságai akkor is változatlanok, maradnak, ha egyes külső jellemzőik
megváltoznak. Tudják például, hogy a folyadék mennyisége nem változik,
ha egy magas kis keresztmetszetű edény tartalmát egy alacsony nagy
keresztmetszetű edénybe töltik át.
- A logikai szükségszerűség: a gyerekek megértik, hogy bizonyos
tulajdonságok megőrződése logikailag szükségszerű a látszat
megváltozása ellenére is.
- A változatlanul hagyás: a gyerekek felfogják, hogy ha semmit sem
vesznek el, és nem is adnak hozzá, a mennyiség azonos marad.
- A kiegyenlítés: a gyerekek képesek fejben a probléma két vonatkozását
összevetni, hogy megítéljék, kiegyenlítik-e azok egymást vagy sem.
- A megfordíthatóság: a gyerekek rájönnek, hogy egyes műveletek
megfordíthatják vagy megsemmisíthetik mások hatását.
   A kognitív fejlődés piaget-i szakaszai: formális műveletek Életkor    Szakasz           Jellemzés
  (év)
12-19     Formális      A serdülőkorban a fejlődő
       műveleti      egyén azt a képességét
                 sajátítja el, hogy egy
                 problémán belül minden
                 logikai kapcsolatot
                 módszeresen
                 végiggondoljon. A serdülők
                 lelkes érdeklődést mutatnak
                 az elvont eszmék és
                 magának a gondolkodásnak
                 a folyamatai iránt.
Formális műveleti intelligencia (11-12-től, 14-15-ig)


• Ítéletekkel (műveletekkel) végzett
 műveletek.
• Műveleti (fogalmi) háló
- Kettős megfordítás műveleti csoportja
- A kombinatorikus sémák műveletté válása
• Egyensúlyozás elméletben a reverzibilitás
 a meghatározó tehát      a magasabb
 szakaszokban nagyobb mértékű a
 reverzibilitás.
A kettős megfordítás műveleti csoportja

Identikus I.   CN=R
Negáció N    CR=N
Reciprok R    RN=C
KorrelatívC   RNC=I.
Jellemzők és példák a formális műveleti szakaszra:

Formális műveleti gondolkodás, amelyben a gondolkodás
minden egyes láncszeme a problémához mint egészhez
kapcsolódik (kombinatorikus séma!!)
- A serdülőkorban úgy oldják meg a vegyszerek
keverésének problémáját, hogy módszeresen kipróbálnak
minden lehetséges kombinációt.
 - A személyes identitásképzésben a serdülők figyelembe
veszik, hogy miként ítélnek másokról, hogy mások hogyan
ítélik meg őket, hogy milyennek tartják mások ítéleteit, és
hogy mindezek miként felelnek meg a társadalom
kategóriáinak.
 Újonnan elsajátított logikai és matematikai elvek
alkalmazása az életben felmerülő problémák széles
          választékára

   - a serdülők elvont elveket alkalmazva
  gondolkodnak politikáról és törvényekről, és
 képesek arra, hogy a törvényeknek ne csak a
 bűntető, hanem jótékony oldalát is felismerjék.

 - A serdülőket az egyetemes etikai elvek érdeklik,
  és bírálják a felnőttek képmutató magatartását.
      A FIGYELEM
Spontán – önkéntelen
Szándékos – akarati
Szándékos utáni „harmadik stádium”

A sémák belső strukturálódásától függ.
Megfigyelési szempontok…..
       EMLÉKEZET
• Szenzomotoros – cselekvésbe ágyazott
 felismerés
• Preoperatív – a séma még csak félig
 interiorizált.
• Konkrét műveletek – az emlékképek
 inkább rögzülnek formailag mint
 műveletileg (logikailag), de stabil belső
 egyensúlyi rendszer. Mechanikus.
• Formális műveletek – a rendszer teljessé
 válik a műveletekkel mélyebben
 kidolgozott sémákkal. Az érzékletes fölé
 rendelődik a konceptuális.
• de a totalitás elve…..
        Képzelet
• Csak a szenzomotoros után lehetséges
• Preoperatív: a séma önkéntes „kényszerű”
 kiegészítése. Nincs logikai korlát. Tehát
 átmenetileg felduzzad.
• Konkrét műveletek: a belső kép
 rendezettsége értéktelenné teszi a
 képzeletet. (de a mese még szép)
• Formális műveletek: újra érték a logikai
 fikció, mint hipotézis. Most már nem
 kénytelen, hanem képes a képzeletét is
 használni.

								
To top