07 Minosegellenorzes 2009 by WzmWYhF6

VIEWS: 0 PAGES: 97

									FELKÉSZÜLÉS A 2009. ÉVI
MINŐSÉGELLENŐRZÉSRE


  2009.Október 20.
  Szabó Zsuzsanna
           2008. évi feladatok
A Minőségellenőrzési Bizottság elkészítette
 2007. évi LXXV. tv. A Magyar Könyvvizsgáló
 Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
 valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről (Új
 kamarai tv.)
 Hatósági eljárás – új eljárásrend kialakítása
  A Közigazgatási Hatósági Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályairól
  szóló 2004.évi CXL. törvény
  Minőségellenőrzési SzMSz, Módszertani Kézikönyv,
  Új kérdőívek (bővített, általános, speciális),
  segédletek
  Átláthatósági Jelentés minőségellenőrzési
  kérdőíve
  Pénzmosási kérdőív a Kkt.173/A § és a 2007. évi
  CXXXVI. tv. előírásai alapján
              Elvégzett ellenőrzések
  Minőség-ellenőrzés 2008.           TERV   TÉNY
  Terv szerinti minőség-ellenőrzés       521 fő  466 fő

  Rendkívüli minőség-ellenőrzés
  - fegyelmi eljárás keretében          0 fő   3 fő
  - könyvvizsgáló kérésére            0 fő   2 fő
  Pályázók ellenőrzése              0 fő   2 fő
  Összes vizsgálat száma            521 fő  473 fő
  Tevékenység megszüntetése miatt a tervből
                          0 fő  37 fő
  törölt könyvvizsgálók száma
  Köv. évre engedélyezett halasztás       0 fő   6 fő

  Egyéb okból törölt (téves adatszolgáltatás)  0 fő   5 fő

  Összesen                   521 fő  521 fő
  Ellenőrzések eredményeinek megoszlása

Megnevezés                 Szűkített  Teljeskörű  Összesen

Megfelelt:                  1      329     330

Megfelelt, megjegyzéssel:           1      111     112

Nem felelt meg:                0      31      31

Mindösszesen:                 2      471     473


  A 473 fő könyvvizsgáló ellenőrzésekor:
     69,77 % kapott megfelelt minősítést,
     23,68 % ért el megfelelt, megjegyzéssel eredményt,
      6,55 % nem felelt meg a minőségvizsgálat követelményeinek.
         A minőségellenőrzésre való
           kiválasztás rendje
A 2009. évi kiválasztás alapján 428 könyvvizsgáló ellenőrzése

Kiválasztási szempontok:
  1. 2007. előtt ellenőrzött és közérdeklődésre számot tartó
   gazdálkodóra vonatkozóan könyvvizsgálói tevékenységet végzők
  2. 2008. évi eredményük alapján ellenőrzésre kijelölt könyvvizsgálók
  3. 2008. évben halasztást kapott könyvvizsgálók
  4. 2008. évben megszüntetésről nyilatkozók (akik még nem
   szüntették meg tevékenységüket)
  5. Legutóbb 2004. évben (vagy előtte) ellenőrzöttek
  6. Még nem ellenőrzött könyvvizsgálók (akiknek 2 vizsgált év alatt 4-
   nél több megbízásuk volt)
  7. Az adatszolgáltatást késve teljesítők
  8. Azok a könyvvizsgálók, akiknek nincs nagy gyakorlati
   tapasztalatuk, de már ellenőrizhetők.
  9. Véletlenszerű kiválasztás alapján (10 %)

  Új: A kiválasztott természetes személy könyvvizsgálók cégei
          Új minőségellenőrzési
          módszertani kérdőívek 1.
1.  A könyvvizsgálók belső minőségellenőrzési rendszere
   és annak ellenőrzése (MER)
   a) 5/a/1-2 kérdőív: egyéni és társaságban egyedüli
     aláíróként, asszisztens nélkül tevékenykedő
     könyvvizsgálók
   b) 5/a/3-4 kérdőív: egyéni és társaságban egyedüli
     aláíróként, asszisztenssel dolgozó könyvvizsgálók
   c) 5/a/5-6 kérdőív: 2-5 fő aláíró könyvvizsgálóval
     rendelkező könyvvizsgáló cégek ellenőrzése
   d) 5/b kérdőív: legalább 6 fő aláíró könyvvizsgálóval
     rendelkező könyvvizsgáló cégek ellenőrzése
2.  Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók
   könyvvizsgálóinak ellenőrzése
    Új: 6. sz. „átláthatósági jelentés” kérdőív (nem része a
     minőségellenőrzési hatósági eljárásnak,)
   - Értékelés: 80% helyett 90% fölötti a „megfelelt” határa
   - Egyéni vizsgálat: 7.sz. kérdőívek segítségével (Kkt. 56.-
     58.§.)
      Új minőségellenőrzési
      módszertani kérdőívek 2.
3. Konszolidált beszámolók
  könyvvizsgálatának
  minőségellenőrzése
   a) 7/i az összevont beszámolóra vonatkozik, a 7/a
    bővített kérdőívvel együtt alkalmazzák, vagy
    valamelyik speciális kérdőívvel együtt
   b) A 7/a-n az 5.6-ra adott „nem” válasz az
    ellenőrzés „nem megfelelt” minősítést jelent, a
    7/i hasonló kérdésére adott „nem” az összes
    kérdés 20%-nak megfelelő mínusz ponttal jár.
4.  Költségvetési szervek beszámolói
   könyvvizsgálatának
   minőségellenőrzése
     7/k, a költségvetési szervek speciális kérdőíve
      Új minőségellenőrzési
      módszertani kérdőívek 3.

Előkészületben:

Átalakulások könyvvizsgálatának kérdőíve
(7/j )
a Szakértői Bizottság által javasolt
módszertan alapján kerül majd kidolgozásra.
A Szakértői Bizottság most írta ki a
pályázatot a Módszertan elkészítésére.
     A minőségellenőrzés során felmerült
       leggyakoribb hiányosságok
I.   Hiányos ismeretek a tervezésre vonatkozóan
II.  A bizonyítékszerzés hiányosságai
III.  Könyvvizsgálói jelentés
IV.  Számítógépes szoftverek használata
V.   Oktatásra való hivatkozás
VI.  Dokumentálás, bizonyítás
VII.  IT rendszerek vizsgálata
VIII. Erőforrások (ráfordított órák)
IX.  Könyvvizsgálói díjak
    Erőforrások dokumentálása

1. Új ellenőrzési feladat volt a felhasznált
  erőforrások mennyiségének és minőségének
  ellenőrzése - összhang a megbízó
  tevékenységének bonyolultságával, méretével,
  ellenőrzési rendszere hatékonyságával.
2. Tapasztalat: nem pontos az adatszolgáltatás,
  nincs vezetve megfelelő időnyilvántartás
 − Munkában résztvevők száma
 − Óraráfordítások vezetése
 − Az elszámolt munkaórák tervezése
        Könyvvizsgálói Díjak

1. Új feladat: a könyvvizsgálói tevékenység díjának
  vizsgálata, annak összhangja az 54. §-al
2. Még nincs kiadott ajánlás, csak a szélsőséges esetek
  felmérésére van lehetőség.
Cél:
  − lehetőleg a munkaidő-ráfordítással arányos legyen
  − nem függhet a jelentés milyenségétől,
  − árbevétel nagyságától
     AKTUALITÁSOK
2009 .július 01-től megváltozott a
   minőség-ellenőrzés Eljárási
        Szabályzata
  Törölve lett a 31.pont : a minőség-
  ellenőrzésre való kijelölésre szóló
ÉRTESÍTÉS KÉZHEZVÉTELÉT követő 15
napon belül halasztási kérelmet lehetett
  előterjeszteni , mely esetben a MEB
  dönthetett a halasztási kérelemről.
    AKTUALITÁSOK
Törölve lett a 32.pont : a minőség-
 ellenőrzésre kijelölt könyvvizsgáló
  nyilatkozhatott könyvvizsgálói
tevékenységének a tárgyévben és az
   azt követő évben történő
megszűnéséről , mely esetben a MEB
  dönthetett a vizsgálat törléséről
       AKTUALITÁSOK
  A vizsgálat lefolytatása telefonon vagy
  e-mailben előzetesen egyeztetett
  időpontban elháríthatatlan külső ok
  miatt nem lehetséges , akkor
  IGAZOLÁSI KÉRELMET kell
  előterjeszteni .
  Ez vonatkozik mind a kijelölt
  könyvvizsgálóra , mind a
  minőségellenőrre.
  HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDETE
  Az ellenőr és az ellenőrzött telefonon vagy e-
  mailben egyezteti a helyszíni ellenőrzés időpontját
  és helyszínét
  A hatósági eljárás az ÉRTESÍTŐ LEVÉL ellenőrzött
  részére történő megküldésével indul a vizsgálat
  lefolytatása előtt 15 munkanappal .
  Az ellenőr a helyszíni vizsgálat lezárásaként
  jegyzőkönyvet és dokumentum jegyzéket készít .
  ( A MEB állásfoglalása alapján a dokumentumokat
  a helyszínen ott lehet hagyni , de ezeknek nincs
  jogkövetkezménye )
     HATÓSÁGI ELJÁRÁS

  Az ellenőr a helyszíni ellenőrzést követő 5
  munkanapon belül ZÁRÓJELENTÉST készít
  és mellékleteivel együtt eljuttatja a MEB-
  nek , melyet a MEB továbbít 5 munkanapon
  belül az ellenőrzöttnek.
  A zárójelentés mellékletei : a kérdőívek , a
  nyilatkozatok , a jegyzőkönyv, a
  dokumentum jegyzék és másolatban a
  bizonyítékként szolgáló elhozott
  dokumentumok
     HATÓSÁGI ELJÁRÁS

  Az ellenőrzött 10 munkanapon belül
  ÉSZREVÉTELT tehet.
  A bizottság a zárójelentés és az észrevétel
  figyelembe vételével meghozza az
  ellenőrzést lezáró HATÁROZATÁT a
  minőség-ellenőrzés eredményéről .
  FELLEBBEZNI 10 munkanapon belül lehet ,
  mely díjköteles . (természetes tagok 12.500
  Ft , társaságok 25.000 Ft)
     HATÓSÁGI ELJÁRÁS
  Az ÉRTESÍTŐ LEVÉL ellenőrzött részére
  történő eljuttatásával egyidőben a MEB
  megküldi a minőség-ellenőrzési rendszer
  kialakítása és működtetése ÖNÉRTÉKELÉSI
  KÉRDŐÍVÉT ,
  melyet a helyszíni ellenőrzés alkalmával kell
  a minőségellenőr részére átadni .
  A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS /1.

  A minőségellenőr két szinten
  folytatja le az ellenőrzést :
  1. A TÁRSASÁG szintjén :
   PÉNZMOSÁS és TERRORIZMUS finanszírozása
    megelőzésének és megtartásának a kamarai
    ellenőrzése
   A MINŐSÉGELLENŐRZÉSI rendszer kialakítása
    és működésének az ellenőrzése
   ÁTLÁTHATÓSÁGI jelentések helyszíni
    ellenőrzése
  A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS /2.

  2. A TERMÉSZTES SZEMÉLY szintjén :
    A kiválasztott MEGBÍZÁSOK vizsgálata


  A kiválasztás : - A MEB választja a mintát ,
            most 2007- 2008 évből
  A minta nagysága nem haladhatja meg a
  kamarai tag aláíró könyvvizsgálóként
  vizsgálat alá vont időszak összes
  megbízásainak a 25%-át.
        KÉRDŐÍVEK
  A TÁRSASÁG szintjén lefolytatott
  ellenőrzés kérdőívei :
  1. Pénzmosás és terrorizmus
   finanszírozása megelőzésének és
   megakadályozása – 8.számú kérdőív
  2. A minőség-ellenőrzési rendszer
   kialakítása és működése – 5. számú
   kérdőívek
  3. Átláthatósági jelentések ellenőrzése –
   6.számú kérdőív
      5. számú kérdőívek

  A minőség-ellenőrzési rendszer
  kialakítás és működtetése kérdőívek
  KÉT szinten kerültek kidolgozásra
  1. szint : A könyvvizsgálók ÖNÉRTÉKELÉSI
  kérdőívei ( egyének és társaságok )
  2. szint : A minőségellenőr által végzett
  HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS kérdőívei
       5. számú kérdőívek
A könyvvizsgálók (egyének és társaságok)
 önértékelő kérdőívei a működési formáknak
 megfelelően lehetnek:

• -„A” típusúak (egyedül, asszisztens nélkül egyéni
 vállakozók – társaságok ) – 5/a/1.sz. Melléklet

 -„B” típusúak (egyedül asszisztenssel egyéni
 vállakozók – társaságok ) – 5/a/3.sz. Melléklet

 -„C” típusúak (2-5 fő könyvvizsgáló kis társasága
 asszisztens nélkül vagy asszisztenssel) – 5/a/5.sz.
 melléklet
       5. számú kérdőívek
Minőségellenőr által végzett helyszíni ellenőrzés
 kérdőívei a könyvvizsgáló működési formájának
 megfelelően lehetnek:

 -„MA” típusúak (egyedül, asszisztens nélkül dolgozó
 könyvvizsgáló ellenőrzésekor) – 5/a/2.sz. Melléklet

 -„MB” típusúak (egyedül asszisztenssel dolgozó
 könyvvizsgáló ellenőrzésekor) – 5/a/4.sz. Melléklet

 -„MC” típusúak (2-5 fős, asszisztens nélkül vagy
 asszisztenssel dolgozó könyvvizsgálók társaságának
 ellenőrzésekor) – 5/a/6.sz. melléklet
   „A” tipusú önértékelés 5/a/1.
 Egyedül , asszisztens nélkül dolgozó
  könyvvizsgálók ellenőrzésekor használt :
 42 kérdést tartalmaz, nem értelmezhető kérdés nincs
 8 terület ellenőrzése a feltett kérdések szerint
 1.A minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozás- 2 kérdés
 2.Etikai és függetlenségi követelmények-5 kérdés
 3.Megbízások elfogadása és megtartása-4 kérdés
 4.Emberi erőforrások-3 kérdés
 5.Könyvvizsgálat végrehajtásának minőségi
  követelményei- 9 kérdés
 6.Konzultációk – Külső szakértők-7 kérdés
 7.Független minőség-ellenőrzés-9 kérdés
 8.Dokumentálás- 3 kérdés
 „MA” tipusú helyszíni ellenőrzés
       5/a/2.
Egyedül , asszisztens nélkül dolgozó
 könyvvizsgálók helyszíni
 ellenőrzésekor használt :
  14 kérdés, 4 db lehet nem értelmezhető

  4 terület ellenőrzése a feltett kérdések
   szerint
  1.  A minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozás
  2.  Etikai követelmények és eljárások
  3.  Megbízások elfogadása és megtartása
  4.  Könyvvizsgálat végrehajtásának minőségi követelményei
         EGYÉB INFORMÁCIÓ
  SEGÉDLETEK elérhetők : a Kamara honlapján :
  Tudástár/ Standardok/ 1.számú standardhoz csatolva


  FONTOS : A szabályzat legyen kinyomtatva , jóvá
  hagyva , aláírva , hatályba léptetve .

  Aki a segédlet alapján készíti el a szabályzatát és
  alkalmazza a benne foglaltakat az valószínűen meg
  fog felelni .
  Törvényi kötelezettség csak a tőzsdén jegyzett gazdálkodók
  könyvvizsgálata esetében ír elő kötelezően független áttekintést ,
  azaz minőségellenőr alkalmazását.
      EGYÉB INFORMÁCIÓ
 A MER kérdőívek értékelése a minőségvizsgáló
 feladata a helyszíni ellenőrzése alapján .
 Ennek a menete a következő :

A könyvvizsgáló által kitöltött önértékelés
 eredményét meg kell állapítania az igen és a nem
 válaszok alapján.
Ezt értékelni kell az általános minősítési kategóriák
 szerint : ha az igen válaszok aránya több , mint
 80%, akkor megfelelt , ….
A helyszíni ellenőrzés kérdőívében egy kérdés
 vonatkozik az önértékelés eredményére .
 MEGBÍZÁSOK VIZSGÁLATA
   7.számú kérdőívek
7/a- Bővített kérdőív
7/b- Általános kérdőív
7/c- Hitelintézetek speciális kérdőíve
7/d- Pénzügyi vállalkozások speciális kérdőíve
7/e- Biztosító társaságok speciális kérdőíve
7/f – Pénztárak speciális kérdőíve
7/g- Befektetési alapok speciális kérdőíve
  MEGBÍZÁSOK VIZSGÁLATA
    7.számú kérdőívek
7/h- Befektetési vállalkozások speciális kérdőíve
7/i – Konszolidáció speciális kérdőíve – ÚJ
7/j- Átalakulás speciális kérdőíve (még nem
 készült el )
7/k- Költségvetési szervek speciális kérdőíve - ÚJ
    MEGBÍZÁSOK VIZSGÁLATA
         7/a. Bővített kérdőív
  A számviteli törvény szerinti Éves beszámolót
  készítő gazdálkodókra vonatkozik , melyek nem
  tartoznak a speciális gazdálkodók körébe
         7/b Általános kérdőív
  A számviteli törvény szerinti Egyszerűsített éves
  beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozik ,
  melyek nem tartoznak a speciális gazdálkodók
  körébe
  7/a BŐVÍTETT Kérdőív kérdései
  1. Megbízás elfogadás : 6 kérdés- 6%
  2. Tervezés : 27 kérdés - 28%
  3. Bizonyítékok összegyűjtése : 18 kérdés -
  18%
    I-II. Terület ( kritikus /jelentős ) :2x11
  kérdés- 23%
  4. Áttekintés :15 kérdés- 15%
  5. Jelentéskészítés : 10 kérdés -10%
  Összesen : 98 kérdés
  A kérdések száma a 2007. évben 161 darab volt .
   7/b ÁLTALÁNOS Kérdőív kérdései

  1. Megbízás elfogadás : 5 kérdés- 7%
  2. Tervezés : 12 kérdés - 28%
  3. Bizonyítékok összegyűjtése : 13 kérdés -
  18%
   I-II. Terület ( kritikus /jelentős ) :2x8
  kérdés- 22%
  4. Áttekintés :9 kérdés- 15%
  5. Jelentéskészítés : 10 kérdés -11%
  Összesen : 65 kérdés
  A kérdések száma itt is csökkent 2007. évi kérdőívhez képest
      7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
1. Megbízás elfogadása
1.1.Figyelembe vették és betartották-e a döntés
 meghozatalakor a minőség- ellenőrzési
 szabályzatában foglalt szabályokat és
 eljárásokat a könyvvizsgáló ?-új kérdés
1.2. Mérlegelte a könyvvizsgáló a függetlenség ,
 alkalmasság , etikai követelmények
 eredményeit és dokumentálta – e ?
1.3. Vizsgálta – e vezetés tisztességét ?
  A minőség- ellenőrzési szabályzat tartalmaz erre ellenőrző lista
  mintákat , ezeket kell elkészíteni . A referencia számhoz
  célszerű beírni a kérdést alátámasztó munkalap , dokumentum
  számot . pl. MER.Szab. 2.sz.mell. , Cégkivonat
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
1.4. Új megbízás esetén áttekintették-e az előző
 időszaki beszámolót , könyvvizsgálói jelentést ,
 felvették-e a kapcsolatot az előző
 könyvvizsgálóval
  Ennek dokumentumai az előző évi beszámoló és egy
  feljegyzés a kapcsolat felvételéről , ami történhetett
  személyesen vagy akár telefonon is .
  pl. a MER-ben szabályozva van , hogy minden új
  megbízás esetében információkat kell beszerezni arról
  , hogy a társaságnak kötelező volt -e könyvvizsgálót
  választania ? Ha igen ennek eleget tett-e ? Ha váltás
  történt , ennek mi az indoka ?
       7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
1.5. A megbízásról megfelelő szerződést
 kötöttek-e ?
 A szerződésnek tartalmaznia kell az időtartamot , a

 standard szempontokat ( felelősség , jogok,
 kötelezettség ) . Meg lett-e kötve 90 napon belül ?
  Főbb tartalmi elemek a 210-es standard 2.sz. melléklete
  tartalmazza
1.6. Az elfogadó nyilatkozat megfelel-e az
 előírásoknak és megtörtént-e a cégbírósági
 bejegyzés ?
  Időtartam ( Gt. 40-44§) – dátum összhangja a
  taggyűlési határozattal.
         Tervezés

21 kérdés, melyből 2 kérdésnek van 4 al-kérdése
  (Összesen 27 kérdés)

A kérdőív szerkezete nem változott (IGEN, NEM,
  N/É és indoklás „NEM” válasz esetén)

„NEM” választ kell adni, ha a könyvvizsgáló
  hiányos, átgondolatlan munkát végzett, a
  dokumentálás alapján az elvégzett munka
  nem elégséges, vagy nem egyértelmű vagy ha
  az ellentétes az előírásokkal.
  2.1.A gazdálkodó és környezete megismerése céljából végzett
kockázatbecslési eljárások kiterjedtek-e valamennyi olyan ismeretre,
          amelyeket a Standard előírt?

4 alkérdésre kell válaszolni ill. ennek dokumentációját
 kérni:

Mit kell megismernie és elvégeznie a
 könyvvizsgálónak?
 Az ügyfél tevékenysége, a rá ható külső tényezők és

 a beszámolási alapelvek.
 Az ügyfél számviteli politikája.

 Célok, stratégiák, üzleti kockázatok.

 Interim analitikus elemzés
   Az ügyfél tevékenysége, a rá ható külső
   tényezők és a beszámolási alapelvek
Azért van jelentősége, mivel abban az ágazatban amelyben a
gazdálkodó működik, olyan lényeges hibás állítások kockázatai
merülhetnek fel, amelyek elképzelhető, hogy az üzleti tevékenység
jellegével, vagy a szabályozással hozhatók összefüggésbe.

  ágazati feltételek    (piaci versenyhelyzet, szállítói és vevői
kapcsolatok, technológiai fejlesztések);

  szabályozási környezet     (alkalmazandó pénzügyi beszámolási
alapelvek, a jogi és politikai környezetet, környezetvédelmi
követelmények);


  egyéb külső tényezők       (pl. szükséges-e a tevékenység végzéséhez
valamilyen speciális engedély stb).

Dokumentálása: leíró jellegű összefoglalóval
     Az ügyfél számviteli politikája

A könyvvizsgálónak
 meg kell ismernie a választott és alkalmazott
 számviteli politikát
 mérlegelnie kell, hogy az megfelel-e az
 ügyfél üzleti tevékenységének,
 összhangban van-e a vonatkozó pénzügyi
 beszámolási alapelvekkel, az adott ágazatban
 alkalmazható számviteli politikákkal
Dokumentálása: ellenőrző lista kitöltésével.
Ha nem változott, azt is dokumentálni kell.
    Célok, stratégiák, üzleti kockázatok
 Az üzleti kockázatok származhatnak
 olyan jelentős eseményekből, körülményekből, intézkedésekből
 vagy intézkedések hiányából, amelyek kedvezőtlenül
 befolyásolhatják a gazdálkodót céljai elérésében,
 a nem megfelelő célok és stratégiák meghatározásából.
Hatásuk lehet:
 Ügyletekre
 Egyenlegekre
 A beszámoló egészére
Dokumentálása: leíró jellegű összefoglalóval, amely kiterjed a
 következőkre
 Üzleti terv
 Folyamatok
 Management kikérdezésével (különösen kisvállalkozásoknál)
        Analitikus elemzés
Tárgyévi legutolsó főkönyvi kivonata alapján melynek
 adatai viszonyíthatók:
 az előző évi adatokhoz
 tulajdonosok által jóváhagyott tervadatokhoz.

 Hozzáadott értékű információk nyerhetők, ha
 mutatószámokat (pl. vevő, készlet, szállító forgási
 sebesség) számítunk.
Beazonosíthatók
 a kockázatok

 rutin és nem rutin tranzakciók.

Képet kaphatunk arról, hogy a management
 megítélése minek alapján történik. (csalás
 kockázata)
Dokumentálása: számszerű ÉS szöveges elemzéssel
2.2. Felmérték-e belső ellenőrzési rendszert, és a felmérés
kiterjedt-e a standard által megfogalmazott összetevőkre?

Az összetevők:
 Belső ellenőrzési rendszer

 Ellenőrzési környezet és tevékenységek

 Információs rendszer és kapcsolódó

 üzleti folyamatok
 Vezetői és folyamatba épített kontrollok
   Belső ellenőrzési rendszer
A könyvvizsgáló kérdése:
egy adott kontroll megakadályozza, vagy feltárja és
 helyesbíti-e, és ha igen akkor hogyan, az
 ügyletcsoportok, számlaegyenlegek vagy
 közzétételek, valamint az azokhoz kapcsolódó
 állítások terén fennálló lényeges hibás állításokat?
A belső ellenőrzés megtervezésének és
 megvalósításának módja a gazdálkodó mérete és
 összetettsége szerint változik.
A kisvállalkozásoknál is működnie kell!
Dokumentálása: kérdőívekre adott válaszok alapján
 vagy leíró jelleggel.
      Ellenőrzési környezet és
         tevékenységek
Mit kell felmérni?
 a vezetés pénzügyi beszámoló-készítéssel, információfeldolgozással,
  valamint a számviteli funkciókkal és munkatársakkal kapcsolatos
  szabályait,
 a szervezet felépítését,
 a hatásköröket és felelősségi köröket,
 a beszámolási kapcsolatokat
 az engedélyezési hierarchiákat,
 az emberi erőforrásra vonatkozó politikákat és gyakorlatokat.
 a kapcsolódó szabályzatok előírásai teljesülnek-e.
Mindezek
 nem biztos, hogy dokumentáltak a vizsgált cégnél (lásd:
  kisvállalkozások)
 önmagukban nem értékelendők, csak az ellenőrzések hatékonyságával
  együtt.

Dokumentálása: Kérdőívek alapján vagy leíró jellegű összefoglalóval.
 Információs rendszer és kapcsolódó
     üzleti folyamatok
A beszámoló készítés szempontjából a
 számviteli rendszer felmérését jelenti.

Dokumentálása:
 IT szakértő jelentése alapján,

 IT kérdőív használatával. A kérdőívre

 az ügyfélnek kell válaszolnia, de a
 válaszokat meg kell beszélni vele.
  Vezetői és folyamatba épített
       kontrollok
Folyamatfelmérés alapján.
Tegyünk különbséget napi, heti és havi
 tranzakciók között (a minta számát
 befolyásolja)
Dokumentálása: folyamatábra és/vagy
 leíró jellegű összefoglaló alapján.
 Minták tesztelése nélkül nem teljes a
 felmérés.
   2.3. Vizsgálta-e a könyvvizsgáló a gazdálkodóra és
   környezetére vonatkozó előző időszakban szerzett
   információk helytállóságát, a jelentős változásokat?
  Folyamatos megbízások esetében a
  könyvvizsgálónak a gazdálkodóval kapcsolatos
  korábbi tapasztalatai hozzájárulnak a gazdálkodó
  megismeréséhez.
  A könyvvizsgáló annak megállapítása céljából, hogy
  történtek-e olyan változások, amelyek érinthetik az
  ilyen információkat, kikérdezésekkel, és saját
  megfigyelésekkel győződhet meg (például rendszer
  megfigyelési teszteket végez).
  Dokumentálása: részben az interim analitikus
  elemzésre hivatkozva, részben az updatelt folyamat
  tesztelésekkel
2.4 Felmérték-e a csalás és hiba miatt előforduló lényeges
 hibás állítások (tények és következtetések) kockázatát?

A standard fontos gondolata a vezetés és a
   könyvvizsgáló felelősségének elhatárolása a
   csalások, hamisítás és hibák területén.
A csalások, hamisítás és hibák megelőzése, feltárása
   és a belső ellenőrzési rendszer fenntartása a
   vezetés felelőssége.
A könyvvizsgáló felelőssége, hogy a csalások,
   hamisítások és hibák kockázatát eljárásai
(i)  tervezésekor
(ii) végrehajtásakor,
(iii) jelentéskészítéskor figyelembe vegye.
Dokumentálása: a managementtel történő
   megbeszélés alapján.
    2.6 Dokumentáltak-e a megbízást végrehajtó

      munkacsoport indító megbeszélését?

  A megbízást végző munkacsoport tagjainak még a
  vizsgálat megkezdése előtt meg kell vitatniuk a
  gazdálkodó pénzügyi kimutatásai lényeges hibás
  állításnak való kitettségét.
  A munkacsoport irányítója összefoglalja a csoport
  többi tagja számára az általa megszerzett új
  információkat, jelzi, hogy az adott évben mit
  tekintenek kritikus és lényeges audit területnek
  valamint, hogy a munka során szükséges-e küldő
  szakértők bevonása a vizsgálatba (adószakértő, IT
  szakértő stb)
  Dokumentálása: napirendi pontok és összefoglaló a
  megbeszélésről
2.6. Megfelelően készítették-e el a lényegességi küszöbérték előzetes

      adatokon alapuló számítását a tervezés során?


  Többféle számítási módszer létezik.
  Amennyiben az ésszerű, megalapozott
  és megfelel a Standard
  követelményeinek, akkor elfogadható
  Lehetnek számszerű és szubjektív
  elemei is.
  Dokumentálása: kalkulációval
 2.7. Megfelelő tartalommal készítették-e el az átfogó könyvvizsgálati

               stratégiát?

Tartalma:
 a megbízással kapcsolatos előzetes tevékenységek
 eredményeinek megítélése,
 a megbízás hatóköre, és a jelentéstételi célkitűzések,

 a lényegességi szint, és a magasabb kockázatú,
 lényeges területek és számlaegyenlegek előzetes
 azonosítása,
 az erőforrások tervezése, szakértők bevonása,
 könyvvizsgálat ütemezése, minőségvizsgáló
 kijelölése,
 a pénzügyi kimutatások szintjén becsült kockázatok
 és a kockázatokra adott átfogó válaszok.
Kisvállalkozásoknál a stratégiai és tervezési
 dokumentum összevonható.
   2.8. Azonosították-e a lényeges számlaegyenlegeket,
       ügyletcsoportokat és közzétételeket?


   A gazdálkodó jellege alapján ítélendő meg.
   Mit foglal magába ez a fogalom?
(i)  működés,
(ii) tulajdoni és irányítási viszonyok,

(iii) jelenlegi és tervezett befektetések,
(iv) befektetéseknek struktúrája

(v) finanszírozásának módja.

Mindezek megismerése révén a könyvvizsgáló
   képet tud alkotni arról, milyen
   ügyletcsoportok, számlaegyenlegek és
   közzétételek várhatók a pénzügyi
   kimutatásokban.
   2.9. A könyvvizsgálati dokumentáció alapján megtörtént-e a
  kockázatbecslés a beszámoló és az állítások szintjén, valamint a
          jelentős területeket kijelölték-e?

A könyvvizsgálónak azonosítania kell a kockázatokat a következő
  szinteken:
 a pénzügyi kimutatások szintjén (a beszámoló egészére hatóan,
  mert több könyvvizsgálói állítást is érintenek)
 az állítás szintjén (könyvvizsgálói alap állításokra egyenként,
  mint teljesség, pontosság, létezés stb)
 ügyletcsoportok, (pl. beszerzés, értékesítés stb)
 számlaegyenlegek (pl. befektetések értékelése)
 közzétételek (pl. a kiegészítő mellékletben közzéteendő
  információ)
tekintetében.

Meg kell határoznia, hogy megítélése szerint mely kockázatok
 igényelnek különleges könyvvizsgálati megfontolást ( jelentős
 kockázatok). Pl. egy kereskedő cégnél általában jelentős
 kockázatú terület a készletek és követelések értékelése
  2.10 A jelentős kockázatoknál mérlegelték-e, hogy az alapvető
könyvvizsgálati eljárások mellett alkalmazzanak-e speciális eljárásokat
                  is?

  A rutinszerű üzleti tranzakciók jellemzői lehetővé
   teszik az automatizált feldolgozást. Ilyenkor nem
   biztos, hogy csak alapvető vizsgálati eljárásokat
   kell végrehajtani, mert a „fekete doboz” működését
   is vizsgálni kell.
  A jelentős, nem rutinszerű vagy megítéléstől függő
   ügyekhez kapcsolódó kockázatokra a rutinszerű
   ellenőrzések nem alkalmazhatók (pl. céltartalékok
   vizsgálata)
  Melyek az alapvető eljárások?
(i) Egyeztetések
(ii) Készletek leltárán részvétel
N/É válasz is elfogadható lehet, de ha a könyvvizsgáló
  nem tartotta szükségesnek speciális eljárások alkalmazását,
  akkor azt indokolnia kell.
  2.11. Az azonosított kockázatoknak megfelelően határozták-e meg a

   könyvvizsgálati eljárások jellegét, ütemezését és terjedelmét?

  A hatékony ellenőrzési környezet lehetővé teheti,
   hogy a könyvvizsgáló megbízzon a gazdálkodó
   rendszerei által előállított bizonyítékokban. Ekkor
   bizonyos könyvvizsgálati eljárások már év közben
   végrehajthatóak.
  Amennyiben az ellenőrzési környezetben
   gyengeségeket azonosított a könyvvizsgáló, akkor
   több könyvvizsgálati eljárást kell végrehajtania az
   időszak végén, mint közben.
  Kombinált eljárás is alkalmazható.
  Cél: egyértelmű kapcsolat jöjjön létre
   könyvvizsgálati eljárások és kockázatbecslés között
2.12. Jelöltek-e ki ellenőrzési teszteket abban az esetben, ha az állítás
 szintjén felmerülő lényeges hibás állítások kockázataira vonatkozó
becslés tartalmazott az ellenőrzések hatékony működésére vonatkozó

               várakozást?
  Ellenőrzések teszteléseit végre kell hajtani.
  Ha az előző évben elvégezték azokat, akkor
  is updatelni kell, tekintettel a változásokra.
  Ha nem változtak a rendszerek belső
  kontrolljai a legutolsó tesztelés óta, a
  könyvvizsgálónak legalább minden harmadik
  könyvvizsgálat során tesztelnie kell az ilyen
  kontrollok működési hatékonyságát.
   2.13 Amennyiben a könyvvizsgáló az ellenőrzési környezet
felmérésekor azt tapasztalta, hogy az nincs megfelelően kialakítva ill.
nem működik hatékonyan, akkor megfelelő mintanagysággal tervezte-
  e az alapvető vizsgálati eljárásokat és az ellenőrzési teszteket?
A könyvvizsgálónak
 tesztelnie kell az ellenőrzések működésének
 hatékonyságát
vagy
 növelnie kell a tesztelések mintáját.Ha a kontrollok működése nem hatékony, a
 tesztelendő minta számát kell növelni.

A minta meghatározására sok módszer létezik.
 Bármelyik elfogadható, ha az ésszerű kiválasztáson
 alapul.
 2.14. Tervezett-e a könyvvizsgáló - a lényeges hibás állítás becsült
 kockázatától függetlenül alapvető vizsgálati eljárásokat mindegyik
lényeges ügyletcsoport, számlaegyenleg és közzététel tekintetében?

Az alapvető vizsgálati eljárások
 elvégzése még hatékonyan működő
 ellenőrzési környezet esetében sem
 hagyható el.

Nem elegendőek csak elemző eljárások
 elvégzése.
 2.15. Tervezte-e a könyvvizsgáló a beszámoló zárási folyamataihoz
  kapcsolódó alapvető eljárások végrehajtásának ellenőrzését?


A következő könyvvizsgálati eljárásokat
 kell tervezni:
 a pénzügyi kimutatások(beszámoló)
 egyeztetése a kapcsolódó számviteli
 nyilvántartásokkal, analitikákkal
 a pénzügyi kimutatások elkészítése
 során elszámolt lényeges naplótételek
 és egyéb helyesbítések vizsgálata.
 2.16. Elkészítették és dokumentálták-e a részletes könyvvizsgálati
               tervet?


Részletesebb, mint a stratégia.
Tartalma: a kockázatbecsléssel összhangban a
 végrehajtandó könyvvizsgálati eljárások
 jellege,

 ütemezése

 terjedelme.

 A könyvvizsgálati terv a könyvvizsgálati
 eljárások végrehajtásának ellenőrzésére,
 nyilvántartására is szolgál.
 2.17. Megfelel-e a könyvvizsgálati terv a standard által
          előírt tartalomnak?

Ebben be kell mutatni;
 a kockázat-becslési eljárások tervezett jellegét,
 ütemezését és terjedelmét,
 könyvvizsgálati eljárások tervezett jellegét,
 ütemezését és terjedelmét,
 a csalás kockázatának felmérését és a kockázatokra
 válaszul adott könyvvizsgálati eljárásokat,
 a végrehajtani tervezett további könyvvizsgálati
 eljárások jellegét, ütemezését és terjedelmét (ez a
 munkaprogram, amely készülhet különálló
 dokumentumként is)
  2.18. Elkészítették-e az ügyfél specifikus könyvvizsgálati
  munkaprogramot (a tervezési dokumentum részeként vagy
              különállóan)?

Lehetséges megoldás lehet az is, ha az
 egyes mérlegsorok, és/vagy a
 rendszerek vizsgálatára konkrét
 végrehajtási feladatot jelölnek ki.

A tesztek, elemzések elvégzéséhez
 rendelnek konkrét módszereket,
 mintanagyságot és mintavételi
 előírásokat.
 2.19. Felmérték-e a kapcsolt felek körét, a velük folytatott ügyletek
  engedélyezése és nyilvántartása során alkalmazott ellenőrzési
          tevékenység megfelelőségét?

Kiemelt vizsgálati terület.
Fő kockázatok:
 Létezés

 Tartalom vizsgálata, transzferár-

 nyilvántartás vezetése
 Mérés és értékelés vizsgálata:

 egyenlegközlő levelek alapján
 2.20. Mérlegelték-e a vállalkozás folytatásának elvével

        kapcsolatos kételyeket?

A standard felsorol olyan jelzéseket,
 amelyeket figyelembe kell venni ezen
 elv érvényesülése felmérésekor. Ez
 csak példaszerű.

Miért fontos?
Az eszközök és kötelezettségek
 értékelését befolyásolhatja.
  2.21. A könyvvizsgálati terv és a könyvvizsgálati munkaprogram
elegendő-e a közreműködő személyek megfelelő irányítására és azt a
       közreműködők megismerték-e? (Aláírások)

Meg kell tervezni a munkacsoport tagjai
 irányításának, felügyeletének,
 munkájuk áttekintésének a
 jellegét,

 ütemezését és

 terjedelmét.A tervet és a munkaprogramot a
 munkában résztvevőknek ismerniük
 kell. (Aláírások)
  Előző vizsgálatok során tapasztalt
     hibák, hiányosságok
•  A számviteli politika áttekintése és/vagy a
  következtetések levonása elmarad

•  A kockázatok megállapítása a beszámoló
  szintjén nem történik meg

•  A könyvvizsgálati célok meghatározása nem
  a vizsgált cég sajátosságai alapján történik

•  A célok és a kijelölt eljárások nincsenek
  összhangban
  Előző vizsgálatok során tapasztalt
     hibák, hiányosságok
  A lényeges hibát, ha meghatározzák, sem
  használják, továbbá nem ellenőrzik a
  végleges adatok alapján
  A minőségileg lényeges hibát nem tekintik
  lényeges hibának
  A hibafeltárás nem dokumentált
  Folyamatos javításokra történő hivatkozással
  nem rögzítik az elkövetett hibákat, ezért nem
  ellenőrizhetők a javítások és azok helyessége
      7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3. A könyvvizsgálati bizonyítékok összegyűjtése
  ( a könyvvizsgáló által megszerzett mindazon információ ,
  amely alapul szolgál a záradékkal/véleménnyel
  kapcsolatos következtetése levonásához )
Követelmény : elegendő és megfelelő bizonyíték szerzés ahhoz ,
  hogy olyan következtetést lehessen levonni , amelyre a
  záradékot/véleményt alapozni lehet.

3.1.Első könyvvizsgálat esetében végeztek-e
 vizsgálatokat a nyitó egyenlegekre
 vonatkozóan ?
- a nyitó egyenlegek nem tartalmaznak olyan téves állításokat ,
  amelyek lényeges hatással vannak a tárgyidőszaki pénzügyi
  kimutatásokra ( kapcsolatfelvétel az előző kv-val)
- az előző időszak záró egyenlegeit helyesen hozták-e át a
  tárgyidőszakra, - a megfelelő számviteli politikát következetesen
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.2. Vizsgálták-e és megfelelően dokumentálták-e ,
 hogy a számviteli politika biztosítja az
 összehasonlíthatóságot az előző évek
 gyakorlatával és a tárgyidőszakról készített
 beszámolóban a társaság ezt következetesen
 alkalmazta-e ?
 - már a nyitó egyenlegeknél is át kellett tekinteni
 - ha van változás , akkor a könyvvizsgálónak mérlegelnie kell ,
   hogy az mennyiben helyénvaló , és hogy azt helyesen
   alkalmazták-e , megfelelően mutatták –e be és tették közzé .
 - ha nem következetesen alkalmazták a nyitó egyenlegekkel
   kapcsolatosan , a változást nem megfelelően indokolták ,
   tették közzé , akkor korlátozott vagy elutasító záradékot kell
   adnia a könyvvizsgálónak.
 - Dokumentuma : Teljességi nyilatkozatban a vezetés elismeri ,
   hogy megfelelően tette közzé a változást.
      7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.3. Vizsgálták-e a csalásra , hamisításra utaló
 jeleket a könyvvizsgálat során ?
Könyvvizsgálói eljárások lehetnek : - váratlan helyszíni ellenőrzés , a jelentős ,
  szokatlan tételek tételes vizsgálata, szakértő igénybevétele…
Azt kell mérlegelni , hogy bármely eljárással azonosított kockázat jelez-e csalást .
3.4. Elvégezték-e a kapcsolt felekkel kapcsolatos
 eljárásokat ?
Nem elég a tervezési szakaszban azt mondani , hogy nincsenek kapcsolt
 felek , kapcsolt ügyletek . A nem azonosított kapcsolt félre utaló jel
 lehet pl. , hogy látszólag elfogadható üzleti ok nélkül kötnek üzletet ,
        - az ügylet tartalma eltér a formájától ,
        - bizonyos vevőkkel , szállítókkal olyan ügyleteket
 bonyolítnak, amely mások vevőkhöz, szállítókhoz képest nagy
 volumenű vagy jelentős
Eljárások a kapcsolt felek közötti ügyletek létezésére :
  - egyenlegek és ügyletek adatainak a tesztelése
  - a tulajdonosok és az irányítással megbízott személyek üléseiről készült
  jegyzőkönyvek áttekintése
  - a tárgyidőszak végén jelentős vagy szokatlan ügyletek , egyenlegek számviteli
  alátámasztásnak a felülvizsgálata
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.5. Vizsgálták-e a vállalkozás folytatása
 elvének érvényesülését ?
Olyan események vizsgálatát jelenti , amelyek olyan üzleti
 kockázatot teremthetnek , amelyek egyedileg vagy együttesen
 jelentős kétséget vethetnek fel : pl.
-  Az esedékessé váló hitelek visszafizetésére nincs reális esély
-  Befektetéseket rövid lejáratú kölcsönből finanszíroznak
-  Fontos vevők , piacok , beszállítók elvesztése

3.6. Vizsgálták-e a fordulónap utáni
 eseményeket
A tervezéskor fel kellett mérni a fentieket és a könyvvizsgálat
  végrehajtása során elvégzett eljárásokat kell dokumentálni .
-fordulónap után tartott ülések jegyzőkönyveinek a megismerése
- A vezetés kikérdezése: történt-e hitelfelvétel , jelentős eszköz
  értékesítés
      7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.7. Amennyiben a készletek értéke a
 mérlegfőösszeghez viszonyítva jelentős , részt
 vettek -e a leltározás folyamatának
 megfigyelésében és szúrópróbaszerű számolás
 és egyeztetés céljából a fizikai leltárfelvételen ?
  A könyvvizsgálónak először is azt kell megállapítania , hogy
  jelentős-e a készlet. ( II/B5 )
  Ha igen , akkor a készletek létéről és állapotáról kell
  könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni – a leltározáson való
  részvétellel. Alternatív időpontban is lehet.
  Pl. befejezetlen termelés létezése esetén a leltározáson részt kell venni .
  Dokumentáltan kell szemrevételezni a készleteket ,és azt , hogy
  megfigyelte ,megfelelően működik a leltározás eredményének a
  rögzítése és az ellenőrzésére bevezetett eljárások .
  Nem elég az ügyfél leltárával rendelkezni.
      7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései

3.8. Mérlegelték-e a fennálló jelentős követelések
 és kötelezettségek esetében , hogy szükséges -
 e a külső megerősítés ?
  Azon van a hangsúly , hogy jelentős- e a tétel és azon is , hogy
  szükséges-e ?
  A szükségesség megállapításánál figyelembe kell venni a
  lényegességet , az eredendő és az ellenőrzési kockázat becsült
  szintjét , valamint azt , hogy más tervezett könyvvizsgálati
  eljárásokból származó bizonyítékok hogyan csökkentik a
  könyvvizsgálati bizonyítékot elfogadhatóan alacsony szintre a
  pénzügyi kimutatásokban szereplő adott állításokat illetően .
  Külső megerősítések által alátámasztott állítások : L,J és Köt.
  T,É,M,B
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.9. Külső megerősítések beszerzésekor azokat
 megfelelően értékelték és az eltéréseket
  tisztázták-e
  A külső megerősítésből származó információk mennyire
  megbízhatók ? Ha a könyvvizsgálóhoz érkeztek a
  visszaigazolások , nagyobb a megbízhatóság.
  A kapott válaszok hitelessége is vizsgálandó .
  Ha a megerősítés folyamata és / vagy az alternatív eljárások
  elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot nyújtanak
  az adott állítás vonatkozásában nincs további teendő .
  A külső megerősítő levelek beszerzését mind a vevőkre , mind a
  kötelezettségekre értelmezzük.
  Értékelni kell , hogy elegendő és megfelelő bizonyítékkal
  szolgálnak-e a visszaigazolások .
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.10. Kéretek-e be ügyvédi információt , és
 elvégezték-e a szükséges eljárásokat a kapott
  információkkal kapcsolatban ?

  Tájékozódni kell minden peres ügyről és keresetről, amely
  lényeges hatással lehet a pénzügyi kimutatásokra annak
  érdekében , hogy megerősítést kapjunk a vezetés becsléseinek
  a megalapozottságára.
  Ha az ügyfélnek nincs ügyvédje , akkor a jogi nyilatkozattétel a
  vezetéstől várható vagy a teljességi nyilatkozat részeként vagy
  külön dokumentumban.
  Része a fordulónap utáni események áttekintésének
  Ha az ügyfél nem járul hozzá az információ beszerzéséhez ,
  akkor ez hatókör korlátozás .
       7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.11. Ha a befektetett pénzügyi eszközök között
 kimutatott részesedések és értékpapírok értéke
 a mérlegfőösszeghez viszonyítva jelentős ,
 elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztek-e
 be azok értékelésére és beazonosítására ?
  Ha jelentős a következőkre kell könyvvizsgálati eljárásokat
  végrehajtani :
   - az ügyfél képes-e és akarja-e hosszútávon megtartani a
    hosszú lejáratú befektetéseit?( informálódni hosszú- rövid )
   - értékelésre vonatkozóan : tőzsdei árfolyamok , piaci árak,
  a partnertől információ kérés a pénzügyi adataira vonatkozóan
  -  Ha a bizonytalan a könyv szerinti érték realizálhatósága ,
    akkor értékelni kell , hogy az elszámolt értékvesztés
    megfelelő-e és a kiegészítő mellékletben a bemutatás
    megfelelő.
      7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.12. Elegendő és megfelelő bizonyítékot
 szereztek-e be a pénzeszközök létezésére ,
 értékelésére és besorolására ? –új kérdés
  Itt is a lényegesség az elsődleges kérdés .
  Ha igen , akkor a következőkre kell könyvvizsgálati eljárásokat
  végrehajtani :
   • A pénzeszközök létezéséről meg kell győződni , a gazdálkodó
    tulajdonát képezik-e , megfelelő értékkel kerültek be a
    pénzügyi kimutatásokba .
   • Eszköze lehet : szemrevételezés , külső megerősítés
   • Értékelése : tőzsdei árfolyamok , piaci árak , a partnertől
    információ kérés a pénzügyi adataira vonatkozóan
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.13. Áttekintették-e az igazgatósági , vezetőségi
 ülések jegyzőkönyveit és az azokon megvitatott
 jelentős gazdasági események számviteli
 elszámolását ellenőrizték-e ?
  A könyvvizsgálónak elegendő és megfelelő bizonyítékot kell
  szereznie arról , hogy jelentés dátumáig bekövetkezett
  eseményeket beazonosította.
  Az események beazonosítását célzó eljárásokat a jelentés
  dátumához a legközelebb eső dátummal kell elvégezni . Ezen
  eljárások : a tulajdonosok, igazgatóság, vezetőség üléseiről
  készült jegyzőkönyvek elolvasása , tájékozódás a megtárgyalt
  kérdésekről annak érdekében, hogy szükséges-e a pénzügyi
  kimutatások módosítása.
  Jellemzően kisvállalkozásoknál nincsenek ilyen ülések , ezért nem
  az írásos dokumentumra kell támaszkodni , hanem a kikérdezésre.
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.14. Külső szakértő / könyvvizsgáló munkájának a
 felhasználásakor elvégezték-e a szükséges
 eljárásokat azok megbízhatóságának
 értékelésére ?
  A könyvvizsgálati terv tartalmazta , hogy terveztük-e külső
  szakértő alkalmazását ?
  Azt kell megállapítani , hogy a szakértő munkája – szakértelme ,
  tárgyilagossága , munkájának hatóköre - , mint könyvvizsgálati
  bizonyíték elfogadható-e. A szakértő munkájára tiszta véleménnyel
  kiadott könyvvizsgálói jelentésbe ne hivatkozzunk .
  pl. ha az előző beszámolót egy másik könyvvizsgáló könyvvizsgálta
  akkor úgy is szerezhető a Nyitó egyenlegre vonatkozóan elegendő
  és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték , hogy átvizsgáljuk a
  munkalapjait.
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.15. Tartalmaz-e a beszerzett teljességi nyilatkozat
 minden szükséges általános és specifikus
 információt ?
  A teljességi nyilatkozat bekérésekor a könyvvizsgáló azt kéri , hogy a
  nyilatkozatot címezzék neki és meghatározott információkat
  tartalmazzon , valamint , hogy megfelelő keltezéssel és aláírással
  legyen ellátva.
  Az 580-as standard szerint ez most 16.pontból áll , több lehet.
  Melléklete a nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzéke .
  Ha nincs ügyvédi nyilatkozat , akkor a vezetés adja a jogi
  nyilatkozatot.
  Teljességi nyilatkozat nélkül nem lehet tiszta a könyvvizsgálói jelentés.
    7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.16. Az alkalmazott munkalapok lehetővé teszik
 – e az elvégzett munka , a felmerült problémák
 és a szükséges intézkedések bemutatását ,
 valamint a konklúziók levonását ?
  A könyvvizsgálónak a könyvvizsgálat megtervezését, a
  végrehajtott könyvvizsgálati eljárások jellegét , ütemét és
  terjedelmét , azoknak az eredményeit , valamint a megszerzett
  könyvvizsgálati bizonyítékokból levont következtetéseit
  munkapapírokon kell rögzítenie.
  Munkapapír tartalma : CÉL, MÓDSZER, az elvégzett munka
  EREDMÉNYE , KÖVETKEZTETÉS
  A munkapapírok terjedelme szakmai megítélés kérdése ( egy
  másik könyvvizsgálónak is meg kell tudni ismerni az elvégzett
  munkát és a meghozott elvi döntések alapját , anélkül, hogy a
  könyvvizsgálat részletes szempontjait ismerné. )
    7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.17. Szerepel-e a munkalapokon a
 könyvvizsgáló asszisztens és a munkáját
 ellenőrző , legalább vele azonos szintű
 szakértelemmel rendelkező személy aláírása ?

 A könyvvizsgálónak rögzítenie kell , hogy ki végezte el a
  könyvvizsgálatot és azt az időpontot , amikor ezt a munkát
  befejezték , és azt, hogy ki tekintette át az elvégezett munkát ,
  és az áttekintés milyen időpontban és terjedelemben történt .
 Fontos a munkalapokon az aláírás , mert a könyvvizsgáló az
  elvégzett munkát ezáltal tudja majd áttekinteni.
 Csak akkor merül fel a kérdés, ha a könyvvizsgáló az adott
  megbízás könyvvizsgálatához könyvvizsgálati asszisztenst vont
  be .
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.18. Tartalmazza-e a könyvvizsgálati
 dokumentáció az éves beszámoló egy aláírt
 teljes , eredeti példányát , valamint az üzleti
 jelentést ?
  Könyvvizsgálói véleményt csak az ügyfél vezetése által
  elismert ( aláírt ) beszámoló birtokában lehet kiadni .
  A könyvvizsgáló dokumentációjának a része az üzleti jelentés is ,
  valamint a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat .
  Nem elég az elektronikusan elküldött kinyomtatása .

A kérdőívben ezek után két jelentős / kritikus terület részletes
  vizsgálata következik , erről majd később.
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
4. Áttekintés
  A minőség-ellenőrzési szabályzatnak tartalmaznia kell
  mellékletként egy ellenőrzési listát arra vonatkozóan , hogy a
  jelentés kibocsátása előtt a dokumentumokat milyen ellenőrzési
  lista alapján tekinti át a könyvvizsgáló annak érdekében , hogy
  meggyőződjön arról , hogy elegendő és megfelelő könyvvizsgálati
  bizonyítékot szerzett-e be a levont következtetések
  alátámasztásához.
  Az áttekintés során meg kell győződni arról , hogy a
  könyvvizsgálói jelentés dátumáig minden olyan eseményt
  azonosítottak , amelyek szükségessé tehetik a pénzügyi
  kimutatások módosítását vagy az azokban való közzétételt .
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
  A feltett összesen 15 kérdésre a válasz az áttekintési ellenőrzési
  listában benne van.
  Azonban fontos , hogy az áttekintést dokumentáltan kell
  megtenni.
  Gyakran feltett kérdés ?
   --Hogy lehet a végleges beszámolót a főlapokhoz egyeztetni
    dokumentáltan ? A főlap a könyvvizsgáló dokumentuma , a
    beszámoló az ügyfél által átadott. Ezt a kettőt kell
    összepipálni .
   --Az elemző eljárások elvégzését és annak eredményét , hogy
    lehet dokumentáltan elvégezni ? Elemző eljárásokat a
    gazdálkodó és környezetet megismerésére hajtottunk végre ,
    ami a könyvvizsgálati terv része .
  Célszerű minden megtervezett könyvvizsgálati program ponthoz
  beilleszteni kérdésként az áttekintést is .
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
5. Jelentéskészítés
Ezzel nem foglalkoznék részletesen mert a jelentéskészítés , most
 is témája a kötelező oktatásnak
5.3. Csak olyan információkat tartalmaz-e a
 kiadott jelentés , amelyek nem térnek el
 jelentősen a standardokban meghatározott
 tartalmi és formai követelményektől ?
5.6. A minőségvizsgálat során megismert
 dokumentumok alátámasztják-e a
 könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat ?
  A kérdésre adott IGEN válasz 1 pontnak számít
  A kérdésre adott NEM válasz 20 ponttal növeli a nem válaszok
  pontjait.
   Könyvvizsgálói Jelentés( 5.6)
  A minőségellenőr feladata az, hogy a
  kiválasztott cég audit dokumentumait
  áttekintve ítélje meg,hogy a
  könyvvizsgáló
  elegendő és megfelelő bizonyítékot
  gyűjtött össze jelentése
  kibocsátásához, és ezek alátámasztják-
  e a jelentésben foglaltakat, a jelentés
  minősítését.(megfelelő-e a záradék?)
Minell.Eljárási Szabályzat 57.pont
  Egyedi megbízások vizsgálata során
  sajátos eljárás és értékelés történik
  akkor, ha a minőségellenőrzés során
  megismert dokumentumok
  (bizonyítékok) nem támasztják alá a
  könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.
  A vonatkozó kérdésre adott „NEM”
  válasz esetén az alkalmazott kérdőív
  összes kérdései 20%-ának megfelelő
  pontot kell számítani. (Bővített és
  speciális kérdőívek esetében 20,
  általános kérdőívnél 13 pont).
Minell.Eljárási Szabályzat 57.pont
  A bizottság – minden esetben másik
  minőségellenőrt jelöl ki a kérdésre
  adott válasz felülvizsgálatára, aki a
  feladatának a nemleges választ adó
  minőségellenőr által másolatban
  elhozott és a rendelkezésére
  bocsátott dokumentumok
  felülvizsgálatával és
  újraértékelésével tesz eleget.
   Könyvvizsgálói dosszié tartalma
  ÁLLANDÓ DOSSZIÉ
  -alapítás dokumentumai , taggyűlési
   határozatok, jegyzőkönyvek,
  - cégbírósági bejegyzések másolatai
  - ingatlan tulajdoni lapok
  - fontosabb szerződések
  - szabályzatok – számviteli politika
  - szervezeti felépítés
  -pénzmosásos azonosítási adatlap
 Könyvvizsgálói dosszié tartalma
ÁLTALÁNOS DOSSZIÉ
 - megbízás elfogadása :
     1)Ellenőrző lista
     2)Megbízási szerződés , módosítások
     3)Elfogadó nyilatkozat
 - tervezés :
     1)Tervezési dokumentumok
     2)Kockázatbecslési eljárások a gazdálkodó és
      környezetének a megismerésére
     3)Belső ellenőrzési rendszer felmérése
     4)Csalás kockázatának a felmérése
     5)Lényegességi küszöbérték
     6)Állítások szintjén azonosított kockázatok
 Könyvvizsgálói dosszié tartalma
- bizonyítékok
    1)Végeleges beszámoló , főkönyvi kivonat ,
    2)Nem módosított eltérések jegyzéke
    3)Adózási ellenőrzési lista
    4)Vállalkozás folytatásának elve ellenőrzési lista
    5)Fordulónap utáni események ellenőrzése
    6)Ügyvédi levél , teljességi nyilatkozat
    7)Levelezés a vezetéssel , munkacsoporttal
- áttekintés - könyvvizsgálati ellenőrző lista
- jelentés , vezetői levél
   Könyvvizsgálói dosszié tartalma
  TARTALMI RÉSZ- ügylet dosszié
   1) Auditprogram
   2)Munkalapok
   3)Részletező lapok
   4)Főlapok
   5) A bizonyítékként megszerzett dokumentumok
    referencia számmal ellátva
  Célszerű mérleg és eredménykimutatás
   soronként összeállítani .
     7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
I. Terület : A kiválasztott terület a
 kockázat becsélés alapján – Kritikus
 /Jelentős
  Választás történhet a mérlegből vagy az eredmény-
  kimutatásból
    3/I.1. Azonosították-e az adott területhez
    rendelhető ügyletcsoportokat ( gazdasági
   eseményeket ) számlaegyenlegeket , valamint
     az ezekhez kapcsolódó lényeges hibás
  állításokat      -Eseményekkel , Eszköz- Forrással kapcsolatos
          : Előfordulás,Pontosság , Besorolás
       - Az év végi számlaegyenlegekkel kapcsolatos állítások :
         Létezés , Jogok , Teljesség ,Értékelés
     - Bemutatással, közzététtel kapcsolatos : Bemutatás
       Zárszó

  „ Az ellenőrzést úgy kell
  végezni, hogy a lezáráskor
  az mindkét fél számára
  megnyugvással záruljon”
Eredményes munkát kívánok!
  Köszönöm a figyelmet.

								
To top