szallashelypalyazat tervezet by WzmWYhF6

VIEWS: 0 PAGES: 36

									    PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
         a
   Dél-Alföldi Operatív Program
  Dél-Dunántúli Operatív Program
  Észak-Alföldi Operatív Program
Észak-Magyarországi Operatív Program


Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése
         c.
     konstrukciójához       Kódszám:


      DAOP-2.1.2-11
      DDOP-2.1.2-11
      ÉAOP-2.1.2-11
      ÉMOP-2.2.1-11
                    1
                      Tartalomjegyzék

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE .................................................................. 4
  A1. Alapvető cél............................................................................................................ 5
  A1.1 Részcélok ............................................................................................................. 5
  A2. Rendelkezésre álló forrás ....................................................................................... 5
  A3. Támogatható pályázatok várható száma ................................................................ 5
B. PÁLYÁZÓK KÖRE ............................................................................................. 6
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA .................................................................................. 7
  C1. Támogatható tevékenységek köre .......................................................................... 7
  C2. Nem támogatható tevékenységek ........................................................................ 10
  C3. Elszámolható költségek ........................................................................................ 10
  C4. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti
  besorolása .................................................................................................................. 14
  C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások .............................................. 15
  C5.1 Projekt területi korlátozása ................................................................................ 15
  C5.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek ...................................... 15
  C5.3 Egyéb speciális feltételek ................................................................................... 15
  C6. Speciális kizáró okok ............................................................................................ 18
  C6.1. A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok ..................................... 18
  C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok ...................................................... 19
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ................................................................................. 19
  D1. Támogatás formája .............................................................................................. 19
  D2. Támogatás mértéke ............................................................................................. 19
  D3. Támogatás összege .............................................................................................. 20
  D4. Az önerő mértéke ................................................................................................. 20
  D5. Előleg mértéke ..................................................................................................... 20
  D6. Biztosítékadási kötelezettség ............................................................................... 21
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK ...................................................................... 21
  E1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai................ 21
  E2. Támogathatósági kritériumok ............................................................................... 22
  E2.1 Teljességi kritériumok ........................................................................................ 22
  E2.2 Tartalmi értékelés .............................................................................................. 23
  E2.2.1 Tartalmi – szakmai megfelelőségi kritériumok ................................................ 23
  E2.2.2 Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok ......................................... 25
  E3. Csatolandó mellékletek ........................................................................................ 29
  E4. Monitoring mutatók .............................................................................................. 31
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK ................................................................. 32
  F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje .................................................. 32
  F2. Támogatási Szerződés megkötésének speciális feltételei ..................................... 33
  F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája .............................................................. 33
  F4. Fogalomjegyzék .................................................................................................... 34
  F5. Mellékletek ........................................................................................................... 36
  F.5.1 Általános segédletek ......................................................................................... 36
                                                                  2
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális
Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz –
2011-01. számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c.
dokumentum),      mely  a  Projekt  adatlappal  együtt  tartalmazza    a  pályázat
elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében
eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános
előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen
dokumentumban szabályozottak az irányadók.


Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati
Útmutató,  illetve  ezek    dokumentumai  esetén  a  Nemzeti  Fejlesztési    Ügynökség
(továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék
figyelemmel a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás
előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak
megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén
a pályázat elutasításra kerülhet.

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal
együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni.
                                                  3
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Az elmúlt 3 évben a szálláshelyeken a belföldi és külföldi vendégek által eltöltött
vendégéjszakák száma növekedett, ugyanakkor azok kapacitáskihasználtsága több
százalékponttal az európai átlag alatt maradt. Az utóbbi években megfigyelhető a belföldi
vendégforgalom eltolódása a minőségi szálláshelyek irányába. 2010-ben a szállásdíj-
bevételek 87%-a szállodákban keletkezett, s ennek 97%-a három-, négy- és ötcsillagos
egységekben folyt be. Az egy főre eső szállásdíj-bevételek mérséklődtek, a szálláshely-
szolgáltatók profitabilitása csökkent. A keresleti trendek területén a kreatív élményszerzés
iránti vágy kerül egyre jobban előtérbe. A fogyasztók egyre tudatosabbak, igényesebbek
és felkészültebbek a szálláshely és szolgáltatásainak kiválasztása során. Ezt segíti elő az
infó-kommunikáció rohamos fejlődése. A magas minőségi igények és követelmények
magas színvonalú szolgáltatásokkal és megfelelően képzett munkaerővel elégíthetők ki.
A gazdasági válság okozta keresletcsökkenés és a devizában fennálló hiteltörlesztések
hektikussága és növekedése több szálláshelyet bezárásra, míg a versenyben maradt
szálláshely szolgáltatókat jelentős árversenyre kényszerítette, amelynek hosszan tartó
fennmaradása a profitabilitás folytatódó csökkenéséhez, a szolgáltatások minőségének
romlásához és az eladósodottság növekedéséhez vezethet és hosszú távon a
versenyképesség visszaesését idézheti elő.
Összefoglalóan elmondható, hogy a versenyben azon szálláshelyek maradhatnak fenn
sikeresen, amelyek jó helyszínen versenyképes és megújulni képes, illetve folyamatosan
magas színvonalon tartott terméket, megfelelő szolgáltatás struktúrát és minőséget
nyújtanak professzionális üzemeltetési háttérrel. A fejlesztési források a szolgáltatások
minőségi és mennyiségi fejlesztését célozzák és támogatják, olyan kereteket biztosítva,
amely lehetővé teszi az üzleti célú szálláshely kínálat további fejlődését az utazni vágyó
szabadidős turisták és üzleti utazók számára. A prioritás elsősorban a meglévő, már
bizonyított és minőségi kapacitások és szolgáltatások fejlesztése.


Jelen pályázati felhívás keretében támogatható
  meglevő szálláshelyek fejlesztése,
  jelenleg nem működő, illetve félkész állapotban levő szálláshely létesítmény
  fejlesztése, mellyel célunk korábban félbemaradt beruházások, valamint bezárt
  szálláshelyek befejezése illetve újra működésbe állítása,
  új szálláshelyek fejlesztése, mellyel célunk megfelelő turisztikai potenciállal bíró
  helyszíneken életképes, fenntartható és a környezetében levő attrakciókkal együtt
  turisztikai terméket alkotó szálláshelyek létesítése.


Jelen pályázati felhívás keretében egy adott szálláshelytípuson belül magasabb
színvonalú szálláshelyek fejlesztése, kapacitásbővítés, és/vagy ahhoz kapcsolódó
minőségi élményeket és tartalmas időtöltési lehetőséget nyújtó szolgáltatások
fejlesztése támogatható.
A végzett tevékenység jellegéből is adódóan szükséges, hogy a projektgazdák megfelelő
együttműködésekkel rendelkezzenek. Ebben lehet partner kapcsolódó attrakció, szálláshely
vagy más szolgáltatatás, illetve egyéb turizmusban érintett szervezet. Minden projektben
kötelező az együttműködéseket és azok formáját bemutatni.
Jelen felhívás keretében a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő szálláshelyek (a
továbbiakban: szálláshelyek) közül azok fejlesztése támogatható, amelyek jelen
felhívás C1 pontjában meghatározásra kerülnek.
                                             4
A1. Alapvető cél

A  konstrukció   célja a  szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek
növelése, ezáltal a jövedelemtermelő képesség növelése.


A1.1 Részcélok

A konstrukció forrásokat nyújt az alábbi célok megvalósításához, amelyek elérését minden
támogatott projektnek meg kell valósítania:

  a vendégéjszakák számának és az átlagos tartózkodási időnek a növelése;
  hosszútávon fenntartható egyedi jellegű fejlesztések megvalósítása;
  az egy vendégre eső fajlagos költés növekedése;
  a munkaerő szakmai színvonalának emelése;
  innovatív, újszerű technológiai megoldások hasznosítása (pl. internet, mobil
  technológiák, foglalási rendszerek);
  közvetlen munkahelyteremtés. Meglévő szálláshelyek fejlesztése esetén a minimálisan
  elvárt, teremtett munkahelyek száma a C5.3 Egyéb speciális feltételek pontban kerül
  részletezésre a támogatási összeg függvényében, a teremtett (és a fenntartási
  időszakban végig fenntartott) munkahelyek száma az éves átlagos statisztikai létszám
  alapján kerül meghatározásra (akár részmunkaidős foglalkoztatás is megvalósítható).
  Új szálláshelyek fejlesztése esetén legalább 5 munkahely teremtése kötelező.
  a jelen felhívás mellékletét képező, „Útikalauz a klímabarát turizmushoz” c. kiadvány
  „2. A turistáknak szolgáltatásokat nyújtó különféle szervezetek” c. fejezetéből legalább
  két darab javaslat megvalósítása. (A pályázatban elfogadható megoldásokat a Error!
  Reference source not found.C5.3. Egyéb speciális feltételek pont tartalmazza!)


A2. Rendelkezésre álló forrás

A kiírás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. időszakban:
      Komponens neve           Kódszám      Forrás
                                (millió Ft)
Dél-Alföldi Operatív Program        DAOP-2.1.2 -11    3000
Dél-Dunántúli Operatív Program       DDOP-2.1.2-11    2000
Észak-Alföldi Operatív Program       ÉAOP-2.1.2-11    3000
Észak-Magyarországi Operatív Program    ÉMOP-2.1.2-11    3000Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.


A3. Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott projektjavaslatok várható száma régiónként és komponensenként:
           OP             db
Dél-Alföldi Operatív Program           20
Dél-Dunántúli Operatív Program          10
Észak-Alföldi Operatív Program          20
Észak-Magyarországi Operatív Program       20
                                             5
B. PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:


I.   Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és
    Magyarországon telephellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető azon
    szervezetek, amelyek jelen felhívás szerint magánvállalkozásnak minősülnek:


    1. gazdasági társaságok (KSH 11, 21,)
    2. szövetkezetek (KSH 124, 129)
    3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (KSH 231, 232)


Magánvállalkozás: Gazdálkodási formától függetlenül minden olyan vállalkozás, amelyben
a tőke vagy a szavazati jogok kevesebb, mint 25%-át irányítja közvetlenül vagy közvetve,
egyénileg vagy közösen, egy vagy több önkormányzat, költségvetési szerv vagy
intézménye, illetve önkormányzati vagy állami tulajdonú vállalkozás, vagy az állam.


Nem nyújthatnak be pályázatot azon gazdasági társaságok, amelyek a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdés alá tartoznak.


A Error! Reference source not found.D. Error! Reference source not found.Pénzügyi
feltételek pontban KKV-k számára meghatározott támogatási mérték igénybevételéhez a
pályázónak igazolnia kell, hogy a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.


Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább
két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel.


Szálláshely és szolgáltatás fejlesztésére a meglévő szálláshely tulajdonosa
pályázhat. A kötelező fenntartási időre a fenntartás terhe a tulajdonost terheli, aki ezt
bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja, ez esetben szükséges a
bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása.


Jelen felhívás szerint tulajdonosnak minősül a projektgazda, amennyiben
– a fejlesztés tárgyát képező szálláshely tulajdonjogával, vagy
– az azt birtokló vállalkozás tulajdonjogával
legalább 50% + 1 szavazat arányban rendelkezik.

Új szálláshely fejlesztése esetén a felépítendő épületre vonatkozik a feltétel.


A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában nincs           lehetőség. Az
Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában           foglaltak nem
alkalmazandóak.


A pályázók személyét érintő általános kizáró okokat az Általános Pályázati Útmutató c.
dokumentum F1 pontja tartalmazza. A pályázók személyére vonatkozó speciális kizáró
okokat jelen dokumentum C6.1. pontja tartalmazza.
                                             6
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C1. Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá
az Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően
megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően
semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

Meglevő szálláshelyek fejlesztése


A) Szálláshelyek komplex fejlesztései
Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan (a pályázat befogadásának időpontjában is,
kivéve jelen fejlesztés miatt megkezdett üzemszünetet) működő szálláshelyek
– kapacitásbővítése és/vagy
– szolgáltatásainak minőségi és/vagy mennyiségi fejlesztése (a C1.2 pontban jelzettek
  kivételével)


B) Szálláshelyek szolgáltatás-fejlesztése
Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan (a pályázat befogadásának időpontjában is,
kivéve jelen fejlesztés miatt megkezdett üzemszünetet) működő szálláshelyek
szolgáltatásainak minőségi és/vagy mennyiségi fejlesztése (a C1.2 pontban jelzettek
kivételével)

Új szálláshelyek fejlesztése

C) Jelenleg nem működő, illetve félkész szálláshely létesítmény fejlesztése

Jelen pályázati felhívás szempontjából új szálláshelynek minősül:
– jelenleg nem működő (legkésőbb 2011. december 31. óta nem működő), de
  1990.01.01. óta legalább 6 hónapot bizonyítottan szálláshelyként funkcionáló, és a
  szálláshelyként való működést követően más célra nem hasznosított létesítmény,
  valamint
– 2011. november 1. előtt indult és leállított építkezés következtében, szerkezetkész
  állapotban lévő befejezetlen (használatba vételi engedéllyel nem rendelkező),
  bizonyíthatóan szálláshelynek épített létesítmény
befejezése, fejlesztése.

Jelen, C) pont keretében támogatható fejlesztések kivételt képeznek a C5.3 Egyéb
speciális feltételek pontban új szálláshelyek fejlesztésére vonatkozó speciális feltételek
alól.

Jelenleg nem működő, illetve félkész szálláshely létesítmény fejlesztése az egyéb
feltételeken túl a C6.1. A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok c. pont új
szálláshelyek  fejlesztésére vonatkozó  szakmai  feltételeinek  teljesülése esetén
támogatható.

D) Új szálláshely építése
Új szálláshely építése az egyéb feltételeken túl a jelen felhívás C5.3 Egyéb speciális
feltételek pontjában és a C6.1. A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok új
szálláshelyek fejlesztésére vonatkozó szakmai korlátozásainak és feltételeinek teljesülése
esetén támogatható.
                                            7
Jelen, D) pont keretében olyan új szálláshely fejlesztések támogathatók, amelyek nem
tartoznak sem az A)-B) pontok, sem a C) pont keretében megvalósítható fejlesztések
körébe.

Mind a négy (A-D pontok) esetben a szolgáltatásfejlesztésnek kapacitásában és
színvonalában illeszkednie kell a szálláshely kapacitásához és színvonalához. Azon
szolgáltatások, amelyek aránytalanul, túlzó mértékben kerülnek kialakításra, csak abban
az esetben minősülnek támogatható tevékenységnek és elszámolható költségnek,
amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány ….. pontjában egyértelműen és szakmailag
megalapozottan kifejtésre kerül, hogy miért van szükség a szálláshely kapacitásaihoz
képest alul- vagy túlméretezett szolgáltatás-kapacitásra.

A fejlesztés eredményeképpen az alábbi két táblázatban szereplő szálláshely
kategóriák jöhetnek létre, más fejlesztés nem támogatható. A fejlesztés
eredményeképpen a szálláshely típusa/kategóriája változhat.
Meglévő szálláshely fejlesztés esetén
       Szálláshely típus  Jelenlegi állapot  Fejlesztés eredménye
       Szálloda                 2, 3 és 4 csillagos
       Panzió                  I. osztályú
       Kemping       Bármely kategória  3 és 4 csillagos
       Ifjúsági szálló             C kategóriás
       Üdülőház                 I. osztályú


Új szálláshely fejlesztése esetén
             Szálláshely típus  Fejlesztés eredménye
             Szálloda      2, 3 és 4 csillagos
             Panzió       I. osztályú
             Kemping       3 és 4 csillagos
             Ifjúsági szálló   C kategóriás
             Üdülőház      I. osztályú


A szálláshely kategóriáknak meg kell felelnie a 239/2009. (X, 21.) Kormányrendeletben
foglalt feltételeknek, valamint az alábbi előírásoknak:
–  Szálloda fejlesztése esetén a fenntartási időszak kezdetére a szállodára meg kell
  szerezni a Hotel Stars Union minősítést VAGY „a kereskedelmi és a fizetővendéglátó
  szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről” szóló,
  hatályon kívül helyezett 45/1998 (VI. 24.) IKIM rendelet 2. számú mellékletében
  foglalt, panziókra és ifjúsági szálláshelyekre vonatkozó feltételeknek megfelelően kell a
  fejlesztést megvalósítani és a szálláshelyet önbesorolás alapján minősíteni.
  (megjelenéskor érvényes állapot szerint kerül majd véglegesítésre.)
–  Üdülőházak és kempingek fejlesztése esetén a fenntartási időszak kezdetére a
  létesítményre meg kell szerezni a vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyet.
–  Panzió és ifjúsági szálláshely fejlesztése esetén „a kereskedelmi és a
  fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek
  minősítéséről” szóló, hatályon kívül helyezett 45/1998 (VI. 24.) IKIM rendelet 2. számú
  mellékletében foglalt, panziókra és ifjúsági szálláshelyekre vonatkozó feltételeknek
  megfelelően kell a fejlesztést megvalósítani és a szálláshelyet önbesorolás alapján
  minősíteni. A feltételek jelen pályázati felhívás mellékletét képezik. A Közreműködő
  Szervezet a fenntartási időszakban saját maga vagy szakértők által jogosult az
  önbesorolást a helyszínen ellenőrizni.
                                              8
C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek.

–  Vendéglátóegységek fejlesztése
–  Szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató
  anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv,
  branding). (A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításán felül.) A marketing
  tevékenységet a regisztrált helyi TDM szervezet – amennyiben megalakult – marketing
  munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. (C5.3 Egyéb
  speciális feltételek pontban előírtaknak megfelelően)
–  A fejlesztések által érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházások,
  különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására (pl. esővíz, medencevíz
  újrahasznosítása, napenergia, passzív házak).
–  Információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. minősítési,
  foglalási rendszerek összehangolása stb.).C.1.3 Önállóan     nem    támogatható,    kötelezően   megvalósítandó
tevékenységek

A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
Ügyviteli rendszer
A pályázat keretében kötelező az ügyviteli rendszer beszerzése ill. alkalmazása, amely a
vendégek kényelmét egész tartózkodásuk alatt (pl. chipkártyás rendszerrel) szolgálja,
valamint a szálláshely vendégforgalmát is méri. Amennyiben a szálláshely már alkalmaz
ilyen rendszert, akkor ezt elegendő a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni.
Az elvárt rendszer elem kombináció a következő: front office, könyvelés, éttermi
kasszagépek és hozzá kapcsolódó áruforgalmi rendszer, de minimálisan két modul,
amelyikből az egyik a front office működését támogató, vendégtartózkodást regisztráló
modul.
Akadálymentesítés az Általános      Pályázati  Útmutató  c.  dokumentum   C1.2
pontjának megfelelően.
Az akadálymentesítés elmaradása a pályázat értékelése során kizárólag akkor fogadható
el, ha rehabilitációs szakmérnök/rehabilitációs szakértő írásbeli nyilatkozatát csatolja a
pályázó arról, hogy a projektben támogatandó tevékenységek részben vagy egészben
nem, illetve csak aránytalanul nagy költségek mellett akadály-mentesíthetők.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pályázati Útmutató mellékletét képező Segédlet a
közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez c. útmutató a nevével
ellentétben nem csak a közszolgáltatásokra, hanem minden pályázóra vonatkozik! Tovább
kiemeljük, hogy nem csak építésre vonatkozóan kötelező a használata, hanem
eszközbeszerzés egy részére és egyéb szolgáltatások akadálymentesítésére is tartalmaz
megvalósítandó útmutatásokat!
Amennyiben a fejlesztés a szobákat is érinti (kempingek esetén is):
– amennyiben a szálláshelyen levő szobák száma a fejlesztés eredményeképpen sem
 haladja meg az 50-et, akkor 1 akadálymentes szobát kell kialakítani (vagy a
 megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni, hogy már létezik),
– amennyiben a szálláshelyen több mint 50 szoba található, akkor az összes szobára
 vonatkozóan az alábbiak szerint kell az akadálymentesített szobák számát
 meghatározni:

    A  szálláshelyen  található  szobák  Kötelező akadálymentes szobák száma                                            9
    száma:                 összesen
    51-150 szoba:              2 szoba
    150 szoba felett            3 szoba


Nyilvánosság biztosítása az Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2
pontjának megfelelően
A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot
a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával.
A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét
képezik.


Azbesztmentesítés
A fejlesztéssel érintett épület(ek) teljes körű azbesztmentesítése (amennyiben releváns)
C2. Nem támogatható tevékenységek

Nem támogathatók a C1. pont szerinti támogatható tevékenységek körébe nem eső
tevékenységek, különösen:


–  Azon típusú és kategóriájú szálláshelyek fejlesztése, amelyek a C1.1 pontban található
  táblázatban nem szerepelnek. (Így többek között a 239/2009. (X, 21.)
  Kormányrendelet szerinti „egyéb szálláshelyek”)
–  Meglevőnél alacsonyabb kategóriát eredményező fejlesztés.
–  Szintentartó és helyettesítő beruházás (azaz a jelenlegi állapot megőrzése, például
  általános karbantartás).
–  Időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő szálláshelyek fejlesztése.
–  Éjszakai, illetve felnőtt tematikájú (kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló)
  szórakozóhely.
–  Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (kivételt képez ez alól a
  kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításán belül a nyitó és záró rendezvény
  megszervezése, saját teljesítés keretében)
–  Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely       az Új Magyarország
  Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatási hatálya alá      eső tevékenységeket
  tartalmazza, nevezetesen:
    o  falusi szálláshely (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerint) és kapcsolódó
      szolgáltatások (azaz falusi turizmus) fejlesztésére,
    o  agroturisztikai szolgáltatások fejlesztésére. (agroturizmus fogalmát lásd a
      fogalomjegyzékben.)C3. Elszámolható költségek

Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható
költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban
meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként.
Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános
szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra.                                              10
A regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott tevékenységekhez kapcsolódóan
az Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum előírásaitól eltérően kizárólag a beruházás
bekerülési értékének részét képező, 2009. január 1. követően felmerülő, alábbiakban
felsorolt költségek számolhatók el.

C3.1. Elszámolható költségek típusai

Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el, melyek részletesebben az
Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3 pontjában kerülnek meghatározásra:

  I  Előkészítési költségek
    1. Projekt-előkészítés költségei

  II Megvalósítási költségek
   2. Projektmenedzsment költségek
   3. Szolgáltatások igénybevételének költsége (például jogi, nyilvánosság,
     tervellenőr)
     – A   projekt  beruházásainak megvalósításához  szükséges  szakmai
       szolgáltatások (beleértve a megvalósítás során igénybe vett turisztikai
       szakértői szolgáltatásokat)
     – Képzési szolgáltatás
     – Egyéb szolgáltatások

    4. Építési (új építés, továbbá meglevő esetében, átalakítási, bővítési, beleértve a
     műemlékek épített tartozékainak költségét) költségek
    5. Eszközbeszerzések költségei
    6. Immateriális javak beszerzése
    7. saját teljesítés (kizárólag nyilvánosság nyitó és záró rendezvény esetében)

  III Egyéb elszámolható költségek
    1. ÁFA, valamint más adók, és közterhek (amennyiben azok jogszabály alapján a
     kedvezményezett esetén nem levonhatóak), hatósági díjak


C3.2 Nem elszámolható költségek
Jelen kiírás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt
költségtípus.
Az Általános Pályázati Útmutató C2.4 pontjában foglaltakon túl a pályázati kiírás keretében
nem elszámolható költség különösen:
– gépjármű beszerzése;
– rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (bele nem értve a rendezvény
  infrastruktúrát, ami támogatható, valamint a nyilvánosság biztosításához szükséges
  nyitó és záró rendezvényt);
– A bor- és pálinka készítés folyamatának bemutatásához szükséges eszköz beszerzése
– a projekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában
  munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a projektben vállalt új
  munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát együttesen meghaladó
  szoftverlicencek díja, munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop),
  szoftverek költsége. Kivétel: amennyiben a számítógép konfiguráció vagy laptop a
  turisztikai szolgáltatás nyújtásában részt vesz, tehát azt bizonyíthatóan a turista és
  nem munkavállaló fogja használni;
– a tartalék és a saját teljesítés (utóbbi a nyilvánosság nyitó és záró rendezvény
  megszervezésén kívül).


C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai


                                            11
Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső
korlátok kerülnek érvényesítésre:

         Költségtípus            A projekt elszámolható költségei    Maximális
                          arányában számított maximális %-os   elszámolható
                                  korlát           összeg
I. Előkészítési Költségek
1. Projekt-előkészítés költsége                  8%


  Projekt-előkészítés költségén belül:
  Megvalósíthatósági   tanulmány  készítés                      5 millió forint
  költsége
II. Megvalósítási költségek
Projekt menedzsment költségek                   2%

A projekt megvalósításával kapcsolatban
felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül:
Építési műszaki ellenőr költsége          Építési költségek legfeljebb 1,25 %-a
Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége           0,5 %
Nyilvánosság biztosításának költsége                1%
Könyvvizsgálat költsége                      0,5 %
Képzési költségek                       Legfeljebb 3%        5 millió forint
                                              (legfeljebb
                                              500.000 forint
                                                / fő!)
Önállóan nem támogatható, választható
kapcsolódó  tevékenységek  (a  projekt
egészére    vonatkozó   előkészítési,
menedzsment, nyilvánosság stb. költségeket
ide nem értve), ezen belül:
Üzleti marketingtevékenység költsége             Legfeljebb 8 %

Vendéglátó egységek fejlesztése, kialakítása.        Legfeljebb 40%

A projekt keretén belül fejlesztendő épület,         Legfeljebb 20%        Legfeljebb 60
eszköz energia-hatékony működését javító                          millió forint
beruházások, illetve megújuló energiaforrások
felhasználása


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt
korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.


A projekt költségvetése tekintetében megkülönböztetjük a projekt összköltségét és a
projekt elszámolható összköltségét. A projektgazda tehát tervezheti a projektjét oly
módon, hogy bizonyos tevékenységeket eleve nem kíván elszámolni.
A projektre igényelt elszámolható költség csökkentésre kerülhet, amennyiben a
projekt építési költségéből számított fajlagos költségek meghaladják az alábbi
mértékeket:
–  műemléki épület esetén 400.000 Ft/m2 + áfa (mind építés, mind átalakítás esetén)
–  nem műemléki épület esetén: 280.000 Ft/m2 + áfa (építés esetén)
–  nem műemléki épület esetén: 200.000 Ft/m2 + áfa (átalakítás esetén)


                                                  12
–  fürdők, wellness részlegek infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése esetén: 350.000
  Ft/m2 + áfa (építés esetén)
–  fürdők, wellness részlegek infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése esetén: 280.000
  Ft/m2 + áfa (átalakítás esetén)


További fajlagos, egy kulcsegységre (szoba, apartman, stb.) eső elszámolható
költségre vonatkozó korlátok, amelyeket a fejlesztés során figyelembe kell venni. A
projektre igényelt elszámolható költség csökkentésre kerülhet, amennyiben az egy
kulcsegységre eső költségek meghaladják az alábbi mértékeket (az értékek a projekt
összköltségéből számítandók, az összköltség szobák számával való osztásával):


–  meglévő szálloda új szobakapacitás bővítése esetében meghaladják az egy szobára eső
  30 millió Ft+ áfa értéket
–  meglévő szálloda meglévő szobafejlesztése esetében meghaladják az egy szobára eső
  20 millió Ft+áfa értéket
–  egyéb támogatható szálláshely típusok esetében új szobakapacitás bővítése esetében
  meghaladják az egy szobára eső 20 millió Ft+ áfa értéket
–  egyéb támogatható szálláshely típusok meglévő        szobafejlesztése  esetében
  meghaladják az egy szobára eső 17 millió Ft+áfa értéket
–  új szálloda fejlesztése esetében (akár meglevő épület átalakítása, befejezése /lásd
  jelen felhívás C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek C) pont/, akár új épület
  építése) meghaladják az egy szobára eső 35 millió Ft+ áfa értéket
–  új, egyéb szálláshely típusok fejlesztése esetében (akár meglevő épület átalakítása,
  befejezése /lásd jelen felhívás C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek C) pont/,
  akár új épület építése) meghaladják az egy szobára eső 35 millió Ft+ áfa értéket


Az építési költségeket a fejlesztés bruttó területére (m2) kell vetíteni. (Bruttó területbe az
épület belső alapterülete, belső falai és a külső falak is beleértendők. Többszintes épület
fejlesztése esetén az egyes szintek bruttó alapterületeinek összege értendő. Amennyiben a
fejlesztés az épületnek csak egyes helyiségeit érinti, fejlesztéssel érintett bruttó m2 alatt
az érintett helyiségek bruttó alapterületeinek összege értendő, szintenként összeadva.)
A fajlagos költség számításakor az építési költségekbe a projekt szakmai tartalmát szolgáló
speciális gépészet nem számítandó bele, így tehát például (nem kizárólagos felsorolás!)
vízforgató és egyéb speciális fürdőgépészet, wellness részlegek gépei, energiatakarékos és
megújuló energia használatát szolgáló gépészet (napkollektor, napelem, hőszivattyú, stb.),
akadálymentesítés céljából beépített felvonó nem számít bele a bruttó m2-re vetítendő
építési költségekbe.


A pályázat kiírója ennél magasabb fajlagos költségszintet nem támogat, amennyiben a
megvalósítandó fejlesztés előre láthatóan ennél magasabb fajlagos költségszinten
valósítható meg, úgy a fenti értékeket meghaladó költségeket célszerű a nem
elszámolható költségek közé tervezni.
A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthető projektelemenként
történik, amelyeket a dokumentáció mellékletét képező költségvetési excel táblázatban
megfelelő részletezettséggel be kell mutatni. Továbbá az Általános Pályázati Útmutató
C2.2   pontja   alapján   a   tervezőnek  ki  kell  mutatnia   az  egyes
épületekre/létesítményekre/vonalas infrastruktúrára/projektelemre stb. vonatkozóan a
költségbecslés alapján számított fajlagos költségeket.
Ha a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a pályázat
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy ha a pályázat
tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a pályázó meg kíván valósítani
a projekttel együtt azonban a pályázaton kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket
                                              13
elkülönítetten és egyértelműen – elkülönített költségbecsléssel – a megvalósíthatósági
tanulmányban be kell mutatni.

A nem elszámolható költségek, vagy nem támogatható tevékenységek költségei
részét képezik a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt
elszámolható költségének.


C4. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és
kategóriák szerinti besorolása

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország fejlesztési tervben
szereplő  Regionális  Fejlesztés Operatív  Programokra   meghatározott előirányzatok
felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007 (VII. 30.) MeHVM
rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő
támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:


   Támogatható tevékenység         Támogatás jogcíme     Támogatási kategória
Szálláshelyek komplex fejlesztései     19/2007. (VII.30.) MeHVM  Regionális    beruházási
Szálláshelyek szolgáltatás-fejlesztése   rendelet 4. § e) pontja  támogatás
Jelenleg nem működő, illetve félkész
szálláshely létesítmény fejlesztése
Új szálláshely építése
Üzleti marketing tevékenység        19/2007. (VII.30.) MeHVM  De minimis támogatás
Nyilvánosság  (amennyiben  nem     rendelet 4. § p) pontja
képezi részét a beruházás bekerülési
értékének.)
Megvalósíthatósághoz       kötődő  19/2007. (VII.30.) MeHVM  De minimis támogatás
dokumentáció elkészítése, beruházás    rendelet 4. § q) pontja
előkészítése   (amennyiben    nem
aktiválható    a    fejlesztésre)
(amennyiben    aktiválható,  akkor
regionális beruházási támogatás, lásd
feljebb a táblázat első sorát)
Képzés                   19/2007. (VII.30.) MeHVM  Általános  képzési  célú
                      rendelet 4. § h) pontja  támogatás
                                   Vagy
                                   De minimis támogatás


Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat az Általános Pályázati Útmutató
c. dokumentum D4 pontja tartalmazza.
                                                14
C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások

C5.1 Projekt területi korlátozása

Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók,
melyek teljes egészében azon régió területén valósulnak meg, ahol – helyesen –
benyújtásra kerülnek.


Meglevő szálláshelyekre vonatkozó korlátozás
Meglevő szálláshelyek esetében (jelen felhívás C1.1. pont A), B,) C) tevékenységek) a
Dél-dunántúli régió területén fejlesztés a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek
településlistájában felsorolt településeken valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
településein valósítható meg. (A Dél-dunántúli régió magterületi településeinek, valamint a
BKÜ településeinek listája megtalálható jelen felhívás mellékleteként.)


Új szálláshelyekre vonatkozó korlátozás
Új szálláshely fejlesztése az alábbi földrajzi területeken valósítható meg: új szálláshelyek
fejlesztésére vonatkozóan a C5.3 Egyéb speciális feltételek c. pontban találhatók olyan
szakmai feltételek, melyek a jogosult települések listáját szűkítik!


C5.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében az Általános Pályázati
Útmutató C7. pontjában foglaltak az irányadóak.
A pályázati útmutatótól eltérően csak a tulajdonos pályázhat!


C5.3 Egyéb speciális feltételek

a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek
  A bírálatnál előnyt jelentő feltételeket az értékelési kritérium rendszer tartalmazza az
  E
  „E2.2 Tartalmi értékelés” pontban
b) Egyéb kötelező feltételek
–  A pályázatnak teljesíteni kell a C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek c. pontban
  meghatározott feltételeket.
–  Egységes módszertan alapján megvalósíthatósági tanulmány készítése szükséges
  minden projekt esetén.
–  Részletes üzemeltetési terv készítése    szükséges  minden  projekt  esetén  (a
  megvalósíthatósági tanulmány részeként).
–  A projekthez szükséges együttműködések tartalmazzák a megvalósíthatósági
  tanulmányban meghatározott szakmai tartalmat, és együttműködési megállapodás
  (vagy ennél is szorosabb együttműködés) formájában valósulnak meg. (Minden projekt
  esetében kötelező valamilyen szakmai együttműködést megvalósítani, szakmailag nem
  indokolható, hogy egy adott projektgazda senkivel, semmilyen más turisztikai
  szereplővel nem működik együtt. A dokumentáció részeként be kell nyújtani –
  szkennelve – a minden fél részéről aláírt együttműködési megállapodásokat.)
–  Az üzemeltetésre vonatkozó pénzügyi számításokat a megadott módszertan szerint, a
  megadott excel táblázatban kell elkészíteni.
–  Részletes kereslet-kínálat elemzésen, célcsoport-elemzésen és igényfelmérésen, primer
  vagy szekunder piackutatáson alapuló marketingstratégia készítése szükséges minden
  projekt esetén (a megvalósíthatósági tanulmány részeként). A marketing
  tevékenységet, amennyiben létezik regisztrált helyi TDM szervezet, annak marketing
  munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A TDM


                                             15
  szervezettel a marketingtervről egyeztetni szükséges, ennek igazolására a TDM
  szervezet vezetője által kiállított, a marketingstratégiára vonatkozó nyilatkozat
  benyújtása szükséges. Nyilatkozat kizárólag regisztrált TDM szervezettől fogadható el,
  a regisztrált szervezetek listája a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján található
  meg. (Amennyiben az adott desztinációban regisztrált TDM szervezet még nem
  működik, a nyilatkozat benyújtása nem releváns!)
–  A pályázónak vállalnia kell, hogy a desztinációban működő regisztrált TDM szervezet
  teljes jogú tagjává válik a Támogatási Szerződés megkötéséig, és a tagsági viszonyt a
  fenntartási időszak végéig fenntartja. (Igazolás módja: az NGM-nél regisztrált TDM
  szervezet nyilatkozata.) Amennyiben nem működik az érintett desztinációban az NGM-
  nél regisztrált TDM szervezet, akkor a pályázó szándéknyilatkozatban vállalja a
  belépést a majdani megalakulás esetére. Ebben az esetben nem regisztrált TDM
  szervezeti tagság igazolása a pályázó együttműködési szándékának alátámasztását
  segíti elő, de a regisztrált TDM tagság igazolását és a szándéknyilatkozatot nem
  helyettesíti.
  Desztináció fogalma a helyi TDM vonatkozásában: azon települések együttese, amelyek
  önkormányzata teljes szavazati joggal rendelkezik a TDM szervezetben.
  Desztináció fogalma a térségi TDM vonatkozásában: azon települések együttese,
  amelyek az érintett térségi TDM szervezet teljes szavazati joggal rendelkező tagjai.
–  A fejlesztés eredményeképpen évi 11 hónapnál rövidebb ideig nyitva tartó szálláshely
  nem támogatható, ez alól kivételt jelent az alábbi:
  o  Tisza-tó kiemelt üdülőkörzetben 9 hónapnál rövidebb ideig nyitva tartó szálláshely
    nem támogatható.
  o  Kempingek esetében évi 7 hónapnál rövidebb ideig nyitva tartó szálláshely nem
    támogatható
–  Kötelező munkahelyteremtés. A kötelezően létrehozandó munkahelyek száma a
  projektmérettől függően az alábbiak szerint alakul, ahol x a támogatás mértéke millió
  forintban:
  o  Meglevő szálloda esetén
      x < 25 millió Ft támogatási igény esetén legalább 1 munkahely
      25 <= x < 45 millió Ft támogatási igény esetén legalább 2 munkahely
      x > 45 millió Ft támogatási igény esetén legalább 3 munkahely
  o  Meglevő panzió, kemping, ifjúsági szálló, üdülőház esetén
      x < 35 millió Ft támogatási igény esetén legalább 1 munkahely
      35 <= x < 50 millió Ft támogatási igény esetén legalább 2 munkahely
      x > 50 millió Ft támogatási igény esetén legalább 3 munkahely
  o  Új szálláshelyek fejlesztése esetén legalább 5 munkahely teremtése kötelező.
  A teremtett munkahelyek száma éves átlagos statisztikai létszám alapján, teljes
  munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely létrehozásaként értendő, amely
  megvalósítható teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatással is.
–  Új szálláshelyek fejlesztésére vonatkozó speciális feltételek
  Új szálláshely fejlesztésére
  o  kizárólag olyan településen kerülhet sor,
      ahol minimum 15.000, üzleti célú szálláshelyen eltöltött vendégéjszakát
      regisztráltak (KSH 2010-es adatbázisa alapján)
      ahol az IFA (idegenforgalmi adó) már 2010-től vagy korábban bevezetésre
      került
      ahol olyan attrakció/vonzerő működik, melynek látogatottsága hitelesen
      igazolhatóan elérte az évi minimum 50.000 fős látogatószámot 2010-ben
                                            16
–  Amennyiben a szálláshelyen konferenciatermi kapacitást alakítanak ki, a kialakított
  vagy kibővített kapacitáson belül a plenáris kapacitással legalább azonos
  nagyságú szekciótermi kapacitás kialakítása kötelező.
–  A pályázó köteles HR (humán erőforrás) tervet készíteni a megadott sablon szerint, a
  megvalósíthatósági tanulmány részeként.
–  Meglevő szálláshely fejlesztése esetén a pályázónak bizonyítania kell, hogy a pályázat
  befogadásához viszonyítva az elmúlt három évben folyamatosan működött (befizetett
  iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló igazolással).
–  Képzés támogatása abban az esetben lehetséges, amennyiben
  o  a fejlesztés által érintett szolgáltatást üzemeltető dolgozók részesülnek képzésben,
  o  a projekt megvalósításának befejezéséig (legkésőbb a záró elszámolási csomag
    részeként) a résztvevők által a képzés eredményeként megszerzett vizsga-
    bizonyítvány, vagy a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány bemutatásra kerül.
  o  a képzés a projekt eredményeként megvalósuló turisztikai szolgáltatás végzéséhez,
    üzemeltetéséhez turisztikai szakmai szempontból szükséges
  o  a képzést akkreditált képző intézmény nyújtja, vagy a megvalósítandó képzést az
    Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza
–  Az „Útikalauz a klímabarát turizmushoz” c. kiadvány „2. A turistáknak
  szolgáltatásokat nyújtó különféle szervezetek” c. fejezetéből megvalósítható, a
  pályázatban elfogadott tevékenységek listája (az alábbi öt témában felsorolt alpontok
  közül összesen két darab megvalósítása szükséges, amennyiben a pályázó ezen
  jellemző teljesítését vállalja; lásd Error! Reference source not found.A1.1 Részcélok
  b) pont utolsó bekezdés):
  1. ÜHG Kibocsátás csökkentés
    Energiatakarékosság, energiahatékonyság javítása érdekében tett intézkedések:
  o  Külső térhatároló elemek (falak, pince, földszint, tető) szigetelése. Műemlék
    épületek esetében, vagy ha a környezeti tényezők nem engedik belső szigetelés is
    alkalmazható.
  o  Nyílászárók felújítása, üvegek cseréje.
  o  Termosztátos radiátorszelepek.
  o  A használati és fűtési melegvíz      előállításának  korszerűsítése  megújuló
    energiaforrások felhasználásával.
  o  Mozgás által vezérelt LED-es belső világítás.
  o  Étel és ital automaták időzített takarék-üzemmódú használata
  o  Különböző energiatakarékos, ill. alacsony energiafogyasztású (A+energiaosztály)
    eszközök használata (hűtő, mosógép, mosogatógép)
  o  Szolgáltatáshoz kapcsolódó közlekedési vonatkozású      fejlesztések,  mint  pl.
    kerékpártároló, kerékpárút, sétautak építése,
  o  Megújuló energiaforrások felhasználása, pl. napelem, napkollektor      párosítás,
    fotovoltaikus elemek, hőszivattyú használata, fűtés biomasszával stb.
  2. Új alacsony ÜHG kibocsátású turisztikai termékek fejlesztése
  3. Alkalmazkodás
  o  Hőségnapok, vagy hőségriadó esetében az alacsony hőmérsékletű          fedett
    helyszínek, árnyékolók, hűsítők biztosítása a látogatók számára.
  4. Egyéb tevékenységek a klímatudatosság elterjesztése érdekében:
  o  tájékoztató táblák, nyomtatványok, felületek, stb. környezetbarát alapanyagokból
    történő előállítása
  o  étlapon jellemzően helyi termékek (borok, sajtok, pékáru stb.) felhasználásával
    készült különlegességek, táji jellegzetességek szerepelnek
  o  a szállodák, vendéglátóhelyek környezetbarát termékekkel történő üzemeltetése
                                              17
  A fent felsorolt javaslatok, tevékenységek megvalósításához szükséges
  figyelembe venni az Útikalauz a klímabarát turizmushoz c. kiadványban
  bővebben leírtakat!c) Speciális nyilatkozatok
Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázó a papír alapon a pályázati adatlappal
együtt benyújtandó Nyilatkozat megfelelő módon történő aláírásával nyilatkozik.
–  A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan fejlesztést valósít meg, amely
  eredményeképpen létrejövő szálláshelyet a C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
  pontban meghatározottak szerint önbesorolás alapján kell minősíteni, akkor a
  Közreműködő Szervezet a fenntartási időszakban saját maga vagy szakértők által
  jogosult az önbesorolást a helyszínen ellenőrizni.
–  A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás döntés esetén a fenntartási időszak
  kezdetére a létesítményre meg kell szereznie a vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyet
–  A pályázó elfogadja, hogy jelen pályázati felhívásra beadott, támogatási döntésben
  részesülő, új szálláshely fejlesztését tartalmazó projektek esetében a
  Támogatási Szerződést követően 6 hónap áll a pályázó rendelkezésére, hogy
  megkezdje az építési beruházást, és további 3 hónapon belül az első kifizetési kérelmet
  is be kell nyújtani az építési tevékenységgel kapcsolatban, ellenkező esetben
  (bármelyik elmulasztása esetén) a Támogató további hosszabbítás nélkül elállhat a
  szerződéstől.
–  A pályázó kijelenti, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül
  államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a
  bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
  foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általa képviselt szervezet
  nem kötelezett.
–  A pályázó tudomásul veszi, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási
  tevékenységek tekintetében igénybe vehető maximális támogatás nem haladhatja meg
  a 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. §-ában meghatározott, vonatkozó támogatási
  intenzitási mértéket. A maximális támogatás igénybe vételekor figyelembe kell venni,
  hogy a jelen felhívás keretében igényelt támogatást egybe kell számítani az azonos
  elszámolható költségekre más forrásból kapott támogatással, továbbá kedvezményes
  hitelfelvételkor a kamat támogatástartalmával. Az egybeszámítás csökkentheti a jelen
  pályázat keretében elnyerhető maximális támogatási intenzitást.
–  A pályázó kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet belföldinek minősül,
  Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
  Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik.
–  A pályázó kijelenti, hogy sem a pályázó, sem a projekt nem tartozik a Pályázati
  Útmutató c. dokumentum D.4.1 (amennyiben releváns), F1. és F2. pontjában, valamint
  a jelen Pályázati Felhívás C6. Speciális kizáró okok pontjában meghatározott kizáró
  okok alá.
–  A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános
  feltételeket.


C6. Speciális kizáró okok

C6.1. A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok

A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató c.
dokumentum F1 pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:
Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
                                            18
–  Aki, vagy amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA
  bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.
–  Aki, vagy amely a 2007-2010 időszakban a ROP szálláshely fejlesztési pályázatokból
  támogatói döntésben részesült, és jelen felhívás vonatkozásában a pályázat
  beadásának napjáig az összes elszámolható költség vonatkozásában legalább 50%-ban
  nem igényelt kifizetést.
–  Szövetkezet pályázó esetén, amely szövetkezet a pályázat benyújtását megelőző üzleti
  évben nem végzett üzletszerűen, legalább évi 10 millió forint árbevételt produkáló
  turisztikai tevékenységet. Ezt a tevékenységet és a hozzá kapcsolódó árbevételt
  részletesen kifejtve a megvalósíthatósági tanulmány 2. fejezetében (A projektgazda
  tevékenységei és korábbi fejlesztései) kell bemutatni.
–  Aki, vagy amely új szálláshely fejlesztésére pályázik (C.1.1 Önállóan támogatható
  tevékenységek C9 és D) tevékenység) és a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik
  konkrét,  a  pályázatra  vonatkozó,   hitelbírálat eredményeképp    születetett
  hitelígérvénnyel; vagy amennyiben az önerőt saját forrásból biztosítja, a szükséges
  önerő rendelkezésre állását alátámasztó banki igazolással.

Jelen felhívás keretében egy projektgazda ugyanazon a településen csak egy projekt
keretében részesülhet támogatásban.


C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok

Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon projektjavaslatok részére,
amely
–  A 2007-2011. évi ROP turisztikai pályázat keretében támogatói döntésben részesült
  projekt (átdolgozott formában is), amely a jelen pályázati felhívás megjelenését
  követően, a támogatási szerződés megkötése előtt, vagy azt követően visszalépett.
–  nem minősül induló beruházásnak.
–  Azon szálláshely fejlesztésére, amelyre vonatkozóan jelen kiírás keretein belül egynél
  több pályázatot is benyújtanak.
–  az értékelés során az objektív pontozásos értékelési kritériumok közül egynél többre
  nulla pontot kap.
A projektre vonatkozó további kizáró okok vonatkozásában az Általános Pályázati Útmutató
c. dokumentum F2 pontjában foglaltak érvényesek.


D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

D1. Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.


D2. Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke a beruházás        összes  elszámolható  költségének
függvényében az alábbiak szerint alakul:


Pályázó                     Maximális támogatás mértéke
Amennyiben a kedvezményezett     egyéni-,  70%
mikro- és kisvállalkozás
 Amennyiben   a     kedvezményezett   60%
középvállalkozás
                                              19
Amennyiben a kedvezményezett nem egyéni,   50%
mikro illetve KKVFigyelem! Képzési tevékenységre – általános képzési célú támogatás keretében –
legfeljebb 60%-os támogatás igényelhető! De minimis jogcímen ennél magasabb
mértékű támogatás is igényelhető, a fenti táblázat szerint.


D3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

 Konstrukció       Támogatás összege (millió Ft)
  száma       Minimum         Maximum
DAOP-2.1.2        10            200
DDOP-2.1.2        10            250
ÉAOP-2.1.2        10            250
ÉMOP-2.2.1        25            300
D4. Az önerő mértéke

Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum D1 pontjától eltérően az önrész
rendelkezésre állása nem igazolható névre szóló értékpapírral. Az önrész összetételével
kapcsolatos részletes előírásokat az Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum D1
pontja tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki,
vagy amely új szálláshely fejlesztésére pályázik (C.1.1 Önállóan támogatható
tevékenységek C9 és D) tevékenység) és a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik
konkrét, a pályázatra vonatkozó, hitelbírálat eredményeképp születetett hitelígérvénnyel;
vagy amennyiben az önerőt saját forrásból biztosítja, a szükséges önerő rendelkezésre
állását alátámasztó banki igazolással.
A jelen felhívásban és a Pályázati Útmutatóban foglaltaktól eltérően nem vehet igénybe
előleget az a projektgazda, akinek vagy amelynek jelen felhívásra benyújtott projektje a
2007-2010. évi ROP turisztikai konstrukciók eredményeképpen támogatásban részesült
projekt újabb ütemének, illetve a projekthez kapcsolódó újabb projekt megvalósítását
célozza, és a korábban (2007-2009 évi pályázat keretében) támogatott projekt pénzügyi
elszámolása az előlegre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig még nem történt meg.
Az előző projekt pénzügyi elszámolásának lezárása után az előleg igényelhetővé válik.D5. Előleg mértéke

Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg
mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozások esetén 50%-a,
és maximum 300 millió forint.
Az előlegigényléssel kapcsolatos általános   előírásokat  az  Pályázati  Útmutató  c.
dokumentum D2. pontja tartalmazza.
                                             20
D6. Biztosítékadási kötelezettség

A Pályázati Útmutatóban foglaltaktól eltérően biztosítékként nem fogadható el a
támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása. A
támogatás visszafizetésének biztosítékára vonatkozó részletes előírásokat az Pályázati
Útmutató c. dokumentum pontja tartalmazza.E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik.
Ha a küldemény sérülten érkezik (törött vagy nem olvasható adathordozó) és a pályázati
anyagok emiatt hiányosak, a pályázót legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével a
Közreműködő Szervezet felhívja a sérült részek pótlására. Pótlásra kizárólag a pályázat
beadási határidejének lejártát megelőzően van lehetőség.
Ha a projektgazda nem vagy nem határidőben pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és
emiatt a pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a pályázat
további elbírálására nem kerül sor, erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a
befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti.
Pótlásra a pályázat beadási határidejének lejártát követően nincs lehetőség.
Ha a projektadatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n
nyújtották be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat
hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak, és a befogadási kritériumok
ellenőrzése nélkül a CD visszaküldésre kerül a pályázó részére.E1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági
kritériumai

                                 A pályázó   A pályázó nem
   Szempont                          megfelel a   felel meg a
                                 kritériumnak  kritériumnak
   A pályázat a benyújtási határidőn belül került
   benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai
1.  küldeményen,  szereplő  postai  bélyegző   dátuma
   tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási
   határidőnél.
   Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a
   maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a
2.  minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt
   támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt
   maximális támogatási intenzitást.
   A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban
3.
   meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.
   A közzétett kitöltő programmal készült projekt adatlap az
   elektronikus adathordozón a kért formában (.xzip) került
   benyújtásra.
4.
   Az xzip file-ban csatolt projekt adatlap nem üres, a
   jogosultsági vizsgálat szempontjából szükséges részek
   kitöltésre kerültek.
   Benyújtásra került
   – a kitöltött pályázati adatlap,
5.  – az    elkészített  Megvalósíthatósági Tanulmány
     (kizárólag fedőlap és tartalomjegyzék önmagában
     nem elegendő),                                              21
   –  és a minden releváns munkalapján kitöltött excel
     tábla.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat
hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!
Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a közreműködő
szervezet azt befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon tartalmilag értékeli.


E2. Támogathatósági kritériumok

E2.1 Teljességi kritériumok

Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi kritériumok) feltételeknek,
megfelelő, de legalább 5 napos, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – az összes
hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett – a KSZ felszólítja a pályázót a pályázat
kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót.
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy késedelmesen nyújtja be, úgy a
hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor
kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is
teljesíthet.


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt
módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem
lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt
támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen
rendelkezésre, a projektet a Döntés-előkészítő bizottság elutasításra javasolhatja!   Szempont                                 Igazolás módja

   A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott
   valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat
1.                                    Pályázati csomag
   vállalta. A papír alapon benyújtandó Nyilatkozat a megfelelő módon
   aláírásra került.

2.  A pályázatot és mellékleteit magyar nyelven nyújtották be.        Projekt adatlap

3.  Az adatlap és a Nyilatkozat vonalkódja megegyezik.            Projekt adatlap

   A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Pályázati Felhívás, illetve az
   „Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez” c dokumentumban megadott
4.                                       Projekt adatlap
   szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul
   választ ad.

   A pályázati dokumentációban szereplő, az igényelt támogatásra
5.  vonatkozó táblázatok adatai egyezőek (a pályázati adatlapon, a Pályázati csomag
   megvalósíthatósági tanulmányban, a költségvetési excel táblában)

   A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai
   követelményeknek.                          Pályázati csomag

6.  Ezen belül:                           Megvalósíthatósági
   A megvalósíthatósági tanulmány .doc vagy (nem szkennelt!) pdf tanulmány, adatlap
   formátumban benyújtásra került és az egyes fejezetek kitöltésre kiegészítő fájl
   kerültek.
7.                                       Projekt adatlap,
   Elszámolható költségek köre
                                        költség-                                                 22
   A  költség-alátámasztó  dokumentumok    az  előírt  alaki-formai alátámasztás
   követelményeknek    megfelelnek.  A   költségek   alátámasztása dokumentumai
   elsődlegesen az Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.2.
   pontjának, valamint az 1. számú mellékletében előírtaknak
   megfelelően, a jelen Felhívás mellékletét képező részletes excell
   táblázat megfelelő kitöltésével és benyújtásával történik. Amennyiben a
   költségvetést tartalmazó táblázaton kívül egyéb költség alátámasztó
   dokumentum is benyújtandó, az egyértelműen megfeleltethető a
   költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó
   dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett
   költségtétel összegével, vagy annál magasabb. (Amennyiben a
   hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel
   meg, úgy az Általános Pályázati Útmutató G1. pontjában foglaltaknak
   megfelelően költségcsökkentés történik.)

   A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni
8.  viszonyai megfelelnek az Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum Pályázati csomag
   C7 pontjában, valamint a jelen Felhívás C5.1 pontjában előírtaknak.

9.  A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Esélyegyenlőség Projekt adatlap
   érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt.
10.  A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Fenntarthatóság Projekt adatlap
   érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt.
   A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában az Általános Pályázati
11.                                     Projekt adatlap
   Útmutatóban meghatározott kulcsindikátorokat megadta.

   A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul és a projekt kezdési
12.                                  Projekt adatlap
   időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja.

   Tervező nyilatkozat alapján az akadálymentesítés megfelel a hatályos Pályázati csomag /
   OTÉK-nak, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű Tervezői
13.  hozzáférésének   megteremtéséhez”   c.  mellékletben  foglalt nyilatkozat
   követelmények. A nyilatkozatot projektelemenként kell megtenni,
   amennyiben releváns.


E2.2 Tartalmi értékelés


E2.2.1 Tartalmi – szakmai megfelelőségi kritériumok

A tartalmi értékelés a tartalmi-szakmai megfelelőségi szempontok esetében
igen/nem/részben/nem releváns válasszal történik, amelyet „nem” vagy „részben” válasz
esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az
adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a
projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül
megküldésre a projektgazdának.
A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs
lehetőség.

Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza
alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott
szempontra vonatkozóan nemleges vagy részben értékelést von maga után.
Amennyiben az 1-17. pontokban az értékelés „nem”, a szakmai értékelő további
tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot
(„részben” értékelés nem von maga után elutasítást). A 18-23. pontok esetében
nemleges vagy „részben” értékelés esetén a projekt nem kerül elutasításra, hanem
költségcsökkentésre kerülhet sor.
Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem
támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket
                                                 23
tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során
csökkentésre kerül.

                  Szempont                    Értékelés
   Amennyiben az alábbi pontokban az értékelés „nem”, a szakmai értékelő pontozásos
        értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot.
    A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának
1.   megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre     Igen/Nem
    állnak.
    A projekt illeszkedik jelen útmutató céljához, a fejlesztés a
2.                                      Igen/Nem/részben
    felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.
    A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható
    tevékenységet a Felhívás C1.1 pontja szerint, valamint
3.                                        Igen/Nem
    tartalmazza a kötelezően megvalósítandó tevékenységeket a
    Felhívás C.1.3. pontjának megfelelően;
    A projekt teljesíti a Pályázati Felhívás „Error! Reference source
4.   not found.C5.3. Egyéb speciális feltételek” b) pontjában         Igen/Nem
    szereplő feltételeket
    A kereslet alátámasztásához szükséges releváns piackutatás
5.   megtörtént-e és jó minőségben bemutatásra került-e?           Igen/Nem

6.   Készült-e alapos és releváns versenytárselemzés?             Igen/Nem
    A projekt  szempontjából   releváns  várható  tendenciák
7.                                        Igen/Nem
    bemutatásra kerültek-e?
    A pénzügyi elemzés reálisan került megtervezésre, tartalmában
    összhangban van a megvalósíthatósági tanulmány azon
    fejezetével, amelyek megalapozzák a bevételeket és kiadásokat
    (azaz a pénzügyi elemzés szakmai tartalmát).
8.   (Különösen a megvalósíthatósági tanulmány részeként készített     Igen/Nem/Részben
    üzleti tervben bemutatott üzemeltetés technikai és személyi
    feltételeivel, és a kereslet-kínálat elemzéssel. Például a
    megcélzott célcsoport hajlandó-e a szolgáltatásért a pénzügyi
    elemzésben tervezett díjakat megfizetni, piacképes szolgáltatás
    kerül-e kialakításra, stb.)
9.   A projektütemterv átgondolt, megvalósítható, reális          Igen/Nem/Részben
    A marketingstratégia (online és offline) megfelelően kidolgozásra
10.   került                                Igen/Nem/Részben

    A kockázati tényezők és azok lehetséges kezelése megfelelően
    bemutatásra került.
    A pénzügyi kockázatok értékelése során az értékelők többek
11.                                      Igen/Nem/Részben
    között figyelmet fordítanak arra, hogy a pályázó vállalkozás
    utolsó lezárt teljes üzleti évében az üzemi üzleti tevékenység
    eredménye negatív-e, és ha igen, milyen okból.
    A megadott monitoring mutatók reálisak, a bázis és célértékek
    megalapozottak, adatokkal, felmérésekkel alátámasztottak
12.                                      Igen/Nem/Részben
    (a monitoring mutató nem reálisnak minősül, ha akár a bázis,
    akár a célérték nem megfelelő)
    A HR (Humán Erőforrás) terv a megadott szerkezetben készült, és
    benyújtásra került. A projekt eredményeként létrehozandó
13.   fejlesztés megvalósításához / működtetéséhez szükséges,        Igen/Nem/Részben
    megfelelő képzettséggel rendelkező humánerőforrás megléte /
    biztosításának vállalása.
    Kapacitásbővítés esetén:
    - a szálláshely várható éves kihasználtsága (%) a fenntartási
14.                                      Igen/Nem/Részben
    időszak 3. évétől eléri vagy meghaladja a fejlesztés előtti 3 év
    átlagkihasználtságát.
                                               24
   - a nettó szoba átlagár (Ft) a fenntartási időszak 3. évétől
   eléri vagy meghaladja a fejlesztés előtti 3 év átlagárát
   - a fejlesztett szálláshely bruttó és nettó üzemelési eredmény (Ft)
   szintjének1 alakulása a fenntartási időszak 3. évétől eléri vagy
   meghaladja a fejlesztés előtti 3 év átlagát.
   A pályázó a releváns TDM szervezet teljes jogú tagjává válik a        Igen/Nem
   Támogatási szerződés megkötéséig.
   (Igazolás módja: NGM-nél regisztrált TDM szervezet nyilatkozata)
15.
   Amennyiben nem működik az érintett desztinációban regisztrált
   TDM szervezet, akkor szándéknyilatkozatban vállalja a belépést a
   majdani megalakulás vagy sikeres regisztráció esetére.            Igen/Nem
   Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet
   tartalmaz, úgy a pályázó jelen projekt keretében, vagy a projekt      Igen/Nem/Nem
16.
   befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű       releváns
   azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodik.
   Amennyiben   a beruházással érintett épület, országos
   műemlékvédelem hatálya alá eső terület/épület, az érintett         Igen/Nem/Nem
17.
   építési/szakhatósággal való egyeztetés a projekt előkészítési         releváns
   szakaszában megtörtént/megtörténik (igen/nem/nem releváns)


Amennyiben az alábbi pontokban az értékelés „nem” vagy „részben”, a projekt nem kerül
         elutasításra, hanem költségcsökkentésre kerül sor.
   A projekt csak a jelen felhívásban meghatározott, a pályázati
   kiírás céljához illeszkedő támogatható tevékenységekhez igényel
18.  támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel az ott     Igen/Nem/részben
   foglalt kritériumoknak. Nem támogatható tevékenységhez (C2.
   fejezet alapján) nem igényel támogatást.
   A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható
19.  a jelen felhívás C3. pontjában meghatározott elszámolható        Igen/Nem/Részben
   költségek körébe.
   A pályázati felhívásban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső
20.                                         Igen/Nem
   arányokat / fajlagos költségkorlátokat betartották.
   A költségvetés megalapozott, részletezett, indokolt, reális, a
21.                                       Igen/Nem/részben
   költségvetés alátámasztása teljes körű.
   A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA
22.                                         Igen/Nem
   státuszának megfelelően készült.
   A megítélhető támogatás nagysága megfelelő módon került
23.                                         Igen/Nem
   kiszámításra.


E2.2.2 Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok

A pontozásos értékelési szempontok eredménye: amennyiben a pontozásos értékelés
során a projekt javaslat nem éri el a maximálisan megszerezhető szakmai pontszám
40%-át, a projektjavaslat támogatásra nem javasolható.

Nem támogatható az a pályázat, amely az objektív pontozásos értékelési
kritériumok közül egynél többre nulla pontot kap.

                     Szempont                     Pontszám1
 Bruttó üzemelési eredmény, forintban (G.O.P.) = a működés összbevétele – üzemeltetési összes költsége.
Ebből képzett mutatószám: bruttó üzemelési eredmény / működés összbevétele, %-ban => ez a bruttó
üzemelési eredmény szintje
                                                   25
              Objektív tartalmi kritériumok
   A beruházás típusa


   A C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A) és B) pontjában
   meghatározott fejlesztés (meglevő szálláshely fejlesztése) valósul meg a
   projektben – 10 pont

1.                                         0/5/10
   Jelenleg nem működő, illetve félkész szálláshely létesítmény fejlesztése
   (C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek C) pontjának megfelelő
   fejlesztés) valósul meg a projektben – 5 pont


   Új, ’zöldmezős’ fejlesztés (C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
   D) pontjának megfelelő fejlesztés) valósul meg a projektben – 0 pont
   Munkahelyteremtés
   A fejlesztés által közvetlenül teremtett új munkahelyek száma (TMSZ) a
   kötelező fenntartási időszak alatt, egységnyi támogatási összegre vetített
   munkahelyteremtés alapján

   120%-ot elérő illetve azt meghaladó mutató esetén – 10 pont
   110%-119,99% közötti mutató esetén – 9 pont
   100%-109,99% közötti mutató esetén – 8 pont
   90%-99,99% közötti mutató esetén – 7 pont
   80%-89,99% közötti mutató esetén – 6 pont
   70%-79,99% közötti mutató esetén – 5 pont
   60%-69,99% közötti mutató esetén – 4 pont
   50%-59,99% közötti mutató esetén – 3 pont

2.  40%-49,99% közötti mutató esetén – 2 pont                  0-10 pont
   30%-39,99% közötti mutató esetén – 1 pont
   29,99%-nál alacsonyabb mutató esetén – 0 pont


   Irányszám:
   Szálloda esetén:
   Meglevő szálláshely esetén 20 millió Ft támogatás / 1 munkahely
   Új szálláshely esetén 13 millió Ft támogatás / 1 munkahely


   Panzió, kemping, ifjúsági szálló, üdülőház
   Meglevő szálláshely esetén 25 millió Ft támogatás / 1 munkahely
   Új szálláshely esetén 16 millió Ft támogatás / 1 munkahely


   Képlet: (TMSZ*irányszám)/igényelt támogatás összege.
   A teremtett munkahely száma (TMSZ) az alábbiak szerint kerül megállapításra:


             3*( TMSZ tm1  TMSZ tm2  TMSZ tf 1 )  2*TMSZ tf 2  TMSZ tf 3
   TMSZ                      3
   ahol

   tm1, tm2 =a megvalósítási időszak első és második éve
   tf1,tf2,tf3=a fenntartási időszak első, második illetve harmadik éve


   A fenti képlet a támogató preferenciáját jeleníti meg: a munkahelyteremtéssel kapható
   pontszámot csökkenti az, ha a felveendő munkaerőt nem a projekt megkezdésétől vagy a
                                              26
   fenntartás első évében alkalmazza a kedvezményezett, hanem később.
   Korrigált eredmény mutató
   „Korrigált eredmény” = (Üzemi tevékenység eredménye 2010 +
   Értékcsökkenési leírás 2010 - Üzemi tevékenység eredménye 2009 -
   Értékcsökkenési leírás 2009) / (Üzemi tevékenység eredménye 2009 +
   Értékcsökkenési leírás 2009) = x
   vagy
   Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény
   A két pontszám (1.a és 1.b) közül a kedvezőbb kerül figyelembe vételre.
   Egyéni Vállalkozók esetén csak az 1.b értelmezett.

   1.a
   Korrigált eredmény mutató

   „Korrigált eredmény” = (Üzemi tevékenység eredménye 2010 +        10
   Értékcsökkenési leírás 2010 - Üzemi tevékenység eredménye 2009 -
   Értékcsökkenési leírás 2009) / │(Üzemi tevékenység eredménye
   2009 + Értékcsökkenési leírás 2009)│= x
   x < -0,25                                 0
                                           0/2/4/6/8/
3.  -0,25 ≤ x ≤ 0                               2
                                             10
   0 < x ≤ 0,1                                4
   0,1 < x ≤ 0,2                               6
   0,2 < x ≤ 0,3                               8
   0,3 < x                                  10


   1.b
                                         5
   Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény (Ft)
   x < 1 000                                 0
   1 000 ≤ x ≤ 500 000                            1
   500 000 < x ≤ 1 000 000                          2
   1 000 000 < x ≤ 2 000 000                         3
   2 000 000 < x ≤ 3 000 000                         4
   3 000 000 < x                               5

   Nettó árbevétel arányos beruházás (az utolsó lezárt teljes üzleti év alapján)
   (összes elszámolható költség/utolsó lezárt év éves nettó árbevétel, vagy
   adóalapba beszámított bevétel) = X
   x < 0,05 – 0 pont
   0,05 ≤ x ≤ 0,1 – 3 pont
   0,1 < x ≤ 0,25 – 6 pont
4.                                          0/3//6/8/10
   0,25 < x ≤ 0,35 – 8 pont
   0,35 < x ≤ 0,60 – 10 pont
   0,60 < x ≤ 0,80 – 6 pont
   0,60 < x ≤ 1,00 – 3 pont
   1,00 < x – 0 pont

   A versenytársakétól eltérő fejlesztés valósul meg
5.  A kritérium települési és regionális szinten vizsgálja a versenytársaktól való   0/5/10
   eltérést az alábbi szempontok mentén.
                                                 27
     A versenytársakhoz képest eltérő kategória valósul meg
     Egyértelműen a versenytársakétól eltérő egyedi profil kialakítása valósul
     meg (például családi szálláshely, fogyatékkal élő csoportok kiszolgálását
     célzó szálláshely, egyéb tematikus szálláshely)
     A versenytársaknál nem található egyedi megoldások alkalmazása valósul
     meg a projektben (különleges építészeti megoldás csak akkor minősül
     pontozhatónak, ha gyakorlati célja van, például valamilyen szolgáltatást
     nyújtható ez által, vagy az energia-megtakarítást segíti)


   Bármely szempont önálló teljesítése esetén adható az alábbi pontszám:
     települési szinten valósul meg: 5 pont
     regionális szinten valósul meg: 10 pont
     egyik sem valósul meg: 0 pont


   A versenytársaktól való eltérést a megvalósíthatósági tanulmányban kell
   bemutatni, alátámasztani. Ehhez szükséges a reális és megfelelően részletes
   versenytárselemzés  és  a  nyújtott szolgáltatások  bemutatása   a
   megvalósíthatósági tanulmányban.
   Energiahatékonyság, megújuló energia
   /Az egyes pontszámok összeadódnak, de legfeljebb 5 pont adható a
   kritériumra!/


   Amennyiben a projekt jellegénél fogva (bizonyíthatóan) közvetlenül csak
   kismértékben terheli a környezetet (például állati vagy emberi erő
6.  felhasználása a szolgáltatás igénybe vételénél és nyújtásánál – ide tartozik a   0/3/5
   kerékpárút fejlesztése is.) – 3 pont
   A projekt keretén belül energia-hatékony működést elősegítő, ill. javító
   beruházás valósul meg, műemlék esetében kizárólag történelmi szerkezet
   megtartása mellett, annak megfelelő műszaki felújításával – 3 pont


   A projektben megújuló energiaforrások felhasználása valósul meg – 5 pont
   Egyik sem – 0 pont
   A fejlesztés olyan településen valósul meg, ahol üzemel olyan turisztikai
   attrakció/vonzerő (Rendezvények esetében az egyes rendezvénynapok
   látogatószámai összeadódnak), melynek látogatószáma 2010-es évben:
   - meghaladja a 50.000 főt – 1 pont
7.                                           0/3/5
   - meghaladja a 60.000 főt – 3 pont
   - meghaladja a 70.000 főt – 5 pont
   (Attrakció/vonzerő/TDM/helyi  Önkormányzat   nyilatkozatának  benyújtása
   szükséges.)

            Szubjektív pontozásos értékelési kritériumok


                   Szempont                     Pontszám

   A piaci célcsoportok jól definiáltak és a fejlesztéshez illeszkedő célcsoportok
   kerültek kiválasztásra, a tervezett szolgáltatások, tevékenységek a
   célcsoportok igényeivel összhangban kerültek kialakításra.


   1. Célcsoportok meghatározása (összesen 3 pont, ebből:)
8.                                           0-10 pont
     a) A fejlesztés szemszögéből jelentős célcsoportok (vendégszegmensek)
      köre teljes (teljes = célcsoportok motiváció, korcsoportok,
      csoportos/egyéni jelleg és küldő területek szerint meg lettek
      határozva), továbbá legalább két szempont szerint a célcsoportok
      mérete meghatározásra került a tervezett vendégéjszakákkal
      összhangban és adatokkal alátámasztott (2 pont)                                                28
     b) A meghatározott célcsoportok illeszkednek a felhíváshoz és a
      fejlesztéshez (1 pont)

   2. Célcsoportok igényei kutatás alapján kerültek meghatározásra (összesen 3
   pont, ebből:)
     a) Primer kutatás - 500 fő fölötti megkérdezés (2 pont), 500 fő alatti
      megkérdezés (1 pont)
     b) Szekunder kutatás, szakirodalmi hivatkozással
      (1 pont)

   3. A meglévő és/vagy fejleszteni kívánt szolgáltatások illeszkedése a
   célcsoportok igényeihez (összesen 2 pont)
     a) A szolgáltatások, teljes mértékben illeszkednek a célcsoportok
      igényeihez (2 pont)
     b) A szolgáltatások közepes mértékben illeszkednek a célcsoportok
      igényeihez (1 pont)
     c) A szolgáltatások kis mértékben vagy egyáltalán nem illeszkednek a
      célcsoportok igényeihez (0 pont)

   4. Árképzés (2 pont)
     a) A (különböző célcsoportokra vonatkozó) árképzés reális, a piaci
      viszonyoknak megfelelő és illeszkedik a marketing tervhez (2 pont)
     b) A (különböző célcsoportokra vonatkozó) árképzés nem reális, a piaci
      viszonyoknak nem megfelelő és nem illeszkedik a marketing tervhez
      (0 pont)

   A marketing és értékesítési terv alátámasztja a szolgáltatásfejlesztést és
   hosszú távú előnyöket biztosít:
9.    a) A fejlesztett szolgáltatások piacképesek (6 pont)           4/6/10 pont
     b) Az értékesítési csatornák és az alkalmazott promóciós eszközök
       relevánsak (4 pont)
   Egyik sem teljesül: 0 pont
   A szálláshelyet üzemeltető szervezet rendelkezik a projekt eredményes
   működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges szakmai kompetenciákkal, több
   éves tapasztalattal (intézményi, illetve személyes tapasztalat elsősorban
10.  releváns szálláshely üzemeltetés területén) (5 Pont), és ez részletesen,   0/5/10 pont
   referenciákkal, önéletrajzokkal alátámasztva bemutatásra került a pályázati
   dokumentációban. (5 pont)
   Egyik sem teljesül: 0 pont
E3. Csatolandó mellékletek

Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában kerül felsorolásra a pályázathoz
és/vagy támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó mellékletek köre és az
ezekre vonatkozó kötelező formai-tartalmi előírások.
A táblázatban felsoroltakon túlmenően a támogatási szerződés megkötéséhez további
feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek. A táblázat kizárólag azokat a feltételeket
rögzíti, amelyek kapcsán a pályázat benyújtásához kötődően is megfogalmazásra kerül
valamilyen előírás.
Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak
tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum
ismételt becsatolása szükséges.
A pályázati dokumentáció összeállítása javasolt az alábbi tartalomjegyzék minta szerint,
mely egyben a pályázók számára ellenőrzési listaként is szolgál a csatolandó mellékletek
                                               29
körére. Ahol az alábbi táblázatban eredeti dokumentum benyújtása került előírásra, ott
elfogadható a közjegyző által hitelesített másolat is.
Figyelem, valamennyi melléklet elektronikus formában (kizárólag az alábbi
formátumokban: doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, tif, jpg, bmp, illetve az alábbi
táblázatban meghatározott formátumban) nyújtandó be! Harmadik fél által
kiállított, aláírt nyilatkozatokat szkennelést követően, legalább fekete-fehér,
olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus
formában szükséges benyújtani, az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni.

Dokumentum sorszáma      Dokumentum megnevezése
1. számú melléklet      A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása
               az Általános Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak
               szerint (A.1. melléklet)
2. számú melléklet      Pénzügyi alkalmasság igazolása az Általános Pályázati Útmutató
               1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2. melléklet)
3. számú melléklet      Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása az
               Általános Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak
               szerint (A.3. melléklet)
4. számú melléklet      Engedély és tervdokumentáció az Általános Pályázati Útmutató
               1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.4. melléklet)
5. számú melléklet      Szakmai megalapozó tanulmány (megvalósíthatósági tanulmány)
               jelen Felhívásban és a mellékletét képező megvalósíthatósági
               tanulmány készítési útmutatóban meghatározott szerkezetben
               és tartalommal. (A.5. melléklet)
               A megvalósíthatósági tanulmányt .doc vagy (nem szkennelt!) pdf
               formátumban kötelező benyújtani!
6. számú melléklet      Részletes költségvetés az Általános Pályázati Útmutató 1. számú
               mellékletében foglaltak szerint (A.6. számú melléklet), a jelen
               Felhívás   mellékletét   képező   költségvetési   táblázat
               alkalmazásával.
               A költségvetési táblázatot .xls formátumban kötelező benyújtani!
7. számú melléklet      Amennyiben releváns: KKV minősítési nyilatkozat jelen Felhívás
               B pontja alapján, az Általános Pályázati Útmutató 1. számú
               mellékletében foglaltak szerint (A.7. melléklet)
8. számú melléklet      Szakmai nyilatkozatok, megállapodások

               8/a
               A projekt szakmai tartalmának megfelelő együttműködési
               megállapodások   (a  megvalósíthatósági tanulmányban
               meghatározott szakmai tartalommal).
               A minden fél részéről aláírt együttműködési megállapodások
               eredeti példányát szkennelve kell benyújtani

               8/b
               Az NGM-nél regisztrált TDM szervezet vezetője által kiállított
               nyilatkozatok:
                 arról, hogy a projektgazda és a TDM szervezet a
                 marketingstratégiáról egyeztettek,
                 arról, hogy a pályázó a TDM szervezet teljes jogú tagjává
                 válik
               Nyilatkozat kizárólag az NGM-nél regisztrált TDM szervezettől
               fogadható el, a regisztrált szervezetek listája a minisztérium
               honlapján található meg.

               A két nyilatkozat összevonható, együtt kiállítható!

                 Amennyiben a desztinációban nem működik regisztrált TDM
                 szervezet, úgy a pályázó szervezet szándéknyilatkozata
                 nyújtandó be arra vonatkozóan, hogy TDM szervezet
                 megalakulása vagy sikeres regisztrációja esetén vállalja a                                               30
Dokumentum sorszáma        Dokumentum megnevezése
                   TDM tagságot.

                  (Eredeti példány szkennelve)


                  8/c

                  Nyilatkozat a fejlesztés helyszínéül szolgáló település turisztikai
                  attrakciójának/vonzerejének   2010-es   évben   regisztrált
                  látogatószámáról.

                  (Eredeti példány szkennelve)
9. számú melléklet         Tervezői nyilatkozat az akadálymentesítés megfelelőségéről a
                  jelen Felhívás mellékletét képező minta alapján.
                  (Eredeti példány szkennelve)
E4. Monitoring mutatók

Az indikátor célértékeket éves bontásban, mind a megvalósítási, mind a fenntartási időre
kimutatva kérjük.
Lásd az „indikátorok számításához használandó kötelező módszertan” c. mellékletet.


                                       Megvalósítási és
                                      fenntartási időszak
                Típus   Mérték-   Bázis-                                                                          Mutató
                                 Megvalósítás 1. éve

                                            Megvalósítás 2. éve
                                                                                              Fenntartás 5. éve
                                                       Fenntartás 1. éve
                     egység   érték                                    Fenntartás 2. éve                               forrása

                                                                           Fenntartás 3.éve
                                                                                     Fenntartás 4.éve
   Mutató neve
Teremtett munkahelyek
    száma
  (Minimálisan elvárt
  célérték FTE-ben:
 a C5.3 pontban rögzített,
  munkahelyteremtésre    Eredmény    Fő     0
  vonatkozó részletes
feltételek szerint, továbbá
   ld. Indikátorok
számításához használandó
  kötelező módszertan)
Teremtett munkahelyek
               Eredmény    Fő     0
   száma – nők
Teremtett munkahelyek
 száma – hátrányos      Eredmény    Fő     0
   helyzetűek
 A projekt keretében
   fejlesztett             Vendég-
               Eredmény
szálláshelyen eltöltött          éjszaka
vendégéjszakák száma
                                                                                                          31
  A támogatott
   szálláshely
                Eredmény    %      0
 kapacitáskihasznált-
     sága
 Árbevétel növekedése     Eredmény   Ezer Ft
  Nettó szobaátlagár     Eredmény    Ft
Projekt által fejlesztett új
                Output    db
   szobák száma
 Fejlesztésre kerülő
                Output    db
 meglévő szobák száma
  Férőhelyek száma      Output    db
 Szolgáltatások száma     Output    db


Az indikátorok csak akkor fogadhatók el, ha az Indikátorok számításához használandó
kötelező módszertan c. melléklet alapján kerültek kitöltésre.
Minden indikátor szerepeltetése kötelező a pályázatban.
Valamennyi a benyújtott pályázatban szereplő indikátor vonatkozásában az indikátor
tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás kötelező.
A félkövér betűtípussal szedett indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése
szankciót von maga után.F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Az általános adminisztratív információkat az Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum
H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra vonatkozó speciális
feltételek kerülnek rögzítésre.
A pályázat eljárásrendje egyfordulós, az elbírálás egyszakaszos.


F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. A Projekt
adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint a jelen útmutatóban
előírt mellékleteket) kizárólag elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható,
írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, nyomtatott, megfelelően
aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy
gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás
igénybevételével kell beküldeni a Pályázati Felhívásban megjelölt címre és határidőben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a projektadatlapot a felhívásban foglaltaknak
megfelelően kizárólag CD-n nyújtották be és a CD-hez kötelezően, papír alapon
csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, a küldemény nem minősül
pályázatnak.   Régió                      Benyújtás helye

Dél-Alföld          DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
                       6726, Szeged, Középfasor 1-3.
Dél-Dunántúl       Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
                         7621 Pécs, Mária u. 3.
                                                  32
Észak-Alföld             Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
                           Nonprofit Kft.
                       4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
             KSZ levelezési címe a következő: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő
                     Szervezet 4002 Debrecen 2. postafiók 501
Észak-          NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Magyarország                     Nonprofit Kft.
                       3525, Miskolc, Széchenyi u. 107.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését!


Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!


Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan
tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát és nevét, a pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az
adathordozó megfelelő tartalmáról!


         Régió          Pályázat kódszáma        Felhívás neve
  Dél-Alföld            DAOP-2.1.2-11
  Dél-Dunántúl           DDOP-2.1.2-11          Üzleti célú szálláshelyek
  Észak-Alföld           ÉAOP-2.1.2-11          fejlesztése

  Észak-Magyarország        ÉMOP-2.2.1-11


A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:
              2011. március 5-től 2012. június 2-ig.


A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az
ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.


A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az
ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.


F2. Támogatási Szerződés megkötésének speciális feltételei

Jelen kiírás keretében az Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum H3. pontjában
foglaltaktól eltérően az alábbiak érvényesek:
A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtására vonatkozó 16/2006 (XII.
28.) MeHVM-PM rendelet 15. §-ának (4)-(5) bekezdésében meghatározott határidő
elmulasztása esetén a támogatásról szóló döntés érvényét veszti, a határidő
lejártát követő 30. napon, kivéve ha ezen időpontig a szerződés létre jött.
Jelen kiírás keretében a fenti határidő meghosszabbítására semmilyen körülmény között
nincs lehetőség!


F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája

Az általános jogszabályi listát a Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum tartalmazza.


                                                 33
A kiírás-specifikus jogszabályok listája az alábbi.


1. Törvények
1997. LXXXIII. 18.§ (3) törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
2000. évi CXII. Törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és
a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről


2. Kormányrendeletek
113/1996 (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési
engedélyekről
239/2009 (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről
43/1999 (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól


3. Miniszteri rendeletek
37/2007 (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az
építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
15/2000 (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről
18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről

97/2004. (VI. 3.) számú a borok eredetvédelméről szóló FVM rendelet
14/2008. (XII.20.) számú a lovas szolgáltató tevékenységről szóló ÖM rendelet
F4. Fogalomjegyzék

Az általános fogalmakat az Általános Pályázati Útmutató c. dokumentum tartalmazza.
A felhíváshoz kapcsolódó speciális fogalmak az alábbiak.
              Induló beruházásnak minősül a tárgyi eszközbe vagy immateriális
              javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával,
              meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének
              további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő
              létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával
              kapcsolatos, vagy egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi
              eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került
              vagy – amennyiben nem vásárolják fel – bezárásra került volna, és az
Induló beruházás      eszközöket egy független beruházó veszi meg.
              (A tárgyi eszköz jelen meghatározás szerint számviteli kategóriaként
              értendő, így az eszközbeszerzés és az infrastruktúra fejlesztés is
              beleértendő.)
              Például,  amennyiben   egy  vállalkozás  turisztikai szolgáltató
              tevékenységet folytat jelenleg is, és ehhez a meglevő eszközei mellé
              további, akár ugyanolyan eszközöket szerez be, de ezzel több turistát
              tud egy időben kiszolgálni, akkor ez is induló beruházásnak minősül.
              Gazdálkodási formától függetlenül minden olyan vállalkozás, amelyben
Magánvállalkozás      a tőke vagy a szavazati jogok kevesebb, mint 25%-át irányítja
              közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több
                                                 34
               önkormányzat,  költségvetési  szerv  vagy  intézménye,  illetve
               önkormányzati vagy állami tulajdonú vállalkozás, vagy az állam.

               Az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy
               bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos
               emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet
               kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére
Turisztikai attrakció
               hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi
               gazdaságra és társadalomra érdemi hatást gyakorló turistaérkezést
               vált ki, és olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek hozzájárulnak a
               turisztikai munkahelyteremtéshez.
               Agroturizmus: mezőgazdasági   területhez   vagy  mezőgazdasági
               tevékenységhez kapcsolódó falusi turizmus,
               Agroturisztikai  szolgáltató  tevékenység:  szálláshely-szolgáltatáshoz
               nem kötődő
               a) a helyi, vagy saját népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és
               kulturális értékek, örökségek, termékek
Agroturizmus,         bemutatása,
agroturisztikai szolgáltató  b) a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó
tevékenység:         hagyományok, tevékenységek bemutatása,
               c) falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez
               és  gasztronómiai  hagyományokhoz   kapcsolódó  tevékenységek
               bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben
               fogyasztásra, valamint értékesítésre turisztikai és vendéglátói céllal a
               gazdaság területén,
               d) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása,
               A támogatás hatására a kedvezményezetteknél / szolgáltatás
Teremtett  munkahelyek
               üzemeltetőjénél létrejött (teremtett) új munkahelyek száma.
száma

            A támogatás hatására a kedvezményezetteknél / szolgáltatás
Teremtett  munkahelyek
            üzemeltetőjénél létrejött (teremtett) új munkahelyeken foglalkoztatott
száma - nők
            nők száma.
               A támogatás hatására a kedvezményezetteknél / szolgáltatás
               üzemeltetőjénél létrejött (teremtett) új munkahelyeken foglalkoztatott
               hátrányos helyzetűek száma, kivéve a nők hátrányos helyzetű
               csoportba tartozókat.

               Hátrányos helyzetű csoportok (kivéve nők):
             1. megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember,
Teremtett  munkahelyek
             2. roma,
száma   -  hátrányos
helyzetűek        3. hajléktalan,
             4. rendszeres szociális segélyben részesülő,
               5. a gyermekét egyedül nevelő,
               6. alacsony iskolai végzettséggel rendelkező (max. 8 általános),
               7. gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatal,
               8. börtönből szabaduló,
               9. szenvedélybeteg
                                                   35
F5. Mellékletek

F.5.1 Általános segédletek

1. Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent
  Pályázati Felhívásokhoz – 2011-01. számú verzió, és ennek mellékletei
2. Útmutató a Projekt adatlap kitöltéséhez
3. Projekt adatlap kiegészítő dokumentum
4. Költségvetési excel tábla
5. Segédlet a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez
6. Indikátorok számításához használandó kötelező módszertan.
7. Akadálymentesítés szakértői nyilatkozat
8. Útikalauz a klímabarát turizmushoz
9. A hatályon kívül helyezett 45/1998 (VI. 24.) IKIM rendelet 2. számú mellékletében
  foglalt, panziókra és ifjúsági szálláshelyekre vonatkozó feltételek
10. A Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések listája
11. Dél-dunántúli régió magterületeinek településlistája
                                         36

								
To top